Master Executive Master of Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Master 2014 2017. Executive Master of Management"

Transkript

1 Master oktober 2014 Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1

2 Innhold Introduksjon... 3 Kvalifikasjon... 4 Læringsutbytte... 4 Internasjonalisering... 5 Undervisningsmetodikk... 5 Gjennomføring... 6 Serviceledelse... 7 Strategi Teknologiledelse Kunnskapsledelse Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner Økonomistyring Ledelse, innovasjon og demokrati Helseledelse

3 Introduksjon er en mastergradsutdannelse i fagområdet økonomi og ledelse, for personer som ønsker å ta utdannelse i kombinasjon med jobb og som ønsker å utvikle sin kompetanse i ledelsesfag med henblikk på å utvikle sin egen karriere. Studiet gir deltakerne relevant kunnskap, ferdigheter og kompetanse på et høyt akademisk nivå og i nær relasjon med deres egen erfaring fra egen bedrift eller organisasjon. Dette studiet representerer et alternativ til en dybdemaster bl.a. fordi studiet er mer orientert mot praksisfeltet og mindre mot teorifeltet, noe som imidlertid gjør at den ikke kvalifiserer direkte videre for forskerutdanning (dvs. ph.d.). Studiet er en erfaringsbasert mastergrad på 90 studiepoeng som tas på deltid. Studiet består av tre valgfrie emner på 30 studiepoeng pr emne. Hvert emne gjennomføres med fem-seks samlinger over et studieår. Flere av emnene vil ha en samling ved et studiested utenfor Norge, dette er utfyllende beskrevet under hvert enkelt emne. Normert studietid er tre år, men den enkelte student velger selv tempo og kan bruke lenger tid. Høgskolen i Buskerud og Vestfold vil utvikle emner som er tilpasset tidsrelevante temaer for utvikling innenfor bedrifter og organisasjoner med vekt på eksisterende og ny forskning. Tilbudet av emner for studieperioden er: o o o o o o o o Serviceledelse Strategi Teknologiledelse Kunnskapsledelse Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner Økonomistyring Ledelse, innovasjon og demokrati Helseledelse Tilbudet av emner utvikles kontinuerlig og vil utvides i den kommende studieperioden. Helseledelse tilbys fra Fakultet for helsevitenskap og kan innpasses i graden. Studiet vil tilbys fra studiested Drammen, de fleste av emnene vil gjennomføres ved dette studiestedet. I tillegg kan studenter med relevante emner fra andre studier ved høyskolen eller andre institusjoner få innpasset dette som en del av mastergraden, studenter kan få inntil 30 studiepoeng innpasset som en del av mastergraden. Innpassing vil skje etter individuell vurdering, jfr. forskrift om godskriving av høyere utdanning 2 og 3, og forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold 5-3 og 7-1. Varighet Studieprogrammet er normert til tre år på deltid. Målgruppe Den typiske deltager har en bachelorgrad eller tilsvarende innen økonomi og ledelse, teknologi, en annen profesjon eller utdanning, samt minimum tre år med relevant yrkeserfaring, fortrinnsvis med 3

4 lederoppgaver, og som ønsker faglig påfyll eller faglig utvikling innenfor ledelse. Studiet er tilrettelagt særskilt for de som ønsker å ta en lederutdannelse i kombinasjon med jobb. Opptakskrav For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende med karakteren C eller bedre. I tillegg må søkeren ha minimum metodekompetanse tilsvarende det som kreves etter gjennomført bachelorgradsstudium i økonomi og ledelse, samt minimum tre år relevant yrkeserfaring, fortrinnsvis med lederoppgaver. Høyskolen avgjør hva som er relevant ledelseserfaring. Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht høyskolens regelverk. Høyskolen vil tilby et metodekurs for de som ønsker å starte på EMM, men som ikke har tilstrekkelig metodekompetanse før opptak. For rangering av søkere vises det til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Kvalifikasjon Gjennomført studium gir rett til tittelen. Eksamen i hvert enkelt emne vil gi kandidatene en karakterutskrift med en beskrivelse av hvilke kvalifikasjoner som er oppnådd. Læringsutbytte Studenten skal etter gjennomført studium ha relevant kunnskap, ferdigheter og kompetanse på et høyt akademisk nivå og på linje med det som forventes av ledere i næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. For å kunne gjennomføre studiet og oppfylle kravene til læringsutbytte kreves det at studentene har metodekunnskap tilsvarende det som kreves etter endt bachelorgradsstudium i økonomi og ledelse. Læringsutbyttet for studiet er basert på gjeldende krav til kandidater som har avlagt eksamen på mastergradsnivå i Norge. Etter endt studium skal kandidaten ha oppnådd følgende: Kunnskap: Har inngående innsikt innen ulike emner innen økonomi, ledelse og strategi. Har avansert kunnskap om metoder, verktøy og modeller til analyser som benyttes innenfor ulike ledelsesfag og ledelsesteorier. Har avansert kunnskap om faktorer av betydning for en vellykket anvendelse av teori innenfor ulike ledelsesfag og utvikling av lederskap. Ferdigheter: Kan anvende ulike teorier innen økonomi, ledelse og strategi på egen virksomhet. Kan utvikle gode faglige løsninger på virksomhetens utfordringer og problemer. Kan kritisk analysere teorier og metoder knyttet til økonomi, ledelse og strategi for bruk i virksomheten. 4

5 Kan gjennomføre selvstendige forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning knyttet til problemstillinger innen ledelsesteorier og ledelsesfag med betydning for den totale virksomheten, innen ulike bedrifter og organisasjoner. Generell kompetanse: Kan identifisere og analysere ulike etiske problemstillinger knyttet til fagområder innen økonomi, ledelse og strategi. Kan se hele virksomheten i lys av ulike ledelsestilnærminger og ledelsesteorier. Behersker begreper knyttet til fagområder i økonomi, ledelse og strategi, og kan bruke disse i sin kommunikasjon med andre fagpersoner og til samfunnet for øvrig. Har god forståelse av betydningen av kontinuerlig innovasjon i bedriften og bedriftens nære omgivelser (nettverk av nærings- og samfunnsaktører), og kan bidra til innovasjonsprosesser i virksomheten. Internasjonalisering Det vil være mulig å få godkjent ett emne fra andre studiesteder, også fra utenlandske institusjoner. I tillegg vil enkelte av emnene ha deler av undervisningen ved et utenlandsk studiested, dette vil framgå av emneplanene til de enkelte emnene, og studentene som velger disse emnene må påberegne utenlandsopphold av 3-4 dagers varighet. EMM studiet er tilknyttet følgende partnere; Universitetet i Aalborg og Högskolan i Malmö, hvor også deler av undervisningen i emnet Ledelse, demokrati og innovasjon vil foregå. Høgskolen i Buskerud og Vestfold har i tillegg flere samarbeidsavtaler med en rekke utenlandske institusjoner som studentene kan vurdere å søke opphold ved dersom de ønsker et lengre utvekslingsopphold. For nærmere avtale må internasjonalt kontor kontaktes. Undervisningsmetodikk Studiet er lagt opp med samlinger. Hvert emne har fem/ seks samlinger av tre til fire dagers varighet, hvor undervisning og andre læringsaktiviteter er konsentrert. Mellom hver samling vil studentene arbeide med oppgaver og forberedelser til samlingene ved å lese pensum og løse case/oppgaver. Det legges opp til aktiv deltagelse og diskusjon av teori og cases på hver samling. Hvert emne er normert til 800 timers arbeidsinnsats til undervisning, veiledning og egeninnsats mellom hver samling, dvs 400 timer pr semester. Hvert emne vil ha omtrentlig denne fordelingen ift forventet tidsbruk av studentene: Deltakelse på samlinger: timer pr emne (undervisning, veiledning og oppfølging av faglig ansatte) Lesing av pensum: 300 timer pr emne (egeninnsats) Løsing av individuelle oppgaver og eksamen: timer pr emne (egeninnsats) Undervisningen er lagt opp til stor grad av egeninnsats og refleksjon gjennom case- studier og diskusjoner i gruppe sammen med veileder og underviser. Dette vil i stor grad bidra til at studentene oppnår avansert forståelse for kompleksiteten innenfor ledelsesfag, økonomifag og strategifag som sentral for utvikling av virksomheter. I tillegg er det lagt opp til stor grad av oppgaveskriving og metodeundervisning i hvert enkelt emne, på den måten vil kandidatene få avansert og inngående kunnskap om og ferdigheter innen bruk av metode for å kunne bruke ulike ledelsesteorier i sin bedrift/ organisasjon. Undervisningen og vurderingsmetodikken er basert på stor grad av aktivitet fra studentene. I tillegg vil det til gjennomføring av det større forskningsarbeidet tilbys veiledning av studentene i grupper og individuelt gjennom digitale medier og under samlingene, maksimalt 15 timer pr student. 5

6 Eksamen innen hvert emne på 30 studiepoeng vil bestå av et større selvstendig arbeid (masteroppgave), som utgjør 15 studiepoeng. Masteroppgaven vil bestå av tre forskjellige forskningsog utviklingsoppgaver i tre selvvalgte emner, og vil således bestå av totalt 45 studiepoeng ( ). Det enkelte emnet i masteroppgaven kan gjennomføres individuelt eller i en gruppe med inntil tre deltakere. På vitnemålet vil masteroppgaven ha en sammenslått, gradert karakter. Karakteren på oppgaven vil kunne justeres individuelt dersom det er betydelig variasjon i deltakernes prestasjoner. De resterende 15 studiepoeng i det enkelte emnet vil vurderes med gradert karakter (A-F), som fastsettes ut fra læringsutbyttebeskrivelsene i det enkelte emnet, og som vil kunne variere fra emne til emne. Det kan f.eks. være karakterfastsettelse av muntlig eksamen i slutten av semesteret, eller fastsettelse av karakter på bakgrunn av en oppgave/oppgaver som gjennomføres underveis i studiet, og som legges frem for eksamensvurdering i slutten av semesteret. Vurderingene i det enkelte emnet utgjør 15-studiepoeng og vil fremstå på vitnemålet som separate karakterer innenfor den enkelte modul. Masteroppgaven vil på vitnemålet fremkomme med en samlet karakter på 45 studiepoeng. Gjennomføring gjennomføres ved å velge tre emner. Studenter kan på individuelt grunnlag søke om å få godkjent ett emne gjennomført ved en annen høyere utdanningsinstitusjon. For å få tildelt vitnemål fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved institusjonen. Emnekode Navn Studiepoeng Valg EMM5300 Serviceledelse 30 Valgfritt EMM5400 Strategi 30 Valgfritt EMM5200 Teknologiledelse 30 Valgfritt EMM5500 Kunnskapsledelse 30 Valgfritt EMM5000 Kommunikasjon, samspill og ledelse i 30 Valgfritt organisasjoner EMM5600 Økonomistyring 30 Valgfritt EMM5100 Ledelse, innovasjon og demokrati 30 Valgfritt EMM5700 Helseledelse 30 Valgfritt Totalt 90 6

7 EMM5300 Emneansvarlig Serviceledelse Førsteamanuensis Marit Gundersen Engeset 30 Studiepoeng Norsk Høst/vår Service er sentralt i all verdiskapning. I både rene serviceforetak og i tradisjonell industrivirksomhet er ledelse og organisering av service viktig for å skape konkurransedyktige og lønnsomme virksomheter. Forskning og teori innenfor serviceledelse har utviklet seg fra fokus på spesielle utfordringer knyttet til ledelse av rene tjenestebedrifter til fokus på service som et sentralt konkurransemiddel i enhver virksomhet. Det overordnede målet med dette emnet er at studentene gjennom inngående kunnskap og forståelse for ulike teorier og metoder innen faget skal være i stand til å analysere og utvikle service som et viktig element for lønnsom verdiskapning i alle typer virksomheter. Emnet tar utgangspunkt i de viktigste aspektene i en servicestrategi: Kunnskap om målgrupper og kundeatferd, om hva som kjennetegner gode servicekonsepter, om hva som foregår i kundens møte med bedriften og om hvordan bedriften kan utvikle konkurransedyktige serviceleveransesystemer. 1. LÆRINGSUTBYTTE Etter endt emne skal kandidaten Kunnskap: Ha innsikt i den historiske utviklingen av serviceledelse som fag og service som funksjon i virksomheter. Ha avansert kunnskap om betydningen av service for verdiskapningen i ulike typer foretak. Ha avansert kunnskap om faktorer av betydning for utvikling og implementering av en vellykket servicestrategi. Ha inngående kunnskap om teorier relevante for ledelse av servicefunksjoner og foretak, herunder ledelse av medarbeidere og kunderelasjoner samt kapasitetsledelse i rene servicevirksomheter. Ha inngående kunnskap om ulike metoder, verktøy og modeller som brukes for å analysere og utvikle kunnskap om organisering og ledelse av serviceleveransesystemer og servicekonsepter Ferdigheter: Anvende generell serviceteori på analyser for å avdekke potensial for bedre ledelse og organisering av servicefunksjonene i alle typer virksomheter. Anvende sine kunnskaper om fagområdet til å analysere og forstå praktiske problemstillinger knyttet til serviceledelse slik som for eksempel rekruttering og opplæring av ansatte, måling og analyse av servicekvalitet og kundeopplevelser, bruk av selvbetjeningsteknologi. Anvende verktøy og modeller som støtte i utvikling av en servicestrategi. Gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning knyttet til problemstillinger innen serviceledelse. Generell kompetanse: Identifisere og analysere ulike etiske problemstillinger knyttet til serviceledelse. Anvende kunnskap om serviceledelse på andre relevante områder innen ledelse og utvikling av virksomheter, som for eksempel innovasjonsprosesser og kommunikasjon med kunder. 7

8 Beherske fagterminologi og kan formidle selvstendig arbeid knyttet til faglige problemstillinger til ulike målgrupper: forskere, ledere og publikum generelt. 2. INNHOLD Serviceledelse er et bredt fagområde som bygger på kunnskap fra tradisjonelle fagdisipliner som psykologi, strategi, ledelse og markedsføring. Hovedmålet med emnet er å sette studentene i stand til å forstå og å utvikle gode servicestrategier og ledelsesfunksjoner i serviceforetak. For å nå dette målet vil emnet bygge på teorier og metoder fra ulike fagområder. Emnet organiseres i seks emnesamlinger rundt elementer som skal til for å utvikle en vellykket servicestrategi. I første emnesamling er fokus rettet mot utviklingen av faget i praktisk og teoretisk perspektiv, og det vil bli en innføring i hvilke elementer som skal være med i en god servicestrategi. De fire neste emnesamlingene fokuserer på hver av de mest sentrale faktorene i serviceledelse: (1) Målgruppene: markeds- og kundeforståelse, (2) Servicekonseptet: Utvikling av overordnet ide for servicevirksomheten, (3) Servicemøtet: møtet mellom kunde og bedrift/ansatt, og (4): Serviceleveransesystemet. Siste emnesamling er oppsummerende og setter elementene i sammenheng i en overordnet servicestrategi. Første samling, introduksjon til emnet: Målet med denne emnesamlingen er at studentene skal få en overordnet forståelse for hva service er og hvordan service kan utvikles for å skape mer konkurransedyktige virksomheter. Vi ser på serviceledelse i et historisk perspektiv og vise hvordan faget har utviklet seg fra å fokusere på service som støttefunksjon, via ledelse i rene servicebedrifter til en helt ny filosofi for ledelse der service er sentralt i all verdiskapning. Det vil også bli en innføring i viktige elementer i en servicestrategi. Temaer som vil bli fokusert er: Begrepene service og servicekvalitet Serviceteori i et historisk perspektiv Service som forretningsstrategi Ledelse og organisering av service Overordnet servicestrategi Andre samling, målgrupper: Sentralt i utviklingen av en god servicestrategi er at virksomheten gjennom sine tilbud er i stand til å utvikle fordeler som gjør at den skaper verdier for potensielle kunder. Markedsforståelse og innsikt i hvordan virksomheten kan kartlegge, forstå og respondere på ulike kundegruppers preferanser er viktig i denne sammenheng. I denne emnesamlingen vil vi fokusere på følgende temaer: Segmentering, segmenteringskriterier og segmenteringsstrategier Kunders motiv, behov og preferanser Målgruppeutvelgelse Metoder som brukes for å gjøre segmenteringsanalyser og kartlegging av kundebehov og motiv Tredje samling, servicekonseptet: I denne emnesamlingen fokuserer vi på aspekter rundt utviklingen av attraktive servicekonsepter. Servicekonseptet omfatter alle elementer som bedriften utvikler for å skape konkurransedyktige tilbud. Dette kan være fysiske produkter, tilleggstjenester eller rene tjenester. Emnesamlingen fokuserer på følgende temaer: Hva er viktige elementer i et servicekonsept 8

9 Kunde- og medarbeiderinvolvering i utvikling av servicekonseptet Det helhetlige servicekonseptet Metoder for kreativ problemløsning Fjerde samling, servicemøtet: Opplevelsen eller serviceproduktet oppstår i møtet mellom kunden og ansatte i det såkalte «sannhetens øyeblikk». Dette skaper utfordringer for ledelse som er viktige for å sikre god kvalitet og konsistens i kundeopplevelsene. I denne emnesamlingen fokuserer vi på: Serviceholdning Motivasjon av servicemedarbeidere Kommunikasjon Metoder for kartlegging av medarbeideres serviceholdning og motivasjon samt kundeopplevelser Femte samling, serviceleveransesystemet: I denne emnesamlingen vil vi fokusere på ledelse av ressurser for å skape gode serviceopplevelser. Temaer som vil bli fokusert er: Design av serviceleveransesystemet Betydning av fysisk design og interiør for serviceopplevelsen Prognoser og kapasitetsledelse Bruk av teknologi i design av serviceopplevelser Kvalitet og ledelse av servicekvalitet Metoder for måling og analyse av servicekvalitet Sjette samling. utvikling av foretakets servicestrategi: Denne siste emnesamlingen knytter sammen kunnskap fra de første fem for å skape forståelse for hvordan foretak kan utvikle en konkurransedyktig servicestrategi. Temaer som vil bli fokusert er: Visjon og mål Posisjoneringsstrategi Ledelse og organisering 3. LÆRINGSAKTIVITETER For å oppnå læringsutbyttet skal emnet organiseres med to hovedtyper av læringsaktiviteter; seminarer og casearbeid. For å sikre at målene om at studentene skal utvikle avansert og inngående kunnskap om relevante teorier og metoder vil det bli holdt seminarer der artikler og bokkapitler vil bli presentert og diskutert. Fagansvarlig vil sammen med inviterte gjesteforelesere med spesielt relevant kunnskap og erfaring forberede forelesninger og lede diskusjoner omkring de ulike temaene. Studentene vil få ansvar for å lede diskusjoner omkring utvalgte deler av pensum under seminarene. For å nå målene om at studentene skal kunne anvende teoretisk kunnskap på praktiske problemer og på relaterte fagområder vil hver emnesamling også bestå av casearbeid der studentene under veiledning jobber med oppgaver individuelt og i grupper. Dette skal trene studentene i å anvende sine teoretiske kunnskaper på praktiske problemstillinger og gi dem erfaring i å samarbeide om kompliserte oppgaver og å legge frem faglige resonnementer for sine standpunkter/forslag. I løpet av emnet vil studentene også jobbe med en større selvstendig forsknings- eller utviklingsoppgave under veiledning. Det selvstendige arbeidet med case og forskningsoppgave vil bli presentert og diskutert i samlinger/workshops med alle studenter og fagansvarlig som aktive diskusjonspartnere. 9

10 4. DELTAKELSE Deltakelse under presentasjoner av eget selvstendig arbeid og eget gruppearbeid er obligatorisk. 5. VURDERING Vurdering underveis: Underveis i emnet skal studentene løse praktiske case knyttet til hver av de fire midterste emnesamlingene (målgrupper, servicekonsept, servicemøtet og serviceleveransesystemet). To av casene skal løses individuelt og to av casene skal løses i grupper på opptil fire personer. Caseløsningene skal presenteres i form av en skriftlig rapport og en muntlig fremføring. Det vil bli satt en samlet karakter på skriftlig og muntlig presentasjon. Alle caseoppgavene er obligatoriske for godkjent emne, men studentene velger selv ut to av dem som utgangspunkt for karakter i emnet. Sluttevaluering: Et selvstendig forsknings- eller utviklingsarbeid tilsvarende 15 studiepoeng skal gjennomføres i løpet av emnet. Gjennom dette arbeidet skal studenten demonstrere inngående forståelse for de teorier og metoder som er gjennomgått i kurset ved å anvende disse på de problemstillingene som belyses i prosjektarbeidet. Studentene vil få tilbakemelding på sitt arbeide underveis, og etter avsluttet emne skal en skriftlig rapport danne utgangspunkt for sluttevalueringen. I tillegg velger studentene hvilke to av sine fremlagte case (se «vurdering underveis»). Disse skal tilsvare et omfang av 15 studiepoeng. Karakterer: A-F Tilgjengelig hjelpemidler Alle hjelpemidler er tillatt 6. LITTERATUR Bøker: Chesbrough, Henry (2011): Open Service Innovation. San Francisco: Jossey-Bass. Fitzsimmons, James A., Mona J. Fitzsimmons, and Sanjeec K. Bordoloi (2014): Service management: Operations, strategy, information technology, International Edition. New York: McGraw Hill. Gustafsson, Anders and Michael D. Johnson (2003): Competing in a Service Economy. Francisco: Jossey-Bass. Heskett, James L, Earl W Sasser, and Leonard A. Schlesinger, (1997): The Service Profit Chain; How Leading Companies Link Profit and Growth to Customer Loyalty, Satisfaction, and Value. New York: The Free Press. Maglio, Paul P., Cheryl A. Kieliszewski, and James C. Spohrer (2010): Handbook of service science. New York: Springer. Malhotra, Naresh K., David F.Birks, Peter A.Wills (2013): Essentials of Marketing Research, Essex: Pearson. Artikler: Bitner (1992); Servicescapes: The impact of physical surroundings on customers and employees Journal of Marketing, Vol 56, no 2(April)

11 Berry, Leonard L., Venkatesh Shankar, Janet Turner Parish, Susan Cadwallader, and Thomas Dotzel (2006): Creating New Markets Through Service Innovation, Sloan Management Review, Winter. Bettencourt, Lance A. (1997): Customer Voluntary Performance: Customers as Partners in Service Delivery, Journal of Retailing, 73 (3), Cronin, Joseph J., Michael K. Brady, and G. Thomas M. Hult (2000), Assessing the Effects of Quality, Value, and Customer Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions in Swrvice Environments, Journal of Retailing, 76 (2), Grönroos, Christian (1984) "A Service Quality Model and its Marketing Implications", European Journal of Marketing, Vol. 18 Iss: 4, pp Heskett, James L, Thomas O. Jones, Gary W. Loveman, Earl W Sasser, and Leonard A. Schlesinger (2008): Putting the Service Profit Chain to Work Harvard Business Review, 5, Kelley, Scott W., James H, Donnelly, and Steven J. Skinner (1990): Customer participation in service production and delivery, Journal of Retailing, 66(3), Magnusson Peter R., Jonas Matthing, and Per Kristensson (2003): Managing User Involvement in Service Innovation: Experiments With Innovating End Users, Journal of Service Research, 6 (2), Meuter, Matthew L., Mary Jo Bitner, Amy L. Ostrom, & Stephen W. Brown (2005): Choosing Among Alternative Service Delivery Modes: An Investigation of Customer Trial of Self-Service Technologies, Journal of Marketing, 69 (April), Nijssen, Edwin J. Bas Hillebrand, Patrick A.M. Vermeule, and Ron G.M. Kemp (2006): Exploring Product and Service Innovation Similarities and Differences, International Journal of Research in Marketing, 23, Parasuraman, A., Valerie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry (1985), A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, Journal of Marketing, 49 (Fall), Parasuraman, A., Valerie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry (1994): Alternative Scales for Measuring Service Quality, A Comparative Assessment Based on Psychometric and Diagnostic Criteria, Journal of Retailing, 70 (3), Partovi, Fariborz Y. (2002): "An analytic model to quantify strategic service vision", International Journal of Service Industry Management,12 (5), Ramds, Teisberg, and Tucker (2012): 4 ways to reinvent service delivery, Harvard Business Review, December, Reinartz and Ulaga (2008): How to sell services more profitably, Harvard Business Review, May, de Ruyter, Ko, Martin Wetzels, Jos Lemmink, and Jan Mattson (1997): The Dynamics of the Service Delivery Process: A Value-Based Approach, International Journal of Research in Marketing, 14 (3), Roth and Menor (2003): Insights into service operations management: A research agenda Production and Operations Management, vol 12, No 2 (Summer), Sampson and Froehle (2006): Foundations and implications of a proposed unified services theory Production and Operations Management, vol 15, no 2 (Summer),

12 Vargo, Stephen S. and Robert F. Lusch (2008): Why Service?, Journal of the Academy of Marketing Science. 36, Vargo, Stephen S. and Robert F. Lusch (2004a): Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, Journal of Marketing, 68, Vargo, Stephen S. and Robert F. Lusch (2004b): The Four Services Marketing Myths: Remants from a Manufacturing Model, Journal of Service Research, 6, Zeithaml, Valarie A., Leonard L. Berry and A. Parasuraman (1996): The Behavioral Consequences of Service Quality, Journal of Marketing, 60 (2), Cases: Det vil bli lagt opp cases (Harvard Business School Cases og lignende) til hvert emneområde. 12

13 EMM5400 Emneansvarlig Strategi Professor Fred Selnes 30 Studiepoeng Norsk Høst/vår Virksomhetens strategi er valg av en overordnet plan for hvordan de overordnede mål skal oppnås. De overordnede mål gir retning og ambisjon for hva styret og eierne søker å få til. Virksomheter som gjør gode strategiske valg vil bedre lykkes med å nå sine mål, mens virksomheter som gjør dårlige strategiske valg ender opp med dårlig lønnsomhet, svak konkurranseevne, og forvitring av markedsposisjon og ressursbase. Det betyr at enhver virksomhets suksess avhenger av ledelsens evne til å gjøre gode strategiske valg og implementere disse på en egnet måte. 1. LÆRINGSUTBYTTE Etter endt emne skal kandidaten: Kunnskap: Ha inngående innsikt i den historiske utviklingen av strategi som fag og rolle i virksomheter. Ha avansert kunnskap om metoder, verktøy og modeller til strategiske analyser av marked, teknologi, politiske rammebetingelser, organisasjon og ressursbase. Ha avansert kunnskap om faktorer av betydning for en vellykket strategiprosess. Ha kunnskap om økonomiske analyser og rapportering relevant for strategiske beslutninger og gjennomføringen av disse. Ferdigheter: Være i stand til å anvende teori og metoder på analyser for å identifisere virksomhetens strategiske utfordringer og muligheter Være i stand til å utvikle gode strategisk alternativer basert på analyse av eksterne og interne forhold og synliggjøring gjennom økonomiske analyser Være i stand til å se utfordringer og løsninger for hvordan en valgt strategi kan implementeres og følges opp Kan gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning knyttet til problemstillinger innen strategi Generell kompetanse: Være i stand til å identifisere og analysere ulike etiske problemstillinger knyttet til strategi. Være i stand til å se hele virksomheten i den strategiske analysen og utvikling av strategiske valg Behersker begreper knyttet til strategiske utfordringer, strategiske valg, økonomisk verdiskapning og langsiktig konkurranseevne kan formidle selvstendig arbeid knyttet til faglige problemstillinger til ulike målgrupper: forskere, ledere og publikum generelt. Generell forståelse av betydningen av kontinuerlig innovasjon i bedriften og bedriftens nære omgivelser (nettverk av nærings- og samfunnsaktører), og hvordan dette henger sammen med de strategiske valg virksomheter gjør. 13

14 2. INNHOLD Det overordnede formålet med programmet er å gi deltakernes kunnskap og ferdigheter til å utvikle og gjennomføre gode strategisk valg. Dette handler om å gjøre gode strategiske analyser, utvikling og valg av strategiske alternativer, samt implementering og oppfølging av de valg som gjøres. De strategiske valg som gjøres angår hele virksomheten, hvilket betyr at den strategiske analysen vil favne vidt i forhold til virksomhetens omgivelser (som marked, teknologi, samfunn, politiske rammebetingelser og annet som er relevant) og virksomhetens interne forhold (som organisasjon, produksjonsteknologi, ressursbase og annet som er relevant). Utvikling av gode strategiske alternativer er en av toppledelsens viktigste oppgaver og skjer gjennom en prosess ledelsen og organisasjonen involveres. Fordi strategisk valg innebærer endringer i form av ny organisering, nye investeringer, nye måltall og lignende fordrer dette kompetanse og ferdigheter i endringsledelse. Den økonomiske analysen står sentralt i hele strategiprosessen. Emnet organiseres i fem samlinger rundt tema som skal til for å utvikle en vellykket strategi. Første samling er en gjennomgang av strategifaget. I andre samling adresseres analyse av kunder, marked, teknologi og andre eksterne faktorer. I tredje samling adresseres analyse av organisasjonens aktiviteter, ressursbase og produksjonsteknologi. Utvikling av strategiske alternativer og synliggjøring av disse i form av økonomiske analyser er tema i fjerde samling. I siste samling går vi gjennom prinsipper for en vellykket implementering og oppfølging. Samling 1:Introduksjon til strategifaget. Målet er at studentene skal få en overordnet forståelse for strategifagets teoretiske fundamenter. Ulike teoretiske perspektiver eller innfallsvinkler til begrepet strategi mht. innhold og avgrensninger, og gjennom dette å utvikle et kritisk og konstruktiv forhold til fagområdet. Utgangspunktet er markedsmekanismen slik den ble utviklet i faget mikroøkonomi og senere videreutviklet i faget næringsøkonomi. De klassiske økonomiske modellene tar utgangspunkt i virksomhetens omgivelser (marked og bransje) hvor strategi handler om å tilpasse virksomheten til de ytre rammebetingelsene. Ledelsesfaget, som har sitt utspring i organisasjonsteori, tar utgangspunkt i virksomhetens indre forhold hvor strategi i vesentlig grad handler om å utvikle virksomheten i forhold til de muligheter og trusler som ligger i bedriftens omgivelser. I de senere årene har denne teoritradisjonen utviklet en grundigere og mer systematisk forståelse av hvordan bedriftens immaterielle ressursbase (kompetanse, kultur, nettverk, relasjoner, merkevare etc.) virker inn på bedriftens lønnsomhet og langsiktige konkurranseevne. Parallelt med utviklingen i økonomi- og ledelsesfagene har det også skjedd en utvikling i markedsstrategi (marketing) som har hatt mer fokus på hvordan virksomheten skal konkurrere i ulike markeder og segmenter med utgangspunkt i en dyp forståelse av kundenes behov og kjøpsprosess. Stikkord til tema som behandles: Mikroøkonomi Næringsøkonomi Strategisk ledelse Ressursteori Markedsstrategi Samling 2:Analyse av kunder og marked. En forutsetning for en vellykket strategi er at virksomheten har god innsikt i kundenes behov og kjøpsprosess, konkurrentene, teknologien og dynamikken i det markedet man konkurrerer i. Dette handler om å utvikle innsikt gjennom å innhente fakta gjennom ulike metoder og verktøy, 14

15 sammenstille og analysere disse, samt å forstå hva de faktisk betyr i forhold til hvordan markedet utvikler seg, hvilke trusler og muligheter dette gir, og med dette hva som er de sentrale strategiske problemstillingene. Stikkord: Kundebehov og kjøpsprosess Markedsutvikling og posisjoner Virksomhetens markedsressurser (merkevare, kundeportefølje og nettverk) Konkurrentanalyse Markedssystem (distributører, leverandører, teknologi, regelverk, etc.) Markedstrender og scenarier Samling 3: Analyse av organisasjonen. Det er organisasjonens aktiviteter (hva man faktisk gjør) som fører til at ting skjer og at mål nåes. Sentralt i analysen er å avdekke om virksomheten gjør det den bør gjøre (effektivitet) og om man gjør dette med riktig ressursinnsats og kvalitet (produktivitet). Videre i analysen er en systematisk gjennomgang av organisasjonens ressursbase (kompetanse, kultur etc.) med hensyn til om man utnytter og utvikler denne optimalt, samt hvilke utviklingstrekk som er viktige. Til analysen hører også med en systematisk gjennomgang ev virksomhetens produksjonsteknologi med hensyn til effektivitet og forventet utvikling av teknologi. Stikkord: Aktivitetsanalyse Ressursanalyse Teknologianalyse Samling 4: Utvikling av strategiske alternativer. Utvikling av strategiske alternativer og synliggjøring av disse i form av økonomiske analyser er tema i fjerde samling. Dette vil være en syntese av analysene av de eksterne og interne forhold i de foregående tematiske områdene.. Utvikling av strategiske alternativer starter imidlertid med en beslutning av de overordnede målene. Stikkord: Prosess for å beslutte de strategiske målene Utvikling av strategisk alternativer (markedsposisjon, organisering av aktiviteter, utvikling og utnyttelse av ressursbase) Økonomisk analyse og nøkkeltall (business case) Prosess for å beslutte valg Samling 5: Implementering og gjennomføring. Her går vi igjennom teorier og prinsipper for en vellykket implementering og gjennomføring av strategien. Implementering av en strategi innebærer alltid en endring og i organisasjoner vil det alltid være en motstand mot endring det er viktig å forstå og håndtere. God strategisk ledelse innebærer at man håndterer motstand og samtidig mobiliserer energi som støtter opp under endringen. De strategiske grep som gjøres i forbindelse med implementering må videre følges opp slik at virksomheten faktisk gjennomfører strategien. Dette innebærer blant annet ledelse i form av oppfølging av beslutninger og evalueringer i forhold til nøkkeltall. Stikkord: 15

16 Endringsledelse Nøkkeltall Ledelsesprosesser 3. LÆRINGSAKTIVITETER For å oppnå læringsutbyttet skal emnet organiseres med to hovedtyper av læringsaktiviteter; seminarer og casearbeid. For å sikre at målene om at studentene skal utvikle avansert og inngående kunnskap om relevante teorier og metoder vil det bli holdt seminarer der artikler og bokkapitler vil bli presentert og diskutert. Emneansvarlig vil sammen med inviterte gjesteforelesere erfaring forberede forelesninger og lede diskusjoner omkring de ulike temaene. Studentene vil få ansvar for å lede diskusjoner omkring utvalgte deler av pensum under seminarene. For å nå målene om at studentene skal kunne anvende teoretisk kunnskap på praktiske problemer og på relaterte fagområder vil hver samling også bestå av casearbeid der studentene under veiledning jobber med oppgaver individuelt og i grupper. Dette skal trene studentene i å anvende sine teoretiske kunnskaper på praktiske problemstillinger og gi dem erfaring i å samarbeide om kompliserte oppgaver og å legge frem faglige resonnementer for sine standpunkter/forslag. I løpet av emnet vil studentene også jobbe med en større selvstendig forsknings- eller utviklingsoppgave under veiledning. 4. DELTAKELSE Deltakelse under presentasjoner av eget selvstendig arbeid og eget gruppearbeid er obligatorisk. 5. VURDERING Vurdering underveis: Til hver samling får studentene en oppgave som skal løses individuelt eller i grupper på opptil fire personer. Oppgavene vil bli gjennomgått og diskutert i hver samling. Det vil bli satt karakter på hver innlevering. Oppgavene teller 50 % av karakteren. Sluttevaluering: Et selvstendig forsknings- eller utviklingsarbeid tilsvarende 15 studiepoeng skal gjennomføres i løpet av emnet. Studentene vil få veiledning og tilbakemelding på sitt arbeide underveis, og etter avsluttet emne skal en skriftlig rapport og en muntlig eksaminasjon danne utgangspunkt for sluttevalueringen som vil telle 50 % av karakteren i emnet. Om noen av deltakerne i en gruppe utmerker seg positivt eller negativt åpnes for en individuell differensiering av karakter på oppgaven. Karakterer: A-F Tilgjengelig hjelpemidler Alle hjelpemidler er tillatt 6. LITTERATUR Litteraturliste er under utvikling, det vil bli en blanding av bøker og artikler av ulik vanskelighetsgrad, ca.1500 sider totalt. 16

17 Eksempler på bøker som kan være aktuelle (utvalgte kapitler ca sider): Pendyck, Robert og Daniel Rubinfeld (latest edition), Microeconomic, Pearson Prentice Hall. (ca. 150 sider) Porter, Michael E. (1980), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press. (ca. 200 sider) Hooley, Graham, John Saunders and Nigel Piercy (latest edition), Marketing Strategy and Competitive Positioning, Prentice Hall. (ca. 200 sider) Christensen, Clayton M. (1997), The Innovator s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Boston, Mass.: Harvard Business School Press. (ca. 150 sider) Marty J. Schmidt (1998), Business Case Essentials: A Guide to Structure and Content, Solution Matrix Ltd. (ca. 100 sider) Neely, Andy D., Bourne, M.C.S., Mills, J.F., Platts, K.W. and Richards, A.H. (2002), Getting the Measure of your Business, Cambridge University Press, Cambridge. (Ca. 150 sider). Foreløpig liste artikler (de som er listet opp er ca. 300 sider): Levitt, Theodore (1960), Marketing Myopia, Harvard Business Review, July-August, Kohli, Ajay K. and Bernard J. Jaworski (1990), Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications," Journal of Marketing, 54 (April), Keller, Kevin L.; Brian Sternthal; Alice Tybout (2002), Three Questions You Need to Ask About Your Brand, Harvard Business Review, September. Michael Porter (1996), What is Strategy? Harvard Business Review, November-December, Burt, George, George Wright, Ron Bradfield, George Cairns and Kees Van der Heijden (2006), The Role of Scenario Planning in Exploring the Environment in View of the Limitations of PEST and Its Derivatives, International Studies of Management and Organization, Volume 36 Issue 3, Collis, David J. and Cynthia A. Montgomery, (1995), Competing on Resources, Harvard Business Review, Volume 86 Issue 7/8,

18 Dickson, Peter R. and James L. Ginter, (1987), Market Segmentation, Product Differentiation, and Marketing Strategy, Journal of Marketing, Volume 51 Issue 2, Drucker, Peter F. (2004), What Makes an Effective Executive, Harvard Business Review, Volume 82 Issue 6, Easton, Geoff and Håkan Håkansson (1996), Markets as networks: Editorial introduction, International Journal of Research in Marketing, Volume 13 Issue 5, Kaplan, Robert S. and David P. Norton (1992), The balanced scorecard - Measures that drive performance, Harvard Business Review. (January February), Robert Kaplan and David P. Norton (2001), Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic Management: Part 1, Accounting Horizons, Vol. 15, No 1, Levitt, Theodore (1980), Marketing Success Through Differentiation of Anything, Harvard Business Review, Volume 58 Issue 1, Levitt, Theodore (1981), Managing intangible products and product intangibles, Harvard Business Review, Volume 59 Issue 3, Levy, Sidney (1959), Symbols for Sale, Harvard Business Review, Volume 37 Issue 4, Marchand, Donald A., William J. Kettinger, and John D. Rollins (2000), Information Orientation: People, Technology and the Bottom line Sloan Management Review, Volume 41 Issue 4, Pun, Kit Fai and Anthony Sydney White (2005), A Performance Measurement Paradigm for Integrating Strategy Formulation: A Review of Systems and Frameworks, International Journal of Management Reviews, Volume 7 Issue 1, Reinartz, Werner and V. Kumar (2002), The Mismanagement of Customer Loyalty, Harvard Business Review, Volume 80 Issue 7, Rothschild, William (1979), Competitor Analysis: The Missing Link in Strategy, Management Review, Volume 68 Issue 7, Schoemaker, Paul J.H. (1995), Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking, Sloan Management Review, Volume 36 Issue 2,

19 Srivastava, Rajendra, T. Shervani, and Liam Fahey (1998), Market-Based Assets and Shareholder Value: A Framework for Analysis, Journal of Marketing, Volume 62 Issue 1, Stabell, Charles B. and Øystein D. Fjeldstad (1998), Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops, and Networks, Strategic Management Journal, Volume 19 Issue 5,

20 EMM5200 Emneansvarlig Teknologiledelse Førsteamanuensis II Hans Ivar Laukli 30 Studiepoeng Norsk Høst/vår FoU- og teknologiutvikling i bedrifter representerer et viktig strategisk virkemiddel for å skape merverdi. FoU-aktiviteter og teknologisk utvikling kan spenne svært vidt i kompleksitet og omfang som avhenger av mange faktorer, blant annet bransje/industri, bedriftens størrelse og kapabilitet, lokalisering og historikk. Selv om mange eksterne parametere påvirker teknologiutviklingen i bedrifter, bør bedrifter utøve bevisst teknologiledelse for å styrke sin markedsposisjon og utvikle prosesser og produkter som gir konkurransedyktige og lønnsomme bedrifter. Det overordnede målet med dette emnet er at studentene gjennom inngående kunnskap og forståelse for ulike teorier og metoder innen faget skal være i stand til å bidra til bedre prosesser på styrking av teknologiledelse i alle typer virksomheter. Emnet tar utgangspunkt i de viktigste elementene i en teknologistrategi: samkjøring av forretnings- og teknologistrategi, innovasjonsprosesser og -modeller, FoU porteføljestyring og -ledelse, kommersialisering av teknologi, immaterielle rettigheter og organisering av FoU. 1. LÆRINGSUTBYTTE Etter endt emne skal kandidaten Kunnskap Ha innsikt i strategi som fag, spesielt med fokus på samkjøring av forretnings- og teknologistrategi Ha inngående kunnskap om innovasjonsprosesser Ha detaljert kunnskap om verktøy for gjennomføring av teknologiledelse Ha inngående kunnskap om forretningsforståelse og kommersialisering av teknologi Ha kunnskap om beskyttelsesmekanismer i følge med teknologiutvikling Ha kunnskap om hvordan organisere og utvikle organisasjoner i følge med teknologiutvikling Ferdigheter Være i stand til å vurdere elementer i oppbygging og etablering av teknologistrategi Være i stand til å vurdere kommersiell verdi av teknologi gjennom anvendelse av etablerte verktøy Kunne anvende verktøy og modeller som støtter teknologiledelse Kunne gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning knyttet til problemstillinger innen teknologiledelse Generell kompetanse Kunne bidra i strategiprosesser med hovedfokus på teknologiledelse Kunne anvende kunnskap om teknologiledelse innen ledelse og utvikling av virksomheter Kunne beherske relevant terminologi og kunne formidle selvstendig arbeid knyttet til faglige problemstillinger til ulike målgrupper: forskere, ledere og publikum generelt Ha forståelse for risiko i teknologiutvikling 20

Norsk Executive Master of Management Høst/vår

Norsk Executive Master of Management Høst/vår EMM5200 Emneansvarlig Teknologiledelse Førsteamanuensis II Hans Ivar Laukli 30 Studiepoeng Norsk Executive Master of Management Høst/vår FoU- og teknologiutvikling i bedrifter representerer et viktig strategisk

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Oppnådd grad ved fullført studium: Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Master of Business Administration

Oppnådd grad ved fullført studium: Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Master of Business Administration Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i strategisk ledelse og økonomi (Master of Business Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013

Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013 Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013 Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Lena E. Bygballe og Katrine S. Fjellestad BIs videre- og etterutdanningstilbud

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching av grupper i en lærende organisasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et omfang på fem samlinger

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Beredskap og kriseledelse (master)

Beredskap og kriseledelse (master) NO EN Beredskap og kriseledelse (master) Omstillinger og uventede kriser preger dagens arbeidsliv. Når kriser og uventede hendelser oppstår kreves det at organisasjoner kan håndtere disse på en profesjonell

Detaljer

Kommunal økonomi og ledelse

Kommunal økonomi og ledelse NO EN Kommunal økonomi og ledelse Studiet i kommunal økonomi og ledelse har som formål å gi yrkesutdanning som kvalifiserer til krevende stillinger på saksbehandler- og ledernivå i offentlig forvaltning:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Høgskulen på Vestlandet samarbeider om å tilby medlemmer av Foreningen for Ledelse og Teknikk (FLT) utdanning innen Teknologiledelse og Personalledelse.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer