SUNNAAS SYKEHUS HF. Kravspesifikasjon. Levering av bedriftshelsetjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUNNAAS SYKEHUS HF. Kravspesifikasjon. Levering av bedriftshelsetjeneste"

Transkript

1 SUNNAAS SYKEHUS HF Kravspesifikasjon Levering av bedriftshelsetjeneste Beskrivelse av krav til leverandør av bedriftshelsetjenester og krav til ønskede tjenester i beskrevet og kvalitet

2 Innhold Kravspesifikasjon bedriftshelsetjenester er utformet i henhold til gjeldene regelverk. I henhold til arbeidsmiljøloven 3-3 Bedriftshelsetjeneste og forskrift om organisering, medvirkning og ledelse kapittel 13. Bedriftshelsetjeneste skal Arbeidsgiver skal sørge for at a) bistår med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser, b) bistår med utarbeidelse og endring av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner, og utstyr og øvrige arbeidsprosesser, c) bistår med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser av arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurderer risiko for helsefare, d) fremmer forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeider med tiltak som reduserer risikoen for helseskade, e) bistår i arbeidet med å overvåke og kontrollerer arbeidstakernes helse under hensyn til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølgning, f) bistår med individuell tilrettelegging, herunder deltagelse i dialogmøter og utarbeidelse av oppfølgingsplan i henhold til arbeidsmiljøloven 4-6, g) bistår med informasjon og opplæring om relevant helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak, h) bistår ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsgiver skal i samarbeid med utarbeide følgende dokumentasjon som skal inngå i virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid: a) planer og årsrapporter for s bistand i virksomheten b) periodevise meldinger og resultater ab kartlegginger, risikovurderinger, målinger o.l. som beskriver helsefarlige arbeidsforhold, forslag til forebyggende tiltak og resultater, c) rutiner for utarbeidelse av oppfølgingsplaner og tilretteleggingstiltak Kravspesifikasjonen er inndelt i krav til leverandør og krav til leveransen. Krav til leveransen er igjen inndelt i Tjenester i gruppe 1 - Bistand som er fast i avtaleperioden i henhold til pris og estimert. Tjenester gruppe 2 - Tjenester som skal leveres etter behov. Faktureres pr. time. 2

3 Krav til leverandør Kontaktperson Leverandør skal ha en fast kontaktperson med følgende ansvarsområder: o Ta imot bestillinger og gi ordrebekreftelse o Handlingsplan o Årsrapport o Møtedeltakelse i faste møter (AMU etc.) o Kvartalsvis oversikt over tidsbruk/kostnader Henvendelser til kontaktperson skal besvares innen samme dag eller påfølgende dag en erstatter skal settes inn dersom kontaktperson er fraværende Tilgjengelighet Oppdrag om ikke er avtalt på forhånd må kunne påbegynnes innen 2 uker Henvendelser av alvorlig art som f. eks mobbing/trakassering må kunne følges opp med et møte i løpet av 1 uke Oppfølging av stikkskade skal kunne gjøres samme dag eller påfølgende dag Leverandør skal kunne påta seg oppdrag utenfor vanlig arbeidstid Leverandør skal ha åpningstid BHT skal være tilgjengelig for ansatte i oppdragsgivers lokaler 1 fast dag uken ved behov Bestillingsløsninger Bestilling av oppdrag skal gjøres på telefon eller mail. En skriftlig ordrebekreftelse skal sendes i retur Fakturering Reisetid skal ikke faktureres. Ved timespris skal arbeidsgiver faktureres per påbegynte kvarter Tjenestekvalitet Tjenestekvalitet skal tilfredsstille krav i gjeldene lovverk for denne typen tjenester Virksomheten skal være miljøsertifisert Krav til personale Leverandør skal ha nødvendig kompetanse for å gjennomføre bestilt oppdrag. Oversikt over CV ene til ansatte som skal gjennomføre oppdrag skal fremlegges Levering av tjenester 3

4 Tjenester skal utføres i oppdragsgivers lokaler Sluttrapport skal foreligge innen 3 uker etter endt oppdrag. Er dette ikke mulig skal det estimeres når en kan forvente å få sluttrapport Det skal ikke faktureres ekstra for rapportskriving da dette inngår i fast pris (tjenester gruppe 1) Rapportskriving og oppdrag skal ha samme timepris (tjenester gruppe 2) Krav til leveransen - Tjenester i gruppe 1 Bistand som er fast i avtaleperioden i henhold til pris og estimert. Tjenesteområde Aktivitet Estimert Evalueringskrav til Systematisk HMS-arbeid Handlingsplan Oppfølging og evaluering av handlingsplan underveis i året Kartlegginger og risikovurderinger Årlig handlingsplansmøte på overordnet virksomhetsnivå. Månedlige koordinerings-/statusmøter med kontaktperson for BHT og virksomheten (ca 10 møter i året) BHT skal fremlegge kvartalsvise rapporter på tidsbruk og eventuelle ekstrakostnader Bistå i utvalgte kartlegginger og risikovurderinger på oppdrag fra AMU eller HMS-forum 10 møter i året 90 t Beskrivelse av metode og mal for handlingsplan Dokumentere erfaring og kompetanse innen risikovurderinger Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg Deltakelse i AKAN-utvalg 4 møter i året Dokumentere erfaring og kompetanse innen AKANarbeid. Deltakelse IA-utvalg Bistå inn i virksomhetens IA-arbeid. Bistå i utarbeidelse av årlige mål med tiltaksplan i tråd med overordnet IA- avtale. 4 møter i året Dokumentere erfaring og kompetanse innen IAarbeid. 4

5 Krav til leveransen - Tjenester i gruppe 1 Bistand som er fast i avtaleperioden i henhold til pris og estimert. Tjenesteområde Aktivitet Estimert Deltakelse i utvalgte møter i Bistand i saker rundt eget HMS-system og lokalt HMS-forum prosedyrer. 4 møter i året. Faste møter med Faste samarbeidsmøter med hovedverneombud Årsrapport hovedverneombud annenhver uke Rapport med beskrivelse av BHT sin bistand på bakgrunn av avtalt handlingsplan og tiltak gjennomført. 5 Evalueringskrav til Beskrivelse av metode og mal for årsrapport Sykefraværsarbeid/Inkluderende arbeidsliv Rådgivning til ledere ved behov i enkeltsaker Bistand i sykefraværsoppfølgingsoppgaver Deltakelse på dialogmøter ved behov 210 t Dokumentere erfaring og kompetanse innen IAarbeid. Bistand i søknader til NAV, eks hjelpemidler og tilretteleggingstilskudd Rådgiving til ansatte ved behov Rådgivning på seksjonsnivå Inkludering personer med nedsatt funksjonsevne (IAdelmål 2) Livsfasepolitikk (IA-delmål 3) Samtale med arbeidsmiljørådgiver/ lege/fysioterapeut/ergoterapeut avhengig av problemstilling. Deltakelse på bemanningsmøter. Rådgivning sykefraværsoppfølging etter behov. Koordinering av hospitantordningen og samarbeidet med HR og NAV/Arbeidslivssentret i nasjonal jobbstrategi Råd og veiledning samt bistand i utviklingen av livsfasepolitikken i virksomheten Dokumentert kunnskap om NAV-systemet og ulike tilskuddsordninger samt evne til å foreslå tiltak. Gravide arbeidstakere Trekantsamtaler med bedriftslege eller Beskrivelse av metode for

6 Krav til leveransen - Tjenester i gruppe 1 Bistand som er fast i avtaleperioden i henhold til pris og estimert. Tjenesteområde Aktivitet Estimert jordmor. Bistand med tilrettelegging Evalueringskrav til forebygging av sykefravær for gravide arbeidstakere. Ergonomi Databriller Forflytning Individuelle arbeidsplassvurderinger/ tilpasninger Bistand med kartlegging og risikovurdering Bistå ved oppmåling ved anskaffelse av databriller. Ved behov skal det også gjennomføres en ergonomigjennomgang ved arbeidsplassen Koordinering av forflytningstjenesten. Holde månedlige møter med forflytningstjenesten og skrive referat. Organisere og lede årlig forflytningsseminar for virksomheten Rådgi i forhold til anskaffelse og bruk av forflytningshjelpemidler. Bistå og følge opp forflytningsveilederne ute på avdelingene Som forebyggende tiltak eller som et tilretteleggingstiltak i sykefraværsoppfølging Kartlegging og funksjonsvurdering relatert til aktuelle arbeidskrav Individuell rådgivning til arbeidstakere med Dokumentere erfaring og kompetanse innen risikovurderinger for gravide arbeidstakere. 115 t Leverandør må gjøre seg godt kjent med internt reglement og prosedyre for databriller Dokumentert kompetanse innen forflytningskunnskap. BHT må sette seg inni lokal prosedyre for opplæring i forflytning og rutiner for forflytningsveiledere Beskrivelse av metode for ergonomisk arbeidsplassvurdering 3x7 t + planlegging og forarbeid 6

7 Krav til leveransen - Tjenester i gruppe 1 Bistand som er fast i avtaleperioden i henhold til pris og estimert. Tjenesteområde Aktivitet Estimert muskel- og skjelettplager Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelse Kartlegging og risikovurdering Omstillinger Konflikthåndtering, mobbing og trakassering Tidspress og høy arbeidsbelastning Vold og trusler om vold Organisasjonsutvikling Arbeidshelse Målrettede helsekontroller Prosessveiledning av utviklingsseminar (etterarbeid av medarbeiderundersøkelsen) i henhold til lokal prosedyre for enheter som har behov for bistand. Bistå ved kartlegging og risikovurdering av psykososiale og organisatoriske forhold Gi faglige råd og veiledning i saker som omhandler omstillinger Bistand til ansatte og ledere som en nøytral part i saker som gjelder konflikthåndtering Gi faglige råd og veiledning i saker som omhandler tidspress og høy arbeidsbelastning Bistå i oppfølging av den enkelte ansatte utsatt for vold/trusler om vold Bistand til kartlegging og risikovurdering av ansatte for identifisering av arbeidstakere som har krav på lovpålagt helsekontroll Gjennomføre jevnlige helsekontroller for nattevakter Evalueringskrav til 85 t Kompetanse og erfaring innen gjennomføring og oppføliging av medarbeiderundersøkelser Kompetanse og erfaring innen omstillingsprosesser i helsesektoren Kompetanse og erfaring innen konflikthåndtering, mobbing og trakassering Kompetanse og erfaring innen psykososiale risikofaktorer i helsesektoren Beskrivelse av metode for organisasjonsutvikling 90 t Beskrivelse av metode for målrettede helsekontroller Ca 50 ansatte årlig.se beskrivelse av tjenestens For ansatte over fylte 40 år skal det gis tilbud om helsekontroll 7

8 Krav til leveransen - Tjenester i gruppe 1 Bistand som er fast i avtaleperioden i henhold til pris og estimert. Tjenesteområde Aktivitet Estimert Smittevern Tilby helsekontroller for andre ansatte som har krav på lovpålagt helsekontroll Oppfølging av ansatte med stikkskade i henhold til lokal prosedyre. Vaksinering (oppfølging stikkskade) Tuberkulosekontroll Råd og veiledning til prosedyrer ved stikk og kuttskader ved blodsmitte og videre oppfølging. Arbeidsmedisinsk poliklinikk Tilbud til ansatte med arbeidsrelaterte helseproblemer Arbeidstakerregister Føre register over eksponerte arbeidstakere i henhold til lovverk Fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø Inneklima Systemansvarlig Overordnet ansvar for ar det elektroniske stoffkartotek stoffkartoteket (ECO-online) er oppdatert Oppdatere interne prosedyrer som omhandler kjemikaliehåndtering Koordinator og opplæring for superbrukerne Kartlegging og risikovurdering Bistå ved kartlegging og risikovurdering, samt gi faglige råd og veiledning. 8 Evalueringskrav til BHT må være tilgjengelig samme dag eller påfølgende dag som melding av stikkskade en gang i året. For ansatte under 40 år skal det tilbys helsekontroll annet hvert år. Service og teknikk, servicetorg, urolab (stråleeksponert) 60 t

9 Krav til leveransen - Tjenester i gruppe 1 Bistand som er fast i avtaleperioden i henhold til pris og estimert. Tjenesteområde Aktivitet Estimert Kjemikaliehåndtering Orientering om kjemisk helsefare / kjemikaliehåndtering Vurdering av sikkerhetsdatablad og risikovurdering av kjemikalier Kurs/opplæring Grunnkurs HMS for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg HMS-opplæring for ledere Opplæring i ergonomi Bedriftsinternt HMS-kurs for verneombud og AMU-medlemmer. (Obligatorisk for nye) Bedriftsinternt HMS-kurs for ledere (Obligatorisk for nye) Ergonomikurs for ansatte med ergonomisk belastende arbeid Gravide arbeidstakere Kurs for arbeidstakere som er eller planlegger å bli gravide. Fokus på ergonomi og smittevern. Skal også inneholde informasjon om rettigheter og plikter for gravide arbeidstakere samt være egnet informasjon for ledere. Sum estimert timebruk tjenester gruppe 1 Evalueringskrav til 40 timer Beskrivelse av kursinnhold og gjennomføring 1 dag Beskrivelse av kursinnhold 7,5 t og gjennomføring 4 t Beskrivelse av kursinnhold og gjennomføring (2x 2 t) 4 t 710 timer Beskrivelse av kursinnhold og gjennomføring For ansatte med dataarbeidsplass, tungt arbeid, ensformig gjentakelsesarbeid og uheldig arbeidsstillinger 9

10 Krav til leveransen - Tjenester i gruppe 2 Tjenester som skal leveres etter behov. Faktureres pr. time. Tjenesteområde Aktivitet Estimert Evalueringskrav til Systematisk HMS-arbeid Oppfølging avviksmeldinger Vernerunder Sykefraværsarbeid/Inkluderende arbeidsliv Helsefremmende tiltak Bidra ved behov inn i forbedringsarbeidet ved HMS-relaterte avviksmeldinger. Bistand i gjennomføring av vernerunder BHT skal involveres i pågående helsefremmende tiltak samt foreslå andre tiltak innen dette område. 5 t 200 t Ergonomi Kartlegging og risikovurdering Rådgivning ved innkjøp Byggsaker Bistå ved kartlegging og risikovurdering ved behov samt gi faglige råd og veiledning innen ergonomi Rådgivning ved innkjøp av kontorutstyr, verktøy, maskiner, stoler, arbeidsbord etc. Rådgivning innen ergonomiske problemstillinger i byggsaker Arbeidshelse Rus og avhengighet (AKAN) Individuell oppfølging Ved behov 10 t Beskrivelse av metode for kartlegging og risikovurdering av ergonomiske forhold Fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø - Inneklima Yrkeshygieniske målinger Inneklima 140 t Beskrivelse av prosedyrer 10

11 Krav til leveransen - Tjenester i gruppe 2 Tjenester som skal leveres etter behov. Faktureres pr. time. Tjenesteområde Aktivitet Estimert Evalueringskrav til fra eget kvalitetssystem for Støy gjennomføring av yrkeshygieniske målinger Belysning samt priser på aktuelle målinger/rapporter Muggsopp Rådgivning Byggsaker Kurs/opplæring Stressmestring Strålevern Sum estimert timebruk tjenester gruppe 2 Rådgivning i valg, bruk og vedlikehold av personligverneutstyr, inneklima, fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø. Rådgivning innen yrkeshygieniske problemstillinger 360 timer Beskrivelse av kursinnhold og gjennomføring Samlet estimert timebruk BHT-tjenester 1070 timer 11

12 Omfang av tjenestene/oppdrag Utfyllende beskrivelse av innhold av tjenester og kvalitet Handlingsplan Det skal utarbeides en årlig handlingsplan for s planlagte bistand, samarbeid og oppdrag. Det skal beskrives hvilke aktiviteter som skal gjennomføres når, ansvarlig, planlagt tidsbruk og ansvarlig for kontakt. Kartlegginger og risikovurderinger Virksomheten gjennomfører risikovurderinger i henhold til prinsipper for virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst. Metoden Risiko- og sårbarhetsanalyse benyttes (ROS-metoden) og egen prosedyre er utarbeidet i virksomheten. BHT skal være kjent med ROS-metoden samt sette seg inn i lokal prosedyre for risikovurdering i virksomheten. Årsrapport BHT skal avlegge årsrapport til arbeidsmiljøutvalget innen 31.1 hvert år. Årsrapporten skal bygge på handlingsplanen og redegjøre for virksomhetens arbeid innen helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Rapporten skal inkludere all deltakelse på faste møter, rapporter på utførte oppdrag og andre tiltak som har blitt utført av BHT og virksomheten samt forslag til videre forebyggende tiltak. Sykefraværsarbeid/Inkluderende arbeidsliv - Rådgivning til ledere og ansatte i enkeltsaker BHT skal bistå ledere og ansatte i sykefraværsarbeid, forebyggende og oppfølging. Ledere og ansatte kan kontakte BHT fritt da BHT skal ha en fri og uavhengig rolle. Tidsbruk skal ikke overstige 150 t. Inkludering personer med nedsatt funksjonsevne (IA-delmål 2) Virksomheten har mål om å ha minst 6 hospitanter inne i løpet av året. Dette skjer i samarbeid med NAV/Arbeidslivssenteret i Akershus i forbindelse med nasjonal strategi for unge voksne mellom år som står i fare for å ikke komme inn i arbeidslivet. BHT har en koordinerende rolle inn i dette arbeidet og i det inngår følgende arbeidsoppgaver: - Være kontaktperson for NAV - Finne aktuelle hospiteringsplasser i virksomheten i samarbeid med HR - Vurdere og intervjue aktuelle kandidater for hospitering sammen med aktuell leder for hospiteringsplass - Oppfølging av hospitanter Gravide arbeidstakere 12

13 Gravide arbeidstakere og deres leder anbefales å benytte seg av trekantsamtaler med BHT. Dette er samtaler hvor bedriftslege/jordmor informerer om rettigheter og plikter for leder og for den ansatte. Bedriftslege/jordmor skal også bistå med risikovurdering og tilrettelegging. BHT skal ha kunnskap i tilretteleggingsmuligheter og støtteordninger og bistå leder og ansatt med dette. Individuelle arbeidsplassvurderinger/ tilpasninger Oppdrag innen individuelle arbeidsplassvurderinger skal alltid bestilles/godkjennes av nærmeste leder. Følgende skal inkluderes i et arbeidsplassbesøk: - Informasjon om risikofaktorer forbundet med arbeidet - Hensiktsmessig arbeidsstillinger og arbeidsteknikk - Bruk av hjelpemidler Rapport etter endt oppdrag skal inneholde: - Funksjonsbeskrivelse om arbeidstakers funksjonsevne - Arbeidsplassbeskrivelse om arbeidstakers arbeidsoppgaver/arbeidsforhold - Funn ved arbeidsplassvurderingen/besøket sammenheng mellom arbeidstakers funksjonsevne og arbeidsforhold - Vurdering - anbefalte tiltak/forslag til tilrettelegging av arbeidsplassen Når BHT forslår /henviser til ergonomisk utstyr, skal dette klareres med oppdragsgiver først. Forslag til ergonomisk utstyr skal først og fremst gjøres innen virksomhetens rammeavtaler Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø Omstillinger, Konflikthåndtering, mobbing og trakassering, Tidspress og høy arbeidsbelastning, Vold og trusler om vold Bistand etter behov. Ledere og ansatte kan kontakte BHT fritt da BHT skal ha en fri og uavhengig rolle. Tidsbruk skal ikke overstige 40 t. Medarbeiderundersøkelse BHT skal inneha kompetanse til å lese og tolke resultater av medarbeiderundersøkelsen. Ved behov skal BHT fungere som prossessveileder i utviklingsseminar som skal gjennomføres i etterkant av undersøkelsen. BHT må gjøre seg kjent med prosedyren for gjennomføring av utviklingsseminaret. Del 1: Innledning og gjennomgang av resultater i plenum (40 min) Del 2: Gruppearbeid 1 - Forbedrings - og bevaringsområder (40 min) Del 3: Prioritering av bevarings - og forbedringsområder i plenum (40 min) Del 4: Gruppearbeid 2 - Utarbeide tiltak til handlingsplanen (40 min) Del 5: Presentasjon av forslag til tiltak (40 min) Oppfølging av handlingsplan 13

14 Lederstøtte Målrettede helsekontroller Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver en plikt til å påse at det foretas undersøkelser av arbeidstakernes helse. Dette når arbeidstakerne er eksponert for: - Farlige kjemikalier - Støv med asbestfiber - Biologiske faktorer - Ioniserende strålining - Støy - Mekaniske vibrasjoner - Nattarbeid - Arbeid ved dataskjerm, tilbud om synsundersøkelse Virksomhetsledere kan bestille helsekontroller for sine ansatte. Det inngås en avtale mellom bedriftslege og arbeidsgiver om hvor ofte helsekontroller skal gjennomføres (årlig, annet hvert år osv) Samtlige arbeidstakere skal få innkallelsesbrev fra bedriftslegen med kort beskrivelse om et med helseundersøkelsen, sted og dato for gjennomføring. Innholdet i helsekontroller skal være i henhold til arbeidsmedisinske veiledninger i NEL (Norsk elektronisk legehåndbok) Gjennomføring av helsekontroller skal foregå i oppdragsgivers lokaler. All informasjon som innsamles under helsekontrollen registreres i arbeidstakerens journal og lagres i arkivsystemet. Informasjon om funn og behov for eventuelle tiltak gis til arbeidstaker etter at undersøkelsen er gjennomført. Arbeidstaker informeres om eventuelle prøvesvar skriftlig kun hvis det foreligger avvik i forhold til referanseområder. Etter gjennomførte helsekontroller skal rapport på gruppenivå sendes til virksomhetsleder. Rapporten skal ikke innholde personopplysninger, men forslag til HMS-tiltak på arbeidsplassen Arbeidstakerregister BHT skal sørge for at det føres register over arbeidstakere som er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier, samt arbeidstakere som arbeider med bly og blyforbindelser. Registeret skal inneholde navn, fødselsnummer, stilling og arbeidssted og opplysninger om hvilke farlige kjemiske stoffer arbeidstakeren eksponeres for, hvordan og i hvilke konsentrasjoner eksponeringen forekommer, og tidspunkt og varighet for eksponeringen. Registeret skal bare inneholde disse opplysningene. Systemansvarlig stoffkartotek 14

15 Yrkeshygieniker i BHT skal ha systemansvar for stoffkartoteket i virksomheten. Dette innebærer følgende arbeidsoppgaver: - koordinator for superbrukerne - å kvalitetssikre oppdateringen av det elektroniske stoffkartoteket - å oppdatere prosedyre Stoffkartotek og håndtering av kjemikalier i HMS-håndbok - å administrere brukertilganger i elektronisk stoffkartotek (ECO-online) - å informere ledelsen og superbrukerne for stoffkartoteket om endringer i det elektroniske stoffkartoteket, regelverket eller rutiner - opplæring av superbrukerne i ECO-online, risikovurdering av kjemikalier og bruk av stoffkartotek - å ha oppfølgingsmøter med superbrukerne Grunnkurs HMS for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Grunnkurs for HMS for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal holdes årlig for nye verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Kurset skal ha en varighet på 40 timer og innholdet skal være i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kurset skal være bedriftsinternt og tilpasses virksomhetens risikoforhold og interne prosedyrer. Kurset skal foregå i virksomhetens lokaler. HMS-opplæring for ledere Kurset skal ha en varighet på minimum 1 dag og innholdet skal være i henhold til Arbeidsmiljøloven 3-5. Kurset skal være bedriftsinternt og tilpasses virksomhetens risikoforhold og interne prosedyrer. Kurset skal foregå i virksomhetens lokaler. Gravide arbeidstakere BHT skal holde informasjonsmøter for gravide og ledere med gravide arbeidstakere med tema smittevern og ergonomi. Møtet holdes 2 ganger i året over 2 timer. 15

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Kravspesifikasjon Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. KRAVSPESIFIKASJON 3 2. GENERELLE KRAV.. 3

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr:

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr: Vedlegg A Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjenester DL-nr: 201400073 1 KRAVSPESIFIKASJON 1.1 GENERELLE FORVENTNINGER TIL LEVERANSEN ØKOKRIM, heretter kalt oppdragsgiver, skal inngå ny rammeavtale

Detaljer

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE BEHOVSBESKRIVELSE Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 1 av 6 Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Oppfølging og evaluering av leveransene underveis i året Risikovurdering Handlingsplan for fagavdelingene

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter

Detaljer

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periode: 04.01.2016 til 04.01.17 OMRÅDE AKTIVITET FORKLARING TIDSPUNKT ANSVARLIG Systematisk HMS arbeid Planarbeid Vernerunder Rådgiving/Oppfølging

Detaljer

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 2 til Anskaffelse 15/8837 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Organisasjonsavdelingen, Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Kravspesifikasjon / tilbudsskjema

Kravspesifikasjon / tilbudsskjema Kravspesifikasjon / tilbudsskjema Besvarelse fra tilbyder Tilbudsfrist: 19.09.12 kl 12:00 Bedriftshelsetjenester til EB Ref: 1414431 (2) B-BHT til EB 2012 -Kravspesifikasjon og tilbudsskjema Side 1 av

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 1 til Anskaffelse 11/3266 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00,

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø HANDLINGSPLAN Handlingsplanen utarbeides i tråd med Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Agder Arbeidsmiljø skal ha

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr:

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr: Vedlegg A Kravspesifikasjon ammeavtale for bedriftshelsetjenester DL-nr: 201400073 1 KAVSPESIFIKASJON 1.1 GENEELLE FOVENTNINGE TIL LEVEANSEN ØKOKIM, heretter kalt oppdragsgiver, skal inngå ny rammeavtale

Detaljer

Organisasjonsstruktur

Organisasjonsstruktur Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med anskaffelse av bedriftshelsetjeneste for Trøndelag fylkeskommune. 1. - 2. juni 2017, Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Trøndelag fylkeskommune inviterer

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-2 Journalnr.: 15/294 Møte: Nr.05/15 26.11.2015 Saksansvarlig: Krenar Badivuku Sakstittel: Helse-

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Side 1 av 7 Innhold 1 Organisering av oppdraget... 3 2 Beskrivelse av anskaffelsens tjenesteinnhold... 3 3

Detaljer

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Status erfaringer utfordringer Godkjenningsenheten for BHT 21.03.2014 1 Status godkjenning Pr 7. mars 2014: 375 søknader registrert. 260 godkjente (flere med

Detaljer

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen 1 Hvor går BHT? Tone Eriksen Overlege, Østfold og Akershus Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fortid berglegen Nåtid - godkjent Fremtid? 3 1 Bedriftshelsetjeneste - historien bak Første bedriftslege: 1656

Detaljer

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020)

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Bedriftshelse Nord AS er lokalisert med kontorer på Finnsnes og Bardufoss. Bedriftshelse Nord AS har et tverrfaglig team bestående

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til TINGVOLL VGS

Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til TINGVOLL VGS Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til TINGVOLL VGS Handlingsplanen er basert på avtalen om leveranse av bedriftshelsetjeneste fra Stamina Helse. Planen

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Informasjons- og forhandlingsmøte

Informasjons- og forhandlingsmøte Informasjons- og forhandlingsmøte 24. november 2016 Prosjektledelse i SAS og hovedtillitsvalgte i Stokke, Andebu og Sandefjord Agenda 24.11.2016 Velkommen Innledning Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker

Detaljer

Møteinnkalhng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07-09. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen. Dato: 27.05.2015.

Møteinnkalhng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07-09. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen. Dato: 27.05.2015. Møteinnkalhng nestleder Christianne Stroop Nore og Uvdal kommune 21. mai 2015 telefon 41550860 eller e-post, christianne.stroop(änore-oq-uvdal.kommune.no Hvis du ikke kan møte melder du i fra til møteleder

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Årsrapport Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4.

Årsrapport Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4. Årsrapport 2016 Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Utarbeidet av: Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4.2017 Midtun Årsrapporten er sendt til: Organisasjonsavdelingen

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

Årsrapport for 2016 for Åmli kommune

Årsrapport for 2016 for Åmli kommune Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Årsrapport for 2016 for Åmli kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE Oppdragsgiver Åmli kommune / Terje Beruldsen Distribuert til Terje Beruldsen, leder rådmannens stab Trine Krossbekk

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

for Amli kommune Arendal

for Amli kommune Arendal staminå< Stamina bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Åmli kommune v/ Terje Beruldsen for Amli kommune Arendal 13.01.2015 www.staminagroup.no Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS Bedriftsnavn: Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Hjelp24 as Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2011 fra Hjelp24

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Arbeidshelse Quality Hotel Augustin 19. Mai 2010 Ingun Elisabeth Rosenberg, seniorinspektør Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

Handlingsplan 2017 (høst) 2018 (vår) for avtalt bistand fra Stamina Helse til Sunndal VGS

Handlingsplan 2017 (høst) 2018 (vår) for avtalt bistand fra Stamina Helse til Sunndal VGS Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Handlingsplan 2017 (høst) 2018 (vår) for avtalt bistand fra Stamina Helse til Sunndal VGS Handlingsplanen er basert på avtalen om leveranse av bedriftshelsetjeneste fra Stamina

Detaljer

BILAG 1 KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON

BILAG 1 KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON Leverandøren skal sikre god tilgjengelighet og et likt tilbud til alle deler av etatens organisasjon 1.1 Beskrivelse av tjenesten Leverandøren skal bistå arbeidsgiver

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene

Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Bjørn Lau, Dr. philos / organisasjonspsykolog Avdelingsdirektør, STAMI Professor II, NTNU & Cecilie Aagestad, Msc organisasjonspsykologi

Detaljer

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING Fysioterapeut Elin Os Haare Fylkeskommunen Modul 3 kurs 09.november 2017 / SIDE 1 Agenda Hva er ergonomi? Hva er muskel- og skjelettplager? Hva sier lovverket

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder:

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder: 1 av 11 HMS-avdelingen 23.10.2015 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalgene ved NTNU, HiST, HiG og HiÅ Kopi til: Fra: Signatur: Arbeidsgruppe HR Personaltjenester og HMS ABH Samordning av systematisk HMS-arbeid

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Kapittel I Innledende bestemmelser

Kapittel I Innledende bestemmelser På www.arbeidstilsynet.no kan ein lese følgjande kommentarar til bedriftshelsetenesteforskrifta. Kapittel I Innledende bestemmelser Kapittel II Bruk av bedriftshelsetjenesten Kapittel III Godkjenningskrav

Detaljer

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester halvårsrapport

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester halvårsrapport Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester 2013 - halvårsrapport Dato for møte med BHT: 28.11.2012 Antall ansatte som omfattes av planen: ca 1100 Tiltak ( Beskriv tiltaket, sted/bygning,

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.2011 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - organisering og ressurser Tilråding: Styret tar orienteringen om HMS organisering

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015 Eksponeringsregister Informasjonsmøte 15. juni 2015 Bakgrunn Forskrift om utførelse av arbeid kap. 31 Faktorer som utløser krav om register: Kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Grete B. Åsvang, tlf. 75 51 29 47 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Vedlegg 1 Oversikt over lukkede pålegg

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Fokus på tiltak og veien videre St.Olavs Hospital Arbeidsmiljøavdelingen 2012 Bedriftsykepleier/jordmor Bjørg Sørvik Innhold Historikk

Detaljer

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester 2013

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester 2013 Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester 2013 Dato for møte med BHT: 28.11.2012 Antall ansatte som omfattes av planen: ca 1100 Tiltak ( Beskriv tiltaket, sted/bygning, antall personer

Detaljer

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune Land Bedriftshels edriftshelsetj tjenes neste VEIEN TIL HELSE ELSE,, MILJØ M OG SIKKERHE IKKERHET, M Til IK-perm Til Nordre Land Kommune v. Inger Berit Heimdal 2870 DOKKA Årsrapport 2007 for Nordre Land

Detaljer

KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE

KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE KVAM HERAD VEDLEGG 1 KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE INNHALDSLISTE 1.1 GENERELT... 3 1.2 NÆRMARE OM DEI FAGLEGE KVALIFIKASJONANE... 4 1.2.1 Godkjenning... 4 1.2.2 Krav til kontorstad... 4 1.2.3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

IA-skolen. - pilot. Samling november 2014

IA-skolen. - pilot. Samling november 2014 IA-skolen - pilot Samling 1 12. november 2014 IA-skolen Pilot 2014 Mål for IA-skolen: Bidra til økt handlingskompetanse og motivasjon for å arbeide systematisk og målrettet med utvikling av inkluderende

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

Arbeidstilsynet fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv! fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv! Status - erfaringer - utfordringer Harald Gran Midt-Norge Kompetansenettverk ergonomi Kompetansenettverket for ergonomiske og organisatoriske arbeidsbetingelser

Detaljer