Miljøvalg-89? TROMS 6 NATURVERN VALG er politikerne pa linje med velgerne? HVA GJØR LOKALLAGENE? Vi har fátt inn aktivitetsrapporter fra lagene!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøvalg-89? TROMS 6 NATURVERN VALG-89. ..er politikerne pa linje med velgerne? HVA GJØR LOKALLAGENE? Vi har fátt inn aktivitetsrapporter fra lagene!"

Transkript

1 TROMS 6 NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet I Troms Nr Miljøvalg-89? I VALG-89..er politikerne pa linje med velgerne? HVA GJØR LOKALLAGENE? Vi har fátt inn aktivitetsrapporter fra lagene!

2 2 Trorns Naturvern Nr Troms Naturvern Nr Troms Naturvern 4% Nr 2, august 1989 Medlemsblad for Norges Naturvernforbunds medlemmer i Troms. t REDAKSJONEN Red.ansvarhg VklarLillebo Lay-Out og sats Viggo Danielsen Redaksjonens adresse. Troms Naturvern, v/vidar Ldlebo 9050 Storstemnes Trykk Grarisk Media as, Badu Medlemsbladet i Troms Naturvern har endelig fâtt tilgang til det utstyret som var nød vendig for a gi medlemsbladet en ansiktsløfting. Bladet har ikke bare fatt fly lay-out, men ogsa redaksjon. -Nye koster feier best, er det et ordtak som sier. DeL er forhápentligvis dette de følgende nummer av mediemsbladet vii bekrefte. Troms Naturvem skai vre bindeleddet som skaper den nødvendige kontakten meilom enkeitmedlemmer, lokallag og NNV sentralt. Medlemsbladet er kanskje det viktigste verktøyet i denne sammenhengen. Ny redaksjonell linje. For A skape større kontakt mellom lagene er del nødvendig at lagene enkekvis far slippe tii i medlemsbladet med det de matte ha pa hjertet. Den nye redaksjonen stiller seg derfor iii tjeneste for alle tenkende og skrivende naturvernere i Troms. Det er et faktum at uten aktiv medvirkning fra grasrota, sâ vii med iemsbiadet innskrenke seg Lii Ca. 2 utgiveiser i Aret. Send inn stoff En vesentlig oppgave for et mediemsblad fly drakt! er A spre informasjon til medlemmene om lokailagenes aktiviteter. I tillegg skai bladet bidra Lii bedre kontakt mellom lagene. PA denne maten haper vi at de enkeite lokallag bl.a. kan gjøre seg nytte av erfaringer som andre lokallag bar dannet seg gjennom de aktiviteter de bar gjennomført. Vi vii derfor oppfordre aile lagene Lii a sende inn sin aktivitetsrapport før hver utgivelse av medlemsbladet. OgsA annet stoff mottas med takk. Om noen med iemmer sitter med kunnskaper pa felt som kan were av interesse for oss andre, oppfordres herved iii A fa disse ned pa papiret og sende det Lii redaksjonen. Annonseinntekter A utgi et medlemsbiad koster mange penger. Troms Naturvern har derfor funnet del nødvendig a prøve a finansiere med iemsbladet deivis ved hjeip av annonseinntekter. Vi vii seivsagt forsøke sa iangt som mulig a fa kun miijøklarer te bedrifter som annonsører. D.v.s. bedrifter som fører miijøvenlige produkter etc. Dersom vare medlemmer bar synspunkter pa dette,..send oss noen ord. Kjre!Njiturverner.. Dagiig ser vi at naturen og miljøet rundt oss forringes og forurenses. Vi føler oss avmektig og redd for hvordan det skai ga i fimtida. Nytter det a kjempe for A bevare naturen og miljøet? Mange ganger ser det mørkt Ut, men stiller vi spørsmalet -hvordan hadde det wert om vi ikke hadde kjempet, sa ser vi afle at det nytter. Vi kan bare kaste et biikk til land og omrader der det bar wert tall mindre hensyn Lii natur og miijø. I dag er natur- og miljøvem pop ulrt. Aiie de politiske partiene bar mer eller mindre emnet pa sine programmer Lii høstens vaig. Men det hjeiper lite om de har det med der, dersom det ikke gir seg utsiag i de Øvrige programpostene og i handling i praksis. DeL hjeiper iite A snakke om mindre iuftforurensning og samtidig ga inn for Økt massebilisme, stexk utbygging av vegnettet i sentraie strøk, og nedbygging av koilektivtrafikken. Vi ma alle ire oss a se de natur- og miljømessige konsekvenser av det vi gør. Ikke minst gjeider delle vare Lederen har ordet poiitikere som er med A ta viktige avgjøreiser i spørsmai som gjeider var feiles framtid. Det er vaig itii høsten, og her bar hver enkelt av oss ansvar for at det parti vi gir var stemme Lii, tar hensyn Lii natur og miijø i de vedtak de skal fatte. Til deg som er i tvii om hvilket parti du skai gi din stemme iii; studer partienes programmer og se hva de har statt for nar det gjelder hensynet til naturen, miljøet og var felles framtid i sitt politi ske arbeid. Lykke til I arbeidet for naturen og miljøet,..det gjelder vare barn og barnebarns framtid! 9fecmnaturven1q Iitcen Sans fpre.ctbapw 3

3 4 Troms Naturvern Nr Troms Naturvern Nr :.....:...:..: Er politikerne i utakt med velgerne? Hvilke verdier setter vi høyest? Er vi mer opptatt av materiel! vekst enn av hensynet til naturen og rnermiljøet? En omfattende undersøkelse foretalt av Alternativ Framtid I samar beid med LOS-programmet viser at vi er kommet lii en korsvei nar del gjelder nordmenns hoidning til vekstlindustriutbygging kontra natur og miljøvern. Resultatet av undersøkelsen ble presentert i siste utgave av informa sjonsavisa dl Afternativ Framtid. Vi har plukket Ut en del av resuitatene fra denne undersøkelsen som vi her viser i grafisk fremstilling. Dersom undersøkelsen er representativ for nordmenn flest, sa har trolig politikeme undervurdert betydningen av naturvemet foran høstens vaig. Det vii i alle fail bli interessant A studere de forskjellige partiers valgprogram og deres hoidning Lii natur og miljøvern for de kommende Ar. Uten A fonitsi resultatet av høstens vaig, tør vi dog pasta at valget Lii høsten vii bli den senere Lids mest interessante valg hva natur- og miljøvernspørsmal angar. Dc pafølgende grafiske fremstillinger illustrerer normenns holdninger dl spørs mm som; -begrensing av privatbilismen, -mdlprioritering, -Økonomisk velcst eller naturvern. SpørsmAl: Hva mener du omfølgende ulsagn: Av hensyn lii miljøet md vi begrense bruken av privatbil i drene som kommer? SpØrsmAl: I del siste liar det wert mye snaick om hvilke mdl deue landet skal sette seg de neste 10 drene. Hvilket av følgende 4 mdl mnener du er vikrigst, og hvilket er nest vik tist? -A oppreitholde høy Økonomisk vekst. -A sørgefor at landet har et sterktforsvar. -A gifolk mer d si i avgjørelser pa jobben og I lokalsamfunnene. -A beskytte naturen mot forurensninger. Opprettholde vekst Sterkt fortsvar Met A Si Beskytte naturen 18,2% 11,2% De som ga malet 1. prioritet De som ga malet 2. prioritet 16,0% / 122,6% 11.2% 5 1,9% SpørsmAl: Hva mener du omfølgende utsagn: For d trygge Økonomisk vekst trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om det skulle komme I strid med naturvernet? (Dette spørsmalet ble ogsa stilt ved valg-undersøkelsene ) 100% Prioriterer vekst/industhutbygging lililillillill -Prioriterer 100% Helt enig 80% Noe emg Vet ikke 9,7% Noe uenig 60% 40% 20% Helt uenig

4 6 Trorns Naturvern Nr Troms Naturvern Nr Som man kan se av denne under søkelsen er folks hoidninger til natur- og miljøvern noksá forskjellig sammenlignet med for eks. valget i Høstens vaig vil vise om politikerne er bevisst denne tendensen. Miljødebattmøte i august I august vil Troms Naturvern avholde et debattmøte hvor politikerne fa anled nin iii A svare pa spørsmai om natur- og miljavern for de kommende Ar. Datoen for møtet er enna ikke helt fastsatt, men vil fmne stud i TromsØ i slutten av august. Nermere tidspunkt for møtet vil bli annonsert i dagspressen. TromsNaturvem haper at flest mulig av vare mediemmer ser seg tid til A over vre debatten, som gir en utmerket mulig het Ui a sette seg inn i de forskjeilige parti ers program hva natur- og miijøvem angar. Det vii ogsa bli anledning for publikum til a rette spørsmal mot partienes rep resentanter ved møtet. Til slutt er det bare a si følgende; - Stem silk pa valgdagen at det svir for partier med lunkne hoidninger iii natur- og miljøvern. Det er den beste medisin for politilcere som enna ikke er blitt vakne for de miljøproblemer vii dag star ovenfor. I Aktivitetsrapport fra lokallagene PA de følgende sider tinner du en rapport over aktiviteten I de forskjellige Jokallagene I Troms. Dersom enkeitmedlemmer av NNV Ønsker A engasjere seg aktivt I naturvernarbeidet, sa ta kontakt med lokallaget I ditt omrade. De trenger flere aktive naturvernere. Kanskje har du spesielle interesse r/kunnskaper som ditt lokaijag kan gjøre seg nytte av. Bruk øyne og ører, og tips lokallaget om saker du synes de bør ta en nermere kikk pa. Lengre bak I bladet tinner du en adresse/kontaktliste for de forskjellige lokallag m.m Natnrvernforbundet I Harstad Naturvernforbundet i Harstad (NiH) har hatt et relativt aktivt varhalvar i Hittil har det vrt avviklet 7 styremøter. Lista over Øvrige aktiviteter ser Ut som følger: 31.januar -Deltagelse pa stand ombord pa messebât. Verving og utdeling av materi eli. 14. februar -Arsmøte. Tema: NNV infor masjon ved Anny Eriksen. FrammØte: Styret + et nytt medlem. Pdsken - 1/2 side informasjon i paskeavi sen til Harstad RØde Kors. 26. april -Medlemsmøte. Tema: Miljøvem og forbrukerens mile. (Frammøtte 3 fra styret og en fra NU). 23. mai -Urtetur pa Tmndenes. 23 del takere. 27. mai -Stand pa Kanebogen Senter sammen med NU. Vervekampanje og utdeling/salg av materiell juni -Deltakelse i Grønn Uke pa Kanebogen Senter med ubemannet stand. 25. juni -Apning av natursu i Folkeparken. 12 deltakere. Oppslutninga fra medlemmene mht. med lemsmøtene liar vrt sa darlig, at vi har vaigt A begrense møteaktiviteten ti avvikling av Arsmøte. Deitakelsen pa Øvrige naturarrangementer liar vrt god. Kommunal miljøvernkommisjon Harstad kommune liar opprettet en miljøvemkommisjon, hvor ogsa NiH er representert. øystein Normann, leder i NiH, ble valgt som leder i den nyopp rettede miljøvemkommisjonen. Møtedeltagelse NiH hadde 2 deltagere pa fylkesarsmøtet I februar. Her ble Ingunn Holtan valgt inn som medlem i fylkesstyret. Liv Torhild Nilsen har deltatt pa sentralt kurs om for brukerorientert naturvern, og Ingunn Hol tan deltok pa NNV s ArsmØte pa Lil lehammer i mai d.a. d

5 8 Troms Naturvern Nr I Troms Naturvern Nr [Naturvernforbundet I Mãlselv Aktiviteten i laget 1. halvâr 89 har etter forholdene vert god. I saker med felles interesse har laget etabiert fast samarbeid med lokallaget av Orintologisk Forening. Apne møter har vrt holdt over emnene; Den Økoiogiske situasjon i Barentshavet og Smâfugler og ugler - Vern av truede fuglearter. Til høsten forbereder laget diskusjons møter om bl.a. Areraibruk og Fjelltjenesten. Laget vii ogsã foreta aktiviteter i forbindeise med forsvarets Naturvernforbundct I Lenvik Laget har hatt liten aktivitet pa møtesiden, med har jobbet forholdsvis effektivt pa enkeksaker som har dukket opp. Siden lagets oppstart i 85, har Rossfjordvassdraget vrt lagets viktigste sak, og som har krevd mest tid. Vassdraget er Troms mest forurensede vassdrag, og har ogsa vrt truet av utbygging pa tross av sin status som yang vemet. Laget bar i samarbeid med Rossfjordvassdraget Grunneierlag kiart A foreløpig stoppe utbyggingsplanene etter A ha lagt press pa forskjellige myndigheter. Fylkesmannens miljøvernavd. har i samarbeid med Lenvik kommune nedsatt arbeidsgrupper som skal arbeide med A finne løsninger pa de forurensningsprob lemer som vassdraget sliter med. Lokal laget er her representert i 2 av gruppene; Private og separate utslipp og Informasjonsgruppa. Parallelt med arbeidet innenfor nevnte grupper, har laget ogsa engsjert seg i enkeke tilfeller av grov forrurensning til vassdraget. Dette har dreiet seg om alt fra oljeutsiipp, dumping av batterier, private planer om sammenslaing av Øvelsesfeltene Mauken og BlAtind. Miljøvennlig for brake? star ogsa pa dagsorden. PA papiret er Naturvernforbundet i MAlselv et resurssterkt lokallag, men laget har for fa aktive naturvemere. Her vii laget gjøreet utspii i løpet av ettersommeren. I ferietiden er styrets medlemmer spredt for aile vinder, noe aktiviteten i laget pa denne tiden vii bre preg av. søppeldumper. Laget bar ogsa vrt opptatt av den utbredte tyvfiskingen med garn i vassdraget, som ansees som en trussei mot fiskestammene i vassdraget. Spesielt er man redd for at vassdragets unike siidestame skal forsvinne. Denne sildestammen er unik ogsa i global sammenheng, og man antar pa gr.lag av de fa undersøkeiser som er gjort at den ikke finnes andre steder i verden. Vassdraget har ogsa en spesiell og verneverdig undervannsfloca. Laget bar tilegnet seg viktige kunnskaper om vassdragsforu rensning i dette arbeidet. Aktivt bruk av pressen Naturvemforbundet i Lenvik liar den senere tid lagt stor vekt pa A brake pressen, bade via leseriniegg og oppslag. Dette har hatt en utrolig effektiv virkning, og bar gitt fortgang i de fleste saker hvor laget bar brukt dette virkemidiel Spesielit synes avisa Nordiys A ha vist en sunn inte resse for de miljøvernsaker laget bar presentert. Naturvernforbundet I Balsfjord og Storfjord 1989 har til na vrt et aktivt Ar for laget, som til na stort sett liar fulgt oppsatt aktivitetskaiender. (se medlemsbladet nr. 1-89) Men laget har ogsa jobbet med en del enkeitsaker i tillegg. -PA ekstraordinrt ArsmØte forandret laget navn og flick med seg Stor fjord i tiilegg. Nye medlemmer derfra ga laget Økt aktivitet. -PA samme Arsmøte hadde laget en orient reing fra Norges Fiskarfagskole om Baisfjorden som Økosystem. Dette var endel av strategien omkring den senere omtalte vegomlegginga langs Balsfjorden. -Utvidelsen og fomndringene av E6 og E78 langs fjorden har wert et aktuelt tema. Laget bar deltatt pa orienteringsmøter og statt pa stands for A spre kunnskap og skaffe støtte for kravet cm konsekvensana lyser ved vegprosjekt langs sjø- og vassd rag. Laget bar hatt presseomtale pa dette. -Deltatt i vinterens avisdebatt om motori sert ferdsel i utmark. SørTranøy Naturverniag Laget bie stiftet 11. mai 89. Initiativet ble tatt av en gruppe elever i laf ved Finnfjordbotn vgs. avd. Stonglandseidet. Arbeidet i laget er kommet godt igang. Etter stiftelsesmøtet har laget avholdt 2 styremøter og ett medlemsmøte. Det meste av tiden har gatt med til organisering av laget og verving av nye medlemmer. Laget har idag ca. 30 medlemmer. NAr det gjelder konkrete saker, har laget gjennomført en søppelaksjon, og en ekskursjon til Kaperdalen Samemuseum. -FN s Miljøverndag 10. juni ble markert med stand pa Storsteinnes. -Lagets deltakeise pa Balsfjordmessa juli, hadde hovedtema MiijØvai 89. -I mai 89 fremma laget to forsiag om vemeomrader: - TreriksrØysa Nasjonai park (Malia-omrAdet, Finniand. Paitsa omradet, Sverige. Paras-omrAdet, Norge). -LandskapsvernomrAde meilom Andor vatnet og Fjellfroskvatnet i Balsfjord. -NA i juni/juli har iaget ogsa deltatt i Aktiv Sommer -opplegget i kommunen. Planene til laget videre følger stort sett aktiviteskalenderen, men laget haper i til legg A fa igang ei gruppe som vil jobbe med forbrukerrettt miijøvem. Laget bar hap om at dewnne aksjonen vil gi laget en større kontaktflate med folk flest. Alle media-oppslag omkring Biekkulf bør vel ogsa kunne umyttes bedre. Laget haper pa fortsatt høy aktivitet. Laget bar ogsa vedtatt en handlingsplan som vil gi bedre aktivitet utover høsten. Fra stiftelsesmøtet kan følgende refereres: -Søppelaksjon (gjennomført), -Butikkaksjon for A fa butikkene til A ta inn miljøvennlige varer. -Resirkulert papir i offentlige kontorer. -Folder til distriktets innbyggere. Laget planlegger en informasjonskampanje som skal peke pa de miljøvenniige alternativ som finnes i hverdagen til den enkelte.

6 . 10 Troms Naturvern Nr Troms Naturvern Nr I tillegg har laget en liste pa Ca. 30 punkter andre) som vii møte truslene mot miljøet med saker scm laget er mteressert i A med aktivitet og kamp for framtida. Vi har arbeide med. Hvor mange av disse sakene ikke râd iii a resignere. Noe ma gjøres, og scm laget vii rekke over vii tiden vise. det ma gjøres NA! Laget haper A kunne engasjere ungdom (og Naturvernforbundet i Bardu Siden oppstarten i oktober 88, har laget fâtt Ca. 40 registrerte medlemmer. I november hadde laget en lokal aksjon med tema MiijØbevisst forbruker. Ellers sendte laget en oppfordring Lii kommunen om a fâ uttale seg i saker som har med natur og mlljøvem A gjøre. Dette har blitt tatt til etterretning. FØr jul 88 tok laget ogsa opp bruken av friomradene rundt Setermoen. Laget sendte brev ul forsvaret og friluftsnemda, og ba om tilrettelegging av omradene for publikum. høre hvordan de løste felles problemer i grenseomradene. Resultatet var et skriv Lii de berørte parter. Hva som blir det endelige resultat er enna ikke klarlagt, men Bardu kommune har lagt seg pa en linje i saken scm laget gerne kan skrive under pa. Det siste laget har foretatt seg er A uttale seg om en Ressurs- og MiljØplan for Bardu kommune. Laget har ogsa bedt kommunen og bondeorg. om A komme fram iii en fast returordning for spilloije. I februar d.a. kastet laget seg rett i vepsebolet og tok opp motorisert ferdsel i utmark og den praksis som disp.nemda hadde lagt seg pa. Reaksjonene lot ikke vente pa seg. I mars arbeidet laget med bruken av naturomradene langs grensen 1.11 Kiruna kommune. Utgangspunktet var en plan fra Kiruna som vile føre til økt press pa grenseornradene. I forarbeidet her nevnes den positive kontakten laget hadde med Naturskyddsføreningen i Kiruna. Laget hadde ogsa kontakt med miljømyndig hetene i Hedemark og SØr-Trøndelag for A Fremover sommeren skal laget rette oppmerksomheten mot forbrukerne. Her skal laget komme med sma drypp med informasjon gjennom nrradioen. I september har laget planer om en direkte aksjon med samme tema. Innen utgangen av august skal laget uttale seg om kommunens forsiag Lii plan for Altevatn omradet. Vervingsarbeidet er selvsagt en konternu erlig oppgave som det jobbes med. Vi Iakker iokallagene for aktivitetsrapportene, og ber enkeltmedlemmer gi sin ufor behoidne støtte til lagene. Det er et gjennomgaende behov i alle lokallag for flere aktive medlemmer som er villige Lii a talc et tak for natur- og miljøvemarbeidet. Red.

7 I Event. retur til Troms Naturvem v/vidar Lillebo 9050 Storsteinnes ) eie Har du opplevd en stifle og glitrandes fjord, en fjord som vi elska som bor her i nord kor sjøfuggeln helse d løklig og glad, har du ikkje, ka veil du om laindet dett, da? Har du følt nâr de finaste fjellan som finns gjør d liten, men gjorde d lettar tel sinns nr de sâ mykje vakkert sâ tydelig sa har du ikkje, ka veit du om laindet dett, da? Og nr mãsen og seien pa gruinne og 1,0 syne kappleik i spell ut pa speilbianke sjø, har du sett detta her vie glad før a ha, har du ikkje, ka veit du om laindet dett, da? Har du vrt med a drømnie nr nattsola skjin nâr fargan e skjønnar som nâlcken rubin, nâr vennen legg armen omkring dz sâ glad har du ikkje, ka veit du om laindet dett, da? Men, skal tankelaus framgang fâ herske og ra, blir fjellan og fjordan vel ilckje sâ bla, det store vi eide - ka e del da a ha spør dz, ka gjør du med laindet dett, da? fl(ristoffersen, 89

TROMS NATURVERN. Kildesortering av husholdningsavfall innen 1992? Aktivitetsrapporter fra noen av Lokallagene. Arsmøte for NIT, 2. mars 91.

TROMS NATURVERN. Kildesortering av husholdningsavfall innen 1992? Aktivitetsrapporter fra noen av Lokallagene. Arsmøte for NIT, 2. mars 91. :jj. Nr. 1 Febru 1991. TROMS NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms \ (!t VANN/) / Wolfgang Brunner LIVETS HJUL Romskipet Jorda Kildesortering av husholdningsavfall innen 1992? Aktivitetsrapporter

Detaljer

((11)111. BareENjoiti TROMS NATURVERN (-4. Informasjonsblad fra Troms Naturvern. nr.2 1987 AV LNNHOLDET: REFERAT ERA ARSMØTET

((11)111. BareENjoiti TROMS NATURVERN (-4. Informasjonsblad fra Troms Naturvern. nr.2 1987 AV LNNHOLDET: REFERAT ERA ARSMØTET TROMS (-4 NATURVERN Informasjonsblad fra Troms Naturvern ((11)111 nr.2 1987 BareENjoiti REFERAT ERA ARSMØTET AV LNNHOLDET: ARSMELDIER FRA EYLKES- OG LOKALLAG UTTALESLER FRA ARSMØTET VERDENSKOMMISJONEN

Detaljer

Tmms Naturverrf. Blekkulf i farta! Suksess for felles fylkessamling. Ønske tenkning MEDLEMSBLAD FOR NATURVERNFORBUNDET I TROMS NR.

Tmms Naturverrf. Blekkulf i farta! Suksess for felles fylkessamling. Ønske tenkning MEDLEMSBLAD FOR NATURVERNFORBUNDET I TROMS NR. Tmms Naturverrf MEDLEMSBLAD FOR NATURVERNFORBUNDET I TROMS NR. 3/1 991 Ønske tenkning Blekkulf i farta! Den nyc fiskeripolitikken som Fiskeridepartementet legger opp til er ren ønske tenkning. Det sa Bente

Detaljer

Bruk Natur vern àret!

Bruk Natur vern àret! Bruk Natur vern àret! Naturvernret 1995 er her. La oss bruke det i arbeidet for natur og miljø i Nord-Norge! Dette kan st som ei enkel opp summering av inniedninga og diskusjonen om det europeiske Naturvernâret

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV!

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! 1 STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt, heter det i et finsk ordtak. Det er dette vi ønsker med studiearbeidet, slik at vi kan utvikle oss gjennom læring og kunnskap. Derfor

Detaljer