VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK"

Transkript

1 Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune ser VRI-programmet som en mulighet til å realisere sentrale mål i de strategiene for næringsutvikling, kunnskapsutvikling og internasjonalt samarbeid som fylkeskommunen har utarbeidet i de senere årene. Økning av forskningen i og for næringslivet er et viktig virkemiddel. Vi vil konsentrere innsatsen om våre to viktigste ressursbaserte sektorer: Matsektoren og energisektoren. Innretningen på arbeidet vil vi la være slik at arbeidet med VRI bygger opp om utviklingen av Finnmark som opplevelsesfylke gjennom å legge opp til samarbeid med ReiselivsArena Finnmark. Vi vil bygge på og videreutvikle næringssamarbeidet med Russland og vi vil ta utgangspunkt i at små steder nødvendigvis må spille en viktig rolle i å virkeliggjøre mange av målene vi har, særlig innen matproduksjon og reiseliv. 1 Forankring og rolleavklaring 1.1 Forankringsprosessen Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge, Høgskolen i Finnmark, Norut NIBR Finnmark og nettverket av næringshager i Finnmark har gjennom de siste årene hatt et godt samarbeid om felles styring og gjennomføring av næringsrettet høgskolesatsing (nhs) og forskningsbasert kompetansemekling (FKM). Utgangspunktet for arbeidet med VRI er dermed et felles erfaringsgrunnlag fra disse prosjektene. Arbeidet med VRI ble første gang tatt opp på møte i det regionale partnerskapet 15. februar 2007 på grunnlag av utlysingsmaterialet, som ble offentliggjort samme dag. Foruten fylkeskommunen deltar Sametinget, Innovasjon Norge, Høgskolen i Finnmark, NHO, LO, Fylkesmannen, Fiskeridirektøren, Aetat, Kommunenes Sentralforbund, Finnmark Reiseliv, næringshagene i Finnmark og Barentssekretariatet i dette nettverket. På møtet den 15. februar ble det bestemt at den felles styringsgruppen for NHS og FKM, supplert med representanter for LO og NHO, skulle få ansvar for å utvikle søknaden. Nåværende prosjektleder for nhs og FKM ble sekretær i arbeidet. Denne styringsgruppen hadde møte 1. mars i samband med søkekonferansen som Forskningsrådet arrangerte på Gardermoen. Utkast til søknad har vært sirkulert per e-post underveis med partene i partnerskapet, og har også vært forelagt internt i partenes miljøer og diskutert med andre aktører som Origo Nord, Hammerfest Invest, Inkubator Nord, og næringshagene i Hammerfest, Nordkapp og Kirkenes. Avsluttende behandling har vært på møte i det regionale partnerskapet 8. mai. Partnerskapet står bak denne søknaden og vil delta i gjennomføringen på ulike måter. Flere vil være aktive partnere, men vi har ikke laget skriftlige avtaler om dette i samband med søknaden. 1.2 Forankring i regionale strategier Finnmark fylkeskommune arbeider ut fra en vedtatt regional utviklingsplan som dels konsentrerer seg om noen innsatsområder på tvers av samfunn og næringer (bolyst, kompetanse og innovasjon, IKT, infrastruktur og næringsutviklingsarbeid) og mer målrettet innsats for næringsutvikling under noen hovedoverskrifter som: Henry Karlsens pl 1, 9815 VADSØ, Saksbehandler: Marit Helene Pedersen, tlf: ,

2 Matfylket Finnmark tar utgangspunkt i at 14-16% av de sysselsatte i fylket arbeider innen primærnæringene og næringsmiddelindustrien. Fiskerinæringene er dominerende, men landbruk, reindrift, landbruksbasert foredling er viktig i mange kommuner. Det er også bedrifter som produserer mat fra andre lokale råvarer slik som vilt, innlandsfiske, bær og andre utmarksprodukter. Sentrale strategier innenfor dette området er å utnytte naturgitte kvalitetsfortrinn, utvikle nisjeprodukter, samle aktørene i nettverk på tvers av bransjer, arbeide aktivt med merkevarebygging samt å styrke kontakten med FoU-miljøene. Energifylket Finnmark baserer seg på Finnmarks rike ressurser både når det gjelder fornybar og ikke fornybar energi. En hovedstrategi er å stimulere til samarbeid om produktutvikling og innovasjon mellom bedrifter, petroleumsnæring og FoU-miljø gjennom nettverksbygging. Videre å arbeide for at de næringsmessige ringvirkninger blir størst mulig gjennom nærings- og leverandørutvikling. Grensefylket Finnmark. Finnmarks geografiske beliggenhet med grenser mot både Russland og Finland setter fylket i en særstilling. Strategien er å utnytte nærheten til Russland for å utvikle samarbeidet innen sentrale næringer som fiskeri og havbruk, petroleumsrelatert virksomhet og innen kultur og tjenesteyting. Opplevelsesfylket Finnmark. Turistnæringen har alltid vært viktig i Finnmark og fylket har flere viktige, nasjonale attraksjoner. Strategien er å styrke og utvikle Finnmark som reisemål, gjennom styrking av infrastrukturen og aktiv produktutvikling og markedsføring. Arbeidet har resultert blant annet i etableringen av ReiselivsArena Finnmark. Samarbeidet med Finland og Russland står sentralt. Kulturfylket Finnmark er viktig for innbyggernes trivsel i fylket, men skaper også ringvirkninger for andre næringer og fylket har ambisiøse planer om å utvikle kulturnæringene i seg selv. Det satses på å utvikle kompetanse og profesjonalitet i alle ledd og utnytte samisk kultur og levemåte til å skape positive bilder av fylket og som grunnlag for næringsutvikling. VRI-programmet tar utgangspunkt i disse hovedstrategiene, men vi konsentrerer arbeidet om innsatsområder der vi mener at forsknings- og utviklingsarbeid kan spille en spesielt stor rolle. Dette gjør at vi konsentrerer VRI-arbeidet rundt næringer som kan knyttes til Matfylket Finnmark og Energifylket Finnmark. Vi innretter arbeidet slik at det støtter opp om Arena-prosjektet vi har innen reiseliv og legger spesiell vekt på samarbeidet med Russland. Finnmark fylke har også utviklet en del andre strategier de senere år som har vært medvirkende både til prioriteringen av innsatsområder og valg av arbeidsmåter og tiltak i VRI-programmet. Finnmark vedtok våren 2007 Strategier for høyere utdanning og forskning Målet for forskningsdelen i denne er å ha FoU som bygger opp under samfunns- og næringslivsrettede muligheter i Finnmark og det settes opp fire innsatsområder: 1. Fremme nærings- og innovasjonsrettet forskning i Finnmark 2. Fremme og tilrettelegge for forskningssamarbeid i Barentsregionen 3. Videreutvikle samisk og internasjonal urfolksforskning 4. Stille krav til forskningsmiljøene knyttet til formidling av forskningsresultater Område 1 og 4 går rett på tema som VRI er egnet til å styrke. Område 2 har bidratt til vår prioritering av samarbeidet med Russland i VRI. Når det gjelder innsatsområde 3 ligger koplingen til VRI først og fremst i at vi legger vekt på tema som er viktige for utviklingen i samiske områder og trekker samiske miljø inn i arbeidet med VRI. I fylkestingets behandling av strategien blir VRI spesielt trukket fram som en mulighet til å få en mer aktiv bruk av forskningsresultater for å bedre innovasjonstakten og verdiskapingen i Finnmark, og til å skape arenaer for formidling av forskningsresultater. Fylkestinget påpeker spesielt Vedlegg til søknad 2

3 viktigheten av regionale FoU-fond, noe som også innebærer en styrking av fylkeskommunens evne til å initiere FoU og forvalte FoU-midler. Petroleumsstrategier for Finnmark , vedtatt i fylkestinget i desember 2005, har vært viktig for valget av energisektoren som et av innsatsområdene i VRI og innholdet i dette arbeidet. Den understreker også betydningen av å arbeide i forhold til Russland. Viktige satsingsområder er bedriftsutvikling på grunnlag av petroleumsnæringene, nærings- og industriutvikling, og å styrke den petroleumsrelaterte utdanning, kompetanseheving og forskning i Finnmark. Videre legger den stor vekt på samarbeidet med Russland. Strategien har gitt føringer for at det i VRI legges vekt på både å utvikle bygge- og anleggsnæringene i Alta, skape ringvirkninger av Snøhvit og utnytte EnergiCampus Hammerfest til å utvikle vårt regionale forskningsmiljø på petroleumsrelaterte tema. Internasjonale strategier , vedtatt i fylkestinget desember 2006, har gitt føringer for den internasjonale orienteringen i VRI-arbeidet. Samarbeidet med Russland er etablert som et eget arbeidstema i VRI og vi har konkrete mål når det gjelder å få til både nordisk og EU-samarbeid. Allerede i søknadsprosessen for VRI har vi prioritert også å søke EU-programmet Regions of Knowledge. Et gjennomgående trekk i strategiarbeidet i Finnmark er vektleggingen av likestilling og det å utnytte kvinners ressurser i nærings- og samfunnsutviklingen. Matsektoren, reiselivet og stedsutvikling er viktige arenaer for kvinners yrkesaktivitet og entreprenørskap i Finnmark. 1.3 Rolleavklaring Et av målene med VRI-arbeidet er at fylkeskommunen skal ta mer ansvar for forskningsfeltet og bli en mer kvalifisert forvalter av FoU-ressurser. Derfor står fylkeskommunen som prosjektansvarlig og administrativt ansvarlig. Norut NIBR Finnmark, Høgskolen og andre aktører vil bli tildelt egne delprosjekter som de administrerer. Prosjektledelsen ivaretas av Norut NIBR Finnmark AS med FoU-koordinator Lars Krogh ved Høgskolen i Finnmark som prosjektleder. På denne måten ivaretar vi det tette samarbeidet mellom hovedaktørene vi ønsker å videreutvikle. Vi regner med å ansette en prosjektleder/prosjektmedarbeider i løpet av høsten Det skal etableres et samarbeid med Samisk Høgskole både innen hovedprosjektet og i forskningsdelen av programmet. 2 Mål, delmål og målekriterier 2.1 Tre kunnskapsutfordringer som VRI skal bidra til å løse Hovedmål 1: Øke bedriftsinitiert FoU i Finnmark Både erfaringen hos Innovasjon Norge og strategien for høyere utdanning og forskning peker på at den mest sentrale utfordringen for næringsutviklingen i Finnmark er at det er så å si ingen forskning som utføres i bedrifter i Finnmark, og at bedriftene i alt for liten grad også tar initiativet til FoU. Mange av bedriftene er små og har problemer med å frigjøre tid og kapasitet til utviklingsoppgaver. Dette er på mange måter et paradoks fordi naturressursbaserte næringer har en rekke forskningsutfordringer knyttet til ressursforvaltning, kvalitetsutvikling av råstoff, produktutvikling, produksjon og marked. Dette understreker betydningen at man gjennom VRI skaper muligheter for oppsøkende virksomhet og legger til rette for felles satsing. Gjennom nettverksvirkemidlene og kompetansemeklingsvirkemidlene i VRI blir det viktig å sette bedriftene i stand til å utvikle forskningsoppgaver, komme i dialog med forskningsmiljøene og få tilgang til regional, nasjonal og internasjonal kompetanse for å gjennomføre nødvendige FoU-oppgaver. Vedlegg til søknad 3

4 Delmål: VRI Finnmark skal fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping i Finnmark gjennom regional samhandling, særlig mellom bedrifter og FoU-institusjoner. o Dette vil vi måle gjennom: At VRI spiller en aktiv rolle i arbeidet innen nettverket Sjømat fra Finnmark At VRI bidrar til etablering og utvikling av PetroleumsArena Nord At det er etablert et klustersamarbeid innen bygge- og anleggsnæringen med utgangspunkt i Alta At det er etablert et nettverk knyttet til høsting, produktutvikling og salg av lokale råvarer og matprodukter (Arbeidstittel: Matnett Finnmark ) At VRI supplerer og forsterker arbeidet i ReiselivsArena Finnmark Antall nettverksbegivenheter i regi av VRI VRI Finnmark skal danne grunnlaget for en forsterket, bedriftsrettet FoU-innsats i og for Finnmark ved at programmet styrker den bedriftsinitierte forskningen i regionen, bidrar til et tettere samarbeid mellom FoU-miljøene i fylket og til et mer utviklet samarbeid med nasjonale og internasjonale miljø. o Dette vil vi måle gjennom: Å registrere og måle en årlig økning i bedriftsinitierte FoU-prosjekt Økning i antall SkatteFUNN-prosjekt At det høsten 2007 utvikles minst to prosjekter for den nye regionale støtteordningen for bedriftsstyrte innovasjonsprosjekter VRI Finnmark skal bidra til styrket konkurranseevne, økt omsetning, økt markedsadgang og økt kompetanse hos bedriftene som deltar i utviklingsarbeidet. o Dette vil vi måle gjennom: At bedriftene som deltar i kompetansemeklingsprosjekt og/eller utviklingsprosjekt i VRI følges opp med spørreundersøkelser for å gi tilbakemelding om erfaringene med deltakelsen At vi etablerer NCE innen reiseliv innen utgangen av 2009 Bransjevise lønnsomhetsanalyser Hovedmål 2: Øke bredden i FoU-tilbudet til regionalt næringsliv Forskningsmiljøene i Finnmark kan nødvendigvis ikke utvikle spisskompetanse på alle områder. Vi har områder med nasjonal spisskompetanse, som for eksempel reiseliv, følgeforskning og forskning knyttet til urfolk og samiske spørsmål. Likevel er det behov for å styrke kompetansen innen en rekke områder som er viktig for næringsutviklingen, for eksempel innen ulike teknologiske fag. Det blir viktig å bruke VRI til å styrke kontakten med nasjonale og internasjonale miljø for å løse oppgaver for næringslivet i Finnmark. Delmål: FoU-miljøene i fylket skal aktivt samarbeide med andre nasjonale (og internasjonale) kompetansemiljøer for å løse oppgaver hvor regionen selv ikke har nødvendig spisskompetanse og der slike miljø kan bidra til å styrke kompetansen regionalt på strategisk viktige områder (f.eks.: teknologiske fag). o Dette vil vi måle gjennom: Kvalitet og omfang av samarbeidet knyttet til partnerne i EnergiCampus Hammerfest og Barents Business Park At vi enten får gjennomslag for søknad innen Regions of Knowledge eller etablerer konkret samarbeid med andre internasjonale miljø knyttet til oppgavene i VRI. Vedlegg til søknad 4

5 At vi i samarbeid med nasjonale partnere får etablert tilbud innen ingeniørfaglig utdanning i Hammerfest (petroleumsteknisk) og Alta (byggog anlegg under arktiske forhold) innen høsten Hovedmål 3: Styrke samordningen av FoU-arbeidet Det skjer mye forskning i Finnmark. Ikke bare av de regionale miljøene, men også nasjonale miljø som miljøinstituttene, Tromsø-miljøet, bioforskningsmiljøene osv. har mange prosjekter. Miljøene som forsker i Finnmark har for liten kontakt og det er mye kunnskap som utvikles som kan spille en rolle i næringsutviklingen, men som holdes i forskningsmiljøene. Arbeidet med nhs og kompetansemekling har bidratt til å gjøre det regionale FoU-miljøet mer enhetlig når det gjelder arbeid overfor næringslivet, men vi ønsker å bruke VRI til å komme videre når det gjelder å utvikle et forskningsnettverk som involverer både næringshagene og andre forskningsmiljø som arbeider i Finnmark. Høgskolen i Finnmark og Norut NIBR skal overfor næringsliv og forvaltning framstå som et enhetlig forskningsmiljø der en får tilgang til de samme tjenester uansett hvor en henvender seg. o Dette vil vi måle gjennom: At det etableres en ny samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Finnmark, Norut NIBR Finnmark i samband med flyttingen til kunnskapsparken At regionale miljø får en sterkere eierposisjon i Norut NIBR Finnmark At aktiviteten i VRI drives i fellesskap mellom de to institusjonene og at det er flere forskere som arbeider i begge institusjoner Finnmark skal utvikle seg til en kompetent regional forvalter av FoU-midler i samarbeid med Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge. o Dette vil vi måle gjennom: Etableringen av en regionalt styrt støtteordning fra 2008 av i samarbeid med Forskningsrådet At vi på regionalt plan får egne fagfolk innen FoU-administrasjon, gjerne i form av en regional representant for Forskningsrådet. At etterspørselen etter regionale midler til bedriftsinitierte FoU-prosjekt øker med 25 % fra 2008 til At Fylkeskommunen tar ansvar for å utvikle det nåværende Nettverk Finnmark til å fungere som et FoU-nettverk Finnmark som inkluderer forskningsmiljøene i regionen og bidrar til kontakt med miljø utenfor regionen som arbeider i Finnmark. At VRI prosjektets FoU bidrar i utviklingen av ReiselivsArena Finnmark. Næringshagene, Origo Nord/Kunnskapsparken og forskningsmiljøene skal samarbeide om å stimulere til forskning i og for næringslivet i Finnmark og sammen bidra til å skape innovasjon og læringsarenaer. o Dette vil vi måle gjennom: Inngått samarbeidsavtale mellom Høgskolen, Norut NIBR og Origo Nord/Inkubator Nord De kvantitative målene vi har satt opp knyttet til økning av bedriftsinitierte FoU-prosjekt ovenfor. At Høgskolen i Finnmark, Samisk Høgskole og Norut NIBR Finnmark inngår som aktive deltakere i det som i dag er Nettverk Finnmark At næringshagene utfører kompetansemeklingsfunksjoner og utvikler minst to bedriftsprosjekt hver i året. At det er etablert nye FoU-prosjekt knyttet til produktutvikling med utgangspunkt i primærnæringene Vedlegg til søknad 5

6 3 Gjennomføring 3.1 Erfaringer fra arbeidet med nhs og kompetansemekling En viktig erfaring er at de forskningsbaserte utviklingsprosjektene i næringslivet ofte sitter langt inne. Det er nødvendig med kunnskapsutviklende prosesser over tid der FoU-miljøene, næringslivet og virkemiddelapparatet samhandler og sammen utvikler forskningstema som er viktige for næringsutviklingen. Slike prosesser gjennomføres både i etablerte bedriftsnettverk, i samarbeid med flere bedrifter innen en bransje, eller i forhold til enkeltbedrifter. Forutsetningen for å lykkes med slike prosesser er langsiktighet i arbeidet og at det etableres et tett faglig og operativt samarbeid mellom forskningsmiljøene regionalt. En viktig utfordring er å bryte ned barrierer mellom kunnskapsmiljøene og næringslivet, men også å etablere en kultur i næringslivet for at det er nødvendig å delta i slike kunnskapsutviklende prosesser og skape en mer forskningsbasert næringsutvikling. Dette forutsetter en fleksibel og ubyråkratisk bruk av virkemidlene i innovasjonsarbeidet basert på kjennskap til de regionale forhold, regional kultur og de regionale aktørene. Det må gis rom for eksperimenter, men samtidig etableres gjennomsiktighet i bruken av virkemidlene og felles læringsarenaer som sikrer kritisk refleksjon rundt bruken. Disse erfaringene er bakgrunnen for at vi nå vil satse på å involvere både næringshagene, Kunnskapsparken Origo og de samiske kompetansemiljøene bedre inn i kompetansemeklingsarbeidet, og at vi legger så stor vekt som vi gjør på å skape et bedre nettverk mellom FoU-miljøene og de viktigste kompetansemiljøene i regionen. 3.2 Valg av hovedinnsatsområder for nettverks- og mobilitetstiltak I avsnitt 1.2 har vi vist hvordan regionale strategier danner utgangspunkt for valg av innsatsområder. I tillegg til denne strategiske forankringen har det vært tre hovedkriterier når vi innenfor de vedtatte satsingsområdene i regionen har valgt innsatsområder i VRI: å velge områder der samarbeidet mellom næring og regionalt FoU-miljø kan bety mye for å bringe utviklingen framover å velge områder der VRI-arbeidet kan bygge opp under eksisterende satsinger å velge noen områder der samarbeidet med nasjonale og internasjonale FoU-miljø kan skape grunnlag for næringsutvikling og for styrking av regionale FoU-miljø Et viktig hensyn har også vært å gi bidrag til den nasjonale nordområdesatsingen. Når vi ikke prioriterer kulturnæringene som et eget satsingsområde i VRI Finnmark er det altså ikke fordi kulturnæringene ikke er viktig for Finnmark, men fordi vi vurdere det slik at forskningsbehovet i utviklingen av matnæringene og energirelaterte næringer er betydelig høyere. Det er dessuten gjensidige ringvirkninger mellom satsingen på regionale matressurser, reiselivssatsingen og satsingen på kulturnæringer. Når vi velger å ta med innovasjon på små steder er det ikke direkte begrunnet ut fra strategiområdene i de vedtatte planene, men mer ut fra at terrenget innovasjonsarbeidet i Finnmark skal foregå i kan gi spesielle bidrag til forskningen om innovasjoner og kunnskapsutvikling i et nordområdeperspektiv Matfylket Finnmark nordområdenes matressurser for et internasjonalt marked Matproduksjon har lange tradisjoner i Finnmark, men fiskeindustrien har opplevd betydelige problemer der tradisjonell industriproduksjon har møtt både råstoffproblemer og konkurranse fra lavkostland. Det arbeides nå med både å sikre råstoffgrunnlaget gjennom sjø- og landbasert oppdrett Vedlegg til søknad 6

7 og levende lagring og med å få fram nye produkter av fylkets tradisjonelle råstoffer. Nedenfor nevnes en del konkrete initiativ: Det er tatt flere initiativ fra næringslivets side for å styrke forskningen knyttet til sjø- og landbasert oppdrett av torsk og oppforing/mellomlagring av torsk og andre arter. Sjømatklynge Nord har arbeidet for å skape næring av nye råstoffer som blåskjell og kråkeboller. Arbeidet ble drevet i tett kontakt med forskningen, og det gjenstår flere forskningsoppgaver for å videreføre arbeidet. Kongekrabben er etablert som nytt råstoff og aktørene i Varanger har skapt et nettverk for kvalitetssikring og salg. Nettverket etterspør forskning, blant annet knyttet til bestandsforvaltning og oppforing. Slowfood-satsingen på Sørøya representer en ny måte å øke verdien av råstoffet og en kopling mot reiselivsnæringen. Innovasjon Norge har gjennom flere år arbeidet med programmet Sjømat fra Finmark som er et nettverk der næringslivet er sterkt representert i ledelsen. Sjømat fra Finnmark kan utvikles til et samlende program der aktører fra det avsluttede Arenaprosjektet Sjømatklynge nord, nettverket av krabbefiskere og produsenter i Varanger, lakseoppdrettere og bedrifter som arbeider med oppdrett av torsk og nye arter kan finne sin plass. For andre året gjennomføres et kompetansehevingsprogram for sjømatnæringen. Nytt av året er at også personer som representerer reinnæringen er med. Vi har flere bedrifter som har basert seg på foredling av utmarksprodukter og råvarer fra rein og innlandsfiske og nye produkter fra jordbruket. Her er det større muligheter enn det som er utnyttet og det er behov for forskning og mulighetsstudier for å utvikle produkter og mobilisere nye aktører. Dette er altså et området der det er mange initiativ og nettverksbestrebelser. VRI sin oppgave vil være å spille på disse initiativene og bidra til at det settes i gang relevante forskningsprosjekter for de samarbeidende næringsaktørene. I noen grad vil det også være å bidra til å kople satsinger som i dag ikke er koplet, for eksempel innen ulike initiativ for oppdrett av torsk. Mange aktive bedrifter med erfaringer fra nettverksarbeid og stort behov for forskning og kunnskapsutvikling gir mange muligheter for kompetansemeklingstiltak, mobilitetstiltak og forskning knyttet til produktutvikling, ressurstilgang og marked. På matområdet vil vi også arbeide overfor de ufødte næringsliv. Dette er et område hvor nye muligheter og nye trender står i fokus. Vi ønsker å bruke foresight-metoder for å avdekke og formidle de nye mulighetene overfor næringsaktører, for eksempel innen landbruk og fiske. Det er snakk om å skape nye næringsaktører eller få eksisterende til å endre produksjon. Da kan en ikke i samme grad vente at disse skal etterspørre forskning som eksisterende industri. Det er viktig å etablere arenaer og nettverk for å formidle de nye muligheten som forskning avdekker, og sette i gang større prosjekt for flere aktører med likeartede problemstillinger. Dette så vi under arbeidet med Sjømatklynge Nord der FoU-oppgavene ble utviklet av nettverket. Det gjenstår noe arbeid med å systematisere FoU-arbeidet fra Sjømatklynge Nord for å få fram manualer for blåskjelldyrking og kråkebollefangst. Dette området vil også gi problemstillinger til forskningsdelen av VRI. Arbeidet vil gi empiri til å utvikle ny kunnskap om hvordan klustersamarbeid kan etableres i nye næringer og mellom aktører fra ulike sektorer (marin sektor og reiselivet for eksempel) Energifylket Finnmark næringsutvikling av nordområdenes energiressurser Innsatsen på dette området må sees i sammenheng med å etablere en PetroArena Nord med utgangspunkt i Hammerfest- og Kirkenesmiljøene. Formålet med arenaen er å bidra til regional Vedlegg til søknad 7

8 verdiskaping gjennom et tettest mulig nettverk mellom nøkkelbedrifter på ulike nivåer i verdikjeden (operatører, leverandørindustri, underleverandører osv.), FoU og utdanningsmiljøer, samt virkemiddelaktørene. En slik arena vil definere problemstillinger og krav til de ulike aktørene i nettverket og med dette utgangspunktet foreslå nødvendige tiltak som for eksempel spesifikke FoUoppdrag, oppgaver for utdanningsaktørene, rekrutterings- og opplæringssamarbeid mellom næringsaktørene mm. Det skal leveres en arenasøknad til fristen 22, juni i år. For å styrke samarbeidet i PetroArena Nord ønsker vi å bruke virkemiddelet dialog og bred medvirkning for å utnytte partene i arbeidslivet sine krefter til å utvikle samarbeidet og se mulighetene som ligger i det. Dette er strategisk viktige næringer med en del store arbeidsplasser der LO er godt representert. Det gir en god mulighet til å utvikle arbeidsmåter der også arbeidstakerne mobiliseres for en aktiv rolle i innovasjonsprosessene og der en kan utnytte deres regionale nettverk til å skape samarbeid mellom virksomheter som ligger langt fra hverandre. I et framtidig arenasamarbeid på dette feltet ville det regionale forskningssystemet være det svake leddet i trekanten. Regionen har ennå ikke noe forskningsmiljø som kan spille en aktiv rolle, faglig sett, fordi vi har relativt liten kompetanse innen de mest aktuelle fagområdene. Derfor ønsker vi å utnytte mobilitetsfremmende virkemidler på en kanskje utradisjonell måte ved å la forskere fra regionen hospitere i aktuelle miljø i Stavangerregionen og fagfolk fra forskning og næringsliv derfra bidra som prof. II ere i våre FoU-miljø. Vi har et godt utgangspunkt for dette gjennom samarbeidsavtalen mellom Norut NIBR Finnmark og IRIS i Stavanger og samarbeidet i EnergiCampus Hammerfest. Etablering av EnergiCampus Hammerfest har en klar kopling til arbeidet med PetroArena Nord. EnergiCampus Hammerfest skal utvikles i et samarbeid mellom Statoil, NTNU, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger og høgskolene i Narvik, Tromsø og Finnmark. Det skal blant annet utdannes mastergradskandidater innen petroleumsrelaterte fag. Dette er et viktig middel for å trekke nasjonale kompetanseinstitusjoner inn i arbeidet med å bygge opp regional kompetanse for å skape ringvirkninger av energiressursene i regionen og det kan utnyttes av Høgskolen i Finnmark og Norut NIBR til å styrke sin kompetanse på de aktuelle fagområdene. I Alta arbeides det med å utvikle en klynge blant bygge- og anleggsbedriftene som blant annet har gjort det godt når det gjelder å oppnå oppdrag i samband med Snøhvitprosjektet. Dette er en viktig del av arbeidet med å skape ringvirkninger av energiressursene i fylket og bør derfor inkluderes i dette satsingsområdet. Finnmark er i ferd med å komme i en unik situasjon ved at store utbygginger innenfor olje og gass og den generelle optimismen i samfunnslivet fører til økt byggevirksomhet. Dette dreier seg både om boliger, næringsbygg og spesialiserte anlegg. Det har over tid blitt utviklet flere sterke bedrifter innen ulike nivå av bygge- og anleggsnæringen (håndverkere, entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter mv). I dette arbeidet vil det være behov for en del FoU-innsats, særlig når det gjelder kartlegging av status og utviklingsmuligheter. Utover dette, vil prosjektet gi muligheter til å styrke FoU-sektorens kompetanse innen ingeniørfag, bygg og anlegg. Dette er områder hvor FoU-miljøet i Finnmark ikke har lange tradisjoner, men hvor man må bygge seg opp for å kunne imøtekomme næringens krav. Det vil derfor også på dette området være særlig aktuelt med nettverk til andre fagmiljø nasjonalt og internasjonalt. 3.3 Tre viktige støtteområder I tillegg til hovedinnsatsområdene definerer vi aktiviteter innen tre viktige områder for å støtte opp om hovedinnsatsområdene, for å støtte det pågående arbeidet i ReiselivsArena Finnmark og for å utvikle ny kunnskap om vilkårene for innovasjon i Finnmark. Vedlegg til søknad 8

9 3.3.1 Infrastruktur og attraksjoner for nordlig reiseliv Dette er et område som vi vil satse på fordi det supplerer satsingen innen ReiselivsArena Finnmark. Infrastrukturbedriftene og attraksjonen er viktige i den totale reiselivssatsingen. Det er interesse for å fornye besøksundersøkelsene og se på informasjonsformidling til cruiseturistene og Nordkappturismen ellers. Blant annet har Sparebank1 Nord-Norge gitt høgskolen 1,2 millioner til å gjennomføre brukerundersøkelser innen sommerturismen, vinterturismen og konferansemarkedet. Arbeidet drives i samarbeid med ReiselivsArena Finnmark og Finnmark Reiseliv. VRIprogrammets virkemiddel for regionale læringsarenaer kan brukes i formidlingsarbeidet. Denne delen av turismen har en del sterke aktører som bør kunne ha interesse av et mer organisert samarbeid med FoU-miljøene med sikte på å utvikle nye bedriftsinitierte innovasjonsprosjekter. Reiselivsnæringen har også vært en viktig næring for bruk av mobilitetsfremmende tiltak som SMB-K ordningen, vi har støttet studentoppgaver med problemstillinger for næringslivet og anvendt kompetansemeklingsmidler i reiselivsbedrifter. En måte arbeidet på dette området kan støtte opp om hovedsatsingsområdet Matfylket Finnmark er gjennom å se på muligheter som ligger i koplingen mellom marin sektor og reiselivet. Det kan dreie seg om alt fra utvikling av fisketurisme til å utvikle samarbeidsformer der reiselivet utnyttes bedre i markedsføringen av marine matprodukter fra Finnmark, samtidig som høykvalitets matprodukter og arrangement knyttet til de marine næringer bidrar til å styrke turistenes opplevelser i Finnmark. Dette er tema for et innsendt EU-prosjekt til 7. rammeprogram Regions of Knowledge. Dersom dette ikke får støtte vil vi utnytte nettverk som Innovating Regions in Europe (IRE) til å etablere internasjonalt samarbeid knyttet til dette tema og eventuelt utvikle søknader for seinere utlysinger. Samarbeidet innen reisleivssektoren har pågått lenge i Finnmark. Det vil være lærerikt å foreta en internasjonal benchmarking av dette samarbeidet med sikte på at vi kan bli enda bedre. Denne bør skje i 2008 slik at en kan dra nytte av resultatene i Arena-arbeidet Grensefylket Finnmark - forretningsutvikling og samarbeid med Russland Det er etablert et samarbeid mellom Technopark Apatity, Kirkenes Næringshage, Høgskolen i Finnmark og Høgskolen i Bodø sammen med en rekke andre norske og russiske aktører om å etablere Barents Business Park (BBP) med følgende elementer: Barents International Management Forum Barents Innovation School (norsk russisk entreprenørutdanning) Barents Incubator (inkubator for norsk/russisk forretningsutvikling) BBP er ikke fullfinansiert og kan ikke finansieres gjennom VRI fordi kostnadene er for høye, men muligheten i forhold til Russland vil være en del av foresightarbeidet i VRI og vi vil lage læringsarenaer knyttet til forretningsutvikling med Russland som kan være starten på Barents International Management Forum. Vi vil også se etter muligheter for mobilitetsfremmende tiltak i forhold til russisk næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Ønsket om å utvikle forretningssamarbeid med Russland har ført til at Høgskolen i Finnmark etablerer en egen Campus Kirkenes med flere studietilbud fra og med studieåret 2007/2008 (i tillegg til de studiene som hittil har vært drevet desentralisert). Spesielt viktig er Bachelor i border business studies og Norsk for utenlandske studenter. Denne etableringen kan sees i sammenheng med høgskolens SHP-søknad innen temaet Border Tourism. Arbeidet med dette deltemaet støtter opp om hovedinnsatsområdet Energifylket Finnmark idet et viktig element i dette arbeidet vil være å styrke vår konkurransedyktighet overfor det russiske petroleumsmarkedet. Vedlegg til søknad 9

10 3.3.3 Innovasjon på små steder Her er det gjennomført en god del i Finnmark de siste årene, men det er ikke gjort så mye for å oppsummere kunnskapen og skape koplinger mellom de ulike satsingene. (Kreative bygder, slowfood i Sørvær, bygdeutviklingsprosjekt, Husbankens stedsutviklingsarbeid, Tana lokale utviklingsplaner, Høgskolen i Finnmark sine utviklingsverksteder med mer). Vi har et innspill til mobilitetstiltak der bedriften Leanfish i Kårhamn ønsker bistand til et lokalsamfunnsutviklingsprosjekt med sikte på å utvikle næringsvirksomhet i grenseflaten marin sektor og kulturbasert reiseliv. Forskningsmessig er det interessant å se om det er mulig å komme fra ulike stedsutviklingsmetoder (som det er forsket en del på) til hvordan en kan bygge mer permanente understøttende allianser mellom FoU-miljøene og steder med sikte på at de lokale ildsjeler og ressurspersoner kan få en permanent støtte over tid i arbeidet lokal innovasjon. Dette ville være et innsatsområde som støtter opp om særlig mat og reiselivssatsingen og skape en arena for synergi mellom reiselivet og marin sektor. Det samme gjelder motsatt vei: Arbeidet med å skape ny utnyttelse av matressurser vil gi anledning til deltakende observasjon av hvordan innovasjoner skjer på små steder og hvordan forskningsmiljøene kan være en støtte for utviklingsprosessene. 3.4 Valg av virkemidler for nettverks og mobilitetstiltak Her oppsummerer vi de aktuelle virkemidlene i VRI-programmet og diskuterer hvordan vi skal bruke dem Regional framtidskonferanse Som en start av det nye arbeidet med VRI ønsker vi å gjennomføre en regional Foresightkonferanse. Ved siden av å markere oppstarten på VRI vil den også markere starten på arbeidet med en hovedrevisjon av RUP for Mulig tidspunkt kan være slutten av august eller begynnelsen av oktober. Vi vil bruke både eksterne og regionale krefter når det gjelder innledninger og foreberedelsen av en slik konferanse, som også vil fungere som en startkonferanse og synliggjøring av VRI-prosjektet i regionen Kartlegging av regionale FoU-ressurser Her er det i 2006 gjennomført registrering og analyse i samband med strategiene for høyere utdanning og forskning i Finnmark. Omfattende kartlegging av regionens FoU-miljø er ikke nødvendig, men det kan være et poeng å synliggjøre FoU-miljøene bedre overfor næringslivet. Derfor vil det bli utarbeidet en presentasjon av aktuelle forskere som er aktuelle for å bidra innen satsingsområdene i de regionale FoU-miljøene, men korte cv er og kontaktadresser. Dette har vært etterspurt av næringslivet idet de ofte ønsker å forholde seg til enkeltpersoner og bruke disse som inngangsport til FoU-miljøene. Resultatet presenteres på nettet og i form av en brosjyre Benchmarking av samarbeidet og kompetansen i regionen Her foreslår vi konkret en benchmarking av arbeidet nettverksarbeidet innen reiselivet i regionen som et bidrag til Arenaprosjektet Dialog og bred medvirkning i bedrift, nettverk og region Her foreslår vi under innsatsområdet Energifylket Finnmark at LO, NHO og forskningsmiljøene går sammen om å utvikle ideer og metoder for hvordan partene i arbeidslivet kunne spille en mer aktiv rolle i å utvikle entreprenørskap og innovasjonsprosesser i regionens næringsliv. I 2007 vil en slik aktivitet få karakter av å være et forprosjekt med sikte på at en i 2008 og 2009 legger opp en målrettet innsats for å styrke samarbeid og innovasjoner i PetroArena Finnmark og i BA-næringene. Vedlegg til søknad 10

11 3.4.5 Regional foresight I tillegg til den regionale framtidskonferansen vi har foreslått høsten 2007 ønsker vi å bruke foresight-metoder som arbeidsmetode også innen hovedsatsingsområdene. Konkret har vi foreslått det innen området Matfylket Finnmark for å få fram og formidle trender og potensial overfor næringsaktører innen denne matsektoren, men temaene energi og reiseliv er også høyst aktuelle Kompetansemekling Dette er en videreføring av de aktivitetene som har ligget hos Norut NIBR Finnmark de to siste årene for å mobilisere bedrifter til FoU-aktivitet ved hjelp av et meglerkorps. Vi foreslår at en i dette arbeidet utvider samarbeidet og trekker både Høgskolen i Finnmark, Samiske kompetansemiljø, næringshagene i fylket og investeringsselskapene (Origo/Hammerfest Invest) mer aktivt inn i arbeidet med å gjennomføre denne aktiviteten. Dermed blir dette et viktig virkemiddel i VRIarbeidet som bidrar til å utvikle et konkret og målrettet samarbeid mellom viktige kunnskapsaktører, samtidig som det retter seg direkte mot å stimulere til og støtte opp om FoU-basert utviklingsarbeid i næringslivet Forprosjektmidler Dette virkemiddelet har en tett sammenheng med kompetansemeklingsarbeidet og vi vil også her mobilisere flere aktører til å utvikle interessante forprosjekt i bedriftene. Vi har fått informasjon om at Forskningsrådet, som en del av sin nordområdesatsing, planlegger å sette av regionale kvoter til bedriftsstyrte innovasjonsprosjekter. Disse skal disponeres regionalt i samarbeid med forskningsrådet. Derfor blir et viktig mål for vårt kompetansemeklingsarbeid og bruken av forprosjektmidler blir å få fram gode prosjekter for denne ordningen Personmobilitet Kandidatmobilitetsprosjekter. Omfanget av denne ordningen har til nå vært 3 bedrifter i året. Det har vært gitt kr i støtte til hver bedrift og kr til veiledningsarbeidet. Bedriften har vært i hovedsak fornøyde med ordningen, og vi har gradvis styrket koplingen til høgskolemiljøet når det gjelder gjennomføring. Her har vi dessuten et spesielt prosjekt der en kandidat fra Fiskerihøgskolen ønskes lokalisert til Båtsfjordmiljøet i 3 år. Dette vil være et mobilitetstiltak i 2007, men kan fra 2008 også delfinansieres gjennom de bedriftsinitierte FoU-prosjektene det skaper. Studentmobilitetsprosjekter er tenkt som en ordning der studenter gjør arbeid innenfor FoUprosjekter som gjennomføres i samarbeid med bedrifter som også involverer en forsker. Innenfor næringsrettet høgskolesatsing har dette vært praktisert litt mer liberalt i og med at en har gitt mindre støttebeløp og premiert studentprosjekter som tar utgangspunkt i bedrifters behov og løser konkrete oppgaver for dem uten at det nødvendigvis har vært forskningsprosjekt. Dette har bidratt til å øke antallet studentoppgaver med utgangspunkt i næringslivets behov. Vi ønsker å eksperimentere med å utvikle gode studentmobilitetstiltak. Mobilitetsordninger rettet mot erfarne forskere - Omvendt forskermobilitet. Vi har ikke særlig erfaring med dette virkemiddelet i det arbeidet som har vært drevet hittil. Gjennom næringsrettet høgskolesatsing har det vært brukt noen midler til å støtte forskeres samarbeid med bedrifter og noen midler til å støtte bruk av folk fra næringslivet i undervisningen, først og fremst til enkeltforelesninger. Vi mener det er behov for denne type mobilitetsordninger, men at det kan være behov for å finne tilpassede retningslinjer for bruken av dem ut fra de muligheter og behov en har i Finnmark. Vi er for eksempel usikre på om det finnes aktuelle kandidater til professor II stillinger, men ser at det er behov for å kunne sende forskere fra våre miljø til bedrifter og fagmiljø for eksempel i Stavangerområdet for å kunne utvikle kompetanse til støtte for arbeidet med Energifylket Finnmark. Vedlegg til søknad 11

12 3.4.9 Regionale læringsarenaer RUP-partnerskapets rolle som eier og ansvarlig for VRI-prosjektet vil bidra i den regionale læringsprosessen. Vi bør likevel legge opp til å ha minst en læringssamling i året. Det vil gi en mulighet for å etablere nærmere kontakt med regioner som arbeider med liknende spørsmål som i Finnmark og kan i tillegg til læringsmulighetene gi grunnlag for videre samarbeid. Målet må være også å kunne trekke inn internasjonale samarbeidspartnere etter hvert Deltakelse i europeisk og nordisk regionalt samarbeid Som nevnt ovenfor er det sendt inn en søknad til 7. rammeprogram, delprogram Regions of Knowledge. Gjennom arbeidet med søknaden har vi fått en rekke interessante kontakter som vi ønsker å følge opp videre. Det bør legges inn midler til det og til å forberede søknader også for senere runder. Vi ønsker å arbeide blant annet gjennom nettverket Innovating regions of Europe (IRE) og må også sette av ressurser til å se på mulighetene som ligger i rammeprogrammet for innovasjon og konkurransedyktighet (CIP) og Nordic Innovation Center (NICe) Strategiske kompetanseutviklingsprosjekter ved instituttene (SKI) Allerede i dag foregår det denne type forskning ved Norut NIBR Finnmark. Det strategiske instituttprogrammet Virkemiddelutvikling i regional næringspolitikk har klar forbindelse med tema som er aktuelle i VRI-arbeidet. I samband med åpningen av Kunnskapsparken høsten 2007 skal det holdes en konferanse om den statlige nordområdesatsingen iverksetting i en regional kontekst Strategiske høgskoleprosjekter Høgskolen har for tiden tre prosjekter til vurdering. De er følgende, i prioritert rekkefølge: 1. The construction and negotiation of borders et prosjekt om grenseturisme 2. Å bli lærer i Nord veiledning som virkemiddel til økt profesjonsutvikling og danning i yrkesutøvelsen 3. Teknologi og design som en kompetanseskaper for en fremtid i nord Avgjørelse faller i løpet av våren slik at det er for tidlig å si om og hvordan Høgskolen i Finnmark kan kople SHP-arbeidet opp mot VRI Oppsummeringstabell Virkemiddel Arbeidet med innsatsområdet Innovasjon på små steder vil ha karakter av å være oppsummering og systematisering av erfaringer og ha karakter av en læringsprosess. Samtidig må det settes av midler til forsøk og kontaktvirksomhet mellom lokale utviklingsmiljø/utviklingsaktører og FoUmiljøene. Nordområdenes matressurser Næringsutvikling av nordomr. Naturres. Infrastr. og attr. for nordlig reiseliv Forr. utv. og samarb. med Russland. Innova sjonpå små steder Fellesaktiviteter Totalt 2007/09 Regional fremtidskonferanse X 200 Kartlegging av FoU-ressurser X 100 Benchmarking av samarb. X 300 Dialog og bred medvirkning X 900 Regional foresight X X X X 600 Kompetansemekling X X X X 1700 Forprosjektmidler X X X X 1700 Personmobilitet X X X X X 1700 Regionale læringsarenaer X X X X X X 500 Europ. og nordisk samarb. X X X X X X 300 Prosjektledelse og formidling X X X X X X 2100 SUM Vedlegg til søknad 12

13 4 Forskningens rolle i den regionale VRI-satsingen 4.1 Forskningens rolle som understøtter av innsatsområdene Vi har valgt de satsingsområdene der vi mener forskningen kan spille den viktigste rollen for næringsutvikling og innovasjoner og innenfor hvert av satsingsområdene beskrevet noen av forskningsutfordringene. 4.2 Forskning om utvikling og innovasjon i Finnmark Innovasjonsarenaen i Finnmark har forandret seg betydelig de senere år. Dette er dels en følge av at ansvaret som regional utviklingsaktør er blitt tydeligere, men er også et resultat av institusjonelle endringer som har skapt nye aktører på innovasjonsarenaen. I Finnmark er det et særtrekk at vi har fått Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen som har skapt nye rammevilkår for samspillet mellom fylkeskommunen og de samiske utviklingsaktørene. Finnmarkseiendommen styres av fylkeskommunen og Sametinget i samarbeid og står nå foran å utvikle en egen næringspolitikk. Et annet trekk er framveksten av næringshagene, kraftlagenes økte rolle som både investorer og aktører på bredbåndsmarkedet, investeringsselskaper som Origo Nord og Hammerfest Invest (med blant annet kraftlagskapital i ryggen). I Indre Finnmark har vi fått Indre Finnmark Utviklingsselskap og Indre Finnmark Investeringsselskap. VRI Finnmark har som ambisjon å forandre innovasjonsarenaen ytterligere og skape et nytt og tettere samspill mellom aktørene. Partnerskapet er derfor opptatt av at forskningsmiljøene interesserer seg for særlig tema 1 og tema 2 i det Forskningsrådet holder fram som aktuelle forskningstema knyttet til VRI. Det er behov for forskning som ser kritisk på forutsetningene for regional innovasjon og på hvordan de ulike regionale aktørene agerer og makter å gå inn i konstruktiv regional samhandling. Partnerskapet er også opptatt av at de særegne vilkårene for innovasjon i Finnmark blir studert, der utgangspunktet er naturressursbasis, små virksomheter og innovasjon på små steder, og hvordan en kan skape klynger og klyngeliknende prosesser i et såpass geografisk spredt næringsliv som regionen har. Partnerskapet skal være med å finansiere denne forskningen og forskningen skal spille en viktig rolle i de kritiske refleksjoner som skal danne grunnlaget for læringsprosessene underveis. Derfor er det viktig at partnerskapet deltar i utviklingen av problemstillingene. Vi anbefaler derfor at det i første omgang søkes om et forprosjekt, slik at en får mer tid til sammen å utvikle hovedprosjektet som skal følge VRI-arbeidet og bruke praksisen som utvikles som forskningstema. Vi tror også det er riktig å søke forskningssamarbeid med miljø utenfor regionen i dette arbeidet og bruke høsten 2007 på å finne aktuelle samarbeidspartnere. 5 Relasjoner og dynamikk innenfor VRI-satsingen VRI Finnmark vil representere et stort løft når det gjelder å videreutvikle relasjonene mellom kompetanseaktørene i Finnmark. Det legges opp til å utvikle det som i dag er Nettverk Finnmark (Næringshagene, Inkubator Nord, fylkeskommunen og IN) til å bli et FoU-nettverk som omfatter høgskolene og forskningsmiljøene i fylket. Et annet viktig mål er å styrke kontakten med andre nasjonale FoU-miljø som arbeider i Finnmark. Slik vi har lagt opp tiltakene og arbeidet med VRI Finnmark vil det bygge opp under arbeidet i ReiselivsArena Finnmark både gjennom i støtteområdet infrastruktur og attraksjoner for nordlig Vedlegg til søknad 13

14 reiseliv, men også gjennom at det er aktiviteter innen de øvrige satsingsområder som støtter opp om reiselivssatsingen i fylket. Dette er viktig i et målrettet arbeid for å etablere et Norwegian centre of Expertice (NCE) innen reiseliv i Finnmark. Bedriftene i en Inkubator Nord vil kunne være aktuelle for flere av virkemidlene innen VRI, nettopp fordi de representerer nyskapende bedrifter i faser med stor vekt på utvikling. Derfor vil Inkubator Nord være en sentral samarbeidspart for å få koplet virkemidlene direkte mot enkeltbedrifter med utviklingsbehov. Aktuelle tiltak kan for eksempel være støtte til mentor- og rådgivingstilbud, kopling til relevant FoU-kompetanse og bistand til samarbeid med FoU-miljø. Et mål med å anvende foresight-metoder og gjennomføre læringssamlingene både regionalt og i samarbeid med andre regioner er å opprettholde kritisk refleksjon og dynamikk i arbeidet. 6 Nasjonal og internasjonal orientering Av plasshensyn oppsummerer vi nedenfor bare punktvis viktige momenter fra søknaden som beskriver den nasjonale og internasjonale orienteringen: Nasjonal orientering mot petroleums og energifaglige miljø knyttet til arbeidet med Energifylket Finnmark og EnergiCampus Hammerfest Arbeidet med både Reiselivsarena Finnmark omfatter nasjonalt og internasjonalt samarbeid. VRI vil kople seg tett opp mot dette. Nasjonal og internasjonal orientering i forskningsprosjektet Samarbeid med Russland knyttet til satsingen i Kirkenes/BIS/Barents Næringshage og satsingen innenfor petroleum og energi. Søknad om samarbeid innenfor Regions of Knowledge. Hvis søknad ikke går i gjennom skal vi arbeide videre med det kontaktnettet som er skapt gjennom forberedelsene. Nasjonal orientering mot leverandørindustrien innen bygg- og anlegg/olje- og gassindustri. 7 Læring og suksessfaktorer 7.1 Læringsarenaer Et utvidet Nettverk Finnmark som læringsarena ved siden av RUP-partnerskapets oppfølging av prosjektarbeidet. Årlige læringssamlinger hele RUP-partnerskapet (og fylkestinget/nærings og samferdselsutvalget) sammen med minst en annen region. Forskerfellesskapet knyttet til FoU-delen av VRI vil også invitere inn eksterne aktører 7.2 Suksessfaktorer Gjennomføringen av VRI Finnmark skal gjøre fylket til en foregangsregion når det gjelder tett samarbeid mellom offentlige myndigheter, forskningsmiljøene og næringsliv. Finnmark har gjennom sitt strategiarbeid for forskning og høyere utdanning begynt sitt arbeid med å ta større ansvar for utviklingen av forskningen i regionen. En viktig suksessfaktor vil være at samarbeidet mellom fylkeskommunene og forskningsmiljøene utvikler seg til å bli tett og tillitsfullt. Det kan være aktuelt å ha felles stillinger i samband med VRI-prosjektet. En annen suksessfaktor er samarbeidet mellom forskningsmiljøene og de andre kunnskapsmiljøene i fylket. Vi vil derfor legge stor vekt på videreutviklingen av Nettverk Finnmark til et reelt FoUnettverk. Begge disse suksessfaktorene har sammenheng med at aktørene prioriterer samarbeidsbestrebelsene og setter av tilstrekkelig ressurser til dette, særlig i startfasen. Vedlegg til søknad 14

15 Samarbeidet i Hammerfest knyttet til EnergiCampus Hammerfest er svært viktig for å utvikle og dra nytte av kontakt med forskningsmiljø utenfor regionen. Dermed blir det også en viktig suksessfaktor på dette området. Vi vil legge stor vekt på å motivere de regionale miljøene til å prioritere dette. På samme måte er det viktig å utvikle et reelt samarbeid med russiske miljø om næringsutvikling knyttet til satsingen i Kirkenes på Barents Business Park. De to sistnevnte suksessfaktorene er i noen grad avhengig av at EnergiCampus Hammerfest og Barents Business Park oppnår annen ekstern finansiering, og slik sett også risikofaktorer. Derfor er det viktig at en ser på det faglige innholdet og potensialet i disse satsingene og går inn for å etablere samarbeidsrelasjoner med de aktuelle aktørene uavhengig av når de fysiske etableringene blir realisert. Det er også en utfordring til eksterne aktører og regionale myndigheter om å arbeide aktivt for å få realisert disse prosjektene. 8 Kostnader og finansiering Oppsummering av kostnader og finansieringsfordeling Ut fra det som er skrevet ovenfor får vi følgende foreløpige kostnadsoverslag, der vi i oversikten også gir forslag til finansieringsforedelingen: Virkemiddel SUM Finansiering NFR Egne Andre off Privat Regional framtidskonferanse Kartlegging av reg. FoU-ressurser Benchmarking av samarbeidet Dialog og bred medvirkning Regional Foresight Kompetansemekling Forprosjektmidler Personmobilitet Regionale læringsarenaer Europeisk og nordisk samarbeid Prosjektledelse og formidling Medvirkende bedrifter vil også bidra med egenandeler. Det vil imidlertid bli svært komplisert å forhåndsberegne dette. Tar vi med bedriftenes innsats må også totalsummene økes betydelig. I privat finansiering har vi bare tatt med det som vi forventer vil kunne inngå i prosjektregnskapet for VRI direkte. Vadsø/Alta, 15. mai 2007 For Finnmark fylkeskommune For Norut NIBR Finnmark/Høgskolen i Finnmark Marit Helene Pedersen (sign.) Næringssjef Lars Krogh FoU-koordinator Vedlegg til søknad 15

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Høgskole Universitet Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro)

Høgskole Universitet Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro) NIFU SKRIFTSERIE 13/2004 Per Hetland (red.) Høgskole Universitet Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro) Innspill til Forskningsrådets utvikling av en næringsrettet satsing overfor universitetene og høgskolene

Detaljer

Innlandsfisk i Finnmark

Innlandsfisk i Finnmark Sluttrapport Juni 2011 Innlandsfisk i Finnmark Næringsrettet FoU- og kompetanseprosjekt Saga Svavarsdóttir Lise Haug Bioforsk Nord Nordnorsk kompetansesenter Holt Jan Idar Solbakken Samisk høgskole 2 Hovedkontor/Head

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

Det internasjonale Finnmark

Det internasjonale Finnmark Sentraladministrasjonen Politisk avdeling Vår dato: 20.4.2006 Arkivkode: 07;X80;&80 Gradering: Ugradert Vår referanse: 06/01193-7/LAEL Deres referanse: Utenriksdepartementet v/ Nordområdekoordinator Robert

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Prosjekt MøreAlliansen

Prosjekt MøreAlliansen Prosjekt MøreAlliansen Rapport fra forprosjektet Høgskulen i Volda Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Molde Til styringsgruppa for prosjekt MøreAlliansen Ved årsskiftet 2009/2010 ble prosjektet MøreAlliansen

Detaljer

Finnmark fylkeskommune ÅRSPLAN 2007. Ressurs RIK Region Finnmark

Finnmark fylkeskommune ÅRSPLAN 2007. Ressurs RIK Region Finnmark Finnmark fylkeskommune ÅRSPLAN 2007 Ressurs RIK Region Finnmark Behandlet av fylkesutvalget 4. desember 2006 Finnmark på tvers av samfunn og næringer... 5 1.1 Bolyst... 5 1.1.1 Markedsføring av Finnmark...

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø En rapport fra VRI-sekretariatet i Forskningsrådet Program Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI KOMPETANSEMEGLING -PROAKTIV

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer