Det er fire artikler i direktivet som er spesielt viktige fordi de legger et betydelig ansvar på arbeidsgiveren:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er fire artikler i direktivet som er spesielt viktige fordi de legger et betydelig ansvar på arbeidsgiveren:"

Transkript

1

2 STØRRE FOKUS PÅ HELSE OG SIKKERHET Den Europeiske enhetsakten gjør mer enn å fjerne handelsbarrierer. Den har også som formal å oppgradere sosial- og velferdspolitikken i hele Europa. Den inneholder en forpliktelse til å forbedre helse og sikkerhet på arbeidsplasser over hele Europa. Løftet om å være på linje med den beste praksisen i EU er vernet om i et bindende rammedirektiv (89/391/EEC), som både angir generelle retningslinjer på helse og sikkerhet og samtidig forplikter arbeidsgiveren til å "ivareta sikkerhet og helse hos arbeidstakerne i bedriften". Direktivet utdypes av fem underdirektiver, hvorav ett definerer bruk av vernehansker. Direktiv 89/656/EØS - bruk av personlig verneutstyr Det er fire artikler i direktivet som er spesielt viktige fordi de legger et betydelig ansvar på arbeidsgiveren: Ifølge Artikkel 3 skal arbeidsgiveren foreta en grundig gjennomgang av risikoer før personlig beskyttelsesutstyr velges. Hvis mulig må risikoen på arbeidsplassen reduseres eller elimineres på annen måte før beskyttelsesutstyret skaffes til veie. Ifølge Artikkel 4 må arbeidsgiveren informere de ansatte om risikoene på arbeidsplassen og sørge for at de ansatte er utstyrt med hensiktsmessig og tilpasset personlig verneutstyr i henhold til EU-standarder, og gi tilstrekkelige instruksjoner om bruk av utstyret. Arbeidsgiveren må også forsikre seg om at utstyret brukes kun i henhold til formålet og fabrikantens anvisning. I henhold til Artikkel 5 skal arbeidsgiveren: 1. Foreta en revisjon av farer på arbeidsplassen og evaluere risikonivået for de ansatte. 2. Fastsette de nødvendige egenskaper i hanskene for å beskytte de ansatte. 3. Sikre at alle hanskene på arbeidsplassen er i henhold til direktivet og EN-standarder. 4. Sammenlign fordeler i forskjellige typer personlig verneutstyr. 5. Oppbevar dokumentasjon om vurderinger og grunnen til at en bestemt type hanske ble valgt. Endres risikoen, for eksempel i forbindelse med en ny kjemikalie eller prosess, må situasjonen vurderes på nytt. Ifølge Artikkel 6 må medlemsstater utgi skriftlige forskrifter som skal gjelde i alle virksomheter hvor personlig verneutstyr må benyttes. Arbeidsgivere må selvfølgelig kjenne til og etterkomme disse forskriftene. For å etterkomme de nye reglene må du velge hansker som er i samsvar med direktivet og sikkerhetsstandarder og som også er av god kvalitet og tilpasset oppgaven. Samtlige Ansell Healthcare industriprodukter tilfredsstiller disse kravene, og våre fagfolk står gjerne til tjeneste for å hjelpe deg med å foreta det riktige valget. DIREKTIVET OM PERSONLIG VERNEUTSTYR: 89/686/EEC Direktivet angir to klasser av vernehansker som oppfyller to forskjellige risikonivåer: Minimal risiko og dødelig eller ugjenkallelig risiko. Et risikonivå mellom de to punktene kan defineres som "middels". For å etterkomme kravene i direktivet 89/656/EEC må du fastsette risikonivået og velge hansker i riktig klasse. Et piktogramsystem er utviklet for å hjelpe deg med valget. Hansker i enkel utførelse - kun ved minimal risiko Hansker i enkel utførelse som kun gir beskyttelse mot minimale risikoer, for eksempel vaktmesterhansker, kan testes og sertifiseres av fabrikanten. Hansker i denne kategorien CE-merkes: Hansker av middels utførelse - ved middels risiko Hansker som skal beskytte mot middels risiko, for eksempel generell materialhåndtering med god beskyttelse mot kutt, gjennomhulling og slitasje, må testes og sertifiseres individuelt av et organ som er godkjent og som kan autorisere bruk av CE-merket. Hanskene må utstyres med CE-merket før de kan selges. Alle godkjenningsorganer har eget identifikasjonsnummer. Navn og adresse på organet som godkjenner hanskene må oppgis i bruksanvisningen som medfølger hanskene. 2

3 Hansker i middels utførelse CE-merkes: Hansker i sammensatt utførelse for vern mot alvorlig varig helseskade eller dødsrisiko Hansker som skal beskytte mot høyrisiko, f.eks. kjemikalier, må også testes og sertifiseres av et godkjent organ. I tillegg må fabrikantens kvalitetssikringssystem kontrolleres av et uavhengig organ. Organet som utfører denne kontrollen, identifiseres med et nummer som vises ved siden av CE-merket (i dette tilfellet 0493). Hansker i sammensatt utførelse CE-merkes: 0493 STANDARDER FOR VERNE STANDARD EN 420: 2003 GENERELLE KRAV TIL VERNE OMFANG Standarden definerer generelle krav til vernehansker - det at hansken skal være uskadelig for brukeren, komfort, effektivitet, merking og produkt- og pakningsinformasjon for alle typer hansker. Denne standarden kan også gjelde armbeskyttere. Hovedpunktene angis nedenfor. Endel hansker som er beregnet for meget spesielle formal, for elektrikere eller hansker til operasjoner, må tilfredsstille andre strengere krav. (Ytterlige detaljer kan oppgis om ønskelig.) DEFINISJON En hanske er personlig beskyttelsesutstyr som verner hånden eller en del av hånden fra farer. Hansken kan også dekke en del av armen. En karakterskala fra 0 til 4 viser hvordan hanskens ytelse i en bestemt test kan graderes. Nivå 0 viser enten at hansken ikke er blitt testet eller at den ikke oppnådde minimumsnivået. X betyr at metoden ikke passer for hanskeprøven. Høyere numre på skalaen viser høyere ytelsesnivåer. KRAV TIL HANSKEKONSTRUKSJON OG DESIGN. Hansker må gi størst mulig beskyttelse under de rådende og forutsigbare forhold for Eventuelle sømmer må være så sterke at de ikke reduserer hanskens totalytelse USKADELIG Selve hansken må ikke skade brukeren ph-verdien i hansken bør være mellom 3.5 og 9.5 Krominnholdet (VI) bør ikke være påviselig (<10 ppm) Hansker i naturgummi skal testes for ekstraksjon av proteiner i henhold til EN RENGJØRINGSINSTRUKSJONER Hvis rengjøringsinstruksjoner legges ved, skal det ikke være noen reduksjon i ytelse etter maksimum anbefalt antall vask/ rensing. ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER Antistatiske hansker som skal redusere risikoen for elektrostatisk utladning skal testes i henhold til EN 1149 Testverdiene skal angis i bruksanvisningen Elektrostatisk piktogram skal IKKE benyttes 3

4 FORDAMPNING OG TRANSPORT AV FUKTIGHET Om ønskelig skal hanskene kunne transportere fuktighet (5mg/cm2.t) Andre hansker skal også transportere fuktighet, minimum 8 mg/cm2 i 8 timer. MERKING OG INFORMASJON Merking av hansker Hver hanske merkes med: - Fabrikantens navn - Navn på hansken og størrelsen - CE-merke Egnet piktogram, ytelsesnivå og angivelse av EN-standarden. Merkingen bør være leselig under hanskens levetid. I tilfelle hvor merking ikke er mulig på grunn av hanskens egenskaper, bør det informeres om dette på den ytre emballasjen. Merking av hanskens indre emballasje Navn og adresse på fabrikanten eller fabrikantens representant Hansketype og størrelse CE-merke Informasjon om bruk - Enkel utførelse: "Kun for minimal risiko" - Middels eller sammensatt utførelse: Relevante piktogrammer - Når beskyttelsen er begrenset til en del av hånden, må dette angis (for eksempel "Kunhåndflatebeskyttelse").12 STANDARD EN 374: 2003 VERNE MOT KJEMIKALIER OG MIKROORGANISMER OMFANG Denne standarden angir hanskens evne til å beskytte brukeren mot kjemikalier og/eller mikroorganismer. DEFINISJONER Inntrengning Inntrengning er bevegelsen av kjemikalien og/eller mikroorganismer gjennom porøse materialer, sømmer, knappenålshuller eller annen defekt i et hanskemateriale ved et ikke-molekulært nivå. Gjennomtrengning Gummi eller plastfilm i hansker opptrer ikke alltid som barrierer mot væske. I enkelte tilfeller kan de opptre som svamper som suger opp væsken og holder denne mot huden. Det er derfor nødvendig å male gjennomtrengningstider, dvs. tiden det tar for en skadelig væske å komme i kontakt med huden. KRAV Minimum væskebestandig del av en hanske skal være minst lik minimumslengden på hansken som angitt i EN 420. Inntrengning: Hansken må ikke lekke i en luft- og/eller vannlekkasjetest, og skal testes og kontrolleres i samsvar med det akseptable kvalitetsnivået. Ytelsesnivå Akseptabelt kvalitetsnivå pr enhet Kontrollnivå Nivå 3 <0,65 G1 Nivå 2 <1,5 G1 Nivå 1 <4,0 S4 4

5 Piktogrammer for kjemisk bestandige hansker må angis sammen med en kode på tre bokstaver som viser til bokstavkodene for tre kjemikalier (fra en liste på 12 standardkjemikalier) hvor det er målt gjennomtrengningstider på minimum 30 minutter. BOKSTAVKODE BOKSTAVKODE CAS-NUMMER KLASSE A Metanol Primæralkohol B Aceton Keton C Aceton-nitril Nitril-forbindelse D Diklorometan Klorinert paraffin E Karbondisulfid Svovel med organisk forbindelse F Toluen Aromatisk hydrocarbon G Dietylamin Amin H Tetrahydrofuran Heterosyklisk og eterforbindelse I Etylacetat Aceton-nitril Ester J n-heptan Mettet hydrocarbon K Natriumhydroksid 40% Uorganisk base L Svovelsyre 96% Uorganisk mineralsyre Metanol Gjennomtrengning: Hver kjemikalie klassifiseres i forhold til gjennomtrengningstid (ytelsesnivå 0 til 6). GJENNOM-TRENGNINGSTID BESKYTTELSES-INDEKS GJENNOM-TRENGNINGSTID BESKYTTELSES-INDEKS >10 minutter Klasse 1 >120 minutter Klasse 4 >30 minutter Klasse 2 >240 minutter Klasse 5 >30 minutter Klasse 2 >240 minutter Klasse 5 >60 minutter Klasse 3 >480 minutter Klasse 6 Piktogrammet for Lav motstand mot kjemikalier eller Vanntett brukes for hansker som ikke oppnår en gjennomtrengningstid på minimum 30 minutter mot minimum tre kjemikalier fra listen, men som etterkommer inntrengningstesten. Mikroorganisme -piktogrammet brukes når hansken oppnår minimumytelsesnivå 2 i inntrengningstesten. Advarsel: De angitte tider i den kjemiske datainformasjonen vil ikke nødvendigvis være de samme på arbeidsplassen 5

6 STANDARD EN 388: 2003 VERNE MOT MEKANISK PÅFØRTE SKADER OMFANG Standarden gjelder alle typer vernehansker med hensyn til fysiske og mekaniske påkjenninger på grunn av slitasje, kutt, gjennomhulling og riving. DEFINISJON OG KRAV Beskyttelse mot mekanisk påført skade uttrykkes med et piktogram etterfulgt av fire sifre (ytelsesnivået). Hvert siffer representerer testresultatet mot en bestemt fare. Mekanisk risiko -piktogrammet angis sammen med en kode på 4 sifre: a. Motstand mot slitasje - viser antall sykluser som trengs for å slite gjennom prøvehansken. b. Kuttmotstand - viser antall sykluser som trengs for å kutte gjennom prøvehansken ved konstant hastighet. c. Rivemotstand - viser styrken som trengs for å rive prøvehansken. d. Motstand mot gjennomhulling - viser styrken som trengs for å gjennomhulle prøvehansken med en standard spiss. I alle tilfelle er null [0] laveste ytelsesnivå: TEST YTELSESNIVÅ A. Motstand mot slitasje (syklus) < B. Kuttmotstand (faktor) < B. Rivemotstand (newton) < D. Motstand mot gjennomhulling (newton) < Disse ytelsesnivåer må vises tydelig ved siden av piktogrammet på den innvendige emballasjen som omslutter hanskene. 6

7 STANDARD EN 407: 2004 Fortsatt under revidering VERNE MOT TERMISKE RISIKOER OMFANG Standarden spesifiserer termisk ytelse i vernehansker mot varme og/eller ild. DEFINISJON OG KRAV Type og grad av beskyttelse vises ved hjelp av et piktogram etterfulgt av en serie på seks ytelsesnivåer som viser til bestemte beskyttelsesegenskaper. abcdef Ild og varme -piktogrammet vises sammen med et 6-sifret nummer: a. Motstand mot åpen ild (ytelsesnivå 0-4) b. Motstand mot kontaktvarme (ytelsesnivå 0-4) c. Motstand mot gjennomtrengende varme (ytelsesnivå 0-4) d. Motstand mot strålevarme (ytelsesnivå 0-4) e. Motstand mot mindre dråper flytende metall (ytelsesnivå 0-4) f. Motstand mot store dråper flytende metall (ytelsesnivå 0-4) Hansker må oppnå et minimum ytelsesnivå på 1 for slitasje og rivstyrke. Motstand mot åpen ild: Beregnes etter hvor lang tid materialet fortsetter å brenne og gløde etter at tenningskilden fjernes. Sømmene i hansken skal ikke svikte etter en opptenningstid på 15 sekunder. Motstand mot kontaktvarme: I et temperaturområde C skal brukeren ikke kjenne smerte på minst 15 sekunder. Hvis det oppnås EN-nivå 3 eller høyere, må produktet oppnå minimum EN nivå 3 i åpen ild-testen. Ellers skal maksimum kontaktvarmenivå rapporteres som nivå 2. Motstand mot gjennomtrengende varme: Tiden hansken kan forsinke overføring av varme fra en flamme. Ytelsen skal kun angis hvis det oppnås et ytelsesnivå 3 eller 4 i åpen ild-testen. Motstand mot strålevarme: Tiden hansken kan forsinke overføring av varme når den utsettes for en strålevarmekilde. Ytelsesnivået skal kun oppgis hvis et nivå på 3 eller 4 oppnås i åpen ild-testen. Motstand mot små dråper flytende metall: Antall flytende metalldråper som trengs for å varme testhansken til et bestemt nivå. Ytelsesnivået skal kun angis hvis et ytelsesnivå på 3 eller 4 oppnås i åpen ild-testen. Motstand mot store dråper flytende metall: Vekten av flytende metall som trengs for å forårsake utglatting eller knappenålshuller i simulert hud plassert direkte bak hanskeprøven. Testen mislykkes hvis metalldråper fester seg til hanskematerialer eller hvis hansken antennes. 7

8 STANDARDEN 511: 1994 VERNE MOT KULDE OMFANG Standarden gjelder alle hansker som beskytter hendene mot gjennomtrengende og kontaktkulde ned til -50 C. DEFINISJON OG KRAV Beskyttelse mot kulde uttrykkes ved et piktogram etterfulgt av tre ytelsesnivåer som viser til bestemte beskyttelsesegenskaper. Vern mot kulde-piktogrammet etterfølges av et 3-sifret tall: a. Motstand mot gjennomtrengende kulde (ytelsesnivå 0-4) b. Motstand mot kontaktkulde (ytelsesnivå 0-4) c. Vanngjennomtrengning (0 eller 1) Alle hansker må oppnå minst ytelsesnivå 1 for slitasje og rivstyrke. Motstand mot gjennomtrengende kulde: Hanskens termiske isolasjonsegenskaper fastsettes ved måling av kuldegjennomtrengning. Motstand mot kontaktkulde: Hanskens termiske motstand males ved kontakt med en kald gjenstand. Gjennomtrengning av vann: 0 = vanngjennomtrengning etter 30 minutter 1 = ingen vanngjennomtrengning STANDARD EN 421: 1994 VERNE MOT IONISERENDE STRÅLING OG RADIOAKTIV FORURENSNING OMFANG Standarden gjelder hansker for beskyttelse mot ioniserende stråling og radioaktiv forurensning DEFINISJON OG KRAV Type beskyttelse angis av piktogrammer som viser de bestemte beskyttelsesegenskapene. For å beskytte mot radioaktiv kontaminering må hansken være væsketett og må klare inntrengningstesten i EN 374. Hansker som skal brukes i sikkerhetsrom må ha høy motstand mot gjennomtrengning av fuktighet. For å beskytte mot ioniserende stråling må hansken inneholde en viss mengde bly angitt som blyekvivalent. Blyekvivalenten må merkes på hver hanske. Materialer som eksponeres mot ioniserende stråling kan måles etter hvordan de reagerer mot osonsprekking. Denne testen er valgfri og kan brukes som et hjelpemiddel når det skal velges hansker som må gi vern mot ioniserende stråling. 8

9 Art. nr Herre str. Art. nr Dame str. Arbeidshanske halvforet. Svinespalt A-kval. Canvas. Art. nr Kombi arbeidshanske helfóret Svinesskinn/spalt A-kvalitet Art. nr Arbeidshanske halvfóret. Svineskinn A-kval. Canvas. Art. nr Arbeidshanske halvfóret. Oksespalt A-kvalitet Canvas Art. nr Ufóret Art. nr Helfóret Arbeidshanske halvfóret. Okseskinn A-kvalitet Canvas Sikkerhetsmansjett Art. nr Ufóret Monteringshanske. Mykt geiteskinn Bomull overhånd Borrelås og ribb Str Art. nr Dame str. Arbeidshanske halvfóret Okseskinn A-kval Canvas Sikkerhetsmansjett Art. nr Ufóret Art. nr Helfóret Monteringshanske. Mykt okseskinn. Sikkerhetsmansjett 9

10 Art. nr Dotts hanske. 8 oz bomull med dots. God passform Str. 8 og 10 Art. nr Bomull innerhanske. Unistørrelse Art. nr Strikkehanske. Unistørrelse. Str. 8 og 10. Art. nr Fingerhanske. Strikket acryl Unistørrelse. Art. nr Arbeidshanske. Rågummi. Canvas. Art. nr Nitrilhanske, pelsfóret. God gripeevne Str. 10 Art. nr Kombi arbeidshanske helfóret Okseskinn/spalt A-kvalitet Sydd med kevlartråd Art. nr Nitrilhanske. Heldyppet. God gripeevene. 10

11 Art. nr Robust, blå Art. nr Panda, rød Robust LF 10 Vinylhanske. God gripeevne. Str Panda Latexhanske. God gripeevne. Str. 8-10, Art. nr Joka Polar. Vinyl vott. Avtagbart pelsfór. God gripeevne. Str Art. nr Robust XL Vinylhanske. 60 cm. lang. PVC mansjett. God gripeevne. Art. nr fingret Art. nr fingret Sveisehanske. Okseskinn med spalt Ufóret. Art. nr Sveise/brennhanske. Oksespalt. Helfóret. og EN 407 Art. nr Argon/tig sveisehanske. Mykt, tynt okseskinn med spalt Ufóret. CE EN 407 Art. nr Helfóret lang Art. nr Helfóret kort Kombihanske helfóret. Okseskinn/spalt. Sydd med kevlartråd. Lang mansjett. Art. nr fingret Art. nr fingret Brontoguard hanske. Varmebestandig. Ufóret. og EN 407 Art. nr Elektro Soft Elektrohanske. For elektrisk arbeid. Max volt. Tykkelse 1 mm. Lengde 36 cm. Må brukes med lærhanske utenpå. CE EN CEI

12 Art. nr Hyflex Dyneema kuttbestandig Monteringshanske. Høy kuttmotstand med dyneema fór God smidighet og fingerfølsomhet. Kuttnivå 3. Str Art. nr Hyflex kuttbestandig Monteringshanske. Høy kuttmotstand fór God smidighet og fingerfølsomhet. Kuttnivå 5. Str Art. nr Powerflex+ kuttbestandig Latexbelagt hanske. Kevelar fór og ru latexbelegg som gir god beskyttelse mot kutt. Utmerket vått/tørt grep. 255 mm lengde. Str Kuttnivå 5 Art. nr Hyflex Foam Monteringshanske. Håndbelagt nitril skumbelegg. Sømløs,strikket utførelse. Høy slitestyrke og sikkert grep. Str Art. nr Hylite Nitragold nitril hanske Lang mansjett. Avviser olje og fett God passform og godt grep. 290 mm lengde. Str Art. nr Sensilite Monteringshanske Belagt med tynn nitril. God smidighet og fingerfølsomhet. Str Art. nr Hylite, halvdyppet Art. nr Hylite, heldyppet og Nitril hanske Avviser olje og fett. God passform og godt grep. 270 mm lengde. Str

13 Art. nr Touch N Tuff Nitril engangshanske. Upudret. Begrenset kjemikalie-bestandighet. 3 ganger høyere gjennomhullingsmotstand enn latex. 0,12 mm tykkelse og 240 mm lengde. Str. S-XL. Eske á 100 stk. CE EN 374 Art. nr Conform Latex engangshanske Upudret. Begrenset kjemikaliebestandighet. 0,12 mm tykkelse og 240 mm. lengde. Str. S-L. Eske á 100 stk. CE EN 374 Art. nr PVA PVA kjemikalie hanske. Formbøyd fasong. 355 mm lengde. Høy kjemikaliebestandighet mot ekstreme kjemi-kalier. PVA er vannoppløselig og må derfor ikke brukes sammen med vannbaserte oppløsninger. Str. 9. og 374 Art. nr Sol-vex Nitril hanske. 2-3 ganger motstand mot rift enn latex og vinyl. Godt grep. Kjemikaliebestandig 0,38 mm tykkelse, 330 mm lengde. Str og 374 Art. nr Dura Touch Vinyl engangshanske. Begrenset kjemikaliebestandighet. Pudret. 0,12 mm tykkelse og 245 mm lengde. Str. S-XL. Eske á 100 stk. CE EN 374 Art. nr Barrier Kjemikaliehanske. Non-woven fór. God passform med vingetommel. Høy kjemikaliebestandighet mot ekstreme kjemikalier. 0,062 mm tykkelse, 380 mm lengde. Str og 374 Art. nr Sol-Knit Nitril hanske Teksturert håndflate og fingre. Tredelt strikket fór. Kjemikaliebestandig. 350 mm lengde. Godt grep. Str Art. nr Sol-vex Premium Nitril hanske Ny forbedret nitrilformel. Høy bestandighet mot kjemikalier. Hver hanske er kontrollert før innpakking. Godt grep 0,425 mm tykkelse, 380 mm lengde. Str og 374 Art. nr Neotop Neopren. Bomullsflosset fór. God fleksibilitet. 0,75mm tykkelse, 300 mm lengde. Kjemikaliebestandig. Str og

14 ART. NR ALPHATEC En enestående kombinasjon av gripeevne og Leveres str En enestående kombinasjon kjemisk motstand av gripeevne og kjemisk motstand Hansker AlphaTec En væsketett hanske i nitril med god gripeflate for våte gjenstander, jevnt belegg og strikket fôr Leveres str Pålitelig, kjemisk beskyttelse gir ekstra trygghet for brukeren Den patenterte Grip Technology fra Ansell sikrer at polymerbelegget ikke Pålitelig, trenger igjennom kjemisk til fôret under fremstilling. beskyttelse Belegget gir er derfor ekstra tett og trygghet jevnt for best for mulig brukeren kjemisk vern. Den patenterte AlphaTec -hanskene Grip Technology har kjemisk fra Ansell motstand sikrer at på polymerbelegget høyde med Sol-Vex ikke trenger igjennom til fôret under fremstilling. Belegget er derfor tett og jevnt for best mulig kjemisk vern. AlphaTec -hanskene har AlphaTec har også en ny, kjemisk motstand på høyde med ergonomisk form for bedre fleksibilitet Sol-Vex og fingerfølsomhet. Alt i alt betyr dette høy brukertilfredsstillelse. AlphaTec er den første i en ny generasjon kjemiske vernehansker. Det omfatter Ansells revolusjonerende Grip Technology som gjør det mulig for brukere å håndtere våte eller oljete gjenstander med mindre Bedre grep gir økt sikkerhet for brukeren og bedre produktivitet Når våte gjenstander gripes, vil mikroskopiske kanaler i nitrilbelegget fører Bedre fuktigheten grep vekk gir fra økt gripeflaten, det sikkerhet blir mer direkte for kontakt brukeren mellom hansken og bedre og gjenstanden. produktivitet Brukeren slipper Når våte å bruke gjenstander så mye gripes, krefter. vil Håndteringen mikroskopiske er kanaler mer kontrollert i nitrilbelegget og tryggere. fører fuktigheten Dette reduserer vekk fra stress gripeflaten, og tretthet, det blir og mer bidrar direkte til økt kontakt produktivitet. mellom hansken og gjenstanden. Brukeren slipper å bruke så mye krefter. Håndteringen er mer kontrollert og tryggere. Dette reduserer stress og tretthet, og bidrar til økt produktivitet. krefter og bedre kontroll. Den enestående kombinasjon av væsketett, kjemisk motstand og godt grep sammen med fleksibilitet og god fingerfølsomhet, gjør AlphaTec til det logiske valget ved arbeid med kjemikalier. Nytt nylonfôr for ekstra komfort 14

15 Art. nr Austral % naturgummi u/fyllstoff. Behandlet på innsiden. Klorinert. 0,50 mm tykkelse, 305 mm lengde Kjemikaliebestandig. Str og 374 Art. nr Powerflex Latexbelagt hanske. Utmerket vått/tørt grep. Bomullsfór. 255 mm lengde. Str Art. nr Bi-Colour Latex/Neopren. Dobbeltbelegg for økt beskyttelse. Gummi/ neopren-blandingen gir sikkert vern mot en rekke kjemikalier. Høy motstand mot salter, vaskemidler og ketoner. Str og 374 Art. nr STD Hanske STD Hanske. Impregnert belegg 5 ganger sterkere enn ren bomull. Godtgrep. Væskeavstøtende 235 mm lengde Str Art. nr Crusader Varmebestandig hanske. Et spesielt frotte lignende stoff som er belagt med NBR. Varmebestandig opptil 180 grader. God mot kutt. Godt grep. Lengde 330 mm. Non-Woven svetteabsorberende fór. Str. 10. og 407 Art. nr Hynit Cool Monteringshanske. Håndbak i bomull med nitrilbelegg. Høy smidighet og fingerfølsomhet. God passform og godt grep. Str. 7-9 Art. nr Safeknit Ultima Art. nr Safeknit Ultra Ultima, middels utførelse. Kuttnivå 5. Ultra lett utførelse. Kuttnivå 4. Like sterk og stor kuttmotstand som stålspinn. Lett i vekt, smidig og irriterer ikke huden. Str Art. nr Mansjett Kevlar Neptune Kevlar. Fremragende beskyttelse mot slitasje,kutt og varme i kortere perioder opp til 1000C Kevlar fararamidfiber gir høyere motstand mot kutt enn stål. og 407 Art. nr Dame Art. nr Herre Engangshanske. Plast. Pakning a 100 stk. 15

16 Vinterhansker Førsteklasses isolering, behagelig å bruke i kalde omgivelser Art. nr Power Flex Hi-Vis Laget for bruk i kulde PowerFlex Tº Hi Viz Yellow har et termisk frottéfôr i akryl som gir førsteklasses isolasjon og holder hendene varme. Med det effektive fôret kombinert med lateksbeleggets naturlige isoleringsegenskaper kan man arbeide i temperaturer helt ned i -30 C. Art. nr Monkey Grip Vinylbelagt vinterhanske med ribb. PVC-belegg som ikke sprekker i kulde. Avviser olje og fett. Mykt flosset fór. God gripeevne. 290 mm lengde. Str. 10. CE EN 511 Meget synlig for ekstra sikkerhet Akrylfôret i PowerFlex Tº Hi Viz Yellow hansken er laget i en sterk gulfarge som er godt synlig selv i dårlig lys. Sikkert grep under alle forhold Lateksbelegget har en ru overflate som gir meget godt grep under både tørre og våte forhold. Høy komfort og fleksibilitet. EN-størrelse 9,10 X231 EN388 Art. nr Therm a-grip Nitrilbelagt vinterhanske. Nitril-impregnert stoff gir førsteklasses beskyttelse mot slitasje. Sprekker ikke og holder seg smidig i minusgrader. God gripevne. 255 mm lengde. og 511 X2XXXX EN EN511 Art. nr Polar Grip Vinterhanske Isolert med polyuretanskum for økt varme og velvære. Vannavvisende, motstandsdyktig mot salter og kjemikalier. 275 mm lengde. Str. 10. EN 511 EN 374 Art. nr Hyd-tuf sommer m/ mansjett Art. nr Hyd-tuf vinterfóret m/ mansjett Nitrilbelagt hanske. Utmerket tørt grep. Avviser effektivt olje,fett og smuss. Lengre levetid enn skinnhansker. Vaskbar. 280 mm lengde. Str.10. og

17 17

EN-Standarder arbeidshansker

EN-Standarder arbeidshansker EN-Standarder arbeidshansker Vernehansker deles i 3 kategorier avhengig av type og hvilken risiko eller fare hanskene skal beskytte mot: KATEGORI 1 - hansker som brukes i arbeidssituasjoner med lav risiko.

Detaljer

Hansker og deres anvendelsesområde. Mary Brennsund produktspesialist Personlig verneutstyr og rene miljøer

Hansker og deres anvendelsesområde. Mary Brennsund produktspesialist Personlig verneutstyr og rene miljøer Hansker og deres anvendelsesområde Mary Brennsund produktspesialist Personlig verneutstyr og rene miljøer Mary Brennsund Hansker Emner: - CE merkning av design - EN420 Generelle krav til beskyttelseshansker

Detaljer

vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt.

vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt. vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt. Brukeren skal ikke kunne skade seg på sømmer og kanter.

Detaljer

Arbeidshansker Bulldog

Arbeidshansker Bulldog Arbeidshansker Bulldog Kampanje i perioden 15.10.05-15.3.06 Arbeidshanske svinelær, halvforet En allroundhanske med kraftig svinenarv og gummiert mansjett for ekstra beskyttelse. Velegnet til de fleste

Detaljer

Et sortiment hansker som utfordrer skinnhanskene.

Et sortiment hansker som utfordrer skinnhanskene. Et sortiment hansker som utfordrer skinnhanskene. GUIDE 766 GUIDE 767 GUIDE 768 GUIDE 769W Syntetisk lær! Høstens nyhet fra Guide er et sortiment hansker som utfordrer skinnhanskene i hverdagen. Fjorårets

Detaljer

Engangsklær. Personalutstyr. Besøksfrakk i Non-woven Non-woven frakk kraftig og holbar. Kina krave og lukking med borrelås.

Engangsklær. Personalutstyr. Besøksfrakk i Non-woven Non-woven frakk kraftig og holbar. Kina krave og lukking med borrelås. Engangsklær Besøksfrakk i Non-woven Non-woven frakk kraftig og holbar. Kina krave og lukking med borrelås. Varenr Str Hvit Salgsenh Pr. krt. 306410 M Hvit Krt 50 30897 L Hvit Krt 50 306468 XL Hvit Krt

Detaljer

Risikoanalyse CE MERKING RISIKOKLASSER KATEGORIER PERSONLIG VERNEUTSTYR (PV) - EU-DIREKTIV 89/686/EF. Bruk av hansker

Risikoanalyse CE MERKING RISIKOKLASSER KATEGORIER PERSONLIG VERNEUTSTYR (PV) - EU-DIREKTIV 89/686/EF. Bruk av hansker CE MERKING RISIKOKLASSER KATEGORIER PERSONLIG VERNEUTSTYR (PV) - EU-DIREKTIV 89/686/EF Direktivet skal sikre at alt PV som er solgt i EU og EØS området tilsvarer de relevante EN-standardene. Disse skal

Detaljer

12 SPESIELT OM HANSKER

12 SPESIELT OM HANSKER 12 SPESIELT OM HANSKER 117 118 12.1 Arbeid der hendene skal beskyttes Hansker brukes enten for å beskytte seg selv eller for å beskytte det man jobber med. I forkant av enhver jobb skal det utføres en

Detaljer

arbeidshansker katalog nr. 7

arbeidshansker katalog nr. 7 arbeidshansker katalog nr. 7 Hanske-Companiet AS er en av landets ledende importører av alle typer hansker og holder til i Drøbak, 30 km fra Oslo sentrum. De fleste av våre hansker produseres på forkjellige

Detaljer

BESKYTTELSES- LØSNINGER KATALOG. Kun eksperter bør ta hånd om dine viktige eiendeler

BESKYTTELSES- LØSNINGER KATALOG. Kun eksperter bør ta hånd om dine viktige eiendeler Mekanisk beskyttelse Beskyttelse mot kjemikalier og væsker Produktbeskyttelse BESKYTTELSES- LØSNINGER KATALOG Kun eksperter bør ta hånd om dine viktige eiendeler WWW.ANSELL.EU INNLEDNING BESKYTTELSES-

Detaljer

1.0 All-round hansker

1.0 All-round hansker 1.0 All-round hansker En spennende blanding av gammelt og nytt. Fra den mest eksklusive skinnhanske til en økonomisk nitrilhanske. Her kan man velge og vrake og være sikker på å finne sin modell. 10 1.0

Detaljer

MaxiFoam. classic Range TM. Neoprenskum på sømløs nylonfôring Utformet for generell håndtering under oljete og skitne forhold.

MaxiFoam. classic Range TM. Neoprenskum på sømløs nylonfôring Utformet for generell håndtering under oljete og skitne forhold. MaxiFoam Neoprenskum på sømløs nylonfôring Utformet for generell håndtering under oljete og skitne forhold MaxiFoam : neoprenskum på en sømløs fôring av stretchnylon med 15 gauge tykkelse MaxiFoam Lite

Detaljer

Ved anbrekk av kartonger tillegges prisen 10% produkter. Side 1

Ved anbrekk av kartonger tillegges prisen 10% produkter. Side 1 vår def. av størrelser 07=S 08=M 09=L 10=XL 11=XXL 12=XXXL priser pr.1.september 2011 Art.nr. Varebeskrivelse side kg Str Pris.anb. Pris.krt Ant i kart CE Varegruppe 110 GUMMI - NITRIL- NEOPRENEHANSKER

Detaljer

Granberg Produktkatalog

Granberg Produktkatalog Granberg Produktkatalog 2014-2015 NOR Granberg - Beskyttelseshansker i verdensklassen Min drøm er at alle verdens arbeidere har på seg våre hansker! Jeg håper du er fornøyd med hanskene du bruker, og at

Detaljer

hansker INNHOLD HENDENE ER DET FINESTE VERKTØYET DITT TA GODT VARE PÅ DET! Verdt å vite om hansker...3 SB-program...8 Allround...

hansker INNHOLD HENDENE ER DET FINESTE VERKTØYET DITT TA GODT VARE PÅ DET! Verdt å vite om hansker...3 SB-program...8 Allround... hansker 2007/2008 hansker INNHOLD Verdt å vite om hansker...3 SB-program...8 Allround... 26 Montasjehansker... 44 Spesialhansker... 48 Tekstil- og hagehansker... 56 Engangshansker... 62 Kjemibeskyttelse...

Detaljer

HÅNDSYDDE VERNEHANSKER I SMARTE MATERIALER

HÅNDSYDDE VERNEHANSKER I SMARTE MATERIALER HÅNDSYDDE VERNEHANSKER I SMARTE R Hanskene i -serien har smarte materialkombinasjoner til konkurransedyktige priser. Workhand har utviklet denne hanskeserien selv. SKREDDERSØM - Formsydd snitt: Hanskene

Detaljer

MaxiFlex Elite TM. prorange TM. MaxiFlex Elite

MaxiFlex Elite TM. prorange TM. MaxiFlex Elite Elite TM MaxiFlex Elite Designet og utviklet til å være den letteste hansken som puster; MaxiFlex Elite forandrer alt. Den veier 36% mindre og er 30% tynnere enn tradisjonelle nitrilhansker i skum; MaxiFlex

Detaljer

MaxiFlex Elite TM. prorange TM. MaxiFlex Elite

MaxiFlex Elite TM. prorange TM. MaxiFlex Elite Elite TM MaxiFlex Elite Designet og utviklet til å være den letteste hansken som puster; MaxiFlex Elite forandrer alt. Den veier 36% mindre og er 30% tynnere enn tradisjonelle nitrilhansker i skum; MaxiFlex

Detaljer

Workwear. Designed to work.

Workwear. Designed to work. Workwear. Designed to work. Hi-Vis Premium La oss stolt presentere vår premiumserie i Hi-Vis sortementet. Hi-Vis-klærnes hovedmål er å synes. Vi har sørget for å gjøre denne kolleksjonen litt bedre på

Detaljer

INNSATSBEKLEDNING. FIRE MAX II BREGA STRETCH bekldning

INNSATSBEKLEDNING. FIRE MAX II BREGA STRETCH bekldning INNSATSBEKLEDNING FIRE MAX II BREGA STRETCH bekldning Rosenbauer - BESKYTTENDE BEKLEDNING FIRE MAX II Sertifisert i henhold til EN FIRE MAX II utrykningsdress er utviklet for å gi maksimal beskyttelse

Detaljer

Produktkatalog Bilbransjen klær vernesko arbeidshansker. Postboks 4004, Gulskogen N-3005 Drammen

Produktkatalog Bilbransjen klær vernesko arbeidshansker. Postboks 4004, Gulskogen N-3005 Drammen Produktkatalog Bilbransjen klær vernesko arbeidshansker Postboks 4004, Gulskogen N-3005 Drammen Art.635-150009 Profil bluse Lys grå/mørk grå m/rød besetning. Leveres m/ønsket bryst- og rygglogo. Art.5351-150009

Detaljer

3M Elektroder. Følg livets rytme. Helse. 3M Red Dot Elektroder - 3M Diatermiplater

3M Elektroder. Følg livets rytme. Helse. 3M Red Dot Elektroder - 3M Diatermiplater 3M Elektroder 3M Red Dot Elektroder - 3M Diatermiplater Følg livets rytme Helse 3M Elektroder Vårt ønske er å tilby gode løsninger som svarer til helsepersonells behov, og samtidig sørge for at pasienten

Detaljer

INNHOLD HANSKER DIVERSE INFORMASJON

INNHOLD HANSKER DIVERSE INFORMASJON INNHOLD Velkommen HANSKER Nyheter Komfort / Monteringshansker Nitril arbeidshansker Klassiske arbeidshansker Vinterfôrede hansker Engangshansker Rågummi / Gummibelagte hansker Væsketette / Kjemikaliehansker

Detaljer

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut Konstruert og utviklet som en pustende kuttbestandig hanske, kombinerer kuttbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og smidighet for tørre miljøer. Tilgjengelig i 6 størrelser, 2 dyppserier og 4 kuttnivåer,

Detaljer

Utfordringar i reinhaldsyrket

Utfordringar i reinhaldsyrket Utfordringar i reinhaldsyrket Caroline Henriksen, Haugaland HMS-senter Renhold har to sider Renholderens arbeidsmiljø Utsatt for irriterende bakterier og sporer Innånding av støv, gass og aerosoler Andre

Detaljer

MaxiFlex Ultimate TM. prorange TM. MaxiFlex Ultimate

MaxiFlex Ultimate TM. prorange TM. MaxiFlex Ultimate Ultimate TM MaxiFlex Ultimate MaxiFlex Ultimate er konstruert og utviklet som en pustende hanske og er blitt standarden for presisjonshåndteringshansker i tørre omgivelser. MaxiFlex Ultimate er tilgjengelig

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne forelesningen omhandler hudplager i fiskeindustrien. I den forbindelse snakker vi om: - hudens funksjon - hvordan

Detaljer

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Sikkerhet Personlig verneutstyr, 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN... 4 LUFTFORSYNT ÅNDEDRETTSVERN... 4 VALG AV FILTER TIL ÅNDEDRETTSVERNET... 4

Detaljer

3M Avd. Verneprodukter. 3M Vernedresser. Utviklet for Beskyttelse med tanke på. Komfort. Riktig beskyttelse - med god komfort

3M Avd. Verneprodukter. 3M Vernedresser. Utviklet for Beskyttelse med tanke på. Komfort. Riktig beskyttelse - med god komfort 3M Avd. Verneprodukter 3M Vernedresser Utviklet for Beskyttelse med tanke på Komfort Riktig - med god komfort 1 Pustende CE kategori III Vernedresser materiale 3M Vernedress 4515 Rimelig mot farlige partikler

Detaljer

NWC ARBEIDSBUKSE HIVIS

NWC ARBEIDSBUKSE HIVIS Katalog 1 NWC ARBEIDSBUKSE HIVIS Art.nr: 11840 (gul) 11740 (oransje) Slitesterk bukse i polyester/bomull HiVis klasse 1 Størrelse: 46-60 2 NWC HÅNDVERKERBUKSE HIVIS KL. 2 Art.nr: 11800 (gul) 11700 (oransje)

Detaljer

Powered by Sempermed.

Powered by Sempermed. Powered by Sempermed. Sempercare Nitrile Skin2 oppdag din 2. hud Sempercare Nitrile perfekt passform og sensitivitet Sempercare premium ekstra komfort Sempercare vinyl din latexfrie ledsager SEMPERCARE

Detaljer

Merking: SOLVYKLER. Sprengtrykk. Arbeidstrykk. Lagervare eller mm mm mm bar bar mm kg/m m min. ordre

Merking: SOLVYKLER. Sprengtrykk. Arbeidstrykk. Lagervare eller mm mm mm bar bar mm kg/m m min. ordre SOLVYKLER Trykkslange for ester, ketoner og alkoholbaserte farger og en mengde kjemikalier. Brukes også som trykkluftslange, spesielt for lufttilførsel til malersprøyter og andre applikasjoner hvor det

Detaljer

Holvik Art.165.3520 Monteringshanske i sterkt syntetisk skinn, ekstra tynt Str 9-10 Lengde: 24cm Pakket:10/100 Passer til:montering etc

Holvik Art.165.3520 Monteringshanske i sterkt syntetisk skinn, ekstra tynt Str 9-10 Lengde: 24cm Pakket:10/100 Passer til:montering etc FORHANDLER: Utgave 4 2014-2015 Gjelder fra 01.03.2014 Prisene er ved kjøp av hele kartonger + 10% ved anbrekk av kartonger Nyh et! et! h y N Holvik Art.165.3520 Monteringshanske i sterkt syntetisk skinn,

Detaljer

INNHOLD. HANDI hansker gjennom 40 år! Velkommen

INNHOLD. HANDI hansker gjennom 40 år! Velkommen INNHOLD 3 HANSKER Nyheter Komfort / Monteringshansker Nitril arbeidshansker Klassiske arbeidshansker Vinterfôrede hansker Engangshansker Rågummi / Gummibelagte hansker Væsketette / Kjemikaliehansker Sveisehansker

Detaljer

Verktøy og festemateriell. v/ Mette Aarvold ansvarlig for arbeidsklær og verneutstyr

Verktøy og festemateriell. v/ Mette Aarvold ansvarlig for arbeidsklær og verneutstyr Verktøy og festemateriell v/ Mette Aarvold ansvarlig for arbeidsklær og verneutstyr Sortiment Håndverktøy Elektroverktøy Bor Rørverktøy Slip- og kappeprodukter Lim og tettemasser Sveis- og loddeutstyr

Detaljer

Vernedrakter. Vernedrakter

Vernedrakter. Vernedrakter Vernedrakter Huden er ikke bare det største organet, den er også et av de mest sårbare organene Vi har. Spesielle vernedrakter beskytter huden. MSA vernedrakter er designet for å beskytte mot faste stoffer,

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

MULTINORM TIL ARBEID I TØFFE OMGIVELSER

MULTINORM TIL ARBEID I TØFFE OMGIVELSER MULTINORM TIL ARBEID I TØFFE OMGIVELSER HVA ER MULTINORM? Multinorm betyr mange normer og det er akkurat det Blåkläder Multinorm er! Blåkläder-kolleksjonen gir optimal beskyttelse, funksjonalitet og komfort

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Bruksanvisning 2015-12-01 Optimal evakueringslaken Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 2 Produktbeskrivelse og -ytelse 5 Utpakking og installasjon

Detaljer

Hansker på arbeidsplassen. Rosemarie Braun, Hudavd., Unn 2009, etter Føreland og Flo

Hansker på arbeidsplassen. Rosemarie Braun, Hudavd., Unn 2009, etter Føreland og Flo Hansker på arbeidsplassen Perkutan absorpsjon Skadet/ødelagt hud Hornlaget som depot Penetrering gjennom svette og talgkjertler samt hår follikler Biotransformasjon Perkutan absorpsjon Perkutan absorpsjon

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

SEMA M26 FANG - STØTTE - SELE D-RING ( RYGG) F OR FALL J USTERBARE S KULDERREMMER

SEMA M26 FANG - STØTTE - SELE D-RING ( RYGG) F OR FALL J USTERBARE S KULDERREMMER SEMA M26 FANG - STØTTE - SELE B RUKSANVISNING NR.10 2003 D-RING ( HØYRE/ VENSTRE) I KKE FALL D-RING ( RYGG) F OR FALL J USTERBARE S KULDERREMMER R EGULERBAR SPENNE (HØYRE) D-RING ( HØYRE) I KKE FALL R

Detaljer

INNHOLD. Side 1 HANSKER: Gummihansker Nitrilhansker Neoprenehansker Rågummihansker Tekstilhansker Dotshansker Sveisehansker

INNHOLD. Side 1 HANSKER: Gummihansker Nitrilhansker Neoprenehansker Rågummihansker Tekstilhansker Dotshansker Sveisehansker INNHOLD Side 1 HANSKER: Gummihansker Nitrilhansker Neoprenehansker Rågummihansker Tekstilhansker Dotshansker Sveisehansker Side 2 Montørhansker Okselærhansker Okseruskinnshansker Svinelærshansker Svinespalthansker

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

LEGEVAKT NASJONAL UNIFORM

LEGEVAKT NASJONAL UNIFORM LEGEVAKT NASJONAL UNIFORM 04.09-2013 JAKKE HELÅRS GORE-TEX 2LAYER + MESHFOR, HELGUL HI-VIS, HERRE 49648-19802 En lett og komfortabel helårs- og allværsjakke (skalljakke) som er vann- og vindtett. Jakken

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

Telefon 031 655 660 Fax 031 655 669

Telefon 031 655 660 Fax 031 655 669 Copyright Act Safe Systems AB, 2007 Act Safe Systems AB Säterigatan 29, 417 64 GöteborgG Telefon 031 655 660 Fax 031 655 669 E-mail: info@actsafe.se Web: www.actsafe.se Advarsel! Informasjonen i brukerveiledningen

Detaljer

Boxershorts 2 pck 200,- STØRRELSER: 140 152 164 S M L XL XXL

Boxershorts 2 pck 200,- STØRRELSER: 140 152 164 S M L XL XXL 200,- Boxershorts 2 pck En sporty boksershorts til herre med behagelig strikk i livet. Passer perfekt både til trening og fritid. Designet for å være robust og slitesterkt. 000 2- pakning med svært behagelige

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Treningskampanje for ansatte og studenter ved Norges Helsehøyskole.

Treningskampanje for ansatte og studenter ved Norges Helsehøyskole. Treningskampanje for ansatte og studenter ved Norges Helsehøyskole. Kampanjeslutt: 10 november. Send inn vedlagte exelark skjema til: Kjersti.Solli@idegroup.no Produktene vil bli levert til skolen eller

Detaljer

S P S. Moto-Style, Jakker / Bukser JAKKE - ORION BUKSE - GAVA. Kvalitetsprodukter! MC - Moped - ATV. Side 2

S P S. Moto-Style, Jakker / Bukser JAKKE - ORION BUKSE - GAVA. Kvalitetsprodukter! MC - Moped - ATV. Side 2 www.sps.no Side 2 Moto-Style, Jakker / Bukser JAKKE - ORION Reissa Z-Liner pustende membran som er vann- og vindtett Uttagbart innerfór CE-godkjente beskyttere Luftekanaler både foran og bak med vanntett

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

UNDERWEAR. -for bruk hele året. PRODUKTKATALOG -idrettens egen merkevare

UNDERWEAR. -for bruk hele året. PRODUKTKATALOG -idrettens egen merkevare UNDERWEAR -for bruk hele året PRODUKTKATALOG -idrettens egen merkevare Vi har gleden av å presentere vår NYHET. underwear - idrettens egen merkevare (100% eid av idretten). Etter 4 års erfaring med salg

Detaljer

Kolleksjonen er produsert i en komfortabel 245 grams blanding av 65% polyester 35% bomull med svært gode

Kolleksjonen er produsert i en komfortabel 245 grams blanding av 65% polyester 35% bomull med svært gode INDUI OG SERVICE KOMFORTABEL OG REPRESENTATIV Vi vet at brukere av service- og industribekledning ikke bare trenger arbeidstøy som er komfortabelt og funksjonelt. Plaggene må også være representative for

Detaljer

VASKERIMATTER LOGOMATTER AVLASTNING STORKJØKKEN VÅTROM. matter

VASKERIMATTER LOGOMATTER AVLASTNING STORKJØKKEN VÅTROM. matter VASKERIMATTER LOGOMATTER AVLASTNING STORKJØKKEN VÅTROM matter Vaskeri Utleie Salg Vi leverer komplette løsninger for 0 Vaskeanvisning Vaskemaskin Spyling Vannsuger Tepperens Støvsug Mopp Riste Super-Nytex

Detaljer

bekledning 2011 Side 1

bekledning 2011 Side 1 bekledning 2011 Side 1 Designet av motorsyklister Kjøringen utvikler seg. Motorsyklene utvikler seg. Alt utvikler seg, og det gjør Akitos Advanced Reactive Design. Akito bruker de nyeste materialer og

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

STØVLETT, TJENESTE, HØY, SVART

STØVLETT, TJENESTE, HØY, SVART Forsvarets Standard FS8435-2564 STØVLETT, TJENESTE, HØY, SVART Bruker: Hær Sjø Luft Bilde kun illustrasjon 1. Orientering Bekrivelse Svart støvlett i skinn med høyt skaft, som lukkes med glidelås. Skaftet

Detaljer

www.råskinn.no Import og salg av mc klær og utstyr

www.råskinn.no Import og salg av mc klær og utstyr www.råskinn.no Import og salg av mc klær og utstyr Modell Street rød/gul/blå eller grå Cordura jakke med deler av skinn på skulder og rygg hvilket virkelig gjør denne jakken original og knall tøff! REISSA

Detaljer

Produktkatalog. Hånd og fot beskyttelse

Produktkatalog. Hånd og fot beskyttelse NO Produktkatalog 2016 Hånd og fot beskyttelse Ejendals er et svensk firma som i generasjoner har spesialisert seg på å utvikle, produsere og markedsføre høykvalitetsprodukter, som beskytter hender og

Detaljer

PENSUM UKE 6. Oppsummering av uke 1-5

PENSUM UKE 6. Oppsummering av uke 1-5 PENSUM UKE 6 Oppsummering av uke 1-5 Terra historie og bakgrunn Terra teknologi Terra Elite Terra Atlethic Terra damesko Den tøffe trioen Terra bakgrunn og historie Terra er et av markedets ledende premium

Detaljer

HYDRA GTX ART. SG80006 HELIUM 2.0 ART. SG80223 BUSHIDO GLOVE ART. SG80001

HYDRA GTX ART. SG80006 HELIUM 2.0 ART. SG80223 BUSHIDO GLOVE ART. SG80001 PRODUKTKATALOG HYDRA GTX ART. SG80006 Hydra GTX er en vernesko som integrerer moderne design med de beste materialer. Kombinasjonen av Vibram yttersåle og lett og sterkt Cordura Rip-stop tekstil gir et

Detaljer

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr, Utstyr og tekniske hjelpemidler - personlig verneutstyr 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN...

Detaljer

Trykkavlastning og Posisjoneringsputer

Trykkavlastning og Posisjoneringsputer Trykkavlastning og Posisjoneringsputer for operasjonsleie og intensivpasienter Tvetenveien 30, 0666 Oslo - Tlf. 22880460 - Fax 22880461 - merivaara@merivaara.no - www.merivaara.no Nr. 101OP SAFE-OP Operasjonsmadrass

Detaljer

Lagervare eller mm mm bar mm kg/m m min. ordre

Lagervare eller mm mm bar mm kg/m m min. ordre Ventilasjonsslanger PVC ventilasjonsslanger Slanger VK 8500, PVC industristøvsugerslange Slange for utsuging av industristøv innen praktisk talt alle industrier. Spesielt velegnet for industristøvsugere.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivelse Tørrstoff pr volum ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivelse Tørrstoff pr volum ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 18820;18840;14100;14260 2 14100 epoxy ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent polyamin herdet epoksymaling. Det er et hurtigtørkende, slitesterk, tykkfilms produkt med høyt

Detaljer

INFO INDUSTRI DEKK. Oppdag fordelene Firestone kan tilby. DURAFORCE-UTILITY R8000 UTILITY

INFO INDUSTRI DEKK. Oppdag fordelene Firestone kan tilby. DURAFORCE-UTILITY R8000 UTILITY DEKKSORTIMENT RADIAL LANDBRUKSDEKK 2015 INFO Oppdag Firestone kan tilby. Designet i Italia og produsert i Spania, Firestone Europeiske landbruksprodukter dekker behovene for Europeiske bønder. Ledende

Detaljer

TRAKTOR MAXI TRACTION IF MAXI TRACTION PERFORMER 65. For topp ytelse: redusert jordpakking og høyere effektivitet.

TRAKTOR MAXI TRACTION IF MAXI TRACTION PERFORMER 65. For topp ytelse: redusert jordpakking og høyere effektivitet. DEKKSORTIMENT RADIAL LANDBRUKSDEKK 2016 TRAKTOR MAXI TRACTION IF For topp ytelse: redusert jordpakking og høyere effektivitet. Opp til 20% høyere belastning. Utmerket kjørekomfort, selv ved høy hastighet

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 04.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Oxygenol

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 04.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Oxygenol 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Pro Flytende blekemiddel Artikkelnummer 1201110/7/8

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 07.08.2007 Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS OXOID Ltd. Pb 6490 Etterstad Wade Road, Basingstoke 0606 Oslo Hants, RG24

Detaljer

PuraCoat. Tel. +4764956363 Fax +47 64956377. Verpetveien 48 N-1540 Vestby. post@lindberg-lund.no www.lindberg-lund.no

PuraCoat. Tel. +4764956363 Fax +47 64956377. Verpetveien 48 N-1540 Vestby. post@lindberg-lund.no www.lindberg-lund.no PRODUKTBESKRIVELSE: PuraCoat er et tokomponent slitasje og kjemikaliebestandig belegningssystem for spray applikasjoner med tokomponent spesialsprøyte. PuraCoat fås i en rekke varianter avhengig av miljøet

Detaljer

PR.15.JANUAR 2015. Prisene er eks.mva. og ved kjøp av hele kartonger + 10% ved anbrekk av kartonger

PR.15.JANUAR 2015. Prisene er eks.mva. og ved kjøp av hele kartonger + 10% ved anbrekk av kartonger PR.15.JANUAR 2015 Prisene er eks.mva. og ved kjøp av hele kartonger + 10% ved anbrekk av kartonger Innhold Innhold En standard 2 Kjemiguide for hansker 3 informasjon 4 Nyheter 5-6 Gummihansker 7 Tekstilhansker-regnklær

Detaljer

5.4 Beskyttelse for røykdykker

5.4 Beskyttelse for røykdykker 5.4 Beskyttelse for røykdykker Kravene til brannmannsbekledning er beskrevet i standarden EN 469. Det er ulike symboler eller piktogrammer på det innsydde merket som symboliserer hva bekledningen beskytter

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

PRODUKTER. Industri og Boliggulv AS, Brobekkveien 80C, 0582 Oslo, Tlf 2324 4800, Ordretlf: 2324 4801, E-post: firmapost@ibg.no, www.ibg.

PRODUKTER. Industri og Boliggulv AS, Brobekkveien 80C, 0582 Oslo, Tlf 2324 4800, Ordretlf: 2324 4801, E-post: firmapost@ibg.no, www.ibg. PRODUKTER Industri og Boliggulv AS, Brobekkveien 80C, 0582 Oslo, Tlf 2324 4800, Ordretlf: 2324 4801, E-post: firmapost@ibg.no, www.ibg.no Velg en god matteløsning Entrèmatter 4/5 av all skitt som kommer

Detaljer

SPESIALLIM FOR ARMAFLEX ULTIMA OG ARMAFLEX RAIL SD SOM MØTER DE HØYESTE INDUSTRIKRAV

SPESIALLIM FOR ARMAFLEX ULTIMA OG ARMAFLEX RAIL SD SOM MØTER DE HØYESTE INDUSTRIKRAV SPESIALLIM FOR ARMAFLEX ULTIMA OG ARMAFLEX RAIL SD SOM MØTER DE HØYESTE INDUSTRIKRAV Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3 typer lim med blå farge som gir en pålitelig liming av Armaflex Ultima og Armaflex

Detaljer

INNOVASJON - DESIGN - TESTING - PRODUKSJON - SIDEN 1924

INNOVASJON - DESIGN - TESTING - PRODUKSJON - SIDEN 1924 Gummigulv plater og duker INNOVASJON - DESIGN - TESTING - PRODUKSJON - SIDEN 1924 Rubberstyle AS - Finnestadsvingen 36, N-4029 Stavanger, Norway Tlf: +47 51 54 28 00/ 992 15 202 // Fax: +47 51 54 25 00

Detaljer

Behagelig inneluft med stil

Behagelig inneluft med stil Behagelig inneluft med stil Gjennomført svalhet En behagelig stabil og til enhver tid passe sval inneluft kan i dag ikke lenger betraktes som luksus. Et hensiktsmessig og fungerende luftkondisjoneringsanlegg

Detaljer

Vurdering av undertøy til brannvesen

Vurdering av undertøy til brannvesen Oppdragsrapport nr. 5-2004 Kirsi Laitala og Engebret Rødningen Vurdering av undertøy til brannvesen SIFO 2005 Oppdragsrapport nr. 5-2004 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Elite LZR Raceshirt. Pro LZR Shirt. Elite LZR Bib Shorts. Elite LZR Bib Knickers. Herre/Unisex. http://www.teamorder.no/

Elite LZR Raceshirt. Pro LZR Shirt. Elite LZR Bib Shorts. Elite LZR Bib Knickers. Herre/Unisex. http://www.teamorder.no/ Herre/Unisex Elite LZR Raceshirt Pro LZR Shirt Elite LZR Bib Shorts Elite LZR Bib Knickers http://www.teamorder.no/ sommer. Produktbeskrivelse: Teknisk sykkeltrøye utviklet ut fra vår bestselger Elite

Detaljer

- det ultimate regntøyet for barn som simpelthen ELSKER å leke ute i all slags vær! :) Foto: Nathalie Sæther

- det ultimate regntøyet for barn som simpelthen ELSKER å leke ute i all slags vær! :) Foto: Nathalie Sæther - det ultimate regntøyet for barn som simpelthen ELSKER å leke ute i all slags vær! :) Foto: Nathalie Sæther HVA ER EN BARNEVADER? En barnevader er en regnbukse hvor støvlene er sveiset solid fast til

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21736 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 19/00 (06.01) A41D 19/01 (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert

Detaljer

Bruksanvisning 2015-06-24. Sitteputer Gjelder produktene: Contur EX Trekk Delux Hygienetrekk Utjevningsplate. Artikkelnummer bruksanvisning: 97-001017

Bruksanvisning 2015-06-24. Sitteputer Gjelder produktene: Contur EX Trekk Delux Hygienetrekk Utjevningsplate. Artikkelnummer bruksanvisning: 97-001017 Bruksanvisning 2015-06-24 Sitteputer Gjelder produktene: Contur EX Trekk Delux Hygienetrekk Utjevningsplate Artikkelnummer bruksanvisning: 97-001017 Innhold Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Introduksjon

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 12.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

Personlig verneutstyr krav og testing

Personlig verneutstyr krav og testing Personlig verneutstyr krav og testing Avdeling for smittevern Hansker Munnbind Åndedrettsvern Øyebeskyttelse Bekledning Krav til hansker (1) NS-EN 455: Engangshansker til medisinsk bruk Gjelder for alle

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

- med fokus på trygghet og komfort

- med fokus på trygghet og komfort - med fokus på trygghet og komfort LØVOLD har siden 8o tallet vært en aktiv leverandør av arbeidsbekledning til det maritime miljøet i Nord - Norge. Reima var en stor aktør på det tidspunktet og konseptet

Detaljer