T ERMIN LISTE 2008 FOTBALLREISER ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER SOGN OG FJORDANE FK CUPER AVSLUTNINGSTURER. Kr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T ERMIN LISTE 2008 FOTBALLREISER ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER SOGN OG FJORDANE FK CUPER AVSLUTNINGSTURER. Kr."

Transkript

1 T ERMIN LISTE 2008 Kr. 90,- SOGN OG FJORDANE FK KONKURRANSE KAMP KONGLERIKET MINIPUTT-TURNERING MORO LEIK Foto: Stig Roger Eide, Firda FELLESSKAP FAIR-PLAY FOTBALLREISER ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER 1851 MYSEN Telefon CUPER AVSLUTNINGSTURER SPESIALISTER PÅ GRUPPE- OG IDRETTSREISER

2

3 ORGANISASJON KJÆRE FOTBALLVENER! Fotballen skal rulle igjen. Sesongen 2008 vert sparka i gang tidlegare enn nokon gong. Dette blir ein fotballsesong med fleire lag, fleire kampar og fleire fotballspelarar enn nokon gong i Sogn og Fjordane. Over aktive spelarar tek del i fotballseriane i fylket i år. Vi i fotballkretsen er imponerte over arbeidet som vert gjort rundt om i våre små og store klubbar. Veksten gir krets og klubb fleire utfordringar. Difor er det viktig at alle er sitt ansvar bevist når det gjeld avviklinga av kampane, slik at desse går på best mulig måte. For fotballkretsen er kampen alltid i fokus. Terminlista er til for at du som trenar\leiar skal få den informasjon og rettleiing som er nødvendig for god kampavvikling. Bruk også nettsida Framleis må vi arbeide for å få vekst i ungdomsklassane. Fråfallet er framleis for stort i klassane jente- gut og junior. Kanskje endra spelformer som 7-ar, og 5-ar er ei løysing som kan stoppe fråfallet. I vår krets har 7-ar og 5 ar fotball langt lågare status enn i mange andre kretsar. I framtida vil nok denne spelforma få mykje større utbreiing. I 2007 hadde vi null toleranse på rasistiske ytringar. Fotballkretsen vil ha det same i Det vil også denne sesongen vere sterkt fokus på FAIR PLAY. Dette handlar om meir enn gule og raude kort. Fair Play handlar like mykje om folkeskikk dvs framferd, språkbruk og behandling av medmenneske på trening/kamp og på reise til og frå kamp/trening. Her er trenarar/leiarar/dommarar og foreldre føredøme, og dei må vere sitt ansvar bevist. Det er viktig for oss at fotballen er ein medspelar og bidragsytar i arbeidet med å gi alle barn og ungdom i fylket gode og sunne oppvekstvilkår. Dommarsituasjonen er eit stadig tilbakevendande problem. Vi har eit alt for stort fråfall av unge dommarar. Skal vi kunne ha nok dommarar i framtida må klubbane ta vare på dei unge som har lyst å bidra i dommardrakta. Framferda til eit fåtal trenarar og leiarar skremmer mange unge bort frå dommargjerninga. Dette skal vi ha fokus på både i klubbar og krets. Firdaligaen vart ein suksess. God publikumsoppslutning og betre kamparrangement var noko vi oppnådde gjennom den gode profileringa vi fekk av Firda og dei andre lokalavisene. I 2008 håper vi på enda fleire tilskodarar, og med det fokus vi har sett på arrangementa trur vi at det vert ein realitet. Samtidig trur styret på forbetra sportsleg kvalitet, og at vi skal få eit lag opp i 2. div. denne sesongen. Spelarutvikling er eit anna satsingsområde. Gjennom skuleringsprogrammet Trenarutvikling for trenarar i barne og ungdomsklassene håper vi på betre kvalitet på treningsarbeidet i klubbane. Klubben er spelarane sin treningskvardag, difor er det viktig å skulere på dette nivået. 3.divisjon damer gjennomførte ein viktig snuoperasjon i Kampavviklinga var sterkt forbetra. Det må vere slik også i Det handlar om å ta ansvar og stille krav. Det er også viktig at eit lag tek steget opp i 2. div. damer i år. Då må laga ha eit best mulig kamptilbod i botnen. Gjennom soneklubbprosjektet trur vi at også Kaupanger tek eit steg nærmare 1.div damer. Det er Sogndal Fotball som er vår toppklubb. Toppfotball er ein tøff konkurranse, som handlar mykje om pengar. Vi ynskjer Sogndal Fotball all lykke til i sesongen, og at sportsleg framgang og gode prestasjonar gjer at fleire tek turen til Campus for å sjå toppfotball. Til slutt vil kretsen minne om den viktige kampanjen vi har saman med Statens vegvesen og Trygg trafikk der målet er 0 skadde og 0 drepne køyr forsiktig både til og frå kamp og trening. I 2008 skal vi vidareføre kampanjen Meir Idrett med frukt og grønt. Dette er viktige bidrag i forhold til folkehelsearbeidet i fylket, og er godt innarbeide kampanjar i samband med alle fotballturneringar i fylket. Lukke til med sesongen Sportsleg helsing for styret i Sogn og Fjordane Fotballkrets Jon Georg Rutledal -styreleiar- 1

4 INNHALDSLISTE ORGANISASJON Kjære fotballvener 1 Innhaldsliste 2 Klubben vår og trygg transport 4 Fotballeiarar 5 NFF/Idrettskrinsen 7 SFFK administrasjon 8 SFFK styret 10 SFFK - sektorar 12 SFFK STATISTIKK Formenn i SFFK frå Gullmerket m/diplom 27 Forbundsutmerking 28 Internasjonal year of volunteers Oversikt over lag Oversikt over påmeldte lag i ADRESSER Adresseskjema kretsar 34 Adresseskjema klubbar(alfabetisk) 39 DOMMARAR Instruks for utfylling dommarkort 85 Dommarforfall 86 Autoriserte dommarar i SFFK Forbund-og regionsdom. i SFFK Observatørar i SFFK 89 Rekrutteringsdommarar i SFFK 89 Regulativ for dekning av dommar/- ass.dommar sine utgifter 90 SFFK REGELVERK FOR KAMPAVVIKLING 2008 Regelnytt og retningslinjer Norsk fotball Generelle reglar for seniorkampar 107 Generelle reglar for aldersfastlagde kampar 107 Senior/ omberamming 108 Aldersfastlagd/ omberamming 109 Omberammingsskjema 110 Opp/nedrykk senior Vår/haust aldersfastlagde klassar 112 Kretsfinalar 113 Kretsfinaledatoar Stikkdata for sesongen Gebyr/bøter 115 Dommargebyr Gebyr cup-turneringar NFF- LOV OG REGLEMENT NFF lov og reglement 121 Reklamereglement 121 Breiddereglement 125 Reglar for fotball på små baner 130 Reglar for 7-ar fotball 130 Reglar for 5-ar fotball/ innandørs 134 Spelereglar for barnefotball 136 Retningslinjer for dispensasjonar 138 CUPAR OG TURNERINGAR Informasjon om cupar og turneringar 145 Cupar - turneringar TERMINLISTE 2008 Seriemeny herrar og damer 153 Lagskodar 153 SFFK Aktivitetsliste 154 Herre/guteseriane 155 Dame/jenteseriane 201 Turneringsreglar for kongleriket miniputturnering 228 Retningsliner for arrangørar av kongleriket miniputturneringar 229 Kongleriket miniputt turnering DIVERSE Terje Skjeldestad Keeperskule 148 Fotballutdanning i SFFK Lisensordninga Kontroll av spelarlisens 237 Forsikringsorientering frå NFF 238 Dugleiksmerke-konkurransar Innhaldsliste annonsørar 242 Ring inn kampresultatet 243 Oversiktkalendar 244 Side

5 3

6 KLUBBEN VÅR OG TRYGG TRANSPORT Sterke aktørar deltek for å trygge transporten av spelarar til og frå trening og kamp. Ønskjer din klubb å vere med? Ta kontakt med fotballkretsen for å få enkle tips om trafikktryggleik. Send e-post: Enkle retningslinjer til og frå trening: Brukar alle refleks i haust og vintermørke? Brukar alle hjelm når dei syklar? Brukar de bilbelte? Enkle retningslinjer til og frå kamp: Bruk kollektiv transport eller klubb buss. Ved bruk av privatbil, køyr i kolonne. Bruk bilbelte Ha god tid Vi ynskjer alle ein god og trygg fotballsesong Helsing Vinnar Klubben vår og Trygg Trafikk 2005 Eid IL. Frå utdeling på Eid. F.v. Svein Olav Myklebust SFFK,, Rune Taklo Eid IL, Nils Taklo Eid IL, Audun Heggestad Trygg Trafikk). Foto: Yngve Tolaas, Fjordabladet 4

7 FOTBALLEIARAR Administrasjonen i Sogn og Fjordane FK ønskjer klubbar, lag, dommarar og tillitsvalde velkomne til ein ny sesong. Vi gler oss til eit nytt år med heile 832 lag, ein vekst på 6 lag i høve vårstatistikken frå Vi tykkjer det er flott med vekst i barneklassa (6-12). I åra som kjem vil vi også sette større fokus på eit breiare og meir inkluderande tilbod i ungdomsklassa (13-19 år). Vi trur smålagsspel, gjerne i turneringsform, kan gje langt fleire gutar og jenter eit godt fotballtilbod. I tillegg aukar talet på medlemar, og fjorårsstatistikken syner , noko som er ein auke på 627 medlemmar og ny rekord. Vi gratulerer klubbane med godt arbeid, og vonar at de finn arbeidet meiningsfullt og interessant. Norges Fotballforbund og SFFK har i framleis fokus på 3 hovudområde. Klubbutvikling 1) Klubb besøk. Alle klubbar får i år tilbod om besøk frå kretsen 2) SFFK set fokus på styrefunksjonar/ansvar, leiarrolla sin verdi, breiddefotball og rekruttering/utdanning av kvinnelege leiarar/trenarar/dommarar. 3) SFFK ønskjer også at fleire store breiddeklubbar tilset dagleg leiar og honorerar nøkkelpersonell. Anlegg Tidsriktige anlegg er eit krav for god aktivitet i klubb og krets. Godt leiarskap er å halde fokus på vilkåra for å utøve fotballsporten. Prioritet har: 1) Fylkesbankløkka og enkle nærmiljøanlegg 2) Kunstgrasbaner og treningsfelt i kunstgras 3) Oppgradere publikumsfasilitetane på anlegga i Firdaligaen (og andre) Aktivitet Vekst i talet i på utøvarar er eit vektlagt mål i organisasjonen. Følgjande har prioritet: 1) Rekruttere fleire jenter til barnefotballen 2) Halde ungdom lenger i organisasjonen 3) SFFK ønskjer at ungdom skal få ein optimal treningskvardag. Vi har fokus på utvida sesong, treningsinnhald, kvalitet og at klubbane får honorert nøkkelpersonell. 4) Skape nye aktivitetstilbod for ungdom og vaksne (frå 16 år), t.d Tine Fotballskule, Coca Cola Cup, Bend IT, UngNo, Konglecup, cupar og turneringar. SFFK har for å hjelpe klubbane fått 4 klubbutviklarar sone, som skal hjelpe klubbane med kurs, klubb besøk og rettleiing. Vi har også styrka dommararbeidet, gjennom å honorere 3 stk. sonerekruttoppfølgjarar. Eit spennande tiltak som truleg gjev rekruttdommarane betre oppfølging, eit viktig arbeid blir tettare dialog med klubb. NFF har også tilsett anleggskonsulent i 1/3 stilling, for å profesjonalisere anleggsarbeidet i endå sterkare grad. Dersom klubbane skal klare å halde fristane må post/informasjonsrutinar vere på plass. Dette er viktig, og vi vonar internett er eit av hjelpemidla klubben tar i bruk. Vi for vår del legg viktig klubbinformasjon på Administrasjonen ønskjer klubbar, lag, tillitsvalde, dommarar, spelarar og andre velkommen til ein ny sesong under same motto som i fjor Støtt breiddefotballen og ver lokalpatriot. Sportsleg helsing Svein Olav Myklebust -dagleg leiar SFFK- 5

8 6

9 NORGES FOTBALLFORBUND Styret: President: Sondre Kåfjord Molde FK Visepresident: Erik Loe Stabæk Fotball Visepresident: Eirin Kristin Sund Ålgård FK Styremedlem: Synnøve Tverlid Arna-Bjørnar Fotball Styremedlem: Roger Halberg Eidsvold Turn IF Styremedlem: Hege Leirfall Andersen Innstrandens IL Styremedlem: Stig Nergård Sunndal IL Styremedlem: Anders Eggen Levanger FK Administrasjonen: Postadr: Bank: NORGES FOTBALLFORBUND Serviceboks 1, Ullevål stadion, Sognsv. 75 J, 0840 Oslo Internett: DnB NOR (lisens/forsikring) Tlf/ telefax fax Generalsekretær: Karen Espelund SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS Leiar: Arne B. Berge Administrasjonen: Postadr: Postboks 221, 6801 FØRDE Kontor: Idrettens Hus Sogn og Fjordane, Firdavn. 6 Bank: Tlf/ telefax: fax Org.sjef: Utd.leiar: Økonomi: Odd Bjarne Solheim Ingar Breilid Erling Benjaminsen 7

10 SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS ADMINISTRASJONEN: Postadr: Sogn og Fjordane Fotballkrets, Postboks 248, 6852 SOGNDAL Telefon: (sentralbord) Telefax: Internett: Bankgiro: Kontortid: 16. september 14. mai mai 15. september Tilsette: Dagleg leiar (personal/styresaker/strategi/marknad/anlegg) Svein Olav Myklebust Dommar- og seriekonsulent (dommarsaker/serie/cup/overgangar) Yngve Håkonsen Aktivitet og marknadskonsulent (økonomi/lisens/breiddesaker) Jørgen Finsrud Dale KA-spelarutvikling (spelarutvikling/fotballskular) Jan Tore Jåstad KA-klubbutvikling (Kurs/kursavvikling, klubb/klubbutvikling) Per Are Verlo Anleggskonsulent Anne Vedvik

11 ADMINISTRASJONEN: Svein Olav Myklebust Dagleg leiar Yngve Håkonsen Dommar/seriekonsulent Jørgen Dale Aktivitet/marknadskonsulent Jan Tore Jåstad Spelarutviklar Per Are Verlo Klubbutviklar Anne Vedvik Anleggskonsulent 9

12 STYRET: Leiar: Nestleiar: Jon Georg Rutledal, Leite, 6710 Raudeberg (a), (m) Randi Marie Sjøholt, Tjødnali 15, 6856 Sogndal Tlf (p), (a), (m) Styremedlemar: Arne Abrahamsen, 6899 Balestrand Tlf (p) (a) (m) Rune Helge Sunde, Kvernhusveien 1, 6770 Nordfjordeid Tlf (p), (m) e-post: Robert Endestad, Vågaveien, 6900 Florø Tlf (p), (m) Ketil Ølmheim, Buviki, 6859 Slinde Tlf (a) (m) e-post: Styret 08 Frå venstre: Robert Endestad, Tempo FK, Jon Georg Rutledal, TornadoMåløy FK (leiar), Ketil Ølmheim, Noran IL, Runde Helge Sunde, Eid IL Desse var ikkje tilstades: Randi Marie Sjøholt, Sogndal IL (nestleiar), Arne Abrahamsen, Balestrand IL Foto: SFFK 10

13 Styret Jon Georg Rutledal Leiar Randi Marie Sjøholt Nestleiar/sektor aktivitetsutvikling Arne Abrahamsen Sektor anlegg Robert Endestad Sektor dommar Rune Helge Sunde Sektor arrangement Ketil Ølmheim Sektor utdanning 11

14 SK1426 Sogn og Fjordane Fotballkrets SK1426 Sogn og Fjordane Fotballkrets Disiplinærutvalget Medlem Medlem Helle Arve, Hatledalen, 6963 DALE I SUNNFJORD, Dale IL Sægrov Ingemund, PB 234, 6821 SANDANE, fax: , Sandane Turn og Idrettslag m: a: m: Heidersteiknkomite Medlem Medlem Medlem Navarsete Geir, Storebruvegen 9, 6854 KAUPANGER, fax: , Skaar Jarle, Ølnes, 6856 SOGNDAL, Sægrov Ingemund, PB 234, 6821 SANDANE, fax: , Sandane Turn og Idrettslag p: a: m: p: a: m: a: m: Kontrollkomiteen Medlem Medlem Medlem Loftheim Tore, Bøgardsveien 20B, 6800 FØRDE, Frde IL Sægrov Ingemund, PB 234, 6821 SANDANE, fax: , Sandane Turn og Idrettslag Thingvold Rolf, Lindbøen 2, 6800 FØRDE, p: m: a: m: p: a: m: Sektor Aktivitetsutvikling Leder Medlem Medlem Medlem Sjøholt Randi Marie, Tjødnali 15, 6856 SOGNDAL, Grodås Ann Kristin, Stryn T og IL Holm Stian, C/O Sjur Dale, Årrevollveien 8, 6856 SOGNDAL, Svelgen T&IF Dag Olav Osen, Haukåssv. 6, 6854 Kaupanger p: a: m: m: m: Sektor Anlegg Leder Kjos-Wenjum Olav, Bakkingav. 27A, 6869 HAFSLO p: m: Medlem Abrahamsen Arne,, 6899 BALESTRAND, p: m: Balestrand IL Medlem Helle Jonn, 6963 DALE I SUNNFJORD, a: m: Medlem Sanden Arne, Ljøsne, 6887 LÆRDAL, Lærdal IL m:

15 SK1426 Sogn og Fjordane Fotballkrets Sektor Dommar Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Endestad Robert, Vågaveien, 6900 FLORØ, Blomseth Terje, Vetlebakken, 6894 VANGSNES, fax: , Vik IL Kvam Torstein Egil, Farnesvn. 62, 6884 ØVRE ÅRDAL, Seglem Inge, Hæreidsvegen 2, 6885 ÅRDALSTANGEN, Strømsøy Olav, Breivikveien 17, 6900 FLORØ, p: a: m: p: m: p: a: m: p: m: p: a: m: Sektor Klubbutvikling Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Ølmheim Ketil, Buviki, 6859 SLINDE, Bakke Kåre, Gate 1, nr 104, 6700 MÅLØY, Flataker Oddvar, Liavn 39 A, 6800 FØRDE, Heggen Eivind, Øyanevegen 26, 6770 NORDFJORDEID, Jåstad Jan Tore,, 6869 HAFSLO, Rutledal Jon Georg, Leite, 6710 RAUDEBERG, Strypet Torgeir, Mattisstykkje 18, 6854 KAUPANGER, Kaupanger IL Verlo Per Are, Kvernavegen 8, 6854 KAUPANGER, p: a: m: a: m: p: a: m: p: m: p: a: m: a: m: p: m: p: a: m: Sektor Prosjekt Leder Sunde Rune Helge, Kvernhusvegen 1, 6770 p: m: NORDFJORDEID, Medlem Fraas Lars, Risetunet, 6940 EIKEFJORD p: m: Medlem Strypet Torgeir, Mattisstykkje 18, 6854 KAUPANGER, Kaupanger IL p: m:

16 SK1426 Sogn og Fjordane Fotballkrets Sektor Spelarutvikling Medlem Barsnes Birte, Elvebakken 6, 6856 SOGNDAL, Kaupanger IL Medlem Biesmans Kjell Rune, Sørstrandvegen 8, 6900 FLORØ, Medlem Elde Magne, 6727 BREMANGER, Medlem Fimreite Odd Einar, Stølen 109, 6856 SOGNDAL, Medlem Fretland Hugo,, 6963 DALE I SUNNFJORD, Dale IL Medlem Grodås Ann Kristin, Stryn T og IL Medlem Hustad Wiggo, Fortun 2, 6887 LÆRDAL, Medlem Myklebust Henrik, Hogane 10D, 6800 FØRDE, Medlem Naustdal Gunnar, Nordnesv. 46, 6900 FLORØ, Tempo Fotballklubb Medlem Nondal Jan Terje, Røsslyngteigen 1, 6854 Kaupanger, 6854 KAUPANGER, Kaupanger IL Medlem Norevik Arthur, Kåsen 6b, 6800 FØRDE, Medlem Ravnestad Jan, Prof. indrebøgate 23, 6900 FLORØ, Medlem Sønnesyn Kjetil, Lunnamyri 117, 6856 SOGNDAL, Medlem Verlo Per Are, Kvernavegen 8, 6854 KAUPANGER, Medlem Øberg Bernhard, Runnaleitet 4, 6800 FØRDE, p: m: p: m: m: m: m: m: m: p: m: p: m: p: m: a: m: a: m: p: a: m: p: a: m: Valkomiteen Leder Hjertenes Øystein, Eikedalen 12, 6900 FLORØ, fax: , Medlem Larsen Selma Magrethe Strand, Okshola, 6718 DEKNEPOLLEN, fax: , Skavøypoll IL Medlem Moheim Stein Roar, Geisdalsvegen 18 A, 6885 ÅRDALSTANGEN, p: a: m: p: a: m: p: a: m:

17 SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS SFFK vart stifta 30. april 1922, og går såleis inn i sitt 86. år denne sesongen. Frå ein start med 3 lag har SFFK i dag 75 klubbar, og 832 lag (vårstatistikk) og ut frå NIF sin medlemsstatistikk for medlemmar. 75 klubbar, 832 lag og medlemmar Ein viktig milepæl i kretsen si historie var i Då vart SFFK knytta til resten av landet gjennom seriesystemet. Det er gjeve ut tre jubileumsbøker/hefter: 50 års jubileum i års jubileum i års jubileum i 1997 Nye klubbar i 07/08 er: Utmelde klubbar er: PRESTASJONAR I TOPPDIVISJONEN Herrar: I 82 Sogndal 1. div., nedrykk i 82. I Sogndal 1. div., nedrykk i 89. I 91 - Sogndal Tippeligaen. (Dvs. høgste divisjon) I 92 - Sogndal Tippeligaen I 93 - Sogndal 1. div., nedrykk 92 I 94 - Sogndal Tippeligaen I 95 - Sogndal 1. div. nedrykk 94 I 97 - Sogndal Tippeligaen I 98 - Sogndal Tippeligaen I 99 - Sogndal 1.div. nedrykk 98 I 01 - Sogndal Tippeligaen I 02 - Sogndal Tippeligaen I 03 - Sogndal Tippeligaen I 04 - Sogndal Tippeligaen I 05 - Sogndal 1. div. nedrykk 2004 Damer: I Kaupanger 1. div., Vestland, nedrykk i 86. I 97 - Kaupanger Vinnarar av 1 div. avd. 4 I 98 - Kaupanger Vinnarar av 1 div. avd. 4 I 99 - Kaupanger Polygramserien I 05 - Kaupanger 1. div. 15

18 Foto: Stig Roger Eide, Firda Miniputturneringane er kretsen sitt største arrangement. I fjor vart det arrangert 40 turneringar med 530 lag. Totalt så trekkjer miniputturneringane spelarar og tilskodarar. Det er ny rekord i miniputtpåmeldinga og me reknar med mange fartsfylte oppgjer i 2008 sesongen. Foto: Stig Roger Eide, Firda 16

19 SFFK Sponsor Lag Generalsponsor: 17

20 LIGAEN TIPS OSS OM LOKALSPORT: Stig Roger Eide tlf Rune Fossum tlf Sentralbord tlf

21 19

22 blåbær 20

23 21

24 Goal hungry? 22

25 Idrettsreiser2008 F O T B A L L - H Å N D B A L L - S V Ø M M I N G ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL SPESIALTURER TRENINGSLEIRER TURNERINGER 1850 MYSEN, tlf , fax SPESIALISTER PÅ GRUPPE- OG IDRETTSREISER 23

26 Alt av premiar og profilering Be om katalogar! Hafstadvn. 45, 6800 Førde Tlf: Fax: Mobil: Internett: E-post: Org.nr MVA 24

27 Kostnadseffektiv løysing for ditt kontor Bizhub C203 - Norges mest selde multifunksjonsmaskin for små og mellomstore bedrifter! Med C203 får du inkludert i prisen mange av dei modulane du lyt betale ekstra for på andre modellar. Den er klargjort for nettverk og kjem med ferdig installert nettverkskort. Skanneren er rask og taklar dei fleste filtypar. Kopieringa går raskt unna med 20 sider i minuttet både med farge og svart/kvitt utskrifter. Den er kompakt men samtidig svært fleksibel. Brukarvennlegheita er høg og det meste kan gjerast gjennom brukarpanelet med enkel layout og navigasjon. Det er heller inga sak å tilpasse maskina til dei fleste typar kommunikasjonsløysingar. Hovudforhandlar i Sogn og Fjordane Frå ,- eks. mva for C203 med 2 skuffer, skanner og dok. matar. Vi har også større modellar i same serien for dei som har større krav. Ta kontakt for meir informasjon! 25

28 26

29 STATISTIKK FORMENN I SFFK FRÅ 1922: Bjarne Vassbotn, Florø Alfred Edvardsen, Florø Ole Rye, Florø, Florø Alfred Edvardsen, Florø Bjarne Sunde, Florø Malvin Sletten, Sandane Jan Rolland, Høyanger Oscar Andresen, Høyanger Alfred Forsberg, Høyanger Thor Wormsen, Høyanger Karsten Skuggen Hoff, Øvre Årdal Per Varden, Høyanger Olav Kjos-Wenjum, Hafslo Dagfinn Lauritsen, Førde IL Geir Navarsete, Kaupanger IL Tore Dvergsdal, Førde IL Jon Georg Rutledal, Tornado Måløy FK GULLMERKET MED DIPLOM - (1946) 1949 Alfred Forsberg IL Høyang 1953 Oskar Andersen IL Høyang 1954 Thor Wormsen IL Høyang 1960 Kåre Krokene Florø SK 1968 Olav Haugen IL Høyang 1969 Mandor Klock IL Høyang 1972 Sverre Heggen Eid IL 1972 Karsten Skuggen Hoff IL Jotun 1987 Per Varden IL Høyang 1987 Olav Kjos-Wenjum Hafslo IL 1987 Jan Andreas Olsen Florø SK 1987 Magne Solheim Olsen Florø SK 1988 Jan Knut Sande Florø SK 1991 Ingemund Sægrov Sandane T og IL 1993 Dagfinn Lauritsen Førde IL 1997 Asbjørn Sunde Stryn T og IL 2002 Lars Fraas Eikefjord IL 2002 Geir Navarsete Kaupanger IL 2005 Jonn Helle Dale IL 27

30 FORBUNDSUTMERKING 1963 NFF tildelte kretsleiar Thor Wormsen, IL Høyang, forbundet sin pokal med diplom 1983 NFF tildelte kretsleiar Karsten Skuggen Hoff, IL Jotun, forbundet sin diplom 1997 NFF tildelte kretsleiar Dagfinn Lauritsen, Førde IL, forbundet sin diplom 2002 NFF tildelte Karsten Skuggen Hoff, IL Jotun, NFF-100 år- æresdiplom 2003 NFF tildelte kretsleiar Geir Navarsete Kaupanger IL, forbundet sin diplom 2005 NFF tildelte tidlegare kretsleiar Olav Kjos Wenjum, Hafslo IL, forbundet sin diplom 2006 NFF tildelte Nils Taklo, Eid IL, forbundet sin diplom 2006 NFF tildelte Terje Blomseth, Vik IL, forbundet sin diplom INTERNASJONAL YEAR OF VOLUNTEERS 2001 Eingangsutdeling i høve det internasjonale frivillighetsåret. Utmerkinga er basert på bruk av tid, innsats og entusiasmen over tid for å fremje fotballen sine interesser Sverre Heggen Eid IL 2002 Jonn Helle Dale IL 2002 Olav Kjos Wenjum Hafslo IL KONGENS FORTJENESTEMEDALJE 2007 Olav Kjos-Wenjum Hafslo IL 2007 Sverre Heggen Eid IL Olav Kjos-Wenjum, Hafslo IL og Sverre Heggen, Eid IL får utdelt kongens fortjenestemedalje i gull av fylkesmann Oddvar Flæte på kretstinget i Foto: Trond Roger Nydal, Sogn Avis. For meir detaljert statistikk gå inn på 28

31 OVERSIKT OVER LAG VÅRSTATESTIKK T A 2H ED 1D 2D Rek 3D D7 OB G G7 SG SG7 LG J J7 SJ LJ MP JU TOT Forklaring til overskriftene: T = Tippeliga A = Adeccoligaen 2H = 2. divisjon herrar ED = Eliteserien damer 1D =1.div. damer 2 D = 2. div. damer 3 = 3. divisjon 4 = 4. divisjon 5 = 5. divisjon 6 = 6. divisjon Rek = Rekruttserie 3 D = 3. div. damer D7 = Dame 7-ar OB = Old Boys G = Gutar G7 = Gutar 7-ar SG = Smågutar SG7 = Smågutar 7-ar LG = Lillegutt J = Jenter J7 = Jenter 7-ar SJ = Småjenter LJ = Lillejenter MP = Miniputt (gut/jente) JU = Juniorlag 29

32 OVERSIKT PÅMELDE LAG 2008 Totalt antal lag 2008 Minijente 7/8 år Minijente 9/10 år Minigutt 7 år Minigutt 8 år Minigutt 9 år Minigutt 10 år Lillejente Småjenter 7-ar Småjenter 11-ar Jenter 7-ar Jenter 11-ar Lillegutt 11 år Lillegutt 12 år Smågutar 7-ar Smågutar 11-ar Gutar 7-ar Gutar 11-ar Old Boys Junior dame Junior herre Dame 7ar 3. Divisjon dame 2. Divisjon dame 1. Divisjon dame Lag 2/3 i 6. Div. 6. Divisjon herre Lag 2 i 5. Divisjon 5. Divisjon Lag 2 i 4. Divisjon 4. Divisjon Lag 2 i 3 divisjon Firdaligaen Lag 2 i 2. Divisjon 2. Divisjon herre Adeccoligaen KLUBB: Anga FK 1 1 Askvoll Holmedal Atløy IL Aurland IL Balder FK 0 Balestrand IL Berle IL 0 Brandsøy SK 0 Breimsbygda IL Bremanger IL Bryggja IL Bulandet IL Dale IL Davik FK 0 Eid IL Eikefjord IL Fanaråk IL 0 Fjærland IL 0 Fjøra FK 1 1 Flatraket IL Florø SK Frøy IL 0 Fure IL Førde IL Gaular IL Gulen FK Hafslo IL Haugen IL Heia FK Hornindal IL Hyen IL Hyllestad IL IL Bjørn IL Brodd IL Høyang IL Jotun Jølster IL Kaupanger IL Kjølsdalen IL

33 OVERSIKT PÅMELDE LAG 2008 Totalt antal lag 2008 Minijente 7/8 år Minijente 9/10 år Minigutt 7 år Minigutt 8 år Minigutt 9 år Minigutt 10 år Lillejente Småjenter 7-ar Småjenter 11-ar Jenter 7-ar Jenter 11-ar Lillegutt 11 år Lillegutt 12 år Smågutar 7-ar Smågutar 11-ar Gutar 7-ar Gutar 11-ar Old Boys Junior dame Junior herre Dame 7ar 3. Divisjon dame 2. Divisjon dame 1. Divisjon dame Lag 2/3 i 6. Div. 6. Divisjon herre Lag 2 i 5. Divisjon 5. Divisjon Lag 2 i 4. Divisjon 4. Divisjon Lag 2 i 3 divisjon Firdaligaen Lag 2 i 2. Divisjon 2. Divisjon herre Adeccoligaen KLUBB: Kvammen IL Kyrkjebø IL Lavik IL Leirgulen IL Loen IL Luster IL Lærdal IL Modig IL 0 Norane IL Norddalsfjord IL 0 Olden IL Oppstryn IL Saga FK 1 1 Sandane TIL Selje IL Skavøypoll IL Sogndal IL Stadlandet IL Stryn T&IL Studentspretten IL 0 Stårheim IL Svelgen TIF Syril IL Tambarskjelvar IL Tempo FK Tornado Måløy FK Vadheim IL Veitastrond IL 1 1 Veten IL Vik IL Vikane Viksdalen IL Von IL 0 Ålfoten IL 0 Årdal FK Årdalstangen IL

TERMINLISTE TERMINLISTE 2011 TERMINLISTE 2011. Fjordane Fotballkrets ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER TRENINGSLEIRER CUPER

TERMINLISTE TERMINLISTE 2011 TERMINLISTE 2011. Fjordane Fotballkrets ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER TRENINGSLEIRER CUPER TERMINLISTE TERMINLISTE 2011 2011 Sogn Sognog ogfjordane Fjordane Fotballkrets Fotballkrets TERMINLISTE 2011 2011 TERMINLISTE www.fotball.no/sogn_fjordane www.fotball.no/sogn_fjordane www.facebook.com/sffk.no

Detaljer

ORGANISASJON. Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling

ORGANISASJON. Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling ORGANISASJON KJÆRE FOTBALLVENER! Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling Då er vi endelig ferdig med ein våt og lang vinter med mange treningstimar og treningskampar i heile

Detaljer

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8 INNHALD 2 ÅRSMELDING 2012 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2012 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte...... 6 2.3 Styrerapport 2012...

Detaljer

DALE-FOTBALLEN. sesongen 2010. Dale IL-Fotball sin hovudsponsor: Foto: Asgeir Årdal, Firda

DALE-FOTBALLEN. sesongen 2010. Dale IL-Fotball sin hovudsponsor: Foto: Asgeir Årdal, Firda DALE-FOTBALLEN sesongen 2010 Foto: Asgeir Årdal, Firda Dale IL-Fotball sin hovudsponsor: Ingen veit kva morgondagen bringer Ei god forsikring kan gi tryggleik for framtida Ingen veit kva morgondagen bringer.

Detaljer

Gutelaget i 1982 på Norway Cup. Bak f.v. Stig Gjerde (trenar), Asbjørn Sivertsen, Jan Rune Kalsvik, Alf Øverland, Joar Årøen, Geir Sande, Tor Hjalte, Frank Midtbø og Arne Petter Grindheim (reiseleiar).

Detaljer

Innhold. Send inn kampresultat sms 2303

Innhold. Send inn kampresultat sms 2303 Innhold AFK, administrasjonen 2 Kretsstyret, komiteer/utvalg, æresmedlemmer 6 Andre kretser - adresser 10 Administrative bestemmelser 12 Forfallsregler 18 Kamphonorar 19 Dommerliste 21 Regelnytt og retningslinjer

Detaljer

Idrettskrinstinget 2011. Førde, laurdag 9. april 2011

Idrettskrinstinget 2011. Førde, laurdag 9. april 2011 Idrettskrinstinget 2011 Førde, laurdag 9. april 2011 Innhald Idrettskrinstinget Program for tinget Side 2 Saksliste Side 3 Årsmelding 2007-2008-2009-2010 Side 15 Handlingsprogram 2011-2015 Side 89 Lov

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

BRATTVÅG IL FOTBALL PROGRAMBLAD 2004. Hver uke har vi partivarer til ekstra lave priser

BRATTVÅG IL FOTBALL PROGRAMBLAD 2004. Hver uke har vi partivarer til ekstra lave priser PROGRAMBLAD 2004 BRATTVÅG IL FOTBALL GENERALSPONSOR Les meir om: * BIL-Tippen 2004, gratis tippekonkurranse! * Intervju med BILs største supporter, ein 80-åring! * Adelskalenderen * Ord for sesongen av

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

Terminliste Adresseliste Statistikk

Terminliste Adresseliste Statistikk Terminliste Adresseliste Statistikk WWW.FRIIDRETT.NO/MOREOGROMSDAL 2010 januar m t o t f l s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 februar m t o t f l s 1

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012 ÅRSMELDING 2011 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa Handballprogram 2014-2015 IL Valder Handballgruppa Velkomen til handballsesongen 2014-2015 Då er vi komen godt i gang med ein ny sesong med handball. Som tidligere år har styret lagt ned mange timer med

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 1 Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 Vi medvirkar til å halde Noreg levande og grønt...fordi vi bryr oss og fordi vi kan. I meir enn 100 år har vi vore ein av landbruket sine viktigaste samarbeidspartnar.

Detaljer

Har en arbeidsdag full av godbiter. Har mista evna til å kjede seg TIL SIST. fredag Fredag 02. januar 2015 Laussal kr. 20,-

Har en arbeidsdag full av godbiter. Har mista evna til å kjede seg TIL SIST. fredag Fredag 02. januar 2015 Laussal kr. 20,- Økonomi og grenser blir viktige tema også i det nye året. Les dagens leiar Har mista evna til å kjede seg TIL SIST Størst i Nordfjord Nr. 1, 105. årgang fredag Fredag 02. januar 2015 Laussal kr. 20,- Sette

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Byter Kakebua mot funkisbygg

Byter Kakebua mot funkisbygg På www.firdaposten.no Sjå bilde av nytt «Kakebua-kvartal» Følg med i skipstrafikken på kysten Følg med på våre lokale web-kamera kystavisa Storturnering i Florø FSK satsar på å byggje opp den største fotballcupen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008/2009

ÅRSBERETNING 2008/2009 ÅRSBERETNING 2008/2009 Kretstinget Bodø 27.februar 2010 NORDLAND FOTBALLKRETS Kretslaget for gutter, fra Regionsturneringen i Harstad 2009. KRETSTING FOR NORDLAND FOTBALLKRETS STED: Radisson Blu Hotel

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

Fotballcuper. Aalborg Esbjerg 6. 9. juni (Pinse) Aldersklasser: Gutter: 19, 17, 16, 15, 14, 13 Jenter: 17, 15, damer åpen klasse

Fotballcuper. Aalborg Esbjerg 6. 9. juni (Pinse) Aldersklasser: Gutter: 19, 17, 16, 15, 14, 13 Jenter: 17, 15, damer åpen klasse ÅRSBERETNING 2013 Fotballcuper 201 4 Ta med deg laget på turnering i 2014. Se vårt utvalg av cuper i bl.a. Danmark, Spania og Italia. Ta kontakt med oss, så hjelper vi dere å finne cupen som passer for

Detaljer

PRIMÆRLOGO. Protokoll NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 8. MARS 2015

PRIMÆRLOGO. Protokoll NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 8. MARS 2015 PRIMÆRLOGO Protokoll NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 8. MARS 2015 Innhold Side A: Godkjenne fullmakter 9 B: Vedtakelse av forretningsorden 9 C: Godkjenning av innkalling 9 D: Vedtakelse av sakslisten 9

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

LEVERANDØR KONFERANSEN 2015

LEVERANDØR KONFERANSEN 2015 LEVERANDØR KONFERANSEN 2015 GENERALSPONSOR: HOVEDSPONSOR: IL Hødd Fotball ønskjer den maritime industrien i regionen velkomen til: LEVERANDØRKONFERANSEN Quality Hotel Ulstein torsdag 16. april 2015 I jubileumsåret

Detaljer

vest BA Coop-veka Årsmelding og rekneskap 2008 Sjå side 24 Foto: Roy Sunde, Inform Media

vest BA Coop-veka Årsmelding og rekneskap 2008 Sjå side 24 Foto: Roy Sunde, Inform Media vest BA Årsmelding og rekneskap 2008 Foto: Roy Sunde, Inform Media Coop-veka Sjå side 24 vest BA Kronborgveien 34 Hovudkontor 57 83 44 00 Hareid Fosnavåg Ulsteinvik Hjørungavåg Barstadvik Moltustranda

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer