KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK"

Transkript

1 Høgehaugen Hegglandsliane EN ND SD AL TEIKNFORKLARING GL A Godtjørna Vertikalnivå 2: På bakken H daa Vertikalnivå 1: Under bakken PBL KAPITTEL 11 KOMMUNEPLAN HE G Tussaskarva SBH tunnel 37,6 daa tt a H Berge Nordåsen a vi k SBH Hattvik 30.2 daa Naust daa Funksjonell strandsone Omsynssone PBL 11-8 Hattvikneset Sone med angitte særlege omsyn Sikringssone Arkeologisk kulturminne Bandlagt etter kulturminnelova elv lla Golf 3 40 daa Kvernhushaugane H510_ Va H daa Samferdselsline B8 6.9 daa %BRA= 60 Turvegtrase Golf daa lia s lyp G Golfsenter/Bustad 4.8 daa Golf daa o_g Moldaåsen 29.4 daa 52 R5 Arealformål PBL 11-7 H570_5 Nr. 1 - Bygningar og anlegg H510_4 Lonane Furehaugen Gang-/ sykkelveg Hattvik H510_4 Bygningar og anlegg H190_10 Bømarka l en Lyhaugen Stølss k aret na Lo Klyvalia Bøkampen Ky da e j rk 2 R55 i6 leve Sam T1 a Str Midtbø nd Sa B daa %BRA= 60 am le vei 1 S en ve g Geilane Klyva 8.3 daa %BRA= 50 B daa %BRA= 60 H510_3 Skoltane l en Bøtræet Bø B daa %BRA= 60 BA daa %BRA= 100 Moldegård Sa ei m leve i 2 BA2 60 daa %BRA= 60 Sa ev ml e i3 Tursti g olf Golfsenter/Bolig 4.8 daa %BRA= 100 Gråberget T Friområde yt Baikroken Landbruks- natur- og friluftsformål og reindrift (LNFR) Nr. 6 - Vassdrag, med tilhøyrande strandsone Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone Sa B5 130 daa %BRA= 60 Kyst sti 2 Bjånes SBH H560_7 Salbuvika H550_8 KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK Ådnavika Dagbåthamn 6.4 daa H570_1 1.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker SBH Moldegård 16.2 daa ra æ j af old iev m S en åg Bustad /hotell 19 daa %BRA= 100 Ky ti sts SAKSNR. DATO SIGN. Offentlig ettersyn fra... til gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Kommunestyrets vedtak: o_g Smievågen 31.2 daa Bjånesfjæra Bjåneset PLANEN UTARBEIDET AV: SAKSNR. TEGNNR. SAKSBEH. Os Fjordboliger Kartgrunnlag: FKB 2010, koordinatsystem: WGS 1984 UTM sone 32N Plandata koordinatsystem: EUREF 89 UTM sone 32N Ekvidistanse 5 m Moldaneset Kartprodusent: SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN-OG BYGNINGSLOVEN M Småbåthamn Friluftsområde (dagbåthamn) Lyssandfjæra olstrand Ferdsel H550_9 5 F Nr. 5 - Landbruks- Natur- og Friluftsformål og Reindrift Moldaåsen ei H Nr. 3 - Grønnstruktur ti ur s Golf daa ev ml Golf Hamn Moldaåsen 4 T Veg Golf daa o_g Moldaåsen 29.4 daa l en a d B3 116 daa %BRA= 60 B daa %BRA= 60 IN 1.1 daa %BRA= 100 H730_2 up Dj l en a ed ev ml M da ol a elv Golf daa B daa %BRA= 60 Offentleg eller privat tenesteyting Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur go lf 2 ga ø H da s å Golf 3 40 daa B Kombinert byggje- og anleggsformål karet Hø n se å g s Revs Bustader Andre typar bygningar og anlegg (naust) Svehaugen H510_3 BA Idrettsanlegg (golf) in Baikroken Steglet Klyvalia naturreservat Framtidig Atkomstveg H730_6 B daa Eksisterande Samleveg a Ha gg ard s li a n Rev skare t H190_10 Arealplanflate Kartmålestokk: 1 = i A1 240 Meter Digitalisering, redigering og grafisk utforming utført av Asplan Viak

2 BJÅNES KOMMUNEDELPLAN FØRESEGN OG RETNINGSLINER Sist oppdatert: Os kommune Med heimel i Plan- og bygningslova (Pbl) 11-8 til vert det fastsett føresegn til kommunedelplanen. Juridisk bindande føresegn står i kursiv. Øvrig tekst, vist i vanlig tekst, er retningsliner. Tiltak som ikkje er i samsvar med dei juridisk bindande føresegna i kursiv må handsamast som dispensasjon eller plansak. Retningslinene er rettleiande for kommunen si sakshandsaming og kan ikkje brukast som sjølvstendig grunngjeving for vedtak. Generelle føresegn og retningsliner Plankrav Utbyggingsavtalar Estetikk Fareområde for masseutglidningar Avgrensing av utbyggingsområde Krav til leike- og uteopphaldsareal Parkering Universell utforming Handtering av vatn, avlaup og overvatn Geografiske føresegn og retningsliner 10. Bygg- og anleggsområde - Generelle bygg- og anleggsområde (BA) - Bustadområde (B) - Tenesteområde (T) - Kombinert byggje- og anleggsføremål 11. Golfområde 12. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 13. Grønstruktur /friområde 14. Landbruk-, natur- og friluftsområde 15. Bruk og vern av sjø og vassdrag 16. Samferdsle 17. Omsynssonar Rekkjefølgekrav Generelle krav før bygg og anlegg kan takast i bruk Gang-/ sykkelveg Hattvikvegen Rundkøyring i krysset Bjånes vest Støytiltak ved eksisterande bustader Strandvegen Teknisk infrastruktur Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 1/10

3 Generelle føresegner og retningsliner 1. Plankrav (jfr. Pbl 11-9 nr. 1) Det skal føreliggje detaljregulering før utbygging kan finne stad. I område avsett til bygg- og anleggføremål (pbl 11-7 nr 1) eller småbåthamn (pbl 11-7 nr 6) kan tiltak som nemnt i PBL 20-1 ikkje finne sted før det er utarbeida reguleringsplan for området. Reguleringsplan for småbåthamn i fjellhall skal utarbeidast etter forskrift om konsekvensutgreiingar. Unntak frå plankrav: Mindre utbyggingstiltak på bygd bustadeigedom krev ikkje ytterlegare plan, der høve til transportnett og lovverk er ivareteke, jf pbl nr 1. Den nye bygnaden må kunne innpassast i og underordne seg eksisterande struktur når det gjeld bygningshøgd, uteareal, volum, grad av utnytting mv. Grensejusteringar, jf matrikkelloven 16, kan tillatast utan ytterlegare arealplanlegging. Det same gjeld arealoverføring på maks 5 % av minste eigedom og maks 500m2 til allereie utbygd bustadeigedom for å legge til rette for mindre utbyggingstiltak. Unntak frå plankravet for mindre utbyggingstiltak gjeld ikkje i funksjonell strandsone. Retningsline: Reguleringsplanleggjing skal følgje prinsippa vist i vedlagt illustrasjonsplan, når det gjeld tilkomstvegar, VA-anlegg, tunvegar og tunplassar og turgeilar for kontakt med stisystemet. 2. Utbyggingsavtalar (jfr. Pbl 11-9 nr 2) For større anlegg og byggeprosjekt kan det stillast krav om utbyggingsavtale mellom utbyggar og kommunen om utbygging av kommunal infrastruktur, kommunal medverknad i utbyggingsprosjektet, utbyggingstempo og etappevis utbygging, ferdiggjering av anlegg og om overtaking av kommunaltekniske og andre anlegg. 3. Estetikk (jfr. Pbl 11-9 nr 6) Kvart bustadfelt skal ha eit heilskapleg uttrykk, men det kan vere variasjon i uttrykk og form mellom felta. Inngrep i naturen skal avgrensast mest mogleg. Bygg skal utformast og i høgde plasserast slik at dei i størst mogleg grad følgjer terrengforma, tek opp naturlege høgdeskilnader og gjev minst mogleg endring i eksisterande terreng. Terrenghandsaming skal dokumenterast i reguleringsplan med snitt som viser plassering i terreng og inngrepet i terreng før og etter tiltaket. Det skal gjerast greie for visuelle verknader for omgivnadene for tiltak og bygg som: 1. bryt silhuetten frå Moldaneset til Moldaåsen og på Gråberget 2. bygg over 3 etasjar 3. bygg og tiltak som er visuelt eksponert i høve til busetnad eller sårbare miljø. Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 2/10

4 Som del av reguleringsplanen skal det leverast dokumentasjon i form av snitt og illustrasjonar (fotomontasje, perspektivteikning eller 3D modell) som viser fjernverknaden, visuell dominans og skuggeverknad bygningsforma(ene) vil ha på omgivnadene. Ved utbygging skal det takast vare på mest mogleg av eksisterande vegetasjon og vegetasjonslag. Terrenginngrep skal som hovudregel revegeterast med naturleg vegetasjon ved bruk av innblanding av eksisterande vegetasjonsdekke i vekstlaget. Ved lokalisering og utforming av tiltak på det enkelte felt, skal det takast omsyn til naturelement som for eksempel naturleg vegetasjon, kollar, bekkedrag og spesielt stuva eik- og asketre. Særleg viktige stuva eik og asketre skal innmålast i samband med reguleringsplanarbeidet. Retningsline: Ved alle reguleringsplanforslag og byggjeprosjekt skal det gjerast greie for dei gjeldande kvalitetane i området og kva nye bruksmessige og visuelle kvalitetar som prosjektet tilfører omgjevnad. 4. Fareområde for masseutglidingar (jfr. Pbl 11-9 nr 8) Ved utarbeiding av reguleringsplanar og ved søknader om byggjetiltak etter plan- og bygningslova må det dokumenterast tilfredsstillande tryggleik i høve til fare for masseutgliding. Dette gjeld i og i nærleiken av område merka med marine strandavsetningar i Temakart lausmasser under kapittel grunnforhold i planskildringa og gjeld desse delane av utbyggingsområde i plan: Deler av samleveg 1, 2 og 3 Deler av utbyggingsfelt nr B1, B2, BA1 og BA2 og Golf Avgrensing av utbyggingsområde (jfr. Pbl 11-9 nr 5) Endeleg grense for byggeområde vert fastlagd i reguleringsplan. Avgrensinga vist i plankartet kan justerast for å oppnå ein betre arealarrondering, men ikkje med store avvik frå viste føremålgrenser. Ved slik arealarrondering skal ein søkje å få tilsvarande arealfordeling. Utbyggingsområde golf 4 kan byttast ut med eit tilsvarande område innanfor BA2. 6. Krav til leike- og uteopphaldsareal (jfr. Pbl 11-9 nr 5) Uteopphaldsareala skal ha gode solforhold, og som hovudregel skal det ikkje vere brattare enn 1:3. Støynivå må ikkje overstige 55 dba på uteopphaldsareala. Felles leikeplassar og uteopphaldsareal skal vere hensiktsmessig utforma og lokalisert for ulik bruk for alle grupper. Områda skal opparbeidast for rekreasjon og leik. Dei skal opparbeidast med nødvendig utstyr for leik, spel for barn og unge, sittegrupper, plantingar og liknande. Det må også sikrast tilkomst til områda frå alle bustadane. Ulike typar fellesareal er omtalt i 10. Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 3/10

5 7. Parkering (jfr. Pbl 11-9 nr 5) Parkeringsdekning må dokumenterast ved alle søknader om løyve til tiltak etter pbl 20-1 bokstav a, b, d, e, g, j og l. Alle omsøkte tiltak skal ha parkeringsdekning som er i samsvar med parkeringsnorm for Os kommune. Ved bygging av felles parkeringsanlegg i felt B3, B4, B5, B6 og BA1 og BA2, kan krav i parkeringstabellen nedanfor nyttast. Bustad Forretning Aktivitetssenter/næring Golf Golf drivingrange Tenestetilbod / barnehage Hotell Småbåthamn 1) 2) Minimumskrav bil 1,0 plassar / 50 m2 BRA1) 2) 3,0 plassar / 100 m2 1,5 plassar / 100 m2 70 plassar ved 9 hol, 110 ved plassar 0,3 plassar / barn 0,6 plassar / gjesterom 0,5 plassar / båthamn Minimumskrav sykkel 1,0 plass / 50 m2 3,0 plassar / 100 m2 1,0 plass / 100 m2 10 plassar ved 9 hol, 15 plassar ved 18 hol Her er det bruksarealet per bygning som skal brukast som grunnlag for utrekning av krav til tal på plassar, ikkje bruksarealet samla på tomta. Dvs at ein ikkje inkluderar parkeringa i bruksarealet mtp denne utrekninga. Ref. rettleiar Grad av utnytting (MD, 2007) Kravet er glidande, det vil seie at til dømes ei leilegheit på 70m2 får eit krav på 1,4 plassar. I reguleringsplan skal det dokumenterast korleis parkeringa vert løyst. Minst 5 % av biloppstillingsplassene skal ha ei utforming som er i tråd med krava stilt i TEK 10 om utforming av biloppstillingsplassar for forflytningshemmede. 8. Universell utforming (jfr. Pbl 11-9 nr 5) Tunveg/tunplass (mellom parkeringsanlegg og fram til bustad) skal vera universelt utforma. Dette gjeld og for hotellet og aktivitetssenteret for golfbanen. Retningsline: For stisystemet bør det vere universell utforming frå innfallsporten ved felt BA1 til Moldaneset. Dagbåthamna i Ådnavika er tenkt tilrettelagt for universell utforming med tilkomst frå sjøsida. 9. Handtering av vatn, avlaup og overvatn (jfr. Pbl 11-9 nr 3) Retningsline: Bekkedrag bør ikkje leggjast i røyr, men haldast opne. Sjå og rekkjefølgjekrav i denne føresegna ( 18). Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 4/10

6 Geografiske føresegn 10. Bygg- og anleggsområde (jfr. Pbl 11-9 nr 5) Generelle bygge- og anleggsføremål (BA1 og BA2) Innanfor felt BA1 er maks %BRA = 100%. 3Maks grad av utnytting gjeld for feltet vist i kommunedelplanen, og kan vere høgare innanfor delfelt i reguleringsplan. Innanfor felt BA1 vert det tillete dagligvarehandel, bustad, mv. I området skal det opparbeidast 20 parkeringsplassar som kan nyttast av turgåarar til Moldaneset og Bjåneshalvøya. I felt BA1 skal det byggjast snuplass og haldeplass for buss. Innanfor felt BA2 er maks %BRA = 60%.3 Maks grad av utnytting gjeld for heile feltet, og kan vere høgare innanfor delfelt. Området kan nyttast til idrettsføremål, næringsføremål og offentleg eller privat tenesteyting (t.d. skule) som er relatert til utvikling av Bjåneshalvøya, mv. Driftsområde for golf kan lokaliserast innanfor BA2. I felt BA1 og BA2 kan bygg førast opp i inntil 5 etasjar. For bygningar over 3 etasjar sjå 3 Estetikk. Retningsline: Reguleringsplanleggjing skal følgje prinsippa vist i vedlagt illustrasjonsplan, når det gjeld tilkomstvegar, VA-anlegg, tunvegar og tunplassar og turgeilar for kontakt med stisystemet. Bustadområde (merka B på plankartet) Tettleik i alle bustadområda (merka B på plankartet) skal maksimalt vere %BRA = 60%.3 Maks grad av utnytting gjeld for feltet vist i kommundelplanen, og kan vere høgare innanfor delfelt i reguleringsplan. I felt B1 kan bygg førast opp i inntil 2 etasjar. I felt B2 og felt B8 kan bygg førast opp i inntil 3 etasjar. I felt B7 kan bygg førast opp i inntil 1 etasjar med moglegheit for ei underetasje. I felt B3, B4, B5 og B6 kan bygg førast opp i inntil 5 etasjar. For bygningar over 3 etasjar sjå 3 Estetikk. Minimum 20% av bustadane skal leggast til rette for livslaupsstandard. Det skal gjerast miljøtekniske undersøkingar i samband med detaljregulering av B1 og B2. Dersom det vert utarbeida reguleringsplan for felt B4 før regulering av området for resorthotel, skal reguleringsplanen vise tilkomstveg til området for hotell. Bustadfelt B4: Mot eksisterande bustadar på Bjånes skal det i utforminga av bygningstype takast omsyn til bygningsmiljøet og bygningstypologien i eksisterande bustadfelt. Bustadfelt B5: Sjå 17 (omsynssoner) 3 %BRA = Bruksarealet på feltet (inkl parkering) / arealet på feltavgrensinga. Ref. rettleiar Grad av utnytting (MD, 2007) Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 5/10

7 Privat uteareal: Alle einebustadar i felt B1, B2, B7 og B8 skal ha minimum 150 m2 privat uteopphaldsareal per bueining. For alle bueningar i bustadområde B3, B4, B5 og B6 skal minste private uteopphaldsareal vere minst 8 m2. Felles uteareal: Ved utarbeiding av reguleringsplanar for bustadområda B3, B4, B5 og B6 gjeld følgjande krav til felles leike- og uteopphaldsareal: Sandleikeplass i tunet (tunplass) Det skal settast av minimum 15 m2 per bueining til felles uteopphaldsareal. Det skal etablerast sandlekeplass i tunet for kvar bueining. Felles uteopphaldsareal skal vere teneleg utforma, ha god tilgang frå bustadane og skal plasserast i tunplassane. Kvalitetskrav: Areala plasserast og opparbeidast med sikte på best mulig utnytting av solforhold og lokalklima. Det skal skjermes mot vanlig vindretning og området skal ha sol på minst halvparten av arealet kl 15 vårjamdøgn. Nærleikeplass. I bustadområda B3, B4, B5 og B6 skal det settast av minimum 1500 m2 felles leikeplass i kvart felt. Leikeplassen kal vere teneleg utforma og vera lett tilgjengelege frå bustadene. Det kan enkelte stader vera aktuelt å dele feltet i to av omsyn til utbyggingstakt mv. Større leikeområde Det skal settast av minimum 6000 m2 felles større leikeområde. Det kan delast i ein offentleg leikeplass på minimum 3000 m2 innafor felt BA1 og minimum 3000 m2 til ei offentleg ballbane, skatebane el. innafor felt BA1 eller felt BA2. Område skal ha tilgjenge for ålmenta. Retningsline: Reguleringsplanleggjing skal følgje prinsippa vist i vedlagt illustrasjonsplan, når det gjeld tilkomstvegar, VA-anlegg, tunvegar og tunplassar og turgeilar for kontakt med stisystemet. Tenesteområde (T1) Innanfor T1 skal det byggast barnehage. Maks %BRA = 50%.3 Det skal gjerast miljøtekniske undersøkingar i samband med detaljreguleringa. Bygg kan førast opp i inntil 2 etasjar. Kombinerte føremål hotell/bustad Innanfor kombinert føremål hotell/bustad skal %BRA maksimalt vere 100%.3 Bygg kan førast opp i inntil 5 etasjar. For bygningar over 3 etasjar sjå 3 Estetikk. Branntryggleik skal vere sikra rundt heile området med tanke på mogleg skogbrann. Kombinert føremål golfsenter/bustad Innanfor kombinert føremål golfsenter/bustad skal %BRA maksimalt vere 100%.3 Bygg kan førast i inntil 5 etasjar. For bygningar over 3 etasjar sjå 3 Estetikk. 11. Golfområde (jfr pbl nr 2) Innanfor golfområdet kan det etablerast masseuttak og delar av området kan brukast til anlegg for massehandtering for utbygging av Bjåneshalvøya i anleggsfasen. Før slik massehandtering Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 6/10

8 kan finne stad skal det utarbeidast ein istandsettingsplan som del av reguleringsplan for golfområdet. Før opparbeiding av golfbane kan begynne skal det utarbeidast skjøtselsplan som syner korleis anlegget skal skjøttast. Golfbana vert utforma etter Golfforbundet sitt regelverk. Turstiar merka på plankartet skal vere offentlig tilgjengelege. Borehol (på grensa mellom feltet golf 2 og Hattvik gard si eigedom) vist på illustrasjonsplanen skal ikkje øydeleggast. Retningsline: Kalkskogen i søraustre hjørne av feltet golf 2 skal bevarast så langt som mogleg. 12. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jfr. Pbl nr 2) Veg: I området kan det byggjast offentleg veg med gang- og sykkelveg. Leidningsanlegg for infrastruktur i grunnen kan leggjast i vegen. Hamn: Hamneområdet kan nyttast til anlegg, bygg og parkering for småbåthamna. 13. Grønstruktur /friområde (jfr. Pbl nr 3) Friområda Smievågen og Moldaåsen skal brukast til friluftsføremål og vere offentleg tilgjengelege. Friområda kan tilretteleggast for friluftsbruk. 14. Landbruk-, natur- og friluftsområde (jfr. Pbl nr 4) Naudsynte bygningar og mindre anlegg for landbruk og ferdsel til sjøs er tillate innanfor funksjonell strandsone. Retningsline: Områda langs Loneelva er tenkt som buffersone mellom utbyggingsområda og landbruket. Det må utarbeidast ein tiltaksplan og skjøtselsplan for dette området som både tek omsyn til at elva skal vera tilgjengeleg som et positivt estetisk element for dei nye innbyggjarane på Bjånes og at det vert definert ei avgrensing for landbruksverksemda med naudsynt inngjerding. Driftsvegane i område avsett til LNFR skal fungere for landbruket og i framtida. Dagens Bjånesveg vert gjort om til delparsell av Strandvegen, som vert offentleg turveg. Turvegane skal skiltast og det skal setjast opp informasjonstavler for å styre gangtrafikken til turvegnettet, for å unngå konflikt med landbruket. Ridevegar skal leggjast til landbruksområdet (LNFR). Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 7/10

9 15. Bruk og vern av sjø og vassdrag (jfr. Pbl nr 4) Ferdselsområde Ferdselsområde i sjø vist i planen er manøvreringsareal for ferja. Småbåthamn I området kan det leggjast til rette for småbåthamn. Det skal gjerast minst mogeleg inngrep i stransona ved bygging av anlegget. Friluftsområde / Dagbåthamn Området skal ikkje ha permanente anlegg som medfører varige inngrep i strandsona eller sjøområdet. Ved hjelp av midlertidig anlegg skal det leggjast til rette for at strandområdet vert tilgjengeleg frå sjøsida. 16. Samferdsle (jfr. Pbl 11-10) Det skal gjerast miljøtekniske undersøkingar i samband med detaljregulering av samleveg 1 og den delen av samleveg 2 som går i BA1. I overgangen mellom samleveg 1 og 2 skal det etablerast snuplass og haldeplass for buss. Samleveg 1 skal byggjast som ny hovudtilkomst til Bjånes. Samleveg 3 er ein reserveveg som kan byggjast dersom det i framtida viser seg å vera behov for å avlaste samleveg 1 som tilkomstveg til området. Kyststi 1 frå Bjånes retning Moldaneset skal utformast med vegbredde som tillet brannbil fram til vestre ende av feltet hotell/ bustad. Slik utforming skal også gjevast til tursti golf 3 frå golfsenteret og forbi bustadfelt B Omsynssoner (jfr. Pbl 11-8) Sikringssone (H190): I samband med mogleg utbygging av båttunnel vert alle tiltak i grunnen (td borring) forbode i ei sone som vist på plankartet. Bandlegging etter lov om kulturminne (H730): Områda i umiddelbar nærleik til freda kulturminne (som vist på plankart) er bandlagt. Retningsliner: Omsyn landbruk (H510): I Moldadalen ligg ein del høgverdi jordbruksjord. Det bør innanfor desse områda utøvast ein forvaltningspraksis der omsynet til landbruksverdiane er tungtvegande. Omsyn landskap (H550): I byggjeområde B5 er det identifisert to skrentar som er godt synlege frå friluftsområde i sjø og har høg verdi for landskapsrommet. Desse områda bør forvaltas som område med naturleg vegetasjon. Omsyn kulturminne (H570): På Moldegård og Hattvik gard er det påvist verdifulle kulturmiljø. Kulturminnemyndigheit skal involverast før gjennomføring av fysiske tiltak. Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 8/10

10 Rekkjefølgekrav (jfr. Pbl 11-9 nr 4) 18. Utbygging skal på førehand godkjennast av kommunal planmynde. Om ein ønskjer å byggje ut deler av eit felt krev det godkjenning frå kommunen. Nye bygg og anlegg kan ikkje takast i bruk før: - Trafikksikker tilkomst for gåande, syklande og køyrande er etablert. Dette inkluderar ferdig opparbeiding og asfaltering av vegar med veglys, fortau, skilting, eventuelle fartsreduserande tiltak og felles parkeringsareal. - At vassforsyningsanlegg, avlaupsanlegg, overvassanlegg er ferdig opparbeidde. Samt at krav til brannvatn, bosshandtering og energiforsyning er sikra etablert og følgjer kommunen sine kvalitetskrav. - Uteopphaldsareal, inkludert leikeareal er ferdig opparbeida. - Samfunnstryggleik er sikra gjennom at: o måling av radon og eventuelle sikringstiltak er gjennomført. o eventuell forureining i grunn er undersøkt, avdekka og fjerna. o fare for masseutgliding er undersøkt og eventuelle sikringstiltak er gjennomført. 19. Gang- og sykkelveg - Gang- og sykkelveg langsmed RV 552 Hatvikvegen frå Hegglandsdalskrysset til krysset ved Bjånes vest skal vere opparbeida seinast før den 1. bustaden er innflyttingsklar. - Midlertidig gang- og sykkelveg langsmed Midbøvegen og gjennom Moldegård til Bjånes kan etablerast for dei 200 første bustadane dersom reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs Hatvikvegen ikkje er stadfesta. - Gang- og sykkelveg frå krysset ved Bjånes vest til krysset ved Bjånes aust skal vere etablert før Samleveg 3, på strekninga frå felt BA2 til kryss med Hatvikvegen, kan takast i bruk. - Bygg i felt B2 kan ikkje få ferdigattest før ny tilkomstveg til Hatvikvegen og gang- og sykkelveg langs Hatvikvegen til Osøyro er ferdig utbygd. 20. Tiltak på vegnettet - Eksisterande kryss ved Bjånes vest kan nyttast slik det ligg i dag ved ubygging av dei første 500 bustadane. - Felt B7 (Midtbøvegen) kan ikkje byggjast ut før Samleveg 6 er bygd ut. 21. Støytiltak - Før anleggstart av første område på Bjånes skal det gjennomførast eigne støyvurderingar for å sikre at støynivå for eksisterande bustader langs Hatvikvegen held seg innanfor fastsette grenseverdiar i retningsline T1442. Trafikktelling på Hatvikvegen og Bjånesvegen skal gjennomførast for utrekning av støynivå. 22. Strandvegen - Eksisterande strandveg og turstiar i området skal heile tida vere open for ålmenn ferdsel. - Strandvegen, unnateke traseen over Moldegård, skal byggjast i samsvar med den viste trasen og skal opprustast samstundes med opparbeiding av tilstøtande felt. - Standvegen over Moldegård kan byggjast i samsvar med den viste trasen, når resten av Strandvegtraseen til Osøyro er avklara. 23. Dersom område IN (teknisk infrastruktur) ikkje vert nytta for lokalt reinseanlegg, så skal arealet gå tilbake som LNFR- område. Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 9/10

11 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøblering Vedlegg 4 Utdrag Prøvemøblering Evaluering av prøvemøbleringa er gjort av sivilarkitekt Jon Faaland. Konklusjonen hans er at oppgåva er godt løyst i samtlege idéforslag. Han påpeika og at det er interessant å sjå korleis ein og same problemstilling kan løysast på mange forskjellige måtar. Innspela er derfor av stor verdi for planarbeidet og for den vidare utviklinga av Bjåneshalvøya Frå dei fire arkitektkontora fekk ein inn fyldige svar på prøvemøbleringa som alle viste plassering av 1200 bueiningar på Bjåneshalvøya, men med ein del utlike løysingar. Utdrag frå svara er presentert nedanfor. Dette er volumstudiar på eit overodna nivå som illustrerer korleis dette kan løysast. Mange av ideane er interessante. Men det er ei stund til utbygging kan starte på Bjånes. Andre løysingar enn dei som er vist her kan derfor vera aktuelle når utbyggingsplanane skal utarbeidast. Både tekst (kursiv) og illustrasjonar nedanfor er henta frå forslaga: Moldaåsen (nedre del) 3RW Hovedfokus: Bratt og familievennlig Typologi: terrassehus og lameller Figur 2 Referanseprosjekt vist av 3RW Arkitekter Spesialtilpasset typologi for bratt terreng. Boenheter over flere etasjer bindes sammen på et offentlig plan, som også kan ta opp stien gjennom området. 1 Figur 3 Illustrasjon av 3RW Arkitekter Figur 1 Illustrasjon av 3RW Arkitekter Typologien vil gi et godt antall utleieleiligheter. Sprengmassene kan brukes til utfylling av dalen for å skaffe plass til rimeligere smartbokonseper. Eventuell næringsvirksomhet i sentrumsfeltet suppleres med boliger på taket.

12 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøbklering HLM: Boligtypologi: Smart bo leiligheter: 2-3 etg m2 Konsept: Walk through Attraktiv sentral beliggenhet, glir inn i sentrum. Kan ha virksomheter på bakkeplan som forlengelse av en sentrumsfunksjon, en blanding av næring, kontor og bolig walk through, man beveger seg i det bebygde landskapet, mellomrommene skapes av oss, en urban situasjon. Figur 5 Illustrasjon av HLM. (Utsnittet er ikkje i målestokk 1:500) 2 Figur 4 Illustrasjon av HLM Har kvaliteter med varierte uterom, offentlige og mer private og et mangfold av beboere og brukere, samhandling og aktivitet. Unge, enslige, eldre og pensjonister, alle vil bo smart.. Gjennomgangssituasjon, med bakgårder og halvoffentlige forhager. Boligene er kompakte, har forskjellige høyder med takterrasser. De er plassert på en flat struktur på tvers av landskapet, hvor naturen får løpe igjennom.

13 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøblering Felt B3 vestre Moldaåsen (øvre del) HLM Hovedkonsept for B3, B4 og B6: Grenene og tunet - et universelt landskap versus vestlandsnaturen Strukturen danner grunnlaget for en fleksibel og variert bygningstypologi og møbleringsalternativer. Bygningskroppene konsentreres tett i tett, som blader på grenene, og kan variere i høyde, størrelse og ulike boligtyper som leiligheter, rekkehus eller næringsvirksomhet. Inngang fra gaten eller smug, til trappeoppganger eller rett i egen bolig. Variert taklandskap med muligheter for takterrasser og dobbelthøye etasjer. Alle beboere vil få to henvendelser, - den sosiale og kultiverte møteplassen, og den private orienteringen til røff natur, sjø og utsikt. 3 Figur 6 Illustrasjon av HLM Grenene er en plattformstruktur, en urban kvalitet som gir en fellesskapsfølelse ved å entre boligen sin fra samme gulv som naboen, som en gate i en by. Grenstrukturen er en åpen form, med ulike henvendelser som skaper varierte tun dannelser. Den er et overordnet grep og uttrykk, som en gren i trekronene, har en allsidig bruk og flere programmer i seg. Den følger og definerer landskapet, den er bindeleddet i bevegelseslinjen og lett å orientere seg i for beboer og besøkende som alltid beveger seg side om side med naturen og utsikt til sjø. HLM: Boligtypologi: Familie bo rekkehus: 1-2 etg. + hems m2 Konsept: morderne klyngetun et bomiljø som appellerer til bolyst Figur 7 Illustrasjon av HLM Familie bo er vår interpretasjon av et klyngetun. Dette er et moderne klyngetun, som skaper mellomrom som gir urbane kvaliteter. Vi har plassert familieboliger sentralt i området B3 og B4. Området forholder seg både til eksisterende bebyggelse og har en naturlig overgang til de andre beslektede boligområder. Mellomrommene på strukturen gir felles møteplasser, torg, lekesteder, turveier mm. Her møtes man på like premisser. Noen steder kan landskapet spise seg inn i strukturen og andre ganger presist avsluttet mot terreng. Familieboligene er organisert som rekkehus og leiligheter i forskjellige størrelser og høyder. Rekkehusene får en egen inngang rett fra gaten, mens leilighetene får felles adkomst fra halvprivate smitt & smug, utstyrt med trapp og heis, og med utsyn og tilgang rett til naturterreng Skalaen på boligene gir muligheter for en mer privatisert sone foran inngangspartiet, i form av små steinbelagte terrasser, og på andre siden er terrenget en integrert del av uteområdet. Det dannes tun med forskjellig karakter og som kan ha ulikt innhold. Noen steder uberørt natur helt opp til husveggen, andre ganger kan uterommene inneholde fellesfunksjoner som parsellhager, ballspill, vindmøllepark, grillfasiliteter, en opparbeidet naturpark eller mindre privatehager.

14 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøbklering Felt B4 - Moldanesryggen 3RW: Punkthus over 3 etasjer med sterk fokus på uterom. Orientering i mange retninger for å motarbeide 1.rekke-prisnsippet. HLM: Konsept: Rekreasjon, aktivitet, møteplass og trygghet Strukturen er lagt på høydedraget, tilpasset terrenget og situasjonen den ligger i, grenene med bygningsvolumene slipper seg ned langs sidene i et spill av ulike høyder og forholder seg til omgivelsene på ulike måter. Strukturen er et bearbeidet område med ulike grader av offentlighet, hvor landskapet ligger rundt og omslutter det. Hotell: adspredelse og hvile. Spektakulær beliggenhet, sol, sjø, utsikt og tilgjengelighet. 4 Figur 8 Illustrasjon av 3RW Arkitekter Skog tett inn på husene gir spesielle kvaliteter utover sjøutsikt. Fokus ligger på fri bevegelse rundt husene med arealer til lek, matdyrking og rekreasjon. Figur 10 Illustrasjon av HLM Figur 9 Illustrasjon av 3RW Arkitekter

15 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøblering ABO Plan og Arkitektur OG Arkitekter Området er planlagt bebygd med ein urban struktur. Bygningstrukturar skal danne glidande overgangar mellom eksisterande einebustader på Bjånes til det foreslått tettare utnytta området i Moldadalen. Figur 12 Illustrasjon av OG Arkitetker I Felt B4 er det gitt rom for en bebyggelse med noe mindre tetthet. Bebyggelsens karakter spenner fra enebolig til lavblokk nede ved hotellet. Hovedvekten ligger på rekkehusstruktur. Noen er fortrinnsvis rettet mot utsikt, mens oppe på toppen er det lagt opp til en tun-struktur med atriumshus. Det er satt av naturlige leke-/oppholdsareal på koller i landskapet 5 Figur 11 Illustrasjon av ABO Plan og Arkitektur Variasjon i bygningstype og lokalisering vil appellere frå den bevisste som ønskjer nærhet til aktivitetar som eit Resort Hotell kan tilby. Og til nyetablerte familiar som ser verdien av bu tett saman med andre barnefamiliar og samtidig ha tilgang til ein stor og grøn tumleplass like utanfor døra. Bygningar er plassert med tanke på utsiktsaksar og eit nett av gangvegar vil danne trafikkårer for gamal og ung mellom bilfrie bygningsgrupper. Figur 13 Illustrasjon av OG Arkitetker

16 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøbklering Felt B - Bjånes aust ABO Plan og Arkitektur OG Arkitekter Bustader lokaliseres i grupper som alle vert avgrensa av omkringliggande landskap og grøntstruktur. Vegetasjonen skal skjerme bustadgruppene og samtidig vere bindeleddet mellom desse. Figur 15 Illustrasjon av OG Arkitetker Prinsippet for løsningen i dette feltet har vært å bebygge de flate terrassene med rekkhus. Leilighetsbyggene krager ut over skråningene for å markere disse. Forsekningene eller gjelene er holt fri for bebyggelse. 6 Figur 14 Illustrasjon av ABO Plan og Arkitektur Bygningar vil få ulik utforming og ein naturleg avtrapping på dei tre platåa som landskapet dannar ned mot sjø. Dette vil danne identitet for bustadgrupper og for bustadfeltet som heilskap. Ved å legge til rette for ein grøn profil med natur tett innpå og mellom bygningsgrupper ønskjer ein å tiltrekke seg ei målgruppe som set pris på litt rom rundt seg og samtidig nyte den storslåtte utsikten utover Bjørnefjorden og fjella i horisonten. Figur 16 Illustrasjon av OG Arkitetker

17 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøblering Felt B6 Moldaåsen ABO Plan & Arkitektur 3RW Arkitekter Golfhagen Ved planlegging av området har ein teke omsyn til den sentrale funksjonen området vil få i samband med golfbana. Det er lagt til rette for lettstelte leilegheiter i lågblokker og leiligheter i grupper. I tillegg ønskjer ein å skape noko nytt og spanande ved å legge til rette for designhytter som vil få ei unik lokalisering med nærleik til grøntområde og golfanlegget. Bygga og vegsystemet er planlagt slik at aktivitetssenteret vil vere eit naturleg samlingspunkt i området. 7 Figur 18 Illustrasjon av 3RW Arkitekter Blandet boligstruktur med 2-3 etasjer og høyere tetthet. Hovedfokus ligger på utsikt over golfplassen og fjorden. Figur 17 Illustrasjon av Abo Plan & Arkitektur Utearealer legges i strukturens indre. Avsnittene kan utformes med forskjellig uttrykk og med varierte leilighetstypologier. Figur 19 Illustrasjon av 3RW Arkitekter

18 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøbklering BA1 Djupedalen OG Arkitekter Området er høyt utnyttet for å styrke senterfunksjonene og på den måten etablere et sted med identifiserbar karakter og urbane kvaliteter. Det er tenkt at busstopp etableres i senterutbyggingen nordelige del. Størrelse og løsning må tilpasses det faktiske kollektivtilbud. Fra en plassdannelse åpner gaten, her kranset av en allé, mot Smievågen/Mollavågen. Parker med ulik karakter avslutter bebyggelsen mot sydvest. I randen av senterutbyggingen er hus gruppert rundt tundannelser. Utbyggingsmåten er tenkt å kunne åpne for fleksibilitet med hensyn til behov for næringsareal over tid. Figur 21 Illustrasjon av OG Arkitetker 8 Figur 20 Illustrasjon av OG Arkitetker

19 NOTAT Til: Frå: Kopi: Dato: Oppdrag: [Til] Knut Hellås [Kopi] [Revisjonsdato] Bjåneshalvøya - planprogram for KDP OPPSUMMERING MERKNADAR FRÅ HØRINGSFASEN OPPSUMMERING OG KOMMENTARAR TIL MERKNADENE Samandrag av fråsegn og merknadar med forslagsstillar sine kommentarar. Høyringsfrist var 2. mars Ved utløp av fristen var det motteke 10 merknader for offentlige etatar, og 14 merknader frå private naboar og grunneigarar. I høyringsfasen vart det halde møte i planforum. Innspela frå planforum er vurdert i forhold til planprogrammet og er teken med i det vidare planarbeidet. Under er dei konkrete innspela til programmet oppsummert og kommentert. Innspel til sjølve planforslaget er ikkje kommentert, men vert teke med som innspel i det vidare planarbeidet og vurdert i samband med det. Det er moteke merknadar frå følgjande offentlege etatar, grunneigarar og interessegruppe: 1. Hordaland fylkeskommune (Handsama i Fylkesutvalet ) 2. Fylkesmannen i Hordaland, (dok. nr. 44) 3. Os Bondelag, (dok.nr. 40) 4. Fiskeridirektoratet, Region vest, (dok. nr. 41) 5. Bergen og omland havnevesen (BOH), (dok. nr. 43) 6. Arild Lyssand, (dok.nr 38,42) 7. Rune Midtbø, (dok. nr. 34) 8. Os jakt og fiskarlag, (dok.nr. 39) 9. Hordaland fylkeskommune, Strategi- og næringsavdelinga, (dok. nr. 33) 10. Jostein Bø, februar 2009 (Dok.nr. 30) 11. Norges Miljøvernforbundet (NMF), (dok.nr. 37) 12. Gro og Henrik Bjånes, Elin og Geir Bjånes, (dok. nr. 31) 13. Tove Linde og Haakon Pedersen, februar 2009 (dok. nr. 32) 14. Anne Karine Haug Midtbø, (dok.nr 36) 15. Berit Kvinge, (dok. Nr. 29) 16. Os kommune, Barnetalsmann, (dok.nr. 28) 17. Austre Osbygda Grunneigarlag, (dok.nr. 35) 18. Kjell Arthur Lunde, (dok.nr. 25) 19. Paola og Børre Bjaanes Johnsen, (doknr. 26,27) 20. Råd for funksjonshemma, Os eldreråd, Herdis Nesbjørg Bøe og Rolf Bøe, (dok.nr. 19) 23. Statens vegvesen, (dok. nr 17) 24. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), Region vest, (dok. nr. 16) Asplan Viak AS - Fabrikkgaten 3 - Postboks 2304 Solheimsviken Bergen - Tlf Faks asplanviak.no

20 NOTAT Hordaland fylkeskommune (HFK) (Handsama i Fylkesutvalet ): Forslag til planprogram for Bjåneshalvøya ble handsama i fylkesutvalet der følgjande innstilling vart samrøstes vedteken: 1. Fylkesutvalet tilrår at det framlagde planprogrammet for kommunedelplan for Bjåneshalvøya i Os kommune vert godkjend med følgjande merknadar: 2. Utbygging av Bjåneshalvøya må vurderast i høve til kommuneplan og heile Os kommune. 3. Folkehelse og klima må vektleggjast i planarbeidet og konsekvensvurderast. Konsekvensutgreiinga må og leggje vekt på kulturminne, landskap og strandsone. 4. Det bør utarbeidast ein landskapsanalyse for heile området. I vurderinga for vedtaket skriver HFK at: Planprogrammet skildrar bakgrunn og føremål med planarbeidet på ein god måte der føremålet med planarbeidet kjem tydeleg fram. Planprogrammet syner skisser til disponering av halvøya som er meir konkrete det som er naudsynt i eit planprogram. Lista med Nasjonale og regionale føringar og rammar bør supplerast med Råd om planlegging av golfanlegg i Hordaland og Råd om planarbeid og forvaltning av strandsona i Hordaland. Kommentarar til tema i planarbeidet: Det må gjerast greie for samanheng mellom kommuneplanen som er under arbeid og kommunedelplan for Bjåneshalvøya. Utbygginga må sjåast i samband med utviklinga i heile kommunen. Valet av utbyggingsstrategiar og må kome tydeleg fram, også 0-alternativ. Nye bustadområde bør lokaliserast i gang/sykkelavstand frå knutepunkt med trafikksikker tilkomst til relevante tenester, og trygge g/s-vegar og skulevegar må vektleggast og integrerast i TS-plan. Estetikk og byggeskikk må vere ein viktig premiss vidare Alternativt transportnett, grønstruktur og uteareal for barn og unge er viktige tema. Støysonekart for vegtrafikk må verte utarbeidd. Klimaendringar med omsyn til utbygginga må drøftast opp mot utbygging langs kollektivaksane. Energi må komme tydeleg fram som eige tema. Folkehelse og oppfølging av st. meld. resept for et sunnere Norge må følgjast opp. Konsekvensutgreiing: HFK tilrår at Os kommune og nyttar standard sjekkliste når dei enkelte områda skal vurderast. Det er viktig at summen av alle tiltaka innanfor området vert vurdert, slik at ein får fram samla konsekvens. Lista over tema som bør konsekvensutgreiast bør supplerast med Landskap, kulturminne og kulturmiljø (også sjø) og strandsona. Klima og folkehelse må verte fokusert i konsekvensutgreiinga. Prosess: Oppsummering merknadar frå høringsfasen 2

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Utarbeidet av: Kinn Arkitekter As Revisjon i prosess: 06.03.13, 15.03.13 Vedtak/stadfesting: Avskrift: Føresegner Planid: 20100109 Arkiv nr.: Dato: 10.01.2012

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Straume, S3a, gnr 35 bnr 25 m. fl. Sentrumsnært bustadområde. Plannr. Datert 15.05.2007 Revidert 15.06.2007 1 FELLES FØRESEGNER

Detaljer

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Side 1 av 7 Planid.: 05031 Arkivsak: 05/1709 Arkivkode: PLAN soneinndeling, L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR MYRKDALEN CAMPING Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS

Detaljer

Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12

Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12 OS KOMMUNE Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVIK gnr 45, bnr 28 m.fl. Plan nr: 2013000861 Datert/revidert:

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Finnøy kommune. Føresegner til detaljregulering for Holmastø, Fogn. Plan nr 201104. Vedtatt 07.05.2014, KS-sak 027/13.

Finnøy kommune. Føresegner til detaljregulering for Holmastø, Fogn. Plan nr 201104. Vedtatt 07.05.2014, KS-sak 027/13. Finnøy kommune Føresegner til detaljregulering for Holmastø, Fogn. Plan nr 201104. Vedtatt 07.05.2014, KS-sak 027/13. 1 FØREMÅL Formålet med planen er å leggje til rette for bustader med tilhørande anlegg.

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER FØRESEGNER Reguleringsplan for klyngetun gnr.57, bnr. 5 - Fjell gard Reguleringsplan utarbeidd av : Dato for siste revisjon av planen 26.05.08 Dato for vedtak i kommunestyret... 1.1 AVGRENSING Planen viser

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN

NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN Dok. ref. Dato: AK/10/483-174/K1-143/ 06.11.2013 Vurdering av problemstillingar drøfta i planutvalet etter synfaring 10 oktober 2013 1. Byggehøgder framfor eksisterande

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 20.10.2015 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.2015 034/15 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20150003

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad.

Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Utarbeidet av: Revisjon i prosess: Planid: 20120101 Arkiv nr.: Dato: 14.03.2013 Vedtak/stadfesting: 09:04.2013 Avskrift: Sign.kontroll:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Søknad om dispensasjon - Oppføring av ny garasje gbnr 81/53 Arve Øvretun * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

G O L K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R

G O L K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R Planident: 2012014 Datert: 13.05.13 Sist revidert: 30.04.2014 Vedteke i kommunestyret: 29.04.2014 G O L K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R O M R Å D E R E G U L E R I N G S P L A N

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane?

Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane? Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane? Leiar av plan- og miljøutvalet Jan-Erik Hope Plan- og utviklingssjef Arnold Matre Knarvik regionsenter for Nordhordland

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

1 REGULERINGSFØRESEGNER

1 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR: KOMMUNE: Kviteseid REGULERINGSOMRÅDE: Furuheim Hyttegrend, del av Gnr. 14 bnr. 6 DATO KOM.STYRETS VEDTAK: 14.06.07 DATO FOR SISTE REVISJON: : 10.06.09 1.1 GENERELT

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Lammaneset - Eikeland Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Plan: VIEÅSEN SØR, TUN 5 - (område B5) Viebakkane Reguleringsføresegner Planid: Arkiv nr.: 20080005 L12.0805 Utarbeidd av: Asplan Viak as Leikanger for Gravdal Bygg AS Løysinga byggjer på

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS

AG Plan og Arkitektur AS AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Ørsta 12.2.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ TODDEMONEN - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L12 2011/617 Anne Brit Fossdal

DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ TODDEMONEN - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L12 2011/617 Anne Brit Fossdal Åseral kommune DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ TODDEMONEN - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L12 2011/617 Anne Brit Fossdal UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: Teknisk utval

Detaljer

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN SOLALI FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN PLANDOKUMENT: - PLANUTGREIING OG REGULERINGSFØRESEGNER - PLANKART. MÅLESTOKK 1:5000. - ILLUSTRASJONSPLAN PLANUTGREIING. s. 1 1.BAKGRUNN

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Reguleringsplanlegging 8.desember 2010 Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Kommunedelplan Knarvik-Alversund Vedteke hausten 2007 (og mars 2008) Knarvik i kommunedelplan Knarvik Alversund

Detaljer

Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio

Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio Arkivsak: Arkivkode: Sakstittel: xx xx REGULERINGSPLAN FOR HANSABAKKEN, SVEIO 1. REGULERINGSFØREMÅL 1. Det regulerte området er på planen vist med plangrense.

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

Reguleringsføresegner 2013003 Detaljreguleringsplan for Tvildesbaret

Reguleringsføresegner 2013003 Detaljreguleringsplan for Tvildesbaret Reguleringsføresegner 2013003 Detaljreguleringsplan for Tvildesbaret Utarbeidd av: Arkitektbruket ANS v/ole Kr. Skorve. Plankart datert 20.11.12 sist endret 09.04.2013 Føresegner datert 20.11.12 sist endret

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: xxx Saksnummer: Dato sist revidert: 29.09.06 Reguleringsføresegner for gnr 16 bnr 36 og del av bnr 1 Reguleringsføresegner gnr 16, bnr

Detaljer

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 og 2013/661 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Dato: Plankonsulent Vidar

Detaljer

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR E134 STORDALEN PLAN R-121 1 Føremål Føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken med færre ulukker og nestenulukker, betre støytilhøva i nærmiljøet, og betre omsynet

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringsføresegner gnr 16, bnr 36 og del av bnr 1, Fjell kommune Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: Saksnummer: 05/4970 Dato sist revidert: 30.09.09 Reguleringsføresegner

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET...

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 6 3.1 BAKGRUNN... 6 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... 6 4 PLANPROSESSEN... 7 4.1 VARSLING... 7 4.2 MERKNADER I SAMBAND

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Arealformål som inngår i planen, etter plan- og bygningslova 12-5:

Arealformål som inngår i planen, etter plan- og bygningslova 12-5: Planføresegner for Kjørnes IV Plannamn og -id. Områdereguleringsplan for Kjørnes IV, 1420-2012003 Dato 30.3.2012 Rev. dato Vedtak i kommunestyret Sak Sogndal Siste revisjon Sak kommune 1 Avgrensing Planområdet

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Utbyggingsplan, del av Felt 2 Grånhommen sør, del av Felt 4 Rjupereirheia nord, og del av Felt 5 Lindeheia nord, Hillestadheia Hyttegrend, Tovdal, gnr. 9, bnr. 1 i Åmli kommune Føresegnene

Detaljer