Det norske universitetsråd gjorde i møte et vedtak, der det blant annet heter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske universitetsråd gjorde i møte 9.12.1982 et vedtak, der det blant annet heter"

Transkript

1 NASJONALT KOORDINERENDE UTVALG FOR GODKJENNING AV EKSAMENER (NKU) Harald Hårfagresgt BERGEN TLF FAX: BERGEN, Til Universitetsrådets medlemsinstitusjoner Fakultetene/avdelingene Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Universitets- og høgskoleavdelingen Grunnskoleavdelingen, Seksjon for forvaltning Videregående avdeling Lærerutdanningsrådet Ingeniørutdanningsrådet Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag Statens utdanningskontorer Statens lånekasse for utdanning Arbeidsdirektoratet Vedlagt oversender vi åjourført liste over skoler/studier som har vært vurdert med henblikk på fritak for en valgfri del av en universitets- eller høgskolegrad, og skoler/studier som for tiden er under vurdering for et slikt fritak. Det norske universitetsråd gjorde i møte et vedtak, der det blant annet heter "Enkeltstudier ved de regionale høgskoler (d.v.s. de av de regionale høgskoler som ble ført inn under daværende Lov om eksamener og grader ved universiteter og høgskoler, vår anmerkning), bør uten særskilt vurdering og koordinering kunne gi fritak for deler av cand.mag.-graden ved universitetene etter tid-for-tid prinsippet. Universitetsrådet forutsetter at spørsmålet om faglig tilpassing overlates til den enkelte institusjon." Dette medfører at utdanning ved de skolene som ved kgl. res. av ble ført inn under eksamensloven og har fått ren til selv å utstede cand.mag.- vitriemål, er tatt ut av NKU-listene. Dette gjelder følgende skoler: Distriktshøgskolene Ingeniørhøgskolene De pedagogiske høgskolene Kommunal- og sosialhøgskolene Norsk Journalisthøgskole Statens bibliotek- og informasjonshøgskole (tidl. Statens Bibliotekhøgskole) Norges Musikkhøgskole. Om utdanningen ved disse skolene sktevdepartementet i sitt brev til institusjonene: "Utgangspunktet er at en eksamen er gyldig uansett når den er tatt. Hovedprinsippet i reglementet er at en utdanning skal telle i forhold til normert studietid for studiet. I de siste årene er det foretatt betydelige endringer såvel i studie- og fagplaner som i opptaksgrunnlaget ved høgskolene. Nye skoler har fått høgskolestatus. Departementet vil ikke legge avgjørende vekt på om det har vært stilt formelt krav om artium som opptaksgrunnlag ved skoler som på det tidspunkt ikke hadde høgskolestatus. Dersom utdanningen i hovedtrekk hadde samme faglige innhold eller har ført fram til samme faglige nivå, skal utdanningen godkjennes fullt ut. Vi mener dette bør gjelde f. eks. barnevernslinjen ved sosialhøgskolene og for to-årig førskolelærerutdanning. Fireårig allmennlærerutdanning førte fram til samme nivå som to-årig lærerutdanning og teller to år, slik som denne.

2 Ingeniørutdanning ved ingeniørhøgskole skal telle med to år. Ett-årig påbygningsår ved ingeniørhøgskolen kan telle med inntil ett år dersom påbygningsåret er en videreutdanning uten faglig overlapping i forhold til grunnutdanningen. Tre-årig ingeniørutdanning ved de tidligere tekniske skolene, skal også telle med to år, ettersom denne utdanningen førte fram til samme nivå som dagens to-årige ingeniørutdanning. Eldre to-årig utdanning ved de tekniske skolene, dvs, utdanning fra før omleggingen i 1960-årene, må vurderes særskilt, og kan foreløpig ikke telle med i cand.mag.-graden. For en del studier er studietida blitt utvidet. Dette gjelder bl.a. lærerutdanning, journalistutdanning og bibliotekarutdanning. I disse tilfelle må studiene telle ut fra normal studietid da eksamenene ble tatt. Dette må den høgskolen som skriver ut vitnemål, passe på." Med virkning fra 1.juni 1989 ble Statens høgskole for kunsthåndverk og design i Bergen (tidl. Bergen kunsthåndverkskole) og Statens håndverks- og kunstindustriskole ført inn under eksamensloven. Disse to skolene er sammen med de ovennevnte høgskolene nå lagt inn under universitetslovens kap. 11. Statens kunstakademi var omfattet av eksamensloven av 1970, og NKU har ikke vurdert utdanning derfra. I henhold til brev av fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, skal utdanning fra Statens Kunstakademi gi samme uttelling som utdanning fra Vestlandske kunstakademi og Kunstakademiet i Trondheim, dvs. uttelling etter prinsippet. Med virkning fra 20. juni 1991 er også de statlige helsefaghøgskolene, de maritime høgskolene, de statlige musikkonservatoriene, Statens næringsmiddeltekniske høgskole og Norsk hotellhøgskole lagt inn under universitetslovens kapittel 11 og har fått anledning til selv å utstede cand.mag.-vitnemål. Disse skolene er nå tatt ut av NKU-listen. For nærmere informasjon om uttelling for utdanning og videreutdanning ved disse skolene, viser vi til brev med vedlegg av fra departementet. Et kort utdrag med de viktigste uttellingene står bakerst i NKU-listen. Alle anbefalinger fra NKU gis nå i normert studietid (som kan måles i tidsenheter eller vekttall, der 20 vekttall tilsvarer 1 års normert studietid). Det kan settes sperre mot visse fagkombinasjoner, men slike sperrer er bare unntaksvis tatt med i denne oversikten. Eventuell sperre mot andre fag/fagkombinasjoner avgjøres av den vitnemålsutskrivende institusjon. At en student oppnår fritak på grunnlag av et studium tatt ved en annen institusjon, innebærer imidlertid ikke at han/hun uten videre kan bygge videre på dette studium, det vil si innpasse det i et videregående studium (mellomfag, storfag, hovedfag e.l.) Spørsmålet om slik innpassing avgjøres av de enkelte institusjoner. Se for øvrig studiehåndbøkene fra de enkelte institusjonene/fakultetene. I denne utgaven av NKU-listen er de ulike utdanningers saksnummer tatt med (tallet i parentes etter navnet på utdanningen). Leder for NKU for perioden er fakultetsdirektør Eivind Buanes, Universitetet i Bergen. SekTetærfor utvalget er førstekonsulent Guri Bakken. Dersom noen har spørsmål eller kommentarer til innholdet eller presentasjonen i den vedlagte listen, kan de ta kontakt med utvalgets sekretær. For NKU Eivind Buanes Leder Guri Bakken Sekretær

3 INNHOLD: Mandat og retningslinjer for NKU s. 4 Ferdigbehandlede søknader om fritak for ekstern utdanning s. 8 Utdanninger som har fått endret uttelling etter utvidelsen av universitetslovens kap. 11 s. 36 Søknader under behandling s. 41

4 4 MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR NASJONALT KOORDINERENDE UTVALG FOR GODKJENNING AV EKSAMENER (NKU) Vedtatt av Det norske universitetsråd i styremøte 10. oktober Justert i styremøte 12. desember I. MANDAT NKU skal være universitetsrådets rådgivende organ når det gjelder vurdering av utdanning ved norske utdanningsinstitusjoner utenfor virkeområdet av universitetslovens kap. 11 (nedenfor kalt eksterne institusjoner). NKU kan på forespørsel fra intern eller ekstern institusjon vurdere eksamen/fullført utdanning ved ekstern institusjon med henblikk på fritak for del av universitets- eller høgskolegrad. Eventuell innpassing for videre studier ved universitet eller høgskole forutsetter avlagt eksamen og foretas ved vedkommende universitet eller høgskole. NKU kan på forespørsel fra departementet foreta vurderinger som grunnlag for departementets godkjenning av eksamener og grader etter privathøgskoleloven. Utdanninger ut over 60 vekttall kan ikke inngå som del av cand.mag.-grad, og vil derfor ikke bli vurdert av NKU Heller ikke utdanninger av mindre omfang enn et halvt års normert studietid (10 vekttall) vil bli vurdert av NKU. 4, NKU kan også vurdere andre spørsmål som utvalget blir forelagt av Universitetsrådet eller som utvalget selv mener bør avklares. SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID NKU skal ha følgende sammensetning: - en representant fra hvert av de fire universitetene - en representant fra de vitenskapelige høgskolene - to representanter fra det regionale høgskolesystem - en representant fra hver av studentorganisasjonene NSU og DUK Det oppnevnes personlige vararepresentanter for medlemmene. Representantene fra universitetene og de vitenskapelige høgskolene oppnevnes av Universitetsrådets styre etter forslag fra medlemsinstitusjonene. Representantene fra det regionale høgskolesystemet oppnevnes av Universitetsrådets styre etter forslag fra de etablerte nasjonale organer. Representanter fra studentorganisasjonene oppnevnes av Universitetsrådets styre etter forslag fra henholdsvis NSU og DUK. Leder og nestleder i utvalget oppnevnes av Universitetsrådets styre. Medlemmene i NKU oppnevnes for en periode på 3 år, med unntak av studentrepresentantene, som oppnevnes for ett år om gangen. RETNINGSLINJER 1. NKUs behandling NKUs behandling baserer seg på skriftlig dokumentasjon fra den eksterne institusjon. NKU kan be om nødvendig tileggsinformasjon.

5 Når institusjoner på forespørsel fra NKU ikke leverer nødvendig informasjon innen en gitt frist, vil søknaden bli henlagt NKU vurderer bare hele utdanninger, d.v.s. tilbud som i en studieplan fremstår som en frittstående og avsluttende enhet. Eventuelt fritak/innpassing av deler av NKU-godkjente utdanninger/eksamener vurderes ved den enkelte institusjon der søkeren vil videreføre sin utdanning NKU vil innhente faglige konsulentuttalelseri det omfang som er nødvendig for utvalgets arbeid. Der det er hensiktsmessig, bør konsulentuttalelsene om mulig gis av en kommisjon. Utvalget kan også innhente uttalelser f.eks. fra nasjonale fagråd. Hvis opphold ved utenlandske institusjoner inngår, kan NKU støtte seg til nasjonale akkrediteringer eller intemasjonale sarnarbeidsavtaler. Egne vurderinger av utenlandske institusjoner er ikke aktuelt NKUs anbefaling om godkjenning blir normalt gitt etter tid-for-tid-prinsippet, likevel slik at 1) det kan settes sperre mot andre fag og 2) det kan gis avkorining i fritaksomfanget når faglige grunner tilsier dette. Fordi de forskjellige reglementer har ulike bestemmelser om de enkelte komponenters størrelse og art, vil fritakets omfang kunne variere fra det ene reglement til det andre. NKU behandler imidlertid søknadene med henblikk på ØVre grense NKU kan uten faglig vurdering avvise søknader av formelle grunner, se pkt NKU kan avslå søknader på faglig grunnlag Søknader som blir avslått vil normalt ikke bli tatt opp til ny behandling før tidligst etter ett år, med mindre faktiske feil i NKUs saksbehandling kan påvises. Søknader som blir avvist etter pkt kan tas opp til ny vurdering når avvisningsgrunnlaget er bortfalt NKUs anbefalinger rapporteres til Universitetsrådets generalsekretær. Denne skal forelegge anbefalingene for Universitetsrådets medlemsinstitusjoner for eventuelle merknader før de kan betraktes som endelige. NKUs saksnotat samt kommisjonens eller fagrådets vurderinger kan på forespørsel gjøres tilgjengelig for søkerinstitusjon, departementet eller Universitetstådets medlemsinstitusjoner. På forespørsel kan også uttalelser fra enkeltkonsulenter bli gjort tilgjengelige i anonymisert versjon Når det gjelder fritak og innpasning ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, ligger den formelle avgjørelsesmyndigheten til avdelinger/fakultetsråd ved den enkelte institusjon, jfr. universitetslovens 53, 1. ledd. Imidlertid er det en forutsetning for at NKUs virksomhet skal fungere etter intensjonene i utvalgets mandat at medlemsinstitusjonene følger en enhetlig praktisering av NKUs vedtak når endelig vedtak er gjort. Forøvrig forutsetter departementet at andre høgskoler også følger NKUs anbefalinger for fritak som universiteter og vitenskapelige høgskoler Dersom søkerinstitusjonens studiereglement gir hjemmel for innpassing av prøve eller eksamen avlagt ved annen institusjon, kan slik innpassing kun gis på grunnlag av prøver eller eksamener avlagt ved institusjon innenfor gyldighetsområdet av universitetslovens 11 eller som inngår i ekstern utdanning godkjent av NKU. I sist nevnte tilfelle vil det maksimale fritaksomfanget NKU har fastsatt for den utdanningen som innpasses, angi innpassingens maksimale omfang Ved vurderinger som NKU foretar for departementet i forbindelse med eksamensrett etter privathøgskoleloven, kommer eventuelle retningslinjer som departementet måtte fastsette til anvendelse. Eventuelle klager når det gjelder vurderinger i forbindelse med privathøgskoleloven må rettes til departementet. 2. Krav til institusjonen Institusjonen forutsettes i utgangspunktet å drive høgre utdanning som en selvstendig virksomhet. Institusjon som er etablert for å drive undervisning på videregående skoles nivå, vurderes ikke av NKU Før NKU igangsetter en faglig vurdering av undervisningsopplegget, må følgende forhold være dokumentert:

6 Normalkravet til opptak av studenter skal være generell studiekompetanse Institusjonen skal normalt ha en faglig/pedagogisk leder og en faglig stab med minimumskompetanse tilsvarende amanuensis/ høgskolelektor samt en tilfredsstillende administrasjon. Den faglige staben må ha en størrelse og sammensetning som står i rimelig forhold til institusjonens studenttall og studieplaner. Timelærere kan komme i tillegg. Studier med et omfang som nærmer seg grader ved universitet eller vitenskapelig høgskole forutsetter tilsvarendebemanning, kompetansenivå og forskningsmulighet for den faglige staben som ved disse institusjonene. Tilsetting i faste undervisningsstillinger skal skje på grunnlag av innstillinger fra en oppnevnt sakkyndig komite etter samme prosedyre som ved universiteter og høgskoler Det skal benyttes to sensorer ved alle avsluttende eksamener, hvorav en som ikke er tilknyttet institusjonen. Sensorene må ha kompetanse minst tilsvarende det som kreves av lærerne i faget. Skolens sensorstab bør ha et rimelig innslag av personer som enten underviser eller har erfaring som sensor i vedkommende fag ved universitetistatlig høyskole Institusjonene må disponere det utstyr og de lokaliteter som undervisningen krever Dersom ett eller flere av kravene ovenfor ikke er tilfredstillende dokumentert, kan søknaden avvises ute faglig vurdering. 3. Krav til studieplan. Studieplanen skal inneholde opplysninger om: 3.1. Studiets mål, dvs hva studiet tar sikte på å tilføre studenten Eventuelle forkunnskapskrav ut over de som ligger i det reglementsfestede kravet til studiekompetanse Studiets innhold, med fag-/emnespesifikasjon og pensumoversikt. Pensum bør i hovedsak være basert på offentlig tilgjengelig litteratur. Ved studier ut over 1 års varighet, eller når et studium bygger videre på et annet, bør det være en faglig progresjon/fordypning, og ikke bare fortsatte breddestudier Studieformene, dvs, hvordan formidling og tilegning av kunnskaper, ferdigheter og holdninger er tenkt ivaretatt, gjennom f.eks. forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, prosjektoppgaver, gruppearbeid m.v. Normalt bør utdanningen kreve en høy grad av egeninnsats og selvstendig arbeid fra studentenes side. Det er viktig at studieformene søker å utvikle en kritisk faglig holdning hos studentene. Omfanget av den lærerledede undervisning( skal kvantifiseres Eksamensordningen, som må være tilpasset det mål som er satt for studiet. Med det som utgangspunkt vil vurderingen bl.a. gå på om det er tale om en ensidig kunnskapsprøve, om det kommer inn et vurderende og/eller syntetiserende element, om prøving av ferdigheter inngår, der dette er relevant ut fra målet for utdanningen. Det er en forutsetning at det inngår en større individuell prøving, og at dette fremgår av studieplanen Som vedlegg til studieplanen skal følge: Oversikt over lærere, faste og engasjerte, med oppgave over stillingsbrøk, utdanning, undervisning- og annen yrkeserfaring, samt undervisningsområde i det opplegget søknaden gjelder Tilsvarende oversikt over sensorer som over lærere Eksempler på eksamensoppgaver for de ulike eksamensenhetene Dersom noen av kravene ovenfor ikke er tilfredsstillende dokumentert, vil NKU be søker om tilleggsopplysninger.

7 7 4. Krav til gjennomføring Vanligvis vil NKU behandle søknader om godkjenning av igangværende eller avsluttede studietilbud, og minst ett kull studenter må ha sluttført sin utdanning Når departementet finner det nødvendig, kan NKU foreta en forhåndsvurdering av et undervisningsopplegg etter privathøgskoleloven før det settes i gang. I så fall forutsettes søkerinstitusjonen uoppfordret å sende NKU rapport om gjennomføringen når første kull er uteksaminert. NKU vil da vurdere om planene kan sies å være tilfredsstillende realisert før anbefaling om fritak for del av universitets- eller høgskolegrad blir gitt Anbefaling om fritak gjelder normalt uten tidsavgrensning, med mindre slik avgrensning er angitt spesielt i vecitaket. NKU forutsetter imidlertid kontinuerlig vedlikehold og oppdatering av unclervisningsopplegget.hvis dette ikke gjøres, kan NKU oppheve tidligere anbefaling om fritak for del av universitets- eller høgskoleutdanning. Dersom det foretas vesentlige endringer i utdanningen på noen av de punktene som inngår i anbefalingsgrunnlaget, skal det gis melding til NKU. Utdanningen vil da bli vurdert på nytt, med den følge at tidligere vedtak kan endres, og gjeldende fritak dermed gjøres tidsavgrenset. Ved omorganisering av studier bortfaller tidligere NKU-godkjenninger, og godkjenning av en utdanning kan ikke overføres til annen institusjon uten samtykke av NKU Institusjoner med utclanninger godkjent av NKU kan tilby samme utdanning desentralt, forutsatt at dette skjer innenfor rammen av den godkjenningen som er gitt. Er det derimot tale om etablering med lokal ledelse, egne lærerkrefter eller endret undervisningsopplegg, må det enkelte desentrale tilbud søkes godkjent. Dersom dette ikke er gjort, og NKU fmner at et desentralt tilbud ikke oppfyller kravene, vil gjeldende godkjenning kunne oppheves. Ikrafttreden Mandat og retningslinjer for NKU som beshevet ovenfor tar til å gjelde fra , og opphever alle tidligere gitte mandat og retningslinjer for NKU.

8 8 FERDIGBEHANDLEDE SØKNADER OM FRITAK FOR EKSTERN UTDANNING PR STUDIUM ANBEFALT FRITAK FOR DATO DEL AV UNIVERSITETS- ELLER HØGSKOLEGRAD AFF (ADMINISTRATIVT FORSKNINGSFOND) Programi lede1seog organisasjonsforståelse(517) Avvist 28, ANSGARSKOLEN ANSGAR BIBELSEMINAR 2-årig utdanning (387) Avvist ANSGAR BIBELINSTITUTT 2-årig utdanning i kristendomskunnskap (489) 1 års normert studietid/20 vekttall (Studieplan 1990 eller senere.) Sperre mot kristendomskunnskap ved Ui0. ANSGAR TEOLOGISKE SEMINAR. (Tidl. Det norske misjonsforbunds teologiske seminar) 4-årig teologisk seminar (98) Avslått årig teologisk seminar. 2 års normert studietid/40 vekttall Gjelder eksamen avlagt etter august 1981 (338) Fagstudium i kristendomskunnskap, 1. år (610) 1 års normert studietid/20 vekttall Gjelder revidert studieplan av 1994 og senere. Videregående studium i kristendomskunnskap 3 semesters normert studietid/30 vekttall (1. studieår + 10 vt. videreg. studier.) Gjelder revidert studieplan av 1994 og senere. Fageksamen 40 vekttall i kristendomskunnskap Avslått (1. studieår vt. videreg. studier.) AVISAKADEMIET (232) Avslått BALLETTINSTITUTTET (Se DEN NORSKE BALLETTHØYSKOLE) BANKAKADEMIET (Se BI S 111-,""1 ELSEN) BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 4-årig utdanning etter studieplan for (102) 1 års normert studietid/20 vekttall årig diplomkurs i teologi (327). Sperre mot 2 års normert studietid/40 vekttall eksamener i kristendomskunnskap. Gjelder for studieplan av 1973 og senere.

9 9 BARRAT DUE'S MUSIKKINSTITUTT 3-årig faglærerutdanning i musikk etter studieplan 3 semestres normert studietid/30 vekttall for årene (411) 3-årig faglærerutdanning i musikk etter studieplan 3 års normert studietid/60 vekttall av 1980 og senere. BEDRIFISØKONOMISK INSTITUTT (BI) (Se BI SIII-TELSEN) BERGEN ARKITEKTHØGSKOLE 5-årig arkitektutdanning (476) 5 års normert studietid/100 vekttall BERGEN DIAKONISSEHJEMS SYKEPLEIERHØGSKOLE (Senter for diakoni og veiledning) Videreutdanning i veiledning for helsepersonell, Avslått studieenhet, etter plan for 1987/88 (443) Studieplan av 1990/91 og senere 1 semesters normert studietid/10 vekttall Videreutdanning i veiledn., 2. studieenhet (618) 1 semesters normert studietid/10 vekttall Gjelder studieplan av 1994/95. Bygger på 1. studieenhet. BERGENS HANDELSGYMNASIUM 2-årig økonomisk-administrativ utdanning (290) 3 semestres normert studietid/30 vekttall BERGEN HUSFLIDSSKOLE Årskurs (341)Avvist BERGEN KUNSTHÅNDVERKSKOLE (Nå: STATENS HOGSKOLE FOR KUNSTHÅNDVERK OG DESIGN SHKD) 3-årig utidanningfor brukskunstnere (51)1 års normert studietid/20 vekttall (studentene må ha minst 10 års forutgående utdanning) 3-årig studium + 1 påbyggingsår (diplomstud.)(51) 3 semestres normert studietid/30 vekttall (Utdanning tatt etter juni 1989 gis uttelling etter tid-for-tid prinsippet.) BETAMEN SYKEPLEIERHØGSKOLE, BERGEN Videreutdanning i personalutvikling og ledelse (603) Avslått

10 10 BI STIFTELSEN (Heri inngår Bankakademiet, BI Høyskolene, HandelshøyskolenBI, Norges Markedshøyskole, Oslo Handelshøyskole, Oslo Markedsføringshøyskole) BANKAKADEMIET 1. og/eller 2. avd. (309) Avslått avdeling (309) 3 semestres normert studietid/30 vekttall Bankfaglig eksamen etter studieplan for 1988/89 1 års normert studietid/20 vekttall eller senere (488) Bankøkonomeksamen m/diplomoppgave (488) 2 års normert studietid/40 vekttall (Forutsetter bankfaglig eksamen eller tilsvarende) Grunnstudium bank, integrert modell (612) 1 års normert studietid/20 vekftall (Studieplan av 1991) Bankøkonomstudium, integrert modell (612) 1 års normert studietid/20 vekttall (Studieplan av Bygger på grunnstud.) Bankstudier, fjernundervisningsmodell (616) studieår 1 års normert studietid/20 vekttall studieår 1 års normert studietid/20 vekttall studieår 1 semesters normert studietid/10 vekttall Gjelder studieplan av 1994/95 og senere. Bankstudier, heltidsstudium (627) studieår (tilsv. BIs bedriftsøkonomstudium) studieår (bankkandidat) studieår (bankøkonom) Gjelder studieplan av 1994/95 og senere. 1 års normert studietid/20 vekttall 1 års normert studietid/20 vekttall 1 års normert studietid/20 vekttall BI HøYSKOLENE/HANDELSHøY SKOLEN BI 3-årig diplomstudium (33) (Se også nedenfor under siviløkonomstudium, 382) 3 semestres norrnert studietid/30 vekttall årig aftenskolestudium (33) Avslått årig dagskolestudium (33) 1 års normert studetid/20 vekttall årig revisorstudium (335) 3 års normert studietid/60 vekttall Studiekurs i administrasjon (285) Avvist Bedriftsøkonomstudiet enten som 2-årig 1 års normert studietid/20 vekttall kveldsstudium (plan av 1983/84) eller 1-årig dagstudium (322) 3 semesters studium i bedriftsøkonomi (354) 3 semestres normert studietid/30 vekttall "Mellomfag" i bedriftsøkonomi (434) Avslått (Bedriftsøkonomstudiet + 1. halvår av 2. studieår i høgskolekandidatstudiet etter studieplan av 1993) 4-årig siviløkonomstudium (382) Inntil 8 semestres normert studietid/80 vekttall For kandidater som kan framlegge bekreftelse på

11 retten til siviløkonomtittel sammen med vitnemål for bestått fullstendig og integrert 3-årig diplomøkonom i perioden anbefales fritak for inntil 6 semestres normert studietid/60 vekttall Delfag i språk (5 vekttall) og metode (5 vekttall) Avslått som inngår i 2-årig høgskolekandidatstudium og studiekurs (10 vekttall) som inngår i 3-årig diplomøkonomstudium (434) Høyskolekandidatstudiet (434) 2 års normert studietid/40 vekttall Anbefalingen gjelder eksamener avlagt våren 1991 og senere. (Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, gis det maksimalt 50 vekttall ved kombinasjon med sosialøkonomi i en cand.mag.-grad.) Diplomøkonomstudiet (434) 3 års normert studietid/60 vekttall Anbefalingen gjelder eksamener avlagt våren 1991 og senere. (Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, er det sperre mot kombinasjon med sosialøkonomi i en cand.mag.-grad.) Eiendomsmeglerstudiet (558) 2. avdeling 1 års normert studietid/20 vekttall (1. avdeling er identisk med bedriftsøkonomstudiet) Semesteremner i økonomi, administrasjon og ledelse Avvist (559) år av 3-årig studium i reiseliv (588) 1 års normert studietid/20 vekttall (1. år er identisk med bedriftsøkonomstudiet) år av 3-årig studium i reiseliv (588) 1 års normert studietid/20 vekttall årig studium i kommuneøkonomi og -forvaltning 1 års normert studietid/20 vekttall (617) NORGES MARKEDSHØYSKOLE (NMI-1) (Her inngår også Institutt for markedsføring (1FM) og Markedsføringsskolen) (IFM) Diplomeksamen i markedsføring (2 1/2-årig 1 års normert studietid/20 vekttall deltidsstudium)(100). Anbefalingen gjelder til og med eksarnen avlagt etter studieplan for 1989/ Diplomeksamen i markedsføring og markeds- 1 års normert studietid/20 vekttall kommunikasjon (1-årig heltidsstudium) (332). Anbefalingen gjelder til og med eksamen avlagt etter studieplan for 1989/ /2-årig studium i informasjon og sarnfunns- 1 års normert studietid/20 vekttall kontakt med diplomoppgave (369) "Mellomfagstillegg" i markedskommunikasjon (379) 1 semesters normert studietid/10 vekttall /2-årig studium i informasjon og samfunns- 3 semestres normert studietid/30 vekttall kontakt og "mellornfagstillegg" i markedskommunikasjon (379) 11

12 (NMH) 1 1/2 årig studium i internasjonal markedsføring 1 års normert studietid/20 vekttall (eksportøkonomstudiet), Tyskland (356). Anbefalingen gjelder studieplanen fra 1980 og senere planer. Eksportøkonomstudium, Frankrike. Anbefalingen 3 semestres normert studietid/30 vekttall gjelder utdanning gitt i samarbeid med Ecole Superieure de Commerce de Grenoble og Ecole Superieure de Commerce de Nantes 1 1/2-årig Eksportøkonomstudium, Spania (564) 3 semestres normert studietic1/30vekttall Anbefalingen gjelder studium ved ESADE 1 1/2-årig Eksportøkonomstudium, Storbritannia 3 semestres normert studietid/30 vekttall (564). Anbefalingen gjelder studium ved Leeds Polytechnics. Markedsøkonomstudiet med diplomoppgave (450) 1 års normert studietid/20 vekttall år i det 4-årige sivilmarkedsførerstudiet. 1/2-årig sivilmarkedsøkonomtillegg Avslått Grunnfag i markedsøkonomi (450) 1 års normert studietid/20 vekttall (Fra studieåret 1993/94 godkjent som variant av grunnfag i bedriftsøkonomi ved BI. Bare ett av fagene kan inngå i en universitets- eller høgskolegrad.) Mellomfagstillegg i markedskommunikasjon (450) 1 semesters normert studietid/10 vekttall (Gjelder for eksamener avlagt t.o.m. v-93. Se nedenfor.) Mellomfagstillegg i informasjon og samfunns- 1 semesters normert studietid/10 vekttall kontakt (450) (Gjelder for eksamener avlagt t.o.m. v-93. Se nedenfor.) Bare ett av mellomfagstilleggene kan inngå i en universitets- eller høgskolegrad. Grunnfag i markedsføring (450) 1 års normert studietid/20 vekttall Gjelder eksamener avlagt t.o.m. desember Erstattet av Markedsføring og intentasjonalisering, se nedenfor. Mellomfagstillegg i markedsføring Avslått Grunnfag i markedsføring og internasjonalisering 1 års normert studietid/20 vekttall (599). Gjelder studieplan av 1993 og senere. Mellomfag i markedsføring og intemasjonalisering Avslått (599) 1-semesters studium i markedsføring og inter- 1 semesters normert studietid/10 vekttall nasjonalisering (606). Studieplan av 1993 og senere. 1-årig studium i markedsføring, intemasjonalisering 1 års normert studietid/20 vekttall og ledelse (613). Studieplan av 1993 og senere. Grunnfag i markedskommunikasjon (450) 1 års normert studietid/20 vekttall (Godkjent som variant av grunnfag i markedsføring) 12

13 13 Grunnfag i informasjon og samfunnskontakt (575)1 års normert studietid/20 vekttall (Gjelder for eksamener fra NM-11våren 1990 og senere.) (Godkjent som variant av grunnfag i markedsføring) For nye studieplaner for studiedret og senere gjelder følgende: Grunnfag i markedskommunikasjon (450)1 års normert studietid/20 vekttall Grunnfag i markedskommunikasjon + 3 semestres normert stuclietid/30vekttall mellomfagstillegg i markedskommunikasjon (Mellomfagstillegget har ingen separat anbefaling) 2-årig studium i markedskommunikasjon (620) 2 års normert studietid/40 vekttall Gjelder studieplan av 1992 og senere. Deler av studiet kan ikke kombineres med noen del av studium i informasjon og samfunnskontakt i en universitets- eller høgskolegrad. Grunnfag i informasjon og samfunnskontakt (575) 1 års normert studietid/20 vekttall Grunnfag i informasjon og samfunnskontakt + 3 semestres normert studietid/30 vekttall mellomfagstillegg i informasjon og samfunnskontakt (Mellomfagstillegget har ingen separat anbefaling) 2-årig studium i informasjon og samfunnskontakt 2 års normert studietid/40 vekttall (621) Gjelder studieplan av 1992 og senere. Deler av studiet kan ikke kombineres med noen del av studium i markedskommunikasjon i en universitetseller høgskolegrad. 2-årig studium i markedsføring og ledelse (602) (Sivilmarkedsførerstudiets 3. og 4. år.) Gjelder studieplan av 1993 og senere planer. (STIFTELSEN MARKEDSFØRINGSSKOLEN) 2-årig utdanning med bestått diplomprøve (72) 2 års normert studietid/40 vekttall års normert studietid/20 vekttall årig utdanning i markedsføring og administrasjon 1 års normert studietid/20 vekttall (Studiene er et 2-årig kveldsstudium, alternativt 1- årig heldagsstudium. I tillegg kommer arbeidet med diplomoppgaven) Anbefalingen for deltidsstudiet gjelder til og med eksamen avlagt etter studieplan for Anbefalingen for heltidsstudiet gjelder til og med eksamen avlagt etter studieplan for OSLO HANDELSHØYSKOLE (Tidligere Handelsakademiet) 3-årig studium i økonomisk-administrative fag (188) 3 semestres normert studietid/30 vekttall år av 3-årig utdanning (188) Avvist årig økonomisk/administrativt studium (404) 1 semesters normert studietid/10 vekttall (bedriftsøkonomi). Anbefalingen gjelder eksamen avlagt etter studieplanen fra 1988/89 eller senere planer. Revidert studieplan (404). Anbefalingen gjelder 1 års normert studietid/20 vekttall for eksamen avlagt etter studieplanen for 1990/91 og senere planer.

STUDIETILBUD MED EKSAMENSRETT ETTER PRIVAT- HØYSKOLELOVEN

STUDIETILBUD MED EKSAMENSRETT ETTER PRIVAT- HØYSKOLELOVEN Rundskriv F-04-02 Saksnr. 98/5723 Ajourført per 31.12.02 Universiteter Vitenskapelige høgskoler Statlige høgskoler Kunsthøgskoler Private høgskoler Universitets- og høgskolerådet Norgesnettrådet Statens

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

Synnøve Skjersli. Rekruttering til private høgskoler. NIFU skriftserie nr. 2/2002

Synnøve Skjersli. Rekruttering til private høgskoler. NIFU skriftserie nr. 2/2002 Synnøve Skjersli Rekruttering til private høgskoler NIFU skriftserie nr. 2/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31 0352 Oslo ISSN 0808-4572 2 Forord På oppdrag

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 15. februar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Jan. 2005 Des. 6. Lov nr.

Detaljer

INNHOLD 1.10 NYTT SYSTEM FOR EMNEKODER VED NTNU 17 1.11 KOMPETANSE - UNDERVISNING I SKOLEN 18

INNHOLD 1.10 NYTT SYSTEM FOR EMNEKODER VED NTNU 17 1.11 KOMPETANSE - UNDERVISNING I SKOLEN 18 INNHOLD SIDE 1 1. GENERELT 5 1.1 KILDER TIL INFORMASJON 5 1.2 KALENDER FOR STUDIEÅRET 6 1.3 BEGREP OG GRADER 7 1.3.1CAND.MAG.-GRADEN 8 1.3.2CAND.SCIENT.-GRADEN 9 1.3.3DR.SCIENT.-GRADEN 9 1.4 FAGTILBUD

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3 NOTAT - MØTE I NASJONALT FAGRÅD, OSLO 20. MARS 1998 Til: Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Fra: Atle Kristiansen, Olaf Husby, Liv Harnæs (arbeidsgruppe nedsatt av fagrådet) Dato: 10.3.98 SAK 6:

Detaljer

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02 Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02/03 Tid: Torsdag 3. april 2003 kl. 09.00 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 14/03 Godkjenning av innkalling Sak STY 15/03

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innhold

Innholdsfortegnelse. Innhold 1 Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning En arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator Handelsinstituttet Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer