Miljøvalg-89? TROMS 6 NATURVERN VALG er politikerne pa linje med velgerne? HVA GJØR LOKALLAGENE? Vi har fátt inn aktivitetsrapporter fra lagene!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøvalg-89? TROMS 6 NATURVERN VALG-89. ..er politikerne pa linje med velgerne? HVA GJØR LOKALLAGENE? Vi har fátt inn aktivitetsrapporter fra lagene!"

Transkript

1 TROMS 6 NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet I Troms Nr Miljøvalg-89? I VALG-89..er politikerne pa linje med velgerne? HVA GJØR LOKALLAGENE? Vi har fátt inn aktivitetsrapporter fra lagene!

2 2 Trorns Naturvern Nr Troms Naturvern Nr Troms Naturvern 4% Nr 2, august 1989 Medlemsblad for Norges Naturvernforbunds medlemmer i Troms. t REDAKSJONEN Red.ansvarhg VklarLillebo Lay-Out og sats Viggo Danielsen Redaksjonens adresse. Troms Naturvern, v/vidar Ldlebo 9050 Storstemnes Trykk Grarisk Media as, Badu Medlemsbladet i Troms Naturvern har endelig fâtt tilgang til det utstyret som var nød vendig for a gi medlemsbladet en ansiktsløfting. Bladet har ikke bare fatt fly lay-out, men ogsa redaksjon. -Nye koster feier best, er det et ordtak som sier. DeL er forhápentligvis dette de følgende nummer av mediemsbladet vii bekrefte. Troms Naturvem skai vre bindeleddet som skaper den nødvendige kontakten meilom enkeitmedlemmer, lokallag og NNV sentralt. Medlemsbladet er kanskje det viktigste verktøyet i denne sammenhengen. Ny redaksjonell linje. For A skape større kontakt mellom lagene er del nødvendig at lagene enkekvis far slippe tii i medlemsbladet med det de matte ha pa hjertet. Den nye redaksjonen stiller seg derfor iii tjeneste for alle tenkende og skrivende naturvernere i Troms. Det er et faktum at uten aktiv medvirkning fra grasrota, sâ vii med iemsbiadet innskrenke seg Lii Ca. 2 utgiveiser i Aret. Send inn stoff En vesentlig oppgave for et mediemsblad fly drakt! er A spre informasjon til medlemmene om lokailagenes aktiviteter. I tillegg skai bladet bidra Lii bedre kontakt mellom lagene. PA denne maten haper vi at de enkeite lokallag bl.a. kan gjøre seg nytte av erfaringer som andre lokallag bar dannet seg gjennom de aktiviteter de bar gjennomført. Vi vii derfor oppfordre aile lagene Lii a sende inn sin aktivitetsrapport før hver utgivelse av medlemsbladet. OgsA annet stoff mottas med takk. Om noen med iemmer sitter med kunnskaper pa felt som kan were av interesse for oss andre, oppfordres herved iii A fa disse ned pa papiret og sende det Lii redaksjonen. Annonseinntekter A utgi et medlemsbiad koster mange penger. Troms Naturvern har derfor funnet del nødvendig a prøve a finansiere med iemsbladet deivis ved hjeip av annonseinntekter. Vi vii seivsagt forsøke sa iangt som mulig a fa kun miijøklarer te bedrifter som annonsører. D.v.s. bedrifter som fører miijøvenlige produkter etc. Dersom vare medlemmer bar synspunkter pa dette,..send oss noen ord. Kjre!Njiturverner.. Dagiig ser vi at naturen og miljøet rundt oss forringes og forurenses. Vi føler oss avmektig og redd for hvordan det skai ga i fimtida. Nytter det a kjempe for A bevare naturen og miljøet? Mange ganger ser det mørkt Ut, men stiller vi spørsmalet -hvordan hadde det wert om vi ikke hadde kjempet, sa ser vi afle at det nytter. Vi kan bare kaste et biikk til land og omrader der det bar wert tall mindre hensyn Lii natur og miijø. I dag er natur- og miljøvem pop ulrt. Aiie de politiske partiene bar mer eller mindre emnet pa sine programmer Lii høstens vaig. Men det hjeiper lite om de har det med der, dersom det ikke gir seg utsiag i de Øvrige programpostene og i handling i praksis. DeL hjeiper iite A snakke om mindre iuftforurensning og samtidig ga inn for Økt massebilisme, stexk utbygging av vegnettet i sentraie strøk, og nedbygging av koilektivtrafikken. Vi ma alle ire oss a se de natur- og miljømessige konsekvenser av det vi gør. Ikke minst gjeider delle vare Lederen har ordet poiitikere som er med A ta viktige avgjøreiser i spørsmai som gjeider var feiles framtid. Det er vaig itii høsten, og her bar hver enkelt av oss ansvar for at det parti vi gir var stemme Lii, tar hensyn Lii natur og miijø i de vedtak de skal fatte. Til deg som er i tvii om hvilket parti du skai gi din stemme iii; studer partienes programmer og se hva de har statt for nar det gjelder hensynet til naturen, miljøet og var felles framtid i sitt politi ske arbeid. Lykke til I arbeidet for naturen og miljøet,..det gjelder vare barn og barnebarns framtid! 9fecmnaturven1q Iitcen Sans fpre.ctbapw 3

3 4 Troms Naturvern Nr Troms Naturvern Nr :.....:...:..: Er politikerne i utakt med velgerne? Hvilke verdier setter vi høyest? Er vi mer opptatt av materiel! vekst enn av hensynet til naturen og rnermiljøet? En omfattende undersøkelse foretalt av Alternativ Framtid I samar beid med LOS-programmet viser at vi er kommet lii en korsvei nar del gjelder nordmenns hoidning til vekstlindustriutbygging kontra natur og miljøvern. Resultatet av undersøkelsen ble presentert i siste utgave av informa sjonsavisa dl Afternativ Framtid. Vi har plukket Ut en del av resuitatene fra denne undersøkelsen som vi her viser i grafisk fremstilling. Dersom undersøkelsen er representativ for nordmenn flest, sa har trolig politikeme undervurdert betydningen av naturvemet foran høstens vaig. Det vii i alle fail bli interessant A studere de forskjellige partiers valgprogram og deres hoidning Lii natur og miljøvern for de kommende Ar. Uten A fonitsi resultatet av høstens vaig, tør vi dog pasta at valget Lii høsten vii bli den senere Lids mest interessante valg hva natur- og miljøvernspørsmal angar. Dc pafølgende grafiske fremstillinger illustrerer normenns holdninger dl spørs mm som; -begrensing av privatbilismen, -mdlprioritering, -Økonomisk velcst eller naturvern. SpørsmAl: Hva mener du omfølgende ulsagn: Av hensyn lii miljøet md vi begrense bruken av privatbil i drene som kommer? SpØrsmAl: I del siste liar det wert mye snaick om hvilke mdl deue landet skal sette seg de neste 10 drene. Hvilket av følgende 4 mdl mnener du er vikrigst, og hvilket er nest vik tist? -A oppreitholde høy Økonomisk vekst. -A sørgefor at landet har et sterktforsvar. -A gifolk mer d si i avgjørelser pa jobben og I lokalsamfunnene. -A beskytte naturen mot forurensninger. Opprettholde vekst Sterkt fortsvar Met A Si Beskytte naturen 18,2% 11,2% De som ga malet 1. prioritet De som ga malet 2. prioritet 16,0% / 122,6% 11.2% 5 1,9% SpørsmAl: Hva mener du omfølgende utsagn: For d trygge Økonomisk vekst trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om det skulle komme I strid med naturvernet? (Dette spørsmalet ble ogsa stilt ved valg-undersøkelsene ) 100% Prioriterer vekst/industhutbygging lililillillill -Prioriterer 100% Helt enig 80% Noe emg Vet ikke 9,7% Noe uenig 60% 40% 20% Helt uenig

4 6 Trorns Naturvern Nr Troms Naturvern Nr Som man kan se av denne under søkelsen er folks hoidninger til natur- og miljøvern noksá forskjellig sammenlignet med for eks. valget i Høstens vaig vil vise om politikerne er bevisst denne tendensen. Miljødebattmøte i august I august vil Troms Naturvern avholde et debattmøte hvor politikerne fa anled nin iii A svare pa spørsmai om natur- og miljavern for de kommende Ar. Datoen for møtet er enna ikke helt fastsatt, men vil fmne stud i TromsØ i slutten av august. Nermere tidspunkt for møtet vil bli annonsert i dagspressen. TromsNaturvem haper at flest mulig av vare mediemmer ser seg tid til A over vre debatten, som gir en utmerket mulig het Ui a sette seg inn i de forskjeilige parti ers program hva natur- og miijøvem angar. Det vii ogsa bli anledning for publikum til a rette spørsmal mot partienes rep resentanter ved møtet. Til slutt er det bare a si følgende; - Stem silk pa valgdagen at det svir for partier med lunkne hoidninger iii natur- og miljøvern. Det er den beste medisin for politilcere som enna ikke er blitt vakne for de miljøproblemer vii dag star ovenfor. I Aktivitetsrapport fra lokallagene PA de følgende sider tinner du en rapport over aktiviteten I de forskjellige Jokallagene I Troms. Dersom enkeitmedlemmer av NNV Ønsker A engasjere seg aktivt I naturvernarbeidet, sa ta kontakt med lokallaget I ditt omrade. De trenger flere aktive naturvernere. Kanskje har du spesielle interesse r/kunnskaper som ditt lokaijag kan gjøre seg nytte av. Bruk øyne og ører, og tips lokallaget om saker du synes de bør ta en nermere kikk pa. Lengre bak I bladet tinner du en adresse/kontaktliste for de forskjellige lokallag m.m Natnrvernforbundet I Harstad Naturvernforbundet i Harstad (NiH) har hatt et relativt aktivt varhalvar i Hittil har det vrt avviklet 7 styremøter. Lista over Øvrige aktiviteter ser Ut som følger: 31.januar -Deltagelse pa stand ombord pa messebât. Verving og utdeling av materi eli. 14. februar -Arsmøte. Tema: NNV infor masjon ved Anny Eriksen. FrammØte: Styret + et nytt medlem. Pdsken - 1/2 side informasjon i paskeavi sen til Harstad RØde Kors. 26. april -Medlemsmøte. Tema: Miljøvem og forbrukerens mile. (Frammøtte 3 fra styret og en fra NU). 23. mai -Urtetur pa Tmndenes. 23 del takere. 27. mai -Stand pa Kanebogen Senter sammen med NU. Vervekampanje og utdeling/salg av materiell juni -Deltakelse i Grønn Uke pa Kanebogen Senter med ubemannet stand. 25. juni -Apning av natursu i Folkeparken. 12 deltakere. Oppslutninga fra medlemmene mht. med lemsmøtene liar vrt sa darlig, at vi har vaigt A begrense møteaktiviteten ti avvikling av Arsmøte. Deitakelsen pa Øvrige naturarrangementer liar vrt god. Kommunal miljøvernkommisjon Harstad kommune liar opprettet en miljøvemkommisjon, hvor ogsa NiH er representert. øystein Normann, leder i NiH, ble valgt som leder i den nyopp rettede miljøvemkommisjonen. Møtedeltagelse NiH hadde 2 deltagere pa fylkesarsmøtet I februar. Her ble Ingunn Holtan valgt inn som medlem i fylkesstyret. Liv Torhild Nilsen har deltatt pa sentralt kurs om for brukerorientert naturvern, og Ingunn Hol tan deltok pa NNV s ArsmØte pa Lil lehammer i mai d.a. d

5 8 Troms Naturvern Nr I Troms Naturvern Nr [Naturvernforbundet I Mãlselv Aktiviteten i laget 1. halvâr 89 har etter forholdene vert god. I saker med felles interesse har laget etabiert fast samarbeid med lokallaget av Orintologisk Forening. Apne møter har vrt holdt over emnene; Den Økoiogiske situasjon i Barentshavet og Smâfugler og ugler - Vern av truede fuglearter. Til høsten forbereder laget diskusjons møter om bl.a. Areraibruk og Fjelltjenesten. Laget vii ogsã foreta aktiviteter i forbindeise med forsvarets Naturvernforbundct I Lenvik Laget har hatt liten aktivitet pa møtesiden, med har jobbet forholdsvis effektivt pa enkeksaker som har dukket opp. Siden lagets oppstart i 85, har Rossfjordvassdraget vrt lagets viktigste sak, og som har krevd mest tid. Vassdraget er Troms mest forurensede vassdrag, og har ogsa vrt truet av utbygging pa tross av sin status som yang vemet. Laget bar i samarbeid med Rossfjordvassdraget Grunneierlag kiart A foreløpig stoppe utbyggingsplanene etter A ha lagt press pa forskjellige myndigheter. Fylkesmannens miljøvernavd. har i samarbeid med Lenvik kommune nedsatt arbeidsgrupper som skal arbeide med A finne løsninger pa de forurensningsprob lemer som vassdraget sliter med. Lokal laget er her representert i 2 av gruppene; Private og separate utslipp og Informasjonsgruppa. Parallelt med arbeidet innenfor nevnte grupper, har laget ogsa engsjert seg i enkeke tilfeller av grov forrurensning til vassdraget. Dette har dreiet seg om alt fra oljeutsiipp, dumping av batterier, private planer om sammenslaing av Øvelsesfeltene Mauken og BlAtind. Miljøvennlig for brake? star ogsa pa dagsorden. PA papiret er Naturvernforbundet i MAlselv et resurssterkt lokallag, men laget har for fa aktive naturvemere. Her vii laget gjøreet utspii i løpet av ettersommeren. I ferietiden er styrets medlemmer spredt for aile vinder, noe aktiviteten i laget pa denne tiden vii bre preg av. søppeldumper. Laget bar ogsa vrt opptatt av den utbredte tyvfiskingen med garn i vassdraget, som ansees som en trussei mot fiskestammene i vassdraget. Spesielt er man redd for at vassdragets unike siidestame skal forsvinne. Denne sildestammen er unik ogsa i global sammenheng, og man antar pa gr.lag av de fa undersøkeiser som er gjort at den ikke finnes andre steder i verden. Vassdraget har ogsa en spesiell og verneverdig undervannsfloca. Laget bar tilegnet seg viktige kunnskaper om vassdragsforu rensning i dette arbeidet. Aktivt bruk av pressen Naturvemforbundet i Lenvik liar den senere tid lagt stor vekt pa A brake pressen, bade via leseriniegg og oppslag. Dette har hatt en utrolig effektiv virkning, og bar gitt fortgang i de fleste saker hvor laget bar brukt dette virkemidiel Spesielit synes avisa Nordiys A ha vist en sunn inte resse for de miljøvernsaker laget bar presentert. Naturvernforbundet I Balsfjord og Storfjord 1989 har til na vrt et aktivt Ar for laget, som til na stort sett liar fulgt oppsatt aktivitetskaiender. (se medlemsbladet nr. 1-89) Men laget har ogsa jobbet med en del enkeitsaker i tillegg. -PA ekstraordinrt ArsmØte forandret laget navn og flick med seg Stor fjord i tiilegg. Nye medlemmer derfra ga laget Økt aktivitet. -PA samme Arsmøte hadde laget en orient reing fra Norges Fiskarfagskole om Baisfjorden som Økosystem. Dette var endel av strategien omkring den senere omtalte vegomlegginga langs Balsfjorden. -Utvidelsen og fomndringene av E6 og E78 langs fjorden har wert et aktuelt tema. Laget bar deltatt pa orienteringsmøter og statt pa stands for A spre kunnskap og skaffe støtte for kravet cm konsekvensana lyser ved vegprosjekt langs sjø- og vassd rag. Laget bar hatt presseomtale pa dette. -Deltatt i vinterens avisdebatt om motori sert ferdsel i utmark. SørTranøy Naturverniag Laget bie stiftet 11. mai 89. Initiativet ble tatt av en gruppe elever i laf ved Finnfjordbotn vgs. avd. Stonglandseidet. Arbeidet i laget er kommet godt igang. Etter stiftelsesmøtet har laget avholdt 2 styremøter og ett medlemsmøte. Det meste av tiden har gatt med til organisering av laget og verving av nye medlemmer. Laget har idag ca. 30 medlemmer. NAr det gjelder konkrete saker, har laget gjennomført en søppelaksjon, og en ekskursjon til Kaperdalen Samemuseum. -FN s Miljøverndag 10. juni ble markert med stand pa Storsteinnes. -Lagets deltakeise pa Balsfjordmessa juli, hadde hovedtema MiijØvai 89. -I mai 89 fremma laget to forsiag om vemeomrader: - TreriksrØysa Nasjonai park (Malia-omrAdet, Finniand. Paitsa omradet, Sverige. Paras-omrAdet, Norge). -LandskapsvernomrAde meilom Andor vatnet og Fjellfroskvatnet i Balsfjord. -NA i juni/juli har iaget ogsa deltatt i Aktiv Sommer -opplegget i kommunen. Planene til laget videre følger stort sett aktiviteskalenderen, men laget haper i til legg A fa igang ei gruppe som vil jobbe med forbrukerrettt miijøvem. Laget bar hap om at dewnne aksjonen vil gi laget en større kontaktflate med folk flest. Alle media-oppslag omkring Biekkulf bør vel ogsa kunne umyttes bedre. Laget haper pa fortsatt høy aktivitet. Laget bar ogsa vedtatt en handlingsplan som vil gi bedre aktivitet utover høsten. Fra stiftelsesmøtet kan følgende refereres: -Søppelaksjon (gjennomført), -Butikkaksjon for A fa butikkene til A ta inn miljøvennlige varer. -Resirkulert papir i offentlige kontorer. -Folder til distriktets innbyggere. Laget planlegger en informasjonskampanje som skal peke pa de miljøvenniige alternativ som finnes i hverdagen til den enkelte.

6 . 10 Troms Naturvern Nr Troms Naturvern Nr I tillegg har laget en liste pa Ca. 30 punkter andre) som vii møte truslene mot miljøet med saker scm laget er mteressert i A med aktivitet og kamp for framtida. Vi har arbeide med. Hvor mange av disse sakene ikke râd iii a resignere. Noe ma gjøres, og scm laget vii rekke over vii tiden vise. det ma gjøres NA! Laget haper A kunne engasjere ungdom (og Naturvernforbundet i Bardu Siden oppstarten i oktober 88, har laget fâtt Ca. 40 registrerte medlemmer. I november hadde laget en lokal aksjon med tema MiijØbevisst forbruker. Ellers sendte laget en oppfordring Lii kommunen om a fâ uttale seg i saker som har med natur og mlljøvem A gjøre. Dette har blitt tatt til etterretning. FØr jul 88 tok laget ogsa opp bruken av friomradene rundt Setermoen. Laget sendte brev ul forsvaret og friluftsnemda, og ba om tilrettelegging av omradene for publikum. høre hvordan de løste felles problemer i grenseomradene. Resultatet var et skriv Lii de berørte parter. Hva som blir det endelige resultat er enna ikke klarlagt, men Bardu kommune har lagt seg pa en linje i saken scm laget gerne kan skrive under pa. Det siste laget har foretatt seg er A uttale seg om en Ressurs- og MiljØplan for Bardu kommune. Laget har ogsa bedt kommunen og bondeorg. om A komme fram iii en fast returordning for spilloije. I februar d.a. kastet laget seg rett i vepsebolet og tok opp motorisert ferdsel i utmark og den praksis som disp.nemda hadde lagt seg pa. Reaksjonene lot ikke vente pa seg. I mars arbeidet laget med bruken av naturomradene langs grensen 1.11 Kiruna kommune. Utgangspunktet var en plan fra Kiruna som vile føre til økt press pa grenseornradene. I forarbeidet her nevnes den positive kontakten laget hadde med Naturskyddsføreningen i Kiruna. Laget hadde ogsa kontakt med miljømyndig hetene i Hedemark og SØr-Trøndelag for A Fremover sommeren skal laget rette oppmerksomheten mot forbrukerne. Her skal laget komme med sma drypp med informasjon gjennom nrradioen. I september har laget planer om en direkte aksjon med samme tema. Innen utgangen av august skal laget uttale seg om kommunens forsiag Lii plan for Altevatn omradet. Vervingsarbeidet er selvsagt en konternu erlig oppgave som det jobbes med. Vi Iakker iokallagene for aktivitetsrapportene, og ber enkeltmedlemmer gi sin ufor behoidne støtte til lagene. Det er et gjennomgaende behov i alle lokallag for flere aktive medlemmer som er villige Lii a talc et tak for natur- og miljøvemarbeidet. Red.

7 I Event. retur til Troms Naturvem v/vidar Lillebo 9050 Storsteinnes ) eie Har du opplevd en stifle og glitrandes fjord, en fjord som vi elska som bor her i nord kor sjøfuggeln helse d løklig og glad, har du ikkje, ka veil du om laindet dett, da? Har du følt nâr de finaste fjellan som finns gjør d liten, men gjorde d lettar tel sinns nr de sâ mykje vakkert sâ tydelig sa har du ikkje, ka veit du om laindet dett, da? Og nr mãsen og seien pa gruinne og 1,0 syne kappleik i spell ut pa speilbianke sjø, har du sett detta her vie glad før a ha, har du ikkje, ka veit du om laindet dett, da? Har du vrt med a drømnie nr nattsola skjin nâr fargan e skjønnar som nâlcken rubin, nâr vennen legg armen omkring dz sâ glad har du ikkje, ka veit du om laindet dett, da? Men, skal tankelaus framgang fâ herske og ra, blir fjellan og fjordan vel ilckje sâ bla, det store vi eide - ka e del da a ha spør dz, ka gjør du med laindet dett, da? fl(ristoffersen, 89

TROMS NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms Nr. 1 1990

TROMS NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms Nr. 1 1990 TROMS NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms Nr. 1 1990 Gjennom misbruk av knappe resurser bidrar vâpenkappløpet til ytterligere usikkerhet! (Brundtland-rapporten s. 215) Troms Naturvern

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer

Detaljer

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING: Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Ulrik Horn og Økonomiansvarlig Hege Tanding Sørensen.

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

Introduksjon til lærerveiledning

Introduksjon til lærerveiledning Introduksjon til lærerveiledning Dette undervisningsopplegget vil bli videreutviklet via www.ungioslo.org. Intensjonen er at erfaringer vil bli delt via nettsiden slik at dette kan bli en verktøykasse

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

NORSK REVMATIKERFORBUND

NORSK REVMATIKERFORBUND NORSK REVMATIKERFORBUND Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011, Dep 0030 Oslo Saksbeh.: J.nr.: A.nr.: Deres ref.: Oslo 20. februar 2015 mn 017/15 400 14/3410 Norsk Revmatikerforbund (NRF) har følgende

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Velkommen til frokostmøte. te 22.05.08. effektiv kanal!

Velkommen til frokostmøte. te 22.05.08. effektiv kanal! Velkommen til frokostmøte te 22.05.08 uadressert reklame,, en viktig og effektiv kanal! Agenda frokostmøte 22.05.08 Kl 0730 0800: Velkommen, registrering, frokostservering Kl 0800 0815: Kort om Nordmas

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NATURVERNFORBUNDET I Midt-Telemark. Organisatorisk

ÅRSMELDING 2011 NATURVERNFORBUNDET I Midt-Telemark. Organisatorisk ÅRSMELDING 2011 NATURVERNFORBUNDET I Midt-Telemark Dette er sakene vi på sist årsmøte valgte å ha hovedfokus på i 2011 Biologisk Mangfold Klima Samferdsel Miljøfyrtårn sertifisering Tøybleier Følge planprosesser

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011 Oslo, 20. august 2011 LOKALLAGSINFORMASJON September 2011 I løpet av noen uker vil leder, sekretær, kasserer og studieleder få tilsendt hver sin konvolutt med informasjon om saker som angår arbeidet i

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011

ÅRSMELDING FOR ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011 ÅRSMELDING FOR ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011 I 2011 har det vært 5 styremøte og det er protokollført 35 saker. Styret har ellers hatt kontakt pr. e-post og telefon. RU har også dette året kjøpt regnskapstjenester

Detaljer

Lykke til! Tips til Miljødagen 2016. Lag en Miljø- og matquiz

Lykke til! Tips til Miljødagen 2016. Lag en Miljø- og matquiz Lag en Miljø- og matquiz Lag en quiz med Miljø og matspørsmål, som dere kan bruke på en stand eller et møte. Eksempler på spørsmål kan være : 1. Hvor mye av maten vi spiser er importert? 2. Hvor mye mat

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

TROMS NATURVERN. Kildesortering av husholdningsavfall innen 1992? Aktivitetsrapporter fra noen av Lokallagene. Arsmøte for NIT, 2. mars 91.

TROMS NATURVERN. Kildesortering av husholdningsavfall innen 1992? Aktivitetsrapporter fra noen av Lokallagene. Arsmøte for NIT, 2. mars 91. :jj. Nr. 1 Febru 1991. TROMS NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms \ (!t VANN/) / Wolfgang Brunner LIVETS HJUL Romskipet Jorda Kildesortering av husholdningsavfall innen 1992? Aktivitetsrapporter

Detaljer

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse?

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? 04.11.2015 Kurs om alkohollove, Tromsø 2. nov 2015 Helheten i ungdoms liv Familie Temaområder FORELDRE OG VENNER Relasjoner

Detaljer

Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet og Miljøagentene i Tønsbergdistriktet. holder årsmøte. på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet og Miljøagentene i Tønsbergdistriktet. holder årsmøte. på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek NATURVERNFORBUNDET I TØNSBERGDISTRIKTET Postboks 73, 3101 Tønsberg http://naturvernforbundet.no/vestfold/tonsbergdistriktet/ Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet og Miljøagentene i Tønsbergdistriktet

Detaljer

HANDLINGSPLAN STØTTEGRUPPEN 22.JULI AVDELING VESTFOLD (heretter kalt Avd. Vestfold)

HANDLINGSPLAN STØTTEGRUPPEN 22.JULI AVDELING VESTFOLD (heretter kalt Avd. Vestfold) HANDLINGSPLAN STØTTEGRUPPEN 22.JULI AVDELING VESTFOLD (heretter kalt Avd. Vestfold) Formål: På bakgrunn av Den Nasjonale Støttegruppen etter 22.juli hendelsens handlingsplan og dennes pålagte krav til

Detaljer

Hjelp, jorda er utsatt for overgrep!

Hjelp, jorda er utsatt for overgrep! Lærerveiledning Hjelp, jorda er utsatt for overgrep! Passer for: Antall elever: Varighet: 10. trinn, Vg1 Hel klasse 60 minutter Hjelp, jorda er utsatt for overgrep! er et skoleprogram som tar for seg utfordringene

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

TROMS NATURVERN. InformasjonsbladfraTromsNaturvern n1 1988 I N N H 0 LD

TROMS NATURVERN. InformasjonsbladfraTromsNaturvern n1 1988 I N N H 0 LD TROMS NATURVERN InformasjonsbladfraTromsNaturvern n1 1988 I N N H 0 LD ORGANJSASJONSTREFF OG ARSMØTE MØTESERIE OM UTNYTTEL.SEN AV HAVRESSURSENE I NORD MILJØVERNUNDERVISNING I SKOLEN NATURVERN TROMS SEMINARSERIE

Detaljer

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland OP-POSTEN NR. 1 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Lederen har ordet Først vil jeg takke årsmøte for tilliten dere har gitt

Detaljer

NOAs ark Nr. 2, 13 oktober 2006.

NOAs ark Nr. 2, 13 oktober 2006. NOAs ark Nr. 2, 13 oktober 2006. NOAs ark ble navnet på den elektroniske nyhetsbulletinen til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA). Foreløpig kun tørr tekst, men etter hvert forhåpentligvis også

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Sak 2013-04: Trusler mot journalister og redaktører - veiledning Som omtalt i statusrapporten til styrets møte 4. desember 2012, ble det 9. januar avholdt

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 2. januar 140 medlemmer. Styret har bestått av:

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 2. januar 140 medlemmer. Styret har bestått av: ÅRSMELDING FOR 2009 Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 2. januar 140 medlemmer. Styret har bestått av: Leder: Styremedl. Vara: Sigrid Dahl Åsne Dahl Haugsevje Christine Hvitsand Frøydis Haukeland

Detaljer

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner»

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner» «Aktive ungdomsråd i alle kommuner» Barn og unge har rett til å bli hørt. Dette er likevel ikke den eneste grunnen til å høre på dem. Ungdommens uttalelser er en viktig informasjonskilde for kommunens

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat Balsfjord kommune april 2014 Fylkesmannen i Troms starter nå arbeid med forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. I forbindelse

Detaljer

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb 1. Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Airsoftklubb (Forkortet BOA). Klubben ble opprettet 30.06.2004. Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt 29.07.2010, i forbindelse

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

Erfaring fra energi og klimaarbeid i Bergen og oljefri.no

Erfaring fra energi og klimaarbeid i Bergen og oljefri.no Erfaring fra energi og klimaarbeid i Bergen og oljefri.no Energi og klimaseminar 14. november 2010 Nils Tore Skogland daglig leder Naturvernforbundet Hordaland Naturvernforbundet Hordaland Stiftet i 1918

Detaljer

UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse

UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse 1 Alt skolematerialet er hentet fra WWF-Sverige 2 Mål og Pedagogiske Grunnstener Mål Å skape en dypere kunnskap om energi og klima med fokus På Earth Hour og

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033 Saksframlegg Dato 08.02.2016 Referanse 2014/657 - Arkivkode: 002 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 24.02.2016

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Protokoll Styremøte 01/10 Det Norske Travselskap 14.01.2010, Bjerke Travbane

Protokoll Styremøte 01/10 Det Norske Travselskap 14.01.2010, Bjerke Travbane Protokoll Styremøte 01/10 Det Norske Travselskap 14.01.2010, Bjerke Travbane Til stede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Torbjørn Frøysnes, varamedlem Tina Dale Brauti.

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Å arrangere et loppemarked byr på en stor arbeidsinnsats fra medlemmenes side, så det var ingen stor oppslutning om å gjennomføre det sist høst.

Å arrangere et loppemarked byr på en stor arbeidsinnsats fra medlemmenes side, så det var ingen stor oppslutning om å gjennomføre det sist høst. TROMSKYSTEN Informasjonsavis for medlemmer i Tromsø Husflidslag Nr 2/2014 Leder Det er en ny utfordring jeg har gitt meg utpå når jeg nå er tilbake som leder for husflidslaget. Astrid gjorde en flott jobb

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2013

BRUKERUNDERSØKELSEN 2013 Vest Antall besvarelser: 18 Svarprosent: 10 BRUKERUNDERSØKELSEN 2013 INNLEDNING 01 Innhold I denne rapporten finner du resultater fra Bufetats nasjonale brukerundersøkelse blant barn og unge i statlige

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

SAK 7: Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

SAK 7: Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja SAK 7: Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Bente Kristine Lorentzen (styreleder), Daniel

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTATT PÅ ÅRSMØTET Forfattet av Håvard K. Christensen 2 INNHOLD 1 NAVN...3 2 FORMÅL...3 3 ARBEIDSMÅTE...3 4 MEDLEMSKAP OG ÅRSKONTINGENT...3 5 ÅRSMØTE...3 6 UTLEIESATSER...4

Detaljer

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE.

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Årsmelding 2010 TANDBERGERNE s første styre valgt på årsmøtet/stiftelsesmøtet 1. juni 2010 på Nordlandsmuseet. Bak fra venstre:

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Naturvern anno 2012 ny lov - nye verktøy - ny giv

Naturvern anno 2012 ny lov - nye verktøy - ny giv Naturvern anno 2012 ny lov - nye verktøy - ny giv Helgeseminar Bergen 24-25. mars Naturmangfoldloven et brukerkurs Kunnskap som stopper gravemaskiner Diskusjon om aktiv bruk av loven i aktuelle, lokale

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, sist revidert på landsmøtene i Halden 26. 28. mars 2004, Stavanger 16. 18. mars 2007, Bergen 18. 20. april 2008, Stamsund 6. 8. mars 2009 og Oslo 9.-11. april 2010.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene.

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. Reiselyst Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. Det er ikke bare av og til. Det er faktisk hver dag! Derfor kikker han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. På null-komma-niks

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE

MØTEREFERAT STYREMØTE MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind, Norma, Ingunn, Tove, Leon, Heidi og Nina Dato: 29.11.2012 Kl.: 19:15-22:30 Sted: Inndalsv. 108, hos Ingunn Deltagere: Susanne, Øyvind, Ingunn, Tove, på skype

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV!

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! 1 STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt, heter det i et finsk ordtak. Det er dette vi ønsker med studiearbeidet, slik at vi kan utvikle oss gjennom læring og kunnskap. Derfor

Detaljer

2003-2013 LO/GLTE er 10 år

2003-2013 LO/GLTE er 10 år 2003-2013 LO/GLTE er 10 år LO/GLTE ble dannet på et stiftelsesmøte for 10 år siden. Det må vi kunne si var en bra sammenslåing av 6 Samorganisasjoner. Vi har hatt rimelig mange arbeidsoppgaver og tatt

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. 22.06.10. Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. 22.06.10. Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. 22.06.10 Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø Møteledere : Geir Wedel Hestdahl og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 21.06.10 kl 1030-1530 22.06.10

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

SMART KAMP- SAMSPILL FOR MINDRE UTSLIPP FRAMDRIFTSRAPPORT VÅREN 2014

SMART KAMP- SAMSPILL FOR MINDRE UTSLIPP FRAMDRIFTSRAPPORT VÅREN 2014 SMART KAMP- SAMSPILL FOR MINDRE UTSLIPP FRAMDRIFTSRAPPORT VÅREN 2014 400 sykler med nye setetrekk og Tesla til lading- Skagerak Arena 9.juni 2 Innhold 1. STATUS-AKTIVITETER OG TILTAK... 4 1.1 ADMINISTRASJON-ORGANISASJON...

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer