SNO. tert fo!" den norske regjering. for Heimevernet, sendte F'orvære riktig som Tolo har for- mektig har gjentatte, ganger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. tert fo!" den norske regjering. for Heimevernet, sendte F'orvære riktig som Tolo har for- mektig har gjentatte, ganger"

Transkript

1 OG NR ARGANG LØRDAG 6. SEPTEMBER 1958 LØSSSALG 65 ØRE POTEMKIN: Inkallelsene Bakgrunnen for Brynjulf Vik's sak Diplomatisk Dramatisk beretning om hvorledes NS-fangene ble behandlet. Regjeringsadvokatens fullmektig prøver å dirigere vitneforklaringer. Saken o o ga rna en skattet mann i Svolværs LES OM: til Høyesterett tært nødvergeøyemed når kommunale administrasjon. Vår ti.fl;q avskyeligste jus- Ordrett gj en gir vi fra bevls- tismord. Side 4,. man med svær militær makt opptaket: Nytt Argentinabrev. Side 5. bortfører fra Svolvær en lugn «Vitnet (Oscar Tocp) ble av Aftenposten og Den blå Di- samfører som har vært pasivt ro.r.saldører Vik meddelt at I visjon. Side 5.. I (Forts. s. 2). svar til fra Heimevernet Gen~ralinspektøren Men han har intet imot å lanvende dømte I frontkjempere ; befalsstillinger Forbundet får fortsatt fra pere som er fwmet verdige til en rekke steder landet rundt å tjen.estgjøre i rikets krigshenvendelser fra medlemmer makt må behandles på like fot med andre. Jeg er ikke kjent som er innkalt til tjeneste j med at man på noe annet an- Heimevernet, så det ser ut til svarlig hold i Heimevernet er at en nå vil forsøke å tvinge aven annen oppfatning. gjennom en tjenestgjøring av Når det gjelder bruken av dem som fremdeles vandrer HV-folk, går vi etter prinsippet «rett mann på rett plass» så rundt med landssvikstemplet langt dette er praktisk mulig. på seg. Dette gjelder også tidligere Som våre lesere vil huske frontkjempere. sendte Forbundet i begynnelsen av juni måned en hen-- Jeg har ikke gitt ut noe di- rektiv om anvendelse av tidligere frontkjempere i befalsstilvendeise til Generalinspektø- linger. Dette er et spørsmål for Heimevernet og ba som det høver best å løse 10-0m p.ærmere opplysninger kalt. Tidligere' frontkjempere om hvorledes Heimevernets vil ha samme mulighet Som anledelse så på disse tidligere dre til å bli. befal lunder forut- NS-folk, hvorav mange også setning av at de bur bragt i :tj~tstdp6re.,: ~Det"_ -.:foj:slae.: av:~ener w- 111isln&1m81ltval. blant annet spurt om de ville O. J. Bangstad (sign). bli behandlet med den aktel- Oberst/OnIV Hederlige, sivile norske borge re bortført til England for å kastes i fengsd som på Terje (Se som tilkommer gode pa- Vigens tid. Blant fangene som føres iland er også overrettssakfører Vik. Dette er jo et meget diplotrioter og fedrelandsforsvare- tisk ikk t rna svar, som e egen - OverrettssakfØrer Bl"ynjul! Tolo har erklært at han spurte Torp om hvorvidt regjerin~ Svolværraidet ble innrappor stillinger (eventuelt som be- lig løser det foreliggende pro klart, idet forholdet var at rare om de vil:je bli anvendt i V i k, Svolvær, gir ikke ()PP ~n gen hadde hatt noe med Svolværraidet å gjøre" og at Torp etterpå, og (rapporten) tatt til erstatningssak mot staten. tert fo!" den norske regjering blem for dem som ikke vet fal) overensstemmende med Den gjelder rettssikkerheten skulle ha svart at regjeringen de militære kvaufikasjoner. Forts. s. 8. etterretnirig~. i Norge, igår, nu og for fremtiden! ikke kjente til raidet på for- ADVOKAT HANS Da det helt til for kort tid Den er nå forelagt hånd, men at den hadde glod- MICHELSEN siden ikke var kommet noe Høyesterett. Det behøver ikke kjent det etterpå. Vitnet (Oskar Torp) mener at det kan RegjerilDlgsadvokatens full svar fra GeneralinspektØren Kongekronikør drøftes om raidet mot Svolvær 4. mars 1941 var et utebundet et purringsskriv, hvori med lady' for Heimevernet, sendte F'orvære riktig som Tolo har for- mektig har gjentatte, ganger ~'\Aoo"'" opptrådt utiltalende i rettene lukkende britisk - ~ eller et det bl. a. ble anført at: i denne sak - uhøflig og arrogant. Hvor 'vitneprovene I mellomtiden fortsetter da britisk-norsk terror- og propagandatokt for å rette opp innkallelsene, og i iallfall ett til Tragedien Rudolf Hess ikke har smakt ham, har han de daværende konjunkturer. felle er en av de innkalte satt søkt å nikkedukke vitner - under tiltale for å ha nektet SVOLVÆRRAIDET for å få forklaringene etter å utføre denne tjeneste. Det er GODTATT AV LONDONsitt hode. Denne mann søker I under disseli omstendigheter meget beklagelig at det ikke fo RE:GJERINGEN på dommerstillinger. Jeg antar at han først bør bevilge Stortingspresident Oscar religger noe svar på henvende-isen, idet et slikt svar (eller for Tor p forklarer nemlig i bevisopptak for dommer G l a d seg et kursus i sømmelig opptreden den saks skyld kanskje også i o.slo Byrett en halv måned i rett.en. Jeg fatter ikke noe svar) er et viktig do før s:in død at han besøkte i ikke at norske dommere finner seg i for åpen scene å bli kument i eventuelle kommende Brixton fengsel i London rettssaker en av de NS-menn som var bortført - Kaare T o l o. manudusert av den freidige Fra generalinspektøren innløp det så følgende skriv, da Tala var tidligere en partifel- herr Michelsen. Det er ganle av Torp. 'Hver gang Torp ske infantilt når han søker tert 26. august 1958: kom til Svolvær var han gjest å innbille dommere at det er hos Tolo. I dag er Tolo atter «rettmessig~ og Skjer i mili- Tidligere NS-medlemmer og frontkjempere i Heimevernet. Jeg beklager at svaret på Deres henvendelse er blitt forsinket. Jeg ser det slik at tidligere NS-medlemmer og frontkjem- Se lederen side 31

2 Det tyske Handels- Astrid Berge: SVOLV ÆRRAIDET - - kammer I Norge «Mens korset (Forts. fra 8. 1). VARAMANN I - Den 17. april var det et Over 500 norlsike deltakere i stod skj ult» FATTIGSTYRET dette tysk-norske samarbeid vis~ medlem av NS i noen måne~ forferdelig bombeangrep, og ste at Norge ikke var krigsdeltaker etter 10. juni 1940, og at en fatterinnen har utgitt på eget retatte voldshandling, ikke Ovennevnte bok som for~ der,og som grunnet den fo Deretter måtte han gå bombene falt så næ'r at kjel~ spissrotgang nedover mot lerne ble fylt av grus. I minst hver fritt kunne kontrahere med forlag, handler om tiden un- engang har hatt sjanse til å KjØlelagret og ombord i fan~ 100 redselsfulle netter lå jeg tyskerne ifølge Iin.dustriforbundets der og like etter den siste store krig. Den skildrer inngå- melde,seg ut i god tid om han ble forhørt aven offiser med den! gebåten «Queen Emma». Han og ventet på døden i den ti~ veiledninger ved fhv. regjeringsadvokat Kristen Johanssen. ende' forholdene på et lite sted, hadde villet. Skal den lille det norske flagg på armen, og Denne behandling av «Det tyske H8Andelskammer i slik at en blir kjent med mann bære skaden ved bort- denne spurte ham inngående fangene strider etter min mening mot Genferkonvensjo~ Norge ble stiftet i går», skriver menneskene der. Slik var det føreise og innesperring? Eller om han var ordfører, viseord ~ Fritt Folk 20 / Handels- jo nettopp på mindre steder k l t t. fører eller noe lignende. Vik nen der det heter at fanger kammeret ble stiftet med ialt 800 hvor alle k)'enner alle "g hvor '8 a ers a nmgen legges der v' svarte at dersom det kunne slml -røres ut av krigsområdet medlemmer. Avisen brakte bil- alt blir kritisert og sladret om, hvor man godtok Svolværrai- interessere så var han varamann til fattigs'l;yret. Det øyeblikkelig. Ingen vil vel be~ lede over 4 sp.alter, «til høyre sees mens alle slags rykter har god det? Svaret synes ikke tvilgrobunn. Folk levet forholds- somt. Vi får håpe at regjer var hans eneste kommunale nekte at London den gang kammerets visepresident, Idirektør Heyerdahl». vis lykkelige og hadde det bra ingsadvokatens fullmektig verv. Vik hadde forresten var et typisk krigsområde! Handelskammerets president- til krigen kom. De forandringer den førte med seg g'j' orde iallfa!l i HØyesterett' lærer int;ltrykk av at denne offiseren var mest interessert i 4 fortalte Vik at, da en fange i Om behandlingen ellers skap omfattet følgende andre norske navn: Dir. Fr. Andersen, det mere og mere vanskelig MURES - på den ene og på whiskyflasker han gikk og sinnsforvirring forsøkte å ta stavanger Elektro Stålverk, dii1; 'og innviklet for så mange: den annen måte. bar på. Senere hadde Vik fått seg av dage ved å skjære av Fr. H. Behrens, AlS Sydvaranger. Skillet mellom menneskene, Lofoten herredsrett «finl1er høre' at han egentlig ikke pulsåren, P'l~"'de,andre straf~ Bankdirektør O. Evensen, Den som etterhvert blir delt i to skulle ha vært arrestert, men fet for sabotasje, bg de ble Norske Creditbank Oslo. Direktøl;" stridende grupper, utdypes det bevist at han har vært at han ble.det allikevel på igj en isolert. Th. S. Falck jr.; Pet Bergenske mere og mere, misforståelser, passivt medlem av NS fra deløgn og intriger kommer t!lsember' 1940 til han i mars grunn av sine årrogante svar! Fangene ble i begynnelsen DamPSlkibsselskab, Bergen. Direktør o. Fermann; Sjursøya og det går hardt ut over 1941 ble førttii:england». * tanter for, den norske LoIl- av mai avhørt 'av represen Kull og Koks AlS Oslo. Direktør mange. Særlig rammes de be~ Ombord i «Queen Emma», donregjering, bl. a. av oyer~ Hans Th. Kiær. And. H. Kiær & ste av bokens hovedpersoner VIKS BE~ETNING ble,fangene plasert på dørken retts sak fører Mela,n der. Co. Ltd. Fredrikstad. Direktør og livet blir nærmest Ødelagt OM BORTFØRELSEN idet underste lasterom og der Thorry Kiær, Orkla Grube-Aktiebolag, løkken Verk. GroSISerer mere evne til forståelse kun- 'Fra BrynjulfVi!rs drimali- døgn. Det dreiet seg om flere PAVJ!.]N HJALP for dem. Litt god vilje og litt måtte de oppholde seg i 2~ * Th. Mowinckel, Oslo. General.. ne ha spart disse mennesker sk, e, f~rklarln, g" i retten, Dm hundre nordmenn og tyskere. --'-Held1Jgvis"sa Vik; v.ar,ctet konsul P. M. R~e, Oslo. for meget ondt. Slik boken skildrer de enkeltes livssyh og bo'rtførelsen' gjen~r vi ve~ Da', transporten 'kom til en katolikk iblant oss. H,an Til, medlemmer av kontrouut~ menneskelige, svakheter, ersenthg fr~ Vesterålens Avis: SeapaFlowble, fangene,bun- k:o.m, i:,forbindelse~,ed."den valget valgtes direktør H. B.Hol- deik meget lærerik og har en" '. '"~i det for Øynene og «,måtte, gå Pay~lige ~,untiusog da 'd~nta, Notodden. DirektørQ'llhs. misjon å gjøre hos alle dem,.deretter bje, o,rdet JJ1Jt til bland som noen anctre blin- ne erklærte at 'h~1.ll villi{bril1- Gahr, ' dir. O. Albrecht, United som ønsker å dømme objek-,brynjulf Vik ~ollll s~e dinger>.de ble' ført til' et ung:' ge saken inn' fo'r Paven ::ble Sardines Factories A:S, Bergen. tivt, som tør ha enselvsten'- trekk. red'egjorde for. :t:!~ildel- domshuis hvor vaktsoldatene det end~1ig besluttet at vi Vi skal senere bringe forregnel- di"' mening og vedkjenne seg: se"sf,or1øpe, t,isaken,,sme, n", d~t ~~vog ;siktet~ på' rårigerieskujleføresbortfra London. se over allede,l1orske medlept- o " 't' " '.l~.,,411 d kk t, den:'" ~", ","-,berømmelige' Lofotraidet'OePmen's de',spise. ' Den rls.env"'! e,e,l e,~. mer, SOl'n'besynder-l1gr!IlOi: 'Qgså 'v'slik"for, ho}den.ee; slq.\d.r!t'4.~!i191l~ da,had'qg;1,l.'"lln- ' :,'1.,> >, " :r"denne ~orbitj.qels~ k~.i,ldet omfatter en,j;'el*e 1ler;sqI:ler som ' 'b' k'" C!~,...., ' n,å synes åm~~ ~t'.~or,gevar:i,~å,det~e l~lle., sted" o, ~P.,;~e,blea:rr~tert,,~,~va1fgs-o::7"CXx'''.Il'I:C'I'''~p.aA;a.'''';,\I:d'' ~jsin",~~~..p,~.""t handler om, SlIk var det vel evakuert til engelsk fengsel. ", ",'" '. ",', ", ". ",fang~ne i d~nne redselslicr'{;le krig med ~' dengang, det- nesten over' alt i landet ellers I operasjonen deltok 54 ftord- " ' VedankoIllSten '~ll ~ndcm oppsøkt av errtt-epres1mtant te samarbeide pågikk! også, så mange vil vel synes menn 'som vartllslut\tet ~e ble 'de fotografert.l,sm van., for de 'britiske m:yndigheter, de kjenner' både situasjonene norske styrker i,englarut;': ) skjøtsei,ogntens tilstedevær:" som ville ha'deln til å u:qderog enkelte avmenneskeskjeb- Dagen før hadde Vik hørt ende nordmenn hån,te dem ogsicrlve en erklæring ornat de 70, ÅR nene igjen. at det skulle være sagt på ga- ~pytte'd på dem ble de ført inn var kommet til England fri- Tirsdag den 9. sept. fyller Boken er lettlest og spen- ten at «imorgen kommer de», l en politibil og kjørt, til vitllg. Britisk lov hjemlet HjØrdis 1'1,0 ru, Mossevegen nende, og anbefales på det og for sin families skyld fant fengsle~ hv?f de?le sen~t p~ nemlig, naturligvis ingen adbeste. han det da sikrest å evakuere hodet mn l et Ilte bur. Al gang til slike bortførelser kfr. 67,70 år. Det er sikkert man- Idunna M. ble tatt fra dem, ringer, ur til sin hytte i Kongsmarka, Habeas Corpus act. Da fange som blir fylt av inderlig noen få kilometer fra Svol., osv., og de måtte sove på gul- gene nektet å underskrive lagodhet og takknemlighet, når t. væi' den 4 mars InvRSJ'ons- vet. - Dagen etter ~le de get Churchill en 4:anordning».,..;- satt i eneseller med utbombede nå plutselig står ansikt Jeg er bekymret for vår troppene var da alt ~ommet, de vinduer. Der var skittent Til å begynne med ble fantil ansikt med dette faktum. store nasjons sikkerhet, ikke og på veien opfo;er t~ han og fælt. Den første dagen gene anbragt på Isle of Man Uttryk~et «strålende men- med seg sine arn vorav fikk Vik en fangevokter som i byen Peel. De hadde det her neske» kan mislbrukes. I det- så meget på grunn av poten- den eldste var 12 år. Han ble ikke var så liten aven bølle, mere fritt og fikk gå ut på te tilfelle går jeg ikke av vesiell trussel utenfra, men på stoppet på veien av soldater, men etter klage ble han utgen for å bruke det. Ikke fordi grun,n av de lumske krefter I men.fi~k gå. videre. Sene~e skiftet med en mere menne- uttalte at det var de beste gårdsarbeide. Politiet dernede at hun selv noen sinne har innenfor murene.... kom ImIdlertid en nors~ poll- skelig. fanger de noengang hadde General Douglas MacArthur timann og to soldater tpl~ hy~- hatt.. k gjort noe som helst for å vir- ten og arresterte ham. a vel- _ Gjennom RØde Kors fik ke slik. For noe stort mer en- (1951). en til Svolvær møtte de Viks INNELAST UNDER jeg triste opplysninger hjemk {{BLITZEN», keit og naturlig og liketil enn hustru som fikk et sjo k som mefra fortalte Vik videre _ HjØrdis Norli kan vansikelig til dette indre vesens sjarm senere fikk alvorlige følger I dette forferdelige To av' mine brødre var døde tenkes. Men det dype og ret- og godhet har Paulus tegnet for henne. fengslet måtte vi så sitte ut og senere døde også min far. te livsinnhold som ligger i ut- for oss i disse vakre ordene.. mars måned, sa Vik videre, Min hustru ble innlagt på sytrykket, det eier hun. Det har fra 2. Kor. 4, 6: «Ti Gud som mens bombene suste ned over kehus og barna bortsatt. Vi hun fått v~d arv, ved oppdragelse bød at lys skulle skinne fram stra" ler frem so,m frukten av oss og hele London. hadde det ikke godt. Vi gikk eller yed sinnets for- av mørke, han el1 den som og- dette indre vesens uimotståe- -- Senere kom vi til en ka- som Skygger, bleke og forvir- vandling der - som en modså har latt dets,kinne k i ka våre 11'l<e ~ dynaml"s,ke kraft. La meg tolsk pikeskole hvor det kand ret og led av hukommelses- h l hjerter, for at unns pen i denne forbindelse!få peke skje kunne ha vært bra, er- tap. Dette bedret seg dog e- ningsprosess foregår hos om Guds herlighet i Jesu på bare to ting som mange som det ikke hadde vært så digvis senere. mennesker som elsker det Kristi åsyn skulle stråle frem mennesker vil være HjØrdis overfylt. Fangene ble i denne leiren gode og jager etter det. Det for oss». Det er da man blir Norli usigelig takknemlig for Dessuten var maten 'knapp, til 16. august 1945, da de via som gir sinnet ro, balanse og et «strålende menneske». i bare fra de senere år. I sin bare et par skiver brød pr. Edinburg ble transportert.. I dette ordets rette og egentl1g- tid d gom dag og lite til middag. Jeg hj'em med «Stavangerfjnrd».. kvahtet. Og som avspeiler 'seg ste betydning. Og denne dype a e om ommens a g o de ting :som ve,ier der, sier kan fortelle at jeg på 3 uker De norske aviser sla';;v den i det ytre, i dets vesen og I grunn avleirer seg og avset- Jesus iflg. Matt. 25, 36: «Jeg gikk 20 kilo ned 'i vekt. At gang at det med båten fulgte handlinger. Den dype grunn ter seg i de egenskaper 'Som, var syk, og I så til meg, jeg soldatene forsynte seg av vår 700 minus. 32. quislinger. 2 liojiir' LØRDAG 6. SEPTEMlBER 1958/ (Forts s. 7). mat, er jeg ikke i tvil om. Forts. s. 6-

3 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie,, :::,~ 2014 "":", FOIl{"oG 'LAM)'" ~ UAVHENGIG UKEAVIS-----~ Redaktører: ~, " Rettsvi kerne gir seg ikke Olga Bjoner': Skolen og historieundervisningen ODD MELSOM, aftsvarfig ALEXANDER LANGE Vilde tvangsselge traktoren til Det er en mor som skriver ne lylle sin oppgave. Derfor, Ole, Hauen, men ingen bød til meg. Hun har, ikke vært er det intet mindre enn en på auksjonen medlem av NS, men som den katastrofe når disse ting blir Den onde sirkel ;intelligente og våkne 'k. _ borte. Meget har det å si for {, vm barnets utvikling at det kan Fremdeles 13 år etter ireds-; ne hun er, har hun forlengst ha full tillit til at det som utbrudd~driver de geskjet,ti- gjennomskuet humbugen ved' blir lært er den hele og fulle ge ~yndigheter sin jakt på rettsoppgjøret. Hun er så fullt sannhet. Brister tilliten en Fremdeles,tretten år etter avslutningen av annen wr- N~-folks, penger og eienqeler. klar over hvem Isom, brakte gang kan den forsvinne for G ' "k"ri en i ' all tid. 'Og lærer og hi em denskrig - og mens den tredje lurer l horisonten ---' slår årdbruker Ole Hauen i g nn 'Over Norge. ~ommer i opposisjon til hverdet bø'jger av gammel, stinlrende hets som seige dønninger Gjerpen står tilrest med et Som samvittighetsfull mor andre. For Isamvittighetsfulle opp om dett norske folk. En kan nesten ikke åpne en avis inndragningsbeløp fra etter-' følger hun med i barnas sko- foreldre kan ikke rolig se på uten å finne disse gamle etterladenskaper etter den anglo-,krigsoppgjørets tid på vellearbeide, gjennomgår lekse- at barna lærer noe som ikke amerikanske ktdgtf.lropaganda. De fireste!av de poiitislke,4000 kroner og for noen tid ne med dem. En dag leste hun er sant, at de i beste fall får ~' ' n"'r'g"""historie' med d'en el'dste en torvrengt sannhet. analf~ljetene som sitter rundt i redaksjonrene og,tror det', siden ble det tillyst tvangsauk~ v <= er nasjonalt og demokratisk og til og med kristelig å silippe sjon hos ham over en traktor gutten. De kom til den s~sjte Det er,sikkert ikke lett å alt dettle kloakkslam ut til leserne, har ikke bedre vett, men til dekning av beløpet ~ed verdenskrig og vårt lands være lærer i dag, især histodet er noe n som har det:, al1!e de målbevisste forkjem- :omkostninger. Hauen hadd' stilling der. «Jeg jstusset),rielærer. Så meget må, en vel,. " e kri h kunne forlange aven utdanpere for vold og materiailisme, alle disse som til syvende p~ forhånd gjort lensmannen sver un. «da jeg fikk se at net lærer, at han er på det og sist er ansvarlig for mtmneskehetens ulykke, alle de oppmerksom på at fordringen, det står at tyls,kerne overfalt rene med det Virkelige hensom hører til den onde sirkel. Bom danner grunnlaget for Norge uten grunn. Dette kun- deises forløp, at han vet hvor Det er ikke vanskelig å finnre frem til disse evige krigs- auksjonen, er foreldet og at ne jeg ikke la passere men ga skylden ligger. Derfor må det hissere, disse som bærer fredens navn på leppene, men auksj "d' ' gutten en oversikt over de være i strid med, ~n rettskaf-, onen ertor ikke kunne, fen lærers samvittighet å vold og hets i sine hjerter, alle di~\se ~om seiirer under' fremmes. Han h~nyiste 1,den Virkelige hendelser, slik de måtte lære barna noe som er falsk flagg blant menneskene.,får en tak i, en ende av forbindelse til Lov om forel': har foregått, deæom en skal galt. Han m å jo vite at barna de1ite edderkoppspinn som Snor seg om verden, så kan en, deise av tordrtitger av '27/1 holde seg til sannheten. før eller senere blir på det hurti,jnøst/e opp 'hele sammensvergelsen mot fred Og for nr. 7 paragraf 12, 3. ':ledd Men da lyver jo boka og læ- r;ne hmed hvordan det virkeståel~e melfom menrie,~k.me" mot' tro og idealer, mot Gud, " reren, SIVarte gutten. Jeg måt;" g enger sammen,. Da vil samt til tid, ligere do,msavgjø! '" ft/l.. f kla '. han uvegerlig bli stående som og 'mennesjter. MØnstret er. det sa~e her i, landet,som reiser llikrtende tilfeller. Han;l~e.-. or re ham. hvorfar de,t løgner, og derved rykkes kanute. i,verden eders. " " >,,' : ',/i" :,,',',. "" J?rot~ste,rte skriftlig 'både mot var ur1kt1g~ at det var et gam- skje grunnvollen ',unna et 'Vl'barfør"omtalt det~rst bekla~el,igei"llten.av,lu~t-,~uis~onens kuhrigjørtng o,~eltpolitisk t~kkå kaste me.nnesk moralske livssyn.,sens,:fork~empe~:og bærel'~ i Europa, lorll Bu~sell ~tj.i-avhoi<fels'og.bbudcterstat: skylden over på,andre, f,or åen l~nfra eller til splller in: verpoor 'fiar' fått et slags offis'elt norsk oppdrag: det å, " ' ~'. i avlede oppmerksomhetet;ltra, gen rolue,,slik kan det,kom ", sk-.:.f;~n~n bidgrafi over' koft I Øaakd1CVU;A!le vet'at d~n nln g ssø ks m ål tot :de. skader egrte synder 'og 'f(jrb~t.,me,ti,lr å11gl"tonø, seg. Jeg :vet j:.i"'"!i[.r«',,i:',.. :\j.j.. n :.",,,,,,;, ",t'-""\ll,~f ' " -; 9tl..., vlemoer "~ble-plføjf\' -,,'" '",.." l, '.',,' 'I':. ' "d",nok at ~et ef-lærere som tror a'v~~~on,re f1ikeaklur~t,~ørt~,til, 'v Ar~ :v~... n,er,:.~en: j'iå.-m:' 'i'tor'... 't.',ti' :T,'.r,', ' ' ",Gu~n,~t~e"et.par ~~~'ØY':,l9!Ø1te 'siff IHlmvittiglietved likevel roa vi si,at, vi synes,det er nesten skamm~lil de~e;},' ~an~en.' its ;,,.ne på meg. Fy forjnoen feig.; bare åla b~rnalese det fatale å>gi hans DllQne: i hendene,pi:nmnnen som skrev '~n,l;je:-: "'" " "g e,g~llld, lnger, og :jegsom. tr'oddedet avsnitt llin;torieu' uten å gå ;:rykte4ehetsbok «Underlt~iekorsets 'svøpe:.. Den bok søm,iettid:,: Jkke, ~en,lot tval\gs- v~,rsant alt det som står: i mere inn på det, for på den ';", ','t, ',.' ' ",,t ",', ",,: "~l.11ksj'onen gå av: stablen 2S b k,"" niåten å legge a:tlf!varet over.',~iv det Offisiell,e"E!lgland, ',', 'I.ledende engelske aviser tok 'j' I l'!' '" " ', ' " o a og som læreren forteller, på læreboken 'Og den forfat-,'" "t I d f 'V' i k"" f" #,JI;' "'k.. 'O. ' ',l1. avs. an~. an ors... at, ong " lav, ~ant det nød-ven-",. Hauen., protokollerte " ' " ", sin. i og så l yver" h a.n~ Nå" r dette ter og medansvarlige. høyere :.;dig~:meddele ottenfligat'hail, ikke hadde tatt initiativet,pfo~es~ ogutdypet~enne erløgn er det vel mye annet' opp. Men en må være klar 'tij4ønne,kronikkskri~ing,!og at han først. hadde gitt tri~n,l:ermere,idet han henviste som er løgn IOgså da. Det var over at for,barnet er boka og lateise,til den etter, å ha,k~nferert'~oed,,~tenriksminister :til,'andreas Me,l~nds sak, som tydelig åt lærerens og skolens læreren ideiljtis~ med hver- Lange. Vi beklager bare at kongen'harslette.rådgivereog',det ennå ikke.foreliggerhø~-" autoritet:var svekket;,.tegmå andre. " ", esteretts avg4ørelse i.. Jo sannehg, skolen og læal han øyensynlig er nødt til å følge deres'råd i tykt,og J'. Sl at dette gjorde meg vonb. rerne er kommet i en vanske- 'tynt, ' ". " ", ' : 'Lensmannen meddelte at Så langt morens brev.lig Is~tuasjon. Er det noen som 'c'~u~em denne kongekr~nikør~ner, far ~ et. inntrykk a~' ban ikke kunne ta protesten. Og her er vi vi ved sakens Våger å henge bjella på kat 'ilår en ser hvem det er som roper hurra for diet uly~kelige ti~følge, idet hån hatlde [fått kjerne.auto~i:teten, tilliten til, ten? " -valg. Foruten hetsens hovedorgan Dagblade~;er det nem:" lærebøkene 'og lærerne er bor- ' Olga Bjoner. " Hg også andre krefter på ferde. Nå, andre og andb~ - -. ' te. Og det er jo tilliten som er,, Vi leær i «Norsk Dameblad» så øyet hlir stort'og vått om ; ISa 'verdifull, ja nødvendig, i Lady og Lor.d RusselI of liverpool, disse prektige, varm-. Men h~a, sa, med bladet forholdet mellom lærer og hjert\ede hetsere i det demokratiske paradis. Det er nem- «Norsk Dameblad»? VI tit-,elev, dersom skolen skal kun- Hvis vår 'nasjon noengang. Hg og~å en Lady Russell of Liverpool. Hun har nylig vært toer etter,og ser at,bladets rei Stockholm for å yisle frem - ja hva tror De? ".- na:tur~ daktører Marie Fearnley.,Og skulle bli ødelagt vil det skj e Jigvis en farvefi'.m som hun har opptatt fra den nye rø+ seneredemrer,det noe for oss streng ordre om å avvise, en- gjennom en indre ('ii,ende. versfat ISrael. Den' stat som Lord Russe!'1 of Liverpool ikk~ igjen. Det er JO ingen an1\en hver protest! " har et ondt ord å si om, skjønt den bevislig har kastet enn. D3;gbladets gamle gode Imidlertid lot d ~ t'l t b _ Abraham :rp.ncoln (død 1835)1. l million arabere ut i det ytterste mørke,.drevet dem ved. «MaiS» l ny forkledning, d,et e l a yg mord og terror ut av det land som bar huset dem og deres ' vil Si under sitjt rette navn. defolket både hadde bedre forfedre i tusenvis av år, og stjålet d,eres hus og eiendom:' Og folkene i Dagbladet kjtm,,-vett og mere anstendighetsfømer. ner vi fra gammelt av., Det: lelse enn myndighetene. Det For som et annet ledd i kjeden, Tove Tau; sier til bladet, ~r det blad som for e~empel var ingen s'om bød på Hauem sa er ekteparet ved si,den, av vanlig hets mot den ene part l 1945 talte varmt for at aue traktor og så måtte da lens i ver.denskriglen, sterkt opptatt av Israel: De har i alle år frontkjempere burde henre~ fulgt statlen Israel med, årvåken oppmerksomhet, og de har tes og som fikk. tvunget gjen- mannen allikevel avbryte sett utviklingen på nært hoiiid.. Allerede Lord RussielIs be- nom at de alltid lydhøre auksjonen. stefar var en ivrig forkiemper for zionismen og var med fengselsmyn.dighetene i på- Det skal bli rart å se hva på å skape Balfourdek'~sjonen».' Den Balfolirdeklara- vente av denne gledelige,be- '.,sjon som prisga arab~rn~ ~ll zionistjene og som idaghar givenhet stlappet dem inn i enmynd1g'hetene nå VlI gjøre, ført verdren på randen av, atomdøden. Etter at ekteparet Slags dødsseiler. ',Om de vil fortsette sine ulovnå.llar,skaffet segvihlge f9rieggere i Skandinavia: til"sin ' Så sirkelen er sluttet også'tligheter eller om de endelig,betspg sin propagandafbr det' cfredeli~» Israel, håper når det 'gjelder kongekl'o-besteminer. seg for å la Hauen Lady Russell«a:t det vii lykkes' henne' å komme ned igjen nikøren og hans zionistfoj."~ be:bø14etraktoren sin I fred. tiilsraelmed.. enl1y filmekspedisjgn»., Det håper vi også. herligende lady., født I Frankrike: Med samt gemalen. Like bam leker best. ' Den onde sirkel! LØRDAG ~. SEPTEMBER 1958 Amerikas, største dikter Ezra Pound har fra 1945 vært innesperret i en dårekiste fordi han drev antiamerikansk propaganda til gunst for Mussolini under den annen verdenskrig. Han er nå si'oppetløs igjen, men er øyensynlig uhelbredelig, for da han kom til Neapel etter løslatelsen hilste han byen-med qen gamle fascisthilsen til stor be.fippelse for alle tilstedeværellste. - J'OLK OG LARD - 3

4 Håkon Meyer:. Fra Karl Marx til Nikita Krusjtsjov Vår tids avskyeligste justismord Ill. Lenins første regjering var imidlertid en koalisjonsregjering. Der hadde i Russland v~t en mengde revolusjonære grupper og partier og Lenin samlet om 'seg representanter for dem, som 1 denne situasjonen var rede til å ta kampen for sosialismen d. v. s. mot den borgerl1g-:par1amentariske republikken, som man etter revolusjonen hadde antatt SlkulJle bli l'e\s!i.l:ltlatet. A v gjørende ble det da,. at de som fulgte Lenin også var rede til å hindre den lronstituerende nasjonalforsamlingen fra å tre sammen og ~ed makt tvang den til oppløsning. Dermed ble statsmakten flyttet over i sovjettenes hender, d. v. s. i arbeider-, b'onde- og soldaterrådenes hender. Praktisk betød det, at den reelle politiske makten overgikk fra en front av borgerlig-liberale, sosialdemokrater, høyre-sosialrevolusj onære m. fl. til en koalilslj on a v bolsj eviker, venstre-s,osialrevolusj onære, internasj onalister. Foru tsetningen for at dette kunne skj e var, at man hadde maktmidler til aksjonen. Det var disse militære maktmidler Lea TrotJsky organiserte og stilte til disposisjon. Han hadde for Øvrig vært 'ordfører i Petersburgs sovjet allerede under revolusjonen Men han var ingen gammel-bolsjevik. Med andre ord: det var ikke spørsmål om hvem som kunne samle et mer eller mindre fiktivt flertall innen de arbeidende ma'sser som nå sprengte alle gamle politiske og Økonomiske former. Det var spørsmålet om hvem som hadde makj og mot til å tilrive seg ledelser i en avgjørende situasjon. Det var for slike oppgaver Lenin hadde bygget sitt parti. 4 - FOLK OG LAND Men det varte ikke lenge ikke bare være rede til å ta før det ble nøctvendig å kon- ledelsen, nei, det var det solidere den nye makten inn- eneste som var berettiget til ad. Koalisjoner forutsetter at å ta ledelsen, alle som ikke der finnes flere particentra stilte seg loyale og underordsom skal beslutte uavhengig net seg, var kontrarevolusjoav hverandre, d. v. s. der etab- nære fiender av staten. Opp leres flere autoriteter, som av ytre og indre kamper vokuunngåelig kommer i konflikt ste diktaturstaten, hvis ubemed hverandre. Koalisjonen tinge de ledelse lå i pa.r1iets meuomboosjevikene og de hender. Herav vokste frem venstre - lsiosialrevolusjonære en rekke probl~mer: partiets oppløstes under åpen og vep- makt 1 forhold til militærvenet strid. Den tok. bare et var senet, dets makt over fagbevedager, men dermed var fiend- gelsen, dets maktorganisasjon skap trått i samarbeidets på den fientlige landsbygden, sted, det venstre-revolus1o- d,ets ubetingede makt innen nære parti var varg.i veum, statsbyråkratiet etc. Partiet et statsfiendtlig, revolusjons- ble en pyramide: og medlemsfiendtlig parti. massen i bunnen hadde et- Under slike stridigheter og terihiånden liten elier inmed den oppgave for partiet, gen makt og kontroll over den å holde seg ved makten un- toppen so~ samlet seg om der borgerkrig og kaos, skap- den sterkeste personlige partes det egentlige kommunist- tiautoritetel1 Partiet hadde ist'iske partiet og samtidig det ubetingede maktmonopol, læren om partiet. Det skulle partiet var den ubetingede autoritet. Slik ble den logislm konsekvens av Lenins lære. Etter- Glem ikke Forbundet! hvert som den kommunistiske Forbundet minner om de sirkulærskrivelser som ble sendt ut til medlemmer og stønadsgivere for noen tid siden. Det er et viktig arbeide Forbundet holder gående, se;vom det ikke alltid gjør så meget av seg utadtil, og det er de: eneste 'Organ som med autori;:et kan opptre på de dom:eltes vegne. Men skal ar Lenin VJT ingen motstander av terroren som kampmiddel. N:en hans periode var karakterisert av, at han ikke vendte beidet kunne holdes gående trenges det penger. terroren innover i sitt eget Vi!Jer derfor dem som ennå parti. Han var hensynsløst ikke har ydet sin tributt om grov e.g uforskammet mot ikke å glemme oss i år heller. I dem som ikke aks8nterte net r. 1 'kk o l tt f' < ~j e ve~ l. e sa 8 or ~en- han,s oppfatninger. Men perger lenger, men stryk Ikke sonlig var han fordringsløs. støtten til Forbundet! Det hjelpsom, omtenksom vem~. som forsømmes nå kan ikke Han var en kompromissløs bygges opp igjen.,motstander, men sine venners Gjør din p~ikt _ idag! beste venn. elsket og respektert. Kassereren. LØRDAG 6. SEPTEMBER 1958 Det grunnlag som Marx (Forts. s 6). Sannheten om Rudolf Hess og hans flukt Den som fulgte litt med bak kulissene våren 1941 da Rudolf Hess foretok sin flukt til EJngland, vil vite at den tyske ledehs var sterkt i villrede med hvorledes den skulle forklare - eller eventuelt bortforklare - det som var hendt. Det var jo også ganske fantastisk dette,at FØrerens stedfortreder plutselig dumpet ned i fallskjerm i England. Porvirringen gjenspeilet seg naturligvis også her i Norge, Den tyske Presseabteilung - c,om sannelig ikk e hadde oppfunnet; kruttet - stoppet til å begynne med enhver omtale I av saken, så lai1iserte den en forklaring som skulle brukes, men før den rakk ut kom det en ny før den orrfisielle tyske versjon endelig ble klarlagt. I denne forbindelse kan det ha sin interesse å nevne en pussig liten historie med Knut Hamsun. StJ,'aks etter at den første melding om Hess' flukt til England kom, sendte Hamslm en artikkel til '"Fritt Folk» om affæren, men da innholdet var,sterk~ i strid med det sem tyskerne hadde tillatt å od'feliltli ggjø're om saken, måtte redaksjonen så skånsomt Siom mulig meddele Hamsun at det dessverre ikke var mulig å offentliggjøre det h:m hadde skrevet, da det var i strid med de tyslre direktiver. Bladet fikk: et harmdirrende svar fra Hamsun, som gjeme ville vite hva det v,ar for slags tyskere som våget å sensurere Knut Hamsun! Men denne sak har ogiså alvorligere aspekter, fordi fortsettelsen av av den avslører vår tids avskyeligste justismord. Ennå 17 år etter den dumdristige flukt med sikte på å skape en forståelse mellom England og Tyskland før hele Europa gikk: under, sitter Rudolf Hess innesperret under de mest nedverdigende forhold. Forståelsen av den forbrytelsen som er begått mot Hess begynner å spire frem overalt, både i England, USA og i det nøytrale utland. I Sverige har til og med en krets meillilesi1ær foreslått «krigsforbryteren» Rudolf Hess til Nobels fredspris. Vi gir ellers i dag ordet til det amerikanske blad «Common sense»: Våren 11)41, for 17 ål',såtlen, land og EngIan4.,MeJ;l A.VOAJ~-: hadde Adolf Hitler planene des skulle man kunne Hi. :1 ferdig med hensyn til inva- stand. en forståelse mellom sjonenisovjet-russland. Bare disse to store na.sl.fonene før noen få utvalte blant Tysk- det ble for sent? lands! aller øverste lede:re vis- I mere enn ett år hadde ste om disse planene. Blant Hess grublet over en måte li denne elite var partilederen, få gjort ende på fiendtlighenestføreren Rudolf Hess, en tene mellom England og av de menn som Hitler fullt Tyskland på, og var til S1Sit ut stolte på. Hess forsto be- kommet til den slutning at tydningen a v dette angrepet bare den) mest drastiske og og V1s,ste at utfallet av denne l fryktesløs~ akis,jon kunne ha kampen ville være avgjøreen- noen sjanse til å lykkes. Hess de for hele den vestlige sivili- ble overbevist om at bare hvis sa,sjon. Og han skjønte også en ansvarlig tysk,s,tatsmann bevegel:sen ble utbygget inter- at Tyskland ikke alehe ville på aller høyeste plan ville nasjonalt, bla dette dogme om partiets organisasj on og oppgave, dets forhold til masse jets veldige asiatiske landom- umåtelig risiko, kunne det være istand til å erobre Sov- være villig til selv å bære en ne, til organisasjonene, til staten gj eldende for alle partier yittig \ i en krig mellom Ty,sk-I forsoning. Hess var rede til råder. Han innså også det van- tenkes noen mulighet for en og for forho!det mellcm det Forts. s. 8. ru:ssiske parti og partiene utenfor Russland. Rudolf Hess i Slitt fly før starten.

5 .«De 62» setter hardt mot hardt «Aftenpostens» siste bidrag Nye avsløringer om kupplanene og oljeforhandlingene G uafemalas president gjør personlig Opp Argentinabrev fra FOLK OG LAND's korrespondent BueilJJOs Aires, 20. aug. (,De 62» argentinske fagor. ganisasjoner har nettopp avholdt generalforsamling Buenos Aires. innr~ryi&:k at presidenten nå er sikrere på sin stilling og Viktigste punkt på møteprogrammet var drøftelsen gj ennomføre sine programpo med fasthet vil gå inn for å av den politiske legestreik, ster, ennskjønt han under som nå i lengre tid har pågått konferansen ga uttrykk for ved de offentlige gratishospitaler, i sin tid opprettet av tuelle problemer, skapt av sin bekymring overfor de ak Peronregimet for den ubemidlede del av befolkningen. Generalforsamlingen gjorvisse forstyrrelseselementer. Såret Aramburu Streiken ble imidlertid opp_i til avstengning av deres te-l de til slutt flere vedtak. FØrst hevet under den store flom- lefoner. om å rette et ultimatum til de ka tastrofens krisetilstand streikende leger ved syndikatenes hospitaler omå gjenow: forleden, men fortsatte sene- Arbeidernes krav. re over hele republikken i to- En delegasjon fra forsamtal form av de 5000 leger som!ingen oppsøkte senere presi ta arbeidet innen 24 timer. I motsatt fall blir de avsatt, og er tilknyttet ConfederaciolO. I dent Frondizi man vil forlange dem stilt under tiltale. i Casa Rosada Gremial Medic~. Meget tyder og forela ham arbeiderorganipå at dette mislykkede kup- sasjonens problemer. Frondiz' Man forlanger også at pl"isene på de fremste livsnød eventyr vil dø bort i løpet av talte mann til mann med de~ denne uke. legasjonens medlemmer, og vendigheter skal fryses fast Gorilla-lederne for dette sa seg enig i at fagforeningefagforbund har ført streiken ne selv tar de forholdsregler nuar på det nivå som rådet 1. ja så vidt som til å lukke hospi- de finner nødvendige for å få Videre får arbeidsgiverne talene helt og holdent og å slutt på den nåværende uutnekte å yte legehjelp i noe holdelige situasjon i deres S"O 60 pst. lønnstillegget i de til en tidsftist på seg Jor å ordne som helst tilfelle, hvilket na- siale service. felle hvor det ennå ikke er turligvis har' utløst en vold- De høye leveomk~nie.:r edd.- som reaksjon av harme blant ble så drøftet. Presidenten Det skal sendes en søknad folket, og,uvilkårlig ledet tan- stilte seg skeptisk overfor muken hen på sj.atlig eller mi av fagforenings eller poi1tiske til Kongressen om at alle som litær interve-'nsjon i s~en. "",_~"""''''- '-o./"'''''''_~ grunner mistet sine stillinger Det var nettopp dithen gorillaene i komplottet Ønsket å FOLK OG LAND's 1?etaIt lønn fot hele d~n pe etter revolusjonen må få utlede utviklingen. Men - da tiode de urettltlessig har vært boktjeneste regnet de ikke med los fratatt sine poster. muehachos peronistas! Vi viser til annonse på Videre søkes det Kongressen om en Økning av pensjo «De 62»s generalforsamling side 7. åpnet i en meget løftet stemning ved nyhetene om at tall Da det bar vist seg både Det rettes en henvendelse til nistbeløpet. rike polioklinikker i republikken, tilhørende jernbanearre lesere å skaffe seg den slags ing ti[ a~beidei"lne av 'Sosialor tungvint og venskeligfor vå Regjeringen om th:bailreleverbeidersyndikatene, er blitt ganisasj onen Fundasj on Elva bøker som makthaverne ikke stormet og besatt av syndikatenes medlemmer og åpnet Peron, og man krever utlevert Ønsker lest i Norge, har Folk liket av senora Eva Peron. og Land i samarbeid med det under nye leger. Men!> forsamlingen satt i sine drøftel"' tyske Druffel-Verlag bestemt ralforsamling den 28. august. Det er innkalt til ny gene ser innløp det også meldinger seg for å starte en Boktj eneom at befolkningen selv had- ste. Kampen mot oljeprogrammet. Vi holder et lite lager av forlagets bøker og våre lesere kan da så lan~t opplaget til de okkupert sine polioklinikker i Lanus og Avellaneda, to store industri og arbeiderstrøk ved Buenos Aires. Okkupasjonen. foregikk under,~nhver tid rekker regne med begeistrede leve-peron-rop og å få effektuert sine bestillinavsyngelse av nasjonalsangen. ger omgående. i kampen mot bolsjevismen Dr. Horacio Sueldo Partido Democrata stiano har i en radiotale nettopp kommet med sløringer om den revolusj onære bevegelse som forberedte et statskup den 8. juli. Komplottet regnet med Leger fra Centro Medico del De bøker det dreier seg om Buenos Aires, som plutselig har vært eller vil bli omtalt Forts. s. 7.. kom tilstede og erklærte at de Folk og Land etterhvert, stilte seg til disposisjon, ble '\IV\"''''''I\I''I\IV\f\.'V\o'V\o'\JV\lVV'\, møtt med stormende begei3t- men vi viser foreløbig til den ring av forsamlingen, som korte oversikt over hver bok i tysk hlfper Vi at vår boktjeneste vil være en hilsen ute spontant reiste seg og applauderte de lojale leger. Det ble opplyst at medlemmene av elektrisitetssyndikatet i Buenos Aires har stoppet strømmen for de leger som befinner seg i streik. Likeledes akter telefonistene å gå annonsen. Såfremt tiltaket vinner an- fra den store verden, og vi vil klang blant våre lesere, vil vi særlig anbefale disse verdifulsøke det utvidet med bøker le og vakre bøker som gaver også fra andre utenlandske til folk som har litt mere i forlag. knollen enn det som er van- For alle dem som kan lese ~lig her i Norge. med falskmelderne Tåpelig angrep på de spanske frivillige fra kampene på østfronten. Og en mere innsiktsfull kommentar i «Fartnand» ligheten a v en Øyeblikkelig General Esteban-Infantes: Blaue Division. Druffel-Verlag, løsning, men ga ellers bestemt uttrykk for regjeringens vilje Leoni am starnberger See. til å løse problemet på lang Det er fantastisk at en I der daglig proklamerer det sikt fra grunnen av. Noen av CGT-lederne uttalte etter sammenkomsten med ikke bare kan bestå i et land nismen og alt dens vesen, fin avis av ~ypen (,Aftenposten) hellige korstog mot kommu presidenten at det er deres som roser seg a v å være no- ner dette nydelige konservaenlunde opplyst, men at den tive blad det vel anbragte å til og med inntar en d'omine- servere et «spesialtelegram j ' rende stilling innen norsk fra en herre som heter Ricavisverden. Og ille må det stå I hartl Scott Mowrer - og hvis til med et politisk parti som politiske og rasemessige ut.er tvunget til akseptere not:.spring det ikke behøver il. her~ slikt som «Aftenposten» som ske tvil om - med et fantastisk et slags politisk hovedorgan. angrep på - Den bla di Nå fikk det enda passere at visjon som med våpen i hånd bladet så hensynsløst ublygt kjempet mot den fare bladets lar de :forretningsmessige parti sier seg å kjempe mot! hensyn dominere og at det Det heter i dette nydelige uten li skamme seg manøvre-/ telegram blant annet: rer sine åndelige seilfiller etter de lumre IUlftninger som kalles «folkemeningen». Verre «Det er gått tretten år siden mtlers tredje rike gikk under, men her nede dukker gjengan er det at bladet slår alle gerne fra aksetiden frem rekorder også når det gj elder deles frem fra tid til annen. Som regel skjer det med myndighetenes velsignelse og bi politisk uforstand. Vi roter litt i den åndelige stand som noe nasjonen kan søppelkasse som heter «Aftenpost~n» være stolt over. Slik er det foi og noterer OSE eksempel med Den blå divisjon at mens hele verden står på som kjempet ved tyskernes side mot russerne i den annen randen aven ny verdenskrig verdenskrig. og mens bladets politisk hyr- (Førts. s. 6J. Soldater fra Den blå divisjon. LØRDAG 6. SEP'l.'EMBER 1958 FOLK OG LAND 5

6 Den blå divisjon SvolværraidefFfa Marx til Nikita Krusjtsjov " (Forta. frø. s. 5). mort illivasjon Og tillatt Eng- (Forts. fra s. 2). ' (Forts. fra s. 4). skarernes marsj al og fører, Og så durer det da løs i den land å bygge opp sm makt Ved hjemkomsten fikk de hadde lagt ga plassl for mange statsbyggeren eg verdensfrelvante stilen fra de samme og maktbalanse, var plutselig fleste fri mot å melde seg for tolkninger. Men Lenin ga in- seren. Så var språket innen kretser som helt fra den forsvunnet som uoverstigelig de hjemlige politimyndighe- gen plass for.slike tolkninger, håns eget parti, men dessspanske borgerkrigs tid har voldgrav. stalin og hans ter. OverrettssakJfØrer Vik hans lære om partiet var ab- vetre også innenfor de utenforsøkt å bringe også Spania tronfølgere behøvet ikke å fikk sin hustru ut fra syke- solutt uakseptabel for sosial- landske partiene anvendte under det røde herredømme spasere over havet. Våpnene huset og reiste sammen med demokratiet. Det er derfor man samme forrykt-panegyunder applaus fra slike kon- kunne ta luftveien. England henne til Svelvær. De kem fullt berettiget å tale Dm en riske språk for å karakteriservative organer som den opplevet V 2 som skapte tilløp hjem den 2. september. marxisuslk-leninistisk lære i sere universalgeniet. ' politiske analfabet «Aftenpo- til panikk. Allikevel gikk det motsetning til sosialdemokra- Nikita Krusjtsjov hadde sten». Vi får blant annet høre sammen med Amerika cm å HJEMMET ØDELAGT tiske 'Og andre sdsialistiske mange årsaker til å',avregne at «det finnes ikke spor av gjøre kommunismen til ver~ lærer. De kan bygge på Marx, med Stalinmyten. Den nær- Huset deres, et av de bedre men ikke på LenI'n anger eller skyldfølelse i for- dens mektigste ide og våpen- " meste hensikten var' vel ikke bindelse med Den blå divi- makt. Nå har l,tommmunist- i byen i gamle dager, var nå Men Lenin døde i 1924 og å åpne veien for en liberalisjons innsats». Tenk det, diktatorene redusert England et trist skue. ~()mmunen siden kom strid mellomgrup- sering, men å drepe en død Hedda! At ikke disse som fri- til en ynkelig makt. De briti.. hadde bes.laglagt det, fylt det per og pensoner. Denne stri- autoritet, som ellers kunne villig satte livet inn i kampen mot bolsjevismen og for Euske øyer kan raseres til kir'- med husløse eksistenser som dens innhold var selvls3<gt be.., kemme til å hvile sem en uu- ingen andre ville ha, og det stemt av de vanskelige og d r b dåd Il D ropa dengang da. alle dagens kegård. Havet er plutselig var ingen plass for Viko~ kompliserte loppbygningsepp- v:: g ør r el å e~f a e't et forv. andlet til Englands ll'l'tk- h f' ~ gavene. '.M... en.,.hakdm.. lå h. eie. n ven 19, Sl ra" a ogk. t b k' r Irer." ans,~anlllie. Densiue av sa-,ti, o d tt d b'ld hadd ommums e Jempe e a l - teligste fiende. Nå sperrer ha- k f" tiden str'l den. om hvem som sa e e gu e,l e e te seg me d stal ms ' bl o dh un- vet landets befolkning inlne». orden en lkk i han ' først brakt itf skulle arve Lenin,s autoritetvæ,r y l t av~o tt er og mus og der skammer seg! I og ta makten i det autoritæ:.. "orm og elendlghet o~ at man Heldigvis er ikke all poll- Sjelden har vi hos en en samtale med ekspedi- re parti.et. Det ble Stalin ISlO. malt for lenge hadde tillagt det tisk tenkning i N orge f er- mann U tenf Dr N' asjona l Sam- sjonssjef Nygård i Justl s de- tok s.eiren hj'em, han var p'ar- en rna kt og autorite t, som. det dummet i. d en grad som c Af _ ll'ng funnet en s å kl ar f Drs tå - partementet i Oslo hevde't. tiets generalsekretær og han 1kk e ti l k em. De t er m ul 19 at tenpdsten» gir uttrykk for. else av hva det virkelig drei. denne at det ikke var noen benyttet seg av Lenins dogme Krujtsjov gikk for langt, - Det er glimt av forstå-else å er seg om. Det er bare en vits for Vik i å reise til Svol- om partietsufeilbarhetog au- det finnes mange vitnesbyrd finne hos de mere fremmeli- slik forståelse og et slikt opp" vær da byen var nedbrent, og 'toritet, til selv å erobre plas- om hvilke innsikter og hvilge, og så får en da for Nor- gjør med gammel synd og like dårlig orientert var også sen SDm den ufeilbare autort- ken oversikt Stalin var i. beges skyld håpe at det er disse gammel urett som kan redde lagmann Solem sa Vik. tet.en. siddelse av og hvilken smisiste SDm får overtaket ovei EurDpa og for den saks skyld ' Vik forsøkte å få sin sak Og da makten noen å-r had:" dig og energisk takttkkerl1.an de underutviklede avispoliti- hele verden 1 dag. hurtigst mulig inn for retten de 11,ggetfaJSit 1 stalins hen, var i det. spill, som tilsi~t ga kere, som fremdeles er så Men hva så med «Aftenpo- da han kom hjem. etter å ha der, fikk de indre pattifor~ ham en så uhørt stor. gevinst., redd for sin tidligere alt an- sten'> og dets perfide angrep nektet å vedta et forelegg. og hold ny karakter. Massefor- Men stort sett, hadde net enn ærefulle nasjonale på Den blå divisjon i en slik saken var berammet, til den følgelsene og massehenrettel, KrusjtsjDV selvsagt rett og holdning, at de koil1.irler f stund? Hvor lenge kan HØyre 12. juli kl. 17. Han og rett~-, sene tok tlf.. Kulakkene 'falt, I~tteisell måha vært stor selv skade fdr åmlste bort. selv være tjent med en slik belast- vitnet ventet og,ven/tet,offiserskadrene.fått,'ltmins 'om marl.'p'å:visse hold~fot' ekdet vesle politiske vettde ning avpdlittsk åndssvakhet? på do~merefi, sorenskriveri lfamle venneskar,e falt for sempel., i., Øst-Berlin, stadig :matteha yærtl,b~sittelse av. K~ det ikke være på,rtlide Rognliell~,men d~nnehadde bakvalske1ser. falskhet, tortur harviilett.bevare' hans autori- I cfarmand» finn~f.vi,~e~,,~p,,,!pi!~,:,,~l~!",,il'ie(lcaftenpq-,fått en,ml$visende beskjed,gi,og fettsqppgjørl Sbore grup- tet SQm vitperjiu,cil'esttiden. des en bemerkelsesverdigar:.,s~en» d.et,somvenstre måtte kom ikke. FØrst 1 d'esember per'av ~~~~~~-'~ISorii's&1ålrtl~Of,:'SØnr"tehtikkei avhøyesterettsatvokat gjøre med ~gbladet:t? L~ 1946,kDm den så opp etter en granter-falt; I etkvart;rh,un., trer, l~rerog'skr1bent 'kan E. Steen-Olsen: cfredensldr- bladet sitte der.ogpusl~ med teiefon~kirinkallelse.,dre låmaktenulinnskr~nketil' Stal1u'overhodet'ikke SiaesWkegård:., hvor 'det.bl. a. he., sine annonser ogsinifortje-,ved., dommen mistet:,~k.~ ~,~tens handelrpg de~~les med Lenin og den ',dyrkelter: nes.t:, menslå~ndenav de~ Vik sin sakførerbevllling. ' l?:nlysende at~ær~ll' l,i~e:nn: se han harv-ært" gjenstand <Winston Churchilll gikk i politisk. Sin innmeldelse,1. NS fot,- tiden ble by~,.,get vi1er~."ij~ lfør.har ikke'ståttlnoe rime-,,--'-"...,.,. med den' makt og d en * klarte va k Vik bl.' a. med'. at det stalinistiske den marxisvisk,:"lenmistil~~-:, læren Til læren llg.,. forhold \", til hans ',... arbelder. a.l Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 dik~tor som ha,n i ster.~ere Og.. Den.blå divisjons innsats 1 Dr ;mmet en erkl~tmg, fra som til læreren' fikk man 10~M.e. n' han v. ar en' USed.. vanlig mere rammende ordelag enn Europas kamp mot det bqlsje- en orske SakfØrerforepj,ng å sverge ubetinget og skulle utrustet marin og spilte en noen anhen hadde fordømt vikiske trykk fra øst har alle- om at ~edle~skap i NS ikke man leve",sitt liv videre ili_stor rolle ipartietbåde'.før;og som summen av ondskap, rede fått sin ærerike p1.as:s i var iforenhg me~ forenin- ne n i ordeil korrl~~nistis~eunder,'revdlusjonen, bmenn djevelmakt ogblodsbesud1et historien, på samme måte ~n~t ~ver: ~g JustI~depart i- verden :i den perioden, fikkll.ldti i første plan. Men,hans maktbegj'ær. Bare KrusJ'''"J ov som de norske frdntkjempe- f.e e s Junstforenmg opp- man. sluke'godtroende all den begavelse var ikke a. vintellek- "'" D tk 'h k Aft ordret V'k t 1 o.,,' har gitt Stalin en verre at- res. e an ver en«en-.'.1, I it melpe, seg løgn og all den skamløse eg tuell art, han var hverken test. Fraruklin D. Roosevelt posten) eller bladets mystiske inn l ~artlet....." blodige undertrykkelse, som tepker eller pelemikersom «korrespondenter» rokke ved..~mmoppfatningavsitua- hørte Stalins despoti' til. Lenin:GJ'ennom ensemm'e og slutte gjorde seg det til hankunr,te alliansen. for å An- For de av våre lesere som fø- sjonen. den gang var at det Under Stalins levetid var bitre,. emigrasjbnsåt hadde gelsakisk opportunisme kjen- ler trang til å gjenoppfriske beeste VIlle v~re. å 'sette. opp der tilsist ingen grenser for Lenin lært Europa å kjenne. ner dessverre ingen prinsipper minnetomdette gamle våpen- n nors~ r,eg]ermg. Tyskerne hans geni. Han var en gud- Han hadde bare forakt til og ingen grenser. Med denne brorskap i kampen mot s'ta- hadde Jeg overhodet ikke dommelig allfader, solen som overs for'de eurepeiske livsalliansen begikk Churchill og lins masser, vil vi henvise til kor:takt med. Da l~rigen kom ga landet og folkene deres og 'statsf'ormer, men til en en bok av divisjonens. siste sa Jeg, fra meg alle tillitsverv livskraft, skaperen selv, h.ær- viss grad va r hans 11'V preget Roosevelt - som begge tiltok kommandør. general Emilio og f orholdt meg,helt passiv. av den humane vesteuropeiseg krigen'-- diktatorisk det mest makt skjebne- under Esteban-Infantes. Den er E n pa~,san~.. nevn t e Vik at uttalte at «de» allen\de had- ske mennesketypen Stalin svangre forræderi mot sine ~o~me:f; ~~S~!ovt:q,e~tellse en s~yrmann Windsrygg fra de vært en hel uke i Svolvær var og fortsatte å ~æ,re en land, mot menneskeheten og ~~arn~~r:e~ e~;, eon~ ~m ~TDS l norslk st?rmannsuni- Og sondert terrenget. selvherlig orientalis k 'hermot alle prinsipper for demo-' Bl D'... aog el er orm var os pa fange.båten skertype uten snev av human kratisk livsfø,rsel.«aue lvlslon»'. enera en <i,q~een Emma». Han hadde ERSTATNINGSKRAVET tankegang. Men de to menns Vesten l 't'k h. d t ble senere den spanske ogsa høx.t.at. en. ungdom om- Sitt erstatningskrav hadde ytterst forskj'ellige Vl'rksoms pa l l ere ar l e hærs generalstabssj ef og b db tyvende århundre vist det en merker hurtig at det or, en VISS ang fra TromsØ, Vik basert på et tap på 10 het fra århundreskiftet til remest fantastiske kortsyn. Tru- er en høye.. e offiser med I kroner døgnet, dvs ar~ volus,jonen utviklet naturlig man telefonerte tii Churchill internasjonal erfaring som n:ann hadd ialt døde, beidsdager i fire og et halvt to vidt forskjellige typer., og stalin. Også Stalin bekref- har æren av dette min- sarede og savnede. For norske år. Det bl~ kroner. - Den mann ISom iet kvart te at han var svært enig i at nesmerke over den spanske froiltkjempere fra LQningrad- Dessuten ble han gående en- århundre var Sovjet-samvelatombomben ble sluppet. Han frivillige innsats i annen ver- ~rollten yil det være av særlig da 300 dager før han fikk be- dets diktator og den urokkenevnte ikke at Japan var et denskrig. Det deltok ialt over mteresse å le!';e denne bok gynne med noe igjen. Det blir lige autoriteten innenfor den Øyrike. Og at atombomben spanske 'frivillige på fol;di Den blå divisjon også ytterligere kr. I for- kommunistiske bevegelsen, over Japan i realiteten eks- tysk side i og utenfor Den blå h.a(i,de noen av sineh1;lrde~te skjellige, takster overlius eig satte: imidlertid i høy grad ploderte o~er London. Havet divisjon og blodofrene' var kampe pågette.frontavsnitt. bortkomne saker fra hjemnlet sitt preg på utviklingen. For -....hadd'e bes1r. "t tet Ø."";. l~ et h ~,. D Boken kan l'. 'bi.e.. skaden.f!.. n. satt t.il 5'60'0 den "..,~nlige vesteurop~ er "to DVU'. ";JV JH~ arue. lvl:sådnens,: 15OQO,...' ever,e;:; gjennom. ',.. ~... =-_=:::::-:=--=-~-::--:--=- -= -.:.. Fol~ og4nci~sboktjeneste.kz:oner og i alt dreter erståi:- ha;p. som en av dette århun- 6, :r01ik OG LAND._ LØRDAG 6. SEPTEMBER 1958 ningskravet 'seg 'om dr~s mest 'å, vskrekkende des- M. kroner. po t er.... men han var en stats-

7 A rlrentina brew Dette er HjØrdis Norlis hjem. Hun er.født her. Hun er vokst,opp her. Herfra gikk hun ut. (F0f't3. fra 8. ~)i~ l" virke~ noe mer~ltg på nor- en sommerdag i 1910 : for å deltagelse avførende kretse'r skei lesere. De. kan. opplyses hente sin duskelue. Her har i UCR del Pueblo (ingles) og at flesteparten av disse er hun siden bodd all sin dag. Og noen isolerte grupper innen folk med juridisik utdannelse, her treffer åremålsdagen devepnede styrker. Det frem- og at disse har rett til dr - henne. Nå går hun inn i cden går at general A,ramburu stil- titel). gyldne alder». Vi hilser ved te seg avvisende overfor ljreskyl,dningen mot l nngange n og Ø ns k e r mg" e e t kupplanen og har søkt å p~si~ Aramburu og Rojas. godt for dagen og for fisere de ivrigste revolusjons- årene som kommer. Og vi makere. Det hevdes fra en- Aramburu og Rojas er beg- hilser hjemmet hennes gjenkelte hold at 8. juli-komplot- ge ganske nylig blitt gjen- nom de mange år og synger tet først og fremst hadde til stand for beskyldninger om med Anders Reitan: mål å forhindre utviklingen «økonomiske uregelmessighe- Guds fred over huset hvor av oljeforhandlingene, som ter» ifra en diputado. Noe kjærlighet bor da,. pågikk. som later til å smerte dem. Og hj ertet har smeltende Så har man også i august begge meget dypt, skjønt det stemme, måned hatt kontroversen. ikke er svært lenge siden de Hvor fremmed og kjenning, med Chile om eiendomsretten selv strødde om seg med llk- hvor liten og st'or til øya Snipe i Beagle-kana-' nende beskyldninger ~'Ot Så hjertelig møtes som len. Det er jo merkelig at. dre! ;De har:, forlangt oppret~ hjed.?-me!,,denne' eldgamle tvist.akkurat tet enæresdomstol for,å. un., i".,", H. A. nå. skulle' anta:dimensjonerldersøke sak~n/'.. demsbeste! FOLK OG LAND's boktjeneste Fra lager leverer vi så langt opplaget rekker følgende høyaktuelle bøker fra det tyske,druffel-verlag: Mare Augler: Gotterclii.mmerung. Forfatteren var under verdenskrigen fransk ungdomsfører og «kollaiboratørb, Han deltok som frivillig på østfronten som underoffiser og var senere redaktør av «Combattant EuropeeIlJ). Augiers bok begynner med at han som følge av begivenhetene i 1944 må forlegge utgivelsetni av dette blad for de franske krigsfrivilligetil Bel'lin. Han forteller om den siste bombevin1:.er i Tyskland,. om opplevelser i Sligmaringen, marslkalk Petains tilfluktssted og endelig om sin egen flukt over Alpene til Mailand, hvor, forfatteren opplevet Mussolinis siste dager. 208 sider. Innbundet i lerretsbind.... Kr lise Bess: England - Niimberg - Spandau. En skjebne i brever. Rudolf Hess' forvovne, men forgjeves fre<isflyvning var en av de mest dramatiske begivenheter under annen verdenskrig. I innledningskapitlet forteller fru Hess om disse skjebnesvangre maidager 1941 og så lar hun sin mann selv tale gjennom egne brever: emden ensomme flukt til Skotland, årene i engelsk fangenskap, månedene på a.nklagebenketne i N'Urnberg og tatniker og samtaler bak feztgselsmurenei Spandau. HessJ~leSom kjent uttrykkelig frifun,~et f0l:),t.iltalen om. ~~forbryte~~r'pl:enble,dømt for«sam,mensvergelse mot freden». Selv denl gamle kyniker Wiristori ChurChill reagerer mot den grusonune behandlitog av Rudolf Hess Og skriver i sine krigsendringer; «Når" jeg 'tentter over Hessa.ffæren, så er jeg 'Rykt'tme 1 g'åte~cgår:ut'på;al ',itilslritt Vil-jeg ha f6rhøyeldi K, øp';'he en fremmed stormakts agen': sen av ågjertgi,en Urtite..' ter står bak, i den hensikt å Press-tnelding>ont'at Guate., Pr'Ost A. E. Hedei:n: Riste>';' ptovosereenvirkelig alvorljg maias 'president/general Y:di~ rieforfal:;;kning Og rett~kan~ ~$ltuasjonutav deruille,affæ7 gotas;fforrtge uke har 'spar' dale. ',. glad for at jeg ikke har,ajpisvaret hverken for \hans l)elhandimg '; re,i,og 'Således legge hin.dl"in':' ket og spent Og dratt til «New Send oppgav~,til oss 'Over dengang euer nå -.--,». Hes~. viser seg i side brever så langt fra ger:i veien fol1. gjemn'omførin7 ~ork' 1,'irrtes~ 'kotrespondent i.f'olk Som bør ha <lem c-:og.jle,. ;åvære q,et åndelige vrak som propagandaen gjerne vil gjørehb,m 'gen: av nasjonenes. oljep~ GuåterhaJ.a,~:, lsi'sa1ten til a.et løpet~r, '. '.. nn. ~to.pr.. bro" tilj.'!'vertimot viser de at han,er. en mann som med overlegen, ja,. gr..'... Chile på Id tå....., 't" ' " ". ' ",: ~.v,nesten f.ilosofisk storhet bærer mn'skjebne, som en tysk avis skri- ~...,.. Sl~ s... ~.$,. r Ju.el,llper..amen, SfU,11e; overfa11 sjyreqjver.. girq,j5028; F9rbun':'.,..., '.' like foran valgen~, og, det :er V~;r"i~t J;~porterlen. )la9:d. e pub,;. det, B. oks '.14. Q.s'" lo. '. V~... e. ks.pe-.".' ver.~.denne;.bok.,. :, '.! ve l 'kk'" d t,.,'.., s1der... Innbundet.. i ler.. r. e.t.s. 'bind. l e eg' un resove;r,~,:w;t- lisert falske informasj(mer,,~ derer QI'f}sjyrene,dlrekteher,.," Kr pedalistiske mtell!esser':ullqet ~;rt~ate~al~~avi.& ve<i :navn1ra. ~,de:qm~,brosjy:r:e(bli Walter Nowotny: Fliegerwuniler aus østerreieh.. '.' disse' forhold er.i bev-ege~~ l,«p,rensa: r.tbre», '.Sari'!, betyr fri.spredt like hurtig som de fo-,.' Oberst Sund!o omtaa.te: for~rt" t~d siden i, Folk og Land beg1- lbe~e; land. '..:.:- '.... "~ l~ress~:.~ E,tpoUtisk 'ill~einaga::re~åen<ie. '.',:' :,.t i.".',,i venhetene Lforbindelse medfor~~enepå å skjende minnesmer- "Sei~r tor 'pet6nisteiii! ~~,.p.,~;1i.betp.erker :p.up1oristisk, t".\ '...,.",.",I., ket over denne verdenskrigens' b.nsk;je mest berømte krigslf1yger,,:,",c\', ',';i,' ;.'(~-. ~~tj~de talløseju~es"d'u1;>pis'.er "',An'b'ud.', som selv hans.engelskemotllw.ndere :viste den siste ære da han 'lh;yedtl!-g'e1sen.ay.. d~;~~~lt~,sqpl:,,",;g~~cl;i~ ~y:er,.l;lele::aet.. ' " ft l';.,';.;1' >r' mistet livet i kampen for fec:li"e~il,.<iet. Bakerier utgitt a.v krlgs-,lov for yrkesø"1"1lnnp.ne. rp.!!,~" ".n'i"''''k~~.. 1r lrnntin' e'nt'. ø,'. flygerens b. r,or og... innledes ~. 'lbt 'lø. r r. t' forord. av hans ridderlige "~t}:~:es... ~. 'Jn. '.'.,t.c rr.~\p '.~... ~.fa.._' '. '.t'"t'.:.'. ~.".f'.:':'.~ '.'... r "e:,~'.'~.. r ' e se t.. n'. ~t;~'.'1" '~.' ~, :PA,huggj.:1ilg,f)g',:~llemctnft,.ay franske. Inotsta,nder, Pierre CliOSterm~. Han Peker på at frem- r?;;g...'",.~ ik,.!'!,,tt, ; ~.",,::-,~,~ ":7.., "'Y)~'" JEA'W r. T"'''';':!et;,,; tø~rt},. paztt;j-:fgraa:ttø~..,..... ;~e4.~:rl~!;;,(f():r.! IOP:P~~~:r;>,~',hverkent'den!riJ:t,presseeii~r :~es."';':'''c,.ff..,,,,,...,.;' tidenml\.~~:diase(~lte;die~, ~~ 'fu#' ~~dein tyskena.-,,~t(t;e;e1:,en)ov4.øm ~l.)regu-.det;;autent1ske;; no.rclameri-vanlige,jorb-ehold.. " i.,sjol)g ære!ovef:.alle. Jim~ :~~;";" :.,'"..! i...'.',1,.;',;::'11,,18l~i:,iie~1~djk~4!;,p~a1-ka~lcq' folk,. bøt legge,s~ "..,..".' "".....,,140 sider. Rikt. illustrer~. -Innbundet t lerretsbind. w.'''.l:;~...,n.trs, :"vit~ojnhet. øs ti~te 'siyegg;'il' 'b'løt; nlr ':det"m'b~:~ r"cf:.~~"'".~,i'i~': q.:~~-":':i;"'- :"(" r,~;n.;,..:!.-... "" "'.'~.,~.'..'.~."~' '.,..'.. ~, "~.'" >.!h. i;;)~i:h';i.j>;\~:~,:~jqo. 1.. '6.-.. ".. '.", :' " Ma 'nbila ' Fhteide" i,'" ~.-" ,Q(l;';J::;:s gje-~opps~~<ienr~.,(le~ gyniier' ',,"'Opptre,statsmenn. '.. r. '... i.., : " '.' ~.~..JoaClLUn \ron' :Rib~elitft'oP: 'ZwiScben LOndon.dMoskå.. nasj,()nal~ arena.".c!opro.sisja- so:tn: ikke 'vlltå1e'd~reifdn,:",'.::,~" Finneidfjlord" ",~ sensas.ionell bok, som giri et annet bilde. ay utenril~smlnlster,':~:hll.r hamret på a1trdenn~'fdflna~jonsmessige, forn~-, '. ' von Ribbentrop enn det propagandaen har.etterlatt verden; Bo- <lov, vil føre, rett inn l, totali- meiser.. S. ken er utgitt av fru von Ribbentrop og gir oss Ribbentrops er- tarismens favn og' favorisere" Noen kasser indringer og siste opptegnelser~fra;p,ø4ssellen i, NUmberg. Dette er.,en' peronistseier i,syndilæ,1;ø- et historisk dokument. Det va~ Ri9bentrop som undertegnet avta- '. ne., Visepresidenten,,dr;,Ale- 7 O. år. gode høstepler og vinterepler l~ med Sovjetsamveldet Oil han 100m i personlig berøring' med jandr'o Gomez, har sluttet seg tilsalgs. alle datidens førende statsmejul. 'For alle his1/orisk og politisk til oppos.isjonen 1 denne s~, (Forts. trø Bide %J. Arne Bergsvik, interesserte lesere er dette et kildeskrift av første rang. noe som synes å bekrefte de Kapp. 336 sider. Illustrert. Innbundet i lerretsbind kr. SI_ var i fengsel, 'Og I kom til hyppige seiglivede rykter om meg». Det høres liksom så en- Goeneral Emlio Esteban- Infantes: Blaue Division. en alvorlig meningsforskjell keit og ubetydelig. Og allike- Oslo Sti,efabrikk På et annet sted i dette nummer er denne bok: også nevnt i formellom president og Vise. vel _ det er det s'om teller, bindelse med Aftenpostens fornyede angrep på. denne spanske fri- (Rent apropos: de argentin- sier han s'om kjenner alt Inneh. ALI' T. JAJJlDE, villige innsats i kampen mot bolsjevismen. l"orfatteren, som nå er ske politikeres dr.-titler, må ~Hva I har gjort mot en av generalstabssjef i Spania var divisjonens siste kommandør. Boken disse mine minste brødre, det Mosseveien 8, Oso har også et avsnitt om den spanske frivillige innsats utenom Den har I gjort mot meg>. Det er Skyvest1ger oljet ml eadl- blå divisjon, Blant annet deltok det spanske frivillige helt til de bygger i stor stil, en krig fører hemmeligheten. Realverdien merte beslag. Takstiger av siste kamper i og om Berlin.. og taktikker, som oppnådde i mennesket. jern, malertrapper og helsba- 136 sider. TIlustrert. Innbundet i lerretsbind. Kr ; så store resultater, at neppe re I'Oftstrapper. Helmut Siindermann: Alter Feind was nun? noen mer enn han har un _ I dens stille bunn, TItt '1, priv. 1'1 W1.,. Fodatteren var ;;;om stedfortredende rikspre6sesjef en av de leq,ergravet og knust den gam- I den dype grunn le europeiske verden. Gjemmes livets. edelsten. Arkitekt Han førte Lenins lære vi- 70 årsdagen sin feirer HjØrdere, han anvendte dens dog- dis Norli i barndomshjemmet mer innenfor og utenfor par- sitt. I ensom majestet troner tiet og fordi han var bestem- det der ute i 'svingen ved mende for den videre opp- Kongshavn, 'like under Ekebygning av riket, skapte han bergåsen, hardt trengt av den nye dogmer, som etterhånden stadig travlere Mossevegeh,.inngikk i lærebygningen. La snart nesten som et ledd av oss bare nevne et par: kollek- den. Og rett nedenunder lartiviseringen av landbruket mer jernbane'n på 'sin ilsom-i som veien til sosialismen og me flukt mot sør og øst. Men gjennomføringen av den:~en- kom innenfor! Du blir møtt traliserte statskapitalismen.av ro og fred og hjertevarme. som samfunnsprinsipp.og fra den romslige veranda- (Forts i neste nr.). en rfax,tgerøyet ditt fjorden og 'øyene. og Asker- og Bærums- Håkon fm!e~r, asen, der de blåner i vest. HUSTAD BÆRUMSV. 5, ø. ULLFRN Telefon Oslo Tannlege MARTIN KJELDAAS Hansteensgt. 2 Tlf Annelise Parow TANNDNS'B'.l'MNG 'Trondheim TANNLEGE MAAMOEN Hansteensgt. 2 Tele! dende menn blant Goebbels medarbeidere og er ogslå selv en kjent publisist. I denne bok tar han for seg det tradisj~lle engelsk-tyske fiendskap. Av do~umentarisk betydning er fremstillingm av forhistorien til den annen verdenskrig som bygger såvel på iforf,a,tterens egne opplevelser som på britiske aktstykker. 208 sider. TIlustrert. Innbundet i lerretsbind Kr HeI'.lmut Siindermann: Da... Erbe des falsehen Propheten. Forfatteren gir i en særdeles gruiidig levende fremstilling et bilde av Moskvas kamp om Tyskland fra Lenin til idag. Forfatteren peker på at hvis Russland vil gjenopprette det gamle tradisjonsrike venilslkap mellom de to folk, så må det gi avkall på arven etter den falske prelet Karl Marx. «De må oppgi Ty.skland for å vinne Tyskland». Boken slutter med' en skildring fra Berlin av i aag. 264 sider. Dlustrert. Innbundet i lerretsbind. Kr BØkene sendes portofritt mot forskuddsbetaling. Eller i o.ppkrav med tillegg av porto og gebyr. f LØRDAG 6. SEPTEMBER POLl[ 00 I.AIID ' ~

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus.

I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus. Preken i Fjellhamar kirke 2. Oktober 2016 20. s i treenighet Kapellan Elisabeth Lund I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus. Vi får møte den milde, omsorgfulle

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet PREKEN Fjellhamar kirke 19. juni 2016 Matteus 18,12 18 BIBELTEKSTEN Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill,

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 EFESERNE KLUSS I VEKSLINGEN Se for deg situasjonen. Paulus holder sin siste tale, ikke bare e er 3 år i Efesos, men e er å ha fullført si oppdrag om å være et vitne om Jesus

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar)

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar) Innhold (klikkbar) Personalia for ansvarlige ved undersøkelsen..............................................5 Innledning........................................................................6 Noen kommentarer

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer