Møtestad: Dato Nordfjord Havn IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Dato Nordfjord Havn IKS"

Transkript

1 Møte 08/12. Tilstede: Stig Oldeide - Styrets leder Sigurd Reksnes - Eid Kommune John Olav Kvamme - Stryn Kommune Anniken Rygg - Gloppen Kommune Morten Hagen - Vågsøy Kommune Bente Jørgensen - Vågsøy Kommune Andre: Trond Garshol - Havnedirektør Nils Myklebust - Havnerådets leder Silje Guddal - NRK Sogn og Fjordane Hildegunn Midtgaard referent Møtet satt kl På spørsmål fra styrets leder om merknader til saksliste/innkalling, ba A. Rygg om behandling av vedtakssakene i første del av møtet da representanten måtte fratre før møteslutt. Ingen merknader til dette. Anniken Rygg forlot møtet kl Sak H26/14. Anbefalt kontraktforslag fra Bring for leie av ekstra areal på Trollebø Nord. Havnedirektøren presenterte kontraktsforslag fra Bring AS for leie av ekstra areal m2 på Trollebø Industriområde med en årlig leie på kr. 57,50 pr. m2/år eks. mva. I kontraktsforslaget ligger en trappevis økning i leie pr. m2 til kr. 70,- under forutsetning av at NH legger fast asfaltdekke på området og etablerer 2 strømskap a 30 containerkontakter samt grunnarbeid (legging av kabler før asfaltering) til ytterligere 5 strømskap a 30 containerkontakter. Totale kostnader beløper seg til ca. kr. 3,3 mill. Asfaltering av området utgjør ca. kr ,-2 strømskap a 30 containerkontakter ca. kr ,- er allerede med i budsjettet for Grunnarbeid med legging av kabler før asfaltering ca. kr ,-. Bring ønsker i tillegg å leie et areal (merket D i saksdokumentene) på Trollebø. Arealet er på 2718 m2 og er ikke opparbeidet. Utleiepris kr. 30,- pr. m2/år. Arealet benyttes i dag som tilkomstvei til nybygg Selstad AS. Når bygget er ferdigstilt, bortfaller behovet for tilkomstvei da Selstad AS vil få egen innkjørsel til bygget. Dette må bekreftes i forhold til reguleringsplan. Under forutsetning av at høyere utleiepris forsvarer investeringene, var styrets medlemmer positive til forslaget fra havnedirektøren

2 «Vil anbefale denne investeringen for å få leien økt til kr. 70,- pr. m2/år og når hele området er ferdig opparbeidet med ytterligere 5 strømskap a 30 containerkontakter til samme beløp som nåværende kontrakten tilsier i dag kr. 90,- pr. m2/år». Ved avstemming ble havnedirektørens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak Sak H26/14. Kontraktsforslag fra Bring AS for leie av ekstra areal på Trollebø Industriområde godkjent. Sak H27/14. Stryn Kommunes planer for oppgradering av Olden Cruise-terminal. Grenseoppgang mellom NH IKS sitt ansvar og Stryn Kommune sitt ansvar cruise kai og terminalområde i Olden. Etter møte mellom Stryn Kommune og NH IKS, har NH mottatt brev fra Stryn Kommune v/rådmann der kommunens synspunkt på havneaktivitet i Olden blir skissert. Det ble reist spørsmål om endelig kjøpekontrakt vedr. Myklebust eiendommen, denne kjøpskontrakten ble vedtatt og godkjent i styret Det ble videre opplyst at Fylkestinget nå har forsert ferdigstillelse av vei Olden Innvik noe som frigjør fyllmasser til eventuell ny gangvei fra cruise terminalen til Oldenleirane og tiltak for sikring/plastring av sjøfronten mot cruise kaia. Havnedirektøren opplyste om at det nå planlegges og arbeides med oppgradering av eksisterende kai/område/event. Seawalk på Myklebust tomta. Ny gangvei mellom eksisterende kai og Myklebusttomta ligger også i planene for utvikling av området. Planer om ny cruise kai på Skarstein er «skrinlagt» iflg. Havnedirektør Garshol. Fyllmasser kan likevel benyttes til planlagt gangvei og til utbedring av eksisterende fylling bak cruisekaia. Både styrets leder og havnedirektør orienterte om at NH vil prioritere arbeidet med 2 nye 200 tonns pullerter på cruisekaia i Olden. Arbeidet må ferdigstilles til cruise sesongen Havnedirektørens innstilling: a) Da vi vet at fyllingen er ustabil p.g.a. dårlig fyllmasse kan ikke NH være ansvarlig og vil heller ikke ta på seg noen økonomiske kostnader på selve fyllingen. Dette ligger til eier av arealet. NH kan være ansvarlig for deler av fyllingsfront til sjø. Før en tar stilling til en slik ansvarsdeling, må en avvente tilstandsrapport og få oversikt over nødvendige tiltak fra Norconsult. b) NH bidrar med NOK ,- for fremtidig regulering av havneområdet. NH vil ikke ta økonomisk ansvar for reguleringsvedtaket eller endringer av slike.

3 c) OK dette arealet inkluderer 2 fortøyningspullerter, den sydligste som ligger på Muri eiendommen er planlagt å flytte nærmere kaikant i samme område. Prisestimat kr ,-. d) NH kan ikke bidra med kostnader i forbindelse med utbygging av gangvei da denne infrastruktur ikke er å regne som havnebasert virksomhet. Gangveien vil ikke bare bli samband mellom cruise kai og Myklebust-tomta, men også videre trafikk til Olden sentrum. Stryn kommune får overta vederlagsfritt det arealet som NH utvinner i forbindelse med tilførsel av fundamentering av ny ekstra 200 tonns pullert. NH vil eie pullerten og har rett til tilkomst til den. e) NH har allerede inngått kjøpekontrakt med Gunnar Myklebust datert og har planer om å drifte dette området med bussoppstillingsplass, ny tender kai etc. Det nye havnearealet må være eiet og operert av NH. Iht. tidligere samtaler og lovnader skal NH få overta retten til å disponere sjøfronten fremfor Myklebust tomta. Videre skal det ikke være begrensninger på bygningsmassen tilrettelagt for turisme på Myklebust tomta. Ved votering ble pkt. a) b) c) e) enstemmig vedtatt. Pkt d) blei vedtatt mot 1 stemme. Representanten fra Stryn Kommune følger rådmannens innstilling pkt. d) om at NH skal dekke kostnader til gangvei. Vedtak Sak 27/14. Havnedirektørens innstilling se pkt. a) b) c) d) e) - vedtatt. Sak 28/14 Eventuell styredeltagelse i nytt destinasjonsselskap som omhandler Reisemål Stryn og Nordfjord AS. Da det planlegges et nytt fusjonert destinasjonsselskap for Nordfjord og Sunnmøre (Destinasjon Geiangerfjord-Trollstigen og Reisemål Stryn & Nordfjord). I dag bidrar NH IKS kr ,- årlig til Reisemål Stryn & Nordfjord AS. Styret ser det som naturlig å videreføre det økonomiske bidraget i det nye selskapet og samtidig signalisere at NH IKS ønsker plass i det nye styret. Havnedirektørens innstilling: «Da vi pr. i dag gir økonomisk bidrag til eksisterende destinasjonsselskap, bør NH IKS ha et styremedlem i et eventuelt nytt selskap». Ved votering blei havnedirektørens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak Sak 28/14. må be om styredeltagelse i nytt destinasjonsselskap som omhandler Reisemål Stryn og Nordfjord AS.

4 Sak H 29/14. Eventuelt. Ingen saker under dette punkt. Sak H30/14 B sak. Tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen i NH IKS med fremtidige investeringsbehov. Utsatt til neste styremøte i Januar Ei av orienteringssakene blei flytta til vedtakssak: Sak H31/14 Parkeringsgebyr busselskaper Olden Cruise kai. I NH IKS havneregulativ 2015 ilegges busselskaper med forventet passasjertransport over pax pr. år et parkeringsgebyr på kr. 400,- pr. avgang. Som resultat av dette, har styret mottatt e-post fra Geiranger & Nordfjord Cruisehandling v/bjørg Næss. Styret har tatt innholdet i e-posten til etterretning og ber om at Adm. NH IKS får i oppdrag å gå i dialog med aktørene for å få ei akseptabel løsning i saka. Dette må være på plass før sesongen Dette er også innstilling i saka. Ved votering enstemmig vedtatt. Vedtak Sak H31/14 Administrasjonen v/nh IKS får i oppdrag å gå i dialog med aktørene for å fremforhandle akseptable løsninger for alle parter vedr. parkeringsgebyr Olden Cruise kai fra sesongen Orienteringssaker. - Prisestimat for revisjon av sårbarhetsvurderinger fra Nordic Crisis Management. Etter tilsyn fra Kystverket, må sårbarhetsvurdering for de enkelte ISPS-kaier tilhørende revideres. Prisestimat: Ca. kr ,- pr. vurdering. Sårbarhetsvurderingene varer minst 5 år men må revideres hvis store endringer. Prioriteringsliste er utarbeidet. - Miljørabatt anbefalinger til miljøvennlige skip. NH IKS erfaring er at skipene blir stadig mer miljøvennlige. Miljøvennlige skip bør få rabatt. Vi bør signalisere at miljø lønner seg. - Fyllmasse Stadt Skipstunnel. Orientering i utsendte saksdokumenter. NH IKS er invitert av Kystverket til møte ang. bruk av fyllmasse fra arbeidet med Stadt Skipstunnel. NH ser dette som et positivt initiativ fra Kystverket. Viktig å bruke massa til sjø nære prosjekt både nord og sør om Stadt. - Forslag til belysning av Måløybrua. Havnedirektøren har sett mange lignende prosjekt og uttalte seg positivt til planene.

5 Kystverket har ingen innsigelser til belysning av brua så lenge det ikke kommer i konflikt med kystnavigering. Avventer mer konkret info i saka vedr. vedlikehold, kostnader etc, - Utleie av areal Trollebø Nord til Pelagica. Orientering i utsendte saksdokumenter. Møtet slutt kl

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Dato Nordfjord Havn IKS

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Dato Nordfjord Havn IKS MØTEBOK Blad 1 Styre, råd, utval m v: 27042015 Tilstede: Stig R Oldeide - Styrets leder Sigurd Reksnes - Eid Kommune Anniken Rygg - Gloppen Kommune Jon Olav Kvamme - Stryn Kommune Bente Jørgensen - Vågsøy

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2013 81882/2013 2013/6330 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/2 Formannskapet 29.1.2014 14/8 Bystyret 13.2.2014 Finansiering av rehabiliteringer

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

STATUSRAPPORT OM ARBEID I SELVKOST KOMITÉEN, 24. MARS 2015

STATUSRAPPORT OM ARBEID I SELVKOST KOMITÉEN, 24. MARS 2015 STATUSRAPPORT OM ARBEID I SELVKOST KOMITÉEN, 24. MARS 2015 Som dere kjenner til, holder Vellet årsmøte for medlemmene i Lavvoen på Høgevarde lørdag 28.03.2015 kl. 16.30-18.30. På årsmøte vil Styret og

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Ark.: 611 Lnr.: 3048/10 Arkivsaksnr.: 10/286-4 Saksbehandler: Åge Bakkestuen/Jon Sylte ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Vedlegg: 1. Kart som viser

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Senterpartiet: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Senterpartiet: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 12.00 17.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Forfall: Svein Arne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012

Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak:

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-13/4502-2 35409/13 14.05.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 05.06.2013

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 04.04.2013 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Arkivsak 200902009-19 Arkivnr. E: 611 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 71/10 Fylkestinget 26.10.2010 63/10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE Kongsberg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/13 13/4641 GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 17.09.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/10 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 15. november

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F31, TI-&73 13/580 15/1660 Steinar Lund. 25.02.2015 Bygg og anlegg til drift av asylmottak - ny behandling Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer