RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole"

Transkript

1 RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

2 Innhold 1 Innledning Deltagere Spørreskjemaene Resultater Juryenes evaluering av opptaksprøvene Studentobservatørenes evaluering av opptaksprøvene Akkompagnatørenes evaluering av opptaksprøvene Opptakskoordinators evaluering av opptaksprøvene 11 3 Oppsummering og vurdering

3 1 Innledning Evaluering av opptaksprøvene inngår som en del av NMHs kvalitetssikringssystem, beskrevet på følgende måte i pkt.1.3: Alle ledd av opptaksprøven skal gjennom en årlig evaluering. Dette krever - at alle opptaksjuryer evaluerer opptaksprøvens relevans, innhold, form og den praktiske gjennomføringen - at alle studentobservatører evaluerer gjennomføringen av opptaksprøvene - at alle akkompagnatørene evaluerer forberedelsene til og gjennomføringen av opptaksprøvene Prøvene skal være egnet til å velge ut de som er best kvalifisert for et studium ved NMH, og de finner sted fast i uke 8 for master og uke 11 for bachelor. Juryene, akkompagnatørene og studentobservatørene blir bedt om å evaluere opptaksprøvene. Juryene fyller ut et evalueringsskjema i løpet av opptaksuka, mens studentobservatørene får tilsendt et webbasert evalueringsskjema i etterkant av prøvene. Akkompagnatørene evaluerer opptaksprøvene muntlig i sitt fagrådsmøte, og oversender i etterkant referat til kvalitetskoordinator, som tar deres evaluering med i rapporten. 1.2 Deltagere Nedenfor følger en oversikt over antall juryer og studentobservatører som ble invitert til å evaluere opptaksprøvene 2013, samt antall besvarelser og svarprosent for de ulike gruppene. Antall inviterte Antall besvarelser Svarprosent Juryer bachelor % Juryer master % Studentobservatører % Akkompagnatører Evaluert muntlig i fagrådsmøte Neste tabell viser oversikt over svarprosenten fra : Juryer bachelor 77 % 78 % 58 % 58 % 47 % Juryer master 79 % 82 % 87 % 87 % 72 % Studentobservatører 75 % 60 % 55 % 55 % 60 % 3

4 1.3 Spørreskjemaene Spørreskjemaene som ble brukt i denne evalueringen er begge korte, og inneholder en kombinasjon av spørsmål med åpne og lukkede svaralternativer (appendiks I og II). Skjemaet til juryene ble distribuert på papir sammen med øvrig informasjon, mens undersøkelsen til studentobservatørene var webbasert og ble sendt til deres -adresser. 2 Resultater Evalueringen tar sikte på å kartlegge følgende områder: - En vurdering av opptaksprøvenes innhold og relevans - En vurdering søkernes deltakelse - En vurdering av gjennomføringen Spørsmål om prøvenes innhold og relevans, samt søkernes deltakelse rettes til jurymedlemmene i denne evalueringen. Både jury, studentobservatører og akkompagnatører, oppfordres til å vurdere kvaliteten på selve gjennomføringen av opptaket. 2.1 Juryenes evaluering av opptaksprøvene Opptaksprøvenes innhold og relevans På spørsmål om i hvilken grad mener juryen man får målt det man ønsker å måle gjennom de eksisterende opptaksprøvene, oppgir samtlige av bachelor - juryene i stor grad. Samtlige av disse juryene vurderer også at prøvene i stor grad skiller ut de mest egnede søkerne, og det fremsettes ikke behov for endring av innhold eller forslag til nytt innhold, utover et forslag om andre sanger i gitarbesifring. 12 av de 14 masterjuryene vurderte også at prøven i stor grad målte det man ønsket å få målt, og 13 av de 14 juryene opplevde at prøvene i stor grad skiller ut de beste søkerne. En av juryene oppgav at prøvene i middels grad skilte ut de beste, og begrunnet dette med at når en har få søkere med ganske personlig innretning, er det vanskelig å vurdere hva slags nivå en skal se etter. Tabellen under viser prosentvis fordeling av svarene som ble gitt på spørsmålene knyttet til innhold og relevans. I hvilken grad eksisterende opptaksprøvene måler det man ønsker å få målt I hvilken grad prøvene skiller ut de mest egnede søkerne Bachelor Master Bachelor Master I stor grad 100 % 86 % 100% 93 % I middels grad 0 % 14 % 0 % 7 % I liten grad 0 % 0 % 0 % 0 % 4

5 2.1.2 Søkernes deltakelse Juryene blir også spurt om hvor godt orientert virket søkerne om hva de skulle gjøre, og som det fremgår av tabellen er flertallet av søkerne godt orientert, men mastersøkerne er bedre orientert enn søkere til bachelor: Bachelor Master Svært godt 46 % 57 % Godt 39 % 36 % Middels 11 % 0 Dårlig 4 % 0 Svært dårlig 0 0 ( En av master-juryene har ikke besvart spørsmålet) Juryene blir også bedt om å oppgi misforståelser som gjelder flere søkere, og juryen for bachelor horn oppgir at flere søkere kom en dag tidligere til 2.runde. For bacheloropptaket til musikkpedagogikk klassisk peker juryen på at få kandidater er kjent med at de skal ha innstuderingsoppgave og at de får 45 min på denne oppgaven. Juryen for musikkpedagogikk jazz/pop/rock opplevde også at mange ikke var orienterte om hva som var obligatorisk for prøven. Juryen for jazzgitar oppgir også at flere ikke har fylt ut søknadsskjemaet fullstendig. På masternivå oppgis det av klaverjuryen at noen av søkerne til kammermusikk skulle prøves i både kammer og solorepertoar, mens en av jazz-søkerne ønsket seg rytmeseksjon på selve prøven, men hadde ikke oppgitt dette på forhånd Den tekniske gjennomføringen Med hensyn til tid og informasjon, anser de aller fleste juryene at det er gitt tilstrekkelig. Bachelorjury for sang mener det var satt av for mye tid til pauser og at de opplevde mye venting, mens en jazzjury opplevde at det var satt av for lite tid til rigging. På master er det juryene for klaver og fløyte/obo som opplever at det er satt av for lite tid til pauser. Bachelorjuryene for jazz etterlyser motivasjonsbrev, og klaver oppgir at noen av søkerne mangler målsetting og informasjon om studiene. Masterjuryene for jazz og folkemusikk har også besvart at det var informasjon de savnet, og jazzjuryen utdyper dette med at det ble levert inn dårlige prosjektbeskrivelser, og at det må sjekkes på forhånd at de faktisk har levert prosjektbeskrivelse fordi noen leverer svært mangelfulle. Juryen i folkemusikk oppgir også at de kunne trengt mer omfattende prosjektbeskrivelser. Sang påpeker at det manglet søkermapper for søkerne fra BDM, samt at de ønsker seg at fødselsdato pluss kort CV settes på første side. Tilstrekkelig med tid per søker Tilstrekkelig informasjon om søkerne Bachelor Master Bachelor Master For mye 4 % Tilstrekkelig 92 % 79 % 82 % 71 % For lite 4 % 14 % 11 % 21 % ( En av master-juryene har ikke besvart spørsmålene, samt en av bachelor-juryene 5

6 har utelatt å besvare spørsmålet om info) Avsluttende kommentarer/forslag til endringer Under gjengis de kommentarene som juryene har gitt avslutningsvis i undersøkelsen: Bachelorjury for musikkpedagogikk : innstudering bør være likt for alle = komposisjon/impro-oppgaven Bachelorjury for sang: Altfor lange pauser. Vi har ventet nærmere 4 timer i dag, på tross av at bare 5 kandidater har trukket seg. Bachelorjury for jazz; De studentene som må rigge ( gitar, trommer, bass) trenger eg litt lengre tid ( 5 min?) Bachelorjury for jazzgitar: Bandet ( kompet) ønsker mobiltelefon til søkere Bachelorjury for jazz : Studentene bør orienteres om at det er mulig å prøve med kompet på forhånd Bachelorjury for klarinett: Juryen er enige om at kandidater til MP burde fått spille en 2- runde, dvs, mer enn 1 stykke, på linje med utøvende søkere Bachelorjury for Tuba/horn: Vil gjerne ha større rom, spesielt for tuba-prøvespill Masterjury for jazz: Ingenting var rigget klart på tross av at adm hadde fått beskjed om hva trengtes. Adm hadde ikke sjekket at ting var på plass. Dette gjentar seg ofte, og må kunne gjøres bedre. Juryen måtte trå til selv, med hjelp fra driftsavdelingen som kom etter hvert. Masterjury for dirigering: Vi går ut for samme rammetider hvert år. Tar høyde for at innføring i folkemusikk er ferdig før orkesteropptaket. Foretrekker Levinsalen 1.dagen, Lindemann 3 runde. 6

7 2.2 Studentobservatørenes evaluering av opptaksprøvene 21 av de 43studentene som fikk invitasjon til å evaluere opptaksprøvene besvarte undersøkelsen. 95 % av de som svarte deltok i bacheloropptaket, mens 9 % (det er mulig å delta i begge) satt i en masterjury. På spørsmål om hvordan de ble rekruttert som studentobservatør, oppgir flertallet at de selv meldte seg, men en god andel ble også rekruttert av Studentutvalget: Hvordan ble du studentobservatør? Juryens behandling av søkerne Evalueringen omfatter to spørsmål om hvordan studentobservatøren opplevde at juryen behandlet søkerne. Som det fremgår av diagrammene under, opplevde samtlige at juryene var imøtekommende og vennlige overfor søkerne, men ikke alle mener at juryene behandlet søkerne sine likt. I en av fritekstkommentarene avslutningsvis i undersøkelsen foreslår en av observatørene at prøvene burde foregå bak forheng slik at det ikke er kjent for juryen hvem som spiller. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand? 1 betyr at du er helt uenig og 5 betyr at du er helt enig: - Juryen var imøtekommende og vennlig overfor søkerne 7

8 Hvor enig/uenig er du i følgende påstander? 1 betyr at du er helt uenig og 5 betyr at du er helt enig: - Alle søkerne ble behandlet likt av juryen Juryens behandling av studentobservatøren Evalueringen tar også for seg hvordan studentobservatøren opplevde at juryen behandlet ham/henne, og diagrammene under viser at det store flertallet av de som har svart opplevde at de ble behandlet med respekt, og ble godt tatt i mot. I en fritekstkommentar avslutningsvis i undersøkelsen oppgir en av observatørene at det var mindre plass til hans/hennes synspunkter i en av juryene enn de to andre som studenten også hadde deltatt i. For disse spørsmålene er det derfor viktig at både student og jury deler oppfatning av hva rollen som studentobservatør innebærer. Hvor enig/uenig er du i følgende påstander? 1 betyr at du er helt uenig og 5 betyr at du er helt enig: - Jeg opplevde at juryen behandlet meg med respekt 8

9 Hvor enig/uenig er du i følgende påstander? 1 betyr at du er helt uenig og 5 betyr at du er helt enig: - Jeg følte meg godt tatt i mot av juryen Informasjon Mens flertallet oppgir at de fikk tilstekkelig med informasjon, har 5 av observatørene oppgitt at de manglet informasjon om følgende: Tider Det meste Nøyaktig tidspunkt for hva som skulle skje, f.eks fikk jeg bare tidene for når selve prøvespillet inne for jury startet for bachelor obo, ikke når første kom for å hente notene til innstudering. Var bare helt tilfeldig at jeg kom innom tidlig og kunne vise første kanditat til øverommet for innstudering. Ville jo gjerne være der og ta imot kandidatene når de kommer. Mine oppgaver Rom, tidspunkt, varighet Hvordan var informasjonen som du fikk i forkant av opptaksprøven? 9

10 2.2.4 Avsluttende kommentarer Til slutt i undersøkelsen ble studentene oppfordret til å skrive en kommentar hvis de hadde andre eller utdypende tanker rundt rollen som studentobservatør og 8 av de 21 som deltok, besvarte med en fritekst som er gjengitt under: Veldig ryddig gjennomført. Alle søkere ble tatt seriøst, selv om det var store sprik i nivået på søkere. Positivt overrasket over juryens arbeid! Når det gjelder bacheloropptaket snakket vi om å ikke ha akkurat samme repertoar på folk som søker 2.avdeling, for de har jo tross alt allerede studert litt.. Iallefall kutte ut kreutzer for dem, men kanskje legge til noe annet.. :) Juryen tok seg god tid til å argumentere seg fram til et resultat. Flinke! Jeg mener det er viktig at det er en studentobservatør tilstede ved prøvespill, og synes det er dumt at det ikke var noen på 1. Runde obo bachelor. Jeg ble spurt om dette i siste liten kvelden før og hadde dessverre ikke mulighet til å stille. Spør i god tid! Generelt er det er en fin erfaring for studentene å observere opptaksprøvene. Jeg føler at juryen bør OPPFORDRES på forhånd til å inkludere studenøbservatøren i samtaler og disusjoner. I de tre juryene jeg deltok, var to veldig inkluderende og dermed også veldig interressante og givende (for alle parter). I den tredje var det mindre plass til mine synspunkter og min rolle kjentes overfladisk ut. Da følte jeg tiden jeg brukte var kun bortkastet tid. Jeg trodde ikke juryen skulle gjøre narr av deltakerne som ikke var så flinke etter at de forlot rommet. Det var ubehagelig. Jeg synes prøvespill burde foregå bak forheng, da jeg opplevde (og har hørt lignende historier) at søkerne ble behandlet forskjellig, utfra om juryen kjente de prøvespillende fra før. Dette synes jeg er ganske alvorlig, alle søkere bør bli behandlet likt og man burde ikke få fordel/ulempe av å kjenne juryen fra før. Dessverre er dette etter min erfaring noen ganger tilfelle. 2.3 Akkompagnatørenes evaluering av opptaksprøvene Akkompagnatørenes evaluering av opptaksprøvene ble gjennomført muntlig på møte i fagråd for akkompagnement, samt per i etterkant. Referat ble i oversendt av fagrådsleder til kvalitetskoordinator, og gjengis nedenfor Akkompagnatørenes rolle På grunn av de spesielle kravene til fleksibilitet, mobilitet og tildels sirkulerende virksomhet i opptaksprøveukene er ingen tjent med at akkompagnatørene formelt sett har juryansvar. Det hender dessuten at NMH må engasjere enkelte vikarer som kan mangle tilsvarende erfaring og kompetanse som finnes i den faste staben. 10

11 Derimot står vi alle bak ønsket om at vanlig praksis skal være at pianisten har en udiskutabel rett til å uttale seg. Med dette mener vi en uavviselig rettighet til å delta i jurymøter og - drøftelser samt komme med bestemte oppfatninger underveis dersom akkompagnatøren opplever det som påkrevd. Bak dette ligger mange års erfaringer med at faglig relevante kommentarer om kandidaters prestasjoner slik vi opplever det gjennom vårt samspill med kandidaten må holdes tilbake, fordi det pr i dag mangler en naturlig plass for dem i vår relasjon til juryen. Samtidig må det sies at noen har erfart annet, nemlig å bli rådspurt, lyttet til, og på annet vis trukket inn i evalueringen av kandidatenes prestasjoner. Av og til rent spontant, i andre tilfelle som resultat av innarbeidet praksis for akkurat den juryen. Dette synes å ha fungert bra for alle parter, og kan stå som eksempel på at det er fullt mulig å få til en generell uttalerett for akkompagnatørene uten for mye problematisering. Det skal også nevnes at NMH har en praksis der pianisten blir innlemmet som spillende medlem av juryen når et oppnevnt jurymedlem melder forfall. Erfaringen er at dette også fungerer utmerket Øvrige innpill - Kontaktnummer til kandidaten på vår kopi av forsiden. Som det er i dag får vi vite kontaktnummer til pårørende, men ikke til kandidaten. - Dessuten vil vi at det blir kommunisert tydelig hvilke kandidater som søker 2. Avdeling. - I forhold til bachelor- prøvespill, er det ønskelig med spesifikasjon av hvilke satser, og at søkere ikke setter opp mer repertoar enn det de faktisk har anledning til å spille - Et møte i forkant mellom opptakskontoret og akkompagnement 2.4 Opptakskoordinators evaluering av opptaksprøvene Opptakskoordinator opplevde årets opptak som godt og rimelig problemfritt i gjennomføringen. På grunn av lavere søkertall ble vi tidligere ferdig med å behandle søknadene, og vi kunne følge opp søkerne på enn bedre måte enn jeg opplevde at vi klarte i forkant av opptak Dette gjorde også at romfordelingen var lettere å få på plass, og de fleste juryene fikk de lokalitetene de ønsket og trengte. En stor utfordring i forkant av begge ukene var å få på plass juryene, særlig i forbindelse med bachelor-opptaket. Behov og begrensninger til fagpersonene gjorde jurysammensettingen til et nærmest umulig puslespill. Mange jurymedlemmer har små stillinger på NMH og har derfor engasjementer utenom. Dette må vi jo ta hensyn til, men i noen tilfeller virker det som om opptaksarbeid ikke blir prioritert. Ved to tilfeller måtte 2. runde utøvende gå med to jurymedlemmer, noe som er svært uheldig. Det at jurylisten kommer på plass så sent får også følger for hele opptaksprosessen. Pianstfordelingen kan ikke gjøres, slik at de ikke får tilstrekkelig tid til forberedelse. Planen kan ikke sendes til søkerne og dette byr på en ekstra belastning for de i studieseksjonen som svarer på søkerhenvendelser. 11

12 3 Oppsummering og vurdering Opptaksprosessen evalueres årlig av juryene, studentobservatørene, akkompagnatørene og opptakskoordinator, og hvert tredje år gjennomføres også en undersøkelse hvor samtlige søkere inviteres. Det er nå 3 år siden forrige runde, så søkerundersøkelsen vil bli gjennomført om kort tid denne våren. Funnene i denne evalueringen indikerer at prøvene generelt sett fungerer bra. Juryene mener opptaksprøvene er godt egnet til å skille ut de beste søkerne, og etterspør kun små justeringer. Akkompagnatørene ønsker at det etableres en praksis der de har rett til å delta i jurymøter. Det er studentobservatører til stede i de fleste juryene, og flertallet melder at prøvene går riktig for seg, men noen har også rapportert at enkelte juryer kunne behandlet søkerne mer likt. Denne tilbakemeldingen bør følges opp videre av fagseksjonslederne. Opptakskoordinators kommentarer til de andre innspill: Både kompegrupper og akkompagnatører etterlyser søkernes telefonnummer på følgeskjemaets første side. Det skal vi forsøke å få til neste år. Opptakskoordinator stiller seg imidlertid tvilende til om vi burde markedsføre muligheten for at søkerne skal kunne møte kompegruppen. Dette kan potensielt føre til forskjellsbehandling av søkere da noen vil få prøve med gruppen, mens søkere som kommer langveisfra ikke vil få denne muligheten. Dette kan vi imidlertid diskutere nærmere. Musikkpedagogikkjuryen mener at en del av søkerne ikke er tilstrekkelig orientert om hva de skal gjennom. Disse prøvene er komplekse, og det vil nok alltid være noe som ikke når gjennom eller som kan misforstås. Vi vil forsøke å gjøre studieinformasjonen enda klarere til neste er slik at søkerne er bedre forberedt. Det at rommene jazzjuryen skulle bruke under masteropptaket ikke var klare skyldtes kommunikasjonssvikt. Dette skal vi sørge for at ikke skjer igjen. Meldingene som kommer fra studentrepresentantene om latterliggjøring og forskjellsbehandling er svært alvorlig, og er noe vi må ta tak i. Mai 2013 Silje H. Nygaard Opptakskoordinator Cecilie Flaatin Kvalitetskoordinator 12

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2015 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Anne Cathrine Wesnes, Opptakskoordinator Rapport: 8/2015 Innhold Evaluering av opptaksprøvene 2015 Sammendrag og vurdering... 3 1. Innledning...

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Spørreskjemaet... 3 1.2 Andel takket nei... 3 2.0 Resultatene av undersøkelsen...5 2.1 Svarprosent...

Detaljer

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 24.05.2013 Tidspunkt: 13:00

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 24.05.2013 Tidspunkt: 13:00 Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Bente Almås, Tom Ottar Andreassen, Per Sæmund Bjørkum, Mats Claesson, Brit Ågot Brøske Danielsen, Inger Elise Reitan, Ole Kristian Ruud, Are Sandbakken, Håkon Storm-

Detaljer

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2016. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2016. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2016 Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Silje Hjelset Nygaard, Opptakskoordinator Rapport: 5/2016 Innhold Evaluering av opptaksprøvene 2016 EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE

Detaljer

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2014 Innhold Evaluering av opptaksprøvene 2014 1. Innledning... 3 1.2. Evalueringen... 3 1.3. Svarprosent... 3 1.4. Spørreskjemaene... 3 2. Resultater - Juryevaluering... 4

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 10.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: 36/15 Arkivref.: 14/00832-14

Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 10.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: 36/15 Arkivref.: 14/00832-14 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 10.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: 36/15 Arkivref.: 14/00832-14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Forslag til vedtak: Protokoll

Detaljer

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2014 Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet Innhold Takket nei 2014 1. Innledning... 3 2. Bakgrunnsmateriale... 3 3. Undersøkelsen... 4 Svarprosent... 4

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2014-15 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 09/2015 Innhold Kontinuerlig evaluering av undervisning 2014-15

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2015-16 Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 12 (2016) Innhold Studentmedvirkning 2015-16 STUDENTMEDVIRKNING... 1 Studieåret 2015-16... 1 Oppsummering og vurdering...

Detaljer

Opptaksprøver kandidatstudiet i musikkpedagogikk

Opptaksprøver kandidatstudiet i musikkpedagogikk Opptaksprøver 2013 - kandidatstudiet i musikkpedagogikk Opptaksprøvene går over tre runder i uke 11, 11.-15. mars 2013. Søkere som består 1. runde går videre til 2. og 3. runde. 1. runde - mandag 11. mars

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR JAZZ OG FOLKEMUSIKK (PUJF) 2 Innhold Intern evaluering av studieprogram

Detaljer

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2014 2 Innhold Søkertall 2014 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier av studier... 4 3. Søkertall fordelt på enkeltstudier... 6 Vurdering av søknadstall fordelt på enkeltstudier...

Detaljer

Rapport om søkertall System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norge musikkhøgskole

Rapport om søkertall System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norge musikkhøgskole Rapport om søkertall 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norge musikkhøgskole Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Søknadstall fordelt på hovedkategorier av studier... 3 3.

Detaljer

EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015. Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015. Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015 Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger Bjørg J. Bjøntegaard, viserektor for utdanning Tone Jordhus, kvalitetskoordinator Rapport: 17/2015 Innhold Evaluering av åpen uke 2015

Detaljer

Søkerundersøkelse System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet. Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 9 (2016)

Søkerundersøkelse System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet. Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 9 (2016) Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 9 (2016) Innhold Søkerundersøkelse 2016 Søkerundersøkelse 2016... 1 1.Innledning... 3 1.1 Årets søknadsprosess... 3 1.2 Svarprosent... 3 1.3 Spørreskjemaet...

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering 2013-14 Innhold Kontinuerlig evaluering av undervisning 2013-2014 1. Innledning... 3 2. Svarprosent 2009-2014...

Detaljer

Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk

Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk Ved utøvende musikk har vi følgende elementer som til sammen utgjør vår kvalitetskontroll med undervisning og studieplanarbeid. Kvalitetssikringsarbeidet

Detaljer

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Innledning Denne evalueringsrapportens hovedkilde er en surveyundersøkelse som ble gjennomført på siste forelesning (20.04.2010). Svarene fra surveyundersøkelsen

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell

Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell VEDLEGG 3 Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell Prosess/tema Beskrivelse av arbeidsprosesser og ansvarsdeling Kommentar Studieinformasjon Studieinformasjonen

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapport til programutvalg for jazz og folkemusikkstudier (PUJF) Kandidatstudiet i utøving improvisert musikk/ jazz Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Evaluering av Aorg210 våren 2010

Evaluering av Aorg210 våren 2010 Evaluering av Aorg210 våren 2010 Denne evalueringen er basert på evalueringsskjema som ble delt ut på siste forelesning onsdag 28.04. Det ble samlet inn 11 besvarelser av i alt 33 oppmeldte studenter til

Detaljer

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13 OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13 Side 1 av 13 1. INNLEDNING... 3 1.1 Begrepsforklaring... 3 2. OPPTAKSGRUNNLAG... 4 2.1 Femårig

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. EVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 Rapporten er basert på 19 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 43. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2015 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 13/2015 Innhold Søkertall 2015 SØKERTALL 2015... 1 Oppsummering og konklusjon... 3 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2013. Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2013. Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2013 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering Innhold 1 Innledning... 3 2 Oppsummering av innrapporteringen 2009-2013... 3 2.1 Gjennomført/ikke gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester 28.11.2007 13:54:50 QuestBack eksport - Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Nedenfor følger resultatene fra evalueringen av PBL - veilederne på 8. semester

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48% Barnehagerapport Antall besvarelser: 36 BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 48% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 15 OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 59% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

ORIENTERING OM UNDERVEISEVALUERING (sist oppdatert høst 2014)

ORIENTERING OM UNDERVEISEVALUERING (sist oppdatert høst 2014) ORIENTERING OM UNDERVEISEVALUERING (sist oppdatert høst 2014) Målsetting med underveisevaluering Den enkelte lærer skal gjennomføre underveisevaluering av sin undervisning hver gang denne holdes. Formålet

Detaljer

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen SOS201 Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering av Hanne Widnes Gravermoen Sosiologisk institutt våren 2012 Innledning... 3 Beskrivelse av emnet... 3 Beskrivelse av studentmassen...

Detaljer

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet. Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 10 (2016)

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet. Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 10 (2016) SØKERTALL 2016 Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 10 (2016) Innhold Søkertall 2016 SØKERTALL 2016... 1 Oppsummering og konklusjon... 3 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier

Detaljer

EVALUERING AV ORKESTERPROSJEKT 2014/15. Samlerapport. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV ORKESTERPROSJEKT 2014/15. Samlerapport. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV ORKESTERPROSJEKT 2014/15 Samlerapport Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 12/2015 Innhold Evaluering av orkesterprosjekt 2014-2015, samlerapport EVALUERING AV ORKESTERPROSJEKT 2014/15...

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 53% BRUKERUNDERSØKELSEN 205 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Evaluering av kunnskapsprøven

Evaluering av kunnskapsprøven Evaluering av kunnskapsprøven Oppsummering: Det ble i perioden 1. oktober 2015 til 13. januar 2016 gjennomført en evaluering av kunnskapsprøven i GOS og AFR. Hovedfunnene i undersøkelsen viser at kandidatene

Detaljer

Rapport for arbeidet med utdanningskvalitet studieåret 2012-2013

Rapport for arbeidet med utdanningskvalitet studieåret 2012-2013 Rapport for arbeidet med utdanningskvalitet studieåret 2012-2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole Innhold 1 Studentopptak 3 1.1 Søkere 3 1.2 Søknadsprosedyren

Detaljer

Evaluering av undervisningsopplegget på 3. studieår

Evaluering av undervisningsopplegget på 3. studieår Evaluering av undervisningsopplegget på 3. studieår Resultat av spørreundersøkelse april 2014 Bakgrunn for undersøkelsen I april 2014 ble en spørreundersøkelse om undervisningsopplegget sendt ut til alle

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 20%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 20% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 2 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 59% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 360 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 72%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 72% Barnehagerapport Antall besvarelser: 50 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: Svarprosent: 4% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Barnehagerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Barnehagerapport Antall besvarelser: 40 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 14 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 54% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 8% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 45 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 68 Svarprosent: 57% BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 205 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 84%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 84% Barnehagerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 85% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 55 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 47 BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52% Barnehagerapport Antall besvarelser: 61 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Barnehagerapport Paradis barnehage Antall besvarelser: 55 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Paradis barnehage OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 49%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 49% Barnehagerapport Antall besvarelser: 34 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 49% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32% Barnehagerapport Antall besvarelser: 17 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 32% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 86%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 86% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 20 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 83%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 83% Barnehagerapport Antall besvarelser: 15 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 17 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer