MELHUS KOMMUNE Areal: 700 km2 Innbyggere: ( ) Tettsteder: Melhus, Kvål, Ler, Lundamo, Hovin, Korsvegen, Gåsbakken 10 % dyrka mark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MELHUS KOMMUNE Areal: 700 km2 Innbyggere: 14 176 (01.01.2006) Tettsteder: Melhus, Kvål, Ler, Lundamo, Hovin, Korsvegen, Gåsbakken 10 % dyrka mark"

Transkript

1 MELHUS KOMMUNE Areal: 700 km2 Innbyggere: ( ) Tettsteder: Melhus, Kvål, Ler, Lundamo, Hovin, Korsvegen, Gåsbakken 10 % dyrka mark 45 % produktiv skog E6 Gaula Bare ferskvann

2 LOKAL FLOMFORVALTNING HVA ER DET FOR MELHUS 1. SAMORDNE VANNDIREKTIVET OG FLOMDIREKTIVET m.h.t. GOD ØKOLOGISK TILSTAND I HOVEDVASSDRAGET Gaula er et verna vassdrag Hvordan behandle kraftverk / reguleringer Hvordan behandle erosjonssikring / forbygninger 2. FLOM- OG EROSJONSSIKRING Erosjonssikring mot kvikkleireskred Flomsikring i utbygde områder / krav til ny utbygging 3. LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING Basert på nedbørsfelt 4. BEREDSKAPSARBEID ROS - analyser ved alle reguleringsplaner. Samfunnssikkerhet inn i forvaltningen. Ansvar hva må kommunen svare for

3 Vanndirektivet Forvaltningsplan vannressursene FORVALTNINGSPLAN FOR VANN Spredt avløp Landbruk Olje- og dieseltanker Drikkevann og miljømål Hovedplan vannforsyning, avløps- og overvannsbehandling Lokal avløpsforskrift, følsomme soner: drikkevann + dårlig øko. tilstand Ekstern referansegruppe: Forsøksringen, Eid og Korsvegen vasslag, Kontaktutvalget for skog, Fremo grunneiervasslag, Oppsynet, Bygdeutviklingskomiteen på Hølonda

4 Vanndirektivet karakterisering Overflatevann i Melhus FM har utført karakteriseringen Rød= vann i risiko Rosa= mulig risiko Grønt = utenfor risiko Nedbørsfelt

5 Flom i Gaula = erosjonssikring Gaula graver mot en leirforekomst Sikring mot kvikkleirelommer Forbygning forlenges Blakking av elva god økologisk tilstand? Beredskapsprosedyrer

6 Lokal vannforvaltning Kommunedelplan Gaula En smal sak 150 km strekker elva seg gjennom Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus kommuner. Egen forvaltningsplan Melhus Melhus med egen kommunedelplan - ca 45 km lang, Norges lengste? Ønsker oss en drifts- og vedlikeholdsplan for forbygninger.

7 Vanndirektivet Sidebekkene i fokus Ny E6 har forringet den økologiske tilstanden i sidebekken radikalt Vedlikeholdet av rister og kulverter er minimalt.

8 Spredt avløp Brubakkbekken/ Langbekken (122 anlegg)

9 Vanndirektivet - lokal forvaltning Kommunale data landbruksareal Erosjonsrisiko Mørk fiolett mest risiko Private avløpsanlegg Vannkvalitet godkjent ikke godkjent Rødt dårlig økologisk tilstand 31 % dyrka mark har stor/meget stor erosjonsrisiko

10 Flom og kvikkleire Ler sidebekkene Bortna og Kaldvella. Krav om erosjonssikring av bekkene Biologisk mangfold god økologisk status? Siste område bygd ut uten å vurdere områdestabilitet

11 LOKAL FORVALTNING - FLOMSIKRING Ny E6 ferdig i 2003 Nytt krav til bygg kote 8,2 200-års flom kote 7,8 Undergang kote 6 KRAV OM FLUKTVEG

12 Flom utbygging Flomsikring og lokal overvannshåndtering 200- års flom Nye utbyggingsområder Ca boenheter.

13 Flom og lokal overvannshåndtering. Ønskes basert på nedbørsfelt Krav om ROS-analyse Samordnes med reguleringsplanen start 2008 Dagens dimensjonering etter 10- års regn Ønsker å arbeide med overvannsbehandling innen flomdirektiv prosjektet

14 Samfunnsikkerhet Beredskap Samfunnssikkerh et Naturrisiko KVIKKLEIRE Risiko, Fare Konsek Data: NVE 2005 FLOMSONER Data: NVE 2001 Virksomhets risiko Brann og eksplosjon Sikkerhet Brann og eksplosjon Anlegg Sårbare objekter Kulturminner Sefrak Askeladden BIOMA Vilt/natur MIS Naturvernområder Infrastruktur Politirapporterte punkt med Personskadeulykker Vannforsynning Vanndirektivet Miljø/ Forurensning Områder sårbare for oljesøl Avfall, fyllplasser, deponi Forurenset grunn ROS Gjennomførte ROS analyser Beredskap Utrykningstid mbulanse rannvesen Evakuering? POI = Point of interest Stein og snøskred Transport av farlig gods Befolkning Kraftledning El nett Støy Støv Brannvern Historiske skred Brannfareområder Barnehage, skole, Alders og sykehjem Tunnel/Bro Planovergang Oljetanker Tilfluktsrom Flomforbygninger Langs Gaula Data: NVE 2004 Skytebane Andre Sårbare objekt Offentlig kommunikasjon Forurensnings register Sivilforsvarsressurser Grus og pukk Data: NGI 2001 Annen virksomhetsrisiko Radon dambrudd Geotekniske rapporter Annen naturrisiko Marin grense Naturskaderegister Innformasjon som grunnlag for HMS arbeid i alle virksomheter

15 Rettspraksis vedrørende pbl 68 Sikringstiltak: kommunens ansvar begrenser til å kontrollere at sikringstiltak er tilstrekkelig til å avverge faren eller redusere ulempen til akseptabelt nivå Tiltakshavers ansvar å engasjere nødvendig konsulenthjelp Viktig: Kommunen har ikke et generelt ansvar for å iverksette eller bekoste tiltak slik at tomter kan bebygges Ansvaret er begrenset til å forhindre at usikre tomter bebygges, evt. sørge for at det iverksettes nødvendige sikringstiltak

16 Lokal flomforvaltning Flomforvaltning er erosjonssikring Vi ønskeer oss: ROS analyse flom erosjon kvikkleire for hovedvassdraget og sidevassdrag Drifts- og vedlikeholdsplan over forbygninger for et verna vassdrag Samordning med vanndirektivet om hva som er god økologisk tilstand.

17 Ansvar etter Vannressursloven 47 d: Objektivt ansvar for ledningseier dersom vannledning eller vanntunnel volder skade Kulvert/bekkelukking volder skade pga manglende vedlikehold: ansvar kan pålegges dersom feil el. mangler ved utførelsen Oversvømmelsesskader pga manglende rensing av kommunens rister ved bekkelukking Strenge krav stilt til kommunen

18 Ansvar etter Forurensingsloven 24a Særlige erstatningsregler for avløpsanlegg Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et avløpsanlegg volder fordi kapasiteten ikke strekker til eller fordi vedlikeholdet har vært utilstrekkelig. Objektivt ansvar: overvann, forurenset avløpsvann Kapasitet: dimensjonering av rør og sluk Vedlikehold: forhindre tetting av sluk og rør Ikke ansvar dersom andre har skadet/tettet anlegget

19 Naturskadeloven kap. 3 kommunens ansvar når det gjelder å sikre mot naturskader 20 plikt til å treffe forholdsregler mot naturskader, samt nødvendig sikringstiltak 21 kreve avståelse av fast eiendom/rett over fast eiendom 22 bygge og deleforbud 23 ekspropriasjon av erstatningstomt 24 regler om refusjon

Dokumenttype Tittel Prosjektgruppe Referansegruppe Styringsgruppe

Dokumenttype Tittel Prosjektgruppe Referansegruppe Styringsgruppe KOMMUNEDELPLAN HOVEDPLAN AVLØP 2013-2025 Dokumenttype Kommunedelplan Tittel Hovedplan Avløp 2013-2025 Prosjektgruppe Prosjektleder Ole Østigård Molde Vann og Avløp KF Merete Sundstrøm Molde Vann og Avløp

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold ROS-analyse for kommuneplanens arealdel 1. Innledning Plan- og bygningsloven av 2008 sier at all planlegging skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS) NORDRE LAND KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS) Ver. 10.07.15 INNHOLD Innledning... 4 Status... 4 Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold... 4 Naturgitte

Detaljer

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING Beregnet til Miljødirektoratet og Overvannsutvalget Dokumenttype Utredning Dato 3. mars 2015 RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL -KOMBINERT EGNETHETSVURDERING OG ROS-ANALYSE Vedlegg til planbeskrivelsen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ROS-analyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE OVERSIDEN AV UTSIKTSVEGEN HOLTBERGVEGEN

Detaljer

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning.

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. Februar 2015 Miljø og klima - 2 - Stavanger kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Innledning...2 1. Generelle vurderinger...3 2. Flom...4 Flom knyttet til Mjøsa...4 Flom knyttet til mindre vassdrag...5

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

Overvannshåndtering og vassdragspleie må oppfylle kravene i vanndirektivet.

Overvannshåndtering og vassdragspleie må oppfylle kravene i vanndirektivet. AVLØP Hovedplan 2012 OG VANNMILJØ Kommunalteknisk avdeling mars 2012 Forord Hovedplan avløp og vannmiljø er et politisk styrende dokument for tiltak på avløpssektoren i Asker kommune. Den gir grunnlag

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå.

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå. Overordnet ROSanalyse for Tana kommune 2015-2020 ROS-analysen gir et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i kommunen. Den inneholder en vurdering av 26 alvorlige hendelser som kan ramme Tana kommune.

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Vedlegg til kommuneplan 2010-2022 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innhold INNLEDNING... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 4 METODIKK FOR RISIKOVURDERING... 4 RISIKOBILDET

Detaljer

Interkommunalt skredsamarbeid. Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Ansvar

Interkommunalt skredsamarbeid. Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Ansvar Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Ansvar Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune Fylkesmannen i Hordaland http://www.kvam.no/plan/biblskule.asp?meny=interkommunalt_skredsamarbeid

Detaljer

SAMMEN FOR FRAMTIDSRETTA LØSNINGER

SAMMEN FOR FRAMTIDSRETTA LØSNINGER SAMMEN FOR FRAMTIDSRETTA LØSNINGER Hovedplan avløp og vannmiljø 2015-2025 Bymiljø SANDNES KOMMUNE Bymiljø Forsidefoto: Storånavassdraget gjennom Sandvedparken. (Foto: Gaute Sigmundsen) INNHOLD SAMMENDRAG...

Detaljer

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2011-08-31 PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 13.11.2012 HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP 2013-2020

Vedtatt av kommunestyret 13.11.2012 HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP 2013-2020 Vedtatt av kommunestyret 13.11.2012 HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP 2013-2020 FORORD Hovedplan vannforsyning og avløp 2013-2020 er vedtatt som et styringsdokument av kommunestyret i sak 11/657. Hovedplanen

Detaljer

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk Handlingsplan 2015-2021 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Råde Kommune Virksomhet teknisk 1 2 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Formål... 6 3 Bakgrunnsmateriale... 6 3.1 Kartlegging... 6 3.1.1 Bebyggelse

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 RAPPORT Bamble kommune - hovedplan VA Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185400 08.05.2013 Kunde: Bamble kommune Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Sammendrag: Hovedplan

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL VEGHOLDERS ANSVAR FOR OVERVANN. ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN TLF. 900 69 522 2633003 I. INNLEDNING Bygging

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune.

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune. Statens vegvesen Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) September 2011 REGULERINGSPLAN FV.440

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer