VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK"

Transkript

1 Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune ser VRI-programmet som en mulighet til å realisere sentrale mål i de strategiene for næringsutvikling, kunnskapsutvikling og internasjonalt samarbeid som fylkeskommunen har utarbeidet i de senere årene. Økning av forskningen i og for næringslivet er et viktig virkemiddel. Vi vil konsentrere innsatsen om våre to viktigste ressursbaserte sektorer: Matsektoren og energisektoren. Innretningen på arbeidet vil vi la være slik at arbeidet med VRI bygger opp om utviklingen av Finnmark som opplevelsesfylke gjennom å legge opp til samarbeid med ReiselivsArena Finnmark. Vi vil bygge på og videreutvikle næringssamarbeidet med Russland og vi vil ta utgangspunkt i at små steder nødvendigvis må spille en viktig rolle i å virkeliggjøre mange av målene vi har, særlig innen matproduksjon og reiseliv. 1 Forankring og rolleavklaring 1.1 Forankringsprosessen Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge, Høgskolen i Finnmark, Norut NIBR Finnmark og nettverket av næringshager i Finnmark har gjennom de siste årene hatt et godt samarbeid om felles styring og gjennomføring av næringsrettet høgskolesatsing (nhs) og forskningsbasert kompetansemekling (FKM). Utgangspunktet for arbeidet med VRI er dermed et felles erfaringsgrunnlag fra disse prosjektene. Arbeidet med VRI ble første gang tatt opp på møte i det regionale partnerskapet 15. februar 2007 på grunnlag av utlysingsmaterialet, som ble offentliggjort samme dag. Foruten fylkeskommunen deltar Sametinget, Innovasjon Norge, Høgskolen i Finnmark, NHO, LO, Fylkesmannen, Fiskeridirektøren, Aetat, Kommunenes Sentralforbund, Finnmark Reiseliv, næringshagene i Finnmark og Barentssekretariatet i dette nettverket. På møtet den 15. februar ble det bestemt at den felles styringsgruppen for NHS og FKM, supplert med representanter for LO og NHO, skulle få ansvar for å utvikle søknaden. Nåværende prosjektleder for nhs og FKM ble sekretær i arbeidet. Denne styringsgruppen hadde møte 1. mars i samband med søkekonferansen som Forskningsrådet arrangerte på Gardermoen. Utkast til søknad har vært sirkulert per e-post underveis med partene i partnerskapet, og har også vært forelagt internt i partenes miljøer og diskutert med andre aktører som Origo Nord, Hammerfest Invest, Inkubator Nord, og næringshagene i Hammerfest, Nordkapp og Kirkenes. Avsluttende behandling har vært på møte i det regionale partnerskapet 8. mai. Partnerskapet står bak denne søknaden og vil delta i gjennomføringen på ulike måter. Flere vil være aktive partnere, men vi har ikke laget skriftlige avtaler om dette i samband med søknaden. 1.2 Forankring i regionale strategier Finnmark fylkeskommune arbeider ut fra en vedtatt regional utviklingsplan som dels konsentrerer seg om noen innsatsområder på tvers av samfunn og næringer (bolyst, kompetanse og innovasjon, IKT, infrastruktur og næringsutviklingsarbeid) og mer målrettet innsats for næringsutvikling under noen hovedoverskrifter som: Henry Karlsens pl 1, 9815 VADSØ, Saksbehandler: Marit Helene Pedersen, tlf: ,

2 Matfylket Finnmark tar utgangspunkt i at 14-16% av de sysselsatte i fylket arbeider innen primærnæringene og næringsmiddelindustrien. Fiskerinæringene er dominerende, men landbruk, reindrift, landbruksbasert foredling er viktig i mange kommuner. Det er også bedrifter som produserer mat fra andre lokale råvarer slik som vilt, innlandsfiske, bær og andre utmarksprodukter. Sentrale strategier innenfor dette området er å utnytte naturgitte kvalitetsfortrinn, utvikle nisjeprodukter, samle aktørene i nettverk på tvers av bransjer, arbeide aktivt med merkevarebygging samt å styrke kontakten med FoU-miljøene. Energifylket Finnmark baserer seg på Finnmarks rike ressurser både når det gjelder fornybar og ikke fornybar energi. En hovedstrategi er å stimulere til samarbeid om produktutvikling og innovasjon mellom bedrifter, petroleumsnæring og FoU-miljø gjennom nettverksbygging. Videre å arbeide for at de næringsmessige ringvirkninger blir størst mulig gjennom nærings- og leverandørutvikling. Grensefylket Finnmark. Finnmarks geografiske beliggenhet med grenser mot både Russland og Finland setter fylket i en særstilling. Strategien er å utnytte nærheten til Russland for å utvikle samarbeidet innen sentrale næringer som fiskeri og havbruk, petroleumsrelatert virksomhet og innen kultur og tjenesteyting. Opplevelsesfylket Finnmark. Turistnæringen har alltid vært viktig i Finnmark og fylket har flere viktige, nasjonale attraksjoner. Strategien er å styrke og utvikle Finnmark som reisemål, gjennom styrking av infrastrukturen og aktiv produktutvikling og markedsføring. Arbeidet har resultert blant annet i etableringen av ReiselivsArena Finnmark. Samarbeidet med Finland og Russland står sentralt. Kulturfylket Finnmark er viktig for innbyggernes trivsel i fylket, men skaper også ringvirkninger for andre næringer og fylket har ambisiøse planer om å utvikle kulturnæringene i seg selv. Det satses på å utvikle kompetanse og profesjonalitet i alle ledd og utnytte samisk kultur og levemåte til å skape positive bilder av fylket og som grunnlag for næringsutvikling. VRI-programmet tar utgangspunkt i disse hovedstrategiene, men vi konsentrerer arbeidet om innsatsområder der vi mener at forsknings- og utviklingsarbeid kan spille en spesielt stor rolle. Dette gjør at vi konsentrerer VRI-arbeidet rundt næringer som kan knyttes til Matfylket Finnmark og Energifylket Finnmark. Vi innretter arbeidet slik at det støtter opp om Arena-prosjektet vi har innen reiseliv og legger spesiell vekt på samarbeidet med Russland. Finnmark fylke har også utviklet en del andre strategier de senere år som har vært medvirkende både til prioriteringen av innsatsområder og valg av arbeidsmåter og tiltak i VRI-programmet. Finnmark vedtok våren 2007 Strategier for høyere utdanning og forskning Målet for forskningsdelen i denne er å ha FoU som bygger opp under samfunns- og næringslivsrettede muligheter i Finnmark og det settes opp fire innsatsområder: 1. Fremme nærings- og innovasjonsrettet forskning i Finnmark 2. Fremme og tilrettelegge for forskningssamarbeid i Barentsregionen 3. Videreutvikle samisk og internasjonal urfolksforskning 4. Stille krav til forskningsmiljøene knyttet til formidling av forskningsresultater Område 1 og 4 går rett på tema som VRI er egnet til å styrke. Område 2 har bidratt til vår prioritering av samarbeidet med Russland i VRI. Når det gjelder innsatsområde 3 ligger koplingen til VRI først og fremst i at vi legger vekt på tema som er viktige for utviklingen i samiske områder og trekker samiske miljø inn i arbeidet med VRI. I fylkestingets behandling av strategien blir VRI spesielt trukket fram som en mulighet til å få en mer aktiv bruk av forskningsresultater for å bedre innovasjonstakten og verdiskapingen i Finnmark, og til å skape arenaer for formidling av forskningsresultater. Fylkestinget påpeker spesielt Vedlegg til søknad 2

3 viktigheten av regionale FoU-fond, noe som også innebærer en styrking av fylkeskommunens evne til å initiere FoU og forvalte FoU-midler. Petroleumsstrategier for Finnmark , vedtatt i fylkestinget i desember 2005, har vært viktig for valget av energisektoren som et av innsatsområdene i VRI og innholdet i dette arbeidet. Den understreker også betydningen av å arbeide i forhold til Russland. Viktige satsingsområder er bedriftsutvikling på grunnlag av petroleumsnæringene, nærings- og industriutvikling, og å styrke den petroleumsrelaterte utdanning, kompetanseheving og forskning i Finnmark. Videre legger den stor vekt på samarbeidet med Russland. Strategien har gitt føringer for at det i VRI legges vekt på både å utvikle bygge- og anleggsnæringene i Alta, skape ringvirkninger av Snøhvit og utnytte EnergiCampus Hammerfest til å utvikle vårt regionale forskningsmiljø på petroleumsrelaterte tema. Internasjonale strategier , vedtatt i fylkestinget desember 2006, har gitt føringer for den internasjonale orienteringen i VRI-arbeidet. Samarbeidet med Russland er etablert som et eget arbeidstema i VRI og vi har konkrete mål når det gjelder å få til både nordisk og EU-samarbeid. Allerede i søknadsprosessen for VRI har vi prioritert også å søke EU-programmet Regions of Knowledge. Et gjennomgående trekk i strategiarbeidet i Finnmark er vektleggingen av likestilling og det å utnytte kvinners ressurser i nærings- og samfunnsutviklingen. Matsektoren, reiselivet og stedsutvikling er viktige arenaer for kvinners yrkesaktivitet og entreprenørskap i Finnmark. 1.3 Rolleavklaring Et av målene med VRI-arbeidet er at fylkeskommunen skal ta mer ansvar for forskningsfeltet og bli en mer kvalifisert forvalter av FoU-ressurser. Derfor står fylkeskommunen som prosjektansvarlig og administrativt ansvarlig. Norut NIBR Finnmark, Høgskolen og andre aktører vil bli tildelt egne delprosjekter som de administrerer. Prosjektledelsen ivaretas av Norut NIBR Finnmark AS med FoU-koordinator Lars Krogh ved Høgskolen i Finnmark som prosjektleder. På denne måten ivaretar vi det tette samarbeidet mellom hovedaktørene vi ønsker å videreutvikle. Vi regner med å ansette en prosjektleder/prosjektmedarbeider i løpet av høsten Det skal etableres et samarbeid med Samisk Høgskole både innen hovedprosjektet og i forskningsdelen av programmet. 2 Mål, delmål og målekriterier 2.1 Tre kunnskapsutfordringer som VRI skal bidra til å løse Hovedmål 1: Øke bedriftsinitiert FoU i Finnmark Både erfaringen hos Innovasjon Norge og strategien for høyere utdanning og forskning peker på at den mest sentrale utfordringen for næringsutviklingen i Finnmark er at det er så å si ingen forskning som utføres i bedrifter i Finnmark, og at bedriftene i alt for liten grad også tar initiativet til FoU. Mange av bedriftene er små og har problemer med å frigjøre tid og kapasitet til utviklingsoppgaver. Dette er på mange måter et paradoks fordi naturressursbaserte næringer har en rekke forskningsutfordringer knyttet til ressursforvaltning, kvalitetsutvikling av råstoff, produktutvikling, produksjon og marked. Dette understreker betydningen at man gjennom VRI skaper muligheter for oppsøkende virksomhet og legger til rette for felles satsing. Gjennom nettverksvirkemidlene og kompetansemeklingsvirkemidlene i VRI blir det viktig å sette bedriftene i stand til å utvikle forskningsoppgaver, komme i dialog med forskningsmiljøene og få tilgang til regional, nasjonal og internasjonal kompetanse for å gjennomføre nødvendige FoU-oppgaver. Vedlegg til søknad 3

4 Delmål: VRI Finnmark skal fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping i Finnmark gjennom regional samhandling, særlig mellom bedrifter og FoU-institusjoner. o Dette vil vi måle gjennom: At VRI spiller en aktiv rolle i arbeidet innen nettverket Sjømat fra Finnmark At VRI bidrar til etablering og utvikling av PetroleumsArena Nord At det er etablert et klustersamarbeid innen bygge- og anleggsnæringen med utgangspunkt i Alta At det er etablert et nettverk knyttet til høsting, produktutvikling og salg av lokale råvarer og matprodukter (Arbeidstittel: Matnett Finnmark ) At VRI supplerer og forsterker arbeidet i ReiselivsArena Finnmark Antall nettverksbegivenheter i regi av VRI VRI Finnmark skal danne grunnlaget for en forsterket, bedriftsrettet FoU-innsats i og for Finnmark ved at programmet styrker den bedriftsinitierte forskningen i regionen, bidrar til et tettere samarbeid mellom FoU-miljøene i fylket og til et mer utviklet samarbeid med nasjonale og internasjonale miljø. o Dette vil vi måle gjennom: Å registrere og måle en årlig økning i bedriftsinitierte FoU-prosjekt Økning i antall SkatteFUNN-prosjekt At det høsten 2007 utvikles minst to prosjekter for den nye regionale støtteordningen for bedriftsstyrte innovasjonsprosjekter VRI Finnmark skal bidra til styrket konkurranseevne, økt omsetning, økt markedsadgang og økt kompetanse hos bedriftene som deltar i utviklingsarbeidet. o Dette vil vi måle gjennom: At bedriftene som deltar i kompetansemeklingsprosjekt og/eller utviklingsprosjekt i VRI følges opp med spørreundersøkelser for å gi tilbakemelding om erfaringene med deltakelsen At vi etablerer NCE innen reiseliv innen utgangen av 2009 Bransjevise lønnsomhetsanalyser Hovedmål 2: Øke bredden i FoU-tilbudet til regionalt næringsliv Forskningsmiljøene i Finnmark kan nødvendigvis ikke utvikle spisskompetanse på alle områder. Vi har områder med nasjonal spisskompetanse, som for eksempel reiseliv, følgeforskning og forskning knyttet til urfolk og samiske spørsmål. Likevel er det behov for å styrke kompetansen innen en rekke områder som er viktig for næringsutviklingen, for eksempel innen ulike teknologiske fag. Det blir viktig å bruke VRI til å styrke kontakten med nasjonale og internasjonale miljø for å løse oppgaver for næringslivet i Finnmark. Delmål: FoU-miljøene i fylket skal aktivt samarbeide med andre nasjonale (og internasjonale) kompetansemiljøer for å løse oppgaver hvor regionen selv ikke har nødvendig spisskompetanse og der slike miljø kan bidra til å styrke kompetansen regionalt på strategisk viktige områder (f.eks.: teknologiske fag). o Dette vil vi måle gjennom: Kvalitet og omfang av samarbeidet knyttet til partnerne i EnergiCampus Hammerfest og Barents Business Park At vi enten får gjennomslag for søknad innen Regions of Knowledge eller etablerer konkret samarbeid med andre internasjonale miljø knyttet til oppgavene i VRI. Vedlegg til søknad 4

5 At vi i samarbeid med nasjonale partnere får etablert tilbud innen ingeniørfaglig utdanning i Hammerfest (petroleumsteknisk) og Alta (byggog anlegg under arktiske forhold) innen høsten Hovedmål 3: Styrke samordningen av FoU-arbeidet Det skjer mye forskning i Finnmark. Ikke bare av de regionale miljøene, men også nasjonale miljø som miljøinstituttene, Tromsø-miljøet, bioforskningsmiljøene osv. har mange prosjekter. Miljøene som forsker i Finnmark har for liten kontakt og det er mye kunnskap som utvikles som kan spille en rolle i næringsutviklingen, men som holdes i forskningsmiljøene. Arbeidet med nhs og kompetansemekling har bidratt til å gjøre det regionale FoU-miljøet mer enhetlig når det gjelder arbeid overfor næringslivet, men vi ønsker å bruke VRI til å komme videre når det gjelder å utvikle et forskningsnettverk som involverer både næringshagene og andre forskningsmiljø som arbeider i Finnmark. Høgskolen i Finnmark og Norut NIBR skal overfor næringsliv og forvaltning framstå som et enhetlig forskningsmiljø der en får tilgang til de samme tjenester uansett hvor en henvender seg. o Dette vil vi måle gjennom: At det etableres en ny samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Finnmark, Norut NIBR Finnmark i samband med flyttingen til kunnskapsparken At regionale miljø får en sterkere eierposisjon i Norut NIBR Finnmark At aktiviteten i VRI drives i fellesskap mellom de to institusjonene og at det er flere forskere som arbeider i begge institusjoner Finnmark skal utvikle seg til en kompetent regional forvalter av FoU-midler i samarbeid med Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge. o Dette vil vi måle gjennom: Etableringen av en regionalt styrt støtteordning fra 2008 av i samarbeid med Forskningsrådet At vi på regionalt plan får egne fagfolk innen FoU-administrasjon, gjerne i form av en regional representant for Forskningsrådet. At etterspørselen etter regionale midler til bedriftsinitierte FoU-prosjekt øker med 25 % fra 2008 til At Fylkeskommunen tar ansvar for å utvikle det nåværende Nettverk Finnmark til å fungere som et FoU-nettverk Finnmark som inkluderer forskningsmiljøene i regionen og bidrar til kontakt med miljø utenfor regionen som arbeider i Finnmark. At VRI prosjektets FoU bidrar i utviklingen av ReiselivsArena Finnmark. Næringshagene, Origo Nord/Kunnskapsparken og forskningsmiljøene skal samarbeide om å stimulere til forskning i og for næringslivet i Finnmark og sammen bidra til å skape innovasjon og læringsarenaer. o Dette vil vi måle gjennom: Inngått samarbeidsavtale mellom Høgskolen, Norut NIBR og Origo Nord/Inkubator Nord De kvantitative målene vi har satt opp knyttet til økning av bedriftsinitierte FoU-prosjekt ovenfor. At Høgskolen i Finnmark, Samisk Høgskole og Norut NIBR Finnmark inngår som aktive deltakere i det som i dag er Nettverk Finnmark At næringshagene utfører kompetansemeklingsfunksjoner og utvikler minst to bedriftsprosjekt hver i året. At det er etablert nye FoU-prosjekt knyttet til produktutvikling med utgangspunkt i primærnæringene Vedlegg til søknad 5

6 3 Gjennomføring 3.1 Erfaringer fra arbeidet med nhs og kompetansemekling En viktig erfaring er at de forskningsbaserte utviklingsprosjektene i næringslivet ofte sitter langt inne. Det er nødvendig med kunnskapsutviklende prosesser over tid der FoU-miljøene, næringslivet og virkemiddelapparatet samhandler og sammen utvikler forskningstema som er viktige for næringsutviklingen. Slike prosesser gjennomføres både i etablerte bedriftsnettverk, i samarbeid med flere bedrifter innen en bransje, eller i forhold til enkeltbedrifter. Forutsetningen for å lykkes med slike prosesser er langsiktighet i arbeidet og at det etableres et tett faglig og operativt samarbeid mellom forskningsmiljøene regionalt. En viktig utfordring er å bryte ned barrierer mellom kunnskapsmiljøene og næringslivet, men også å etablere en kultur i næringslivet for at det er nødvendig å delta i slike kunnskapsutviklende prosesser og skape en mer forskningsbasert næringsutvikling. Dette forutsetter en fleksibel og ubyråkratisk bruk av virkemidlene i innovasjonsarbeidet basert på kjennskap til de regionale forhold, regional kultur og de regionale aktørene. Det må gis rom for eksperimenter, men samtidig etableres gjennomsiktighet i bruken av virkemidlene og felles læringsarenaer som sikrer kritisk refleksjon rundt bruken. Disse erfaringene er bakgrunnen for at vi nå vil satse på å involvere både næringshagene, Kunnskapsparken Origo og de samiske kompetansemiljøene bedre inn i kompetansemeklingsarbeidet, og at vi legger så stor vekt som vi gjør på å skape et bedre nettverk mellom FoU-miljøene og de viktigste kompetansemiljøene i regionen. 3.2 Valg av hovedinnsatsområder for nettverks- og mobilitetstiltak I avsnitt 1.2 har vi vist hvordan regionale strategier danner utgangspunkt for valg av innsatsområder. I tillegg til denne strategiske forankringen har det vært tre hovedkriterier når vi innenfor de vedtatte satsingsområdene i regionen har valgt innsatsområder i VRI: å velge områder der samarbeidet mellom næring og regionalt FoU-miljø kan bety mye for å bringe utviklingen framover å velge områder der VRI-arbeidet kan bygge opp under eksisterende satsinger å velge noen områder der samarbeidet med nasjonale og internasjonale FoU-miljø kan skape grunnlag for næringsutvikling og for styrking av regionale FoU-miljø Et viktig hensyn har også vært å gi bidrag til den nasjonale nordområdesatsingen. Når vi ikke prioriterer kulturnæringene som et eget satsingsområde i VRI Finnmark er det altså ikke fordi kulturnæringene ikke er viktig for Finnmark, men fordi vi vurdere det slik at forskningsbehovet i utviklingen av matnæringene og energirelaterte næringer er betydelig høyere. Det er dessuten gjensidige ringvirkninger mellom satsingen på regionale matressurser, reiselivssatsingen og satsingen på kulturnæringer. Når vi velger å ta med innovasjon på små steder er det ikke direkte begrunnet ut fra strategiområdene i de vedtatte planene, men mer ut fra at terrenget innovasjonsarbeidet i Finnmark skal foregå i kan gi spesielle bidrag til forskningen om innovasjoner og kunnskapsutvikling i et nordområdeperspektiv Matfylket Finnmark nordområdenes matressurser for et internasjonalt marked Matproduksjon har lange tradisjoner i Finnmark, men fiskeindustrien har opplevd betydelige problemer der tradisjonell industriproduksjon har møtt både råstoffproblemer og konkurranse fra lavkostland. Det arbeides nå med både å sikre råstoffgrunnlaget gjennom sjø- og landbasert oppdrett Vedlegg til søknad 6

7 og levende lagring og med å få fram nye produkter av fylkets tradisjonelle råstoffer. Nedenfor nevnes en del konkrete initiativ: Det er tatt flere initiativ fra næringslivets side for å styrke forskningen knyttet til sjø- og landbasert oppdrett av torsk og oppforing/mellomlagring av torsk og andre arter. Sjømatklynge Nord har arbeidet for å skape næring av nye råstoffer som blåskjell og kråkeboller. Arbeidet ble drevet i tett kontakt med forskningen, og det gjenstår flere forskningsoppgaver for å videreføre arbeidet. Kongekrabben er etablert som nytt råstoff og aktørene i Varanger har skapt et nettverk for kvalitetssikring og salg. Nettverket etterspør forskning, blant annet knyttet til bestandsforvaltning og oppforing. Slowfood-satsingen på Sørøya representer en ny måte å øke verdien av råstoffet og en kopling mot reiselivsnæringen. Innovasjon Norge har gjennom flere år arbeidet med programmet Sjømat fra Finmark som er et nettverk der næringslivet er sterkt representert i ledelsen. Sjømat fra Finnmark kan utvikles til et samlende program der aktører fra det avsluttede Arenaprosjektet Sjømatklynge nord, nettverket av krabbefiskere og produsenter i Varanger, lakseoppdrettere og bedrifter som arbeider med oppdrett av torsk og nye arter kan finne sin plass. For andre året gjennomføres et kompetansehevingsprogram for sjømatnæringen. Nytt av året er at også personer som representerer reinnæringen er med. Vi har flere bedrifter som har basert seg på foredling av utmarksprodukter og råvarer fra rein og innlandsfiske og nye produkter fra jordbruket. Her er det større muligheter enn det som er utnyttet og det er behov for forskning og mulighetsstudier for å utvikle produkter og mobilisere nye aktører. Dette er altså et området der det er mange initiativ og nettverksbestrebelser. VRI sin oppgave vil være å spille på disse initiativene og bidra til at det settes i gang relevante forskningsprosjekter for de samarbeidende næringsaktørene. I noen grad vil det også være å bidra til å kople satsinger som i dag ikke er koplet, for eksempel innen ulike initiativ for oppdrett av torsk. Mange aktive bedrifter med erfaringer fra nettverksarbeid og stort behov for forskning og kunnskapsutvikling gir mange muligheter for kompetansemeklingstiltak, mobilitetstiltak og forskning knyttet til produktutvikling, ressurstilgang og marked. På matområdet vil vi også arbeide overfor de ufødte næringsliv. Dette er et område hvor nye muligheter og nye trender står i fokus. Vi ønsker å bruke foresight-metoder for å avdekke og formidle de nye mulighetene overfor næringsaktører, for eksempel innen landbruk og fiske. Det er snakk om å skape nye næringsaktører eller få eksisterende til å endre produksjon. Da kan en ikke i samme grad vente at disse skal etterspørre forskning som eksisterende industri. Det er viktig å etablere arenaer og nettverk for å formidle de nye muligheten som forskning avdekker, og sette i gang større prosjekt for flere aktører med likeartede problemstillinger. Dette så vi under arbeidet med Sjømatklynge Nord der FoU-oppgavene ble utviklet av nettverket. Det gjenstår noe arbeid med å systematisere FoU-arbeidet fra Sjømatklynge Nord for å få fram manualer for blåskjelldyrking og kråkebollefangst. Dette området vil også gi problemstillinger til forskningsdelen av VRI. Arbeidet vil gi empiri til å utvikle ny kunnskap om hvordan klustersamarbeid kan etableres i nye næringer og mellom aktører fra ulike sektorer (marin sektor og reiselivet for eksempel) Energifylket Finnmark næringsutvikling av nordområdenes energiressurser Innsatsen på dette området må sees i sammenheng med å etablere en PetroArena Nord med utgangspunkt i Hammerfest- og Kirkenesmiljøene. Formålet med arenaen er å bidra til regional Vedlegg til søknad 7

8 verdiskaping gjennom et tettest mulig nettverk mellom nøkkelbedrifter på ulike nivåer i verdikjeden (operatører, leverandørindustri, underleverandører osv.), FoU og utdanningsmiljøer, samt virkemiddelaktørene. En slik arena vil definere problemstillinger og krav til de ulike aktørene i nettverket og med dette utgangspunktet foreslå nødvendige tiltak som for eksempel spesifikke FoUoppdrag, oppgaver for utdanningsaktørene, rekrutterings- og opplæringssamarbeid mellom næringsaktørene mm. Det skal leveres en arenasøknad til fristen 22, juni i år. For å styrke samarbeidet i PetroArena Nord ønsker vi å bruke virkemiddelet dialog og bred medvirkning for å utnytte partene i arbeidslivet sine krefter til å utvikle samarbeidet og se mulighetene som ligger i det. Dette er strategisk viktige næringer med en del store arbeidsplasser der LO er godt representert. Det gir en god mulighet til å utvikle arbeidsmåter der også arbeidstakerne mobiliseres for en aktiv rolle i innovasjonsprosessene og der en kan utnytte deres regionale nettverk til å skape samarbeid mellom virksomheter som ligger langt fra hverandre. I et framtidig arenasamarbeid på dette feltet ville det regionale forskningssystemet være det svake leddet i trekanten. Regionen har ennå ikke noe forskningsmiljø som kan spille en aktiv rolle, faglig sett, fordi vi har relativt liten kompetanse innen de mest aktuelle fagområdene. Derfor ønsker vi å utnytte mobilitetsfremmende virkemidler på en kanskje utradisjonell måte ved å la forskere fra regionen hospitere i aktuelle miljø i Stavangerregionen og fagfolk fra forskning og næringsliv derfra bidra som prof. II ere i våre FoU-miljø. Vi har et godt utgangspunkt for dette gjennom samarbeidsavtalen mellom Norut NIBR Finnmark og IRIS i Stavanger og samarbeidet i EnergiCampus Hammerfest. Etablering av EnergiCampus Hammerfest har en klar kopling til arbeidet med PetroArena Nord. EnergiCampus Hammerfest skal utvikles i et samarbeid mellom Statoil, NTNU, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger og høgskolene i Narvik, Tromsø og Finnmark. Det skal blant annet utdannes mastergradskandidater innen petroleumsrelaterte fag. Dette er et viktig middel for å trekke nasjonale kompetanseinstitusjoner inn i arbeidet med å bygge opp regional kompetanse for å skape ringvirkninger av energiressursene i regionen og det kan utnyttes av Høgskolen i Finnmark og Norut NIBR til å styrke sin kompetanse på de aktuelle fagområdene. I Alta arbeides det med å utvikle en klynge blant bygge- og anleggsbedriftene som blant annet har gjort det godt når det gjelder å oppnå oppdrag i samband med Snøhvitprosjektet. Dette er en viktig del av arbeidet med å skape ringvirkninger av energiressursene i fylket og bør derfor inkluderes i dette satsingsområdet. Finnmark er i ferd med å komme i en unik situasjon ved at store utbygginger innenfor olje og gass og den generelle optimismen i samfunnslivet fører til økt byggevirksomhet. Dette dreier seg både om boliger, næringsbygg og spesialiserte anlegg. Det har over tid blitt utviklet flere sterke bedrifter innen ulike nivå av bygge- og anleggsnæringen (håndverkere, entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter mv). I dette arbeidet vil det være behov for en del FoU-innsats, særlig når det gjelder kartlegging av status og utviklingsmuligheter. Utover dette, vil prosjektet gi muligheter til å styrke FoU-sektorens kompetanse innen ingeniørfag, bygg og anlegg. Dette er områder hvor FoU-miljøet i Finnmark ikke har lange tradisjoner, men hvor man må bygge seg opp for å kunne imøtekomme næringens krav. Det vil derfor også på dette området være særlig aktuelt med nettverk til andre fagmiljø nasjonalt og internasjonalt. 3.3 Tre viktige støtteområder I tillegg til hovedinnsatsområdene definerer vi aktiviteter innen tre viktige områder for å støtte opp om hovedinnsatsområdene, for å støtte det pågående arbeidet i ReiselivsArena Finnmark og for å utvikle ny kunnskap om vilkårene for innovasjon i Finnmark. Vedlegg til søknad 8

9 3.3.1 Infrastruktur og attraksjoner for nordlig reiseliv Dette er et område som vi vil satse på fordi det supplerer satsingen innen ReiselivsArena Finnmark. Infrastrukturbedriftene og attraksjonen er viktige i den totale reiselivssatsingen. Det er interesse for å fornye besøksundersøkelsene og se på informasjonsformidling til cruiseturistene og Nordkappturismen ellers. Blant annet har Sparebank1 Nord-Norge gitt høgskolen 1,2 millioner til å gjennomføre brukerundersøkelser innen sommerturismen, vinterturismen og konferansemarkedet. Arbeidet drives i samarbeid med ReiselivsArena Finnmark og Finnmark Reiseliv. VRIprogrammets virkemiddel for regionale læringsarenaer kan brukes i formidlingsarbeidet. Denne delen av turismen har en del sterke aktører som bør kunne ha interesse av et mer organisert samarbeid med FoU-miljøene med sikte på å utvikle nye bedriftsinitierte innovasjonsprosjekter. Reiselivsnæringen har også vært en viktig næring for bruk av mobilitetsfremmende tiltak som SMB-K ordningen, vi har støttet studentoppgaver med problemstillinger for næringslivet og anvendt kompetansemeklingsmidler i reiselivsbedrifter. En måte arbeidet på dette området kan støtte opp om hovedsatsingsområdet Matfylket Finnmark er gjennom å se på muligheter som ligger i koplingen mellom marin sektor og reiselivet. Det kan dreie seg om alt fra utvikling av fisketurisme til å utvikle samarbeidsformer der reiselivet utnyttes bedre i markedsføringen av marine matprodukter fra Finnmark, samtidig som høykvalitets matprodukter og arrangement knyttet til de marine næringer bidrar til å styrke turistenes opplevelser i Finnmark. Dette er tema for et innsendt EU-prosjekt til 7. rammeprogram Regions of Knowledge. Dersom dette ikke får støtte vil vi utnytte nettverk som Innovating Regions in Europe (IRE) til å etablere internasjonalt samarbeid knyttet til dette tema og eventuelt utvikle søknader for seinere utlysinger. Samarbeidet innen reisleivssektoren har pågått lenge i Finnmark. Det vil være lærerikt å foreta en internasjonal benchmarking av dette samarbeidet med sikte på at vi kan bli enda bedre. Denne bør skje i 2008 slik at en kan dra nytte av resultatene i Arena-arbeidet Grensefylket Finnmark - forretningsutvikling og samarbeid med Russland Det er etablert et samarbeid mellom Technopark Apatity, Kirkenes Næringshage, Høgskolen i Finnmark og Høgskolen i Bodø sammen med en rekke andre norske og russiske aktører om å etablere Barents Business Park (BBP) med følgende elementer: Barents International Management Forum Barents Innovation School (norsk russisk entreprenørutdanning) Barents Incubator (inkubator for norsk/russisk forretningsutvikling) BBP er ikke fullfinansiert og kan ikke finansieres gjennom VRI fordi kostnadene er for høye, men muligheten i forhold til Russland vil være en del av foresightarbeidet i VRI og vi vil lage læringsarenaer knyttet til forretningsutvikling med Russland som kan være starten på Barents International Management Forum. Vi vil også se etter muligheter for mobilitetsfremmende tiltak i forhold til russisk næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Ønsket om å utvikle forretningssamarbeid med Russland har ført til at Høgskolen i Finnmark etablerer en egen Campus Kirkenes med flere studietilbud fra og med studieåret 2007/2008 (i tillegg til de studiene som hittil har vært drevet desentralisert). Spesielt viktig er Bachelor i border business studies og Norsk for utenlandske studenter. Denne etableringen kan sees i sammenheng med høgskolens SHP-søknad innen temaet Border Tourism. Arbeidet med dette deltemaet støtter opp om hovedinnsatsområdet Energifylket Finnmark idet et viktig element i dette arbeidet vil være å styrke vår konkurransedyktighet overfor det russiske petroleumsmarkedet. Vedlegg til søknad 9

10 3.3.3 Innovasjon på små steder Her er det gjennomført en god del i Finnmark de siste årene, men det er ikke gjort så mye for å oppsummere kunnskapen og skape koplinger mellom de ulike satsingene. (Kreative bygder, slowfood i Sørvær, bygdeutviklingsprosjekt, Husbankens stedsutviklingsarbeid, Tana lokale utviklingsplaner, Høgskolen i Finnmark sine utviklingsverksteder med mer). Vi har et innspill til mobilitetstiltak der bedriften Leanfish i Kårhamn ønsker bistand til et lokalsamfunnsutviklingsprosjekt med sikte på å utvikle næringsvirksomhet i grenseflaten marin sektor og kulturbasert reiseliv. Forskningsmessig er det interessant å se om det er mulig å komme fra ulike stedsutviklingsmetoder (som det er forsket en del på) til hvordan en kan bygge mer permanente understøttende allianser mellom FoU-miljøene og steder med sikte på at de lokale ildsjeler og ressurspersoner kan få en permanent støtte over tid i arbeidet lokal innovasjon. Dette ville være et innsatsområde som støtter opp om særlig mat og reiselivssatsingen og skape en arena for synergi mellom reiselivet og marin sektor. Det samme gjelder motsatt vei: Arbeidet med å skape ny utnyttelse av matressurser vil gi anledning til deltakende observasjon av hvordan innovasjoner skjer på små steder og hvordan forskningsmiljøene kan være en støtte for utviklingsprosessene. 3.4 Valg av virkemidler for nettverks og mobilitetstiltak Her oppsummerer vi de aktuelle virkemidlene i VRI-programmet og diskuterer hvordan vi skal bruke dem Regional framtidskonferanse Som en start av det nye arbeidet med VRI ønsker vi å gjennomføre en regional Foresightkonferanse. Ved siden av å markere oppstarten på VRI vil den også markere starten på arbeidet med en hovedrevisjon av RUP for Mulig tidspunkt kan være slutten av august eller begynnelsen av oktober. Vi vil bruke både eksterne og regionale krefter når det gjelder innledninger og foreberedelsen av en slik konferanse, som også vil fungere som en startkonferanse og synliggjøring av VRI-prosjektet i regionen Kartlegging av regionale FoU-ressurser Her er det i 2006 gjennomført registrering og analyse i samband med strategiene for høyere utdanning og forskning i Finnmark. Omfattende kartlegging av regionens FoU-miljø er ikke nødvendig, men det kan være et poeng å synliggjøre FoU-miljøene bedre overfor næringslivet. Derfor vil det bli utarbeidet en presentasjon av aktuelle forskere som er aktuelle for å bidra innen satsingsområdene i de regionale FoU-miljøene, men korte cv er og kontaktadresser. Dette har vært etterspurt av næringslivet idet de ofte ønsker å forholde seg til enkeltpersoner og bruke disse som inngangsport til FoU-miljøene. Resultatet presenteres på nettet og i form av en brosjyre Benchmarking av samarbeidet og kompetansen i regionen Her foreslår vi konkret en benchmarking av arbeidet nettverksarbeidet innen reiselivet i regionen som et bidrag til Arenaprosjektet Dialog og bred medvirkning i bedrift, nettverk og region Her foreslår vi under innsatsområdet Energifylket Finnmark at LO, NHO og forskningsmiljøene går sammen om å utvikle ideer og metoder for hvordan partene i arbeidslivet kunne spille en mer aktiv rolle i å utvikle entreprenørskap og innovasjonsprosesser i regionens næringsliv. I 2007 vil en slik aktivitet få karakter av å være et forprosjekt med sikte på at en i 2008 og 2009 legger opp en målrettet innsats for å styrke samarbeid og innovasjoner i PetroArena Finnmark og i BA-næringene. Vedlegg til søknad 10

11 3.4.5 Regional foresight I tillegg til den regionale framtidskonferansen vi har foreslått høsten 2007 ønsker vi å bruke foresight-metoder som arbeidsmetode også innen hovedsatsingsområdene. Konkret har vi foreslått det innen området Matfylket Finnmark for å få fram og formidle trender og potensial overfor næringsaktører innen denne matsektoren, men temaene energi og reiseliv er også høyst aktuelle Kompetansemekling Dette er en videreføring av de aktivitetene som har ligget hos Norut NIBR Finnmark de to siste årene for å mobilisere bedrifter til FoU-aktivitet ved hjelp av et meglerkorps. Vi foreslår at en i dette arbeidet utvider samarbeidet og trekker både Høgskolen i Finnmark, Samiske kompetansemiljø, næringshagene i fylket og investeringsselskapene (Origo/Hammerfest Invest) mer aktivt inn i arbeidet med å gjennomføre denne aktiviteten. Dermed blir dette et viktig virkemiddel i VRIarbeidet som bidrar til å utvikle et konkret og målrettet samarbeid mellom viktige kunnskapsaktører, samtidig som det retter seg direkte mot å stimulere til og støtte opp om FoU-basert utviklingsarbeid i næringslivet Forprosjektmidler Dette virkemiddelet har en tett sammenheng med kompetansemeklingsarbeidet og vi vil også her mobilisere flere aktører til å utvikle interessante forprosjekt i bedriftene. Vi har fått informasjon om at Forskningsrådet, som en del av sin nordområdesatsing, planlegger å sette av regionale kvoter til bedriftsstyrte innovasjonsprosjekter. Disse skal disponeres regionalt i samarbeid med forskningsrådet. Derfor blir et viktig mål for vårt kompetansemeklingsarbeid og bruken av forprosjektmidler blir å få fram gode prosjekter for denne ordningen Personmobilitet Kandidatmobilitetsprosjekter. Omfanget av denne ordningen har til nå vært 3 bedrifter i året. Det har vært gitt kr i støtte til hver bedrift og kr til veiledningsarbeidet. Bedriften har vært i hovedsak fornøyde med ordningen, og vi har gradvis styrket koplingen til høgskolemiljøet når det gjelder gjennomføring. Her har vi dessuten et spesielt prosjekt der en kandidat fra Fiskerihøgskolen ønskes lokalisert til Båtsfjordmiljøet i 3 år. Dette vil være et mobilitetstiltak i 2007, men kan fra 2008 også delfinansieres gjennom de bedriftsinitierte FoU-prosjektene det skaper. Studentmobilitetsprosjekter er tenkt som en ordning der studenter gjør arbeid innenfor FoUprosjekter som gjennomføres i samarbeid med bedrifter som også involverer en forsker. Innenfor næringsrettet høgskolesatsing har dette vært praktisert litt mer liberalt i og med at en har gitt mindre støttebeløp og premiert studentprosjekter som tar utgangspunkt i bedrifters behov og løser konkrete oppgaver for dem uten at det nødvendigvis har vært forskningsprosjekt. Dette har bidratt til å øke antallet studentoppgaver med utgangspunkt i næringslivets behov. Vi ønsker å eksperimentere med å utvikle gode studentmobilitetstiltak. Mobilitetsordninger rettet mot erfarne forskere - Omvendt forskermobilitet. Vi har ikke særlig erfaring med dette virkemiddelet i det arbeidet som har vært drevet hittil. Gjennom næringsrettet høgskolesatsing har det vært brukt noen midler til å støtte forskeres samarbeid med bedrifter og noen midler til å støtte bruk av folk fra næringslivet i undervisningen, først og fremst til enkeltforelesninger. Vi mener det er behov for denne type mobilitetsordninger, men at det kan være behov for å finne tilpassede retningslinjer for bruken av dem ut fra de muligheter og behov en har i Finnmark. Vi er for eksempel usikre på om det finnes aktuelle kandidater til professor II stillinger, men ser at det er behov for å kunne sende forskere fra våre miljø til bedrifter og fagmiljø for eksempel i Stavangerområdet for å kunne utvikle kompetanse til støtte for arbeidet med Energifylket Finnmark. Vedlegg til søknad 11

12 3.4.9 Regionale læringsarenaer RUP-partnerskapets rolle som eier og ansvarlig for VRI-prosjektet vil bidra i den regionale læringsprosessen. Vi bør likevel legge opp til å ha minst en læringssamling i året. Det vil gi en mulighet for å etablere nærmere kontakt med regioner som arbeider med liknende spørsmål som i Finnmark og kan i tillegg til læringsmulighetene gi grunnlag for videre samarbeid. Målet må være også å kunne trekke inn internasjonale samarbeidspartnere etter hvert Deltakelse i europeisk og nordisk regionalt samarbeid Som nevnt ovenfor er det sendt inn en søknad til 7. rammeprogram, delprogram Regions of Knowledge. Gjennom arbeidet med søknaden har vi fått en rekke interessante kontakter som vi ønsker å følge opp videre. Det bør legges inn midler til det og til å forberede søknader også for senere runder. Vi ønsker å arbeide blant annet gjennom nettverket Innovating regions of Europe (IRE) og må også sette av ressurser til å se på mulighetene som ligger i rammeprogrammet for innovasjon og konkurransedyktighet (CIP) og Nordic Innovation Center (NICe) Strategiske kompetanseutviklingsprosjekter ved instituttene (SKI) Allerede i dag foregår det denne type forskning ved Norut NIBR Finnmark. Det strategiske instituttprogrammet Virkemiddelutvikling i regional næringspolitikk har klar forbindelse med tema som er aktuelle i VRI-arbeidet. I samband med åpningen av Kunnskapsparken høsten 2007 skal det holdes en konferanse om den statlige nordområdesatsingen iverksetting i en regional kontekst Strategiske høgskoleprosjekter Høgskolen har for tiden tre prosjekter til vurdering. De er følgende, i prioritert rekkefølge: 1. The construction and negotiation of borders et prosjekt om grenseturisme 2. Å bli lærer i Nord veiledning som virkemiddel til økt profesjonsutvikling og danning i yrkesutøvelsen 3. Teknologi og design som en kompetanseskaper for en fremtid i nord Avgjørelse faller i løpet av våren slik at det er for tidlig å si om og hvordan Høgskolen i Finnmark kan kople SHP-arbeidet opp mot VRI Oppsummeringstabell Virkemiddel Arbeidet med innsatsområdet Innovasjon på små steder vil ha karakter av å være oppsummering og systematisering av erfaringer og ha karakter av en læringsprosess. Samtidig må det settes av midler til forsøk og kontaktvirksomhet mellom lokale utviklingsmiljø/utviklingsaktører og FoUmiljøene. Nordområdenes matressurser Næringsutvikling av nordomr. Naturres. Infrastr. og attr. for nordlig reiseliv Forr. utv. og samarb. med Russland. Innova sjonpå små steder Fellesaktiviteter Totalt 2007/09 Regional fremtidskonferanse X 200 Kartlegging av FoU-ressurser X 100 Benchmarking av samarb. X 300 Dialog og bred medvirkning X 900 Regional foresight X X X X 600 Kompetansemekling X X X X 1700 Forprosjektmidler X X X X 1700 Personmobilitet X X X X X 1700 Regionale læringsarenaer X X X X X X 500 Europ. og nordisk samarb. X X X X X X 300 Prosjektledelse og formidling X X X X X X 2100 SUM Vedlegg til søknad 12

13 4 Forskningens rolle i den regionale VRI-satsingen 4.1 Forskningens rolle som understøtter av innsatsområdene Vi har valgt de satsingsområdene der vi mener forskningen kan spille den viktigste rollen for næringsutvikling og innovasjoner og innenfor hvert av satsingsområdene beskrevet noen av forskningsutfordringene. 4.2 Forskning om utvikling og innovasjon i Finnmark Innovasjonsarenaen i Finnmark har forandret seg betydelig de senere år. Dette er dels en følge av at ansvaret som regional utviklingsaktør er blitt tydeligere, men er også et resultat av institusjonelle endringer som har skapt nye aktører på innovasjonsarenaen. I Finnmark er det et særtrekk at vi har fått Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen som har skapt nye rammevilkår for samspillet mellom fylkeskommunen og de samiske utviklingsaktørene. Finnmarkseiendommen styres av fylkeskommunen og Sametinget i samarbeid og står nå foran å utvikle en egen næringspolitikk. Et annet trekk er framveksten av næringshagene, kraftlagenes økte rolle som både investorer og aktører på bredbåndsmarkedet, investeringsselskaper som Origo Nord og Hammerfest Invest (med blant annet kraftlagskapital i ryggen). I Indre Finnmark har vi fått Indre Finnmark Utviklingsselskap og Indre Finnmark Investeringsselskap. VRI Finnmark har som ambisjon å forandre innovasjonsarenaen ytterligere og skape et nytt og tettere samspill mellom aktørene. Partnerskapet er derfor opptatt av at forskningsmiljøene interesserer seg for særlig tema 1 og tema 2 i det Forskningsrådet holder fram som aktuelle forskningstema knyttet til VRI. Det er behov for forskning som ser kritisk på forutsetningene for regional innovasjon og på hvordan de ulike regionale aktørene agerer og makter å gå inn i konstruktiv regional samhandling. Partnerskapet er også opptatt av at de særegne vilkårene for innovasjon i Finnmark blir studert, der utgangspunktet er naturressursbasis, små virksomheter og innovasjon på små steder, og hvordan en kan skape klynger og klyngeliknende prosesser i et såpass geografisk spredt næringsliv som regionen har. Partnerskapet skal være med å finansiere denne forskningen og forskningen skal spille en viktig rolle i de kritiske refleksjoner som skal danne grunnlaget for læringsprosessene underveis. Derfor er det viktig at partnerskapet deltar i utviklingen av problemstillingene. Vi anbefaler derfor at det i første omgang søkes om et forprosjekt, slik at en får mer tid til sammen å utvikle hovedprosjektet som skal følge VRI-arbeidet og bruke praksisen som utvikles som forskningstema. Vi tror også det er riktig å søke forskningssamarbeid med miljø utenfor regionen i dette arbeidet og bruke høsten 2007 på å finne aktuelle samarbeidspartnere. 5 Relasjoner og dynamikk innenfor VRI-satsingen VRI Finnmark vil representere et stort løft når det gjelder å videreutvikle relasjonene mellom kompetanseaktørene i Finnmark. Det legges opp til å utvikle det som i dag er Nettverk Finnmark (Næringshagene, Inkubator Nord, fylkeskommunen og IN) til å bli et FoU-nettverk som omfatter høgskolene og forskningsmiljøene i fylket. Et annet viktig mål er å styrke kontakten med andre nasjonale FoU-miljø som arbeider i Finnmark. Slik vi har lagt opp tiltakene og arbeidet med VRI Finnmark vil det bygge opp under arbeidet i ReiselivsArena Finnmark både gjennom i støtteområdet infrastruktur og attraksjoner for nordlig Vedlegg til søknad 13

14 reiseliv, men også gjennom at det er aktiviteter innen de øvrige satsingsområder som støtter opp om reiselivssatsingen i fylket. Dette er viktig i et målrettet arbeid for å etablere et Norwegian centre of Expertice (NCE) innen reiseliv i Finnmark. Bedriftene i en Inkubator Nord vil kunne være aktuelle for flere av virkemidlene innen VRI, nettopp fordi de representerer nyskapende bedrifter i faser med stor vekt på utvikling. Derfor vil Inkubator Nord være en sentral samarbeidspart for å få koplet virkemidlene direkte mot enkeltbedrifter med utviklingsbehov. Aktuelle tiltak kan for eksempel være støtte til mentor- og rådgivingstilbud, kopling til relevant FoU-kompetanse og bistand til samarbeid med FoU-miljø. Et mål med å anvende foresight-metoder og gjennomføre læringssamlingene både regionalt og i samarbeid med andre regioner er å opprettholde kritisk refleksjon og dynamikk i arbeidet. 6 Nasjonal og internasjonal orientering Av plasshensyn oppsummerer vi nedenfor bare punktvis viktige momenter fra søknaden som beskriver den nasjonale og internasjonale orienteringen: Nasjonal orientering mot petroleums og energifaglige miljø knyttet til arbeidet med Energifylket Finnmark og EnergiCampus Hammerfest Arbeidet med både Reiselivsarena Finnmark omfatter nasjonalt og internasjonalt samarbeid. VRI vil kople seg tett opp mot dette. Nasjonal og internasjonal orientering i forskningsprosjektet Samarbeid med Russland knyttet til satsingen i Kirkenes/BIS/Barents Næringshage og satsingen innenfor petroleum og energi. Søknad om samarbeid innenfor Regions of Knowledge. Hvis søknad ikke går i gjennom skal vi arbeide videre med det kontaktnettet som er skapt gjennom forberedelsene. Nasjonal orientering mot leverandørindustrien innen bygg- og anlegg/olje- og gassindustri. 7 Læring og suksessfaktorer 7.1 Læringsarenaer Et utvidet Nettverk Finnmark som læringsarena ved siden av RUP-partnerskapets oppfølging av prosjektarbeidet. Årlige læringssamlinger hele RUP-partnerskapet (og fylkestinget/nærings og samferdselsutvalget) sammen med minst en annen region. Forskerfellesskapet knyttet til FoU-delen av VRI vil også invitere inn eksterne aktører 7.2 Suksessfaktorer Gjennomføringen av VRI Finnmark skal gjøre fylket til en foregangsregion når det gjelder tett samarbeid mellom offentlige myndigheter, forskningsmiljøene og næringsliv. Finnmark har gjennom sitt strategiarbeid for forskning og høyere utdanning begynt sitt arbeid med å ta større ansvar for utviklingen av forskningen i regionen. En viktig suksessfaktor vil være at samarbeidet mellom fylkeskommunene og forskningsmiljøene utvikler seg til å bli tett og tillitsfullt. Det kan være aktuelt å ha felles stillinger i samband med VRI-prosjektet. En annen suksessfaktor er samarbeidet mellom forskningsmiljøene og de andre kunnskapsmiljøene i fylket. Vi vil derfor legge stor vekt på videreutviklingen av Nettverk Finnmark til et reelt FoUnettverk. Begge disse suksessfaktorene har sammenheng med at aktørene prioriterer samarbeidsbestrebelsene og setter av tilstrekkelig ressurser til dette, særlig i startfasen. Vedlegg til søknad 14

15 Samarbeidet i Hammerfest knyttet til EnergiCampus Hammerfest er svært viktig for å utvikle og dra nytte av kontakt med forskningsmiljø utenfor regionen. Dermed blir det også en viktig suksessfaktor på dette området. Vi vil legge stor vekt på å motivere de regionale miljøene til å prioritere dette. På samme måte er det viktig å utvikle et reelt samarbeid med russiske miljø om næringsutvikling knyttet til satsingen i Kirkenes på Barents Business Park. De to sistnevnte suksessfaktorene er i noen grad avhengig av at EnergiCampus Hammerfest og Barents Business Park oppnår annen ekstern finansiering, og slik sett også risikofaktorer. Derfor er det viktig at en ser på det faglige innholdet og potensialet i disse satsingene og går inn for å etablere samarbeidsrelasjoner med de aktuelle aktørene uavhengig av når de fysiske etableringene blir realisert. Det er også en utfordring til eksterne aktører og regionale myndigheter om å arbeide aktivt for å få realisert disse prosjektene. 8 Kostnader og finansiering Oppsummering av kostnader og finansieringsfordeling Ut fra det som er skrevet ovenfor får vi følgende foreløpige kostnadsoverslag, der vi i oversikten også gir forslag til finansieringsforedelingen: Virkemiddel SUM Finansiering NFR Egne Andre off Privat Regional framtidskonferanse Kartlegging av reg. FoU-ressurser Benchmarking av samarbeidet Dialog og bred medvirkning Regional Foresight Kompetansemekling Forprosjektmidler Personmobilitet Regionale læringsarenaer Europeisk og nordisk samarbeid Prosjektledelse og formidling Medvirkende bedrifter vil også bidra med egenandeler. Det vil imidlertid bli svært komplisert å forhåndsberegne dette. Tar vi med bedriftenes innsats må også totalsummene økes betydelig. I privat finansiering har vi bare tatt med det som vi forventer vil kunne inngå i prosjektregnskapet for VRI direkte. Vadsø/Alta, 15. mai 2007 For Finnmark fylkeskommune For Norut NIBR Finnmark/Høgskolen i Finnmark Marit Helene Pedersen (sign.) Næringssjef Lars Krogh FoU-koordinator Vedlegg til søknad 15

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid

VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid 10.03.11 2011 Steffen Ahlquist RFFNORD Med god hjelp fra: Arild Røkenes VRI Finnmark og Stig Ulvang VRI Troms To små trær i virkemiddelskogen? Vanskelig

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon?

Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon? Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon? Vi ser konturene Mobilisere og kvalifisere vi skal fortsette å mobilisere og kvalifisere bedrifter til forskning Sterke

Detaljer

VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre. VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å

VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre. VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å Øke bruken av FOU kompetanse i næringslivet Gjøre FOU-institusjonene mer næringsorientert Styrke samhandlingen

Detaljer

VRI Finnmark Troms Nordland 2011-2013

VRI Finnmark Troms Nordland 2011-2013 VRI Finnmark Troms Nordland 2011-2013 VRI skal bidra til innovasjon og dermed økt lønnsomhet ved å: Øke bruken av FOU kompetanse i næringslivet Gjøre FOU-institusjonene mer næringsorientert Styrke samhandlingen

Detaljer

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Hva er VRI? VRI = Virkemidler for regional FoU og innovasjon Forskningsrådets hovedsatsning

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 06.10.2014 Foto: Peter Hamlin Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge SkatteFUNN Åpen dag 27.04.2016 Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Om Regionalt forskningsfond Nord-Norge Aktuelle virkemidler for bedrifter Aktuelle utlysninger

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Hovedmål og delmål. Hovedmål: utvikle høgskolens rolle som aktør i forskningsbasert regional næringsutvikling

Hovedmål og delmål. Hovedmål: utvikle høgskolens rolle som aktør i forskningsbasert regional næringsutvikling Næringsrettet HøgskoleSatsing - nhs Interimstyre: Alf Holmelid, HiA Johan Pensgård, VA-f.kom. John Mjåvatn, AA-f.kom Per Kyrkjeeide, Innovasjon Norge Kristen Strat, Sydspissen og Agder IKT-senter Per Kristian

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Dette notatet gir litt bakgrunn samt noen konkrete opplysninger og tips til hvordan Forskningsbasert kompetansemegling kan etableres som prosjekt

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden U-vett Universitetets videre- og etterutdanning Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden 2008 2010 Utfordringene og fremtidige handlingsvalg De mest sentrale utfordringene for U-vett er -

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionalt forskningsfond Fondsregion Nord-Norge Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Og Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionale forskningsfond Nytt forskningspolitisk virkemiddel fra

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

Hermetikken Næringshage AS orgnr Tollbugata Vadsø Tlf

Hermetikken Næringshage AS orgnr Tollbugata Vadsø Tlf Hermetikken Næringshage Tollbugata 16 9800 Vadsø Vadsø 10. desember 2010 Vadsø kommune Skapende uke søknad på støtte til hovedprosjekt 2011 Vi takker for tidligere støtte til Skapende uke, og viser til

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Handlingsplan 2009. Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene

Detaljer

VRI Inn landet Innovasjon og vekst gjennom samhandling. Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI

VRI Inn landet Innovasjon og vekst gjennom samhandling. Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI VRI Inn landet Innovasjon og vekst gjennom samhandling Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI Om VRI: Virkemiddel for regional forskning, innovasjon og utvikling i regionene Hedmark og Oppland

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning?

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning? Samisk verdiskapning i Nord- Salten i et nordområdeperspektiv - Av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran (Innlegg på Árrans seminar om nordområdesatsingen og lokal verdiskapning 10.mai 2006 på Drag I

Detaljer

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse Kortversjon, Narvik 8. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL, MÅLGRUPPER OG FORUTSETNINGER... 4 3 GJENNOMFØRING... 5 3.1 De tre hovedoppgavene... 6 3.1.1 Utvikling av

Detaljer

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Forskningsrådet 2 15 departementer Forskningsrådet 8,6 mrd kr, 470 ansatte, adm kost 8% Næringsliv Institutter

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Regional samhandling for regional utvikling. VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1

Regional samhandling for regional utvikling. VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1 Regional samhandling for regional utvikling VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1 VRI opplevelsesbasert reiseliv har bidratt til økt fokus på reiseliv som en

Detaljer

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark 1 Finnmark der drømmer blir virkelighet Vi bygger på kunnskap om egen

Detaljer

Teori møter virkelighet Implementering av VRI i de fire vestlandsfylkene

Teori møter virkelighet Implementering av VRI i de fire vestlandsfylkene Teori møter virkelighet Implementering av VRI i de fire vestlandsfylkene Martin Byrkjeland, IRIS Stig Erik Jakobsen og Inger Beate Pettersen, SNF Ingjerd Skogseid, Vestlandsforsking Finn Ove Båtevik og

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925

Saksframlegg. Trondheim kommune. REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925 Saksframlegg REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925 Forslag til vedtak: Formannskapet i Trondheim kommune har behandlet Norges forskningsråds utredning om opprettelse

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Forskning og innovasjonsarbeid i kommunenes helse- og velferdstjenester

Forskning og innovasjonsarbeid i kommunenes helse- og velferdstjenester Forskning og innovasjonsarbeid i kommunenes helse- og velferdstjenester Interkommunalt nettverksmøte for «innovasjon og velferdsteknologi» Sola, 21. januar 2016 Agnes Lea Tvedt, rådgiver KS Fem hovedprioriteringer

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

VRI - Møre og Romsdal Virkemidler for regional FoU og innovasjon

VRI - Møre og Romsdal Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI - Møre og Romsdal Virkemidler for regional FoU og innovasjon Prosjektleder Øyvind Herse oyvind@mfaa.no Tlf.: 913 64 886 Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer