LAMU referat til AMU møtet 1. desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LAMU referat til AMU møtet 1. desember 2014"

Transkript

1 LAMU referat til AMU møtet 1. desember 2014 LAMU Møtetidspunkt Stikkord HF LAMU Referat foreligger ikke ennå. JUS LAMU Referat foreligger ikke ennå. MN LAMU e læring, ARK, endring i arealbruk MED LAMU Renhold, oppfølging av omorganisering, bruk av BHT, ledelsens gjennomgang, ARK, valgstyre OD LAMU Status byggesaker, bruk av BHT, ARK SV LAMU Referat foreligger ikke ennå. TF LAMU Referat ikke tilgjengelig UV LAMU ARK, hjertestarter/førstehjelpskurs, seminar UV LAMU, synliggjøring av UV LAMUs arbeid. ARK, hjertestarter, VO konferanse, synliggjøring av UV LAMU, resertifisering av UV. NHM LAMU Nytt referat foreligger ikke KHM LAMU Avgassing nitrittfilm, HMS styringssystem, HMS dagen 2014, sykefraværsstatistikk, vernerunder, HMS opplæring, ARK UB LAMU Referat ikke tilgjengelig LOS LAMU Ikke sendt inn referat MLS LAMU Ikke sendt inn referat

2 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Medlemmer, vara-medlemmer og observatører i MN-LAMU Dato: Saksnr..: 2014/3923 CTHANSEN Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget på fakultetet (MN-LAMU) kl 13 i Fakultetsstyrerommet, V349 TILSTEDE FRA: Arbeidstaker siden: Overingeniør Berit Kaasa, Overingeniør Behzad Foroughinejad.Studentrepresentant Mali Ramsfjell (vara for Bernt Wu), Seniorrådgiver Kai Åge Fjeldheim Arbeidsgiver siden: Professor Carl H. Gørbitz, HR-sjef Frank Sarnes, Forfall: Dekan Morten Dæhlen, Professor Klaus Høiland, Kontorsjef Rigmor Bjørkli, Stipendiat Eivind Samuelsen Saksliste: 09/14 Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent og ny studentrepresentant ble ønsket velkommen. 07/14 Utvikling av e-læringsmoduler i HMS-opplæring for nye studenter status Prosjektleder Kai Åge Fjeldheim orienterte om prosessen, ny organisering av prosjektet i fasen med å utvikle det faglige innholdet i de 6 modulene samt søknaden til Norgesuniversitetet (NUV) med frist 1. november, se vedlagt presentasjon. 10/14 Opprettelse av verneområder under fakultetets arbeidsmiljøutvalg (MN- LAMU) Vedtak: MN-LAMU beslutter at alle 8 grunnenheter i tillegg til MN administrasjonen er verneområder under MN-LAMU og skal ha egne arbeidsmiljøutvalg med oppgaver og beslutningsmyndighet som AMU sentralt. 11/14 Valg av nye medlemmer til utvalget oppnevning av valgkomité Vedtak: Valgkomitéen bestående av HR-sjef Frank A. Sarnes fra arbeidsgiversiden, overingeniør Behzad Foroughinejad fra arbeidstakersiden med Cecil T. Grosch som sekretær ble vedtatt. ORIENTERINGSSAKER 12/14 ARK ved enhetene Fakultetsadministrasjonen Kontoradr.: Sem Sælands vei 24 Telefon: Telefaks:

3 2 HR-sjef orienterte kort om plan for gjennomføring av ARK ved enhetene. MN-LAMU ser det som interessant å få fremlagt en samlet oversikt over tiltakene som blir jobbet frem ved enhetene i prosessen. 13/14 Nytt kontorareal for MN administrasjonen HR-sjef orienterte kort om bakgrunn og planene for å ta i bruk arealene i fysikk bygningens østfløy. 14/14 Oppgradering av avtrekkskap ved MN fak Utgår 15/14 Faste orienteringssaker a. Referat fra enhetenes LAMU møter pr 1.sept 2014 Cecil T. Grosch kommenterte kort referatene og viste at det arbeides godt i de underliggende LAMUene ved enhetene - om enn noe variert. b. Referat fra AMU 2.juni 2014 Berit Kaasa refererte fra AMU møtet og fremhevet bl.a. seminaret med Arne Bernhardsen. c. Statusrapporter i. Uønskede hendelser ved MN fak Totalt 6 meldinger ble rapportert pr. 1.sept. i år. Ingen alvorlige uhell. Det ble kommentert at det antas å være en del underrapportering. ii. Bruk av BHT-tjenester pr 2.tertial 2014 Ble ikke kommentert d. Læringsmiljø i. Meldinger i «Si-fra» systemet for MN fakultetet. 5 meldinger på Gult er meldt inn til MNfak så langt i år. Det planlegges en kampanje i høst for å gjøre meldesystemet om læringsmiljøet bedre kjent, se link om hvordan Si fra Møtet ble hevet kl 14:15 Cecil B. Tidemand Grosch Sekretær Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

4 Referat MED-LAMU Til stede: Arbeidsgiversiden: Bjørn Hol, Eva Mjelde og Knut Tore Stokke Arbeidstakersiden: Espen Lyng Andersen (leder MED-LAMU) og Maria D.H. Nesteby Observatører: Oda Lockert(studentrepresentant) BHT: Trine Evensen AMU: Asle Fredriksen Sekretariat: Liv B. Finess Sak 24/2014 Godkjenning av møteinnkalling Godkjent Sak 25/2014 Godkjenning av referat fra forrige MED-LAMU Det var ingen kommentarer til referatet fra forrige MED-LAMU ( ). Orienteringssaker Sak 26/2014 Kort orientering fra fakultetsledelsen 1. Oppfølging av sak 44/2013 om renhold for ansatte med arbeidsplass i OUS: Fakultetet har sendt brev til det sentrale arbeidsmiljøutvalget, AMU og bedt de om å behandle saken. I brevet ber fakultetet om at AMU ber universitetsledelsen om å bevilge ekstra midler til EA slik at de kan overta renholdet i de angitte områdene fra Alternativt at universitetsledelsen pålegger EA å påta seg denne oppgaven innenfor de budsjettrammene de får. Saken behandles i AMU-møtet 13.oktober. 2. Omorganiseringen på IMB: Det er nedsatt en ressursgruppe med 5-6- vitenskapelige ansatte for å planlegge implementeringen av den vedtatte organisasjonsendringen. Ass. Fakultetsdirektør vil i tiden fram til nyttår bidra inn i prosessen og ha tilholdssted på IMB to dager i uken torsdager og fredager. Det vil bli lagt vekt på god informasjon til alle ansatte om de pågående prosjektene det arbeides med. De viktigste av disse er: - Omlegging av stedkoder - Lederroller/fullmakter - Rekruttering Økonomifordelingsmodell m/fullmakter skal behandles i Instituttråd i september. Sak 27/2014 Kort orientering fra lokalt hovedverneombud 1. Lokalt hovedverneombud har sammen med Hovedverneombudet på UiO har hatt møte med ledende verneombud på IMB for å være forberedt hvis det dukker opp mediesaker i forbindelse med omorganiseringen på IMB. 2. Saken om renhold ute på sykehusene omfatter også Helsam da de har ansatte i Forskningsveien 2B som er et bygg tilhørende Rikshospitalet. Dette området er også nevnt i forbindelse med brevet til EA tidligere og nå i brevet til AMU.

5 Sak 28/2014 Bruk av Bedriftshelsetjenester(BHT) rapport for 1.tertial 2014 Trine Evensen ga en kort oppsummering av bruken av BHT så langt i Det er IMB som er den enheten som bruker BHT mest aktivt. Dette skyldes utfordringer knyttet til dyrestallen og disseksjonssalen og bruk av formalin. I tillegg har det vært en del arbeidsplassvurderinger på de fleste enhetene. Bruken av BHT i sykefraværsoppfølging har også økt noe. Fra 1.juli er kravene til oppfølging fra arbeidsgiver endret nye krav til oppfølging ligger på nettet. Fra arbeidsgiversiden ble det uttrykt ønske om at rapportene ble satt opp per enhet ved neste rapportering. Sak 29/2014 Ledelsens gjennomgang for 2013 fra Klinmed Den vedlagte tiltaksplanen fra Klinmed ble tatt til etterretning. Mange av medarbeiderne har 20 % stilling ved instituttet. Det er ikke naturlig at det stilles krav om medarbeidersamtaler med disse det er hovedarbeidsgivers ansvar! Helsam og IMB har også gjennomført Ledelsens gjennomgang, men har ennå ikke sendt fakultetet tiltaksplanene sine til orientering slik det er bedt om i eget brev til instituttene av Sak 30/2014 ARK undersøkelsen på Helsam ARK v/helsam ble gjennomført med eksterne prosessledere noe som opplevedes som positivt da gjennomføringen ble gjort raskt og effektivt og ga god balanse i forhold til å veilede lederne. Tilbakemeldingsmøtene ble lagt inn i ordinær møtestruktur. Svarprosenten var på 69 for instituttet somhelhet. Funnene ikke bekymringsfulle, men tidspress ble gjennomgående trukket fram som utfordrende. Noen tiltak må løftes fram i forbindelse med budsjettarbeidet fremover. Sak 31/2014 ARK ved fakultetsadministrasjonen Oppfølging av fra sak 20/2014 justerte tiltaksplaner og oppsummeringer per seksjon var vedlagt saken. Noen kommentarer til saken: - Folk med høy kompetanse forventer karriereutvikling i jobben - Hvordan innarbeide ny kompetanse i den daglige rutinen - Folk må flytte på seg for å kvalifisere seg til nye oppgaver - Kompetanseutvikling er et lederansvar - Karriereutvikling kan skje gjennom deltakelse i prosjekter, utveksling, studiebesøk, hospitering, jobbrotasjon, etc. Vedtakssaker Sak 32/2014 Nedsetting av valgstyrer for perioden MED-LAMU gjorde følgende vedtak: MED-LAMU oppnevner valgstyrer i henhold til fremlagte forslag.

6 Referatsaker Sak 33/2014 Referat fra møte i Klinmed-LAMU ingen kommentarer Referat fra møte i IMB-LAMU ingen kommentarer Sak 34/2014 Eventuelt Ingen saker

7 ORIENTERINGSSAKER Arbeidstakersidenovertarmøteledelseni 2015 Status:Prosjekter/ombyggingerpåfakultetet. Gamlepropedeuten: stipendiatkontorener tatt i bruk. Det blir gjort enkeltejusteringer.facultyclub blir klar i uke45. Det ble redegjortfor retningslinjenefor bruk av denne. 1. etg.gv 71: Ikke tatt i bruk ennå.det avventesavklaringpåutfordringermedtrykkluft. I novemberstarterforprosjekteringfor ombyggingav 2. og 4. etg. ARK: Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser veduio status. LederevedOD ble orientertom ARK Ansattevil bli orientertsenere.prosjektlederog prosesslederemåpåplass. Organisasjonstremålages detmådefinereshvasomer en«enhet». ARK planlegges gjennomførti midtenav februar2015. Oppfølgingav tidligeresaker(røykingog parkering). Fakultetsdirektørenorienterteom behandlingi ledermøtet.røyking:ansvarfor håndheving ligger i linja. Utfordringermedrøyking måtasviderepålokalt plan.parkeringhåndhevesettervedtattreglement.det er ikke aktueltå åpnefor fri parkering.det er ogsågjort tiltak vedferdighetssenteret. EA ønskertilbakemeldingpå hvorvidt detfungerer. SAKER SAK 9/14 Bedriftshelsetjenestenshandlingsplan (BHT) TrineEvensen(Enhetfor bedriftshelsetjeneste ) informerteom bedriftshelsetjenesten. Det ligger entjenestekatalogpånett: Det gjennomføreshandlingsplanmøter i novemberfor aktiviteteri Ønskermeldesinn. OD brukerbht lite, menbht er godtkjent påledernivå.det ble derfor bestemtat OD ikke tar grepnåfor å spreinformasjonom tilbudet. Postadresse: Pb.1142 Blindern 0317Oslo Besøksadresse: Geitmyrsveien69/ Oslo Telefon: Telefaks: av2 Referat_oktober_OD- LAMU_2014.doc

8 SAK 10/14 Eventuelt TerjeLangerødorienterteom omorganiseringav EA. OD måvurderehvilke forventninger/ behovvi hartil representasjonderfrai LAMU. Det synesmest hensiktsmessigat dagsordenskalavgjøreeas deltagelse.det stiller samtidig krav til forberedelserog konkretiseringav behovbådefra OD og EA. Nye områdelederer undertilsetting.det vil berøreområdegaustad. Postadresse: Pb.1142 Blindern 0317Oslo Besøksadresse: Geitmyrsveien69/ Oslo Telefon: Telefaks: av2 Referat_oktober_OD- LAMU_2014.doc

9 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) Dato: Vår ref.: 2014/9448 AEVANDT Referat fra møte i LAMU Tilstede: Kristin Flood Strøm (Hovedverneombud UV/verneombud ILS), Solveig Bauge Løland (ledelsen), Elin Sørensen (arbeidsgiverrepresentant, IPED), Kristin Fedje Fredriksen (arbeidsgiverrepresentant, ISP), Lars Lomell (arbeidsgiverrepresentant, IPED), Paulina Dudzinska (HMS koordinator), Rolf Vegar Olsen (arbeidsgiverrepresentant, IPED), Ariel Sevendal (verneombud, fakultetssekretariatet), Jan Arild Dolonen (verneombud IPED/IME), Anne Evandt (sekretær) AGENDA 1. Referat fra møte Godkjent 2. ARK v/ub orientering ved Siw H. Pedersen ved Universitetsbiblioteket. UB har 226 ansatte, 6 avdelinger og fem verneområder. Svarprosenten på de som fikk tilsendt spørreskjemaet ble 75%. En av årsakene til ikke 100% kan være at noen ikke orket å fullføre spørsmålene. Andre ønsket ikke at svarene skulle lagres og kunne brukes som forskningsdata senere. Positivt ved spørreundersøkelsen var at nødvendige tiltak ble synliggjort og gjennom denne fikk aksept for igangsetting og gjennomføring av saker UB allerede kjenner til. Gjennomføringen av ARK er en lang prosess med forberedelsesmøter, informasjonsmøter og oppfølgingsmøter. På grunn av hvordan spørsmålene er utarbeidet, favner skjemaet ikke alle, dvs. UBdirektøren følte seg utelatt i skjemaet. Det presiseres at alle verneombudene bør fronte ARK overfor de ansatte som omfattes av undersøkelsen. 3. Hjertestarter og førstehjelpskurs Kristin har mottatt tilbud fra Norsk folkehjelp og Røde Kors på hjertestarter og kurs. Det tilbudet som omfatter best vedlikehold av hjertestarter samt er best på kurs i generell hjerte- og lungeredning, får tilslaget. Kristin sjekker og tar avgjørelsen. De som skal omfattes av kurset er (som et utgangspunkt) UV-studieinfo, resepsjonister, LAMU og verneombudet. 4. LAMUseminar: evaluering og videre planlegging. For å få alle grupper som omfattes av LAMU. Foreslåes det en annen type/ eventuelt form på seminaret. Hensikten er også å trekke inn de vitenskapelige ansatte i større grad. Det utdanningsvitenskapelige fakultet Postadr.: Postboks 1161, Blindern, 0318 Oslo Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus, 3. etasje Telefon: Telefaks: Org.nr.:

10 2 Forslag: frokostseminarer. Hvor hyppig skal det arrangeres seminar; skal seminaret være kun til inspirasjon Som en begynnelse tenker LAMU 2 ganger i året; vår 2015 og høst Resertifisering som miljøfyrtårn. Nytt sertifiseringsmøte Dette gjelder IPED, ISP og sekretariatet. Grønt UiO er lagt ned, men midlene tildelt GU finnes og er tilgjengelig for søknad om tildeling.80% av avfallet ved UiO resirkuleres. Nye og uttestede løsninger vil bli tatt i bruk ved UiO, som f.eks. løsningen med grønne og blå poser. 6. Synliggjøring av LAMU og utvalgets arbeid for et godt arbeidsmiljø. Det er viktig at LAMU presenteres og presiseres som et utvalg med agenda arbeidsmiljø for alle ansatte. En presisering overfor de vitenskapelig ansatt er viktig. Videre er det aktuelt og bruke nettsidene UV-aktuelt aktivt, samt informere om nettsiden til LAMU. Nettsiden for LAMU må oppdateres med bl.a. revidert årshjul 7. Eventuelt Budsjettarbeid og LAMU spiller inn ønske/behov for kr 60000,-. Neste møte er fredag 7. november. Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

11 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo LAMUmedlemmer Dato: Vår ref.: 2014/9448 AEVANDT Referat fra møte i LAMU Tilstede: Kristin Flood Strøm (Hovedverneombud UV/verneombud ILS), Solveig Bauge Løland (ledelsen), Elin Sørensen (arbeidsgiverrepresentant, IPED), Kristin Fedje Fredriksen (arbeidsgiverrepresentant, ISP), Kjerstin Eek-Jensen (verneombud, IPED), Paulina Dudzinska (HMS koordinator), Anne Evandt (sekretær) Ikke tilstede: Lars Lomell (arbeidsgiverrepresentant, FFS), Jan Arild Dolonen (verneombud PFI/IME Forskningsparken), Ivar Morken (verneombud, ISP), Ariel Sevendal (verneombud, fakultetssekretariatet), Kjell Hoem (studentrepresentant) AGENDA 1. Referat fra møte Godkjent 2. Hjertestarter Salg- og markedsdirektør Trine Ruud fra Norsk Folkehjelp orienterte om plassering av hjertestartere, bruk av hjertestarter og kurs m/innhold. Viktig å være klar over er at det ikke kan skje noe galt ved bruk av hjertestarter. Et friskt hjerte blir ikke skadet. Hjertestarteren analyserer hjerterytmen og gir ikke sjokk til et hjerte som slår. Hjertestarterne er brukervennlige, og den bruk instruerer deg verbalt hvordan bruke apparatet. Plassering: Hjertestartere bør plasser gunstigst mulig med hensyn på kortest mulig avstand til et eventuelt tilfelle. Det vil si lett synlig og enkelt tilgjengelig. I bygninger med 5 etasjer anbefales 2 hjertestartere. Det anbefales at hjertestarteren plasseres i egnet boks. Kurs.Hjertestarteren erstatter ikke kunnskap om og erfaring i hjerte- og lungeredning. Godt utførte brystkompresjoner og innblåsinger er første prioritet ved et sykdomstilfelle. Varigheten på kurs i hjerte- og lungeredning, inklusive bruk av hjertestarter, er på 6 timer Vanligvis deltar 10 personer på hvert kurs. Det anbefales 3 timers repetisjonskurs en gang i året. Hvor mange kurs som UV skal bestille, avhenger av hvor mange som skal delta. Kjerstin & Elin teller opp mulige kandidater ved IPED, Paulina og Anne teller opp i sekretariatet; Kristin tar ILS. Kaffebaren, resepsjoner og førstelinje bør få opplæring. Det utdanningsvitenskapelige fakultet Postadr.: Postboks 1161, Blindern, 0318 Oslo Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus, 3. etasje Telefon: Telefaks: Org.nr.:

12 2 Det må utarbeides rutiner i forhold til varsling ved hjertestans. Alle ansatte må vite hvor hjertestarterne er plassert. Den MÅ ikke flyttes på. 3. Resertifisering og videre grønt arbeid. UV som en enhet, er nå resertifisert som miljøfyrtårn. Det var en streng sertifisør som gikk igjennom lokalene. Diplom kommer. ILS vil inkluderes ved neste korsvei, men bør starte sertifiseringsarbeidet ganske umiddelbart. At UV er sertifisert bør feires med en separat feiring, og/eventuelt markeres 2 ganger i året ved semesterstart. Det foreslåes grønne ballonger, grønn kake, etc. Videre, - miljøstasjonene er for dårlig merket, og det bør lages tydeligere henvisninger. 4. Synliggjøring av LAMU ved UV Nettsidene prioriteres. Arbeid med seminarene må settes på agendaen for Oppsummering fra verneombudskonferansen i september. 19 personer fra UiO deltok, 80 fra Universitene generelt. Konferansen ble holdt på Svalbard hvor HMS tiltak settes i verk med fokus på ekstremt fysisk utemiljø, hvor overlevelse er vesentlig. Det er også utviklet et forenklet (low-tech) ved melding for hvor du skal, hvor lenge du skal være borte, etc. Spørsmålet er: hvordan overføre så klimabestemt og personnært HMSsystem til et byråkratisk innemiljø i Oslo. 6. ARK Svaprosenten på UV 60-70%, Gjennomgang av resultatene starter i sekretariatet Det er ønskelig at det er mulig å skille mellom vitenskapelige og administrasjon, som grupper. Dette for å kunne vite hvor tiltak skal settes og for sammenligningens skyld. 7. Eventuelt IPED og ISP skal velge nytt verneombud. Prosedyrer for valg av verneombud og varaverneombud, se: og https://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/ (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning) IPED: Forskningsparken er eget verneområde, og (hvis ikke noe annet bestemmes), skal Forskningsparken velge eget verneombud. IPED skal derfor velge to verneombud og to varaverneombud. Verneombud i Forskningsparken taes opp som sak i LAMU

13 3 Leder av LAMU-UV skal legge til rette for valg av verneombud. Neste møte er fredag 10. desember kl 0915 i Fakultetsstyrerommet. Mvh Anne Evandt sekretær

14 Referat fra LAMU-møte 13. juni Godkjenning av referat fra forrige møte, 13. mars Ble enstemmig godkjent. 2 Nitritfilm med mulig avgassing i Historisk Museum ( 4 etg., SF og arkivet) - håndtering og videre oppfølging v/kni m.fl. Torunn Klokkernes har koblet på konservator, og spesialist på området, hos Preusmuseum og som skal komme å vurdere situasjonen, i flg. Karsten. Følges opp i linja, UPS/SF. Nye VO orienteres. Eget notat fra Torunn kommer og legges inn i E-phorte. 3 Lokalt styringssystem for HMS - status og konsekvenser for KHM v/ikaa og KNI. Ingeborg: Alle Ledere skal ha modul 5 i HMS-opplæringen. Tas opp i ledermøte. Ledere må også være mer aktive med f.eks. skademeldingsskjema. Viktig at alle skader registres og meldes fra om slik at vi har dokumentasjon overfor Arbeidstilsynet. Karsten og Ingeborg tar dette som sak med til ledermøte. Det bør gjøres forbedringer med hensyn til enklere tilgang til dette skjemaet ved å lage link fra UiOs hjemmeside til KHMs. Saken tas opp videre i LAMU i slutten av året. 4 Vernelinjens rolle i ombyggingsprosesser, rapport fra seminar 12/2, v/jsj og KNI UTGÅR. Karsten kommer tilbake til saken i senere LAMU-møte. 5 Ny ledelse av EA-sentrum v/jsj og KNI Kaj Jensen går over i annen stilling ved EA sentrum fra 1. august. Rune Greaker tar over etter ham. Rune kjenner oss fra før av da han var områdeleder bl.a. ved KHM på midten av 90-tallet. KHM vil fortsette å jobbe aktivt med EA for å få på plass en forenklet og tydeligere ansvarsmatrise. KHMs oppfatning om EAs omorganisering er at den har ført til større byråkrati og er mindre brukervennlig. KHM mener at Lokalt EA må tilføres mer midler og myndighet for å kunne imøtekomme nok våre behov. 6 Status forberedelse av "HMS-dagen" 2014 (heldagsseminar m/middag med fokus på organisasjonskultur) v/ika og KNI. Det blir et kombinert Kick off og HMS seminar den 17. oktober. Temaer er: Prosjekt- kultur, strategi og organisasjonskultur.

15 Ledermøtet har besluttet å finne aktuelle foredragsholdere. 7 Mangelfull statistikk over sykefravær Ingeborg Fortsatt lar det seg ikke gjøre å ta ut egnede statistikk-rapporter over sykefravær. Ingeborg har gjentatte ganger tatt saken opp bl.a. med Benedicte Rustad, men ingen ting skjer. Ingen tar ansvar. Karsten ba om at Ingeborg om å ta kontakt med Johannes Falck Paulsen, tidligere ass. pers. direktør. Nå, direktør ved systemeierskap ved UiO. Ingeborg rapporterer tilbake på neste LAMU-møte. 8 Vernerunder og verneområder Hvordan ligger det an med etablering av verneområder og ansvarsfordeling? ELIN Lite fokus på HMS-oppgaver, f.eks. vernerunder. Lederne må bli mer bevisste på sitt HMS-ansvar og sørge for å tilegne seg grunnkunnskapene som alle ledere skal ha. 9 HMS-opplæring for ledere Har noen av lederne gjennomført modul 5: HMS-system ved UiO? Hvem skal gjennomføre kurset? ELIN Ingeborg: Alle ledere og nestledere skal ha opplæring i modul 5. Etter at opplæring er gjennomført skal vernerunder gjennomføres. Vernerunder tas sikte på å gjennomføre i oktober/november hos AS og i HM i 2014, men fortsetter i Vedtakssak: 10 Arbeidsmiljøundersøkelse ELIN I LAMU-møte ble det foreslått at Arbeidsmiljøundersøkelsen skulle gjennomføres høsten 2015 fordi da ville flere flytteprosesser, bl.a. Økern, være avsluttet. Allerede nå er stengingen av Økern flyttet fra juni til 1.september. Mye tyder på at man vil være midt i en flytteprosess høsten Å utsette en undersøkelse som skal gjentas med 2 års intervall i 2 år, kan ikke ha noe for seg. Derfor fremmes følgende forslag: Vedtak: Arbeidsmiljøundersøkelsen på KHM skal gjennomføres siste kvartal 2014 Elin: Arbeidsmiljøundersøkelse ønskes gjennomført høsten Karsten: Arbeidsmiljøundersøkelsen bør gjennomføres etter at flytting er gjennomført sommeren Det er ingen endringer i Økern-prosjektet. Det blir lagt fram en framdriftsplan i neste møte. Torunn er med i planprosessen og har tiltrådt i planleggingsgruppa.

16 Ingeborg: 3 strategiplaner skal utvikles høsten Har ikke kapasitet til etterbehandling i Derfor bør undersøkelsen ventes med til høsten Karsten: UB har gjennomført undersøkelsen. Dersom vi ikke har nok kapasitet til å forberede, følge prosesser, følge opp og implementere, kan den ende med et mageplask. Museumsdirektøren støtter dette. 11 Eventuelt: Ralfs: Referater skal inn i ephorte + nettsiden vår. Legg inn det som mangler. Nye møtedatoer skal også med. Jan S. Jensen

Tilsyn - HELSE BERGEN HF

Tilsyn - HELSE BERGEN HF VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 14 24.04.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Berit F. Haugsgjerd, tlf. 95045560 HELSE BERGEN HF Postboks 1400 5021 BERGEN Tilsyn - HELSE BERGEN HF Vi viser til

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 04.09.2012 Saksnr.: 2012/2939 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 3. september 2012 kl. 9-12 i Rådsalen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 34/14 Årsrapport HMS for 2013 ephortesak: 2013/249 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.03.2014 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Dokumenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sammendrag Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2014 samlet sett vært

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Årsrapport for HMSarbeid

Årsrapport for HMSarbeid Universitetet i Oslo Årsrapport for HMSarbeid ved UiO 2013 HMS-stab 25.03.2014 HMS-Stab Postadr.: Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Problemveien 7, 0313 Oslo Telefon: 22 85

Detaljer

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/5237 IBA004 Dato: 10.03.2015 Sak M 13/15 SAK M 13/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2014 Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sammendrag Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2012 samlet sett vært preget

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen www.pwc.no Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen i sentraladministrasjonen Rapport overlevert og presentert NHHs Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 5. juni 2013 Om denne rapport Denne rapporten

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 30.11.2012 Saksnr.: 2012/2939 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 5. november 2012 kl. 9-12 i Kollegierommet

Detaljer

Årsrapport 2006. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK)

Årsrapport 2006. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Årsrapport 2006 for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Forord Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) består av 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiversiden og 3 fra

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver VAR DATO VAR REFERANSE 17.03.2009 DERES DATO DERES REFERANSE 1 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor E.C. Dahls gate 2 7012 TRONDHEIM TILSYN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer