Det er fire artikler i direktivet som er spesielt viktige fordi de legger et betydelig ansvar på arbeidsgiveren:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er fire artikler i direktivet som er spesielt viktige fordi de legger et betydelig ansvar på arbeidsgiveren:"

Transkript

1

2 STØRRE FOKUS PÅ HELSE OG SIKKERHET Den Europeiske enhetsakten gjør mer enn å fjerne handelsbarrierer. Den har også som formal å oppgradere sosial- og velferdspolitikken i hele Europa. Den inneholder en forpliktelse til å forbedre helse og sikkerhet på arbeidsplasser over hele Europa. Løftet om å være på linje med den beste praksisen i EU er vernet om i et bindende rammedirektiv (89/391/EEC), som både angir generelle retningslinjer på helse og sikkerhet og samtidig forplikter arbeidsgiveren til å "ivareta sikkerhet og helse hos arbeidstakerne i bedriften". Direktivet utdypes av fem underdirektiver, hvorav ett definerer bruk av vernehansker. Direktiv 89/656/EØS - bruk av personlig verneutstyr Det er fire artikler i direktivet som er spesielt viktige fordi de legger et betydelig ansvar på arbeidsgiveren: Ifølge Artikkel 3 skal arbeidsgiveren foreta en grundig gjennomgang av risikoer før personlig beskyttelsesutstyr velges. Hvis mulig må risikoen på arbeidsplassen reduseres eller elimineres på annen måte før beskyttelsesutstyret skaffes til veie. Ifølge Artikkel 4 må arbeidsgiveren informere de ansatte om risikoene på arbeidsplassen og sørge for at de ansatte er utstyrt med hensiktsmessig og tilpasset personlig verneutstyr i henhold til EU-standarder, og gi tilstrekkelige instruksjoner om bruk av utstyret. Arbeidsgiveren må også forsikre seg om at utstyret brukes kun i henhold til formålet og fabrikantens anvisning. I henhold til Artikkel 5 skal arbeidsgiveren: 1. Foreta en revisjon av farer på arbeidsplassen og evaluere risikonivået for de ansatte. 2. Fastsette de nødvendige egenskaper i hanskene for å beskytte de ansatte. 3. Sikre at alle hanskene på arbeidsplassen er i henhold til direktivet og EN-standarder. 4. Sammenlign fordeler i forskjellige typer personlig verneutstyr. 5. Oppbevar dokumentasjon om vurderinger og grunnen til at en bestemt type hanske ble valgt. Endres risikoen, for eksempel i forbindelse med en ny kjemikalie eller prosess, må situasjonen vurderes på nytt. Ifølge Artikkel 6 må medlemsstater utgi skriftlige forskrifter som skal gjelde i alle virksomheter hvor personlig verneutstyr må benyttes. Arbeidsgivere må selvfølgelig kjenne til og etterkomme disse forskriftene. For å etterkomme de nye reglene må du velge hansker som er i samsvar med direktivet og sikkerhetsstandarder og som også er av god kvalitet og tilpasset oppgaven. Samtlige Ansell Healthcare industriprodukter tilfredsstiller disse kravene, og våre fagfolk står gjerne til tjeneste for å hjelpe deg med å foreta det riktige valget. DIREKTIVET OM PERSONLIG VERNEUTSTYR: 89/686/EEC Direktivet angir to klasser av vernehansker som oppfyller to forskjellige risikonivåer: Minimal risiko og dødelig eller ugjenkallelig risiko. Et risikonivå mellom de to punktene kan defineres som "middels". For å etterkomme kravene i direktivet 89/656/EEC må du fastsette risikonivået og velge hansker i riktig klasse. Et piktogramsystem er utviklet for å hjelpe deg med valget. Hansker i enkel utførelse - kun ved minimal risiko Hansker i enkel utførelse som kun gir beskyttelse mot minimale risikoer, for eksempel vaktmesterhansker, kan testes og sertifiseres av fabrikanten. Hansker i denne kategorien CE-merkes: Hansker av middels utførelse - ved middels risiko Hansker som skal beskytte mot middels risiko, for eksempel generell materialhåndtering med god beskyttelse mot kutt, gjennomhulling og slitasje, må testes og sertifiseres individuelt av et organ som er godkjent og som kan autorisere bruk av CE-merket. Hanskene må utstyres med CE-merket før de kan selges. Alle godkjenningsorganer har eget identifikasjonsnummer. Navn og adresse på organet som godkjenner hanskene må oppgis i bruksanvisningen som medfølger hanskene. 2

3 Hansker i middels utførelse CE-merkes: Hansker i sammensatt utførelse for vern mot alvorlig varig helseskade eller dødsrisiko Hansker som skal beskytte mot høyrisiko, f.eks. kjemikalier, må også testes og sertifiseres av et godkjent organ. I tillegg må fabrikantens kvalitetssikringssystem kontrolleres av et uavhengig organ. Organet som utfører denne kontrollen, identifiseres med et nummer som vises ved siden av CE-merket (i dette tilfellet 0493). Hansker i sammensatt utførelse CE-merkes: 0493 STANDARDER FOR VERNE STANDARD EN 420: 2003 GENERELLE KRAV TIL VERNE OMFANG Standarden definerer generelle krav til vernehansker - det at hansken skal være uskadelig for brukeren, komfort, effektivitet, merking og produkt- og pakningsinformasjon for alle typer hansker. Denne standarden kan også gjelde armbeskyttere. Hovedpunktene angis nedenfor. Endel hansker som er beregnet for meget spesielle formal, for elektrikere eller hansker til operasjoner, må tilfredsstille andre strengere krav. (Ytterlige detaljer kan oppgis om ønskelig.) DEFINISJON En hanske er personlig beskyttelsesutstyr som verner hånden eller en del av hånden fra farer. Hansken kan også dekke en del av armen. En karakterskala fra 0 til 4 viser hvordan hanskens ytelse i en bestemt test kan graderes. Nivå 0 viser enten at hansken ikke er blitt testet eller at den ikke oppnådde minimumsnivået. X betyr at metoden ikke passer for hanskeprøven. Høyere numre på skalaen viser høyere ytelsesnivåer. KRAV TIL HANSKEKONSTRUKSJON OG DESIGN. Hansker må gi størst mulig beskyttelse under de rådende og forutsigbare forhold for Eventuelle sømmer må være så sterke at de ikke reduserer hanskens totalytelse USKADELIG Selve hansken må ikke skade brukeren ph-verdien i hansken bør være mellom 3.5 og 9.5 Krominnholdet (VI) bør ikke være påviselig (<10 ppm) Hansker i naturgummi skal testes for ekstraksjon av proteiner i henhold til EN RENGJØRINGSINSTRUKSJONER Hvis rengjøringsinstruksjoner legges ved, skal det ikke være noen reduksjon i ytelse etter maksimum anbefalt antall vask/ rensing. ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER Antistatiske hansker som skal redusere risikoen for elektrostatisk utladning skal testes i henhold til EN 1149 Testverdiene skal angis i bruksanvisningen Elektrostatisk piktogram skal IKKE benyttes 3

4 FORDAMPNING OG TRANSPORT AV FUKTIGHET Om ønskelig skal hanskene kunne transportere fuktighet (5mg/cm2.t) Andre hansker skal også transportere fuktighet, minimum 8 mg/cm2 i 8 timer. MERKING OG INFORMASJON Merking av hansker Hver hanske merkes med: - Fabrikantens navn - Navn på hansken og størrelsen - CE-merke Egnet piktogram, ytelsesnivå og angivelse av EN-standarden. Merkingen bør være leselig under hanskens levetid. I tilfelle hvor merking ikke er mulig på grunn av hanskens egenskaper, bør det informeres om dette på den ytre emballasjen. Merking av hanskens indre emballasje Navn og adresse på fabrikanten eller fabrikantens representant Hansketype og størrelse CE-merke Informasjon om bruk - Enkel utførelse: "Kun for minimal risiko" - Middels eller sammensatt utførelse: Relevante piktogrammer - Når beskyttelsen er begrenset til en del av hånden, må dette angis (for eksempel "Kunhåndflatebeskyttelse").12 STANDARD EN 374: 2003 VERNE MOT KJEMIKALIER OG MIKROORGANISMER OMFANG Denne standarden angir hanskens evne til å beskytte brukeren mot kjemikalier og/eller mikroorganismer. DEFINISJONER Inntrengning Inntrengning er bevegelsen av kjemikalien og/eller mikroorganismer gjennom porøse materialer, sømmer, knappenålshuller eller annen defekt i et hanskemateriale ved et ikke-molekulært nivå. Gjennomtrengning Gummi eller plastfilm i hansker opptrer ikke alltid som barrierer mot væske. I enkelte tilfeller kan de opptre som svamper som suger opp væsken og holder denne mot huden. Det er derfor nødvendig å male gjennomtrengningstider, dvs. tiden det tar for en skadelig væske å komme i kontakt med huden. KRAV Minimum væskebestandig del av en hanske skal være minst lik minimumslengden på hansken som angitt i EN 420. Inntrengning: Hansken må ikke lekke i en luft- og/eller vannlekkasjetest, og skal testes og kontrolleres i samsvar med det akseptable kvalitetsnivået. Ytelsesnivå Akseptabelt kvalitetsnivå pr enhet Kontrollnivå Nivå 3 <0,65 G1 Nivå 2 <1,5 G1 Nivå 1 <4,0 S4 4

5 Piktogrammer for kjemisk bestandige hansker må angis sammen med en kode på tre bokstaver som viser til bokstavkodene for tre kjemikalier (fra en liste på 12 standardkjemikalier) hvor det er målt gjennomtrengningstider på minimum 30 minutter. BOKSTAVKODE BOKSTAVKODE CAS-NUMMER KLASSE A Metanol Primæralkohol B Aceton Keton C Aceton-nitril Nitril-forbindelse D Diklorometan Klorinert paraffin E Karbondisulfid Svovel med organisk forbindelse F Toluen Aromatisk hydrocarbon G Dietylamin Amin H Tetrahydrofuran Heterosyklisk og eterforbindelse I Etylacetat Aceton-nitril Ester J n-heptan Mettet hydrocarbon K Natriumhydroksid 40% Uorganisk base L Svovelsyre 96% Uorganisk mineralsyre Metanol Gjennomtrengning: Hver kjemikalie klassifiseres i forhold til gjennomtrengningstid (ytelsesnivå 0 til 6). GJENNOM-TRENGNINGSTID BESKYTTELSES-INDEKS GJENNOM-TRENGNINGSTID BESKYTTELSES-INDEKS >10 minutter Klasse 1 >120 minutter Klasse 4 >30 minutter Klasse 2 >240 minutter Klasse 5 >30 minutter Klasse 2 >240 minutter Klasse 5 >60 minutter Klasse 3 >480 minutter Klasse 6 Piktogrammet for Lav motstand mot kjemikalier eller Vanntett brukes for hansker som ikke oppnår en gjennomtrengningstid på minimum 30 minutter mot minimum tre kjemikalier fra listen, men som etterkommer inntrengningstesten. Mikroorganisme -piktogrammet brukes når hansken oppnår minimumytelsesnivå 2 i inntrengningstesten. Advarsel: De angitte tider i den kjemiske datainformasjonen vil ikke nødvendigvis være de samme på arbeidsplassen 5

6 STANDARD EN 388: 2003 VERNE MOT MEKANISK PÅFØRTE SKADER OMFANG Standarden gjelder alle typer vernehansker med hensyn til fysiske og mekaniske påkjenninger på grunn av slitasje, kutt, gjennomhulling og riving. DEFINISJON OG KRAV Beskyttelse mot mekanisk påført skade uttrykkes med et piktogram etterfulgt av fire sifre (ytelsesnivået). Hvert siffer representerer testresultatet mot en bestemt fare. Mekanisk risiko -piktogrammet angis sammen med en kode på 4 sifre: a. Motstand mot slitasje - viser antall sykluser som trengs for å slite gjennom prøvehansken. b. Kuttmotstand - viser antall sykluser som trengs for å kutte gjennom prøvehansken ved konstant hastighet. c. Rivemotstand - viser styrken som trengs for å rive prøvehansken. d. Motstand mot gjennomhulling - viser styrken som trengs for å gjennomhulle prøvehansken med en standard spiss. I alle tilfelle er null [0] laveste ytelsesnivå: TEST YTELSESNIVÅ A. Motstand mot slitasje (syklus) < B. Kuttmotstand (faktor) < B. Rivemotstand (newton) < D. Motstand mot gjennomhulling (newton) < Disse ytelsesnivåer må vises tydelig ved siden av piktogrammet på den innvendige emballasjen som omslutter hanskene. 6

7 STANDARD EN 407: 2004 Fortsatt under revidering VERNE MOT TERMISKE RISIKOER OMFANG Standarden spesifiserer termisk ytelse i vernehansker mot varme og/eller ild. DEFINISJON OG KRAV Type og grad av beskyttelse vises ved hjelp av et piktogram etterfulgt av en serie på seks ytelsesnivåer som viser til bestemte beskyttelsesegenskaper. abcdef Ild og varme -piktogrammet vises sammen med et 6-sifret nummer: a. Motstand mot åpen ild (ytelsesnivå 0-4) b. Motstand mot kontaktvarme (ytelsesnivå 0-4) c. Motstand mot gjennomtrengende varme (ytelsesnivå 0-4) d. Motstand mot strålevarme (ytelsesnivå 0-4) e. Motstand mot mindre dråper flytende metall (ytelsesnivå 0-4) f. Motstand mot store dråper flytende metall (ytelsesnivå 0-4) Hansker må oppnå et minimum ytelsesnivå på 1 for slitasje og rivstyrke. Motstand mot åpen ild: Beregnes etter hvor lang tid materialet fortsetter å brenne og gløde etter at tenningskilden fjernes. Sømmene i hansken skal ikke svikte etter en opptenningstid på 15 sekunder. Motstand mot kontaktvarme: I et temperaturområde C skal brukeren ikke kjenne smerte på minst 15 sekunder. Hvis det oppnås EN-nivå 3 eller høyere, må produktet oppnå minimum EN nivå 3 i åpen ild-testen. Ellers skal maksimum kontaktvarmenivå rapporteres som nivå 2. Motstand mot gjennomtrengende varme: Tiden hansken kan forsinke overføring av varme fra en flamme. Ytelsen skal kun angis hvis det oppnås et ytelsesnivå 3 eller 4 i åpen ild-testen. Motstand mot strålevarme: Tiden hansken kan forsinke overføring av varme når den utsettes for en strålevarmekilde. Ytelsesnivået skal kun oppgis hvis et nivå på 3 eller 4 oppnås i åpen ild-testen. Motstand mot små dråper flytende metall: Antall flytende metalldråper som trengs for å varme testhansken til et bestemt nivå. Ytelsesnivået skal kun angis hvis et ytelsesnivå på 3 eller 4 oppnås i åpen ild-testen. Motstand mot store dråper flytende metall: Vekten av flytende metall som trengs for å forårsake utglatting eller knappenålshuller i simulert hud plassert direkte bak hanskeprøven. Testen mislykkes hvis metalldråper fester seg til hanskematerialer eller hvis hansken antennes. 7

8 STANDARDEN 511: 1994 VERNE MOT KULDE OMFANG Standarden gjelder alle hansker som beskytter hendene mot gjennomtrengende og kontaktkulde ned til -50 C. DEFINISJON OG KRAV Beskyttelse mot kulde uttrykkes ved et piktogram etterfulgt av tre ytelsesnivåer som viser til bestemte beskyttelsesegenskaper. Vern mot kulde-piktogrammet etterfølges av et 3-sifret tall: a. Motstand mot gjennomtrengende kulde (ytelsesnivå 0-4) b. Motstand mot kontaktkulde (ytelsesnivå 0-4) c. Vanngjennomtrengning (0 eller 1) Alle hansker må oppnå minst ytelsesnivå 1 for slitasje og rivstyrke. Motstand mot gjennomtrengende kulde: Hanskens termiske isolasjonsegenskaper fastsettes ved måling av kuldegjennomtrengning. Motstand mot kontaktkulde: Hanskens termiske motstand males ved kontakt med en kald gjenstand. Gjennomtrengning av vann: 0 = vanngjennomtrengning etter 30 minutter 1 = ingen vanngjennomtrengning STANDARD EN 421: 1994 VERNE MOT IONISERENDE STRÅLING OG RADIOAKTIV FORURENSNING OMFANG Standarden gjelder hansker for beskyttelse mot ioniserende stråling og radioaktiv forurensning DEFINISJON OG KRAV Type beskyttelse angis av piktogrammer som viser de bestemte beskyttelsesegenskapene. For å beskytte mot radioaktiv kontaminering må hansken være væsketett og må klare inntrengningstesten i EN 374. Hansker som skal brukes i sikkerhetsrom må ha høy motstand mot gjennomtrengning av fuktighet. For å beskytte mot ioniserende stråling må hansken inneholde en viss mengde bly angitt som blyekvivalent. Blyekvivalenten må merkes på hver hanske. Materialer som eksponeres mot ioniserende stråling kan måles etter hvordan de reagerer mot osonsprekking. Denne testen er valgfri og kan brukes som et hjelpemiddel når det skal velges hansker som må gi vern mot ioniserende stråling. 8

9 Art. nr Herre str. Art. nr Dame str. Arbeidshanske halvforet. Svinespalt A-kval. Canvas. Art. nr Kombi arbeidshanske helfóret Svinesskinn/spalt A-kvalitet Art. nr Arbeidshanske halvfóret. Svineskinn A-kval. Canvas. Art. nr Arbeidshanske halvfóret. Oksespalt A-kvalitet Canvas Art. nr Ufóret Art. nr Helfóret Arbeidshanske halvfóret. Okseskinn A-kvalitet Canvas Sikkerhetsmansjett Art. nr Ufóret Monteringshanske. Mykt geiteskinn Bomull overhånd Borrelås og ribb Str Art. nr Dame str. Arbeidshanske halvfóret Okseskinn A-kval Canvas Sikkerhetsmansjett Art. nr Ufóret Art. nr Helfóret Monteringshanske. Mykt okseskinn. Sikkerhetsmansjett 9

10 Art. nr Dotts hanske. 8 oz bomull med dots. God passform Str. 8 og 10 Art. nr Bomull innerhanske. Unistørrelse Art. nr Strikkehanske. Unistørrelse. Str. 8 og 10. Art. nr Fingerhanske. Strikket acryl Unistørrelse. Art. nr Arbeidshanske. Rågummi. Canvas. Art. nr Nitrilhanske, pelsfóret. God gripeevne Str. 10 Art. nr Kombi arbeidshanske helfóret Okseskinn/spalt A-kvalitet Sydd med kevlartråd Art. nr Nitrilhanske. Heldyppet. God gripeevene. 10

11 Art. nr Robust, blå Art. nr Panda, rød Robust LF 10 Vinylhanske. God gripeevne. Str Panda Latexhanske. God gripeevne. Str. 8-10, Art. nr Joka Polar. Vinyl vott. Avtagbart pelsfór. God gripeevne. Str Art. nr Robust XL Vinylhanske. 60 cm. lang. PVC mansjett. God gripeevne. Art. nr fingret Art. nr fingret Sveisehanske. Okseskinn med spalt Ufóret. Art. nr Sveise/brennhanske. Oksespalt. Helfóret. og EN 407 Art. nr Argon/tig sveisehanske. Mykt, tynt okseskinn med spalt Ufóret. CE EN 407 Art. nr Helfóret lang Art. nr Helfóret kort Kombihanske helfóret. Okseskinn/spalt. Sydd med kevlartråd. Lang mansjett. Art. nr fingret Art. nr fingret Brontoguard hanske. Varmebestandig. Ufóret. og EN 407 Art. nr Elektro Soft Elektrohanske. For elektrisk arbeid. Max volt. Tykkelse 1 mm. Lengde 36 cm. Må brukes med lærhanske utenpå. CE EN CEI

12 Art. nr Hyflex Dyneema kuttbestandig Monteringshanske. Høy kuttmotstand med dyneema fór God smidighet og fingerfølsomhet. Kuttnivå 3. Str Art. nr Hyflex kuttbestandig Monteringshanske. Høy kuttmotstand fór God smidighet og fingerfølsomhet. Kuttnivå 5. Str Art. nr Powerflex+ kuttbestandig Latexbelagt hanske. Kevelar fór og ru latexbelegg som gir god beskyttelse mot kutt. Utmerket vått/tørt grep. 255 mm lengde. Str Kuttnivå 5 Art. nr Hyflex Foam Monteringshanske. Håndbelagt nitril skumbelegg. Sømløs,strikket utførelse. Høy slitestyrke og sikkert grep. Str Art. nr Hylite Nitragold nitril hanske Lang mansjett. Avviser olje og fett God passform og godt grep. 290 mm lengde. Str Art. nr Sensilite Monteringshanske Belagt med tynn nitril. God smidighet og fingerfølsomhet. Str Art. nr Hylite, halvdyppet Art. nr Hylite, heldyppet og Nitril hanske Avviser olje og fett. God passform og godt grep. 270 mm lengde. Str

13 Art. nr Touch N Tuff Nitril engangshanske. Upudret. Begrenset kjemikalie-bestandighet. 3 ganger høyere gjennomhullingsmotstand enn latex. 0,12 mm tykkelse og 240 mm lengde. Str. S-XL. Eske á 100 stk. CE EN 374 Art. nr Conform Latex engangshanske Upudret. Begrenset kjemikaliebestandighet. 0,12 mm tykkelse og 240 mm. lengde. Str. S-L. Eske á 100 stk. CE EN 374 Art. nr PVA PVA kjemikalie hanske. Formbøyd fasong. 355 mm lengde. Høy kjemikaliebestandighet mot ekstreme kjemi-kalier. PVA er vannoppløselig og må derfor ikke brukes sammen med vannbaserte oppløsninger. Str. 9. og 374 Art. nr Sol-vex Nitril hanske. 2-3 ganger motstand mot rift enn latex og vinyl. Godt grep. Kjemikaliebestandig 0,38 mm tykkelse, 330 mm lengde. Str og 374 Art. nr Dura Touch Vinyl engangshanske. Begrenset kjemikaliebestandighet. Pudret. 0,12 mm tykkelse og 245 mm lengde. Str. S-XL. Eske á 100 stk. CE EN 374 Art. nr Barrier Kjemikaliehanske. Non-woven fór. God passform med vingetommel. Høy kjemikaliebestandighet mot ekstreme kjemikalier. 0,062 mm tykkelse, 380 mm lengde. Str og 374 Art. nr Sol-Knit Nitril hanske Teksturert håndflate og fingre. Tredelt strikket fór. Kjemikaliebestandig. 350 mm lengde. Godt grep. Str Art. nr Sol-vex Premium Nitril hanske Ny forbedret nitrilformel. Høy bestandighet mot kjemikalier. Hver hanske er kontrollert før innpakking. Godt grep 0,425 mm tykkelse, 380 mm lengde. Str og 374 Art. nr Neotop Neopren. Bomullsflosset fór. God fleksibilitet. 0,75mm tykkelse, 300 mm lengde. Kjemikaliebestandig. Str og

14 ART. NR ALPHATEC En enestående kombinasjon av gripeevne og Leveres str En enestående kombinasjon kjemisk motstand av gripeevne og kjemisk motstand Hansker AlphaTec En væsketett hanske i nitril med god gripeflate for våte gjenstander, jevnt belegg og strikket fôr Leveres str Pålitelig, kjemisk beskyttelse gir ekstra trygghet for brukeren Den patenterte Grip Technology fra Ansell sikrer at polymerbelegget ikke Pålitelig, trenger igjennom kjemisk til fôret under fremstilling. beskyttelse Belegget gir er derfor ekstra tett og trygghet jevnt for best for mulig brukeren kjemisk vern. Den patenterte AlphaTec -hanskene Grip Technology har kjemisk fra Ansell motstand sikrer at på polymerbelegget høyde med Sol-Vex ikke trenger igjennom til fôret under fremstilling. Belegget er derfor tett og jevnt for best mulig kjemisk vern. AlphaTec -hanskene har AlphaTec har også en ny, kjemisk motstand på høyde med ergonomisk form for bedre fleksibilitet Sol-Vex og fingerfølsomhet. Alt i alt betyr dette høy brukertilfredsstillelse. AlphaTec er den første i en ny generasjon kjemiske vernehansker. Det omfatter Ansells revolusjonerende Grip Technology som gjør det mulig for brukere å håndtere våte eller oljete gjenstander med mindre Bedre grep gir økt sikkerhet for brukeren og bedre produktivitet Når våte gjenstander gripes, vil mikroskopiske kanaler i nitrilbelegget fører Bedre fuktigheten grep vekk gir fra økt gripeflaten, det sikkerhet blir mer direkte for kontakt brukeren mellom hansken og bedre og gjenstanden. produktivitet Brukeren slipper Når våte å bruke gjenstander så mye gripes, krefter. vil Håndteringen mikroskopiske er kanaler mer kontrollert i nitrilbelegget og tryggere. fører fuktigheten Dette reduserer vekk fra stress gripeflaten, og tretthet, det blir og mer bidrar direkte til økt kontakt produktivitet. mellom hansken og gjenstanden. Brukeren slipper å bruke så mye krefter. Håndteringen er mer kontrollert og tryggere. Dette reduserer stress og tretthet, og bidrar til økt produktivitet. krefter og bedre kontroll. Den enestående kombinasjon av væsketett, kjemisk motstand og godt grep sammen med fleksibilitet og god fingerfølsomhet, gjør AlphaTec til det logiske valget ved arbeid med kjemikalier. Nytt nylonfôr for ekstra komfort 14

15 Art. nr Austral % naturgummi u/fyllstoff. Behandlet på innsiden. Klorinert. 0,50 mm tykkelse, 305 mm lengde Kjemikaliebestandig. Str og 374 Art. nr Powerflex Latexbelagt hanske. Utmerket vått/tørt grep. Bomullsfór. 255 mm lengde. Str Art. nr Bi-Colour Latex/Neopren. Dobbeltbelegg for økt beskyttelse. Gummi/ neopren-blandingen gir sikkert vern mot en rekke kjemikalier. Høy motstand mot salter, vaskemidler og ketoner. Str og 374 Art. nr STD Hanske STD Hanske. Impregnert belegg 5 ganger sterkere enn ren bomull. Godtgrep. Væskeavstøtende 235 mm lengde Str Art. nr Crusader Varmebestandig hanske. Et spesielt frotte lignende stoff som er belagt med NBR. Varmebestandig opptil 180 grader. God mot kutt. Godt grep. Lengde 330 mm. Non-Woven svetteabsorberende fór. Str. 10. og 407 Art. nr Hynit Cool Monteringshanske. Håndbak i bomull med nitrilbelegg. Høy smidighet og fingerfølsomhet. God passform og godt grep. Str. 7-9 Art. nr Safeknit Ultima Art. nr Safeknit Ultra Ultima, middels utførelse. Kuttnivå 5. Ultra lett utførelse. Kuttnivå 4. Like sterk og stor kuttmotstand som stålspinn. Lett i vekt, smidig og irriterer ikke huden. Str Art. nr Mansjett Kevlar Neptune Kevlar. Fremragende beskyttelse mot slitasje,kutt og varme i kortere perioder opp til 1000C Kevlar fararamidfiber gir høyere motstand mot kutt enn stål. og 407 Art. nr Dame Art. nr Herre Engangshanske. Plast. Pakning a 100 stk. 15

16 Vinterhansker Førsteklasses isolering, behagelig å bruke i kalde omgivelser Art. nr Power Flex Hi-Vis Laget for bruk i kulde PowerFlex Tº Hi Viz Yellow har et termisk frottéfôr i akryl som gir førsteklasses isolasjon og holder hendene varme. Med det effektive fôret kombinert med lateksbeleggets naturlige isoleringsegenskaper kan man arbeide i temperaturer helt ned i -30 C. Art. nr Monkey Grip Vinylbelagt vinterhanske med ribb. PVC-belegg som ikke sprekker i kulde. Avviser olje og fett. Mykt flosset fór. God gripeevne. 290 mm lengde. Str. 10. CE EN 511 Meget synlig for ekstra sikkerhet Akrylfôret i PowerFlex Tº Hi Viz Yellow hansken er laget i en sterk gulfarge som er godt synlig selv i dårlig lys. Sikkert grep under alle forhold Lateksbelegget har en ru overflate som gir meget godt grep under både tørre og våte forhold. Høy komfort og fleksibilitet. EN-størrelse 9,10 X231 EN388 Art. nr Therm a-grip Nitrilbelagt vinterhanske. Nitril-impregnert stoff gir førsteklasses beskyttelse mot slitasje. Sprekker ikke og holder seg smidig i minusgrader. God gripevne. 255 mm lengde. og 511 X2XXXX EN EN511 Art. nr Polar Grip Vinterhanske Isolert med polyuretanskum for økt varme og velvære. Vannavvisende, motstandsdyktig mot salter og kjemikalier. 275 mm lengde. Str. 10. EN 511 EN 374 Art. nr Hyd-tuf sommer m/ mansjett Art. nr Hyd-tuf vinterfóret m/ mansjett Nitrilbelagt hanske. Utmerket tørt grep. Avviser effektivt olje,fett og smuss. Lengre levetid enn skinnhansker. Vaskbar. 280 mm lengde. Str.10. og

17 17

vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt.

vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt. vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt. Brukeren skal ikke kunne skade seg på sømmer og kanter.

Detaljer

INFORMASJON MÅLSKJEMA NORMER PRODUKTINDEKS KONTAKTINFORMASJON 236-237 238-246 247-251 252

INFORMASJON MÅLSKJEMA NORMER PRODUKTINDEKS KONTAKTINFORMASJON 236-237 238-246 247-251 252 INFORMASJON MÅLSKJEMA NORMER PRODUKTINDEKS KONTAKTINFORMASJON 236-237 238-246 247-251 252 INFORMASJON FINN RIKTIG STØRRELSE Merk at det er to størrelsessystemer for Wenaas sine kolleksjoner, ett for de

Detaljer

arbeidshansker katalog nr. 7

arbeidshansker katalog nr. 7 arbeidshansker katalog nr. 7 Hanske-Companiet AS er en av landets ledende importører av alle typer hansker og holder til i Drøbak, 30 km fra Oslo sentrum. De fleste av våre hansker produseres på forkjellige

Detaljer

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

INDEX. Materialindex... 32. Merking og krav... 43. Multinorm... 21

INDEX. Materialindex... 32. Merking og krav... 43. Multinorm... 21 KATALOG 2014 Tittel 1 2 Tittel Produktene er kjent for høy kvalitet og er spesielt utviklet og tilpasset det norske markedet. Varemerket består av følgende hovedgrupper: High Visibility, Workwear, Thermo,

Detaljer

MULTINORM TIL ARBEID I TØFFE OMGIVELSER

MULTINORM TIL ARBEID I TØFFE OMGIVELSER MULTINORM TIL ARBEID I TØFFE OMGIVELSER HVA ER MULTINORM? Multinorm betyr mange normer og det er akkurat det Blåkläder Multinorm er! Blåkläder-kolleksjonen gir optimal beskyttelse, funksjonalitet og komfort

Detaljer

ARBEIDSTØY I STATKRAFT. Anders Mathisen 30. mars Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

ARBEIDSTØY I STATKRAFT. Anders Mathisen 30. mars Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo ARBEIDSTØY I STATKRAFT Anders Mathisen 30. mars Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo NY AVTALE FOR ARBEIDSTØY I forbindelse arbeidet gjennomgang av flere sentrale avtaler, deriblant arbeidstøy, ble det

Detaljer

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

DYPDYKK MED LEXOW! MANGE OG HØYE KRAV TIL VERNEBRILLER KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Moderne vernebriller er avanserte og funksjonelle

DYPDYKK MED LEXOW! MANGE OG HØYE KRAV TIL VERNEBRILLER KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Moderne vernebriller er avanserte og funksjonelle ØYE- OG ANSIKTSVERN Produktsjefen uttaler seg: «Øyet er kanskje vårt viktigste, men også mest sårbare sanseorgan. Når ulykker inntreffer på jobben er det som oftest øynene det går ut over, foruten fingrene.

Detaljer

Tema: Hygiene. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2010. Sterilisering. Desinfeksjon uten sprit. Kurs Nordental Bevegelse

Tema: Hygiene. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2010. Sterilisering. Desinfeksjon uten sprit. Kurs Nordental Bevegelse Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2010 Tema: Hygiene Sterilisering side 7 Desinfeksjon uten sprit side 16-17 4Hygieneguide for din unit 4Tips og råd om autoklaver 4Hansker, en effektiv barriere mot

Detaljer

NOR/310R0453.00T OJ L 133/10, p. 1-43

NOR/310R0453.00T OJ L 133/10, p. 1-43 NOR/310R0453.00T OJ L 133/10, p. 1-43 Commission Regulation (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation,

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Rapport 2008 Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Trondheim, november 2008 Ingvill Collin-Hansen

Detaljer

Verdt å vite om håndeksem

Verdt å vite om håndeksem Verdt å vite om håndeksem Hva er håndeksem? Denne brosjyren henvender seg til deg som har fått diagnostisert håndeksem hos en lege. Håndeksem er et utbredt problem, cirka hver 10. person lider av håndeksem.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikker håndtering av bitumen EN PRAKTISK GUIDE 2012 Nynas AB Utformet og produsert av Hesketh Design Limited, UK Nynas policy for helse, sikkerhet,

Detaljer

PRISLISTE Person, 4X4/SUV og varebil

PRISLISTE Person, 4X4/SUV og varebil PRISLISTE Person, 4X4/SUV og varebil 1 PRISER LEVERINGSBETINGELSER Denne prislisten annulerer alle foregående prislister. Alle priser kan endres uten varsel. Ordre gjelder med forbehold om at leveranser

Detaljer

Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS

Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS Innledning ESS Support Service AS skal være et ledende selskap innen Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi skal sette oss høye og realistiske mål for arbeidet, og alltid jobbe for å bli bedre. Våre mål for HMS-arbeidet

Detaljer

ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN

ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN INNHOLD LIDENSKAP OG FART - FOR AT DU SKAL KUNNE NYTE DE GODE STUNDENE PÅ VANNET Det handler om lidenskap. Om ekte båtglede for ekte båtfolk. Om å være godt forberedt

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449 Laboratoriet Sikkerhet og arbeidsmiljø Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juli 1984 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 1990

Detaljer

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del PENSUM I EMNE TGB 4220 HMS i tungindustrien Generell og bergteknisk del Utarbeidet av: Prof. Tom Myran 11. april 2008 TGB 4220 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Mureren og tønna... I Innholdsfortegnelse...

Detaljer

HMS-PRODUKTER. Verdiskaping gjennom FORENKLING OG EFFEKTIVISERING

HMS-PRODUKTER. Verdiskaping gjennom FORENKLING OG EFFEKTIVISERING HMS-PRODUKTER Verdiskaping gjennom FORENKLING OG EFFEKTIVISERING Helse, miljø og sikkerhet Kontoret blir oppfattet som et trygt sted å være når vi tenker på helse, miljø og sikkerhet, men ulykker kan inntreffe

Detaljer

www.crc.se Prøv selv og oppdag at CRC er den beste løsning for deg!

www.crc.se Prøv selv og oppdag at CRC er den beste løsning for deg! Industri Produkter Thousand-and-one solutions Rensemidler / Smøremidler / Korrosjonsbeskyttelses produkter / Maling / Sveiseprodukter / Lim / Spesialprodukter / Tilbehør CRC Industries er en verdensomspennende

Detaljer

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Rapport nr. 5.23 BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Trondheim, august 23 Ann Kristin Sjaastad 1 Kristin Svendsen 1 Hanne

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...1 Hvordan foreta riktig valg?... 1 Svar på disse spørsmålene og mer... 1 Papirtyper for næringslivet i dag...

Innholdsfortegnelse. Innledning...1 Hvordan foreta riktig valg?... 1 Svar på disse spørsmålene og mer... 1 Papirtyper for næringslivet i dag... Innholdsfortegnelse Innledning...............................................1 Hvordan foreta riktig valg?...................... 1 Svar på disse spørsmålene og mer............... 1 Papirtyper for næringslivet

Detaljer

Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det!

Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det! Håndboken Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det! Med HotPot kan du smelte glass i en mikrobølgeovn og lage smykker eller smykker tilbehør og andre kreative ting. Teknikken er kalt glass

Detaljer

Innhold. Takk for at du valgte Hempel!

Innhold. Takk for at du valgte Hempel! Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet 6 Verneutstyr 8 Forbehandling av overflaten 13 Påføringsmetoder

Detaljer

100 år fortsatt forut for sin tid

100 år fortsatt forut for sin tid 100 år fortsatt forut for sin tid DEN LILLE SJØSTERKE 2015 Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet

Detaljer