Sammendrag Vi møter fremtiden sammen med kundene. I fjor fikk millioner av nåværende og nye kunder råd og tjenester av Nordea.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag 2009. Vi møter fremtiden sammen med kundene. I fjor fikk millioner av nåværende og nye kunder råd og tjenester av Nordea."

Transkript

1 Sammendrag 2009 Vi møter fremtiden sammen med kundene. I fjor fikk millioner av nåværende og nye kunder råd og tjenester av Nordea.

2 Sterke resultater i 2009 Nordea med gode muligheter for vel avveid vekst med stø navigering Nordea er det største finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet med en markedsverdi på rundt EUR 29mrd, en forvaltningskapital på EUR 508mrd og en kjernekapitaldekning på 11,4 %. Nordea er regionens største kapitalforvalter med EUR 158mrd i midler til forvaltning. Nordea med et solid utgangspunkt Nordea er en totalbank og har en ledende posisjon innenfor bedriftsmarkedet, personmarkedet og private banking-markedet. Nordea er også ledende leverandør av livsforsikringer og pensjonsprodukter i Norden. Nordea har rundt avdelingsbanker, kontaktsentre i alle nordiske land samt en svært konkurransedyktig nettbank. I tillegg har Nordea også det største salgsnettet i Norden og Østersjøområdet med 270 avdelingsbanker i fem nye europeiske markeder Russland, Polen, Litauen, Latvia og Estland. Nordea har det største kundegrunnlaget av alle finanskonsernene i Norden med rundt 10 millioner kunder, inkludert de nye europeiske markedene. Av disse er 7,5 millioner personkunder i kundeprogrammer, og 0,7 millioner er aktive bedriftskunder. Vel avveid vekststrategi og tiltak fra 2010 til 2012 Nordea skal følge en vel avveid vekststrategi i 2010 og utover og utnytte den sterke fremgangen i kundeforretningene og bankens sterke posisjon. Nordea skal styre forsiktig i et bedre, men fortsatt usikkert økonomisk marked, og ha full fokus på kredittrisiko og endringer i regelverket for kapital og likviditet. Den vel avveide vekststrategien er en naturlig fortsettelse av den retningen Nordea valgte i 2007, med lansering av visjonen om Great Nordea og ni strategiske tiltak som skal bidra til lønnsom organisk vekst. Det vil bli lansert en rekke nye strategiske tiltak som skal fokusere på vekst, effektivitet og forbedringer. De driftsmessige og finansielle erfaringene fra 2007-tiltakene har gitt et bedre grunnlag for prioriteringer, omfang og Fordeling av samlede driftsinntekter, % Nordea - med et solid utgangspunkt Andre 1 10% Norge 15 % Danmark 25 % Sverige 23 % Finland 21 % New European Markets 6 % 19,6mrd 10,3 % EUR i kjernekapital. Kjernekapitaldekning 11,4 % før overgangsregler Kjernekapitaldekning eksklusive hybridkapital før overgangsregler avdelingsbanker betyr stor salgskapasitet m personkunder og aktive bedriftskunder 1) Shipping Oil Services & International, International Private Banking og konsernfunksjoner. 2 Nordea-konsernet 2009

3 gjennomføring av nye strategiske tiltak. Veksttiltakene omfatter det meste av Nordeas virksomhet, både i Norden og Polen. Effektivitets- og forbedringsprogrammene fokuserer på effektivisering, hovedsakelig innenfor IT, lavere produksjonskostnader samt reduksjon av operasjonell risiko og risikoer i forbindelse med overholdelse av regelverk. De omfatter også mere kostnadseffektive kort-, betalings- og cash managementprodukter og i Capital Markets der endringer i infrastruktur og reguleringer setter nye krav til teknologi. Nordeas strategiske målbilde er å følge en vel avveid vekststrategi, å være den beste relasjonsbanken i markedene der vi har virksomhet, og å ha et fundament med én forretningsmodell. Over de finansielle målene Nordeas samlede avkastning til aksjonærene var 78,6 % i Det er nummer sju blant sammenlignbare banker i Europa. Siden utgangen av 2000 har Nordeas akkumulerte aksjonæravkastning ligget på 178 %, det er nummer tre blant sammenlignbare banker. Avkastningen på egenkapital var 11,3 % i Fra 2006 er Nordeas langsiktige mål å doble risikojustert resultat i løpet av sju år. I 2009 økt det risikojusterte resultatet med 22 %. Sterk forretningsutvikling i 2009, med stigende antall kunder Nordeas virksomhet fortsatte å utvikle seg sterkt i Fokuset var på ytterligere styrking av relasjonene til kjernekunder, og dessuten på å få nye kunder. Antall Fordel Pluss-kunder økte med i 2009 og antall Private Banking-kunder med Kapitalposisjon og revidert kapitalpolicy Nordea har en sterk kapitalposisjon, med EUR 19,6mrd i kjernekapital, hvorav EUR 17,8mrd var kjernekapital eksklusive hybridkapital. Kjernekapitaldekningen før overgangsregler var 11,4 %, og kjernekapitaldekningen eksklusive hybridkapital var 10,3 % ved utgangen av Ifølge kapitalpolicyen er målet for kjernekapitaldekningen 9 %, og for kapitaldekningen 11,5 % over en konjunktursyklus. I februar 2009 meldte Nordea om en emisjon på EUR 2,5 mrd, som sammen med et redusert utbytte for 2008 styrket konsernets kjernekapital med EUR 3 mrd. Solid likviditet og gunstig fundingposisjon Den kortsiktige likviditetsrisikoen har vært holdt på et moderat nivå i Andelen av langsiktig funding økte til 66 % av fundingen i markedet. Nordeas likviditetsbuffer har ligget rundt EUR 35 59mrd i hele 2009, som gjenspeiler konsernets konservative holdning til likviditetsrisiko. Selv under de vanskelige forholdene i finanssektoren har Nordea i 2009 fortsatt hatt en fundingstyrke og har oppnådd funding til relativt gode priser. Nordea har fordel av å ha en anerkjent AA-rating og en vel avveid likviditetsstyring og en konservativ forretningsprofil. Dette har bidratt positivt, sammen med et godt spredt og sterkt fundinggrunnlag som består av stabile innskudd fra personkunder og tilgang til to store innenlandske obligasjonsmarkeder. God spredning i kredittporteføljen Nordea har ført en konsistent og vel avveid kredittrisikostyring over lang tid og har definert sin kredittrisikovilje som et forventet tapsnivå på 25 basispunkter over en syklus. Netto tap på utlån de siste årene har hatt et gjennomsnitt som ikke har vært over dette nivået. Konsernets kredittpolicy og beslutningsrutiner innebærer at kredittrammer for kunder og kundegrupper blir fastsatt av ulike beslutningsnivåer. Kredittkvaliteten ble noe svekket i 2009, i hovedsak i bedriftsporteføljen. Risikovektede eiendeler økte med rundt Kapitalposisjon, kjernekapitaldekning før overgangsregler % Funding, ny og utvidet langsiktig funding (før danske obligasjoner med fortrinnsrett) EURmrd Langsiktig funding Nordea-konsernet

4 6,9 % i 2009 som følge av endringer i kredittratingen. Netto tap på utlån utgjorde EUR 1 486m, noe som gir et tap i forhold til utlån på 54 basispunkter. Brutto utlån med nedskrivninger økte til EUR 4 102m eller 135 basispunkter av samlede utlån, hvorav 54 % var tapsutsatte. Samlede nedskrivninger i forhold til nedskrevne utlån var 53 %. Resultatsammendrag for 2009 Samlede inntekter økte med 11 % til EUR 9 073m, og resultat før tap på utlån økte med 18 % til EUR 4 561m. Til tross for finanskrisen og global lavkonjunktur fremla Nordea igjen et sterkt resultat. Veksten i netto renteinntekter fortsatte. Dette skyldes volumvekst og økte utlånsmarginer på grunn av reprising av kredittrisiko. På grunn av sin sterke posisjon kunne Nordea utføre forretninger med kjernekunder på vanlig måte, og møte kundenes etterspørsel, til tross for finanskrisen. Økningen i samlede kostnader hadde en forventet vekst på 4 %, sammenlignet med Resultat før tap på utlån økte med 18 %, og driftsresultatet gikk ned med 9 % til EUR 3 075m på grunn av høyere netto tap på utlån. Risikojustert resultat utgjorde EUR 2 786m, opp 22 %. Nytt regelverk for kapital og likviditet Baselkomiteen (Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)) foreslo i desember 2009 et nytt regelverk ( Basel III ) for å styrke global kapital- og likviditet. 22 % Økning risikojustert i resultat Nordea er godt rustet for de nye kapital- og likviditetsreglene og har én av de sterkeste kjernekapitaldekningene blant europeiske banker, i tillegg til en høy andel kjernekapital i den ansvarlige kapitalen og likviditetsbuffere av høy kvalitet, en veldiversifisert fundingbase, et sterkt fundingnavn og en høy andel langsiktige gjeldspapirer. Utsikter for 2010 Nordea forventer at den økonomiske oppgangen vil fortsette i 2010, men utviklingen er fortsatt usikker. Basert på dette, et sterkt utgangspunkt og på utviklingen i kundeforretningene vil Nordea følge en vel avveid vekststrategi med balanse mellom muligheter og risikoer og investere i fremtiden gjennom flere vekst- og effektiviseringstiltak. Effekten av de strategiske tiltakene på resultatene vil være nøytral i Nordea forventer at kostnadsveksten i 2010 stort sett vil være på linje med veksten i 2009, inkludert effektene av vekstog effektiviseringstiltakene. Nordea forventer et lavere risikojustert resultat i 2010 enn i 2009 på grunn av lavere inntekter i Treasury og Markets. Kredittkvaliteten fortsetter å stabilisere seg i tråd med den økonomiske oppgangen. Tap på utlån kan imidlertid bli høye også i 2010, fordi det vanskelig kan forutsis når tapene begynner å avta. Nordea forventer en effektiv skattesats på rundt 26 %. Vi tar oss av bank- forretningene dine slik at du kan fokusere på virksomheten din. 4 Nordea-konsernet 2009

5 Hendelser i 2009 Første kvartal Nordea Trade Finance utnevnes av tidsskriftet Global Finance til Best Trade Finance Provider i Finland og Danmark. Euromoney kårer Nordea til beste leverandør av Private Banking-tjenester i Norden, og også i Danmark og Finland. I Sverige ligger Nordea på andreplass (opp fra fjerdeplass), og i Norge på fjerdeplass (opp fra femteplass). På den ekstraordinære generalforsamlingen godkjennes Nordeas emisjon, som styrker kjernekapitalen med rundt EUR 2,5 mrd. Nordeas første Rapport for samfunnsansvar for 2008, offentliggjøres på nordea.com. Nordea deltar i Earth Hour, som er WWFs verdensomspennende initiativ for klimaendring. Nordea Bank Polska tildeles utmerkelsen Leader of Polish Business, på grunn av bankens høye lønnsomhet, moderne produkter og jobbskaping. Nordea hjelper tusenvis av kunder hvert år med å drømmene sine. oppfylle Annet kvartal En rapport fra Greenwich Associates viser at store nordiske selskaper rangerer Nordea høyest på service og at Nordea har den høyeste markedsandelen på de nordiske valuta- og rentederivatmarkedene. Nordea tilbyr epiggy i Finland, en ny form for sparing som også tilbys i de andre nordiske landene. I en ny undersøkelse om kundetjenester blant 20 av de viktigste aktørene innen Private Banking i Europa, anses Nordea som den beste til å skape positive kundeopplevelser for kunder i Europa. Tredje kvartal Nordea vinner fire priser i Euromoneys årlige konkurranse om verdens beste banker: Beste regionalbank i Norden og de baltiske landene (for tredje året på rad), Best Equity House i Norden og de baltiske landene, Best Bank i Finland og Best Investment Bank i Danmark. Nordea inngår avtale om kjøp av Fionia Bank, uten bad bank -delen, og styrker sin markedsposisjon i Danmark. Nordeas russiske datterselskap, JSB Orgresbank, endrer navn til OJSC Nordea Bank og innlemmer Nordeas merkevare fullt ut i rundt 50 avdelingsbanker. Fjerde kvartal Nordea lanserer tjenesten Aksjekurser på mobiltelefon, den raskeste og enkleste tilgangen til informasjon om aksjemarkedet i Norden gjennom moderne mobilutstyr. Tidsskriftet Euromoney gir to priser til Nordea i sin årlige Cash Management-avstemming: Best Cash Manager i Norden og de baltiske landene, og i Sverige. Tidsskriftet The Banker, som er en del av Financial Times-gruppen, tildeler Nordea prisen Bank of the Year 2009 i Finland, Danmark og Norge. Hvert sekund, hver dag i 2009 var det i gjennomsnitt 10 personkunder som logget seg på Nordeas nettbank. Nordea-konsernet

6 Konsernsjefen har ordet Nordeas robuste forretningsmodell, kunde- orienterte verdier og engasjerte medarbeidere genererer sterke resultater midt i en alvorlig finanskrise og lavkonjunktur. Kjære aksjonær! 2009 har vært et utfordrende år for hele finanssektoren og for mange av våre kunder. Finanskrisens negative innvirkning på kredittspreadene og aksjemarkedene fortsatte frem til våren 2009 og bidro til den verste globale lavkonjunkturen siden andre verdenskrig. Den kraftige nedgangen i produksjon og verdenshandel førte til konkurser og likviditetsproblemer for mange bedriftskunder og til arbeidsledighet og uro blant personkundene. Skatte- og pengepolitiske tiltak i en størrelsesorden man ikke tidligere har sett maken til, har bidratt til å gjenopprette den finansielle stabiliteten og har til en viss grad ført til ny tillit i realøkonomien. Men styrken i og varigheten av oppgangen er usikker. Nordea ble påvirket av finanskrisen, men i mindre grad enn mange andre banker. Vi var godt forberedt og organisert, var proaktive og lyktes i å begrense tapene. Basert på våre sterke kundeorienterte verdier styrket vi våre relasjoner med kundene og hjalp dem med å finne løsninger under vanskelige markedsforhold. Dermed styrket vi vårt omdømme og vår merkevare. Midt på veien Fordi den finansielle og økonomiske utviklingen var ekstrem og usikker, besluttet Nordea sent i 2008 å følge en midt på veien -kurs for sin organiske vekststrategi. I 2009 nedjusterte vi kapasiteten og startet en tilpasning av organisasjonen. Vi økte takten i de pågående effektiviseringstiltakene for å frigjøre ressurser. Dette resulterte i at kostnader i forhold til inntekter ble redusert med 3 %-poeng til 50 %, det laveste nivået noen gang. Antall medarbeidere gikk ned med 3 % netto i løpet av året, eksklusive Fionia Bank. Samtidig ble det ansatt nye medarbeidere for å drive kunderettet virksomhet og kombinere effektiviseringsgevinster med ny kompetanse og nye perspektiver i organisasjonen. For å veie opp for virkningene av finansuroen og lavkonjunkturen planla vi nøye hvordan vi skulle bruke kapitalen og forsterke kontrollen med veksten i risikovektede innganger i løpet av året. Vi reduserte eller stanset investeringer i markeder og sektorer der risikoen var spesielt høy, deriblant de nye europeiske markedene. I tillegg ble våre kredittrutiner skjerpet. Tap på utlån holdt seg nede på 54 basispunkter i 2009 på grunn av hardt arbeid og engasjement i hele Nordea med å gjennomføre strategien, sammen med godt diversifisert kredittportefølje, solid kredittkultur og lang erfaring. Dette er godt i tråd med våre forventninger om 25 basispunkter over en konjunktursyklus. Grunnlaget for stabiliteten i 2009 var en sterk ansvarlig kapital. Vi valgte å styrke den ansvarlige kapitalen proaktivt gjennom en vellykket emisjon på 2,5 milliarder euro til markedsbetingelser og redusere utbetalingen av utbytte med tilsvarende 0,5 milliarder euro. Disse tiltakene, inklusive tilbakeholdt overskudd, økte kjernekapitalen eksklusive hybridkapital til 10,3 %, godt over det lovpålagte kapitalkravet og målet vårt på 9 % og på linje med de best kapitaliserte europeiske konkurrentene. Stabiliteten og fokuset på å bygge sterke relasjoner førte til en tilvekst av kunder gjennom hele året. Antall Private Banking- og Fordel Pluss-kunder økte med henholdsvis 4 % og 6 % i Antall 360-gradersmøter der vi ser på kundens totale finansielle og økonomiske situasjon, var rekordhøyt. Vi økte markedsandelen for utlån til personkunder i Norden og opplevde en sterk netto kapitalinngang i fond. Strategien om å bygge en hovedbankrelasjon til bedriftskunder er blitt godt mottatt av kundene og har vært lønnsom for banken. Inntektene fra produkter og tjenester til bedriftskunder gikk opp med 8 %. Spesielt risikostyringsprodukter og kapitalmarkedstransaksjoner bidro sterkt til resultatene. Vi har fått en ledende posisjon i euroobligasjons- og egenkapitaltransaksjoner for nordiske bedriftskunder. Kundetilfredsheten blant både personog bedriftskundene har økt. Siden 2007 har vi økt forspranget til våre nordiske konkurrenter med hele 4,5 %. Jeg er stolt over at Nordea har styrket sin markedsposisjon og utviklet seg i henhold til de langsiktige målene også i denne utfordrende perioden. Samlede inntekter økte med 11 % i 2009, og risikojustert resultat gikk opp med 22 % som er over det langsiktige målet. Siden lanseringen av vekststrategien for tre år siden har vi vært blant de fem beste av våre sammenlignbare banker i Europa når det gjelder avkastning til aksjonærene. I 2009 var vi like under de fem beste. 6 Nordea-konsernet 2009

7 Tilpasning og revurdering av forretningsmodellene Når man ser tilbake på finanskrisen, er det klart at problembankenes største svakhet har vært kapital og likviditet samt fundingstrukturen. Internasjonale og nasjonale myndigheter er nå i ferd med å utarbeide nye regelverk for å forebygge finanskriser i fremtiden. Det nye regelverket antas å omfatte mål for likviditetsrisiko, kapitaldekning og godtgjørelsesprinsipper. De forventes å føre til høyere kapitalkrav og fundingkostnader, som vil bli gjenspeilt i bankens prising mot kundene. Mange banker vil måtte endre sine forretningsmodeller for å opprettholde stabiliteten og lønnsomheten når de nye reglene trer i kraft. Det avgjørende for bankene i fremtiden vil være diversifisering, gjennomsiktighet, sterke kunderelasjoner og god styring av risiko, funding og kapital. Nordea er godt rustet til de nye lovendringene til likviditetsrisikotiltak og kapitalkrav som kommer og har en solid forretningsmodell, som den stabile utviklingen i driftsresultatet vårt gjennom finanskrisen er et bevis på. krisen. Inntekter og risikojustert resultat var rekordhøye. Resultatet vårt i 2009 var sterkt til tross for finans- Nordea har styrket sin posisjon og har et godt utgangspunkt for å nå visjonen om å bli en Great European Bank. pris. Vi skal ha et risikonivå som gjør at vi kan håndtere alle tap på en måte som beskytter vår sterke merkevare og vår markedsposisjon. Vi skal beholde AA-ratingen vår gjennom å ha et rimelig nivå på risikoen, kapitalen og fundingen. Den grunnleggende vekststrategien vår er uendret. Vi skal i de neste årene fokusere på å styrke relasjonene med kundene. Vi skal frigjøre ressurser som kan bidra til vekst, finansiere investeringer i grunnsystemene og sikre at vi etterlever nye regelverk. Great Nordea er ikke bare en visjon og harde finansielle fakta. Det er like viktig hvordan vi oppnår resultatene, hvordan vi samhandler med kundene, hvordan vi arbeider sammen i grupper og hvordan vi coacher og utvikler medarbeiderne - det vil si, måten vi etterlever verdiene på. Jeg ønsker å takke alle medarbeiderne for deres store innsats og engasjement, alle kundene for gjensidig givende relasjoner og alle aksjonærene for deres tillit til vår strategi og aktive deltakelse i emisjonen i fjor vår. Stø navigering og vel avveid vekst Nordea vil fortsette veien mot great i Vi har et godt utgangspunkt for inntektsvekst, funding og kapital. Derfor høyner vi ambisjonsnivået fra visjonen om å være en ledende nordisk bank til å bli en Great European Bank. Vi skal bli great, gjennom en vel avveid vekst hvor vi nøye balanserer risikoer og muligheter. Vi skal ikke oppfylle visjonen og målene for enhver pris. Vi skal frigjøre ressurser for å betjene kundene enda bedre og til en lavere Med vennlig hilsen Christian Clausen Nordea-konsernet

8 Vel avveid vekst - veien fremover Nordea skal følge en vel avveid vekststrategi fra 2010 og utnytte den sterke fremgangen i kundeforretningene og bankens sterke posisjon. Vel avveid vekststrategi og tiltak fra 2010 til 2012 Nordea skal styre forsiktig i et bedre, men fortsatt usikkert økonomisk marked, og ha full fokus på kredittrisiko og endringer i regelverket for kapital og likviditet. Den vel avveide vekststrategien er en naturlig fortsettelse av den retningen Nordea valgte i 2007, med lansering av visjonen om Great Nordea og ni strategiske tiltak som skal gi til lønnsom organisk vekst. Styret har vedtatt de neste tiltakene som skal bidra til den vel avveide vekststrategien. Det vil bli lansert en rekke nye strategiske tiltak som skal fokusere på vekst, effektivitet og forbedringer. De driftsmessige og finansielle erfaringene fra 2007-tiltakene har gitt et bedre grunnlag for prioriteringer, omfang og gjennomføring av nye strategiske tiltak. Veksttiltakene omfatter det meste av Visjon, strategisk målbilde og finansielle mål Visjon Strategisk målbilde Langsiktige finansielle mål Vekststrategi Å ha en vekststrategi som sikrer god inntektsvekst for å skape positive kundeopplevelser og langsiktig verdi Langsiktige finansielle mål Avkastning til aksjonærene (%) Risikojustert resultat (EURm) 1 Avkastning på egenkapital (%) Nordeas virksomhet, både i Norden og Polen. Effektivitets- og forbedringsprogrammene fokuserer på effektivisering, hovedsakelig innenfor IT, lavere produksjonskostnader samt reduksjon av operasjonell risiko og risikoer i forbindelse med overholdelse av regelverk. De omfatter også mere kostnadseffektive kort-, betalings- og cash managementprodukter og i Capital Markets der endringer i infrastruktur og reguleringer setter nye krav til teknologi. Veksttiltak Nordea har siden finanskrisen hatt meget god respons fra både person- og bedriftskundene i alle hjemmemarkedene. Både antall kunder og forretningsvolumene med eksisterende kunder har økt. Kundetilfredsheten har forbedret seg betydelig i forhold til sammenlignbare banker. En Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer Beste relasjonsbank Å være den beste relasjonsbanken i markedene vi opererer i, beholde nåværende kunder og få nye kunder Én forretningsmodell Å ha en plattform med én forretningsmodell for alt vi gjør for å frigjøre ressurser til å kundebetjening 1 Risikojustert resultat defineres som samlede inntekter minus samlede utgifter, minus forventede tap på utlån og standardskatt. Risikojustert resultat er eksklusiv større engangsposter 2 Utgangspunkt 2006 EUR 1 957m Mål Blant de fem beste av sammenlignbare banker i Europa Dobling i På linje med de beste sammenlignbare banker i Norden Resultat nr. 2 av 20 no. 7 av % 42 % 15,3 % 11,3 % Nordea ser en unik mulighet til ytterligere å styrke posisjonen sin som den ledende banken i Norden i tillegg til vekst i de nye europeiske markedene. Det er lansert en rekke tiltak som skal bedre Nordeas posisjon. Dette omfatter økt fokus på rådgivningskapasiteten, bedre utnyttelse av alle salgskanalene og flere kunder i de nordiske landene. I tillegg skal det åpnes flere avdelingsbanker i Polen. Øke forretningene med eksisterende og nye kunder i Norden For å styrke det fremtidige salget skal Nordea investere i avdelingsbanknettet, herunder tilpasse kapasiteten til kundepotensialet, opprette nye kontortyper og øke rådgivningskapasiteten i avdelingsbankene. Det vil bety en relativ reduksjon i andre typer stillinger i avdelingsbankene. Tilbudene i andre kanaler enn avdelingsbankene vil samtidig bli oppgradert for å ta hånd om den videre overføringen av transaksjoner og salg til disse kanalene fra avdelingsbankene. I Finland er det lansert en spesiell investeringsplan hvor mellom 50 og 60 avdelingsbanker enten vil bli flyttet til områder med høyere vekst eller bli bygget om for å legge til rette for flere rådgivningsmøter. Det vil bli gjort lignende investeringer i de andre nordiske landene for å øke salgs- og rådgivningskapasiteten. For å øke antall kunder skal Nordic Banking og Private Banking utvide rådgivningskapasiteten og kontinuerlig fokusere på å få nye Fordel Plusskunder og på Private Banking. Styrke relasjonen til Nordeas bedriftskunder Banken forbedret sitt omdømme blant bedriftskundene i Norden i løpet av finanskrisen, ikke bare blant de største, men også blant små og mellomstore bedrifter. Dette gjenspeiles i kundeundersøkelsene. I Capital Markets-området 8 Nordea-konsernet 2009

9 Relasjoner, rådgivning og positive kundeopplevelser er viktig for Nordea. var resultatene spesielt gode i 2008 og Tiltakene i Capital Markets Products skal øke forretningene med bedriftskundene ytterligere og fortsette å bygge opp en topp-posisjon innenfor Corporate Finance og Equities i Norden. Det vil bli rekruttert nye medarbeidere til begge områdene. Et tiltak er spesielt rettet mot å styrke posisjonen til Corporate Merchant Banking i Sverige som er et område hvor Nordea har gjort store fremskritt de siste årene og hvor forretningspotensialet fortsatt er stort. Oppgraderte tjenester innenfor områder som cash management og nettbank bedrift samt fokus på kunderelasjoner er viktige elementer i dette tiltaket. Vekstplan Polen Åpningen av nye avdelingsbanker i Polen har vært vellykket. Det er åpnet rundt 114 avdelingsbanker fra 2007 til 2009, som i gjennomsnitt har nådd break-even i løpet av ett år. Antall avdelingsbanker er nå 158. Tempoet i etableringen av nye avdelingsbanker var dempet i 2009, men nå er tiden inne for å fortsette utvidelsen. Målet er inntil 50 nye avdelingsbanker i Corporate Merchant Bankingvirksomheten i Polen skal også styrkes, og målet skal være å bygge opp langsiktige relasjoner med lokale topp-selskaper på selektivt grunnlag. Effektiviserings- og forbedringstiltak IT-tiltak Innenfor IT-området er det lansert tiltak for å forbedre IT-effektiviteten, redusere operasjonelle risikoer og utviklings- og produksjonskostnadene over tid. Noe av IT-utviklingen vil bli sourcet fra India og manuelle administrasjonsoppgaver vil bli overført til et driftssenter i Polen. Sammen med et Lean-program i IT skal disse tiltakene frigjøre ressurser som kan brukes mot kunder. Produkter Investeringene i produktområdene skal gjøre kort- og betalingsvirksomheten mer effektive. Dette vil gi ytterligere stordriftsfordeler og økt kapasitet til å håndtere større volumer. Infrastruktur Nordea skal investere i mer avansert teknologi i Markets for å oppfylle nye krav til infrastruktur, nytt regelverk og en økende etterspørsel fra kundene. Det skal iverksettes tiltak for å gjøre finans- og rapporteringsrutinene mer effektive. I tillegg skal konsernets IT-stabilitet styrkes. Tidsplan og investeringer Tiltakene og investeringene vil starte tidlig i 2010 og pågå frem til I 2010 forventes engangsinvesteringene å beløpe seg til EUR 240m, hvorav EUR 140m vil bli ført som kostnader i resultatregnskapet. Effekten av de løpende kostnadene skal nettes mot effektiviseringsgevinster på EUR 60m. Den totale effekten av tiltakene på resultatet i 2010 forventes å være nøytral når man tar effektiviseringsgevinster og positive inntektseffekter med i beregningen. Hvis markedsforholdene og etterspørselen fra kunder fortsatt er gunstige, vil total-investeringene i 2011 og 2012 å ligge på omtrent samme nivå som i Effektiviteten og inntektene forventes å øke gradvis, og effekten på resultatet i 2011 og 2012 forventes derfor å bli klart positiv og bidra til at Nordeas langsiktige mål om å doble det risikojusterte resultatet på syv år oppnås. Nordea-konsernet

10 Kundeområder og kundesegmenter Forretningsutviklingen i kunde- og produktområdene var sterk også i Antall kunder økte i likhet med kundetilfredsheten. Banking Danmark Kundegrunnlaget vokste kraftig i 2009 Nordeas virksomhet gikk sterkt frem i Antall Fordel Pluss-kunder økte med eller 5,4 % sammenlignet med året før. Dette gjenspeiler Nordeas sterke merkevare, konkurransedyktige kundeprogram og rådgivningstjenester. Volum og markedsandelen på utlån til personkunder steg. Volum og markedsandel steg også når det gjaldt innskudd fra kunder og kompenserte delvis for fallende innskuddsmarginer som følge av den harde konkurransen og de lavere rentene. Boligmarkedet begynte å ta seg opp igjen fra et historisk lavt nivå. Det danske markedet for utlån til bedrifter har stagnert, men Nordea fortsatte å ta markedsandeler og økte marginene. De ni kontorene fra tidligere Roskilde Bank ble integrert i Nordea i første halvår I tråd med vekststrategien ble kjøpet av Fionia Bank sluttført. Nordea fikk dermed en kundeportefølje på personkunder og bedriftskunder. Banking Finland Beholdt sin ledende posisjon i bedriftsmarkedet Forretningsaktivitetene utviklet seg som forventet i alle kundesegmentene i 2009, og salgsaktivitetene og antall kundemøter var nok en gang på et høyt nivå. Men fortsatt press på innskuddsmarginene påvirket inntektene negativt. Nordea beholdt sin ledende posisjon i bedriftsmarkedet og var en viktig partner for bedrifter som ble berørt av den økonomiske nedgangen. Utlån til bedrifter gikk ned i 2009 på grunn av lavere etterspørsel, men Nordea hjalp mange kunder med høy rating med finansiering i kapitalmarkedene. De høyere marginene gjenspeiler den pågående reprisingen av risiko. Utlån til personkunder økte i 2009, og konkurransen om innskuddsmidlene var hard. Antall Fordel Pluss-kunder økte med eller 3,4 % sammenlignet med for ett år siden. En vekstplan for Finland ( Growth Plan Finland ) er lansert og har som mål at Nordea igjen skal bli landets største bank. Banking Norge Større kundeaktivitet både i personog bedriftsmarkedet Nordea økte kundeaktivitetene i både person- og bedriftsmarkedet også i Etterspørselen i personmarkedet utviklet seg positivt i løpet av året. Etterspørselen fra bedrifter etter lån svekket seg i 2009 etter å ha økt kraftig i Samtidig arbeidet Nordea meget aktiv mot bedriftskundene, blant annet som tilrettelegger av foretaksobligasjoner. Salget av risikostyringsprodukter fortsatte å øke kraftig. Veksten i utlån til personkunder fortsatte, og markedsandelen for boliglån steg. Innskuddsmarginene fortsatte nedover på grunn av lavere markedsrenter. Konkurransen om innskuddsmidlene var hard. Personkundene begynte å overføre midlene sine fra bankkonti til fond, og den positive salgsutviklingen førte til økt markedsandel i fond. Antallet Fordel Pluss-kunder økte fortsatt sterkt, med eller 9 % i forhold til året før. Banking Sverige Vekststrategien videreført, 6 % flere Fordel Pluss-kunder Vekststrategien i Sverige ble videreført i 2009 med enda tettere og mer proaktive kunderelasjoner. I personmarkedet resulterte dette i over nye Fordel Pluss-kunder, en økning på 6,4 %. Hele kundebasen vokste sterkt og boliglån økte med 13 % i lokal valuta. I tillegg økte innskudd fra personmarkedet med 17 %, og Nordeas andel av netto kapitalinngang i fond var større enn andelen av midler til forvaltning var for mange bedriftskunder et utfordrende og høyst usikkert år. Dette førte i første halvår til en meget høy aktivitet, inkludert en rekke corporate finance- og omstruktureringstransaksjoner. På kapitalmarkedet var etterspørselen etter derivater og valutaprodukter høy gjennom hele året. Nordea fokuserte på sine kjernekunder, høy proaktivitet og fortsatt reprising av kredittrisiko. New European Markets New European Markets omfatter Nordeas virksomhet i Polen, Russland og de baltiske landene. I alle disse landene tilbyr Nordea hele spektret av tjenester til både person- og bedriftskunder. De baltiske landene De baltiske landene opplevde en kraftig konjunkturnedgang i 2009, og økonomien i alle de tre landene ble klart dårligere. Dette påvirket kredittkvaliteten og sikkerhetsverdiene, og førte til økte nedskrivninger på utlån. 10 Nordea-konsernet 2009

11 Vi vokser med kundene. I fjor bevilget Nordea finansiering til mange nåværende og nye bedriftskunder. Nordea har en sterk posisjon i utvalgte segmenter i disse landene, som nordisk-relaterte bedriftskunder. På grunn av nedgangen har fokuset vært på å støtte opp om nåværende kunder og å tiltrekke seg nye kunder på selektiv basis. Ved utgangen av 2009 hadde Nordea nærmere bedriftskunder. Nordeas 65 kontorer tilbyr et fullt spekter av produkter, og har rundt kunder, hvorav Fordel Plusskunder. Polen I motsetning til andre sentral- og østeuropeiske land med svekket økonomi er Polen relativt upåvirket av den globale resesjonen. Nordeas utlånsportefølje er godt spredt, og kredittkvaliteten er sterk. Utlån med nedskrivninger var på et stabilt nivå i forhold til Nordiske bedrifter og mellomstore og store lokale bedrifter har vært målgrupper for Nordea i Polen. Også kommuner er en viktig kundegruppe. Nordea er blant de ledende bankene for disse målgruppene. Ved utgangen av året hadde Nordea rundt bedriftskunder. Fremgangen i bedriftsmarkedet fortsatte i 2009, og Nordea vant flere viktige mandater og knyttet til seg nye viktige kunder. I ble det åpnet 100 nye avdelingsbanker og ytterligere 14 i Nordea har nå til sammen 158 avdelingsbanker i Polen som betjener rundt personkunder og også bedriftskunder. Utbyggingen av kontornettet skal fortsette i høyt tempo også i 2010, med opp til 50 nye avdelingsbanker. Russland Finanskrisen og fallet i råvareprisene slo hardt ned på den russiske økonomien i 2009 og resulterte i en kraftig nedgang i BNP. Finanskrisen påvirket både forbrukere og bedrifter. Virksomheten i Russland utviklet seg positivt gjennom året, og det ble gjennomført mange viktige aktiviteter som danner grunnlaget for videre utvikling av virksomheten. Fra og med tredje kvartal opererer banken under merkevaren Nordea. De viktigste kundene til Nordea i Russland er store russiske bedrifter, og blant kundene er en rekke sterke bedrifter som er verdensledende på sine områder. Viktige produkter er boliglån og kort. Shipping, Oil Services & International Nordea har et sterkt navn i markedet. Stabil syndikeringsvirksomhet, stor plasseringsevne og en konsekvent strategi med fokus på solide kunder som er ledende innenfor sine bransjer og styrker konsolideringen i næringen, har gitt Nordea en topp-posisjon i shippingsektoren globalt, og i offshore- og oljerelatert industri. Nordea støttet kundene sine under finanskrisen slik at de kunne gjennomføre strategiene sine. Takket være vår sterke balanse og plasseringsevne har vi klart å garantere og plassere ut alle de syndikerte lånene til tross for utfordringene i markedet. Markedsutsiktene på kort og mellomlang sikt er fortsatt usikre. Lavere etterspørsel har ført til overkapasitet, og dette kjennetegner de fleste shippingsegmentene. Men tørrlastsegmentet har tatt seg opp igjen etter at importen av råvarer har økt. Tanksektoren, kjemikalie- og oljetank, og containervirksomheten Nordea Summary

12 opplever fallende etterspørsel og overkapasitet. Én av de viktigste utfordringene for shippingindustrien er overkapasitet. Flere store nye skip skal leveres i Nordeas eksponering mot shippingindustrien er godt spredt. Internasjonalt nettverk Nordea støtter sine nordiske kunder internasjonalt gjennom kontorene i New York, London, Frankfurt, Singapore og Shanghai, i tillegg til representasjonskontorene i Beijing og Sao Paulo. Financial Institutions Nordea er den ledende partneren for finansinstitusjoner på det nordiske markedet. Kundene betjenes av spesielle kundeteam som tilbyr skreddersydde løsninger. Kundene omfatter rundt 400 nordiske og 100 internasjonale finansinstitusjoner og 700 bankkonsern. Nordea har styrket sin posisjon og tatt ytterligere markedsandeler etter finanskrisen, fordi vi var en av få aktive aktører i markedet i den mest turbulente tiden. Men internasjonale aktører er i ferd med å komme tilbake til visse deler av det nordiske kapitalmarkedet, og konkurransen øker igjen. Nordeas strategi om å styrke aksjehandelen, har resultert i bedre eksterne rankinger og større anerkjennelse blant kundene. Kapitalmarkedstjenester er den største vekstdriveren, og når markedet begynner å stige igjen, har Nordea en utmerket utgangsposisjon. Det er imidlertid usikkert når oppgangen begynner. Private Banking Nordic Private Banking Nordic Private Banking dro fortsatt fordel av Nordeas sterke markedsposisjon og gode omdømme. Nordea ble utnevnt av Euromoney som beste leverandør av private banking-tjenester i Norden i Etter den generelle nedgangen i markedet i 2008 tok kundeaktivitetene seg raskt opp igjen i Forretningene i 2009 utviklet seg positivt med en netto inngang på EUR 2,9mrd, og en økning i midler til forvaltning på 27 % til EUR 45,8mrd i forhold til Antall kunder økte med 6 % fordi nye kunder kom til både utenfra og fra andre deler av Nordea, og den høye kundetilfredsheten ble opprettholdt. International Private Banking Private Banking rapporterte om høyere aktivitet blant kundene, flere nye kunder og et solid resultat i Netto inngang ble EUR 0,6mrd i 2009, og midler til forvaltning økte til EUR 8,7mrd, en oppgang på 28 % fra utgangen av International Private Banking styrket sin konkurransemessige posisjon betydelig i 2009 og overtok kunder og rådgivere fra andre banker. Nordiske kundesegmenter Bedriftskunder - relasjoner Nordeas virksomhet og strategi viste seg å være solid under de vanskelige markedsforholdene i Spredning på markeder, segmenter og produkter og en proaktiv kontaktpolitikk ga høy inntektsvekst og moderat kostnadsvekst til tross for uroen i markedet. Med kundeansvarlig som utvikler og administrerer kunderelasjonen har vi fått et helhetsbilde av kundenes virksomhet og økonomiske stilling. Dette er fordelaktig både når det gjelder forretningsmuligheter og -utvikling og risikostyring. Målet er å etablere relasjoner med de største kundene i Corporate Merchant Banking og i storkundesegmentet. En vellykket relasjon utvikler seg til et hovedbankforhold som omfatter hele spekteret av finansielle tjenester. Også overfor de små og mellomstore bedriftskundene er målet å utvikle relasjonene og bli hovedbank. Under finanskrisen har målet vært å hjelpe de kundene som bruker oss som hovedbank, og tilby dem en rimelig pris i forhold til den økte risikoen. Jo flere av produktene våre kundene bruker, desto bedre betingelser kan vi tilby dem. Forretningsutvikling Etterspørselen fra bedrifter etter lån har sunket, mens større kredittverdige bedriftskunder fikk hjelp av Nordea til finansiering i kapitalmarkedene. I tillegg fikk bedriftskundene hjelp til å sikre seg mot markedsrisikoen. Nordea styrket sin posisjon i bedriftsmarkedet ved selektivt å overta bedriftskunder med høy rating. Posisjonen styrket i Corporate Merchant Banking Aktiviteten i 2009 var fortsatt høy og resulterte i vekst i samlet finansiering til de største bedriftskundene. Inntektene 12 Nordea-konsernet 2009

13 Nordiske kundesegmenter i Corporate Merchant Banking gikk opp med 17 % i forhold til Store bedriftskunder Inntektene fra store bedriftskunder gikk opp med 14 % i forhold til Utlån og innskudd gikk noe ned i Små og mellomstore bedrifter Inntektene fra små og mellomstore bedrifter sank med 16 % i forhold til 2008 på grunn av lavere innskuddsmarginer. Personkunder - vekstmuligheter i kundebasen Potensialet blant personkundene skal utnyttes ved å satse på sterke kunderelasjoner og få kundene til å samle alle sine bankforretninger hos oss i alle livets faser. Vi skal også identifisere de Fordelog Basis-kundene som kan bli Private Banking- eller Fordel Pluss-kunder, og arbeide for å få dem til å øke sine forretninger med oss slik at vi kan flytte dem opp til de høyere segmentene. I tillegg skal vi fokusere på å få nye Private Banking- og Fordel Pluss-kunder. For å øke kundetilfredsheten og inntektene ytterligere skal Nordea bygge ut sine salgskanaler, også nettkanalene. I avdelingsbanknettet skal man bli enda mer proaktive når det gjelder salg. Gode tilbud i kundeprogrammet Kundeprogrammet er et tydelig og konkurransedyktig tilbud som omfatter merkevareløfte, prissetting, servicenivå og produktløsninger. Nordea har klare standardpriser på de fleste produktene. Prisen er forskjellig for de tre kundesegmentene. Personlige kunderådgivere arbeider proaktivt med å utnytte vekstpotensialet hos kunder på det høyeste nivået i programmet (Fordel Pluss). Et meget attraktivt tilbud er laget til yngre kunder i alderen 18 til 28 år. Fordel Pluss-kunder - inntektsdrivkraften i personmarkedet Det ligger et betydelig intektspotensial i kundebasen. Nordeas proaktive holdning og totalrådgivning blir godt mottatt av kundene. I tillegg er kundelojaliteten styrket og nye Fordel Pluss-kunder kommet til på grunn av Nordeas troverdighet og stabilitet under finanskrisen. Fordel Plusskunder tilbys bankens beste tjenester og priser. Forretningsutvikling: Flere Fordel Pluss-kunder Fokuset på å utnytte potensialet i kundebasen har vært vellykket og gitt en 5 % økning i antall Fordel Pluss-kunder sammenlignet med året før. Rundt 60 % av de nye Fordel Pluss-kundene var nye kunder i Nordea. Veksten i utlån til personkunder, spesielt boliglån, bidro til inntektene i Vi tilbyr deg gode produkter i kundeprogrammet: Fordel Pluss-kundene får våre beste tjenester og priser. Antall Fordel Pluss-kunder økte med 6 % i Nordea-konsernet

14 Produktområder og produktgrupper Konti Samlede inntekter steg med 32 % til EUR 3,7mrd. Inntektene fra utlån til bedrifter utviklet seg spesielt godt som følge av reprising av kredittrisiko, selv om etterspørselen etter nye lån generelt sank. Utlån til personkunder, både boliglån og forbrukslån, utviklet seg bra både volum- og marginmessig. Inntekter fra innskudd gikk ned med 66 % til EUR 550m som hovedsakelig skyldes lavere marginer på grunn av lavere markedsrenter. Innskuddene økte. Markedene begynte å stabilisere seg, og kundene flyttet midlene sine fra sparekonti til aksjer og fond. Konkurransen om sparekundene var hard. Inntektene fra kortvirksomheten utviklet seg positivt i 2009, opp 3 % til EUR 246m. Dette skyldes høyere netto renteinntekter på grunn av økt utnyttelse av kreditter. Nordea er en totalleverandør av kredit- og debetkort både når det gjelder utstedelser og innløsninger og har en sterkere dekning i Norden enn noen av konkurrentene. På nordisk nivå var det en jevn økning i personkundenes bruk av nettbank. Antall nettbank-kunder økte med mer enn og antall pålogginger med 9 %. Nordeas nettbank for personkunder ble kåret som Best Web i Sverige av magasinet Internet World i desember Nordea Finance Kundenes investeringer var lave i 2009, og etterspørselen etter aktivabasert finansiering som leasing, kjøp på avbetaling og factoring falt. Nedgangen i markedet ble oppveid av en sterkere markedsposisjon og bedre marginer. Capital Markets Products Markedsforholdene forbedret seg betydelig i 2009 sammenlignet med uroen i Siden våren 2009 har børsene gradvis gått oppover, mens de korte rentene pekte nedover i store deler av året. Volatiliteten er blitt lavere og likviditeten bedre i de fleste markedene. Etterspørselen etter risikostyringsprodukter, spesielt på valuta- og renteområdet, var meget stor i første halvår fordi bedriftskundene ønsket å sikre seg mot ustabiliteten i markedet. Dette ga et meget sterkt produktresultat for hele året. Konsernets strategi om å øke salget av risikostyringsprodukter til bedriftskunder skal fortsette i Utgangspunktet er godt, fordi Nordea ble rangert som den beste på valuta- og rentederivater i Greenwich-undersøkelsen blant nordiske kunder i Savings Products & Asset Management Midler til forvaltning økte med 26 % til EUR 158,1mrd i 2009, på grunn av en høy netto inngang på EUR 9,8mrd, positiv markedsutvikling og sterkt investeringsresultat. Nordeas investeringsresultat ble sterkere i løpet av året. 86 % av porteføljene, som står for 90 % av midlene, ga en meravkastning utover referanseindeksene i Nordeas gjennomsnittlige Morningstar-rating steg i alle de fire nordiske landene. Produkttilbudet ble styrket med lanseringen av nye produkter og tjenester i 2009, som aktiv fondsforvaltning for Private Banking-kunder, nye fond i fremvoksende markeder, temafond og flere kredittmarkedsprodukter. Life & Pensions Nordea Life & Pension rapporterte nok en gang rekordhøye brutto premier på EUR 4 391m, opp 4 % fra Nordea opprettholdt derfor sin ledende posisjon i Norden som leverandør av livs- og pensjonsforsikring, med en markedsandel på 11 %. Dette skyldes Life & Pensions strategiske ambisjon for 2009 om å ta andeler i ITP-markedet i Sverige, satse på fondforsikringer i Finland med produktet Selekta Capital og generelt øke salget av forsikringer og ta vare på lønnsomhetsorienteringen og risikostyringen. Betalingsprodukter Inntektene fra cash managementproduktene gikk ned med 18 % til EUR 353m, hovedsakelig på grunn av lavere netto renteinntekter. En fokusert produktutvikling har resultert i viktige forbedringer i tilbudene våre. Corporate Netbank, Nordeas viktigste tjeneste til komplekse bedrifter, ses nå på som et redskap for effektiv økonomi- og likviditetsstyring i og utenfor Norden. Euromoney kåret Nordea som Best Cash Manager in Nordic and Baltic countries for andre året på rad. Midler til forvaltning Netto kapitalinngang EURmrd Nordiske fond til personkunder 30,7 21,9 3,3 4,5 Europeiske fond 2,7 1,6 0,5 0,8 Nordic Private Banking 45,8 36,1 2,9 2,1 International Private Banking 8,7 6,8 0,6 0,6 Institutional asset management 28,1 23,1 1,4 1,1 Life & Pensions 42,2 36,1 1,2 0,6 Total 158,1 125,6 9,8 2,0 14 Nordea-konsernet 2009

15 Vi gir deg totalrådgivning. Antall rådgivningsmøter med Fordel Pluss-kunder økte sterkt også i Group Operations Group Operations består av samtlige IT-funksjoner (IT) og Group Shared Services (GSS). Produkt- og tjenesteressursene er integrert i produktområdene for å gjøre verdikjedene effektive. Dette arbeidet fortsatte i 2009, og verdikjeden inkluderer nå også IT. Alle IT-enhetene går nå gjennom metodene og arbeidsrutinene sine, og det er avdekket betydelige besparingsmuligheter. Nordea har kommet langt med å samle leveransene av produkter og tjenester i hvert av de nordiske landene. Neste skritt er å konsolidere leveransene på tvers av Nordeas hjemmemarkeder. Et eksempel på dette er driftssenteret som nå etableres i Polen der man har godt kvalifisert arbeidskraft som tilbyr høy stabilitet og lavere arbeidskostnader. Markedsposisjon Shipping, fin.inst, inter- Danmark Finland Norge Sverige Estland Latvia Litauen Polen Russland national Sum Antall kunder, Bedriftskunder Personkunder Personkunder i n. a kundeprogram Fordel Pluss-kunder n. a Private Banking-kunder , 1 0, 5 0, 1 1, 5 n. a Nettbank-kunder n. a Antall avdelingsbanker Markedsandel, % Utlån til bedriftskunder Innskudd fra bedriftskunder <1 Fond til institusjoner Fond til personkunder Life & Pensions Boliglån Forbrukslån <1 <1 Innskudd fra personkunder <1 Nordea-konsernet

16 Menneskene gjør Nordea enda bedre Nordeas medarbeidere fortsetter å skape positive kundeopplevelser som ett team som etterlever oppgaven: Gjør det mulig. Det er mennesker det handler om Det å skape det beste teamet i bransjen er ingen enkel oppgave. Ikke minst når det gjelder de ansatte er det viktig å bestemme seg for hva man ønsker å oppnå, hvilken strategi man skal ha, og hvilke tiltak som må vedtas for å nå målet. I Nordea kaller vi dette vår People-strategi, en strategi som er en integrert del av vår forretningsstrategi. De prioriterte områdene i Peoplestrategien er: Bygge plattformen Nordea skal være den foretrukne arbeidsgiver for dem som vil gjøre oss til en enda bedre bank Vi skal sikre at vi har riktig person på riktig sted til riktig tid Gjennom å mobilisere, differensiere og belønne skal vi sikre overlegen organisatorisk ytelse Skape muligheter for våre ansatte til å utvikle seg og vokse Utøve det lederskapet som kreves for å gjøre Nordea enda bedre Alle prioriteringene skal styrke etterlevelsen av de tre verdiene våre; Positive kundeopplevelser, Ett Nordea-team og Det er mennesker det handler om. Bygge plattformen En integrert del av People-strategien går ut på å ha god oversikt over de menneskelige ressursene og ha gode personalrutiner på plass. I 2009 har vi blitt bedre på dette gjennom å utvikle og utnytte vårt HR-system bedre. Nordea skal være den foretrukne arbeidsgiver for dem som vil gjøre oss til en enda bedre bank Å gjøre Nordea enda bedre krever at vi er i stand til å tiltrekke oss og beholde de aller beste medarbeiderne. For å klare dette, bestemte vi oss tidlig for å opprettholde det høye aktivitetsnivået også i 2009, i et år da mange selskaper valgte å redusere sine aktiviteter innenfor merkevarebyggingen av selskapet, Employer Branding. Vi har også fortsatt med å spesifisere hvilke kategorier studenter vi mener har de rette kvalifikasjonene til å kunne gjøre oss til enda bedre bank, og analysert hvilke aktiviteter som kan få studentene til å forstå, verdsette og ønske å bli en del av Nordea. Dette har forbedret Nordeas omdømme i målgruppene våre. Vi skal sikre at vi har riktig person på riktig sted til riktig tid Selv om vi har lyktes med å posisjonere oss som den foretrukne arbeidsgiveren, har det liten verdi med mindre vi faktisk er i stand til å ansette de riktige personene. Vår prognose for 2009 var at det ville bli et år med vekst, og at det derfor var ekstra viktig at vi fikk ansatt de aller beste. Vi har rekruttert en del også i Samtidig ble det lagt stor vekt på å nedjustere antall årsverk med 2 %, noe vi også klarte uten å gå til oppsigelser. Vi har i stedet vært restriktive med å erstatte medarbeidere som slutter, og hvis noen må erstattes, prioriterer vi intern rekruttering. Gjennom å mobilisere, differensiere og belønne skal vi sikre overlegen organisatorisk ytelse Å ha det beste teamet fører ikke automatisk til topp resultater. Vi må sørge for at alle i Nordea jobber i henhold til vår visjon og våre mål, og gis mulighet til å yte sitt beste. Derfor har vi jobbet med å forbedre prestasjonsoppfølgingen i Dette skal fortsette også i Vi gjør det ved å ytterligere forenkle prosessen og verktøyene for oppfølgingen, samt fortsette å skape en kultur der alle ledere forstår at prestasjoner avhenger av hva og hvordan de oppnås. Skape muligheter for våre medarbeidere til å utvikle seg og vokse Ingen organisasjon kan vokse med mindre de medarbeidere kan utvikle seg og vokse. I Nordea vet vi dette, og i 2009 har vi gjort forbedringer i 2009 for å styrke forbindelsen mellom konsernets behov og den kompetansen vi må utvikle. Vi er stolte over de forbedringene som er gjort, men vi innser at vi kan og må gjøre mye mer. I 2010 vil vi forsøke å forbedre planleggingen på personalsiden og tilhørende verktøy. Utøve det lederskap som kreves for å gjøre Nordea enda bedre Vi vet at lederskap påvirker prestasjoner og er den viktigste faktoren for å skape en bedriftskultur. Lederskap har derfor vært en av de viktigste prioriteringene innen People-strategien i 2009, og slik vil det også være i Vi har klarlagt ytterligere hva slags lederskap som kreves for at Nordea skal bli en enda bedre bank. Blant annet har konsernsjefen stadig fremhevet hvor viktig lederskap er, og vi har utviklet og lansert en ny måte å ta vare på talentene på, med fokus på lederskap. 16 Nordea-konsernet 2009

17 Samfunnsansvar Samfunnsansvar skal være en integrert del av Nordeas virksomhet og identitet. Vi er overbevist om at ansvarlig drift fører til bærekraftige resultater. Vi opprettet derfor et eget CSR-sekretariat ved utgangen av 2008, og tidlig i 2009 vedtok konsernledelsen en ny strategi for samfunnsansvar. De første målene, som i stor grad gjaldt den interne virksomheten, er nådd. Finanskrisen i 2009 ble en test for oss og av vårt viktigste løfte om å være nær kundene i både gode og dårlige tider. Å finne løsninger på kundenes problemer har vært det viktigste for oss i dette utfordrende året. Kundene var mer bekymret for økonomien enn noen gang før, og trengte i større grad rådgivning og oppmerksomhet. I hele banken har vi understreket at vi stiller opp for kundene i både gode og dårlige tider. Dette krevde at vi jobbet som ett Nordea-team, og krisen hjalp oss med å etterleve denne verdien. Å drive virksomheten på en ansvarlig måte er ikke bare riktig det er også bra for forretningene. Verdier og ansvar Samfunnsansvar og våre verdier henger nært sammen, slik det ovenstående viser. Å etterleve verdiene våre, Positive kundeopplevelser, Ett Nordea-team og Det er mennesker det handler om, er nøkkelen til en ansvarlig virksomhet. Å ha fokus på våre verdier hjelper oss med å gjøre de riktige tingene. I 2009 skjedde det en hel del på området for samfunnsansvar i Nordea. Avdelingen som ble opprettet i november 2008, begynte for alvor sitt arbeid, Nordea offentliggjorde sin første Rapport for samfunnsansvar i henhold til standardene i Global Reporting Initiative i mars. I tillegg vedtok vi en ny strategi for samfunnsansvar, og de første skrittene ble tatt for å iverksette den. Ansvarlighet i arbeidet Ansvaret for Nordeas arbeid med samfunnsansvar er virksomhetens, selv om avdelingen for samfunnsansvar rettleder eller coacher. Samfunnsansvar i Nordea er en integrert del av virksomheten. Det er en løpende prosess med kontinuerlige forbedringer. Utlån til bedrifter og prosjektfinansiering Nordea har klare rutiner for utlån til bedrifter. Det finnes i dag to modeller for å analysere den miljømessige, sosiale og politiske risikoen forbundet med utlån til bedrifter. Begge modellene er obligatoriske og inngår i de vanlige kredittrutinene for lån over et visst beløp. Nordea har forholdt seg til risiko innenfor prosjektfinansiering i mange år. For å kunne styre denne risikoen enda bedre, følger vi Ekvatorprinsippene, som bygger på retningslinjene fra Verdensbanken. Vi følger prinsippene ved å ha oppdaterte rutiner for avtaleansvarlige og kredittanalytikere som sikrer overholdelse, samt ved å ha nettverk og systemer for innhenting av referansemateriale og råd om sosiale og miljømessige risikoer. Sosialt ansvarlige investeringer Nordea utøver aktivt eierskap for å påvirke selskaper som bryter med internasjonale overenskomster om miljø, samfunn eller virksomhetsstyring. Vi mener at aktivt eierskap er mer ansvarlig atferd enn ekskludering, og også at det er bedre for kundenes inntjening. Dersom dialog ikke gir resultater, er vi beredt på å ekskludere selskaper fra investeringsporteføljen. Vårt syn er at selskapene har ansvar for å overholde eksisterende lovgivning, forskrifter, relevante regler og internasjonale konvensjoner. I 2009 solgte vi alle aksjene i selskaper som produserer klasevåpen, etter en dialog som ikke bar frukter. Prinsippene våre bygger på FNs prinsipper for sosialt ansvarlige investeringer Den riktige personen på riktig sted. Nordeas rådgivere hjelper deg i økonomiske saker. (UNPRI). Nordea Investment Funds (NIF) har en strukturert prosess og retningslinjer for sosialt ansvarlige investeringer (SRI). Redusere egne utslipp Nordea reduserte sine CO2-utslipp ytterligere i Nordea grønne sertifikater gjennom den europeiske RECSstandarden for å nøytralisere Nordeas samlede energiforbruk i de nordiske landene, og reduserte dermed CO2- utslippene med 40 %. Papirforbruket er redusert med 30 millioner ark, alle datamaskiner slås automatisk av, og det er gjennomført flere interne holdningskampanjer for å fremme gode miljøvaner i det daglige. Du finner mer informasjon om samfunnsansvar i Nordea på com/csr. Nordeas prinsipper for samfunnsansvar, etiske retningslinjer og rapport om samfunnsansvar for 2009 finnes på konsernets nettsider. Nordea-konsernet

18 Nordea-aksjen og -aksjonærer Nordeas overordnede finansielle mål er at avkastningen til aksjonærene skal være blant de fem beste av sammenlignbare banker i Europa. Nordeas markedsverdi ved utgangen av 2009 var EUR 29mrd. Målt etter markedsverdi var Nordea det fjerde største selskapet i Norden, og det niende største finanskonsernet i Europa. Nordea-aksjen er notert på NASDAQ OMX Nordic børsene i Stockholm (i SEK), Helsinki (EUR) og København (DKK). Aksjekursen 2009 var preget av et oppsving i internasjonale aksjemarkeder etter større korrigeringer i 2008 og fortsatt press på finansaksjer i begynnelsen av Etter de lave nivåene i mars har optimismen og risikoviljen økt. De fleste finansaksjene har nå mer enn tatt igjen tapene de hadde i starten. I løpet av året gikk aksjekursen til Nordea opp med 70 % på Stockholmbørsen, fra SEK 42,94 til SEK 72,90. De daglige sluttkursene for Nordea-aksjen i 2009, lå på mellom SEK 79,10 og SEK 30,50. Siden 6. mars 2000, datoen for fusjonen mellom MeritaNordbanken og Unidanmark, har Nordea-aksjen steget med 108 % og klart gjort det bedre enn Dow Jones-indeksen for europeiske banker (-34 %). En samlet avkastning til aksjonærene på 78,6 % i 2009 Samlet avkastning til aksjonærene måles som aksjens kursutvikling inkludert reinvestert utbytte. Samlet avkastning til aksjonærene i 2009 var 78,6 % (-46,9 % i 2008). Nordea ble nummer sju i gruppen av sammenlignbare banker i Europa når det gjelder avkastning til aksjonærene i 2009 (nummer to i 2008 og nummer tre i 2007 og 2006.) De sammenlignbare bankene hadde en gjennomsnittlig avkastning til aksjonærene på 55,4 %. Den mest likvide finansaksjen i Norden Nordea-aksjen var den mest likvide finansaksjen i Norden i 2009, med en gjennomsnittlig daglig omsetning på rundt EUR 90m, tilsvarende 17 millioner aksjer. Dette er en økning sammenlignet med 2008 (13 millioner aksjer). Samlet omsetning på de tre børsene i 2009 utgjorde i alt EUR 23mrd, som tilsvarer i overkant av 4 milliarder aksjer. Emisjonen på rundt EUR 2,5mrd ble overtegnet Nordea meldte 10. februar 2009 om en emisjon på rundt EUR 2,5mrd. 49 % av emisjonen ble tegnet og garantert av de største aksjonærene i Nordea, den svenske staten, Sampo plc og Nordeafonden, resten av andre garantister. I henhold til emisjonsvilkårene hadde aksjonærene i Nordea rett til å tegne 11 nye aksjer per 20 nåværende aksjer. Tegningskursen var EUR 1,81. Utbyttepolitikk og foreslått utbytte Nordea fører en høy utbyttepolitikk. Totalt utbetalt utbytte skal overstige 40 % av årets resultat. Styret foreslår et utbytte for 2009 på EUR 0,25 per aksje. Totalt utbetalt utbytte for 2009 vil da bli EUR 1 006m, som tilsvarer en utbetaling på 43 % av resultatet etter skatt. Avkastningen beregnet etter aksjekursen per 30. desember 2009 er 3,5 %. Utbyttet er i euro, som er Nordeas regnskapsvaluta. Utbetalingsvalutaen avhenger av hvilket land aksjen er registrert i. Aksjonærer registrert i Sverige, kan velge mellom å få utbyttet i svenske kroner eller euro. Omregning skjer etter offisiell valutakurs. I Danmark utbetales utbyttet i euro. Hvis aksjonæren ikke har konto i euro, blir utbyttet vekslet om til lokal valuta. Hvert forvaltningssted fastsetter sin egen omregningskurs. I Finland utbetales utbyttet i euro. Aksjonærer Med rundt registrerte aksjonærer ved utgangen av 2009 har Nordea ett av det største antall aksjonærer sammenlignet med andre nordiske selskaper. Antall aksjonærer i Sverige er rundt , en liten nedgang fra I Finland og Danmark økte antall aksjonærer med rundt i hvert land, til henholdsvis og ved utgangen av De største registrerte aksjonærene i Nordea, 31. desember 2009 Ant. aksjer, Behold- Aksjonærer mill. ning % Sampo plc 809,4 20,1 Den svenske stat 799,2 19,9 Nordea-fonden 158,2 3,9 Swedbank Robur Funds 135,2 3,4 AMF Insurance & Funds 67,2 1,7 Det norske petroleumsfond 54,6 1,4 SHB Funds 49,6 1,2 SEB Funds 49,5 1,2 Nordea Funds 47,1 1,2 Fourth Swedish National Pension Fund 43,7 1,1 Second Swedish National Pension Fund 38,3 1,0 Skandia Life Insurance 38,1 0,9 First Swedish National Pension Fund 36,3 0,9 Varma Mutual Pension Insurance 27,9 0,7 Nordea Profi t-sharing Foundation 21,2 0,5 Government of Singapore Inv Corp 20,1 0,5 Alecta 18,5 0,5 Seventh Swedish National Pension Fund 18,4 0,5 SPP Funds 18,2 0,5 Folksam LO Funds 15,8 0,4 Total ,3 Kilde: SIS ägarservice, Nordic Central Securities Depository, VP Online. * Eksklusive nominee-kontoer. 18 Nordea-konsernet 2009

19 Finansiell oversikt 2009 Sterke resultater Samlede driftsinntekter økte med 11 % Risikojustert resultat økte med 22 % Kredittkvaliteten stabilisert ved utgangen av året Netto tap på utlån på forventet nivå, 54 basispunkter (eksklusive omtvistet rettslig krav) Sterk utvikling i kundeaktivitetene Antall Fordel Pluss- og Private Banking-kunder steg med Økning i utlån, innskudd og midler til forvaltning Resultatsammendrag for 2009 I 2009 økte samlede inntekter med 11 % til EUR 9 073m sammenlignet med året før, på grunn av sterk utvikling i netto renteinntekter og i netto gevinst på poster til virkelig verdi. Resultat før tap på utlån økte med 18 %, mens driftsresultatet gikk ned med 9 % på grunn av høyere tap på utlån. Risikojustert resultat økte med 22 % sammenlignet med året før. Valutakurssvingninger hadde en negativ innvirkning på inntektene og resultatet og en positiv innvirkning på balansen sammenlignet med året før. Inntekter Netto renteinntekter økte med 4 % til EUR 5 281m sammenlignet med året før. Utlåns- og innskuddsvolumene samt utlånsmarginene var høyere, mens innskuddsmarginene var betydelig lavere enn året før på grunn av lavere markedsrenter. Lavere innskuddsmarginer ga en nedgang i inntektene på rundt EUR 1,1mrd, hovedsakelig i første halvår. Samlede utlån til kunder, eksklusive omvendte gjenkjøpsavtaler, økte med 5 % sammenlignet med for ett år siden. Netto gebyr- og provisjonsinntekter gikk ned med 10 % til EUR 1 693m sammenlignet med året før, inkludert statsgarantiavgiftene på EUR 201m. Eksklusive disse avgiftene gikk netto gebyr- og provisjonsinntekter opp 1 %. Samlede utlånsrelaterte provisjoner økte med 5 % til EUR 466m, mens samlede provisjoner fra spare- og plasseringsprodukter gikk ned med 7 % til EUR 1 071m. Dette skyldes lavere gjennomsnittlige midler til forvaltning og lavere inntektsmargin, hovedsakelig på grunn av en generelt lavere andel aksjer i porteføljen. Samlede betalingsrelaterte provisjoner ble redusert med 5 % til EUR 729m. Netto gevinst på poster til virkelig verdi økte med 89 % til EUR 1 946m sammenlignet med året før. Dette skyldes både den sterke utviklingen i kunderelaterte kapitalmarkedsaktiviteter og et sterkt resultat i treasuryvirksomheten. Inntekter under egenkapitalmetoden økte til EUR 48m sammenlignet med EUR 24m året før. Av denne inntekten relaterer EUR 7m seg til minoritetsandelen i Eksportfinans (EUR -15m i fjor). Andre inntekter var EUR 105m sammenlignet med EUR 172m i samme periode året før, som inkluderte en inntekt på EUR 85m fra salget av NCSD Holding AB. Kostnader Samlede kostnader økte med 4 % til EUR 4 512m sammenlignet med året før. Personalkostnadene steg med 6 % til EUR 2 724m. Andre kostnader gikk noe ned til EUR 1 639m. Kostnader i forhold til inntekter gikk ned til 50 % fra 53 % året før. Netto tap på utlån Tap på utlån i 2009 var EUR 1 486m sammenlignet med EUR 466m året før. Dette tilsvarer tap i forhold til utlån på 54 basispunkter eksklusive avsetninger til det omtvistede rettslige kravet relatert til Swiss Air-konkursen. Dette inkluderer 4 basispunkter som relaterer seg til den danske garantiordningen. Skatter Den effektive skattesatsen var 25 % sammenlignet med 21 % i Resultat Sammenlignet med året før ble resultatet redusert med 13 % til EUR 2 318m som følge av høyere tap på utlån og høyere skattekostnader. Risikojustert resultat Risikojustert resultat økte med 22 % til EUR 2 786m sammenlignet med året før. Markedskonsistent verdivurderingsmetode (MCEV) Ved utgangen av 2009 var verdien ifølge den markedskonsistente verdivurderingsmetoden (MCEV) EUR 3 244m, opp 24 % fra Hele 43 % av økningen i MCEV kommer fra Unit Linkvirksomheten. Både et godt salg, opp 34 % fra året før, og stigningen i midler til forvaltning på 48 % bidro til dette. I tillegg bidro i stor grad sterkere finansielle buffere i den tradisjonelle virksomheten til den positive utviklingen i MCEV. Nordea Summary

20 Kredittporteføljen Samlede utlån økte til EUR 282mrd, en oppgang på 7 % sammenlignet med et år tilbake. Utlån til bedriftskunder utgjorde 56 %. Utlån i de baltiske landene utgjorde 3 %, og til shippingindustrien 4 %, av konsernets samlede utlån. Utlån til selskaper som eies av private aksjefond, utgjør 3 % av utlånene, og derav er 99 % seniorlån. Kredittkvaliteten ble noe svekket i 2009, i hovedsak i bedriftsporteføljen. Risikovektede eiendeler økte med rundt 6,9 % i 2009 som følge av endringer i kredittratingen. Konsernets brutto utlån med nedskrivninger økte med 84 % til EUR 4 102m ved utgangen av året, tilsvarende EUR 2 224m ved utgangen av % av brutto utlån med nedskrivninger er tapsutsatte, mens 46 % er misligholdte. Kjøp av Fionia Bank I tråd med vekststrategien og for å styrke markedsposisjonen på øya Fyn i Danmark ytterligere, har Nordea kjøpt Fionia Bank, uten bad bank -delen, fra Finansiel Stabilitet A/S. Fionia Bank har en kundeportefølje på personkunder og bedriftskunder og har 29 avdelingsbanker. Nordeas russiske datterselskap Med virkning fra 6. mai 2009 eier Nordea 100 % av JSB Orgresbank, der Nordea har vært majoritetseier fra 29. mars I tredje kvartal ble merkevaren Nordea lansert i Russland, og JSB Orgresbank endret navn til OJSC Nordea Bank. Utbytte Styret foreslår et utbytte på EUR 0,25 per aksje (EUR 0,20) for generalforsamlingen, tilsvarende en utbetaling på 43 % av resultatet. Dette er i tråd med utbyttepolitikken. Samlet foreslått utbytte beløper seg til EUR 1 006m. Eks-utbyttedato for Nordea-aksjen er 26. mars Den foreslåtte registreringsdagen for utbytte er 30. mars, og utbetalingsdagen for utbytte foreslås til 8. april. Mandat til gjenkjøp og bruk av egne aksjer For å kunne tilpasse kapitalstrukturen til kapitalbehovet til enhver tid og bruke egne aksjer som betaling eller finansiering av oppkjøp, foreslår styret for generalforsamlingen den 25. mars at styret gis fullmakt til å gjenkjøpe egne aksjer på et regulert marked der selskapets aksjer er notert, eller ved å gi kjøpstilbud til samtlige aksjonærer. Fullmakten skal være begrenset, og Nordeas beholdning av egne aksjer skal maksimalt utgjøre 10 % av samtlige aksjer. Styret foreslår videre til generalforsamlingen at styret gis fullmakt til å bestemme at egne aksjer skal brukes som betaling eller finansiering av oppkjøp av selskaper eller virksomheter. Aksjene skal kunne brukes på annen måte enn på et regulert marked og uten forkjøpsrett til aksjonærene. I fjor ble det ikke gitt slik fullmakt hovedsakelig på grunn av finanskrisen. Statlige garantiordninger Myndighetene i de nordiske land har iverksatt en rekke tiltak som reaksjon på den globale finanskrisen. Disse tiltakene ble fremlagt høsten 2008 og begynnelsen av I likhet med mange stabiliseringspakker i EU, omfatter tiltakene følgende elementer: innføring av en generell ramme for statsstøtte til kriserammede kredittinstitusjoner, opprettelse av et stabiliseringsfond, et midlertidig garantiprogram og en rekapitaliseringsordning. Nordea stiller seg positiv til tiltakene som myndighetene i de nordiske landene har iverksatt for å stabilisere markedene. Danmark Av forretningsmessige grunner besluttet Nordea at Nordea Bank Danmark A/S skulle delta i den danske garantiordningen lansert tidlig i oktober Denne ordningen gjelder i to år frem til utgangen av september 2010, og garanterer kravene til usikrede kreditorer mot tap i bankene i ordningen. Nordeas kostnader forbundet med den danske garantiordningen i 2009 var EUR 181m i årlig provisjon og ytterligere EUR 116m i tap på utlån. Omtrent samme provisjonskostnad ventes for 2010, men imidlertid kun i de første tre kvartalene. Etter den vellykkede emisjonen i april har Nordea valgt ikke å søke om hybridlån fra den danske stat i henhold til lov om statsfinansierte kapitalinnsprøytinger, dvs. Nordea deltar ikke i den andre danske ordningen. Finland Nordea har så langt ikke deltatt i den finske ordningen. Norge I fjerde kvartal 2008 deltok Nordea i den norske bytteordningen. Sverige Nordea har ikke deltatt i den svenske regjeringens stabiliseringsordning. Men for å tilrettelegge for den svenske statens tegning i Nordeas emisjon gjennom rekapitaliseringsordningen, har Nordea inngått en avtale med det svenske Riksgäldskontoret. Finansieringen av statens deltakelse kom dermed fra stabiliseringsfondet. Fondet skal bygges opp ved hjelp av avgifter fra banker og andre kredittinstitusjoner. Den samlede stabiliseringsavgiften for Nordea var EUR 20m i Nordea-konsernet

Nordea er en totalbank og har en ledende posisjon innenfor bedriftsmarkedet, personmarkedet og private bankingmarkedet.

Nordea er en totalbank og har en ledende posisjon innenfor bedriftsmarkedet, personmarkedet og private bankingmarkedet. Sammendrag 2008 0081 Sammendrag Nordea er det største finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet med en markedsverdi på rundt EUR 13mrd, en forvaltningskapital på EUR 474mrd og en kjernekapital på EUR

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2010

Rapport 1. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2010 Rapport 1. kvartal 2010 Solid resultat høyere inntekter og lavere tap på utlån Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordeas resultat

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 %

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2010 Årsrapport Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Inntekter opp 11 % og risikojustert resultat opp 22 % i. Netto renteinntekter og netto gevinst

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal R Bj k k j f Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 3. kvartal God utvikling i rentenetto og andre kundeinntekter Solid fremgang i

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2010 Konsernsjefen har ordet Etter finanskrisen var Nordea en av de første store bankene som introduserte en omfattende strategi for å akselerere ut av krisen: den vel avveide vekststrategien.

Detaljer

Fokus Bank med rekordvekst

Fokus Bank med rekordvekst Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Sammendrag 2007. Nordea-konsernet 2007. Nordea Group 2007 1

Sammendrag 2007. Nordea-konsernet 2007. Nordea Group 2007 1 Sammendrag 2007 Nordea Group 2007 1 Kort om Nordea, Nordea er det største finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet med en markedsverdi på rundt EUR 30mrd, en forvaltningskapital på EUR 389mrd og en

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene ÅRSREGNSKAP 2000 HOVEDPUNKTER 2000 Økt egenkapitalrentabilitet over risikofri rente Årsoverskudd på 188 millioner kroner, en forbedring på 22 millioner kroner fra 1999 Sterk innskuddsvekst Bedret vekst

Detaljer

200 Samm 6 e n d r a g

200 Samm 6 e n d r a g 006 Sammendrag Highlights of 2005 Dette er Nordea Dette er Nordea Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å levere et vidt spekter

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. oktober 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Kostnader, kapital og inntekter i tråd med planen for den nye normalen Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR. 6. mai 2003

DnB og Gjensidige NOR. 6. mai 2003 DnB og Gjensidige NOR 6. mai 2003 Agenda Olav Hytta Hva har hendt siden sist? Tom Grøndahl DnB 1. kvartal 2003 Geir Bergvoll Gjensidige NOR 1. kvartal 2003 DE N L E D E N D E N O R S Ke F I N A N S I N

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Bransjeseminar om egenkapitalbevis

Bransjeseminar om egenkapitalbevis Bransjeseminar om egenkapitalbevis Små bankers fremtid Oslo, 11. september 2012 Agenda I. Kort presentasjon av Aurskog Sparebank II. III. Utfordringer for små banker Små bankers fremtid / Oppsummering

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans)

Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 1. halvår og 2. kvartal Resultatfremgang - både andre kvartal og første halvår Styrket lønnsomhet i alle forretningsområder Volumvekst

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Nordea leverer i henhold til planen Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet: - Nordeas resultater er i tråd

Detaljer

FOKUS BANK. Økt forretningsvolum, men redusert resultat. Presseinformasjon. Resultatrapport Året 2011

FOKUS BANK. Økt forretningsvolum, men redusert resultat. Presseinformasjon. Resultatrapport Året 2011 Presseinformasjon FOKUS BANK Resultatrapport Året 2011 Økt forretningsvolum, men redusert resultat F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Dine penger. Våre hoder.

Dine penger. Våre hoder. Dine penger. Våre hoder. R e s u ltat r a p p o r t F ø r s t e k va r ta l 2 0 0 6 Fokus Bank består i denne sammenheng av de akt iv iteter som inngår i Danske Banks bankakt iv iteter i Norge. Hoveddelen

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

FOKUS BANK. Vesentlig resultatframgang i første kvartal. Presseinformasjon. Resultatrapport 1. kvartal 2012

FOKUS BANK. Vesentlig resultatframgang i første kvartal. Presseinformasjon. Resultatrapport 1. kvartal 2012 Presseinformasjon FOKUS BANK Resultatrapport 1. kvartal 2012 Vesentlig resultatframgang i første kvartal F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal BALANSEN Pr. 31.3.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.857 mill. som gir en økning på kr. 91 mill. (5,2%) på de siste 12 måneder.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Finansiering av eiendom - Hvordan skal byutvikling finansieres?

Finansiering av eiendom - Hvordan skal byutvikling finansieres? Finansiering av eiendom - Hvordan skal byutvikling finansieres? Bent R. Eidem, Head of Business Banking Norway 28. oktober 2013 Agenda 1 Vår felles historie og ståsted 2 Eiendomsutvikling i en større sammenheng

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Årsrapport 2012. Om banken

Årsrapport 2012. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

Et godt underliggende resultat for bankdriften

Et godt underliggende resultat for bankdriften F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 98 milliarder kroner ved utgangen av 2010. Hovedkontoret ligger

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Hovedtall konsern. 4. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 4. kvartal 2008 4. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 2008 2007 2006 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 2 241 7,05 % 1 573 5,64 % 1 001

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

R e s u ltat r a p p o r t - f ø r s t e H A LVÅ R 2 0 0 5. Fokus Bank, Resultatrapport - første halvår 2005, side /8

R e s u ltat r a p p o r t - f ø r s t e H A LVÅ R 2 0 0 5. Fokus Bank, Resultatrapport - første halvår 2005, side /8 R e s u ltat r a p p o r t - f ø r s t e H A LVÅ R 2 0 0 5 Fokus Bank består i denne sammenheng av de akt iv iteter som inngår i Danske Banks bankakt iv iteter i Norge hvor hoveddelen utgjøres av de største

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Høy inntjeningsevne og ytterligere fremgang med endringsarbeidet Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 126 milliarder kroner ved utgangen av 2014. Hovedkontoret

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer