Nullen og nye gågater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nullen og nye gågater"

Transkript

1 Nullen og nye gågater Stavanger kommune

2 Side 1 av 38

3 Forord Med tilskudd fra den statlige støtteordningen Transnova har Stavanger kommune gjennomført et forsøk med gratis ringbuss og utvidelse av gågatenettet i sentrum. Prosjektet springer ut av arbeidet med ny regulering av sentrumshalvøya (plan 2222) som ledes av Lise M. Storås. Prosjektet inngår i Framtidens byer og har hatt som ambisjon å se på hvordan et bysentrum kan bidra til reduksjon i klimagassutslipp ved å legge til rette for økt kollektiv tilgjengelighet, mindre behov for bruk av privat bil og frigjøre areal til aktivitet og byliv. Forsøket har vært gjennomført som et selvstendig prosjekt ved Kultur og byutvikling, ledet av Iqbal Mohammad og Christin Berg (Transportplan). Både planleggingen og iverksettingen av prosjektet ble gjennomført i nært samarbeid med Lise M. Storås og Kirsten Welschmeyer (Byplan) og Stavanger sentrum AS, ved Karl Jan Søyland. Øystein Bekkevold (Park og vei) ledet planleggingen og opparbeidelsen av prøveparken på Holmen. Andre fagavdelinger ble holdt orientert om arbeidet og ble trukket inn i arbeidet ved behov. Som part i prosjektet har også Næringsforeningen i Stavangerregionen vært holdt orientert. Takk til alle som har bidratt i prosjektet. Rogaland fylkeskommune la til rette for at drift av Nullen kunne foregå i samarbeid med Kolumbus AS. I tillegg til at Kolumbus sto for informasjon og drift av ruten i forsøksperioden, bidro Kolumbus med god fagkompetanse både i forhold til konkretisering av driftsopplegg, markedsføring og bruk av ny teknologi til dokumentasjon av passasjerutvikling. Takk for godt samarbeid. Det rettes også en takk til operatøren Boreal AS for faglige innspill og deres sjåfører på Nullen, samt Lyse AS som la til rette for bruk av biogass som drivstoff i prøveperioden. Det ble avholdt to frokostmøter for å få innspill fra gårdeier og næringsdrivende til forsøket. Takk for nyttige kommentarer og innspill. Det samme gjelder næringsdrivende, gårdeiere og andre som uttalte seg og gav innspill og synspunkt i prosjektperioden. På selvstendig initiativ opprettet tre videregående skoleelever en egen Facebookside på internett, Nullen fans. Takk for innsatsen som dere la ned i å gjøre Nullen kjent og formidle ideer og innspill til utvikling av tilbudet. For å dokumentere resultatene i prosjektet ble det gjennomført flere undersøkelser, takk til alle som tok seg tid til delta på disse undersøkelsene. Etter at dokumentasjonsrapporten ble lagt fram for politisk behandling i Kommunalstyret for byutvikling (13/9 2012) Kommunalstyret for miljø og utbygging (16/ ), vedtok Stavanger formannskap 25/ enstemmig: Evalueringsrapporten for Nullen, gratis ringbuss og nye gågater i sentrum tas til orientering. Resultater fra forsøket blir fulgt opp i reguleringsplan 2222 Sentrumshalvøya og kommunedelplan Stavanger sentrum. Stavanger 4/ , Iqbal Mohammad og Christin Berg Side 2 av 38

4 Side 3 av 38

5 Innhold Forord... 2 Figurer... 4 Tabeller Innledning Bakgrunn og prosjektavgrensning... 6 Ny reguleringsplan for sentrumshalvøya... 6 Bakgrunn og erfaringer fra andre byer Søknad, prosjektavgrensning, saksgang og forankring... 8 Søknad om støtte fra Transnova... 8 Saksgang... 9 Endringer i forsøket Informasjon, markedsføring og media Dokumentasjon og resultater av forsøket Kjennskap til og erfaringer med Nullen Grønne arealer, prøveparken på Holmen, gågater og parkering Grønne arealer Prøveparken på Holmen Gågater Parkering Bruk av Nullen og prøveparken i forsøksperioden Prøveparken på Holmen Passasjerer på Nullen Oppsummering og konklusjon Litteratur Vedlegg 1. Dokumentasjon av forsøket Vedlegg 2. Tellinger Nullen Tabeller Tabell 1. Oversikt over utvidelse i gågatenettet og bortfall av gateparkering Side 4 av 38

6 Figurer Figur 1. Kirkegata Figur 2. Tilgjengelighet til Sentrumshalvøya, henholdsvis 300 og 500 meter til fots fra kollektivtrasé. Kilde: Asplanviak januar Figur 3. Foreslått utvidelse av gågatenettet i forsøket, stiplet rød linje Figur 4. Vedtatt utvidelse av gågatenettet i prøveperioden (Dette ble senere i løpet av forsøkesperioden vedtatt juster) Figur 5. Utkast til møblering av prøvepark/lekeplass på Holmeallmenningen Figur 6. Ordfører Leif Johan Sevland åpnet døren på Nullen som markerte oppstart av forsøket. Foto: Siv Egeli Figur 7. Orientering om Parken på Holmeallmenningen, ved Øystein Bekkevold Stavanger kommune. Foto: Siv Egeli Figur 8. Busstopp Holmeallmenningen. Foto: Siv Egeli Figur 9. Trasé for Nullen fra 17 oktober og ut forsøksperioden Figur 10. Utsnitt fra Kolumbus informasjon på 16 Figur 11. En Nullenfan-effekt. Kilde: https://www.facebook.com/nullenfans#!/nullenfans/app_ Figur 12. Påstander om Nullen som tilbud og dens attraktivitet, andel enig og uenig Figur 13. Sammenligning av brukere og befolkning i forhold til deres vurderinger av sannsynlighet for at de vil benytte Nullen de neste månedene. Svar i prosent Figur 14. Begrunnelse og formål med dagen tur med Nullen, andel svar i prosent Figur 15. Vurdering av bruk av bil etter opprettelsen av gratis bussen Nullen. Prosent Figur 16. Brukertilfredshet med Nullen, andel fornøyd og misfornøyd i prosent av antall svar Figur 17. Synes du vi skal ha færre, likt som nå eller flere grøntareal i Stavanger sentrum, andel svar i prosent Figur 18. Kjennskap til ny park/lekeplass på Holmen, andel svar i prosent Figur 19. Hvor godt liker du at vi får en slik ny park i Stavanger sentrum, andel svar i prosent Figur 20. Hvor godt liker du at vi har gågater i Stavanger sentrum, andel svar i prosent Figur 21. Vurdering av antall gågater, andel svar i prosent Figur 22. Påstander om parkering i og bussforbindelser til Stavanger sentrum, andel svar i prosent. 26 Figur 23. Opplevelse av tilgang til parkeringsplass, andel svar i prosent Figur 24. Prøveparken på Holmen. Foto: Christin Berg Figur 25. Utvikling i gjennomsnittlig antall passasjerer per avgang, ukedager Figur 26. Utvikling i gjennomsnittlig antall passasjerer per avgang, lørdager. *Uker som er justert for manglende data, ** Forsøksuke med kun en buss i trafikk Figur 27. Fordeling av påstigende passasjerer etter tidspunkt i Nullens åpningstid, andel registreringer i oktober, november og desember i prosent Figur 28. Fordeling av påstigende og avstigende passasjerer fordelt på holdeplass. Registrering i oktober, november og desember, andel i prosent Side 5 av 38

7 1. Innledning 22. august 2011 satte Stavanger kommune i gang et forsøk med gratis ringbuss. Det ble samtidig introdusert nye gågater som en del av forsøket. Stavanger kommune har med forsøket testet ut, en lenge etterspurt ordning med gratis ringbuss i sentrum, og samtidig muligheter for å etablere et utvidet gågatenett for å vitalisere deler av sentrum som er underutnyttet. Forsøket inngår i Framtidens byer og har hatt som ambisjon å undersøke hvordan et bysentrum kan bidra til reduksjon i klimagassutslipp i en bykjerne ved å legge til rette for økt kollektiv tilgjengelighet og mindre behov for bruk av privat bil. Av den grunn skulle det i forsøket også være restriksjoner i privatbiltrafikk i området. Forsøket har vært finansiert av Stavanger kommune og Transnova. Transnova er et statlig prosjekt som gir støtte til klimagassreduserende tiltak og prosjekter innenfor transportsektoren. Forsøket har vært gjennomført av Stavanger kommune i nært samarbeid med Stavanger Sentrum AS (STAS). Det har i tillegg vært utstrakt samarbeid og trukket veksler på Kolumbus kompetanse i prosjektet. Prosjektets andre samarbeidspartnere er Næringsforeningen i Stavangerregionen og Leverandørenes utvikling- og kompetansesenter (LUKS). Prosjektets navn i utviklingsfasen og i søknaden til Transnova var «Bilfritt sentrum og gratis ringbuss». Etter en enkel markedsundersøkelse fikk bussen navnet «Nullen». Prosjektet ble etter hvert kalt «Nullen og nye gågater», derav tittelen på rapporten. 2. Bakgrunn og prosjektavgrensning Stavanger var blant de første byene i Europa som dedikerte egne gater for gående i sentrum. Fra åpning av Kirkegaten for gående rundt 1960, ble gågatenettet raskt utvidet til å gjelde de mest sentrale sentrumsgatene. De siste utvidelsene av Stavangers gågatenett ble foretatt i 2008 og I 1989 ble Bergelandtunnelen åpnet og E18 gjennom sentrum lagt om. På det tidspunktet hadde Domkirkeplassen en ÅDT på rundt kjøretøy, og ble stengt for ordinær biltrafikk. I 2007 ble Domkirkeplassen stengt for all biltrafikk. Ny reguleringsplan for sentrumshalvøya I desember 2009 varslet Stavanger kommune oppstart for Figur 1. Kirkegata detaljregulering av sentrumskjernen, plan 2222 Sentrumshalvøya. Planarbeidet bygger på sentrum som prioritert satsningsområde. Planområdet er avgrenset til arealene på sentrumshalvøya innenfor Havneringen og Domkirkeplassen. Da planen ble varslet ble det lagt vekt på følgende: Reguleringsplanen skal ivareta Stavanger sentrums særpreg og karakter og skal tilrettelegge for utvikling av et attraktivt byområde med ulike funksjoner og kvaliteter (Stavanger kommune 2009). På listen over tema for planarbeidet kan flere relateres til transport og tilgjengelighet. For det første vektlegges tilgjengelighet og trygghet for alle generasjoner som sentrale tema. Videre vises det til at trafikkløsninger for alle transportformer skal vurderes nærmere, samt parkering og varelevering. Side 6 av 38

8 Stavangers deltakelse i Framtidens byer ble også vektlagt. Dette gav føringer for at energi, miljø, klima og natur skulle tillegges vekt i arbeidet (Stavanger kommune 2009). Stavanger sentrum AS (STAS) hadde utarbeidet en ti punkts liste som innspill i høringen. Et av innspillene var å utrede etablering av en ringbuss for Stavanger sentrum nærmere. Det ble foreslått en prøveordning for en begrenset periode som kan danne grunnlag for en eventuell permanent ordning. Det har dessuten ved flere anledninger vært fremmet spørsmål politisk om etablering av ringbuss rundt Holmen. I arbeidet med reguleringsplanen har det vært dokumentert både positive erfaringer med de siste gågateutvidelsene og at deler av sentrum er underutnyttet. Det har blitt konkludert med at det er et potensiale både for å utvikle gater, smug og gårdsrom blant annet hvis en finner nye løsninger for håndtering av avfall og transport. Det blir også vist til at ytre deler av sentrumshalvøya er lite tilgjengelig, noe som både blir knyttet til dårlig kollektiv tilgjengelighet og dårlig tilknytning i forlengelsen av naturlige gangtraseer i sentrum. Dette har gitt grunnlag for å vurdere å gjøre større deler av sentrumshalvøya bilfri, for både å bedre tilgjengeligheten og få fram naturlige forbindelser til fots og på sykkel, og frigjøre areal til bruk for aktivitet og liv i byen. Dette kan samtidig bidra til å redusere transportbelastningen i kjernen av sentrum. Disse perspektivene tjente som utgangspunkt for forsøket med Nullen og nye gågater. Den statlige støtteordningen Transnova gir tilskudd til prosjekter som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren. Transnova ble opprettet av Samferdselsdepartementet i forlengelse av Klimaforliket på Stortinget i Denne søknadsmulighet gav anledning til finansiering av forsøket med Nullen og nye gågater. Forsøket inkluderte utvidet gågateregulering og gratis ringbuss i en periode på rundt fire måneder: Følgende mål ble formulert i forbindelse med søknaden: - Utvidet gågateregulering: Dokumentere erfaring og potensial for framtidig regulering av Stavangers sentrumskjerne. - Gratis ringbuss: Sikre tilgjengelighet for alle brukergrupper og kompensere for redusert tilgjengelighet med privatbil. I tillegg ønsket en å se på følgende spørsmål: o Bidrar ringbussen til å knytte sammen regionens to viktigste kollektivknutepunkt og gjøre det lettere å benytte kollektivt både til, i og gjennom Stavanger sentrum? o Bidrar ringbussen til å knytte parkering i randsonen bedre til sentrumskjernen? o Hvordan fungerer valgt trasé for ringbussen? - Det ble formulert som en forutsetning at bussen skulle benytte miljøvennlig drivstoff; elektrisitet eller biogass. Bakgrunn og erfaringer fra andre byer Gratisbussprosjekter i andre byer, blant annet Bergen kan vise til en reduksjon i andel bilturer i sentrumsgatene og til sentrum. En evaluering av tiltaket i Bergen viser til at bussen bidro til en reduksjon på om lag 200 bilturer daglig i sentrumsgatene. 80 prosent av disse benyttet fremdeles bil 1 Klimaforliket er en avtale som ble vedtatt i januar Avtalen ble undertegnet av alle partiene på Stortinget utenom Framskrittpartiet. Side 7 av 38

9 til sentrum, mens 20 prosent benyttet kollektiv på hele reisen (Lynn 2004:7). Her ble imidlertid bussen fremmet for å knytte parkeringsanlegg i randsonen bedre til sentrumskjernen og dermed redusere biltrafikk i selve sentrum. Et bilfritt bysentrum vil øke barrieren for bruk av bil både som følge av begrenset tilgjengelighet og på grunn en reduksjon i antall parkeringsplasser og derigjennom bidra til reduksjon i lokalt klimagassutslipp. Det er imidlertid avgjørende at et historisk bysentrum som Stavanger sikres en god alternativ tilgjengelighet for å forhindre at det som senter taper i konkurransen med omkringliggende bilbaserte kjøpesentra, og unngå indirekte å bidra til å øke regionale klimagassutslipp. Det er per i dag ingen kollektivruter som kjører Havneringen i Stavanger sentrum. Som vist på kartutsnittet under, er ytre deler av Stavangers sentrumskjerne dårlig tilgjengelig, annet enn til fots, på sykkel eller med bil. Det vil derfor være viktig å øke kollektiv tilgjengelighet for hele sentrumshalvøya og dermed gi grunnlag for å erstatte og/eller supplere biltrafikk dersom mesteparten av området innenfor Havneringen gjøres bilfritt. Skravuren på kartet viser influensområdet til Byterminalen som kollektivknutepunkt. En ringbuss vil i tillegg til å gi tilgjengelighet til sentrumskjernen kunne fungere som et supplement for kollektivtilgjengeligheten i sentrum og mellom sentrums kollektivknutepunkt (Byterminalen og Fiskepiren). Som tiltak vil derfor en ringbuss kunne bidra til å stryke kollektivtilbudet ut over det å sikre tilgjengelighet til et bilfritt sentrum. Kombinerte reiser med ringbuss og til fots eller med sykkel vil basert på erfaringer fra andre steder også ha betydning og vil fremme spesielt sentrumsnære reiser til fots og med sykkel. Figur 2. Tilgjengelighet til Sentrumshalvøya, henholdsvis 300 og 500 meter til fots fra kollektivtrasé. Kilde: Asplanviak januar Søknad, prosjektavgrensning, saksgang og forankring Søknad om støtte fra Transnova Stavanger kommune søkte i juni 2010 sammen med Sandnes kommune om støtte til et prosjekt med perspektivet økt tilgjengelighet til sentrumskjernen. Prosjektet «Sentrumskjernen, redusert motorisert transport og økt tilgjengelighet» besto av tre delprosjekt: Kundetilpasset renovasjonskonsept», «Varelevering i sentrumskjernen» og «Gratis ringbuss i Stavanger sentrum». I september 2010 ble prosjektet tildelt støtte. Prosjektet ble formulert som samarbeidsprosjekt i Framtidens byer og tok utgangspunkt i arbeidet med reguleringsplan for sentrumshalvøya i Stavanger. I Sandes ble prosjektet knyttet opp mot ny gatebruksplan for Sandnes sentrum. Delprosjektet knyttet til renovasjon ble støttet fullt ut, delprosjektet knyttet til varelevering ble støttet som et forprosjekt, mens det siste delprosjektet med gratis ringbuss i Stavangers sentrumskjerne ble avslått. I møte med Transnova ble det understreket at etablering av en ringbuss i Side 8 av 38

10 som viktig for å utvikle Stavanger sentrumskjerne. Fokus var både på å gjøre områder av sentrumshalvøya bedre tilgjengelig for flere grupper, og redusere behov for bruk av bil til og i sentrum dersom gågatenettet skulle utvides. Det ble påpekt at deler av sentrumshalvøya er underutnyttet som målpunkt, noe som delvis kan tilskrives dårlig tilgjengelighet for ulike brukergrupper. Med en utvidelse av gågatenettet og en begrensning av bilbruken ville det derfor være behov for alternativ tilgjengelighet til området. Transnova åpnet for en revidert søknad, men framhevet problemstillingen: «Hovedproblemet er hvorvidt bussen vil føre til at færre kjører bil, og at den ikke først og fremst gjør at gående tar bussen. I den forbindelse er for eksempel en redegjørelse for eventuell omdisponering av parkeringsplasser eller restriksjoner på kjøring i busstraseen også av interesse for søknaden (e-post fra Transnova 14. oktober 2010). I revidert søknad, sendt i desember 2010, ble det vektlagt at det i forbindelse med reguleringsarbeidet var foreslått å gjøre sentrumshalvøya innenfor Havneringen bilfri. Det ble søkt om støtte til et forsøk med gratis ringbuss som skulle sikre tilgjengelighet for alle brukergrupper til et sentrum med utvidet gågatenettet, samt midler til fysisk tilrettelegging av areal for aktivitet. I tillegg ble det vektlagt at ringbussens trasé ville bidra til å knytte sammen to av regionens viktigste kollektivknutepunkt. I februar 2010 innvilget Transnova 1,5 mill. kr i støtte til prosjektet, med forbehold om at øvrig prosjektfinansiering kom på plass. Saksgang Med grunnlag i søknad til Transnova ble det utarbeidet en sak til Formannskapet.17/ vedtok Formannskapet med 16 mot 3 stemmer følgende: 1. Det bevilges 1,5 mill. kr fra ordinær reservekonto til 4 måneders prøveprosjekt med gratis ringbuss i Stavanger sentrum. Saldo på reservekonto etter denne bevilgningen blir 4,57 mill. kr. 2. Primært Rogaland fylkeskommune sekundært Stavanger parkering anmodes om å ha driftsansvaret for ringbussen. 3. Prosjektet gjennomføres og evalueres i Mer detaljert sak om ringbussen i sentrum legges fram for formannskapet før igangsetting av prøveprosjektet. Det ble rettet en henvendelse om samarbeid om drift av gratis ringbuss til Rogaland fylkeskommune. Rogaland fylkeskommune stilte seg positive til forsøket og la til rette for at bussdriften i forsøksperioden kunne foretas i direkte samarbeid med fylkets driftsselskap, Kolumbus. Det ble foretatt nærmere konkretisering av trasévalg, holdeplasser, driftsopplegg, busstype, markedsføring og dokumentasjon av forsøket i samarbeid med Kolumbus. Kolumbus operatør Boreal bidro også med faglige innspill i denne fasen. Det ble 16/ fremmet en ny sak for Kommunalstyret for byutvikling som redegjorde nærmere for prosjektet. Det ble blant annet foreslått trasé og holdeplasser for ringbussen og å innføre gågateregulering i følgende gater: Bakkegata, Breigata, Kirkegata til Nedre Holmegate, Øvre Holmegate, østre del av Nedre Holmegate, deler av Holmeallmenningen, Valberggata, Børehaugen, deler av Bådegata og Laugmannsgata. Side 9 av 38

11 Figur 3. Foreslått utvidelse av gågatenettet i forsøket, stiplet rød linje. Følgende ble vedtatt enstemmig: 1. Forsøk med gratis ringbuss gjennomføres som skissert i denne saken i perioden august til desember Side 10 av 38

12 2. Administrasjonen gis fullmakt til å innføre gågateregulering i gater som vist på illustrasjonen på side 3 i saken. Næringsdrivende og aktører i sentrum ble invitert til frokostmøte, der det ble orientert om forsøk med gratis ringbuss og nye gågater. Møtet ble holdt i STAS lokaler 31/ Etter behandling med vedtak i Kommunalstyret for byutvikling 16/6 2011, ble forslag til regulering i prøveperioden sendt på høring til eiere i de berørte gatene. Høringsbrevet ble også delt ut direkte til berørte forretninger og sendt ut på e-post via STAS e-postlister. Brevet oppfordret også aktører i området til å se på muligheter for aktivitet og bruk i de nye gågatene i perioden forsøket varte. Revidert forslag til nye gågater ble vedtatt 4/ etter sommerfullmakt med grunnlag i notat som oppsummerte innspill etter høring. To virksomheter i Øvre Holmegate uttrykte eksplisitt i høringen at de så for seg å søke skjenkebevilling og etablere uteservering i prøveperioden. Berørte spesielt i Breigata uttalte i høringen skepsis til foreslått regulering. Det ble framhevet at kunder som bruker korttidsparkeringen i Breigata og nordre del av Kirkegata var viktig for næringsdrivende i disse og tilstøtende gater. I tillegg bidrar disse gatene til fleksibilitet i forhold til varelevering. Det ble også rettet innvendinger i forhold til fjerning av parkeringsplasser på Holmen. Gågatereguleringen ble foreslått justert til å gjelde følgende gater: Breigata, Bakkegata, Kirkegata, Øvre Holmegate, østre del av Nedre Holmegate, deler av Holmeallmenningen og Laugmannsgata, jf. figur 4. Det vil si at Børehaugen, Bådegata og noe av arealene på Holmeallmenningen opprettholdt gjeldende regulering. Til tross for de mottatte innvendingene ble det valgt å inkludere Breigata og Kirkegata i gågatenettet i forsøket, med den begrunnelse at forsøkets hensikt nettopp var å teste virkninger av et utvidet gågatenett. Deler av parkeringen på Holmen ble opprettholdt, det samme gjelder noen av gatene som ligger lengst borte fra de eksisterende gågatene. Tabellen under gjengir endringen i antall parkeringsplasser som følge av utvidelse av gågatenettet. Eksisterende HC parkering ble opprettholdt. Side 11 av 38

13 Figur 4. Vedtatt utvidelse av gågatenettet i prøveperioden (Dette ble senere i løpet av forsøkesperioden vedtatt juster). Side 12 av 38

14 Tabell 1. Oversikt over utvidelse i gågatenettet og bortfall av gateparkering Gate Endring parkering Breigata 9 p-plasser (gratis 15 min) Kirkegata 7 p-plasser (gratis 15 min) Nedre Holmegate 7 p-plasser (2 timer mot avgift) Øvre Holmegate 12 p-plasser (2 timer mot avgift) Bakkegata 2 p-plasser (gratis 15 min), 3 HC p-plasser opprettholdt Holmeallmenningen Inntil 27 p-plasser (2 timer mot avgift) Laugmannsgata Ingen endring Det ble arrangert nytt informasjonsmøte i STAS lokaler der gårdeiere, næringsdrivende og andre aktører ble invitert. Det ble orientert om regulering i forsøksperioden, om Nullens ruteopplegg og design. Samtidig ble det gitt en utførlig presentasjon av opparbeidelse av midlertidig prøvepark/lekeplass på Holmeallmenningen. Figur 5. Utkast til møblering av prøvepark/lekeplass på Holmeallmenningen. Som i saksdokumentene ble det lagt vekt på utvidet samarbeid hvis det var spesielle behov for transport eller knyttet til varelevering. Det ble oppfordret til å ta i bruk de nye gågatene og teste ut potensiale for eventuell framtidig bruk av bilfrie areal for utvikling av egen virksomhet. Oppstart av forsøket 22. august 2011 ble markert ved at daværende ordfører Leif Johan Sevland åpnet gratisbussen Nullen. Ordfører og frammøtte fortsatte med bussen til Holmen der plassen ble markert åpnet. Øystein Bekkevold orienterte opparbeidelsen og elementer i parken. Samme morgen ble det innført Side 13 av 38

15 gågateregulering i store deler av sentrumshalvøya. Holmeallmenningen ble på grunn av opparbeidelse av prøveparken, stengt av en uke før. Ved oppstart hadde Nullen avgang fra Byterminalen hvert tiende minutt mandag til fredag fra til og lørdag fra til Bussen fulgte en fast trasé fra Byterminalen via Torget, Skagen, Holmeallmenningen, Jorenholmen, Klubbgata, Domkirken og Kongsgaten før den igjen endte opp på Byterminalen. Figur 6. Ordfører Leif Johan Sevland åpnet døren på Nullen som markerte oppstart av forsøket. Foto: Siv Egeli Det var forsøkt å skaffe to busser som var noe mindre enn vanlige busser (10 meter) til forsøket, men dette lot seg ikke gjøre i tide. Det ble benyttet to tolv meters gassdrevne busser. Bussene var foliert med et eget blått design utarbeidet av Egil Bjørøen (Stavanger kommune) og Andreas Grepstad (Kolumbus). Baksiden av bussen og «gass humpen» på taket var i tråd med Kolumbus markedsføringsavtaler holdt uforandret. Hensikten med Nullen var å bidra til mer miljøvennlig ferdsel og å gjøre det enklere for folk å forflytte seg innenfor sentrumskjernen. Det ble derfor vektlagt at bussene skulle benytte miljøvennlig drivstoff. Da avtalen om bruk av biogass fra Lyse var på plass, utarbeidet Lyse eget design for «humpen» på taket. Baksiden av bussen fikk etter hvert reklame relevant for handel i Stavanger sentrum. Kostnaden for ruteproduksjonen i forsøksperioden var rundt kr. Endringer i forsøket Utvidelsen av gågatenettet skapte misnøye blant en del av de næringsdrivende, spesielt de grupperingene som hadde uttrykt skepsis til gågateutvidelsen i høringen. I en henvendelse fra næringsdrivende i Breigata og Kirkegata 4/8 bes det om å avslutte forsøket. Saken fikk stor oppmerksomhet i media. I møte 29/9 vedtok Kommunalstyret for byutvikling følgende: 1. Forsøk med gratis ringbuss fortsetter fram til Den midlertidige lekeplassen på Holmeallmenningen opprettholdes til Nye gågater samt fjerning av offentlige og private p-plasser på sentrumshalvøya innenfor havneringen vurderes nærmere i den pågående reguleringsplanen for sentrumshalvøya plan Ringbussruten kan justeres rundt Havneringen Næringsdrivende, spesielt i Øvre Holmegate var positive til forsøket. Tre virksomheter, hvorav to hadde gitt innspill i høringen arbeidet konkret med å utvide med uteservering i prøveperioden. To virksomheter kom så langt i planleggingsarbeidet at de hadde søkt om skjenkebevilling før vedtaket om gågateregulering i den delen av Øvre Holmegate ble omgjort (ved siden av Breigata, Bakkegata og Kirkegata) Side 14 av 38 Figur 7. Orientering om Parken på Holmeallmenningen, ved Øystein Bekkevold Stavanger kommune. Foto: Siv Egeli Figur 8. Busstopp Holmeallmenningen. Foto: Siv Egeli

16 Det ble også foretatt justeringer Nullens trasé underveis i forsøket. Ved oppstart var traseen langs Havneringen via Nedre Holmegate for så å fortsette ut på Havneringen igjen. Holdeplassene var som følger: Byterminalen Torget Skagen Holmen Jorenholmen Byparken. Samtidig med at nye gågater ble tilbakeført, ble ruten lagt om til å følge Havneringen rundt Holmen. Holdeplassen i Nedre Holmegate ble erstattet med to nye holdeplasser Victoria Hotell og Oljemuseet. Fra 17. oktober kjørte bussen følgende trasé: Byterminalen Torget Skagen Victoria Hotel Oljemuseet Jorenholmen Byparken. Endringene ble gjort med bakgrunn i tilbakemeldinger blant annet fra Kolumbus grunnet i utfordringer med å svinge inn fra Havneringen til Nedre Holmegate med stor buss og at Nullen ble noe hindret av varelevering i Nedre Holmegate. Nullen hadde avgang hvert 10 minutt fra 8.00 til på hverdager og til på lørdager. Som følge av tilbakemeldinger fra brukere, ble det valgt å justere rutetiden slik at bussen startet klokken i stedet for klokken Dette gav mulighet for å teste ut behovet for bussen så tidlig om morgenen. Figur 9. Trasé for Nullen fra 17 oktober og ut forsøksperioden. I uke 43 ble det i tillegg testet om det er tilstrekkelig med én buss. Observasjoner i forsøket viste at det ofte var to busser ved Byterminalen. Dette skyldes at Nullen brukte mindre enn ti minutter på runden. I tillegg hadde vi mottatt synspunkter på at bussen ventet lenge ved Byterminalen. Resten av forsøket ble det benyttet to busser. Det ble utarbeidet en orienteringssak i løpet av forsøket der justeringer i forsøket ble presentert sammen med foreløpige resultater fra dokumentasjonen forsøket. Siste tur med Nullen som del av prøveprosjektet var 31/12 kl Prøveparken ble besluttet demontert, og ble fjernet i løpet av januar. Side 15 av 38

17 4. Informasjon, markedsføring og media Det ble lagt vekt på informasjon til næringsdrivende og gårdeiere i sentrumshalvøya og publikum gjennom skilting og design på Nullen. Videre ble Stavanger kommune og Kolumbus internettside og tilhørende informasjonskanaler benyttet aktivt. Det ble utarbeidet en egen informasjonsplan som ut over det nevnte også inkluderte annonsering i avis og media og aktivitet en dag i Mobilitetsuka Under følger en opplisting som inngikk i arbeidet med kommunikasjon og informasjon i prosjektet. Utarbeidelse av logo og design på bussen, skilt på stoppesteder og plakater ved parkeringsanlegg, på busser og andre steder det er naturlig å søke informasjon. Det ble også utarbeidet en egen informasjonsfolder om prosjektet. Nyhetsmeldinger på Stavanger kommunes nettsider, twitter og facebook Nyhetsmeldinger og annonse på Kolumbus nettsider og Byterminalen. Formidling gjennom Kolumbus ordinære formidlingskanaler. Svar på spørsmål som for det ordinære rutetilbudet i fylket, både gjennom henvendelser i skranke på Byterminalen, på telefon og nettmedier. Artikler og annonser i ulike tidsskrift, Byen, Rosenkilden, Byen, Natt og dag og lignende. Samarbeid med næringsdrivende Kommunikasjonsplanen var utarbeidet slik at ulike aktiviteter hadde ulik prioritet. Planen bidro til at informasjonen tilknyttet prosjektet ble strukturert og sikret at informasjon om forsøket ble formidlet og forsøket gjort kjent blant folk. Mange av aktivitetene i planen ble iverksatt. Som kartleggingen viser, jf. under, nådde informasjon om prosjektet ut til befolkningen i regionen. Det at lokale aviser og fjernsynskanaler tok tak i saken, bidro i stor grad til dette. Ved siden av å opplyse befolkningen om forsøket, bidro media til en bred og interessant meningsutveksling og diskusjon om tiltakene som ble iverksatt i forsøksperioden. Det kan også trekkes fram at prosjektet ble iverksatt med tydelige markører. Ringbussen fikk et eget design, og på Kolumbus oppfordring også et eget navn, Nullen. Bussens design ble en tydelig del av bybildet og navnet Nullen, fikk gjenklang i byens befolkning. En gruppe videregående skoleelever opprettet til og med en egen «fan-»side på facebook (http://www.facebook.com/nullenfans), der det pågikk debatt, konkurranser og mulighet til å bestille «nullenfanseffekter». Figur 10. Utsnitt fra Kolumbus informasjon på Figur 11. En Nullenfan-effekt. Kilde: https://www.facebook.com/nullenfans#!/ Nullenfans/app_ Parkeringsplassen på Holmen ble omgjort til en midlertidig park/lekeplass med både mulighet for ulik type aktivitet og steder å oppholde seg. Da plassen ble demontert ved årsskiftet fikk parken fortsatt oppmerksomhet gjennom diskusjonen som oppsto da deler av elementene fra parken midlertidig ble flyttet til Torget. Side 16 av 38

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord Forord Denne rapporten dokumenterer en evaluering av to samkjøringspiloter, Sharepool og Spontan samkjøring. Evalueringen er gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Sharepool har blitt

Detaljer

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse En før- og etterundersøkelse Prosjektrapport 51/2002 Rapportens tittel: FoU-informasjon Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland En før- og etterundersøkelse Prosjektnr: 84002328 Oppdragets tittel:

Detaljer

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Anders Sønstebø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfattere NTF-notat

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016 EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090015.10 ISBN 978-82-8232-199-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Brukerundersøkelse om TT-ordningen

Brukerundersøkelse om TT-ordningen Brukerundersøkelse om TT-ordningen Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne brukerundersøkelsen er utført på bestilling av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lillian Hansen, Arve

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rapport 07 2008 Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rushtidsavgift i Kristiansand? En utredning om effekter på bil- og kollektivtrafikken og konsekvenser for ulike grupper Forord På oppdrag fra ATP-sekretariatet

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Småsamfunnsanalyse med fokus på kjønn og livsfase Av Maria Monasdatter Almli og Lindis Sloan KUN senter for kunnskap og likestilling 2009 Forord KUN senter for kunnskap

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 26.01.2015 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 26.01.2015 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 26.01.2015 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling Godkjenning av protokoll

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

Ungdom og politikk på Agder

Ungdom og politikk på Agder Prosjektrapport nr. 10/2007 Ungdom og politikk på Agder Fokusgrupper med ungdom om deres oppfatninger om politikk og politiske engasjement Ann Christin Nilsen Hanne Cecilie Jensen Liv Mari Nesje Tittel

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

Hva saken gjelder: Byrådet uttrykker i sin plattform fra oktober 2011 følgende om reklamefinansiering:

Hva saken gjelder: Byrådet uttrykker i sin plattform fra oktober 2011 følgende om reklamefinansiering: Byrådssak 190/14 Reklamefinansiering av kollektivtransport og byromsmøbler MASR ESARK-5635-201402605-7 Hva saken gjelder: Byrådet uttrykker i sin plattform fra oktober 2011 følgende om reklamefinansiering:

Detaljer

Karriereveiledning i fylkene

Karriereveiledning i fylkene Notat 9/2012 Karriereveiledning i fylkene En undersøkelse av omfang, organisering, tilbud og kompetanse Karriereveiledning i fylkene En undersøkelse av omfang, organisering, tilbud og kompetanse Forfattere:

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer