Barn og unges kontakttelefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn og unges kontakttelefon"

Transkript

1 Barn og unges kontakttelefon Årsrapport 2001

2 2 Barn og unges kontakttelefon 2001 Norges Røde Kors Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Sentral koordinator: Mette Jørgensen Oslo Røde Kors Postboks 3 Grønland 0133 Oslo Distriktskoordinator: Veslemøy Koppang Akershus Røde Kors Fetveien Kjeller Distriktskoordinator: Marit Nøstdal Buskerud Røde Kors Tollbugata Drammen Distriktskoordinator: Gro Rypaas Telemark Røde Kors Postboks 361 Sentrum 3701 Skien Distriktskoordinator: Elianne Kikut / Mette Dale Rogaland Røde Kors Hovebakken Sandnes Distriktskoordinator: Laila Grønn / Liv Alsaker Sande Bergen Røde Kors Postboks Nordnes Distriktskoordinator: Irmelin B. Christensen Møre og Romsdal Røde Kors Borgundveien Ålesund Distriktskoordinator: Marianne Paulsen Sør-Trøndelag Røde Kors Postboks 2868 Elgsæter 7432 Trondheim Distriktskoordinator: Lars Bakketun Nordland Røde Kors Postboks Narvik Distriktskoordinator: Tove Olga Refsnes

3 3 Innhold 5 Forord 7 Om tjenesten 11 Henvendelser i Ja visst gör det ont när knoppar brister...

4 4 Ja visst gör det ont av Karin Boye Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt, som tär och spränger? Ja visst gör det ont när knoppar brister, ont för det som växer och det som stänger. Ja nog är det svårt när droppar faller. Skälvande av ängslan tungt de hänger, klamrar sig vid kvisten, sväller, glider - tyngden drar dem neråt, hur de klänger. Svårt att vara oviss, rädd och delad, svårt att känna djupet dra och kalla, ändå sitta kvar och bara darra - svårt att vilja stanna och vilja falla. Då, när det är värst och inget hjälper, brister som i jubel trädets knoppar. Då, när ingen rädsla längre håller, faller i ett glitter kvistens droppar glömmer att de skrämdes av det nya glömmer att de ängslades för färden - känner en sekund sin största trygghet, vilar i den tillit som skapar världen.

5 5 Forord Røde Kors Barn og unges kontakttelefon er et tilbud til alle barn og unge som trenger noen å snakke med. Ved kontakttelefonen er det frivillige voksne telefonvakter som svarer barn og unge på et medmenneskelig plan. Røde Kors har et idegrunnlag som er begrunnet med syv prinsipper: Humanitet, Upartiskhet, Nøytralitet, Uavhengighet, Frivillighet, Enhet og Universalitet. Prinsippene er grunnlaget for alt Røde Kors-arbeid og gjelder både nasjonalt og internasjonalt i fred som i krig. kunne ta del i den. Dette vil vi å gjøre uten å offentliggjøre enkelthistoriene. Barn og ungdom er de eneste som kan fortelle oss om hvordan de egentlig har det. Det gjør de hver dag [mandag til fredag] hos Barn og unges kontakttelefon. Denne rapporten er ment å gi et lite innblikk i hva barn og ungdom forteller om sin hverdag til Røde Kors. God lesning! Røde Kors legger også FNs Barnekonvensjon til grunn for tjenesten. Artikkel 12 sier at alle barn har rett til å uttrykke sin mening og å få den respektert i spørsmål som angår dem. Barn og unges kontakttelefon skal være nøytral i spørsmål om politisk, etnisk, religiøs eller ideologisk karakter. Alle som arbeider for Barn og unges kontakttelefon har taushetsplikt, og innringerne har rett til å være anonyme. Artikkel 14.2 slår fast at foreldrenes ansvar for sine barn skal respekteres. Kontakttelefonen skal med dette ikke ta parti i konflikter som angår barn og deres foreldre, men høre barnet som part i saken. Gjennom de årene Røde Kors har drevet kontakttelefonen har vi etter hvert opparbeidet oss god kunnskap om barn og unges oppvekstvilkår. Deler av denne kunnskapen er ikke ment for andre ører enn for barnet/ungdommen som forteller og Røde Kors som lytter. Men mye av kunnskapen om barn og unges hverdag er så betydningsfull at vi ønsker at flere skal

6 6

7 7 Om tjenesten Formålet med tjenesten Barn og unge er en sårbar gruppe noen opplever små kriser i hverdagen mens andre vokser opp i et mer eller mindre utsatt oppvekstmiljø. Det er derfor et mål for Norges Røde Kors å drive forebyggende barneog ungdomsarbeid. Barn og unges kontakttelefon har som formål å forebygge isolasjon og ensomhet hos barn og unge og å hjelpe dem som ønsker det. Barn og unges kontakttelefon skal bidra til: at barn og unge blir hørt å øke kontakt/samhandling mellom barn og voksne å styrke barn og unges tilhørighet til sitt sosiale nettverk at spesielt utsatte barn og unge får nødvendig hjelp av voksne å gjøre barns kunnskap om egen livssituasjon kjent Kontakttelefonen tilbyr barn og unge samtale med en voksen som har tid til å høre på. Telefonvaktens funksjon i samtalen er å gi innringeren positive erfaringer i å dele tanker og oppfatninger med en voksen. Det er lite ønskelig at anonym telefonkontakt blir en fast del av barn og unges sosiale nettverk. Det er derimot et mål for samtalen at innringere blir oppmuntret til å sette ord på det de er opptatt av, og samtidig får mot til å involvere sine nærmeste. Telefonvaktene har et spesielt ansvar for å lytte til innringere som har det vanskelig og bidra til at de får den hjelpen de ønsker. fredag mellom og (uavhengig av høytidsog helligdager). Ved full bemanning er det 18 betjente linjer i åpningstiden. Tellerskritt-utgifter Av hensyn til målgruppen er kontakttelefonen et kostnadsfritt tilbud for innringer med unntak av samtaler fra mobiltelefon. Henvendelser til Røde Kors registreres heller ikke på faktura fra teleoperatør. Anonymitet Røde Kors respekterer alltid innringers rett til/ønske om å være anonym. Telefonvakter og koordinatorer representerer Røde Kors` Barn og unges kontakttelefon og svarer på vegne av organisasjonen. Røde Kors har et spesielt ansvar når barn eller unge forteller at de mangler nødvendig omsorg, eller er utsatt for overgrep. Når slike innringere er anonyme, gir telefonvaktene informasjon om hvordan de kan få hjelp der de bor. Fortrolig opplysninger Alle telefonvakter skriver under en taushetserklæring når de begynner i kontakttelefonen. Opplysninger som blir gitt i samtaler kan bare omtales generelt. Det tas ikke kontakt med personer eller instanser uten at barnet eller den unge gir sitt samtykke. Innringere gjøres kjent med hjelpeapparatet og hvilke instanser som tilbyr passende hjelp. Åpningstid Barn og unges kontakttelefon er åpen hver mandag til

8 8 Organisering Kontakttelefonen ble etablert i Oslo i 1984, og omfatter i dag 9 svarsteder. Svarstedene ledes av en ansatt distriktskoordinator som er knyttet til Røde Kors distriktskontor. Distriktsstyrene har det administrative og faglige ansvaret for distriktets drift. Norges Røde Kors har et ansvar for å koordinere virksomheten og å gi et helhetlig tilbud til hele landet. Det innebærer at Norges Røde Kors utarbeider overordnete retningslinjer for felles organisering og drift. En sentral koordinator har ansvar for oppfølging av disse, for registrering av telefonhenvendelsene, markedsføring og utvikling av tjenesten. Fagråd Det er opprettet fagråd tilknyttet hvert svarsted med opptil fem medlemmer fra aktuelle fagetater (f. eks. psykolog, barnevernsarbeider, politi, helsesøster osv.) Fagrådets funksjon er å gi råd og veiledning til kontakttelefonens ansvarlige ved hvert svarsted. Telefonvakter I rekrutteringen av nye vakter til kontakttelefonen legges det særlig vekt på egnethet og erfaringsbakgrunn. Det stilles ikke krav til sosialfaglig bakgrunn. Vaktenes alder i forhold til målgruppe og type telefoner vurderes grundig. Utgangspunktet for rekrutteringen er at telefonvaktene ikke bør være under 20 år. For å bli telefonvakt må man ha gjennomgått et obligatorisk opplæringskurs og intervju hvor søkeren evt. blir godkjent som vakt. Ett av kravene til telefonvaktene er at de bør minimum sitte to vakter i måneden for å holde en viss kontinuitet. Alle vakter må skrive under taushetserklæring og en ettårig kontrakt som frivillig telefonvakt. Vaktene har ikke anledning til å stå frem i media med bilde og navn som telefonvakt. Det er heller ikke tillatt å ta personlig kontakt med innringer eller dennes familie. Veiledning av telefonvakter Selv om de fleste samtalene som gjennomføres er enkle og uproblematiske, er noen samtaler innimellom svært tunge. Telefonvaktene er i en situasjon hvor de hele tiden gir av seg selv uten å få tilbakemelding om resultatet. Distriktskoordinator sørger derfor for at vaktene får tilbud om veiledning underveis. Telefonvaktene tilbys både daglig veiledning og deltakelse på temakvelder. Temakvelder brukes både til formell og uformell veiledning. I tillegg er det som oftest to telefonvakter tilstede samtidig. På denne måten kan vaktene være til støtte for hverandre, både når det gjelder egne reaksjoner og evt hjelp dersom man må ringe andre telefoner når man sitter med innringer (ambulanse, barnevern e l). I 2001 var det omkring 400 frivillige telefonvakter som tok i mot henvendelser fra barn og unge. Vaktene er vidt forskjellig både når det gjelder alder, yrke, utdanning, sosial og geografisk bakgrunn.

9 1 Ikke reelle henvendelser er henvendelser som ikke fører til kommunikasjon mellom innringer og telefonvakt f. eks. banning, skriking, tause samtaler eller henvendelser som viser seg å være oppdiktede historier. 9 2 Reelle henvendelser er samtaler hvor det er en kommunikasjon mellom innringer og telefonvakt om et reelt tema. Informasjon/markedsføring Barn og unges kontakttelefon arbeider for å gjøre tjenesten kjent for barn og ungdom. Dette gjøres blant annet ved besøk i skolene, utdeling av brosjyrer og annonsering. I 2001 ble det laget en egen reklamefilm for kino og tv og annonsekampanje for aviser, magasiner og lignende. Gjennom et samarbeid med Narvesen gjennomførte Barn og unges kontaktelefon en kampanje i ulike media i perioden oktober til og med desember. Kampanjen besto av: Kinoreklame i fem store byer (Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim, Tromsø) i fire uker i oktober og desember. Postkort-kampanje (Kort Sagt) i oktober og desember Annonse i ungdomsmagasinene Topp, Goal, Inside, Julia, Offisielt Norsk Playstation Magasin i oktober, november og desember. Annonse i kladdebok som deles gratis ut til elever på videregående skoler i desember. Om statistikken Alle henvendelsene til Barn og unges kontakttelefon blir registrert. De registreres i to ulike skjema: ett for ikke reelle henvendelser 1 og ett for reelle henvendelser 2. De reelle henvendelsene registreres i et skjema som brukes til statistiske analyser. Det er dette som danner grunnlag for tallene om de som ringer Barn og unges kontakttelefon. Persondata om innringer registreres ikke. Enkeltpersoner kan derfor ikke spores tilbake. Skjemaene fylles ut av telefonvaktene som har kontakt med innringer. I 2001 var dette 400 personer. Hver enkelt samtale tolkes av telefonvakten inn i skjemaet. Dette innebærer et visst grad av skjønn med tanke på hvordan hver enkelt telefonvakt oppfatter samtalen. Faren for at telefonvaktene registrerer færre tema enn hva samtalen egentlig handlet om, er imidlertid mer sannsynlig enn faren for overrapportering. Skjemaet er utformet for å kunne registrere de tema som tas opp i samtalen. Dette er annerledes enn å utforme en vanlig spørreundersøkelse der man vet hva man ønsker å undersøke. Ved enkelte samtaler er kategoriene i skjemaet mangelfulle fordi det ikke inneholder alle tenkte samtaletema. Skjemaet dekker likevel de fleste hovedtema som henvendelsene handler om. Denne problemstillingen har imidlertid ført til en årlig revidering av skjemaet noe som innebærer at ikke alle tallene er sammenliknbare fra år til år. De som ringer Barn og unges kontakttelefon er ikke et representativt utvalg for ungdomsbefolkningen basert på vitenskapelige utvalgsmetoder. Flere av innringerne ringer blant annet mange ganger. Tallene gir oss likevel et bilde på hvordan mange barn og ungdom i Norge opplever sin hverdag. De er barn og unges egne beskrivelser av hvordan de har det. Vi har også valgt å bruke noen sitater som går igjen i samtalene for å beskrive tallene bedre. Statistikken varierer ikke i stor grad fra år til år og harmonerer i relativt god grad med annen statistikk om barn og ungdom.

10 10

11 11 Henvendelser 2001 Antall henvendelser Røde Kors får svært mange henvendelser fra barn og ungdom. I 2001 mottok kontakttelefonen til sammen henvendelser. Av disse ble statistikkført som reelle samtaler. Dette er samtaler som fører til en reell kommunikasjon mellom innringer og telefonvakt Antall henvendelser til Barn og unges kontakttelefon Reelle henvendelser Ikke reelle henvendelser Totalt Ikke-reelle samtaler I 2001 ble totalt av henvendelsene definert som ikke-reelle samtaler. Av disse var det hele 50% som la på før noe i det hele ble sagt. I 4% av tilfellene ble ikke telefonen lagt på med en gang, men ingenting ble sagt av den som ringte. I disse situasjonene forteller ofte telefonvakten om tjenesten før samtalen avsluttes. Mange av de ikke-reelle samtalene, 46%, defineres som rene utprøvingssamtaler. Med utprøving menes at barna/ungdommene ringer for å teste ut telefonvaktene. Det kan være alt fra banning, skriking, gjenger som ringer sammen, tøyseprat, oppdiktede historier og lignende. Noen ganger skjer dette for at barna/ungdommene ønsker å finne ut hvorvidt de kan ringe tilbake om et reellt tema hvorvidt telefonvaktene er voksne de finner verdige som samtalepartnere. Andre ganger skjer det på grunn av kjedsomhet eller fordi de rett og slett ønsker å teste ut voksnes grenser. Ikke - reelle samtaler, 2002 (totalt ) Gjennom de fire siste årene har Røde Kors opplevd en reduksjon av antall henvendelser. Årsakene til dette tror vi er mange. Noen forklaringer mener vi kan knyttes til det faktum at barn og unge i større og større grad tar i bruk nye teknologiske virkemidler for å kommunisere. Bruken av mobiltelefoner har økt kraftig de siste årene, også for de yngste. Ungdom er i dag storforbrukere av SMS-meldinger. I tillegg er mye av den typen informasjon ungdom etterspør på telefon også tilgjengelig på internett. 46 % Utprøvingssamtaler 4 % Taushet 50 % Lagt på

12 12 "Jeg er forelska i bestevenninna min sin kjæreste " "Jeg har akkurat flyttet til Norge, hvordan kan jeg få venner?" "Jeg blir ertet. Nå får jeg også ekle meldinger på mobiltelefonen min. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre " "Jeg får ikke være med på leirskole" "Hvor får jeg tak i angrepillen?"

13 13 "Jeg blir ertet fordi jeg er annerledes" "Hva er onani? Er det farlig?" "Jeg har angst, men det er litt vanskelig å snakke om" "Kan du hjelpe meg med matteleksa?" "Jeg blir ertet fordi jeg er annerledes"

14 Antall henvendelser fordelt på måned, Des Nov Okt Sep Aug Jul Jun Mai Apr Mar Feb Jan Når det gjelder forholdet mellom de reelle og de ikke-reelle henvendelsene har andelen reelle samtaler økt fra 31 til 36 prosent. Forholdet mellom reelle og ikke reelle henvendelser, % 80 % 60 % En oversikt over antall henvendelser i forhold til ukedag viser at det er flest henvendelser på mandag, tirsdag og onsdag. Fredag er dagen med færrest henvendelser. Flest henvendelser mottar telefonvaktene i det tidligste tidspunktet av åpningstiden; kl Da er de fleste av barna og ungdommene alene hjemme og har anledning til å bruke telefonen "uforstyrret". Vi mottar også mange telefoner fra barn som ikke liker å være alene hjemme og fra barn og ungdom som kjeder seg. 40 % % 0 % Ikke-relle henvendelser Reelle henvendelser Antall henvendelser varierer i løpet av året. Røde Kors opplever en nedgang i antallet reelle henvendelser i de såkalte feriemånedene, særlig i sommerferien. Foreldre er da generelt sett i mye større grad tilgjengelig for barna sine og deltar mer aktivt i barnas hverdag. Behovet for å ringe kontakttelefonen blir da sannsynligvis mindre hadde færre samtaler i første halvår sammenliknet med året før. For andre halvår mottok imidlertid Røde Kors flere samtaler enn året før. Dette har sannsynligvis sammenheng med en markedsføringskampanje som ble gjennomført i løpet av høsten og vinteren % av samtalene varer fra ett til fem minutter, mens 16% er lengre og 20% er kortere. Henvendelsene til Røde Kors påvirkes i svært liten grad av store hendelser - nasjonalt eller internasjonalt. Ved for eksempel "Baneheia-saken" eller "terroraksjonen 11. september" i USA mottok Røde Kors i liten grad samtaler fra unge som ønsket å snakke om dette. Ved slike hendelser ser det ut som om de nære omgivelsene, skole og foreldre, er raske til å diskutere og snakke med ungene sine. Dette er i tillegg saker det kan være enklere å diskutere og snakke åpent om enn personlige erfaringer og problemer. Hvem ringer? Forskjell mellom gutter og jenter Det er langt flere jenter enn gutter som ringer kontakttelefonen. Hele 68% av de som ringer inn er jenter, mens 28% er gutter. 3% har ikke oppgitt informasjon om kjønn.

15 Henvendelser på alder, (N:2001:39.021/2000:45409) Samtalens karakter, % 20 % % 10 % 5 % % Under 9 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Over 16 år Ikke oppgitt Kontaktsøkende Problemløsning Krisepreget Hvor gamle er de som ringer? Målgruppen til kontakttelefonen er barn og unge i alderen 6-18 år. De fleste som ringer telefonen faller inn under denne aldersgruppen. Vi mottar flest henvendelser fra ungdom i aldersgruppen år. 12-åringene er de som ringer hyppigst. Omkring 19% av henvendelsene er anonyme i den forstand at de ikke oppgir alderen sin. Det har ikke skjedd store endringer på dette bildet i den perioden Røde Kors har hatt kontakttelefonen. Utviklingen fra år til år er relativt lik. I 2001 mottok telefonen noe flere samtaler fra ungdom på 14 år og eldre sammenliknet med året før. Samtalenes karakter Henvendelsene til Barn og unges kontakttelefon kommer i hovedtrekk fra barn og ungdom som har spørsmål knyttet til oppvekstvilkår og hverdagsliv. Mange barn og ungdom gir uttrykk for mangel på voksenkontakt, men også at enkelte samtaletema ikke er ønskelig å snakke om med foreldre eller andre nære voksne. I 2001 mottok Røde Kors samtaler fra barn og ungdom som søkte kontakt med en voksen samtaler hadde som utgangspunkt at innringer ønsket å få løst et problem/diskutert en problemstilling. Noen av henvendelsene er så alvorlig av de kan betegnes som krisepregete. Dette dreier seg om store problemer som f eks seksuelle overgrep, omsorgssvikt, vold og selvmordstanker. I 2001 var henvendelser av en slik art at de ble definert som krisepreget. Tema for samtalene Henvendelsene til kontakttelefonen er kategorisert i hovedgrupper med underkategorier. Hovedgruppene er: Generelle tema Rusmidler og rus Kropp og seksualitet Konflikter og problemer Lov og orden Røde Kors mottar flest henvendelser om hovedkategoriene "generelle tema" 42% og "kropp og seksualitet" 30%. I 21% av samtalene ønsker innringer å få hjelp til å drøfte konflikter og problemer de opplever. Færrest henvendelser er det om "rusmidler og rus" og "lov og orden". Henvendelser fordelt på tema, Prosent Generelle tema 42 % Rusmidler og rus 4 % Kropp og seksualitet 30 % Konflikter og problemer 21 % Lov og orden 3 %

16 Tema sett i forhold til alder, Prosent Generelle tema Konflikter og problemer Rusmidler og rus Lov og orden 10 5 Kropp og seksualitet 0 17 år 16 år 15 år 14 år 13 år 12 år 11 år 10 år 9 år under 9 år Kjønnsforskjeller Det er som tidligere beskrevet flere jenter enn gutter som ringer til telefonen. Gjennomsnittlig er antall henvendelser fra 68% jenter og 28% gutter. Diagrammet nedenfor viser en oversikt over tema for samtalen sett i forhold til kjønn. Det er kun små variasjoner mellom temaene med hensyn til kjønnsforskjeller. Tema sett i forhold til kjønn, Prosent 120 % 100 % snakkes oftere om i de eldre aldersgruppene enn de yngre hvor "generelle tema" opptrer hyppigst. Faktaspørsmål Kontakttelefonen mottar svært mange henvendelser fra barn og unge som ønsker seg svar på ulike faktaspørsmål. Det gjelder først og fremst spørsmål knyttet til kropp og seksualitet Over 52% av spørsmålene som gjelder fakta er om kropp og seksualitet, mens 39% er om generelle tema. Mens det er en liten andel flere jenter enn gutter som har spørsmål om generelle tema, er andelen gutter flere når det gjelder spørsmål om kropp og seksualitet % 60 % 40 % Faktaspørsmål om... (N:11.931) % 0 % Lov og orden Konflikter og problemer Kropp og seksualitet Rusmidler og rus Generelle tema Gutt Jente Generelle tema 39 % Rusmidler og rus 2 % Aldersforskjeller Linjediagrammet viser en oversikt over tema for samtalen sett i forhold til alder. Det er relativt lik aldersfordeling med hensyn til hvilken hovedgruppe samtalene kategoriseres under. Det er en tendens til at hovedgruppen "rusmidler og rus" og "lov og orden" Konflikter og problemer 4 % Lov og orden 3 % Kropp og seksualitet 52 %

17 17 Generelle tema Hovedgruppene er delt opp i kategorier. Søylediagrammet viser en oversikt over kategoriene og antall henvendelser fordelt på kategoriene. "Generelle tema" er den gruppen vi mottok flest henvendelser om i 2001, hele ringte om tema som var knyttet til denne kategorien. Henvendelser om "Generelle tema" handler for det meste om de "små nære ting" i livet til innringerne. De ønsker å snakke om vennskap og forelskelse, om de arenaer de deltar på som skolen, fritiden og hjemmearenaen. Mange ønsker kun å ha noen å fortelle hverdagsopplevelsene sine til, men mange ønsker også å få råd om hvordan de skal håndtere sine utfordringer. Sitater: "Kan du hjelpe meg med matteleksa?" "Kan du gi meg oppskriften på sjokoladekake, pizza, pannekaker "Jeg har akkurat flyttet til Norge, hvordan kan jeg få venner?" "Jeg bor så langt fra skolekameratene mine, er mye alene og kjeder meg" "Jeg blir plaget av storesøsteren min. Hva skal jeg gjøre?" "Jeg er forelska i bestevenninna min sin kjæreste " "Jeg er interessert i læreren. Skal jeg fortelle han det?" "Hvordan sjekker man opp en gutt/jente?" "Hvordan får jeg plommen ut av egget som jeg skal male på?" Generelle tema 2001 (N:20.530) Vennskap Forelskelse/ kjærlighet Familie Skole Fritid Mat Informasjon om kontakttelefon Adopsjon Eksistensielle spørsmål Annet

18 18 Kropp og seksualitet Mange barn og ungdom ringer Røde Kors for å snakke om "Kropp og seksualitet". I 2001 mottok vi henvendelser om dette temaet. Innholdet i samtalene varierer en god del, det er alt fra små korte spørsmål til lange samtaler om seksualitet, forhold til egen kropp, pubertet og graviditet. Vi opplever at mange barn og unge som ringer oss om akkurat dette synes det er vanskelig å snakke med sine egne foreldre om slike tema. Det er flaut og noen ganger er ungdommene kommet lengre i en seksuell utvikling enn det de tror foreldrene ønsker. Det at Røde Kors tilbyr ungdommene å være anonyme gjør at de føler seg tryggere på å fortelle om sine opplevelser og å diskutere dem. Samtidig gir flere av ungdommene uttrykk for at de snakker med vennene sine om dette, men at de trenger og ønsker å diskutere dette med en voksen person som har mer kunnskap og erfaring. Det temaet som hyppigst tas opp her er menstruasjon. Svært mange av jentene som ringer Røde Kors har ikke fortalt foreldrene sine om at de har fått menstruasjon. De synes det er flaut. Noen kan være engstelige, mens andre har spørsmål om fakta som f eks når det er vanlig å få "den" eller hvordan de får tak i bind og om de kan bruke tampong. uansett noe som barn og ungdom ikke synes å få snakket nok om. Teknisk kunnskap om detaljer handler heller ikke om å være i harmoni med egne følelser og egen kropp. Til tross for et økt kunnskapsnivå har ikke alle ungdommene som ringer oss tenkt gjennom egne følelser knyttet til det å være seksuelt aktiv. Seksualitet synes å ha fått en status som i større grad er knyttet til teknikk enn følelser i enkelte ungdomsgrupper. Kropp og seksualitet 2001 (N:14.774) Egen seksualitet 1763 Misnøye med kropp Spiseforstyrrelser Menstruasjon Pubertet Prevensjon Graviditet Røde Kors synes å merke en endring over tid når det Abort 201 gjelder disse henvendelsene. Barn og ungdom i dag Homofili 584 synes å være mer opplyste og har ofte god kunnskap om tekniske detaljer i forhold til seksualitet og sam- Sexpress 471 leie. Til tross for mer kunnskap på enkelte områder, mangler mange av barna/ungdommene grunnleggende kunnskap på andre områder. Dette temaet er Annet

19 19 Sitater: "Å få mensen som første jenta i klassen er ikke noe særlig " "Hvorfor er mamma sur når hun har mensen?" "Kjæresten min vil ha samleie, men tissen min er bare 5 cm " "Hva synes du er passe vekt å veie?" "Hva er orgasme?" "Kan jeg bruke tampong, og hvor lenge kan den sitte i før den må byttes?" "Hvor kjøper jeg bind?" "Hvor får jeg tak i angrepillen?" "Jeg er 15 år og har ikke fått mensen enda " "Jeg er den eneste i klassen som har fått pupper" "Jeg er 13 år og tror jeg er gravid. Jeg har hatt mensen, men testen jeg tok var positiv. Jeg har ikke fortalt det til noen enda. Hva skal jeg gjøre?" "Jeg er en jente på 14 år som ønsker å ha sex med kjæresten min på 15 år. Hva skal jeg gjøre?" "Hva er en tampong?" "Hva er utflod?" "Hva er onani? Er det farlig?" "Hva er viagra?" "Hva er dildo?" "Hvordan er det å ha samleie?" "Jeg synes puppene mine er for små. Hva koster silikon?" Konflikter og problemer I 2001 mottok Røde Kors henvendelser om "Konflikter og problemer". Dette dreier seg om alt fra mindre alvorlige problemer som kjærlighetssorg og vennekrangel til store alvorlige kriser som omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Når det er sagt er det imidlertid viktig å fremheve at det som fortoner seg som små problemer for voksne, kan oppleves som en stor livskrise av barnet/ungdommen. For Røde Kors er det derfor svært viktig å forsøke å møte innringeren der han/hun selv er. Felles for mange av de alvorligste samtalene er at innringeren ikke har fortalt dette til noen andre enn telefonvaktene hos Røde Kors. Ofte er det slik at disse temaene oppleves som så vanskelig at både foreldre og venner i liten grad ses på som aktuelle samtalepartnere. I flere tilfeller er det også slik at det er foreldrene eller vennene som utgjør selve problemet. Det at Røde Kors tilbyr anonymitet og samtale på barnets/ungdommens premisser, gjør at innringeren selv kan bestemme progresjonen på "hjelpen" han/hun søker. Mange av innringerne forteller også at de har ringt utallige ganger tidligere (opptil 60 ganger) uten å ha fått mot til å fortelle om sine problemer.telefonvaktenes oppgave i slike samtaler blir å fortelle innringer hvor han/hun kan få hjelp dersom han/hun ønsker det. Og å motivere innringer til å søke hjelp hos noen i nærmiljøet han/hun stoler på. Dersom innringer selv ønsker det, kontakter vi aktuelle offentlige hjelpeinstanser. Erting og mobbing er et av de hyppigste temaene som blir snakket om under denne kategorien. Mange barn og ungdom opplever dette daglig både på skolen og i fritiden. Det er som regel venner eller medelever som er utøvere av slike krenkende handlinger, i noen tilfeller også lærere og foreldre. I 2001 handlet henvendelser om dette. Dette er en liten reduksjon fra året før. 83% av de som ringer om dette er mellom 10 og 14 år og 64% er jenter. Seksuelle overgrep er et annet tema Røde Kors mottar mange henvendelser om. I 2001 mottok kontakttelefonen henvendelser om dette temaet.

20 3 Tallet for seksuelle overgrep i 2001 omfatter kategorien seksuelle 20 overgrep og incest. I skjemaet for 2000 fantes det ikke en egen kategori for incest. Dette er en kraftig økning, hele 124%, fra året før hvor vi mottok 447 henvendelser. Noe av økningen kan skyldes at incest ble en egen kategori i skjemaet for Dette kan imidlertid ikke alene forklare den enorme økningen. Det er mest sannsynlig at vi har hatt en reell økning i slike typer henvendelser det siste året. Det er i hovedsak far (27%), andre voksne (21%), slektninger (12%) og mor (12%) som utøver disse handlingene mot barnet/ungdommen. 72% av disse henvendelsene kommer fra jenter, mens 28% er fra gutter. Disse henvendelsene kommer fra ungdom som er litt eldre enn hva gjennomsnittet er for de andre henvendelsene. 72% av henvendelsen kommer fra ungdom over 13 år. Sitater: "Læreren min ser på oss i dusjen, ingen tror oss " "Jeg blir ertet. Nå får jeg også ekle meldinger på mobiltelefonen min. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre " "Mammas nye kjæreste kommer opp i sengen min. Jeg har prøvd å si fra til mamma, men hun tror meg ikke" "Jeg blir ertet fordi jeg er annerledes" "Jeg får ikke være med på leirskole" "Livet er for jævlig" "Jeg gruer meg til å begynne på ungdomsskolen" "Jeg har angst, men det er litt vanskelig å snakke om" "Jeg vil dø. Jeg er helt mislykket. Jeg er feit og har ingen venner" "Moren min slår meg" "Pappa har pornoblader liggende alle steder. Det er så flaut" "Jeg har en venninne som ønsker å ta selvmord. Hva skal jeg gjøre?" Konflikter og problemer 2001 (N:9.147) Kjærlighetssorg 421 Krangling Skilsmisse Ensomhet Sykdom Dødsfall Skolerelaterte problemer Erting / mobbing Vold Rasisme Identitetsproblemer Gjengproblematikk Omsorgssvikt Selvmordstanker Oppdragelse Kjøpepress Økonomi Prostitusjon Seksuell trakassering Seksuelle overgrep Annet

21 21 Rusmidler og rus Rusmidler og rus er et tema som i mindre grad diskuteres på telefonen. I 2001 gjaldt dette samtaler. Dette er samtaler som for det meste handler om bruk av de legale rusmidlene tobakk og alkohol. Mange samtaler dreier seg om foreldrenes drikking og at dette oppleves som ubehagelig. Flere unge jenter forteller også om at de har vært på fest, blitt fulle og debutert seksuelt eller hatt samleie uten å egentlig ha villet det. Bruk av tobakk Bruk av alkohol Bruk av hasj Bruk av legemidler Rusmidler og rus 2001 (N:1763) Sitater: "Hvordan kan jeg få venninna mi til å slutte å røyke?" "Jeg ble full på en fest og det oppdaget foreldrene mine. De er rasende og nå har kjæresten min slått opp " "Når mamma drikker blir hun så teit " "Pappa drikker opp alle pengene våre" "Hvor lenge kan hasj spores av en urinprøve?" Bruk av andre stoffer Lov og orden Barn og ungdom som ringer Røde Kors er også opptatt av lov og orden. Dette er imidlertid den hovedgruppen vi mottar færrest henvendelser om. I 2001 mottok Røde Kors henvendelser om dette. Temaet som oftest tas opp er hvilke rettigheter barn og ungdom har i for eksempel skilsmissesaker, på skolen og i hverdagen generelt. Sitater: "Hvor gammel må jeg være for å selv bestemme hvor jeg skal bo?" "Får mamma og pappa rapporter om hva jeg sier til lege, helsesøster, psykolog eller lignende?" "Kan jeg bytte foreldre? Jeg orker ikke å flytte mer." Nasking / tyveri Hærverk Våpen Rettigheter Lov og orden 2001 (N:1483)

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom 800 33 321 www.korspahalsen.no Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

SOS-CHAT www.kirkens-sos.no. Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 17.desember 2013

SOS-CHAT www.kirkens-sos.no. Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 17.desember 2013 SOS-CHAT www.kirkens-sos.no Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 17.desember 2013 Kirkens SOS Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. 400 og

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Statistikk ung.no, 4. kvartal 2017

Statistikk ung.no, 4. kvartal 2017 Statistikk ung.no, 4. kvartal 217 Statistikk Trafikken for 217 (sammenliknet med 216) har økt med 15% (økter) og 26% (sidevisninger). Antall spørsmål har økt med 119%, som skyldes sammenslåingen med Klara

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim 17 19 januar 2002 Berit Skog ISS NTNU Ann Iren Jamtøy Sentio as INNHOLD INNLEDNING...3 1. UNGDOM OG SMS...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Hvorfor har de unge mobiltelefon?...5

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

800 33 321 Årsrapport 2004

800 33 321 Årsrapport 2004 Jeg blir så sinna at jeg banker opp brødrene mine. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for ikke å bli så sint. Jeg tror søsteren min har begynt å dikke øl, men mamma og pappa tror ikke på meg. Kan du fortelle

Detaljer

Ideer til sex- og samlivsundervisning

Ideer til sex- og samlivsundervisning Ideer til sex- og samlivsundervisning Enten du er nyutdannet eller har mange års erfaring som lærer, kan du hente kunnskaper og inspirasjon fra denne idébanken. Du står fritt til å benytte og kopiere ideene.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

Statistikk ung.no, 4. kvartal 2016

Statistikk ung.no, 4. kvartal 2016 Statistikk ung.no, 4. kvartal 2016 Statistikk Ung.no og 2016 totalt (2015 i parentes): 12,6 millioner økter (11,2) 22,5 millioner sidevisninger (21,2) 28.604 besvarte spørsmål (27.020) Fra 01.01.17 vil

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet

Barn har rett til å være trygge på nettet Barn har rett til å være trygge på nettet Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon Barnekonvensjonen 1996 startet vi vårt arbeid med tipslinje om spredning av overgrepsmateriale på Internett

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Ungdata i Vestfold 2013 Antall kommuner: 14 Antall ungdommer: 8706 Samlet svarprosent: 78 prosent Ungdomsskole: 84 prosent Videregående: 65 prosent

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen En undersøkelse av hva jenter med utviklingshemming lærer om tema seksualitet og kjønn i grunnskolen. Litteratur og Metode Kompetansemålene

Detaljer

Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014

Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014 Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014 Artikkel 3 i barnekonvensjonen Barnets beste voksne skal gjøre det som er best for barna. Fakta om Barnekonvensjonen

Detaljer

Statistikk ung.no, 1. kvartal 2017

Statistikk ung.no, 1. kvartal 2017 Statistikk ung.no, 1. kvartal 217 Statistikk Ung.no, 1. kvartal 217 Økningen i besøk på emner som nettvett og vold kan bl.a. forklares med kampanjen #ikkegreit som ung.no hadde i februar. Fra 1. januar

Detaljer

Statistikk ung.no, 3. kvartal 2016

Statistikk ung.no, 3. kvartal 2016 Statistikk ung.no, 3. kvartal 216 Statistikk Ung.no, 3. kvartal 216 Generell økning i perioden, men vi ser at henvendelser om vold og overgrep vokser kraftig. I juli hvert år er spørretjenesten stengt,

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Statistikk ung.no, 1. kvartal 2015

Statistikk ung.no, 1. kvartal 2015 Statistikk ung.no, 1. kvartal 215 Statistikk Ung.no, 1. kvartal 215 I løpet av dette kvartalet har vi hatt spesielt fokus på vold i nære relasjoner gjennom kampanjen #IKKEGREIT. Vi har sett en generell

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Statistikk ung.no, 2. kvartal 2015

Statistikk ung.no, 2. kvartal 2015 Statistikk ung.no, 2. kvartal 215 Statistikk Ung.no, 2. kvartal 215 Besøket for 2. kvartal holder seg bra sammenliknet med 1. kvartal da vi hadde kampanjen #IKKEGREIT. Fokuset på emner knyttet til vold

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013.

Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013. Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013. Høsten 2013 gjennomførte Trondheim kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, en undersøkelse blant ungdom i Trondheim med mål å kartlegge

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Statistikk ung.no, 3. kvartal 2015

Statistikk ung.no, 3. kvartal 2015 Statistikk ung.no, 3. kvartal 215 Statistikk Ung.no, 3. kvartal 215 Som tidligere år, var spørretjenesten stengt i juli i år også. Den store økningen i kategorien «Samfunn» skyldes fokuset på kommune-

Detaljer

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD Innhold 5 Hva er et familieråd 7 Når kan familieråd brukes 9 Spørsmål til familierådet 11

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 174 Svarprosent: 90 Standardrapport svarfordeling (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi,

Detaljer

Statistikk ung.no, 2. kvartal 2016

Statistikk ung.no, 2. kvartal 2016 Statistikk ung.no, 2. kvartal 2016 Statistikk Tallene for andre kvartal viser en økning sammenliknet med i fjor. Vi merket også en økning i antall henvendelser etter at ung.no ble brukt i NRKserien SKAM.

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon Sette grenser Å sette grenser for seg selv og respektere andres, er viktig for ikke å bli krenket eller krenke andre. Grensene dine kan sammenlignes med en dør. Hvor åpen den er, kan variere i forhold

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x Statistikk 2. kvartal 214 x Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 214 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Veien til blodrødt Ungdom og avhengighet

Veien til blodrødt Ungdom og avhengighet Rusdagen, Stavanger, 11. februar -2015 Veien til blodrødt Ungdom og avhengighet Inger Eide Robertson Regionalt Kompetansesenter for Rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og Rogaland A-Senter Veien til

Detaljer

Tilrettelegging for søknadsskjemaet

Tilrettelegging for søknadsskjemaet Tilrettelegging for søknadsskjemaet Skjemaet som vi ber deg fylle ut, er for å gi oss litt informasjon i forkant av inntakssamtalen. Fyll ut så godt du kan, det er ikke planen at dette skal være lange

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Bakgrunn og formål Ungdomsundersøkelsen er politisk forankret, og gjennomføres hvert 4. år. Ungdomsundersøkelsen Ung i Trondheim

Detaljer

Ung på godt og vondt

Ung på godt og vondt Ung på godt og vondt Presentasjon av oss. Bakgrunn: Sykepleiere skal pleie syke, en helsesøster skal forebygge, unngå at noen blir syke. Skolehelsetjenesten har et ansvar for å medvirke til å øke barn

Detaljer

Innspill til Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge Fra PsykiskhelseProffer i Forandringsfabrikken

Innspill til Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge Fra PsykiskhelseProffer i Forandringsfabrikken Innspill til Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge Fra PsykiskhelseProffer i Forandringsfabrikken Om Forandringsfabrikken og PsykiskhelseProffene Forandringsfabrikken gjennomførte

Detaljer

BARNEVERNET. Til barnets beste

BARNEVERNET. Til barnets beste BARNEVERNET Til barnets beste BARNEVERNET I NORGE Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet

Detaljer

Første tilbakemelding til ungdom som deltar i. undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG?

Første tilbakemelding til ungdom som deltar i. undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG? NOVEMBER 2005 Første tilbakemelding til ungdom som deltar i undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG? Hvordan har ungdom det i dag? Hva er typiske måter å reagere

Detaljer

Når lyset knapt slipper inn

Når lyset knapt slipper inn Studie av Chat logger med barn og ungdom som er pårørende Når lyset knapt slipper inn Barn berørt av foreldres rusproblemer 1 https://vimeo.com/214148683/cfba7bdfcd 2 Rammene Nettbasert samtaletilbud (BAR

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier

Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier KH1 Lysbilde 2 KH1 Vi arbeider for barns rettigheter Vår oppgave er å være pådrivere for at samfunnet skal innfri FNs konvensjon

Detaljer

Statistikk ung.no, 2. kvartal 2017

Statistikk ung.no, 2. kvartal 2017 Statistikk ung.no, 2. kvartal 2017 Statistikk Vi har økt antall sidevisninger med nesten 1,4 millioner i forhold til samme periode 2016. Antall spørsmål mottatt har fordoblet seg siden i fjor. Det skyldes

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

RELASJONER OG KONFLIKTSFORSTÅELS E. Master i samordning av helse og velferdstjenester

RELASJONER OG KONFLIKTSFORSTÅELS E. Master i samordning av helse og velferdstjenester RELASJONER OG KONFLIKTSFORSTÅELS E Kjersti.e.holte@hiof.no Master i samordning av helse og velferdstjenester 17.10.20171 Vi må se relasjoner i et helhetlig perspektiv. Konflikter er verdifulle ressurser

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Fylkesmannen i Buskerud, Samling/lederforum Klækken

Detaljer

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Høsten 2011 1 INNLEDNING Årets ungdomsundersøkelse er, som tidligere år, basert på RISKs rusundersøkelse (RISK er nå en

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

Dialogkort om mobbing i barnehage, skole/sfo og fritidsklubb

Dialogkort om mobbing i barnehage, skole/sfo og fritidsklubb Dialogkort om mobbing i barnehage, skole/sfo og fritidsklubb omtanke solidaritet samhold Dialogkort om mobbing Fagforbundet mener at barn og unge skal ha trygge oppvekstvilkår, uten mobbing og krenkelser.

Detaljer

Sex i Norge norsk utgave

Sex i Norge norsk utgave Sex i Norge norsk utgave Synes du det er vanskelig å forstå noe som står i denne brosjyren?, snakk med de som jobber på stedet der du er eller ring Sex og samfunn senter for ung seksualitet. Sex og samfunn

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Ekstrem kontroll Brudd på den enkeltes grunnleggende rett til selvbestemmelse

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt VOLDTEKT PÅ FEST SKJER VANLIGVIS MELLOM JEVNALDRENDE UNGDOM SOM KJENNER HVERANDRE FRA FØR, OG DET ER SOM REGEL ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER INVOLVERT.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Hvordan tematiseres foreldres rusproblemer for barna? Turid Wangensteen PhD-kandidat

Hvordan tematiseres foreldres rusproblemer for barna? Turid Wangensteen PhD-kandidat Hvordan tematiseres foreldres rusproblemer for barna? Turid Wangensteen PhD-kandidat Klinisk barnevernspedagog Videreutdanning i familieterapi, veiledning, psykisk helsearbeid, ledelse Master i moderne

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Alltid pålogget. "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år

Alltid pålogget. Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige Jente 14 år Alltid pålogget "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år "Det er underholdning, litt det samme som å se på TV egentlig." Jente 14 år "På kvelden flytter jeg meg ofte fra pcen

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Psykiske plager blant ungdom

Psykiske plager blant ungdom Psykiske plager blant ungdom og hva ungdom selv tror er årsaken Mira Aaboen Sletten Har omfanget økt? Depressive symptomer endringer over tid - hva viser NOVAs ungdomsundersøkelser? 30 25 20 Jenter Gutter

Detaljer

Når barn lever med foreldre som har rusmiddelproblemer

Når barn lever med foreldre som har rusmiddelproblemer Studie av Chat logger med barn og ungdom som er pårørende Når barn lever med foreldre som har rusmiddelproblemer Ida Billehaug og Anne Faugli 1 Rammene Nettbasert samtaletilbud (BAR snakk) til pårørende

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Ungdom og psykisk helse utfordringer og mestring. Loen 6.11.13 Wenche Wannebo

Ungdom og psykisk helse utfordringer og mestring. Loen 6.11.13 Wenche Wannebo Ungdom og psykisk helse utfordringer og mestring Loen 6.11.13 Wenche Wannebo Siste rapport fra NOVA okt. -13 Dagens ungdom Har det sykt bra Oppfører seg sykt bra men blir de syke av det? Dagens unge er

Detaljer