Sammendrag Vi møter fremtiden sammen med kundene. I fjor fikk millioner av nåværende og nye kunder råd og tjenester av Nordea.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag 2009. Vi møter fremtiden sammen med kundene. I fjor fikk millioner av nåværende og nye kunder råd og tjenester av Nordea."

Transkript

1 Sammendrag 2009 Vi møter fremtiden sammen med kundene. I fjor fikk millioner av nåværende og nye kunder råd og tjenester av Nordea.

2 Sterke resultater i 2009 Nordea med gode muligheter for vel avveid vekst med stø navigering Nordea er det største finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet med en markedsverdi på rundt EUR 29mrd, en forvaltningskapital på EUR 508mrd og en kjernekapitaldekning på 11,4 %. Nordea er regionens største kapitalforvalter med EUR 158mrd i midler til forvaltning. Nordea med et solid utgangspunkt Nordea er en totalbank og har en ledende posisjon innenfor bedriftsmarkedet, personmarkedet og private banking-markedet. Nordea er også ledende leverandør av livsforsikringer og pensjonsprodukter i Norden. Nordea har rundt avdelingsbanker, kontaktsentre i alle nordiske land samt en svært konkurransedyktig nettbank. I tillegg har Nordea også det største salgsnettet i Norden og Østersjøområdet med 270 avdelingsbanker i fem nye europeiske markeder Russland, Polen, Litauen, Latvia og Estland. Nordea har det største kundegrunnlaget av alle finanskonsernene i Norden med rundt 10 millioner kunder, inkludert de nye europeiske markedene. Av disse er 7,5 millioner personkunder i kundeprogrammer, og 0,7 millioner er aktive bedriftskunder. Vel avveid vekststrategi og tiltak fra 2010 til 2012 Nordea skal følge en vel avveid vekststrategi i 2010 og utover og utnytte den sterke fremgangen i kundeforretningene og bankens sterke posisjon. Nordea skal styre forsiktig i et bedre, men fortsatt usikkert økonomisk marked, og ha full fokus på kredittrisiko og endringer i regelverket for kapital og likviditet. Den vel avveide vekststrategien er en naturlig fortsettelse av den retningen Nordea valgte i 2007, med lansering av visjonen om Great Nordea og ni strategiske tiltak som skal bidra til lønnsom organisk vekst. Det vil bli lansert en rekke nye strategiske tiltak som skal fokusere på vekst, effektivitet og forbedringer. De driftsmessige og finansielle erfaringene fra 2007-tiltakene har gitt et bedre grunnlag for prioriteringer, omfang og Fordeling av samlede driftsinntekter, % Nordea - med et solid utgangspunkt Andre 1 10% Norge 15 % Danmark 25 % Sverige 23 % Finland 21 % New European Markets 6 % 19,6mrd 10,3 % EUR i kjernekapital. Kjernekapitaldekning 11,4 % før overgangsregler Kjernekapitaldekning eksklusive hybridkapital før overgangsregler avdelingsbanker betyr stor salgskapasitet m personkunder og aktive bedriftskunder 1) Shipping Oil Services & International, International Private Banking og konsernfunksjoner. 2 Nordea-konsernet 2009

3 gjennomføring av nye strategiske tiltak. Veksttiltakene omfatter det meste av Nordeas virksomhet, både i Norden og Polen. Effektivitets- og forbedringsprogrammene fokuserer på effektivisering, hovedsakelig innenfor IT, lavere produksjonskostnader samt reduksjon av operasjonell risiko og risikoer i forbindelse med overholdelse av regelverk. De omfatter også mere kostnadseffektive kort-, betalings- og cash managementprodukter og i Capital Markets der endringer i infrastruktur og reguleringer setter nye krav til teknologi. Nordeas strategiske målbilde er å følge en vel avveid vekststrategi, å være den beste relasjonsbanken i markedene der vi har virksomhet, og å ha et fundament med én forretningsmodell. Over de finansielle målene Nordeas samlede avkastning til aksjonærene var 78,6 % i Det er nummer sju blant sammenlignbare banker i Europa. Siden utgangen av 2000 har Nordeas akkumulerte aksjonæravkastning ligget på 178 %, det er nummer tre blant sammenlignbare banker. Avkastningen på egenkapital var 11,3 % i Fra 2006 er Nordeas langsiktige mål å doble risikojustert resultat i løpet av sju år. I 2009 økt det risikojusterte resultatet med 22 %. Sterk forretningsutvikling i 2009, med stigende antall kunder Nordeas virksomhet fortsatte å utvikle seg sterkt i Fokuset var på ytterligere styrking av relasjonene til kjernekunder, og dessuten på å få nye kunder. Antall Fordel Pluss-kunder økte med i 2009 og antall Private Banking-kunder med Kapitalposisjon og revidert kapitalpolicy Nordea har en sterk kapitalposisjon, med EUR 19,6mrd i kjernekapital, hvorav EUR 17,8mrd var kjernekapital eksklusive hybridkapital. Kjernekapitaldekningen før overgangsregler var 11,4 %, og kjernekapitaldekningen eksklusive hybridkapital var 10,3 % ved utgangen av Ifølge kapitalpolicyen er målet for kjernekapitaldekningen 9 %, og for kapitaldekningen 11,5 % over en konjunktursyklus. I februar 2009 meldte Nordea om en emisjon på EUR 2,5 mrd, som sammen med et redusert utbytte for 2008 styrket konsernets kjernekapital med EUR 3 mrd. Solid likviditet og gunstig fundingposisjon Den kortsiktige likviditetsrisikoen har vært holdt på et moderat nivå i Andelen av langsiktig funding økte til 66 % av fundingen i markedet. Nordeas likviditetsbuffer har ligget rundt EUR 35 59mrd i hele 2009, som gjenspeiler konsernets konservative holdning til likviditetsrisiko. Selv under de vanskelige forholdene i finanssektoren har Nordea i 2009 fortsatt hatt en fundingstyrke og har oppnådd funding til relativt gode priser. Nordea har fordel av å ha en anerkjent AA-rating og en vel avveid likviditetsstyring og en konservativ forretningsprofil. Dette har bidratt positivt, sammen med et godt spredt og sterkt fundinggrunnlag som består av stabile innskudd fra personkunder og tilgang til to store innenlandske obligasjonsmarkeder. God spredning i kredittporteføljen Nordea har ført en konsistent og vel avveid kredittrisikostyring over lang tid og har definert sin kredittrisikovilje som et forventet tapsnivå på 25 basispunkter over en syklus. Netto tap på utlån de siste årene har hatt et gjennomsnitt som ikke har vært over dette nivået. Konsernets kredittpolicy og beslutningsrutiner innebærer at kredittrammer for kunder og kundegrupper blir fastsatt av ulike beslutningsnivåer. Kredittkvaliteten ble noe svekket i 2009, i hovedsak i bedriftsporteføljen. Risikovektede eiendeler økte med rundt Kapitalposisjon, kjernekapitaldekning før overgangsregler % Funding, ny og utvidet langsiktig funding (før danske obligasjoner med fortrinnsrett) EURmrd Langsiktig funding Nordea-konsernet

4 6,9 % i 2009 som følge av endringer i kredittratingen. Netto tap på utlån utgjorde EUR 1 486m, noe som gir et tap i forhold til utlån på 54 basispunkter. Brutto utlån med nedskrivninger økte til EUR 4 102m eller 135 basispunkter av samlede utlån, hvorav 54 % var tapsutsatte. Samlede nedskrivninger i forhold til nedskrevne utlån var 53 %. Resultatsammendrag for 2009 Samlede inntekter økte med 11 % til EUR 9 073m, og resultat før tap på utlån økte med 18 % til EUR 4 561m. Til tross for finanskrisen og global lavkonjunktur fremla Nordea igjen et sterkt resultat. Veksten i netto renteinntekter fortsatte. Dette skyldes volumvekst og økte utlånsmarginer på grunn av reprising av kredittrisiko. På grunn av sin sterke posisjon kunne Nordea utføre forretninger med kjernekunder på vanlig måte, og møte kundenes etterspørsel, til tross for finanskrisen. Økningen i samlede kostnader hadde en forventet vekst på 4 %, sammenlignet med Resultat før tap på utlån økte med 18 %, og driftsresultatet gikk ned med 9 % til EUR 3 075m på grunn av høyere netto tap på utlån. Risikojustert resultat utgjorde EUR 2 786m, opp 22 %. Nytt regelverk for kapital og likviditet Baselkomiteen (Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)) foreslo i desember 2009 et nytt regelverk ( Basel III ) for å styrke global kapital- og likviditet. 22 % Økning risikojustert i resultat Nordea er godt rustet for de nye kapital- og likviditetsreglene og har én av de sterkeste kjernekapitaldekningene blant europeiske banker, i tillegg til en høy andel kjernekapital i den ansvarlige kapitalen og likviditetsbuffere av høy kvalitet, en veldiversifisert fundingbase, et sterkt fundingnavn og en høy andel langsiktige gjeldspapirer. Utsikter for 2010 Nordea forventer at den økonomiske oppgangen vil fortsette i 2010, men utviklingen er fortsatt usikker. Basert på dette, et sterkt utgangspunkt og på utviklingen i kundeforretningene vil Nordea følge en vel avveid vekststrategi med balanse mellom muligheter og risikoer og investere i fremtiden gjennom flere vekst- og effektiviseringstiltak. Effekten av de strategiske tiltakene på resultatene vil være nøytral i Nordea forventer at kostnadsveksten i 2010 stort sett vil være på linje med veksten i 2009, inkludert effektene av vekstog effektiviseringstiltakene. Nordea forventer et lavere risikojustert resultat i 2010 enn i 2009 på grunn av lavere inntekter i Treasury og Markets. Kredittkvaliteten fortsetter å stabilisere seg i tråd med den økonomiske oppgangen. Tap på utlån kan imidlertid bli høye også i 2010, fordi det vanskelig kan forutsis når tapene begynner å avta. Nordea forventer en effektiv skattesats på rundt 26 %. Vi tar oss av bank- forretningene dine slik at du kan fokusere på virksomheten din. 4 Nordea-konsernet 2009

5 Hendelser i 2009 Første kvartal Nordea Trade Finance utnevnes av tidsskriftet Global Finance til Best Trade Finance Provider i Finland og Danmark. Euromoney kårer Nordea til beste leverandør av Private Banking-tjenester i Norden, og også i Danmark og Finland. I Sverige ligger Nordea på andreplass (opp fra fjerdeplass), og i Norge på fjerdeplass (opp fra femteplass). På den ekstraordinære generalforsamlingen godkjennes Nordeas emisjon, som styrker kjernekapitalen med rundt EUR 2,5 mrd. Nordeas første Rapport for samfunnsansvar for 2008, offentliggjøres på nordea.com. Nordea deltar i Earth Hour, som er WWFs verdensomspennende initiativ for klimaendring. Nordea Bank Polska tildeles utmerkelsen Leader of Polish Business, på grunn av bankens høye lønnsomhet, moderne produkter og jobbskaping. Nordea hjelper tusenvis av kunder hvert år med å drømmene sine. oppfylle Annet kvartal En rapport fra Greenwich Associates viser at store nordiske selskaper rangerer Nordea høyest på service og at Nordea har den høyeste markedsandelen på de nordiske valuta- og rentederivatmarkedene. Nordea tilbyr epiggy i Finland, en ny form for sparing som også tilbys i de andre nordiske landene. I en ny undersøkelse om kundetjenester blant 20 av de viktigste aktørene innen Private Banking i Europa, anses Nordea som den beste til å skape positive kundeopplevelser for kunder i Europa. Tredje kvartal Nordea vinner fire priser i Euromoneys årlige konkurranse om verdens beste banker: Beste regionalbank i Norden og de baltiske landene (for tredje året på rad), Best Equity House i Norden og de baltiske landene, Best Bank i Finland og Best Investment Bank i Danmark. Nordea inngår avtale om kjøp av Fionia Bank, uten bad bank -delen, og styrker sin markedsposisjon i Danmark. Nordeas russiske datterselskap, JSB Orgresbank, endrer navn til OJSC Nordea Bank og innlemmer Nordeas merkevare fullt ut i rundt 50 avdelingsbanker. Fjerde kvartal Nordea lanserer tjenesten Aksjekurser på mobiltelefon, den raskeste og enkleste tilgangen til informasjon om aksjemarkedet i Norden gjennom moderne mobilutstyr. Tidsskriftet Euromoney gir to priser til Nordea i sin årlige Cash Management-avstemming: Best Cash Manager i Norden og de baltiske landene, og i Sverige. Tidsskriftet The Banker, som er en del av Financial Times-gruppen, tildeler Nordea prisen Bank of the Year 2009 i Finland, Danmark og Norge. Hvert sekund, hver dag i 2009 var det i gjennomsnitt 10 personkunder som logget seg på Nordeas nettbank. Nordea-konsernet

6 Konsernsjefen har ordet Nordeas robuste forretningsmodell, kunde- orienterte verdier og engasjerte medarbeidere genererer sterke resultater midt i en alvorlig finanskrise og lavkonjunktur. Kjære aksjonær! 2009 har vært et utfordrende år for hele finanssektoren og for mange av våre kunder. Finanskrisens negative innvirkning på kredittspreadene og aksjemarkedene fortsatte frem til våren 2009 og bidro til den verste globale lavkonjunkturen siden andre verdenskrig. Den kraftige nedgangen i produksjon og verdenshandel førte til konkurser og likviditetsproblemer for mange bedriftskunder og til arbeidsledighet og uro blant personkundene. Skatte- og pengepolitiske tiltak i en størrelsesorden man ikke tidligere har sett maken til, har bidratt til å gjenopprette den finansielle stabiliteten og har til en viss grad ført til ny tillit i realøkonomien. Men styrken i og varigheten av oppgangen er usikker. Nordea ble påvirket av finanskrisen, men i mindre grad enn mange andre banker. Vi var godt forberedt og organisert, var proaktive og lyktes i å begrense tapene. Basert på våre sterke kundeorienterte verdier styrket vi våre relasjoner med kundene og hjalp dem med å finne løsninger under vanskelige markedsforhold. Dermed styrket vi vårt omdømme og vår merkevare. Midt på veien Fordi den finansielle og økonomiske utviklingen var ekstrem og usikker, besluttet Nordea sent i 2008 å følge en midt på veien -kurs for sin organiske vekststrategi. I 2009 nedjusterte vi kapasiteten og startet en tilpasning av organisasjonen. Vi økte takten i de pågående effektiviseringstiltakene for å frigjøre ressurser. Dette resulterte i at kostnader i forhold til inntekter ble redusert med 3 %-poeng til 50 %, det laveste nivået noen gang. Antall medarbeidere gikk ned med 3 % netto i løpet av året, eksklusive Fionia Bank. Samtidig ble det ansatt nye medarbeidere for å drive kunderettet virksomhet og kombinere effektiviseringsgevinster med ny kompetanse og nye perspektiver i organisasjonen. For å veie opp for virkningene av finansuroen og lavkonjunkturen planla vi nøye hvordan vi skulle bruke kapitalen og forsterke kontrollen med veksten i risikovektede innganger i løpet av året. Vi reduserte eller stanset investeringer i markeder og sektorer der risikoen var spesielt høy, deriblant de nye europeiske markedene. I tillegg ble våre kredittrutiner skjerpet. Tap på utlån holdt seg nede på 54 basispunkter i 2009 på grunn av hardt arbeid og engasjement i hele Nordea med å gjennomføre strategien, sammen med godt diversifisert kredittportefølje, solid kredittkultur og lang erfaring. Dette er godt i tråd med våre forventninger om 25 basispunkter over en konjunktursyklus. Grunnlaget for stabiliteten i 2009 var en sterk ansvarlig kapital. Vi valgte å styrke den ansvarlige kapitalen proaktivt gjennom en vellykket emisjon på 2,5 milliarder euro til markedsbetingelser og redusere utbetalingen av utbytte med tilsvarende 0,5 milliarder euro. Disse tiltakene, inklusive tilbakeholdt overskudd, økte kjernekapitalen eksklusive hybridkapital til 10,3 %, godt over det lovpålagte kapitalkravet og målet vårt på 9 % og på linje med de best kapitaliserte europeiske konkurrentene. Stabiliteten og fokuset på å bygge sterke relasjoner førte til en tilvekst av kunder gjennom hele året. Antall Private Banking- og Fordel Pluss-kunder økte med henholdsvis 4 % og 6 % i Antall 360-gradersmøter der vi ser på kundens totale finansielle og økonomiske situasjon, var rekordhøyt. Vi økte markedsandelen for utlån til personkunder i Norden og opplevde en sterk netto kapitalinngang i fond. Strategien om å bygge en hovedbankrelasjon til bedriftskunder er blitt godt mottatt av kundene og har vært lønnsom for banken. Inntektene fra produkter og tjenester til bedriftskunder gikk opp med 8 %. Spesielt risikostyringsprodukter og kapitalmarkedstransaksjoner bidro sterkt til resultatene. Vi har fått en ledende posisjon i euroobligasjons- og egenkapitaltransaksjoner for nordiske bedriftskunder. Kundetilfredsheten blant både personog bedriftskundene har økt. Siden 2007 har vi økt forspranget til våre nordiske konkurrenter med hele 4,5 %. Jeg er stolt over at Nordea har styrket sin markedsposisjon og utviklet seg i henhold til de langsiktige målene også i denne utfordrende perioden. Samlede inntekter økte med 11 % i 2009, og risikojustert resultat gikk opp med 22 % som er over det langsiktige målet. Siden lanseringen av vekststrategien for tre år siden har vi vært blant de fem beste av våre sammenlignbare banker i Europa når det gjelder avkastning til aksjonærene. I 2009 var vi like under de fem beste. 6 Nordea-konsernet 2009

7 Tilpasning og revurdering av forretningsmodellene Når man ser tilbake på finanskrisen, er det klart at problembankenes største svakhet har vært kapital og likviditet samt fundingstrukturen. Internasjonale og nasjonale myndigheter er nå i ferd med å utarbeide nye regelverk for å forebygge finanskriser i fremtiden. Det nye regelverket antas å omfatte mål for likviditetsrisiko, kapitaldekning og godtgjørelsesprinsipper. De forventes å føre til høyere kapitalkrav og fundingkostnader, som vil bli gjenspeilt i bankens prising mot kundene. Mange banker vil måtte endre sine forretningsmodeller for å opprettholde stabiliteten og lønnsomheten når de nye reglene trer i kraft. Det avgjørende for bankene i fremtiden vil være diversifisering, gjennomsiktighet, sterke kunderelasjoner og god styring av risiko, funding og kapital. Nordea er godt rustet til de nye lovendringene til likviditetsrisikotiltak og kapitalkrav som kommer og har en solid forretningsmodell, som den stabile utviklingen i driftsresultatet vårt gjennom finanskrisen er et bevis på. krisen. Inntekter og risikojustert resultat var rekordhøye. Resultatet vårt i 2009 var sterkt til tross for finans- Nordea har styrket sin posisjon og har et godt utgangspunkt for å nå visjonen om å bli en Great European Bank. pris. Vi skal ha et risikonivå som gjør at vi kan håndtere alle tap på en måte som beskytter vår sterke merkevare og vår markedsposisjon. Vi skal beholde AA-ratingen vår gjennom å ha et rimelig nivå på risikoen, kapitalen og fundingen. Den grunnleggende vekststrategien vår er uendret. Vi skal i de neste årene fokusere på å styrke relasjonene med kundene. Vi skal frigjøre ressurser som kan bidra til vekst, finansiere investeringer i grunnsystemene og sikre at vi etterlever nye regelverk. Great Nordea er ikke bare en visjon og harde finansielle fakta. Det er like viktig hvordan vi oppnår resultatene, hvordan vi samhandler med kundene, hvordan vi arbeider sammen i grupper og hvordan vi coacher og utvikler medarbeiderne - det vil si, måten vi etterlever verdiene på. Jeg ønsker å takke alle medarbeiderne for deres store innsats og engasjement, alle kundene for gjensidig givende relasjoner og alle aksjonærene for deres tillit til vår strategi og aktive deltakelse i emisjonen i fjor vår. Stø navigering og vel avveid vekst Nordea vil fortsette veien mot great i Vi har et godt utgangspunkt for inntektsvekst, funding og kapital. Derfor høyner vi ambisjonsnivået fra visjonen om å være en ledende nordisk bank til å bli en Great European Bank. Vi skal bli great, gjennom en vel avveid vekst hvor vi nøye balanserer risikoer og muligheter. Vi skal ikke oppfylle visjonen og målene for enhver pris. Vi skal frigjøre ressurser for å betjene kundene enda bedre og til en lavere Med vennlig hilsen Christian Clausen Nordea-konsernet

8 Vel avveid vekst - veien fremover Nordea skal følge en vel avveid vekststrategi fra 2010 og utnytte den sterke fremgangen i kundeforretningene og bankens sterke posisjon. Vel avveid vekststrategi og tiltak fra 2010 til 2012 Nordea skal styre forsiktig i et bedre, men fortsatt usikkert økonomisk marked, og ha full fokus på kredittrisiko og endringer i regelverket for kapital og likviditet. Den vel avveide vekststrategien er en naturlig fortsettelse av den retningen Nordea valgte i 2007, med lansering av visjonen om Great Nordea og ni strategiske tiltak som skal gi til lønnsom organisk vekst. Styret har vedtatt de neste tiltakene som skal bidra til den vel avveide vekststrategien. Det vil bli lansert en rekke nye strategiske tiltak som skal fokusere på vekst, effektivitet og forbedringer. De driftsmessige og finansielle erfaringene fra 2007-tiltakene har gitt et bedre grunnlag for prioriteringer, omfang og gjennomføring av nye strategiske tiltak. Veksttiltakene omfatter det meste av Visjon, strategisk målbilde og finansielle mål Visjon Strategisk målbilde Langsiktige finansielle mål Vekststrategi Å ha en vekststrategi som sikrer god inntektsvekst for å skape positive kundeopplevelser og langsiktig verdi Langsiktige finansielle mål Avkastning til aksjonærene (%) Risikojustert resultat (EURm) 1 Avkastning på egenkapital (%) Nordeas virksomhet, både i Norden og Polen. Effektivitets- og forbedringsprogrammene fokuserer på effektivisering, hovedsakelig innenfor IT, lavere produksjonskostnader samt reduksjon av operasjonell risiko og risikoer i forbindelse med overholdelse av regelverk. De omfatter også mere kostnadseffektive kort-, betalings- og cash managementprodukter og i Capital Markets der endringer i infrastruktur og reguleringer setter nye krav til teknologi. Veksttiltak Nordea har siden finanskrisen hatt meget god respons fra både person- og bedriftskundene i alle hjemmemarkedene. Både antall kunder og forretningsvolumene med eksisterende kunder har økt. Kundetilfredsheten har forbedret seg betydelig i forhold til sammenlignbare banker. En Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer Beste relasjonsbank Å være den beste relasjonsbanken i markedene vi opererer i, beholde nåværende kunder og få nye kunder Én forretningsmodell Å ha en plattform med én forretningsmodell for alt vi gjør for å frigjøre ressurser til å kundebetjening 1 Risikojustert resultat defineres som samlede inntekter minus samlede utgifter, minus forventede tap på utlån og standardskatt. Risikojustert resultat er eksklusiv større engangsposter 2 Utgangspunkt 2006 EUR 1 957m Mål Blant de fem beste av sammenlignbare banker i Europa Dobling i På linje med de beste sammenlignbare banker i Norden Resultat nr. 2 av 20 no. 7 av % 42 % 15,3 % 11,3 % Nordea ser en unik mulighet til ytterligere å styrke posisjonen sin som den ledende banken i Norden i tillegg til vekst i de nye europeiske markedene. Det er lansert en rekke tiltak som skal bedre Nordeas posisjon. Dette omfatter økt fokus på rådgivningskapasiteten, bedre utnyttelse av alle salgskanalene og flere kunder i de nordiske landene. I tillegg skal det åpnes flere avdelingsbanker i Polen. Øke forretningene med eksisterende og nye kunder i Norden For å styrke det fremtidige salget skal Nordea investere i avdelingsbanknettet, herunder tilpasse kapasiteten til kundepotensialet, opprette nye kontortyper og øke rådgivningskapasiteten i avdelingsbankene. Det vil bety en relativ reduksjon i andre typer stillinger i avdelingsbankene. Tilbudene i andre kanaler enn avdelingsbankene vil samtidig bli oppgradert for å ta hånd om den videre overføringen av transaksjoner og salg til disse kanalene fra avdelingsbankene. I Finland er det lansert en spesiell investeringsplan hvor mellom 50 og 60 avdelingsbanker enten vil bli flyttet til områder med høyere vekst eller bli bygget om for å legge til rette for flere rådgivningsmøter. Det vil bli gjort lignende investeringer i de andre nordiske landene for å øke salgs- og rådgivningskapasiteten. For å øke antall kunder skal Nordic Banking og Private Banking utvide rådgivningskapasiteten og kontinuerlig fokusere på å få nye Fordel Plusskunder og på Private Banking. Styrke relasjonen til Nordeas bedriftskunder Banken forbedret sitt omdømme blant bedriftskundene i Norden i løpet av finanskrisen, ikke bare blant de største, men også blant små og mellomstore bedrifter. Dette gjenspeiles i kundeundersøkelsene. I Capital Markets-området 8 Nordea-konsernet 2009

9 Relasjoner, rådgivning og positive kundeopplevelser er viktig for Nordea. var resultatene spesielt gode i 2008 og Tiltakene i Capital Markets Products skal øke forretningene med bedriftskundene ytterligere og fortsette å bygge opp en topp-posisjon innenfor Corporate Finance og Equities i Norden. Det vil bli rekruttert nye medarbeidere til begge områdene. Et tiltak er spesielt rettet mot å styrke posisjonen til Corporate Merchant Banking i Sverige som er et område hvor Nordea har gjort store fremskritt de siste årene og hvor forretningspotensialet fortsatt er stort. Oppgraderte tjenester innenfor områder som cash management og nettbank bedrift samt fokus på kunderelasjoner er viktige elementer i dette tiltaket. Vekstplan Polen Åpningen av nye avdelingsbanker i Polen har vært vellykket. Det er åpnet rundt 114 avdelingsbanker fra 2007 til 2009, som i gjennomsnitt har nådd break-even i løpet av ett år. Antall avdelingsbanker er nå 158. Tempoet i etableringen av nye avdelingsbanker var dempet i 2009, men nå er tiden inne for å fortsette utvidelsen. Målet er inntil 50 nye avdelingsbanker i Corporate Merchant Bankingvirksomheten i Polen skal også styrkes, og målet skal være å bygge opp langsiktige relasjoner med lokale topp-selskaper på selektivt grunnlag. Effektiviserings- og forbedringstiltak IT-tiltak Innenfor IT-området er det lansert tiltak for å forbedre IT-effektiviteten, redusere operasjonelle risikoer og utviklings- og produksjonskostnadene over tid. Noe av IT-utviklingen vil bli sourcet fra India og manuelle administrasjonsoppgaver vil bli overført til et driftssenter i Polen. Sammen med et Lean-program i IT skal disse tiltakene frigjøre ressurser som kan brukes mot kunder. Produkter Investeringene i produktområdene skal gjøre kort- og betalingsvirksomheten mer effektive. Dette vil gi ytterligere stordriftsfordeler og økt kapasitet til å håndtere større volumer. Infrastruktur Nordea skal investere i mer avansert teknologi i Markets for å oppfylle nye krav til infrastruktur, nytt regelverk og en økende etterspørsel fra kundene. Det skal iverksettes tiltak for å gjøre finans- og rapporteringsrutinene mer effektive. I tillegg skal konsernets IT-stabilitet styrkes. Tidsplan og investeringer Tiltakene og investeringene vil starte tidlig i 2010 og pågå frem til I 2010 forventes engangsinvesteringene å beløpe seg til EUR 240m, hvorav EUR 140m vil bli ført som kostnader i resultatregnskapet. Effekten av de løpende kostnadene skal nettes mot effektiviseringsgevinster på EUR 60m. Den totale effekten av tiltakene på resultatet i 2010 forventes å være nøytral når man tar effektiviseringsgevinster og positive inntektseffekter med i beregningen. Hvis markedsforholdene og etterspørselen fra kunder fortsatt er gunstige, vil total-investeringene i 2011 og 2012 å ligge på omtrent samme nivå som i Effektiviteten og inntektene forventes å øke gradvis, og effekten på resultatet i 2011 og 2012 forventes derfor å bli klart positiv og bidra til at Nordeas langsiktige mål om å doble det risikojusterte resultatet på syv år oppnås. Nordea-konsernet

10 Kundeområder og kundesegmenter Forretningsutviklingen i kunde- og produktområdene var sterk også i Antall kunder økte i likhet med kundetilfredsheten. Banking Danmark Kundegrunnlaget vokste kraftig i 2009 Nordeas virksomhet gikk sterkt frem i Antall Fordel Pluss-kunder økte med eller 5,4 % sammenlignet med året før. Dette gjenspeiler Nordeas sterke merkevare, konkurransedyktige kundeprogram og rådgivningstjenester. Volum og markedsandelen på utlån til personkunder steg. Volum og markedsandel steg også når det gjaldt innskudd fra kunder og kompenserte delvis for fallende innskuddsmarginer som følge av den harde konkurransen og de lavere rentene. Boligmarkedet begynte å ta seg opp igjen fra et historisk lavt nivå. Det danske markedet for utlån til bedrifter har stagnert, men Nordea fortsatte å ta markedsandeler og økte marginene. De ni kontorene fra tidligere Roskilde Bank ble integrert i Nordea i første halvår I tråd med vekststrategien ble kjøpet av Fionia Bank sluttført. Nordea fikk dermed en kundeportefølje på personkunder og bedriftskunder. Banking Finland Beholdt sin ledende posisjon i bedriftsmarkedet Forretningsaktivitetene utviklet seg som forventet i alle kundesegmentene i 2009, og salgsaktivitetene og antall kundemøter var nok en gang på et høyt nivå. Men fortsatt press på innskuddsmarginene påvirket inntektene negativt. Nordea beholdt sin ledende posisjon i bedriftsmarkedet og var en viktig partner for bedrifter som ble berørt av den økonomiske nedgangen. Utlån til bedrifter gikk ned i 2009 på grunn av lavere etterspørsel, men Nordea hjalp mange kunder med høy rating med finansiering i kapitalmarkedene. De høyere marginene gjenspeiler den pågående reprisingen av risiko. Utlån til personkunder økte i 2009, og konkurransen om innskuddsmidlene var hard. Antall Fordel Pluss-kunder økte med eller 3,4 % sammenlignet med for ett år siden. En vekstplan for Finland ( Growth Plan Finland ) er lansert og har som mål at Nordea igjen skal bli landets største bank. Banking Norge Større kundeaktivitet både i personog bedriftsmarkedet Nordea økte kundeaktivitetene i både person- og bedriftsmarkedet også i Etterspørselen i personmarkedet utviklet seg positivt i løpet av året. Etterspørselen fra bedrifter etter lån svekket seg i 2009 etter å ha økt kraftig i Samtidig arbeidet Nordea meget aktiv mot bedriftskundene, blant annet som tilrettelegger av foretaksobligasjoner. Salget av risikostyringsprodukter fortsatte å øke kraftig. Veksten i utlån til personkunder fortsatte, og markedsandelen for boliglån steg. Innskuddsmarginene fortsatte nedover på grunn av lavere markedsrenter. Konkurransen om innskuddsmidlene var hard. Personkundene begynte å overføre midlene sine fra bankkonti til fond, og den positive salgsutviklingen førte til økt markedsandel i fond. Antallet Fordel Pluss-kunder økte fortsatt sterkt, med eller 9 % i forhold til året før. Banking Sverige Vekststrategien videreført, 6 % flere Fordel Pluss-kunder Vekststrategien i Sverige ble videreført i 2009 med enda tettere og mer proaktive kunderelasjoner. I personmarkedet resulterte dette i over nye Fordel Pluss-kunder, en økning på 6,4 %. Hele kundebasen vokste sterkt og boliglån økte med 13 % i lokal valuta. I tillegg økte innskudd fra personmarkedet med 17 %, og Nordeas andel av netto kapitalinngang i fond var større enn andelen av midler til forvaltning var for mange bedriftskunder et utfordrende og høyst usikkert år. Dette førte i første halvår til en meget høy aktivitet, inkludert en rekke corporate finance- og omstruktureringstransaksjoner. På kapitalmarkedet var etterspørselen etter derivater og valutaprodukter høy gjennom hele året. Nordea fokuserte på sine kjernekunder, høy proaktivitet og fortsatt reprising av kredittrisiko. New European Markets New European Markets omfatter Nordeas virksomhet i Polen, Russland og de baltiske landene. I alle disse landene tilbyr Nordea hele spektret av tjenester til både person- og bedriftskunder. De baltiske landene De baltiske landene opplevde en kraftig konjunkturnedgang i 2009, og økonomien i alle de tre landene ble klart dårligere. Dette påvirket kredittkvaliteten og sikkerhetsverdiene, og førte til økte nedskrivninger på utlån. 10 Nordea-konsernet 2009

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 %

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2010 Årsrapport Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Inntekter opp 11 % og risikojustert resultat opp 22 % i. Netto renteinntekter og netto gevinst

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2010 Konsernsjefen har ordet Etter finanskrisen var Nordea en av de første store bankene som introduserte en omfattende strategi for å akselerere ut av krisen: den vel avveide vekststrategien.

Detaljer

Sammendrag 2007. Nordea-konsernet 2007. Nordea Group 2007 1

Sammendrag 2007. Nordea-konsernet 2007. Nordea Group 2007 1 Sammendrag 2007 Nordea Group 2007 1 Kort om Nordea, Nordea er det største finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet med en markedsverdi på rundt EUR 30mrd, en forvaltningskapital på EUR 389mrd og en

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2011 Konsernsjefen har ordet Målet vårt er å skape positive kundeopplevelser, også etter at de nye myndighetskravene er innført. Vi er fast bestemt på å dempe effektene av et strengere regelverk

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2010

Rapport 1. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2010 Rapport 1. kvartal 2010 Solid resultat høyere inntekter og lavere tap på utlån Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordeas resultat

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Nordea leverer i henhold til planen Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet: - Nordeas resultater er i tråd

Detaljer

Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA Årsrapport 2009 2 Innhold Hovedtall 4 Styrets årsberetning Konsernets organisering 5 Forretningsutvikling 2009 5 Kommentarer til resultatregnskapet

Detaljer

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsresultat 2002 Forbedrede resultater i fjerde kvartal Driftsresultatet opp 12 % Samlede inntekter økte 4 %; høyere netto renteinntekter og provisjonsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2014 Nordea Bank Norge Årsrapport 2014 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge Årsrapport 2014 2 Innhold Hovedtall 4 Styrets årsberetning Konsernets organisering 5 Utviklingen i makroøkonomien og finansmarkedet 5 Forretningsutvikling

Detaljer

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2013 1. KVARTAL 2. KVARTAL Det ble oppnådd politisk enighet i EU om nytt regelverk for kapitaldekning i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, CRR

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA. Årsrapport 2008 1 Innhold Fem år i sammendrag... 3 Styrets beretning ets organisering... 4 Forretningsutvikling i 2007... 4 Kommentarer til resultatregnskapet...

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse

Detaljer

Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby

Detaljer

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Årsregnskap - Nøkkeltall konsern Beløp i mill kroner og i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital Fra resultatregnskapet 2011 % 2010 % 2009 % Netto renteinntekter

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån DnB NOR Bank ASA, prospekt av 26. oktober 2006 REGISTRERINGSDOKUMENT Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 DnB NOR

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Årsrapport 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS

Årsrapport 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Årsrapport 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Årsrapport 2012 3 Innhold Side 04 Hovedtall/nøkkeltall 05 Redegjørelse fra administrerende direktør 06 Forretningsidé, visjon og strategi 09 Organisasjonskart 16

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon...

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon... Fornøyde kunder sikrer morgendagen. SpareBank 1 SMN sørger for å gi kunden gode opplevelser gjennom våre produkter og tjenester. Vi fortsetter arbeidet med å utvikle stadig bedre løsninger. I 2011 lanserte

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Gruppen

Årsrapport 2013. Eika Gruppen Årsrapport 2013 Eika Gruppen Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 2 /139 Ved din side. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011 Virksomheten 2011 1 av 22 Redegjørelse fra konsernsjefen Året 2011 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Et konsernresultat før skatt på 1279 millioner kroner, stabil utvikling i bankens kjernevirksomhet

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill 2006 ÅRSRAPPORT 1000 mill 900 mill 800 mill 700 mill 600 mill 500 mill 400 mill 300 mill 200 mill 100 mill 98 99 00 01 02 03 04 05 06 OMSETNINGSUTVIKLING FOR TERRA-GRUPPEN AS INNHOLD Dette er Terra...

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer