Innkalling for Formannskapet i Radøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling for Formannskapet i Radøy"

Transkript

1 Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 037/2015 Tilskot politiske parti /2015 Økonomiplan drøfting 039/2015 Kommunestruktur - drøfting i styringsgruppa 040/2015 Meldingar og referatsaker Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene må melda i frå til kultur- og sørvistorget så snart som råd, tlf Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. 30. april 2015 Jon Askeland møteleiar Arthur Kleiveland utvalssekretær

2 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 037/2015 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 14/ /4097 Tilskot politiske parti 2015 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune sitt budsjetterte tilskot i 2015 på kr til kommunestyregruppene, vert gjeve med kr 1000,- i grunnstøtte til kvar gruppe og kr 1760,- pr. representant i gruppene. Saksopplysingar: Bakgrunn Stortinget vedtok 17. juni 2005 Lov om visse forhold vedkomande dei politiske partia. I denne lova ligg det ikkje noko plikt på kommunane til å gje støtte til sine folkevalde grupper. Kommunane avgjer difor omfanget av støtta, men dersom kommunane vil iverksetja slik økonomisk støtte, må ein følgja føresetnadene i partilova. I dette ligg det at eventuell støtte skal ytast høvesvis etter valoppslutning, jf. tidlegare ordning. Samla storleik på tilskotet til kommunestyregruppene vert fastsett gjennom kommunen sine årlege budsjettvedtak. I 2015 er det sett av kr ,- dvs same sum som i tidlegare år. Etter partilova kan ein tidel av støtta fordelast likt altså kr 5000,- og resten forholdsmessig. Rådmannen vil likevel føreslå at det vert gjeve ei grunnstøtte på kr 1000,- til kvar av dei 6 kommunestyregruppene, dvs 12 prosent av samla støtte. Representantstøtta vil då verta kr 1760,- pr representant i kommunestyregruppene. Tilrådinga er i tråd med vedtaka tidlegare år.

3

4

5

6 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/ /4980 Økonomiplan drøfting Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Rådmannen legg med dette fram eit kort grunnlag for ei første drøfting kring økonomiplanen for perioden 2016 til Saksopplysingar: Bakgrunn Som utgangspunkt for drøftingane ligg vedteken økonomiplan for I budsjettdokumentet for 2015 ligg også dei ulike skjema for økonomiplanen, men det er så langt ikkje lagt fram justerte økonomiplanskjema i samsvar med kommunestyrevedtaket. Etter kommunestyrevedtaket er det laga månadsrapportar for januar og februar 2015, i tillegg til førebels rekneskap for Vi har også motteke Fylkesmannen sine merknader til budsjettvedtaket for Det ligg no føre oppdaterte tal frå KS som gjeld pårekna skatteinngang og inntektsutjamning for Desse fører til at dei frie inntektene er justert noko ned i høve til vedteke budsjett. Tilsvarande er det utarbeidd tal for åra , men førebels ikkje for Dette kjem først i samband med statsbudsjettet i oktober. KLP har lagt fram oppdaterte tal for pensjonspremie og pensjonskostnader for Vi ser at premien er regulert monaleg ned, medan pensjonskostnaden som skal belastast rekneskapen er om lag som budsjettert. Dette fører til at tidlegare pårekna premieavvik vert redusert til nesten ingenting. Sjølv om dette ikkje påverkar resultatet for 2015, er det svært positivt at oppsamla premieavvik ikkje aukar ytterlegare. For Statens pensjonskasse reknar ein ikkje med nemnande endringar i høve til budsjett. I månadsrapporten for mars 2015 viser rådmannen til mogeleg inntektssvikt på ca 3,2 mill. som følgje av endra rammeføresetnader. Utfordringar i løpande drift kan gje meirkostnader på minst 0,5 mill. Det er også vist til at rente- og avdragskostnadene kan justerast litt ned i 2015 i høve til vedteke budsjett, og at eigedomsskatten kan justerast litt opp. Samla gir dette eit pårekna meirforbruk på ca 2,6 mill for Rådmannen tek atterhald om at det er signalisert meirkostnader innan helse og omsorg, utan at det mogeleg å talfesta dette no. Dersom slike meirkostnader vert reelle, og dei ikkje kan dekkast inn ved innsparingar på andre område, vert meirforbruket høgare enn 2,6 mill. Legg vi desse 2,6 mill. til meirforbruket på om lag 4,6 mill. frå 2014, får vi eit samla meirforbruk på

7 rundt 7,2 mill. I budsjettvedtaket for 2015 har kommunestyret lagt til grunn at det skal brukast 1,66 mill. frå bundne og ubundne fond. Det vil då stå att om lag 5 mill. av disposisjonsfondet som kan nyttast til å dekka meirforbruk. Når disposisjonsfondet er tømt, vil det framleis vera att 2,2 mill. av oppsamla underskot som må dekkast over drifta. Dette kan gjerast over 2 år, i praksis 2017 og På den positive sida har vi motteke melding om at 420kV kraftlina over Radøy vil kunna gje betydeleg auke i grunnlaget for eigedomsskatt frå For Radøy sin del er det kalkulert eit mogeleg grunnlag for eigedomsskatt på ca kr 276 mill. Total takst er skissert til 849 mill. Det er først og fremst sjøkabelen som gjer at Radøy sin del av anlegget blir høg. Det må understrekast at dette er førebels anslag frå ein ekstern konsulent, og at det ikkje er gjennomført noka reell taksering av anlegget så langt. Gitt at skissa for takst er rimeleg, kan det bli utskrive ca 2 mill i eigedomsskatt frå 2018 for dette anlegget. I takt med framdrifta i anlegget, kan det blir utskrive noko eigedomsskatt alt frå Rådmannen har lagt desse føresetnadene inn i ein oppdatert økonomiplanmodell som vert presentert under førehavinga. Rådmannen ser ikkje noko poeng i å senda ut modellen på førehand, då den er eit reint arbeidsdokument. Det viktigaste i dette møtet vert, etter rådmannen si vurdering, investeringane i økonomiplanperioden, med drøfting av aktuelle prosjekt og prioriteringar. Driftsbudsjettet vil både formannskap og kommunestyret måtta koma attende til i samband med budsjettregulering for Det er likevel svært viktig at formannskapet har med seg eit rimeleg oppdatert bilete av den totale situasjonen inn i drøftingane. Det er ikkje noko siktemål å få ein ferdig investeringsplan i første runde, men heller få drøfta ulike tankar og innspel som grunnlag for rådmannen sitt vidare arbeid med budsjett og økonomiplan.

8 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 039/2015 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 15/4968 Kommunestruktur - drøfting i styringsgruppa Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram til drøfting i styringsgruppa. Saksopplysingar: Bakgrunn Kommunestyret utnemnde i sak 022/2015 eit endeleg forhandlingsutval for kommunesamanslåing i regionen. Utvalet er samansett av ordførar, varaordførar og representant for det største opposisjonspartiet, Høgre. Også rådmannen er med i utvalet. I same sak fekk utvalet mynde til å forhandla i alle aktuelle samanslåings-alternativ. Formannskapet skal vera styringsgruppe, og det er lagt opp til tett dialog mellom forhandlingsutvalet og styringsgruppa undervegs i prosessen. Radøy kommune er med i to parallelle samanslåings-alternativ; det store Nordhordlands-alternativet og alternativet som omfattar Lindås, Meland og Radøy. I begge alternativa er forhandlingane i gang. Det vert drøftingar i styringsgruppa om pågåande forhandlingar i dei to samanslåings-alternativa. Vedlegg: Forhandlingsutvalet for «Ny kommune Nordhordland» - møte nr 1 Protokoll forhandlingsutvalet_16_april_2015 Møte og temaplan for Forhandlingsutvalet - Ny kommune i Nordhordland Ny kommune i Nordhordland - utgreiing forhandlingsutvalet Kommunestruktur - Presentasjon KS Kommunereform - Prosjektplan kommunane revidert

9 Møte nr 1 i Forhandlingsutvalet for «Ny kommune Nordhordland» Dato: Stad: Alver Hotel Program Kl Innhald Ansvar 15:00 Velkommen Regionrådsleiar 15:05 Statsråden kommunestruktur og kommunane sin oppgåver i framtida - Kort status for regionen - Dialog med statsråden Statsråden 17:00 Middag/mat 17:45 Prosessen so langt i Nordhordland status Kvifor er vi er her no? Kva er gjort fram til no Kva oppgåve og mandat har forhandlingsutvalet? - Inndelingslova kva seier det formelle lovverket? Organisasjonsplan for prosjektet - Forhandlingsutvalet - Arbeidsutval - Sekretariat - Rådmannsgruppa ressurssenter Kva spørsmål og prinsipp må avklarast før vedtak om samanslåing kan fattast? Struktur og innhald i forhandlingsdokumentet - Korleis skal ein sikre seg framdrift Kommunikasjonsstrategi - Korleis informere og involvere? - Kven gjer kva? Kva ønskjer vi med den nye kommunen? Kva er våre visjonar og mål? Møteplan og tema kva som skal drøftast Kva vil vere viktig å vektlegge i denne prosessen Konstituere forhandlingstutvalet Val av leiar og nestleiar

10 Leiar og nestleiar og sekretær utgjer arbeidsutvalet Oppsummering - Dei viktigaste konklusjonane frå møte - Tema på neste møte - Oppgåver til arbeidsutvalet 20:30 SLUTT

11 Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Møte: 01/2015 Tid: Torsdag 16. april kl. 15:00 20:00 Stad: Alver Hotel PROTOKOLL Forhandlingsutvalet Til stades: Kommune Austrheim Fedje Gulen Lindås Masfjorden Ordførar Per Lerøy Hallvard Astrid Aarhus Karstein Totland Oppedal Byrknes Vara- Helge Roy Asle Arve Harald May Eva Marit Steinestø ordførar Dyrkolbotn Tungland Mjømen Sandvik Politikar Nils Ove Bjarte Arthur Sjursen Vassdal Undertun Rådmann Jan Olav Osen Vidar Bråthen Reidun Halland Ørjan Raknes Forthun Svein Helge Hofslundsengen Kommune Meland Modalen Radøy Solund Osterøy (fram til og med sak 02) Ordførar Nils Marton Knut Moe Jon Askeland Ole Gunnar Kari F. Aakre Aadland Vara- Lars Barstad Kristin Nåmdal Ann Christin ordførar Hoen Politikar Rolf Hansen Gisle Heimly Kenneth Taule Murberg Rådmann Ingvild Hjelmtveit Krakhellen John Kåre Larsen Jarle Skeidsvoll Ingemar Tepstad Øivind Olsnes Jarle Landås Erik Askeland Odd Ivar Øvregård NUI: Andre: Bent Gunnar Næss, Anne Hildegunn Færøy Lars Sponheim og Ole Bakkebø, Fylkesmannen og Victor Ebbesvik, KS Sak 01/15 Godkjenning, møteinnkalling og saksliste Møteinnkalling og saksliste vart godkjent utan merknadar. Regionrådsleiar Jon Askeland ønskja velkomen til møte. Han hadde ein kort gjennomgang av status og bakgrunn. Sak 02/15 Statsråd Jan Tore Sanner innlegg «Sterkere kommuner og levende lokalsamfunn» Statsråden hadde eit innlegg om kommunereformen. Presentasjonen er lagt ved. I innlegget vart der mellom anna fokusert på: Reformen er til for innbyggarane i kommunen Meir makt og oppgåver til kommunane og mindre statleg styring meir lokaldemokrati Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 1

12 Ha kommunegrenser som i større grad føl den naturlege bo og arbeidsregionen «kvardagsregion» Kva utvikling som har vore sidan 1965 det er andre utfordringar for kommunane Generalistkommuneprinsippet vert opprettholdt Flytting av tenester og oppgåver til kommunane Etter innlegget til statsråden hadde alle ordførarane eit innlegg der dei peika på status i eigen kommune og spesielle utfordringar med omsyn til kommunereformen. Det vart mellom anna peika på følgjande: Det vart takka for eit godt og engasjerande innlegg frå Statsråden Problematikken med sentrum og periferi i ein større kommune Forskjellen i inntekter mellom kommunane Utfordring for resten av fylket dersom større kommunar som Bergen får ansvaret for vidaregåande skular Bygge ein region står sterkare dersom ein vel å gå saman i ein kommune Det vart peika på at tidsplan er stram Det er behov for midlar til å bygge ut infrastruktur, både breiband og vegar Må også bygge inn felles kultur inn i den nye kommunen Viktig at kommunane får meir makt og ansvar av omsyn til innbyggarane i kommunen Sak 03/15 Prosessen så langt i Nordhordland. Først hadde Solund sin ordførar ein flott presentasjon av kommunen, sidan den kommunen er noko mindre kjent for dei andre i regionen. Det var ein gjennomgang av kva som har skjedd fram til no. Rapportane frå Telemarksforsking vart lagt fram i Der var gjort vedtak i dei einskilde kommunestyra. Året 2014 var blitt eit vent å sjå år, det gjer at ein no i 2015 må ha framdrift i arbeidet. Alle kommunane i regionen, med unntak av Osterøy, ønskjer å vurdere alternativet der Nordhordland vert ein kommune. I tillegg vert også Solund med i den prosessen. Det er også andre prosessar der andre alternativ vert vurdert og dei vil gå parallelt med dette prosjektet. Sak 04/15 Oppgåve og prosess i forhandlingsutvalet Det var einighet om at ein vil bruke same arbeidsprosessen som SAS (Stokke, Andebu og Sandefjord) kommunane. Forhandlingsutvalet består av inntil tre politikarar frå kvar kommune valt av kommunestyret. I tillegg deltek rådmann frå kvar kommune. Ordførar har ansvaret for å orientere kommunestyret/formannskapet om arbeidet i forhandlingsutvalet. Forhandlingsutvalet skal utarbeide eit forhandlingsdokument som er ein intensjonsavtale. Den skal sei noko om korleis ein ønskjer at den nye kommunen skal vere og kva prinsipp som skal leggast til grunn. I tillegg skal faktagrunnlaget frå Telemarksrapportane oppdaterast. Dei vil vere eit viktig grunnlag for det arbeidet som forhandlingsutvalet skal gjere med å utarbeide ein intensjonsavtale. For å sikre framdrift i arbeidet og at ein får ein struktur på arbeidet vil der vere ein møteplan for arbeidet med tema for kvart møte. For kvart møte/tema skal der utarbeidast eit referat der ein har med dei viktigaste konklusjonane. Referata frå kvart einskild møte vil danne grunnlaget for den intensjonsavtalen som skal utarbeidast. Referatet frå kvart møte vil bli godkjent på neste møte. Kvart møte skal ha ein oppsummering av dei viktigaste konklusjonane slik at ein sikrar ei felles forståing av kva ein er blitt einige om. På den måten skal ein sikre at kvart tema vert Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 2

13 handsama og at ein går vidare med neste tema på neste møte. I tillegg skal det settast opp tema som skal handsamast på neste møte. Sak 05/15 Kommunikasjonsplan For å sikre at prosjektet får ein brei forankring så ønskjer ein på neste møte å få vedtatt ein kommunikasjonsplan. Prosjektleiar lagar eit forslag i samarbeid med arbeidsutvalet som vert sendt ut til forhandlingsutvalet før neste møte. Sak 06/15 Møteplan og tema i forhandlingsutvalet Intensjonsavtalen må vere ferdig utarbeida i januar/februar Da vert den lagt fram for kommunestyret som gir ein uttale til den. Så vert det ein diskusjonsfase der innbyggarane i kvar kommune vert invitert til å delta. Kommunestyret i kvar kommune avgjer korleis dei vil gjennomføre dette i samsvar med dei krav som er i Inndelingslova. Når den fasen er over må kommunestyret gjere eit vedtak om dei ønskjer samanslåing eller ikkje. Det er difor ein stram tidsplan som skal følgjast. I tillegg skal der vere eit kommunestyreval i september som gjer at arbeidet vil stoppe opp i ein periode. Det var lagt fram ein møteplan med ulike tema. Den vert tatt opp igjen på neste møte slik at ein får vedteke ein mest mogeleg fullstendig temaplan for møta. Det var einighet om følgjande møtedatoar: 27. mai kl juni kl oktober kl Arbeidsutvalet bestemmer møteplass. Send ut eit kort notat i forkant av møta. Der deltakarane blir utfordra på konkrete tema. Sak 07/15 Konstituering av forhandlingsutvalet Følgjande vart einstemmig valt: Leiar Jon Askeland Nestleiar Karstein Totland Med den prosessen og møteplan og tema for møtene som var satt opp var ein einige om at det ikkje var hensiktsmessig å ha eit stort arbeidsutval, men at det kunne bestå av leiar og nestleiar og prosjektleiar. Arbeidsutvalet har eit ansvar i å forberede møta. Ordførar i kvar einskild kommune har ansvaret for å orientere kommunestyret/formannskap om prosessen. Ordførar er også ansvaret for å kommunisere prosessen til resten av befolkninga i kommunen. Rådmann har ansvaret for å holde tilsette og fagorganiserte orientert om prosessen. Sak 08/15 Oppsummering og tema på neste møte Oppsummert: Føl same modellen som SAS kommunane Forhandlingsutvalet skal utarbeide eit intensjonsavtale for ny kommune Det vert utarbeida ein møteplan med tema Går gjennom konkrete tema som er fastlagt i møteplan på kvart møte og får det innarbeida i referatet Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 3

14 Referata frå kvart møte dannar grunnlaget for intensjonsavtalen, det som er bestemt tas ikkje opp til ny drøfting Arbeidsutval består av leiar, nestleiar og prosjektleiar Kvart møte vert avslutta med ein oppsummering av dei viktigaste konklusjonane og ein oppdatering av tema/saksliste for neste møte Tema på neste møte vil vere: Kommunikasjonsstrategi Kva spørsmål og prinsipp må avklarast før vedtak om samanslåing Kva skal vere mål/visjon og verdigrunnlaget i den nye kommunen/regionen? Kvifor vil vi ha ein ny og større kommune? Kva vil vi oppnå? Kommunenamn Kommunesenter Arbeidsutvalet forbereder sakslista nærare til neste møte. Det vert laga til eit utfordringsnotat som vert sendt ut i forkant av møte. Alver, 14. april 2015 Jon Askeland Leiar i forhandlingsutvalet Regionrådet Nordhordland Bent Gunnar Næss Prosjektleiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 4

15 Utkast - Møte og temaplan for Forhandlingsutvalet for «Ny kommune Nordhordland» Tema Nr Nr 2??.05 Nr 3??.06 Nr 4??.10 Nr 5??.11 Nr 6??.12 Nr 7??.01 Faste postar Godkjenning av innkalling og X X X X X X X saksliste Godkjenning av referat frå sist X X X X X X møte Orientering frå kvar einskild X X X X X X X kommune om status Endeleg fastsetting av tema i X X X X X X X neste møte Organisering av forhandlingsutvalet og framdrift og rammer Val av leiar og nestleiar X X Møteplan for forhandlingsutvalet X X Kva spørsmål og prinsipp må X X avklarast før vedtak om samanslåing kan fattast? Inndelingslova Kva verktøy finnes Struktur og innhald i X X X forhandlingsdokumentet Prosessane i forhandlingsutvalet X X korleis få til god dialog Kommunikasjonsstrategi X X Overordna tema Oppdatert status for utgreiingane Nordhordland Kva skal vere mål/visjon og verdigrunnlaget i den nye kommunen/regionen? Kvifor vil vi ha ein ny og større kommune? Kva vil vi oppnå? X X X X X Kva drøftingar må avklarast før samanslåing? Kva må vere med i beslutningsgrunnlaget? Kva overlet ein til den nye kommunen? Overordna prinsipp for korleis X X

16 Tema Nr Nr 2??.05 Nr 3??.06 Nr 4??.10 Nr 5??.11 Nr 6??.12 Nr 7??.01 tenestene i den nye kommunen skal vere organsiert Kommuneøkonomi dagens og framtidig X Lokaldemokrati Kommunestyre Utval/nemnder Første gongs val Identitet Målform Tenestetorg/servicetorg Kultur/idrett/friluftsliv Samfunnsutvikling Næringstilrettelegging Tettstadutvikling Kommuneutvikling Administrativ organisering Vilkår for tilsette Bruk av rådhusa Tenester Oppvekst og skule Barnehage Skule Skuleveg/skuleskyss Ungdomsretta tiltak Barnevern PPT Psykolog Pleie og omsorg og helse Sjukeheimar Heimeteneste Bufellesskap Omsorgsbustadar Arbeidssenter NAV Teknisk forvaltning Plan Byggjesak Miljø Landbruk

17 Tema Nr Nr 2??.05 Nr 3??.06 Nr 4??.10 Nr 5??.11 Nr 6??.12 Nr 7??.01 Tekniske tenester Drift av bygg og anlegg Vedlikehald av bygg og anlegg Veg VAR Brann og redning

18 Ny kommune i Nordhordland Forhandlingsutvalgets utredning Utkast versjon 0.1 Sonat Consulting AS 27. april 2015

19 Agenda 16:00 Innledning Status 18:00 Slutt Erfaringer fra andre sammenslåingsprosesser - Suksessfaktorer (side 3 og 4) - Eksempler på visjon/hovedmålsettinger (side 7) Gruppeoppgave: Hvorfor Hva bør være den nye kommunen sine hovedmål? - Individuell refleksjon: Hver deltaker noterer ned sine vurderinger av viktige stikkord / målsettinger. - Drøfting mellom deltakere (to-og-to) - Drøfting i plenum -> Oppsummering. Forslag utarbeides til neste møte. Vurdere hvilke tema som kan avklares / besluttes og hvilke tema som må drøftes nærmere i de neste møtene. Veien videre - Prosessen frem til Prosessen frem til 8. juni 2015

20 Oppsummering fra «Kunnskap og erfaring fra prosesser med kommunesammenslåing» (2014) Erfaringer hentet fra 14 prosesser, hvorav 7 endte med sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing. Distriktssenteret Kompetansesenter for distriktsutvikling: Suksessfaktorer Kunnskap om hva vi har og hva vi får Hva kommer innbyggerne til gode? Fokusere på konkrete utfordringer kommunene står overfor i framtiden. Fokus på materielle forhold: Næringsutvikling, kommuneøkonomi og tjenestetilbud. Lokaldemokrati og lokal tilknytning har mindre betydning. Kommuneledelsen kjenner innbyggernes behov og oppfatninger. Fokus på hva som blir endret med ny kommune. Hva vil innbyggerne miste, beholde, hva kommer istedenfor og hva blir nytt?

21 Suksessfaktorer Oppsummering: «Kunnskap og erfaring fra prosesser med kommunesammenslåing» (2014) Lokalt lederskap Reelt lokalt initiativ og eierskap til prosessen. Politiske og administrative ledere som har anerkjent utfordringer og muligheter. Politisk engasjement og politikere som har flagget sitt standpunkt. Klare anbefalinger fra ordførere og rådmenn. Tidlig beslutte kommunesenter, lokalisering av rådmann/sentraladm. og at ingen skulle miste jobben. Den kommunale eliten har kommunisert godt med velgerne. Aktiv involvering av alle grupper av innbyggere, næringsliv og ansatte. Innbyggermedvirkning og dekke informasjonsbehovet.

22 Hvorfor? (motivasjon) Oppsummering fra «Kunnskap og erfaring fra prosesser med kommunesammenslåing» (2014) Stå sterkere overfor omverdenen. Behov for effektivisering og innsparing for å opprettholde tjenestetilbudet Knapphet på areal i en av kommunene og ledige areal i den andre. Tro på at planlagt bro-prosjekt vil bli realisert dersom sammenslåing gjennomføres. Større og bedre kommuneorganisasjon, styrke mulighetene for å opprettholde et bredt tjenestetilbud og få mer tyngde og større muligheter for å profilere seg i forhold til næringsetableringer. Bompengeperioden på bro over, gratis å kjøre fra gitt dato.

23 Viktige argumenter i debattene Oppsummering «Kunnskap og erfaring fra prosesser med kommunesammenslåing» (2014): Beholde dagens skolestruktur og tjenestetilbud. Frykt for å miste identitet. Frykt for at eiendomsskatt blir innført. Frykt for at det blir større avstand mellom folk og politikere. Frykt for å miste grendaskoler. Frykt for at kommunale arbeidsplasser i «utkanten» forsvinner. Det finnes flere sammenslåingsalternativer enn dette. Mulighet for å delta i og påvirke den lokale utviklingen, og beholde nærhet til beslutningsprosesser.

24 Eksempler på målsettinger Oppsummering «Kunnskap og erfaring fra prosesser med kommunesammenslåing» (2014): Eksempler på hovedmålsettinger: Utvikle livskraftig og mer handlekraftige kommuner. Styrke og videreutvikle de kommunale tjenestene gjennom større fagmiljøer og mer kostnadseffektive løsninger. (flere kommuner har noen konkrete eksempler på hva som blir bedre på tjenesteyting) Sikre en livskraftig kommune. Sikre og videreutvikle kvaliteten Å videreføre det beste fra alle kommunene inn i den nye kommunen, sikre en demokratisk styring, etablere attraktive bolig- og fritidsområder, sikre gode oppvekstkår gjennom utvikling av gode nærmiljø.

25 Prosessforløp - den lange bane Avklares i neste møte Utkast ferdig Felles intensjon Beslutning Prosjekt Oppstart Visjoner og mål Kommunested Kommunenavn Politisk org. Adm. org. Prinsipper Tema Veien videre Valg Annen sammensetning av forhandlingsutvalget? Videreføre arbeidet med utredningen. Beslutte felles intensjon i alle kommunene. Folkeavstemning, folkemøter, høringer og/eller meningsmålinger med dybdeintervju? Tidsplan Beslutte i kommunestyrer før sommeren Rekruttere rådmann til ny kommune / prosjektsjef Starte arbeidet med å forberede den nye kommunen. Bygge prosjektorganisasjon og plan. Gevinstrealiserin gsplan. Oppstart med implementeringsplan for det videre arbeidet. Gevinstevaluering

26 Prosessforløp den korte bane forslag 27. april i Meland 11. mai i Radøy 26. mai i Lindås Agenda / tema for møtene Status på prosessen Utforming av visjon/hovedmål Hva er avklart, hva kan avklares i møte og hva bør avklares på de neste møtene. 8. juni i Meland 19. oktober i Radøy

27 Kommunestruktur

28 Kommunestyret i Radøy : 1. Radøy kommune innleiar drøftingar om kommunesamanslåing med andre interesserte kommunar i regionen. 2. Rådmennene i dei kommunane som vel å gå i drøftingar får i oppdrag å utarbeida nærare prosjektplan og mal for intensjonsavtale som skal leggjast til grunn for arbeidet. 3. Prosjektplan og mal for intensjonsavtale skal godkjennast av kommunestyret våren Vedtak om mogleg kommunesamanslåing vert gjort i kommunestyret våren Vedtak regionrådet : Regionrådet oppmodar kvar einskild kommune til å oppnemna inntil til tre politikarar til å delta i eit felles forhandlingsutval som har i oppgåve og utforma eit felles beslutningsgrunnlag (SAS-modellen) for samanslåing av kommunane i Nordhordland. * Forhandlingsutvalet konstituerer seg sjølv med leiar og nestleiar og opprettar eit arbeidsutval med 3-5 medlemer * Rådmennene deltek på møta i det samla forhandlingsutvalet frå kommunane * Beslutningsgrunnlaget skal vera ferdig innan utgangen av januar 2016 * Første møte i forhandlingsutvalet blir 16. april * Parallelle løp samtalar og dialog mellom nabokommunar m.v. vil skje samtidig, men utanfor denne prosessen (utanfor samla forhandlingsutval) Vedtak FS : Radøy kommune utnemner førebels forhandlingsutval på tre personar som skal starta forhandlingar om kommunesamanslåing med aktuelle kommunar. Utvalet vert samansett av ordførar, varaordførar og representant for det største opposisjonspartiet (Høgre). Rådmannen deltek i tillegg. Formannskapet er styringsgruppe. Forhandlingsutvalet har mynde til straks å starta forhandlingar med aktuelle kommunar. Kommunestyret utnemner endeleg forhandlingsutval.

29 To parallelle forhandlingar 1. Nordhordlandsalternativet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy, Solund 2. Lindås, Meland og Radøy

30 Nordhordlandsalternativer Møte gjennomført 16. april Fastsatte møter: 27. mai, 25. juni og 21. oktober Protokoll for møtet 16. april (sendt ut 27.04): - Føl same modellen som SAS kommunane - Forhandlingsutvalet skal utarbeide eit intensjonsavtale for ny kommune - Det vert utarbeida ein møteplan med tema - Går gjennom konkrete tema som er fastlagt i møteplan på kvart møte og får det innarbeida i referatet - Tema på neste møte vil vere: Kommunikasjonsstrategi, kva spørsmål og prinsipp må avklarast før vedtak om samanslåing, kva skal vere mål/visjon og verdigrunnlaget i den nye kommunen/regionen, kvifor vil vi ha ein ny og større kommune, kva vil vi oppnå, kommunenamn, kommunesenter Utkast til møte og temaplan

31 Lindås, Meland og Radøy Førebuande møte ordførere og rådmenn Forhandlingsmøte: april mai, 26. mai, 8. juni og 19. oktober

32 Prosessforløp - den lange bane Avklares i neste møte Utkast ferdig Felles intensjon Beslutning Prosjekt Oppstart Visjoner og mål Kommunested Kommunenavn Politisk org. Adm. org. Prinsipper Tema Veien videre Valg Annen sammensetning av forhandlingsutvalget? Videreføre arbeidet med utredningen. Beslutte felles intensjon i alle kommunene. Folkeavstemning, folkemøter, høringer og/eller meningsmålinger med dybdeintervju? Tidsplan Beslutte i kommunestyrer før sommeren Rekruttere rådmann til ny kommune / prosjektsjef Starte arbeidet med å forberede den nye kommunen. Bygge prosjektorganisasjon og plan. Gevinstrealiserin gsplan. Oppstart med implementeringsplan for det videre arbeidet. Gevinstevaluering

33 Utkast Prosjektplan kommunane i Region Nordhordland Mål: Laga eit beslutningsgrunnlag for avgjerda som skal gjerast juni Prosjektplanen vil vere eit levande verkty og må justerast undervegs. Aktivitet Tidspunkt Ansvar Merknad 2015 Politisk - prinsippvedtak i kommunane 4. februar Kommunane (Fedje litt seinare) Bruk av prosjektmidlar og finansiering av felles 7. februar Rådet Gjennomført tiltak Utarbeida mandat og prosjektplan Innan 16. februar Rådmennene RU Prosjektleiar i regi av NUI 10. februar NUI Gjeld Nordhordlandsalternativet Nordhordlandstinget 16. februar NUI Info om prosjekt Etablere ei politisk styringsgruppe som fungerer fram til valget 13. mars Regionrådet Ordførar, v.ordf., andre?? Få på plass felles kommunikasjonsplan. 15. mars Rådmennene Møte styringsgruppe 22. mai Ordførarane Politisk handsaming av mandat, prosjektplan og mal for intensjonsavtale Juni Ordførarar Vedtak kommunestyre Informasjon om prosess, statusmeldingar for lokal forankring i kommunestyra Kontinuerleg Ordførarane Konsekvensutgreiing av alternativ og kriterier - vegen mot ein ny kommune Ulike alternative retningsval må vurderast opp mot reforma sine overordna mål, samt ekspertutvalet sine kriterier for god kommunestruktur: Samanstille faktagrunnlaget for 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet Folkemøte informasjon om prosess m.v. - i den enkelte kommune - felles innanfor nokre område t.d. næringsliv - Kommuneproposisjonen og ny melding om Kommunereform vert lagt fram før påske. Melding om nye oppgåver Frå mars 2015 til mars 2016 Prosjektleiar Prosjektleiar i regi av NUI fellesprosjekt frå Våren Kommunane Skriv Infoposten Oppmode til involvering Vår Fylkesmann KS Infomøter (13.04.)?

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 6/2014 Tid: Fredag 7. november kl. 09:00 14:30 Stad: Meland rådhus,

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2012 og framlegg til økonomiplan 2012-2016

Kvinnherad kommune - budsjett 2012 og framlegg til økonomiplan 2012-2016 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.04.2012 Dykkar dato 23.01.2012 Vår referanse 2012/1684 331.1 Dykkar referanse 11/2150 Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 Rosendal Kvinnherad

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 21:30 Møtet var styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 18.06.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 054/2015 Oppstart av kartlegging og verdisetjing av friluftsområde

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. I starten

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 08.10.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer