Nullen og nye gågater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nullen og nye gågater"

Transkript

1 Nullen og nye gågater Stavanger kommune

2 Side 1 av 38

3 Forord Med tilskudd fra den statlige støtteordningen Transnova har Stavanger kommune gjennomført et forsøk med gratis ringbuss og utvidelse av gågatenettet i sentrum. Prosjektet springer ut av arbeidet med ny regulering av sentrumshalvøya (plan 2222) som ledes av Lise M. Storås. Prosjektet inngår i Framtidens byer og har hatt som ambisjon å se på hvordan et bysentrum kan bidra til reduksjon i klimagassutslipp ved å legge til rette for økt kollektiv tilgjengelighet, mindre behov for bruk av privat bil og frigjøre areal til aktivitet og byliv. Forsøket har vært gjennomført som et selvstendig prosjekt ved Kultur og byutvikling, ledet av Iqbal Mohammad og Christin Berg (Transportplan). Både planleggingen og iverksettingen av prosjektet ble gjennomført i nært samarbeid med Lise M. Storås og Kirsten Welschmeyer (Byplan) og Stavanger sentrum AS, ved Karl Jan Søyland. Øystein Bekkevold (Park og vei) ledet planleggingen og opparbeidelsen av prøveparken på Holmen. Andre fagavdelinger ble holdt orientert om arbeidet og ble trukket inn i arbeidet ved behov. Som part i prosjektet har også Næringsforeningen i Stavangerregionen vært holdt orientert. Takk til alle som har bidratt i prosjektet. Rogaland fylkeskommune la til rette for at drift av Nullen kunne foregå i samarbeid med Kolumbus AS. I tillegg til at Kolumbus sto for informasjon og drift av ruten i forsøksperioden, bidro Kolumbus med god fagkompetanse både i forhold til konkretisering av driftsopplegg, markedsføring og bruk av ny teknologi til dokumentasjon av passasjerutvikling. Takk for godt samarbeid. Det rettes også en takk til operatøren Boreal AS for faglige innspill og deres sjåfører på Nullen, samt Lyse AS som la til rette for bruk av biogass som drivstoff i prøveperioden. Det ble avholdt to frokostmøter for å få innspill fra gårdeier og næringsdrivende til forsøket. Takk for nyttige kommentarer og innspill. Det samme gjelder næringsdrivende, gårdeiere og andre som uttalte seg og gav innspill og synspunkt i prosjektperioden. På selvstendig initiativ opprettet tre videregående skoleelever en egen Facebookside på internett, Nullen fans. Takk for innsatsen som dere la ned i å gjøre Nullen kjent og formidle ideer og innspill til utvikling av tilbudet. For å dokumentere resultatene i prosjektet ble det gjennomført flere undersøkelser, takk til alle som tok seg tid til delta på disse undersøkelsene. Etter at dokumentasjonsrapporten ble lagt fram for politisk behandling i Kommunalstyret for byutvikling (13/9 2012) Kommunalstyret for miljø og utbygging (16/ ), vedtok Stavanger formannskap 25/ enstemmig: Evalueringsrapporten for Nullen, gratis ringbuss og nye gågater i sentrum tas til orientering. Resultater fra forsøket blir fulgt opp i reguleringsplan 2222 Sentrumshalvøya og kommunedelplan Stavanger sentrum. Stavanger 4/ , Iqbal Mohammad og Christin Berg Side 2 av 38

4 Side 3 av 38

5 Innhold Forord... 2 Figurer... 4 Tabeller Innledning Bakgrunn og prosjektavgrensning... 6 Ny reguleringsplan for sentrumshalvøya... 6 Bakgrunn og erfaringer fra andre byer Søknad, prosjektavgrensning, saksgang og forankring... 8 Søknad om støtte fra Transnova... 8 Saksgang... 9 Endringer i forsøket Informasjon, markedsføring og media Dokumentasjon og resultater av forsøket Kjennskap til og erfaringer med Nullen Grønne arealer, prøveparken på Holmen, gågater og parkering Grønne arealer Prøveparken på Holmen Gågater Parkering Bruk av Nullen og prøveparken i forsøksperioden Prøveparken på Holmen Passasjerer på Nullen Oppsummering og konklusjon Litteratur Vedlegg 1. Dokumentasjon av forsøket Vedlegg 2. Tellinger Nullen Tabeller Tabell 1. Oversikt over utvidelse i gågatenettet og bortfall av gateparkering Side 4 av 38

6 Figurer Figur 1. Kirkegata Figur 2. Tilgjengelighet til Sentrumshalvøya, henholdsvis 300 og 500 meter til fots fra kollektivtrasé. Kilde: Asplanviak januar Figur 3. Foreslått utvidelse av gågatenettet i forsøket, stiplet rød linje Figur 4. Vedtatt utvidelse av gågatenettet i prøveperioden (Dette ble senere i løpet av forsøkesperioden vedtatt juster) Figur 5. Utkast til møblering av prøvepark/lekeplass på Holmeallmenningen Figur 6. Ordfører Leif Johan Sevland åpnet døren på Nullen som markerte oppstart av forsøket. Foto: Siv Egeli Figur 7. Orientering om Parken på Holmeallmenningen, ved Øystein Bekkevold Stavanger kommune. Foto: Siv Egeli Figur 8. Busstopp Holmeallmenningen. Foto: Siv Egeli Figur 9. Trasé for Nullen fra 17 oktober og ut forsøksperioden Figur 10. Utsnitt fra Kolumbus informasjon på 16 Figur 11. En Nullenfan-effekt. Kilde: https://www.facebook.com/nullenfans#!/nullenfans/app_ Figur 12. Påstander om Nullen som tilbud og dens attraktivitet, andel enig og uenig Figur 13. Sammenligning av brukere og befolkning i forhold til deres vurderinger av sannsynlighet for at de vil benytte Nullen de neste månedene. Svar i prosent Figur 14. Begrunnelse og formål med dagen tur med Nullen, andel svar i prosent Figur 15. Vurdering av bruk av bil etter opprettelsen av gratis bussen Nullen. Prosent Figur 16. Brukertilfredshet med Nullen, andel fornøyd og misfornøyd i prosent av antall svar Figur 17. Synes du vi skal ha færre, likt som nå eller flere grøntareal i Stavanger sentrum, andel svar i prosent Figur 18. Kjennskap til ny park/lekeplass på Holmen, andel svar i prosent Figur 19. Hvor godt liker du at vi får en slik ny park i Stavanger sentrum, andel svar i prosent Figur 20. Hvor godt liker du at vi har gågater i Stavanger sentrum, andel svar i prosent Figur 21. Vurdering av antall gågater, andel svar i prosent Figur 22. Påstander om parkering i og bussforbindelser til Stavanger sentrum, andel svar i prosent. 26 Figur 23. Opplevelse av tilgang til parkeringsplass, andel svar i prosent Figur 24. Prøveparken på Holmen. Foto: Christin Berg Figur 25. Utvikling i gjennomsnittlig antall passasjerer per avgang, ukedager Figur 26. Utvikling i gjennomsnittlig antall passasjerer per avgang, lørdager. *Uker som er justert for manglende data, ** Forsøksuke med kun en buss i trafikk Figur 27. Fordeling av påstigende passasjerer etter tidspunkt i Nullens åpningstid, andel registreringer i oktober, november og desember i prosent Figur 28. Fordeling av påstigende og avstigende passasjerer fordelt på holdeplass. Registrering i oktober, november og desember, andel i prosent Side 5 av 38

7 1. Innledning 22. august 2011 satte Stavanger kommune i gang et forsøk med gratis ringbuss. Det ble samtidig introdusert nye gågater som en del av forsøket. Stavanger kommune har med forsøket testet ut, en lenge etterspurt ordning med gratis ringbuss i sentrum, og samtidig muligheter for å etablere et utvidet gågatenett for å vitalisere deler av sentrum som er underutnyttet. Forsøket inngår i Framtidens byer og har hatt som ambisjon å undersøke hvordan et bysentrum kan bidra til reduksjon i klimagassutslipp i en bykjerne ved å legge til rette for økt kollektiv tilgjengelighet og mindre behov for bruk av privat bil. Av den grunn skulle det i forsøket også være restriksjoner i privatbiltrafikk i området. Forsøket har vært finansiert av Stavanger kommune og Transnova. Transnova er et statlig prosjekt som gir støtte til klimagassreduserende tiltak og prosjekter innenfor transportsektoren. Forsøket har vært gjennomført av Stavanger kommune i nært samarbeid med Stavanger Sentrum AS (STAS). Det har i tillegg vært utstrakt samarbeid og trukket veksler på Kolumbus kompetanse i prosjektet. Prosjektets andre samarbeidspartnere er Næringsforeningen i Stavangerregionen og Leverandørenes utvikling- og kompetansesenter (LUKS). Prosjektets navn i utviklingsfasen og i søknaden til Transnova var «Bilfritt sentrum og gratis ringbuss». Etter en enkel markedsundersøkelse fikk bussen navnet «Nullen». Prosjektet ble etter hvert kalt «Nullen og nye gågater», derav tittelen på rapporten. 2. Bakgrunn og prosjektavgrensning Stavanger var blant de første byene i Europa som dedikerte egne gater for gående i sentrum. Fra åpning av Kirkegaten for gående rundt 1960, ble gågatenettet raskt utvidet til å gjelde de mest sentrale sentrumsgatene. De siste utvidelsene av Stavangers gågatenett ble foretatt i 2008 og I 1989 ble Bergelandtunnelen åpnet og E18 gjennom sentrum lagt om. På det tidspunktet hadde Domkirkeplassen en ÅDT på rundt kjøretøy, og ble stengt for ordinær biltrafikk. I 2007 ble Domkirkeplassen stengt for all biltrafikk. Ny reguleringsplan for sentrumshalvøya I desember 2009 varslet Stavanger kommune oppstart for Figur 1. Kirkegata detaljregulering av sentrumskjernen, plan 2222 Sentrumshalvøya. Planarbeidet bygger på sentrum som prioritert satsningsområde. Planområdet er avgrenset til arealene på sentrumshalvøya innenfor Havneringen og Domkirkeplassen. Da planen ble varslet ble det lagt vekt på følgende: Reguleringsplanen skal ivareta Stavanger sentrums særpreg og karakter og skal tilrettelegge for utvikling av et attraktivt byområde med ulike funksjoner og kvaliteter (Stavanger kommune 2009). På listen over tema for planarbeidet kan flere relateres til transport og tilgjengelighet. For det første vektlegges tilgjengelighet og trygghet for alle generasjoner som sentrale tema. Videre vises det til at trafikkløsninger for alle transportformer skal vurderes nærmere, samt parkering og varelevering. Side 6 av 38

8 Stavangers deltakelse i Framtidens byer ble også vektlagt. Dette gav føringer for at energi, miljø, klima og natur skulle tillegges vekt i arbeidet (Stavanger kommune 2009). Stavanger sentrum AS (STAS) hadde utarbeidet en ti punkts liste som innspill i høringen. Et av innspillene var å utrede etablering av en ringbuss for Stavanger sentrum nærmere. Det ble foreslått en prøveordning for en begrenset periode som kan danne grunnlag for en eventuell permanent ordning. Det har dessuten ved flere anledninger vært fremmet spørsmål politisk om etablering av ringbuss rundt Holmen. I arbeidet med reguleringsplanen har det vært dokumentert både positive erfaringer med de siste gågateutvidelsene og at deler av sentrum er underutnyttet. Det har blitt konkludert med at det er et potensiale både for å utvikle gater, smug og gårdsrom blant annet hvis en finner nye løsninger for håndtering av avfall og transport. Det blir også vist til at ytre deler av sentrumshalvøya er lite tilgjengelig, noe som både blir knyttet til dårlig kollektiv tilgjengelighet og dårlig tilknytning i forlengelsen av naturlige gangtraseer i sentrum. Dette har gitt grunnlag for å vurdere å gjøre større deler av sentrumshalvøya bilfri, for både å bedre tilgjengeligheten og få fram naturlige forbindelser til fots og på sykkel, og frigjøre areal til bruk for aktivitet og liv i byen. Dette kan samtidig bidra til å redusere transportbelastningen i kjernen av sentrum. Disse perspektivene tjente som utgangspunkt for forsøket med Nullen og nye gågater. Den statlige støtteordningen Transnova gir tilskudd til prosjekter som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren. Transnova ble opprettet av Samferdselsdepartementet i forlengelse av Klimaforliket på Stortinget i Denne søknadsmulighet gav anledning til finansiering av forsøket med Nullen og nye gågater. Forsøket inkluderte utvidet gågateregulering og gratis ringbuss i en periode på rundt fire måneder: Følgende mål ble formulert i forbindelse med søknaden: - Utvidet gågateregulering: Dokumentere erfaring og potensial for framtidig regulering av Stavangers sentrumskjerne. - Gratis ringbuss: Sikre tilgjengelighet for alle brukergrupper og kompensere for redusert tilgjengelighet med privatbil. I tillegg ønsket en å se på følgende spørsmål: o Bidrar ringbussen til å knytte sammen regionens to viktigste kollektivknutepunkt og gjøre det lettere å benytte kollektivt både til, i og gjennom Stavanger sentrum? o Bidrar ringbussen til å knytte parkering i randsonen bedre til sentrumskjernen? o Hvordan fungerer valgt trasé for ringbussen? - Det ble formulert som en forutsetning at bussen skulle benytte miljøvennlig drivstoff; elektrisitet eller biogass. Bakgrunn og erfaringer fra andre byer Gratisbussprosjekter i andre byer, blant annet Bergen kan vise til en reduksjon i andel bilturer i sentrumsgatene og til sentrum. En evaluering av tiltaket i Bergen viser til at bussen bidro til en reduksjon på om lag 200 bilturer daglig i sentrumsgatene. 80 prosent av disse benyttet fremdeles bil 1 Klimaforliket er en avtale som ble vedtatt i januar Avtalen ble undertegnet av alle partiene på Stortinget utenom Framskrittpartiet. Side 7 av 38

9 til sentrum, mens 20 prosent benyttet kollektiv på hele reisen (Lynn 2004:7). Her ble imidlertid bussen fremmet for å knytte parkeringsanlegg i randsonen bedre til sentrumskjernen og dermed redusere biltrafikk i selve sentrum. Et bilfritt bysentrum vil øke barrieren for bruk av bil både som følge av begrenset tilgjengelighet og på grunn en reduksjon i antall parkeringsplasser og derigjennom bidra til reduksjon i lokalt klimagassutslipp. Det er imidlertid avgjørende at et historisk bysentrum som Stavanger sikres en god alternativ tilgjengelighet for å forhindre at det som senter taper i konkurransen med omkringliggende bilbaserte kjøpesentra, og unngå indirekte å bidra til å øke regionale klimagassutslipp. Det er per i dag ingen kollektivruter som kjører Havneringen i Stavanger sentrum. Som vist på kartutsnittet under, er ytre deler av Stavangers sentrumskjerne dårlig tilgjengelig, annet enn til fots, på sykkel eller med bil. Det vil derfor være viktig å øke kollektiv tilgjengelighet for hele sentrumshalvøya og dermed gi grunnlag for å erstatte og/eller supplere biltrafikk dersom mesteparten av området innenfor Havneringen gjøres bilfritt. Skravuren på kartet viser influensområdet til Byterminalen som kollektivknutepunkt. En ringbuss vil i tillegg til å gi tilgjengelighet til sentrumskjernen kunne fungere som et supplement for kollektivtilgjengeligheten i sentrum og mellom sentrums kollektivknutepunkt (Byterminalen og Fiskepiren). Som tiltak vil derfor en ringbuss kunne bidra til å stryke kollektivtilbudet ut over det å sikre tilgjengelighet til et bilfritt sentrum. Kombinerte reiser med ringbuss og til fots eller med sykkel vil basert på erfaringer fra andre steder også ha betydning og vil fremme spesielt sentrumsnære reiser til fots og med sykkel. Figur 2. Tilgjengelighet til Sentrumshalvøya, henholdsvis 300 og 500 meter til fots fra kollektivtrasé. Kilde: Asplanviak januar Søknad, prosjektavgrensning, saksgang og forankring Søknad om støtte fra Transnova Stavanger kommune søkte i juni 2010 sammen med Sandnes kommune om støtte til et prosjekt med perspektivet økt tilgjengelighet til sentrumskjernen. Prosjektet «Sentrumskjernen, redusert motorisert transport og økt tilgjengelighet» besto av tre delprosjekt: Kundetilpasset renovasjonskonsept», «Varelevering i sentrumskjernen» og «Gratis ringbuss i Stavanger sentrum». I september 2010 ble prosjektet tildelt støtte. Prosjektet ble formulert som samarbeidsprosjekt i Framtidens byer og tok utgangspunkt i arbeidet med reguleringsplan for sentrumshalvøya i Stavanger. I Sandes ble prosjektet knyttet opp mot ny gatebruksplan for Sandnes sentrum. Delprosjektet knyttet til renovasjon ble støttet fullt ut, delprosjektet knyttet til varelevering ble støttet som et forprosjekt, mens det siste delprosjektet med gratis ringbuss i Stavangers sentrumskjerne ble avslått. I møte med Transnova ble det understreket at etablering av en ringbuss i Side 8 av 38

10 som viktig for å utvikle Stavanger sentrumskjerne. Fokus var både på å gjøre områder av sentrumshalvøya bedre tilgjengelig for flere grupper, og redusere behov for bruk av bil til og i sentrum dersom gågatenettet skulle utvides. Det ble påpekt at deler av sentrumshalvøya er underutnyttet som målpunkt, noe som delvis kan tilskrives dårlig tilgjengelighet for ulike brukergrupper. Med en utvidelse av gågatenettet og en begrensning av bilbruken ville det derfor være behov for alternativ tilgjengelighet til området. Transnova åpnet for en revidert søknad, men framhevet problemstillingen: «Hovedproblemet er hvorvidt bussen vil føre til at færre kjører bil, og at den ikke først og fremst gjør at gående tar bussen. I den forbindelse er for eksempel en redegjørelse for eventuell omdisponering av parkeringsplasser eller restriksjoner på kjøring i busstraseen også av interesse for søknaden (e-post fra Transnova 14. oktober 2010). I revidert søknad, sendt i desember 2010, ble det vektlagt at det i forbindelse med reguleringsarbeidet var foreslått å gjøre sentrumshalvøya innenfor Havneringen bilfri. Det ble søkt om støtte til et forsøk med gratis ringbuss som skulle sikre tilgjengelighet for alle brukergrupper til et sentrum med utvidet gågatenettet, samt midler til fysisk tilrettelegging av areal for aktivitet. I tillegg ble det vektlagt at ringbussens trasé ville bidra til å knytte sammen to av regionens viktigste kollektivknutepunkt. I februar 2010 innvilget Transnova 1,5 mill. kr i støtte til prosjektet, med forbehold om at øvrig prosjektfinansiering kom på plass. Saksgang Med grunnlag i søknad til Transnova ble det utarbeidet en sak til Formannskapet.17/ vedtok Formannskapet med 16 mot 3 stemmer følgende: 1. Det bevilges 1,5 mill. kr fra ordinær reservekonto til 4 måneders prøveprosjekt med gratis ringbuss i Stavanger sentrum. Saldo på reservekonto etter denne bevilgningen blir 4,57 mill. kr. 2. Primært Rogaland fylkeskommune sekundært Stavanger parkering anmodes om å ha driftsansvaret for ringbussen. 3. Prosjektet gjennomføres og evalueres i Mer detaljert sak om ringbussen i sentrum legges fram for formannskapet før igangsetting av prøveprosjektet. Det ble rettet en henvendelse om samarbeid om drift av gratis ringbuss til Rogaland fylkeskommune. Rogaland fylkeskommune stilte seg positive til forsøket og la til rette for at bussdriften i forsøksperioden kunne foretas i direkte samarbeid med fylkets driftsselskap, Kolumbus. Det ble foretatt nærmere konkretisering av trasévalg, holdeplasser, driftsopplegg, busstype, markedsføring og dokumentasjon av forsøket i samarbeid med Kolumbus. Kolumbus operatør Boreal bidro også med faglige innspill i denne fasen. Det ble 16/ fremmet en ny sak for Kommunalstyret for byutvikling som redegjorde nærmere for prosjektet. Det ble blant annet foreslått trasé og holdeplasser for ringbussen og å innføre gågateregulering i følgende gater: Bakkegata, Breigata, Kirkegata til Nedre Holmegate, Øvre Holmegate, østre del av Nedre Holmegate, deler av Holmeallmenningen, Valberggata, Børehaugen, deler av Bådegata og Laugmannsgata. Side 9 av 38

11 Figur 3. Foreslått utvidelse av gågatenettet i forsøket, stiplet rød linje. Følgende ble vedtatt enstemmig: 1. Forsøk med gratis ringbuss gjennomføres som skissert i denne saken i perioden august til desember Side 10 av 38

12 2. Administrasjonen gis fullmakt til å innføre gågateregulering i gater som vist på illustrasjonen på side 3 i saken. Næringsdrivende og aktører i sentrum ble invitert til frokostmøte, der det ble orientert om forsøk med gratis ringbuss og nye gågater. Møtet ble holdt i STAS lokaler 31/ Etter behandling med vedtak i Kommunalstyret for byutvikling 16/6 2011, ble forslag til regulering i prøveperioden sendt på høring til eiere i de berørte gatene. Høringsbrevet ble også delt ut direkte til berørte forretninger og sendt ut på e-post via STAS e-postlister. Brevet oppfordret også aktører i området til å se på muligheter for aktivitet og bruk i de nye gågatene i perioden forsøket varte. Revidert forslag til nye gågater ble vedtatt 4/ etter sommerfullmakt med grunnlag i notat som oppsummerte innspill etter høring. To virksomheter i Øvre Holmegate uttrykte eksplisitt i høringen at de så for seg å søke skjenkebevilling og etablere uteservering i prøveperioden. Berørte spesielt i Breigata uttalte i høringen skepsis til foreslått regulering. Det ble framhevet at kunder som bruker korttidsparkeringen i Breigata og nordre del av Kirkegata var viktig for næringsdrivende i disse og tilstøtende gater. I tillegg bidrar disse gatene til fleksibilitet i forhold til varelevering. Det ble også rettet innvendinger i forhold til fjerning av parkeringsplasser på Holmen. Gågatereguleringen ble foreslått justert til å gjelde følgende gater: Breigata, Bakkegata, Kirkegata, Øvre Holmegate, østre del av Nedre Holmegate, deler av Holmeallmenningen og Laugmannsgata, jf. figur 4. Det vil si at Børehaugen, Bådegata og noe av arealene på Holmeallmenningen opprettholdt gjeldende regulering. Til tross for de mottatte innvendingene ble det valgt å inkludere Breigata og Kirkegata i gågatenettet i forsøket, med den begrunnelse at forsøkets hensikt nettopp var å teste virkninger av et utvidet gågatenett. Deler av parkeringen på Holmen ble opprettholdt, det samme gjelder noen av gatene som ligger lengst borte fra de eksisterende gågatene. Tabellen under gjengir endringen i antall parkeringsplasser som følge av utvidelse av gågatenettet. Eksisterende HC parkering ble opprettholdt. Side 11 av 38

13 Figur 4. Vedtatt utvidelse av gågatenettet i prøveperioden (Dette ble senere i løpet av forsøkesperioden vedtatt juster). Side 12 av 38

14 Tabell 1. Oversikt over utvidelse i gågatenettet og bortfall av gateparkering Gate Endring parkering Breigata 9 p-plasser (gratis 15 min) Kirkegata 7 p-plasser (gratis 15 min) Nedre Holmegate 7 p-plasser (2 timer mot avgift) Øvre Holmegate 12 p-plasser (2 timer mot avgift) Bakkegata 2 p-plasser (gratis 15 min), 3 HC p-plasser opprettholdt Holmeallmenningen Inntil 27 p-plasser (2 timer mot avgift) Laugmannsgata Ingen endring Det ble arrangert nytt informasjonsmøte i STAS lokaler der gårdeiere, næringsdrivende og andre aktører ble invitert. Det ble orientert om regulering i forsøksperioden, om Nullens ruteopplegg og design. Samtidig ble det gitt en utførlig presentasjon av opparbeidelse av midlertidig prøvepark/lekeplass på Holmeallmenningen. Figur 5. Utkast til møblering av prøvepark/lekeplass på Holmeallmenningen. Som i saksdokumentene ble det lagt vekt på utvidet samarbeid hvis det var spesielle behov for transport eller knyttet til varelevering. Det ble oppfordret til å ta i bruk de nye gågatene og teste ut potensiale for eventuell framtidig bruk av bilfrie areal for utvikling av egen virksomhet. Oppstart av forsøket 22. august 2011 ble markert ved at daværende ordfører Leif Johan Sevland åpnet gratisbussen Nullen. Ordfører og frammøtte fortsatte med bussen til Holmen der plassen ble markert åpnet. Øystein Bekkevold orienterte opparbeidelsen og elementer i parken. Samme morgen ble det innført Side 13 av 38

15 gågateregulering i store deler av sentrumshalvøya. Holmeallmenningen ble på grunn av opparbeidelse av prøveparken, stengt av en uke før. Ved oppstart hadde Nullen avgang fra Byterminalen hvert tiende minutt mandag til fredag fra til og lørdag fra til Bussen fulgte en fast trasé fra Byterminalen via Torget, Skagen, Holmeallmenningen, Jorenholmen, Klubbgata, Domkirken og Kongsgaten før den igjen endte opp på Byterminalen. Figur 6. Ordfører Leif Johan Sevland åpnet døren på Nullen som markerte oppstart av forsøket. Foto: Siv Egeli Det var forsøkt å skaffe to busser som var noe mindre enn vanlige busser (10 meter) til forsøket, men dette lot seg ikke gjøre i tide. Det ble benyttet to tolv meters gassdrevne busser. Bussene var foliert med et eget blått design utarbeidet av Egil Bjørøen (Stavanger kommune) og Andreas Grepstad (Kolumbus). Baksiden av bussen og «gass humpen» på taket var i tråd med Kolumbus markedsføringsavtaler holdt uforandret. Hensikten med Nullen var å bidra til mer miljøvennlig ferdsel og å gjøre det enklere for folk å forflytte seg innenfor sentrumskjernen. Det ble derfor vektlagt at bussene skulle benytte miljøvennlig drivstoff. Da avtalen om bruk av biogass fra Lyse var på plass, utarbeidet Lyse eget design for «humpen» på taket. Baksiden av bussen fikk etter hvert reklame relevant for handel i Stavanger sentrum. Kostnaden for ruteproduksjonen i forsøksperioden var rundt kr. Endringer i forsøket Utvidelsen av gågatenettet skapte misnøye blant en del av de næringsdrivende, spesielt de grupperingene som hadde uttrykt skepsis til gågateutvidelsen i høringen. I en henvendelse fra næringsdrivende i Breigata og Kirkegata 4/8 bes det om å avslutte forsøket. Saken fikk stor oppmerksomhet i media. I møte 29/9 vedtok Kommunalstyret for byutvikling følgende: 1. Forsøk med gratis ringbuss fortsetter fram til Den midlertidige lekeplassen på Holmeallmenningen opprettholdes til Nye gågater samt fjerning av offentlige og private p-plasser på sentrumshalvøya innenfor havneringen vurderes nærmere i den pågående reguleringsplanen for sentrumshalvøya plan Ringbussruten kan justeres rundt Havneringen Næringsdrivende, spesielt i Øvre Holmegate var positive til forsøket. Tre virksomheter, hvorav to hadde gitt innspill i høringen arbeidet konkret med å utvide med uteservering i prøveperioden. To virksomheter kom så langt i planleggingsarbeidet at de hadde søkt om skjenkebevilling før vedtaket om gågateregulering i den delen av Øvre Holmegate ble omgjort (ved siden av Breigata, Bakkegata og Kirkegata) Side 14 av 38 Figur 7. Orientering om Parken på Holmeallmenningen, ved Øystein Bekkevold Stavanger kommune. Foto: Siv Egeli Figur 8. Busstopp Holmeallmenningen. Foto: Siv Egeli

16 Det ble også foretatt justeringer Nullens trasé underveis i forsøket. Ved oppstart var traseen langs Havneringen via Nedre Holmegate for så å fortsette ut på Havneringen igjen. Holdeplassene var som følger: Byterminalen Torget Skagen Holmen Jorenholmen Byparken. Samtidig med at nye gågater ble tilbakeført, ble ruten lagt om til å følge Havneringen rundt Holmen. Holdeplassen i Nedre Holmegate ble erstattet med to nye holdeplasser Victoria Hotell og Oljemuseet. Fra 17. oktober kjørte bussen følgende trasé: Byterminalen Torget Skagen Victoria Hotel Oljemuseet Jorenholmen Byparken. Endringene ble gjort med bakgrunn i tilbakemeldinger blant annet fra Kolumbus grunnet i utfordringer med å svinge inn fra Havneringen til Nedre Holmegate med stor buss og at Nullen ble noe hindret av varelevering i Nedre Holmegate. Nullen hadde avgang hvert 10 minutt fra 8.00 til på hverdager og til på lørdager. Som følge av tilbakemeldinger fra brukere, ble det valgt å justere rutetiden slik at bussen startet klokken i stedet for klokken Dette gav mulighet for å teste ut behovet for bussen så tidlig om morgenen. Figur 9. Trasé for Nullen fra 17 oktober og ut forsøksperioden. I uke 43 ble det i tillegg testet om det er tilstrekkelig med én buss. Observasjoner i forsøket viste at det ofte var to busser ved Byterminalen. Dette skyldes at Nullen brukte mindre enn ti minutter på runden. I tillegg hadde vi mottatt synspunkter på at bussen ventet lenge ved Byterminalen. Resten av forsøket ble det benyttet to busser. Det ble utarbeidet en orienteringssak i løpet av forsøket der justeringer i forsøket ble presentert sammen med foreløpige resultater fra dokumentasjonen forsøket. Siste tur med Nullen som del av prøveprosjektet var 31/12 kl Prøveparken ble besluttet demontert, og ble fjernet i løpet av januar. Side 15 av 38

17 4. Informasjon, markedsføring og media Det ble lagt vekt på informasjon til næringsdrivende og gårdeiere i sentrumshalvøya og publikum gjennom skilting og design på Nullen. Videre ble Stavanger kommune og Kolumbus internettside og tilhørende informasjonskanaler benyttet aktivt. Det ble utarbeidet en egen informasjonsplan som ut over det nevnte også inkluderte annonsering i avis og media og aktivitet en dag i Mobilitetsuka Under følger en opplisting som inngikk i arbeidet med kommunikasjon og informasjon i prosjektet. Utarbeidelse av logo og design på bussen, skilt på stoppesteder og plakater ved parkeringsanlegg, på busser og andre steder det er naturlig å søke informasjon. Det ble også utarbeidet en egen informasjonsfolder om prosjektet. Nyhetsmeldinger på Stavanger kommunes nettsider, twitter og facebook Nyhetsmeldinger og annonse på Kolumbus nettsider og Byterminalen. Formidling gjennom Kolumbus ordinære formidlingskanaler. Svar på spørsmål som for det ordinære rutetilbudet i fylket, både gjennom henvendelser i skranke på Byterminalen, på telefon og nettmedier. Artikler og annonser i ulike tidsskrift, Byen, Rosenkilden, Byen, Natt og dag og lignende. Samarbeid med næringsdrivende Kommunikasjonsplanen var utarbeidet slik at ulike aktiviteter hadde ulik prioritet. Planen bidro til at informasjonen tilknyttet prosjektet ble strukturert og sikret at informasjon om forsøket ble formidlet og forsøket gjort kjent blant folk. Mange av aktivitetene i planen ble iverksatt. Som kartleggingen viser, jf. under, nådde informasjon om prosjektet ut til befolkningen i regionen. Det at lokale aviser og fjernsynskanaler tok tak i saken, bidro i stor grad til dette. Ved siden av å opplyse befolkningen om forsøket, bidro media til en bred og interessant meningsutveksling og diskusjon om tiltakene som ble iverksatt i forsøksperioden. Det kan også trekkes fram at prosjektet ble iverksatt med tydelige markører. Ringbussen fikk et eget design, og på Kolumbus oppfordring også et eget navn, Nullen. Bussens design ble en tydelig del av bybildet og navnet Nullen, fikk gjenklang i byens befolkning. En gruppe videregående skoleelever opprettet til og med en egen «fan-»side på facebook (http://www.facebook.com/nullenfans), der det pågikk debatt, konkurranser og mulighet til å bestille «nullenfanseffekter». Figur 10. Utsnitt fra Kolumbus informasjon på Figur 11. En Nullenfan-effekt. Kilde: https://www.facebook.com/nullenfans#!/ Nullenfans/app_ Parkeringsplassen på Holmen ble omgjort til en midlertidig park/lekeplass med både mulighet for ulik type aktivitet og steder å oppholde seg. Da plassen ble demontert ved årsskiftet fikk parken fortsatt oppmerksomhet gjennom diskusjonen som oppsto da deler av elementene fra parken midlertidig ble flyttet til Torget. Side 16 av 38

18 5. Dokumentasjon og resultater av forsøket Prosjektet besto av flere deler, i utformingen av prosjektet ble det derfor lagt vekt på å bruke ulike metoder og data for å dokumentere forsøket. Det er foretatt tellinger av passasjerer på Nullen, biltrafikk i sentrumshalvøya, og av brukere eller passerende av prøveparken på Holmen. Brukeres vurderinger av henholdsvis Nullen og prøveparken på Holmen er også kartlagt. I tillegg er det gjennomført en egen kartlegging blant befolkningen på Nord-Jæren knyttet til prosjektet. Det trekkes dessuten veksler på registeringer av parkeringsbelegg i perioden. For nærmere beskrivelse av data og dokumentasjon i forsøket vises til vedlegg 1. I det følgende presenteres resultater fra de ulike undersøkelsene. Det tas utgangspunkt i temaene i befolkningsundersøkelsen, brukernes vurderinger sorteres også under disse temaene. Deretter følger dokumentasjon av bruk, før det avslutningsvis gis noen vurderinger knyttet til resultater i forsøket. Kjennskap til og erfaringer med Nullen Hensikten med å gjennomføre en befolkningsundersøkelse var å teste kjennskap til og erfaringer med Nullen, prøveparken på Holmen, samt holdning til både grønne areal og gågater i sentrumskjernen, når de går på bekostning av parkeringsareal og mulighet til å kjøre inn i gatenettet med privatbil. Barometer Markedsanalyse AS gjennomførte undersøkelsen som en del av Barometer omnibus i oktober/november 2011, det vil si midt i forsøksperioden. Et utvalg representativt for befolkningen i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg ble bedt om å svare på spørsmålene som vi hadde formulert, til sammen 393 intervju. Dette gir en feilmarginer på +/- to til fem prosentpoeng. Det vil si at dersom svarfordelingen viser mer enn fra to til fem prosentpoeng forskjell (avhengig av svarfordeling), vil en kunne trekke den slutningen at forskjellen er signifikant i forhold til populasjonen (befolkningen på Nord-Jæren). Undersøkelsen viser at Nullen ble godt kjent i løpet av forsøket. Hele 78 prosent av befolkningen assosierer Nullen med gratis buss i Stavanger sentrum eller knytter begrepet til noe som omhandler denne bussruten. Undersøkelsen viser videre at 21 prosent svarer bekreftende på at Nullen er et attraktivt tilbud for meg (jf. figur 14). 40 prosent mener at Nullen gir lettere tilgang til Stavanger sentrum. 16 prosent svarer at det er sannsynlig at de vil benytte dette tilbudet de neste månedene. Selv om flertallet sier seg uenig i påstanden må andelen som sier seg enig i påstandene vurderes som høyt både tatt i betraktning at tilbudet er avgrenset geografisk og hadde kun pågått i rundt 1 ½ måned da undersøkelsen ble foretatt. Side 17 av 38

19 Påstander om Nullen Belfolkningsundersøkelse Nullen er et attraktivt tilbud for meg (N=379) Nullen gir lettere tilgang til Stavanger sentrum (N=387) Brukerundersøkelse Nullen Nullen gir lettere tilgang til Stavanger sentrum (N=128) Nullen er et attraktivt tilbud for meg (N=131) Nullens trase passer godt for mine behov (N=123) Helt uenig 2 4 Helt enig Figur 12. Påstander om Nullen som tilbud og dens attraktivitet, andel enig og uenig. Brukere av Nullen ble stilt tilsvarende spørsmål. Resultatene viser at flertallet er svært positive til Nullen. Hele to av tre brukere mener at tilbudet gir lettere tilgang til Stavanger sentrum (69 prosent), og 77 prosent mener at tilbudet er attraktivt for dem. Det store flertallet er dessuten fornøyd med traseen. 74 prosent svarer bekreftende på at «Nullens trasé passer godt for mine behov». 70 "Sannsynlighet" for bruk av Nullen Svært usannsynlig Svært sannsynlig 0 Hvor sannsynlig er det at du vil benytte Nullen i løpet av de neste månedene (N=393= Befolkningsundersøkelse Hvor sannsynlig er det at du vil benytte Nullen i løpet av de neste månedene (N=141) Brukerundersøkelse Nullen Figur 13. Sammenligning av brukere og befolkning i forhold til deres vurderinger av sannsynlighet for at de vil benytte Nullen de neste månedene. Svar i prosent. Det er naturlig at brukere vurderer det mer sannsynlig at de vil benytte Nullen enn befolkningen forøvrig. For det første vet de som har besvart brukerundersøkelsen, i kraft av å være brukere, at Side 18 av 38

20 tilbudet finnes. For de andre har de testet det ut. I tillegg viser undersøkelsen at brukere jevnt over er svært fornøyd med tilbudet. Det gjør det rimelig at det er aktuelt å benytte tilbudet igjen. Befolkningsundersøkelsen viser at 61 prosent vurderer det som svært usannsynlig at de vil benytte Nullen i løpet av de nærmeste månedene. Målgruppen for bussen er ikke nødvendigvis hele befolkningen, men å skape bedre tilgjengelighet til sentrum for de som har problemer med eller er i situasjoner der en ikke ønsker å bruke beina. Det er derfor interessant at 16 prosent vurderte det som svært og nokså sannsynlig for at de ville benytte Nullen i løpet av de nærmeste månedene, dvs. mens forsøket pågikk. Nullen fikk mye medieoppslag. Dette kan ha bidratt til å øke interessen for å prøve ut tilbudet og økt andelen, tilsvarende kan forsøkets varighet ha bidratt til å redusere andel svar. Som nevnt var hele 75 prosent av brukerne fornøyd med tilbudet. På spørsmålet «hvorfor benytter du deg av Nullen i dag» begrunner 46 prosent det med å slippe å gå. Dette utgjør 33 prosent av alle svar. Videre svarer 34 prosent å unngå vær og vind, 23 prosent av alle svar. 24 prosent svarer at de benyttet Nullen for å «komme raskere fram», 17 prosent fordi «bussen kom akkurat når det passet», og 12 prosent «for turen sin skyld». Dagens tur med Nullen Hvorfor benytter du deg av Nullen i dag? Slippe å gå For turen sin skyld Kommer raskere frem Unngå vær og vind Bussen kom akkurat når det passet Annet Hva er hovedformålet med ditt besøk i Stavanger sentrum i dag? Arbeid Skole For å gå i butikker For å gå på resturant/kafe/pub/bar Drar til byen uten noen bestemt formål Kulturopplevese som; kino, Sightseeing Kjøp av personlige tjenester (eks frisør, velvære) For å gå til lege, tannlege, fysioterapi o.l. Annet Prosent Figur 14. Begrunnelse og formål med dagen tur med Nullen, andel svar i prosent Det er i den sammenheng interessant å nevne at det framgår av nettsiden at «Nullenfansene» gjerne brukte Nullen som møtested og sted å være i friminutt eller på andre tidspunkt. Med bakgrunn i dette, rettet representanter for fangruppen konkret forslag til kommunen om å etablere trådløst Side 19 av 38

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Christin Berg Rådgiver Kommunalavdeling byutvikling, transportplan Christin.Berg@stavanger.kommune.no Møte mobilitetsuka 2011, Oslo 10/6-2011 Bilfritt

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Tiltaket markedsføres som en del av den Europeiske mobilitetsuken. Aktiviteter som fokuserer på hovedtema for årets kampanje:

Tiltaket markedsføres som en del av den Europeiske mobilitetsuken. Aktiviteter som fokuserer på hovedtema for årets kampanje: Europeisk Mobilitetsuke 2014 kommune skal arrangere Europeisk Mobilitetsuke som begynner den 16. september og slutter den 22. september 2014, og forplikter seg til å: Innføre minst ett permanent tiltak

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg

Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Bård Norheim Urbanet Analyse Bakgrunn Markedsstrategi for en offensiv satsing på trikk og T-bane i Oslo? Problemstillinger

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 Samarbeidsprosjekt Trondheim & Drammen i Framtidens byer Sentrumsutvikling God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 La det ikke være noen tvil.. Regional

Detaljer

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser?

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Hvordan påvirkes trafikkarbeidet når vi tilrettelegger for parkering ved stasjoner, holdeplasser og fergekaier? Kollektivtransportforums

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Vefsn kommune har lagt planprogram for ny kommunedelplan for Mosjøen ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker derfor å fortelle

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009 Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Måle bruk

Detaljer

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen 8. Februar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Hovedpunkter: Vurdering av mulige ringveier Andre samleveier og veilenker som skal inn eller

Detaljer

07.06.2016, 15.02 ANNONSE

07.06.2016, 15.02 ANNONSE Hele byhjertet i Sandnes blir bilfritt - Aftenbladet.no "! # ANNONSE % & ' Under sirkelen "Lysning" sett fra nord mot sør, skal det bli masse liv og gjerne handel, til og med torghandel. I sør ses de nye

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka April 2016 Hvorfor Bypakke Tønsberg-regionen? Bypakka ble etablert for å planlegge og anlegge et helhetlig

Detaljer

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring Saknr. 16/17052-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021 - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Tiltaksplan for Hedmark Trafikk

Detaljer

NOTAT 04.02.2015. Mini-RVUer 2014. Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2

NOTAT 04.02.2015. Mini-RVUer 2014. Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2 NOTAT 04.02.2015 Mini-RVUer 2014 Februar - Mai - August - November Sammenligning med nasjonal RVU 2009/10 Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2 2.

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Orientering til Formannskapet 12.02.2013 Finansiering - Buskerudbyen 2 6.12.2011

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

Side 3 EVALUERING AV GRATIS PARKERINGSBUSSTILBUD I BERGEN SENTRUM STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET SLUTTRAPPORT. Gratis parkeringsbuss i Bergen

Side 3 EVALUERING AV GRATIS PARKERINGSBUSSTILBUD I BERGEN SENTRUM STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET SLUTTRAPPORT. Gratis parkeringsbuss i Bergen Asplan Viak AS November 2004 Side 3 EVALUERING AV GRATIS PARKERINGSBUSSTILBUD I BERGEN SENTRUM STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET SLUTTRAPPORT Emne: Gratis parkeringsbuss i Bergen Forfatter Faste Lynum Prosjektnr

Detaljer

Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess

Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess Norge: Omfattende undersøkelser innen kollektivtransporten Av forsker (sosiolog) Trine Hagen Transportøkonomisk institutt Avdeling

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12.

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12. MØTEREFERAT Vår referanse Vår dato 25.04.2013 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Referent: Rita Ottervik, TK Tore

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 28.01.2014 Deres ref.: 13/1508 Saksbehandler: Mirjana Gvozdic Saksnr. 12/20095-22 Direkte innvalg: 51 51 69 18

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Ringerike kommune Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss

Ringerike kommune Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss GÅGATEREGLEMENT + Ringerike kommune Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss Utarb. av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, april 2012. Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike 28.06.12

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-12 RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-18 SDG Utført av Kontrollert av KIS Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas. Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14 Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.no Utfordringer fra Samling 1 Ny E6 og kopling mellom Strandtorget og

Detaljer

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Innfartsparkering - resultater fra kartlegging Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Skal snakke om - Stor variasjon mellom IP - «Barnesetemyten» og ærend - Bilbelegg - Reisetid

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Stavanger Parkering. 24. jun 2013

Stavanger Parkering. 24. jun 2013 Stavanger Parkering 24. jun 2013 2 Personlig intervju med sjåfører på Jorenholmen 4-20 Bakgrunnsinformasjon 4 Parkering 12 Telefonintervju med innbyggere i valgte bydeler 19-30 Bakgrunnsinformasjon 21

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4 Barnehageundersøkelsen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... KORT OM RESULTATENE... DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... DEL - BARNET OG HVERDAGEN I BARNEHAGEN... BARNETS TRIVSEL... DET SOSIALE MILJØET...

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? Temaer Målene Nå-situasjon og avvik Statens vegvesens rolle Statens virkemidler Tilskuddsordningen Nye kriterier for toveis sykling

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005

HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005 HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005 Hovedmål 1: Økt sykkelbruk i Sandnes (flere syklede kilometer) - mindre forurensing - bedre helse Delmål 1: - økt trafikksikkerhet, opplæring, nyanlegg og vedlikehold

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Aktivitet 2011-12 OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Rune Opheim, Civitas ATP-nettverkssamling Fredrikstad, 4.-5. mars 2013 BAKGRUNN Studert sammenhenger mellom miljødata, innbyggernes holdninger

Detaljer

Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012

Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012 Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012 Mål fremkommelighet Mål i Oslo og Akershus siden 2001: Øke reisehastigheten for buss og trikk med 20 %.

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Bystruktur og transport En studie av personreiser i byer og tettsteder

Bystruktur og transport En studie av personreiser i byer og tettsteder Sammendrag: Bystruktur og transport En studie av personreiser i byer og tettsteder TØI rapport 1178/11 Forfattere: Øystein Engebretsen og Petter Christiansen Oslo 11, 64 sider I byområder er reisemønster

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3.

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. februar 2015 Transnova Gi kunnskap om klimaeffekter av forskjellige typer innfartsparkeringstiltak

Detaljer

Kafédialog 29. april 2015

Kafédialog 29. april 2015 Gjennomføring og oppsummering Kafédialog 29. april 2015 Møtet var åpent for alle interesserte Kafé-dialog Gjennomføring kafé-dialog I forkant av kafé-dialogen fikk deltakere en orientering om hovedpunktene

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

- KRAV TIL MINSTESTØRRELSER PÅ KJØRBEKK OG ENGER. Down Town. Sterkt negativt Sterkt negativt Negativt Negativt Negativt

- KRAV TIL MINSTESTØRRELSER PÅ KJØRBEKK OG ENGER. Down Town. Sterkt negativt Sterkt negativt Negativt Negativt Negativt ATP-Grenland TILLEGGSVURDERING - KRAV TIL MINSTESTØRRELSER PÅ KJØRBEKK OG ENGER Vurdert av Are Kristiansen 22.10.2013 Oppsummerende tabell Alternativ for Kjørbekk og Enger Skien sentrum Porsgrunn sentrum/

Detaljer

Europeiske byer med bilfrie sentrum

Europeiske byer med bilfrie sentrum Sammendrag: Europeiske byer med bilfrie sentrum TØI rapport 1476/2016 Forfatte: Anders Tønnesen, Sunniva Frislid Meyer, Eva-Gurine Skartland, Hanne Beate Sundfør Oslo 2016 79 sider I rapporten beskrives

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 239/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 29.10.2012 ORIENTERING OM INNFARTSPARKERING OG INNFØRING AV PARKERINGSOBLAT I ULLENSAKER

Detaljer

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Transport og parkering STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen Innherred samkommune Levanger sentrum- E6 utenom byen 1 Levanger sentrum 2www.innherred-samkommune.no Hovedpunkt i foredraget: Bykjerne geografiske utfordringer Historisk utvikling Viktige utfordringer

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Varelevering gir byen form. Marianne Skjulhaug

Varelevering gir byen form. Marianne Skjulhaug Varelevering gir byen form Marianne Skjulhaug 1 Sjåfører som jobber med varelevering har vanskelige arbeidsforhold Planleggere og saksbehandlere mangler kunnskap. God tilrettelegging finnes nesten ikke

Detaljer

Kollektiv, bil og bilfritt sentrum feilvalg og suksesser. Anders Tønnesen Forsker Transportøkonomisk institutt

Kollektiv, bil og bilfritt sentrum feilvalg og suksesser. Anders Tønnesen Forsker Transportøkonomisk institutt Kollektiv, bil og bilfritt sentrum feilvalg og suksesser Anders Tønnesen Forsker Transportøkonomisk institutt Utgangspunkt TØI-prosjekt som skulle frambringe eksempler på bilfrie sentrum i europeiske byer

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2014/7511-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Parkeringsavgift 2015 og mindre endringer i eksisterende parkeringsordning Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

Tiltaksplan for handel og servicenæringen i Drammen sentrum. Arbeidsrapport

Tiltaksplan for handel og servicenæringen i Drammen sentrum. Arbeidsrapport Tiltaksplan for handel og servicenæringen i Drammen sentrum Arbeidsrapport 15.10.2011 1. Bakgrunn I forbindelse med bystyrets behandling 23.11.2010 av Økonomiplan 2011-2014 ble det fattet følgende vedtak

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen TØI-rapport 913/2007 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg Oslo 2007, 77 sider Sammendrag: Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Bakgrunn og formål

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Transport og utslipp Hva er transport? Transport er å flytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligste formene for transport er sykkel, motorsykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Undersøkelse om bruk av setebelter i buss 2015

Undersøkelse om bruk av setebelter i buss 2015 Undersøkelse om bruk av setebelter i buss 2015 Bakgrunn Våren 2014 ble det gjennomført en undersøkelse om bruken av setebelter i buss i Buskerud, i henhold til satsingen på trygge skoleveier i handlingsprogram

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen HELED skriftserie 2016:1 Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen Tor Iversen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Universitetet

Detaljer

Å gå og sykle til skolen en verktøykasse Barn og unge til fots og på sykkel i Gran. Maja Cimmerbeck, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Å gå og sykle til skolen en verktøykasse Barn og unge til fots og på sykkel i Gran. Maja Cimmerbeck, Statens vegvesen Vegdirektoratet Å gå og sykle til skolen en verktøykasse Barn og unge til fots og på sykkel i Gran Maja Cimmerbeck, Statens vegvesen Vegdirektoratet 80 % av alle barn og unge skal gå eller sykle til skolen Lurt! Helse

Detaljer

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Etablerte områder og busstilgang Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Disposisjon: RVU folks bruk og opplevelse av kollektivtilbudet Hvordan samsvarer folks oppfatning

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

May-Berit Eidsaune, COWI AS

May-Berit Eidsaune, COWI AS Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Bergens vestkorridor Reisevaneundersøkelse ombord på M/S Snarveien May-Berit Eidsaune, COWI AS 1 NYTT KOLLEKTIVTILBUDET I VESTKORRIDOREN Innhold Sammendrag

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE Eksempler er vedlagt separat. Versjon 1.0. 1 Forord Veileder for rutebeskrivelse er forankret i Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram 2010-2011. Standardisering og effektivisering

Detaljer

Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden

Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden Vedlegg 1. Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden Administrasjonen har i saken anbefalt å holde Skagenkaien stengt for trafikk i 3-ukers perioden mellom Stavanger Major og Gladmat. Varetransport tillates

Detaljer

Urbanets årskonferanse 28. og 29. august 2014 Strategier for bærekraftig bytransport? Kan vi få Jærbuene ut av bilen? v/gottfried Heinzerling

Urbanets årskonferanse 28. og 29. august 2014 Strategier for bærekraftig bytransport? Kan vi få Jærbuene ut av bilen? v/gottfried Heinzerling Urbanets årskonferanse 28. og 29. august 2014 Strategier for bærekraftig bytransport? Kan vi få Jærbuene ut av bilen? v/gottfried Heinzerling 17.10.2012 1 Stavangerregionen noen viktige utviklingstrekk

Detaljer