dessuten er det viktig med rask svar i forhold til klinisk farmakologi (medikamentspeil) og mikrobiologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "dessuten er det viktig med rask svar i forhold til klinisk farmakologi (medikamentspeil) og mikrobiologi"

Transkript

1 Forkortelsene er første bokstav i sykehusets navn eller byen. SP 1 93 Dersom ditt foretak har slike tilbud nå, hva er konsekvensen for din avdeling, positivt eller negativt, dersom tilbudet flyttes, evt. sentraliseres? andre Svært negativt! andre ingen betydning andre Negativt andre Vi har i dag gode muligheter for raskt å kunne konferere svar/ få hjelp til tolkning. Viktig et nært samspill mellom kliniker og "laboratoriene" andre Dårligere responstid og dårligere konferansemuligheter andre Svært negativt om patologi el mikrobiologi Flyttes eller sentraliseres(bl.a Frysesnitt viktig. andre edisinsk biokjemi må bli i olde. Resten kan evt. sentraliseres andre Negativt K andre responstiden må ikke bli dårligere N andre ikrobiologi er sentralisert og gir nok noe økt svartid, men telefonen eksisterer N andre Bortsatt fra isinsk biokjemi er det nødvendig for min avdeling å få takk i spinalvæske standardparametre inklusive celldifferensering til enhver tid dessuten er det viktig rask svar i forhold til klinisk farmakologi (ikamentspeil) og mikrobiologi Utover det trenger min avd. ofte flere immunologiparametre( haster ofte ikke, men bør ikke ta mer enn 2-3 uker (spesiell screening som ANA, RF...) N andre Bortsatt fra isinsk biokjemi er det nødvendig for min avdeling å få takk i spinalvæske standardparametre inklusive celldifferensering til enhver tid dessuten er det viktig rask svar i forhold til klinisk farmakologi (ikamentspeil) og mikrobiologi St. andre Utover det trenger min avd. ofte flere immunologiparametre( haster ofte ikke, men bør ikke ta mer enn 2-3 uker (spesiell screening som ANA, RF...) vi trenger personlig klinisk kontakt cytolog/patolog Vil virke negativt, da et raskt og pålitelig svar er viktig for å stille diagnose og starte behandling. En sentralisering vil sannsynlig øke svartiden og der forsinke behandlingen. Det vil være katastrofalt for virksomheten i isinsk avdeling og for olde sykehus HNR hvis vi skulle bli fratatt våre godt fungerende laboratoria i mikorbiologi/virologi, patologi, og Lenger responstid. indre muligheter til direkte konferering om prøvesvar, patologiske konferanser o.s.v. Ser kun ulemper, dels store, at eksisterende tjenester flyttes/sentraliseres Jeg ville forvente en negativ virkning, først og fremst ift tid fra analyse til prøvesvar, som er det vi merker best per i dag. Dårligere tilbud til pasientene, dårligere responstid. Større usikkerhet, vanskeligere konferansemulighet. Noen pasienter kan tenkes flyttet. Betydelig utsettelse av kreftdiagnostikk Flytting av mikrobiologi og patologi katastrofalt fo. avdeling Selv om jeg personlig i mitt daglige virke er mest avhengig av lokalt tilbud innen. biokjemi og mikrobiologi, er det svært viktig å beholde funksjonen lokalt for immunologi og patologi (inkl. cyt.) og til dels farmakologi, da vi som klinikere samarbeider nært, og et bredt differensiert tilbud lokalt har betydning i flyt og hurtighet i den helhetlige isinske utredning og behandling eget stort tilbakeskritt - stort tap for fagmiljø og faglig kvalitet. Også dårligere pasientflyt L Neg L Dårligere tilbud for pasienten økt ventetid/responstid. Økt tidsbruk for å etterlyse svar fører dette erfaringsmessig. L IKROBIOLOGI BØR IKKE SENTRALISERES, DET VIL BLI FOR DÅRLIG SERVICE

2 L N Dersom mikrobiologi flyttes vil det ha negative konsekvenser for seksjon for infeksjonsisin og hematologi samt seksjon for nyreisin immunsuppremerte transplanterte hvor infeksjoner er blant de viktigste dødsårsaker Vanlig klinisk/kjemisk lab. trengs lokalt. Jeg tror centalisering av øvrige tjenester til Trondheim bare vil være av det gode. Bl. A. vil man der få et miljø, og vil nok bedre dekke klinikerens behov, f. ex. ved spørsmål. N Det lille av klinisk farmakologi som vi har er meget viktig å beholde (litium, etanol,paracetamol, salicylat og teofyllin). L barn negativt Svært negativt hvis dette forsvinner. Savner også digitoxin analyser i Namsos. kir Dårligere konferansemulighet, tilgjengelighet, hurtighet, og pålitelighet (fordi man ikke vet om man kan stole tilstrekkelig på personen som oppgir svaret). I en del situasjoner er det svært viktig for virksomheten - innen for eksempel mammakirurgi. kir eget negativt ved flytting pga. forventer dårligere responstid og mindre muligheter til konferanse kir Svært negativ. kir frafall av mikrobiologisk lab på mitt sjukehus ville gi betydelig lavere reaksjonshastighet ved behandling og diagnostikk av infeksjoner og den viktige direkte personlige diskusjonemuligheten ville muligens nedsette behandlingskvaliteten også innen kreftkirurgi er muligheten for frysesnitt svært viktig og sentralisering av patologien kan nedsette denne kir. kompetansen betraktelig, i tillegg at personlige diskusjoner patologen hjelper mye kir negativt L kir sannsynligvis vanskeligere å få hurtig nok svar i enkelte tilfelle, jeg tenker her på microbiologi L kir ikrobiologi anses som svært viktig N kir Hvis man først skal sentralisere laboratorieisin ennå mer, vil det være viktig at det legges til et laboratorium, som gir oss et totalt tilbud( les St. Olav). Derved slipper vi å forholde oss til flere aktører. Det at vi i Namsos har mistet mikrobiologi, svekket betydelig den kontinuerlige og verdifulle kommunikasjon laboratoriet. N kir Sannsynligvis greit i de overfor nevnte spesialiteter St. kir På et universitetssykehus må dette være en forutsetning andre Frykter dårligere tilgjengelighet samt større anonymitet Å kir Negativt Å kir Svært negativt Å Uakseptabelt dersom legg ned mikrobiologi/cyt/patol. Konferer uttale frå infeksjonsisinar E Eide vedr mikrobiol. For klinisk farmakologi er det viktig dei analysene har i dag (Cya/paracetamol/ASA/teofylin/dig/gentam). At vi har mista Vancomysin er klart problematisk! Å andre Uakseptabelt nedlegging, vi trenger dagens funksjoner for å drive en fullverdig kvinneklinikk i HS Å andre Vil virke svært negativt Å andre Føre til forlenget liggetid. Økt mortalitet pga senere resultat. indre atraktiv arbeidsplass pga manglende spesialfunksjoner Å andre Frykter lenger responstid og dårligere konferansemuligheter, greit å kjenne folk Å andre Pr. i dag raskt og greit å få kontakt, prøvesvar kommer elektronisk en gang analysen er ferdig Å andre Patologi vil få senere svar Å barn Helse Sunnmøre, Ålesund sykehus må ha god (minst som nå) service innenfor mikrobiologi SP 2 99 Hvordan vil du vurdere nytten av et "vaktsamarbeid" innen laboratoriespesialitetene? (slik at en spesialist i laboratoriefaget alltid er tilgjengelig for konferanse) andre Liten nytte for oss innen ØNH andre Viktig i farmakologi; Trondheim fungerer bra for meg andre Interessant dersom det ikke svekker det ytterligere tilbudet andre Dagens ordning fungerer tilfredsstillende, ser ikke noe umiddelbart behov for endring Dagens ordninger bærer i seg et rekrutteringsfremmende aspekt andre Greit om spesialisten kan ta stilling til svar og prøver fra et annet sykehyus andre Ingen dum ide andre Godt K andre Bra L andre Lite brukt på vakttid N andre Det er slik det fungerer i dag! St. andre å ha kjappest mulig tilgang for korrekt analyse. Dersom vaktsamarbeid kan gi denne garantien-like kjapt og korrekt svar- er det ok. Gjelder ikke der fysisk nærhet trengs for å analysere prøver på vakttid så lenge vår avdeling og vårt sykehus har tilgjengelig ekspertise på huset, så vi et vaktsamarbeide der spesialisten ikke her stasjonert hos oss være en nedtur Kan aksepteres dersom tilgjengeligheten er like god eget positivt. I få tilfeller kan det være nyttig å konferere utenom arbeidstid. Pr. dato har en mikrobiologisk vakt her, og det er viktig å beholde denne funksjonen. Usikker Kan være nyttig. Slike ordninger vil sikkert starte glød og optimisme, deretter langsomt bli dårligere og etter hvert gå inn i den generelle "pool" av fagfolk L Bra

3 L eget nyttig, ikke minst i vaktsammenheng for å tolke evt vanskelige svar. L OK N sannsynligvis meget nyttig. N Kan være nyttig. L barn stor nytte kir Dårligere pålitelighet når det gjelder et fag vedkommende ikke jobber innen til daglig. kir Det beste er at hvert av fagene er tilgjengelig. Er dårligere ordning vaktsamarbeid. Unntak er genetikk som sjelden trengs som ø.hjelp. kir Kan være nyttig kir jeg opplever at legekompetansen innen mikrobiologien er svært viktig i kombinasjon korte transporttider for prøvene kir usikker L kir ingen spesielle synspunkter på det L kir Vet ikke N kir Sannsynligvis god. St. kir vet ikke andre Lite behov for oss Å kir middels viktig Å kir Positivt Å Positivt Å andre Positivt, men det må sikres en god tilgjengelighet til vakthavende direktenummer Å andre Viktig raske svar på prøver - tungvint vaktsamarbeid Å andre Sjelden aktuelt for kreftavd. Å andre Ikke så viktig i min avd. Å andre Irrelevant for denne seksjonen. Behov for kontakt gjelder ord. dagtid & arbeid Å andre Ser ingen positive sider! Å barn Bør være uaktuelt innenfor. biokjemi. Vi kan ikke ha dårligere service videre vi er svært fornøyd i dag. Kan ikke drive ei barneavdeling på vårt nivå uten mikrobiolo. Service her SP Er noen av de aktuelle laboratoriefagene spesielt godt, eller spesielt dårlig egnet for slikt vaktsamarbeid? andre Vet ikke andre Telefontilgjengelighet viktigere enn fysisk tilgjengelighet andre ikrobiologi lite egnet (analyser og tolkning må skje lokalt) andre ikrobiologi dårlig egnet når det kniper om tid, Raskt oppsatte prøver viktig iblant andre nei andre Viktig å ha patologi på samme sted K andre Transfusjonsisin Biokjemi OK, dårlig i patologi og mikrobiologi L andre? N andre Vet ikke St. andre Vi må ha mulighetfor fysisk nærhet til patolog/cytolog flere ganger ukentlig Genetikk er vel prøver som tar lang tid å alysere, derfor ikke nødvendig fysisk nærhet vakttid Dårlig egnet:: Patologi, mikrobiologi og klinisk kjemi pga responstid og nærhet for konferering - samarbeid om pasintens behov nær pasienten. Godt egnet: Genetikk. ingen - konfr ovestående punkt ingen spesiell mening. edisinsk biokjemi? Klinisk kjemi og mikrobiologi, samt "cito"-diagnostikk patologi lite egnet L Vet ikke L Vetes ikke. L Farmakologi og immunologi (godt) N Vet ikke L barn godt-immunh,patologi kir Immunologi og klin. farmak. kir Patoogisk expertise bør være på huset men trenger ikke å være tilgjengelig 24t i døgnet. Laboratorieisin kan muligens egne seg best for vaktsammenarbeid mens mikrobiologi er mindre egnet. jo mindre et laboratoriefag er involvert i akuttisinske problemstillinger herunder også kreftkir. kir ingrep desto bedre egnet for vaktsammenarbeid, eks genetikk, immunologi kir klinisk farmakologi burde være godt egnet L kir vet ikke L kir Usikker N kir ikrobiologi. St. kir vet ikke andre Ikke relevant Å kir Dårlig egnet er: mikrobiologi, patologi Å kir Vet ikke. Beh. Problemer i samarbeid m/.avd Å ikrobiologi Å andre For kvinneklinikken vil det være patologi som er dårlig egnet for vaktsamarbeid Å andre Ja, isinsk biokjemi, mikrobiologi og patologi Å andre Vet ikke Å andre Patologi må være lokalt Å barn Klin. Biokjemi bør ikke ha vaktsamarbeid

4 SP Bør tilgang på kompetent laboratoriespesialist skje via telefon, andre telemuligheter (nettmøte, videokonferanse), eller er personlig tilstedeværelse i institusjonen nødvendig? andre Personlig møte svært viktig innen patolog, mindre viktig for de andre fagene andre Telefon umiddelbart svar viktigst andre Telefon andre Personlig tilstedeværelse innebærer en verdi som nok kun delvis kan erstattes av andre former for tilgang andre Helst til stede, men se over andre Telefon kan ofte være bra nok andre Tilgang på kompet. Laboratoriespesialist kan skje via telefon andre Tilstede andre I nokre tilfeller nødvendig tilstedeværelse K andre Gjerne nett L andre Telefon er tilstrekkelig L andre Bør være tilgjengelig "face to face"!!! N andre Har kun erfaring telekommunikasjon. St. andre personlig tilstedeværelse positivt, men mye kan skje via telefon, videokonferanse personlig tilstedeværelse er best. Telefon er like bra som andre telemuligheter vi som er vant til peronlig tilstedeværelse i vår sykehus, mener at all annet en tilstedeværesle er en forringelse av virksomheten. mikrobiolog må være tilstede ved behov. Ellers mindre viktig. Nytten av patolog, mikrobiolog og spesialist i klinisk biokjemi på eget sykehus er meget stor Telefon, e-post L Telefon ok L telefon er vel oftest tilsstrekkelig. L TELEFON OK L ange faglige fordeler ved personlig kontakt når kompetansen er god N Telefon holder (iallefall nesten) alltid. N telefon og e-post skulle holde L barn tlf,evt nettmøte kir Et flertall av gangene gjøres slike konsultasjoner per telefon, men i viktige og litt mer innviklede situasjoner er det en ekstrem fordel fysisk tilstedeværelse og kunne diskutere situasjonen ansikt til ansikt. I enkelte situasjoner er det svært negativt å ikke ha mulighet til spesialist. kir Utvilsomt fordel tilstedeværelse, særlig patologi, mikrobiologi, klin. farm. Telefonkontakt nødvendig ved hastesaker kir Det kan være en mulighet at en del problemer kan løses via telefon på vakt, men personlig tistedeværelse er ellers viktig ikke minst tanke på kvalitetssikring. kir innen mikrobiologi er det nødvendig mulighet for pers. tilstedeværelse, også innen patologi kir klart best direkte kontakt L kir telefon burde vel holde L kir Vet ikke L kir Personlig tilstedeværelse i institusjonen ikke nødvendig N kir Patologi bør kunne gjennomføres via videokonferanse, ellers er telefon tilstrekkelig N kir Først og fremst telefon. N kir Telefonkontat ok St kir Personlig tilstedeværelse i patologi St. kir vet ikke andre Telefon er vel bra Å kir Personlig tilstedeværelse Å kir Personlig tilstedeværelse kan ikke erstattes fullt ut. Å Bør være personlig til stades, men for ein del problemstillingar er tlf konsultasjon OK. Fungerer ikkje i dag tlf StO på grunn av svært lange ventetider i tlf. Å andre Patolog bør være til stede, for en del andre problemstillinger er telefonkonsultasjoner OK. Fungerer ikkje i dag tlf StO på grunn av svært lange ventetider i tlf. Å andre Personlig tilstedeværelse Å andre Telefon, nett Å andre Telefon+ personlig tilstedeværelse Å andre Til stede=best Å barn Kan ha nytte av dette f.eks i mikrobiologi SP Vil regelmessige konferanser via telefon eller video/nettmøte laboratoriespesialistene være nyttig? andre Det spørs hva en måler i forhold til? Dette var et dårlig formulert spørsmål! andre Ja, i farmakologi andre Ja andre Først og fremst viktig for å styrke samarbeidet internt i fagmiljøene. Klinikerne må kunne oppsøke spesialisten ved behov. andre Ikke for mitt fagfelt andre Intet slår face to face andre Nei andre Ja andre Ja K andre nei L andre Liten nytte, heller etter behov N andre Kanskje St. andre ja

5 Ja Ja, svært. en mye bedre: personlig møte Ikke så lenge vi har direkte tilgjengelighet slik vi har det ved vårt sykehus Nyttig, men ikke tilstrekkelig og for tungvint. Se over. Andre enn mikrobiolog kan nås over tlf. Vet ikke Det vil det sikkert være for spesielle fagmiljøer Tvilsomt L Ja L Tar ofte tid i hverdag og gir lite utover det at vi har spesilet behov. L Ja, patologi, men også farmakologi og immunhematologi N Ja. N Kan bli nedprioritert i en travel hverdag N telefon L barn ja kir Det er mest aktuelt ved behov. kir I den grad man ikke selv har "faget" på eget sykehus vil det være nyttig. kir Kun hvis man ikke får til riktige møter. kir ja kir nei N kir Sannsynligvis N kir Usikker. Viktigst ad hoc. N kir ja St. kir vet ikke hva som er best andre Lite behov for oss Å kir Nei Å Nei Å andre Nei Å andre Nei Å andre Vanskelig praktisk gjennomførbart via nett. Tilgjengelighet per telefon Å andre Trengs ikke i mitt fagfelt Å barn ed. genetikk/immunologi OK SP For noen laboratoriefag hevdes det at sentralisering gir "stordriftsfordeler" og høyere kompetanse enn desentralisert laboratorievirksomhet. Hvordan vurderer du et slikt utsagn, ut fra ditt ståsted? andre Kan ikke bedømme økonomien, poenget er mulighet for personlig kontakt andre Sannsynligvis riktig andre Dette kan gå ut over tilgjengeligheten til aktuelle lab. Prøver, kan ta lengre tid å få svar på prøver andre Påstanden må veies opp mot nærhetsprinsippet. Antagelig mest å hente på samordning innenfor de enkelte Hfene, ikke nødvendigvis regionen andre I min hverdag er nærhet viktigere andre Ulempene vil trolig være større, men for noen analyser er det nødvendig andre For eksempel hormonlabr., mikrobiologi, genetikk andre God nytte av desentralisert tilbud andre Til ein viss grad rett, men ikkje i alle tilfelle L andre Støttes L andre Sikkert riktig N andre Undersøkelser som har stort volum/antall i den kliniske hverdag må være desentralisert. St. andre sannsynligvis korrekt. Kvantitet gir kvalitet Etter min mening taper en mer på å fjærne et tilbud Ja og nei. Det er befordrende for forskning og akademisk nivå å sentralisere, men små miljøer som må takle ulike problemstillnger vil klart kunne bli svært praktisk kompetente Fra mitt ståsted forstår jeg ikke denne uttalelsen Ser ikke verdien av det ut fra det repertoar vi har. Ø-hjelpsprøver blir umulig. Sikkert mulig. Ulempene sentralisering likevel større enn fordeler. Vet ikke Jeg vet ikke hva "stordriftsfordeler" betyr. Store enheter trenger ikke nødvendigvis innebære høyere kompetanse, det er avhengig av de enkeltes kompetanse. en jeg ser at sentralisering gjør forhold lettere vaktmessig. Det finnes sikert økonomiske fordeler stordrift, men det vil virke forsinkende på klinisk drift av hardt pressede avdelinger. Kompetansen kan være god nok på lokalsykehus L Vet ikke L Kan sikkert stemmer for noen deler. L Det avhenger av hvilke laboratorieundersøkelser vi snakker om. For spesielle og sjeldne us er det viktig N Enig N Ut fra et klinisk ståsted er det viktigste å få pålitelige prøversvar så fort som mulig. Erfaringsmessig er lokal tilgang det beste. N sannsynlig L barn for de minste fagene kir Per i dag har vi meget høyt kompetansenivå i en del av laboratoriefagene. Tilstedeværelsen og nærhet er viktigere for meg som kliniker enn stort miljø. kir Ser ikke helt at det i mitt tilfelle skulle bli bedre. kir Jeg ser hovedsakelig at dette vil føre til forsinkelser. Dessuten går en hovedfordel av de små sykehusene tapt nemlig at det er kort avstand mellom avdelingen og lettere å kommunisere hverandre. Jeg tror også at en god del av besparinger vil gå i transportkostnader. kir delvis enig. en der hvor rask resultatlevering er avgjørende må en sentralisering betales forsinkelser=kvalitetsnedsettelser av servicen. Avhengigheten av transport- og datasystemer må ikke undervurderes

6 kompetanseheving kan skjer også idet man sammenfatte desentraliserte kompetanser via netbaserte netverkskommunikasjon. kir nærkontakt mellom fagfolk gir de beste forutsetninger for et godt samarbeid og tillitt L kir vet ikke L kir Liten betydning N kir Det gir i hvert fall også stordriftsulemper overbyråkratisering og økt distanse mellom relevante spesialister N kir Sentralisering gir dårligere tilgjengelighet og derved lavere effektivitet. Det viktigste er hvor raskt vi kan serves. N kir Høres riktig ut N kir ingen "stordriftsfordel" St. kir vet ikke andre Så lenge svaret ikke kommer enda senere.bra Å kir Ikke relevant argument Å kir Neppe mer stordriftsfordeler enn på andre områder. Det vil si lite eller intet. Å Tener på ingen måte størsteparten av pasientane Å andre Kvinneklinikken mener det vil skape flere bakdeler enn fordeler, risiko for pasientene lengre svartid Å andre Uegnet, vil redusere kvalitet Å andre Føre til forlenget liggetid. Økt mortalitet pga senere resultat. indre atraktiv arbeidsplass pga manglende spesialfunksjoner Å andre Er ikke i behov av så avanserte analyser Å andre Har alltid fått utmerket service og faglig godt begrunnede svar når dethar vært behov for det. Å andre Så lenge kompetansen lokalt er bra ser jeg ingen stordriftfordeler Å barn Stordrift dvs. sentralisering vil være kvalitativt dårligere enn i dag (klin. Biokjemi) SP Hvordan vil du vurdere nytten av et "godt" laboratorietilbud i din institusjon i forhold til rekruttering til og kompetanseutvikling i din kliniske avdeling? andre Svært, svært viktig! andre Ingen praktisk betydning andre Virker stimulerende for min avdeling som da kan tilby et faglig miljø som kan gjøre mer avansert utredn og behandling andre olde sjukehus har tradisjonelt rekruttert btra, og velfungerende laboratorietjenester er en viktig bidragsyter i så henseende Viktig å videreutvikle et nært samarbeit mellom klinikere og lab., nytten av kontakt "face to face". andre Viktig andre Viktig! Så mye annet som drar ned. andre kort responstid og bedre vurdering spesiellt på patologi andre eget nyttig L andre "Basaltilbud" er nødvendig N andre Vet ikke St. andre Ikke vesentlig mtp rekrutering, men klar fordel eget viktig Umåtelig viktig - fundamentalt for rekruttering og - viktigere - for å beholde kompetansen!!! av særs stor betynding, det er et uvurderlig fortrinn for olde sykehus Svært viktig. Veldig viktig gode støttefunksjoner, også lab.tilbud. Evnen til å trekke til seg interesserte leger i spesialisering og spesialister er også avhengig av "støttefagenes" tilgjengelighet og kompetanse. Jeg anser et godt lab.tilbud som en viktig faktor ift rekruttering og kompetanseutvikling. olde Sjukehus sin store fordel er at sykehus er veldifferensiert og gir spesialisert tilbud i de fleste fag trass i kun middels størrelse på sykehuset. Dette er sykehusets best rekrutteringstiltak. Svekkelse av mangfoldet vil gjøre sykehuset betraktelig mindre attraktivt som arbeidssted for leger Helt avgjørende! Det er viktig for den generelle rekrutteringen til ethvert sykehus at man har mange differensirte funksjoner innen lab. og klinikk. Uten labfagene vil mitt sykehus synke betydelig i kvalitet og bli langt mindre attraktivt som arb.-plass. L Viktig L eget viktige!. Såkallte støttefunksjoner er viktig for klinisk arbeid så at denne kan utføres knirkefritt og rask til fordel for pasienten. L eget viktig N Oppegående klinisk kjemisk lab. nødvendig lokalt. Slik det fungerer i dag i Namsos er det en stort sett veldig god tjeneste man får. Skulle dette bli vesentlig dårligere kan man ikke se bort fra at det vil påvirke N nevnte forhold. N viktig L barn viktig kir eget nyttig og viktig. kir meget viktig kir god tilgang på støttefunksjoner/avdelinger er mer og mer viktig L kir viktig L kir Viktig N kir eget høyt N kir Til en viss grad viktig. N kir Uvesentlig St. kir vet ikke Å kir Det er viktig Å kir Svært viktig

7 Å Svært viktig Å andre Svært viktig Å andre Svært viktig Å andre Føre til forlenget liggetid. Økt mortalitet pga senere resultat. indre atraktiv arbeidsplass pga manglende spesialfunksjoner Å andre Irrelevant Å andre Neppe så veldig viktig for rtg.avd. - unntak av mamma-diagnostikk og patolog Å barn eget viktig Å andre Betyr lite for min avdeling SP Kan du definere hvilke analyser som er et rimelig "ø.hjelps - repertoar" innen mikrobiologi? andre Streptococcer eller ikke? andre Lite relevant for meg andre Infeksiøse tilstander i CNS andre For nevrologien: Spinalvæsediagnostikk inkludert borrelia og virus. andre Direkte mikroskopi, dyrknig av prøver svar så fort som mulig andre Blodkultur. Aktuelle prøver ved f. eks encephalitt. Direkte mikroscopi ved alvorlige infeksjoner. andre ingen på gyn L andre eget få, bare prøvene blir tatt N andre Avklare om det er oppvekst i blodkultur. Faciliteter tilgjengelig for direkte mikroskopi. N andre St. andre HIV (ved arbeidsulykke for avgjørelsen, om skadet arbeider/person skal få profylakse), mikroskopi gram-farging, Ziehl-Neelsen-farging (tuberkulose), tusj-farging (kryptokk infeksjon) paul-bunnel,pneumokokker,streptokokker,hemofilus influensa Vi bruker få matpakkeløsninger- fjernet dem for mange år siden, men Hb, CRP, leukocyter ved blødning St. andre Alle anaerobe, aerobe, sopp, mikroskopi og flere antigen us (f.esk. Liegionella)må kunne gjøres som ø.hjelp. Helt avgjørende for intensivisin døgnkontiunlerlig service innklusive konferanse mulighet mikrobiolog. Nei, og spørsmålet er provoserende meningsløst, slik det er formulert. Direkte mikroskopi ved malariadiagnostikk, gram-preparater, meningittdiagnostikk. ikroskopi av preparat tatt av meningittpasienter og andre alvorlig infeksjonstilstand. PCR ved encefalitt. Spinalvæskeundersøkelse, direkte mikro m.m.. Direkte mikro av leddpunksjoner/abscesspunksjoner. Direkte mikroskopi av ekspektorat, særlig ved tbc-mistanke. Fortløpende vurdering av vekst i blodkulturer. Fortløpende tilbakemelding av resistens. Konferansemulighet generelt. spinalvæske us (dyrkning, mikro), hurtigtester (luftveier, avføring etc), antigen us i urin, malaria-mikroskopi Blodkultur ved sepsis-mistanke. eningitt-diagnostikk, TB-mikroskopi ved mistanke om åpen TB. Bact.us ved sepsisk artrit, Bact. us ved intensiv-pasienter. (Av og til malaria-diagn) L Blod og urinkultur samt hurtigtester for pneumokokk og legionella. L Blodkultur dyrk resistensbest. Dyrkning og utsæd av prøve på dårlig pasfra sp.væske til til urin og ekspektorat/bronchialskyllevæske N I mitt fag (indreicin): Blodculturer. N usikker på hva man her mener. N blodkultur L barn spinalvæske meningitt,adeno/rota-virus kir Bakt.u.s., sopp, avf.prøver, diverse virusprøver kir Hva menes det ø-hjelp? Svar i løpet av noen timer: Gramfarginger Svar i løpet av dagen når analysen er ferdig også i helgene: Blodkulturer, Antibiogramm, kir akutt undersøkelser mikroskopi, gramfarging, liquordiagnostikk, malaria, kir der hvor mikrobesvar er svært vesentlig for utfall, særlig alvorlige infeksjoner L kir nei, ikke "på sparket" L kir Akutte inf. i ledd - 24 t tilgjengelig mikro/inf.. N kir ekspektoratprøver blodkulturer og relevante sår- eller abscess kulturer N kir Blodkultur. gramfarging/ direkte mikroskopi N kir Summerisk informasjon om oppvekst: ja/nei/1-2. Dag St. kir vet ikke andre Hepatittserologi på føden Å kir Ø.hj.situasjoner (artritt - osteomyelitt - postopr. Inf.) må besvares raskt(ofte staf. o.l.) er kompliserte tilfeller i samarbeid m/ inf./.avd. Til vedlegg: Dette er oftest ø.hj. Pas. er komplerte tilfeller i samarbeid. avd. Å Vedlagt til slutt Å andre Vedlagt til slutt Å andre Bakt. Us. Blodkulturer - ordinære biokjemiske us i akuttsituasjon. Vedlagt liste Å andre dyrking blodkultur, spinalvæske+ div + resistensbest. Avføringsprøver ved gastroenteritt. Pnemokokkantigentest. Vedlegg liste Å andre Se vedlegg Å barn Aktuelle virus: RS, CV, mononucleose. Bact: Blodkulturer,?, spinalvæske. Vedlagt liste uten anmerkninger V Blodkultur + pnemokokker + liste

8 SP Har du forslag til forbedringer innen andre edisinsk biokjemi: Flere standardanalyser på ALLE laboratorier Klinisk farmakologi: Raskere responstid andre edisinsk biokjemi: Tettere integrasjon innenfor hvert HF ikrobiologi: Styrke nettverkssamarbeidet, mer forpliktende samarbeid HS (allerede i dag tilsyn av lege fra olde) Patologi: I dag to spesialister ved olde sj.hus, bør bidra til å utdanne en assistentlege i Ålesund. Styrket nettverkssamarbeid. Klinisk farmakologi: Raskere svar, svarene må tolkes. Genetikk: God service fra Tromsø i dag. Analyser kan foretas i Tromsø eller Bergen? IT: Direkte rekvirering av lab.prøver (EPJ) må komme. Felles skjema for alle lab.-prøver i EPJ som så automatisk bearbeides elektronisk edisinsk biokjemi: Ønsker døgnkontinuerlig Beta HCG. Tilgang gallesyremåling. Genetikk: Genetiker en gang i blant til info slik at kontakt kan knyttes. Patologi: sakere responstid Jeg oppfatter de tilbud vi i dag har ved olde sh representerer et noe nært optimalt, lokalt tilbud som neppe rimelighet (kostnad i forhold til nytte) kan forbedres vesentlig. Selvsagt kan undersøkelsesrepertoirene alltid utvides eller bedres på annen måte, slik sett er det lett å tenke seg forbedringer, men det vil det være uansett ordning. Eksempelvis ville. genetikk være et kjærkomment tilskudd for min egen virksomhet i olde, men jeg ser jo klart at dette neppe er realistisk å håpe på. Et ambulerende tilbud kunne imidlertid kanskje være verdt å tenke på Patologo: nei - vi har i olde kortere ventetid på hisptologiske svar Klinisk farmakologi: de rutinert vi har ovenfor st Olav og labben i olde er gode Genetikk: må ha bedre kontaktflate og felles informasjons og diskusjonsmøter edisinsk biokjemi: Lipase, Prolaktin. edisinsk biokjemi: Hurtigere svar på H-status, INR og CRP om morgenen, slik at svar er klar til kl 10 når vi har previsitt. edisinsk biokjemi: Kortere svartid, særlig vanlige prøver tatt på morgenen ikrobiologi: Bredere PCR-tilbud Immunologi/immunhematologi: Vet ikke Patologi: eget godt tilbud! Klinisk farmakologi: Vet ikke Genetikk: Vet ikke IT: Vet ikke edisinsk biokjemi: Litt stor tendens til å endre repertoar og prøvetidspunkt uten å drøfte klinikere. INR/CRP foreligge ved previsitt kl 09 IT: Vi som arbeider i distriktet, bør få tilgang til svar ved St. Olav kir ikrobiologi: legestillingene burde være så tallrike at det er mulig deltakelse av mikrobiologen ved visitten hos kompliserte infeksjonspasienter inkl prøvetaking. Dette er standard ved store sjukehus i Europa. L Patologi: Bør være bedre tilgang til svar, kortere svartid og digital tilgang til resultater og bedre og lettere kontakt patologer. L edisinsk biokjemi: Daglige svar ferdige før visittgang ikrobiologi: Rimelig godt fornøyd Immunologi/immunhematologi: kortere responstid Patologi: kortere responstid L kir Patologi: Det tar alt for lang tid før svar er ferdig på rutineprøver. Vi har tenkt muligheten for å bruke Oslo-laboratorium som kan gi oss svar på under en uke, mot nå 4 uker! ikrobiologi: Blodkultur må kunne analyseres ved vårt sykehus! L kir ikrobiologo: Akutte inf. i ledd - 24 t tilgjengelig mikro/inf.. N edisinsk biokjemi :Noen av de vanligst analysene som er centralisert, burde vært kjørt lokalt. ikrobiologi : Her ser jeg stordriftsfordeler; ved at N-Trøndelag kunne benytte St. Olavs Hosp. N edisinsk biokjemi: At man ikke får svar på Hba1c før etter opptil en uke er en skam der man har to endokrinologer. Dette bør man få analyse på Sykehuset Namsos Immunologi/immunhematologi: mer service når man spør etter prøvesvar raskere svar Klinisk farmakologi:bør ha didgtoxin-analyse på Sykehuset Namsos N kir Patologi: raskere svar på ikke-cito-prøver IT: Forbedring av trendanalysemulighetene i EPJ St. andre Patologi: tmorcolli-poliklinikk tilstedeværende cytolog ukentlig. Systematike patologi-ønh-møter IT: å bredde RoS til alle foretak snarest St kir edisinsk biokjemi: Thyroglobinmåling Patologi: Raskere svar, og svar elektronisk tilgjengelig St. kir Alle fag: vet ikke andre Serum HCG døgnet rundt Å kir Klinisk farmakologi: Analyse av bl.a. Vancocin som brukes til spes. Infeksjoner. Å Klinisk farmakologi: Det vi gjer sjølve er OK responstid. For sendeprøver er det lang ventetid (RH/StO) Øhj/div ikament svært viktig andre kan sendast. Vancomysin Immunologi: godt nøgd RH, mindre nøgd StO Patologi: obduksjonskapasiteten for dårleg ikrobiologi: Analyser for Borelia, spesialist i mikrobiologi ved Ålesund sjukehus Immunhematologi/immunologi: betre øhj funksjon IT: Bestilling og svar må inkluderast i EPJ/Doculive for alle laboratoriefaga Å andre edisinsk biokjemi: Analyse for gallesyre

9 ikrobiologi: Analyse for Listeria Patologi: Auka obduksjonskapasitet IT: Bestilling og svar må inkluderast i EPJ/Doculive for alle laboratoriefaga. Svar på sensitive prøve Å andre edisinsk biokjemi: Utvidet repertoar tumormarkører (ex NSE.A19-9, CA 15-3) ikrobiologi: Pneumocystis carinii Patologi: FISH analyse cebb-2 Å andre Klinisk Farmakologi: Analyse av barbiturater i tillegg til eksisterende tilbud Å barn ikrobiologi: ikrobiologi til Helse Sunnmøre Patologi: eget god service og kompetanse V Patologi: tilgang til elektronisk besvarelse SP Andre kommentarer andre Generelt svært godt fornøyt tilbudet fra avd for laboratorieisin andre Laboratoriefagene har tradisjonelt vært viktige for å styrke olde sjukehus som et veldifferensiert og bredt sykehus god rekruttering. Dette skal ikke undervurderes, og dette må det bygges videre på. Viktig å styrke nettverkssamarbeidet i regionen. Behov for bedre IKT-løsninger. Jeg ønsker ikke å miste lab.funksjoner pga sentralisering. Ikke fornøyd service fra lab.tjenesten ved St. Olav. an blir ofte satt over fra telefon til telefon. "Servicetorget" for lab-fag virker ofte lite profesjonelt ved henvendelser. kir personlig lokal kommunikasjon og kjennskap mellom legene av kliniske fag og lab.fag må ikke undervurderes og kan bli den store taperen ved for mye sentralisering. tvert imot burde lab.legene integreres beder i den kliniske driften. L andre Gyn er ingen storbruker, men en viktig ø-hjelp-bruker. Gyn/føde er på alle sykehus i regionen. Det er viktig at de tjenestene vi trenger spesielt på føden finnes der vi er. L Det mangler digitalisering av svar som kan forenkle hverdagen. At spesialanalyser sentraliseres er i seg selv ikke problem men konferanse ekstern laboratorie om bl.a. Svar er vanskelig og tar veldig ofte kostbar tid som går tapt i pasientbehandlingen. L HVA ED NUKLEAREDISIN? VELDIG DÅRLIG REKRUTTERING, EN VIKTIG FOR OSS. N andre Etter min erfaring synes det å være noe vilkårlig hvor ulike parametre blir sendt til, om de ikke kan bestemmes i Namsos eller Nord-Trøndelag. Hvis det er ønsket, at mest mulig penger skal beholdes i foretaket idt-norge, bør vi informeres regelmessig om hvilke prøver kan (og skal!) taes f.eks. i Trondheim. Ellers blir mange sendt til Oslo, Bergen..., som kunne sendes til SOHO. N Eksterne svar som ikke kommer inn via EPJ har en tendens til å ikke komme tilbake til meg. St. andre Universitetssykehuset bør ha tilstedeværelse innen alle laboratoriefag- være motorer i regionen andre Tilgang til prøvesvar fra fastlegene ville være godt når det er tatt prøver der og pasienten blir litt senre henvist til oss. Hittil er vi jo "ikke autorisert" for å se på prøvesvar selv når vi får lov å undersøke/behandle pasient. Å Velfungerande laboratoriefag lokal spesialist er viktig for drifta ved isinsk avdeling. Å andre Velfungerande laboratorieavdeling er svært viktig for kvinneklinikken

10 Ålesund ed Kir Barn Andre

11

12

Med laboratoriemedisin inn i fremtiden

Med laboratoriemedisin inn i fremtiden Med laboratoriemedisin inn i fremtiden Stjørdal, juni Innhold Innhold...2 Innledning...3 2 Sammendrag - forslag til tiltak...4 2.1 Organisering av tjenestene og samarbeid i forpliktende faglige nettverk...4

Detaljer

"Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld

Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld "Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatikk, åben utdannelse, Aalborg

Detaljer

Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt

Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt Tilfredshetsundersøkelse Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt Tilfredshetsundersøkelse blant sykehusansatte om tolking før oppstart av Tolkesentralen undersøkelse gjennomført

Detaljer

RESEPT 2006 PATOLOGIAVDELINGENE

RESEPT 2006 PATOLOGIAVDELINGENE RESEPT 2006 PATOLOGIAVDELINGENE Innstilling fra arbeidsgruppens flertall. RH / DNR Drammen Tønsberg Skien Arendal Kristiansand HELSE SØR FORORD Med bakgrunn i Odelstingsproposisjon nr. 66, 2000-2001 vedtok

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune Sven Erik Skønberg Østfoldforskning OR 09.07 August/september 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim

Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESREVISJONEN Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim Forvaltningsrevisjonsrapport 2001 November 2001 Forord Fylkesrevisjonen i Sør-Trøndelag har

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

MANGFOLDSSPEILET. Et måle- og prosessverktøy for å fremme likeverdige offentlige tjenester

MANGFOLDSSPEILET. Et måle- og prosessverktøy for å fremme likeverdige offentlige tjenester MANGFOLDSSPEILET Et måle- og prosessverktøy for å fremme likeverdige offentlige tjenester Prosessverktøyet i den nåværende form er utarbeidet for Integreringsog mangfoldsdirektoratet (IMDi) og forfattet

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Rapport fra Organisasjonsutvikling, Bjørnar Magne Sørensen August 2006/Mars 2007 Innholdsfortegnelse 1.0

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

14/00949-2 29.08.2014

14/00949-2 29.08.2014 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14/00949-2 29.08.2014 Saksbehandler: Berit Herlofsen, +47 480 75 966 Høring - fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer