SNO. tert fo!" den norske regjering. for Heimevernet, sendte F'orvære riktig som Tolo har for- mektig har gjentatte, ganger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. tert fo!" den norske regjering. for Heimevernet, sendte F'orvære riktig som Tolo har for- mektig har gjentatte, ganger"

Transkript

1 OG NR ARGANG LØRDAG 6. SEPTEMBER 1958 LØSSSALG 65 ØRE POTEMKIN: Inkallelsene Bakgrunnen for Brynjulf Vik's sak Diplomatisk Dramatisk beretning om hvorledes NS-fangene ble behandlet. Regjeringsadvokatens fullmektig prøver å dirigere vitneforklaringer. Saken o o ga rna en skattet mann i Svolværs LES OM: til Høyesterett tært nødvergeøyemed når kommunale administrasjon. Vår ti.fl;q avskyeligste jus- Ordrett gj en gir vi fra bevls- tismord. Side 4,. man med svær militær makt opptaket: Nytt Argentinabrev. Side 5. bortfører fra Svolvær en lugn «Vitnet (Oscar Tocp) ble av Aftenposten og Den blå Di- samfører som har vært pasivt ro.r.saldører Vik meddelt at I visjon. Side 5.. I (Forts. s. 2). svar til fra Heimevernet Gen~ralinspektøren Men han har intet imot å lanvende dømte I frontkjempere ; befalsstillinger Forbundet får fortsatt fra pere som er fwmet verdige til en rekke steder landet rundt å tjen.estgjøre i rikets krigshenvendelser fra medlemmer makt må behandles på like fot med andre. Jeg er ikke kjent som er innkalt til tjeneste j med at man på noe annet an- Heimevernet, så det ser ut til svarlig hold i Heimevernet er at en nå vil forsøke å tvinge aven annen oppfatning. gjennom en tjenestgjøring av Når det gjelder bruken av dem som fremdeles vandrer HV-folk, går vi etter prinsippet «rett mann på rett plass» så rundt med landssvikstemplet langt dette er praktisk mulig. på seg. Dette gjelder også tidligere Som våre lesere vil huske frontkjempere. sendte Forbundet i begynnelsen av juni måned en hen-- Jeg har ikke gitt ut noe di- rektiv om anvendelse av tidligere frontkjempere i befalsstilvendeise til Generalinspektø- linger. Dette er et spørsmål for Heimevernet og ba som det høver best å løse 10-0m p.ærmere opplysninger kalt. Tidligere' frontkjempere om hvorledes Heimevernets vil ha samme mulighet Som anledelse så på disse tidligere dre til å bli. befal lunder forut- NS-folk, hvorav mange også setning av at de bur bragt i :tj~tstdp6re.,: ~Det"_ -.:foj:slae.: av:~ener w- 111isln&1m81ltval. blant annet spurt om de ville O. J. Bangstad (sign). bli behandlet med den aktel- Oberst/OnIV Hederlige, sivile norske borge re bortført til England for å kastes i fengsd som på Terje (Se som tilkommer gode pa- Vigens tid. Blant fangene som føres iland er også overrettssakfører Vik. Dette er jo et meget diplotrioter og fedrelandsforsvare- tisk ikk t rna svar, som e egen - OverrettssakfØrer Bl"ynjul! Tolo har erklært at han spurte Torp om hvorvidt regjerin~ Svolværraidet ble innrappor stillinger (eventuelt som be- lig løser det foreliggende pro klart, idet forholdet var at rare om de vil:je bli anvendt i V i k, Svolvær, gir ikke ()PP ~n gen hadde hatt noe med Svolværraidet å gjøre" og at Torp etterpå, og (rapporten) tatt til erstatningssak mot staten. tert fo!" den norske regjering blem for dem som ikke vet fal) overensstemmende med Den gjelder rettssikkerheten skulle ha svart at regjeringen de militære kvaufikasjoner. Forts. s. 8. etterretnirig~. i Norge, igår, nu og for fremtiden! ikke kjente til raidet på for- ADVOKAT HANS Da det helt til for kort tid Den er nå forelagt hånd, men at den hadde glod- MICHELSEN siden ikke var kommet noe Høyesterett. Det behøver ikke kjent det etterpå. Vitnet (Oskar Torp) mener at det kan RegjerilDlgsadvokatens full svar fra GeneralinspektØren Kongekronikør drøftes om raidet mot Svolvær 4. mars 1941 var et utebundet et purringsskriv, hvori med lady' for Heimevernet, sendte F'orvære riktig som Tolo har for- mektig har gjentatte, ganger ~'\Aoo"'" opptrådt utiltalende i rettene lukkende britisk - ~ eller et det bl. a. ble anført at: i denne sak - uhøflig og arrogant. Hvor 'vitneprovene I mellomtiden fortsetter da britisk-norsk terror- og propagandatokt for å rette opp innkallelsene, og i iallfall ett til Tragedien Rudolf Hess ikke har smakt ham, har han de daværende konjunkturer. felle er en av de innkalte satt søkt å nikkedukke vitner - under tiltale for å ha nektet SVOLVÆRRAIDET for å få forklaringene etter å utføre denne tjeneste. Det er GODTATT AV LONDONsitt hode. Denne mann søker I under disseli omstendigheter meget beklagelig at det ikke fo RE:GJERINGEN på dommerstillinger. Jeg antar at han først bør bevilge Stortingspresident Oscar religger noe svar på henvende-isen, idet et slikt svar (eller for Tor p forklarer nemlig i bevisopptak for dommer G l a d seg et kursus i sømmelig opptreden den saks skyld kanskje også i o.slo Byrett en halv måned i rett.en. Jeg fatter ikke noe svar) er et viktig do før s:in død at han besøkte i ikke at norske dommere finner seg i for åpen scene å bli kument i eventuelle kommende Brixton fengsel i London rettssaker en av de NS-menn som var bortført - Kaare T o l o. manudusert av den freidige Fra generalinspektøren innløp det så følgende skriv, da Tala var tidligere en partifel- herr Michelsen. Det er ganle av Torp. 'Hver gang Torp ske infantilt når han søker tert 26. august 1958: kom til Svolvær var han gjest å innbille dommere at det er hos Tolo. I dag er Tolo atter «rettmessig~ og Skjer i mili- Tidligere NS-medlemmer og frontkjempere i Heimevernet. Jeg beklager at svaret på Deres henvendelse er blitt forsinket. Jeg ser det slik at tidligere NS-medlemmer og frontkjem- Se lederen side 31

2 Det tyske Handels- Astrid Berge: SVOLV ÆRRAIDET - - kammer I Norge «Mens korset (Forts. fra 8. 1). VARAMANN I - Den 17. april var det et Over 500 norlsike deltakere i stod skj ult» FATTIGSTYRET dette tysk-norske samarbeid vis~ medlem av NS i noen måne~ forferdelig bombeangrep, og ste at Norge ikke var krigsdeltaker etter 10. juni 1940, og at en fatterinnen har utgitt på eget retatte voldshandling, ikke Ovennevnte bok som for~ der,og som grunnet den fo Deretter måtte han gå bombene falt så næ'r at kjel~ spissrotgang nedover mot lerne ble fylt av grus. I minst hver fritt kunne kontrahere med forlag, handler om tiden un- engang har hatt sjanse til å KjØlelagret og ombord i fan~ 100 redselsfulle netter lå jeg tyskerne ifølge Iin.dustriforbundets der og like etter den siste store krig. Den skildrer inngå- melde,seg ut i god tid om han ble forhørt aven offiser med den! gebåten «Queen Emma». Han og ventet på døden i den ti~ veiledninger ved fhv. regjeringsadvokat Kristen Johanssen. ende' forholdene på et lite sted, hadde villet. Skal den lille det norske flagg på armen, og Denne behandling av «Det tyske H8Andelskammer i slik at en blir kjent med mann bære skaden ved bort- denne spurte ham inngående fangene strider etter min mening mot Genferkonvensjo~ Norge ble stiftet i går», skriver menneskene der. Slik var det føreise og innesperring? Eller om han var ordfører, viseord ~ Fritt Folk 20 / Handels- jo nettopp på mindre steder k l t t. fører eller noe lignende. Vik nen der det heter at fanger kammeret ble stiftet med ialt 800 hvor alle k)'enner alle "g hvor '8 a ers a nmgen legges der v' svarte at dersom det kunne slml -røres ut av krigsområdet medlemmer. Avisen brakte bil- alt blir kritisert og sladret om, hvor man godtok Svolværrai- interessere så var han varamann til fattigs'l;yret. Det øyeblikkelig. Ingen vil vel be~ lede over 4 sp.alter, «til høyre sees mens alle slags rykter har god det? Svaret synes ikke tvilgrobunn. Folk levet forholds- somt. Vi får håpe at regjer var hans eneste kommunale nekte at London den gang kammerets visepresident, Idirektør Heyerdahl». vis lykkelige og hadde det bra ingsadvokatens fullmektig verv. Vik hadde forresten var et typisk krigsområde! Handelskammerets president- til krigen kom. De forandringer den førte med seg g'j' orde iallfa!l i HØyesterett' lærer int;ltrykk av at denne offiseren var mest interessert i 4 fortalte Vik at, da en fange i Om behandlingen ellers skap omfattet følgende andre norske navn: Dir. Fr. Andersen, det mere og mere vanskelig MURES - på den ene og på whiskyflasker han gikk og sinnsforvirring forsøkte å ta stavanger Elektro Stålverk, dii1; 'og innviklet for så mange: den annen måte. bar på. Senere hadde Vik fått seg av dage ved å skjære av Fr. H. Behrens, AlS Sydvaranger. Skillet mellom menneskene, Lofoten herredsrett «finl1er høre' at han egentlig ikke pulsåren, P'l~"'de,andre straf~ Bankdirektør O. Evensen, Den som etterhvert blir delt i to skulle ha vært arrestert, men fet for sabotasje, bg de ble Norske Creditbank Oslo. Direktøl;" stridende grupper, utdypes det bevist at han har vært at han ble.det allikevel på igj en isolert. Th. S. Falck jr.; Pet Bergenske mere og mere, misforståelser, passivt medlem av NS fra deløgn og intriger kommer t!lsember' 1940 til han i mars grunn av sine årrogante svar! Fangene ble i begynnelsen DamPSlkibsselskab, Bergen. Direktør o. Fermann; Sjursøya og det går hardt ut over 1941 ble førttii:england». * tanter for, den norske LoIl- av mai avhørt 'av represen Kull og Koks AlS Oslo. Direktør mange. Særlig rammes de be~ Ombord i «Queen Emma», donregjering, bl. a. av oyer~ Hans Th. Kiær. And. H. Kiær & ste av bokens hovedpersoner VIKS BE~ETNING ble,fangene plasert på dørken retts sak fører Mela,n der. Co. Ltd. Fredrikstad. Direktør og livet blir nærmest Ødelagt OM BORTFØRELSEN idet underste lasterom og der Thorry Kiær, Orkla Grube-Aktiebolag, løkken Verk. GroSISerer mere evne til forståelse kun- 'Fra BrynjulfVi!rs drimali- døgn. Det dreiet seg om flere PAVJ!.]N HJALP for dem. Litt god vilje og litt måtte de oppholde seg i 2~ * Th. Mowinckel, Oslo. General.. ne ha spart disse mennesker sk, e, f~rklarln, g" i retten, Dm hundre nordmenn og tyskere. --'-Held1Jgvis"sa Vik; v.ar,ctet konsul P. M. R~e, Oslo. for meget ondt. Slik boken skildrer de enkeltes livssyh og bo'rtførelsen' gjen~r vi ve~ Da', transporten 'kom til en katolikk iblant oss. H,an Til, medlemmer av kontrouut~ menneskelige, svakheter, ersenthg fr~ Vesterålens Avis: SeapaFlowble, fangene,bun- k:o.m, i:,forbindelse~,ed."den valget valgtes direktør H. B.Hol- deik meget lærerik og har en" '. '"~i det for Øynene og «,måtte, gå Pay~lige ~,untiusog da 'd~nta, Notodden. DirektørQ'llhs. misjon å gjøre hos alle dem,.deretter bje, o,rdet JJ1Jt til bland som noen anctre blin- ne erklærte at 'h~1.ll villi{bril1- Gahr, ' dir. O. Albrecht, United som ønsker å dømme objek-,brynjulf Vik ~ollll s~e dinger>.de ble' ført til' et ung:' ge saken inn' fo'r Paven ::ble Sardines Factories A:S, Bergen. tivt, som tør ha enselvsten'- trekk. red'egjorde for. :t:!~ildel- domshuis hvor vaktsoldatene det end~1ig besluttet at vi Vi skal senere bringe forregnel- di"' mening og vedkjenne seg: se"sf,or1øpe, t,isaken,,sme, n", d~t ~~vog ;siktet~ på' rårigerieskujleføresbortfra London. se over allede,l1orske medlept- o " 't' " '.l~.,,411 d kk t, den:'" ~", ","-,berømmelige' Lofotraidet'OePmen's de',spise. ' Den rls.env"'! e,e,l e,~. mer, SOl'n'besynder-l1gr!IlOi: 'Qgså 'v'slik"for, ho}den.ee; slq.\d.r!t'4.~!i191l~ da,had'qg;1,l.'"lln- ' :,'1.,> >, " :r"denne ~orbitj.qels~ k~.i,ldet omfatter en,j;'el*e 1ler;sqI:ler som ' 'b' k'" C!~,...., ' n,å synes åm~~ ~t'.~or,gevar:i,~å,det~e l~lle., sted" o, ~P.,;~e,blea:rr~tert,,~,~va1fgs-o::7"CXx'''.Il'I:C'I'''~p.aA;a.'''';,\I:d'' ~jsin",~~~..p,~.""t handler om, SlIk var det vel evakuert til engelsk fengsel. ", ",'" '. ",', ", ". ",fang~ne i d~nne redselslicr'{;le krig med ~' dengang, det- nesten over' alt i landet ellers I operasjonen deltok 54 ftord- " ' VedankoIllSten '~ll ~ndcm oppsøkt av errtt-epres1mtant te samarbeide pågikk! også, så mange vil vel synes menn 'som vartllslut\tet ~e ble 'de fotografert.l,sm van., for de 'britiske m:yndigheter, de kjenner' både situasjonene norske styrker i,englarut;': ) skjøtsei,ogntens tilstedevær:" som ville ha'deln til å u:qderog enkelte avmenneskeskjeb- Dagen før hadde Vik hørt ende nordmenn hån,te dem ogsicrlve en erklæring ornat de 70, ÅR nene igjen. at det skulle være sagt på ga- ~pytte'd på dem ble de ført inn var kommet til England fri- Tirsdag den 9. sept. fyller Boken er lettlest og spen- ten at «imorgen kommer de», l en politibil og kjørt, til vitllg. Britisk lov hjemlet HjØrdis 1'1,0 ru, Mossevegen nende, og anbefales på det og for sin families skyld fant fengsle~ hv?f de?le sen~t p~ nemlig, naturligvis ingen adbeste. han det da sikrest å evakuere hodet mn l et Ilte bur. Al gang til slike bortførelser kfr. 67,70 år. Det er sikkert man- Idunna M. ble tatt fra dem, ringer, ur til sin hytte i Kongsmarka, Habeas Corpus act. Da fange som blir fylt av inderlig noen få kilometer fra Svol., osv., og de måtte sove på gul- gene nektet å underskrive lagodhet og takknemlighet, når t. væi' den 4 mars InvRSJ'ons- vet. - Dagen etter ~le de get Churchill en 4:anordning».,..;- satt i eneseller med utbombede nå plutselig står ansikt Jeg er bekymret for vår troppene var da alt ~ommet, de vinduer. Der var skittent Til å begynne med ble fantil ansikt med dette faktum. store nasjons sikkerhet, ikke og på veien opfo;er t~ han og fælt. Den første dagen gene anbragt på Isle of Man Uttryk~et «strålende men- med seg sine arn vorav fikk Vik en fangevokter som i byen Peel. De hadde det her neske» kan mislbrukes. I det- så meget på grunn av poten- den eldste var 12 år. Han ble ikke var så liten aven bølle, mere fritt og fikk gå ut på te tilfelle går jeg ikke av vesiell trussel utenfra, men på stoppet på veien av soldater, men etter klage ble han utgen for å bruke det. Ikke fordi grun,n av de lumske krefter I men.fi~k gå. videre. Sene~e skiftet med en mere menne- uttalte at det var de beste gårdsarbeide. Politiet dernede at hun selv noen sinne har innenfor murene.... kom ImIdlertid en nors~ poll- skelig. fanger de noengang hadde General Douglas MacArthur timann og to soldater tpl~ hy~- hatt.. k gjort noe som helst for å vir- ten og arresterte ham. a vel- _ Gjennom RØde Kors fik ke slik. For noe stort mer en- (1951). en til Svolvær møtte de Viks INNELAST UNDER jeg triste opplysninger hjemk {{BLITZEN», keit og naturlig og liketil enn hustru som fikk et sjo k som mefra fortalte Vik videre _ HjØrdis Norli kan vansikelig til dette indre vesens sjarm senere fikk alvorlige følger I dette forferdelige To av' mine brødre var døde tenkes. Men det dype og ret- og godhet har Paulus tegnet for henne. fengslet måtte vi så sitte ut og senere døde også min far. te livsinnhold som ligger i ut- for oss i disse vakre ordene.. mars måned, sa Vik videre, Min hustru ble innlagt på sytrykket, det eier hun. Det har fra 2. Kor. 4, 6: «Ti Gud som mens bombene suste ned over kehus og barna bortsatt. Vi hun fått v~d arv, ved oppdragelse bød at lys skulle skinne fram stra" ler frem so,m frukten av oss og hele London. hadde det ikke godt. Vi gikk eller yed sinnets for- av mørke, han el1 den som og- dette indre vesens uimotståe- -- Senere kom vi til en ka- som Skygger, bleke og forvir- vandling der - som en modså har latt dets,kinne k i ka våre 11'l<e ~ dynaml"s,ke kraft. La meg tolsk pikeskole hvor det kand ret og led av hukommelses- h l hjerter, for at unns pen i denne forbindelse!få peke skje kunne ha vært bra, er- tap. Dette bedret seg dog e- ningsprosess foregår hos om Guds herlighet i Jesu på bare to ting som mange som det ikke hadde vært så digvis senere. mennesker som elsker det Kristi åsyn skulle stråle frem mennesker vil være HjØrdis overfylt. Fangene ble i denne leiren gode og jager etter det. Det for oss». Det er da man blir Norli usigelig takknemlig for Dessuten var maten 'knapp, til 16. august 1945, da de via som gir sinnet ro, balanse og et «strålende menneske». i bare fra de senere år. I sin bare et par skiver brød pr. Edinburg ble transportert.. I dette ordets rette og egentl1g- tid d gom dag og lite til middag. Jeg hj'em med «Stavangerfjnrd».. kvahtet. Og som avspeiler 'seg ste betydning. Og denne dype a e om ommens a g o de ting :som ve,ier der, sier kan fortelle at jeg på 3 uker De norske aviser sla';;v den i det ytre, i dets vesen og I grunn avleirer seg og avset- Jesus iflg. Matt. 25, 36: «Jeg gikk 20 kilo ned 'i vekt. At gang at det med båten fulgte handlinger. Den dype grunn ter seg i de egenskaper 'Som, var syk, og I så til meg, jeg soldatene forsynte seg av vår 700 minus. 32. quislinger. 2 liojiir' LØRDAG 6. SEPTEMlBER 1958/ (Forts s. 7). mat, er jeg ikke i tvil om. Forts. s. 6-

3 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie,, :::,~ 2014 "":", FOIl{"oG 'LAM)'" ~ UAVHENGIG UKEAVIS-----~ Redaktører: ~, " Rettsvi kerne gir seg ikke Olga Bjoner': Skolen og historieundervisningen ODD MELSOM, aftsvarfig ALEXANDER LANGE Vilde tvangsselge traktoren til Det er en mor som skriver ne lylle sin oppgave. Derfor, Ole, Hauen, men ingen bød til meg. Hun har, ikke vært er det intet mindre enn en på auksjonen medlem av NS, men som den katastrofe når disse ting blir Den onde sirkel ;intelligente og våkne 'k. _ borte. Meget har det å si for {, vm barnets utvikling at det kan Fremdeles 13 år etter ireds-; ne hun er, har hun forlengst ha full tillit til at det som utbrudd~driver de geskjet,ti- gjennomskuet humbugen ved' blir lært er den hele og fulle ge ~yndigheter sin jakt på rettsoppgjøret. Hun er så fullt sannhet. Brister tilliten en Fremdeles,tretten år etter avslutningen av annen wr- N~-folks, penger og eienqeler. klar over hvem Isom, brakte gang kan den forsvinne for G ' "k"ri en i ' all tid. 'Og lærer og hi em denskrig - og mens den tredje lurer l horisonten ---' slår årdbruker Ole Hauen i g nn 'Over Norge. ~ommer i opposisjon til hverdet bø'jger av gammel, stinlrende hets som seige dønninger Gjerpen står tilrest med et Som samvittighetsfull mor andre. For Isamvittighetsfulle opp om dett norske folk. En kan nesten ikke åpne en avis inndragningsbeløp fra etter-' følger hun med i barnas sko- foreldre kan ikke rolig se på uten å finne disse gamle etterladenskaper etter den anglo-,krigsoppgjørets tid på vellearbeide, gjennomgår lekse- at barna lærer noe som ikke amerikanske ktdgtf.lropaganda. De fireste!av de poiitislke,4000 kroner og for noen tid ne med dem. En dag leste hun er sant, at de i beste fall får ~' ' n"'r'g"""historie' med d'en el'dste en torvrengt sannhet. analf~ljetene som sitter rundt i redaksjonrene og,tror det', siden ble det tillyst tvangsauk~ v <= er nasjonalt og demokratisk og til og med kristelig å silippe sjon hos ham over en traktor gutten. De kom til den s~sjte Det er,sikkert ikke lett å alt dettle kloakkslam ut til leserne, har ikke bedre vett, men til dekning av beløpet ~ed verdenskrig og vårt lands være lærer i dag, især histodet er noe n som har det:, al1!e de målbevisste forkjem- :omkostninger. Hauen hadd' stilling der. «Jeg jstusset),rielærer. Så meget må, en vel,. " e kri h kunne forlange aven utdanpere for vold og materiailisme, alle disse som til syvende p~ forhånd gjort lensmannen sver un. «da jeg fikk se at net lærer, at han er på det og sist er ansvarlig for mtmneskehetens ulykke, alle de oppmerksom på at fordringen, det står at tyls,kerne overfalt rene med det Virkelige hensom hører til den onde sirkel. Bom danner grunnlaget for Norge uten grunn. Dette kun- deises forløp, at han vet hvor Det er ikke vanskelig å finnre frem til disse evige krigs- auksjonen, er foreldet og at ne jeg ikke la passere men ga skylden ligger. Derfor må det hissere, disse som bærer fredens navn på leppene, men auksj "d' ' gutten en oversikt over de være i strid med, ~n rettskaf-, onen ertor ikke kunne, fen lærers samvittighet å vold og hets i sine hjerter, alle di~\se ~om seiirer under' fremmes. Han h~nyiste 1,den Virkelige hendelser, slik de måtte lære barna noe som er falsk flagg blant menneskene.,får en tak i, en ende av forbindelse til Lov om forel': har foregått, deæom en skal galt. Han m å jo vite at barna de1ite edderkoppspinn som Snor seg om verden, så kan en, deise av tordrtitger av '27/1 holde seg til sannheten. før eller senere blir på det hurti,jnøst/e opp 'hele sammensvergelsen mot fred Og for nr. 7 paragraf 12, 3. ':ledd Men da lyver jo boka og læ- r;ne hmed hvordan det virkeståel~e melfom menrie,~k.me" mot' tro og idealer, mot Gud, " reren, SIVarte gutten. Jeg måt;" g enger sammen,. Da vil samt til tid, ligere do,msavgjø! '" ft/l.. f kla '. han uvegerlig bli stående som og 'mennesjter. MØnstret er. det sa~e her i, landet,som reiser llikrtende tilfeller. Han;l~e.-. or re ham. hvorfar de,t løgner, og derved rykkes kanute. i,verden eders. " " >,,' : ',/i" :,,',',. "" J?rot~ste,rte skriftlig 'både mot var ur1kt1g~ at det var et gam- skje grunnvollen ',unna et 'Vl'barfør"omtalt det~rst bekla~el,igei"llten.av,lu~t-,~uis~onens kuhrigjørtng o,~eltpolitisk t~kkå kaste me.nnesk moralske livssyn.,sens,:fork~empe~:og bærel'~ i Europa, lorll Bu~sell ~tj.i-avhoi<fels'og.bbudcterstat: skylden over på,andre, f,or åen l~nfra eller til splller in: verpoor 'fiar' fått et slags offis'elt norsk oppdrag: det å, " ' ~'. i avlede oppmerksomhetet;ltra, gen rolue,,slik kan det,kom ", sk-.:.f;~n~n bidgrafi over' koft I Øaakd1CVU;A!le vet'at d~n nln g ssø ks m ål tot :de. skader egrte synder 'og 'f(jrb~t.,me,ti,lr å11gl"tonø, seg. Jeg :vet j:.i"'"!i[.r«',,i:',.. :\j.j.. n :.",,,,,,;, ",t'-""\ll,~f ' " -; 9tl..., vlemoer "~ble-plføjf\' -,,'" '",.." l, '.',,' 'I':. ' "d",nok at ~et ef-lærere som tror a'v~~~on,re f1ikeaklur~t,~ørt~,til, 'v Ar~ :v~... n,er,:.~en: j'iå.-m:' 'i'tor'... 't.',ti' :T,'.r,', ' ' ",Gu~n,~t~e"et.par ~~~'ØY':,l9!Ø1te 'siff IHlmvittiglietved likevel roa vi si,at, vi synes,det er nesten skamm~lil de~e;},' ~an~en.' its ;,,.ne på meg. Fy forjnoen feig.; bare åla b~rnalese det fatale å>gi hans DllQne: i hendene,pi:nmnnen som skrev '~n,l;je:-: "'" " "g e,g~llld, lnger, og :jegsom. tr'oddedet avsnitt llin;torieu' uten å gå ;:rykte4ehetsbok «Underlt~iekorsets 'svøpe:.. Den bok søm,iettid:,: Jkke, ~en,lot tval\gs- v~,rsant alt det som står: i mere inn på det, for på den ';", ','t, ',.' ' ",,t ",', ",,: "~l.11ksj'onen gå av: stablen 2S b k,"" niåten å legge a:tlf!varet over.',~iv det Offisiell,e"E!lgland, ',', 'I.ledende engelske aviser tok 'j' I l'!' '" " ', ' " o a og som læreren forteller, på læreboken 'Og den forfat-,'" "t I d f 'V' i k"" f" #,JI;' "'k.. 'O. ' ',l1. avs. an~. an ors... at, ong " lav, ~ant det nød-ven-",. Hauen., protokollerte " ' " ", sin. i og så l yver" h a.n~ Nå" r dette ter og medansvarlige. høyere :.;dig~:meddele ottenfligat'hail, ikke hadde tatt initiativet,pfo~es~ ogutdypet~enne erløgn er det vel mye annet' opp. Men en må være klar 'tij4ønne,kronikkskri~ing,!og at han først. hadde gitt tri~n,l:ermere,idet han henviste som er løgn IOgså da. Det var over at for,barnet er boka og lateise,til den etter, å ha,k~nferert'~oed,,~tenriksminister :til,'andreas Me,l~nds sak, som tydelig åt lærerens og skolens læreren ideiljtis~ med hver- Lange. Vi beklager bare at kongen'harslette.rådgivereog',det ennå ikke.foreliggerhø~-" autoritet:var svekket;,.tegmå andre. " ", esteretts avg4ørelse i.. Jo sannehg, skolen og læal han øyensynlig er nødt til å følge deres'råd i tykt,og J'. Sl at dette gjorde meg vonb. rerne er kommet i en vanske- 'tynt, ' ". " ", ' : 'Lensmannen meddelte at Så langt morens brev.lig Is~tuasjon. Er det noen som 'c'~u~em denne kongekr~nikør~ner, far ~ et. inntrykk a~' ban ikke kunne ta protesten. Og her er vi vi ved sakens Våger å henge bjella på kat 'ilår en ser hvem det er som roper hurra for diet uly~kelige ti~følge, idet hån hatlde [fått kjerne.auto~i:teten, tilliten til, ten? " -valg. Foruten hetsens hovedorgan Dagblade~;er det nem:" lærebøkene 'og lærerne er bor- ' Olga Bjoner. " Hg også andre krefter på ferde. Nå, andre og andb~ - -. ' te. Og det er jo tilliten som er,, Vi leær i «Norsk Dameblad» så øyet hlir stort'og vått om ; ISa 'verdifull, ja nødvendig, i Lady og Lor.d RusselI of liverpool, disse prektige, varm-. Men h~a, sa, med bladet forholdet mellom lærer og hjert\ede hetsere i det demokratiske paradis. Det er nem- «Norsk Dameblad»? VI tit-,elev, dersom skolen skal kun- Hvis vår 'nasjon noengang. Hg og~å en Lady Russell of Liverpool. Hun har nylig vært toer etter,og ser at,bladets rei Stockholm for å yisle frem - ja hva tror De? ".- na:tur~ daktører Marie Fearnley.,Og skulle bli ødelagt vil det skj e Jigvis en farvefi'.m som hun har opptatt fra den nye rø+ seneredemrer,det noe for oss streng ordre om å avvise, en- gjennom en indre ('ii,ende. versfat ISrael. Den' stat som Lord Russe!'1 of Liverpool ikk~ igjen. Det er JO ingen an1\en hver protest! " har et ondt ord å si om, skjønt den bevislig har kastet enn. D3;gbladets gamle gode Imidlertid lot d ~ t'l t b _ Abraham :rp.ncoln (død 1835)1. l million arabere ut i det ytterste mørke,.drevet dem ved. «MaiS» l ny forkledning, d,et e l a yg mord og terror ut av det land som bar huset dem og deres ' vil Si under sitjt rette navn. defolket både hadde bedre forfedre i tusenvis av år, og stjålet d,eres hus og eiendom:' Og folkene i Dagbladet kjtm,,-vett og mere anstendighetsfømer. ner vi fra gammelt av., Det: lelse enn myndighetene. Det For som et annet ledd i kjeden, Tove Tau; sier til bladet, ~r det blad som for e~empel var ingen s'om bød på Hauem sa er ekteparet ved si,den, av vanlig hets mot den ene part l 1945 talte varmt for at aue traktor og så måtte da lens i ver.denskriglen, sterkt opptatt av Israel: De har i alle år frontkjempere burde henre~ fulgt statlen Israel med, årvåken oppmerksomhet, og de har tes og som fikk. tvunget gjen- mannen allikevel avbryte sett utviklingen på nært hoiiid.. Allerede Lord RussielIs be- nom at de alltid lydhøre auksjonen. stefar var en ivrig forkiemper for zionismen og var med fengselsmyn.dighetene i på- Det skal bli rart å se hva på å skape Balfourdek'~sjonen».' Den Balfolirdeklara- vente av denne gledelige,be- '.,sjon som prisga arab~rn~ ~ll zionistjene og som idaghar givenhet stlappet dem inn i enmynd1g'hetene nå VlI gjøre, ført verdren på randen av, atomdøden. Etter at ekteparet Slags dødsseiler. ',Om de vil fortsette sine ulovnå.llar,skaffet segvihlge f9rieggere i Skandinavia: til"sin ' Så sirkelen er sluttet også'tligheter eller om de endelig,betspg sin propagandafbr det' cfredeli~» Israel, håper når det 'gjelder kongekl'o-besteminer. seg for å la Hauen Lady Russell«a:t det vii lykkes' henne' å komme ned igjen nikøren og hans zionistfoj."~ be:bø14etraktoren sin I fred. tiilsraelmed.. enl1y filmekspedisjgn»., Det håper vi også. herligende lady., født I Frankrike: Med samt gemalen. Like bam leker best. ' Den onde sirkel! LØRDAG ~. SEPTEMBER 1958 Amerikas, største dikter Ezra Pound har fra 1945 vært innesperret i en dårekiste fordi han drev antiamerikansk propaganda til gunst for Mussolini under den annen verdenskrig. Han er nå si'oppetløs igjen, men er øyensynlig uhelbredelig, for da han kom til Neapel etter løslatelsen hilste han byen-med qen gamle fascisthilsen til stor be.fippelse for alle tilstedeværellste. - J'OLK OG LARD - 3

4 Håkon Meyer:. Fra Karl Marx til Nikita Krusjtsjov Vår tids avskyeligste justismord Ill. Lenins første regjering var imidlertid en koalisjonsregjering. Der hadde i Russland v~t en mengde revolusjonære grupper og partier og Lenin samlet om 'seg representanter for dem, som 1 denne situasjonen var rede til å ta kampen for sosialismen d. v. s. mot den borgerl1g-:par1amentariske republikken, som man etter revolusjonen hadde antatt SlkulJle bli l'e\s!i.l:ltlatet. A v gjørende ble det da,. at de som fulgte Lenin også var rede til å hindre den lronstituerende nasjonalforsamlingen fra å tre sammen og ~ed makt tvang den til oppløsning. Dermed ble statsmakten flyttet over i sovjettenes hender, d. v. s. i arbeider-, b'onde- og soldaterrådenes hender. Praktisk betød det, at den reelle politiske makten overgikk fra en front av borgerlig-liberale, sosialdemokrater, høyre-sosialrevolusj onære m. fl. til en koalilslj on a v bolsj eviker, venstre-s,osialrevolusj onære, internasj onalister. Foru tsetningen for at dette kunne skj e var, at man hadde maktmidler til aksjonen. Det var disse militære maktmidler Lea TrotJsky organiserte og stilte til disposisjon. Han hadde for Øvrig vært 'ordfører i Petersburgs sovjet allerede under revolusjonen Men han var ingen gammel-bolsjevik. Med andre ord: det var ikke spørsmål om hvem som kunne samle et mer eller mindre fiktivt flertall innen de arbeidende ma'sser som nå sprengte alle gamle politiske og Økonomiske former. Det var spørsmålet om hvem som hadde makj og mot til å tilrive seg ledelser i en avgjørende situasjon. Det var for slike oppgaver Lenin hadde bygget sitt parti. 4 - FOLK OG LAND Men det varte ikke lenge ikke bare være rede til å ta før det ble nøctvendig å kon- ledelsen, nei, det var det solidere den nye makten inn- eneste som var berettiget til ad. Koalisjoner forutsetter at å ta ledelsen, alle som ikke der finnes flere particentra stilte seg loyale og underordsom skal beslutte uavhengig net seg, var kontrarevolusjoav hverandre, d. v. s. der etab- nære fiender av staten. Opp leres flere autoriteter, som av ytre og indre kamper vokuunngåelig kommer i konflikt ste diktaturstaten, hvis ubemed hverandre. Koalisjonen tinge de ledelse lå i pa.r1iets meuomboosjevikene og de hender. Herav vokste frem venstre - lsiosialrevolusjonære en rekke probl~mer: partiets oppløstes under åpen og vep- makt 1 forhold til militærvenet strid. Den tok. bare et var senet, dets makt over fagbevedager, men dermed var fiend- gelsen, dets maktorganisasjon skap trått i samarbeidets på den fientlige landsbygden, sted, det venstre-revolus1o- d,ets ubetingede makt innen nære parti var varg.i veum, statsbyråkratiet etc. Partiet et statsfiendtlig, revolusjons- ble en pyramide: og medlemsfiendtlig parti. massen i bunnen hadde et- Under slike stridigheter og terihiånden liten elier inmed den oppgave for partiet, gen makt og kontroll over den å holde seg ved makten un- toppen so~ samlet seg om der borgerkrig og kaos, skap- den sterkeste personlige partes det egentlige kommunist- tiautoritetel1 Partiet hadde ist'iske partiet og samtidig det ubetingede maktmonopol, læren om partiet. Det skulle partiet var den ubetingede autoritet. Slik ble den logislm konsekvens av Lenins lære. Etter- Glem ikke Forbundet! hvert som den kommunistiske Forbundet minner om de sirkulærskrivelser som ble sendt ut til medlemmer og stønadsgivere for noen tid siden. Det er et viktig arbeide Forbundet holder gående, se;vom det ikke alltid gjør så meget av seg utadtil, og det er de: eneste 'Organ som med autori;:et kan opptre på de dom:eltes vegne. Men skal ar Lenin VJT ingen motstander av terroren som kampmiddel. N:en hans periode var karakterisert av, at han ikke vendte beidet kunne holdes gående trenges det penger. terroren innover i sitt eget Vi!Jer derfor dem som ennå parti. Han var hensynsløst ikke har ydet sin tributt om grov e.g uforskammet mot ikke å glemme oss i år heller. I dem som ikke aks8nterte net r. 1 'kk o l tt f' < ~j e ve~ l. e sa 8 or ~en- han,s oppfatninger. Men perger lenger, men stryk Ikke sonlig var han fordringsløs. støtten til Forbundet! Det hjelpsom, omtenksom vem~. som forsømmes nå kan ikke Han var en kompromissløs bygges opp igjen.,motstander, men sine venners Gjør din p~ikt _ idag! beste venn. elsket og respektert. Kassereren. LØRDAG 6. SEPTEMBER 1958 Det grunnlag som Marx (Forts. s 6). Sannheten om Rudolf Hess og hans flukt Den som fulgte litt med bak kulissene våren 1941 da Rudolf Hess foretok sin flukt til EJngland, vil vite at den tyske ledehs var sterkt i villrede med hvorledes den skulle forklare - eller eventuelt bortforklare - det som var hendt. Det var jo også ganske fantastisk dette,at FØrerens stedfortreder plutselig dumpet ned i fallskjerm i England. Porvirringen gjenspeilet seg naturligvis også her i Norge, Den tyske Presseabteilung - c,om sannelig ikk e hadde oppfunnet; kruttet - stoppet til å begynne med enhver omtale I av saken, så lai1iserte den en forklaring som skulle brukes, men før den rakk ut kom det en ny før den orrfisielle tyske versjon endelig ble klarlagt. I denne forbindelse kan det ha sin interesse å nevne en pussig liten historie med Knut Hamsun. StJ,'aks etter at den første melding om Hess' flukt til England kom, sendte Hamslm en artikkel til '"Fritt Folk» om affæren, men da innholdet var,sterk~ i strid med det sem tyskerne hadde tillatt å od'feliltli ggjø're om saken, måtte redaksjonen så skånsomt Siom mulig meddele Hamsun at det dessverre ikke var mulig å offentliggjøre det h:m hadde skrevet, da det var i strid med de tyslre direktiver. Bladet fikk: et harmdirrende svar fra Hamsun, som gjeme ville vite hva det v,ar for slags tyskere som våget å sensurere Knut Hamsun! Men denne sak har ogiså alvorligere aspekter, fordi fortsettelsen av av den avslører vår tids avskyeligste justismord. Ennå 17 år etter den dumdristige flukt med sikte på å skape en forståelse mellom England og Tyskland før hele Europa gikk: under, sitter Rudolf Hess innesperret under de mest nedverdigende forhold. Forståelsen av den forbrytelsen som er begått mot Hess begynner å spire frem overalt, både i England, USA og i det nøytrale utland. I Sverige har til og med en krets meillilesi1ær foreslått «krigsforbryteren» Rudolf Hess til Nobels fredspris. Vi gir ellers i dag ordet til det amerikanske blad «Common sense»: Våren 11)41, for 17 ål',såtlen, land og EngIan4.,MeJ;l A.VOAJ~-: hadde Adolf Hitler planene des skulle man kunne Hi. :1 ferdig med hensyn til inva- stand. en forståelse mellom sjonenisovjet-russland. Bare disse to store na.sl.fonene før noen få utvalte blant Tysk- det ble for sent? lands! aller øverste lede:re vis- I mere enn ett år hadde ste om disse planene. Blant Hess grublet over en måte li denne elite var partilederen, få gjort ende på fiendtlighenestføreren Rudolf Hess, en tene mellom England og av de menn som Hitler fullt Tyskland på, og var til S1Sit ut stolte på. Hess forsto be- kommet til den slutning at tydningen a v dette angrepet bare den) mest drastiske og og V1s,ste at utfallet av denne l fryktesløs~ akis,jon kunne ha kampen ville være avgjøreen- noen sjanse til å lykkes. Hess de for hele den vestlige sivili- ble overbevist om at bare hvis sa,sjon. Og han skjønte også en ansvarlig tysk,s,tatsmann bevegel:sen ble utbygget inter- at Tyskland ikke alehe ville på aller høyeste plan ville nasjonalt, bla dette dogme om partiets organisasj on og oppgave, dets forhold til masse jets veldige asiatiske landom- umåtelig risiko, kunne det være istand til å erobre Sov- være villig til selv å bære en ne, til organisasjonene, til staten gj eldende for alle partier yittig \ i en krig mellom Ty,sk-I forsoning. Hess var rede til råder. Han innså også det van- tenkes noen mulighet for en og for forho!det mellcm det Forts. s. 8. ru:ssiske parti og partiene utenfor Russland. Rudolf Hess i Slitt fly før starten.

5 .«De 62» setter hardt mot hardt «Aftenpostens» siste bidrag Nye avsløringer om kupplanene og oljeforhandlingene G uafemalas president gjør personlig Opp Argentinabrev fra FOLK OG LAND's korrespondent BueilJJOs Aires, 20. aug. (,De 62» argentinske fagor. ganisasjoner har nettopp avholdt generalforsamling Buenos Aires. innr~ryi&:k at presidenten nå er sikrere på sin stilling og Viktigste punkt på møteprogrammet var drøftelsen gj ennomføre sine programpo med fasthet vil gå inn for å av den politiske legestreik, ster, ennskjønt han under som nå i lengre tid har pågått konferansen ga uttrykk for ved de offentlige gratishospitaler, i sin tid opprettet av tuelle problemer, skapt av sin bekymring overfor de ak Peronregimet for den ubemidlede del av befolkningen. Generalforsamlingen gjorvisse forstyrrelseselementer. Såret Aramburu Streiken ble imidlertid opp_i til avstengning av deres te-l de til slutt flere vedtak. FØrst hevet under den store flom- lefoner. om å rette et ultimatum til de ka tastrofens krisetilstand streikende leger ved syndikatenes hospitaler omå gjenow: forleden, men fortsatte sene- Arbeidernes krav. re over hele republikken i to- En delegasjon fra forsamtal form av de 5000 leger som!ingen oppsøkte senere presi ta arbeidet innen 24 timer. I motsatt fall blir de avsatt, og er tilknyttet ConfederaciolO. I dent Frondizi man vil forlange dem stilt under tiltale. i Casa Rosada Gremial Medic~. Meget tyder og forela ham arbeiderorganipå at dette mislykkede kup- sasjonens problemer. Frondiz' Man forlanger også at pl"isene på de fremste livsnød eventyr vil dø bort i løpet av talte mann til mann med de~ denne uke. legasjonens medlemmer, og vendigheter skal fryses fast Gorilla-lederne for dette sa seg enig i at fagforeningefagforbund har ført streiken ne selv tar de forholdsregler nuar på det nivå som rådet 1. ja så vidt som til å lukke hospi- de finner nødvendige for å få Videre får arbeidsgiverne talene helt og holdent og å slutt på den nåværende uutnekte å yte legehjelp i noe holdelige situasjon i deres S"O 60 pst. lønnstillegget i de til en tidsftist på seg Jor å ordne som helst tilfelle, hvilket na- siale service. felle hvor det ennå ikke er turligvis har' utløst en vold- De høye leveomk~nie.:r edd.- som reaksjon av harme blant ble så drøftet. Presidenten Det skal sendes en søknad folket, og,uvilkårlig ledet tan- stilte seg skeptisk overfor muken hen på sj.atlig eller mi av fagforenings eller poi1tiske til Kongressen om at alle som litær interve-'nsjon i s~en. "",_~"""''''- '-o./"'''''''_~ grunner mistet sine stillinger Det var nettopp dithen gorillaene i komplottet Ønsket å FOLK OG LAND's 1?etaIt lønn fot hele d~n pe etter revolusjonen må få utlede utviklingen. Men - da tiode de urettltlessig har vært boktjeneste regnet de ikke med los fratatt sine poster. muehachos peronistas! Vi viser til annonse på Videre søkes det Kongressen om en Økning av pensjo «De 62»s generalforsamling side 7. åpnet i en meget løftet stemning ved nyhetene om at tall Da det bar vist seg både Det rettes en henvendelse til nistbeløpet. rike polioklinikker i republikken, tilhørende jernbanearre lesere å skaffe seg den slags ing ti[ a~beidei"lne av 'Sosialor tungvint og venskeligfor vå Regjeringen om th:bailreleverbeidersyndikatene, er blitt ganisasj onen Fundasj on Elva bøker som makthaverne ikke stormet og besatt av syndikatenes medlemmer og åpnet Peron, og man krever utlevert Ønsker lest i Norge, har Folk liket av senora Eva Peron. og Land i samarbeid med det under nye leger. Men!> forsamlingen satt i sine drøftel"' tyske Druffel-Verlag bestemt ralforsamling den 28. august. Det er innkalt til ny gene ser innløp det også meldinger seg for å starte en Boktj eneom at befolkningen selv had- ste. Kampen mot oljeprogrammet. Vi holder et lite lager av forlagets bøker og våre lesere kan da så lan~t opplaget til de okkupert sine polioklinikker i Lanus og Avellaneda, to store industri og arbeiderstrøk ved Buenos Aires. Okkupasjonen. foregikk under,~nhver tid rekker regne med begeistrede leve-peron-rop og å få effektuert sine bestillinavsyngelse av nasjonalsangen. ger omgående. i kampen mot bolsjevismen Dr. Horacio Sueldo Partido Democrata stiano har i en radiotale nettopp kommet med sløringer om den revolusj onære bevegelse som forberedte et statskup den 8. juli. Komplottet regnet med Leger fra Centro Medico del De bøker det dreier seg om Buenos Aires, som plutselig har vært eller vil bli omtalt Forts. s. 7.. kom tilstede og erklærte at de Folk og Land etterhvert, stilte seg til disposisjon, ble '\IV\"''''''I\I''I\IV\f\.'V\o'V\o'\JV\lVV'\, møtt med stormende begei3t- men vi viser foreløbig til den ring av forsamlingen, som korte oversikt over hver bok i tysk hlfper Vi at vår boktjeneste vil være en hilsen ute spontant reiste seg og applauderte de lojale leger. Det ble opplyst at medlemmene av elektrisitetssyndikatet i Buenos Aires har stoppet strømmen for de leger som befinner seg i streik. Likeledes akter telefonistene å gå annonsen. Såfremt tiltaket vinner an- fra den store verden, og vi vil klang blant våre lesere, vil vi særlig anbefale disse verdifulsøke det utvidet med bøker le og vakre bøker som gaver også fra andre utenlandske til folk som har litt mere i forlag. knollen enn det som er van- For alle dem som kan lese ~lig her i Norge. med falskmelderne Tåpelig angrep på de spanske frivillige fra kampene på østfronten. Og en mere innsiktsfull kommentar i «Fartnand» ligheten a v en Øyeblikkelig General Esteban-Infantes: Blaue Division. Druffel-Verlag, løsning, men ga ellers bestemt uttrykk for regjeringens vilje Leoni am starnberger See. til å løse problemet på lang Det er fantastisk at en I der daglig proklamerer det sikt fra grunnen av. Noen av CGT-lederne uttalte etter sammenkomsten med ikke bare kan bestå i et land nismen og alt dens vesen, fin avis av ~ypen (,Aftenposten) hellige korstog mot kommu presidenten at det er deres som roser seg a v å være no- ner dette nydelige konservaenlunde opplyst, men at den tive blad det vel anbragte å til og med inntar en d'omine- servere et «spesialtelegram j ' rende stilling innen norsk fra en herre som heter Ricavisverden. Og ille må det stå I hartl Scott Mowrer - og hvis til med et politisk parti som politiske og rasemessige ut.er tvunget til akseptere not:.spring det ikke behøver il. her~ slikt som «Aftenposten» som ske tvil om - med et fantastisk et slags politisk hovedorgan. angrep på - Den bla di Nå fikk det enda passere at visjon som med våpen i hånd bladet så hensynsløst ublygt kjempet mot den fare bladets lar de :forretningsmessige parti sier seg å kjempe mot! hensyn dominere og at det Det heter i dette nydelige uten li skamme seg manøvre-/ telegram blant annet: rer sine åndelige seilfiller etter de lumre IUlftninger som kalles «folkemeningen». Verre «Det er gått tretten år siden mtlers tredje rike gikk under, men her nede dukker gjengan er det at bladet slår alle gerne fra aksetiden frem rekorder også når det gj elder deles frem fra tid til annen. Som regel skjer det med myndighetenes velsignelse og bi politisk uforstand. Vi roter litt i den åndelige stand som noe nasjonen kan søppelkasse som heter «Aftenpost~n» være stolt over. Slik er det foi og noterer OSE eksempel med Den blå divisjon at mens hele verden står på som kjempet ved tyskernes side mot russerne i den annen randen aven ny verdenskrig verdenskrig. og mens bladets politisk hyr- (Førts. s. 6J. Soldater fra Den blå divisjon. LØRDAG 6. SEP'l.'EMBER 1958 FOLK OG LAND 5

6 Den blå divisjon SvolværraidefFfa Marx til Nikita Krusjtsjov " (Forta. frø. s. 5). mort illivasjon Og tillatt Eng- (Forts. fra s. 2). ' (Forts. fra s. 4). skarernes marsj al og fører, Og så durer det da løs i den land å bygge opp sm makt Ved hjemkomsten fikk de hadde lagt ga plassl for mange statsbyggeren eg verdensfrelvante stilen fra de samme og maktbalanse, var plutselig fleste fri mot å melde seg for tolkninger. Men Lenin ga in- seren. Så var språket innen kretser som helt fra den forsvunnet som uoverstigelig de hjemlige politimyndighe- gen plass for.slike tolkninger, håns eget parti, men dessspanske borgerkrigs tid har voldgrav. stalin og hans ter. OverrettssakJfØrer Vik hans lære om partiet var ab- vetre også innenfor de utenforsøkt å bringe også Spania tronfølgere behøvet ikke å fikk sin hustru ut fra syke- solutt uakseptabel for sosial- landske partiene anvendte under det røde herredømme spasere over havet. Våpnene huset og reiste sammen med demokratiet. Det er derfor man samme forrykt-panegyunder applaus fra slike kon- kunne ta luftveien. England henne til Svelvær. De kem fullt berettiget å tale Dm en riske språk for å karakteriservative organer som den opplevet V 2 som skapte tilløp hjem den 2. september. marxisuslk-leninistisk lære i sere universalgeniet. ' politiske analfabet «Aftenpo- til panikk. Allikevel gikk det motsetning til sosialdemokra- Nikita Krusjtsjov hadde sten». Vi får blant annet høre sammen med Amerika cm å HJEMMET ØDELAGT tiske 'Og andre sdsialistiske mange årsaker til å',avregne at «det finnes ikke spor av gjøre kommunismen til ver~ lærer. De kan bygge på Marx, med Stalinmyten. Den nær- Huset deres, et av de bedre men ikke på LenI'n anger eller skyldfølelse i for- dens mektigste ide og våpen- " meste hensikten var' vel ikke bindelse med Den blå divi- makt. Nå har l,tommmunist- i byen i gamle dager, var nå Men Lenin døde i 1924 og å åpne veien for en liberalisjons innsats». Tenk det, diktatorene redusert England et trist skue. ~()mmunen siden kom strid mellomgrup- sering, men å drepe en død Hedda! At ikke disse som fri- til en ynkelig makt. De briti.. hadde bes.laglagt det, fylt det per og pensoner. Denne stri- autoritet, som ellers kunne villig satte livet inn i kampen mot bolsjevismen og for Euske øyer kan raseres til kir'- med husløse eksistenser som dens innhold var selvls3<gt be.., kemme til å hvile sem en uu- ingen andre ville ha, og det stemt av de vanskelige og d r b dåd Il D ropa dengang da. alle dagens kegård. Havet er plutselig var ingen plass for Viko~ kompliserte loppbygningsepp- v:: g ør r el å e~f a e't et forv. andlet til Englands ll'l'tk- h f' ~ gavene. '.M... en.,.hakdm.. lå h. eie. n ven 19, Sl ra" a ogk. t b k' r Irer." ans,~anlllie. Densiue av sa-,ti, o d tt d b'ld hadd ommums e Jempe e a l - teligste fiende. Nå sperrer ha- k f" tiden str'l den. om hvem som sa e e gu e,l e e te seg me d stal ms ' bl o dh un- vet landets befolkning inlne». orden en lkk i han ' først brakt itf skulle arve Lenin,s autoritetvæ,r y l t av~o tt er og mus og der skammer seg! I og ta makten i det autoritæ:.. "orm og elendlghet o~ at man Heldigvis er ikke all poll- Sjelden har vi hos en en samtale med ekspedi- re parti.et. Det ble Stalin ISlO. malt for lenge hadde tillagt det tisk tenkning i N orge f er- mann U tenf Dr N' asjona l Sam- sjonssjef Nygård i Justl s de- tok s.eiren hj'em, han var p'ar- en rna kt og autorite t, som. det dummet i. d en grad som c Af _ ll'ng funnet en s å kl ar f Drs tå - partementet i Oslo hevde't. tiets generalsekretær og han 1kk e ti l k em. De t er m ul 19 at tenpdsten» gir uttrykk for. else av hva det virkelig drei. denne at det ikke var noen benyttet seg av Lenins dogme Krujtsjov gikk for langt, - Det er glimt av forstå-else å er seg om. Det er bare en vits for Vik i å reise til Svol- om partietsufeilbarhetog au- det finnes mange vitnesbyrd finne hos de mere fremmeli- slik forståelse og et slikt opp" vær da byen var nedbrent, og 'toritet, til selv å erobre plas- om hvilke innsikter og hvilge, og så får en da for Nor- gjør med gammel synd og like dårlig orientert var også sen SDm den ufeilbare autort- ken oversikt Stalin var i. beges skyld håpe at det er disse gammel urett som kan redde lagmann Solem sa Vik. tet.en. siddelse av og hvilken smisiste SDm får overtaket ovei EurDpa og for den saks skyld ' Vik forsøkte å få sin sak Og da makten noen å-r had:" dig og energisk takttkkerl1.an de underutviklede avispoliti- hele verden 1 dag. hurtigst mulig inn for retten de 11,ggetfaJSit 1 stalins hen, var i det. spill, som tilsi~t ga kere, som fremdeles er så Men hva så med «Aftenpo- da han kom hjem. etter å ha der, fikk de indre pattifor~ ham en så uhørt stor. gevinst., redd for sin tidligere alt an- sten'> og dets perfide angrep nektet å vedta et forelegg. og hold ny karakter. Massefor- Men stort sett, hadde net enn ærefulle nasjonale på Den blå divisjon i en slik saken var berammet, til den følgelsene og massehenrettel, KrusjtsjDV selvsagt rett og holdning, at de koil1.irler f stund? Hvor lenge kan HØyre 12. juli kl. 17. Han og rett~-, sene tok tlf.. Kulakkene 'falt, I~tteisell måha vært stor selv skade fdr åmlste bort. selv være tjent med en slik belast- vitnet ventet og,ven/tet,offiserskadrene.fått,'ltmins 'om marl.'p'å:visse hold~fot' ekdet vesle politiske vettde ning avpdlittsk åndssvakhet? på do~merefi, sorenskriveri lfamle venneskar,e falt for sempel., i., Øst-Berlin, stadig :matteha yærtl,b~sittelse av. K~ det ikke være på,rtlide Rognliell~,men d~nnehadde bakvalske1ser. falskhet, tortur harviilett.bevare' hans autori- I cfarmand» finn~f.vi,~e~,,~p,,,!pi!~,:,,~l~!",,il'ie(lcaftenpq-,fått en,ml$visende beskjed,gi,og fettsqppgjørl Sbore grup- tet SQm vitperjiu,cil'esttiden. des en bemerkelsesverdigar:.,s~en» d.et,somvenstre måtte kom ikke. FØrst 1 d'esember per'av ~~~~~~-'~ISorii's&1ålrtl~Of,:'SØnr"tehtikkei avhøyesterettsatvokat gjøre med ~gbladet:t? L~ 1946,kDm den så opp etter en granter-falt; I etkvart;rh,un., trer, l~rerog'skr1bent 'kan E. Steen-Olsen: cfredensldr- bladet sitte der.ogpusl~ med teiefon~kirinkallelse.,dre låmaktenulinnskr~nketil' Stal1u'overhodet'ikke SiaesWkegård:., hvor 'det.bl. a. he., sine annonser ogsinifortje-,ved., dommen mistet:,~k.~ ~,~tens handelrpg de~~les med Lenin og den ',dyrkelter: nes.t:, menslå~ndenav de~ Vik sin sakførerbevllling. ' l?:nlysende at~ær~ll' l,i~e:nn: se han harv-ært" gjenstand <Winston Churchilll gikk i politisk. Sin innmeldelse,1. NS fot,- tiden ble by~,.,get vi1er~."ij~ lfør.har ikke'ståttlnoe rime-,,--'-"...,.,. med den' makt og d en * klarte va k Vik bl.' a. med'. at det stalinistiske den marxisvisk,:"lenmistil~~-:, læren Til læren llg.,. forhold \", til hans ',... arbelder. a.l Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 dik~tor som ha,n i ster.~ere Og.. Den.blå divisjons innsats 1 Dr ;mmet en erkl~tmg, fra som til læreren' fikk man 10~M.e. n' han v. ar en' USed.. vanlig mere rammende ordelag enn Europas kamp mot det bqlsje- en orske SakfØrerforepj,ng å sverge ubetinget og skulle utrustet marin og spilte en noen anhen hadde fordømt vikiske trykk fra øst har alle- om at ~edle~skap i NS ikke man leve",sitt liv videre ili_stor rolle ipartietbåde'.før;og som summen av ondskap, rede fått sin ærerike p1.as:s i var iforenhg me~ forenin- ne n i ordeil korrl~~nistis~eunder,'revdlusjonen, bmenn djevelmakt ogblodsbesud1et historien, på samme måte ~n~t ~ver: ~g JustI~depart i- verden :i den perioden, fikkll.ldti i første plan. Men,hans maktbegj'ær. Bare KrusJ'''"J ov som de norske frdntkjempe- f.e e s Junstforenmg opp- man. sluke'godtroende all den begavelse var ikke a. vintellek- "'" D tk 'h k Aft ordret V'k t 1 o.,,' har gitt Stalin en verre at- res. e an ver en«en-.'.1, I it melpe, seg løgn og all den skamløse eg tuell art, han var hverken test. Fraruklin D. Roosevelt posten) eller bladets mystiske inn l ~artlet....." blodige undertrykkelse, som tepker eller pelemikersom «korrespondenter» rokke ved..~mmoppfatningavsitua- hørte Stalins despoti' til. Lenin:GJ'ennom ensemm'e og slutte gjorde seg det til hankunr,te alliansen. for å An- For de av våre lesere som fø- sjonen. den gang var at det Under Stalins levetid var bitre,. emigrasjbnsåt hadde gelsakisk opportunisme kjen- ler trang til å gjenoppfriske beeste VIlle v~re. å 'sette. opp der tilsist ingen grenser for Lenin lært Europa å kjenne. ner dessverre ingen prinsipper minnetomdette gamle våpen- n nors~ r,eg]ermg. Tyskerne hans geni. Han var en gud- Han hadde bare forakt til og ingen grenser. Med denne brorskap i kampen mot s'ta- hadde Jeg overhodet ikke dommelig allfader, solen som overs for'de eurepeiske livsalliansen begikk Churchill og lins masser, vil vi henvise til kor:takt med. Da l~rigen kom ga landet og folkene deres og 'statsf'ormer, men til en en bok av divisjonens. siste sa Jeg, fra meg alle tillitsverv livskraft, skaperen selv, h.ær- viss grad va r hans 11'V preget Roosevelt - som begge tiltok kommandør. general Emilio og f orholdt meg,helt passiv. av den humane vesteuropeiseg krigen'-- diktatorisk det mest makt skjebne- under Esteban-Infantes. Den er E n pa~,san~.. nevn t e Vik at uttalte at «de» allen\de had- ske mennesketypen Stalin svangre forræderi mot sine ~o~me:f; ~~S~!ovt:q,e~tellse en s~yrmann Windsrygg fra de vært en hel uke i Svolvær var og fortsatte å ~æ,re en land, mot menneskeheten og ~~arn~~r:e~ e~;, eon~ ~m ~TDS l norslk st?rmannsuni- Og sondert terrenget. selvherlig orientalis k 'hermot alle prinsipper for demo-' Bl D'... aog el er orm var os pa fange.båten skertype uten snev av human kratisk livsfø,rsel.«aue lvlslon»'. enera en <i,q~een Emma». Han hadde ERSTATNINGSKRAVET tankegang. Men de to menns Vesten l 't'k h. d t ble senere den spanske ogsa høx.t.at. en. ungdom om- Sitt erstatningskrav hadde ytterst forskj'ellige Vl'rksoms pa l l ere ar l e hærs generalstabssj ef og b db tyvende århundre vist det en merker hurtig at det or, en VISS ang fra TromsØ, Vik basert på et tap på 10 het fra århundreskiftet til remest fantastiske kortsyn. Tru- er en høye.. e offiser med I kroner døgnet, dvs ar~ volus,jonen utviklet naturlig man telefonerte tii Churchill internasjonal erfaring som n:ann hadd ialt døde, beidsdager i fire og et halvt to vidt forskjellige typer., og stalin. Også Stalin bekref- har æren av dette min- sarede og savnede. For norske år. Det bl~ kroner. - Den mann ISom iet kvart te at han var svært enig i at nesmerke over den spanske froiltkjempere fra LQningrad- Dessuten ble han gående en- århundre var Sovjet-samvelatombomben ble sluppet. Han frivillige innsats i annen ver- ~rollten yil det være av særlig da 300 dager før han fikk be- dets diktator og den urokkenevnte ikke at Japan var et denskrig. Det deltok ialt over mteresse å le!';e denne bok gynne med noe igjen. Det blir lige autoriteten innenfor den Øyrike. Og at atombomben spanske 'frivillige på fol;di Den blå divisjon også ytterligere kr. I for- kommunistiske bevegelsen, over Japan i realiteten eks- tysk side i og utenfor Den blå h.a(i,de noen av sineh1;lrde~te skjellige, takster overlius eig satte: imidlertid i høy grad ploderte o~er London. Havet divisjon og blodofrene' var kampe pågette.frontavsnitt. bortkomne saker fra hjemnlet sitt preg på utviklingen. For -....hadd'e bes1r. "t tet Ø."";. l~ et h ~,. D Boken kan l'. 'bi.e.. skaden.f!.. n. satt t.il 5'60'0 den "..,~nlige vesteurop~ er "to DVU'. ";JV JH~ arue. lvl:sådnens,: 15OQO,...' ever,e;:; gjennom. ',.. ~... =-_=:::::-:=--=-~-::--:--=- -= -.:.. Fol~ og4nci~sboktjeneste.kz:oner og i alt dreter erståi:- ha;p. som en av dette århun- 6, :r01ik OG LAND._ LØRDAG 6. SEPTEMBER 1958 ningskravet 'seg 'om dr~s mest 'å, vskrekkende des- M. kroner. po t er.... men han var en stats-

7 A rlrentina brew Dette er HjØrdis Norlis hjem. Hun er.født her. Hun er vokst,opp her. Herfra gikk hun ut. (F0f't3. fra 8. ~)i~ l" virke~ noe mer~ltg på nor- en sommerdag i 1910 : for å deltagelse avførende kretse'r skei lesere. De. kan. opplyses hente sin duskelue. Her har i UCR del Pueblo (ingles) og at flesteparten av disse er hun siden bodd all sin dag. Og noen isolerte grupper innen folk med juridisik utdannelse, her treffer åremålsdagen devepnede styrker. Det frem- og at disse har rett til dr - henne. Nå går hun inn i cden går at general A,ramburu stil- titel). gyldne alder». Vi hilser ved te seg avvisende overfor ljreskyl,dningen mot l nngange n og Ø ns k e r mg" e e t kupplanen og har søkt å p~si~ Aramburu og Rojas. godt for dagen og for fisere de ivrigste revolusjons- årene som kommer. Og vi makere. Det hevdes fra en- Aramburu og Rojas er beg- hilser hjemmet hennes gjenkelte hold at 8. juli-komplot- ge ganske nylig blitt gjen- nom de mange år og synger tet først og fremst hadde til stand for beskyldninger om med Anders Reitan: mål å forhindre utviklingen «økonomiske uregelmessighe- Guds fred over huset hvor av oljeforhandlingene, som ter» ifra en diputado. Noe kjærlighet bor da,. pågikk. som later til å smerte dem. Og hj ertet har smeltende Så har man også i august begge meget dypt, skjønt det stemme, måned hatt kontroversen. ikke er svært lenge siden de Hvor fremmed og kjenning, med Chile om eiendomsretten selv strødde om seg med llk- hvor liten og st'or til øya Snipe i Beagle-kana-' nende beskyldninger ~'Ot Så hjertelig møtes som len. Det er jo merkelig at. dre! ;De har:, forlangt oppret~ hjed.?-me!,,denne' eldgamle tvist.akkurat tet enæresdomstol for,å. un., i".,", H. A. nå. skulle' anta:dimensjonerldersøke sak~n/'.. demsbeste! FOLK OG LAND's boktjeneste Fra lager leverer vi så langt opplaget rekker følgende høyaktuelle bøker fra det tyske,druffel-verlag: Mare Augler: Gotterclii.mmerung. Forfatteren var under verdenskrigen fransk ungdomsfører og «kollaiboratørb, Han deltok som frivillig på østfronten som underoffiser og var senere redaktør av «Combattant EuropeeIlJ). Augiers bok begynner med at han som følge av begivenhetene i 1944 må forlegge utgivelsetni av dette blad for de franske krigsfrivilligetil Bel'lin. Han forteller om den siste bombevin1:.er i Tyskland,. om opplevelser i Sligmaringen, marslkalk Petains tilfluktssted og endelig om sin egen flukt over Alpene til Mailand, hvor, forfatteren opplevet Mussolinis siste dager. 208 sider. Innbundet i lerretsbind.... Kr lise Bess: England - Niimberg - Spandau. En skjebne i brever. Rudolf Hess' forvovne, men forgjeves fre<isflyvning var en av de mest dramatiske begivenheter under annen verdenskrig. I innledningskapitlet forteller fru Hess om disse skjebnesvangre maidager 1941 og så lar hun sin mann selv tale gjennom egne brever: emden ensomme flukt til Skotland, årene i engelsk fangenskap, månedene på a.nklagebenketne i N'Urnberg og tatniker og samtaler bak feztgselsmurenei Spandau. HessJ~leSom kjent uttrykkelig frifun,~et f0l:),t.iltalen om. ~~forbryte~~r'pl:enble,dømt for«sam,mensvergelse mot freden». Selv denl gamle kyniker Wiristori ChurChill reagerer mot den grusonune behandlitog av Rudolf Hess Og skriver i sine krigsendringer; «Når" jeg 'tentter over Hessa.ffæren, så er jeg 'Rykt'tme 1 g'åte~cgår:ut'på;al ',itilslritt Vil-jeg ha f6rhøyeldi K, øp';'he en fremmed stormakts agen': sen av ågjertgi,en Urtite..' ter står bak, i den hensikt å Press-tnelding>ont'at Guate., Pr'Ost A. E. Hedei:n: Riste>';' ptovosereenvirkelig alvorljg maias 'president/general Y:di~ rieforfal:;;kning Og rett~kan~ ~$ltuasjonutav deruille,affæ7 gotas;fforrtge uke har 'spar' dale. ',. glad for at jeg ikke har,ajpisvaret hverken for \hans l)elhandimg '; re,i,og 'Således legge hin.dl"in':' ket og spent Og dratt til «New Send oppgav~,til oss 'Over dengang euer nå -.--,». Hes~. viser seg i side brever så langt fra ger:i veien fol1. gjemn'omførin7 ~ork' 1,'irrtes~ 'kotrespondent i.f'olk Som bør ha <lem c-:og.jle,. ;åvære q,et åndelige vrak som propagandaen gjerne vil gjørehb,m 'gen: av nasjonenes. oljep~ GuåterhaJ.a,~:, lsi'sa1ten til a.et løpet~r, '. '.. nn. ~to.pr.. bro" tilj.'!'vertimot viser de at han,er. en mann som med overlegen, ja,. gr..'... Chile på Id tå....., 't" ' " ". ' ",: ~.v,nesten f.ilosofisk storhet bærer mn'skjebne, som en tysk avis skri- ~...,.. Sl~ s... ~.$,. r Ju.el,llper..amen, SfU,11e; overfa11 sjyreqjver.. girq,j5028; F9rbun':'.,..., '.' like foran valgen~, og, det :er V~;r"i~t J;~porterlen. )la9:d. e pub,;. det, B. oks '.14. Q.s'" lo. '. V~... e. ks.pe-.".' ver.~.denne;.bok.,. :, '.! ve l 'kk'" d t,.,'.., s1der... Innbundet.. i ler.. r. e.t.s. 'bind. l e eg' un resove;r,~,:w;t- lisert falske informasj(mer,,~ derer QI'f}sjyrene,dlrekteher,.," Kr pedalistiske mtell!esser':ullqet ~;rt~ate~al~~avi.& ve<i :navn1ra. ~,de:qm~,brosjy:r:e(bli Walter Nowotny: Fliegerwuniler aus østerreieh.. '.' disse' forhold er.i bev-ege~~ l,«p,rensa: r.tbre», '.Sari'!, betyr fri.spredt like hurtig som de fo-,.' Oberst Sund!o omtaa.te: for~rt" t~d siden i, Folk og Land beg1- lbe~e; land. '..:.:- '.... "~ l~ress~:.~ E,tpoUtisk 'ill~einaga::re~åen<ie. '.',:' :,.t i.".',,i venhetene Lforbindelse medfor~~enepå å skjende minnesmer- "Sei~r tor 'pet6nisteiii! ~~,.p.,~;1i.betp.erker :p.up1oristisk, t".\ '...,.",.",I., ket over denne verdenskrigens' b.nsk;je mest berømte krigslf1yger,,:,",c\', ',';i,' ;.'(~-. ~~tj~de talløseju~es"d'u1;>pis'.er "',An'b'ud.', som selv hans.engelskemotllw.ndere :viste den siste ære da han 'lh;yedtl!-g'e1sen.ay.. d~;~~~lt~,sqpl:,,",;g~~cl;i~ ~y:er,.l;lele::aet.. ' " ft l';.,';.;1' >r' mistet livet i kampen for fec:li"e~il,.<iet. Bakerier utgitt a.v krlgs-,lov for yrkesø"1"1lnnp.ne. rp.!!,~" ".n'i"''''k~~.. 1r lrnntin' e'nt'. ø,'. flygerens b. r,or og... innledes ~. 'lbt 'lø. r r. t' forord. av hans ridderlige "~t}:~:es... ~. 'Jn. '.'.,t.c rr.~\p '.~... ~.fa.._' '. '.t'"t'.:.'. ~.".f'.:':'.~ '.'... r "e:,~'.'~.. r ' e se t.. n'. ~t;~'.'1" '~.' ~, :PA,huggj.:1ilg,f)g',:~llemctnft,.ay franske. Inotsta,nder, Pierre CliOSterm~. Han Peker på at frem- r?;;g...'",.~ ik,.!'!,,tt, ; ~.",,::-,~,~ ":7.., "'Y)~'" JEA'W r. T"'''';':!et;,,; tø~rt},. paztt;j-:fgraa:ttø~..,..... ;~e4.~:rl~!;;,(f():r.! IOP:P~~~:r;>,~',hverkent'den!riJ:t,presseeii~r :~es."';':'''c,.ff..,,,,,...,.;' tidenml\.~~:diase(~lte;die~, ~~ 'fu#' ~~dein tyskena.-,,~t(t;e;e1:,en)ov4.øm ~l.)regu-.det;;autent1ske;; no.rclameri-vanlige,jorb-ehold.. " i.,sjol)g ære!ovef:.alle. Jim~ :~~;";" :.,'"..! i...'.',1,.;',;::'11,,18l~i:,iie~1~djk~4!;,p~a1-ka~lcq' folk,. bøt legge,s~ "..,..".' "".....,,140 sider. Rikt. illustrer~. -Innbundet t lerretsbind. w.'''.l:;~...,n.trs, :"vit~ojnhet. øs ti~te 'siyegg;'il' 'b'løt; nlr ':det"m'b~:~ r"cf:.~~"'".~,i'i~': q.:~~-":':i;"'- :"(" r,~;n.;,..:!.-... "" "'.'~.,~.'..'.~."~' '.,..'.. ~, "~.'" >.!h. i;;)~i:h';i.j>;\~:~,:~jqo. 1.. '6.-.. ".. '.", :' " Ma 'nbila ' Fhteide" i,'" ~.-" ,Q(l;';J::;:s gje-~opps~~<ienr~.,(le~ gyniier' ',,"'Opptre,statsmenn. '.. r. '... i.., : " '.' ~.~..JoaClLUn \ron' :Rib~elitft'oP: 'ZwiScben LOndon.dMoskå.. nasj,()nal~ arena.".c!opro.sisja- so:tn: ikke 'vlltå1e'd~reifdn,:",'.::,~" Finneidfjlord" ",~ sensas.ionell bok, som giri et annet bilde. ay utenril~smlnlster,':~:hll.r hamret på a1trdenn~'fdflna~jonsmessige, forn~-, '. ' von Ribbentrop enn det propagandaen har.etterlatt verden; Bo- <lov, vil føre, rett inn l, totali- meiser.. S. ken er utgitt av fru von Ribbentrop og gir oss Ribbentrops er- tarismens favn og' favorisere" Noen kasser indringer og siste opptegnelser~fra;p,ø4ssellen i, NUmberg. Dette er.,en' peronistseier i,syndilæ,1;ø- et historisk dokument. Det va~ Ri9bentrop som undertegnet avta- '. ne., Visepresidenten,,dr;,Ale- 7 O. år. gode høstepler og vinterepler l~ med Sovjetsamveldet Oil han 100m i personlig berøring' med jandr'o Gomez, har sluttet seg tilsalgs. alle datidens førende statsmejul. 'For alle his1/orisk og politisk til oppos.isjonen 1 denne s~, (Forts. trø Bide %J. Arne Bergsvik, interesserte lesere er dette et kildeskrift av første rang. noe som synes å bekrefte de Kapp. 336 sider. Illustrert. Innbundet i lerretsbind kr. SI_ var i fengsel, 'Og I kom til hyppige seiglivede rykter om meg». Det høres liksom så en- Goeneral Emlio Esteban- Infantes: Blaue Division. en alvorlig meningsforskjell keit og ubetydelig. Og allike- Oslo Sti,efabrikk På et annet sted i dette nummer er denne bok: også nevnt i formellom president og Vise. vel _ det er det s'om teller, bindelse med Aftenpostens fornyede angrep på. denne spanske fri- (Rent apropos: de argentin- sier han s'om kjenner alt Inneh. ALI' T. JAJJlDE, villige innsats i kampen mot bolsjevismen. l"orfatteren, som nå er ske politikeres dr.-titler, må ~Hva I har gjort mot en av generalstabssjef i Spania var divisjonens siste kommandør. Boken disse mine minste brødre, det Mosseveien 8, Oso har også et avsnitt om den spanske frivillige innsats utenom Den har I gjort mot meg>. Det er Skyvest1ger oljet ml eadl- blå divisjon, Blant annet deltok det spanske frivillige helt til de bygger i stor stil, en krig fører hemmeligheten. Realverdien merte beslag. Takstiger av siste kamper i og om Berlin.. og taktikker, som oppnådde i mennesket. jern, malertrapper og helsba- 136 sider. TIlustrert. Innbundet i lerretsbind. Kr ; så store resultater, at neppe re I'Oftstrapper. Helmut Siindermann: Alter Feind was nun? noen mer enn han har un _ I dens stille bunn, TItt '1, priv. 1'1 W1.,. Fodatteren var ;;;om stedfortredende rikspre6sesjef en av de leq,ergravet og knust den gam- I den dype grunn le europeiske verden. Gjemmes livets. edelsten. Arkitekt Han førte Lenins lære vi- 70 årsdagen sin feirer HjØrdere, han anvendte dens dog- dis Norli i barndomshjemmet mer innenfor og utenfor par- sitt. I ensom majestet troner tiet og fordi han var bestem- det der ute i 'svingen ved mende for den videre opp- Kongshavn, 'like under Ekebygning av riket, skapte han bergåsen, hardt trengt av den nye dogmer, som etterhånden stadig travlere Mossevegeh,.inngikk i lærebygningen. La snart nesten som et ledd av oss bare nevne et par: kollek- den. Og rett nedenunder lartiviseringen av landbruket mer jernbane'n på 'sin ilsom-i som veien til sosialismen og me flukt mot sør og øst. Men gjennomføringen av den:~en- kom innenfor! Du blir møtt traliserte statskapitalismen.av ro og fred og hjertevarme. som samfunnsprinsipp.og fra den romslige veranda- (Forts i neste nr.). en rfax,tgerøyet ditt fjorden og 'øyene. og Asker- og Bærums- Håkon fm!e~r, asen, der de blåner i vest. HUSTAD BÆRUMSV. 5, ø. ULLFRN Telefon Oslo Tannlege MARTIN KJELDAAS Hansteensgt. 2 Tlf Annelise Parow TANNDNS'B'.l'MNG 'Trondheim TANNLEGE MAAMOEN Hansteensgt. 2 Tele! dende menn blant Goebbels medarbeidere og er ogslå selv en kjent publisist. I denne bok tar han for seg det tradisj~lle engelsk-tyske fiendskap. Av do~umentarisk betydning er fremstillingm av forhistorien til den annen verdenskrig som bygger såvel på iforf,a,tterens egne opplevelser som på britiske aktstykker. 208 sider. TIlustrert. Innbundet i lerretsbind Kr HeI'.lmut Siindermann: Da... Erbe des falsehen Propheten. Forfatteren gir i en særdeles gruiidig levende fremstilling et bilde av Moskvas kamp om Tyskland fra Lenin til idag. Forfatteren peker på at hvis Russland vil gjenopprette det gamle tradisjonsrike venilslkap mellom de to folk, så må det gi avkall på arven etter den falske prelet Karl Marx. «De må oppgi Ty.skland for å vinne Tyskland». Boken slutter med' en skildring fra Berlin av i aag. 264 sider. Dlustrert. Innbundet i lerretsbind. Kr BØkene sendes portofritt mot forskuddsbetaling. Eller i o.ppkrav med tillegg av porto og gebyr. f LØRDAG 6. SEPTEMBER POLl[ 00 I.AIID ' ~

SNO. Lørdag 31. august 1957. komme med i aktivt arbeid?

SNO. Lørdag 31. august 1957. komme med i aktivt arbeid? Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Med lov skal land bygges! ~~-4. Nr. 28-6. årg. OG Lørdag 31. august 1957 Løssalg 65 øre t:;::;my, august 1957 I ~ mågrøftes ut! J,.., Grov urett mot Sigurd Uggen

Detaljer

SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940.

SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940. OG te- GI NR 5-8 ARGANG LØRDAG 7 FEBRUAR 1959 LØSSALG 65 ØRE" := O Si egf r i ed: Olaf Holm: ~ S h t ' FORBEREDER REGJERINGEN en ny kuvending i iorlivarsspørs~ålet? ann e en og graven Skjønt vår strategiske

Detaljer

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NR. 6-1986 35.ARGANG Løssalg Kr. 5,- Nygaardsvold ville internere, marinens befal under krigen «Folk og Land» gjør kjent hysj-brevet fra norske løytnanter Ingen

Detaljer

Nr. 4-1988. 37. årgang. Løssalg Kr.l0,- BAD TØLZ-VETERAN HAR SKREVET BOKMANUS UTENOM DET VANLIGE SNO

Nr. 4-1988. 37. årgang. Løssalg Kr.l0,- BAD TØLZ-VETERAN HAR SKREVET BOKMANUS UTENOM DET VANLIGE SNO Nr. 4-1988 37. årgang Løssalg Kr.l0,- BAD TØLZ-VETERAN HAR SKREVET BOKMANUS UTENOM DET VANLIGE Strømmen av bøker om og av ning er den gruppe norske jøssinger har vært uavbrutt i stridsmenn med mest erfaring

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front-

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- UAVHENGIG AVIS Nr. 2-2000 49. årgang Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- kk his kjemper fri fantasi 10 OPSJons tonen Skrekkmeldingen ble ikke dementert i Norge Hitler, Himmler og de

Detaljer

SNO. t'l funne.l u ygge 19 c.. er re - . sikt sve ende bok «Advance Derilh t tt It N:a:

SNO. t'l funne.l u ygge 19 c.. er re - . sikt sve ende bok «Advance Derilh t tt It N:a: Nr 22-1954 - 3 årg Løssalg 40 øre Lørdag 12 juni FOLKOGLAND Hitler Les idag på side 5 : og hæren 1,i:- "Fan::e nr 4~~ 1'-" F J P Veale Det er en sterkt utbredt Lj!:iLjl:i1:i!:iLj!:i!:iljLj!:i'LILjllti!:i!:iLI11!:iLI

Detaljer

SNO. alle mennesekr, mot enhver, før vinteren setter inn på strek- cochon~ (vi har tatt livet av. setter lyskasteren på Europas problemer

SNO. alle mennesekr, mot enhver, før vinteren setter inn på strek- cochon~ (vi har tatt livet av. setter lyskasteren på Europas problemer Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 24 5. årg. Lørdag 23. Juni 1956 løssalg SG øre Den franske forfatter Mau- t), i ~: 1." " f d n.-j..... l..! Se her: FØr Bloss hvert parti.d8varet D wrem

Detaljer

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner I DETTE NUMMER: HVORFOR? stillingen ved Tromsø fra virksomheten i fra et opphold i en og i Tønsberg grem- museum. Senere prispolitiet under uvanlig fangeleir. mes byen over æret og beundret forokkupasjonen,

Detaljer

LØRDAG 5. MARS 1960. Banker sbmvitti: heten SNO. nordmann som ble hen- den på denne måte. Så har

LØRDAG 5. MARS 1960. Banker sbmvitti: heten SNO. nordmann som ble hen- den på denne måte. Så har NR. 9-9. ARGANG Oberst Konrad Sundlo: «Den uundgåelige hvite mann» er forsvunnet - Gule, brune og svarte menn tar hans plass. Og dette er Europas egen skyld PETER KLEIST: Chruschtschow 50 km vor Hamburg.

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet SNO

UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet SNO UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet Av Helge Sæther, formann i INO Instituttfor Norsk Okkupasjonshistorie (INO) har

Detaljer

SNO. En av krigstidens «store helt.er»,

SNO. En av krigstidens «store helt.er», Nr. 2J - 1954 - l årg. :Løssalg 40 øre Lørdag 21. august FOLK OG LAND Det nytter. En skal bare ikke la seg intimidere av dem som alltid synes det er mest lurt å holde munn, når det skjer gale ting. (Red.

Detaljer

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2001 50. årgang [ Funn av doliumenter i Berlin avslører Terbovens egenrådige fremferd i Norge Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør 25 år i kamp mot urett Mars 1977 Nr. 3-26. årgang Løssalg kr. 3,- MAKT UTEN ANSVAR ER ET NATURSTRIDIG PRINSIPP Det er en lov i emning om at nok, men folk trenger en klarere ken impuls har det til fornuftig

Detaljer

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling NR. 9/10-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5, Det dagspolitiske miljø Folk og Land er redaksjo- Og især Frp! Senterpartiet ne It i et par av de siste num- holdt stillingen! Det var vel ikmere opptatt av Fremskritt-

Detaljer

SNO. NS-prestane reindyrka gjengse kyrkjelege haldingar. Bevepnede handelsskip regnes som ikke-krigførende. ((VGJJ-;nfervju et falsum?

SNO. NS-prestane reindyrka gjengse kyrkjelege haldingar. Bevepnede handelsskip regnes som ikke-krigførende. ((VGJJ-;nfervju et falsum? MOT LYSERE TIDER Juni 1981 Nr. 6-30. årgang Løssalg kr. 5,- Bevepnede handelsskip regnes som ikke-krigførende Under «rettsoppgjøret» forekom det ikke så sjelden at den da skipet var på vei til Liverpool

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

SNO. I engstelsen for. en eneste begått ut.. A. 'MELAND

SNO. I engstelsen for. en eneste begått ut.. A. 'MELAND Herr Kristian Skard Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 rtås onvn. 79 Løss&IR 40

Detaljer

Verdens mest torturerte mann avslørt som svindler SNO. En av de groveste hetsfortellinger'

Verdens mest torturerte mann avslørt som svindler SNO. En av de groveste hetsfortellinger' Nr. 14-1954 - 3 årg. Løssalg 40 øre Lørdag 10. april FOLKOG~LAND Der hvor loven ender, begynnner tyranniet. William Pitt d. e. "McGarthy'ismen" eksisterte lenge før McCarthy Avsløringen av Sovjets femte-kolonnere

Detaljer

SNO. "~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke

SNO. ~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 26-5. årg.. FREDAG 13. JULI 1951 Stoler ikke Kreml på den russiske arme? Flyktet ryktene russisk offiser om uroligheter PriVat til «8. Mai» fra InsbrUck.

Detaljer

SNO. Lørdag 21. Januar 1956

SNO. Lørdag 21. Januar 1956 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Det er ens eg~ indre som er sorgens og gledens kilde. Knut Hamsun.. Nr.'" 3 5. årg. OG Lørdag 21. Januar 1956 Løssalg 50 øre Det er ikkje me som skal tala for

Detaljer

SNO. 1940 8. april 1990. Skjebnesvangert for Norge at Quisling-regjeringen ble felt 15. april 1940.

SNO. 1940 8. april 1990. Skjebnesvangert for Norge at Quisling-regjeringen ble felt 15. april 1940. Nr. 3-1990 39. årgang Løssalg Kr. 10,- 1940 8. april 1990 På grunn aven fullstendig feilaktig historieundervisning tror de aller fleste av dagens ungdom at krigen kom til Norge 9. april 1940. Det stemmer

Detaljer

SNO. som man ikke så skogen for. handlingene ble besluttet å utgene. disse noen dager for at det. undersøkt om Quisling led av. for et såpass alvorlig

SNO. som man ikke så skogen for. handlingene ble besluttet å utgene. disse noen dager for at det. undersøkt om Quisling led av. for et såpass alvorlig ~~'~~f~\~:~~t%?;:fxt~~i~'lv~;;~~>(iw?,l:;{!:w~ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Det medisinske overgrep mot Vidkun Quisling ----------- som tydet på at Quislings per- satte ham ut av funksjon

Detaljer

SNO. Ritt Bjerregaard.

SNO. Ritt Bjerregaard. ORDEN RETTFERD FRED Oktober 1979 Nr. 9-27. årgang Løssalg kr. 3,- 1949-1979 FOR SANNHET OG RETT Rhoar Hovden Helge GrØnstad Det er uråd for oss, i et blad viet hele sin kraft til arbeidet. som «Folk og

Detaljer

1.. 4v generalkonsul Hildi~ch's ","(r" I: Av Potemkin. , l SNO. 1~1ans!Us. ble pibbef og 1111~~11. En ganske pussig injuriesak

1.. 4v generalkonsul Hildi~ch's ,(r I: Av Potemkin. , l SNO. 1~1ans!Us. ble pibbef og 1111~~11. En ganske pussig injuriesak HOI' t' t,1 l"'e~;m SJcogn st. S i vel' tsen, l 1.. 4v generalkonsul Hildi~ch's ","(r" I: Av Potemkin. IUE-NO-FA's grunnleqger, hvalfangstens I " jredningsiilonn og mofsfundnl'n'j huk kun;')s~dh!. I.,-...:.

Detaljer

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr.. 11, I Mandag 2. april '1951 Vårt forbund retter Stortingsmelding nr. 64, holdel~i~:g~~;~:e~o~~~~~~;s~~~me,e [J a det hle gjort kjent at Ju-. stis- og' Pditidepartementets

Detaljer

SNO -CD. o. H.: Statens erstatningskrav mot NS-medlemmene. Sannheten om Dien-Bien Phu's fall sl~al nu fram. de Castries får kommandostilling

SNO -CD. o. H.: Statens erstatningskrav mot NS-medlemmene. Sannheten om Dien-Bien Phu's fall sl~al nu fram. de Castries får kommandostilling Nr. 15-1955 - 4. årg. Løssalg 50 øre Lørdag. 23. april FOLK,LAND OG o. H.: Statens erstatningskrav mot NS-medlemmene Det SY Forbundet for sosial oppreisning utgitte skrift «104» - et godt og grundig arbeide

Detaljer