LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2012"

Transkript

1 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2012

2 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet forretningsområdene. Vi tilbyr i dag alle typer skadeforsikringer til bonden, som er vårt primære vekstområde, i tillegg til privatpersoner og utvalgte bedrifter. Landbruksforsikring hadde ved årsskiftet et premievolum på NOK 375 mill, altså en økning på 144 MNOK siden Vi forventer at veksten fortsetter i stort tempo også i årene fremover. Vi har i dag 24 dyktige medarbeidere, og holder til i hyggelige kontorlokaler i Paleet på Karl Johans gate i Oslo. Landbruksforsikring eies av selskapene i Landbrukssamvirket. HISTORIE 2001: Etablert som et gruppecaptive innen personforsikring for bedriftene i Landbrukssamvirket 2002: I alt 98% av landbrukssamvirket ble kunder, og disse sparte ca. kr 28 mill på personforsikringene 2005: Startet med skadeforsikring for landbrukssamvirke samt næringslivsforsikring for andre markeder 2009: Lanserte forsikringer til privatmarkedet 2010: Lanserte forsikringsprodukter til bonden 2012: Ansatte ny adm. direktør og strategien spisses mot vekst i landbruksmarkedet NØKKELTALL Andel brutto forfalt premie Næring, ting 1% Landbruksforsikring har doblet antall landbruks- og privatkunder i 2012 og har nå forsikret over landbrukseiendommer. Selskapet forsikrer ansatte m/fam i landbrukssamvirket, har i underkant kunder, fordelt på landbruks-/privatkunder og næringslivskunder. Privat, ting Næring, person Privat, person 48% 16% 35%

3 Brutto forfalt premie Næring, ting Privat, ting Næring, person Privat, person EIERE Landkreditt SA 46,36% Nortura SA 21,60% Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig 12,33% TINE SA 7,16% Felleskjøpet Agri SA 6,94% Norges Pelsdyralslag 3,15% Honningcentralen AL 1,23% A/L Gartnerhallen 1,23% ORGANISASJON Adm. Dir Håvard. J. Djupedal Kontorstøtte Salg & Marked Petter Justnes Økonomi & Finans Reidar Lægreid Fag & Produkt Ingunn Skaalen Skade & Juridisk* * Kommer på plass i løpet av 2013 Årsberetning

4 Medarbeidere Linda Arstad Spesialrådgiver Lene Bjartland Strømmen Porteføljeforvalter Ståle Blegen Porteføljeforvaler person Håvard J. Djupedal Administrerende direktør Rune Teyler Eriksen Senior Underwriter Live Falck-Ytter Jacobsen Regnskaps- og økonomikonsulent Morten Grøstad Forsikringsrådgiver Karin Haare Johansen Forsikringsrådgiver Kjell Arne Hansen Forsikringsrådgiver Hilde Marit Husby Segmentansvarlig privat Petter Justnes Leder salg og marked Brit Sissel Klungtveit Porteføljeforvaler person Svend Trygve Kvarme Landbruksrådgiver Finn Egil Kverme Prosjektleder Solvens II Susanne Lehmann Halvorsen Forsikringsrådgiver Ida Katt Lindholm Forsikringsmedarbeider Reidar Lægreid Leder økonomi og finans Maria Rise Forsikringsrådgiver Ingunn Skaalen Forsikringssjef Jo Stenersen Landbruksrådgiver Linda Stubsjøen Segmentansvarlig landbruk Odd Sindre Svendsen Teamleder kundesenter Arne Christian Walstad Key account manager Nils Henrik Westberg Porteføljeforvalter 4 Landbruksforsikring 11. utgivelse

5 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 7 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Oppstilling over endringer i egenkapital 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter til årsregnskapet Revisor beretning 38 Kontrollkomiteens erklæring Årsberetning

6 6 Landbruksforsikring

7 Årsberetning 2012 BAKGRUNN Landbruksforsikring AS ble stiftet 17. august 2001 og fikk konsesjon 13. desember samme år. Selskapets formål er å drive forsikringsvirksomhet innen skadeforsikring i alle skadebransjer inkludert ettårig kollektiv gruppelivsforsikring, både på direkte og indirekte basis. Virksomheten drives i Oslo. Landbruksforsikring AS retter primært sin virksomhet mot aktører innen norsk landbruk. FORSIKRINGSVIRKSOMHETEN Ved utgangen av 2012 hadde selskapet forsikringsavtaler innen person-, ting- og privatforsikring. Personforsikring omfatter yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring, uførekapital, kollektiv ulykkesforsikring og reiseforsikring. Hovedtyngden av personforsikringene var i landbrukssamvirkets bedrifter og organisasjoner der ca ansatte var forsikret i selskapet. Dessuten hadde selskapet en reassuranseavtale med Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig. Denne reassuranseavtalen er ikke fornyet i Selskapet har i underkant av kunder, fordelt på privat- og landbrukskunder og næringslivskunder. Privat- og landbrukskundene betjenes av eget kundesenter, agenturer og gjennom selskapets nettside, mens næringslivskundene betjenes av selskapets næringslivsteam som også står for kontakten med meglerapparatet. Salg via internett er et av selskapets satsingsområder, og selskapet vil fortsatt videreutvikle dette området ved bl.a. å lansere en skadeforebyggende side i Hjemmesiden er blant de beste nettbutikkene for forsikring i markedet, og gjør kjøp av forsikring over internett til en enkel og oversiktlig oppgave for kundene. I tillegg får privat- og landbrukskunder en fullstendig oversikt over egne produkter og kan selv administrere sine forsikringer via internett. Det var i underkant av besøk på hjemmesiden i 2012, og antall kunder som kjøper forsikring via internett er doblet. Hjemmesiden gir også økt kjennskap til vår merkevare og er et positivt samtaleemne i møtet med bonden. Selskapet spisset sin strategi på landbrukssegmentet i 2012, og det er i dette segmentet det forventes at mye av veksten vil komme de nærmeste årene. Antall forsikrede bruk ble doblet i 2012 og målsetningen er å doble antall forsikrede bruk også i Landbruksforsikring opplevde også stor vekst i privat- og næringslivssegmentet. Forsikringsavtalene i 2012 er hovedsakelig inngått som direkteforsikring. Selskapets brutto forfalte premier utgjør NOK 374,9 (NOK 231,2 mill) med premieinntekter for egen regning på NOK 169,4 (NOK 130,1 mill). Selskapet har utbetalt skader (brutto) for NOK 235,2 mill (NOK 130,8 mill). Samlede erstatningskostnader for egen regning var NOK 165,6 mill (NOK 129,5 mill). Selskapets skadeprosent for egen regning er 97,7% (99,6%). Kostnadsprosenten inklusiv renter på ansvarlig lån er 11,9% (18,5 %). Det forsikringstekniske resultatet er fortsatt svakt, tross en svak forbedring fra Landbruksforsikring inngikk i 2010 en treårig avtale med agenturet SAGA Forsikring AS. Den omfatter alle produktgrupper. Det er etablert egne reassuranseavtaler for dette samarbeidet. Avtalen er forlenget med ett år. KAPITALFORVALTNING Landbruksforsikring AS har plassert sine investerte midler i obligasjoner, bankinnskudd og verdipapirfond. Styret har vedtatt retningslinjer og fullmakter for kapitalforvaltningen som tar hensyn til den finansielle risikoen selskapets kapitalforvaltning er utsatt for, samt de lover og regler myndighetene har satt for forsikringsselskapers virksomhet. Risikoprofilen for markeds-, kreditt-, og likviditetsrisiko skal være lav til moderat. Risikoprofilen styres gjennom valg av instrumenter som er tilgjengelig for forvaltningsporteføljen, plasseringsbegrensninger og risikorammer. Markedsrisikoen styres for renteporteføljen gjennom durasjon. For aksjer styres markedsrisikoen gjennom størrelsen som settes på maksimal ramme for risikoklassen og fordelingen mellom norske og internasjonale aksjer. Markedsrisikoen vurderes i forhold til bufferkapitalen ved gjennomføring av månedlige stresstester. Kredittrisikoen styres gjennom å klassifisere kredittrisikoen i risikoklasser og ved å etablere plasseringsbegrensninger for risikoklasse og debitor. Likviditetsrisikoen styres gjennom andel av statspapirer i porteføljen. Minimum 10% skal plasseres i obligasjoner/ sertifikater utstedt av stat eller foretak med statsgaranti. Faktisk plassering gjennom året har vært 18,6%. Forvaltningskapitalen er plassert innenfor myndighetenes regelverk, og selskapet oppfyller kravene til kapitaldekning med god margin. Aksjeporteføljen har utgjort 8,4% i gjennomsnitt av totalporteføljen, ca 65% av denne har bestått av internasjonale aksjer. Renteporteføljen har gjennomsnittlig utgjort 91,6% av den totale porteføljen. Gjennomsnittlig durasjon har vært 1,13. Årsberetning

8 Total avkastning ble i 2012 NOK 24,1 mill. (NOK 10,2 mill). Gjennomsnittlig avkastning var på 5,19% mens målet for 2012 var 3,48%. Svingningene i finansmarkedene, spesielt i første halvår, bidro til at aksjeeksponeringen ble tatt ned i forhold til tidligere år. Forvaltningen av selskapets midler skjer innenfor risikorammer som tar hensyn til selskapets soliditet, behov for likviditet og forretningsmessige risiko. Landbruksforsikring skal over tid søke å oppnå en avkastning på kapitalen som er minst like god som selskapets definerte benchmark (referanseindeks). I 2012 presterte porteføljen 0,19% bedre enn referanseindeks. I arbeidet for å oppnå meravkastning utover referanseindeksen kan det tas markedsrisiko i forhold til indekssammensetningen, i form av en ramme for forventet relativ volatilitet på 2,5% (250 basispunkter). RISIKOPROFIL Det er selskapets målsetting at det skal drives i samsvar med de prinsipper som er lagt til grunn for dets konsesjon og søknaden til denne. Selskapet har rutiner, rapport- og kontrollsystemer som sikrer selskapet tilfredsstillende kontroll over mulige risiki. Det er adm. dir. som har ansvaret for implementeringen av kontrollopplegget. Det foretas en gang i året en gjennomgang av vesentlige risiki i selskapet og de interne kontrolltiltak som sikrer mot disse. Adm. dir. rapporterer om konklusjonene av risikovurderingen til styret. Risikoen for selskapet begrenses gjennom fastsatte maksimalerstatninger pr. skade. Virkemidler for begrensning av risiko oppnås gjennom reassuranse og koassuranse. Benyttede reassurandører har god kredittrating. Begrensningen av maksimalerstatningene som er omtalt ovenfor, sammen med styring av likviditeten og det øvrige kontrollopplegget, tilsier at det ikke anses å foreligge risiko for at selskapet ikke skal kunne dekke sine forpliktelser fremover. Styret har etablert prinsipper og system for internkontroll i selskapet. ORGANISASJON Selskapets administrerende direktør er Håvard Jens Djupedal, tiltrådte stillingen 1. juni 2012, og det var ved utgangen av 2012 ytterligere 19 ansatte. Selskapet utkontrakterer en del av de administrative funksjonene. Selskapet har planer om å innlemme deler av skade- og regnskapsfunksjonene i organisasjonen i løpet av Opplysninger om lønn og annen godtgjørelse til styre og kontrollkomité er gitt i note i årsregnskapet. LIKESTILLING Det var ti kvinner og ti menn ansatt i selskapet. I styret er det syv menn og en kvinne. Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak. MILJØ Selskapet er en servicebedrift og driver ikke produksjon eller annen virksomhet som kan virke forurensende. ARBEIDSMILJØ I 2012 var det et sykefravær på 6,33 %. Langtidsfraværet utgjør 2,37 %. Det har ikke vært skader eller ulykker i selskapet i løpet av 2012 RESULTAT OG ØKONOMISK STILLING Selskapets regnskap er satt opp i henhold til Forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper av 16. desember Selskapets forvaltningskapital var i 2012 NOK 908,1 mill (NOK 750,1 mill). De forsikringstekniske avsetningene for egen regning ble NOK 538,6 mill (NOK 491,9 mill). Styret foreslår at resultatet for perioden, NOK (NOK ) etter skatt, tillegges til annen opptjent egenkapital. Selskapet har ikke fri egenkapital. Avvikene i kontantstrøm fra operasjonell drift i forhold til forsikringsteknisk resultat skyldes primært periodiseringen av erstatningskostnadene hvor utbetalinger kommer i senere perioder. Selskapet har god likviditet. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Det fremlagte resultat- og balanseregnskapet gir etter styrets oppfatning et riktig bilde av selskapets drift og soliditet. Soliditeten og selskapets sikkerhetsavsetninger er betryggende. Det er ikke inntruffet forhold etter balansedagen som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret er tilfreds med økningen i premieinntekter og at resultatutviklingen går i mer positiv retning. SOLVENS II Solvens II er et nytt prinsipp- og risikobasert solvensregime 8 Landbruksforsikring 11. utgivelse

9 som skal gjelde for forsikringsselskaper i EU/EØS området. Kapitalkravet skal stå i forhold til den underliggende risikoen i selskapet. Siktemålet er å gi forsikringstakerne bedre beskyttelse og å skape stabile og like konkurransevilkår innen EU/EØS. Implementeringen av Solvens II regime har vært utsatt flere ganger. Finanstilsynet antyder 2016 som et mulig tidspunkt for full iverksettelse. Deler av regelverket kan bli gjort gjeldende fra Landbruksforsikring etablerte i 2012 en prosjektgruppe med oppgave å forberede tilpasningen til og implementering av Solvens II. Styret har vært involvert i og jevnlig informert om forberedelsesarbeidet. Selskapets risikoappetitt er vedtatt. Alle vesentlige prosesser er kartlagt og langt på vei ferdig beskrevet. Gjennomgang av risikokategoriene og beregning av kapitalkrav pågår. Man anser selskapet godt rustet for en eventuell delimplementering fra FREMTIDIG UTVIKLING De to viktigste satsningsområdene i 2013 er å vokse i landbrukssegmentet og å beholde kundene innen Landbrukssamvirket. Salg via internett vil ha høy prioritet, når det gjelder privat- og landbruksprodukter. Landbruksforsikring vil i 2013 styrke bemanningen innen flere sentrale områder. I tillegg arbeides det med å legge deler av skadebehandlings- og regnskapsfunksjonene inn i selskapet. Dette er funksjoner som tidligere har vært utkontraktert. Skadebehandling er en av de viktigste kjernefunksjonene i et forsikringsselskap. Egen skadebehandling vil medføre til bedre kontroll på skadefunksjonen, det vil være en viktig bidragsyter til økt kompetanse, og ikke minst bidra til reduserte kostnader. Tidligere adm.dir Finn Egil Kverme mottar Det Kongelige Selskap for Norges Vel sin medalje, for lang og tro tjeneste i Landbrukssamvirket. Styreleder Steinar Dvergsdal overrekker medaljen i forbindelse med Landbruksforsikrings sitt 10 års jubileum på Det Norske Teatret. Oslo, I styret for Landbruksforsikring AS Steinar Dvergsdal Styrets leder Ingar Paulsberg Nestleder Hallgeir Olsen Ståle Blegen Lars Martin Lunde Kristian Sævik Ingunn Granaasen Jon Martin Østby Håvard Jens Djupedal Adm.dir. Årsberetning

10 10 Landbruksforsikring

11 Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring Note PREMIEINNTEKTER 3 Forfalte bruttopremier Avgitte gjenforsikringspremier Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Endring i gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Sum premieinntekter for egen regning Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Andre forsikringsrelaterte inntekter ERSTATNINGSKOSTNADER 3 Betalte erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel Endring i erstatningsavsetning: Brutto Gjenforsikringsandel Sum erstatningskostnader for egen regning FORSIKRINGSRELATERTE DRIFTSKOSTNADER 3, 7, 9, 13 Salgskostnader Forsikringsrel. adm.kostnader inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring og gevinstavtaler Sum forsikringsrelaterte kostnader for egen regning ANDRE FORSIKRINGSRELATERTE DRIFTSKOSTNADER RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP FØR SIKKERHETSAVSETNINGER ENDRING I SIKKERHETSAVSETNING MV. Endring i avsetning for ikke avløpt risiko Endring i sikkerhetsavsetning Sum endring i sikkerhetsavsetning mv RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP Årsberetning

12 Resultatregnskap fortsetter Ikke-teknisk regnskap for skadeforsikring Note NETTO INNTEKTER FRA INVESTERINGER 12 Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader Sum netto inntekter fra investeringer Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap Andre inntekter Andre kostnader RESULTAT AV IKKE TEKNISK REGNSKAP RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD RESULTAT FØR ANDRE RESULTATKOMPONENTER TOTALRESULTAT Landbruksforsikring 11. utgivelse

13 Balanse Eiendeler Note IMMATERIELLE EIENDELER Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler INVESTERINGER 12 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Andre finansielle eiendeler 0 0 Sum investeringer Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser 4 Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sum gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser FORDRINGER Fordringer i forbindelse med direkte forretninger; Forsikringstakere Mellommenn Fordringer i forbindelse med gjenforsikring Andre fordringer Sum fordringer ANDRE EIENDELER Anlegg og utstyr Kasse, bank Eiendeler ved skatt Sum andre eiendeler FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER Forskuddsbetalte direkte salgskostnader Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER Årsberetning

14 Balanse fortsetter Egenkapital og forpliktelser Note INNSKUTT EGENKAPITAL 11 Selskapskapital Aksjekapital ( aksjer a NOK 1.000) Overkursfond Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL 5 Administrasjonsavsetning 0 0 Avsetning til naturskadefondet Avsetning til garantiordningen Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital ANSVARLIG LÅNEKAPITAL MV. 11 Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum ansvalig lånekapital mv FORSIKRINGSFORPLIKTELSER BRUTTO Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Sikkerhetsavsetning m.v Avsetning for ikke avløpt risiko Sum forsikringsforpliktelser brutto Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser og lignende Sum avsetninger for forpliktelser FORPLIKTELSER Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Landbruksforsikring 11. utgivelse

15 Balanse fortsetter Oslo, I styret for Landbruksforsikring AS Steinar Dvergsdal Styrets leder Ingar Paulsberg Nestleder Hallgeir Olsen Ståle Blegen Lars Martin Lunde Kristian Sævik Ingunn Granaasen Jon Martin Østby Håvard Jens Djupedal Adm.dir. Årsberetning

16 Oppstilling over endringer i egenkapital Aksjekapital er NOK som består av aksjer à NOK ENDRING I EGENKAPITALEN PR Aksjekapital Overkursfond Avsetning til naturskadefond Avsetning til garantiordning Annen opptjent egenkapital Egenkapital Årets resultat Endring i administrasjonsavsetning Endring i avsetning til naturskadefond Endring i avsetning til garantiordningen Egenkapital Årets resultat Endring i avsetning til naturskadefond Endring i avsetning til garantiordningen Egenkapital Resultat pr. aksje er NOK 202,9. Sum 16 Landbruksforsikring 11. utgivelse

17 Kontantstrømoppstilling Likviditet fra forsikringsdrift Innbetalte premier etc Betalte reassuransepremier Betalte erstatninger Reassurandørenes andel erstatninger Betalte administrasjonskostnader Investert i inventar/ imm. eiendeler Betalt utbytte Betalt skatt - - Netto kontantstrøm fra forsikringsdrift Likviditet fra investeringer Innbetalinger finans Investert aksjer/aksjefond netto Investert verdipapirfond/innskudd netto Netto kontantstrøm fra investeringer Netto kontantstrøm i perioden Bankbeholdning ved perioden begynnelse Bankbeholdning ved periodens slutt Årsberetning

18 18 Landbruksforsikring

19 Noter til årsregnskap GENERELL INFORMASJON Landbruksforsikring AS ble stiftet , med innbetaling av aksjekapital NOK 20 mill. Landbruksforsikring AS er et skadeforsikringsselskap eid av 8 aksjonærer innen landbrukssamvirket, og har konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet i alle skadeforsikringsbransjer. Selskapet driver sin virksomhet i Norge. Selskapet skal primært selge forsikringer til landbrukssamvirket og bonden, men selger også i andre markedssegmenter. 2. REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet med tilhørende noter er satt opp etter Forskrift for Årsregnskap for forsikringsselskaper av 16. desember 1998, Lov om Årsregnskap mv. av 17. Juli 1998 samt god regnskapsskikk. Forskriften ble sist endret pr , og medfører en ytterligere tilpasning til de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS). Tilpasningen gjelder spesielt innregning og måling, samt krav til opplysninger i noter. Selskapets regnskap er bare delvis tilpasset IFRS-standarden, ettersom selskaper som ikke er en del av et konsern med krav om full IFRS, er gitt muligheter for noe forenklet behandling. Regnskapet presenteres i NOK i hele kroner. Premieinntekter Forsikringspremie inntektsføres i takt med forsikringsperioden. Forfalte bruttopremier omfatter alle beløp selskapet har mottatt eller har til gode for forsikringsavtaler hvor forsikringsperioden er påbegynt før regnskapsårets avslutning. Brutto premie er vist før fratrekk av eventuelle provisjoner. Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler innregnes i balansen når selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. Alminnelig kjøp og salg er regnskapsført på transaksjonsdagen. Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra eiendelen utløper, eller når selskapet overfører eiendelen i en transaksjon der all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap overføres. Selskapet klassifiserer sine investeringer i følgende kategorier; finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi over resultatet og lån og fordringer. Klassifikasjonen er avhengig av formålet med investeringen. Selskapet vurderer pr alle sine finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdiopsjonen dersom det ikke før investeringen i en finans- iell eiendel er besluttet noe annet. Grunnlaget for å benytte virkelig verdiopsjonen, er at de finansielle eiendelene styres samlet som én portefølje. Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og uavhengige parter. For finansielle eiendeler som er notert på børs eller annen regulert markedsplass, settes virkelig verdi til kjøpskurs siste handelsdag fram til og med balansedagen. Endringer i virkelig verdi i finansielle eiendeler klassifisert som virkelig verdi over resultatet blir resultatført og presentert i finansinntekter / -kostnader. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Forsikringskontrakter Kjøp og salg av forsikringstjenester skal være forankret i selskapets forretningsstrategi. Siktemålet skal til enhver tid være å optimere selskapets resultat på en kostnadseffektiv måte. Styret fastsetter rammene for forsikringsvirksomhetens samlede risikoeksponering og prinsippene for beregning av disse. Selskapet har retningslinjer for underwriting-arbeidet. De angir regler for hvordan risiko skal beregnes og behandles før man forsikrer risikoen. Når Landbruksforsikring AS avgir reassuranse, skal risikoen knyttet til kontraktsmotparten være vurdert (rating, betalingsevne og -villighet etc.). Selskapet skal primært velge reassurandører med rating minimum A. Skadestatistikk utarbeides på månedsbasis. Økonomiske resultater rapporteres kvartalsvis. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utbytte Ved utdeling av utbytte har selskapet valgt å balanseføre dette i det regnskapsåret utbyttet svarer seg fra. Beløpet bokføres som annen gjeld. Forsikringstekniske avsetninger Finanstilsynet har utarbeidet minimumskrav for premieavsetning (ikke opptjent premie), erstatningsavsetning, sikkerhetsavsetning og reassuranseavsetning. I tillegg avsettes Årsberetning

20 Noter til årsregnskap 2012 fortsetter midler til skadeforsikringsselskapenes garantiordning og til naturskadefondet. Premieavsetning Premieavsetningen består av avsetning for ikke opptjent brutto premie, med tillegg av ikke opptjent naturskadepremie. Erstatningsavsetning Avsetningen dekker skader som er oppstått og meldt ved utgangen av regnskapsåret. I tillegg skal avsetningen dekke skader som er inntruffet, men ikke meldt til selskapet. For inntrufne, ikke meldte skader avsettes det ved hjelp av statistiske metoder, beregnet av aktuaren. Sikkerhetsavsetning Denne avsetningen er lovbestemt og skal dekke fluktuasjoner i selskapets risiko. Reassuranseavsetning i annen egenkapital Som en følge av endringene i regnskapsforskriften skal avsetningen ikke inngå som en forsikringsforpliktelse i årsregnskapet. Endringen i aktuarens beregning i perioden er ført mot egenkapitalen. Med endringer i forskrift om årsregnskap m.m. av 18. desember 2009, skal det ikke beregnes skatt av forsikringtekniske avsetninger klassifisert som egenkapital. Naturskadefond Alle norske forsikringsselskaper som tegner brannforsikring er pålagt å delta i Naturskadepoolen. Driftsoverskuddet på ordningen settes av til naturskadefondet. Avsetningen kan bare benyttes til å dekke kostnader i forbindelse med naturskader. Som en følge av endringene i regnskapsforskriften, skal avsetningen ikke inngå som en forsikringsforpliktelse i årsregnskapet. Endringen i aktuarens beregning i perioden er ført mot egenkapitalen. Beløpsmessig konsekvens av prinsippendringen vises i oversikt over egenkapitalen. Med endringer i forskrift om årsregnskap m.m. av 18. desember 2009, skal det ikke beregnes skatt av forsikringtekniske avsetninger klassifisert som egenkapital. Avsetning til garantiordning Avsetningen skal være en garanti for at forsikringstakerens 20 Landbruksforsikring 11. utgivelse

21 Noter til årsregnskap 2012 fortsetter krav blir oppfylt. Det skal avsettes 1% av selskapets direkte opptjente brutto premie per år. Avsetningen begrenses dog til 1,5% av de tre siste års direkte opptjente brutto premie. Som en følge av endringene i regnskapsforskriften skal avsetningen ikke inngå som en forsikringsforpliktelse i årsregnskapet. Endringen i beregningen for perioden er ført mot egenkapitalen. Beløpsmessig konsekvens av prinsippendringen vises i oversikt over egenkapitalen. Med endringer i forskrift om årsregnskap m.m. av 18. desember 2009 skal det ikke beregnes skatt av forsikringtekniske avsetninger klassifisert som egenkapital. Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Gjenforsikringsandelen ble tidligere ført som fradrag på forsikringstekniske avsetninger, men føres nå som en eiendel i balansen. Gjenforsikringsandelen omfatter de beløp som selskapet forventer å motta fra gjenforsikringsselskaper i henhold til inngåtte gjenforsikringsavtaler. Andelen skal nedskrives dersom den har falt i verdi. Verdifall inntrer da man har mottatt objektiv informasjon om at krav ikke betales, og der virkningen av dette kan måles på pålitelig måte. Balanseføring og avskrivning av driftsmidler Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere. hendelser som man antar har betydning for selskapet. Estimater og vurderinger er knyttet til de forsikringstekniske avsetningene, da usikkerhet er en del av forsikringskontraktenes natur. Usikkerheten er knyttet til sannsynligheten for at den forsikrede hendelsen inntreffer, samt størrelsen på erstatningsbeløpet. Risikoen forbundet med at innkrevd premie ikke i tilstrekkelig grad dekker erstatningene, styres med utgangspunkt i analyser og statistikker basert på historikk innen relevante bransjer. Gjenforsikring benyttes for å redusere slik risiko. Erstatningsavsetningene er forbundet med risiko knyttet til skadefrekvens og erstatningsstørrelse. Estimat vedrørende selskapets totale erstatningsansvar er basert på omfanget av inntrufne skader som ikke er endelig oppgjort på balansetidspunktet, med tillegg av et aktuarberegnet estimat på inntrufne men ikke meldte skader (IBNR). Beregningene er gjort i henhold til Finanstilsynets parametere. Usikkerheten i estimering avhenger i stor grad av de ulike forsikringsproduktenes avviklingstid. Avviklingstiden vil variere avhengig av om forsikringsproduktene defineres som langhalet eller korthalet. Langhalet forretning vil normalt ha lenger avviklingstid enn korthalet, og usikkerheten i estimeringen vil vanligvis øke med avviklingstiden. Landbruksforsikring AS sin forsikringsportefølje er fortsatt relativt liten og med relativt kort historikk. Dette øker usikkerheten i estimatene. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler balanseføres når: a) det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte foretaket, og b) anskaffelseskost for eiendelen kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler avskrives etter fastsatt avskrivningsplan basert på forventet levetid. Disse regnskapsføres etter laveste verdis prinsipp, og testes minst årlig for om nedskriving skal foretas. Kritiske regnskapsestimater og vurderinger Selskapet har brukt estimater og gjort vurderinger som kan ha effekt på eiendeler og gjeld også i neste regnskapsår. Estimater og vurderinger er basert på tidligere erfaringer og andre tilgjengelige faktorer, og blir fortløpende evaluert. Vurderingene inkluderer forventninger om fremtidige Årsberetning

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap for 2014

Årsberetning og årsregnskap for 2014 TELENOR FORSIKRING AS Årsberetning og årsregnskap for 2014 Fornebu, 12. mars 2015 Innhold Nøkkeltall Side 1 Årsberetning år 2014 Side 2 Resultatregnskap Side 5 Balanse Side 7 Egenkapital Side 9 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/ Statnett Statnett Forsikring AS Årsrapport 213. æ/ 1/ J 1 lnnhold Statnettkonsernet Statnett Forsikring AS Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantoppstilling Noter til årsregnskapet

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ÅRSMELDING 2014

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ÅRSMELDING 2014 I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2 INNHOLD Side Årsberetning 2014... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endringer i egenkapital/ Kontantstrømanalyse... 10 Noter... 12 Kontrollkomiteen... 21

Detaljer

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 2 INNHOLD Side Årsberetning 2013... 4 Resultatregnskap.... 7 Balanse... 8-9 Endringer i egenkapital/ Kontantstrømanalyse...

Detaljer

årsrapport Foto: Anders Hals

årsrapport Foto: Anders Hals årsrapport 2012 Foto: Anders Hals 1 Vi går for 100 nye år I 2012 fylte Skogbrand 100 år, og jubileumsmarkeringen pågikk gjennom hele året og på flere måter. Vår jubileumsgave til medlemmene var gratis

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

Årsberetning for. Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3

Årsberetning for. Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3 ÅRSRAPPORT 2014 Årsberetning for 2014 Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3 12000 10000 Stormforsikring 8000 Brannforsikring 6000 Produktivt skogareal 4000 2000 0 Foto:

Detaljer

Innhold. Om Oslo Forsikring AS 3. Nøkkeltall / Key Figures 4. Visjon, Forretningsidé, Verdier, Mål og Strategier 5. Tjenester og produkter 6

Innhold. Om Oslo Forsikring AS 3. Nøkkeltall / Key Figures 4. Visjon, Forretningsidé, Verdier, Mål og Strategier 5. Tjenester og produkter 6 Årsrapport 2013 Innhold Om Oslo Forsikring AS 3 Nøkkeltall / Key Figures 4 Visjon, Forretningsidé, Verdier, Mål og Strategier 5 Tjenester og produkter 6 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 15 Balanse

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 2 SpareBank 1 Skadeforsikring: Årsrapport 2011 Innhold 3 Årsberetning 11 Styret i SpareBank 1 Skadeforsikring AS 12

Detaljer

Innhold. Om Oslo Forsikring AS 3. Nøkkeltall / Key Figures 4. Visjon, Forretningsidé, Verdier, Mål og Strategier 5. Tjenester og produkter 6

Innhold. Om Oslo Forsikring AS 3. Nøkkeltall / Key Figures 4. Visjon, Forretningsidé, Verdier, Mål og Strategier 5. Tjenester og produkter 6 Årsrapport 2012 Innhold Om Oslo Forsikring AS 3 Nøkkeltall / Key Figures 4 Visjon, Forretningsidé, Verdier, Mål og Strategier 5 Tjenester og produkter 6 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 15 Balanse

Detaljer

Forsikring med lokal forankring

Forsikring med lokal forankring Forsikring med lokal forankring Årsrapport 2014 Innhold Med vind i seilene... side 3 Nøkkeltall... side 3 Nøkkeltall selskapets utvikling... side 4 Tillitsvalgte i Møretrygd... side 4 Årsberetning... side

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild 2013 Nok et stormår! Siste del av 2013 ble ikke den rolige førjulstiden skogeierne og Skogbrand hadde håpet på. Det startet med Hilde 16. november og

Detaljer

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern gjensidige.no/banken Årsrapport 2009 Gjensidige Bank konsern Innhold SIDE INNHOLD 3 Årsberetning 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Andre resultatkomponenter 11 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Forord 3 Dette er KLP Skadeforsikring AS 5 Styrets årsberetning 2008 8

Forord 3 Dette er KLP Skadeforsikring AS 5 Styrets årsberetning 2008 8 KLP Skadeforsikring AS Årsrapport 2008 Forord 3 Dette er KLP Skadeforsikring AS 5 Styrets årsberetning 2008 8 Regnskap Resultatregnskap 17 Balanse 18 19 Oppstilling av endringer i egenkapital 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2010. NBBL Fulltegningsforsikring AS

Årsrapport 2010. NBBL Fulltegningsforsikring AS Årsrapport 2010 NBBL Fulltegningsforsikring AS Innholdsfortegnelse NBBL Fulltegningsforsikring AS 2 Innseilingen Sogsti 4 Norske Boligbyggelag 6 Nøkkeltall 7 Styrets årsberetning 8 Resultatregnskap 10

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Skadeforsikring

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Skadeforsikring Årsrapport 2013 SpareBank 1 Skadeforsikring Innhold 4 Årsberetning 13 Styret i SpareBank 1 Skadeforsikring AS 14 Styrende organer i SpareBank 1 Skadeforsikring 15 Årsregnskap og noter 16 Nøkkeltall/hovedtall

Detaljer

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning 2014 Borettslagenes Sikringsordning Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 04 God sikring på Fjell 06 Styrets årsberetning 08 Resultatregnskap 09 Balanse

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 2 SpareBank 1 Skadeforsikring: Årsrapport 2010 Innhold 3 Årsberetning 11 Styret i SpareBank 1 Skadeforsikring AS 12

Detaljer

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2013 Verdibanken ASA Året 2013 2013 har vært et konsolideringsår for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren kjernekapitaldekning.

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer