KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK"

Transkript

1 Høgehaugen Hegglandsliane EN ND SD AL TEIKNFORKLARING GL A Godtjørna Vertikalnivå 2: På bakken H daa Vertikalnivå 1: Under bakken PBL KAPITTEL 11 KOMMUNEPLAN HE G Tussaskarva SBH tunnel 37,6 daa tt a H Berge Nordåsen a vi k SBH Hattvik 30.2 daa Naust daa Funksjonell strandsone Omsynssone PBL 11-8 Hattvikneset Sone med angitte særlege omsyn Sikringssone Arkeologisk kulturminne Bandlagt etter kulturminnelova elv lla Golf 3 40 daa Kvernhushaugane H510_ Va H daa Samferdselsline B8 6.9 daa %BRA= 60 Turvegtrase Golf daa lia s lyp G Golfsenter/Bustad 4.8 daa Golf daa o_g Moldaåsen 29.4 daa 52 R5 Arealformål PBL 11-7 H570_5 Nr. 1 - Bygningar og anlegg H510_4 Lonane Furehaugen Gang-/ sykkelveg Hattvik H510_4 Bygningar og anlegg H190_10 Bømarka l en Lyhaugen Stølss k aret na Lo Klyvalia Bøkampen Ky da e j rk 2 R55 i6 leve Sam T1 a Str Midtbø nd Sa B daa %BRA= 60 am le vei 1 S en ve g Geilane Klyva 8.3 daa %BRA= 50 B daa %BRA= 60 H510_3 Skoltane l en Bøtræet Bø B daa %BRA= 60 BA daa %BRA= 100 Moldegård Sa ei m leve i 2 BA2 60 daa %BRA= 60 Sa ev ml e i3 Tursti g olf Golfsenter/Bolig 4.8 daa %BRA= 100 Gråberget T Friområde yt Baikroken Landbruks- natur- og friluftsformål og reindrift (LNFR) Nr. 6 - Vassdrag, med tilhøyrande strandsone Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone Sa B5 130 daa %BRA= 60 Kyst sti 2 Bjånes SBH H560_7 Salbuvika H550_8 KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK Ådnavika Dagbåthamn 6.4 daa H570_1 1.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker SBH Moldegård 16.2 daa ra æ j af old iev m S en åg Bustad /hotell 19 daa %BRA= 100 Ky ti sts SAKSNR. DATO SIGN. Offentlig ettersyn fra... til gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Kommunestyrets vedtak: o_g Smievågen 31.2 daa Bjånesfjæra Bjåneset PLANEN UTARBEIDET AV: SAKSNR. TEGNNR. SAKSBEH. Os Fjordboliger Kartgrunnlag: FKB 2010, koordinatsystem: WGS 1984 UTM sone 32N Plandata koordinatsystem: EUREF 89 UTM sone 32N Ekvidistanse 5 m Moldaneset Kartprodusent: SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN-OG BYGNINGSLOVEN M Småbåthamn Friluftsområde (dagbåthamn) Lyssandfjæra olstrand Ferdsel H550_9 5 F Nr. 5 - Landbruks- Natur- og Friluftsformål og Reindrift Moldaåsen ei H Nr. 3 - Grønnstruktur ti ur s Golf daa ev ml Golf Hamn Moldaåsen 4 T Veg Golf daa o_g Moldaåsen 29.4 daa l en a d B3 116 daa %BRA= 60 B daa %BRA= 60 IN 1.1 daa %BRA= 100 H730_2 up Dj l en a ed ev ml M da ol a elv Golf daa B daa %BRA= 60 Offentleg eller privat tenesteyting Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur go lf 2 ga ø H da s å Golf 3 40 daa B Kombinert byggje- og anleggsformål karet Hø n se å g s Revs Bustader Andre typar bygningar og anlegg (naust) Svehaugen H510_3 BA Idrettsanlegg (golf) in Baikroken Steglet Klyvalia naturreservat Framtidig Atkomstveg H730_6 B daa Eksisterande Samleveg a Ha gg ard s li a n Rev skare t H190_10 Arealplanflate Kartmålestokk: 1 = i A1 240 Meter Digitalisering, redigering og grafisk utforming utført av Asplan Viak

2 BJÅNES KOMMUNEDELPLAN FØRESEGN OG RETNINGSLINER Sist oppdatert: Os kommune Med heimel i Plan- og bygningslova (Pbl) 11-8 til vert det fastsett føresegn til kommunedelplanen. Juridisk bindande føresegn står i kursiv. Øvrig tekst, vist i vanlig tekst, er retningsliner. Tiltak som ikkje er i samsvar med dei juridisk bindande føresegna i kursiv må handsamast som dispensasjon eller plansak. Retningslinene er rettleiande for kommunen si sakshandsaming og kan ikkje brukast som sjølvstendig grunngjeving for vedtak. Generelle føresegn og retningsliner Plankrav Utbyggingsavtalar Estetikk Fareområde for masseutglidningar Avgrensing av utbyggingsområde Krav til leike- og uteopphaldsareal Parkering Universell utforming Handtering av vatn, avlaup og overvatn Geografiske føresegn og retningsliner 10. Bygg- og anleggsområde - Generelle bygg- og anleggsområde (BA) - Bustadområde (B) - Tenesteområde (T) - Kombinert byggje- og anleggsføremål 11. Golfområde 12. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 13. Grønstruktur /friområde 14. Landbruk-, natur- og friluftsområde 15. Bruk og vern av sjø og vassdrag 16. Samferdsle 17. Omsynssonar Rekkjefølgekrav Generelle krav før bygg og anlegg kan takast i bruk Gang-/ sykkelveg Hattvikvegen Rundkøyring i krysset Bjånes vest Støytiltak ved eksisterande bustader Strandvegen Teknisk infrastruktur Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 1/10

3 Generelle føresegner og retningsliner 1. Plankrav (jfr. Pbl 11-9 nr. 1) Det skal føreliggje detaljregulering før utbygging kan finne stad. I område avsett til bygg- og anleggføremål (pbl 11-7 nr 1) eller småbåthamn (pbl 11-7 nr 6) kan tiltak som nemnt i PBL 20-1 ikkje finne sted før det er utarbeida reguleringsplan for området. Reguleringsplan for småbåthamn i fjellhall skal utarbeidast etter forskrift om konsekvensutgreiingar. Unntak frå plankrav: Mindre utbyggingstiltak på bygd bustadeigedom krev ikkje ytterlegare plan, der høve til transportnett og lovverk er ivareteke, jf pbl nr 1. Den nye bygnaden må kunne innpassast i og underordne seg eksisterande struktur når det gjeld bygningshøgd, uteareal, volum, grad av utnytting mv. Grensejusteringar, jf matrikkelloven 16, kan tillatast utan ytterlegare arealplanlegging. Det same gjeld arealoverføring på maks 5 % av minste eigedom og maks 500m2 til allereie utbygd bustadeigedom for å legge til rette for mindre utbyggingstiltak. Unntak frå plankravet for mindre utbyggingstiltak gjeld ikkje i funksjonell strandsone. Retningsline: Reguleringsplanleggjing skal følgje prinsippa vist i vedlagt illustrasjonsplan, når det gjeld tilkomstvegar, VA-anlegg, tunvegar og tunplassar og turgeilar for kontakt med stisystemet. 2. Utbyggingsavtalar (jfr. Pbl 11-9 nr 2) For større anlegg og byggeprosjekt kan det stillast krav om utbyggingsavtale mellom utbyggar og kommunen om utbygging av kommunal infrastruktur, kommunal medverknad i utbyggingsprosjektet, utbyggingstempo og etappevis utbygging, ferdiggjering av anlegg og om overtaking av kommunaltekniske og andre anlegg. 3. Estetikk (jfr. Pbl 11-9 nr 6) Kvart bustadfelt skal ha eit heilskapleg uttrykk, men det kan vere variasjon i uttrykk og form mellom felta. Inngrep i naturen skal avgrensast mest mogleg. Bygg skal utformast og i høgde plasserast slik at dei i størst mogleg grad følgjer terrengforma, tek opp naturlege høgdeskilnader og gjev minst mogleg endring i eksisterande terreng. Terrenghandsaming skal dokumenterast i reguleringsplan med snitt som viser plassering i terreng og inngrepet i terreng før og etter tiltaket. Det skal gjerast greie for visuelle verknader for omgivnadene for tiltak og bygg som: 1. bryt silhuetten frå Moldaneset til Moldaåsen og på Gråberget 2. bygg over 3 etasjar 3. bygg og tiltak som er visuelt eksponert i høve til busetnad eller sårbare miljø. Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 2/10

4 Som del av reguleringsplanen skal det leverast dokumentasjon i form av snitt og illustrasjonar (fotomontasje, perspektivteikning eller 3D modell) som viser fjernverknaden, visuell dominans og skuggeverknad bygningsforma(ene) vil ha på omgivnadene. Ved utbygging skal det takast vare på mest mogleg av eksisterande vegetasjon og vegetasjonslag. Terrenginngrep skal som hovudregel revegeterast med naturleg vegetasjon ved bruk av innblanding av eksisterande vegetasjonsdekke i vekstlaget. Ved lokalisering og utforming av tiltak på det enkelte felt, skal det takast omsyn til naturelement som for eksempel naturleg vegetasjon, kollar, bekkedrag og spesielt stuva eik- og asketre. Særleg viktige stuva eik og asketre skal innmålast i samband med reguleringsplanarbeidet. Retningsline: Ved alle reguleringsplanforslag og byggjeprosjekt skal det gjerast greie for dei gjeldande kvalitetane i området og kva nye bruksmessige og visuelle kvalitetar som prosjektet tilfører omgjevnad. 4. Fareområde for masseutglidingar (jfr. Pbl 11-9 nr 8) Ved utarbeiding av reguleringsplanar og ved søknader om byggjetiltak etter plan- og bygningslova må det dokumenterast tilfredsstillande tryggleik i høve til fare for masseutgliding. Dette gjeld i og i nærleiken av område merka med marine strandavsetningar i Temakart lausmasser under kapittel grunnforhold i planskildringa og gjeld desse delane av utbyggingsområde i plan: Deler av samleveg 1, 2 og 3 Deler av utbyggingsfelt nr B1, B2, BA1 og BA2 og Golf Avgrensing av utbyggingsområde (jfr. Pbl 11-9 nr 5) Endeleg grense for byggeområde vert fastlagd i reguleringsplan. Avgrensinga vist i plankartet kan justerast for å oppnå ein betre arealarrondering, men ikkje med store avvik frå viste føremålgrenser. Ved slik arealarrondering skal ein søkje å få tilsvarande arealfordeling. Utbyggingsområde golf 4 kan byttast ut med eit tilsvarande område innanfor BA2. 6. Krav til leike- og uteopphaldsareal (jfr. Pbl 11-9 nr 5) Uteopphaldsareala skal ha gode solforhold, og som hovudregel skal det ikkje vere brattare enn 1:3. Støynivå må ikkje overstige 55 dba på uteopphaldsareala. Felles leikeplassar og uteopphaldsareal skal vere hensiktsmessig utforma og lokalisert for ulik bruk for alle grupper. Områda skal opparbeidast for rekreasjon og leik. Dei skal opparbeidast med nødvendig utstyr for leik, spel for barn og unge, sittegrupper, plantingar og liknande. Det må også sikrast tilkomst til områda frå alle bustadane. Ulike typar fellesareal er omtalt i 10. Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 3/10

5 7. Parkering (jfr. Pbl 11-9 nr 5) Parkeringsdekning må dokumenterast ved alle søknader om løyve til tiltak etter pbl 20-1 bokstav a, b, d, e, g, j og l. Alle omsøkte tiltak skal ha parkeringsdekning som er i samsvar med parkeringsnorm for Os kommune. Ved bygging av felles parkeringsanlegg i felt B3, B4, B5, B6 og BA1 og BA2, kan krav i parkeringstabellen nedanfor nyttast. Bustad Forretning Aktivitetssenter/næring Golf Golf drivingrange Tenestetilbod / barnehage Hotell Småbåthamn 1) 2) Minimumskrav bil 1,0 plassar / 50 m2 BRA1) 2) 3,0 plassar / 100 m2 1,5 plassar / 100 m2 70 plassar ved 9 hol, 110 ved plassar 0,3 plassar / barn 0,6 plassar / gjesterom 0,5 plassar / båthamn Minimumskrav sykkel 1,0 plass / 50 m2 3,0 plassar / 100 m2 1,0 plass / 100 m2 10 plassar ved 9 hol, 15 plassar ved 18 hol Her er det bruksarealet per bygning som skal brukast som grunnlag for utrekning av krav til tal på plassar, ikkje bruksarealet samla på tomta. Dvs at ein ikkje inkluderar parkeringa i bruksarealet mtp denne utrekninga. Ref. rettleiar Grad av utnytting (MD, 2007) Kravet er glidande, det vil seie at til dømes ei leilegheit på 70m2 får eit krav på 1,4 plassar. I reguleringsplan skal det dokumenterast korleis parkeringa vert løyst. Minst 5 % av biloppstillingsplassene skal ha ei utforming som er i tråd med krava stilt i TEK 10 om utforming av biloppstillingsplassar for forflytningshemmede. 8. Universell utforming (jfr. Pbl 11-9 nr 5) Tunveg/tunplass (mellom parkeringsanlegg og fram til bustad) skal vera universelt utforma. Dette gjeld og for hotellet og aktivitetssenteret for golfbanen. Retningsline: For stisystemet bør det vere universell utforming frå innfallsporten ved felt BA1 til Moldaneset. Dagbåthamna i Ådnavika er tenkt tilrettelagt for universell utforming med tilkomst frå sjøsida. 9. Handtering av vatn, avlaup og overvatn (jfr. Pbl 11-9 nr 3) Retningsline: Bekkedrag bør ikkje leggjast i røyr, men haldast opne. Sjå og rekkjefølgjekrav i denne føresegna ( 18). Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 4/10

6 Geografiske føresegn 10. Bygg- og anleggsområde (jfr. Pbl 11-9 nr 5) Generelle bygge- og anleggsføremål (BA1 og BA2) Innanfor felt BA1 er maks %BRA = 100%. 3Maks grad av utnytting gjeld for feltet vist i kommunedelplanen, og kan vere høgare innanfor delfelt i reguleringsplan. Innanfor felt BA1 vert det tillete dagligvarehandel, bustad, mv. I området skal det opparbeidast 20 parkeringsplassar som kan nyttast av turgåarar til Moldaneset og Bjåneshalvøya. I felt BA1 skal det byggjast snuplass og haldeplass for buss. Innanfor felt BA2 er maks %BRA = 60%.3 Maks grad av utnytting gjeld for heile feltet, og kan vere høgare innanfor delfelt. Området kan nyttast til idrettsføremål, næringsføremål og offentleg eller privat tenesteyting (t.d. skule) som er relatert til utvikling av Bjåneshalvøya, mv. Driftsområde for golf kan lokaliserast innanfor BA2. I felt BA1 og BA2 kan bygg førast opp i inntil 5 etasjar. For bygningar over 3 etasjar sjå 3 Estetikk. Retningsline: Reguleringsplanleggjing skal følgje prinsippa vist i vedlagt illustrasjonsplan, når det gjeld tilkomstvegar, VA-anlegg, tunvegar og tunplassar og turgeilar for kontakt med stisystemet. Bustadområde (merka B på plankartet) Tettleik i alle bustadområda (merka B på plankartet) skal maksimalt vere %BRA = 60%.3 Maks grad av utnytting gjeld for feltet vist i kommundelplanen, og kan vere høgare innanfor delfelt i reguleringsplan. I felt B1 kan bygg førast opp i inntil 2 etasjar. I felt B2 og felt B8 kan bygg førast opp i inntil 3 etasjar. I felt B7 kan bygg førast opp i inntil 1 etasjar med moglegheit for ei underetasje. I felt B3, B4, B5 og B6 kan bygg førast opp i inntil 5 etasjar. For bygningar over 3 etasjar sjå 3 Estetikk. Minimum 20% av bustadane skal leggast til rette for livslaupsstandard. Det skal gjerast miljøtekniske undersøkingar i samband med detaljregulering av B1 og B2. Dersom det vert utarbeida reguleringsplan for felt B4 før regulering av området for resorthotel, skal reguleringsplanen vise tilkomstveg til området for hotell. Bustadfelt B4: Mot eksisterande bustadar på Bjånes skal det i utforminga av bygningstype takast omsyn til bygningsmiljøet og bygningstypologien i eksisterande bustadfelt. Bustadfelt B5: Sjå 17 (omsynssoner) 3 %BRA = Bruksarealet på feltet (inkl parkering) / arealet på feltavgrensinga. Ref. rettleiar Grad av utnytting (MD, 2007) Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 5/10

7 Privat uteareal: Alle einebustadar i felt B1, B2, B7 og B8 skal ha minimum 150 m2 privat uteopphaldsareal per bueining. For alle bueningar i bustadområde B3, B4, B5 og B6 skal minste private uteopphaldsareal vere minst 8 m2. Felles uteareal: Ved utarbeiding av reguleringsplanar for bustadområda B3, B4, B5 og B6 gjeld følgjande krav til felles leike- og uteopphaldsareal: Sandleikeplass i tunet (tunplass) Det skal settast av minimum 15 m2 per bueining til felles uteopphaldsareal. Det skal etablerast sandlekeplass i tunet for kvar bueining. Felles uteopphaldsareal skal vere teneleg utforma, ha god tilgang frå bustadane og skal plasserast i tunplassane. Kvalitetskrav: Areala plasserast og opparbeidast med sikte på best mulig utnytting av solforhold og lokalklima. Det skal skjermes mot vanlig vindretning og området skal ha sol på minst halvparten av arealet kl 15 vårjamdøgn. Nærleikeplass. I bustadområda B3, B4, B5 og B6 skal det settast av minimum 1500 m2 felles leikeplass i kvart felt. Leikeplassen kal vere teneleg utforma og vera lett tilgjengelege frå bustadene. Det kan enkelte stader vera aktuelt å dele feltet i to av omsyn til utbyggingstakt mv. Større leikeområde Det skal settast av minimum 6000 m2 felles større leikeområde. Det kan delast i ein offentleg leikeplass på minimum 3000 m2 innafor felt BA1 og minimum 3000 m2 til ei offentleg ballbane, skatebane el. innafor felt BA1 eller felt BA2. Område skal ha tilgjenge for ålmenta. Retningsline: Reguleringsplanleggjing skal følgje prinsippa vist i vedlagt illustrasjonsplan, når det gjeld tilkomstvegar, VA-anlegg, tunvegar og tunplassar og turgeilar for kontakt med stisystemet. Tenesteområde (T1) Innanfor T1 skal det byggast barnehage. Maks %BRA = 50%.3 Det skal gjerast miljøtekniske undersøkingar i samband med detaljreguleringa. Bygg kan førast opp i inntil 2 etasjar. Kombinerte føremål hotell/bustad Innanfor kombinert føremål hotell/bustad skal %BRA maksimalt vere 100%.3 Bygg kan førast opp i inntil 5 etasjar. For bygningar over 3 etasjar sjå 3 Estetikk. Branntryggleik skal vere sikra rundt heile området med tanke på mogleg skogbrann. Kombinert føremål golfsenter/bustad Innanfor kombinert føremål golfsenter/bustad skal %BRA maksimalt vere 100%.3 Bygg kan førast i inntil 5 etasjar. For bygningar over 3 etasjar sjå 3 Estetikk. 11. Golfområde (jfr pbl nr 2) Innanfor golfområdet kan det etablerast masseuttak og delar av området kan brukast til anlegg for massehandtering for utbygging av Bjåneshalvøya i anleggsfasen. Før slik massehandtering Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 6/10

8 kan finne stad skal det utarbeidast ein istandsettingsplan som del av reguleringsplan for golfområdet. Før opparbeiding av golfbane kan begynne skal det utarbeidast skjøtselsplan som syner korleis anlegget skal skjøttast. Golfbana vert utforma etter Golfforbundet sitt regelverk. Turstiar merka på plankartet skal vere offentlig tilgjengelege. Borehol (på grensa mellom feltet golf 2 og Hattvik gard si eigedom) vist på illustrasjonsplanen skal ikkje øydeleggast. Retningsline: Kalkskogen i søraustre hjørne av feltet golf 2 skal bevarast så langt som mogleg. 12. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jfr. Pbl nr 2) Veg: I området kan det byggjast offentleg veg med gang- og sykkelveg. Leidningsanlegg for infrastruktur i grunnen kan leggjast i vegen. Hamn: Hamneområdet kan nyttast til anlegg, bygg og parkering for småbåthamna. 13. Grønstruktur /friområde (jfr. Pbl nr 3) Friområda Smievågen og Moldaåsen skal brukast til friluftsføremål og vere offentleg tilgjengelege. Friområda kan tilretteleggast for friluftsbruk. 14. Landbruk-, natur- og friluftsområde (jfr. Pbl nr 4) Naudsynte bygningar og mindre anlegg for landbruk og ferdsel til sjøs er tillate innanfor funksjonell strandsone. Retningsline: Områda langs Loneelva er tenkt som buffersone mellom utbyggingsområda og landbruket. Det må utarbeidast ein tiltaksplan og skjøtselsplan for dette området som både tek omsyn til at elva skal vera tilgjengeleg som et positivt estetisk element for dei nye innbyggjarane på Bjånes og at det vert definert ei avgrensing for landbruksverksemda med naudsynt inngjerding. Driftsvegane i område avsett til LNFR skal fungere for landbruket og i framtida. Dagens Bjånesveg vert gjort om til delparsell av Strandvegen, som vert offentleg turveg. Turvegane skal skiltast og det skal setjast opp informasjonstavler for å styre gangtrafikken til turvegnettet, for å unngå konflikt med landbruket. Ridevegar skal leggjast til landbruksområdet (LNFR). Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 7/10

9 15. Bruk og vern av sjø og vassdrag (jfr. Pbl nr 4) Ferdselsområde Ferdselsområde i sjø vist i planen er manøvreringsareal for ferja. Småbåthamn I området kan det leggjast til rette for småbåthamn. Det skal gjerast minst mogeleg inngrep i stransona ved bygging av anlegget. Friluftsområde / Dagbåthamn Området skal ikkje ha permanente anlegg som medfører varige inngrep i strandsona eller sjøområdet. Ved hjelp av midlertidig anlegg skal det leggjast til rette for at strandområdet vert tilgjengeleg frå sjøsida. 16. Samferdsle (jfr. Pbl 11-10) Det skal gjerast miljøtekniske undersøkingar i samband med detaljregulering av samleveg 1 og den delen av samleveg 2 som går i BA1. I overgangen mellom samleveg 1 og 2 skal det etablerast snuplass og haldeplass for buss. Samleveg 1 skal byggjast som ny hovudtilkomst til Bjånes. Samleveg 3 er ein reserveveg som kan byggjast dersom det i framtida viser seg å vera behov for å avlaste samleveg 1 som tilkomstveg til området. Kyststi 1 frå Bjånes retning Moldaneset skal utformast med vegbredde som tillet brannbil fram til vestre ende av feltet hotell/ bustad. Slik utforming skal også gjevast til tursti golf 3 frå golfsenteret og forbi bustadfelt B Omsynssoner (jfr. Pbl 11-8) Sikringssone (H190): I samband med mogleg utbygging av båttunnel vert alle tiltak i grunnen (td borring) forbode i ei sone som vist på plankartet. Bandlegging etter lov om kulturminne (H730): Områda i umiddelbar nærleik til freda kulturminne (som vist på plankart) er bandlagt. Retningsliner: Omsyn landbruk (H510): I Moldadalen ligg ein del høgverdi jordbruksjord. Det bør innanfor desse områda utøvast ein forvaltningspraksis der omsynet til landbruksverdiane er tungtvegande. Omsyn landskap (H550): I byggjeområde B5 er det identifisert to skrentar som er godt synlege frå friluftsområde i sjø og har høg verdi for landskapsrommet. Desse områda bør forvaltas som område med naturleg vegetasjon. Omsyn kulturminne (H570): På Moldegård og Hattvik gard er det påvist verdifulle kulturmiljø. Kulturminnemyndigheit skal involverast før gjennomføring av fysiske tiltak. Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 8/10

10 Rekkjefølgekrav (jfr. Pbl 11-9 nr 4) 18. Utbygging skal på førehand godkjennast av kommunal planmynde. Om ein ønskjer å byggje ut deler av eit felt krev det godkjenning frå kommunen. Nye bygg og anlegg kan ikkje takast i bruk før: - Trafikksikker tilkomst for gåande, syklande og køyrande er etablert. Dette inkluderar ferdig opparbeiding og asfaltering av vegar med veglys, fortau, skilting, eventuelle fartsreduserande tiltak og felles parkeringsareal. - At vassforsyningsanlegg, avlaupsanlegg, overvassanlegg er ferdig opparbeidde. Samt at krav til brannvatn, bosshandtering og energiforsyning er sikra etablert og følgjer kommunen sine kvalitetskrav. - Uteopphaldsareal, inkludert leikeareal er ferdig opparbeida. - Samfunnstryggleik er sikra gjennom at: o måling av radon og eventuelle sikringstiltak er gjennomført. o eventuell forureining i grunn er undersøkt, avdekka og fjerna. o fare for masseutgliding er undersøkt og eventuelle sikringstiltak er gjennomført. 19. Gang- og sykkelveg - Gang- og sykkelveg langsmed RV 552 Hatvikvegen frå Hegglandsdalskrysset til krysset ved Bjånes vest skal vere opparbeida seinast før den 1. bustaden er innflyttingsklar. - Midlertidig gang- og sykkelveg langsmed Midbøvegen og gjennom Moldegård til Bjånes kan etablerast for dei 200 første bustadane dersom reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs Hatvikvegen ikkje er stadfesta. - Gang- og sykkelveg frå krysset ved Bjånes vest til krysset ved Bjånes aust skal vere etablert før Samleveg 3, på strekninga frå felt BA2 til kryss med Hatvikvegen, kan takast i bruk. - Bygg i felt B2 kan ikkje få ferdigattest før ny tilkomstveg til Hatvikvegen og gang- og sykkelveg langs Hatvikvegen til Osøyro er ferdig utbygd. 20. Tiltak på vegnettet - Eksisterande kryss ved Bjånes vest kan nyttast slik det ligg i dag ved ubygging av dei første 500 bustadane. - Felt B7 (Midtbøvegen) kan ikkje byggjast ut før Samleveg 6 er bygd ut. 21. Støytiltak - Før anleggstart av første område på Bjånes skal det gjennomførast eigne støyvurderingar for å sikre at støynivå for eksisterande bustader langs Hatvikvegen held seg innanfor fastsette grenseverdiar i retningsline T1442. Trafikktelling på Hatvikvegen og Bjånesvegen skal gjennomførast for utrekning av støynivå. 22. Strandvegen - Eksisterande strandveg og turstiar i området skal heile tida vere open for ålmenn ferdsel. - Strandvegen, unnateke traseen over Moldegård, skal byggjast i samsvar med den viste trasen og skal opprustast samstundes med opparbeiding av tilstøtande felt. - Standvegen over Moldegård kan byggjast i samsvar med den viste trasen, når resten av Strandvegtraseen til Osøyro er avklara. 23. Dersom område IN (teknisk infrastruktur) ikkje vert nytta for lokalt reinseanlegg, så skal arealet gå tilbake som LNFR- område. Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 9/10

11 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøblering Vedlegg 4 Utdrag Prøvemøblering Evaluering av prøvemøbleringa er gjort av sivilarkitekt Jon Faaland. Konklusjonen hans er at oppgåva er godt løyst i samtlege idéforslag. Han påpeika og at det er interessant å sjå korleis ein og same problemstilling kan løysast på mange forskjellige måtar. Innspela er derfor av stor verdi for planarbeidet og for den vidare utviklinga av Bjåneshalvøya Frå dei fire arkitektkontora fekk ein inn fyldige svar på prøvemøbleringa som alle viste plassering av 1200 bueiningar på Bjåneshalvøya, men med ein del utlike løysingar. Utdrag frå svara er presentert nedanfor. Dette er volumstudiar på eit overodna nivå som illustrerer korleis dette kan løysast. Mange av ideane er interessante. Men det er ei stund til utbygging kan starte på Bjånes. Andre løysingar enn dei som er vist her kan derfor vera aktuelle når utbyggingsplanane skal utarbeidast. Både tekst (kursiv) og illustrasjonar nedanfor er henta frå forslaga: Moldaåsen (nedre del) 3RW Hovedfokus: Bratt og familievennlig Typologi: terrassehus og lameller Figur 2 Referanseprosjekt vist av 3RW Arkitekter Spesialtilpasset typologi for bratt terreng. Boenheter over flere etasjer bindes sammen på et offentlig plan, som også kan ta opp stien gjennom området. 1 Figur 3 Illustrasjon av 3RW Arkitekter Figur 1 Illustrasjon av 3RW Arkitekter Typologien vil gi et godt antall utleieleiligheter. Sprengmassene kan brukes til utfylling av dalen for å skaffe plass til rimeligere smartbokonseper. Eventuell næringsvirksomhet i sentrumsfeltet suppleres med boliger på taket.

12 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøbklering HLM: Boligtypologi: Smart bo leiligheter: 2-3 etg m2 Konsept: Walk through Attraktiv sentral beliggenhet, glir inn i sentrum. Kan ha virksomheter på bakkeplan som forlengelse av en sentrumsfunksjon, en blanding av næring, kontor og bolig walk through, man beveger seg i det bebygde landskapet, mellomrommene skapes av oss, en urban situasjon. Figur 5 Illustrasjon av HLM. (Utsnittet er ikkje i målestokk 1:500) 2 Figur 4 Illustrasjon av HLM Har kvaliteter med varierte uterom, offentlige og mer private og et mangfold av beboere og brukere, samhandling og aktivitet. Unge, enslige, eldre og pensjonister, alle vil bo smart.. Gjennomgangssituasjon, med bakgårder og halvoffentlige forhager. Boligene er kompakte, har forskjellige høyder med takterrasser. De er plassert på en flat struktur på tvers av landskapet, hvor naturen får løpe igjennom.

13 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøblering Felt B3 vestre Moldaåsen (øvre del) HLM Hovedkonsept for B3, B4 og B6: Grenene og tunet - et universelt landskap versus vestlandsnaturen Strukturen danner grunnlaget for en fleksibel og variert bygningstypologi og møbleringsalternativer. Bygningskroppene konsentreres tett i tett, som blader på grenene, og kan variere i høyde, størrelse og ulike boligtyper som leiligheter, rekkehus eller næringsvirksomhet. Inngang fra gaten eller smug, til trappeoppganger eller rett i egen bolig. Variert taklandskap med muligheter for takterrasser og dobbelthøye etasjer. Alle beboere vil få to henvendelser, - den sosiale og kultiverte møteplassen, og den private orienteringen til røff natur, sjø og utsikt. 3 Figur 6 Illustrasjon av HLM Grenene er en plattformstruktur, en urban kvalitet som gir en fellesskapsfølelse ved å entre boligen sin fra samme gulv som naboen, som en gate i en by. Grenstrukturen er en åpen form, med ulike henvendelser som skaper varierte tun dannelser. Den er et overordnet grep og uttrykk, som en gren i trekronene, har en allsidig bruk og flere programmer i seg. Den følger og definerer landskapet, den er bindeleddet i bevegelseslinjen og lett å orientere seg i for beboer og besøkende som alltid beveger seg side om side med naturen og utsikt til sjø. HLM: Boligtypologi: Familie bo rekkehus: 1-2 etg. + hems m2 Konsept: morderne klyngetun et bomiljø som appellerer til bolyst Figur 7 Illustrasjon av HLM Familie bo er vår interpretasjon av et klyngetun. Dette er et moderne klyngetun, som skaper mellomrom som gir urbane kvaliteter. Vi har plassert familieboliger sentralt i området B3 og B4. Området forholder seg både til eksisterende bebyggelse og har en naturlig overgang til de andre beslektede boligområder. Mellomrommene på strukturen gir felles møteplasser, torg, lekesteder, turveier mm. Her møtes man på like premisser. Noen steder kan landskapet spise seg inn i strukturen og andre ganger presist avsluttet mot terreng. Familieboligene er organisert som rekkehus og leiligheter i forskjellige størrelser og høyder. Rekkehusene får en egen inngang rett fra gaten, mens leilighetene får felles adkomst fra halvprivate smitt & smug, utstyrt med trapp og heis, og med utsyn og tilgang rett til naturterreng Skalaen på boligene gir muligheter for en mer privatisert sone foran inngangspartiet, i form av små steinbelagte terrasser, og på andre siden er terrenget en integrert del av uteområdet. Det dannes tun med forskjellig karakter og som kan ha ulikt innhold. Noen steder uberørt natur helt opp til husveggen, andre ganger kan uterommene inneholde fellesfunksjoner som parsellhager, ballspill, vindmøllepark, grillfasiliteter, en opparbeidet naturpark eller mindre privatehager.

14 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøbklering Felt B4 - Moldanesryggen 3RW: Punkthus over 3 etasjer med sterk fokus på uterom. Orientering i mange retninger for å motarbeide 1.rekke-prisnsippet. HLM: Konsept: Rekreasjon, aktivitet, møteplass og trygghet Strukturen er lagt på høydedraget, tilpasset terrenget og situasjonen den ligger i, grenene med bygningsvolumene slipper seg ned langs sidene i et spill av ulike høyder og forholder seg til omgivelsene på ulike måter. Strukturen er et bearbeidet område med ulike grader av offentlighet, hvor landskapet ligger rundt og omslutter det. Hotell: adspredelse og hvile. Spektakulær beliggenhet, sol, sjø, utsikt og tilgjengelighet. 4 Figur 8 Illustrasjon av 3RW Arkitekter Skog tett inn på husene gir spesielle kvaliteter utover sjøutsikt. Fokus ligger på fri bevegelse rundt husene med arealer til lek, matdyrking og rekreasjon. Figur 10 Illustrasjon av HLM Figur 9 Illustrasjon av 3RW Arkitekter

15 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøblering ABO Plan og Arkitektur OG Arkitekter Området er planlagt bebygd med ein urban struktur. Bygningstrukturar skal danne glidande overgangar mellom eksisterande einebustader på Bjånes til det foreslått tettare utnytta området i Moldadalen. Figur 12 Illustrasjon av OG Arkitetker I Felt B4 er det gitt rom for en bebyggelse med noe mindre tetthet. Bebyggelsens karakter spenner fra enebolig til lavblokk nede ved hotellet. Hovedvekten ligger på rekkehusstruktur. Noen er fortrinnsvis rettet mot utsikt, mens oppe på toppen er det lagt opp til en tun-struktur med atriumshus. Det er satt av naturlige leke-/oppholdsareal på koller i landskapet 5 Figur 11 Illustrasjon av ABO Plan og Arkitektur Variasjon i bygningstype og lokalisering vil appellere frå den bevisste som ønskjer nærhet til aktivitetar som eit Resort Hotell kan tilby. Og til nyetablerte familiar som ser verdien av bu tett saman med andre barnefamiliar og samtidig ha tilgang til ein stor og grøn tumleplass like utanfor døra. Bygningar er plassert med tanke på utsiktsaksar og eit nett av gangvegar vil danne trafikkårer for gamal og ung mellom bilfrie bygningsgrupper. Figur 13 Illustrasjon av OG Arkitetker

16 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøbklering Felt B - Bjånes aust ABO Plan og Arkitektur OG Arkitekter Bustader lokaliseres i grupper som alle vert avgrensa av omkringliggande landskap og grøntstruktur. Vegetasjonen skal skjerme bustadgruppene og samtidig vere bindeleddet mellom desse. Figur 15 Illustrasjon av OG Arkitetker Prinsippet for løsningen i dette feltet har vært å bebygge de flate terrassene med rekkhus. Leilighetsbyggene krager ut over skråningene for å markere disse. Forsekningene eller gjelene er holt fri for bebyggelse. 6 Figur 14 Illustrasjon av ABO Plan og Arkitektur Bygningar vil få ulik utforming og ein naturleg avtrapping på dei tre platåa som landskapet dannar ned mot sjø. Dette vil danne identitet for bustadgrupper og for bustadfeltet som heilskap. Ved å legge til rette for ein grøn profil med natur tett innpå og mellom bygningsgrupper ønskjer ein å tiltrekke seg ei målgruppe som set pris på litt rom rundt seg og samtidig nyte den storslåtte utsikten utover Bjørnefjorden og fjella i horisonten. Figur 16 Illustrasjon av OG Arkitetker

17 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøblering Felt B6 Moldaåsen ABO Plan & Arkitektur 3RW Arkitekter Golfhagen Ved planlegging av området har ein teke omsyn til den sentrale funksjonen området vil få i samband med golfbana. Det er lagt til rette for lettstelte leilegheiter i lågblokker og leiligheter i grupper. I tillegg ønskjer ein å skape noko nytt og spanande ved å legge til rette for designhytter som vil få ei unik lokalisering med nærleik til grøntområde og golfanlegget. Bygga og vegsystemet er planlagt slik at aktivitetssenteret vil vere eit naturleg samlingspunkt i området. 7 Figur 18 Illustrasjon av 3RW Arkitekter Blandet boligstruktur med 2-3 etasjer og høyere tetthet. Hovedfokus ligger på utsikt over golfplassen og fjorden. Figur 17 Illustrasjon av Abo Plan & Arkitektur Utearealer legges i strukturens indre. Avsnittene kan utformes med forskjellig uttrykk og med varierte leilighetstypologier. Figur 19 Illustrasjon av 3RW Arkitekter

18 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøbklering BA1 Djupedalen OG Arkitekter Området er høyt utnyttet for å styrke senterfunksjonene og på den måten etablere et sted med identifiserbar karakter og urbane kvaliteter. Det er tenkt at busstopp etableres i senterutbyggingen nordelige del. Størrelse og løsning må tilpasses det faktiske kollektivtilbud. Fra en plassdannelse åpner gaten, her kranset av en allé, mot Smievågen/Mollavågen. Parker med ulik karakter avslutter bebyggelsen mot sydvest. I randen av senterutbyggingen er hus gruppert rundt tundannelser. Utbyggingsmåten er tenkt å kunne åpne for fleksibilitet med hensyn til behov for næringsareal over tid. Figur 21 Illustrasjon av OG Arkitetker 8 Figur 20 Illustrasjon av OG Arkitetker

19 NOTAT Til: Frå: Kopi: Dato: Oppdrag: [Til] Knut Hellås [Kopi] [Revisjonsdato] Bjåneshalvøya - planprogram for KDP OPPSUMMERING MERKNADAR FRÅ HØRINGSFASEN OPPSUMMERING OG KOMMENTARAR TIL MERKNADENE Samandrag av fråsegn og merknadar med forslagsstillar sine kommentarar. Høyringsfrist var 2. mars Ved utløp av fristen var det motteke 10 merknader for offentlige etatar, og 14 merknader frå private naboar og grunneigarar. I høyringsfasen vart det halde møte i planforum. Innspela frå planforum er vurdert i forhold til planprogrammet og er teken med i det vidare planarbeidet. Under er dei konkrete innspela til programmet oppsummert og kommentert. Innspel til sjølve planforslaget er ikkje kommentert, men vert teke med som innspel i det vidare planarbeidet og vurdert i samband med det. Det er moteke merknadar frå følgjande offentlege etatar, grunneigarar og interessegruppe: 1. Hordaland fylkeskommune (Handsama i Fylkesutvalet ) 2. Fylkesmannen i Hordaland, (dok. nr. 44) 3. Os Bondelag, (dok.nr. 40) 4. Fiskeridirektoratet, Region vest, (dok. nr. 41) 5. Bergen og omland havnevesen (BOH), (dok. nr. 43) 6. Arild Lyssand, (dok.nr 38,42) 7. Rune Midtbø, (dok. nr. 34) 8. Os jakt og fiskarlag, (dok.nr. 39) 9. Hordaland fylkeskommune, Strategi- og næringsavdelinga, (dok. nr. 33) 10. Jostein Bø, februar 2009 (Dok.nr. 30) 11. Norges Miljøvernforbundet (NMF), (dok.nr. 37) 12. Gro og Henrik Bjånes, Elin og Geir Bjånes, (dok. nr. 31) 13. Tove Linde og Haakon Pedersen, februar 2009 (dok. nr. 32) 14. Anne Karine Haug Midtbø, (dok.nr 36) 15. Berit Kvinge, (dok. Nr. 29) 16. Os kommune, Barnetalsmann, (dok.nr. 28) 17. Austre Osbygda Grunneigarlag, (dok.nr. 35) 18. Kjell Arthur Lunde, (dok.nr. 25) 19. Paola og Børre Bjaanes Johnsen, (doknr. 26,27) 20. Råd for funksjonshemma, Os eldreråd, Herdis Nesbjørg Bøe og Rolf Bøe, (dok.nr. 19) 23. Statens vegvesen, (dok. nr 17) 24. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), Region vest, (dok. nr. 16) Asplan Viak AS - Fabrikkgaten 3 - Postboks 2304 Solheimsviken Bergen - Tlf Faks asplanviak.no

20 NOTAT Hordaland fylkeskommune (HFK) (Handsama i Fylkesutvalet ): Forslag til planprogram for Bjåneshalvøya ble handsama i fylkesutvalet der følgjande innstilling vart samrøstes vedteken: 1. Fylkesutvalet tilrår at det framlagde planprogrammet for kommunedelplan for Bjåneshalvøya i Os kommune vert godkjend med følgjande merknadar: 2. Utbygging av Bjåneshalvøya må vurderast i høve til kommuneplan og heile Os kommune. 3. Folkehelse og klima må vektleggjast i planarbeidet og konsekvensvurderast. Konsekvensutgreiinga må og leggje vekt på kulturminne, landskap og strandsone. 4. Det bør utarbeidast ein landskapsanalyse for heile området. I vurderinga for vedtaket skriver HFK at: Planprogrammet skildrar bakgrunn og føremål med planarbeidet på ein god måte der føremålet med planarbeidet kjem tydeleg fram. Planprogrammet syner skisser til disponering av halvøya som er meir konkrete det som er naudsynt i eit planprogram. Lista med Nasjonale og regionale føringar og rammar bør supplerast med Råd om planlegging av golfanlegg i Hordaland og Råd om planarbeid og forvaltning av strandsona i Hordaland. Kommentarar til tema i planarbeidet: Det må gjerast greie for samanheng mellom kommuneplanen som er under arbeid og kommunedelplan for Bjåneshalvøya. Utbygginga må sjåast i samband med utviklinga i heile kommunen. Valet av utbyggingsstrategiar og må kome tydeleg fram, også 0-alternativ. Nye bustadområde bør lokaliserast i gang/sykkelavstand frå knutepunkt med trafikksikker tilkomst til relevante tenester, og trygge g/s-vegar og skulevegar må vektleggast og integrerast i TS-plan. Estetikk og byggeskikk må vere ein viktig premiss vidare Alternativt transportnett, grønstruktur og uteareal for barn og unge er viktige tema. Støysonekart for vegtrafikk må verte utarbeidd. Klimaendringar med omsyn til utbygginga må drøftast opp mot utbygging langs kollektivaksane. Energi må komme tydeleg fram som eige tema. Folkehelse og oppfølging av st. meld. resept for et sunnere Norge må følgjast opp. Konsekvensutgreiing: HFK tilrår at Os kommune og nyttar standard sjekkliste når dei enkelte områda skal vurderast. Det er viktig at summen av alle tiltaka innanfor området vert vurdert, slik at ein får fram samla konsekvens. Lista over tema som bør konsekvensutgreiast bør supplerast med Landskap, kulturminne og kulturmiljø (også sjø) og strandsona. Klima og folkehelse må verte fokusert i konsekvensutgreiinga. Prosess: Oppsummering merknadar frå høringsfasen 2

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

BJÅNES KOMMUNEDELPLAN FØRESEGN OG RETNINGSLINER. Os kommune. Generelle føresegn og retningsliner

BJÅNES KOMMUNEDELPLAN FØRESEGN OG RETNINGSLINER. Os kommune. Generelle føresegn og retningsliner BJÅNES KOMMUNEDELPLAN FØRESEGN OG RETNINGSLINER Revidert og sist oppdatert: 17.10.2012. Os kommune Med heimel i Plan- og bygningslova (Pbl) 11-8 til 11-11 vert det fastsett føresegn til kommunedelplanen.

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN - BJÅNESHALVØYA, OS KOMMUNE - HØYRING

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN - BJÅNESHALVØYA, OS KOMMUNE - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200900621-5 Arkivnr. 713 Saksh. Skår, Øystein, Ekerhovd, Per-Morten, Hage, Torild Saksgang Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

FØRESEGNER DETALJREGULERING JOGARDEN, ROALD, DELAR AV 1/17 MED FLEIRE, VIGRA

FØRESEGNER DETALJREGULERING JOGARDEN, ROALD, DELAR AV 1/17 MED FLEIRE, VIGRA FØRESEGNER DETALJREGULERING JOGARDEN, ROALD, DELAR AV 1/17 MED FLEIRE, VIGRA Føresegner datert 21.01.2015. GK 22.01.2015 GK 02.06.2015 Plankart datert 21.01.2015. GK 22.01.2015 GK 02.06.2015 GK 18.08.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE Dykkar ref: Vår ref.: Ard16035 Bergen: 23.11.16 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE I medhald av plan og bygningslova (pbl) 12-8 vart det varsla i brev av 01.09.16 om at

Detaljer

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Utarbeidet av: Kinn Arkitekter As Revisjon i prosess: 06.03.13, 15.03.13 Vedtak/stadfesting: Avskrift: Føresegner Planid: 20100109 Arkiv nr.: Dato: 10.01.2012

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12

Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12 OS KOMMUNE Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVIK gnr 45, bnr 28 m.fl. Plan nr: 2013000861 Datert/revidert:

Detaljer

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Side 1 av 7 Planid.: 05031 Arkivsak: 05/1709 Arkivkode: PLAN soneinndeling, L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR MYRKDALEN CAMPING Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 6.9.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad.

Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad. Til Kvam herad 02.10.2013 Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad. Forslag til planavgrensing: Reguleringsplan

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS 16.03.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/6423 Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde Vedlegg:

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER FØRESEGNER Reguleringsplan for klyngetun gnr.57, bnr. 5 - Fjell gard Reguleringsplan utarbeidd av : Dato for siste revisjon av planen 26.05.08 Dato for vedtak i kommunestyret... 1.1 AVGRENSING Planen viser

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS 23.11.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Line Thuen Waage 15/2222 Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl. Vedlegg : Føresegner

Detaljer

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes.

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes. Vurdering KU Mjåtveitstø Furefjellet, Meland kommune For planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet må det vurderast om det skal utarbeidast ei konsekvensutreiing. Området er stort og det er i overordna plan

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.2015 034/15 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20150003

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Straume, S3a, gnr 35 bnr 25 m. fl. Sentrumsnært bustadområde. Plannr. Datert 15.05.2007 Revidert 15.06.2007 1 FELLES FØRESEGNER

Detaljer

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.09.2017 2017/523-50422436/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Njål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 MULTICONSULT ASA V/Øyvind Skaar,Stord

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Reguleringsplan for

Reguleringsplan for <namn på planen> XX kommune Vedteken dato: Dato for siste mindre endring: Reguleringsplan for Plannamn vil seie opplysning om kva stad planen gjeld for, til dømes område, stadnamn (frå SSR), adresse. Reguleringsføresegner

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

Finnøy kommune. Føresegner til detaljregulering for Holmastø, Fogn. Plan nr 201104. Vedtatt 07.05.2014, KS-sak 027/13.

Finnøy kommune. Føresegner til detaljregulering for Holmastø, Fogn. Plan nr 201104. Vedtatt 07.05.2014, KS-sak 027/13. Finnøy kommune Føresegner til detaljregulering for Holmastø, Fogn. Plan nr 201104. Vedtatt 07.05.2014, KS-sak 027/13. 1 FØREMÅL Formålet med planen er å leggje til rette for bustader med tilhørande anlegg.

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN

NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN Dok. ref. Dato: AK/10/483-174/K1-143/ 06.11.2013 Vurdering av problemstillingar drøfta i planutvalet etter synfaring 10 oktober 2013 1. Byggehøgder framfor eksisterande

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Søknad om dispensasjon - Oppføring av ny garasje gbnr 81/53 Arve Øvretun * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad.

Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Utarbeidet av: Revisjon i prosess: Planid: 20120101 Arkiv nr.: Dato: 14.03.2013 Vedtak/stadfesting: 09:04.2013 Avskrift: Sign.kontroll:

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak

Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Dykkar ref 2012/15371 Vår ref 16/3750-14 Dato 20.07.2017 Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 20.10.2015 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE. Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN

REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE. Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN 28.06.12 SAMMENDRAG Surnadal kommune vedtok i 2010 boligsosial handlingsplan. Den er ein samla plan for kommunen

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTBØ SANDEID SENTRUM DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING 1. Samandrag Bo-plan, A. Skeie har på oppdrag av eigar av gnr. 13 bnr.

Detaljer

FØRESEGNER FOR DETALJREGULERINGS- PLAN POLLEN, gnr 35. bnr 79 m. fl, AUSTEVOLL KOMMUNE DATERT: Planid: AVGRENSING OG FØREMÅL

FØRESEGNER FOR DETALJREGULERINGS- PLAN POLLEN, gnr 35. bnr 79 m. fl, AUSTEVOLL KOMMUNE DATERT: Planid: AVGRENSING OG FØREMÅL 2.4 Murar som overstig 1,5 meters høgde skal avtrappast, og opparbeidast på særleg estetisk vis. FØRESEGNER FOR DETALJREGULERINGS- PLAN POLLEN, gnr 35 bnr 79 m. fl, AUSTEVOLL KOMMUNE DATERT: 13.12.16 Planid:

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato 054/14 Formannskapet /14 Kommunestyret

Saksnr Utval Møtedato 054/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 054/14 Formannskapet 03.06.2014 038/14 Kommunestyret 19.06.2014 Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K2-L12 Arkivsaksnr. 12/834 Detaljreguleringsplan

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12.

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1368 Journalpostnr: 16/14462 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 075/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 043/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: 201510 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Oktober 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Vågshøgda AS(SUS) Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 03.07.2014 Ingunn Stette 14/961-14/47974 Reguleringsplan for Britplassen - del av gnr.17 bnr.1 - søknad om oppstart

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /11. Kommunestyret /11

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /11. Kommunestyret /11 Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.05.2011 73/11 Kommunestyret 20.06.2011 36/11 Saksbehandler:

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer