KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK"

Transkript

1 Høgehaugen Hegglandsliane EN ND SD AL TEIKNFORKLARING GL A Godtjørna Vertikalnivå 2: På bakken H daa Vertikalnivå 1: Under bakken PBL KAPITTEL 11 KOMMUNEPLAN HE G Tussaskarva SBH tunnel 37,6 daa tt a H Berge Nordåsen a vi k SBH Hattvik 30.2 daa Naust daa Funksjonell strandsone Omsynssone PBL 11-8 Hattvikneset Sone med angitte særlege omsyn Sikringssone Arkeologisk kulturminne Bandlagt etter kulturminnelova elv lla Golf 3 40 daa Kvernhushaugane H510_ Va H daa Samferdselsline B8 6.9 daa %BRA= 60 Turvegtrase Golf daa lia s lyp G Golfsenter/Bustad 4.8 daa Golf daa o_g Moldaåsen 29.4 daa 52 R5 Arealformål PBL 11-7 H570_5 Nr. 1 - Bygningar og anlegg H510_4 Lonane Furehaugen Gang-/ sykkelveg Hattvik H510_4 Bygningar og anlegg H190_10 Bømarka l en Lyhaugen Stølss k aret na Lo Klyvalia Bøkampen Ky da e j rk 2 R55 i6 leve Sam T1 a Str Midtbø nd Sa B daa %BRA= 60 am le vei 1 S en ve g Geilane Klyva 8.3 daa %BRA= 50 B daa %BRA= 60 H510_3 Skoltane l en Bøtræet Bø B daa %BRA= 60 BA daa %BRA= 100 Moldegård Sa ei m leve i 2 BA2 60 daa %BRA= 60 Sa ev ml e i3 Tursti g olf Golfsenter/Bolig 4.8 daa %BRA= 100 Gråberget T Friområde yt Baikroken Landbruks- natur- og friluftsformål og reindrift (LNFR) Nr. 6 - Vassdrag, med tilhøyrande strandsone Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone Sa B5 130 daa %BRA= 60 Kyst sti 2 Bjånes SBH H560_7 Salbuvika H550_8 KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK Ådnavika Dagbåthamn 6.4 daa H570_1 1.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker SBH Moldegård 16.2 daa ra æ j af old iev m S en åg Bustad /hotell 19 daa %BRA= 100 Ky ti sts SAKSNR. DATO SIGN. Offentlig ettersyn fra... til gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Kommunestyrets vedtak: o_g Smievågen 31.2 daa Bjånesfjæra Bjåneset PLANEN UTARBEIDET AV: SAKSNR. TEGNNR. SAKSBEH. Os Fjordboliger Kartgrunnlag: FKB 2010, koordinatsystem: WGS 1984 UTM sone 32N Plandata koordinatsystem: EUREF 89 UTM sone 32N Ekvidistanse 5 m Moldaneset Kartprodusent: SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN-OG BYGNINGSLOVEN M Småbåthamn Friluftsområde (dagbåthamn) Lyssandfjæra olstrand Ferdsel H550_9 5 F Nr. 5 - Landbruks- Natur- og Friluftsformål og Reindrift Moldaåsen ei H Nr. 3 - Grønnstruktur ti ur s Golf daa ev ml Golf Hamn Moldaåsen 4 T Veg Golf daa o_g Moldaåsen 29.4 daa l en a d B3 116 daa %BRA= 60 B daa %BRA= 60 IN 1.1 daa %BRA= 100 H730_2 up Dj l en a ed ev ml M da ol a elv Golf daa B daa %BRA= 60 Offentleg eller privat tenesteyting Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur go lf 2 ga ø H da s å Golf 3 40 daa B Kombinert byggje- og anleggsformål karet Hø n se å g s Revs Bustader Andre typar bygningar og anlegg (naust) Svehaugen H510_3 BA Idrettsanlegg (golf) in Baikroken Steglet Klyvalia naturreservat Framtidig Atkomstveg H730_6 B daa Eksisterande Samleveg a Ha gg ard s li a n Rev skare t H190_10 Arealplanflate Kartmålestokk: 1 = i A1 240 Meter Digitalisering, redigering og grafisk utforming utført av Asplan Viak

2 BJÅNES KOMMUNEDELPLAN FØRESEGN OG RETNINGSLINER Sist oppdatert: Os kommune Med heimel i Plan- og bygningslova (Pbl) 11-8 til vert det fastsett føresegn til kommunedelplanen. Juridisk bindande føresegn står i kursiv. Øvrig tekst, vist i vanlig tekst, er retningsliner. Tiltak som ikkje er i samsvar med dei juridisk bindande føresegna i kursiv må handsamast som dispensasjon eller plansak. Retningslinene er rettleiande for kommunen si sakshandsaming og kan ikkje brukast som sjølvstendig grunngjeving for vedtak. Generelle føresegn og retningsliner Plankrav Utbyggingsavtalar Estetikk Fareområde for masseutglidningar Avgrensing av utbyggingsområde Krav til leike- og uteopphaldsareal Parkering Universell utforming Handtering av vatn, avlaup og overvatn Geografiske føresegn og retningsliner 10. Bygg- og anleggsområde - Generelle bygg- og anleggsområde (BA) - Bustadområde (B) - Tenesteområde (T) - Kombinert byggje- og anleggsføremål 11. Golfområde 12. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 13. Grønstruktur /friområde 14. Landbruk-, natur- og friluftsområde 15. Bruk og vern av sjø og vassdrag 16. Samferdsle 17. Omsynssonar Rekkjefølgekrav Generelle krav før bygg og anlegg kan takast i bruk Gang-/ sykkelveg Hattvikvegen Rundkøyring i krysset Bjånes vest Støytiltak ved eksisterande bustader Strandvegen Teknisk infrastruktur Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 1/10

3 Generelle føresegner og retningsliner 1. Plankrav (jfr. Pbl 11-9 nr. 1) Det skal føreliggje detaljregulering før utbygging kan finne stad. I område avsett til bygg- og anleggføremål (pbl 11-7 nr 1) eller småbåthamn (pbl 11-7 nr 6) kan tiltak som nemnt i PBL 20-1 ikkje finne sted før det er utarbeida reguleringsplan for området. Reguleringsplan for småbåthamn i fjellhall skal utarbeidast etter forskrift om konsekvensutgreiingar. Unntak frå plankrav: Mindre utbyggingstiltak på bygd bustadeigedom krev ikkje ytterlegare plan, der høve til transportnett og lovverk er ivareteke, jf pbl nr 1. Den nye bygnaden må kunne innpassast i og underordne seg eksisterande struktur når det gjeld bygningshøgd, uteareal, volum, grad av utnytting mv. Grensejusteringar, jf matrikkelloven 16, kan tillatast utan ytterlegare arealplanlegging. Det same gjeld arealoverføring på maks 5 % av minste eigedom og maks 500m2 til allereie utbygd bustadeigedom for å legge til rette for mindre utbyggingstiltak. Unntak frå plankravet for mindre utbyggingstiltak gjeld ikkje i funksjonell strandsone. Retningsline: Reguleringsplanleggjing skal følgje prinsippa vist i vedlagt illustrasjonsplan, når det gjeld tilkomstvegar, VA-anlegg, tunvegar og tunplassar og turgeilar for kontakt med stisystemet. 2. Utbyggingsavtalar (jfr. Pbl 11-9 nr 2) For større anlegg og byggeprosjekt kan det stillast krav om utbyggingsavtale mellom utbyggar og kommunen om utbygging av kommunal infrastruktur, kommunal medverknad i utbyggingsprosjektet, utbyggingstempo og etappevis utbygging, ferdiggjering av anlegg og om overtaking av kommunaltekniske og andre anlegg. 3. Estetikk (jfr. Pbl 11-9 nr 6) Kvart bustadfelt skal ha eit heilskapleg uttrykk, men det kan vere variasjon i uttrykk og form mellom felta. Inngrep i naturen skal avgrensast mest mogleg. Bygg skal utformast og i høgde plasserast slik at dei i størst mogleg grad følgjer terrengforma, tek opp naturlege høgdeskilnader og gjev minst mogleg endring i eksisterande terreng. Terrenghandsaming skal dokumenterast i reguleringsplan med snitt som viser plassering i terreng og inngrepet i terreng før og etter tiltaket. Det skal gjerast greie for visuelle verknader for omgivnadene for tiltak og bygg som: 1. bryt silhuetten frå Moldaneset til Moldaåsen og på Gråberget 2. bygg over 3 etasjar 3. bygg og tiltak som er visuelt eksponert i høve til busetnad eller sårbare miljø. Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 2/10

4 Som del av reguleringsplanen skal det leverast dokumentasjon i form av snitt og illustrasjonar (fotomontasje, perspektivteikning eller 3D modell) som viser fjernverknaden, visuell dominans og skuggeverknad bygningsforma(ene) vil ha på omgivnadene. Ved utbygging skal det takast vare på mest mogleg av eksisterande vegetasjon og vegetasjonslag. Terrenginngrep skal som hovudregel revegeterast med naturleg vegetasjon ved bruk av innblanding av eksisterande vegetasjonsdekke i vekstlaget. Ved lokalisering og utforming av tiltak på det enkelte felt, skal det takast omsyn til naturelement som for eksempel naturleg vegetasjon, kollar, bekkedrag og spesielt stuva eik- og asketre. Særleg viktige stuva eik og asketre skal innmålast i samband med reguleringsplanarbeidet. Retningsline: Ved alle reguleringsplanforslag og byggjeprosjekt skal det gjerast greie for dei gjeldande kvalitetane i området og kva nye bruksmessige og visuelle kvalitetar som prosjektet tilfører omgjevnad. 4. Fareområde for masseutglidingar (jfr. Pbl 11-9 nr 8) Ved utarbeiding av reguleringsplanar og ved søknader om byggjetiltak etter plan- og bygningslova må det dokumenterast tilfredsstillande tryggleik i høve til fare for masseutgliding. Dette gjeld i og i nærleiken av område merka med marine strandavsetningar i Temakart lausmasser under kapittel grunnforhold i planskildringa og gjeld desse delane av utbyggingsområde i plan: Deler av samleveg 1, 2 og 3 Deler av utbyggingsfelt nr B1, B2, BA1 og BA2 og Golf Avgrensing av utbyggingsområde (jfr. Pbl 11-9 nr 5) Endeleg grense for byggeområde vert fastlagd i reguleringsplan. Avgrensinga vist i plankartet kan justerast for å oppnå ein betre arealarrondering, men ikkje med store avvik frå viste føremålgrenser. Ved slik arealarrondering skal ein søkje å få tilsvarande arealfordeling. Utbyggingsområde golf 4 kan byttast ut med eit tilsvarande område innanfor BA2. 6. Krav til leike- og uteopphaldsareal (jfr. Pbl 11-9 nr 5) Uteopphaldsareala skal ha gode solforhold, og som hovudregel skal det ikkje vere brattare enn 1:3. Støynivå må ikkje overstige 55 dba på uteopphaldsareala. Felles leikeplassar og uteopphaldsareal skal vere hensiktsmessig utforma og lokalisert for ulik bruk for alle grupper. Områda skal opparbeidast for rekreasjon og leik. Dei skal opparbeidast med nødvendig utstyr for leik, spel for barn og unge, sittegrupper, plantingar og liknande. Det må også sikrast tilkomst til områda frå alle bustadane. Ulike typar fellesareal er omtalt i 10. Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 3/10

5 7. Parkering (jfr. Pbl 11-9 nr 5) Parkeringsdekning må dokumenterast ved alle søknader om løyve til tiltak etter pbl 20-1 bokstav a, b, d, e, g, j og l. Alle omsøkte tiltak skal ha parkeringsdekning som er i samsvar med parkeringsnorm for Os kommune. Ved bygging av felles parkeringsanlegg i felt B3, B4, B5, B6 og BA1 og BA2, kan krav i parkeringstabellen nedanfor nyttast. Bustad Forretning Aktivitetssenter/næring Golf Golf drivingrange Tenestetilbod / barnehage Hotell Småbåthamn 1) 2) Minimumskrav bil 1,0 plassar / 50 m2 BRA1) 2) 3,0 plassar / 100 m2 1,5 plassar / 100 m2 70 plassar ved 9 hol, 110 ved plassar 0,3 plassar / barn 0,6 plassar / gjesterom 0,5 plassar / båthamn Minimumskrav sykkel 1,0 plass / 50 m2 3,0 plassar / 100 m2 1,0 plass / 100 m2 10 plassar ved 9 hol, 15 plassar ved 18 hol Her er det bruksarealet per bygning som skal brukast som grunnlag for utrekning av krav til tal på plassar, ikkje bruksarealet samla på tomta. Dvs at ein ikkje inkluderar parkeringa i bruksarealet mtp denne utrekninga. Ref. rettleiar Grad av utnytting (MD, 2007) Kravet er glidande, det vil seie at til dømes ei leilegheit på 70m2 får eit krav på 1,4 plassar. I reguleringsplan skal det dokumenterast korleis parkeringa vert løyst. Minst 5 % av biloppstillingsplassene skal ha ei utforming som er i tråd med krava stilt i TEK 10 om utforming av biloppstillingsplassar for forflytningshemmede. 8. Universell utforming (jfr. Pbl 11-9 nr 5) Tunveg/tunplass (mellom parkeringsanlegg og fram til bustad) skal vera universelt utforma. Dette gjeld og for hotellet og aktivitetssenteret for golfbanen. Retningsline: For stisystemet bør det vere universell utforming frå innfallsporten ved felt BA1 til Moldaneset. Dagbåthamna i Ådnavika er tenkt tilrettelagt for universell utforming med tilkomst frå sjøsida. 9. Handtering av vatn, avlaup og overvatn (jfr. Pbl 11-9 nr 3) Retningsline: Bekkedrag bør ikkje leggjast i røyr, men haldast opne. Sjå og rekkjefølgjekrav i denne føresegna ( 18). Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 4/10

6 Geografiske føresegn 10. Bygg- og anleggsområde (jfr. Pbl 11-9 nr 5) Generelle bygge- og anleggsføremål (BA1 og BA2) Innanfor felt BA1 er maks %BRA = 100%. 3Maks grad av utnytting gjeld for feltet vist i kommunedelplanen, og kan vere høgare innanfor delfelt i reguleringsplan. Innanfor felt BA1 vert det tillete dagligvarehandel, bustad, mv. I området skal det opparbeidast 20 parkeringsplassar som kan nyttast av turgåarar til Moldaneset og Bjåneshalvøya. I felt BA1 skal det byggjast snuplass og haldeplass for buss. Innanfor felt BA2 er maks %BRA = 60%.3 Maks grad av utnytting gjeld for heile feltet, og kan vere høgare innanfor delfelt. Området kan nyttast til idrettsføremål, næringsføremål og offentleg eller privat tenesteyting (t.d. skule) som er relatert til utvikling av Bjåneshalvøya, mv. Driftsområde for golf kan lokaliserast innanfor BA2. I felt BA1 og BA2 kan bygg førast opp i inntil 5 etasjar. For bygningar over 3 etasjar sjå 3 Estetikk. Retningsline: Reguleringsplanleggjing skal følgje prinsippa vist i vedlagt illustrasjonsplan, når det gjeld tilkomstvegar, VA-anlegg, tunvegar og tunplassar og turgeilar for kontakt med stisystemet. Bustadområde (merka B på plankartet) Tettleik i alle bustadområda (merka B på plankartet) skal maksimalt vere %BRA = 60%.3 Maks grad av utnytting gjeld for feltet vist i kommundelplanen, og kan vere høgare innanfor delfelt i reguleringsplan. I felt B1 kan bygg førast opp i inntil 2 etasjar. I felt B2 og felt B8 kan bygg førast opp i inntil 3 etasjar. I felt B7 kan bygg førast opp i inntil 1 etasjar med moglegheit for ei underetasje. I felt B3, B4, B5 og B6 kan bygg førast opp i inntil 5 etasjar. For bygningar over 3 etasjar sjå 3 Estetikk. Minimum 20% av bustadane skal leggast til rette for livslaupsstandard. Det skal gjerast miljøtekniske undersøkingar i samband med detaljregulering av B1 og B2. Dersom det vert utarbeida reguleringsplan for felt B4 før regulering av området for resorthotel, skal reguleringsplanen vise tilkomstveg til området for hotell. Bustadfelt B4: Mot eksisterande bustadar på Bjånes skal det i utforminga av bygningstype takast omsyn til bygningsmiljøet og bygningstypologien i eksisterande bustadfelt. Bustadfelt B5: Sjå 17 (omsynssoner) 3 %BRA = Bruksarealet på feltet (inkl parkering) / arealet på feltavgrensinga. Ref. rettleiar Grad av utnytting (MD, 2007) Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 5/10

7 Privat uteareal: Alle einebustadar i felt B1, B2, B7 og B8 skal ha minimum 150 m2 privat uteopphaldsareal per bueining. For alle bueningar i bustadområde B3, B4, B5 og B6 skal minste private uteopphaldsareal vere minst 8 m2. Felles uteareal: Ved utarbeiding av reguleringsplanar for bustadområda B3, B4, B5 og B6 gjeld følgjande krav til felles leike- og uteopphaldsareal: Sandleikeplass i tunet (tunplass) Det skal settast av minimum 15 m2 per bueining til felles uteopphaldsareal. Det skal etablerast sandlekeplass i tunet for kvar bueining. Felles uteopphaldsareal skal vere teneleg utforma, ha god tilgang frå bustadane og skal plasserast i tunplassane. Kvalitetskrav: Areala plasserast og opparbeidast med sikte på best mulig utnytting av solforhold og lokalklima. Det skal skjermes mot vanlig vindretning og området skal ha sol på minst halvparten av arealet kl 15 vårjamdøgn. Nærleikeplass. I bustadområda B3, B4, B5 og B6 skal det settast av minimum 1500 m2 felles leikeplass i kvart felt. Leikeplassen kal vere teneleg utforma og vera lett tilgjengelege frå bustadene. Det kan enkelte stader vera aktuelt å dele feltet i to av omsyn til utbyggingstakt mv. Større leikeområde Det skal settast av minimum 6000 m2 felles større leikeområde. Det kan delast i ein offentleg leikeplass på minimum 3000 m2 innafor felt BA1 og minimum 3000 m2 til ei offentleg ballbane, skatebane el. innafor felt BA1 eller felt BA2. Område skal ha tilgjenge for ålmenta. Retningsline: Reguleringsplanleggjing skal følgje prinsippa vist i vedlagt illustrasjonsplan, når det gjeld tilkomstvegar, VA-anlegg, tunvegar og tunplassar og turgeilar for kontakt med stisystemet. Tenesteområde (T1) Innanfor T1 skal det byggast barnehage. Maks %BRA = 50%.3 Det skal gjerast miljøtekniske undersøkingar i samband med detaljreguleringa. Bygg kan førast opp i inntil 2 etasjar. Kombinerte føremål hotell/bustad Innanfor kombinert føremål hotell/bustad skal %BRA maksimalt vere 100%.3 Bygg kan førast opp i inntil 5 etasjar. For bygningar over 3 etasjar sjå 3 Estetikk. Branntryggleik skal vere sikra rundt heile området med tanke på mogleg skogbrann. Kombinert føremål golfsenter/bustad Innanfor kombinert føremål golfsenter/bustad skal %BRA maksimalt vere 100%.3 Bygg kan førast i inntil 5 etasjar. For bygningar over 3 etasjar sjå 3 Estetikk. 11. Golfområde (jfr pbl nr 2) Innanfor golfområdet kan det etablerast masseuttak og delar av området kan brukast til anlegg for massehandtering for utbygging av Bjåneshalvøya i anleggsfasen. Før slik massehandtering Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 6/10

8 kan finne stad skal det utarbeidast ein istandsettingsplan som del av reguleringsplan for golfområdet. Før opparbeiding av golfbane kan begynne skal det utarbeidast skjøtselsplan som syner korleis anlegget skal skjøttast. Golfbana vert utforma etter Golfforbundet sitt regelverk. Turstiar merka på plankartet skal vere offentlig tilgjengelege. Borehol (på grensa mellom feltet golf 2 og Hattvik gard si eigedom) vist på illustrasjonsplanen skal ikkje øydeleggast. Retningsline: Kalkskogen i søraustre hjørne av feltet golf 2 skal bevarast så langt som mogleg. 12. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jfr. Pbl nr 2) Veg: I området kan det byggjast offentleg veg med gang- og sykkelveg. Leidningsanlegg for infrastruktur i grunnen kan leggjast i vegen. Hamn: Hamneområdet kan nyttast til anlegg, bygg og parkering for småbåthamna. 13. Grønstruktur /friområde (jfr. Pbl nr 3) Friområda Smievågen og Moldaåsen skal brukast til friluftsføremål og vere offentleg tilgjengelege. Friområda kan tilretteleggast for friluftsbruk. 14. Landbruk-, natur- og friluftsområde (jfr. Pbl nr 4) Naudsynte bygningar og mindre anlegg for landbruk og ferdsel til sjøs er tillate innanfor funksjonell strandsone. Retningsline: Områda langs Loneelva er tenkt som buffersone mellom utbyggingsområda og landbruket. Det må utarbeidast ein tiltaksplan og skjøtselsplan for dette området som både tek omsyn til at elva skal vera tilgjengeleg som et positivt estetisk element for dei nye innbyggjarane på Bjånes og at det vert definert ei avgrensing for landbruksverksemda med naudsynt inngjerding. Driftsvegane i område avsett til LNFR skal fungere for landbruket og i framtida. Dagens Bjånesveg vert gjort om til delparsell av Strandvegen, som vert offentleg turveg. Turvegane skal skiltast og det skal setjast opp informasjonstavler for å styre gangtrafikken til turvegnettet, for å unngå konflikt med landbruket. Ridevegar skal leggjast til landbruksområdet (LNFR). Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 7/10

9 15. Bruk og vern av sjø og vassdrag (jfr. Pbl nr 4) Ferdselsområde Ferdselsområde i sjø vist i planen er manøvreringsareal for ferja. Småbåthamn I området kan det leggjast til rette for småbåthamn. Det skal gjerast minst mogeleg inngrep i stransona ved bygging av anlegget. Friluftsområde / Dagbåthamn Området skal ikkje ha permanente anlegg som medfører varige inngrep i strandsona eller sjøområdet. Ved hjelp av midlertidig anlegg skal det leggjast til rette for at strandområdet vert tilgjengeleg frå sjøsida. 16. Samferdsle (jfr. Pbl 11-10) Det skal gjerast miljøtekniske undersøkingar i samband med detaljregulering av samleveg 1 og den delen av samleveg 2 som går i BA1. I overgangen mellom samleveg 1 og 2 skal det etablerast snuplass og haldeplass for buss. Samleveg 1 skal byggjast som ny hovudtilkomst til Bjånes. Samleveg 3 er ein reserveveg som kan byggjast dersom det i framtida viser seg å vera behov for å avlaste samleveg 1 som tilkomstveg til området. Kyststi 1 frå Bjånes retning Moldaneset skal utformast med vegbredde som tillet brannbil fram til vestre ende av feltet hotell/ bustad. Slik utforming skal også gjevast til tursti golf 3 frå golfsenteret og forbi bustadfelt B Omsynssoner (jfr. Pbl 11-8) Sikringssone (H190): I samband med mogleg utbygging av båttunnel vert alle tiltak i grunnen (td borring) forbode i ei sone som vist på plankartet. Bandlegging etter lov om kulturminne (H730): Områda i umiddelbar nærleik til freda kulturminne (som vist på plankart) er bandlagt. Retningsliner: Omsyn landbruk (H510): I Moldadalen ligg ein del høgverdi jordbruksjord. Det bør innanfor desse områda utøvast ein forvaltningspraksis der omsynet til landbruksverdiane er tungtvegande. Omsyn landskap (H550): I byggjeområde B5 er det identifisert to skrentar som er godt synlege frå friluftsområde i sjø og har høg verdi for landskapsrommet. Desse områda bør forvaltas som område med naturleg vegetasjon. Omsyn kulturminne (H570): På Moldegård og Hattvik gard er det påvist verdifulle kulturmiljø. Kulturminnemyndigheit skal involverast før gjennomføring av fysiske tiltak. Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 8/10

10 Rekkjefølgekrav (jfr. Pbl 11-9 nr 4) 18. Utbygging skal på førehand godkjennast av kommunal planmynde. Om ein ønskjer å byggje ut deler av eit felt krev det godkjenning frå kommunen. Nye bygg og anlegg kan ikkje takast i bruk før: - Trafikksikker tilkomst for gåande, syklande og køyrande er etablert. Dette inkluderar ferdig opparbeiding og asfaltering av vegar med veglys, fortau, skilting, eventuelle fartsreduserande tiltak og felles parkeringsareal. - At vassforsyningsanlegg, avlaupsanlegg, overvassanlegg er ferdig opparbeidde. Samt at krav til brannvatn, bosshandtering og energiforsyning er sikra etablert og følgjer kommunen sine kvalitetskrav. - Uteopphaldsareal, inkludert leikeareal er ferdig opparbeida. - Samfunnstryggleik er sikra gjennom at: o måling av radon og eventuelle sikringstiltak er gjennomført. o eventuell forureining i grunn er undersøkt, avdekka og fjerna. o fare for masseutgliding er undersøkt og eventuelle sikringstiltak er gjennomført. 19. Gang- og sykkelveg - Gang- og sykkelveg langsmed RV 552 Hatvikvegen frå Hegglandsdalskrysset til krysset ved Bjånes vest skal vere opparbeida seinast før den 1. bustaden er innflyttingsklar. - Midlertidig gang- og sykkelveg langsmed Midbøvegen og gjennom Moldegård til Bjånes kan etablerast for dei 200 første bustadane dersom reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs Hatvikvegen ikkje er stadfesta. - Gang- og sykkelveg frå krysset ved Bjånes vest til krysset ved Bjånes aust skal vere etablert før Samleveg 3, på strekninga frå felt BA2 til kryss med Hatvikvegen, kan takast i bruk. - Bygg i felt B2 kan ikkje få ferdigattest før ny tilkomstveg til Hatvikvegen og gang- og sykkelveg langs Hatvikvegen til Osøyro er ferdig utbygd. 20. Tiltak på vegnettet - Eksisterande kryss ved Bjånes vest kan nyttast slik det ligg i dag ved ubygging av dei første 500 bustadane. - Felt B7 (Midtbøvegen) kan ikkje byggjast ut før Samleveg 6 er bygd ut. 21. Støytiltak - Før anleggstart av første område på Bjånes skal det gjennomførast eigne støyvurderingar for å sikre at støynivå for eksisterande bustader langs Hatvikvegen held seg innanfor fastsette grenseverdiar i retningsline T1442. Trafikktelling på Hatvikvegen og Bjånesvegen skal gjennomførast for utrekning av støynivå. 22. Strandvegen - Eksisterande strandveg og turstiar i området skal heile tida vere open for ålmenn ferdsel. - Strandvegen, unnateke traseen over Moldegård, skal byggjast i samsvar med den viste trasen og skal opprustast samstundes med opparbeiding av tilstøtande felt. - Standvegen over Moldegård kan byggjast i samsvar med den viste trasen, når resten av Strandvegtraseen til Osøyro er avklara. 23. Dersom område IN (teknisk infrastruktur) ikkje vert nytta for lokalt reinseanlegg, så skal arealet gå tilbake som LNFR- område. Bjånes kommunedelplan, føresegn og retningslinjer, s. 9/10

11 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøblering Vedlegg 4 Utdrag Prøvemøblering Evaluering av prøvemøbleringa er gjort av sivilarkitekt Jon Faaland. Konklusjonen hans er at oppgåva er godt løyst i samtlege idéforslag. Han påpeika og at det er interessant å sjå korleis ein og same problemstilling kan løysast på mange forskjellige måtar. Innspela er derfor av stor verdi for planarbeidet og for den vidare utviklinga av Bjåneshalvøya Frå dei fire arkitektkontora fekk ein inn fyldige svar på prøvemøbleringa som alle viste plassering av 1200 bueiningar på Bjåneshalvøya, men med ein del utlike løysingar. Utdrag frå svara er presentert nedanfor. Dette er volumstudiar på eit overodna nivå som illustrerer korleis dette kan løysast. Mange av ideane er interessante. Men det er ei stund til utbygging kan starte på Bjånes. Andre løysingar enn dei som er vist her kan derfor vera aktuelle når utbyggingsplanane skal utarbeidast. Både tekst (kursiv) og illustrasjonar nedanfor er henta frå forslaga: Moldaåsen (nedre del) 3RW Hovedfokus: Bratt og familievennlig Typologi: terrassehus og lameller Figur 2 Referanseprosjekt vist av 3RW Arkitekter Spesialtilpasset typologi for bratt terreng. Boenheter over flere etasjer bindes sammen på et offentlig plan, som også kan ta opp stien gjennom området. 1 Figur 3 Illustrasjon av 3RW Arkitekter Figur 1 Illustrasjon av 3RW Arkitekter Typologien vil gi et godt antall utleieleiligheter. Sprengmassene kan brukes til utfylling av dalen for å skaffe plass til rimeligere smartbokonseper. Eventuell næringsvirksomhet i sentrumsfeltet suppleres med boliger på taket.

12 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøbklering HLM: Boligtypologi: Smart bo leiligheter: 2-3 etg m2 Konsept: Walk through Attraktiv sentral beliggenhet, glir inn i sentrum. Kan ha virksomheter på bakkeplan som forlengelse av en sentrumsfunksjon, en blanding av næring, kontor og bolig walk through, man beveger seg i det bebygde landskapet, mellomrommene skapes av oss, en urban situasjon. Figur 5 Illustrasjon av HLM. (Utsnittet er ikkje i målestokk 1:500) 2 Figur 4 Illustrasjon av HLM Har kvaliteter med varierte uterom, offentlige og mer private og et mangfold av beboere og brukere, samhandling og aktivitet. Unge, enslige, eldre og pensjonister, alle vil bo smart.. Gjennomgangssituasjon, med bakgårder og halvoffentlige forhager. Boligene er kompakte, har forskjellige høyder med takterrasser. De er plassert på en flat struktur på tvers av landskapet, hvor naturen får løpe igjennom.

13 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøblering Felt B3 vestre Moldaåsen (øvre del) HLM Hovedkonsept for B3, B4 og B6: Grenene og tunet - et universelt landskap versus vestlandsnaturen Strukturen danner grunnlaget for en fleksibel og variert bygningstypologi og møbleringsalternativer. Bygningskroppene konsentreres tett i tett, som blader på grenene, og kan variere i høyde, størrelse og ulike boligtyper som leiligheter, rekkehus eller næringsvirksomhet. Inngang fra gaten eller smug, til trappeoppganger eller rett i egen bolig. Variert taklandskap med muligheter for takterrasser og dobbelthøye etasjer. Alle beboere vil få to henvendelser, - den sosiale og kultiverte møteplassen, og den private orienteringen til røff natur, sjø og utsikt. 3 Figur 6 Illustrasjon av HLM Grenene er en plattformstruktur, en urban kvalitet som gir en fellesskapsfølelse ved å entre boligen sin fra samme gulv som naboen, som en gate i en by. Grenstrukturen er en åpen form, med ulike henvendelser som skaper varierte tun dannelser. Den er et overordnet grep og uttrykk, som en gren i trekronene, har en allsidig bruk og flere programmer i seg. Den følger og definerer landskapet, den er bindeleddet i bevegelseslinjen og lett å orientere seg i for beboer og besøkende som alltid beveger seg side om side med naturen og utsikt til sjø. HLM: Boligtypologi: Familie bo rekkehus: 1-2 etg. + hems m2 Konsept: morderne klyngetun et bomiljø som appellerer til bolyst Figur 7 Illustrasjon av HLM Familie bo er vår interpretasjon av et klyngetun. Dette er et moderne klyngetun, som skaper mellomrom som gir urbane kvaliteter. Vi har plassert familieboliger sentralt i området B3 og B4. Området forholder seg både til eksisterende bebyggelse og har en naturlig overgang til de andre beslektede boligområder. Mellomrommene på strukturen gir felles møteplasser, torg, lekesteder, turveier mm. Her møtes man på like premisser. Noen steder kan landskapet spise seg inn i strukturen og andre ganger presist avsluttet mot terreng. Familieboligene er organisert som rekkehus og leiligheter i forskjellige størrelser og høyder. Rekkehusene får en egen inngang rett fra gaten, mens leilighetene får felles adkomst fra halvprivate smitt & smug, utstyrt med trapp og heis, og med utsyn og tilgang rett til naturterreng Skalaen på boligene gir muligheter for en mer privatisert sone foran inngangspartiet, i form av små steinbelagte terrasser, og på andre siden er terrenget en integrert del av uteområdet. Det dannes tun med forskjellig karakter og som kan ha ulikt innhold. Noen steder uberørt natur helt opp til husveggen, andre ganger kan uterommene inneholde fellesfunksjoner som parsellhager, ballspill, vindmøllepark, grillfasiliteter, en opparbeidet naturpark eller mindre privatehager.

14 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøbklering Felt B4 - Moldanesryggen 3RW: Punkthus over 3 etasjer med sterk fokus på uterom. Orientering i mange retninger for å motarbeide 1.rekke-prisnsippet. HLM: Konsept: Rekreasjon, aktivitet, møteplass og trygghet Strukturen er lagt på høydedraget, tilpasset terrenget og situasjonen den ligger i, grenene med bygningsvolumene slipper seg ned langs sidene i et spill av ulike høyder og forholder seg til omgivelsene på ulike måter. Strukturen er et bearbeidet område med ulike grader av offentlighet, hvor landskapet ligger rundt og omslutter det. Hotell: adspredelse og hvile. Spektakulær beliggenhet, sol, sjø, utsikt og tilgjengelighet. 4 Figur 8 Illustrasjon av 3RW Arkitekter Skog tett inn på husene gir spesielle kvaliteter utover sjøutsikt. Fokus ligger på fri bevegelse rundt husene med arealer til lek, matdyrking og rekreasjon. Figur 10 Illustrasjon av HLM Figur 9 Illustrasjon av 3RW Arkitekter

15 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøblering ABO Plan og Arkitektur OG Arkitekter Området er planlagt bebygd med ein urban struktur. Bygningstrukturar skal danne glidande overgangar mellom eksisterande einebustader på Bjånes til det foreslått tettare utnytta området i Moldadalen. Figur 12 Illustrasjon av OG Arkitetker I Felt B4 er det gitt rom for en bebyggelse med noe mindre tetthet. Bebyggelsens karakter spenner fra enebolig til lavblokk nede ved hotellet. Hovedvekten ligger på rekkehusstruktur. Noen er fortrinnsvis rettet mot utsikt, mens oppe på toppen er det lagt opp til en tun-struktur med atriumshus. Det er satt av naturlige leke-/oppholdsareal på koller i landskapet 5 Figur 11 Illustrasjon av ABO Plan og Arkitektur Variasjon i bygningstype og lokalisering vil appellere frå den bevisste som ønskjer nærhet til aktivitetar som eit Resort Hotell kan tilby. Og til nyetablerte familiar som ser verdien av bu tett saman med andre barnefamiliar og samtidig ha tilgang til ein stor og grøn tumleplass like utanfor døra. Bygningar er plassert med tanke på utsiktsaksar og eit nett av gangvegar vil danne trafikkårer for gamal og ung mellom bilfrie bygningsgrupper. Figur 13 Illustrasjon av OG Arkitetker

16 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøbklering Felt B - Bjånes aust ABO Plan og Arkitektur OG Arkitekter Bustader lokaliseres i grupper som alle vert avgrensa av omkringliggande landskap og grøntstruktur. Vegetasjonen skal skjerme bustadgruppene og samtidig vere bindeleddet mellom desse. Figur 15 Illustrasjon av OG Arkitetker Prinsippet for løsningen i dette feltet har vært å bebygge de flate terrassene med rekkhus. Leilighetsbyggene krager ut over skråningene for å markere disse. Forsekningene eller gjelene er holt fri for bebyggelse. 6 Figur 14 Illustrasjon av ABO Plan og Arkitektur Bygningar vil få ulik utforming og ein naturleg avtrapping på dei tre platåa som landskapet dannar ned mot sjø. Dette vil danne identitet for bustadgrupper og for bustadfeltet som heilskap. Ved å legge til rette for ein grøn profil med natur tett innpå og mellom bygningsgrupper ønskjer ein å tiltrekke seg ei målgruppe som set pris på litt rom rundt seg og samtidig nyte den storslåtte utsikten utover Bjørnefjorden og fjella i horisonten. Figur 16 Illustrasjon av OG Arkitetker

17 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøblering Felt B6 Moldaåsen ABO Plan & Arkitektur 3RW Arkitekter Golfhagen Ved planlegging av området har ein teke omsyn til den sentrale funksjonen området vil få i samband med golfbana. Det er lagt til rette for lettstelte leilegheiter i lågblokker og leiligheter i grupper. I tillegg ønskjer ein å skape noko nytt og spanande ved å legge til rette for designhytter som vil få ei unik lokalisering med nærleik til grøntområde og golfanlegget. Bygga og vegsystemet er planlagt slik at aktivitetssenteret vil vere eit naturleg samlingspunkt i området. 7 Figur 18 Illustrasjon av 3RW Arkitekter Blandet boligstruktur med 2-3 etasjer og høyere tetthet. Hovedfokus ligger på utsikt over golfplassen og fjorden. Figur 17 Illustrasjon av Abo Plan & Arkitektur Utearealer legges i strukturens indre. Avsnittene kan utformes med forskjellig uttrykk og med varierte leilighetstypologier. Figur 19 Illustrasjon av 3RW Arkitekter

18 Vedlegg 4. Utdrag prøvemøbklering BA1 Djupedalen OG Arkitekter Området er høyt utnyttet for å styrke senterfunksjonene og på den måten etablere et sted med identifiserbar karakter og urbane kvaliteter. Det er tenkt at busstopp etableres i senterutbyggingen nordelige del. Størrelse og løsning må tilpasses det faktiske kollektivtilbud. Fra en plassdannelse åpner gaten, her kranset av en allé, mot Smievågen/Mollavågen. Parker med ulik karakter avslutter bebyggelsen mot sydvest. I randen av senterutbyggingen er hus gruppert rundt tundannelser. Utbyggingsmåten er tenkt å kunne åpne for fleksibilitet med hensyn til behov for næringsareal over tid. Figur 21 Illustrasjon av OG Arkitetker 8 Figur 20 Illustrasjon av OG Arkitetker

19 NOTAT Til: Frå: Kopi: Dato: Oppdrag: [Til] Knut Hellås [Kopi] [Revisjonsdato] Bjåneshalvøya - planprogram for KDP OPPSUMMERING MERKNADAR FRÅ HØRINGSFASEN OPPSUMMERING OG KOMMENTARAR TIL MERKNADENE Samandrag av fråsegn og merknadar med forslagsstillar sine kommentarar. Høyringsfrist var 2. mars Ved utløp av fristen var det motteke 10 merknader for offentlige etatar, og 14 merknader frå private naboar og grunneigarar. I høyringsfasen vart det halde møte i planforum. Innspela frå planforum er vurdert i forhold til planprogrammet og er teken med i det vidare planarbeidet. Under er dei konkrete innspela til programmet oppsummert og kommentert. Innspel til sjølve planforslaget er ikkje kommentert, men vert teke med som innspel i det vidare planarbeidet og vurdert i samband med det. Det er moteke merknadar frå følgjande offentlege etatar, grunneigarar og interessegruppe: 1. Hordaland fylkeskommune (Handsama i Fylkesutvalet ) 2. Fylkesmannen i Hordaland, (dok. nr. 44) 3. Os Bondelag, (dok.nr. 40) 4. Fiskeridirektoratet, Region vest, (dok. nr. 41) 5. Bergen og omland havnevesen (BOH), (dok. nr. 43) 6. Arild Lyssand, (dok.nr 38,42) 7. Rune Midtbø, (dok. nr. 34) 8. Os jakt og fiskarlag, (dok.nr. 39) 9. Hordaland fylkeskommune, Strategi- og næringsavdelinga, (dok. nr. 33) 10. Jostein Bø, februar 2009 (Dok.nr. 30) 11. Norges Miljøvernforbundet (NMF), (dok.nr. 37) 12. Gro og Henrik Bjånes, Elin og Geir Bjånes, (dok. nr. 31) 13. Tove Linde og Haakon Pedersen, februar 2009 (dok. nr. 32) 14. Anne Karine Haug Midtbø, (dok.nr 36) 15. Berit Kvinge, (dok. Nr. 29) 16. Os kommune, Barnetalsmann, (dok.nr. 28) 17. Austre Osbygda Grunneigarlag, (dok.nr. 35) 18. Kjell Arthur Lunde, (dok.nr. 25) 19. Paola og Børre Bjaanes Johnsen, (doknr. 26,27) 20. Råd for funksjonshemma, Os eldreråd, Herdis Nesbjørg Bøe og Rolf Bøe, (dok.nr. 19) 23. Statens vegvesen, (dok. nr 17) 24. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), Region vest, (dok. nr. 16) Asplan Viak AS - Fabrikkgaten 3 - Postboks 2304 Solheimsviken Bergen - Tlf Faks asplanviak.no

20 NOTAT Hordaland fylkeskommune (HFK) (Handsama i Fylkesutvalet ): Forslag til planprogram for Bjåneshalvøya ble handsama i fylkesutvalet der følgjande innstilling vart samrøstes vedteken: 1. Fylkesutvalet tilrår at det framlagde planprogrammet for kommunedelplan for Bjåneshalvøya i Os kommune vert godkjend med følgjande merknadar: 2. Utbygging av Bjåneshalvøya må vurderast i høve til kommuneplan og heile Os kommune. 3. Folkehelse og klima må vektleggjast i planarbeidet og konsekvensvurderast. Konsekvensutgreiinga må og leggje vekt på kulturminne, landskap og strandsone. 4. Det bør utarbeidast ein landskapsanalyse for heile området. I vurderinga for vedtaket skriver HFK at: Planprogrammet skildrar bakgrunn og føremål med planarbeidet på ein god måte der føremålet med planarbeidet kjem tydeleg fram. Planprogrammet syner skisser til disponering av halvøya som er meir konkrete det som er naudsynt i eit planprogram. Lista med Nasjonale og regionale føringar og rammar bør supplerast med Råd om planlegging av golfanlegg i Hordaland og Råd om planarbeid og forvaltning av strandsona i Hordaland. Kommentarar til tema i planarbeidet: Det må gjerast greie for samanheng mellom kommuneplanen som er under arbeid og kommunedelplan for Bjåneshalvøya. Utbygginga må sjåast i samband med utviklinga i heile kommunen. Valet av utbyggingsstrategiar og må kome tydeleg fram, også 0-alternativ. Nye bustadområde bør lokaliserast i gang/sykkelavstand frå knutepunkt med trafikksikker tilkomst til relevante tenester, og trygge g/s-vegar og skulevegar må vektleggast og integrerast i TS-plan. Estetikk og byggeskikk må vere ein viktig premiss vidare Alternativt transportnett, grønstruktur og uteareal for barn og unge er viktige tema. Støysonekart for vegtrafikk må verte utarbeidd. Klimaendringar med omsyn til utbygginga må drøftast opp mot utbygging langs kollektivaksane. Energi må komme tydeleg fram som eige tema. Folkehelse og oppfølging av st. meld. resept for et sunnere Norge må følgjast opp. Konsekvensutgreiing: HFK tilrår at Os kommune og nyttar standard sjekkliste når dei enkelte områda skal vurderast. Det er viktig at summen av alle tiltaka innanfor området vert vurdert, slik at ein får fram samla konsekvens. Lista over tema som bør konsekvensutgreiast bør supplerast med Landskap, kulturminne og kulturmiljø (også sjø) og strandsona. Klima og folkehelse må verte fokusert i konsekvensutgreiinga. Prosess: Oppsummering merknadar frå høringsfasen 2

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 03.12.2013 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

HEIANE SØR KONSEKVENSUTGREIING STORD KOMMUNE K ONSEKVENSUTGREIING HEIANE SØR

HEIANE SØR KONSEKVENSUTGREIING STORD KOMMUNE K ONSEKVENSUTGREIING HEIANE SØR Hamn/Rossnes Reguleringsplan med konsekvensutredning Forslag til planprogram i samsvar med forskrift om konsekvensutredning av 1.4.2005 5 KONSEKVENSUTGREIING HEIANE SØR STORD KOMMUNE 2010 29.06.2010 K

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS SIRDAL KOMMUNE Områderegulering Tonstad Planbeskrivelse Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Områderegulering Tonstad

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65 Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

del II... HER OG NO GOD BYGGESKIKK OG VISUELL KVALITET I PLAN- OG BYGGESAKER PÅ SØRE SUNNMØRE

del II... HER OG NO GOD BYGGESKIKK OG VISUELL KVALITET I PLAN- OG BYGGESAKER PÅ SØRE SUNNMØRE del II... HER OG NO GOD BYGGESKIKK OG VISUELL KVALITET I PLAN- OG BYGGESAKER PÅ SØRE SUNNMØRE 4 UTFORDRINGAR I DAG 66 Kva for ansvar tar vi for kvarandre? 67 NOKRE GENERELLE TRENDAR - Det kan synest som

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli Åseral kommune KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 10/105 Kommunalutvalet 30.11.2010 Vedlegg:

Detaljer