KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER"

Transkript

1 KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER Komplett reglement for studenter ble vedtatt av styret ved NHS i møte

2 Innholdsfortegnelse 1. Opptaksreglement for studenter ved Norsk Hestesenter 2. Reglement for studenter i Fagskoleutdanning ved Norsk Hestesenter 3. Romordning i internatet og sikkerhetsregler for hestetjeneste og stallene ved Norsk Hestesenter 4. Retningslinjer vedrørende eksamen for fagskoleutdanning ved Norsk Hestesenter

3 1. Opptaksreglement til fagskoleutdanning ved Norsk Hestesenter 1.1. Omfang for fagskoleutdanningene ved Norsk Hestesenter Travtrenerutdanningen har et omfang på ½ år (21 uker) Ridelærer (I) har et omfang på 1/2 år (21 uker) Ridelærer (II) har et omfang på 1 år (42 uker) Denne utdanningen består av to moduler, hvor den første er samme utdanning som Ridelærer (I) Ridelærer (III) har et omfang på 11/2 år (63 uker). Denne utdanningen består av tre moduler, hvor den første er samme utdanning som Ridelærer (I). Den andre modulen er samme utdanning som Ridelærer (II) Opptakskrav Det generelle grunnlag for opptak til fagskoleutdanning ved NHS er: Fullført og bestått fagutdanning i hestefaget eller annen fullført og bestått videregående opplæring og dokumentert hestefaglig realkompetanse (Jfr. pkt. 1.4 nedenfor.) Dersom det er flere søkere enn antall studieplasser til opptak til utdanningene, blir de som fyller det generelle krav under pkt innkalt til en rangeringsprøve 1.3. Innpass og fritak En student kan gis fritak for en eller flere eksamener eller deler av et utdanningsløp når det kan dokumenteres at tilsvarende eksamen eller utdanningsløp er gjennomført og bestått tidligere enten ved NHS eller annen norsk eller utenlandsk utdanningsinstitusjon. Søknad om fritak for eksamen/innpassing må framsettes skriftlig. Ved ledige studieplasser kan studenter som tidligere har gjennomført og bestått Ridelærer (I) og Ridelærer (II) eller kan dokumentere tilsvarende kunnskaper og ferdigheter fra en annen utdanningsinstitusjon (norsk eller utenlandsk), tas opp og få dette innpasset i 1 ½ års studiet, Ridelærer (III) Krav til vurdering av realkompetanse Søkeren må ha kvalifikasjoner som gir grunnlag for å gjennomgå teoretisk opplæring innen fagene treningslære, veterinærfag, stallteori og fôringslære, økonomi og administrasjon, herunder tilfredsstillende lese- skriveferdigheter Søkeren må godtgjøre en grunnleggende innsikt i hestekunnskap, gjennom attester, referanser og/eller resultater fra ridesport eller travsport Rektor ved NHS og to personer oppnevnt av styret foretar denne første vurderingen av søkeren. Dersom søkeren ikke fyller kravene for å bli innkalt til rangeringsprøven, skal han/hun få en skriftlig redegjørelse fra rektor. Ved avslag kan søkeren klage på avgjørelsen, skriftlig til NHS, innen tre uker etter at meldingen er mottatt av søkeren. Dersom avslaget opprettholdes, skal klagen behandles av skolens klageinstans (Jfr. Reglement for studenter i fagskoleutdanning ved Norsk Hestesenter 9.) 1.5. Rangeringsprøven Rangeringsprøven arrangeres ved Norsk Hestesenter om lag 2 mnd før studietilbudet skal starte og varer normalt i tre dager.

4 Rangeringsprøven består av et intervju, en skriftlig prøve, praktisk stallarbeid, samt prøving av ferdighetene i ridning (for ridelærere) og i travkjøring (for travtrenerstudentene) Søkerne må ha med arbeidstøy og eget ride-/kjøreutstyr til rangeringsprøven, men hester stilles til disposisjon av Norsk Hestesenter

5 1.6. Rangeringsnemnd Rangeringsnemnda oppnevnes av styret for NHS og består av 4 personer, hvorav 3 av disse ikke er blant de ansatte ved skolen. Intervjuene utføres av to medlemmer i nemnda som ikke er blant de ansatte ved skolen. Evaluering av de øvrige prøvene evalueres etter fordeling blant medlemmene i rangeringsnemnda. Endelig rangeringen foretas i samlet møte hvor medlemmene i nemnda er likestilte. En sekretær fører protokoll som underskrives av medlemmene i nemnda Retningslinjer for rangeringsnemnda Nemnda skal ta hensyn til følgende momenter hos søkerne: Holdninger til dyr og mennesker, motivasjon og innstilling i forhold til å gå inn i ridelærer- og travtreneryrket Praktiske ferdigheter og fysiske forutsetninger for arbeid i stall og håndtering av hester Naturlige forutsetninger for å tilegne seg kunnskaper om hest og ridning/trav Evne til å ordlegge seg og formidle praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper overfor medarbeidere og stallansatte Ovenstående forutsetninger skal vektlegges i den rekkefølge de er nevnt, med særlig tanke på dyreetiske holdninger og søkerens formål ved valg av studietilbudet Forklaringer på opptak/klage på opptak Søkerne kan etter at opptak er foretatt få en muntlig forklaring på hvorfor de eventuelt ikke er tatt opp som student. Forklaringen gis på bakgrunn av protokoll fra rangeringsmøtet Søkere som ikke er tatt opp, kan påklage avgjørelsen dersom de mener at det er gjort formelle feil under opptaket. Klagen behandles først av rangeringsnemnda, og dersom den ikke tas til følge, sendes saken til skolens ankeinstans, som er oppnevnt av styret (Se Hovedpunkt 2, 9 i dette reglement)

6 2. Reglement for studenter i fagskoleutdanning ved Norsk Hestesenter Innholdsfortegnelse 1 Formål 2 Virkeområde 3 Rettigheter 4 Plikter 5 Arbeids- og læringsmiljøet 6 Frammøte og fravær 7 Fusk eller forsøk på fusk 8 Konsekvenser for studenter som bryter bestemmelsene 9 Saksbehandling

7 Reglene i dette skolereglement er utarbeidet i henhold til Lov av nr. 56: Lov om fagskoleutdanning 1 Formål Norsk Hestesenter ønsker å tilby tidsaktuell utdanning til utdanningssøkende og være den foretrukne institusjon for de som ønsker å skaffe seg en god utdanning innenfor rideundervisning og næringsvirksomhet med hest. Dette reglementet skal være et bidrag til å fremme denne målsettingen. Reglementet skal bidra til å bevare og utvikle samarbeid, trivsel, respekt for hverandre og medansvar. Videre skal dette danne et godt grunnlag for mest mulig lik behandling av alle studenter. Reglementet skal bidra til utvikling av gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring, samfunnsengasjement og den enkeltes egenutvikling. Reglementet inneholder bestemmelser om: Studentenes rettigheter og plikter Tiltak overfor studenter som bryter bestemmelsene, og fremgangsmåten ved behandling av slike saker 2 Virkeområde Reglementet gjelder for alle studenter under opplæring ved Norsk Hestesenter. Reglementet gjelder også for opplæringsformer og aktiviteter ( praksis, ekskursjoner) som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokalgitte bestemmelser. 3 Rettigheter Studentene har rett til utdanning på fagskolenivå i samsvar med Lov om fagskoleutdanning. Studentene skal ta ansvar for egen læring, og i samarbeid med medstudenter og faglærere har studentene rett til medvirkning i: Valg av arbeids-, vurderingsformer Valg av lærestoff innenfor rammen av utdanningsplanen Utarbeidelse av læringsmål og periodeplaner og gjennomføring av disse Utarbeidelse av regler for godt arbeids- og læringsmiljø Studentene har rett til å få veiledning og tilbakemelding i forhold til de målene den enkelte arbeider etter. Studentene har rett til å delta i skolevurdering, dvs. en løpende vurdering av i hvilken grad skolens organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen er i samsvar med de overordnede mål og bidrar til at en når de mål som er fastsatt for studentene. Studentene har rett til og bør ta opp med skolen (faglærer, skolens ledelse evt. gjennom tillitsvalgte) forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Det kan være: Avvik i forhold til planen Mangler ved utstyr som benyttes i undervisningen Manglende medvirkning i planleggingen Fysisk- og psykisk arbeidsmiljø

8 Studentene har rett og plikt til å danne et studentråd jfr. 4 i Lov om fagskoleutdanning. Skolens ledelse tar initiativ til og til rettelegger for at studentene velger studentråd. Det legges til rette for at studentrådet har egne oppslagstavler som kan benyttes. Skolens ledelse har ansvar for at oppslagstavlene ikke misbrukes kommersielt eller i strid med lover og regler. Studentorganisasjonen/studentrådet kan, etter avtale med skolens ledelse drive politisk og organisasjonsmessig arbeid på skolen i og utenom skoletida. Skolen skal legge til rette for best mulige arbeidsforhold for studentene og de tillitsvalgte og også legge til rette for at studentene engasjeres til bevissthet og aktivitet i politiske og samfunnsmessige spørsmål. Studentene skal ha møte-, tale- og forslagsrett i alle tilfeller der styret behandler saker som vedrører fagskoleutdanningen. Skolens ledelse sørger for at det blir tilrettelagt for valg av studentrepresentant til styret. 4 Plikter Studentene har plikt til å rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid. Herunder kommer Sikkerhetsregler for hestetjeneste og stallene, med rutiner ved ridning og kjøring, samt Romordning i internatet. Disse følger senere i dette dokumentet. Studentene plikter å delta aktivt i opplæringen slik som beskrevet 3 ovenfor. Dersom en student blir forhindret fra å følge vanlig progresjon i studiet, må han/hun snarest ta kontakt med faglærer. Studenten skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i studieplanen eller som er påbudt av arbeidstilsynet, departementet eller av hestefagskolen. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader som skyldes feil bruk eller grov uforstand kan medføre erstatningsansvar, jfr. skadeerstatningsloven. Studenter som gjennom studiet eller verv i fagskoleutdanningen blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter forvaltningslovens regler 13f. Taushetsplikten gjelder også etter at studenten har avsluttet sitt studium. 5 Arbeids og læringsmiljøet Et godt arbeidsmiljø er grunnleggende for trivsel og god læring. Det legges derfor vekt på å skape et godt miljø i fagskoleutdanningen preget av samarbeid, engasjement, aktiv deltakelse og gode arbeidsformer. Det legges vekt på holdningsskapende arbeid hvor respekt og medansvar for å hindre negativ atferd er viktig. Følgende punkter framheves: Alle må opptre hensynsfullt, realt og høflig overfor hverandre. Plaging, mobbing, vold eller annen krenkende atferd aksepteres ikke. Alle har et medansvar og en plikt for å forhindre at dette skjer. Arbeidsvanene i fagskoleutdanningen skal være preget av ansvar, orden, ryddighet, punktlighet og pålitelighet. Både studenter og ansatte må tilstrebe god orden både inne og ute for å skape trivsel. Alle skal opptre på en slik måte at krav til hygiene og helse ivaretas.

9 Røyking er ikke tillatt i skolens undervisningslokaler, staller eller øvrige bygninger. All bruk eller oppbevaring av rusmidler er forbudt i skolens undervisningslokaler og internat. Farlige gjenstander eller våpen som ikke skal benyttes i undervisningen er forbudt på skolens område. Farlig redskap eller våpen som benyttes i undervisningen skal behandles i samsvar med sikre rutiner. 6 Frammøte og fravær Aktiv deltakelse er nødvendig for god læring. Studentene er forpliktet til å møte presis til undervisning/instruksjon med mindre det foreligger en avtale med faglærer(e) om annet eller annen arbeidsform. Ønske om fritak/fravær fra undervisning må søkes skriftlig på forhånd. Sykdomsfravær må umiddelbart meldes til skolen. For å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag, skal skolen prøve å legge til rette for studenter som har mye fravær på grunn av langvarig/kronisk sykdom. Studenter kan etter søknad innvilges permisjon i inntil 3 dager for å skjøtte spesielle verv eller oppgaver. Det kan være: Arbeid som tillitsvalgt i landsdekkende organisasjoner på regionalt- eller landsplan. Arbeid som tillitsvalgt i studentorganisasjon på regionalt- eller landsplan. Ved deltakelse i nasjonale- og/eller internasjonale mesterskap Ved alvorlig sjukdom evt. ved begravelse i nær familie Skolen forsøker i slike tilfelle å kompensere for fraværet ved et tilrettelagt opplegg. 7 Fusk eller forsøk på fusk Bruk av ikke tillatte hjelpemidler samt ikke tillatt kommunikasjon med andre i en prøvesituasjon anses som fusk. Det samme gjelder avskrift av andres arbeid som innleveres som eget produkt. Fusk eller forsøk på fusk betraktes som uærlighet, et tillitsbrudd og brudd på gjeldende reglement jfr. 8 i reglene samt skolens eksamensreglement 9. Dersom studenten blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen, skal forholdet meldes til rektor og/eller ansvarshavende for eksamen og behandles etter disse regler. 8 Konsekvenser for studenter som bryter bestemmelsene Brudd på reglementet innebærer reaksjoner mot studenten i form av refsingstiltak eller særskilte tiltak. Skolemekling kan tas i bruk som en av flere metoder for konflikthandtering Refsingstiltak vil være: Påtale fra rektor ved skolen Særskilte tiltak er: Bortvisning for resten av skoleåret Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på regler/retningslinjer Ved skade o.l. på skolens eiendom eller utstyr, hvor det må foretas rengjøring/istandsetting, må erstatning betales (jfr. skadeerstatningsloven).

10 Tiltakene skal nedtegnes. Styret gjør vedtak om ovennevnte særskilte tiltak. Eventuell klage fra studenten behandles av egen oppnevnt ankeinstans. Se siste ledd i 9 nedenfor. 9 Saksbehandling Før refsingstiltak blir anvendt, skal studenten ha mulighet til å forklare seg. Ved særskilt tiltak skal rektor først rådføre seg med studentens lærere. Før særskilt tiltak tas i bruk, skal rektor først vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell kontakt. Særskilt tiltak regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Etter forvaltningslovens punkt 2 a og b er et enkeltvedtak en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet, og som er bestemmende for rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Studenten har dermed rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage på et vedtak i samsvar med bestemmelsene i kapitel IV i Forvaltningsloven. Studenten har rett til nærmere veiledning og partsrettigheter og framgangsmåte ved klage. Klageinstans for vedtak om særskilt tiltak er egen klagenemnd oppnevnt av styret for fire år. Klagenemnda skal bestå av tre personer som dekker følgende områder/kompetanse: Pedagogisk utdanning og praksis innenfor fagskolesystemet Ridelærer / travtrener med godkjent utdanning på høyeste nivå fra Norsk Hestesenter Administrativ utdanning og praksis innen personalforvaltning eller utdanningssektor, uavhengig av Norsk Hestesenter. Ovenstående klagenemnd er også instans for behandling av klager, hvor det henvises til klagenemnda andre steder i dette reglement.

11 3. Romordning i Internatet og Sikkerhetsregler for hestetjeneste og stallene ved Norsk Hestesenter Romordning i internatet Vi er stolte av å kunne holde internatet i god stand. La oss ta godt vare på det. Derfor: 1. Vis hensyn overfor bygget, inventaret og hverandre! 2. Hold rommet ryddig og reint. Personlig utstyr skal plasseres i skap og skuffer. Kofferter, bagger m.v. plasseres i spesielle rom i hver ende av 2. etg. 3. Renhold av fellesrom blir foretatt av tilsatt personell. Beboerne er selv ansvarlig for renhold av eget rom. Respekter regler for plassering av fottøy og yttertøy. 4. Alle brukere har ansvar for å rydde opp etter seg på tekjøkken og andre fellesrom. 5. Ved inngående telefoner må den som er nærmest ta telefonen og gi beskjed til rette vedkommende. 6. Sett dere inn i branninstruksen. Orienter dere om hvor brannslikningsutstyret er. 7. Tenk på strømsparing, og slukk lys når det er mulig. Hjelp til med å spare reinhold og vedlikehold. 8. Si fra til din instruktør/kursleder dersom det oppstår feil eller mangler i internatet. 9. Se til at dører og vinduer ikke står åpne om natta. 10. Røyking, bruk og oppbevaring av rusmidler er ikke tillatt i internatet eller i andre bygg på Starum. 11. Ved alvorlige hendelser med personer(uhell/ulykker, bygning eller inventar (ødeleggelser/tyveri), ring VAKTTELEFONEN ! 12. Bruk ellers sunn fornuft og god oppførsel for at alle som bor på internatet i korte eller lange opphold skal trives og ha det hyggelig.

12 Sikkerhet og ordensregler for hestetjeneste og stallene ved Norsk Hestesenter I stallene: Opptre alltid rolig i stallene og unngå brå bevegelser og løping. Bruk leietau ved forflytting av hest i stallen. Ved forflytting av hest utenfor stallen skal det alltid brukes hodelag med bitt eller leietau med kjetting som er over nesa, eller under haka. Hele dette punktet gjelder også i forbindelse med inn- og utlasting av hest. Hestene skal fores til faste tider. Foring utenom disse tider skal ikke forekomme. Hester skal alltid bindes opp i boksen, ved stalltjeneste og stell. Hester som må bindes opp på annet sted enn i boks, bindes i vaskespilt, ikke i stallgangen. Når verktøy/redskap ikke brukes, skal de oppbevares på sin plass. Flisrommet skal kostes hver dag etter flising. Vaskespiltet og solarium skal rengjøres etter bruk. Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt ved all håndtering av hest og stallarbeid. Dette gjelder også i alle undervisningssituasjoner. Bruk av ørepropper/headset er ikke tillatt ved all håndtering av hest og stallarbeid. Ved ridning og kjøring: Godkjent hjelm skal brukes ved all ridning, maraton / terreng-kjøring og hurtigkjøring på travbanene. Ridestøvler skal normalt brukes ved ridning. Ved spesielle tilfeller kan ridesko med hæl brukes, men aldri joggesko eller liknende. Sikkerhetsvest skal brukes ved feltritt / galopp / terrengridning. Klær for øvrig skal være hensiktsmessig for aktiviteten. Det er av sikkerhetsmessige grunner ikke ønskelig at noen rir / kjører i terrenget alene. Det tillates å ri / kjøre ut alene hvis vedkommende markerer på tavle i stallen i hvilket område han / hun befinner seg og beregnet tilbakekomst. Ved møte og passering like ved baner som er i bruk, skal hesten føres i skritt. Det er ikke tillatt med ermeløs overdel ved ridning/kjøring. Sal skal brukes ved all ridning. Studentene får disse reglementene utdelt ved studiestart. På Norsk Hestesenter benyttes følgende fôr: grovfòr, hel havre, byggpellets, Champion energi, mineralblanding, soyaolje. Dersom dere ønsker å benytte annet fór, må dette bekostes av eleven selv.

13 4. Retningslinjer vedrørende eksamen for fagskoleutdanning ved Norsk Hestesenter Innholdsoversikt Innledning 1 Virkeområde 2 Ulike definisjoner og avklaringer 3 Studierett 4 Permisjoner 5 Rett til å gå opp til eksamen 6 Vurdering 7 Eksamen under særskilte vilkår 8 Bruk av hjelpemidler ved eksamen med tilsyn 9 Fusk og forsøk på fusk 10 Karaktersystem 11 Sensur 12 Begrunnelse for og klage over karakterer 13 Klage over formelle feil 14 Fritak for eksamen 15 Vitnemål 16 Annullering, bortvisning, utestengning 17 Retningslinjer for eksamenskandidater 18 Hjemmeeksamen

14 Innledning Retningslinjene for eksamensavvikling ved Norsk Hestesenter er et dokument som består av 6 deler. Dokumentet er sammensatt av: Retningslinjer vedrørende eksamen 1-16 Retningslinjer for eksamenskandidater 17 Retningslinjer for hjemmeeksamen 18 Retningslinjer for eksamensvakter Retningslinjer for faglærere/intern sensor ved Norsk hestesenter Retningslinjer for ekstern sensor Retningslinjene som gjelder studentene 1-18 foreligger i særtrykk og gis til studentene. Retningslinjene er behandlet i Utdanningsrådet og fastsatt av styret for Norsk Hestesenter. Her vedlegges bare retningslinjer vedrørende eksamen, retningslinjer for eksamenskandidater og retningslinjer for hjemmeeksamen. Retningslinjene er fastsatt av styret for Norsk Hestesenter med hjemmel i lov : Lov om Fagskoleutdanning 1 Virkeområde Retningslinjene omfatter alle eksamener, prøver, vurdering av praksis og annen vurdering ved skolen når resultatet inngår på vitnemål eller karakterutskrift, eller inngår som beregningsgrunnlag for disse. Når det henvises til Loven menes i denne sammenheng: Lov nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 2 Ulike definisjoner og avklaringer 1. Fagskolepoeng Skolen har foreløpig ikke funnet det hensiktsmessig å angi studieomfanget i poeng. Noen fagskoler har tatt i bruk en slik ordning. Norsk hestesenter vil følge med på utviklingen her, men inntil videre angis omfanget i studieuker. 2. Eksamen Som eksamen regnes: skriftlig og/eller muntlig prøve i et fag, emne eller kurs praktiske prøver og arbeider vurdering av veiledet praksis rideinstruksjon bedømmelse av utført prosjektarbeid praksisrapport, eller annen dokumentasjon som inngår i sluttevalueringen for et fag, emne, kurs og/eller gir grunnlag for fastsettelse av en selvstendig karakter på vitnemål eller karakterutskrift. 3. Student Som student regnes den som gjennom opptak i henhold til lovens 4 og internt inntaks-/opptaksreglement, er tatt opp til studier ved skolen.

15 4. Individuell utdanningsplan Med individuell utdanningsplan forstås en avtale mellom den enkelte student og skolen Fordi utdanningstilbudet bare er av ½ års varighet utarbeides det normalt ikke individuell utdanningsplan. Dette kan fravikes dersom det er helt spesielle forhold som trenger nærmere bestemmelser om skolens ansvar og forpliktelser overfor studenten og studentens ansvar overfor skolen. 3 Studierett Når en student ikke fullfører studiet/faget/emnet innen normert studietid, og det i mellomtida er gjort vesentlige endringer i studie- eller fagplan, gjelder retten til å fullføre etter den opprinnelige studie- eller fagplan i ett år etter at endringene ble gjort gjeldende. Med normert studietid forstås for Ridelærer (I), 21 uker, Ridelærer (II) 21 uker, Ridelærer (III) 21 uker og Travtrener 21 uker. Studenten kan miste studieretten på et studium hvor han/hun er tatt opp til i følgende tilfeller: Studenten har brukt opp sine forsøk til eksamen (3 forsøk) eller praksisperiode i henhold til utdanningsplanen eller etter disse retningslinjene. Studenten er ikke i permisjon, og har ikke oppnådd grunnlag (standpunkt) for oppmelding til eksamen. Styret fatter vedtak om tap av studierett. Vedtaket kan påklages. Den som har mistet studieretten etter denne paragrafs nr. 2 a og b, kan søke om nytt opptak til studiet. Studenten må da forholde seg til gjeldende utdanningsplan. 4 Permisjoner Normalt innvilges ikke lengre permisjoner i de halvårlige studiene. For øvrig gjelder vanlige regler for fritak i forbindelse med sykdom eller dødsfall i familie, deltakelse i nasjonale og internasjonale mesterskap, politiske verv eller representasjon i landsdekkende organisasjoner. Studenter som er tatt opp til 11/2 års Ridelærerutdanning (Ridelærer (I), Ridelærer (II) og Ridelærer (III) eller halvårsutdanning, Trav, kan søke om permisjon for inntil 2 år. 5 Rett til å gå opp til eksamen Studenter som er tatt opp til et fag, emne eller studium og har godkjent standpunkt, har rett til å gå opp til eksamen. Skolen kan fastsette spesielle arbeidskrav, krav om obligatorisk undervisning og praksis som må være fullført før eksamen i bestemte fag kan avlegges. Studenter som ikke oppfyller de arbeidskrav og krav til eksamener og prøver som er fastsatt, eller som ikke har fulgt obligatorisk undervisning eller gjennomført obligatorisk praksis, har ikke rett til å gå opp til eksamen.

16 En student har rett til å framstille seg til eksamen ved skolen i samme fag tre ganger. En student anses for å ha framstilt seg til eksamen dersom han/hun trekker seg etter avmeldingsfristens utløp, ikke møter til eksamen, ikke leverer besvarelse, eller møter til eksamen og trekker seg under eksamen. I spesielle tilfelle kan skolen gi studenten anledning til å framstille seg en fjerde gang. Når en student har avlagt eksamen på nytt, gjelder den beste karakteren. Eksamen avholdes i det semesteret undervisningen i faget/emnet avsluttes. Ved eksamen gjelder det pensum som er fastsatt i undervisningsplanen med nærmere presiseringer i semesterplanen som gis studentene av faglærer ved kursstart. Skolen kan vedta at det skal holdes ny eksamen med adgang for studenter som ikke har bestått eksamen eller som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen. Når studenten har oppnådd faglig og ordensmessig godkjent standpunkt meldes han/hun automatisk opp som eksamenskandidat. 6 Vurdering All vurdering skal gi grunnlag for å sikre at den enkelte student holder et tilfredsstillende faglig nivå og skal normalt omfatte individuell prøving av studenten. Hvilke eksamener/vurderinger som skal danne grunnlag for en karakterfastsettelse, er fastsatt i utdanningsplanen. Ved bruk av deleksamen skal det framgå av utdanningsplanen hvordan evalueringen gjennomføres og hvordan endelig karakter beregnes. Eksamensform og lengden på skriftlig eksamen framgår av utdanningsplanen. 7 Eksamen under særlige vilkår Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell til rettelegging ved den praktiske gjennomføringen av eksamen, må framsette søknad om dette innen en nærmere angitt frist. Dersom det oppstår akutte behov, kan det gjøres unntak fra søknadsfristen. Søknaden må inneholde dokumentasjon fra sakkyndig instans (lege, psykolog, fysioterapeut eller andre) og beskrivelse av behovet for særordning. Særordninger kan være spesiell fysisk tilrettelegging, bruk av særskilte hjelpemidler og/eller utvidet tid til eksamen. Ved skriftlig eksamen med tilsyn kan det gis utvidet tid med inntil 25 % av normal eksamenstid. Eksamen uten tilsyn (eksempelvis hjemmeeksamen) vurderes særskilt. Studenter med dysleksi eller andre lese-/skrivevansker, kan etter eget ønske få lagt ved eksamensbesvarelsen en anonymisert attest som stadfester dette. Studenter med annet morsmål enn norsk, skal normalt ikke få utvidet tid til eksamen, men kan etter eget ønske få lagt ved eksamensbesvarelsen en anonymisert attest som stadfester dette.

17 8 Bruk av hjelpemidler ved eksamen med tilsyn Skolen fastsetter hvilke hjelpemidler som kan benyttes ved eksamen. Oversikt over tillatte hjelpemidler skal foreligge i skriftlig orientering til studentene sammen med semesterplanen og står oppført på eksamensoppgaven. 9 Fusk og forsøk på fusk Fusk foreligger når en student har annet enn tillatte hjelpemidler tilgjengelig under eksamen, eller på andre måter handler i strid med eksamensregleverket eller reglene om kildebruk. Dersom det under avleggelse av eksamen med tilsyn oppstår situasjoner som gjør at en student kan mistenkes for fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på at forholdet vil bli meldt til skolens ledelse for videre forføyning. Studenten gis da mulighet til å velge om han/hun ønsker å avbryte eller fortsette eksamen. Dersom det under avleggelse av individuell hjemmeeksamen avdekkes at arbeidet ikke er et individuelt og selvstendig arbeid, skal skolens ledelse varsles. Studenter som forsettelig eller grovt uaktsomt medvirker til fusk hos andre, ansees også for å ha fusket, uavhengig av eksamensform Student som har fusket eller forsøkt å fuske, kan få eksamen annullert og/eller bli utestengt fra studiet. Avgjørelsen kan påklages. 10 Karaktersystem I utdanningsplanen framgår det hvilke fag som skal ha gradert karakter og hvilke fag som gis Bestått Ikke bestått. For å oppnå Bestått kreves kunnskaper og ferdigheter tilsvarende karakteren D i nedenstående oversikt over karakterer og tolkninger. Det graderte karaktersystemet som nå benyttes ved skolen ved eksamener, prøver og bedømmelse av oppgave gis i form av bokstavkarakterer med en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. SYMBOL BETEGNELSE GENERELL KVALITATIV BESKRIVELSE AV VURDERINGSKRITERIER A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og selvstendighet B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser viser meget god vurderingsevne og selvstendighet C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller I ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet

18 F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet Bokstavkarakterene tilsvarer tallverdier slik: A= 5, B= 4, C= 3, D= 2, E= 1, F= 0. Tallverdiene brukes når flere karakterer skal inngå i samlet snittkarakter på vitnemålet eller ved utregning av hovedkarakter. Det benyttes vanlige avrundingsregler. 1. Dersom ekstern sensor og intern sensor ikke blir enige om karaktersettingen, har ekstern sensor det avgjørende ord. 2. Studenter som ber om det har krav om å få begrunnelse for karakteren. Krav om begrunnelse må være framsatt innen fastsatte frister. Sensorene avgjør om begrunnelsen skal være skriftlig eller muntlig.. Begrunnelsen skal normalt gis innen to uker etter at studenten har framsatt krav om det. Når det benyttes ekstern sensor, avtaler sensorene seg i mellom hvem som skal gi begrunnelsen. 11 Sensur Studentenes kunnskaper og ferdigheter skal vurderes på en upartisk og faglig betryggende måte. Styret oppnevner eksterne sensorer, normalt for fire år om gangen. Ekstern sensor skal ikke være ansatt ved institusjonen eller knyttet til institusjonen som timelærer i funksjonstiden som ekstern sensor. Ekstern sensor kan brukes på ulik måte: ekstern sensor vurderer eksamensbesvarelser i et fag ekstern sensor vurderer deler av sensurarbeidet til intern sensor bruk av ekstern sensor for å vurdere studie/fagplaner, fag/emnebeskrivelser, undervisningsopplegget og/eller ordningen for vurdering. Ekstern sensor skal alltid ved skriftlig eksamen få seg forelagt oppgaveordlyden til uttalelse. Dersom intern og ekstern sensor ikke blir enige om vurderingen av en prestasjon, har ekstern sensor det avgjørende ord. Sensurfristen er tre uker fra eksamensdagen. Ved ny sensur som følge av klage eller bytte av sensor, regnes sensurfristen fra det tidspunkt ny sensor er oppnevnt. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan fastsette lengre sensurfrist når det ikke er mulig å skaffe kvalifisert sensor for å avvikle sensuren på tre uker. Ved ny sensurering eller klage benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst en er ekstern Sensur for skriftlig eksamen kunngjøres skriftlig til hver enkelt student. En student som har strøket på et prosjektarbeid, kan ved ny innlevering benytte samme problemstilling og forbedre besvarelsen. Studenter som ønsker å forbedre et prosjektarbeid (uten å ha strøket), må utarbeide helt nytt arbeid med nye problemstillinger.

19 12 Begrunnelse for og klage over karaktersetting En student har rett til å få en begrunnelse for sin karakter. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse framsettes innen en uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren. Begrunnelsen skal normalt være gitt innen to uker etter at studenten har framsatt krav om det. I begrunnelsen skal det gjøres rede for generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Begrunnelsen gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg. Sensorene avgjør seg imellom hvem som skal gi begrunnelsen. Klage over karakterfastsetting må framsettes skriftlig innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Har studenten framsatt krav om begrunnelse for karakterfastsetting eller har klaget over formelle feil, løper klagefristen fra studenten har mottatt begrunnelse eller avgjørelse på klagen over formelle feil. Den skriftlige klagen skal inneholde: hvem som klager (navn, adresse og studentnummer) det vedtak det klages over (fag, eksamensdato, karakter) dato og underskrift Ved krav om klage over karaktersettingen på gruppeeksamen, må alle gruppens medlemmer samlet samtykke i og skrive under på klagen. Når karakter i et fag fastsettes på grunnlag av flere deleksamener, kan klage først framsettes når endelig karakter i faget er kunngjort. Studenten har likevel klageadgang på resultatet av en deleksamen når prøven ikke er bestått, og det innebærer at fullstendig eksamen i faget med et bestått resultat ikke kan oppnås. Bedømmelse av muntlig prestasjon og praksisopplæring eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Ved klage over karaktersetting benyttes nye sensorer. Ny sensur skal foreligge innen samme frister som gjelder for ordinær eksamen. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages. Hvis den endelige karakter blir fastsatt på grunnlag av en muntlig prøve i tilknytning til en skriftlig deleksamen, og sensurvedtaket på den skriftlige delen av eksamen blir endret, holdes ny muntlig prøve før ny endelig karakter fastsettes. 13 Klage over formelle feil Klage over formelle feil ved eksamen kan påklages. Formelle feil kan være feil ved oppgaveformuleringen, eksamensavvikling eller ved gjennomføring av sensuren. Klagen sendes til rektor for videre behandling i oppnevnt klagenemnd. Klage over formelle feil ved eksamen må fremmes innen tre uker etter at studenten er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen. Finner skolens klagenemnd at det er begått formelle feil, og det er grunn til å anta at dette har hatt betydning for en eller flere studenters prestasjon eller bedømmelse av denne, skal det foretas ny sensurering eller holdes ny eksamen så snart som mulig.

20 14 Innpassing og fritak. En student kan gis fritak for en eller flere eksamener eller deler av et utdanningsløp når det kan dokumenteres at tilsvarende eksamen eller utdanningsløp er gjennomført og bestått tidligere enten ved NHS eller annen norsk eller utenlandsk utdanningsinstitusjon. Søknad om fritak for eksamen/innpassing må framsettes skriftlig ved oppstart av utdanningstilbudet. Skolens administrasjon v/rektor avgjør fritak for eksamen etter innstiling fra fagmiljøet. Fritak for eksamen i fag/emne må framgå på vitnemål og karakterutskrift med merknad om grunnlaget for fritaket. 15 Vitnemål Studenter som fullfører utdanning ved Norsk Hestesenter har rett til å få utstedt et vitnemål På vitnemålet skal det framgå: navn og personnummer hvilken yrkesutdanning som er fullført tidspunkt for fullført utdanning navn, omfang og karakter for fag/kurs/emner som inngår eventuelle fritak for eksamener og grunnlaget for fritaket hvilket karaktersystem som er benyttet I spesielle tilfeller der det kan dokumenteres at vitnemålet er tapt, kan det skrives ut et duplikat uten innlevering av gammelt vitnemål. Dersom en student har fullført et studium og klaget på karakterfastsettingen i et fag, skal ikke vitnemål utdeles før klagen er avgjort. Dersom vitnemål er utstedt, skal en eventuell klage på karakterfastsettelse ikke behandles før studenten har returnert vitnemålet. 16 Annullering, bortvisning, utestenging Styret kan i alvorlige tilfelle hvor en student har opptrådt klanderverdig og brutt skolens reglement, utestenge studenten fra institusjonen og frata studenten rett til å gå opp til eksamen. Det vises her til regler om Romordning i internat og Sikkerhetsregler for Hestetjeneste og Stallene som er vedlagt i samme dokument, hovedpunkt 3 og 4. Brudd på disse bestemmelsene av sikkerhetsmessig art, og brudd på etiske regler for håndtering av hest, vil være grunnlag for bortvisning og utestengning av en student. Utestengningen vil avhenge av hvor alvorlig regelbruddet er og vil variere fra 1 dag til resten av semesteret. Dersom studenten får et fravær utover 20 % i hvert fag, vil ikke studenten kunne gå opp til eksamen. Styret kan fatte vedtak om utestengning av en student for en bestemt tidsperiode. En konsekvens av dette kan bli at studenten ikke kan gå opp til eksamen på grunn av for stort fravær. I spesielt alvorlige tilfeller kan styret inndra studieretten. Det vises også til Reglement for Studenter i samme dokument hovedpunkt 2, 8 og 9 Slike vedtak er i henhold til Forvaltningslovens bestemmelser å betrakte som enkeltvedtak. Enkeltvedtak kan påklages til egen oppnevnt klageinstans. Jfr. Hovedpunkt. 2, 9 i dette reglement.

KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER

KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER Komplett reglement for studenter ble vedtatt av styret ved NHS i møte 04.08. 2010 med senere tilføyelser for galopptrenerutdanningen og travtrenerutdanning

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Reglement for Norsk jernbaneskole. - avdeling jernbanefag ved Norsk jernbaneskole

Reglement for Norsk jernbaneskole. - avdeling jernbanefag ved Norsk jernbaneskole Reglement for Norsk jernbaneskole - avdeling jernbanefag ved Norsk jernbaneskole Versjon 1.0 01.04.2015 Innhold Kapittel 1 Generelt... 4 1-1 Formål... 4 1-2 Virkeområde... 4 1-3 Spesifikke regler for kurs...

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert mai 2017 Supplement til lokal forskrift for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Vedtatt av fagskolestyret 23. mai 2017 -

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Versjon 3.1 2012 Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole er utarbeidet i henhold til lov av 20. juni 2003 nr. 56

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist)

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Alle kandidater skal ha hvert sitt eksemplar av reglement og rettleiinger som omfattes av de prøver og eksamener som kandidaten skal avlegge.

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN

RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN Alle eksaminander skal før eksamen ha hvert sitt eksemplar av Reglement og rettleiing for eksaminander, og de plikter å gjøre seg kjent med innholdet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 24. mai 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 29. mai 2017 27.04.2017 nr. 636 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram.

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram. FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Gjeldende fra 01.08.05. Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. juni 2005, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler

Detaljer

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole ved Samisk høgskole vedtatt i styret for Samisk høyskole 15.02.2011, endelig godkjent 15.06.2012 i sak S- 29/11 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler (Lov 2005-04- 01 nr 15: Lov om universiteter

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Vedtatt av styret for Fjellhaug Internasjonale Høgskole 25.3.2011, jamfør univl. 4-7, 4-8 og

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Øraker skole EKSAMEN Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Skriftlig og muntlig Én skriftlig eksamen Kunngjøring av eksamensfag 12.05.17 Matematikk 16.05.17 Engelsk forberedelse 18.05. Engelsk eksamen 19.05. Norsk

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1623 Forskrift om

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer