Høring - forretningsvilkår for Warrants og Exchange Traded Funds (ETF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - forretningsvilkår for Warrants og Exchange Traded Funds (ETF)"

Transkript

1 Deres ref: Vår ref: Dato: Høring - forretningsvilkår for Warrants og Exchange Traded Funds (ETF) I medhold av børsloven 5-6 har børsen mulighet for å oppta finansielle instrumenter til notering dersom de er egnet for dette og forventes å bli gjenstand for regelmessig omstetning. For aksjer og obligasjoner innholder børsforskriften nærmere krav både til børsnotering, prospekt og løpende forpliktelser. I tillegg er det utarbeidet nærmere handelsregler for handelen med henholdsvis aksjer og obligasjoner i Norex Member Rules, og for derivater i derivatregleverket. Warrants er i dag gjenstand for notering ved Oslo Børs. ETF er derimot ikke notert. Børsstyret har imidlertid gitt børsen fullmakt til å ta opp ETF til notering. Siden børsforskriften ikke omhandler nærmere krav til børsnotering, prospekt og løpende forpliktelser for warrants og ETF, har børsen med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd funnet det nødvendig å utarbeide særlige forretningsvilkår for børsnotering av disse produktene. Forretningsvilkårene forligger i utkasts form. Børsens forretningsvilkår skal oversendes Kredittilsynet. Kredittilsynet skal ikke formelt godkjenne forretningsvilkårene men kan kreve disse endret dersom de ikke oppfyller lov eller forskrift, jfr børsloven 5-1 tredje ledd. Før oversendelse til Kredittilsynet finner sted, er det etter børsens mening hensiktsmessig og ønskelig at aktuelle aktører får anledning til å kommentere utkastene. Vedlagt følger derfor høringsutkast til forretningsvilkår for henholdsvis Warrants og ETF. Forslagene inneholder regler både om krav til børsnotering, krav til innhold i prospekt og løpende krav under børsnoteringen. Det bes om at høringsinstansene særlig kommenterer hensiktmessigheten av de forslåtte regler samt eventuelle andre forhold som er sentrale både hva gjelder børsnotering, handel og løpende informasjon. Kommentarer bes gitt skriftlig til Oslo Børs ved Øivind Amundsen innen 20. oktober Utganspunkter for børsens regler og forretningsvilkår for warrants og ETF Både warrants og ETF er notert på Stockholmsbörsen. Begge produktene handles i handelssystemet SAXESS og på tilsvarende måte som aksjer og aksjerelaterte produkter. Norex Member Rules har således egne regler som regulerer vilkår knyttet til handelen og de handelstekniske forholdene. Det er derfor ikke nødvendig at disse forholdene reguleres av de vedlagte regler og forretningsvilkår. For børsen har det vært sentralt at regler og forretningsvilkår for warrants og ETF følger samme struktur og er basert på de samme prinsipper som regler for øvrige noterte Oslo Børs ASA Phone : Tollbugata 2, N-0152 Oslo Fax : Internet : P.O.Box 460 Sentrum, Org.no : NO N-0105 Oslo Norway

2 instrumenter. I tillegg er det naturlig at fellesregler i børsforskriften kommer til anvendelse så langt de passer. Regler som børsen mener er hensiktsmessig å videreføre for de respektive produktene, er således inntatt enten ved henvisning eller ved at det er tilpasset regelverket og produktet. I tillegg er det særlige forhold som kun gjør seg gjeldene for henholdsvis warrants og ETF. Warrants Warrants er kjøps- eller salgsretter til en underliggende aksje eller en kurv av aksjer. Normalt er warrants utstedt av en finansinstitusjon som er løsrevet fra utstederen av det/de underliggende finansielle instrument. Børsforskriften inneholder enkelte regler for opptak og handel med retter til erverv av aksjer. Disse reglene er basert på at usteder er samme selskap som utseder underliggende aksje. Derfor er ikke disse bestemmelsene fult ut anvendelige på warrants. For warrants er det nødvendig å utarbeide egne regler og forretningsvilkår som regulerer opptak, handel og løpende vilkår ved børsnotering av warrants. I den forbindelse har børsen tatt utgangspunkt i de regler som gjelder i børsforskriften for notering, prospekt og løpende forpliktelser for retter til erverv av aksjer. Dog er det gjort nødvendige tilpasninger både hva gjelder selve produktet men også i forhold til utsederens forpliktelser og ansvar. ETF ETF er verdipapirfond som noteres på børsen, hvor andelene kan omsettes på samme måte som aksjer. ETF følger normalt passivt sammensetningen og avkastningen til en indeks. Dette medfører at kostnadene minimeres ved å la forvaltningen være basert på automatikk og matematiske beregninger. Det gjøres intet forsøk på å aktivt slå indeksen. Således blir også fondet forutsigbart og transparent. Det kan oppstå mindre avvik fra indeksen blant annet på grunn av utdelinger fra selskapene. Fondene offentliggjør løpende sammensetningen av sine eiendeler (aksjekurv osv.) slik at det kan beregnes en teoretisk verdi på andelene (Net Asset Value eller NAV). Denne verdien kan benyttes som en benchmark på de priser som andelene handles til på børsen. Omsetning på børsen vil verken øke eller redusere fondets forvaltningskapital, den medfører kun at andelene skifter eiere. Handelen skjer via meglerhus på samme måte som for aksjer, og det betales normal kurtasje. I en og samme transaksjon får investoren aksjens omsettelighet og fondets risikospredning. Enkelt sagt får man en kurv med aksjer i ett eneste kjøp. Prisen på andelene fastsettes løpende i markedet, og investor handler til kjente kurser. I tradisjonelle aksjefond får ikke investor vite hvilken kurs det er handlet til før etter handelen er gjennomført, ofte ikke før dagen etter. Den handelen som skjer over børs utgjør andrehåndsmarkedet for fondsandelene, og påvirker som sagt ikke fondets størrelse. I det såkalte førstehåndsmarkedet kan imidlertid investorer skape nye andeler i fondet. Dette skjer som oftest ved at investorene leverer inn aksjer til fondet mot utstedelse av nye fondsandeler. De aksjer som leveres inn skal ha en fordeling og sammensetning som mest mulig tilsvarer den indeksen fondet følger. Fondsselskapet gir investor opplysninger om hvilke aksjer som skal leveres, og sammensetningen av disse. Årsaken til at det skal leveres aksjer er at fondet søker å minimere transaksjons- og administrasjonskostnadene, samtidig som det /4

3 minimerer avviket mot indeksen (Tracking Error). Fondsandeler kan tilsvarende innløses ved at investor mottar en aksjekurv tilbake. Enkelte fond gir også investor mulighet til å motta kontanter som oppgjør (Cash Window). Det er ofte satt minimumsbeløp for innløsning/opprettelse av nye andeler som medfører at det kun er større investorer som opererer i fondets førstehåndsmarked. Et viktig aspekt ved at ETF har et førstehånds- og et andrehåndsmarked er at det øker likviditeten for fondsandelene betraktelig, og at det skaper en mekanisme som vil kunne sikre at prisene andelene handles til på børsen trekkes mot andelenes NAV. Dersom andelsprisene på børsen avviker fra NAV vil aktørene i markedet kunne profitere på differansen ved å opprette/innløse andeler i førstehåndsmarkedet, for deretter å omsette andelene eller den underliggende aksjekurven i andrehåndsmarkedet. Dette trekker prisene mot NAV. Forutsatt at de underliggende aksjer er likvide vil ikke manglende likviditet i fondsandelene i andrehåndsmarkedet representere noe absolutt hinder for å kunne endre sin eksponering i fondet. Likviditeten vil i realiteten være like god som de underliggende aksjenes likviditet. Ved å innløse/opprette andeler gjennom utveksling av aksjekurven får man tilgang til likviditeten i de underliggende aksjer. På grunn av den passive forvaltningen og ordningen med leveranser av aksjekurver i førstehåndsmarkedet, har ETF lave forvaltningshonorarer sammenlignet med andre fond. Det er ingen regler i børsforskriften som regulerer opptak, handel og løpende forpliktelser ved børsnotering av ETF, og det er derfor behov for utarbeidelse av nye regler. For ETF er det tatt utgangspunkt i de generelle regler i børsforskriften, i tillegg til nødvendige tilpasninger for produktet og utstederen. Vennligst ta kontakt med undertegnede eller Jens Ugland dersom det skulle være spørsmål til utkastet til forretningsvilkår for ETF, eller Odd Sigmund Røste eller undertegnede dersom det skulle være spørsmål til utkastet til forretningsvilkår for Warrants. Med hilsen OSLO BØRS ASA Øivind Amundsen advokat Kopi: Kredittilsynet /4

4 Brevet er sendt til følgende høringsinstanser: - Aksjonærforeningen i Norge - Finansnæringens Hovedorganisasjon - Næringslivets Aksjemarkedsutvalg - Norges Fondsmeglerforbund - Norske Finansanalytikeres Forening - Verdipapirfondenes Forening - Verdipapirsentralen - Andre aktører /4

5 OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR WARRANTS Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder for notering og omsetning av warrants ved Oslo Børs. 2. Warrants Warrants er kjøpsretter eller salgsretter som nevnt i verdipapirhandelloven 1-2 annet ledd nr. 7. Følgende warrants kan noteres på Oslo Børs: Warrants hvor underliggende aksjer eller andre underliggende finansielle instrumenter er notert på Oslo Børs. Warrants på kurver av aksjer eller andre finansielle instrumenter hvor underliggende aksje eller andre finansielle instrumenter er notert på Oslo Børs. Warrants på aksjer og andre finansielle instrumenter hvor underliggende, eventuelt kurv av underliggende er notert ved en anerkjent utenlandsk børs eller markedsplass og som er gjenstand for sikker prisdannelse. 3. Utsteder Utsteder av warrants skal være en finansinstitusjon eller et verdipapirforetak som tilfredstiller kravene i forskrift om krav til utstedelse ved verdipapirforetaks handel med børsnoterte kjøpsretter og salgsretter uten medvirkning av oppgjørssentral av 18. desember 2002 (heretter Forskriften ). Dokumentasjon for at utstederen oppfyller kravene i forskriften, må oversendes børsen sammen med søknad om børsnotering. 4. Søknad om børsnotering Søknad om opptak til notering av warrants må sendes Oslo Børs, som avgjør om opptak skal finne sted. Følgende dokumenter skal anses for å utgjøre søknad om notering: 1. Utkast til prospekt 2. Siste offentligjorte regnskaper for utstederen 3. Kontaktperson overfor børsen 4. Dokumentasjon på at utstederen oppfyller vilkårene i Forskriften Warrants forretningsvilkår /5

6 Dersom opplyningene i pkt. 2 og 3 er oversendt børsen tidligere i forbindelse med utstedelse av warrants og de er fortløpende oppdatert, er det tilstrekkelig at børsen mottar prospekt samt dokumentasjon for at Forskriften er oppfylt for de angjeldende underliggende finansielle instrumenter. Søknaden skal undertegnes av signaturberettiget for utsederen. I søknaden skal utstederen bekrefte at Oslo Børs forretningsvilkår vil bli fulgt. 5. Krav til opplysninger i prospekt for warrants 5.1 Utgangspunkt Prospekt skal utarbeides i samsvar med børsforskriften kap 19 c Prospekt for kjøpsretter til aksjer. Prospekt etter disse reglene skal utarbeides for warrants både i form av kjøpsog salgsretter, samt for warrants på kurver av finansielle instrumenter. Dersom underliggende aksje eller finansielt instrument er notert ved Oslo Børs, annen børs eller regulert marked og det foreligger opplysninger tilsvarende dem som er omhandlet i børsforskriften kap. 15 om underliggende instrumenter, kan det gis unntak fra at prospekt skal inneholde slike opplysninger. Det skal opplyses hvor slik informasjon er tilgjengelig i prospektet. Søknad om unntak fra at prospektet skal inneholde slike opplysninger må fremsettes samtidig med søknad om børsnotering. Det gis unntak fra at prospekt for warrants skal inneholde opplysninger i børsforskriften 19c-3; pkt. 1.1, 1.2,og 1.4. Prospektet skal ikke inneholde villedende eller ufullstendige opplysninger om forhold som må tillegges vekt ved bedømmelse av spørsmålet om å erverve eller avhende warranter. Prospektet skal godkjennes av Oslo Børs. 5.2 Tilleggskrav Følgende tilleggsopplysninger skal inntas i prospektet: 1. om utstederen, forretningsadressen og ansvarlig kapital 2. hvor informasjon om utstederen er tilgjengelig 3. en beskrivelse av utstederens resultater og økonomiske stilling 4. løpetid for warrantene 5. noteringsdato 6. om utstederen har rett til å øke eller begrense serien av warrants 7. størrelsen på en børspost 8. multiplikator, som skal muliggjøre en fornuftig utregning av verdien på warrantene 9. warrants stilling ved justeringer og endringer i underliggende aksje, finansielle instrument eller indeks 10. verdipapirnummer i VPS eller tilsvarende og ISIN kode 11. ticker 12. sist tilgjengelige informasjon om finansielle forhold vedrørende underliggende instrumenter 13. angivelse av hvor underliggende finansielle instrumenter er notert Warrants forretningsvilkår /5

7 14. angivelse av hvilke aksjer eller finansielle instrumenter som inngår i underliggende kurv av aksjer eller betegnelse på indeks 15. vekting dersom underliggende er en kurv av aksjer eller finansielle instrumenter 16. innløsningskurs og beregning av denne 17. om warrantene er notert på en annen børs eller regulert markedsplass eller søkt notert, og i så fall hvilken 18. om utstederen kan handle warrants for egen regning 19. om eventuelle lisensavtaler som utstederen har inngått 20. premie, kurtasje og eventuelt andre omkostninger som påløper 21. skattemessige behandling av warrants 22. om warrants kan innløses på bestemte datoer med angivelse av dato, eller om de kan innløses fortløpende. I sistnevnte tilfelle må det angis hvor og hvordan innløsning skal kreves. 23. risikoforhold 24. verneting og jurisdiksjon 25. angivelse av eventuelle market maker forpliktelser, herunder navn på market maker Oslo Børs kan kreve ytterligere opplysninger inntatt i prospektet dersom det antas nødvendig for å vurdere om warrantene er egnet for børsnotering. 6. Utstederens ansvar Utstederen skal i prospektet avgi en erklæring om at prospektet så langt utstederen kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Tilsvarende bekreftelse skal avgis for opplysninger som utstederen har gitt i søknaden. 7. Offentliggjøring av prospekt Prospekt for warrants skal offentliggjøres senest kl siste dag før de tas opp til notering. Offentliggjøring skjer ved at prospektet stilles vederlagsfritt til disposisjon for allmennheten på utsteders forretningskontor, på børsen hos samtlige børsmedlemmer og eventuelt andre måter fastsatt av børsen. 8. Krav til reglemessig omsetning Bare warrants som kan antas å ha allmenn interesse og hvor det kan foreventes regelmessig omsetning vil bli tatt opp til notering. 9. Handel Omsetning av warrants skal følge reglene for handel med egenkapitalinstrumenter Equities ved Oslo Børs. Norex Membership Rules kommer til anvendelse ved handel i warrants. Warrants forretningsvilkår /5

8 10. Registrering i VPS Warrantene skal være registrert i VPS. Børsen kan godta registrering i annet norsk eller utenlandsk offentlig register. 11. Løpetid og valuta Warrants skal ha en løpetid på minst to år, og skal noteres i NOK. Børsen kan tillate at warrants noteres i annen valuta. 12. Krav til vilkår ved innløsning Warrants skal innløses kontant eller ved utdeling av underliggende aksjer/finansielle instrumenter. Innløsning skal skje automatisk uten krav om aktivitet fra innehaverens side. 13. Market maker avtaler Alle warrants som søkes børsnotert skal ha en eller flere market makere som stiller forpliktende kjøps- og salgskurser for warrantene. Dersom det på tidspunktet for notering er spredning blant minst 300 børsposteiere, er det ikke nødvendig med market maker avtale. Endringer knyttet til market maker avtale skal alltid meddeles børsen ved børsmelding. Dersom det viser seg at det børsnoterte warrantene over tid er gjenstand for regelmessig omsetning med tilstrekkelig likviditet, kan børsen etter søknad dispensere fra kravet om market maker. 14. Lisensavtale med Oslo Børs Dersom utstederen i sin markedsføring skal benytte seg av indekser med navn som Oslo Børs har rettighetene til, skal lisensavtale inngås med Oslo Børs. 15. Utsteders informasjonsplikt Utstederen skal uoppfordret og umiddelbart gi børsen opplysninger, herunder om endringer i forhold som tidligere er meddelt børsen, som må antas å være av ikke uvesentlig betydning for kursen på warrantene. Opplysninger om warrantene som offentliggjøres ved andre børser hvor warrantene er notert, skal senest samtidig sendes børsen. Utsteder skal kontinuerlig overvåke endringer i underliggende instrumenter som kan føre til endringer i vilkår og betingelser for warrants i henhold til Prospektet, slik at utsteder umiddelbart kan informere Oslo Børs om eventuelle endringer vedrørende warrants. Utstederen er imidlertid ikke pliktig til å informere børsen om informasjonspliktige forhold i de underliggende aksjer eller finansielle instrumenter eller det underliggende verdipapirmarkedet. Opplysningene skal offentliggjøres i samsvar med retningslinjene i børsforskriften Warrants forretningsvilkår /5

9 16. Årsregnskap, Årsberetning og delårsrapporter Delårsrapporter, herunder foreløpig årsregnskap, og årsrapporter for utsteder skal sendes børsen straks de er vedtatt av kompetent organ. Børsen skal offentliggjøre rapportene etter reglene i børsforskriften Er det avgitt revisjonsberetning eller uttalelse om begrenset revisjon til delårsrapport, skal denne meddeles børsen så snart den foreligger. Årsregnskapet, årsberetningen og delårsrapportene for utsteder skal sendes samtlige andelseiere og være allment tilgjengelig hos utsteder. Alternativt kan delårsrapportene offentliggjøres ved at de legges ut på forvaltningsselskapets hjemmeside på Internett. 17. Meldinger til innehavere av warrants Alle meldinger til innehavere av warrants, skal senest samtidig sendes børsen og offentliggjøres etter reglene i børsforskriften Utsteders opplysningsplikt Utsteder av warrants, utstederens tillitsvalgte og ansatte skal gi Oslo Børs de opplysninger som er nødvendige for at børsen skal kunne oppfylle sine lovbestemte plikter. Manglende overholdelse av opplysningsplikten kan sanksjoneres i henhold til børsforskriften Avgifter Ved notering av warrants ved Oslo Børs skal det betales en engangs registrerings- og prospektavgift. Avgiftene fremkommer av den til enhver tid gjeldende prisliste fastsatt av Oslo Børs. 20. Forholdet til børsforskriften Bestemmelsene i børsforskriften del VII (fellesregler) kommer så langt de passer til anvendelse på utsteder og warrantene. 21. Endringer Disse reglene kan endres med en måneds varsel. Endringer i forretningsvilkårene skal innsendes Kredittilsynet i henhold til børsloven 5-1 tredje ledd. Warrants forretningsvilkår /5

10 OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder for notering og omsetning av ETF ved Oslo Børs. 2. ETF ETF er verdipapirfond som noteres på børs eller autorisert markedsplass. Verdipapirfondsandeler er finansielle instrumenter etter verdipapirhandelloven 1-2 annet ledd. ETF skal passivt følge en nærmere angitt indeks eller kurv av finansielle instrumenter. Forvalter kan ikke aktivt forvalte fondets midler med tanke på å slå indeksen, eller på annen måte plassere fondsmidler på en måte som aktivt avviker fra indeksens eller aksjekurvens sammensetning. 3. Forvaltningsselskapet Fondet og forvaltningsselskapet må falle inn under de relevante reguleringer for verdipapirfond, og forvaltningsselskapet må ha de nødvendige tillatelser fra Kredittilsynet til å drive verdipapirfondsforvaltning. Utenlandske fond og forvaltningsselskaper trenger tilsvarende tillatelser i hjemlandet, og de må være underlagt betryggende tilsyn fra relevante myndigheter. 4. Søknad om børsnotering Søknad om opptak til notering av ETF må sendes Oslo Børs, som avgjør om opptak skal finne sted. Søknad om børsnotering av ETF skal inneholde en orientering om fondet, forvaltningsselskapet og andre forhold som kan være av betydning for om den aktuelle ETF skal tas opp til børsnotering. Følgende dokumenter og informasjon skal anses for å utgjøre søknad om notering: 1. Søknadsbrev om børsnotering 2. Utkast til prospekt med vedlegg 3. Kopi av nødvendige konsesjoner og tillatelser 4. Siste års- og delårsregnskap for forvaltningsselskapet 5. Forvaltningsselskapets vedtekter 6. Forvaltningsselskapets kontaktperson overfor børsen Det skal fremkomme av søknaden at børsens forretningsvilkår vil bli fulgt. Søknad om børsnotering skal være besluttet av styret i forvaltningsselskapet, og underskrevet av styret eller noen styret har gitt nødvendig fullmakt. Forretningsvilkår ETF /5

11 5. Prospektvilkår Prospektet skal inneholde en utfyllende beskrivelse av produktet. Det skal også opplyses om alle forhold som er nødvendige for å kunne foreta en velfundert vurdering av fondet og en eventuell investeringsbeslutning. Prospektet skal ikke inneholde villedende eller ufullstendige opplysninger om forhold som må tillegges vekt ved bedømmelsen av spørsmålet om å erverve eller avhende andeler av fondet. Prospektet skal godkjennes av Oslo Børs. Følgende opplysninger skal inntas i prospektet: 1. Forvaltningsselskapets forretningskontor, stiftelsesdato og innbetalt aksjekapital. 2. Depotmottakers forretningskontor, hovedvirksomhet og selskapsform. 3. Grundig beskrivelse av fondets karakteristikk, herunder bestemmelser om innløsning, utløsing, forvaltning, investeringsstrategi, forvaltningshonorarer og eventuelle vilkår for omsetning av fondsandeler. 4. Angivelse av på hvilken måte oversikter over antall utstedte fondsandeler og informasjon om Net Asset Value pr. fondsandel vil bli offentliggjort på for investorene. 5. En beskrivelse av fondets resultater og økonomiske stilling 6. En beskrivelse av forholdet mellom fondet og forvaltningsselskapet med angivelse av avtaler mv. 7. Beskrivelse av eventuelle ordninger angående utlån av aksjer som inngår i fondet. 8. De rettigheter og forpliktelser verdipapirfondsandelen representerer, jf. verdipapirfondloven Fondets verdipapirnummer i VPS eller tilsvarende register og ISIN nummer. 10. Oversikt over de finansielle instrumenter som på noteringstidspunktet inngår i fondet, samt hvor de underliggende finansielle instrumenter er notert. 11. Hvilken indeks fondet følger. 12. Angivelse av market maker forpliktelser, herunder navn på market maker, samt innholdet og varigheten av market maker avtalen. 13. Nærmere opplysninger om fondets andelseier- og utbyttepolitikk. 14. Lisensavtaler som forvaltningsselskapet har inngått med Oslo Børs. 15. Opplysning om andre børser hvor fondet er notert eller hvor det er søkt om børsnotering og på hvilken måte slik børsnotering skjer. 16. Beskrivelse av nødvendige konsesjoner og tillatelser. 17. Verdipapirfondets vedtekter. 18. En kort redegjørelse for de skatteregler som gjelder for verdipapirfondet og andelseierne. 19. Siste års- og delårsregnskap for fondet. 20. Navn på forvaltningsselskapets og verdipapirfondets revisor. 21. Risikoforhold for fondet. 22. Verneting og jurisdiksjon. 23. Beskrivelse av kostnader som påhviler andelseierne. Oslo Børs kan kreve ytterligere opplysninger inntatt i prospektet dersom det antas nødvendig for å vurdere om fondet er egnet til børsnotering. 6. Forvaltningsselskapets ansvar Styret i forvaltningsselskapet skal avgi en erklæring om at opplysningene i prospektet så langt det kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer Forretningsvilkår ETF /5

12 utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Styret kan gi en eller flere personer i forvaltningsselskapet generell fullmakt til å avgi slik erklæring på styrets vegne. Kopi av fullmakten sendes Oslo Børs. Tilsvarende bekreftelse skal avgis for opplysninger som forvaltningsselskapet har gitt i søknaden. 7. Offentliggjøring av prospekt Prospekt for ETF skal offentliggjøres senest kl siste dag før fondet tas opp til notering. Offentliggjøring skjer ved at prospektet stilles vederlagsfritt til disposisjon for allmennheten hos forvaltningsselskapet, på børsen, hos samtlige børsmedlemmer og eventuelt på andre måter fastsatt av børsen. 8. Forvaltningskapital Fondet skal ha en forvaltningskapital på minimum NOK Krav til regelmessig omsetning Bare ETF som kan antas å ha allmenn interesse og hvor det kan forventes regelmessig omsetning av fondsandeler vil bli tatt opp til notering. 10. Krav til de finansielle instrumenter som fondet investerer i Fondet må investere i finansielle instrumenter som er gjenstand for en sikker prisdannelse ved Oslo Børs, annen anerkjent børs, eller regulert markedsplass. Dette innebærer at fondet må følge en indeks sammensatt av instrumenter som er gjenstand for en sikker prisdannelse. 11. Handel Omsetning av ETF-andeler skal følge reglene for handel med egenkapitalinstrumenter Equities ved Oslo Børs. Norex Membership Rules kommer til anvendelse ved handel i ETF. 12. Registrering i verdipapirregister ETF skal være registrert i VPS. Børsen kan godta registrering i annet norsk eller utenlandsk offentlig register. 13. Valuta ETF skal noteres i norske kroner (NOK), dersom ikke børsen har akseptert notering i annen valuta. 14. Market maker avtaler Alle ETF som søkes børsnotert skal ha en eller flere market makere som stiller forpliktende kjøps- og salgskurser for andelene i fondet. Oslo Børs skal godkjenne market maker avtalen. Forretningsvilkår ETF /5

13 Dersom det viser seg at det børsnoterte ETF over tid er gjenstand for regelmessig omsetning med tilstrekkelig likviditet, kan børsen etter søknad dispensere fra kravet om market maker. 15. Lisensavtale med Oslo Børs Dersom fondet og forvaltningsselskapet i sin markedsføring skal benytte seg av indekser med navn som Oslo Børs har rettighetene til, skal lisensavtale inngås med Oslo Børs. 16. Forvaltningsselskapets informasjonsplikt Forvaltningsselskapet skal uoppfordret og umiddelbart gi børsen opplysninger, herunder om endringer i forhold som tidligere er meddelt børsen, som må antas å være av ikke uvesentlig betydning for kursen på fondet. Opplysninger om fondet som offentliggjøres ved andre børser hvor fondet er notert, skal senest samtidig sendes børsen. Endringer knyttet til vilkårene for omsetning av fondsandeler, herunder endring av market maker forpliktelser, skal alltid meldes børsen ved børsmelding. Antall utstedte fondsandeler og informasjon om Net Asset Value pr. fondsandel skal offentliggjøres på fondets eller forvaltningsselskapets hjemmeside, ved børsmelding eller på annen måte etter avtale med Oslo Børs. Forvaltningsselskapet er ikke pliktig til å informere børsen om informasjonspliktige forhold i de underliggende finansielle instrumenter eller det underliggende verdipapirmarkedet. Opplysningene skal offentliggjøres i samsvar med retningslinjene i børsforskriften Årsregnskap, årsberetning og delårsrapporter Delårsrapporter, herunder foreløpig årsregnskap, og årsrapporter for fondet skal sendes børsen straks de er vedtatt av kompetent organ. Børsen skal offentliggjøre rapportene etter reglene i børsforskriften Er det avgitt revisjonsberetning eller uttalelse om begrenset revisjon til delårsrapport, skal denne meddeles børsen så snart den foreligger. Årsregnskapet, årsberetningen og delårsrapportene for fondet skal sendes samtlige andelseiere og være allment tilgjengelig hos forvaltningsselskapet. Alternativt kan delårsrapportene offentliggjøres ved at de legges ut på forvaltningsselskapets hjemmeside på Internett. 18. Meldinger til andelseierne Alle meldinger til andelseierne, skal senest samtidig sendes børsen og offentliggjøres etter reglene i børsforskriften Forvaltningsselskapets opplysningsplikt Forvaltningsselskapet, forvaltningsselskapets tillitsvalgte og ansatte skal gi Oslo Børs de opplysninger som er nødvendige for at børsen skal kunne oppfylle sine lovbestemte Forretningsvilkår ETF /5

14 plikter. Manglende overholdelse av opplysningsplikten kan sanksjoneres i henhold til børsforskriften Forholdet til Oslo Børs Alle plikter som fondet eller forvaltningsselskapet har overfor Oslo Børs skal ivaretas av forvaltningsselskapet. 21. Avgifter Ved notering av ETF ved Oslo Børs skal det betales en engangs registrerings- og prospektavgift. Det skal videre betales en årlig noteringsavgift basert på fondets totale markedsverdi. Avgiftene fremkommer av egen prisliste fastsatt av Oslo Børs. Børsen forholder seg retten til å foreta endringer i prislisten. 22. Forholdet til børsforskriften Bestemmelsene i børsforskriften del VII (fellesregler) kommer så langt de passer til anvendelse på fondet og forvaltningsselskapet 23. Endringer Disse reglene kan endres med en måneds varsel. Endringer i forretningsvilkårene skal innsendes Kredittilsynet i henhold til børsloven 5-1 tredje ledd. Forretningsvilkår ETF /5

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Juli 2016 ETF-reglene

Juli 2016 ETF-reglene Juli 2016 ETF-reglene Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 3 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL STRUKTURERTE PRODUKTER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til andelseierne i Holberg Fondene Bergen, 17. oktober 2013 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Global, Holberg Rurik, Holberg Likviditet,

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer.

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess kapittel 1 og 2 1 Generelt Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår eller AO) ble fastsatt av styret i Oslo Børs ASA ( ) 2007, og suppleres

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market ABM Alternative Bond Market Alternative Bond Market ABM - Alternative Bond Market Hva er ABM? Alternative Bond Market (ABM) er en markedsplass for notering og handel i obligasjoner og sertifikater. ABM

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: 23. september 2015 Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM 1 Høringsprosess Enkelte forslag

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Vi åpner dørene for flere selskaper

Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper - etablert 1819 - etablert 2007 Merkur Market - åpner tidlig 2016 Børsens hovedfunksjon Kilde til kapital

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Norge forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1.

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. 1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. I lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond gjøres følgende endringer: 1-2 ny nr. 7 skal lyde: I Spesialfond: Verdipapirfond

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

Regler for opptak og børsnotering av renteinstrumenter, herunder løpende forpliktelser (obligasjonsreglene)

Regler for opptak og børsnotering av renteinstrumenter, herunder løpende forpliktelser (obligasjonsreglene) Regler for opptak og børsnotering av renteinstrumenter, herunder løpende forpliktelser (obligasjonsreglene) Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Virkeområde... 3 2. Opptaksvilkår...

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Kaupthing Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Atlas Absolutt er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Carnegie Pengemarked, Carnegie Norge

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets Vedtekter for et ODIN Templeton Emerging Markets 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Templeton Emerging Markets er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Innholdskrav opptaksdokument for Merkur Market

Innholdskrav opptaksdokument for Merkur Market September 2015 Innholdskrav opptaksdokument for Merkur Market Vedlegg A til opptaksreglene for Merkur Market Vedlegg A: Innholdskrav til opptaksdokument for Merkur Market Generelle innholdskrav Følgende

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/2014

Børssirkulære nr. 4/2014 Børssirkulære nr. 4/2014 Til: Utstedere av verdipapirer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM 1. desember 2014 Vår ref: 961256 http://www.oslobors.no/oslo- Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer Endringer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 1. Opplysninger om Forvaltningsselskapet Navn: Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 Stiftelsesdato: 15. april, 2010 Godkjenning:

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til alle andelseiere i Verdipapirfondet Trend Europa Oslo, 21.november 2014 Innkalling til andelseiermøte 5. desember klokken 12:00 i Norse Forvaltning AS sine lokaler i Klingenberggaten 7A i Oslo Angående

Detaljer

Endringer i priser for førstehåndsmarkedet på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM

Endringer i priser for førstehåndsmarkedet på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM Børssirkulære nr. 2/2015 Til: Utstedere av verdipapirer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM 1. desember 2015 http://www.oslobors.no/oslo- Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer Endringer i priser for

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Nordea Avkastning er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for små og mellomstore bedrifter Med Merkur Market åpner Oslo Børs i januar 2016 dørene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i Verdipapirfondet NB Aksjefond Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet ABN AMRO Lang Obligasjon forvaltes av ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til verdipapirfondet Storebrand

Detaljer

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016 9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Exchange Traded Products fra DNB Markets

Exchange Traded Products fra DNB Markets Exchange Traded Products fra DNB Markets Hva er ETF, ETN og ETP? ETP fra DNB Denne presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web- TV-sendingen og de andre delpresentasjonene som omhandler

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II 1.REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling Juni 2014 Oslo Børs IR-anbefaling 1. Språk 2. Offentliggjøring av informasjon 2. 1 Delårsrapporter 2.2 Om offentliggjøring av informasjon utenom børsens åpningstid 2.3 Informasjon om fremtidsutsikter/guiding

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Januar 2016. Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs

Januar 2016. Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Januar 2016 Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Innhold Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs... 1

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa Vedtekter for et ODIN Robur Øst-Europa 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Robur Øst-Europa er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer