MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.3 ÅRG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.3 ÅRG.8 2003"

Transkript

1 A L F A MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.3 ÅRG Ny leder s.5 ALFAPROFILEN: Are Helseth s.10 Seksjon for akutt hjerneslag s.12

2 Cipralex - en videreutvikling av Cipramil Cipramil (citalopram) som er brukt av over 50 millioner pasienter er nå blitt videreutviklet til Cipralex (escitalopram) 1. Kliniske studier har vist at Cipralex ivaretar de egenskapene som er kjent for Cipramil 2,3,5,6. I tillegg har man i de kliniske studiene sett at: Cipralex gir tidligere symptomlindring 2,3 Cipralex har signifikant bedre effekt * også ved alvorlig depresjon **2 Cipralex gir en signifikant større andel pasienter med klinisk remisjon 4,5 Cipralex tolereres minst like godt som Cipramil 6 Redusert dose - bedre effekt 2,7 Referanser: 1. IMS Health, Kv. III Gorman JM et al. Efficacy Comparison of Escitalopram and Citalopram in the Treatment of Major Depressive Disorder: Pooled Analysis of Placebo-Controlled Trials. CNS Spectrums, April 2002, volume 7(suppl 1): Wade A et al. Escitalopram 10 mg/day is effective and well tolerated in a placebo-controlled study in depression in primary care. Int Clin Psychopharmacol 2002; 17: Lepola UM et al. Escitalopram (10-20 mg/day) is effective and well tolerated in placebo-controlled study in primary care. Int Clin Psychopharmacol 2003; 18: Francois C et al. A pharmacoeconomic evaluation of escitalopram, a new selective serotonin reuptake inhibitor. Eur J Health Econom 2003; 4: Burke et al. Fixed-Dose Trial of the Single Isomer SSRI Escitalopram in Depressed Outpatients. J Clin Psychiatry 2002; 63:4: Preparatomtale basert på godkjent SPC, SLV juni For preparatomtale se annen side i tidsskriftet. * Bedre effekt enn placebo og Cipramil målt i uke 1 og 8 (OC-analyse) ** (MADRS 30) Bedre effekt enn placebo og Cipramil målt i uke 1, 6 og 8 (OC-analyse)

3 A L F A A L F A REDAKTØRENS SPALTE Kjære kolleger Høsten er her med vakre farver og kalde, klare netter. Akershus legeforening er i full gang med sitt arbeid for å bedre hverdagen vår. Vi har fått et nytt styre som presenteres i dette nummeret. Vår nye leder er i full gang med å stake ut kursen for videre arbeid for lauget. Han deler noen av sine tanker med oss i sin første lederartikkel. Tidligere leder i ALF, Arne Hjemmen, takker for seg. Are Helset har hatt og har en svært sentral plass i helsevesenet i Akershus. Han blir intervjuet som dette nummerets alfaprofil. Slagavdelingen ved Ahus utvider, tilbyr nye behandlingsmetoder og gir nå et tilbud til alle slagpasienter i vårt område. Ole Morten Rønning, kjent slagdoktor nasjonalt og internasjonalt og mannen bak verdens største slagstudie, leder avdelingen og forteller om den i dette nummeret. Nytt fra yrkesforeningene og Alfavin er også på plass. God høst NESTE NUMMER AV ALFA KOMMER Desember FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF ER 1. desember Morten I Lossius Redaktør P.s. Vi trenger mer stoff. side 3

4 Det er mange stadier av Alzheimers sykdom. Ebixa er den eneste medisinen som også hjelper de som er hardest rammet 1,2. Mild Moderat Moderat alvorlig Alvorlig Redusert pleiebehov. Ebixa reduserte pleietiden for hver pasient med 52 timer i måneden i forhold til de som fikk placebo. 3 Ebixa er den eneste medisinen som er godkjent for behandling av pasienter med moderat alvorlig til alvorlig grad av Alzheimers sykdom. Ebixa medisinen som dine Alzheimerpasienter stoler på at du skal huske.

5 A L F A LEDERENS SPALTE Kjære kollega Styrets sammensetning 2003/05 Leder: Jan Erik Paulsen Tel (p) (m) Fax A L F A Nestleder Avd.tillitsv. OF: Aage Huseby Styremedlem: Arne Røde Sekretær Anita Ingebrigtsen Varamedlem NAMF: Brynjulf Baastad Varamedlem til styret Gjertrud Lødøen Tel (a) (p) (m) Avd.tillitsv. NAMF Trond Erik Bakkerud Styremedlem: Anne Bailey Tel (a) (p) Varamedlem til styret: Jannicke Mellin-Olsen Varamedlem OF: Tore Gjervidalo Avd.tillitsv.APLF/ kasserer: Eivind Myhre Varamedlem APLF: Olav Austad Avd. tillitsv. PSL: Kjell Dalby Tel (a) (p) (m) Fax Varamedlem PSL: Ketil Unger Norvell Avd.tillitsv. OLL: Eilif Chr. Rytter Varamedlem OLL: Pål Kippenes Avd. tillitsv. YLF: Kristine Lem Varamedlem YLF: Bjarne Morisbak Akershus legeforenings kontor Adresse: Legenes hus, Boks 1152 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadr.: Akersgaten 2, inngang Rådhusgt. Telefon: Fax: E-post: Jeg vil først takke for den tillit dere har vist gjennom valget av meg som ny leder i Akershus legeforening (ALF). Oppgaven som leder av foreningen medfører store utfordringer, men også muligheter til å påvirke vår fremtid som leger, den fremtidige struktur av Legeforeningen og helsevesenets oppbygning. Sammen med meg har jeg et engasjert nyvalgt styre. Vi representerer 1300 betalende medlemmer og pensjonistene i tillegg. Til sammenligning har legeforeningen i underkant av betalende medlemmer. Vi i styret er avhengig av deg og din mening for å kunne gjøre en god jobb. Du og vi kan sammen påvirke Legeforeningen sentralt og myndighetene til å ta de avgjørelser som du ønsker. Jeg vil prøve å holde dere informert om vårt arbeide gjennom ALFA og på våre hjemmesider ALFI, under ALF har de siste årene vært aktiv i flere viktige saker, og påvirket utfallet av disse. Vi har hatt betydelig innflytelse på fastlegereformen, sykehusreformen, og ikke minst avtalehjemler for privatpraktiserende spesialister i Akershus. Når vi nå er oppe i en ny diskusjon om Legeforeningens fremtidige organisasjon, er det viktig at ALF bidrar aktivt i denne prosessen. For en tid siden varslet helseministeren den såkalte «tredje store helsereformen». Regjeringen har vedtatt å sette ned et offentlig utvalg for å vurdere endrede rammebetingelser for å sikre at fremtidige pasienter ikke blir offer for dårlig samarbeid og koordinering mellom sykehusene og den øvrige helsetjenesten. Denne prosessen vil vi følge nøye og komme med innspill der det er nødvendig. Det nye styret satser ikke på et prinsippog arbeidsprogram, men vil ta for seg enkelte aktuelle saker, og arbeide med disse: Øke og bedre legers innflytelse nasjonalt, regionalt og lokalt. Helse og omsorgsarbeid for kolleger (lege for lege) Kollegastøtteordningen Samarbeidet mellom første- og 2. linjetjenesten Rekruttering av tillitsvalgte Vurdere valgprosedyren ved sentralstyrevalg Vi var tidlig ute med helseopplysningskampanjer og kvalitetsutvalg. Vi var første fylke med prosedyreperm. Vi må vurdere hvor mye vi skal satse på disse områdene fremover. Det er nedsatt et regionsutvalg i Helse Øst. Det nye nå er at det foruten lederne i de fem fylkesforeningene også er en representant for hver av yrkesforeningene. 18. september hadde vi et møte med ledelsen i Helse-Øst. Vårt hovedbudskap var ønske om å få inn praksiskonsulenter i sykehusavdelingene. Dette fikk en lunken mottakelse av ledelsen i Helse-Øst, og kan kreve mye arbeide å få gjennomslag for. Helse-Øst ville mest snakke om prosjektet: Helsetjenester til eldre og kronikere, og Plan for rehabilitering. Det er et viktig arbeid og det virker som de har tatt med høringer fra våre medlemmer. Prosjektet legges frem om kort tid. Prosjektet mangler en viktig dimensjon, nemlig forebygging. Det er likevel en stor mangel. Det er bare snakk om behandlingstilbud og ingen ting om forebygging. Jeg har jobbet 20 år i arbeidsmedisin og hovedbudskapet er forebygging. Dette er noe dere alle må jobbe med, og ledelsen i helseforetakene må ta på alvor Jeg tror vi kan vinne frem og få til gode løsninger i vår helseregion dersom vi er aktive og konstruktive. De viktigste sake- Forts. side 9 side 5

6 Imigran nesespray 10 mg er nå godkjent til ungdom år 1. Oktober 2003 Uke 41 9 Torsdag Oktober 2003 Uke 41 9 Torsdag 10 Fredag 10 Fredag 11 Lørdag 11 Lørdag 12 Søndag 12 Søndag Takk! Mer tid til venner! R

7 R C Imigran "GlaxoSmithKline" Migrenemiddel. T:36. ATC-nr.: N02C C01 T INJEKSJONSVÆSKE 12 mg/ml: 1 ml inneh.: Sumatriptan. succin. aeqv. sumatriptan. 12 mg, natr. chlorid. 7 mg, aqua ad iniect. ad 1 ml. T NESESPRAY 10 mg/dose og 20 mg/dose: Hver dose inneh.: Sumatriptan. 10 mg, resp. 20 mg, const. q.s. T STIKKPILLER 25 mg: Hver stikkpille inneh.: Sumatriptan. 25 mg, const. q.s. T TABLETTER 50 mg og 100 mg: Hver tablett inneh.: Sumatriptan. succin. aeqv. sumatriptan. 50 mg, resp. 100 mg, lactos. 207 mg, resp. 140 mg, const. q.s. Fargestoff: 50 mg: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 100 mg: Titandioksid (E 171). Indikasjoner: Injeksjonsvæske: Akutte anfall av migrene med eller uten aura. Clusterhodepine. Nesespray, stikkpiller og tabletter: Akutte anfall av migrene med eller uten aura. Dosering: Til behandling av akutte anfall av migrene og cluster hodepine. Må ikke brukes profylaktisk. De anbefalte doser bør ikke overskrides. Clusterhodepine: Voksne (18-65 år): Injeksjonsvæske: Dosering, se tabell. Migrene: Voksne (18-65 år): Injeksjonsvæske, nesespray, stikkpiller og tabletter: Dosering, se tabell. For tabletter er anbefalt startdose 50 mg, men 100 mg kan være nødvendig ved enkelte anfall og for enkelte pasienter. Injeksjon eller nesespray bør brukes hvor raskt innsettende effekt er nødvendig eller ved kvalme og oppkast. Det anbefales å starte behandlingen ved de første tegn på migrenehodepine. Sumatriptans effekt er imidlertid uavhengig av hvor lenge anfallet har vart når behandlingen starter. Dersom symptomene lindres av den første dosen, men kommer tilbake, kan en ny dose gis, se tabell for tid mellom dosene. Dersom effekt av første dose uteblir, er det lite sannsynlig at en andre dose vil gi effekt ved det samme migreneanfallet. Imigran kan imidlertid forsøkes ved neste anfall. Ungdom (12-17 år): Nesespray: Dosering, se tabell. Dersom symptomene først lindres, men kommer tilbake, kan en ny dose gis innen 24 timer, se tabell for tid mellom dosene og for maksimal døgndose. Hvis en pasient ikke responderer på den første dosen, bør det ikke tas ytterligere en dose for samme anfall. Anfallet kan i stedet behandles med paracetamol, acetylsalisylsyre eller NSAID-preparater. Imigran kan imidlertid forsøkes ved neste anfall. Injeksjonsvæske: Bare til subkutan injeksjon. Pasientene bes lese bruksanvisningen nøye, og spesielt legge merke til håndtering av brukt sprøyte. En ferdig fylt sprøyte (6 mg) injiseres subkutant. Tabletter: Tablettene svelges hele med et ½ glass vann. Vanlig dosering Maks. døgndose Tid mellom dosene Injeksjonsvæske: Migrene: 1 sprøyte (6 mg) s.c. 2 injeksjoner (12 mg) Min. 1 time Cluster hodepine 1 sprøyte (6 mg) s.c. 2 injeksjoner (12 mg) Min. 1 time Nesespray: Voksne 1 dusj (20 mg) 2 doser (40 mg) Min. 2 timer i det ene neseboret Ungdom 1 dusj (10 mg) 2 doser (20 mg) Min. 2 timer (12-17år) i det ene neseboret Stikkpiller: 1 stikkpille (25 mg) 2 stikkpiller (50 mg) Min. 2 timer i endetarmen Tabletter: 1 tablett à 50 mg 3 tabletter (300 mg) Min. 2 timer ev.100 m Kontraindikasjoner: Hypersensitivitet for innholdsstoffene. Tidligere hjerteinfarkt, ischemisk hjertesykdom, Prinzmetals angina/koronar vasospasme, perifer karsykdom, symptomer eller tegn på ischemisk hjertesykdom. Cerebrovaskulær sykdom eller transitoriske ischemiske anfall (TIA). Ukontrollert hypertensjon. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Samtidig bruk av preparater som inneholder ergotamin eller ergotaminderivater. Samtidig bruk av monaminoksidasehemmere eller i 2 uker etter slik behandling. D Forsiktighetsregler: Skal ikke injiseres intravenøst. Sumatriptan bør bare brukes i tilfeller hvor det ikke er tvil om diagnosen migrene eller clusterhodepine. Ved tvil bør pasientene henvises til neurolog. Sumatriptan er ikke indisert ved hemiplegisk, oftalmoplegisk eller basilarismigrene. Som ved annen akutt migrenebehandling, bør alvorlige neurologiske tilstander utelukkes før en behandler en nydiagnostisert migrene eller migrenepasienter med atypiske symptomer. Migrenepasienter kan være spesielt utsatt for cerebrovaskulære hendelser (f.eks. cerebrovaskulær skade, TIA) som i enkelte tilfeller kan forveksles med symptomer på migrene. Koronar sykdom må utelukkes før Imigran forskrives til pasienter hvor hjertesykdom kan mistenkes. Sumatriptan må brukes med forsiktighet hos pasienter med høyt blodtrykk (kontrollert), da blodtrykksstigning og økt vaskulær motstand er rapportert hos et fåtall pasienter. Det har vært rapportert slapphet, hyperrefleksi og koordinasjonsvansker etter samtidig bruk av selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI) og sumatriptan. Pasienten bør følges opp dersom samtidig bruk av sumatriptan og SSRI er indisert. Sumatriptan bør brukes med forsiktighet av pasienter med epilepsi eller andre forandringer i hjernen som senker krampeterskelen. Pasienter med kjent overfølsomhet overfor sulfonamider kan utvikle en allergisk reaksjon (fra hudreaksjoner til anafylaksi) ved bruk av sumatriptan. Det er begrenset informasjon om slike kryssreaksjoner, så forsiktighet bør utvises ved bruk av Imigran. Dersom ergotamin brukes, må ikke sumatriptan tas tidligere enn 24 timer etter inntak av ergotamin. Tilsvarende må det gå 6 timer før ergotamin kan tas etter inntak av sumatriptan. Forsiktighet utvises hos pasienter med sykdom som kan føre til endret absorpsjon, metabolisme eller utskillelse av legemidlet, som f.eks. nedsatt nyrefunksjon. Lavere dosering bør vurderes til pasienter med nedsatt leverfunksjon. Døsighet kan opptre som et resultat av migrene eller behandling av denne. Forsiktighet bør utvises ved bilkjøring, betjening av maskiner o.l. Pga. begrenset erfaring, bør sumatriptan inntil videre ikke brukes av pasienter under 12 eller over 65 år. En tendens til økning av visse svulsttyper i dyreforsøk innen normal spontan forekomst er rapportert. Interaksjoner: Ergotamin. MAO-hemmere. Teoretisk mulighet for interaksjoner med litium. I sjeldne tilfeller er det observert en interaksjon mellom sumatriptan og SSRI (se forsiktighetsregler). Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Data fra et større antall gravide kvinner som har brukt sumatriptan indikerer ikke fosterskadelige effekter. Sumatriptan skal bare brukes hvis fordelen oppveier en mulig risiko. Overgang i morsmelk: Utskilles i morsmelk. Det anbefales at melken fra de første 8 timene etter administrering av sumatriptan kastes, hvoretter amming kan gjenopptas. Bivirkninger: Injeksjonsvæske: Den mest vanlige bivirkningen er forbigående smerte på injeksjonsstedet. Stikking/brennende følelse, opphovning, erytem, merke og blødning har også vært rapportert. Nesespray: Den vanligste rapporterte bivirkning for nesesprayen er sprayens smak. Mindre hyppig er lett, forbigående irritasjon eller brennende følelse i nese/svelg, eller neseblødning. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Kvalme og oppkast. Neurologiske/Psykiske: Svimmelhet. Sirkulatoriske: Forbigående blodtrykksstigning (10 mm Hg). Rødme. Øvrige: Smerte, kribling, varme, tyngde, trykk eller stramninger i deler av kroppen, inkl. bryst og halsregion. Symptomene er hovedsakelig milde og kortvarige, men kan i enkelte tilfeller være intense. Tretthet, døsighet og matthet. Mindre hyppige: Hud: Utslett. Endringer i leverfunksjonsparametre. Sjeldne (<1/1000): Neurologiske/Psykiske: Epileptiforme anfall. Sirkulatoriske: Blodtrykksfall, bradykardi, takykardi og hjertebank. Kortvarig økning i perifer karmotstand. Spasmer i koronararteriene, ischemisk kolitt, Raynauds syndrom. Syn: Flimmer, dobbeltsyn, nystagmus, scotoma, nedsatt syn. Øvrige: Overfølsomhetsreaksjoner (fra hudreaksjoner til sjeldne tilfeller av anafylaksi). Sumatriptan har vært assosiert med forbigående symptomer som brystsmerter og stramninger, også i halsregion. Disse kan føles intense. Disse symptomene kan forveksles med angina pectoris og kan i sjeldne tilfeller være forårsaket av koronarvasospasme. Nødvendige undersøkelser må foretas dersom symptomene tyder på ischemisk hjertesykdom. I ekstremt sjeldne tilfeller (<1/10 000) har det vært rapportert arytmier, forbigående ischemiske EKG-forandringer eller hjerteinfarkt ved bruk av sumatriptan. I veldig sjeldne tilfeller har forbigående tap av syn vært rapportert. Synforstyrrelser kan også skyldes selve migreneanfallet. Egenskaper: Klassifisering: Vaskulær 5HT 1 -reseptoragonist. Virkningsmekanisme: Selektiv 5HT 1 -reseptoragonist uten effekt på 5HT 2 - og 5HT 7 -reseptorer. 5HT 1 -reseptorer er funnet i hovedsak i carotissirkulasjonen. Dilatasjon av disse kar antas å være den underliggende mekanisme ved migrene. Selv om anbefalt peroral dose av sumatriptan er 50 mg er det store intra- og interindividuelle variasjoner. Sumatriptan har også effekt ved akutt behandling av migreneanfall i forbindelse med menstruasjon. Absorpsjon: Subkutan injeksjon: Raskt og fullstendig. Klinisk effekt etter minutter. Biotilgjengelighet: 96%. Nesespray: Raskt. Klinisk effekt etter ca. 15 minutter. Biotilgjengelighet: 15%. Stikkpiller: Raskt. Klinisk effekt etter ca. 30 minutter. Biotilgjengelighet: 19%. Tabletter: Klinisk effekt etter ca. 30 minutter. Biotilgjengelighet: 14%. Proteinbinding: 14-21%. Halveringstid: Ca. 2 timer. Metabolisme: Metaboliseres hovedsakelig til et indoleddiksyrederivat av sumatriptan uten 5HT 1 eller 5HT 2 aktivitet. Utskillelse: I urinen. Oppbevaring og holdbarhet: Nesesprayen oppbevares ved 2-30 C. Øvrige formuleringer skal oppbevares under 30 C. Injeksjonsvæske, nesespray og tabletter beskyttes mot lys. Forskrivningsregel: Bruk av sumatriptan hos ungdom (12-17 år) skal være etter anbefaling av spesialist eller lege med særskilt erfaring innen migrenebehandling. Pakninger og priser: Injeksjonsvæske: Med GlaxoPen: 2 0,5 ml kr 466,30, Nesespray: 10 mg: Endosebeholdere: 6 doser kr 312,10, 20 mg: Endosebeholdere: 6 doser kr 524,40, 18 doser kr 1505,10, Stikkpiller: 6 stk. kr 282,90, Tabletter: 50 mg: Enpac: 6 stk. kr 321,20, 12 stk. kr 608,30, 100 mg: Enpac: 6 stk. kr 572,90, 18 stk. kr 1650,40. Priser av Ref. 1: Preparatomtale Stafettpinnen er overlevert til Jan Erik Paulsen som nyslått leder i Akershus legeforening fra 1. september. Dermed avslutter jeg i alt 15 år i styret hvor jeg har gått gradene fra mening styremedlem til sekretær, så nestleder i tre perioder og til sist leder i ytterligere tre perioder: Det har vært 15 gode og meningsfylte år hvor jeg har levd tett på alt det som har skjedd i styret i Akershus legeforening og også i moderforeningen på Christiania Torv. På et vis har Akershus legeforening og Legenes Hus vært mitt annet hjem. Så 1. september er det definitivt slutt, men uten snev av abstinens, bare hyggelige og gode minner om en lærerik tid som bare har fosset av gårde. I tillegg til alle minnene har jeg i løpet av årene fått et omfattende nettverk og knyttet tallrike vennskapsrelasjoner. Dette er dyrebare verdier å ta med seg senere i livet, inn i fremtiden. For ikke å bli misforstått, ting skjer ikke av seg selv. Det har også vært perioder med blod, svette og tårer, for å sitere fritt etter en kjent statsmann. Men i styret har vi stått skulder ved skulder, brettet opp ermene og tatt takene sammen. Dette sammen med et styre med mye glede og mange flotte opplevelser, har skapt styrke i et solid fellesskap. For dette vil jeg takke nåværende og tidligere styremedlemmene, redaktører i Alfa og Alfis webmaster som jeg har fått privilegiet å samarbeide med i mine år i Akershus legeforening. Takken går også til alle tillitsvalgte i Akershus i og utenfor sykehus. Mer enn en gang har jeg blitt imponert av innsatsen til styremedlemmer og våre tillitsvalgte. Jeg vil likeledes takke alle medlemmene som har vist meg tillit og vennlighet på så uendelig mange måter. Legeforeningen er en flott forening å Kjære kollega være medlem i, og flottest av alle er Akershus legeforening som jeg er så enormt stolt av. Jeg har videre gjennom arbeidet i Legeforeningens Regionsutvalg Øst knyttet nær og god kontakt med de andre fylkesavdelingslederne i Helseregion Øst. Aktiviteten i Regionsutvalg Øst er et spennende nybrottsarbeid i Legeforeningen. I de siste årene har vi hatt et effektivt sekretariat som har ytt styret og medlemmene fremragende service. Da vi fikk vårt eget sekretariat i kontorfellesskap med Oslo legeforening, var det som starten på en ny tidsregning. Hvordan vi hadde klart oss tidligere, fortoner seg nå nærmest som en gåte. Derfor vil jeg rette en varm takk til vår sekretær Anita Ingebrigtsen. Takk skal også sekretariatsleder Mette Ryan og leder Torunn Janbu i Oslo legeforening ha fordi de begge den gang bidro til å få på plass et eget sekretariat for Akershus legeforening. Til slutt til Jan Erik og resten av det nye styret; jeg ønsker dere av hele mitt hjerte lykke til med det fortsatte styrearbeidet. I denne anledning stjeler jeg sitatet "This is not the end."fra Sir Winston Churchill: "This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning." Når alle dere i styret stormer av gårde inn i fremtiden mot nye brave mål, gir jeg dere et ord med på veien: Don't drive faster than your guardian angel can fly! Arne Hjemmen GlaxoSmithKline AS Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo Telefon: Telefaks:

8 Yasmin p-pillen for velvære Nyhet: 3 x 28 Preparatomtale på s.17 UN02-17 Yasmin er en monofasisk kombinasjons p-pille som inneholder 30 µg etinyløstradiol kombinert med 3 mg drospirenon, DRSP, et helt nytt gestagen. Drospirenon er et 17 alfa-spirolaktonderivat. Drospirenon har hovedsakelig gestagene effekter, men har også antimineralkortikoide og antiandrogene egenskaper som gir Yasmin en unik profil 1). Yasmin: Stabil vekt eller lett vektreduksjon 1) God effekt på akne og seboré 3) Reduserer PMS-symptomer 3) 1, 2) God sykluskontroll og Pearl Index 0,09. Indikasjon: Antikonsepsjon Pakning: 3 x 21, 3 x 28 For mer informasjon se Felleskatalogtekst. Drospirenon finns ikke i noen annen tilgjengelig p-pille og ingen andre gestagener har denne kombinasjon av egenskaper. 1) Foidart J-M et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 2000;5: ) Produkt monograf, Yasmin 3) Boschitsch E, et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 2000; 5 (suppl 3):34-40 etinyløstradiol 30 µg + drospirenon 3 mg Schering Norge AS, Postboks 183, 1321 Stabekk. Tlf Faks

9 A L F A ne vil være: 1 Bedre samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten 2 Fastlegeordningen 3 Fordeling og lokalisering av privatpraktiserende spesialister 4 Fritt sykehus valg 5 Ressurser til forskning og utvikling 6 Kvalitet i spesialistutdanningen Arne Hjemmen, vår tidligere leder, la frem det gamle styrets innstilling fra Akershus legeforening om hvordan de ønsket legeforeningen organisert i fremtiden. Her kommer det frem at de ønsker Akershus legeforening bestående som nå, eventuelt med noe samarbeide med Østfold legeforening omkring Ski SH. De fire andre fylkesforeninger har også konkludert med at de mener den gamle ordningen med fylkesforeninger bør bestå. Sentralstyret ønsker en kontinuerlig behandling av denne saken frem til den skal behandles på landstyremøtet i I denne tiden skal styret i Akershus legeforening med noen måneders mellomrom komme med nye innspill og andre løsninger enn fylkesforeninger. Fra Helse-Øst er det fremmet forslag om nye nedslagsfelt for sykehusene. Nye AHUS som forventes i full drift fra 2009, skal f.eks betjene Stovner, Grorud og Alna bydeler. Nes kommune kan gå til Sykehuset Innland, og Follo til sykehus i Østfold og til Aker US. Hva dette vil si for oss som fylkesavdeling er vanskelig å si. Det vil i alle fall være kunstig å være tillitsvalgt under Akershus legeforening og så i sitt tillitsvalgsarbeide ha nedslagsfelt under en annen fylkesforening. Her må nok veien bli til mens vi går, og vi kommer nok ikke unna mange forslag om endringer i Legeforeningens organisasjon i tiden fremover. Men det er viktig at du er med og former Legeforeningen i fremtiden. Med kollegial hilsen Jan Erik Paulsen laboratorium for KLINISK MIKROBIOLOGI Postboks 6731 St. Olavs plass 0130 Oslo Peder Clausønsgate 2 Telefon Bakteriologiske og infeksjonsimmunologiske undersøkelser. Spesialister i medisinsk mikrobiologi Miklos Degré Berit Hovig Egil Lingaas Tore Midtvedt Halvor Rollag Anne Grete Skar Martin Steinbakk Infodoc for Windows Sikker Funksjonell Hurtig Pålitelig Ring og vi demonstrerer programmet hos deg BRUKERVENNLIGHET SATT I SYSTEM Bergen: Infodoc as, P.B. 183, Bønes, 5849 Bergen Tlf Fax Oslo: Infodoc as, Kilenveien 45, 1366 Lysaker Tlf Fax side 9

10 ALFA PROFILEN intervjuet av Morten Lossius Under denne overskriften vil vi i hvert nummer presentere markante medlemmer av vår forening eller med annen tilknytning til helse-akershus. Menn og kvinner med meningers mot, som har noe å si og som tør å si det. Dette nummers ALFA-profil er: Are Helseth er gift og har barna Gro, Petter og Snorre A L F A Helt fra jeg startet som redaktør av Alfa har navnet Are Helseth gått igjen som et ønske som Alfa-profil. Dette fordi han har innehatt og har svært sentrale stillinger i helseadministrasjonen i Akershus og senere Helse Øst. Are Helseth har en sterk kombinasjon av klinisk arbeid, undervisning, forskning og administrasjon. Han har ved siden av doktorgrad 34 publikasjoner hvorav 21 med førsteforfatterskap. Han er spesialist i patologi og generell kirurgi. I tillegg til diverse kliniske stillinger og forskningsstillinger har han vært helse- og sosialdirektør i Akershus, viseadministrerende direktør i Helse Øst og fra 2003 administrerende direktør ved Ahus. Are Helseth har en meget utsatt stilling i et nytt og uoversiktlig helsenorge hvor kravene til inntjening øker og øker samtidig som det forutsettes god kvalitet på helsetilbudene. Jeg så derfor med spenning frem til intervjuet med direktøren på et av Norges største sykehus. Hva var din hovedmotivasjon for å ta på deg den vanskelige og utsatte stilling som administrerende direktør på Ahus? Jeg hadde lyst til å være en del av et stort sykehus med store muligheter. Akershus universitetssykehus er for tiden Norges mest spennende sykehus et ungt universitetssykehus som systematisk bygger opp akademiske satsingsområder og har veldokumenterte planer for et nytt sykehusbygg for kommende generasjoner. Du har sittet en tid i føresetet. Hva har du vært mest fornøyd med i den tiden du har sittet, og hva har du vært minst fornøyd med? Jeg ble godt tatt imot. Akershus universitetssykehus har en kultur preget av samarbeid og lojalitet. Jeg er fornøyd med at vi ledelsesmessig har satt mål for pasientbehandlingen, personalet vårt og utvikling av styringssystemene. Vi har også prioritert kommunikasjonen med vår eier, med media og med kommunene våre. Ahus har sin store styrke i bredden. Vi har ikke en eller noen få spesialiteter. Vi skal gi et godt tilbud til nær sagt alle pasientgrupper. I tillegg er vi i front nasjonalt på noen områder. Som eksempel kan jeg nevne at sykehuset har landets beste resultater når det gjelder overlevelse etter operasjon for endetarmskreft i en nasjonal undersøkelse. Det er vi stolte av. Vi har en tydelig ledelses- og fullmaktsstruktur og klarer derfor å styre økonomien. Dermed frigjøres tid til faglig arbeid mot pasientene. Jeg var som mange andre lite fornøyd før sommeren da det ble varslet at helse- Norge måtte skjære ned på aktiviteten. Ahus er et utpreget «øyeblikkelig hjelp sykehus» slik at merkbar reduksjon i aktivitet vil ha konsekvenser. Heldigvis ble varselet ikke effektuert denne gangen. Hvilke hovedutfordringer står Ahus overfor de nærmeste årene? Regjeringen har i Statsbudsjettet erkjent at Nye Ahus skal bygges, men per. dato (8 oktober er finansieringen ikke endelig avklart). Prosjektet i seg selv er en stor utfordring. Men det er også en stor utfordring å drive frem til nytt sykehus står ferdig. I denne tiden skal vi fornye organisasjonen og prosessene, blant annet skal flere nye IT-systemer rulles ut. Vi begynner, som første sykehus i Helse Øst med ny elektronisk pasientjournal. Helsetjenesten er i utvikling. Pasientene har fått større rettigheter og er mer bevisste. Det frie sykehusvalg blir i økende grad benyttet. Derfor må Ahus gjennom omdømme og objektive kriterier som publiseres på nettet være det sykehus som pasientene av faglige og menneskelig grunner ønsker å komme til. Hvilken plass mener du forskningen bør ha på Ahus? Ahus er et ungt universitetssykehus med egen forskningsstrategi som bygger på et begrenset antall satsingsområder. Jeg tror forskningen i årene som kommer vil måtte tåle større grad av allment innsyn og evaluering hvor resultater og kvalitet blir vektlagt. Våre relativt unge forskere vil i så måte klare seg godt. Universitetsfunksjonen bidrar til vår allmenne rekruttering og bidrar med kompetanse for kunnskapsbasert dreining av virksomheten. Hvilken plass mener du Heltef har og side 10

11 A L F A ALFA bør ha på det fremtidige Ahus? Utfordringer Heltef er viktig for Ahus helt fra det opprinnelig stortingsvedtak om universitetssykehusfunksjonen. Vi legger til grunn en fortsatt lokalisering ved Ahus og ser som tillitsvalgt spennende samhandlingsprosjekter med de øvrige fagmiljøene. Når tror du nye Ahus står ferdig? Det nærmer seg valg av hovedtillitsvalgt for OF, og med dette noen refleksjoner rundt de siste to årenes utfordringer som tillitsvalgt. I 2009 etter planen! Hva gjør du helst i din fritid? Perioden har vært preget av store endringer. Ny eier og ny forhandlingsmotpart hadde legegruppen ønsket seg. Vi fikk det som vi ville, men beslutningsprosessen skulle vise seg å bli betydelig endret. Fra en forvaltnings- Jeg jobber relativt mye og har ingen fritidsproblemer. Prøver å trimme, men har modell der folkevalgte beslutningstakere har vært tilgjengelige for enhver liten suksess for tiden. Er glad i å gå på engasjert aktør, har vi fått en modell som ligner mer på det man ser i ski, begynte sent med alpint og synes det næringslivet; lukkede styremøter, raske beslutninger og liten direkte tilgang er veldig moro. Overraskende lett etter at til beslutningstakerne. Den gamle sykehusstrukturen er endret på til dels carving-skiene kom. Ellers er det et stort dramatisk vis. Funksjoner har ingen geografiske grenser, og fagmiljøer er truet. privilegium en sjelden gang å ikke gjøre noe som helst. Hvilken bok ligger på nattbordet? Vanligvis ingen bruker den korte tiden ved siden av nattbordet til å sove. Men akkurat nå ligger Tolstois Anna Karenina der sammen med en historisk bok om Ellis Island Gateway to the American Dream. Hva gjør Are Helseth om 10 År? Det blir større endringer de kommende enn de foregående 10 år. Jeg håper den skandinaviske modellen med sykehustjenester for alle uavhengig av privat økonomi består. Og at jeg er med i det samfunnsprosjektet. Tusen takk for intervjuet. Tidligere trygge arbeidsplasser må i større grad være endringsorienterte. Innen vårt foretak har vi sett flytting av AMK til Ullevål, nedleggelse av geriatrisk poliklinikk og et sterkt nedleggelsespress mot Stensby sykehus. Vår nyetablerte universitetsfunksjon har sannsynligvis skjermet oss mot sterkere funksjonsfordeling. Lønnsoppgjøret ble et kapittel for seg. Avtalen mellom NAVO og Legeforeningen ble sluttført i september 2002, betydelig forsinket. Målet for Legeforeningen var å sikre de yngre legene i en sentral avtale og sørge for grunnlønnsheving for overlegene. B-dels avtalen, mellom arbeidsgiver og Legeforeningen, skulle sikre lønnsvekst hos overlegene. Det var Legeforeningens synspunkt at overlegene hadde stor markedsverdi lokalt. Imidlertid kom lønnsomleggingen i en periode med krav om store innsparinger i foretaket, og potten man hadde til fordeling var nesten oppbrukt gjennom A2 avtalen. De lokale tilleggene til overlegene ble derfor overlatt til avdelingssjefene. Budsjettsituasjonen på hver enkelt avdeling ble styrende for de lokale tilleggene og dermed også lønnsutviklingen for overlegene. De avdelingene som driver godt har fått de største tilleggene, næringslivets ånd har kommet inn i sykehuset. Hva har vi lært av B-dels forhandlingene? 1. Betydningen av å etablere gode samtaler og forhandlinger med arbeidsgiver 2. Avklaring av avtaler bør tilstrebes gjennomført lokalt. Avklaringer sentralt mellom Legeforeningen og NAVO er tidsspill og skaper bare frustrasjon. 3. Viktigheten i å skaffe seg oversikt over medlemmenes lønnsforhold, skaffe seg gode regneprogrammer og kunnskap i bruken av slike hjelpemidler. 4. Definere potten og hvor mye som er brukt opp i de sentrale A2 forhandlingene Det positive i utviklingen er større interesse for tillitsvalg arbeid. Engasjement og viljen til å bidra er større enn tidligere. Legeforeningen har vært flinke til å skolere og forstått betydningen av lokal styrke. Det ligger store utfordringer i årene som kommer. Dersom vi ønsker noe, krever det engasjement. Hvis ikke blir vi raskt produksjonsarbeidere og konsulenter. GODT VALG Aage Huseby HTV/OF side 11

KRONISK DAGLIG HODEPINE

KRONISK DAGLIG HODEPINE KRONISK DAGLIG HODEPINE OVERLEGE DR. MED. STEINAR T. VILMING, NEVROLOGISK AVD., ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS KRONISK DAGLIG HODEPINE Begrepet kronisk daglig hodepine er kontroversielt, og klassifikasjonskomitéen

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.8 2003. ALFAPROFILEN: Pål Gulbrandsen s.10. Fysisk aktivitet blant ungdomsskoleelever

MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.8 2003. ALFAPROFILEN: Pål Gulbrandsen s.10. Fysisk aktivitet blant ungdomsskoleelever MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.8 2003 ALFAPROFILEN: Pål Gulbrandsen s.10 Fysisk aktivitet blant ungdomsskoleelever i Akershus s.12 Allergi i øynene begynner med A og ender med T Produktomtale:

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.1 ÅRG.8 2003. ALFAPROFILEN: Per Emil Berg s.10. Helseprofil for barn og ungdom i Akershus s.

MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.1 ÅRG.8 2003. ALFAPROFILEN: Per Emil Berg s.10. Helseprofil for barn og ungdom i Akershus s. A L F A MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.1 ÅRG.8 2003 ALFAPROFILEN: Per Emil Berg s.10 Helseprofil for barn og ungdom i Akershus s.16 A L F A A L F A REDAKTØRENS SPALTE Kjære kolleger ALFA er

Detaljer

Tidsskrift for Yngre legers forening 5 2008 LIKESTILLING. Hovedstadsprosessen graviditet - forskning

Tidsskrift for Yngre legers forening 5 2008 LIKESTILLING. Hovedstadsprosessen graviditet - forskning FORUM Tidsskrift for Yngre legers forening 5 2008 LIKESTILLING Hovedstadsprosessen graviditet - forskning Et lett valg En lavdosert p-pille 1 med høy preventiv sikkerhet 2 1 Gestagenet drospirenon: 3 4

Detaljer

Tidsskrift for Yngre legers forening 6 2008 JULENUMMERET. Fast jobb rangering klinisk kommunikasjon

Tidsskrift for Yngre legers forening 6 2008 JULENUMMERET. Fast jobb rangering klinisk kommunikasjon FORUM Tidsskrift for Yngre legers forening 6 2008 JULENUMMERET Fast jobb rangering klinisk kommunikasjon Et lett valg En lavdosert p-pille 1 med høy preventiv sikkerhet 2 1 Gestagenet drospirenon: 3 4

Detaljer

Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger Nr.5 Årg.18 2008. Krise rundt matfatet Hva nå, kjære kommuneoverlege?

Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger Nr.5 Årg.18 2008. Krise rundt matfatet Hva nå, kjære kommuneoverlege? Paraplyen Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger Nr.5 Årg.18 2008 Krise rundt matfatet Hva nå, kjære kommuneoverlege? Ny og enklere CHAMPIX startpakning Kliniske studier med Champix

Detaljer

Paraplyen. Gratis overtid et problem? Kommunikasjon - mer enn blikkontakt og åpne spørsmål

Paraplyen. Gratis overtid et problem? Kommunikasjon - mer enn blikkontakt og åpne spørsmål Paraplyen Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger Nr.1 Årg.19 2009 Gratis overtid et problem? Kommunikasjon - mer enn blikkontakt og åpne spørsmål Alzheimers sykdom:* Ny tablettstyrke

Detaljer

Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13. AlfA-p r o fi le n. Kjell Dalby. Nr 2 2009 AlfA 1

Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13. AlfA-p r o fi le n. Kjell Dalby. Nr 2 2009 AlfA 1 Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13 AlfA-p r o fi le n Kjell Dalby Nr 2 2009 AlfA 1 2 Alfa Nr 2 2009 Kjære kolleger redaktøren redakt ren leder Alfa er på plass med faste spalter

Detaljer

Jeg har møtt mye arroganse

Jeg har møtt mye arroganse 6. mars 2008 96. årgang MAGASIN 05 Jeg har møtt mye arroganse Madhu Sharma i Bærum har hjulpet mange flyktninger til å tilpasse seg Norge. Nå er hun blitt pekt ut som internasjonal rollemodell. Det har

Detaljer

PARAPLYEN TIDSSKRIFT FOR HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE LEGEFORENINGER NR.4 ÅRG.17 2007. Årsmelding 2006 i en park i Oslo

PARAPLYEN TIDSSKRIFT FOR HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE LEGEFORENINGER NR.4 ÅRG.17 2007. Årsmelding 2006 i en park i Oslo PARAPLYEN TIDSSKRIFT FOR HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE LEGEFORENINGER NR.4 ÅRG.17 2007 Årsmelding 2006 i en park i Oslo TM NYHET EFFEKTIV BEHANDLING VED RØYKESLUTT www.slutt.no STYRKE TIL Å SLUTTE - FOR

Detaljer

I ti Døgn kjempet trond Jakobsen for livet på

I ti Døgn kjempet trond Jakobsen for livet på Italias eldre trenger hjelp Side 46 Respirator-avvenning Kortest mulig respiratorbehandling gir færrest komplikasjoner. Side 52 Beate Gangås er like blid Side 74 nsf POLItIKK: NSF forventer kraftig opprustning

Detaljer

Jan Emil Kristoffersen

Jan Emil Kristoffersen Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 1-2009. Årgang 13 Alfa-profilen Jan Emil Kristoffersen Nr 1 2009 Alfa 1 2 Alfa Nr 1 2009 Kjære kolleger redaktøren leder Vinteren er her med full tyngde og skisporene

Detaljer

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2005 Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5 Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6 Spesialforeningene orienterer SIDE 9 ATLS: De første kursene

Detaljer

«Det gjør noe med innstillingen når man føler man jobber i et høl.»

«Det gjør noe med innstillingen når man føler man jobber i et høl.» 1 2012 19. januar 2012 100. årgang 100 år «Det gjør noe med innstillingen når man føler man jobber i et høl.» 60 % av bygningsmassen Oslo universitetssykehus er vurdert som uegnet for sykehusdrift. Tema:

Detaljer

Se den enkelte kvinne

Se den enkelte kvinne 116. årgang Tidsskrift for Jordmødre nr 6 2010 Den 18. Nordiske Jordmorkongress Se den enkelte kvinne Ny p-pille Nytt behandlingsprinsipp Finnes det en p-pille som reduserer hormonsvingningene? I løpet

Detaljer

GYNEKOLOGEN INNHOLD 22-1 2009

GYNEKOLOGEN INNHOLD 22-1 2009 22-1 2009 GYNEKOLOGEN INNHOLD Haydom Tanzania s. 8 Nye AHUS s. 13 PregMet studien s. 16 Seniorordningen s. 19 Alvorlige hendelser s. 20 Vårkurset s. 40 EMSELEX - EFFEKTIV 1 OG M 3 SELEKTIV Effektivt 1

Detaljer

Paraplyen. Søkelys på Professor II Vanedannende medisin

Paraplyen. Søkelys på Professor II Vanedannende medisin Paraplyen T i d s s k r i f t f o r H o r d a l a n d o g S o g n o g F j o r d a n e l e g e f o r e n i n g e r N r. 2 Å r g. 1 7 2 0 0 7 Søkelys på Professor II Vanedannende medisin TM NYHET EFFEKTIV

Detaljer

Klar til et nytt liv

Klar til et nytt liv Gravide kan få sjokk etter ultralyd Side 46 På lag med foreldrene Tett samarbeid er nyttig for alle parter når barnet blir født med long gap øsofagusatresi og andre alvorlige diagnoser. Side 58 Lei av

Detaljer

nr 3 2009 LEDER... 3 Redaktøren har ordet... 5

nr 3 2009 LEDER... 3 Redaktøren har ordet... 5 nr 3 2009 årgang 25 For at hjelpeapparatet skal fungere som en ressurs / en støtte for den kreftrammede familien er det helt sentralt at hjelpesystemene fungerer raskt og smidig. Kunnskap om de andres

Detaljer

Paraplyen. N r. 4 Å rg.16 2 0 0 6. Hva fjortjener vi i lønn? I sommer var jeg i helvete

Paraplyen. N r. 4 Å rg.16 2 0 0 6. Hva fjortjener vi i lønn? I sommer var jeg i helvete Paraplyen T i d s s k r i f t f o r H o r da l a n d o g S o g n o g F j o r da n e l e g e f o r e n i n g e r N r. 4 Å rg.16 2 0 0 6 Hva fjortjener vi i lønn? I sommer var jeg i helvete Avandamet får

Detaljer

Tema: Spesialistutdanningen

Tema: Spesialistutdanningen Årgang 16 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 3 - oktober 2009 Tema: Spesialistutdanningen side 7-12 Endoskopi utenfor Ring 3 side 15 Reisebrev fra Japan side 18 Blinkskuddet og Snublefot

Detaljer

Hva gjør psykisk syke i fengsel?

Hva gjør psykisk syke i fengsel? Glad for rødgrønn resept Side 72 Lærer evidensbasert Tett samarbeid mellom utdanning og praksis gir økt fag- og kunnskapsutvikling. Side 48 Alltid en ledig seng Side 42 NSF POLITKK: Oppvarmingen til vårens

Detaljer

Girer Xx ned. Xx Feil Side leiring X og kostet XX 20 millioner Side 6 Xx Bruker Side XX bakteriebombe på operasjonsstuen Side 13

Girer Xx ned. Xx Feil Side leiring X og kostet XX 20 millioner Side 6 Xx Bruker Side XX bakteriebombe på operasjonsstuen Side 13 24. 28. april mail 2009 97. årgang MAGASIN 01 09 Girer Xx ned Xx. Eli Haugen Bunch ble Norges første professor i sykepleievitenskap i seneste laget. Å bli pensjonist derimot, kunne hun gjerne ha ventet

Detaljer

De ustyrlige. sykehusene TEMA JOBB. Livet etter Stjernø Side 12 Var 91 timer på vakt Side 24 Krev snillere omstilling Side 30

De ustyrlige. sykehusene TEMA JOBB. Livet etter Stjernø Side 12 Var 91 timer på vakt Side 24 Krev snillere omstilling Side 30 Livet etter Stjernø Side 12 Var 91 timer på vakt Side 24 Krev snillere omstilling Side 30 TEMA De ustyrlige 3. april 2008 96. årgang JOBB 06 sykehusene Er sykehusene ulydige fordi helseministeren er for

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

o o Deltidsfloken 2 9. februar 2012 100. årgang

o o Deltidsfloken 2 9. februar 2012 100. årgang 2 2012 9. februar 2012 100. årgang o o Deltidsfloken Alle er enige om at sykepleiere som jobber uønsket deltid, skal få jobbe mer. Men hvorfor er det da så vanskelig å få det til? Jobber over grensen 38

Detaljer

Kreftsykepleie. Barn og unge med kreft. tidsskrift for kreftsykepleiere. nr. 2-2015 årgang 31 TEMA

Kreftsykepleie. Barn og unge med kreft. tidsskrift for kreftsykepleiere. nr. 2-2015 årgang 31 TEMA I DETTE NUMMERET: Palliasjon til barn Kreftbehandling Barn er en underprioritert gruppe Cytostatikabehandling Kreftsykepleie nr. 2-2015 årgang 31 tidsskrift for kreftsykepleiere TEMA Barn og unge med kreft

Detaljer

2 6. februar 2014 102. årgang

2 6. februar 2014 102. årgang 2 2014 6. februar 2014 102. årgang Da Silje møtte Tone 36 Stresset og utbrent 46 Digger helsevesenet 58 Rett i søp la Sykepleieforskere får ikke midler. De skriver for dårlige søknader. 18 Sykepleien 2

Detaljer

Jeg ble ikke hørt. Gjertrud Hannasvik vaslet om skandalen på Vestre Viken. Måling gir mening. Risikabelt! Livredderen

Jeg ble ikke hørt. Gjertrud Hannasvik vaslet om skandalen på Vestre Viken. Måling gir mening. Risikabelt! Livredderen Livredderen Helge Stokka hoppet ut i vannet. Side 80 Måling gir mening Kvalitetsindikatorer i helsetjenesten. Side 28 Risikabelt! Generisk bytte av legemidler kan gi mange feil. Side 14 og 57 NSF Politikk:

Detaljer

Tilbake til faget. Tillit. Med Buurtzorg-modellen finner nederlandske sykepleiere tilbake til sin gamle rolle i nabolaget. 30. Hva skjer.

Tilbake til faget. Tillit. Med Buurtzorg-modellen finner nederlandske sykepleiere tilbake til sin gamle rolle i nabolaget. 30. Hva skjer. # 13 2014 Tilbake til faget Tillit. Med Buurtzorg-modellen finner nederlandske sykepleiere tilbake til sin gamle rolle i nabolaget. 30 Hva skjer Og snart er Høies planer klare 16 Sykepleien nr. 13 2014

Detaljer