Høring - forretningsvilkår for Warrants og Exchange Traded Funds (ETF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - forretningsvilkår for Warrants og Exchange Traded Funds (ETF)"

Transkript

1 Deres ref: Vår ref: Dato: Høring - forretningsvilkår for Warrants og Exchange Traded Funds (ETF) I medhold av børsloven 5-6 har børsen mulighet for å oppta finansielle instrumenter til notering dersom de er egnet for dette og forventes å bli gjenstand for regelmessig omstetning. For aksjer og obligasjoner innholder børsforskriften nærmere krav både til børsnotering, prospekt og løpende forpliktelser. I tillegg er det utarbeidet nærmere handelsregler for handelen med henholdsvis aksjer og obligasjoner i Norex Member Rules, og for derivater i derivatregleverket. Warrants er i dag gjenstand for notering ved Oslo Børs. ETF er derimot ikke notert. Børsstyret har imidlertid gitt børsen fullmakt til å ta opp ETF til notering. Siden børsforskriften ikke omhandler nærmere krav til børsnotering, prospekt og løpende forpliktelser for warrants og ETF, har børsen med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd funnet det nødvendig å utarbeide særlige forretningsvilkår for børsnotering av disse produktene. Forretningsvilkårene forligger i utkasts form. Børsens forretningsvilkår skal oversendes Kredittilsynet. Kredittilsynet skal ikke formelt godkjenne forretningsvilkårene men kan kreve disse endret dersom de ikke oppfyller lov eller forskrift, jfr børsloven 5-1 tredje ledd. Før oversendelse til Kredittilsynet finner sted, er det etter børsens mening hensiktsmessig og ønskelig at aktuelle aktører får anledning til å kommentere utkastene. Vedlagt følger derfor høringsutkast til forretningsvilkår for henholdsvis Warrants og ETF. Forslagene inneholder regler både om krav til børsnotering, krav til innhold i prospekt og løpende krav under børsnoteringen. Det bes om at høringsinstansene særlig kommenterer hensiktmessigheten av de forslåtte regler samt eventuelle andre forhold som er sentrale både hva gjelder børsnotering, handel og løpende informasjon. Kommentarer bes gitt skriftlig til Oslo Børs ved Øivind Amundsen innen 20. oktober Utganspunkter for børsens regler og forretningsvilkår for warrants og ETF Både warrants og ETF er notert på Stockholmsbörsen. Begge produktene handles i handelssystemet SAXESS og på tilsvarende måte som aksjer og aksjerelaterte produkter. Norex Member Rules har således egne regler som regulerer vilkår knyttet til handelen og de handelstekniske forholdene. Det er derfor ikke nødvendig at disse forholdene reguleres av de vedlagte regler og forretningsvilkår. For børsen har det vært sentralt at regler og forretningsvilkår for warrants og ETF følger samme struktur og er basert på de samme prinsipper som regler for øvrige noterte Oslo Børs ASA Phone : Tollbugata 2, N-0152 Oslo Fax : Internet : P.O.Box 460 Sentrum, Org.no : NO N-0105 Oslo Norway

2 instrumenter. I tillegg er det naturlig at fellesregler i børsforskriften kommer til anvendelse så langt de passer. Regler som børsen mener er hensiktsmessig å videreføre for de respektive produktene, er således inntatt enten ved henvisning eller ved at det er tilpasset regelverket og produktet. I tillegg er det særlige forhold som kun gjør seg gjeldene for henholdsvis warrants og ETF. Warrants Warrants er kjøps- eller salgsretter til en underliggende aksje eller en kurv av aksjer. Normalt er warrants utstedt av en finansinstitusjon som er løsrevet fra utstederen av det/de underliggende finansielle instrument. Børsforskriften inneholder enkelte regler for opptak og handel med retter til erverv av aksjer. Disse reglene er basert på at usteder er samme selskap som utseder underliggende aksje. Derfor er ikke disse bestemmelsene fult ut anvendelige på warrants. For warrants er det nødvendig å utarbeide egne regler og forretningsvilkår som regulerer opptak, handel og løpende vilkår ved børsnotering av warrants. I den forbindelse har børsen tatt utgangspunkt i de regler som gjelder i børsforskriften for notering, prospekt og løpende forpliktelser for retter til erverv av aksjer. Dog er det gjort nødvendige tilpasninger både hva gjelder selve produktet men også i forhold til utsederens forpliktelser og ansvar. ETF ETF er verdipapirfond som noteres på børsen, hvor andelene kan omsettes på samme måte som aksjer. ETF følger normalt passivt sammensetningen og avkastningen til en indeks. Dette medfører at kostnadene minimeres ved å la forvaltningen være basert på automatikk og matematiske beregninger. Det gjøres intet forsøk på å aktivt slå indeksen. Således blir også fondet forutsigbart og transparent. Det kan oppstå mindre avvik fra indeksen blant annet på grunn av utdelinger fra selskapene. Fondene offentliggjør løpende sammensetningen av sine eiendeler (aksjekurv osv.) slik at det kan beregnes en teoretisk verdi på andelene (Net Asset Value eller NAV). Denne verdien kan benyttes som en benchmark på de priser som andelene handles til på børsen. Omsetning på børsen vil verken øke eller redusere fondets forvaltningskapital, den medfører kun at andelene skifter eiere. Handelen skjer via meglerhus på samme måte som for aksjer, og det betales normal kurtasje. I en og samme transaksjon får investoren aksjens omsettelighet og fondets risikospredning. Enkelt sagt får man en kurv med aksjer i ett eneste kjøp. Prisen på andelene fastsettes løpende i markedet, og investor handler til kjente kurser. I tradisjonelle aksjefond får ikke investor vite hvilken kurs det er handlet til før etter handelen er gjennomført, ofte ikke før dagen etter. Den handelen som skjer over børs utgjør andrehåndsmarkedet for fondsandelene, og påvirker som sagt ikke fondets størrelse. I det såkalte førstehåndsmarkedet kan imidlertid investorer skape nye andeler i fondet. Dette skjer som oftest ved at investorene leverer inn aksjer til fondet mot utstedelse av nye fondsandeler. De aksjer som leveres inn skal ha en fordeling og sammensetning som mest mulig tilsvarer den indeksen fondet følger. Fondsselskapet gir investor opplysninger om hvilke aksjer som skal leveres, og sammensetningen av disse. Årsaken til at det skal leveres aksjer er at fondet søker å minimere transaksjons- og administrasjonskostnadene, samtidig som det /4

3 minimerer avviket mot indeksen (Tracking Error). Fondsandeler kan tilsvarende innløses ved at investor mottar en aksjekurv tilbake. Enkelte fond gir også investor mulighet til å motta kontanter som oppgjør (Cash Window). Det er ofte satt minimumsbeløp for innløsning/opprettelse av nye andeler som medfører at det kun er større investorer som opererer i fondets førstehåndsmarked. Et viktig aspekt ved at ETF har et førstehånds- og et andrehåndsmarked er at det øker likviditeten for fondsandelene betraktelig, og at det skaper en mekanisme som vil kunne sikre at prisene andelene handles til på børsen trekkes mot andelenes NAV. Dersom andelsprisene på børsen avviker fra NAV vil aktørene i markedet kunne profitere på differansen ved å opprette/innløse andeler i førstehåndsmarkedet, for deretter å omsette andelene eller den underliggende aksjekurven i andrehåndsmarkedet. Dette trekker prisene mot NAV. Forutsatt at de underliggende aksjer er likvide vil ikke manglende likviditet i fondsandelene i andrehåndsmarkedet representere noe absolutt hinder for å kunne endre sin eksponering i fondet. Likviditeten vil i realiteten være like god som de underliggende aksjenes likviditet. Ved å innløse/opprette andeler gjennom utveksling av aksjekurven får man tilgang til likviditeten i de underliggende aksjer. På grunn av den passive forvaltningen og ordningen med leveranser av aksjekurver i førstehåndsmarkedet, har ETF lave forvaltningshonorarer sammenlignet med andre fond. Det er ingen regler i børsforskriften som regulerer opptak, handel og løpende forpliktelser ved børsnotering av ETF, og det er derfor behov for utarbeidelse av nye regler. For ETF er det tatt utgangspunkt i de generelle regler i børsforskriften, i tillegg til nødvendige tilpasninger for produktet og utstederen. Vennligst ta kontakt med undertegnede eller Jens Ugland dersom det skulle være spørsmål til utkastet til forretningsvilkår for ETF, eller Odd Sigmund Røste eller undertegnede dersom det skulle være spørsmål til utkastet til forretningsvilkår for Warrants. Med hilsen OSLO BØRS ASA Øivind Amundsen advokat Kopi: Kredittilsynet /4

4 Brevet er sendt til følgende høringsinstanser: - Aksjonærforeningen i Norge - Finansnæringens Hovedorganisasjon - Næringslivets Aksjemarkedsutvalg - Norges Fondsmeglerforbund - Norske Finansanalytikeres Forening - Verdipapirfondenes Forening - Verdipapirsentralen - Andre aktører /4

5 OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR WARRANTS Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder for notering og omsetning av warrants ved Oslo Børs. 2. Warrants Warrants er kjøpsretter eller salgsretter som nevnt i verdipapirhandelloven 1-2 annet ledd nr. 7. Følgende warrants kan noteres på Oslo Børs: Warrants hvor underliggende aksjer eller andre underliggende finansielle instrumenter er notert på Oslo Børs. Warrants på kurver av aksjer eller andre finansielle instrumenter hvor underliggende aksje eller andre finansielle instrumenter er notert på Oslo Børs. Warrants på aksjer og andre finansielle instrumenter hvor underliggende, eventuelt kurv av underliggende er notert ved en anerkjent utenlandsk børs eller markedsplass og som er gjenstand for sikker prisdannelse. 3. Utsteder Utsteder av warrants skal være en finansinstitusjon eller et verdipapirforetak som tilfredstiller kravene i forskrift om krav til utstedelse ved verdipapirforetaks handel med børsnoterte kjøpsretter og salgsretter uten medvirkning av oppgjørssentral av 18. desember 2002 (heretter Forskriften ). Dokumentasjon for at utstederen oppfyller kravene i forskriften, må oversendes børsen sammen med søknad om børsnotering. 4. Søknad om børsnotering Søknad om opptak til notering av warrants må sendes Oslo Børs, som avgjør om opptak skal finne sted. Følgende dokumenter skal anses for å utgjøre søknad om notering: 1. Utkast til prospekt 2. Siste offentligjorte regnskaper for utstederen 3. Kontaktperson overfor børsen 4. Dokumentasjon på at utstederen oppfyller vilkårene i Forskriften Warrants forretningsvilkår /5

6 Dersom opplyningene i pkt. 2 og 3 er oversendt børsen tidligere i forbindelse med utstedelse av warrants og de er fortløpende oppdatert, er det tilstrekkelig at børsen mottar prospekt samt dokumentasjon for at Forskriften er oppfylt for de angjeldende underliggende finansielle instrumenter. Søknaden skal undertegnes av signaturberettiget for utsederen. I søknaden skal utstederen bekrefte at Oslo Børs forretningsvilkår vil bli fulgt. 5. Krav til opplysninger i prospekt for warrants 5.1 Utgangspunkt Prospekt skal utarbeides i samsvar med børsforskriften kap 19 c Prospekt for kjøpsretter til aksjer. Prospekt etter disse reglene skal utarbeides for warrants både i form av kjøpsog salgsretter, samt for warrants på kurver av finansielle instrumenter. Dersom underliggende aksje eller finansielt instrument er notert ved Oslo Børs, annen børs eller regulert marked og det foreligger opplysninger tilsvarende dem som er omhandlet i børsforskriften kap. 15 om underliggende instrumenter, kan det gis unntak fra at prospekt skal inneholde slike opplysninger. Det skal opplyses hvor slik informasjon er tilgjengelig i prospektet. Søknad om unntak fra at prospektet skal inneholde slike opplysninger må fremsettes samtidig med søknad om børsnotering. Det gis unntak fra at prospekt for warrants skal inneholde opplysninger i børsforskriften 19c-3; pkt. 1.1, 1.2,og 1.4. Prospektet skal ikke inneholde villedende eller ufullstendige opplysninger om forhold som må tillegges vekt ved bedømmelse av spørsmålet om å erverve eller avhende warranter. Prospektet skal godkjennes av Oslo Børs. 5.2 Tilleggskrav Følgende tilleggsopplysninger skal inntas i prospektet: 1. om utstederen, forretningsadressen og ansvarlig kapital 2. hvor informasjon om utstederen er tilgjengelig 3. en beskrivelse av utstederens resultater og økonomiske stilling 4. løpetid for warrantene 5. noteringsdato 6. om utstederen har rett til å øke eller begrense serien av warrants 7. størrelsen på en børspost 8. multiplikator, som skal muliggjøre en fornuftig utregning av verdien på warrantene 9. warrants stilling ved justeringer og endringer i underliggende aksje, finansielle instrument eller indeks 10. verdipapirnummer i VPS eller tilsvarende og ISIN kode 11. ticker 12. sist tilgjengelige informasjon om finansielle forhold vedrørende underliggende instrumenter 13. angivelse av hvor underliggende finansielle instrumenter er notert Warrants forretningsvilkår /5

7 14. angivelse av hvilke aksjer eller finansielle instrumenter som inngår i underliggende kurv av aksjer eller betegnelse på indeks 15. vekting dersom underliggende er en kurv av aksjer eller finansielle instrumenter 16. innløsningskurs og beregning av denne 17. om warrantene er notert på en annen børs eller regulert markedsplass eller søkt notert, og i så fall hvilken 18. om utstederen kan handle warrants for egen regning 19. om eventuelle lisensavtaler som utstederen har inngått 20. premie, kurtasje og eventuelt andre omkostninger som påløper 21. skattemessige behandling av warrants 22. om warrants kan innløses på bestemte datoer med angivelse av dato, eller om de kan innløses fortløpende. I sistnevnte tilfelle må det angis hvor og hvordan innløsning skal kreves. 23. risikoforhold 24. verneting og jurisdiksjon 25. angivelse av eventuelle market maker forpliktelser, herunder navn på market maker Oslo Børs kan kreve ytterligere opplysninger inntatt i prospektet dersom det antas nødvendig for å vurdere om warrantene er egnet for børsnotering. 6. Utstederens ansvar Utstederen skal i prospektet avgi en erklæring om at prospektet så langt utstederen kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Tilsvarende bekreftelse skal avgis for opplysninger som utstederen har gitt i søknaden. 7. Offentliggjøring av prospekt Prospekt for warrants skal offentliggjøres senest kl siste dag før de tas opp til notering. Offentliggjøring skjer ved at prospektet stilles vederlagsfritt til disposisjon for allmennheten på utsteders forretningskontor, på børsen hos samtlige børsmedlemmer og eventuelt andre måter fastsatt av børsen. 8. Krav til reglemessig omsetning Bare warrants som kan antas å ha allmenn interesse og hvor det kan foreventes regelmessig omsetning vil bli tatt opp til notering. 9. Handel Omsetning av warrants skal følge reglene for handel med egenkapitalinstrumenter Equities ved Oslo Børs. Norex Membership Rules kommer til anvendelse ved handel i warrants. Warrants forretningsvilkår /5

8 10. Registrering i VPS Warrantene skal være registrert i VPS. Børsen kan godta registrering i annet norsk eller utenlandsk offentlig register. 11. Løpetid og valuta Warrants skal ha en løpetid på minst to år, og skal noteres i NOK. Børsen kan tillate at warrants noteres i annen valuta. 12. Krav til vilkår ved innløsning Warrants skal innløses kontant eller ved utdeling av underliggende aksjer/finansielle instrumenter. Innløsning skal skje automatisk uten krav om aktivitet fra innehaverens side. 13. Market maker avtaler Alle warrants som søkes børsnotert skal ha en eller flere market makere som stiller forpliktende kjøps- og salgskurser for warrantene. Dersom det på tidspunktet for notering er spredning blant minst 300 børsposteiere, er det ikke nødvendig med market maker avtale. Endringer knyttet til market maker avtale skal alltid meddeles børsen ved børsmelding. Dersom det viser seg at det børsnoterte warrantene over tid er gjenstand for regelmessig omsetning med tilstrekkelig likviditet, kan børsen etter søknad dispensere fra kravet om market maker. 14. Lisensavtale med Oslo Børs Dersom utstederen i sin markedsføring skal benytte seg av indekser med navn som Oslo Børs har rettighetene til, skal lisensavtale inngås med Oslo Børs. 15. Utsteders informasjonsplikt Utstederen skal uoppfordret og umiddelbart gi børsen opplysninger, herunder om endringer i forhold som tidligere er meddelt børsen, som må antas å være av ikke uvesentlig betydning for kursen på warrantene. Opplysninger om warrantene som offentliggjøres ved andre børser hvor warrantene er notert, skal senest samtidig sendes børsen. Utsteder skal kontinuerlig overvåke endringer i underliggende instrumenter som kan føre til endringer i vilkår og betingelser for warrants i henhold til Prospektet, slik at utsteder umiddelbart kan informere Oslo Børs om eventuelle endringer vedrørende warrants. Utstederen er imidlertid ikke pliktig til å informere børsen om informasjonspliktige forhold i de underliggende aksjer eller finansielle instrumenter eller det underliggende verdipapirmarkedet. Opplysningene skal offentliggjøres i samsvar med retningslinjene i børsforskriften Warrants forretningsvilkår /5

9 16. Årsregnskap, Årsberetning og delårsrapporter Delårsrapporter, herunder foreløpig årsregnskap, og årsrapporter for utsteder skal sendes børsen straks de er vedtatt av kompetent organ. Børsen skal offentliggjøre rapportene etter reglene i børsforskriften Er det avgitt revisjonsberetning eller uttalelse om begrenset revisjon til delårsrapport, skal denne meddeles børsen så snart den foreligger. Årsregnskapet, årsberetningen og delårsrapportene for utsteder skal sendes samtlige andelseiere og være allment tilgjengelig hos utsteder. Alternativt kan delårsrapportene offentliggjøres ved at de legges ut på forvaltningsselskapets hjemmeside på Internett. 17. Meldinger til innehavere av warrants Alle meldinger til innehavere av warrants, skal senest samtidig sendes børsen og offentliggjøres etter reglene i børsforskriften Utsteders opplysningsplikt Utsteder av warrants, utstederens tillitsvalgte og ansatte skal gi Oslo Børs de opplysninger som er nødvendige for at børsen skal kunne oppfylle sine lovbestemte plikter. Manglende overholdelse av opplysningsplikten kan sanksjoneres i henhold til børsforskriften Avgifter Ved notering av warrants ved Oslo Børs skal det betales en engangs registrerings- og prospektavgift. Avgiftene fremkommer av den til enhver tid gjeldende prisliste fastsatt av Oslo Børs. 20. Forholdet til børsforskriften Bestemmelsene i børsforskriften del VII (fellesregler) kommer så langt de passer til anvendelse på utsteder og warrantene. 21. Endringer Disse reglene kan endres med en måneds varsel. Endringer i forretningsvilkårene skal innsendes Kredittilsynet i henhold til børsloven 5-1 tredje ledd. Warrants forretningsvilkår /5

10 OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder for notering og omsetning av ETF ved Oslo Børs. 2. ETF ETF er verdipapirfond som noteres på børs eller autorisert markedsplass. Verdipapirfondsandeler er finansielle instrumenter etter verdipapirhandelloven 1-2 annet ledd. ETF skal passivt følge en nærmere angitt indeks eller kurv av finansielle instrumenter. Forvalter kan ikke aktivt forvalte fondets midler med tanke på å slå indeksen, eller på annen måte plassere fondsmidler på en måte som aktivt avviker fra indeksens eller aksjekurvens sammensetning. 3. Forvaltningsselskapet Fondet og forvaltningsselskapet må falle inn under de relevante reguleringer for verdipapirfond, og forvaltningsselskapet må ha de nødvendige tillatelser fra Kredittilsynet til å drive verdipapirfondsforvaltning. Utenlandske fond og forvaltningsselskaper trenger tilsvarende tillatelser i hjemlandet, og de må være underlagt betryggende tilsyn fra relevante myndigheter. 4. Søknad om børsnotering Søknad om opptak til notering av ETF må sendes Oslo Børs, som avgjør om opptak skal finne sted. Søknad om børsnotering av ETF skal inneholde en orientering om fondet, forvaltningsselskapet og andre forhold som kan være av betydning for om den aktuelle ETF skal tas opp til børsnotering. Følgende dokumenter og informasjon skal anses for å utgjøre søknad om notering: 1. Søknadsbrev om børsnotering 2. Utkast til prospekt med vedlegg 3. Kopi av nødvendige konsesjoner og tillatelser 4. Siste års- og delårsregnskap for forvaltningsselskapet 5. Forvaltningsselskapets vedtekter 6. Forvaltningsselskapets kontaktperson overfor børsen Det skal fremkomme av søknaden at børsens forretningsvilkår vil bli fulgt. Søknad om børsnotering skal være besluttet av styret i forvaltningsselskapet, og underskrevet av styret eller noen styret har gitt nødvendig fullmakt. Forretningsvilkår ETF /5

11 5. Prospektvilkår Prospektet skal inneholde en utfyllende beskrivelse av produktet. Det skal også opplyses om alle forhold som er nødvendige for å kunne foreta en velfundert vurdering av fondet og en eventuell investeringsbeslutning. Prospektet skal ikke inneholde villedende eller ufullstendige opplysninger om forhold som må tillegges vekt ved bedømmelsen av spørsmålet om å erverve eller avhende andeler av fondet. Prospektet skal godkjennes av Oslo Børs. Følgende opplysninger skal inntas i prospektet: 1. Forvaltningsselskapets forretningskontor, stiftelsesdato og innbetalt aksjekapital. 2. Depotmottakers forretningskontor, hovedvirksomhet og selskapsform. 3. Grundig beskrivelse av fondets karakteristikk, herunder bestemmelser om innløsning, utløsing, forvaltning, investeringsstrategi, forvaltningshonorarer og eventuelle vilkår for omsetning av fondsandeler. 4. Angivelse av på hvilken måte oversikter over antall utstedte fondsandeler og informasjon om Net Asset Value pr. fondsandel vil bli offentliggjort på for investorene. 5. En beskrivelse av fondets resultater og økonomiske stilling 6. En beskrivelse av forholdet mellom fondet og forvaltningsselskapet med angivelse av avtaler mv. 7. Beskrivelse av eventuelle ordninger angående utlån av aksjer som inngår i fondet. 8. De rettigheter og forpliktelser verdipapirfondsandelen representerer, jf. verdipapirfondloven Fondets verdipapirnummer i VPS eller tilsvarende register og ISIN nummer. 10. Oversikt over de finansielle instrumenter som på noteringstidspunktet inngår i fondet, samt hvor de underliggende finansielle instrumenter er notert. 11. Hvilken indeks fondet følger. 12. Angivelse av market maker forpliktelser, herunder navn på market maker, samt innholdet og varigheten av market maker avtalen. 13. Nærmere opplysninger om fondets andelseier- og utbyttepolitikk. 14. Lisensavtaler som forvaltningsselskapet har inngått med Oslo Børs. 15. Opplysning om andre børser hvor fondet er notert eller hvor det er søkt om børsnotering og på hvilken måte slik børsnotering skjer. 16. Beskrivelse av nødvendige konsesjoner og tillatelser. 17. Verdipapirfondets vedtekter. 18. En kort redegjørelse for de skatteregler som gjelder for verdipapirfondet og andelseierne. 19. Siste års- og delårsregnskap for fondet. 20. Navn på forvaltningsselskapets og verdipapirfondets revisor. 21. Risikoforhold for fondet. 22. Verneting og jurisdiksjon. 23. Beskrivelse av kostnader som påhviler andelseierne. Oslo Børs kan kreve ytterligere opplysninger inntatt i prospektet dersom det antas nødvendig for å vurdere om fondet er egnet til børsnotering. 6. Forvaltningsselskapets ansvar Styret i forvaltningsselskapet skal avgi en erklæring om at opplysningene i prospektet så langt det kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer Forretningsvilkår ETF /5

12 utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Styret kan gi en eller flere personer i forvaltningsselskapet generell fullmakt til å avgi slik erklæring på styrets vegne. Kopi av fullmakten sendes Oslo Børs. Tilsvarende bekreftelse skal avgis for opplysninger som forvaltningsselskapet har gitt i søknaden. 7. Offentliggjøring av prospekt Prospekt for ETF skal offentliggjøres senest kl siste dag før fondet tas opp til notering. Offentliggjøring skjer ved at prospektet stilles vederlagsfritt til disposisjon for allmennheten hos forvaltningsselskapet, på børsen, hos samtlige børsmedlemmer og eventuelt på andre måter fastsatt av børsen. 8. Forvaltningskapital Fondet skal ha en forvaltningskapital på minimum NOK Krav til regelmessig omsetning Bare ETF som kan antas å ha allmenn interesse og hvor det kan forventes regelmessig omsetning av fondsandeler vil bli tatt opp til notering. 10. Krav til de finansielle instrumenter som fondet investerer i Fondet må investere i finansielle instrumenter som er gjenstand for en sikker prisdannelse ved Oslo Børs, annen anerkjent børs, eller regulert markedsplass. Dette innebærer at fondet må følge en indeks sammensatt av instrumenter som er gjenstand for en sikker prisdannelse. 11. Handel Omsetning av ETF-andeler skal følge reglene for handel med egenkapitalinstrumenter Equities ved Oslo Børs. Norex Membership Rules kommer til anvendelse ved handel i ETF. 12. Registrering i verdipapirregister ETF skal være registrert i VPS. Børsen kan godta registrering i annet norsk eller utenlandsk offentlig register. 13. Valuta ETF skal noteres i norske kroner (NOK), dersom ikke børsen har akseptert notering i annen valuta. 14. Market maker avtaler Alle ETF som søkes børsnotert skal ha en eller flere market makere som stiller forpliktende kjøps- og salgskurser for andelene i fondet. Oslo Børs skal godkjenne market maker avtalen. Forretningsvilkår ETF /5

13 Dersom det viser seg at det børsnoterte ETF over tid er gjenstand for regelmessig omsetning med tilstrekkelig likviditet, kan børsen etter søknad dispensere fra kravet om market maker. 15. Lisensavtale med Oslo Børs Dersom fondet og forvaltningsselskapet i sin markedsføring skal benytte seg av indekser med navn som Oslo Børs har rettighetene til, skal lisensavtale inngås med Oslo Børs. 16. Forvaltningsselskapets informasjonsplikt Forvaltningsselskapet skal uoppfordret og umiddelbart gi børsen opplysninger, herunder om endringer i forhold som tidligere er meddelt børsen, som må antas å være av ikke uvesentlig betydning for kursen på fondet. Opplysninger om fondet som offentliggjøres ved andre børser hvor fondet er notert, skal senest samtidig sendes børsen. Endringer knyttet til vilkårene for omsetning av fondsandeler, herunder endring av market maker forpliktelser, skal alltid meldes børsen ved børsmelding. Antall utstedte fondsandeler og informasjon om Net Asset Value pr. fondsandel skal offentliggjøres på fondets eller forvaltningsselskapets hjemmeside, ved børsmelding eller på annen måte etter avtale med Oslo Børs. Forvaltningsselskapet er ikke pliktig til å informere børsen om informasjonspliktige forhold i de underliggende finansielle instrumenter eller det underliggende verdipapirmarkedet. Opplysningene skal offentliggjøres i samsvar med retningslinjene i børsforskriften Årsregnskap, årsberetning og delårsrapporter Delårsrapporter, herunder foreløpig årsregnskap, og årsrapporter for fondet skal sendes børsen straks de er vedtatt av kompetent organ. Børsen skal offentliggjøre rapportene etter reglene i børsforskriften Er det avgitt revisjonsberetning eller uttalelse om begrenset revisjon til delårsrapport, skal denne meddeles børsen så snart den foreligger. Årsregnskapet, årsberetningen og delårsrapportene for fondet skal sendes samtlige andelseiere og være allment tilgjengelig hos forvaltningsselskapet. Alternativt kan delårsrapportene offentliggjøres ved at de legges ut på forvaltningsselskapets hjemmeside på Internett. 18. Meldinger til andelseierne Alle meldinger til andelseierne, skal senest samtidig sendes børsen og offentliggjøres etter reglene i børsforskriften Forvaltningsselskapets opplysningsplikt Forvaltningsselskapet, forvaltningsselskapets tillitsvalgte og ansatte skal gi Oslo Børs de opplysninger som er nødvendige for at børsen skal kunne oppfylle sine lovbestemte Forretningsvilkår ETF /5

14 plikter. Manglende overholdelse av opplysningsplikten kan sanksjoneres i henhold til børsforskriften Forholdet til Oslo Børs Alle plikter som fondet eller forvaltningsselskapet har overfor Oslo Børs skal ivaretas av forvaltningsselskapet. 21. Avgifter Ved notering av ETF ved Oslo Børs skal det betales en engangs registrerings- og prospektavgift. Det skal videre betales en årlig noteringsavgift basert på fondets totale markedsverdi. Avgiftene fremkommer av egen prisliste fastsatt av Oslo Børs. Børsen forholder seg retten til å foreta endringer i prislisten. 22. Forholdet til børsforskriften Bestemmelsene i børsforskriften del VII (fellesregler) kommer så langt de passer til anvendelse på fondet og forvaltningsselskapet 23. Endringer Disse reglene kan endres med en måneds varsel. Endringer i forretningsvilkårene skal innsendes Kredittilsynet i henhold til børsloven 5-1 tredje ledd. Forretningsvilkår ETF /5

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs JULI 2011 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs 818375 1/24 Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse,

Detaljer

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Januar 2015 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

Juli 2013. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Juli 2013. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Juli 2013 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse, regelmessig

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet for aksjer (Av advokat Frede Aas Rognlien Head of Compliance i SEB Enskilda AS tidligere ansatt som advokat i bl a Norges

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen,

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

Høring - etablering av Merkur Market som alternativ markedsplass for aksjer, egenkapitalbevis og andre finansielle instrumenter

Høring - etablering av Merkur Market som alternativ markedsplass for aksjer, egenkapitalbevis og andre finansielle instrumenter Høringsinstanser iht. vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: 15. juni 2015 Høring - etablering av Merkur Market som alternativ markedsplass for aksjer, egenkapitalbevis og andre finansielle instrumenter

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 3 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 4 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 4 Kapittel 2. Definisjoner... 6 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634. Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634. Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013 NorgesGruppen ASA, 16.08 2013 Verdipapirdokument ISIN NO0010683634 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634 Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013 Verdipapirdokumentet

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023063.4 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 5,25 % Troms Kraft AS åpent obligasjonslån 2004/2011

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no.

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no. INFORMASJON OM APOLLO MARKETS AS Apollo Markets er et innovativt, kompetansedrevet meglerhus som fokuserer på aksjer og børsnoterte fond. Vi baserer våre anbefalinger på teknisk og kvantitativ analyse

Detaljer

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 028325.2 LÅNEAVTALE mellom Statnett SF (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,15 % Statnett SF åpent obligasjonslån 2005/2020 INNHOLD

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter m.v. i Danske Bank Gjeldende fra 6. oktober 2014 (Basert på mønster anbefalt av Norges Fondsmeglerforbund) For ytterligere informasjon

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 026568.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente E-CO Energi AS åpent obligasjonslån

Detaljer

(Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fondsmeglerforbunds styre) Oslo 21. november 2000.

(Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fondsmeglerforbunds styre) Oslo 21. november 2000. Rapport og forslag til anbefalinger knyttet til verdipapirforetaks egenhandel og marketmaking i aksjer samt opplysninger om egne posisjoner og oppdrag. (Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Fullstendige forretningsvilkår på www.optimum.no 2 FORRETNINGSVILKÅR Alminnelige forretningsvilkår

Detaljer

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS Versjon 3 Opplysninger om kunde Navn Click here to enter text. Personnummer/Organisasjonsnummer Click here to enter text. Adresse Click here to enter text. E-post Click here to enter text. Telefonnummer

Detaljer

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet.

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet. Produktinformasjon gjeldende for verdipapirer i Skandiabanken Skandiabanken var Norges første rene nettbank for privatpersoner da den ble etablert 27. april 2000. Skandiabanken er et heleid datterselskap

Detaljer

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis 1. Innledning Oslo Børs vil nedenfor redegjøre for de krav som må tilfredsstilles for selskap

Detaljer