Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk, Høgskolen i Telemark, Bø, fredag 31. mars 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk, Høgskolen i Telemark, Bø, fredag 31. mars 2006"

Transkript

1 Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk, Høgskolen i Telemark, Bø, fredag 31. mars 2006 Til stede Else Ryen Tore Høyte Kari Tenfjord Olaf Husby Nils Arne Ree Anne Brautaset Bente Martinussen Torunn Berntsen Einar Gotehus Lars Anders Kulbrandstad Hilde Osdal Eton Williams Einar Vannebo Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen NTNU NTNU Universitetet i Tromsø Høgskolen i Alta Høgskolen i Bø Høgskolen i Bø Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Volda Norsk studentunion/international Students Union Den internasjonale sommerskolen (observatør) Forfall: Hilde Sollid Åse Marstein Falch Elisabeth Ellingsen Universitetet i Stavanger Høgskolen i Narvik Universitetet i Oslo Møtet ble ledet av Anne Brautaset. Referenter: Lars Anders Kulbrandstad, Olaf Husby Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Under Sak 03/06 Referatsaker ble det lagt til et nytt punkt h).

2 Sak 01/06 Nye fagrådsmedlemmer: Høgskolene i Finnmark (Alta) og Narvik Høgskolen i Finnmark (Alta) og Høgskolen i Narvik ble enstemmig opptatt som medlemmer i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk. Sak 02/06 Konstituering og valg av nytt styre. Følgende styre ble valgt: Leder: Nestleder: Arbeidsutvalg: Else Ryen, Universitetet i Oslo Lars Anders Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Tore Høyte, Universitetet i Bergen, ANA Reidun Aambø, Høgskolen i Volda Studentrepresentant: Eton Williams, Norsk Student Union/ International Students' Union Sak 03/06 Referatsaker a) Nytt standardreglement for nasjonale fagråd Det nye reglementet ble referert. Av endringer i forhold til nåværende reglement ble følgende påpekt: - fagrådenes funksjonstid blir fire år - leder, nestleder og eventuelt arbeidsutvalg velges for to år - sekretærfunksjonen legges til den institusjon lederen kommer fra - fagrådene skal fungere som som såkalt karakterpanel på sine områdere. I forbindelse med det siste punktet ble kopi av et brev fra UHR: Opplegg for rapportering om bruken av bokstavkarakterer utdelt. b) Henvendelse fra ISU Saken ble referert. ISU ønsker å publisere opplysninger om fagrådet på sin hjemmeside. Fagrådet ønsker også at studiefaget er representert i fagrådet. c) Rapport fra referansepanelet for norsk som andrespråk og norsk for utenlandske studenter, august 2005 Saken ble referert. b) Språkkrav for opptak til kurs i norsk språk og kommunikasjon for utenlandske leger. Brev til Det medisinske fakultet. Til grunn for saken ligger brevvekslingen mellom Nasjonalt fagråd for

3 norsk som andrespråk (brev av ) og svar fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (brev av ). Saken ble referert og diskutert. I diskusjonen ble det påpekt at det er flere viktige forskningsoppgaver når det gjelder norskspråklig kvalifisering av leger og annet helsepersonell med utenlandsk bakgrunn. Det gjelder blant annet Er fagrådet de eneste som ser denne problemstillingen? Bør fagrådet ta initiativ for å følge opp dette? Hva vet vi om den språklige evakueringen av de legene som ikke fungerer? Hva vet man om de legene som faller utenfor? Hva vet vi om praktiseringen av karakterkravene? Bør fagrådet ta et initiativ til at leger med C-uttelling får tilbud om et språkkurs som kan løfte dem opp på det B- nivået i muntlig og skriftlig som nå kreves? Hvem vil være naturlig adressat for forskningsbehovet? Forskningsrådet program for forsking i helsepersonells språklige kompetanse. Hvor lang tid kreves for å bli kompetente i norsk? Hva er sykehusenes oppfatning av hvor lang tid kompetansetilegnelsen skal ta? Når synes pasientene at kompetansen er tilstrekkelig? Oppfølgingsundersøkelsen av korrelasjons-undersøkelsen bør ta dette perspektivet i betraktning Fagrådsstyret ble bedt om å forfølge denne saken og vurdere hvilke initiativ som kan være aktuelle for å fremme forskning som kan belyse disse og andre spørsmål på saksfeltet e) Harmonisering av trinn 3-eksamen Det ble referert til referansepanelets vurderinger. Møteleder uttrykt ønske om at disse kunne legges til grunn for tilpasninger og endringer av lokale eksamener. den videre diskusjonen pekte på at det også er ønskelig med harmonisering av vektingen av muntlig og skriftlig eksamen. Bildet kompliserers ytterligere ved at ulike læresteders eksamen har ulike komponenter også innenfor disse delene. Det ble uttrykt ønske om samordning også på dette planet. Det ble diskutert hvorvidt delkarakterer for muntlig og skriftlig burde protokollføres. Dette bør ses i lys av at enkelte læresteder krever begge delkarakter for opptak til studier, jf. siste avsnitt i brev til fagrådet fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo av Problemstillinger knyttet til harmonisering av trinn 3- eksamen forberedes til neste møte. Styret kontakter fagmiljøene. På grunnlag av responsene drøftes saken og legges fram fra

4 fagrådet. Formålet å komme med en anmodning til institusjonene om at en harmonisering bør finne sted. f) Språkkrav for opptak til universitet og høgskoler. Saken ble referert. Til grunn for saken ligger Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler, fastsatt av Kunnskapsdepartementet De ulike kravene til opptak ved høyere utdanning krever at saken behandles videre. For eksempel heter det i et departementsrundskriv om opptakskrav til allmennlærerutdanningen at søkere må ha minst karakteren D fra trinn 3 - eksamen eller minst 500 poeng på Bergenstesten. For opptaket til fagspråkskurs for medisiner kreves det B fra trinn 3 eller 500 poeng fra Bergenstesten. Slike uoverensstemmelser bør fagrådet påpeke overfor departementet. Videre arbeid med denne saken bør knyttes til resultatene av korrelasjonsundersøkelsen når de foreligger. Det er spesielt viktig å se nærmere på ulike institusjoners fortolkning av relasjonen mellom karakter på trinn 3-eksamen og poengsum ved Test i norsk - høyere nivå. g) Opprettelse av statlig utvalg som skal utrede nytt system for godkjenning av høyere utdanning Saken ble referert. h) Språkpolitikk for UH_sektoren Rektor Ernst Håkon Jahr leder en arbeidsgruppe nedsatt av UHR som skal utarbeide forslag til språkpolitikk for UH-sektoren. Førsteamanuensis Agnete Nesse, Høgskolen i Bodø kan fungere som kontaktperson for andrespråksmiljøet. Sak 04/06 Nytt fra lærestedene Volda: Norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk 30 sp. går for andre år. 25 studenter Erasmus Arbeider med å utvikle arbeidsgrammatikk for nynorsk. Skal gå opp til språkprøvenivå. Søker midler til utvikling av nynorske læremiddel

5 Prosjektsamarbeid med Høgskolen i Vestfold og Universitet i Valencia om opplæring i regionale språk for studenter med utenlandsk bakgrunn. Oslo Trinn 1 er delt i tre moduler à 5 studiepoeng med 30 timer pr modul. Det er eksamen etter hver modul. Trinn 1 gjennomføres ved å ta alle tre eksamener. Betalingskurs i tillegg til ordinære kurs skurs.html Venter på ny stilling. Kirsti Mac Donald arbeider med nettbasert grammatikk Sommerskolen kurs (ekstern sensur på 3 og 4). Kurstilbud for tilsatte som underviser i norsk ved universiteter i utlandet (Ibsen) Bø Alta Nordiskstudenter har en obligatorisk NO2-modul. Ekstern sensur Egen utdanning 60 sp, tidligere kun i Murmansk. 50/50 vekting muntlig-skriftlig, kan endres NO2-moduler i PPU, og lærerutdanningen Norsk 1, Norsk 2 Problem: Rekruttering av lærere Bergen Andrespråkskorpuset er snart ferdig. Planlegger kurs for nye brukere. Stadig flere studenter på norskkurs (350). 2 nye stillinger. Internettbasert undervisning (50% av kurset på nettet). Trondheim En evaluering av norskkursene med henblikk på den praktiske gjennomføringen av norskkursene er under forberedelse. Hamar Norsk språk og kultur for minoritetspråklige studenter, 60 sp. delt inn i to nivåer. Kom i gang med norsk, kort kurs på 15 timer for studenter som skal bruke engelsk. Masterstudium med mulighet for spesialisering innen norsk som andrespråk Er i gang med å utvikle Ph.d.-program med NO2-løp med mulig innretning mot norsk som andrespråk

6 Flerkulturell pedagogikk Doktorgradsstipendiat som arbeider med evaluering av språkferdigheter ved skolestart Evaluerer forsøk i Oslo-skolen med bruk av felles læreplan i norsk Oslo-prosjekt o Aksjonsforskningsprosjekt o Kasusprosjekt identifisere suksessfaktorer Tromsø Utvidet med et lektorat til Det søkes om studiepoeng på trinn 3 (15sp) Det ble gitt uttrykk for at fagrådet bør kartlegge andrespråkstilbudet i akademiske studier og lærerutdanningen. Saken oversendes styret. Sak 05/06 Korrelasjonsundersøkelsen status v/ Anne Brautaset Det ble kort redegjort for bakgrunnen for undersøkelsen. Anne Brautaset vil fra nå av fungere bindeledd mellom Norsk språktest og fagrådet. Alle læresteder med unntak av høgskolene i Narvik, Bø og Alta vil delta. Økonomien i prosjektet er bra siden tilgjengelige midler overgår kalkulert budsjett. Data fra undersøkelsen vil være tilgjengelig for prosjektdeltakerne. Det må avklares om dette bare gjelder egne data. Sak 06/06 Revisjon av nivåbeskrivelsene - rapport fra arbeidsgruppe Tore Høyte presenterte forslag fra arbeidsgruppen som har hatt følgende medlemmer: Elisabeth Ellingsen, Ingvild Nistov, Hilde Osdal, Tore Høyte. Det nye forslaget til karakterbeskrivelser på trinn 3 følges av et eget vurderingsskjema der kompetanse i ulike delferdigheter er beskrevet i forhold til de enkelte karaktertrinn. Det ble påpekt at slike skjemaer er vanskelig å bruke ettersom karakterbeskrivelsene ikke er samvarierer. Karakterbeskrivelsen og skjemaet har ikke funnet sin endelige form, bl.a. er ortografiske forhold fremtredende i karakterbeskrivelsen, men ikke i vurderingsskjemaet. Fagrådet ønsker at arbeidsgruppen utvikler vurderingsskjemaet og karakterbeskrivelsene videre i forhold til de synspunkter som kom fram før det oversendes fagmiljøene til diskusjon. Fagrådet ønsker spesielt at forskjellen mellom nivåene B og C, E og F må formuleres tydeligere. I det siste tilfellet er den foreslåtte teksten uklar, spesielt i den innledende setningen. Sak 07/06 Ny læreplan i norsk som andrespråk v/ Kari Tenfjord Kari Tenfjord orienterte om bakgrunnen for den nye læreplanen, rammene for planarbeidet og hovedutfordringene for plangruppa. Hun

7 redegjorde for løsningene som var valgt når det gjaldt strukturering av planen, og viste eksempler på hvordan planen i norsk som andrespråk er koordinert med planen for faget norsk, men samtidig ivaretar spesielle behov som elever med norsk som andrespråk kan ha. Planen finnes på Skolenettet på: LaerAns&epslanguage=NO Sak 08/06 Nettsida for eksamensoppgaver gitt til trinn 3-eksamen v/ Olaf Husby Nettsida fungerer nå. Den finnes på adressen Passord og bruker navn fås ved å kontakte Olaf Husby Lærestedene oppfordres til å sende inn eksamensoppgaver. Det ligger også lenke til eksamensoppgavene fra fagrådets hjemmeside som ligger på: Sak 09/06 Ny litteratur innen faget Følgende ble nevnt: En kortversjon av Norsk i hundre! En ny norsk språkpolitikk er trykket i Språknytt 4/2005 NOA er kommet med nytt nummer Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, NORDAND, kommer snart med sitt første nummer m Sak 10/06 Aktuelle konferanser i 2006 NORAN, Den andre forskningskonferansen om norsk som andrespråk arrangeres i Oslo, november Hovedprogrammet kommer snart. Mangfold gjennom inkludering og deltakelse i oppvekst og utdanning arrangeres i Tromsø

8 Eurosla, Antalya, Tyrkia september NORDAND Helsinki mai Sak 11/06 Fastsetting av sted og tid for neste møte Neste møte finner sted på Universitetet i Oslo, onsdag Sak 12/06 Eventuelt Det ble utrykt ønsker om et nytt evalueringsseminar Flerfaglig gruppe for studier av språk- og kulturmøter ved Høgskolen i Hedmark har egen hjemmeside på Der ligger det også lenker til Norsk nettverk for andrespråksforskning (NORAN) og Nordisk nettverk for andrespråksforskning (NORAND).

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3 NOTAT - MØTE I NASJONALT FAGRÅD, OSLO 20. MARS 1998 Til: Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Fra: Atle Kristiansen, Olaf Husby, Liv Harnæs (arbeidsgruppe nedsatt av fagrådet) Dato: 10.3.98 SAK 6:

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Dato: Tirsdag 22.05.2012 Tid: 10.00 15.30 Sted: Christies gate 18, Bergen. Representerte institusjoner: HSH, NTNU, UiS, UiB, HiB, UiT, UiO, NMH, HiOA, HiHm,

Detaljer

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/ Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 7.12.2012 Kl. 10.15 15.30. Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for ingeniørutdanning, Pilestredet, Oslo. Tilstede: Arvid Siqveland (leder) Guri A. Nortvedt,

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Rapport fra karakterpanel A:

Rapport fra karakterpanel A: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel A: De 5- og 6-årige profesjonsstudiene i Medisin Ernæring Odontologi Psykologi Desember 2013 Universitets- og høyskolerådets karakterundersøkelse

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

NTNU S-sak 16/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 17.03.09 SA/ELI Arkiv: 2008/14888 N O T A T

NTNU S-sak 16/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 17.03.09 SA/ELI Arkiv: 2008/14888 N O T A T NTNU S-sak 16/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 17.03.09 SA/ELI Arkiv: 2008/14888 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Språkpolitiske retningslinjer for NTNU Tilråding: Styret vedtar språkpolitiske

Detaljer

NASJONALT FAGRÅD FOR ENGELSK Høgskolen i Nord-Trøndelag Engelseksjonen 7600 Levanger Epost: tale.guldal@hint.no

NASJONALT FAGRÅD FOR ENGELSK Høgskolen i Nord-Trøndelag Engelseksjonen 7600 Levanger Epost: tale.guldal@hint.no NASJONALT FAGRÅD FOR ENGELSK Høgskolen i Nord-Trøndelag Engelseksjonen 7600 Levanger Epost: tale.guldal@hint.no REFERAT FRA MØTE I NASJONALT FAGRÅD FOR ENGELSK 2006 Til stede: Tale M. Guldal (Høgskolen

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Nasjonalt fagråd for gresk og latin

Nasjonalt fagråd for gresk og latin 1 Nasjonalt fagråd for gresk og latin 4. mai 2009, Universitetet i Agder Til stede: Vibeke Roggen, UiO (leder) Gjert Vestrheim, UiB Staffan Wahlgren, NTNU Synnøve des Bouvrie, UiT Henny Fiskå Hägg, UiA

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer