LAMU referat til AMU møtet 1. desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LAMU referat til AMU møtet 1. desember 2014"

Transkript

1 LAMU referat til AMU møtet 1. desember 2014 LAMU Møtetidspunkt Stikkord HF LAMU Referat foreligger ikke ennå. JUS LAMU Referat foreligger ikke ennå. MN LAMU e læring, ARK, endring i arealbruk MED LAMU Renhold, oppfølging av omorganisering, bruk av BHT, ledelsens gjennomgang, ARK, valgstyre OD LAMU Status byggesaker, bruk av BHT, ARK SV LAMU Referat foreligger ikke ennå. TF LAMU Referat ikke tilgjengelig UV LAMU ARK, hjertestarter/førstehjelpskurs, seminar UV LAMU, synliggjøring av UV LAMUs arbeid. ARK, hjertestarter, VO konferanse, synliggjøring av UV LAMU, resertifisering av UV. NHM LAMU Nytt referat foreligger ikke KHM LAMU Avgassing nitrittfilm, HMS styringssystem, HMS dagen 2014, sykefraværsstatistikk, vernerunder, HMS opplæring, ARK UB LAMU Referat ikke tilgjengelig LOS LAMU Ikke sendt inn referat MLS LAMU Ikke sendt inn referat

2 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Medlemmer, vara-medlemmer og observatører i MN-LAMU Dato: Saksnr..: 2014/3923 CTHANSEN Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget på fakultetet (MN-LAMU) kl 13 i Fakultetsstyrerommet, V349 TILSTEDE FRA: Arbeidstaker siden: Overingeniør Berit Kaasa, Overingeniør Behzad Foroughinejad.Studentrepresentant Mali Ramsfjell (vara for Bernt Wu), Seniorrådgiver Kai Åge Fjeldheim Arbeidsgiver siden: Professor Carl H. Gørbitz, HR-sjef Frank Sarnes, Forfall: Dekan Morten Dæhlen, Professor Klaus Høiland, Kontorsjef Rigmor Bjørkli, Stipendiat Eivind Samuelsen Saksliste: 09/14 Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent og ny studentrepresentant ble ønsket velkommen. 07/14 Utvikling av e-læringsmoduler i HMS-opplæring for nye studenter status Prosjektleder Kai Åge Fjeldheim orienterte om prosessen, ny organisering av prosjektet i fasen med å utvikle det faglige innholdet i de 6 modulene samt søknaden til Norgesuniversitetet (NUV) med frist 1. november, se vedlagt presentasjon. 10/14 Opprettelse av verneområder under fakultetets arbeidsmiljøutvalg (MN- LAMU) Vedtak: MN-LAMU beslutter at alle 8 grunnenheter i tillegg til MN administrasjonen er verneområder under MN-LAMU og skal ha egne arbeidsmiljøutvalg med oppgaver og beslutningsmyndighet som AMU sentralt. 11/14 Valg av nye medlemmer til utvalget oppnevning av valgkomité Vedtak: Valgkomitéen bestående av HR-sjef Frank A. Sarnes fra arbeidsgiversiden, overingeniør Behzad Foroughinejad fra arbeidstakersiden med Cecil T. Grosch som sekretær ble vedtatt. ORIENTERINGSSAKER 12/14 ARK ved enhetene Fakultetsadministrasjonen Kontoradr.: Sem Sælands vei 24 Telefon: Telefaks:

3 2 HR-sjef orienterte kort om plan for gjennomføring av ARK ved enhetene. MN-LAMU ser det som interessant å få fremlagt en samlet oversikt over tiltakene som blir jobbet frem ved enhetene i prosessen. 13/14 Nytt kontorareal for MN administrasjonen HR-sjef orienterte kort om bakgrunn og planene for å ta i bruk arealene i fysikk bygningens østfløy. 14/14 Oppgradering av avtrekkskap ved MN fak Utgår 15/14 Faste orienteringssaker a. Referat fra enhetenes LAMU møter pr 1.sept 2014 Cecil T. Grosch kommenterte kort referatene og viste at det arbeides godt i de underliggende LAMUene ved enhetene - om enn noe variert. b. Referat fra AMU 2.juni 2014 Berit Kaasa refererte fra AMU møtet og fremhevet bl.a. seminaret med Arne Bernhardsen. c. Statusrapporter i. Uønskede hendelser ved MN fak Totalt 6 meldinger ble rapportert pr. 1.sept. i år. Ingen alvorlige uhell. Det ble kommentert at det antas å være en del underrapportering. ii. Bruk av BHT-tjenester pr 2.tertial 2014 Ble ikke kommentert d. Læringsmiljø i. Meldinger i «Si-fra» systemet for MN fakultetet. 5 meldinger på Gult er meldt inn til MNfak så langt i år. Det planlegges en kampanje i høst for å gjøre meldesystemet om læringsmiljøet bedre kjent, se link om hvordan Si fra Møtet ble hevet kl 14:15 Cecil B. Tidemand Grosch Sekretær Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

4 Referat MED-LAMU Til stede: Arbeidsgiversiden: Bjørn Hol, Eva Mjelde og Knut Tore Stokke Arbeidstakersiden: Espen Lyng Andersen (leder MED-LAMU) og Maria D.H. Nesteby Observatører: Oda Lockert(studentrepresentant) BHT: Trine Evensen AMU: Asle Fredriksen Sekretariat: Liv B. Finess Sak 24/2014 Godkjenning av møteinnkalling Godkjent Sak 25/2014 Godkjenning av referat fra forrige MED-LAMU Det var ingen kommentarer til referatet fra forrige MED-LAMU ( ). Orienteringssaker Sak 26/2014 Kort orientering fra fakultetsledelsen 1. Oppfølging av sak 44/2013 om renhold for ansatte med arbeidsplass i OUS: Fakultetet har sendt brev til det sentrale arbeidsmiljøutvalget, AMU og bedt de om å behandle saken. I brevet ber fakultetet om at AMU ber universitetsledelsen om å bevilge ekstra midler til EA slik at de kan overta renholdet i de angitte områdene fra Alternativt at universitetsledelsen pålegger EA å påta seg denne oppgaven innenfor de budsjettrammene de får. Saken behandles i AMU-møtet 13.oktober. 2. Omorganiseringen på IMB: Det er nedsatt en ressursgruppe med 5-6- vitenskapelige ansatte for å planlegge implementeringen av den vedtatte organisasjonsendringen. Ass. Fakultetsdirektør vil i tiden fram til nyttår bidra inn i prosessen og ha tilholdssted på IMB to dager i uken torsdager og fredager. Det vil bli lagt vekt på god informasjon til alle ansatte om de pågående prosjektene det arbeides med. De viktigste av disse er: - Omlegging av stedkoder - Lederroller/fullmakter - Rekruttering Økonomifordelingsmodell m/fullmakter skal behandles i Instituttråd i september. Sak 27/2014 Kort orientering fra lokalt hovedverneombud 1. Lokalt hovedverneombud har sammen med Hovedverneombudet på UiO har hatt møte med ledende verneombud på IMB for å være forberedt hvis det dukker opp mediesaker i forbindelse med omorganiseringen på IMB. 2. Saken om renhold ute på sykehusene omfatter også Helsam da de har ansatte i Forskningsveien 2B som er et bygg tilhørende Rikshospitalet. Dette området er også nevnt i forbindelse med brevet til EA tidligere og nå i brevet til AMU.

5 Sak 28/2014 Bruk av Bedriftshelsetjenester(BHT) rapport for 1.tertial 2014 Trine Evensen ga en kort oppsummering av bruken av BHT så langt i Det er IMB som er den enheten som bruker BHT mest aktivt. Dette skyldes utfordringer knyttet til dyrestallen og disseksjonssalen og bruk av formalin. I tillegg har det vært en del arbeidsplassvurderinger på de fleste enhetene. Bruken av BHT i sykefraværsoppfølging har også økt noe. Fra 1.juli er kravene til oppfølging fra arbeidsgiver endret nye krav til oppfølging ligger på nettet. Fra arbeidsgiversiden ble det uttrykt ønske om at rapportene ble satt opp per enhet ved neste rapportering. Sak 29/2014 Ledelsens gjennomgang for 2013 fra Klinmed Den vedlagte tiltaksplanen fra Klinmed ble tatt til etterretning. Mange av medarbeiderne har 20 % stilling ved instituttet. Det er ikke naturlig at det stilles krav om medarbeidersamtaler med disse det er hovedarbeidsgivers ansvar! Helsam og IMB har også gjennomført Ledelsens gjennomgang, men har ennå ikke sendt fakultetet tiltaksplanene sine til orientering slik det er bedt om i eget brev til instituttene av Sak 30/2014 ARK undersøkelsen på Helsam ARK v/helsam ble gjennomført med eksterne prosessledere noe som opplevedes som positivt da gjennomføringen ble gjort raskt og effektivt og ga god balanse i forhold til å veilede lederne. Tilbakemeldingsmøtene ble lagt inn i ordinær møtestruktur. Svarprosenten var på 69 for instituttet somhelhet. Funnene ikke bekymringsfulle, men tidspress ble gjennomgående trukket fram som utfordrende. Noen tiltak må løftes fram i forbindelse med budsjettarbeidet fremover. Sak 31/2014 ARK ved fakultetsadministrasjonen Oppfølging av fra sak 20/2014 justerte tiltaksplaner og oppsummeringer per seksjon var vedlagt saken. Noen kommentarer til saken: - Folk med høy kompetanse forventer karriereutvikling i jobben - Hvordan innarbeide ny kompetanse i den daglige rutinen - Folk må flytte på seg for å kvalifisere seg til nye oppgaver - Kompetanseutvikling er et lederansvar - Karriereutvikling kan skje gjennom deltakelse i prosjekter, utveksling, studiebesøk, hospitering, jobbrotasjon, etc. Vedtakssaker Sak 32/2014 Nedsetting av valgstyrer for perioden MED-LAMU gjorde følgende vedtak: MED-LAMU oppnevner valgstyrer i henhold til fremlagte forslag.

6 Referatsaker Sak 33/2014 Referat fra møte i Klinmed-LAMU ingen kommentarer Referat fra møte i IMB-LAMU ingen kommentarer Sak 34/2014 Eventuelt Ingen saker

7 ORIENTERINGSSAKER Arbeidstakersidenovertarmøteledelseni 2015 Status:Prosjekter/ombyggingerpåfakultetet. Gamlepropedeuten: stipendiatkontorener tatt i bruk. Det blir gjort enkeltejusteringer.facultyclub blir klar i uke45. Det ble redegjortfor retningslinjenefor bruk av denne. 1. etg.gv 71: Ikke tatt i bruk ennå.det avventesavklaringpåutfordringermedtrykkluft. I novemberstarterforprosjekteringfor ombyggingav 2. og 4. etg. ARK: Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser veduio status. LederevedOD ble orientertom ARK Ansattevil bli orientertsenere.prosjektlederog prosesslederemåpåplass. Organisasjonstremålages detmådefinereshvasomer en«enhet». ARK planlegges gjennomførti midtenav februar2015. Oppfølgingav tidligeresaker(røykingog parkering). Fakultetsdirektørenorienterteom behandlingi ledermøtet.røyking:ansvarfor håndheving ligger i linja. Utfordringermedrøyking måtasviderepålokalt plan.parkeringhåndhevesettervedtattreglement.det er ikke aktueltå åpnefor fri parkering.det er ogsågjort tiltak vedferdighetssenteret. EA ønskertilbakemeldingpå hvorvidt detfungerer. SAKER SAK 9/14 Bedriftshelsetjenestenshandlingsplan (BHT) TrineEvensen(Enhetfor bedriftshelsetjeneste ) informerteom bedriftshelsetjenesten. Det ligger entjenestekatalogpånett: Det gjennomføreshandlingsplanmøter i novemberfor aktiviteteri Ønskermeldesinn. OD brukerbht lite, menbht er godtkjent påledernivå.det ble derfor bestemtat OD ikke tar grepnåfor å spreinformasjonom tilbudet. Postadresse: Pb.1142 Blindern 0317Oslo Besøksadresse: Geitmyrsveien69/ Oslo Telefon: Telefaks: av2 Referat_oktober_OD- LAMU_2014.doc

8 SAK 10/14 Eventuelt TerjeLangerødorienterteom omorganiseringav EA. OD måvurderehvilke forventninger/ behovvi hartil representasjonderfrai LAMU. Det synesmest hensiktsmessigat dagsordenskalavgjøreeas deltagelse.det stiller samtidig krav til forberedelserog konkretiseringav behovbådefra OD og EA. Nye områdelederer undertilsetting.det vil berøreområdegaustad. Postadresse: Pb.1142 Blindern 0317Oslo Besøksadresse: Geitmyrsveien69/ Oslo Telefon: Telefaks: av2 Referat_oktober_OD- LAMU_2014.doc

9 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) Dato: Vår ref.: 2014/9448 AEVANDT Referat fra møte i LAMU Tilstede: Kristin Flood Strøm (Hovedverneombud UV/verneombud ILS), Solveig Bauge Løland (ledelsen), Elin Sørensen (arbeidsgiverrepresentant, IPED), Kristin Fedje Fredriksen (arbeidsgiverrepresentant, ISP), Lars Lomell (arbeidsgiverrepresentant, IPED), Paulina Dudzinska (HMS koordinator), Rolf Vegar Olsen (arbeidsgiverrepresentant, IPED), Ariel Sevendal (verneombud, fakultetssekretariatet), Jan Arild Dolonen (verneombud IPED/IME), Anne Evandt (sekretær) AGENDA 1. Referat fra møte Godkjent 2. ARK v/ub orientering ved Siw H. Pedersen ved Universitetsbiblioteket. UB har 226 ansatte, 6 avdelinger og fem verneområder. Svarprosenten på de som fikk tilsendt spørreskjemaet ble 75%. En av årsakene til ikke 100% kan være at noen ikke orket å fullføre spørsmålene. Andre ønsket ikke at svarene skulle lagres og kunne brukes som forskningsdata senere. Positivt ved spørreundersøkelsen var at nødvendige tiltak ble synliggjort og gjennom denne fikk aksept for igangsetting og gjennomføring av saker UB allerede kjenner til. Gjennomføringen av ARK er en lang prosess med forberedelsesmøter, informasjonsmøter og oppfølgingsmøter. På grunn av hvordan spørsmålene er utarbeidet, favner skjemaet ikke alle, dvs. UBdirektøren følte seg utelatt i skjemaet. Det presiseres at alle verneombudene bør fronte ARK overfor de ansatte som omfattes av undersøkelsen. 3. Hjertestarter og førstehjelpskurs Kristin har mottatt tilbud fra Norsk folkehjelp og Røde Kors på hjertestarter og kurs. Det tilbudet som omfatter best vedlikehold av hjertestarter samt er best på kurs i generell hjerte- og lungeredning, får tilslaget. Kristin sjekker og tar avgjørelsen. De som skal omfattes av kurset er (som et utgangspunkt) UV-studieinfo, resepsjonister, LAMU og verneombudet. 4. LAMUseminar: evaluering og videre planlegging. For å få alle grupper som omfattes av LAMU. Foreslåes det en annen type/ eventuelt form på seminaret. Hensikten er også å trekke inn de vitenskapelige ansatte i større grad. Det utdanningsvitenskapelige fakultet Postadr.: Postboks 1161, Blindern, 0318 Oslo Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus, 3. etasje Telefon: Telefaks: Org.nr.:

10 2 Forslag: frokostseminarer. Hvor hyppig skal det arrangeres seminar; skal seminaret være kun til inspirasjon Som en begynnelse tenker LAMU 2 ganger i året; vår 2015 og høst Resertifisering som miljøfyrtårn. Nytt sertifiseringsmøte Dette gjelder IPED, ISP og sekretariatet. Grønt UiO er lagt ned, men midlene tildelt GU finnes og er tilgjengelig for søknad om tildeling.80% av avfallet ved UiO resirkuleres. Nye og uttestede løsninger vil bli tatt i bruk ved UiO, som f.eks. løsningen med grønne og blå poser. 6. Synliggjøring av LAMU og utvalgets arbeid for et godt arbeidsmiljø. Det er viktig at LAMU presenteres og presiseres som et utvalg med agenda arbeidsmiljø for alle ansatte. En presisering overfor de vitenskapelig ansatt er viktig. Videre er det aktuelt og bruke nettsidene UV-aktuelt aktivt, samt informere om nettsiden til LAMU. Nettsiden for LAMU må oppdateres med bl.a. revidert årshjul 7. Eventuelt Budsjettarbeid og LAMU spiller inn ønske/behov for kr 60000,-. Neste møte er fredag 7. november. Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

11 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo LAMUmedlemmer Dato: Vår ref.: 2014/9448 AEVANDT Referat fra møte i LAMU Tilstede: Kristin Flood Strøm (Hovedverneombud UV/verneombud ILS), Solveig Bauge Løland (ledelsen), Elin Sørensen (arbeidsgiverrepresentant, IPED), Kristin Fedje Fredriksen (arbeidsgiverrepresentant, ISP), Kjerstin Eek-Jensen (verneombud, IPED), Paulina Dudzinska (HMS koordinator), Anne Evandt (sekretær) Ikke tilstede: Lars Lomell (arbeidsgiverrepresentant, FFS), Jan Arild Dolonen (verneombud PFI/IME Forskningsparken), Ivar Morken (verneombud, ISP), Ariel Sevendal (verneombud, fakultetssekretariatet), Kjell Hoem (studentrepresentant) AGENDA 1. Referat fra møte Godkjent 2. Hjertestarter Salg- og markedsdirektør Trine Ruud fra Norsk Folkehjelp orienterte om plassering av hjertestartere, bruk av hjertestarter og kurs m/innhold. Viktig å være klar over er at det ikke kan skje noe galt ved bruk av hjertestarter. Et friskt hjerte blir ikke skadet. Hjertestarteren analyserer hjerterytmen og gir ikke sjokk til et hjerte som slår. Hjertestarterne er brukervennlige, og den bruk instruerer deg verbalt hvordan bruke apparatet. Plassering: Hjertestartere bør plasser gunstigst mulig med hensyn på kortest mulig avstand til et eventuelt tilfelle. Det vil si lett synlig og enkelt tilgjengelig. I bygninger med 5 etasjer anbefales 2 hjertestartere. Det anbefales at hjertestarteren plasseres i egnet boks. Kurs.Hjertestarteren erstatter ikke kunnskap om og erfaring i hjerte- og lungeredning. Godt utførte brystkompresjoner og innblåsinger er første prioritet ved et sykdomstilfelle. Varigheten på kurs i hjerte- og lungeredning, inklusive bruk av hjertestarter, er på 6 timer Vanligvis deltar 10 personer på hvert kurs. Det anbefales 3 timers repetisjonskurs en gang i året. Hvor mange kurs som UV skal bestille, avhenger av hvor mange som skal delta. Kjerstin & Elin teller opp mulige kandidater ved IPED, Paulina og Anne teller opp i sekretariatet; Kristin tar ILS. Kaffebaren, resepsjoner og førstelinje bør få opplæring. Det utdanningsvitenskapelige fakultet Postadr.: Postboks 1161, Blindern, 0318 Oslo Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus, 3. etasje Telefon: Telefaks: Org.nr.:

12 2 Det må utarbeides rutiner i forhold til varsling ved hjertestans. Alle ansatte må vite hvor hjertestarterne er plassert. Den MÅ ikke flyttes på. 3. Resertifisering og videre grønt arbeid. UV som en enhet, er nå resertifisert som miljøfyrtårn. Det var en streng sertifisør som gikk igjennom lokalene. Diplom kommer. ILS vil inkluderes ved neste korsvei, men bør starte sertifiseringsarbeidet ganske umiddelbart. At UV er sertifisert bør feires med en separat feiring, og/eventuelt markeres 2 ganger i året ved semesterstart. Det foreslåes grønne ballonger, grønn kake, etc. Videre, - miljøstasjonene er for dårlig merket, og det bør lages tydeligere henvisninger. 4. Synliggjøring av LAMU ved UV Nettsidene prioriteres. Arbeid med seminarene må settes på agendaen for Oppsummering fra verneombudskonferansen i september. 19 personer fra UiO deltok, 80 fra Universitene generelt. Konferansen ble holdt på Svalbard hvor HMS tiltak settes i verk med fokus på ekstremt fysisk utemiljø, hvor overlevelse er vesentlig. Det er også utviklet et forenklet (low-tech) ved melding for hvor du skal, hvor lenge du skal være borte, etc. Spørsmålet er: hvordan overføre så klimabestemt og personnært HMSsystem til et byråkratisk innemiljø i Oslo. 6. ARK Svaprosenten på UV 60-70%, Gjennomgang av resultatene starter i sekretariatet Det er ønskelig at det er mulig å skille mellom vitenskapelige og administrasjon, som grupper. Dette for å kunne vite hvor tiltak skal settes og for sammenligningens skyld. 7. Eventuelt IPED og ISP skal velge nytt verneombud. Prosedyrer for valg av verneombud og varaverneombud, se: og https://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/ (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning) IPED: Forskningsparken er eget verneområde, og (hvis ikke noe annet bestemmes), skal Forskningsparken velge eget verneombud. IPED skal derfor velge to verneombud og to varaverneombud. Verneombud i Forskningsparken taes opp som sak i LAMU

13 3 Leder av LAMU-UV skal legge til rette for valg av verneombud. Neste møte er fredag 10. desember kl 0915 i Fakultetsstyrerommet. Mvh Anne Evandt sekretær

14 Referat fra LAMU-møte 13. juni Godkjenning av referat fra forrige møte, 13. mars Ble enstemmig godkjent. 2 Nitritfilm med mulig avgassing i Historisk Museum ( 4 etg., SF og arkivet) - håndtering og videre oppfølging v/kni m.fl. Torunn Klokkernes har koblet på konservator, og spesialist på området, hos Preusmuseum og som skal komme å vurdere situasjonen, i flg. Karsten. Følges opp i linja, UPS/SF. Nye VO orienteres. Eget notat fra Torunn kommer og legges inn i E-phorte. 3 Lokalt styringssystem for HMS - status og konsekvenser for KHM v/ikaa og KNI. Ingeborg: Alle Ledere skal ha modul 5 i HMS-opplæringen. Tas opp i ledermøte. Ledere må også være mer aktive med f.eks. skademeldingsskjema. Viktig at alle skader registres og meldes fra om slik at vi har dokumentasjon overfor Arbeidstilsynet. Karsten og Ingeborg tar dette som sak med til ledermøte. Det bør gjøres forbedringer med hensyn til enklere tilgang til dette skjemaet ved å lage link fra UiOs hjemmeside til KHMs. Saken tas opp videre i LAMU i slutten av året. 4 Vernelinjens rolle i ombyggingsprosesser, rapport fra seminar 12/2, v/jsj og KNI UTGÅR. Karsten kommer tilbake til saken i senere LAMU-møte. 5 Ny ledelse av EA-sentrum v/jsj og KNI Kaj Jensen går over i annen stilling ved EA sentrum fra 1. august. Rune Greaker tar over etter ham. Rune kjenner oss fra før av da han var områdeleder bl.a. ved KHM på midten av 90-tallet. KHM vil fortsette å jobbe aktivt med EA for å få på plass en forenklet og tydeligere ansvarsmatrise. KHMs oppfatning om EAs omorganisering er at den har ført til større byråkrati og er mindre brukervennlig. KHM mener at Lokalt EA må tilføres mer midler og myndighet for å kunne imøtekomme nok våre behov. 6 Status forberedelse av "HMS-dagen" 2014 (heldagsseminar m/middag med fokus på organisasjonskultur) v/ika og KNI. Det blir et kombinert Kick off og HMS seminar den 17. oktober. Temaer er: Prosjekt- kultur, strategi og organisasjonskultur.

15 Ledermøtet har besluttet å finne aktuelle foredragsholdere. 7 Mangelfull statistikk over sykefravær Ingeborg Fortsatt lar det seg ikke gjøre å ta ut egnede statistikk-rapporter over sykefravær. Ingeborg har gjentatte ganger tatt saken opp bl.a. med Benedicte Rustad, men ingen ting skjer. Ingen tar ansvar. Karsten ba om at Ingeborg om å ta kontakt med Johannes Falck Paulsen, tidligere ass. pers. direktør. Nå, direktør ved systemeierskap ved UiO. Ingeborg rapporterer tilbake på neste LAMU-møte. 8 Vernerunder og verneområder Hvordan ligger det an med etablering av verneområder og ansvarsfordeling? ELIN Lite fokus på HMS-oppgaver, f.eks. vernerunder. Lederne må bli mer bevisste på sitt HMS-ansvar og sørge for å tilegne seg grunnkunnskapene som alle ledere skal ha. 9 HMS-opplæring for ledere Har noen av lederne gjennomført modul 5: HMS-system ved UiO? Hvem skal gjennomføre kurset? ELIN Ingeborg: Alle ledere og nestledere skal ha opplæring i modul 5. Etter at opplæring er gjennomført skal vernerunder gjennomføres. Vernerunder tas sikte på å gjennomføre i oktober/november hos AS og i HM i 2014, men fortsetter i Vedtakssak: 10 Arbeidsmiljøundersøkelse ELIN I LAMU-møte ble det foreslått at Arbeidsmiljøundersøkelsen skulle gjennomføres høsten 2015 fordi da ville flere flytteprosesser, bl.a. Økern, være avsluttet. Allerede nå er stengingen av Økern flyttet fra juni til 1.september. Mye tyder på at man vil være midt i en flytteprosess høsten Å utsette en undersøkelse som skal gjentas med 2 års intervall i 2 år, kan ikke ha noe for seg. Derfor fremmes følgende forslag: Vedtak: Arbeidsmiljøundersøkelsen på KHM skal gjennomføres siste kvartal 2014 Elin: Arbeidsmiljøundersøkelse ønskes gjennomført høsten Karsten: Arbeidsmiljøundersøkelsen bør gjennomføres etter at flytting er gjennomført sommeren Det er ingen endringer i Økern-prosjektet. Det blir lagt fram en framdriftsplan i neste møte. Torunn er med i planprosessen og har tiltrådt i planleggingsgruppa.

16 Ingeborg: 3 strategiplaner skal utvikles høsten Har ikke kapasitet til etterbehandling i Derfor bør undersøkelsen ventes med til høsten Karsten: UB har gjennomført undersøkelsen. Dersom vi ikke har nok kapasitet til å forberede, følge prosesser, følge opp og implementere, kan den ende med et mageplask. Museumsdirektøren støtter dette. 11 Eventuelt: Ralfs: Referater skal inn i ephorte + nettsiden vår. Legg inn det som mangler. Nye møtedatoer skal også med. Jan S. Jensen

Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO. Verneorganisasjonen. HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap

Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO. Verneorganisasjonen. HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO Verneorganisasjonen HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap Innhold Oversikt over verneombud og ulike stillingskategorier Mandat

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 18.03.2013 Saksnr.: 20123/3196 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 11. mars 2013 kl. 9-12 i Rådssalen

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 30.11.2012 Saksnr.: 2012/2939 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 5. november 2012 kl. 9-12 i Kollegierommet

Detaljer

Institutt for geofag Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for geofag Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for geofag Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Notat Referat: LAMU møte 1/2015 DATO: TID: STED: 26.05.15 09 10:30 Geologibygningen, rom 219 Deltager Funksjon Representerer Tilstede Meldt

Detaljer

HMS-internrevisjonsrapporter. Det er ikke gjennomført HMS-internrevisjoner ved UiO i 2012. -

HMS-internrevisjonsrapporter. Det er ikke gjennomført HMS-internrevisjoner ved UiO i 2012. - HMSstab, OPA Ledelsens gjennomgang underlag, møtereferat og tiltaksplan Sammenfatning ephorte prosedyredokumentet 2012/1145436 Side : 1 av 8 Utfylt av HMSkoordinator ved fakultetet 18/032013 Dato : 24.09.2012

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Skjema for årsrapport innen HMS

Skjema for årsrapport innen HMS Skjema for årsrapport innen HMS Årsrapporten for foregående år sendes HMS-koordinator ved Det medisinske fakultet innen utgangen av januar hvert år. En sammenfatning av enhetenes årsrapporter legges fram

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FRA HOVEDVERNEOMBUDET. Utvidet

ÅRSRAPPORT 2014 FRA HOVEDVERNEOMBUDET. Utvidet ÅRSRAPPORT 2014 FRA HOVEDVERNEOMBUDET Utvidet 1 Utvidet årsrapport 2014 fra hovedverneombudet ved Universitetet i Oslo UiO hadde i 2014 et hovedverneombud (HVO)Hege Lynne i 100 % frikjøp og vara Hovedverneombud

Detaljer

Sak 21/2015 Ledelsens gjennomgang på fakultetsnivå

Sak 21/2015 Ledelsens gjennomgang på fakultetsnivå UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 1 av 1 Det medisinske fakultet Til: MED-LAMU Det medisinske fakultet Fakultetssekretariatet Postboks 1078, Blindern Telefon: 22 84 53 00 Saksbehandler: livfi Telefaks: 22

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 07.05.2012 Saksnr.: 2012/2939 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 7. mai 2012 kl. 9-12 i Stort møterom

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 04.09.2012 Saksnr.: 2012/2939 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 3. september 2012 kl. 9-12 i Rådsalen

Detaljer

Universitetet i Bergen ARBEIDSMILJØUTVALGET

Universitetet i Bergen ARBEIDSMILJØUTVALGET Universitetet i Bergen ARBEIDSMILJØUTVALGET ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSRAPPORT 2012 ARBEIDSMILJØUTVALGET VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Innledning I henhold til Arbeidsmiljøloven 7-2 (6) skal Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Dato: 18. februar 2016 Årsrapport 2015 Fra lokalt hovedverneombud ved Det juridiske fakultet, UiO I. Fokusområder I 2015 ble arbeids- og klimaundersøkelsen ARK

Detaljer

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådmann Enhetsleder personal

Rådmann Enhetsleder personal Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Notat Til: AMU-møte 5. mars 2012 Dato: 27. februar 2012 Prosedyrer for valg innen verneorganisasjonen Prosedyrene for valg innen verneorganisasjonen ble presentert

Detaljer

MED - arbeidsmiljøutvalg - 13. april 2012

MED - arbeidsmiljøutvalg - 13. april 2012 MED - arbeidsmiljøutvalg - 13. april 2012 Møtet fant sted på Sogn Arena i møterom Hippokrates kl. 13.30-15.00. Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Erlend Huglen, Britt Hansen Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-2 Journalnr.: 15/294 Møte: Nr.05/15 26.11.2015 Saksansvarlig: Krenar Badivuku Sakstittel: Helse-

Detaljer

Rom 101 Hovedbygget. Møtested:

Rom 101 Hovedbygget. Møtested: 1 av 5 Arbeidsmiljøutvalget Dato 15.12.2013 Møtereferat Tilstede: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Per Kjøl (arbeidsgiverrepr.) Gry Eva S. Alterskjær, Vigdis Rønningen, Sturla Søpstad og

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Referat fra LAMU-møte 07.12.2015

Referat fra LAMU-møte 07.12.2015 Referat fra LAMU-møte 07.12.2015 Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus Møtested:P35-PS739 Dato: 07.12.2015 Kl.: 09.45 12.00 Tilstede: Fra arbeidstakersiden: Fakultetsverneombud

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 6/11 22.02.2011 Dato: 14.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/925/lae Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 9. desember 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Harald Baardseth (vara for Nina Sandsbakk)

Detaljer

MN-LAMU, onsdag 25. september 2013 Ledelsens HMS- gjennomgang iflg. OHSAS18001, ved BIO og IMBV, 12. desember 2012

MN-LAMU, onsdag 25. september 2013 Ledelsens HMS- gjennomgang iflg. OHSAS18001, ved BIO og IMBV, 12. desember 2012 MN-LAMU, onsdag 25. september 2013 Ledelsens HMS- gjennomgang iflg. OHSAS18001, ved BIO og IMBV, 12. desember 2012 25.09.2013, B. K. Pedersen, HMS - koordinator, IBV Biologisk institutt (BIO) og Institutt

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)... 2

ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)... 2 ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS ÅRSRAPPORT 2013 2014 Innhold Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)... 2 Oppnevning og sammensetning...2 Arbeidsmiljøutvalgets

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 10.06.2013 Saksnr.: 20123/3196 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 10. juni 2013 kl. 9-12 i Georg

Detaljer

Årsrapport for HMSarbeid

Årsrapport for HMSarbeid Universitetet i Oslo Årsrapport for HMSarbeid ved UiO 2013 HMS-stab 25.03.2014 HMS-Stab Postadr.: Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Problemveien 7, 0313 Oslo Telefon: 22 85

Detaljer

LAMU referat til AMU møtet 10. mars 2014

LAMU referat til AMU møtet 10. mars 2014 LAMU referat til AMU møtet 10. mars 2014 LAMU Møtetidspunkt Stikkord HF LAMU 14.11.2013 Byggesaker, kurs, varslingsrutiner, rapport fra BHT, radonmåling JUS LAMU 10.11.2013 Byggesaker, læringsmiljø, bruk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Universitetet i Oslo Enhet for bedriftshelsetjeneste

Universitetet i Oslo Enhet for bedriftshelsetjeneste Universitetet i Oslo Enhet for bedriftshelsetjeneste AMU Dato: Tekst Årsrapport interne meldinger om personskade og uønsket hendelse ved UiO 2011. Oversender med dette årsrapport for interne meldinger

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308 Tilstede: Hovedverneombud Nils Gunnerød Høgskolelærer Ellen Krogstad

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tid: 10.00-12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Beate Karlsen Erla Sverdrup

Detaljer

PROTOKOLL FRA. Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Mandag 25. oktober 2010

PROTOKOLL FRA. Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Mandag 25. oktober 2010 PROTOKOLL FRA Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Mandag 25. oktober 2010 Til stede: Vitenskapelig tilsatte: Teknisk-administrativt tilsatte: Eksterne representanter: Studentrepresentanter:

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter og vararepresentanter i LAMU ved Det juridiske fakultet Administrasjonens læringsmiljøkontakt møter som observatør Dato: 26. september

Detaljer

Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd?

Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd? Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd? 04.12.2013, B. K. Pedersen, HMS - koordinator, IBV Innhold Bakteppet HMS ansvar og roller HMS - prosjektet Oppfølging,

Detaljer

Referat fra møte 4. desember 2006. Arbeidsmiljøutvalget ved Høgskolen i Lillehammer

Referat fra møte 4. desember 2006. Arbeidsmiljøutvalget ved Høgskolen i Lillehammer Referat fra møte 4. desember 2006 Arbeidsmiljøutvalget ved Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Arbeidsgivers representanter: Dekan Ellen Birgitte Strømø ASV/AHS Dekan Malte Wadman DnF/TVF Økonomi, personal-

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 10.02.2015 08:00-00:00 ARBEIDSMILJØUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 10.02.2015 08:00-00:00 ARBEIDSMILJØUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 10.02.2015 08:00-00:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/15 Sak 2/15 Sak 3/15 Sak 4/15 REFERATSAKER ARBEIDSMILJØUTVALGETS

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Kristine Andersen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Kristine Andersen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Gabo, Alta Møtedato: 07.05.2015 Tidspunkt: 09:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Kristine Andersen Trond Nylund

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 1/13 Til saknr.: 8/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Innhold 2.... 1 2.1 Organisasjonskart... 1 2.2... 2 2.3 Verneorganisasjon... 3 2.4 AMU... 5 2.5 Verneområder / HVO... 5 2.6 Saksgang i HMS-saker... 6 2.7 Opplæring i HMS-arbeid...

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Medlemmer av programrådet for profesjonsstudiet i psykologi Dato: 30.05.2014 Deres ref.: Vår ref.: BHJU/UMB Referat fra møte i programrådet

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Kjell J. Lillegård Randi Lillegård MEDL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Kjell J. Lillegård Randi Lillegård MEDL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Universitetet i Bergen. Vedlegg 9a ARBEIDSMILJØUTVALGET

Universitetet i Bergen. Vedlegg 9a ARBEIDSMILJØUTVALGET Universitetet i Bergen Vedlegg 9a ARBEIDSMILJØUTVALGET ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ARBEIDSMILJØUTVALGET VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Innledning I henhold til Arbeidsmiljøloven 7-2 (6) skal Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013/2014 FOR LAMU VED FAKULTET FOR HELSEFAG. 1. Sammensetning/antall møter, ledervervet og saker til behandling

ÅRSRAPPORT 2013/2014 FOR LAMU VED FAKULTET FOR HELSEFAG. 1. Sammensetning/antall møter, ledervervet og saker til behandling ÅRSRAPPORT 2013/2014 FOR LAMU VED FAKULTET FOR HELSEFAG 1. Sammensetning/antall møter, ledervervet og saker til behandling Følgende personer har vært medlemmer/varamedlemmer av LAMU i perioden desember

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET. Til stede i møtet: Medlemmer: Elin Sandbakken, Rakel Sandodden, Ingunn M. Lervik og Synnøve Grøndal

MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET. Til stede i møtet: Medlemmer: Elin Sandbakken, Rakel Sandodden, Ingunn M. Lervik og Synnøve Grøndal REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunehuset - Møterom I Møtedato: 24.09.2009 Tid: Kl. 10:00 - kl. 12:30 Til stede i møtet: Medlemmer: Elin Sandbakken, Rakel Sandodden,

Detaljer

Referat fra AMU-møte

Referat fra AMU-møte Referat fra AMU-møte 09.12.14 Medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Bergkastet (leder) Finn Olsen Ingrid Tvete Jan Aasen Høgskoledirektør Dekan Studieleder Økonomi og Turid Thomassen Ane

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03.

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.04.2014 Tid: 14.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 22.12.2016 Vår ref.: 2016/2494 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 12.12.16 kl 12.15-15, møterom 265 Helga

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens møterom 10.02.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens møterom 10.02.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens 10.02.2009 FRA SAKSNR: 1/09 FRA KL: 12.00 TIL SAKSNR: 5/09 TIL KL: 13.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Faktultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak Møtedato: 09.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Statusrapport for HMSstab våren 2012

Statusrapport for HMSstab våren 2012 Universitetet i Oslo Statusrapport for HMSstab våren 2012 Forespørsel fra AMU 5. mars 2012 HMS-stab 03.09.2012 Fra AMU 1/12 sak 11/12 er det spesielt fremhevet: Hva er status i arbeidet vedrørende valg

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord arbeidsmiljøutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Figenschau

Møteprotokoll. Storfjord arbeidsmiljøutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Figenschau Møteprotokoll Storfjord arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Figenschau

Detaljer

LAMU referat til AMU møte 11.03.2013

LAMU referat til AMU møte 11.03.2013 LAMU referat til AMU møte 11.03.2013 Forrige møte i AMU var 5. november 2012. LAMU Møtetidspunkt HF LAMU 15. november 2012 Mye orientering om forhold som angår samarbeid med TA JUS LAMU 23. november 2012

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalg. Martin Olsen Heidi Olsen Anne Lise L Nylund (HVO) Ragnhild Hansen

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalg. Martin Olsen Heidi Olsen Anne Lise L Nylund (HVO) Ragnhild Hansen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.03.2009 Tid: Kl. 08.30 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 31.1.2012 Deres ref.: Vår ref.: 2011/15914 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 30.1.12, kl 12.15-15, Fakultetsstyrerommet,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Org./pers.avd. 16.11.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Org./pers.avd. 16.11.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Org./pers.avd. 16.11.2010 Fra AMU-sak: 10/10 Fra kl.: 12.00 Til AMU-sak: 17/10 Til kl.: 13.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord arbeidsmiljøutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.

Møteinnkalling. Storfjord arbeidsmiljøutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune. Møteinnkalling Storfjord arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG

VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG 1. Prosedyrens hensikt Beskrive ansvar og oppgaver for arbeidsmiljøutvalgene (AMU) i henhold til lovens krav og kommunens interesse. 2. Målgruppe

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ved kantina, Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) Dato: 04.12.2006 Tid: 12:00-15:00 Møtet var et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 07/15 Møtedato: 23.3.2015 Notatdato: Saksbehandler: Kai Åge Fjeldheim Sakstittel:

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

Prosjektplan Medarbeiderundersøkelse UiS 2011

Prosjektplan Medarbeiderundersøkelse UiS 2011 Kristinelundveien 6 Havnegata 20 Pb. 3190 Elisenberg 7010 Trondheim 0268 Oslo E-post: sensus@sensus.no Web: www.sensus.no Tlf: 40 00 58 96 Prosjektplan Medarbeiderundersøkelse 2011 Roller Navn Telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 5 Møtedato: 12. mars 2015 Nedleggelse av masterprogrammet «Lesing og skriving i skolen», ref.nr. 2014/13065 Notat datert

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

25.3.2015. Velkommen til allmøte i Eiendomsavdelingen

25.3.2015. Velkommen til allmøte i Eiendomsavdelingen 25.3.2015 Velkommen til allmøte i Eiendomsavdelingen Agenda Visjon og verdier ARK Kompetanseutvikling Evaluering av OU-prosessen Budsjett 2015 Pågående prosjekter Nytt om tomter Nye fjes i EA EAs visjon

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak3

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen, grupperom Møtedato: 19.03.2015 Tid: Kl. 08.30 Orienteringssaker: Sykefravær 2014 Arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

RETNINGSLINJE for Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

RETNINGSLINJE for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) RETNINGSLINJE for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Fastsatt av: Universitetsdirektøren Dato: 13.09.2010 Ansvarlig enhet: Avdeling for personal og organisasjon Id: UiT.POA.hms.ret01 Sist endret av: Seksjon for

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6

Referat fra rådsmøte nr. 6 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 6 Dato: 04.12.13 Tid: 09:00

Detaljer

Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00

Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger for innkalling av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Referat fra instituttrådsmøte 11. mars 2015

Referat fra instituttrådsmøte 11. mars 2015 Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Referat fra instituttrådsmøte 11. mars 2015 Til stede: Ivar P. Gladhaug (møteleder), Hanne F. Harbo, Tom Øresland, Finn Olav Levy, Lars Gullestad (møter

Detaljer

Møtested: Telefaks http://www.ntnu.no/hms 7034 Trondheim + 47 73 59 80 10 Tlf: + 47 99 64 29 14

Møtested: Telefaks http://www.ntnu.no/hms 7034 Trondheim + 47 73 59 80 10 Tlf: + 47 99 64 29 14 1 av 5 Arbeidsmiljøutvalget Dato 29.05.2013 Referanse 2013/7102 Møtereferat Tilstede: Kopi til: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten, Are Skjelstad (arbeidsgiverrepr.), Gry Eva S. Alterskjær,

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Årsrapport for HMS-stab 2012

Årsrapport for HMS-stab 2012 Universitetet i Oslo Årsrapport for HMS-stab 2012 HMS-stab 11.03.2013 HMS-Stab Postadr.: Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Problemveien 7, 0313 Oslo Telefon: 22 85 70 59 Telefaks:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 201 Møtedato: Tid: 09:00-12:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 201 Møtedato: Tid: 09:00-12:00 Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 201 Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:00-12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Telstad gård Møtedato: 10.06.2014 Tid: Kl. 15.00 Informasjon om Telstad og FishSpot Gjennomgang av resultater fra lokaldemokratiundersøkelsen TILLEGGSSAKLISTE

Detaljer

Protokoll fra styremøte ved ISP 17. mars 2015

Protokoll fra styremøte ved ISP 17. mars 2015 Blindern, 17. mars 2015 Saksnr. 2015/1207 Postboks 1140, Blindern NO-0318 Oslo Protokoll fra styremøte ved ISP 17. mars 2015 Kl.10:15 13:00, møterom 494 Helga Engs Hus Tilstede: Forfall: Referent: Berit

Detaljer

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud Vedlegg 5 Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud 1 Innledning Organiseringen av verneapparatet skal tilpasses 3-3 og kapittel 6 og 7 til AML på alle nivå i Forsvaret. Dette er ivaretatt i virksomheten

Detaljer

LAMU-referat til AMU-møtet 30.november 2015

LAMU-referat til AMU-møtet 30.november 2015 LAMU-referat til AMU-møtet 30.november 2015 LAMU Møtetidspunkt Stikkord HF-LAMU 17.09.15 Oppussing av SBH og NTH, ARK, vernerunder, lokaler i IAKH, HMS-nettsider JUS-LAMU 16.10.15 Referat foreligger ikke

Detaljer