KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MARS 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MARS 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA MØTET 16. MARS 2011 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MARS 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 11/11 Rapport fra forvaltningsrevisjon: Kommunale utleieboliger 12/11 Utkast til prosjektmandat Integrering/opplæring av fremmedspråklige 13/11 Utkast til prosjektmandat - bestiller-/utførerorganiseringen 14/11 85 tilrådinger for egenkontroll i kommunene - orientering om Sandnes kommunes oppfølging av utredningen 15/11 Skatteregnskapet for 2010 med kontrollrapport fra skatteetaten 16/11 Årsregnskap budsjett for kontroll og tilsyn 17/11 Oversikt over status prosjekter og kontroller, mars 2011 MELDINGER 4/11 Kopi av e-post vedr. Sandnes Læringssenter 5/11 Kopi av brev til rådmannen vedr. fjernsynsovervåking 6/11 Oversikt over sykefraværet 7/11 Skatteinngangen for februar EVENTUELT Rådmannen møter i sak 14/11 og skatteoppkrever er invitert i sak 15/11. Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon , som sms til mobiltlf eller på e-post til Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer. Sandnes, 8. mars 2011 Kenneth Austrått Leder av kontrollutvalget Wencke S: Olsen Sekretariatet

2 PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: Møtedato: 16. mars 2011 Utvalgssaksnr.: 11/11-17/11 Innkalt: Kenneth Austrått Leif O. Larsen Karen Margrethe Mjelde Ellen Brunes Alfred Frantzen Forfall: Ellen Brunes Leif O. Larsen Møtende varamedlemmer: Idar Kristiansen Berit Aase Andre: Rådmann Tore Sirnes, Sandnes kommune Organisasjonsdirektør Hilde Lofthus, Sandnes kommune Kemner Richard Haukeland, Sandnes kommune Forvaltningsrevisor Ingrid Tjørhom, Rogaland Revisjon IKS Fagansvarlig regnskapsrevisjon Tove Gunn Moen, Rogaland Revisjon IKS Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS Innkallingen ble godkjent uten merknader. Protokollen fra møte 23. februar 2011 ble godkjent uten merknader. 11/11 Rapport fra forvaltningsrevisjon: Kommunale utleieboliger Forvaltningsrevisor Ingrid Tjørhom orienterte om rapporten. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Bystyret i Sandnes tar den framlagte rapporten til etterretning. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget får tilbakemelding på hvordan bystyrets vedtak er fulgt opp av administrasjonen ca. 6 mnd. etter at den er vedtatt i bystyret. 12/11 Utkast til prosjektmandat Integrering/opplæring av fremmedspråklige Berit Aase og Karen Margrethe Mjelde ba om at følgende kommentar ble knyttet til denne saken: Kontrollutvalget ber revisjonen granske personellhåndtering, ansettelsesrutiner og økonomistyring ved Sandnes Læringssenter i forhold til lovverket og Sandnes kommunes HMS-håndbok og etiske retningslinjer. Innkomne skriftlige varsler undersøkes av revisjonen for å kontrollere om det har foregått lovbrudd ved enheten.

3 Kontrollutvalget foreslo til slutt følgende nytt forslag til vedtak: 1. Sak om bestilling av forvaltningsrevisjon innenfor Integrering/opplæring av fremmedspråklige utsettes til neste møte. 2. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om arbeidsforholdene ved Sandnes Læringssenter på neste møte. 3. Kontrollutvalget ber revisor legge fram utkast til mandat ang. undersøkelse av arbeidsforholdene ved Sandnes Læringssenter. Dette vedtaket ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Sak om bestilling av forvaltningsrevisjon innenfor Integrering/opplæring av fremmedspråklige utsettes til neste møte. 2. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om arbeidsforholdene ved Sandnes Læringssenter på neste møte. 3. Kontrollutvalget ber revisor legge fram utkast til mandat ang. undersøkelse av arbeidsforholdene ved Sandnes Læringssenter. 13/11 Utkast til prosjektmandat - Bestiller-/utførerorganiseringen Kontrollutvalget poengterte at man også bør undersøke om det foregår reell konkurranse på aktuelle områder, eller om dette bare er proforma. Revisor noterte dette. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjon innenfor området Bestiller- /utførerorganiseringen i tråd med det utkastet til mandat som foreligger, med de eventuelle endringer som kom fram i møtet. 14/11 85 tilrådinger for egenkontroll i kommunene - orientering om Sandnes kommunes oppfølging av utredningen Rådmann Tore Sirnes og organisasjonsdirektør Hilde Lofthus orienterte om Sandnes kommunes status for styrket egenkontroll i kommunen. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kontrollutvalget tar rådmannens orientering om foreløpig oppfølging av rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane til orientering. 15/11 Skatteregnskapet for 2010 med kontrollrapport fra skatteetaten Kemner/skatteoppkrever Richard Haukeland orienterte om skatteregnskapet for Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

4 VEDTAK: Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for 2010 med kontrollrapport fra 16/11 Årsregnskap budsjett for kontroll og tilsyn Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kontrollutvalget i Sandnes tar regnskap 2010 for budsjettområdet Kontroll og tilsyn til etterretning. 17/11 Oversikt over status prosjekter og kontroller, mars 2011 Kontrollutvalget foreslo følgende nytt punkt i tillegg til forslag til vedtak: Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra Sandnes kommune på hvorfor rapporten Avlastning fra 2008 ikke er lagt fram for bystyret. Forslag til vedtak med dette tillegget ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: o o Kontrollutvalget tar statusoversikten for mars 2011 til orientering Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra Sandnes kommune på hvorfor rapporten Avlastning fra 2008 ikke er lagt fram for bystyret. MELDINGSSAKER: 4/11 Kopi av e-post vedr. Sandnes Læringssenter inngår i øvrig korrespondanse knyttet til sak 12/11. 5/11 Kopi av brev til rådmannen vedr. fjernsynsovervåking 6/11 Oversikt over sykefraværet 7/11 Skatteinngangen for februar Øvrige meldingssaker ble tatt til orientering EVENTUELT: Møtet ble innledningsvis lukket i hht KL 31.3 i forbindelse med orientering ang. personalsak Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere ordfører og rådmann til neste møte for å orientere om kommunens bruk av og rutiner knyttet til arbeid i prosjektgrupper og lignende, jfr. tilsvarende sak i Sola kommune Underskrifter Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet Leder av kontrollutvalget Sekretær for kontrollutvalget

5 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes /2011 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJON: KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Bakgrunn: Kontrollutvalget i Sandnes bestilte den 8. september 2010 forvaltningsrevisjonsrapporten Kommunale utleieboliger. Prosjektet er prioritert i kontrollutvalgets vedtatte Plan for forvaltningsrevisjon, som er vedtatt av bystyret i Sandnes. Formålet med prosjektet har vært å vurdere status for oppfølging av boligsosial handlingsplan mht. boliger for vanskeligstilte, og behovet for eventuelle forbedringer i gjennomføringen. Ut fra dette ble revisor bedt om å se nærmere på: Hvordan har mål og tiltak i boligsosial handlingsplan for utleieboliger til vanskeligstilte blitt fulgt opp av kommunen? I hvilken grad har målene og tiltakene blitt gjennomført som forutsatt? Gitt at det avdekkes mangler i gjennomføringen av planen o Hva vil eventuelt være konsekvensene dersom ikke planen gjennomføres? o Hva er årsakene til at planen eventuelt ikke er gjennomført? o Hvilke korrigerende tiltak kan iverksettes? Kontrollutvalget ba ved behandling av mandatforslaget om at revisor også så nærmere på: Prioriteringen av boliger innen rusvern Utleiepriser sammenlignet med nabokommuner/fakta vedr. rammevilkår Status på boligtilbudet sett opp mot lovbestemte krav Husleietap v/vedlikehold/boligbytte Erstatningsansvar som eget punkt i leiekontrakter? Saksutredning: Rapporten er nå klargjort fra revisors side, og legges fram for kontrollutvalget for behandling. Revisor har ved utarbeiding av rapporten lagt til grunn relevant lovverk og politiske vedtak innenfor området. I tillegg er representanter fra gruppen som følger opp boligsosial handlingsplan intervjuet. Det samme gjelder tverrfaglig gruppe for tildeling av boliger. Samlet oversikt over revisjonskriterier og metode finnes i vedleggsdelen på s 37/38. Rapporten konkluderer innenfor tre hovedområder; boligsosial handlingsplan, boligene og tildeling og ventelister. I tillegg er momenter fra kontrollutvalgets tilleggspørsmål uthevet i kursiv i den påfølgende teksten. Det vises til selve rapporten for utdypende oversikt over revisors funn og anbefalinger. Kort sammenfattet mener revisor at den nye boligsosiale handlingsplanen vurderes som god, tverrsektoriell og godt forankret. Sandnes kommune har organisert oppfølgingen av planen på en god måte. Kommunen har i dag en egen gruppe som følger opp planen, og etter revisors vurdering er denne gruppen en viktig forutseting for at kommunen skal lykkes i gjennomføringen av planen. 2

6 Kommunen har i medhold av ny plan- og bygningslov fått hjemmelsgrunnlag for boligssosiale tiltak i reguleringsplaner, som bl.a. gir hjemmel til å sette rekkefølgekrav om største og minste boligstørrelse samt krav til boligens utforming der det er hensiktsmessig for spesielle behov. Kommunen har imidlertid ikke myndighet til å gi pålegg til utbygger etter plan- og bygningsloven. Revisor mener at kommunen jevnlig bør vurdere tiltak etter plan og bygningsloven, og bør benytte adgangen til å gi pålegg dersom det skulle komme signaler fra Departement på at dette er mulig. Når det gjelder boligene, er målet om 15 nye boliger i året ikke nådd. Kommunen er derfor i en vanskelig situasjon overfor innbyggere som trenger hjelp med å skaffe seg bolig, og det er lange ventelister. Revisor mener likevel at sett opp mot lovbestemte krav oppfyller kommunen sine forpliktelser etter Sosialtjenestelovens bestemmelser om boliger til vanskeligstilte og Kommunehelselovens bestemmelser om tilbud til personer med behov for heldøgns omsorg. Revisor poengterer at det ikke bør gå for lang tid mellom ut- og innflytting i boligene, og at kommunen bør prioritere jevnlig vedlikehold også i disse periodene, spesielt gjelder det nødvendige utbedringer. Vedr. husleietap v/vedlikehold eller boligbytte er det laget en manuell oversikt over antall dager kommunale boliger har stått tomme uten leieinntekter. Den viser et gjennomsnitt på ca. 80 dager. Listen er imidlertid ifølge boligtjenesten ikke komplett, da det er forklaringer på at enkelte boliger har blitt stående tomme i lengre tid. Revisor påpeker at det utøves skjønn ved tildeling av boliger, i stedet for å benytte faste kriterier. Det foregår likevel en underliggende prioritering av barnefamilier. Revisor mener at dette fungerer i dag, men at dersom det blir flere boliger tilgjengelig bør det innføres kriterier for tildeling. Rapporten konkluderer med at rusavhengige i dag har vansker med å nå fram i konkurransen om tildeling av bolig, spesielt gjelder dette sett opp mot barnefamilier. Rapporten viser også mestringsenhetens oversikt over status knyttet til avdelingens klienter pr. i dag. Revisor påpeker at administrasjon av ventelistene er et krevende arbeid, som i dag foregår manuelt. Revisor anbefaler derfor at det bør gjøres noe for å få et saksbehandlingssystem som kan lette dette arbeidet, samtidig som dette i større grad kan sikre mot feil. Ifølge revisor følger erstatningsansvar for skade som leietaker påfører boligen direkte av husleieloven. Leiekontrakten som brukes i dag regulerer også erstatningsansvaret for skade i leiligheten, slik at dette ansvaret er tydelig for leier. Når det gjelder sammenligning av husleier for kommunale utleieboliger i andre store kommuner, har revisor foretatt en sammenligning mellom Sandnes, Stavanger, Kristiansand og Drammen. I denne oversikten ligger nivået i Sandnes omtrent på midten (nest billigst for 3-roms og nest dyrest for 2-roms av 4 kommuner). Husleienivået ble for øvrig også behandlet i bystyret i desember 2012, der bystyret vedtok hvilket nivå det skal være på husleier i kommunale boliger i Sandnes kommune. Det arbeides nå videre med hvordan dette vedtaket skal gjennomføres. Bakgrunn for revisors anbefalinger finnes i rapportens kap. 3 og i sammendraget. Revisor oppsummerer med å anbefale kommunen å: Videreføre arbeidet i gruppen som følger opp den boligsosiale handlingsplanen Vurdere å gi faste kriterier for skjønn ved tildeling Innfør et saksbehandlingssystem for administrasjon av ventelister og boliger Jevnlig vurdere tiltak etter plan- og bygningsloven i reguleringssaker 3

7 Iflg. Revisjonsforskriftens 8 skal rådmannen alltid gis anledning til å komme med kommentarer til gjennomført forvaltningsrevisjonsrapport. Fullstendig oversikt over rådmannens kommentarer finnes i rapportens s 7 og 8. Rådmannen nevner her at innføring av IKT-system for å lette oversikten når det gjelder ventelister og boliger kan være et nyttig verktøy, samtidig som dette også har en økonomisk side. Der er i dag ikke avsatt midler til innføring og implementering av slikt system. Når det gjelder faste kriterier for skjønn ved tildeling er rådmannen enig i at når flere nye boliger tas i bruk, bør det utformes enkle kriterier for tildeling. Til slutt poengterer rådmannen at kommunen pr. i dag ikke har myndighet til å gi pålegg etter plan- og bygningsloven. Det er likevel viktig å arbeide for forbedring og utvikling av virkemidlene til å gjennomføre sosial utbyggingspolitikk, det vises her bl.a. til kontaktmøter med Husbanken. Rådmannen sier seg til slutt enig i at det er viktig at arbeidet i gruppen som følger opp den boligsosiale handlingsplanen videreføres. Det samme gjelder rapportering til og videreføring av involvering av utvalg helse- og sosiale tjenester og samarbeidsavtalen med Husbanken. Kontrollutvalget har ansvar for å se til at forvaltningsrevisjonsrapport følges opp av admini-strasjonen. Rapporten peker ikke på lovbrudd som må rettes snarest, men kommer med anbefalinger til kommunen. Det anbefales at rapporten følges opp ca. 6 mnd. etter at den er vedtatt i bystyret dvs. i løpet av høsten Kontrollutvalget har direkte innstillingsrett til bystyret i denne saken. Forslag til vedtak: VEDTAK: Bystyret i Sandnes tar den framlagte rapporten til etterretning. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget får tilbakemelding på hvordan bystyrets vedtak er fulgt opp av administrasjonen ca. 6 mnd. etter at den er vedtatt i bystyret. Sandnes, 8. mars 2011 Wencke S. Olsen sekr.leder Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 4

8 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes /2011 UTKAST TIL PROSJEKTMANDAT INTEGRERING/OPPLÆRING AV FREMMEDSPRÅKLIGE Bakgrunn: Kontrollutvalget i Sandnes ba på sitt forrige møte revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat ang. Integrering/opplæring av fremmedspråklige. Prosjektet er prioritert i oppdatert Plan for forvaltningsrevisjon. Saksutredning: Revisor foreslår i sitt utkast til prosjektmandat at formålet med prosjektet skal være å se nærmere på hvilket språkopplæringstilbud kommunen har til ulike innvandrergrupper, og i hvilken grad dette bidrar til å integrere innvandrere i samfunnet. Ut fra dette formålet blir det foreslått å se nærmere på følgende problemstillinger: Hvilke overordnede planer har kommunen for integrering av flyktninger og innvandrere, og hvordan legger disse føringer på det arbeidet som gjøres i kommunen? Hvilket opplæringstilbud har Sandnes kommune til de ulike innvandrergruppene? Et særskilt fokus vil bli rettet mot: o Gruppene som er dekket av introduksjonsloven o Arbeidsinnvandrere og eventuelle ektefeller o Ungdom som kommer sent i utdanningsløpet (under 16) Hva vet kommunen om disse gruppenes behov for norskopplæring, og i hvilken grad blir behovet kartlagt? Dekker kommunens tilbud de ulike gruppenes behov for norskopplæring? o Er det betydelige forskjeller i behovsdekning mellom de ulike gruppene? Hvilken effekt har opplæringstilbudet/norskopplæring på innvandrernes deltagelse i arbeidslivet og samfunnsmessig integrering? Revisor anslår at det vil gå med ca 350 timer til prosjektet slik det nå er foreslått. Kontrollutvalget bør før bestilling forsikre seg om at det foreslåtte mandatet dekker de problemstillinger som ønskes belyst i rapporten. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjon innenfor området Integrering/opplæring av fremmedspråklige i tråd med det utkastet til mandat som foreligger, med de eventuelle endringer som kom fram i møtet. SANDNES, Wencke S. Olsen sekr.leder Vedlegg: Utkast til prosjektmandat 5

9

10

11

12 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes /2011 UTKAST TIL PROSJEKTMANDAT - BESTILLER-/UTFØRER-ORGANISERINGEN Kontrollutvalget i Sandnes ba på sitt forrige møte revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat ang. Bestiller-/utførerorganiseringen. Prosjektet er prioritert i oppdatert Plan for forvaltningsrevisjon. Saksutredning: Revisor foreslår i sitt utkast til prosjektmandat at formålet med prosjektet skal være å vurdere erfaringer med bestiller-/utførermodellen i Sandnes kommune med tanke både på styring, økonomi og tjenestekvalitet. Har kommunen nådd sine målsettinger med endringen? Ut fra dette formålet blir det foreslått å se nærmere på følgende problemstillinger: Hvordan er erfaringene med bestiller/utfører modellen i Sandnes? Hvilke konsekvenser har modellen hatt for: o Styring og ledelse administrativt og politisk. Blir innsatsen lettere styrt dit behovet er størst? Er det lettere å foreta prioriteringer? o Økonomi I hvilken grad har modellen ført til effektivisering og kostnadsreduksjoner? Hvordan fungerer prisfastsetting og hvordan etterlever man prinsippet om selvkost? Hvilke økonomiske incentiver ligger i modellen og hvordan har disse slått ut? Hvilket benchmarkingsgrunnlag har kommunen? Hvordan er situasjonen sammenlignet med andre kommuner? o Tjenestekvalitet Hvilken effekt har modellen hatt for kvaliteten på de tjenestene som produseres? Hvordan fungerer interaksjonen mellom bestillerenhetene og utførerenhetene - rutiner, prosedyrer og samarbeidsformer. Revisor anslår at det vil gå med ca 250 timer til prosjektet slik det nå er foreslått. Kontrollutvalget bør før bestilling se nærmere på om det foreslåtte mandatet dekker de problemstillinger som ønskes belyst i rapporten. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjon innenfor området Bestiller- /utførerorganiseringen i tråd med det utkastet til mandat som foreligger, med de eventuelle endringer som kom fram i møtet. SANDNES, Wencke S. Olsen sekr.leder Vedlegg: Utast til prosjektmandat 6

13

14

15

16 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes / TILRÅDINGER FOR EGENKONTROLL I KOMMUNENE - ORIENTERING OM SANDNES KOMMUNES OPPFØLGING AV UTREDNINGEN Bakgrunn: Som nevnt i sak 4/2011 har Kommunal- og regionaldepartementet nedsatte hatt ei arbeidsgruppe som i 2009 la fram rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Kontrollutvalget har på møtene i januar og februar 2011 fått orientering fra sekretariatet og revisor på status i forhold til rapportens anbefalinger overfor kontrollutvalg/ sekretariat og revisor. Til dette møtet er rådmannen invitert for å orientere om status på kommunens videre arbeid med internkontrollen. Saksutredning: Sak om status på oppfølging av rapporten blir lagt fram for samtlige kontrollutvalg i vårt distrikt. Både sekretariat/kontrollutvalg og revisor har rapport på de enkelte punktene i anbefalingene. Overfor kommunene er det bedt om en mer generell orientering. Rapportens anbefalinger overfor administrasjonen ligger likevel ved, slik at kontrollutvalget om ønskelig kan stille spørsmål ut fra spesielle anbefalinger i rapporten. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget tar rådmannens orientering om foreløpig oppfølging av rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane til orientering. SANDNES, Wencke S. Olsen daglig leder Vedlegg: Tilrådinger overfor administrasjonen 7

17

18

19

20

21

22

23

24 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 232 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes /2011 SKATTEREGNSKAPET FOR 2010 MED KONTROLLRAPPORT FRA SKATTEETATEN Bakgrunn: Kontrollutvalget har fått tilsendt Skatteoppkrevers årsrapport for I tillegg har en mottatt Kontrollrapport 2010 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Sandnes kommune, sendt fra Skatteetaten. Kommunene har ansvaret for skatteinnkreving og føring av skatteregnskap (skatteoppkreverfunksjonen). Staten v/riksrevisjonen har ansvar for revidering av kommunenes skatteregnskap, og bygger sin revisjon på de stedlige kontrollene som Skatteetaten gjennomfører. Kontrollavdelingen avgir årlig rapport til Riksrevisjonen og til kommunen med kopi til kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ikke pålagt noen form for behandling av skattregnskapet. Regnskapet legges derfor fram for kontrollutvalget til orientering, bl.a. som et ledd i kontrollutvalgets overordnede ansvar for at de kommunale regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Saksutredning Som det går fram av skatteoppkrevers årsrapport er kommunens andel av skatteinngangen for 2010 på 1,742,9 milliarder kroner. Dette er en økning med 7,8 % sammenlignet med Det går fram av vedlagte kontrollrapport fra Skatteetaten at det er gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt skatteoppkrever i brev. Kontrollrapporten presiserer også at skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på de pålegg og anbefalinger som er gitt. Det foreligger ellers ingen merknader til resultatene av utført kontroll innenfor ressurser og tilpasset organisering, Regnskapsføring rapportering og avleggelse av skatteregnskap, skatte og avgiftsinnkrevingen eller arbeidsgiverkontrollen. Kontrollutvalget tar selve skatteregnskapet til orientering, da utvalget som nevnt ikke er pålagt noen form for behandling av dette regnskapet. Det er en statlig oppgave. Departementet har imidlertid uttalt at kontrollutvalgets tilsynsrolle likevel ikke er totalt avskåret i forhold til skatteoppkreveren. Som nevnt ovenfor har Skatteetaten ingen merknader. Skatteoppkrevers melding er også lagt fram for bystyret i møte den , men kontrollrapporten fra skatteetaten forelå ikke ved denne behandlingen. Bystyret tok skatteregnskapet til orientering. Skatteoppkrever er invitert til kontrollutvalgets møte for å gjennomgå årsrapporten. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for 2010 med kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering. 8

25 SANDNES, Wencke S. Olsen sekretariatsleder Vedlegg: Kontrollrapport fra skattefuten Årsrapport skatteregnskapet 9

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 212 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes / 2011 ÅRSREGNSKAP BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN Bakgrunn Forskrift om kontrollutvalg 18 pålegger kontrollutvalget å fremme forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette medfører også at kontrollutvalget har ansvar for oppfølging av budsjett og regnskap. Saksframstilling Sekretariatet har fått tilsendt budsjettkontroll pr fra Rogaland Revisjon IKS, se vedlegg. Vi har i tillegg vært i kontakt med økonomikontoret for å få oversikt over hva som er registrert i kommuneregnskapet for Kontrollutvalget må forholde seg til regnskaps-tallene fra kommunen, da det er disse som inngår i kommunens endelig regnskap for Oversikten fra selskapene viser det som reelt sett er fakturert på området for Kommunenes regnskaper kan varierer noe, da eventuelle andre fakturaer fra revisor også kan ha blitt ført på dette området. Kommuneregnskapet viser likevel et samlet mindreforbruk, da 94,8% av kontrollutvalgets budsjett er forbrukt i Oversikten fra Rogaland Revisjon viser at revisor i 2010 har brukt 92% av budsjettet. Mindreforbruket relaterer seg både til forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon. Bystyret har redusert kontrollutvalgets budsjettforslag når det gjelder sekretariatet. Grunnet tilbakebetaling av del av regnskapsmessig overskudd for 2009 er likevel kun 93% av vedtatt budsjett forbrukt. Dette regnskapet er en del av endelig samlet årsregnskap m/revisjonsberetning for Sandnes kommune, som vil bli behandlet på møtet i april. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Sandnes tar regnskap 2010 for budsjettområdet Kontroll og tilsyn til etterretning. SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Regnskapsoversikter 10

41

42

43 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes /2010 OVERSIKT OVER STATUS PROSJEKTER OG KONTROLLER, MARS 2011 Bakgrunn: Sekretariatet oppdaterer til hvert møte en oversikt over status på bestilte forvaltningsrevisjons-prosjekter og selskapskontroller, se vedlegg. Saksutredning: Oversikten viser bestilte prosjekter som ennå ikke er behandlet i kontrollutvalget. Beregnet kostnad til det enkelte prosjekt er også tatt med. Vedlegget inneholder også oversikt over når administrasjonen skal gi lovpålagt tilbakemelding til kontrollutvalget på hvordan bystyrets vedtak knyttet til det enkelte prosjektet er fulgt opp. For fullstendig oversikt over prosjekter i inneværende valgperiode finnes til slutt liste over helt ferdigbehandlede prosjekter. Utvalget merket seg på forrige møte at FR-rapporten vedr. Avlastning ikke er bystyrebehandlet. Rapporten ble bestilt i 2007, og er behandlet i kontrollutvalget og oversendt kommunen i oktober Det er siste gang purret på bystyrebehandling våren Sekretariatet kan heller ikke se at rapporten er behandlet i utvalg for helse- og sosialtjenester. Kontrollutvalget bør vurdere om det er ønskelig å be revisor gå gjennom rapporten for å sjekke om det er nødvendig/mulig å oppdatere rapporten før den evt. sendes over på ny til bystyret. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at alle kontrollutvalgets midler til forvaltningsrevisjon/selskapskontroll for 2011 nå er disponert. Kontrollutvalget bør derfor i så fall foreta en utsettelse av et prosjekt for sluttføring i Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget tar statusoversikten for mars 2011 til orientering SANDNES, Wencke S. Olsen sekr.leder 11

44

45

46

47

48

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. MARS 2008 KL PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. MARS 2008 KL PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET Møte nr. 3 Protokoll fra møtet 14. mars 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. MARS 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET SAKLISTE 09/08 Skatteregnskapet for 2007 10/08 Plan

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 19. JANUAR 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 19. JANUAR 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 19. JANUAR 2011 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 19. JANUAR 2011 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 15. APRIL 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 2. APRIL 2009 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 2. APRIL 2009 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES Møte nr. 3 Protokoll fra møtet 2. april 2009 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 2. APRIL 2009 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNESINNKALLES TIL MØTE 14. MAI 2009 KL I MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNESINNKALLES TIL MØTE 14. MAI 2009 KL I MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 14. MAI KONTROLLUTVALGET I SANDNESINNKALLES TIL MØTE 14. MAI 2009 KL. 08.30 I MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 6. APRIL 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 6. APRIL 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 6. APRIL 2011 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 18/11

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen, Sandnes Rådhus Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 17. NOVEMBER 2010 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 17. NOVEMBER 2010 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 17. NOVEMBER 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 17. NOVEMBER 2010 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. FEBRUAR 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. FEBRUAR 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 23. FEBRUAR 2011 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. FEBRUAR 2011 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 9-2014 Møtedato: 12.12.2014 Utvalgssaksnr.: 42/14-49/14 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Arne Oftedal Carina Mossin

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 4-2015 Møtedato: 21.05.2015 Utvalgssaksnr.: 21/15-7/15 Disse møtte: Sveinung Skjørestad (H) Arne Oftedal (Ap) Karen

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2013 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL. 09.00 I Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/13 Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 12. DESEMBER 2008 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 12. DESEMBER 2008 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 10 Protokoll fra møtet 12. desember 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 12. DESEMBER 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. MARS 2012 KL I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. MARS 2012 KL I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 23. MARS 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. MARS 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 17. AUGUST 2011 KL. 8.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 17. AUGUST 2011 KL. 8.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 17. AUGUST 2011 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 17. AUGUST 2011 KL. 8.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 18. JANUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 18. JANUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 1 Protokoll fra møtet 18. januar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 18. JANUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -KVALITET I BARNEHAGE

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -KVALITET I BARNEHAGE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002725 : E: 216 &58 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 25.01.2011 7/11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -KVALITET

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 2-2015 Møtedato: 13.03.2015 Utvalgssaksnr.: 5/15-9/15 Disse møtte: Arne Oftedal Sveinung Skjørestad Karen Margrethe

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 4-2017 Møtedato: 02.06.2017 Utvalgssaksnr.: 22/17-29/17 Disse møtte: Sveinung Skjørestad, leder Atlak Kvinen, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Møterommet på Rådhuset Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2009 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2009 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 10. SEPTEMBER 2009 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2009 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2, Rådhuset i Sokndal Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 3-2016 Møtedato: 18.03.2016 Utvalgssaksnr.: 12/16-18/16 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Inger Lise Kvale Øyvind

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 7/13 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. september 2009 kl på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. september 2009 kl på Kommunehuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 3-09 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. september 2009 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 14/09 Rapport: Selskapskontroll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 4-2016 Møtedato: 22.04.2016 Utvalgssaksnr.: 19/16-26/16 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Jon Torger Hetland Salte

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 25/13

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 2-2017 Møtedato: 17.02.2017 Utvalgssaksnr.: 9/17-14/17 Disse møtte: Sveinung Skjørestad, leder Aslak Kvinen, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Sandnes kommune Møtenr.: 3-2013 Møtedato: 26.04.2013 Utvalgssaksnr.: 12/13-19/13 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Arne Oftedal Carina Mossin Steinar

Detaljer

Kontrollutvalget i Gjesdal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Gjesdal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Gjesdal kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll fra forrige

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 6-2017 Møtedato: 20.10.2017 Utvalgssaksnr.: 40/17-4/17 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Atlak Kvinen Inger Lise

Detaljer

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER. Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11. Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger. Møtedato: 12. april 2011. Møtenr.

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER. Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11. Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger. Møtedato: 12. april 2011. Møtenr. KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger Møtenr.: 4-2011 Møtedato: 12. april 2011 Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11 Innkalt: Arnt Heikki Steinbakk Jens Jakob Dreyer Christian

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Gjesdal Møtenr.: Møtedato: 08.09.2015 Utvalgssaksnr.: 17/15-23/15 Disse møtte: Anita Heigre () Frank Oftedal () Raymond Knudsen Skjærpe

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: 1 / 2014 Møtedato: 11.02.2014 Utvalgssaksnr.: 1/14-7/14 Disse møtte: Kari Austenå Olav Sande Leif Egil Torkelsen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr.: 5 / 2013 Møtedato: 16.10.2013 Utvalgssaksnr.: 29/13-35/13 Disse møtte: Tine Daae Tor Kåre Jordbrekk Bjørg Ueland Ove Langhelle

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: Møtedato: 25.10.2016 Utvalgssaksnr.: 33/16-7/16 Disse møtte: Kurt Randeberg Inger Grødem (vara) Forfall / varamedlemmer:

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 1-2017 Møtedato: 20.01.2017 Utvalgssaksnr.: 1/17-8/17 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Atlak Kvinen Renata Peksyk

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 27/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 27/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906584 : E: 210 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 27/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ELEKTRONISK

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: Møtedato: 10.06.2014 Utvalgssaksnr.: 13/14-9/14 Disse møtte: Kari Austenå Olav Sande Forfall / varamedlemmer:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 4-2013 Møtedato: 11.09.2013 Utvalgssaksnr.: 19/13-6/13 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Rolf Audun Moen Sonja

Detaljer

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ETIKK, ENDELIG GODKJENNING

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ETIKK, ENDELIG GODKJENNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200808061 : E: 216 &58 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 27.01.2009 16/09 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -

Detaljer

PROTOKOLL. Møtenr.: Forfall: Ingen. 34/11 Kort gjennomgang av kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområde/plan for videre gjennomgang VEDTAK:

PROTOKOLL. Møtenr.: Forfall: Ingen. 34/11 Kort gjennomgang av kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområde/plan for videre gjennomgang VEDTAK: KONTROLLUTVALGET I LUND Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Innkalt: Arne Skobba, leder Bodil Heskestad, nestleder Sonja Surdal Audun Moen Karl Andreas Moen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL. Møtenr.:

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL. Møtenr.: KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 6-2015 Møtedato: 28.08.2015 Utvalgssaksnr.: 36/15-9/15 Disse møtte: Arne Oftedal (Ap) Sveinung Skjørestad (H) Karen

Detaljer

Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 27. april 2009 KL i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 27. april 2009 KL i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2 Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 27. april 2009 KL. 08.30 i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning av

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. NOVEMBER 2008 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. NOVEMBER 2008 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 9 Protokoll fra møtet 14. november 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. NOVEMBER 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sokndal Møtenr.: 3-2014 Møtedato: 08.09.2014 Utvalgssaksnr.: 13/14-23/14 Disse møtte: Frank Toks Arild Urdal Tordis Stenberg Målfrid

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 21. JANUAR 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 21. JANUAR 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 21. JANUAR 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 21. JANUAR 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL. Møtenr.: 5-2010. Forfall: Christian Rugland Jens Jakob Dreyer VEDTAK:

PROTOKOLL. Møtenr.: 5-2010. Forfall: Christian Rugland Jens Jakob Dreyer VEDTAK: KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger Innkalt: Arnt Heikki Steinbakk Jens Jakob Dreyer Ellen Solheim Christian Rugland Kristin Bade Veire Møtenr.: 5-2010 Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 1-2014 Møtedato: 05.03.2014 Utvalgssaksnr.: 1/14-7/14 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Rolf Audun Moen Karl Andreas

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 5-2017 Møtedato: 0.09.2017 Utvalgssaksnr.: 30/17-39/17 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Atlak Kvinen Renata Peksyk

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Gjesdal Møtenr.: 3 Møtedato: 13.06.2017 Utvalgssaksnr.: 15/17-24/17 Disse møtte: Raymond Knutsen Skjærpe Tarje Angelskår Mary-Ann

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON PLAN- OG BYGGESAKER

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON PLAN- OG BYGGESAKER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002725 : E: 216 &58 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 25.01.2011 8/11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON PLAN-

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 20. juni 2012 kl på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 20. juni 2012 kl på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 3 / 2012 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 20. juni 2012 kl. 08.30 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr.: 4 / 2013 Møtedato: 11.09.2013 Utvalgssaksnr.: 20/13-28/13 Disse møtte: Tor Kåre Jordbrekk Bjørg Ueland Yousef Deeb Ove

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 18. MARS 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 18. MARS 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 18. MARS 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 18. MARS 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 04.09.2014 Utvalgssaksnr.: 15/14-9/14 Disse møtte: Rolf Skretting Torill Ramstad Jorunn Nordbø

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 2. MARS 2012 KL I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 2. MARS 2012 KL I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 2. MARS 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 2. MARS 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 30. januar 2012 kl på Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 30. januar 2012 kl på Rådhuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2012 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 30. januar 2012 kl. 09.00 på Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/12 Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr.: 3 / 2016 Møtedato: 27.04.2016 Utvalgssaksnr.: 14/16-19/16 Disse møtte: Jess Milter Ronny Stangeland Bodil Sanne Venke

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 4-2017 Møtedato: 05.09.2017 Utvalgssaksnr.: 22/17-29/17 Disse møtte: Svein Zwygart, leder Karl Andreas Moen Sonja Surdal

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 10. DESEMBER 2009 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 10. DESEMBER 2009 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 10. DESEMBER 2009 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 10. DESEMBER 2009 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssaksnr.: Kontrollutvalget i Gjesdal 2-2015 09.06.2015 9/15-16/15 Disse møtte: Anita Heigre Frank Oftedal Forfall / varamedlemmer:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: 6 / 2016 Møtedato: 29.11.2016 Utvalgssaksnr.: 42/16-9/16 Disse møtte: Kurt Randeberg Inger Grødem (vara) Forfall

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 04.09.2014 Utvalgssaksnr.: 14/14-8/14 Disse møtte: Viggo Andreassen Kirsten Aske Østhus Runar

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: 2 / 2016 Møtedato: 26.04.2016 Utvalgssaksnr.: 7/16-9/16 Disse møtte: Kurt Randeberg Eva Walde Lund Forfall /

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kvitsøy kommune Møtenr.: 1/2013 Møtedato: 25.04.2013 Utvalgssaksnr.: 1/13-6/13 Disse møtte: Rolf Skretting Torill Ramstad Bertha Pedersen Jorunn Nordbø

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sokndal Møtenr.: 5-2017 Møtedato: 13.11.2017 Utvalgssaksnr.: 27/17-34/17 Disse møtte: May Lis Tengesdal Simen P. Løvås Tordis Stenberg

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sokndal Møtenr.: -016 Møtedato: 18.04.016 Utvalgssaksnr.: 7/16-9/16 Disse møtte: May Lis Tengesdal, leder Arild Løvås, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Gjesdal Møtenr.: 2-2016 Møtedato: 12.04.2016 Utvalgssaksnr.: 9/16-14/16 Disse møtte: Leder Raymond Knudsen Skjærpe Nestleder Tarje

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 4 / 2013 Møtedato: 05.12.2013 Utvalgssaksnr.: 22/13-30/13 Disse møtte: Viggo Andreassen Aina Hodnefjell Østerhus

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Gjesdal Møtenr.: 3-2016 Møtedato: 14.06.2016 Utvalgssaksnr.: 15/16-21/16 Disse møtte: Nestleder Tarje Angelskår Mary-Ann Espeland

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 1 /2014 Møtedato: 03.04.2014 Utvalgssaksnr.: 1/14-8/14 Disse møtte: Rolf Skretting Torill Ramstad Ingve Espevik,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906245 : E: A24 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 3-2017 Møtedato: 28.04.2017 Utvalgssaksnr.: 15/17-21/17 Disse møtte: Altlak Kvinen Inger Lise Kvale Øyvind Ødegård

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Gjesdal Møtenr.: 4-2016 Møtedato: 30.08.2016 Utvalgssaksnr.: 22/16-4/16 Disse møtte: Raymond Knudsen Skjærpe Terje Angelskår Mary-Ann

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 5 Møtedato: 23.11.2016 Utvalgssaksnr.: 33/16-41/16 Disse møtte: Leif Ydstebø Liv Nesse Amundsen Tor Arild Torgersen

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14. Mars 2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STRAND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I STRAND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STRAND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Strand Møtenr.: 2 Møtedato: 28.04.2016 Utvalgssaksnr.: 10/16-15/16 Disse møtte: Edvard K. Tungland Ellen Karender Grim Lura Åge Gjørøy

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr.: 5 / 2017 Møtedato: 06.09.2017 Utvalgssaksnr.: 25/17-32/17 Disse møtte: Jess Milter Tor Kåre Jobrekk Bodil Sanne Venke

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 9-2013 Møtedato: 13.12.2013 Utvalgssaksnr.: 52/13-58/13 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Carina Mossin Steinar Ims

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: 3 / 2016 Møtedato: 31.05.2016 Utvalgssaksnr.: 14/16-22/16 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Kurt Randeberg

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: 2/2017 Møtedato: 25.04.2017 Utvalgssaksnr.: 6/17-11/17 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Kurt Randeberg

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: 3 / 2017 Møtedato: 20.06.2017 Utvalgssaksnr.: 12/17-7/17 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Kurt Randeberg

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2015 Møtedato: 02.06.2016 Utvalgssaksnr.: 13/16-5/16 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Tor Øyvind Ask

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sokndal Møtenr.: 3-2017 Møtedato: 12.06.2017 Utvalgssaksnr.: 15/17-20/17 Disse møtte: May Lis Tengesdal, leder Arild Løvås, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1/2012 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 8-2015 Møtedato: 27.11.2015 Utvalgssaksnr.: 50/15-56/15 Faste medlemmer: Sveinung Skjørestad Jon Torger Hetland

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 8-2016 Møtedato: 07.10.2016 Utvalgssaksnr.: 46/16-52/16 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Atlak Kvinen Inger Lise

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 27. mars 2009 KL I Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 27. mars 2009 KL I Kommunehuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 27. mars 2009 KL. 09.00 I Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer