Innkalling for Formannskapet i Radøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling for Formannskapet i Radøy"

Transkript

1 Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 037/2015 Tilskot politiske parti /2015 Økonomiplan drøfting 039/2015 Kommunestruktur - drøfting i styringsgruppa 040/2015 Meldingar og referatsaker Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene må melda i frå til kultur- og sørvistorget så snart som råd, tlf Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. 30. april 2015 Jon Askeland møteleiar Arthur Kleiveland utvalssekretær

2 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 037/2015 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 14/ /4097 Tilskot politiske parti 2015 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune sitt budsjetterte tilskot i 2015 på kr til kommunestyregruppene, vert gjeve med kr 1000,- i grunnstøtte til kvar gruppe og kr 1760,- pr. representant i gruppene. Saksopplysingar: Bakgrunn Stortinget vedtok 17. juni 2005 Lov om visse forhold vedkomande dei politiske partia. I denne lova ligg det ikkje noko plikt på kommunane til å gje støtte til sine folkevalde grupper. Kommunane avgjer difor omfanget av støtta, men dersom kommunane vil iverksetja slik økonomisk støtte, må ein følgja føresetnadene i partilova. I dette ligg det at eventuell støtte skal ytast høvesvis etter valoppslutning, jf. tidlegare ordning. Samla storleik på tilskotet til kommunestyregruppene vert fastsett gjennom kommunen sine årlege budsjettvedtak. I 2015 er det sett av kr ,- dvs same sum som i tidlegare år. Etter partilova kan ein tidel av støtta fordelast likt altså kr 5000,- og resten forholdsmessig. Rådmannen vil likevel føreslå at det vert gjeve ei grunnstøtte på kr 1000,- til kvar av dei 6 kommunestyregruppene, dvs 12 prosent av samla støtte. Representantstøtta vil då verta kr 1760,- pr representant i kommunestyregruppene. Tilrådinga er i tråd med vedtaka tidlegare år.

3

4

5

6 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/ /4980 Økonomiplan drøfting Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Rådmannen legg med dette fram eit kort grunnlag for ei første drøfting kring økonomiplanen for perioden 2016 til Saksopplysingar: Bakgrunn Som utgangspunkt for drøftingane ligg vedteken økonomiplan for I budsjettdokumentet for 2015 ligg også dei ulike skjema for økonomiplanen, men det er så langt ikkje lagt fram justerte økonomiplanskjema i samsvar med kommunestyrevedtaket. Etter kommunestyrevedtaket er det laga månadsrapportar for januar og februar 2015, i tillegg til førebels rekneskap for Vi har også motteke Fylkesmannen sine merknader til budsjettvedtaket for Det ligg no føre oppdaterte tal frå KS som gjeld pårekna skatteinngang og inntektsutjamning for Desse fører til at dei frie inntektene er justert noko ned i høve til vedteke budsjett. Tilsvarande er det utarbeidd tal for åra , men førebels ikkje for Dette kjem først i samband med statsbudsjettet i oktober. KLP har lagt fram oppdaterte tal for pensjonspremie og pensjonskostnader for Vi ser at premien er regulert monaleg ned, medan pensjonskostnaden som skal belastast rekneskapen er om lag som budsjettert. Dette fører til at tidlegare pårekna premieavvik vert redusert til nesten ingenting. Sjølv om dette ikkje påverkar resultatet for 2015, er det svært positivt at oppsamla premieavvik ikkje aukar ytterlegare. For Statens pensjonskasse reknar ein ikkje med nemnande endringar i høve til budsjett. I månadsrapporten for mars 2015 viser rådmannen til mogeleg inntektssvikt på ca 3,2 mill. som følgje av endra rammeføresetnader. Utfordringar i løpande drift kan gje meirkostnader på minst 0,5 mill. Det er også vist til at rente- og avdragskostnadene kan justerast litt ned i 2015 i høve til vedteke budsjett, og at eigedomsskatten kan justerast litt opp. Samla gir dette eit pårekna meirforbruk på ca 2,6 mill for Rådmannen tek atterhald om at det er signalisert meirkostnader innan helse og omsorg, utan at det mogeleg å talfesta dette no. Dersom slike meirkostnader vert reelle, og dei ikkje kan dekkast inn ved innsparingar på andre område, vert meirforbruket høgare enn 2,6 mill. Legg vi desse 2,6 mill. til meirforbruket på om lag 4,6 mill. frå 2014, får vi eit samla meirforbruk på

7 rundt 7,2 mill. I budsjettvedtaket for 2015 har kommunestyret lagt til grunn at det skal brukast 1,66 mill. frå bundne og ubundne fond. Det vil då stå att om lag 5 mill. av disposisjonsfondet som kan nyttast til å dekka meirforbruk. Når disposisjonsfondet er tømt, vil det framleis vera att 2,2 mill. av oppsamla underskot som må dekkast over drifta. Dette kan gjerast over 2 år, i praksis 2017 og På den positive sida har vi motteke melding om at 420kV kraftlina over Radøy vil kunna gje betydeleg auke i grunnlaget for eigedomsskatt frå For Radøy sin del er det kalkulert eit mogeleg grunnlag for eigedomsskatt på ca kr 276 mill. Total takst er skissert til 849 mill. Det er først og fremst sjøkabelen som gjer at Radøy sin del av anlegget blir høg. Det må understrekast at dette er førebels anslag frå ein ekstern konsulent, og at det ikkje er gjennomført noka reell taksering av anlegget så langt. Gitt at skissa for takst er rimeleg, kan det bli utskrive ca 2 mill i eigedomsskatt frå 2018 for dette anlegget. I takt med framdrifta i anlegget, kan det blir utskrive noko eigedomsskatt alt frå Rådmannen har lagt desse føresetnadene inn i ein oppdatert økonomiplanmodell som vert presentert under førehavinga. Rådmannen ser ikkje noko poeng i å senda ut modellen på førehand, då den er eit reint arbeidsdokument. Det viktigaste i dette møtet vert, etter rådmannen si vurdering, investeringane i økonomiplanperioden, med drøfting av aktuelle prosjekt og prioriteringar. Driftsbudsjettet vil både formannskap og kommunestyret måtta koma attende til i samband med budsjettregulering for Det er likevel svært viktig at formannskapet har med seg eit rimeleg oppdatert bilete av den totale situasjonen inn i drøftingane. Det er ikkje noko siktemål å få ein ferdig investeringsplan i første runde, men heller få drøfta ulike tankar og innspel som grunnlag for rådmannen sitt vidare arbeid med budsjett og økonomiplan.

8 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 039/2015 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 15/4968 Kommunestruktur - drøfting i styringsgruppa Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram til drøfting i styringsgruppa. Saksopplysingar: Bakgrunn Kommunestyret utnemnde i sak 022/2015 eit endeleg forhandlingsutval for kommunesamanslåing i regionen. Utvalet er samansett av ordførar, varaordførar og representant for det største opposisjonspartiet, Høgre. Også rådmannen er med i utvalet. I same sak fekk utvalet mynde til å forhandla i alle aktuelle samanslåings-alternativ. Formannskapet skal vera styringsgruppe, og det er lagt opp til tett dialog mellom forhandlingsutvalet og styringsgruppa undervegs i prosessen. Radøy kommune er med i to parallelle samanslåings-alternativ; det store Nordhordlands-alternativet og alternativet som omfattar Lindås, Meland og Radøy. I begge alternativa er forhandlingane i gang. Det vert drøftingar i styringsgruppa om pågåande forhandlingar i dei to samanslåings-alternativa. Vedlegg: Forhandlingsutvalet for «Ny kommune Nordhordland» - møte nr 1 Protokoll forhandlingsutvalet_16_april_2015 Møte og temaplan for Forhandlingsutvalet - Ny kommune i Nordhordland Ny kommune i Nordhordland - utgreiing forhandlingsutvalet Kommunestruktur - Presentasjon KS Kommunereform - Prosjektplan kommunane revidert

9 Møte nr 1 i Forhandlingsutvalet for «Ny kommune Nordhordland» Dato: Stad: Alver Hotel Program Kl Innhald Ansvar 15:00 Velkommen Regionrådsleiar 15:05 Statsråden kommunestruktur og kommunane sin oppgåver i framtida - Kort status for regionen - Dialog med statsråden Statsråden 17:00 Middag/mat 17:45 Prosessen so langt i Nordhordland status Kvifor er vi er her no? Kva er gjort fram til no Kva oppgåve og mandat har forhandlingsutvalet? - Inndelingslova kva seier det formelle lovverket? Organisasjonsplan for prosjektet - Forhandlingsutvalet - Arbeidsutval - Sekretariat - Rådmannsgruppa ressurssenter Kva spørsmål og prinsipp må avklarast før vedtak om samanslåing kan fattast? Struktur og innhald i forhandlingsdokumentet - Korleis skal ein sikre seg framdrift Kommunikasjonsstrategi - Korleis informere og involvere? - Kven gjer kva? Kva ønskjer vi med den nye kommunen? Kva er våre visjonar og mål? Møteplan og tema kva som skal drøftast Kva vil vere viktig å vektlegge i denne prosessen Konstituere forhandlingstutvalet Val av leiar og nestleiar

10 Leiar og nestleiar og sekretær utgjer arbeidsutvalet Oppsummering - Dei viktigaste konklusjonane frå møte - Tema på neste møte - Oppgåver til arbeidsutvalet 20:30 SLUTT

11 Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Møte: 01/2015 Tid: Torsdag 16. april kl. 15:00 20:00 Stad: Alver Hotel PROTOKOLL Forhandlingsutvalet Til stades: Kommune Austrheim Fedje Gulen Lindås Masfjorden Ordførar Per Lerøy Hallvard Astrid Aarhus Karstein Totland Oppedal Byrknes Vara- Helge Roy Asle Arve Harald May Eva Marit Steinestø ordførar Dyrkolbotn Tungland Mjømen Sandvik Politikar Nils Ove Bjarte Arthur Sjursen Vassdal Undertun Rådmann Jan Olav Osen Vidar Bråthen Reidun Halland Ørjan Raknes Forthun Svein Helge Hofslundsengen Kommune Meland Modalen Radøy Solund Osterøy (fram til og med sak 02) Ordførar Nils Marton Knut Moe Jon Askeland Ole Gunnar Kari F. Aakre Aadland Vara- Lars Barstad Kristin Nåmdal Ann Christin ordførar Hoen Politikar Rolf Hansen Gisle Heimly Kenneth Taule Murberg Rådmann Ingvild Hjelmtveit Krakhellen John Kåre Larsen Jarle Skeidsvoll Ingemar Tepstad Øivind Olsnes Jarle Landås Erik Askeland Odd Ivar Øvregård NUI: Andre: Bent Gunnar Næss, Anne Hildegunn Færøy Lars Sponheim og Ole Bakkebø, Fylkesmannen og Victor Ebbesvik, KS Sak 01/15 Godkjenning, møteinnkalling og saksliste Møteinnkalling og saksliste vart godkjent utan merknadar. Regionrådsleiar Jon Askeland ønskja velkomen til møte. Han hadde ein kort gjennomgang av status og bakgrunn. Sak 02/15 Statsråd Jan Tore Sanner innlegg «Sterkere kommuner og levende lokalsamfunn» Statsråden hadde eit innlegg om kommunereformen. Presentasjonen er lagt ved. I innlegget vart der mellom anna fokusert på: Reformen er til for innbyggarane i kommunen Meir makt og oppgåver til kommunane og mindre statleg styring meir lokaldemokrati Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 1

12 Ha kommunegrenser som i større grad føl den naturlege bo og arbeidsregionen «kvardagsregion» Kva utvikling som har vore sidan 1965 det er andre utfordringar for kommunane Generalistkommuneprinsippet vert opprettholdt Flytting av tenester og oppgåver til kommunane Etter innlegget til statsråden hadde alle ordførarane eit innlegg der dei peika på status i eigen kommune og spesielle utfordringar med omsyn til kommunereformen. Det vart mellom anna peika på følgjande: Det vart takka for eit godt og engasjerande innlegg frå Statsråden Problematikken med sentrum og periferi i ein større kommune Forskjellen i inntekter mellom kommunane Utfordring for resten av fylket dersom større kommunar som Bergen får ansvaret for vidaregåande skular Bygge ein region står sterkare dersom ein vel å gå saman i ein kommune Det vart peika på at tidsplan er stram Det er behov for midlar til å bygge ut infrastruktur, både breiband og vegar Må også bygge inn felles kultur inn i den nye kommunen Viktig at kommunane får meir makt og ansvar av omsyn til innbyggarane i kommunen Sak 03/15 Prosessen så langt i Nordhordland. Først hadde Solund sin ordførar ein flott presentasjon av kommunen, sidan den kommunen er noko mindre kjent for dei andre i regionen. Det var ein gjennomgang av kva som har skjedd fram til no. Rapportane frå Telemarksforsking vart lagt fram i Der var gjort vedtak i dei einskilde kommunestyra. Året 2014 var blitt eit vent å sjå år, det gjer at ein no i 2015 må ha framdrift i arbeidet. Alle kommunane i regionen, med unntak av Osterøy, ønskjer å vurdere alternativet der Nordhordland vert ein kommune. I tillegg vert også Solund med i den prosessen. Det er også andre prosessar der andre alternativ vert vurdert og dei vil gå parallelt med dette prosjektet. Sak 04/15 Oppgåve og prosess i forhandlingsutvalet Det var einighet om at ein vil bruke same arbeidsprosessen som SAS (Stokke, Andebu og Sandefjord) kommunane. Forhandlingsutvalet består av inntil tre politikarar frå kvar kommune valt av kommunestyret. I tillegg deltek rådmann frå kvar kommune. Ordførar har ansvaret for å orientere kommunestyret/formannskapet om arbeidet i forhandlingsutvalet. Forhandlingsutvalet skal utarbeide eit forhandlingsdokument som er ein intensjonsavtale. Den skal sei noko om korleis ein ønskjer at den nye kommunen skal vere og kva prinsipp som skal leggast til grunn. I tillegg skal faktagrunnlaget frå Telemarksrapportane oppdaterast. Dei vil vere eit viktig grunnlag for det arbeidet som forhandlingsutvalet skal gjere med å utarbeide ein intensjonsavtale. For å sikre framdrift i arbeidet og at ein får ein struktur på arbeidet vil der vere ein møteplan for arbeidet med tema for kvart møte. For kvart møte/tema skal der utarbeidast eit referat der ein har med dei viktigaste konklusjonane. Referata frå kvart einskild møte vil danne grunnlaget for den intensjonsavtalen som skal utarbeidast. Referatet frå kvart møte vil bli godkjent på neste møte. Kvart møte skal ha ein oppsummering av dei viktigaste konklusjonane slik at ein sikrar ei felles forståing av kva ein er blitt einige om. På den måten skal ein sikre at kvart tema vert Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 2

13 handsama og at ein går vidare med neste tema på neste møte. I tillegg skal det settast opp tema som skal handsamast på neste møte. Sak 05/15 Kommunikasjonsplan For å sikre at prosjektet får ein brei forankring så ønskjer ein på neste møte å få vedtatt ein kommunikasjonsplan. Prosjektleiar lagar eit forslag i samarbeid med arbeidsutvalet som vert sendt ut til forhandlingsutvalet før neste møte. Sak 06/15 Møteplan og tema i forhandlingsutvalet Intensjonsavtalen må vere ferdig utarbeida i januar/februar Da vert den lagt fram for kommunestyret som gir ein uttale til den. Så vert det ein diskusjonsfase der innbyggarane i kvar kommune vert invitert til å delta. Kommunestyret i kvar kommune avgjer korleis dei vil gjennomføre dette i samsvar med dei krav som er i Inndelingslova. Når den fasen er over må kommunestyret gjere eit vedtak om dei ønskjer samanslåing eller ikkje. Det er difor ein stram tidsplan som skal følgjast. I tillegg skal der vere eit kommunestyreval i september som gjer at arbeidet vil stoppe opp i ein periode. Det var lagt fram ein møteplan med ulike tema. Den vert tatt opp igjen på neste møte slik at ein får vedteke ein mest mogeleg fullstendig temaplan for møta. Det var einighet om følgjande møtedatoar: 27. mai kl juni kl oktober kl Arbeidsutvalet bestemmer møteplass. Send ut eit kort notat i forkant av møta. Der deltakarane blir utfordra på konkrete tema. Sak 07/15 Konstituering av forhandlingsutvalet Følgjande vart einstemmig valt: Leiar Jon Askeland Nestleiar Karstein Totland Med den prosessen og møteplan og tema for møtene som var satt opp var ein einige om at det ikkje var hensiktsmessig å ha eit stort arbeidsutval, men at det kunne bestå av leiar og nestleiar og prosjektleiar. Arbeidsutvalet har eit ansvar i å forberede møta. Ordførar i kvar einskild kommune har ansvaret for å orientere kommunestyret/formannskap om prosessen. Ordførar er også ansvaret for å kommunisere prosessen til resten av befolkninga i kommunen. Rådmann har ansvaret for å holde tilsette og fagorganiserte orientert om prosessen. Sak 08/15 Oppsummering og tema på neste møte Oppsummert: Føl same modellen som SAS kommunane Forhandlingsutvalet skal utarbeide eit intensjonsavtale for ny kommune Det vert utarbeida ein møteplan med tema Går gjennom konkrete tema som er fastlagt i møteplan på kvart møte og får det innarbeida i referatet Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 3

14 Referata frå kvart møte dannar grunnlaget for intensjonsavtalen, det som er bestemt tas ikkje opp til ny drøfting Arbeidsutval består av leiar, nestleiar og prosjektleiar Kvart møte vert avslutta med ein oppsummering av dei viktigaste konklusjonane og ein oppdatering av tema/saksliste for neste møte Tema på neste møte vil vere: Kommunikasjonsstrategi Kva spørsmål og prinsipp må avklarast før vedtak om samanslåing Kva skal vere mål/visjon og verdigrunnlaget i den nye kommunen/regionen? Kvifor vil vi ha ein ny og større kommune? Kva vil vi oppnå? Kommunenamn Kommunesenter Arbeidsutvalet forbereder sakslista nærare til neste møte. Det vert laga til eit utfordringsnotat som vert sendt ut i forkant av møte. Alver, 14. april 2015 Jon Askeland Leiar i forhandlingsutvalet Regionrådet Nordhordland Bent Gunnar Næss Prosjektleiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 4

15 Utkast - Møte og temaplan for Forhandlingsutvalet for «Ny kommune Nordhordland» Tema Nr Nr 2??.05 Nr 3??.06 Nr 4??.10 Nr 5??.11 Nr 6??.12 Nr 7??.01 Faste postar Godkjenning av innkalling og X X X X X X X saksliste Godkjenning av referat frå sist X X X X X X møte Orientering frå kvar einskild X X X X X X X kommune om status Endeleg fastsetting av tema i X X X X X X X neste møte Organisering av forhandlingsutvalet og framdrift og rammer Val av leiar og nestleiar X X Møteplan for forhandlingsutvalet X X Kva spørsmål og prinsipp må X X avklarast før vedtak om samanslåing kan fattast? Inndelingslova Kva verktøy finnes Struktur og innhald i X X X forhandlingsdokumentet Prosessane i forhandlingsutvalet X X korleis få til god dialog Kommunikasjonsstrategi X X Overordna tema Oppdatert status for utgreiingane Nordhordland Kva skal vere mål/visjon og verdigrunnlaget i den nye kommunen/regionen? Kvifor vil vi ha ein ny og større kommune? Kva vil vi oppnå? X X X X X Kva drøftingar må avklarast før samanslåing? Kva må vere med i beslutningsgrunnlaget? Kva overlet ein til den nye kommunen? Overordna prinsipp for korleis X X

16 Tema Nr Nr 2??.05 Nr 3??.06 Nr 4??.10 Nr 5??.11 Nr 6??.12 Nr 7??.01 tenestene i den nye kommunen skal vere organsiert Kommuneøkonomi dagens og framtidig X Lokaldemokrati Kommunestyre Utval/nemnder Første gongs val Identitet Målform Tenestetorg/servicetorg Kultur/idrett/friluftsliv Samfunnsutvikling Næringstilrettelegging Tettstadutvikling Kommuneutvikling Administrativ organisering Vilkår for tilsette Bruk av rådhusa Tenester Oppvekst og skule Barnehage Skule Skuleveg/skuleskyss Ungdomsretta tiltak Barnevern PPT Psykolog Pleie og omsorg og helse Sjukeheimar Heimeteneste Bufellesskap Omsorgsbustadar Arbeidssenter NAV Teknisk forvaltning Plan Byggjesak Miljø Landbruk

17 Tema Nr Nr 2??.05 Nr 3??.06 Nr 4??.10 Nr 5??.11 Nr 6??.12 Nr 7??.01 Tekniske tenester Drift av bygg og anlegg Vedlikehald av bygg og anlegg Veg VAR Brann og redning

18 Ny kommune i Nordhordland Forhandlingsutvalgets utredning Utkast versjon 0.1 Sonat Consulting AS 27. april 2015

19 Agenda 16:00 Innledning Status 18:00 Slutt Erfaringer fra andre sammenslåingsprosesser - Suksessfaktorer (side 3 og 4) - Eksempler på visjon/hovedmålsettinger (side 7) Gruppeoppgave: Hvorfor Hva bør være den nye kommunen sine hovedmål? - Individuell refleksjon: Hver deltaker noterer ned sine vurderinger av viktige stikkord / målsettinger. - Drøfting mellom deltakere (to-og-to) - Drøfting i plenum -> Oppsummering. Forslag utarbeides til neste møte. Vurdere hvilke tema som kan avklares / besluttes og hvilke tema som må drøftes nærmere i de neste møtene. Veien videre - Prosessen frem til Prosessen frem til 8. juni 2015

20 Oppsummering fra «Kunnskap og erfaring fra prosesser med kommunesammenslåing» (2014) Erfaringer hentet fra 14 prosesser, hvorav 7 endte med sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing. Distriktssenteret Kompetansesenter for distriktsutvikling: Suksessfaktorer Kunnskap om hva vi har og hva vi får Hva kommer innbyggerne til gode? Fokusere på konkrete utfordringer kommunene står overfor i framtiden. Fokus på materielle forhold: Næringsutvikling, kommuneøkonomi og tjenestetilbud. Lokaldemokrati og lokal tilknytning har mindre betydning. Kommuneledelsen kjenner innbyggernes behov og oppfatninger. Fokus på hva som blir endret med ny kommune. Hva vil innbyggerne miste, beholde, hva kommer istedenfor og hva blir nytt?

21 Suksessfaktorer Oppsummering: «Kunnskap og erfaring fra prosesser med kommunesammenslåing» (2014) Lokalt lederskap Reelt lokalt initiativ og eierskap til prosessen. Politiske og administrative ledere som har anerkjent utfordringer og muligheter. Politisk engasjement og politikere som har flagget sitt standpunkt. Klare anbefalinger fra ordførere og rådmenn. Tidlig beslutte kommunesenter, lokalisering av rådmann/sentraladm. og at ingen skulle miste jobben. Den kommunale eliten har kommunisert godt med velgerne. Aktiv involvering av alle grupper av innbyggere, næringsliv og ansatte. Innbyggermedvirkning og dekke informasjonsbehovet.

22 Hvorfor? (motivasjon) Oppsummering fra «Kunnskap og erfaring fra prosesser med kommunesammenslåing» (2014) Stå sterkere overfor omverdenen. Behov for effektivisering og innsparing for å opprettholde tjenestetilbudet Knapphet på areal i en av kommunene og ledige areal i den andre. Tro på at planlagt bro-prosjekt vil bli realisert dersom sammenslåing gjennomføres. Større og bedre kommuneorganisasjon, styrke mulighetene for å opprettholde et bredt tjenestetilbud og få mer tyngde og større muligheter for å profilere seg i forhold til næringsetableringer. Bompengeperioden på bro over, gratis å kjøre fra gitt dato.

23 Viktige argumenter i debattene Oppsummering «Kunnskap og erfaring fra prosesser med kommunesammenslåing» (2014): Beholde dagens skolestruktur og tjenestetilbud. Frykt for å miste identitet. Frykt for at eiendomsskatt blir innført. Frykt for at det blir større avstand mellom folk og politikere. Frykt for å miste grendaskoler. Frykt for at kommunale arbeidsplasser i «utkanten» forsvinner. Det finnes flere sammenslåingsalternativer enn dette. Mulighet for å delta i og påvirke den lokale utviklingen, og beholde nærhet til beslutningsprosesser.

24 Eksempler på målsettinger Oppsummering «Kunnskap og erfaring fra prosesser med kommunesammenslåing» (2014): Eksempler på hovedmålsettinger: Utvikle livskraftig og mer handlekraftige kommuner. Styrke og videreutvikle de kommunale tjenestene gjennom større fagmiljøer og mer kostnadseffektive løsninger. (flere kommuner har noen konkrete eksempler på hva som blir bedre på tjenesteyting) Sikre en livskraftig kommune. Sikre og videreutvikle kvaliteten Å videreføre det beste fra alle kommunene inn i den nye kommunen, sikre en demokratisk styring, etablere attraktive bolig- og fritidsområder, sikre gode oppvekstkår gjennom utvikling av gode nærmiljø.

25 Prosessforløp - den lange bane Avklares i neste møte Utkast ferdig Felles intensjon Beslutning Prosjekt Oppstart Visjoner og mål Kommunested Kommunenavn Politisk org. Adm. org. Prinsipper Tema Veien videre Valg Annen sammensetning av forhandlingsutvalget? Videreføre arbeidet med utredningen. Beslutte felles intensjon i alle kommunene. Folkeavstemning, folkemøter, høringer og/eller meningsmålinger med dybdeintervju? Tidsplan Beslutte i kommunestyrer før sommeren Rekruttere rådmann til ny kommune / prosjektsjef Starte arbeidet med å forberede den nye kommunen. Bygge prosjektorganisasjon og plan. Gevinstrealiserin gsplan. Oppstart med implementeringsplan for det videre arbeidet. Gevinstevaluering

26 Prosessforløp den korte bane forslag 27. april i Meland 11. mai i Radøy 26. mai i Lindås Agenda / tema for møtene Status på prosessen Utforming av visjon/hovedmål Hva er avklart, hva kan avklares i møte og hva bør avklares på de neste møtene. 8. juni i Meland 19. oktober i Radøy

27 Kommunestruktur

28 Kommunestyret i Radøy : 1. Radøy kommune innleiar drøftingar om kommunesamanslåing med andre interesserte kommunar i regionen. 2. Rådmennene i dei kommunane som vel å gå i drøftingar får i oppdrag å utarbeida nærare prosjektplan og mal for intensjonsavtale som skal leggjast til grunn for arbeidet. 3. Prosjektplan og mal for intensjonsavtale skal godkjennast av kommunestyret våren Vedtak om mogleg kommunesamanslåing vert gjort i kommunestyret våren Vedtak regionrådet : Regionrådet oppmodar kvar einskild kommune til å oppnemna inntil til tre politikarar til å delta i eit felles forhandlingsutval som har i oppgåve og utforma eit felles beslutningsgrunnlag (SAS-modellen) for samanslåing av kommunane i Nordhordland. * Forhandlingsutvalet konstituerer seg sjølv med leiar og nestleiar og opprettar eit arbeidsutval med 3-5 medlemer * Rådmennene deltek på møta i det samla forhandlingsutvalet frå kommunane * Beslutningsgrunnlaget skal vera ferdig innan utgangen av januar 2016 * Første møte i forhandlingsutvalet blir 16. april * Parallelle løp samtalar og dialog mellom nabokommunar m.v. vil skje samtidig, men utanfor denne prosessen (utanfor samla forhandlingsutval) Vedtak FS : Radøy kommune utnemner førebels forhandlingsutval på tre personar som skal starta forhandlingar om kommunesamanslåing med aktuelle kommunar. Utvalet vert samansett av ordførar, varaordførar og representant for det største opposisjonspartiet (Høgre). Rådmannen deltek i tillegg. Formannskapet er styringsgruppe. Forhandlingsutvalet har mynde til straks å starta forhandlingar med aktuelle kommunar. Kommunestyret utnemner endeleg forhandlingsutval.

29 To parallelle forhandlingar 1. Nordhordlandsalternativet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy, Solund 2. Lindås, Meland og Radøy

30 Nordhordlandsalternativer Møte gjennomført 16. april Fastsatte møter: 27. mai, 25. juni og 21. oktober Protokoll for møtet 16. april (sendt ut 27.04): - Føl same modellen som SAS kommunane - Forhandlingsutvalet skal utarbeide eit intensjonsavtale for ny kommune - Det vert utarbeida ein møteplan med tema - Går gjennom konkrete tema som er fastlagt i møteplan på kvart møte og får det innarbeida i referatet - Tema på neste møte vil vere: Kommunikasjonsstrategi, kva spørsmål og prinsipp må avklarast før vedtak om samanslåing, kva skal vere mål/visjon og verdigrunnlaget i den nye kommunen/regionen, kvifor vil vi ha ein ny og større kommune, kva vil vi oppnå, kommunenamn, kommunesenter Utkast til møte og temaplan

31 Lindås, Meland og Radøy Førebuande møte ordførere og rådmenn Forhandlingsmøte: april mai, 26. mai, 8. juni og 19. oktober

32 Prosessforløp - den lange bane Avklares i neste møte Utkast ferdig Felles intensjon Beslutning Prosjekt Oppstart Visjoner og mål Kommunested Kommunenavn Politisk org. Adm. org. Prinsipper Tema Veien videre Valg Annen sammensetning av forhandlingsutvalget? Videreføre arbeidet med utredningen. Beslutte felles intensjon i alle kommunene. Folkeavstemning, folkemøter, høringer og/eller meningsmålinger med dybdeintervju? Tidsplan Beslutte i kommunestyrer før sommeren Rekruttere rådmann til ny kommune / prosjektsjef Starte arbeidet med å forberede den nye kommunen. Bygge prosjektorganisasjon og plan. Gevinstrealiserin gsplan. Oppstart med implementeringsplan for det videre arbeidet. Gevinstevaluering

33 Utkast Prosjektplan kommunane i Region Nordhordland Mål: Laga eit beslutningsgrunnlag for avgjerda som skal gjerast juni Prosjektplanen vil vere eit levande verkty og må justerast undervegs. Aktivitet Tidspunkt Ansvar Merknad 2015 Politisk - prinsippvedtak i kommunane 4. februar Kommunane (Fedje litt seinare) Bruk av prosjektmidlar og finansiering av felles 7. februar Rådet Gjennomført tiltak Utarbeida mandat og prosjektplan Innan 16. februar Rådmennene RU Prosjektleiar i regi av NUI 10. februar NUI Gjeld Nordhordlandsalternativet Nordhordlandstinget 16. februar NUI Info om prosjekt Etablere ei politisk styringsgruppe som fungerer fram til valget 13. mars Regionrådet Ordførar, v.ordf., andre?? Få på plass felles kommunikasjonsplan. 15. mars Rådmennene Møte styringsgruppe 22. mai Ordførarane Politisk handsaming av mandat, prosjektplan og mal for intensjonsavtale Juni Ordførarar Vedtak kommunestyre Informasjon om prosess, statusmeldingar for lokal forankring i kommunestyra Kontinuerleg Ordførarane Konsekvensutgreiing av alternativ og kriterier - vegen mot ein ny kommune Ulike alternative retningsval må vurderast opp mot reforma sine overordna mål, samt ekspertutvalet sine kriterier for god kommunestruktur: Samanstille faktagrunnlaget for 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet Folkemøte informasjon om prosess m.v. - i den enkelte kommune - felles innanfor nokre område t.d. næringsliv - Kommuneproposisjonen og ny melding om Kommunereform vert lagt fram før påske. Melding om nye oppgåver Frå mars 2015 til mars 2016 Prosjektleiar Prosjektleiar i regi av NUI fellesprosjekt frå Våren Kommunane Skriv Infoposten Oppmode til involvering Vår Fylkesmann KS Infomøter (13.04.)?

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.02.2015 Dykkar dato 16.01.2015 Vår referanse 2015/860 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.01.2015 Dykkar dato 28.11.2014 Vår referanse 2014/14543 331.1 Dykkar referanse 14/752 Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 25.04.2016 Dykkar dato 30.03.2016 Vår referanse 2016/4260 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.06.2013 Dykkar dato 08.05.2013 Vår referanse 2013/6446 331.1 Dykkar referanse Odda kommune Opheimgata 31 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.03.2016 Dykkar dato 31.12.2015 Vår referanse 2016/7 331.1 Dykkar referanse Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 Eidfjord Eidfjord

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.03.2014 Dykkar dato 21.02.2014 Vår referanse 2014/2508 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 19.06.2015 Dykkar dato 29.05.2015 Vår referanse 2015/8446 331.1 Dykkar referanse Jondal kommune Kommunehuset 5627 Jondal Jondal kommune

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 05.01.2012 Vår referanse 2012/329 331.1 Dykkar referanse 11/1266 Sund kommune Postboks 23 5371 Skogsvåg Sund kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29. november 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29. november 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 28.01.2013 Dykkar dato 03.01.2013 Vår referanse 2013/492 331.1 Dykkar referanse Stord kommune Postboks 304 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 23.02.2012 Dykkar dato 20.12.2011 Vår referanse 2011/16754 331.1 Dykkar referanse 11/1751 Meland kommune Postboks 79 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03..2013 Dykkar dato 25.10.2012 Vår referanse 2013/1742 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune Postboks 184 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 17.02.2012 Vår referanse 2012/2651 331.1 Dykkar referanse 12/179-12/2825/WGL Austevoll kommune Kommunehuset 5392 Storebø

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.04.2014 Dykkar dato 14.01.2014 Vår referanse 2014/737 331.1 Dykkar referanse 13/277 Modalen kommune Postboks 44 5729 Modalen Modalen

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 21 46 Vår dato 25.05.2012 Dykkar dato 29.03.2012 Vår referanse 2012/4788 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje kommune - budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 19.02.2013 Dykkar dato 12.12.2012 Vår referanse 2012/16265 331.1 Dykkar referanse 12/1819 Meland kommune Postboks 79 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 17.02.2012 Dykkar dato 09.01.2012 Vår referanse 2012/466 331.1 Dykkar referanse 11/2196 Lindås kommune Kvernhusmyrane 20 5914 Isdalstø LINDÅS

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2015 Dykkar dato 14.01.2015 Vår referanse 2015/731 331.1 Dykkar referanse 14/2906 Os kommune Postboks 84 5202 Os Os kommune - budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2013, vedteke i heradsstyremøte 17.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2013, vedteke i heradsstyremøte 17.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2013 Dykkar dato 14.01.2013 Vår referanse 2013/920 331.1 Dykkar referanse 12/798 Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 11.03.2016 Dykkar dato 10.01.2016 Vår referanse 2016/681 331.1 Dykkar referanse 15/2571 Os kommune Postboks 84 5202 Os Os kommune - budsjett

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Masfjorden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Medlem Frode Langhelle H Medlem

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 30.04.2012 Dykkar dato 23.12.2011 Vår referanse 2011/17021 331.1 Dykkar referanse 11/1865 Os kommune Postboks 84 5202 Os Os kommune -

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012, og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012, og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.06.2012 Dykkar dato 27.02.2012 Vår referanse 2012/3129 331.1 Dykkar referanse 11/1064 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

PROTOKOLL Forhandlingsutvalet

PROTOKOLL Forhandlingsutvalet Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL Forhandlingsutvalet Møte: 04/2015 Tid: Måndag 24. august kl. 13.45 17.00 Stad: Skjerjehamn Til stades:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 25.04.2013 Dykkar dato 22.04.2013 Vår referanse 2013/5705 331.1 Dykkar referanse Austevoll kommune Kommunehuset 5392 Storebø AUSTEVOLL KOMMUNE

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 04.04.2014 Dykkar dato 14.01.2014 Vår referanse 2014/738 331.1 Dykkar referanse 13/2211 Os kommune Postboks 84 5202 Os Os kommune - budsjett

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 15.04.2013 Dykkar dato 12.02.2013 Vår referanse 2013/2498 331.1 Dykkar referanse Vaksdal kommune Konsul Jebsensgate 16 5722 Dalekvam

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 Kommunestruktur - oppnemning av forhandlingsutval

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.04.2017 Dykkar dato 04.01.2017 Vår referanse 2017/226 331.1 Dykkar referanse Austrheim kommune, Kommunehuset, 5943 Austrheim AUSTRHEIM KOMMUNE -

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 10.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 10.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.05.2016 Dykkar dato 21.04.2016 Vår referanse 2016/5557 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 5.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 5.desember 2013. Sak 19/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2014 Dykkar dato 10.04.2014 Vår referanse 2014/4924 331.1 Dykkar referanse 14/298 Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 MANGER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 19.04.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/3762 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimsgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS 08.06.2015 47/2015 Kommunestyret PS 17.06.2015 Kommunestruktur - løypemelding

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

Møtebok for Valstyret

Møtebok for Valstyret Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Valstyret Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Utvalsleiar Ann Christin Hoen AP Nestleiar Frode Hervik V Medlem Silje Namtvedt

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2012 og framlegg til økonomiplan 2012-2016

Kvinnherad kommune - budsjett 2012 og framlegg til økonomiplan 2012-2016 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.04.2012 Dykkar dato 23.01.2012 Vår referanse 2012/1684 331.1 Dykkar referanse 11/2150 Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 Rosendal Kvinnherad

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 18.06.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/1334 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy. Forhandlingsutvalet møte

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy. Forhandlingsutvalet møte Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Forhandlingsutvalet møte 26.04.2016 Saksliste Godkjenning av innkalling og saksliste Inntektssystemet avtalen H,

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund UTKAST - arbeidsdokument Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 12.06.2017 Møtestad: Meland rådhus Møtetid: 12:00-17:00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00, sms til

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 17.11.2016 Møtested: Meland rådhus Møtetid: 16:00-18:50 Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedeltakarar Parti Rolle Astrid Aarhus Byrknes KRF Medlem Øyvind Oddekalv Meland Medlem

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Masfjorden kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Møtetid: 08:00-09:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Ordførar Lene Hansen Kvamsdal H Medlem

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Møtedato: 15.05.2017 Møtestad: Nordhordlandshallen, kantina Møtetid: 12.00-13.00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:50 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 17.11.2016 Møtestad: Meland rådhus Møtetid: 16:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00 eller per

Detaljer

Tilleggsinnkalling Formannskapet

Tilleggsinnkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 11.05.2017 Møtested: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer