Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:"

Transkript

1 AVGJØRELSE 20. desember 2013 Sak F 13/001 Klager: Posten Norge AS Representert ved: Protector IP Consultants AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Tore Lunde har kommet frem til følgende

2 Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken: 2 Saken gjelder klage på administrativ overprøving av foretaksnavnet EASYBRING AS, registrert under organisasjonsnummer den 9. oktober Etter skriftveksling avsa Patentstyret sin avgjørelse den 5. november 2012, hvor kravet om administrativ overprøving ikke ble tatt til følge. 4 Patentstyret opprettholdt foretaksnavneregistreringen, og klage på avgjørelsen innkom 3. januar Klagen baserer seg på at foretaksnavnet EASYBRING AS er forvekselbart med varemerket BRING, og således er i strid med foretaksnavneloven. 6 Patentstyret har den 5. juni 2013 vurdert klagen og ikke funnet det klart at klagen vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for industrielle rettigheter for videre behandling jf. foretaksnavneloven 3-7 fjerde ledd. 7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Patentstyret viser til at det er på det rene at innsiger har registrert sine varemerker og foretaksnavn før registreringsinnehaver, og dermed har bedre prioritet på sine rettigheter. - Hvorvidt kjennetegnet EASYBRING AS er egnet til å forveksles med innsigerens eldre rettigheter, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. - For at innehaveren av et varemerke eller foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn, må innsigers kjennetegn oppfylle varemerkelovens krav om særpreg, jf. foretaksnavneloven Patentstyret finner det klart at elementet BRING på grunn av sitt meningsinnhold er meget svakt, på grensen til det beskrivende for transportog posttjenester. Det norske ordet BRING er imperativsformen av «å bringe» som betyr å levere, overbringe, gi, hente eller sende. På engelsk betyr BRING «take or go with». - Patentstyret finner ikke å kunne vektlegge avgjørelsen fra OHIM i Opposition No B , som har kommet til at elementet BRING innehar en normal grad av særpreg. - Patentstyret viser til at tillegget GROUP i varemerket BRING GROUP, registrering nr , er det alminnelige engelske ordet for «gruppe,

3 sammenslutning, konsern», og tilfører ikke merket særpreg da det bare vil oppfattes som en angivelse av tjenesteyterens organisasjonsform. - Patentstyret viser til at et registrert varemerke må behandles som gyldig inntil merket eventuelt blir slettet. Så lenge varemerket består, vil det være slik at andre næringsdrivende ikke fritt kan benytte ordet BRING alene i sin kommersielle virksomhet. Tilleggselementene i de øvrige merkene som påberopes er beskrivende. - Patentstyret finner ikke at varemerket BRING har styrket sitt særpreg gjennom bruk, for den norske omsetningskretsen og på tidspunktet for registreringen av foretaksnavnet EASYBRING. - Det vises til at BRING har vært i bruk i to år ved registreringen av foretaksnavnet EASYBRING. Når det gjelder markedsundersøkelser generelt, kan dette aksepteres som dokumentasjon for innarbeidelse, men må oppfylle diverse kriterier. Det henvises til boken Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett, Gyldendal 2012 av Monika Viken, og informasjon om markedsundersøkelser på Patentstyrets hjemmesider. - Patentstyret legger til grunn at den aktuelle omsetningskretsen defineres av varefortegnelsen til varemerkeregistreringene. Angivelsen «transportvirksomhet» i klasse 39 som merkene blant annet er registrert for, retter seg både mot næringsdrivende og mot den alminnelige forbrukeren. Dette medfører etter Patentstyrets syn at det kun er deler av den aktuelle omsetningskretsen som har vært valgt ut til å svare i markedsundersøkelsene. Dette svekker markedsundersøkelsenes relevans og bevisverdi i vurderingen. Videre er størrelsen på det representative utvalget lavt i samtlige undersøkelser. Ytterligere påpekes at det i liten grad fremkommer opplysninger om hvordan undersøkelsene er laget og hvordan de er utført og den metoden som er brukt. Det påpekes også flere svakheter ved undersøkelsene som svekker bevisverdien. - Patentstyret finner samlet sett at markedsundersøkelsene ikke kan tillegges vekt i vurderingen av om BRING har styrket sitt særpreg. - Når det gjelder bransjelikhet tar Patentstyret utgangspunkt i reg.nr , ordmerket BRING GROUP. Varefortegnelsen legges til grunn for vurderingen. EASYBRING er registrert i næringskoden « Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi», og formålet med selskapet er «å utvikle et nytt, effektivt og miljøvennlig system for transport av gods». Det avgjørende er det virksomhetsområde registreringsinnehaver faktisk driver innenfor når bransjelikheten skal vurderes. Når det gjelder innsigerens eldre varemerkeregistrering, så er det varemerkets beskyttelsesomfang som er avgjørende. - Patentstyret legger til grunn at registreringsinnehaver driver en form for transportvirksomhet av gods, og det er liten tvil om at varefortegnelsen i innsigerens merke er registrert for denne type transportvirksomhet. Vilkåret om bransjelikhet er dermed oppfylt, jf. foretaksnavneloven 3-3.

4 - Patentstyret uttaler at foretaksregistreringen har elementet BRING felles med innsigerens varemerke- og foretaksregistreringer. Dette medfører at EASYBRING og de eldre rettigheter har en viss grad av fonetisk, visuell og konseptuell likhet. - Patentstyret finner at vernet for BRING-merkene ikke strekker seg til også å omfatte foretaksnavnet EASYBRING, som fremstår som en beskrivende betegnelse for transporttjenester. - Patentstyret viser til at det foreligger et reelt friholdelsesbehov for andre næringsdrivende i transportbransjen til å kunne benytte betegnelsen BRING i ulike sammenhenger om sine produkter og tjenester. - I tillegg til elementet BRING, inneholder merket elementet EASY. I merket EASYBRING fremkommer det felles element BRING til slutt i foretaksnavnet. Samlet sett medfører dette at EASYBRING i tilstrekkelig grad skiller seg fra de påberopte BRING-merkene. - Registreringen av foretaksnavnet EASYBRING AS er ikke i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 og kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge. 8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Klager anfører at vilkårene for å konstatere forvekselbarhet etter foretaksnavneloven foreligger, og registrering av foretaket EASYBRING er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Av denne grunn blir registreringen av foretaksnavnet EASYBRING AS å oppheve. - Det anføres å foreligge bransjelikhet og tjenestelikhet, da det ikke kan gjøres et skille mellom tjenester rettet til forbrukere og tjenester rettet til bedriftsmarkedet. - Det vises til innklagedes egen markedsføring hvor man direkte markedsfører seg som en reell konkurrent til Posten og andre speditører. Innklagedes anførsel om at det er faktisk bruk som skal legges til grunn og ikke registreringen, er positivt uriktig. Klagers varemerker som består av eller inneholder elementet BRING, er registrert i klasse 39 for blant annet «transportvirksomhet; logistikk; kurertjenester postombæring». Innklagedes tjenester er definert som «transport av gods på en ny, effektiv og miljøvennlig måte». Det vises ytterligere til informasjon på innklagedes hjemmeside som viser at det er høy grad av bransjelikhet og identiske tjenester. - Det anføres at Patentstyret gjør en mangelfull vurdering av kjennetegnslikheten og at resultatet som følge av dette blir feil. Det påpekes særskilt at Patentstyret unnlater å nevne klagers registrering av ordmerket BRING, og at det derved foreligger en begrunnet tvil med tanke på om denne registreringen overhodet er lagt til grunn for avgjørelsen. - Det vises til at Patentstyret feilaktig viser til Annen avdelings avgjørelse nr Registreringen av ordmerket BRING fant sted etter nevnte avgjørelse.

5 Det vises til at det ikke er spørsmål hvorvidt BRING har tilstrekkelig særpreg, men om foretaksnavnet EASYBRING AS er til forveksling likt BRING for identiske tjenester. - I forvekselbarhetsvurderingen anføres det at BRING innehar en normal grad av særpreg og at det skal foretas en streng vurdering av likhetsgraden. BRING er imperativformen av å bringe. Verken Patentstyret eller OHIM har ansett kjennetegnet for direkte og umiddelbart beskrivende, men derimot suggestivt. Ordmerket er registrert i både Norge og EU. - Innklagedes merke tar opp i seg hele klagers merke, og BRING er meget lett identifiserbart i den syntaktisk unormale sammenstillingen EASYBRING. Gjennom det identiske elementet BRING kan det påvises en tilstrekkelig grad av visuell, fonetisk og konseptuell likhet. - Til støtte for sitt syn om at det foreligger fare for forveksling, vises det til en nylig gjennomført spørreundersøkelse. Markedsundersøkelsen og bakgrunnstall er fremlagt for Klagenemnda. - Det vises til at tallmaterialet viser at hele 45 % av bedriftsledere og 39 % av befolkningen tror det er forretningsmessig forbindelse mellom selskapene. - Det anføres at BRING har fått et særlig styrket særpreg gjennom bruk, slik at EASYBRING under enhver omstendighet vil assosieres med klagerens varemerke, og publikum vil tro det foreligger et kommersielt fellesskap. Det vises til Annen avdelings avgjørelse nr Som dokumentasjon for styrket særpreg fremlegges markedsundersøkelser og kommentarer fra Ipsos MMI. For Klagenemnda legges det frem en ny markedsundersøkelse til støtte for synet om styrket særpreg. Nye tall som baserer seg på uhjulpen kjennskap, viser at 55 % av norsk næringsliv har kjennskap til BRING. Blant befolkningen oppgir 44 % BRING som et navn de forbinder med budtjenester, varetransport og logistikk. - Andre funn som fremheves er at 59 % av befolkningen og 48 % av næringslivsledere tenker POSTEN som direkte assosiasjon når man hører ordet BRING. 90 % av næringslivsledere og 55 % av befolkningen sier at de kjenner BRING godt. - Klager anfører at det ikke er korrekt som anført av innklagede at markedsundersøkelsen av 18. desember 2012 må avvises. Det forhold at undersøkelsen er gjennomført i tiden etter foretaksregistreringen og krav om administrativ overprøving, har ingen relevans. Den påviste kjennskap er utvilsomt svært høy, og det har formodningen mot seg at denne kan ha oppstått eller vesentlig endret i det relativt korte tidsrom etter inngivelsen av krav om administrativ overprøving. - Av ovenstående fremgår det at varemerket BRING siden lanseringen i 2008 er blitt det overlegent mest kjente varemerket innen budtjenester/ varetransport/logistikk. Den påviste kjennskap er meget høy, og det har formodningen mot seg at denne er oppstått eller vesentlig endret i det relativt

6 korte tidsrom etter inngivelsen av krav om administrativ overprøving. - Det konkluderes med at det etter en helhetsvurdering av bransjelikhet, kjennetegnslikhet og det eldre varemerkets styrkede særpreg må være at kjennetegnene BRING og EASYBRING er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning. 9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Innklagede ber om at Klagenemnda fastholder Patentstyrets avgjørelse. - Innklagede bestrider grunnlaget for klagers påstand om at registreringen av foretaksnavnet skal oppheves. - Det bestrides at EASYBRING er egnet til å forveksles med BRING AS, BRING EXPRESS AS og BRING CARGO AS da disse navnene ikke oppfyller kravet til særpreg som kreves etter foretaksnavneloven ledd. - Det bestrides at de påberopte varemerkene BRING/BRING GROUP og varemerkesøknader inneholdende BRING er egnet til å forveksles med foretaksnavnet EASYBRING. - Det anføres at navnet EASYBRING er valgt for å spille på egenskaper ved tjenesten i ordenes opprinnelige betydning, nemlig «enkel» og «bringe/ta med». - Når det gjelder angivelsen BRING, må denne anses beskrivende for blant annet posttjenester. De påberopte foretaksnavn har ikke særpreg i seg selv, og nyter derav kun beskyttelse mot identiske foretaksnavn. - Det bestrides at foretaksnavnet EASYBRING er egnet til å forveksles med varemerkene BRING/BRING GROUP. - Det bestrides at det foreligger tilstrekkelig bransjelikhet, og det bes om at klageinstansen overprøver Patentstyret på dette punkt. Det anføres at det er foretaksnavnene slik de faktisk brukes og ikke slik de er registrert som er avgjørende. BRING retter seg mot bedriftskunder og EASYBRING retter seg mot den enkelte forbruker. Dette betyr at tjenestene vender seg mot forskjellige målgrupper og ulike markeder. Tjenestenes natur er også ulik. - Det anføres at klagers henvisning til innklagedes markedsføring gir et skjevt bilde av den faktiske driften, og følgelig kan denne ikke legges til grunn for den juridiske vurderingen. - Det anføres prinsipalt at BRING mangler særpreg og dermed bare har vern mot identiske foretaksnavn. Subsidiært slutter man seg til Patentstyrets vurdering om at elementet BRING har et «meget svakt» vern. Patentstyret slår fast at ordmerket BRING har vern, men at vernet er begrenset ettersom merket er beskrivende. Det skal dermed ikke mer til enn små variasjoner før et annet merke må sies å være tilstrekkelig ulikt.

7 - Innklagede viser til rettspraksis hvor blant annet SELECT TOURS ikke hadde firmarettslig vern ovenfor SELECT TRAVEL på grunn av at både dominanten og tilleggsordet manglet særpreg. Rettspraksis har også akseptert HENNES ved siden av HENNES MAGASIN, OSKAR CASH & CARRY ved siden av CC CASH & CARRY og HENNES MOTE ved siden av HENNES. - Det fastholdes at foretaksnavnet EASYBRING ikke er egnet til å forveksles med klagers registreringer. - Når det gjelder markedsundersøkelsen er denne utført 18. desember 2012, hvilket er to år senere enn registreringen av EASYBRING. Det er tidspunktet for registrering som skal legges til grunn ved vurderingen. Det må følgelig ses bort fra den fremlagte markedsundersøkelsen. Under enhver omstendighet kan markedsundersøkelsen ikke legges til grunn fordi den ikke oppfyller vilkårene for å kunne brukes i den juridiske vurderingen. - Når det gjelder innarbeidelse skal det i henhold til rettspraksis mye til før en beskrivende betegnelse anses innarbeidet. En markedsundersøkelse gir ikke i seg selv noe svar på spørsmålet om et kjennetegn er distinktivt. I LB Tippinga kom retten til at en kjennskap på 73 % ikke kan tillegges særlig vekt. Det vises også til EU-domstolens avgjørelse i sak C-25/05 premiss Det konkluderes med at foretaksnavnet EASYBRING AS ikke er egnet til å forveksles med de anførte mothold etter foretaksnavneloven 2-6 nr Det bes derfor om at klagen ikke tas til følge, og at avgjørelsen fra Patentstyret opprettholdes. 10 Klagenemnda skal uttale: 11 Klagenemnda har kommet til et annet resultat og klagen tas til følge. 12 Foretaksnavn må ikke være egnet til å forveksles med et kjennetegn som har fått vern etter varemerkeloven eller foretaksnavneloven, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Hvorvidt det foreligger forvekslingsfare må avgjøres ut fra en helhetsvurdering hvor både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom kjennetegnene blir vektlagt. 13 Spørsmålet er om kjennetegnet EASYBRING AS er egnet til å forveksles med klagers eldre rettigheter. Klager har en klar kjennetegnsrettslig prioritet foran innklagede. Dette er ikke omtvistet i saken. 14 Risikoen for forveksling må vurderes som en helhet med grunnlag i oppfatningen som den relevante omsetningskretsen vil ha av kjennetegnene (kjennetegnslikhet) og av varene og tjenester det gjelder (bransjelikhet), og ved å ta i betraktning alle relevante omstendigheter i saken.

8 15 Klagenemnda legger til grunn at reg.nr , ordmerket BRING, registrert for varer og tjenester i klassene 6, 9, 12, 16, 20, 35, 36, 38, 39, 41, 42 og 45, er det mothold som ligger nærmest innklagedes kjennetegn. Nemnda finner det derfor naturlig å ta utgangspunkt i denne registreringen ved vurdering av forvekslingsrisiko. Nemnda tar også hensyn til de andre påberopte registreringshindringene, men kan vanskelig se at mothold som ligger fjernere fra registreringsinnehavers foretaksnavn vil stille saken i et annet lys. 16 Klagenemda skal først vurdere om det foreligger bransjelikhet, jf. foretaksnavneloven 3-3 første ledd. 17 Innklagede argumenterer med at tjenestene retter seg mot ulike markeder, henholdsvis bedriftsmarkedet og det alminnelige forbrukermarkedet, og at bransjelikhet av denne grunn ikke foreligger. Klager viser på sin side til innklagedes egen markedsføring som anføres å dokumentere at innklagedes tjenester retter seg mot samme marked. 18 Klagenemnda tar utgangpunkt i det registrerte varemerket BRING som omfatter varer og tjenester til både bedriftsmarkedet og den alminnelige forbruker. Når det gjelder EASYBRING AS er det ikke avgjørende hvilken næringskode foretaket er registrert med. Det avgjørende er den reelle bruken, slik denne blant annet kommet til uttrykk i markedsføringen av EASYBRINGs tjenester. Klagers tjenester omfatter blant annet transportvirksomhet, logistikk (innhenting, lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før sending, vareombringelse), kurertjenester og postombæring, og innklagedes tjenester er en samarbeidstjeneste som knytter privatpersoner sammen hvis formål er å transportere ordinært løsøre fra et sted til et annet. Klagenemnda finner at klagers og innklagedes tjenester er delvis overlappende. 19 Når det gjelder kjennetegnslikhet, finner Klagenemnda det hensiktsmessig først å ta stilling til graden av særpreg for klagers merke, da styrken av særpreg har stor betydning ved den konkrete forvekselbarhetsvurderingen. 20 Dersom et kjennetegn ligger tett opptil å være beskrivende for virksomheten, må dette bli betraktet som et «svakt» kjennetegn som gjennomgående må tåle at andre firmaer legger seg nært opp til det. Originale kjennetegn som ikke er virksomhetsbeskrivende, kan få sterkt vern på linje med fantasiord etter foretaksnavneloven. 21 Kjennetegn med et høyt distinktivitetsnivå, enten som følge av kjennetegnet i seg selv eller som følge av sitt renommé i markedet, nyter bredere vern enn kjennetegn med lavere distinktivitetsgrad. 22 Klagenemnda vurderer først varemerket BRING sitt iboende særpreg. 23 Varemerket har oppnådd registreringsvern for blant annet «transportvirksomhet, postombæring» i klasse 39. Patentstyret har funnet merket tilstrekkelig særpreget ved registreringen. Partene er uenige om

9 bevisverdien av denne registreringen, da innklagede anfører at BRING er beskrivende og således uten særpreg. Klager på sin side påberoper seg distinktivitetsvurderingen som ble foretatt i Opposition Division i OHIM. I sak B fremkommer følgende uttalelse: In the present case, contrary to the applicant s claims, the Opposition Division finds that the earlier trade mark has no straightforward meaning in relation to any of the goods and services at hand from the perspective of the public in the relevant territory. Therefore, the distinctiveness of the earlier mark must be seen as normal. 24 Klagenemnda skal uttale at særpreget av ordet BRING har vært vurdert i flere avgjørelser fra Patentstyrets Annen avdeling, jf. sak nr 7952/7953 og I de førstnevnte sakene uttaler Annen avdeling at man er enig med Første avdeling «i at ordet BRING av gjennomsnittsforbrukeren vil bli oppfattet som imperativformen av å bringe». I sak 8029 sier Annen avdeling seg enig med Første avdeling «i at elementet BRING er svakt, på grensen til det deskriptive for transporttjenester (vareklasse 39), og at andre forretningsdrivende må kunne benytte merkeelementet uten at forvekslingsfare anses for å foreligge». 25 Klagenemnda slutter seg til uttalelsene fra Annen avdeling, og legger til grunn at ordet BRING er svakt, på grensen til det deskriptive, for transporttjenester i klasse Et svakt varemerke kan imidlertid gjennom bruk oppnå styrket vern. Klager har for Patentstyret, og også for Klagenemnda, opprettholdt sin anførsel om at BRING gjennom bruk har et særlig styrket vern. 27 For Klagenemnda er det fremlagt en ny markedsundersøkelse fra Denne dokumentasjonen kommer i tillegg til den dokumentasjon som Patentstyret baserte sin vurdering på. Innklagede anfører at dokumentasjonen må avvises, mens dette bestrides av klager. 28 Klagenemnda skal uttale at ordningen med administrativ overprøving ble innført i foretaksnavneloven gjennom endringslov nr. 91/2003. Etter loven kan krav om administrativ overprøving fremmes av den som mener hans rettigheter etter 2-6 er krenket. Det vil nødvendigvis være slik at det vil kunne påberopes nye forhold som ikke var kjent på registreringstidspunktet. Klagenemnda foretar ikke en legalitetskontroll med det registreringsvedtak som ble truffet da foretaksnavnet EASYBRING AS ble registrert, men vurderer saken på nytt på bakgrunn av de anførsler og bevis som fremmes. Klagenemndas kompetanse er ikke begrenset til forhold som ble fremmet for Patentstyret. 29 Markedsundersøkelser har relevans som bevis for omsetningskretsens kjennskap til varemerket BRING. Markedsundersøkelsen har imidlertid liten bevisverdi for spørsmålet om forvekslingsrisiko mellom BRING og EASYBRING. Klagenemnda må vurdere tallmaterialet konkret ut fra den

10 aktuelle sak, og det vil ikke være hensiktsmessig å angi en bestemt prosentandel som tilstrekkelig. I saken vedrørende TIPPINGA, fant lagmannsretten at en kjennskap på 73 % ikke var tilstrekkelig til å begrunne særpreg. TIPPINGA-saken gjaldt spørsmålet om særpreg ervervet gjennom bruk for et klart ikke distinktivt merke. I nærværende sak er merket BRING ansett for å ha iboende særpreg, og saken skiller seg således vesentlig fra den praksis det er henvist til. 30 Det tallmaterialet som presenteres og bakgrunnsmaterialet for markedsundersøkelsene, viser at den relevante omsetningskretsen har svært høy kjennskap til varemerket BRING. Klagenemnda legger her vekt på at ca. 50 % av alle forespurte i undersøkelsen, ved uhjulpet kunnskap identifiserer BRING som et navn de forbinder med budtjenester, varetransport og logistikk. 31 Klagenemnda skal også tillegge at kjennetegnsbruken av BRING har vært svært synlig. Denne synligheten finner man blant annet i uniformerte biler som brukes i hele landet daglig, skilter som er godt synlige og uniformerte tjenestemenn. 32 Klagenemnda legger etter en helhetsvurdering til grunn at varemerket BRING, gjennom massiv landsdekkende markedsføring og dokumentert kjennskap gjennom markedsundersøkelser, har fått et styrket vern gjennom bruk. 33 Ved den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skal alle merkeelementer tas med i betraktning, enten disse er svake eller sterke eller endog mangler særpreg. Det er helhetsinntrykket av kjennetegnende som skal vurderes. 34 Innklagedes foretaksnavn består av to sammenstilte ord, EASY og BRING. Elementet EASY betyr «enkel/enkelt» og har svak grad av særpreg. 35 Ved den konkrete forvekselbarhetsvurderingen må Klagenemnda ta utgangspunkt i at varemerket BRING har fått et styrket særpreg gjennom bruk. Foretaksnavnet EASYBRING opptar i sin helhet det tidligere sterke kjennetegnet. Ettersom det også foreligger en viss bransjelikhet, foreligger det etter Klagenemndas vurdering en risiko for indirekte forveksling, ved at omsetningskretsen vil kunne legge til grunn at det er en økonomisk forbindelse mellom virksomhetene. For omsetningskretsen vil tillegget EASY kunne bli oppfattet som en variasjon av tjenestene til det tidligere registrerte merket BRING. 36 Klagenemnda er på denne bakgrunn av den oppfatning at innklagedes foretaksnavn ikke har adskillende evne i forhold til ordmerket BRING og de øvrige kjennetegn påberopt av klager. På dette grunnlag stemmer vi for følgende

11 Slutning Patentstyrets avgjørelse oppheves, og registreringen av foretaksnavnet EASYBRING, organisasjonsnummer , oppheves. Lill Anita Grimstad Ole-Andrea Rognstad Tore Lunde (sign.) (sign.) (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00002 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00198 Klager: Tanaco Danmark A/S Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173 Klager: Russian Standard Intellectual Property Holding AG Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00020 4. april 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063 Klager: Heraeus Madical GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

17/ september Posten Norge AS Protector IP Consultants AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Posten Norge AS Protector IP Consultants AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00016 20. september 2017 Klager: Representert ved: Posten Norge AS Protector IP Consultants AS Innklaget: DIGIPOSTR AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072 Klager: CCS Healthcare AB Representert ved: L-O Lundquist Patentbyrå AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00055 25. august 2017 Klager: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/00035 Klager: Taxisentralen i Bergen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

17/ juni Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ juni Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00029 7. juni 2017 Klager: Representert ved: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00035 25. august 2017 Klager: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/00036 Klager: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

17/ oktober 2017

17/ oktober 2017 AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00024 31. oktober 2017 Klager: Fjord Tours AS Innklagede: Fjord Tours Tromsø DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tove

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102 Klager: Sharp KK (also trading as Sharp Corp) Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

17/ oktober Noione AS Tjoflaat Advokatfirmaet. Iselin Engan Trademack-Formir

17/ oktober Noione AS Tjoflaat Advokatfirmaet. Iselin Engan Trademack-Formir AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00058 16. oktober 2017 Klager: Representert ved: Noione AS Tjoflaat Advokatfirmaet Innklagede: Representert ved: Iselin Engan Trademack-Formir Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00159 29. mai 2017 Klager: Representert ved: Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS Innklagede: Representert ved: L oreal Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00009 26. april 2017 Klager: Representert ved: Just Fabulous Inc Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00026 19. april 2017 Klager: Representert ved: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126 Klager: Eaton Industries (Austria) GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

16/ mars Humana AS Zacco Norway AS. Humana Sandvika AS Advokatfirmaet Wiersholm AS

16/ mars Humana AS Zacco Norway AS. Humana Sandvika AS Advokatfirmaet Wiersholm AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00100 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Humana AS Zacco Norway AS Innklagede: Representert ved: Humana Sandvika AS Advokatfirmaet Wiersholm AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

AVGJØRELSE 22. juni 2015 Sak VM 15/076. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 22. juni 2015 Sak VM 15/076. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 22. juni 2015 Sak VM 15/076 Klager: Safway Services LLC Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Amund Grimstad

Detaljer

DOK lenovo.no

DOK lenovo.no DOK-2016-45 lenovo.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-11-01 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-45 STIKKORD: Lenovo.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag

Detaljer

AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052 Klager: Smith & Nephew Inc Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas Helge

Detaljer

17/ oktober HTS Hans Torgersen & Sønn AS Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober HTS Hans Torgersen & Sønn AS Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00083 3. oktober 2017 Klager: Representert ved: HTS Hans Torgersen & Sønn AS Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

17/ oktober Scott Health & Safety Limited Protector IP Consultants AS

17/ oktober Scott Health & Safety Limited Protector IP Consultants AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00101 13. oktober 2017 Klager: Representert ved: Scott Health & Safety Limited Protector IP Consultants AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

17/ august 2017

17/ august 2017 AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00010 31. august 2017 Klager: Representert ved: House of Beauty AS Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Innklaget: Hår1. Kjeden AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8104 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 005 Begjæringen gjelder: Apoteket Norge AS, Dyrskueveien 13, 2041 Kløfta Foretakets org. nr. 993 289 396 Fullmektig: Protector

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge AVGJØRELSE Sak: 16/00211 Dato: 2. mars 2017 Klager: Representert ved: FCA US LLC Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad

Detaljer

17/ september British Polythene Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september British Polythene Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00048 15. september 2017 Klager: Representert ved: British Polythene Ltd. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00044 1. september 2017 Klager: Representert ved: Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00003 9. mars 2017 Klager: Representert ved: Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8102 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 029 Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr.

Detaljer

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033 Klager: Bybanen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

16/ september Per Aarskog AS og Nille AS Lynx Advokatfirma DA. NorgesGruppen AS Advokatfirma Ræder DA

16/ september Per Aarskog AS og Nille AS Lynx Advokatfirma DA. NorgesGruppen AS Advokatfirma Ræder DA AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00218 1. september 2017 Klager: Representert ved: Per Aarskog AS og Nille AS Lynx Advokatfirma DA Innklagede: Representert ved: NorgesGruppen AS Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

17/ oktober Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00072 13. oktober 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00192 Klager: Daihen Corporation Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tore Lunde

Detaljer

AVGJØRELSE 16. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. desember 2016 Sak 16/00047 Klager: TONO SA Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Provea SA Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

DOK peppenos.no

DOK peppenos.no DOK-2016-02 peppenos.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-20 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-02 STIKKORD: peppenos.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7903 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 053 Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr. 989 087 126 Begjæring inngitt

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

AVGJØRELSE 12. mars 2014 Sak VM 13/080. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. mars 2014 Sak VM 13/080. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. mars 2014 Sak VM 13/080 Klager: Eurail Group GIE Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00015 Klager: Monster Energy Company Representert ved: Zacco Norge AS Innklaget: Dassault Wine Estates Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

16/ september OY Hartwall AB Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

16/ september OY Hartwall AB Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00007 15. september 2017 Klager: Representert ved: The Citrus Division of the Plant Production and Marketing Board Acapo AS Innklagede: Representert ved: OY Hartwall AB Onsagers

Detaljer

17/ desember Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma. Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA

17/ desember Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma. Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00097 18. desember 2017 Klager: Representert ved: Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma Innklagede: Representert ved: Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

DOK finnshopping.no

DOK finnshopping.no DOK-2017-13 - finnshopping.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-06-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-13 STIKKORD: finnshopping.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg

Detaljer