Europass Curriculum Vitae

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Europass Curriculum Vitae"

Transkript

1 Europass Curriculum Vitae Personleg information Namn Adresse Hasle Ester Kjellaug Ole Nordgaards veg 72c, 7049 Trondheim NORWAY Telefon Mobil Faks) E-post Nasjonalitet Norsk Fødselsdag 31/05/1952 Kjønn Arbeidsfelt Kvinne Leiing og administrasjon Forskingsadministrasjon Prosjektleiing Arbeidsrøynsle Tilsetjingsperiode Namn ogd addresse til verksemda 01/02/2003 Forskings- og utviklingskoordinator ved HiST Ansvarleg for rådgjeving, kooridinering og initiering av tiltak som skal auke insatsen innan forsking og utvikling ved heile høgskolen - herunder stimulering av tverrfagleg forsking og ekstern kontakt Høgskolen i Sør-Trøndelag, høgskoleadministrasjonen 7004 Trondheim Utdanning, forsking og utvikling Tilsetjingsperiode 01/08/ /01/2004 Dekan ved Avdeling for teknologi Etter omorganisering til enhetleg leiing vart eg konstituert i stillinga som dekan, med øvste ansvaret for all aktivitet ved Avdeling for teknologi med omlag 220 tilsette og vel 2000 studentar (m.a. utdanning, forsking, personalansvaret, administrativt og økonomisk ansvar for avdelinga) Avdeling for teknologi, Høgskolen i Sør-Trøndelag, 7004 Trondheim Forsking, utdanning, leiing og administrasjon, økonomi og personal Tilsetjingsperiode 01/04/ /07/2003 Avdelingsdirektør ved Avdeling for teknologi I ein modell med todelt leiing var eg den øvste ansvarlege for administrasjonen ved Avdeling for teknologi, med ansvaret for leiing, administrasjon, personal og økonomi samt bygningsdrift - i tospann med den valgte dekanen som hadde øvste ansvaret for forsking, utvikling og utdanning Avdeling for teknologi, Høgskolen i Sør-Trøndelag, 7004 Trondheim Leiing og administrasjon, økonomi, personal, bygningsdrift Tilsetjingsperiode 01/09/ /03/1997 Nestleiar ved Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk, NTNU Etter omorganisering og samanslåing av fakultet vart eg nestleiar og stedfortredar for fakultetsdirektøren, med leiaroppgåver og spesiell vekt på FoU og forskaropplæring ved det nye fakultetet Norges teknisk-naturvitskapelege universitet, 7491 Trondheim Norway

2 Forskning og utvikling, forskarutdanning, administrasjon Tilsetjingsperiode 01/09/ /08/1996 Fakultetsdirektør ved Fakultet for fysikk og matematikk, NTH Som likestilt leiar i fakultetets todelte leiing (saman med den valgte dekanen) hadde eg øvste ansvaret for leiing og administrasjon, personal- og økonomiansvaret ved fakultetet, som hadde 130 faste stillingar, rundt 65 doktorgradsstudentar, 450 eigne siv.ing.studentar, og fakultetet ga dessutan grunnlagsfag-undervisning til rundt 2500 andre NTH-studentar.. Fakultet for fysikk og matematikk, Norges tekniske høgskole, 7034 Trondheim Leiing og administrasjon, økonomi og personal Tilsetjingsperiode 01/02/ /08/1987 Seniorforskar ved Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt, (EFI) SINTEF FoU, prosjektinnhenting og prosjektleiing innan fagområder relatert til energi, optikk og elektro-optikk EFI as, SINTEF, (no SINTEF Energiforskning AS) 7465 Trondheim Forsking og utvikling, prosjektleiing, energi, optikk, elektro-optikk Tilsetjingsperiode 08/02/ /01/1987 Forskar, seinare seniorforskar ved MARINTEK AS, SINTEF FoU, prosjektinnhenting og prosjektleiing/gjennomføring innan marin teknikk, herunder datautvikling og instrumentering MARINTEK, SINTEF, 7465 Trondheim FoU, prosjektleiing, marin teknikk, datautvikling, instrumentering Tilsetjingsperiode 01/01/ /02/1981 Utdanning Vitskapeleg assistent ved Norges tekniske høgskole Doktorgradsstudier, undervisningsoppgåver, laboratorierettleiing og utviklingsarbeid i laboratoriet, herunder instrumentering Norges tekniske høgskole, 7034 Trondheim Forskarutdanning, forsking, undervisning, utvikling Tidsperiode 01/08/ /12/1985, kvalifikasjon Bediftslederskolen Deltidsstudier ved sida av jobb - tilsvarar 11/2 års fulltidsstudium innan økonomi, administrasjon, bedriftsleiing og arbeidsliv-juss. Samarbeid mellom Norsk korrespondanseskole og Statens teknologiske institutt (basert på forelesningar, innsending av brev og skriftlege eksamenar) Pensum tilsvara BI sitt to-årige studium Tidsperiode 01/01/ /01/1981, kvalifikasjon Doktor ingeniør (dr.ing) Forskarutdanning innan fagfeltet elektro-optikk, med forskingsprosjekt innan laser-fysikk Noreges tekniske høgskole, Universitet Doktorgrad (PhD) Tidsperiode 01/08/ /12/1974, kvalifikasjon Pedagogisk utdanning for sivilingeniørar

3 3-semesters deltidsutdanning (tilsvarar 1/2 års fulltidsstudium) i pedagogisk utdanning. Omfattar:psykologi, pedagogikk, fagdidaktikk innan tekniske fag, fysikk og matematikk, og praktisk undervisningsarbeid Norges tekniske høgskole, Universitet Godkjent pedagogisk utdanning Tidsperiode 01/08/ /07/1975, kvalifikasjon Sivilingeniør Almenavdelinga, Linja for teknisk fysikk med studieretning eksperimentell fysikk Norges tekniske høgskole, universitet Siv.ing., (Master of Science) Tidsperiode 01/08/ /06/1970, kvalifikasjon Personleg kompetanse Eksamen atrium 3-årig vidaregåande skule, reallina. Allmennkunnskap med fordjuping i realfag Valdres gymnas, gymnas - no kalla vidaregåande skole Vidaregåande utdanning med spesiell studiekompetanse i fysikk og matematikk Morsmål Andre språk Sosial kompetanse Organisasjonserfaring: Norsk Engelsk: Har i ein periode brukt engelsk som arbeidsspråk Tysk: Budde ei kort tid i Tyskland, men må no friske opp ordforrådet for å bruke språket aktivt Fransk: Lærde det på gymnaset, kan så vidt gjera meg forstått Kreativ, har gode samarbeidseigenskapar og er flink til å kommunisere med folk i alle typar stillingar og sosiale lag. Evne til å inspirere og å lytte Har fleire kurs i prosjektstyring, har lang røynsle i prosjektstyring - både småe enkeltmannsprosjekt og store, internasjonale samarbeidsprosjekt. Har motteke god tilbakemelding på mine organisatoriske evner, både i styring av organisasjonar, prosjekt og tilsette Allsidig politisk røynsle med deltaking i ei rekkje komitear, tillitsverv på lokalt, fylkes- og sentralt plan Teknisk kompetanse IKT-kompetanse Kunstnarisk kompetanse Annan type kompetanse Førarkort Forskingsbakgrunn frå elektro-optikk, marin teknikk og elkraftrelaterte oppdrag. Røynsle frå utviklingsarbeid innan instrumentering, måleteknikk og data Beherskar bruk av administrative datasystem slik som til dømes tekstbehandlingssystem, rekneark, presentasjonsprogram, teikneprogram. Har røynsle frå programmering og datastyring/automatisering av tekniske prosessar, og å utvikle eigne program for datalogging og prosessering av innhenta data. Mine kunstnarlege interesser har medført mange års deltaking i amatørteaterverksemd på fritida, og eg har også delteke i folkedans 9 års redaktøransvar for eit medlemsblad ga journalistisk røynsle. Eit stuttare studieopphald ved Universitetet i Erlangen (vår -85), EU-prosjekt-deltaking og arrangør av/deltaking i ei rekkje internasjonale konferansar og eksursjonar har gjeve internasjonal røynsle og nettverk. Førarkort klasse A1 BE C1E D1E (utvida med m.a. minibuss inntil 16 personar)

4 Tillitsverv: Redaktør av medlemsbladet Desentralist Styremedlem i Trondheim Trafikkselskap (møtte 4 år som vara, så 4 år som ord.medlem) Medlem i Statens barne- og ungdomsråd (regjeringsoppnemnt) Styremedlem i Statkraft (regjeringsoppnemnt) Arbeidstakarrepresentant i bedriftsforsamlinga i MARINTEK Møtte i Trondheim bystyre (møtte fast frå varaplass). Har også møtt ein god del som vararepresentant i tre periodar Møtte i Sør-Trøndelag fylkesting (møtte frå varaplass) Leiar for NTHs likestillingsutval (forlenga etter nedlegginga av NTH for å planl. ny struktur) Leiar for NTNU sin likestillingskomite Sidan 1967: Eit langvarig politisk engasjement har medført utgreiingsoppgåver, programarbeid, nominasjonsarbeid, komite- og profileringsarbeid, medlemsskap i kommunale komitear,og eg har hatt ei lang rekkje tillitsverv innom mitt politiske parti både lokalt, på fylkesplan og nasjonalt. Har dessutan vore aktivt medlem eller tillitsvalgt i ei rekkje friviljuge organisasjonar eks. Norges ungdomslag, idrettslag, mållag, valdreslag, studentlinjeforening, studentsosiale organisasjonar, tverrpolitiske grasrotorganisasjonar, internasjonale ungdomsorganisasjonar, sogelag, faglege interesseorganisasjonar, teatergruppe, UKA, Norsk fysisk selskap, Akademisk radioklubb

5 Publikasjonsliste Publikasjonar: Master Thesis: Longitudinal Modes in small He-Ne-lasers, their Stability and Polarization (In Norwegian), 65 pages, NTH Dr.Thesis: Changes in the Intensity and Polarization of He-Ne-lasers with Internal Mirrors. (In Norwegian), 160 pages, NTH Polarization Properties of Multi Mode He-Ne-lasers. Abstract Proceedings: page 28. International conference in Optics, Storefjell, Norway Mars 25 th -28 th Intensity- and Polarization Variations in He-Ne-lasers with Internal Mirrors. Abstract Proceedings: page 21. Electro-Optics Meeting 1981, Dalseter Norway Mars 29 th -April 1 st Polarization Properties of He-Ne-lasers. Opt.comm. pp ,1979. Directional-frequency Spectrum Analysis by means of Spatial Wave Correlation Measurements (written together with dr. C.T. Stansberg). Proceedings: Symposium on Description and Modelling of Directional Seas. June 1984, Technical University, Denmark, Paper no. B-8. Comparative Laboratory Test on Methods of Directional Wave Spectrum Analysis (written together with dr. C.T. Stansberg). Proceedings. OCEANS 85 Conference. San Diego. California 1985, pp The Women at NTH (In Norwegian). Invited contribution to NTHs Memorial volume at this Institution's 85th year anniversary and death : Teknologi for samfunnet NTH i en brytningstid pp , NTH Lifelong learning at Sør-Trøndelag University College, School of Technology, Proceedings SEFI Conference. The 4 th European Forum for Continuing Education,TAPIR, June 9 th -11 th 1999, pp Opne rapportar: Calibration of Multielement wave Generator (written together with H.Næser, C.T.Stansberg and l.e.nielsen), NHL report no , ISBN, SINTEF 1981, 11 pages. Directional Frequency Spectrum Analysis by means of Spatial Wave Correlation Measurements. (written together with C.T. Stansberg), NHL report no ,ISBN, SINTEF 1984, 171- pages. Laboratory Studies of 3-D Waves (written together with J.R.Krogstad, C.T.Stansberg and N.R.Sodahl), OR , MARINTEK 1986, 51 pages. Automatic Visual Control (in Norwegian, written together with B.Brekke), EFI report no. TR 3440, SINTEF 1987, 52 pages. (Restricted industrial project reports and conference contributions without proceedings are not mentioned in this CV)

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring SLUTTRAPPORT FOR NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring 1994-2008 15 ÅR SOM PIONER INNAN NETTBASERT LÆRING Harald Haugen, eks-hsh, harald.haugen@hsh.no Bodil Ask, eks-uia, bodil.ask@uia.no Thorleif

Detaljer

Vurdering av søknader som strategisk satsingsområde 2010 2015, Høgskolen i Sør Trøndelag

Vurdering av søknader som strategisk satsingsområde 2010 2015, Høgskolen i Sør Trøndelag Vurdering av søknader som strategisk satsingsområde 2010 2015, Høgskolen i Sør Trøndelag Professor emeritus Kristian Fossheim, NTNU Professor Dagrun Skjelbred, Høgskolen i Vestfold Professor Oddbjørn Bukve,

Detaljer

Søknad om forskingsmidlar innan ITU-programmet. til prosjektet S U L D A L. SkoleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø

Søknad om forskingsmidlar innan ITU-programmet. til prosjektet S U L D A L. SkoleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø HSH, 5414 Rommetveit 03-05-00 Søknad om forskingsmidlar innan ITU-programmet til prosjektet S U L D A L SkoleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø II P R O S J E K T O M T A L E I N N H A L D 1. MÅL

Detaljer

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Bakgrunn S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Partnerar i prosjektet Partnar institusjon Avdeling/inst. Adresse Kontaktperson E-post Høgskolen Stord/ Avdeling for 5409 Stord Harald

Detaljer

Årsmelding 2013. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2013. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2013 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt. Instituttet er

Detaljer

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL RAPPORTNR. DATO Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk 4/07 03.05.07 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Evaluering

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Lillehammer Forsking og utviklingsarbeid 2010 FORSKINGSRAPPORT 2010 Omslagbilete og bilete over: Høgskolen i Lillehammer ligg i eit klassisk parkmiljø på Storhove, knapt fem kilometer nord

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 7 August 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen,

MAT - nytt. Nr. 7 August 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen, MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 7 August 2013 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen, Velkommen tilbake til nytt semester. Tema for denne lederen er oppfølging

Detaljer

Curriculum Vitae. Visiting Scholar, University of California, Berkeley Forventet snittkarakter: A

Curriculum Vitae. Visiting Scholar, University of California, Berkeley Forventet snittkarakter: A Etternavn Fornavn Føleide Lars Adresse Lyngveien 40 Postnummer 1182 Poststed Oslo Telefon +1 510 520 2167 (USA) +47 46 41 08 32 (mobil) +47 21 69 31 79 (fast) E-post Fødselsdato 30/10-1979 Sivil status

Detaljer

Rapportserie 05/2014. Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter

Rapportserie 05/2014. Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter av utdanning Rapportserie 05/2014 Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter MILJØMERKET Trykksak Utgivar: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN Saksframlegg Dato Referanse 22.10.2010 2010/350-5121/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 10/56 Høgskulestyret 04.11.2010 STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET TORSDAG 26. SEPTEMBER 2002 kl. 09.30 i møterom 2018, Kjemisk institutt, Realfagbygget 2. et. Det

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT 2011

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT 2011 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT 2011 HUMANISTISKE FAG, KUNST- og MUSIKKFAG LÆRERUTDANNINGER og UTDANNINGER i PEDAGOGIKK SAMFUNNSFAG og JURIDISKE FAG ØKONOMISKE og ADMINISTRATIVE FAG MEDISIN, ODONTOLOGI og HELSEFAG

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV MASTERSTUDIUM NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON VED HØGSKOLEN I OSLO AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING

SØKNAD OM ETABLERING AV MASTERSTUDIUM NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON VED HØGSKOLEN I OSLO AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING SØKNAD OM ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON VED HØGSKOLEN I OSLO AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING 0 Innholdsfortegnelse 1. Avdeling for ingeniørutdanning 2 2. Innledning om

Detaljer

Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomsskulen: ein kasusstudie

Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomsskulen: ein kasusstudie Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomsskulen: ein kasusstudie Hilde Opsal Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomssteget: ein kasusstudie Doktoravhandling ved Universitetet i Agder Universitetet i

Detaljer

Studiehandbok for realfag 2006/2007

Studiehandbok for realfag 2006/2007 Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk naturvitskaplege fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N - 2 - Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet...universitetet

Detaljer

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007 Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007 1 Generelt om internasjonalt arbeid 1.1 Nasjonale rammer for det internasjonale arbeidet Noreg er ein del av eit

Detaljer

Forskerforum. Farlig forskning TIDSSKRIFT FOR NORSK FORSKERFORBUND

Forskerforum. Farlig forskning TIDSSKRIFT FOR NORSK FORSKERFORBUND Å RG A N G 3 8 N U M M E R 8 2 0 0 6 Forskerforum TIDSSKRIFT FOR NORSK FORSKERFORBUND Farlig forskning Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Waage har blitt truet på livet og fortalt hvordan hun skal brenne

Detaljer

Årsmelding 2007. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2007. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2007 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt. Instituttet er organisert

Detaljer

Forskingsseminaret til idrettsseksjonen, våren 2008. University College Dublin, Irland

Forskingsseminaret til idrettsseksjonen, våren 2008. University College Dublin, Irland Forskingsseminaret til idrettsseksjonen, våren 2008 University College Dublin, Irland Omtale I veke 6 var 13 av medlemmane til idrettsseksjonen samla til forskingsseminar ved University College Dublin

Detaljer

Årsmelding 2009. Frå tur til Island. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2009. Frå tur til Island. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2009 Frå tur til Island Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt.

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen 2012/2013 STUDERE ved Universitetet i Bergen Innhald Forskingsuniversitetet 6 Studere ved UiB 8 Akademisk kompetanse 18 Organisasjonen UiB 20 Vi er her for deg 21 Studentliv 24 Humanistiske og estetiske

Detaljer

Dette er oppgåvene til NOKUT:

Dette er oppgåvene til NOKUT: Visjon NOKUT skal vere eit anerkjent kvalitetssikringsorgan på eit høgt, internasjonalt nivå. Organet skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høgre utdanning, fagskoleutdanning

Detaljer

Rapport og planar (2012-2013)

Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Fastsett av styret 8. mars 2013 Utkast av 21.02.13 1 1 Innleiing 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene Ellen Brandt og Per O. Aamodt Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene NIFU skriftserie nr. 17 /2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og

Detaljer

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010 OP HOGSKULEN i SOGN 0g FJORDANE Saksframlegg Dato 03.12.2010 Referanse 2010/1097-6025/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang : Saksnr. Utval Møtedato V S 10/65 Høgskulestyret 16.12.2010

Detaljer

SIU RAPPORTSERIE. Rapport. Landrapport Kina

SIU RAPPORTSERIE. Rapport. Landrapport Kina SIU RAPPORTSERIE Rapport 02/2012 Landrapport Kina Utgiver/ Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), mai 2012 Ansvarlig redaktør/ Kjell G. Pettersen Redaktør/ Ingebjørg Birkeland Redaksjon/ Ingebjørg

Detaljer