UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND NOVEMBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER"

Transkript

1 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND NOVEMBER Landstingsrepresentanter Ingvild Aalgaard Høgskolen i Bergen Vernepleie Kristine Titlestad Høgskolen i Bergen Sosialt arbeid Eva Vilhelmine Landsem Universitetet i Nordland Barnevern Aysel Øzdemir Universitetet i Nordland Sosialt arbeid Oguz Levin Pipilos Høgskolen i Finnmark Barnevern Karina Rugland Høgskolen i Finnmark Sosialt arbeid Ina Abrahamsen Høgskolen i Harstad Barnevern Lene-Mari Mikaelsen Høgskolen i Harstad Vernepleie Linda Brekk Høgskolen i Nord-Trøndelag Vernepleie Maria Sørbø Liland Høgskolen i Sør-Trøndelag Barnevern Sigrid Langen Høgskolen i Sør-Trøndelag Sosialt arbeid Sandra Rygg Høgskolen i Sogn og Fjordane Barnevern Margrete Stave Aksnes Høgskolen i Sogn og Fjordane Sosialt arbeid Belinda Rutle Høgskolen i Sogn og Fjordane Vernepleie Henriette Ness Vold Diakonhjemmet Høgskole, Sandnes Vernepleier Mai-Lise Carlsen Universitetet i Agder Vernepleie Nuradi Abdi Mohamed Universitetet i Agder Arbeids- og velferdssosiologi Jeanette Torgersen Universitetet i Stavanger Barnevern Vilde Helena Husebø Universitetet i Stavanger Sosialt arbeid Kyle Andre Hagen Tsigakis (AU) Høgskolen i Sør-Trøndelag Sosialt arbeid

2 Rene W Draven (AU) Høgskolen i Østfold Sosialt arbeid Jan Kaare Jernslett (AU) Universitetet i Agder Arbeids- og velferdssosiologi Stine Myking (AU) Høgskolen i Sogn og Fjordane Vernepleie Tina Dokken (AU) Høgskolen i Volda Barnevern Observatører Anita Conradsen Høgskolen i Bergen Vernepleie Camilla Fjeldsaunet Høgskolen i Bergen Sosialt arbeid Emma Myrstad Søvik Universitetet i Nordland Barnevern Camilla H. Lunde Høgskolen i Finnmark Barnevern Maren Wenberg Høgskolen i Finnmark Sosialt arbeid Therese Tåsåsen Høgskolen i Harstad Barnevern Kristina Madsen Høgskolen i Harstad Vernepleie Ine Vargset Høgskolen i Sør-Trøndelag Barnevern Elena Alexandra Gherasim Høgskolen i Sør-Trøndelag Sosialt arbeid Audun Akselvoll Solsvik Høgskolen i Sogn og Fjordane Barnevern Ragna Staven Høgskolen i Sogn og Fjordane Sosialt arbeid Tonje Alvestad Universitetet i Agder Vernepleie Ole Thomas Furuseth Universitetet i Agder Arbeids- og velferdssosiologi Pernille Aamodt Universitetet i Stavanger Sosialt arbeid Ekstra observatører Ingrid Karin Singelstad Høgskolen i Bergen Vernepleie Ashna Mamesh Høgskolen i Sogn og Fjordane Sosialt arbeid Side 2 av 32

3 Andre Sandra Cesilie Lien Høgskolen i Sogn og Fjordane Sosialt arbeid Nina Lily Richmond AUs forslag til møteledelse Martin Skogrand FOs forbundskontor Tidl. studentkonsulent Sunniva Roumimper FOs forbundskontor Ny studentkonsulent Anna-Sabina Soggiu FOs arbeidsutvalg Leder av seksjonsrådet for sosionomer Harald Henmo Fontene Journalist Forfall Gunn Hege Hågensen, UiNordland Linda Jarleskog, HiØstfold Stine Jåthun, Diakonhj Oslo Susanne Olsen Svindland, Diakonhj Oslo Lene Krakk Lilledal, Leder valgkomitee Unni Dahle, Leder AU Side 3 av 32

4 SAKSLISTE LT-sak 07/12 Åpning Velkommen ved leder Praktisk informasjon LT-sak 08/12 Konstituering a) Møteledere og ordstyrere : Nina og Martin Skogrand b) Referent Sunniva Roumimper c) Tellekorps Pernille Aamodt, Tonje Alvestad, Anita Conradsen d) Redaksjonskomiteer Ragna Staven, Camilla Fjeldsaunet, Maria Sørbø Liland Fra AU: Stine Myking Reservekomité: Mai Lise Carlsen, Eva Vilhelmine Landsem, Kristine Titlestad Fra AU: Tina Dokken Side 4 av 32

5 e) Festkomitè Karina Rugland, Ingrid Karin, Kamilla Lunde Fra AU: Stine Myking og Kyle LT-sak 09/12 Godkjenninger a) Innkallingens lovlighet AUs forslag til vedtak Innkallingen godkjennes Kommentert av Helen i forhold til vedtektene som foreligger uten aktuelle endringer. Godkjent b) Tidsplan for møtet Justert tidsplan lagt fram på møtet: Fredag 23.november Kl Kl Kl Kl Kl ÅRSMØTET STARTER Kl Kl Lunsj Velkommen og praktisk informasjon Skolering Kaffepause LT-sak 08/12 Konstituering LT-sak 09/12 Godkjenninger LT-sak 10/12 Orienteringer Valgkomiteen orienterer om valget av nytt arbeidsutvalg (AU) Middag Lørdag 24.november Kl Kl LT-sak 11/12 Regnskap for 2011 LT-sak 12/12 Budsjett 2012 LT-sak 13/12 Vedtekter Kl Lunsj Hilsen - til inspirasjon v/ Anna-Sabina Soggiu, medlem av FOs AU/seksjonsleder for sosionomene i FO Side 5 av 32

6 Kl LT-sak 14/12 Politisk program FO-Studentene Kl LT-sak 15/12 Handlingsplan 2013 Kl Pause, kaffe og frukt Kl LT-sak 16/12 Saker fra Lokallagene LT-sak 17/12 Uttalelser Kl Festmiddag Søndag 25. november Kl LT-sak 18/12 Lokallagskonferansen 2011 LT-sak 20/12 Votering i sak 13/12 14/12 15/12 LT-sak 21/12 Eventuelt - Link til fo- stud hjemmesiden på nettsidene til lokallagene Vedtak i saker som ikke er vedtatt under behandlingen Kl Kl LT-sak 19/12 Valg Lunsj Avreise, fellestransport Gardermoen Tidsplan godkjent c) Forretningsorden Ordstyrer gjennomgår forretningsorden; Jeg vil ha ordet, replikk, til dagsorden og til forretningsorden. Hvordan fremme et forslag fra talestol + skriftlig til møteleder Orientering om redaksjonskomitè-arbeidet. Forretningsorden godkjent Protokoll fra lokallagskonferansen i Sandnes mai 2012 Link til protokoll; Studentene/Protokoll%2C%20Lokallagskonferanse%20Sandnes.pdf Side 6 av 32

7 Protokoll godkjent LT-sak 10/12 Orienteringer a. Orientering fra møtene i FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) b. Orientering fra FOs landsstyremøter c. Arbeidsutvalgets arbeid med punktene i arbeidsprogrammet for perioden januar 2012 til november 2012 d. Orientering fra seksjonsrådene og velferdsarbeiderutvalget I. Seksjonsrådet for barnevernpedagoger (SRB) II. Seksjonsrådet for sosionomer (SRS) III. Seksjonsrådet for vernepleiere (SRV) IV. Velferdsviterutvalget g. Orientering fra valgkomiteen h. Orientering fra studentkonsulenten Tatt til orientering Side 7 av 32

8 LT-sak 11/12 Regnskap for 2012 Regnskap for FO-Studentene pr november 2012 vil bli fremlagt på Årsmøtet. REGNSKAP PER Formål Tekst Kostnader Budsjett I % av budsjett LANDSTINGSMØTER , ,00 66, ARBEIDSUTV.MØTER , ,00 93, FAGKONFERANSER , ,00 93, SKOLERING AV LOKALLAGSLEDERE/NESTLEDERER , ,00 113, LOKALLAGSARBEID , ,00 66, MARKEDSFØRING , ,00 56,35 SUM , ,00 78,25 : Tatt til orientering Side 8 av 32

9 LT-sak 12/12 Budsjett 2013 FO sitt budsjettforslag for 2013 vil ikke foreligge i tide til dette Årsmøtet. Årsmøtet tar redegjørelsen om budsjettet til etterretning. Årsmøtet gir AU fullmakt til å prioritere bruken av midlene for 2013 innenfor de ulike formålene LT-sak 13/12 i vedtektene Forslag til endringer For å foreta endringer i vedtektene kreves det 2/3 flertall (jmf Vedtektene 10) Aus forslag til endringer i vedtekter 2. Formål FO-Studentene vil arbeide for en bevisstgjøring omkring faglige og etiske utfordringer som våre utdanninger og yrkesfelt står overfor. FO-Studentene vil arbeide for en bevisstgjøring om rettighetene i arbeidslivet. FO-Studentene skal arbeide for å fremme sine medlemmers rettigheter og muligheter, særlig med tanke på: - utdanning - undervisning - praksis - skikkethet - eksamen - studiefinansiering Ny setning; FO-Studentene vil arbeide for en bevisstgjøring om rettighetene i arbeidslivet. Side 9 av 32

10 Gjøre punktet utdanning/ undervisning til to punkt. 3. Medlemskap Hvem kan være medlem: Studenter ved følgende bachelorutdanninger: sosialt arbeid, barnevern, vernepleie, arbeids- og velferdsfag. Studenter som tar master eller annen videreutdanning som har studiet som hovedbeskjeftigelse. Endringsforslag fra AU; Fjerne velferdsforvaltning. Forslaget tiltres Landstingsrepresentanter: Lokallagene velger en landstingsrepresentant fra hver linje ved hvert studiested som har tale-, forslags- og stemmerett på landstinget. AU har møteplikt, samt tale og forslagsrett. I tillegg har leder i FO-Studentene stemmerett. Observatører har tale- og forslagsrett. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme. Studentkonsulenten har talerett. Forslag fra AU Flytte setningen Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme. Forslaget tiltres 5.2. Landstinget skal i høstsemesteret: Velge arbeidsutvalg bestående av 6 personer. Velge valgkomité bestående av 3 personer. Vedta handlingsplan gjeldende for 1 år. Side 10 av 32

11 Vedta politisk program hvert andre år gjeldende for to år. Foreslå budsjettprioriteringer. Velge arrangør for lokallagskonferansen i vårsemesteret. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til arbeidsutvalget. Lokallagene kan sende forslag om kandidater til AU i forkant av valget til valgkomiteen. Det kan også stilles benkeforslag under valgets gjennomføring. Endringsforslag fra AU; x) Endring; Legge til hvert andre år i setningen Vedta politisk program gjeldende for to år.. Forslaget tiltres ikke 5.5 Protokoll Det føres protokoll fra landstinget, som (sendes lokallagene og) publiseres på nett. Endringsforslag fra AU; Fjerne sendes lokallagene og. Forslaget tiltres Det føres protokoll fra AUs møter som (sendes lokallagene og) publiseres på internett. Endringsforslag fra AU; Fjerne sendes lokallagene og. Forslaget tiltres 7.1. Lokallagets styre Lokallaget bør bestå av et styre på minimum 3 personer; leder, nestleder og økonomiansvarlig. Side 11 av 32

12 Lokallaget skal arbeide for å fremme det yrkesfaglige og sosiale engasjement blant medlemmer ved sitt studiested. Styret er ansvarlige for driften av lokallaget, og er bindeleddet mellom AU og medlemmene. Styret samarbeider med fylkesavdelingen og AU om rekruttering av nye medlemmer. Endringsforslag fra AU; Endre setningen Lokallaget består av et styre på minimum 3 personer; leder, nestleder og kasserer. til Lokallaget bør bestå av et styre på minimum 3 personer; leder, nestleder og økonomiansvarlig.. Forslaget tiltres 7.4. Representanter til landsting Lokallaget sender minimum en landstingsrepresentant til landstinget. For øvrig forholder lokallagene seg til utfyllende informasjon i lokallagshåndboken. Endringsforslag fra AU; Fjerne setningen Hvis en landstingsrepresentant blir valgt inn i AU må lokallaget arrangere valg av ny landstingsrepresentant.. Forslaget tiltres Innkommende forslag til endringer i vedtektene Forslag 1: 3 Medlemskap Forslagsstiller: Navn 1. - May Lise Carlsen, delegat 10 For masterstudenter - legge til: dvs. ikke arbeider mer enn 50 % Tiltres ikke Side 12 av 32

13 Forslag 2: 4 Organisasjonsledd og representasjon Forslagsstiller: Navn 1. Tonje Alvestad, delegat 36 Endring: Ledes av/i AU er representert i FOs landsstyre Redaksjonskomiteens innstilling; Leder og nestleder i AU er representert i FOs landsstyre. Innstilling vedtatt 5.1 Landstingsrepresentanter Forslagsstiller: Navn - Ragna Stuven, delegat 33 - Ved stemmelikhet gjelder AU-leders stemme som dobbeltstemme Forslaget tiltres ikke 5.1 Landstingsrepresentanter Forslagsstiller 1: Jeanett Torgersen, delegat 15 For å presisere at det er mulig å være syk og at studier kommer først, selv med verv føye til at: AU har møteplikt, men kan ha gyldig grunnlag til å utebli i tilfelle sykdom, eksamen eller overtagelse av studier. OBS! Plassere dette under en passende. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke Forslagsstiller 2: Jan Kaare Jernslett, delegat 39 Presisering: AU har møteplikt med tale- og forslagsrett. I tillegg har AUs leder i FO Side 13 av 32

14 Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget anses ivaretatt og tiltres derfor ikke Forslagsstiller 3: Ragna Staven Ved stemmelikhet gjelder AU-leders stemme som dobbeltstemme Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget anses ivaretatt og tiltres derfor ikke Forslagsstiller 4: Vilde Helena Hansebø, delegat 13 Ved stemmelikhet gjelder AUs leders stemme som dobbeltstemme Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget anses ivaretatt og tiltres derfor ikke Forslagsstiller 4: Redaksjonskomiteen Endring: AU har møteplikt, tale- og forslagsrett. Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres. Redaksjonskomiteens innstillinger vedtatt 5.2 Landstinget skal i høstsemesteret Forslagsstiller 1: Linda Brekk, delegat 1 - Presisering: Vedta politisk program hvert partalls år som er gjeldende i to år. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke Forslagsstiller 2: Camilla Fjeldsaunet delegat 24 Endringsforslag til endringsforslaget sette hvert andre år først i setningen. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke Forslagsstiller 3: Side 14 av 32

15 Tonje Alvestad, delegat 36 Tilleggspunkt: Revidere FO Studentenes vedtekter. Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres Innstillinger vedtatt Forslag 17: 6 Arbeidsutvalget (AU) Forslagsstiller 1: Stine Myking, delegat 40, AU Medlemmene i innehar sine verv i et år, og tiltrer sine verv 1. januar. Forslaget tiltres 7. Lokallag Forslagsstiller: Tonje Alvestad, delegat 36 Tillegg: Fo studentenes lokallagshåndbok er en ressurs som kan og bør brukes for arbeidet i lokallaget. Forslaget tiltres 7.1. Lokallagets styre Forslagsstiller: Navn Ragna Staven, delegat 33 - Lokallaget skal bestå av leder og økonomiansvarlig. Side 15 av 32

16 Forslaget tiltres ikke Forslagsstiller: Mai Lise Carlsen Presisering: AU og studentkonsulenten har det økonomiske ansvaret og er behjelpelige med planlegging, gjennomføring og etterarbeid. Forslaget tiltres Forslagsstiller: Mai Lise Carlsen Presisering og utvidelse: To representanter fra hver linje ved hvert studiested dekkes av AU. Men ønsker man å sende flere medlemmer til lokallagskonferansen kan man søke om midler fra FOs fylkesavdeling. Forslaget tiltres ikke HELHETLIG Vedtekter med foretatte endringer godkjennes i sin helhet Side 16 av 32

17 LT-sak 14/12 Politisk program for FO-Studentene AUs forslag til vedtak: POLITISK PROGRAM FOR FO-STUDENTENE FO-studentenes politiske program er grunnlaget for vår organisering og vårt arbeid. Det politiske programmet ble vedtatt av Årsmøtet november 2012, og gjelder for en periode på to år. INNHOLD I UTDANNINGENE 1.1 Skikkethet «Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning» av 30. juni 2006 er vedtatt å gjelde for våre utdanninger. Denne sier at: «Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell.» Skikkethetsvurderingen skal sikre at studenter etter endt utdanning er kompetente og skikket til å utføre gjeldende arbeid. For å få til dette må utdanningsforløpet tilrettelegges slik at studentene får mulighet til personlig vekst og utvikling. Utdanningsstedene må ta ansvar for at studentenes holdninger blir utfordret og utviklet gjennom tidlige praksisperioder og kvalitetssikret undervisning. Utdanningsstedene må sørge for at studentene får og forstår informasjon om skikkethetsvurderingen og det den innebærer jf 5 i forskriften - samt påse at skikkethetsvurderingen blir fulgt opp i tilstrekkelig grad ved skikkethetsnemnda. Studenter skal være representert med to studentrepresentanter i skikkethetsnemda ved hvert studiested jf. 6 i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 30/06, Praksis Praksis er svært viktig for å utvikle kompetente yrkesutøvere, og det bør være minimum to brukerorienterte praksisperioder hvor studentene er ute i arbeidsfeltet på relevante arbeidssteder. Relevant praksis bør utgjøre minimum 30 av 180 studiepoeng i en bachelorgrad. Dette for at studenten skal få nok tid til å integrere samspill mellom forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap, sammen med brukere i tråd kunnskapsbasert praksis. Praksisen må være både pedagogisk begrunnet som studieform, og faglig begrunnet som studieinnhold, samt gjenspeile den generelle utviklingen i samfunnet. Veileder i praksis bør ha samme grunnutdanning som studenten, samt inneha nødvendig veilederkompetanse. Side 17 av 32

18 Praksisstudieperiodene må kvalitetssikres gjennom et formalisert samarbeid mellom utdanningsstedene og praksisfeltet. Tjenestestedene må pålegges å motta studenter i praksisstudier, og legge til rette for veiledning og et godt læringsmiljø. Praksisrelaterte spørsmål skal behandles i gjensidig dialog mellom studenter og ansatte ved studiestedene. 1.3 Eksamen I løpet av utdanningen skal studentene oppøve evnen til etisk refleksjon, til å se sammenhengen mellom teori og praksis, samt de øvrig deler av utdanningene. Studentene må prøves både i sin skriftlige og muntlige framstillingsevne. Vurderingsformene skal være kontinuerlige, og ikke en oppsamlingseksamen til slutt i skoleåret. Studentene skal vurderes etter faste rammebetingelser, individuell kunnskapsevne skal vektlegges. 1.4 Ferdighetstrening Studenter skal få prøvd seg tilstrekkelig med ferdighetstrening på skolen, dette for å prøve ut teori i praksis sammen med lærere som veiledere. 1.5 Vold og trusler Mange yrkesutøvere innen våre profesjoner arbeider i sammenhenger som til tider kan preges av utagering, vold og trusler. Vektlegging av juridisk, etisk og praktisk kunnskap om dette, vil kunne ha en forebyggende effekt og utdanningsinstitusjonene har derfor et særlig ansvar for at studentene undervises i metodiske tilnærminger som gjør dem i stand til å håndtere konkrete situasjoner. 1.6 Tvang og makt Studentene må praktisk, teoretisk og etisk bevisstgjøres på sin bruk av tvang og makt i fremtidig yrkesutøvelse. Brukermedvirkning, selvbestemmelsesrett og brukerens integritet må være betydelig vektlagt i undervisningen. 1.7 Media I vår fremtidige yrkesutøvelse vil mange komme i kontakt med media. Det er viktig at studentene lærer å samarbeide med media på en slik måte at det gagner både profesjonene og brukerne. Utdanningsinstitusjonene jobber med å bevisstgjøre studentene i forhold til sosiale medier. Dette må inkludere de juridiske aspektene ved dette. 1.8 Det flerkulturelle samfunn og minoriteter Ulike yrkesgrupper, inkludert våre egne, vil komme i kontakt med personer som tilhører forskjellige minoritetsgrupper. For å sikre alle en rettferdig og likeverdig behandling er det viktig at studentene tilegner seg teoretisk kunnskap og oppøver ferdigheter for å ivareta ulike menneskers behov i et solidarisk, flerkulturelt samfunn. Det er et viktig ledd i dette arbeidet at vi rekrutterer flere studenter med ulik minoritetsbakgrunn til høgere utdanning. Side 18 av 32

19 1.9 Tabuområder I yrkesfeltet er det flere områder som er tabubelagt og det er viktig å sette fokus på disse. Utdanningsinstitusjonene har ansvar for å bevisstgjøre og utfordre studentenes tanker og holdninger rundt slike tema. Studentene skal tilstrebe og bli reflekterte yrkesutøvere som setter mennesket i sentrum Mangfold i utdanningene Våre yrkesgrupper er betegnet som kvinnedominerte, med ca 80 % kvinner. Mange av våre brukere har behov for gode mannlige rollemodeller. Det er også viktig å ha et mangfoldig arbeidsliv. Det er derfor viktig at det fokuseres på å rekruttere flere menn inn i våre utdanninger. For å sikre mangfoldet i utdanningene bør det også fokuseres på å rekruttere personer med minoritetsetnisk bakgrunn slik at utdanningene våre i større grad gjenspeiler befolkningen som helhet. 2 UTDANNINGSPOLITIKK 2.1 Rammeplaner Rammeplanene er nasjonale og viser rammer og setter standard for hver enkelt utdanning. De inneholder mål for hva utdanningene skal kvalifisere til, viser utdanningenes omfang og innhold og gir retningslinjer for vurderingsordninger og arbeids og studieformer. Alle utdanninger skal ha nasjonale rammeplaner å forholde seg til. Dette for å sikre et innholdsmessig minimum av hvilken kompetanse som er oppnådd etter gjennomført utdanning. For at studentene skal være best mulig rustet til å møte hverdagen i arbeidslivet, er det viktig at utdanningenes innhold og lengde evalueres kontinuerlig. Dette for å imøtekomme ny utvikling i fagfeltene. Samfunnet er i stadig endring, og rammeplanene skal bli revidert parallelt med samfunnsutviklingen. 2.2 Studiefinansiering Det skal legges til rette for at studentene skal kunne fokusere på studiene. Det skal være mulig å være heltidsstudent, og de økonomiske vilkår må være like for alle studenter. Det skal tilrettelegges spesielt for studenter med særskilte behov. Studentene skal motta studiestøtte i 11 måneder, og studiestøtten skal være organisert gjennom Statens Lånekasse for utdanning. Denne støtten skal gjøre det mulig å være heltidsstudent. Studiefinansieringen skal være 1,5 G (folketrygdens grunnbeløp) pr studieår. Studielånsrenten skal ikke løpe i studietiden. Studielånsrenten skal være politisk styrt, og ikke overstige markedsrenten. 2.3 Finansiering av høgere utdanning Det er ikke naturlig å sammenligne barnevernpedagog-, sosionom- og velferdsarbeiderutdanningene med de andre utdanningene i finansieringskategori F, men med de som ligger i finansieringskategori E. Utdanningen av gode sosialarbeidere krever Side 19 av 32

20 tett oppfølging av den enkelte i undervisning, evaluering og gjennom praksis. Noe av undervisningen skjer i små grupper, der studentene skal få nødvendig ferdighets- og kommunikasjonstrening. Bachelorutdanningene for barnevernspedagoger, sosionom- og velferdsarbeiderutdanningene må flyttes fra finansieringskategori F til finansieringskategori E. 2.4 Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor helse- og sosialtjenestene må styrkes og være en del av praksisfeltetes daglige virksomhet. Forskningsprosjekter må ta utgangspunkt i problemstillinger fra praksisfeltet. Brukernes og de ansattes særlige kunnskap må inkluderes i fagutvikling og forskning. Det er viktig at organiseringen av FoU-virksomheten ikke går på bekostning av studiekvaliteten. FoU-virksomheten må komme studentene til gode gjennom integrering i undervisning og praksis. 2.5 Utvikling av utdanningene Det må stilles strengere krav til likhet mellom utdanningsinstitusjonene i rammeplanene, samtidig som en bevarer det unike ved hvert studiested. Det bør være et minimum av felles grunnkunnskap uavhengig av studiested. Det er viktig at man styrker og opprettholder de ulike utdanningene, og samtidig sørger for at utdanningenes innhold innen bachelor og mastergrader kontinuerlig utvikles og gjenspeiler brukernes og yrkesfeltets behov. 2.6 Autorisasjonspolitikk Autorisasjon må sikres i alle tjenester som har til formål å hjelpe mennesker i en sårbar og utsatt livssituasjon. Autorisasjon vil stimulere til faglig identitet og sette fokus på kvalitet og utvikling i yrkesutøvelsen. Med autorisasjon vil personer som opptrer uforsvarlig i sin yrkesutøvelse kunne miste sin autorisasjon og retten til å praktisere. 2.7 Samarbeid med andre deler av forvaltningen Vårt yrkesaktive liv vil være preget av tverrprofesjonelt samarbeid. Kvaliteten på dette samarbeidet vil få konsekvenser for den enkelte yrkesutøvers personlige kompetanse, faglig utvikling, og brukernes hjelpetilbud og rettigheter. Vi forventer at utdanningsinstitusjonene legger opp til mer samarbeid mellom studenter på tvers av studieretninger og sørger for at studentene møter ulike yrkesgrupper i undervisningssammenheng. Samtidig må hver utdanning beholde sin spisskompetanse. 2.8 Utvikling i den offentlige sektor En sterk offentlig sektor er sentralt for å ivareta våre brukeres behov. Det er viktig at utdanningene våre er i takt med den utvikling og endring som skjer i offentlig sektor, slik at kompetansekravet vi møter i yrkeslivet samsvarer med den kunnskap og de ferdigheter studentene har ervervet gjennom utdanningen. 3. STUDENTENES RETTIGHETER 3.1 Studenter med særskilte behov Side 20 av 32

21 Prinsippet om lik rett til utdanning er en basis for oppbyggingen og utviklingen av utdanningssystemet. Utdanningsinstitusjonene må ha universell tilrettelegging slik at studenter med særskilte behov blir ivaretatt. 3.2 Arbeid i studietiden Mange av våre studenter arbeider på faglig relevante arbeidsplasser i studietiden. Studenter med utdanningsrelaterte jobber skal ha progressiv lønn i forhold til fullførte semester lønn etter kompetanse. 3.3 Lønn og tariff Lønn- og tarifforhold er viktige fokusområder og dette kan blant annet påvirke rekrutteringen til våre utdanninger. Grunnlønnen må heves slik at den er på linje med sammenlignbare 3-årige bachelorutdanninger. Lønnsdiskriminering i form av forskjeller mellom langtidsutdannede i offentlig og privat sektor og mellom kvinnedominerte og mannsdominerte områder i offentlig sektor, må bekjempes. Forskjeller mellom kvinnedominerte områder i offentlig sektor med samme utdanningsnivå, må opphøre. Utdanning skal lønne seg. Utdanning og kompetanse utover bachelorgrad må gi lønnsmessig uttelling. LT-sak 14/12 Politisk program for FO-Studentene Punkt 1.10 Forslagsstiller: Jeanette Torgersen, delegat 15, UiS Rekruttere folk med annen bakgrunn enn normal oppvekst og livskvalitet. For eksempel funksjonshemmet, de som har erfaring fra den andre siden (tidligere bruker). Forslaget tiltres ikke Punkt 2.2 Forslagsstiller: Tonje Alvestad, delegat 36 Tilføye: Øvre beløpsgrense tillatt å tjene som student og lånetaker hos statens lånekasse økes til 2.5 G. Side 21 av 32

22 Forslaget tiltres ikke. Punkt 2.5 Forslagsstiller: Tonje Alvestad, delegat 36 Flytte punkt 2.5 til 2.2 Forslaget tiltres Punkt 2.3 Forslagsstiller 1: Jan Kaare Jernslett, delegat 39, AU Endringsforslag i 2. setning: Velferdsarbeiderutdanningene endres til: velferdsfag. Og nest siste. Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres Forslagsstiller 2: Navn Tonje Alvestad, delegat 36 Første siste setning: Vernepleiestudenter tilhører kategori E. Det er viktig at våre utdannelser stilles likt og med det skal/bør bachelorutdanningene Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres Forslagsstiller 3: Navn Ine Vargset, delegat 30 Endring: Flytte Vernepleier til kategori D. Sosionom, barnevern, velferdsfagutdanning til kategori E. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke : Side 22 av 32

23 Redaksjonskomiteens innstilling for punkt 2.3 enstemmig vedtatt Punkt 4 Internasjonal solidaritet Forslagsstiller: Ragna Staven, delegat 33 Nytt punkt 4.1 Internasjonal solidaritet. : Enstemmig vedtatt HELHETLIG Politisk program med foretatte endringer godkjennes i sin helhet Side 23 av 32

24 LT-sak 15/ Handlingsplan for Etter 5.2 i FO-Studentenes vedtekter skal det på årsmøtet vedtas Handlingsplan for kommende årsmøteperiode. AUs forslag til vedtak HANDLINGSPLAN 2013 Vedtatt på Årsmøtet på Hadeland november 2012 AU SKAL JOBBE FOR: STYRKING AV FO-STUDENTENE gjennom: - styrking av samarbeidet med andre studentorganisasjoner. - å være synlige i Fontene og andre medier. - at det avholdes jevnlige møter mellom FO-Studentenes AU og FOs politisk ledelse - å fortsette samarbeidet med faggruppe for FO-medlemmer ansatt i høgskoler, universitet og forskningsinstitusjoner. - å ha jevnlig kontakt med lokallagene og å holde seg oppdatert på hvordan aktiviteten og engasjementet er i lokallagene. - benytte seg av egne informasjonskanaler, og sosiale medier. STYRKING AV LOKALLAG FO-studentene skal jobbe for at det er lokallag ved alle utdanningssteder der våre utdanninger er. Dette gjelder både heltids- og deltidsutdanninger. AU skal spesielt følge opp de lokallagene som ikke fungerer optimalt, og følge opp de nystartede lokallagene. FO-Studentene skal samarbeide med FOs fylkesavdelinger for å styrke lokallagene i FO-Studentene. AU sender ut nyhetsbrev til lokallagene minst 2 ganger i året. Arrangere Leder- og nestledersamling. REKRUTTERING FO-Studentene skal jobbe for å øke fylkesavdelingenes innsats i rekrutteringsarbeidet. FO-Studentene deltar aktivt i rekrutteringsarbeidet på utdanningsinstitusjonene. FO-Studentene arrangerer vervekampanje høsten STYRKING AV PRAKSIS FO-Studentene skal bruke erfaringene og informasjonen fra kartleggingen av praksis i utdanningene til å styrke praksis. STUDENTER MED SÆRSKILTE BEHOV Følge opp kartleggingen av situasjonen for studenter med særskilte behov ved utdanningsinstitusjonene. Side 24 av 32

25 Gjøre nettsiden til FO-Studentene tilgjengelig for alle. AU jobber for at studenter med teoretiske utfordringer får bedre oppfølging av utdanningsinstitusjonen. FO-STUDENTENES FORHOLD TIL FO AU jobber videre med hvordan organisering og tilknytning i forhold til FO skal være og videreutvikles. FO-Studentene skal være en aktiv aktør i de fora der dette diskuteres. RETTIGHETER I ARBEIDLIVET FO-Studentene arbeider med at rettighetene i arbeidslivet blir kjent blant medlemmene. STORTINGMELDINGSMELDING OM VELFERDSUTDANNINGENE FO-Studentene gjør innholdet i stortingsmelding 13 (Utdanning for velferd; Samspill i praksis) kjent blant medlemmene. FO-Studentene skal følge opp stortingsmeldinga. SYNLIGGJØRING AV FO-STUDENTENE I LO FO-Studentene skal jobbe for å bli sett og hørt i LO. Dette ved å sitte i aktuelle utvalg og gjennom deltakelse på ulike konferanser, seminarer og kurs. Nytt avsnitt under avsnittet Studenter med særskilte behov Forslagsstiller: 1. - HiB delegat 24 Fo Studentene skal jobbe for at fremmedspråklige studenter skal ha rett på bruk av PC ved skoleeksamen Forslaget tiltres ikke Studenter med særskilte behov Forslagsstiller 2: Mai Lise Carlsen, delegat 10 Tillegg: Følge opp kartleggingen av situasjonen for studenter med særskilte behov ved utdanningsinstitusjonen, spesielt med tanke på tilrettelegging av eksamenssituasjonen. Forslaget tiltres Side 25 av 32

26 Nytt punkt i handlingsplanen: Internasjonal solidaritet Forslagsstiller: Ragna Staven, delegat 33 Margrete Stave Aksnes, delegat 19 FO Studentene skal redegjøre mulighetene for et solidaritetsprosjekt. Med spesielt fokus på barn i konflikt. Forslaget tiltres ikke som følge av neste forslag Tilføyelse av foreslått punkt om internasjonal solidaritet Forslagsstiller: Navn Mai Lise Carlsen, delegat 10 AU skal arbeide med et internasjonalt solidaritetsprosjekt. Lokallagene kan sende inn forslag til prosjekt, innen 1. februar AU står fritt til å velge hvilket prosjekt de ønsker å arbeide videre med. Forslaget tiltres Nytt punkt: Synliggjøring av profesjonene i media Forslagsstiller: Linda Brekk, delegat 1 Sigrid Langen, delegat 17 Innhold: FO-Studentene skal jobbe for å synliggjøre profesjonene og å øke statusen til yrkene i FO gjennom media. Forslaget tiltres ikke Tilføyelse Forslagsstiller: Vilde Helena Husebø, delegat 13 FO-Studentene skal jobbe for å sette fokus på seksuelle overgrep mot barn, i utdanning og på aktuelle arbeidsplasser. Barna skal bli hørt når de rapporterer om overgrep. Side 26 av 32

Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite. Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse. Vår ref.: sro Oslo 19.

Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite. Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse. Vår ref.: sro Oslo 19. Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 19. november 2013 Det er 18 stemmeberettigede i salen og antall observatører Stemmeberettigede:

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 24.-26. FEBRUAR 2012 MØTERAMME Fredag 24. februar kl 17.00 - søndag 26. februar kl. 14.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Hotell er bestilt på Thon Hotel Terminus.

Detaljer

Prinsipprogram og vedtekter

Prinsipprogram og vedtekter Prinsipprogram og vedtekter fo.no Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693 Sofienberg 0506 Oslo Besøksadresse: Mariboesgt. 13, 0183 Oslo Tlf. 02380 40 Prinsipprogram for FO Vedtatt på FOs 6. kongress mars

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26 INNKALLING FO-STUDENTENES AU-MØTE 8.-9. AUGUST 2012 MØTERAMME Onsdag 8. august kl 10.00 - torsdag 9.august kl. 18.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Møtet innledes med et møte mellom arbeidsutvalget

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012

Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012 Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012 PROTOKOLL, FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING 04.-06. MAI I SANDNES FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallagene ved Diakonhjemmet Høgskole i Rogaland og

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010 N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 2 Landsmøtet 2010 Landsmøtet skal gjøre opp status for inneværende periode og se framover i den neste perioden. Dette

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 01/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.03 10.05 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014 TIDSRAMME Fredag 2. Mai 2014 kl 1400-1800. Lørdag 3. Mai 2014 kl 0900-1800. Søndag 4. Mai 2014 kl 1000-1500. TILSTEDEVÆRELSE Forfall: Anne Mari Hansen

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Rapport fra studentutvalgets arbeid

Rapport fra studentutvalgets arbeid a) Rapport fra studentutvalgets arbeid 1 Innhold Kap 1. Oppsummering og samlede forslag s. 2 Kap 2. Utvalget, bakgrunn og mandat s. 5 2.1 Historie og bakgrunn 2.2 Utvalgets arbeid 2.3 Om forskning og stipend

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer