RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole"

Transkript

1 RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

2 Innhold 1 Innledning Deltagere Spørreskjemaene Resultater Juryenes evaluering av opptaksprøvene Studentobservatørenes evaluering av opptaksprøvene Akkompagnatørenes evaluering av opptaksprøvene Opptakskoordinators evaluering av opptaksprøvene 11 3 Oppsummering og vurdering

3 1 Innledning Evaluering av opptaksprøvene inngår som en del av NMHs kvalitetssikringssystem, beskrevet på følgende måte i pkt.1.3: Alle ledd av opptaksprøven skal gjennom en årlig evaluering. Dette krever - at alle opptaksjuryer evaluerer opptaksprøvens relevans, innhold, form og den praktiske gjennomføringen - at alle studentobservatører evaluerer gjennomføringen av opptaksprøvene - at alle akkompagnatørene evaluerer forberedelsene til og gjennomføringen av opptaksprøvene Prøvene skal være egnet til å velge ut de som er best kvalifisert for et studium ved NMH, og de finner sted fast i uke 8 for master og uke 11 for bachelor. Juryene, akkompagnatørene og studentobservatørene blir bedt om å evaluere opptaksprøvene. Juryene fyller ut et evalueringsskjema i løpet av opptaksuka, mens studentobservatørene får tilsendt et webbasert evalueringsskjema i etterkant av prøvene. Akkompagnatørene evaluerer opptaksprøvene muntlig i sitt fagrådsmøte, og oversender i etterkant referat til kvalitetskoordinator, som tar deres evaluering med i rapporten. 1.2 Deltagere Nedenfor følger en oversikt over antall juryer og studentobservatører som ble invitert til å evaluere opptaksprøvene 2013, samt antall besvarelser og svarprosent for de ulike gruppene. Antall inviterte Antall besvarelser Svarprosent Juryer bachelor % Juryer master % Studentobservatører % Akkompagnatører Evaluert muntlig i fagrådsmøte Neste tabell viser oversikt over svarprosenten fra : Juryer bachelor 77 % 78 % 58 % 58 % 47 % Juryer master 79 % 82 % 87 % 87 % 72 % Studentobservatører 75 % 60 % 55 % 55 % 60 % 3

4 1.3 Spørreskjemaene Spørreskjemaene som ble brukt i denne evalueringen er begge korte, og inneholder en kombinasjon av spørsmål med åpne og lukkede svaralternativer (appendiks I og II). Skjemaet til juryene ble distribuert på papir sammen med øvrig informasjon, mens undersøkelsen til studentobservatørene var webbasert og ble sendt til deres -adresser. 2 Resultater Evalueringen tar sikte på å kartlegge følgende områder: - En vurdering av opptaksprøvenes innhold og relevans - En vurdering søkernes deltakelse - En vurdering av gjennomføringen Spørsmål om prøvenes innhold og relevans, samt søkernes deltakelse rettes til jurymedlemmene i denne evalueringen. Både jury, studentobservatører og akkompagnatører, oppfordres til å vurdere kvaliteten på selve gjennomføringen av opptaket. 2.1 Juryenes evaluering av opptaksprøvene Opptaksprøvenes innhold og relevans På spørsmål om i hvilken grad mener juryen man får målt det man ønsker å måle gjennom de eksisterende opptaksprøvene, oppgir samtlige av bachelor - juryene i stor grad. Samtlige av disse juryene vurderer også at prøvene i stor grad skiller ut de mest egnede søkerne, og det fremsettes ikke behov for endring av innhold eller forslag til nytt innhold, utover et forslag om andre sanger i gitarbesifring. 12 av de 14 masterjuryene vurderte også at prøven i stor grad målte det man ønsket å få målt, og 13 av de 14 juryene opplevde at prøvene i stor grad skiller ut de beste søkerne. En av juryene oppgav at prøvene i middels grad skilte ut de beste, og begrunnet dette med at når en har få søkere med ganske personlig innretning, er det vanskelig å vurdere hva slags nivå en skal se etter. Tabellen under viser prosentvis fordeling av svarene som ble gitt på spørsmålene knyttet til innhold og relevans. I hvilken grad eksisterende opptaksprøvene måler det man ønsker å få målt I hvilken grad prøvene skiller ut de mest egnede søkerne Bachelor Master Bachelor Master I stor grad 100 % 86 % 100% 93 % I middels grad 0 % 14 % 0 % 7 % I liten grad 0 % 0 % 0 % 0 % 4

5 2.1.2 Søkernes deltakelse Juryene blir også spurt om hvor godt orientert virket søkerne om hva de skulle gjøre, og som det fremgår av tabellen er flertallet av søkerne godt orientert, men mastersøkerne er bedre orientert enn søkere til bachelor: Bachelor Master Svært godt 46 % 57 % Godt 39 % 36 % Middels 11 % 0 Dårlig 4 % 0 Svært dårlig 0 0 ( En av master-juryene har ikke besvart spørsmålet) Juryene blir også bedt om å oppgi misforståelser som gjelder flere søkere, og juryen for bachelor horn oppgir at flere søkere kom en dag tidligere til 2.runde. For bacheloropptaket til musikkpedagogikk klassisk peker juryen på at få kandidater er kjent med at de skal ha innstuderingsoppgave og at de får 45 min på denne oppgaven. Juryen for musikkpedagogikk jazz/pop/rock opplevde også at mange ikke var orienterte om hva som var obligatorisk for prøven. Juryen for jazzgitar oppgir også at flere ikke har fylt ut søknadsskjemaet fullstendig. På masternivå oppgis det av klaverjuryen at noen av søkerne til kammermusikk skulle prøves i både kammer og solorepertoar, mens en av jazz-søkerne ønsket seg rytmeseksjon på selve prøven, men hadde ikke oppgitt dette på forhånd Den tekniske gjennomføringen Med hensyn til tid og informasjon, anser de aller fleste juryene at det er gitt tilstrekkelig. Bachelorjury for sang mener det var satt av for mye tid til pauser og at de opplevde mye venting, mens en jazzjury opplevde at det var satt av for lite tid til rigging. På master er det juryene for klaver og fløyte/obo som opplever at det er satt av for lite tid til pauser. Bachelorjuryene for jazz etterlyser motivasjonsbrev, og klaver oppgir at noen av søkerne mangler målsetting og informasjon om studiene. Masterjuryene for jazz og folkemusikk har også besvart at det var informasjon de savnet, og jazzjuryen utdyper dette med at det ble levert inn dårlige prosjektbeskrivelser, og at det må sjekkes på forhånd at de faktisk har levert prosjektbeskrivelse fordi noen leverer svært mangelfulle. Juryen i folkemusikk oppgir også at de kunne trengt mer omfattende prosjektbeskrivelser. Sang påpeker at det manglet søkermapper for søkerne fra BDM, samt at de ønsker seg at fødselsdato pluss kort CV settes på første side. Tilstrekkelig med tid per søker Tilstrekkelig informasjon om søkerne Bachelor Master Bachelor Master For mye 4 % Tilstrekkelig 92 % 79 % 82 % 71 % For lite 4 % 14 % 11 % 21 % ( En av master-juryene har ikke besvart spørsmålene, samt en av bachelor-juryene 5

6 har utelatt å besvare spørsmålet om info) Avsluttende kommentarer/forslag til endringer Under gjengis de kommentarene som juryene har gitt avslutningsvis i undersøkelsen: Bachelorjury for musikkpedagogikk : innstudering bør være likt for alle = komposisjon/impro-oppgaven Bachelorjury for sang: Altfor lange pauser. Vi har ventet nærmere 4 timer i dag, på tross av at bare 5 kandidater har trukket seg. Bachelorjury for jazz; De studentene som må rigge ( gitar, trommer, bass) trenger eg litt lengre tid ( 5 min?) Bachelorjury for jazzgitar: Bandet ( kompet) ønsker mobiltelefon til søkere Bachelorjury for jazz : Studentene bør orienteres om at det er mulig å prøve med kompet på forhånd Bachelorjury for klarinett: Juryen er enige om at kandidater til MP burde fått spille en 2- runde, dvs, mer enn 1 stykke, på linje med utøvende søkere Bachelorjury for Tuba/horn: Vil gjerne ha større rom, spesielt for tuba-prøvespill Masterjury for jazz: Ingenting var rigget klart på tross av at adm hadde fått beskjed om hva trengtes. Adm hadde ikke sjekket at ting var på plass. Dette gjentar seg ofte, og må kunne gjøres bedre. Juryen måtte trå til selv, med hjelp fra driftsavdelingen som kom etter hvert. Masterjury for dirigering: Vi går ut for samme rammetider hvert år. Tar høyde for at innføring i folkemusikk er ferdig før orkesteropptaket. Foretrekker Levinsalen 1.dagen, Lindemann 3 runde. 6

7 2.2 Studentobservatørenes evaluering av opptaksprøvene 21 av de 43studentene som fikk invitasjon til å evaluere opptaksprøvene besvarte undersøkelsen. 95 % av de som svarte deltok i bacheloropptaket, mens 9 % (det er mulig å delta i begge) satt i en masterjury. På spørsmål om hvordan de ble rekruttert som studentobservatør, oppgir flertallet at de selv meldte seg, men en god andel ble også rekruttert av Studentutvalget: Hvordan ble du studentobservatør? Juryens behandling av søkerne Evalueringen omfatter to spørsmål om hvordan studentobservatøren opplevde at juryen behandlet søkerne. Som det fremgår av diagrammene under, opplevde samtlige at juryene var imøtekommende og vennlige overfor søkerne, men ikke alle mener at juryene behandlet søkerne sine likt. I en av fritekstkommentarene avslutningsvis i undersøkelsen foreslår en av observatørene at prøvene burde foregå bak forheng slik at det ikke er kjent for juryen hvem som spiller. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand? 1 betyr at du er helt uenig og 5 betyr at du er helt enig: - Juryen var imøtekommende og vennlig overfor søkerne 7

8 Hvor enig/uenig er du i følgende påstander? 1 betyr at du er helt uenig og 5 betyr at du er helt enig: - Alle søkerne ble behandlet likt av juryen Juryens behandling av studentobservatøren Evalueringen tar også for seg hvordan studentobservatøren opplevde at juryen behandlet ham/henne, og diagrammene under viser at det store flertallet av de som har svart opplevde at de ble behandlet med respekt, og ble godt tatt i mot. I en fritekstkommentar avslutningsvis i undersøkelsen oppgir en av observatørene at det var mindre plass til hans/hennes synspunkter i en av juryene enn de to andre som studenten også hadde deltatt i. For disse spørsmålene er det derfor viktig at både student og jury deler oppfatning av hva rollen som studentobservatør innebærer. Hvor enig/uenig er du i følgende påstander? 1 betyr at du er helt uenig og 5 betyr at du er helt enig: - Jeg opplevde at juryen behandlet meg med respekt 8

9 Hvor enig/uenig er du i følgende påstander? 1 betyr at du er helt uenig og 5 betyr at du er helt enig: - Jeg følte meg godt tatt i mot av juryen Informasjon Mens flertallet oppgir at de fikk tilstekkelig med informasjon, har 5 av observatørene oppgitt at de manglet informasjon om følgende: Tider Det meste Nøyaktig tidspunkt for hva som skulle skje, f.eks fikk jeg bare tidene for når selve prøvespillet inne for jury startet for bachelor obo, ikke når første kom for å hente notene til innstudering. Var bare helt tilfeldig at jeg kom innom tidlig og kunne vise første kanditat til øverommet for innstudering. Ville jo gjerne være der og ta imot kandidatene når de kommer. Mine oppgaver Rom, tidspunkt, varighet Hvordan var informasjonen som du fikk i forkant av opptaksprøven? 9

10 2.2.4 Avsluttende kommentarer Til slutt i undersøkelsen ble studentene oppfordret til å skrive en kommentar hvis de hadde andre eller utdypende tanker rundt rollen som studentobservatør og 8 av de 21 som deltok, besvarte med en fritekst som er gjengitt under: Veldig ryddig gjennomført. Alle søkere ble tatt seriøst, selv om det var store sprik i nivået på søkere. Positivt overrasket over juryens arbeid! Når det gjelder bacheloropptaket snakket vi om å ikke ha akkurat samme repertoar på folk som søker 2.avdeling, for de har jo tross alt allerede studert litt.. Iallefall kutte ut kreutzer for dem, men kanskje legge til noe annet.. :) Juryen tok seg god tid til å argumentere seg fram til et resultat. Flinke! Jeg mener det er viktig at det er en studentobservatør tilstede ved prøvespill, og synes det er dumt at det ikke var noen på 1. Runde obo bachelor. Jeg ble spurt om dette i siste liten kvelden før og hadde dessverre ikke mulighet til å stille. Spør i god tid! Generelt er det er en fin erfaring for studentene å observere opptaksprøvene. Jeg føler at juryen bør OPPFORDRES på forhånd til å inkludere studenøbservatøren i samtaler og disusjoner. I de tre juryene jeg deltok, var to veldig inkluderende og dermed også veldig interressante og givende (for alle parter). I den tredje var det mindre plass til mine synspunkter og min rolle kjentes overfladisk ut. Da følte jeg tiden jeg brukte var kun bortkastet tid. Jeg trodde ikke juryen skulle gjøre narr av deltakerne som ikke var så flinke etter at de forlot rommet. Det var ubehagelig. Jeg synes prøvespill burde foregå bak forheng, da jeg opplevde (og har hørt lignende historier) at søkerne ble behandlet forskjellig, utfra om juryen kjente de prøvespillende fra før. Dette synes jeg er ganske alvorlig, alle søkere bør bli behandlet likt og man burde ikke få fordel/ulempe av å kjenne juryen fra før. Dessverre er dette etter min erfaring noen ganger tilfelle. 2.3 Akkompagnatørenes evaluering av opptaksprøvene Akkompagnatørenes evaluering av opptaksprøvene ble gjennomført muntlig på møte i fagråd for akkompagnement, samt per i etterkant. Referat ble i oversendt av fagrådsleder til kvalitetskoordinator, og gjengis nedenfor Akkompagnatørenes rolle På grunn av de spesielle kravene til fleksibilitet, mobilitet og tildels sirkulerende virksomhet i opptaksprøveukene er ingen tjent med at akkompagnatørene formelt sett har juryansvar. Det hender dessuten at NMH må engasjere enkelte vikarer som kan mangle tilsvarende erfaring og kompetanse som finnes i den faste staben. 10

11 Derimot står vi alle bak ønsket om at vanlig praksis skal være at pianisten har en udiskutabel rett til å uttale seg. Med dette mener vi en uavviselig rettighet til å delta i jurymøter og - drøftelser samt komme med bestemte oppfatninger underveis dersom akkompagnatøren opplever det som påkrevd. Bak dette ligger mange års erfaringer med at faglig relevante kommentarer om kandidaters prestasjoner slik vi opplever det gjennom vårt samspill med kandidaten må holdes tilbake, fordi det pr i dag mangler en naturlig plass for dem i vår relasjon til juryen. Samtidig må det sies at noen har erfart annet, nemlig å bli rådspurt, lyttet til, og på annet vis trukket inn i evalueringen av kandidatenes prestasjoner. Av og til rent spontant, i andre tilfelle som resultat av innarbeidet praksis for akkurat den juryen. Dette synes å ha fungert bra for alle parter, og kan stå som eksempel på at det er fullt mulig å få til en generell uttalerett for akkompagnatørene uten for mye problematisering. Det skal også nevnes at NMH har en praksis der pianisten blir innlemmet som spillende medlem av juryen når et oppnevnt jurymedlem melder forfall. Erfaringen er at dette også fungerer utmerket Øvrige innpill - Kontaktnummer til kandidaten på vår kopi av forsiden. Som det er i dag får vi vite kontaktnummer til pårørende, men ikke til kandidaten. - Dessuten vil vi at det blir kommunisert tydelig hvilke kandidater som søker 2. Avdeling. - I forhold til bachelor- prøvespill, er det ønskelig med spesifikasjon av hvilke satser, og at søkere ikke setter opp mer repertoar enn det de faktisk har anledning til å spille - Et møte i forkant mellom opptakskontoret og akkompagnement 2.4 Opptakskoordinators evaluering av opptaksprøvene Opptakskoordinator opplevde årets opptak som godt og rimelig problemfritt i gjennomføringen. På grunn av lavere søkertall ble vi tidligere ferdig med å behandle søknadene, og vi kunne følge opp søkerne på enn bedre måte enn jeg opplevde at vi klarte i forkant av opptak Dette gjorde også at romfordelingen var lettere å få på plass, og de fleste juryene fikk de lokalitetene de ønsket og trengte. En stor utfordring i forkant av begge ukene var å få på plass juryene, særlig i forbindelse med bachelor-opptaket. Behov og begrensninger til fagpersonene gjorde jurysammensettingen til et nærmest umulig puslespill. Mange jurymedlemmer har små stillinger på NMH og har derfor engasjementer utenom. Dette må vi jo ta hensyn til, men i noen tilfeller virker det som om opptaksarbeid ikke blir prioritert. Ved to tilfeller måtte 2. runde utøvende gå med to jurymedlemmer, noe som er svært uheldig. Det at jurylisten kommer på plass så sent får også følger for hele opptaksprosessen. Pianstfordelingen kan ikke gjøres, slik at de ikke får tilstrekkelig tid til forberedelse. Planen kan ikke sendes til søkerne og dette byr på en ekstra belastning for de i studieseksjonen som svarer på søkerhenvendelser. 11

12 3 Oppsummering og vurdering Opptaksprosessen evalueres årlig av juryene, studentobservatørene, akkompagnatørene og opptakskoordinator, og hvert tredje år gjennomføres også en undersøkelse hvor samtlige søkere inviteres. Det er nå 3 år siden forrige runde, så søkerundersøkelsen vil bli gjennomført om kort tid denne våren. Funnene i denne evalueringen indikerer at prøvene generelt sett fungerer bra. Juryene mener opptaksprøvene er godt egnet til å skille ut de beste søkerne, og etterspør kun små justeringer. Akkompagnatørene ønsker at det etableres en praksis der de har rett til å delta i jurymøter. Det er studentobservatører til stede i de fleste juryene, og flertallet melder at prøvene går riktig for seg, men noen har også rapportert at enkelte juryer kunne behandlet søkerne mer likt. Denne tilbakemeldingen bør følges opp videre av fagseksjonslederne. Opptakskoordinators kommentarer til de andre innspill: Både kompegrupper og akkompagnatører etterlyser søkernes telefonnummer på følgeskjemaets første side. Det skal vi forsøke å få til neste år. Opptakskoordinator stiller seg imidlertid tvilende til om vi burde markedsføre muligheten for at søkerne skal kunne møte kompegruppen. Dette kan potensielt føre til forskjellsbehandling av søkere da noen vil få prøve med gruppen, mens søkere som kommer langveisfra ikke vil få denne muligheten. Dette kan vi imidlertid diskutere nærmere. Musikkpedagogikkjuryen mener at en del av søkerne ikke er tilstrekkelig orientert om hva de skal gjennom. Disse prøvene er komplekse, og det vil nok alltid være noe som ikke når gjennom eller som kan misforstås. Vi vil forsøke å gjøre studieinformasjonen enda klarere til neste er slik at søkerne er bedre forberedt. Det at rommene jazzjuryen skulle bruke under masteropptaket ikke var klare skyldtes kommunikasjonssvikt. Dette skal vi sørge for at ikke skjer igjen. Meldingene som kommer fra studentrepresentantene om latterliggjøring og forskjellsbehandling er svært alvorlig, og er noe vi må ta tak i. Mai 2013 Silje H. Nygaard Opptakskoordinator Cecilie Flaatin Kvalitetskoordinator 12

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Spørreskjemaet... 3 1.2 Andel takket nei... 3 2.0 Resultatene av undersøkelsen...5 2.1 Svarprosent...

Detaljer

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 24.05.2013 Tidspunkt: 13:00

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 24.05.2013 Tidspunkt: 13:00 Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Bente Almås, Tom Ottar Andreassen, Per Sæmund Bjørkum, Mats Claesson, Brit Ågot Brøske Danielsen, Inger Elise Reitan, Ole Kristian Ruud, Are Sandbakken, Håkon Storm-

Detaljer

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2016. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2016. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2016 Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Silje Hjelset Nygaard, Opptakskoordinator Rapport: 5/2016 Innhold Evaluering av opptaksprøvene 2016 EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE

Detaljer

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2014 Innhold Evaluering av opptaksprøvene 2014 1. Innledning... 3 1.2. Evalueringen... 3 1.3. Svarprosent... 3 1.4. Spørreskjemaene... 3 2. Resultater - Juryevaluering... 4

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 10.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: 36/15 Arkivref.: 14/00832-14

Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 10.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: 36/15 Arkivref.: 14/00832-14 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 10.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: 36/15 Arkivref.: 14/00832-14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Forslag til vedtak: Protokoll

Detaljer

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2014 Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet Innhold Takket nei 2014 1. Innledning... 3 2. Bakgrunnsmateriale... 3 3. Undersøkelsen... 4 Svarprosent... 4

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2015-16 Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 12 (2016) Innhold Studentmedvirkning 2015-16 STUDENTMEDVIRKNING... 1 Studieåret 2015-16... 1 Oppsummering og vurdering...

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR JAZZ OG FOLKEMUSIKK (PUJF) 2 Innhold Intern evaluering av studieprogram

Detaljer

EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015. Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015. Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015 Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger Bjørg J. Bjøntegaard, viserektor for utdanning Tone Jordhus, kvalitetskoordinator Rapport: 17/2015 Innhold Evaluering av åpen uke 2015

Detaljer

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2014 2 Innhold Søkertall 2014 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier av studier... 4 3. Søkertall fordelt på enkeltstudier... 6 Vurdering av søknadstall fordelt på enkeltstudier...

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering 2013-14 Innhold Kontinuerlig evaluering av undervisning 2013-2014 1. Innledning... 3 2. Svarprosent 2009-2014...

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk

Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk Ved utøvende musikk har vi følgende elementer som til sammen utgjør vår kvalitetskontroll med undervisning og studieplanarbeid. Kvalitetssikringsarbeidet

Detaljer

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13 OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13 Side 1 av 13 1. INNLEDNING... 3 1.1 Begrepsforklaring... 3 2. OPPTAKSGRUNNLAG... 4 2.1 Femårig

Detaljer

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2015 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 13/2015 Innhold Søkertall 2015 SØKERTALL 2015... 1 Oppsummering og konklusjon... 3 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapport til programutvalg for jazz og folkemusikkstudier (PUJF) Kandidatstudiet i utøving improvisert musikk/ jazz Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport:

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Rapport for arbeidet med utdanningskvalitet studieåret 2012-2013

Rapport for arbeidet med utdanningskvalitet studieåret 2012-2013 Rapport for arbeidet med utdanningskvalitet studieåret 2012-2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole Innhold 1 Studentopptak 3 1.1 Søkere 3 1.2 Søknadsprosedyren

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

EVALUERING AV STUDIESTART Inkluderer studentevaluering av oppstartuka. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV STUDIESTART Inkluderer studentevaluering av oppstartuka. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV STUDIESTART 2015 Inkluderer studentevaluering av oppstartuka Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 11/2015 Innhold Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 4 2. Studentevaluering

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2013. Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2013. Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2013 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering Innhold 1 Innledning... 3 2 Oppsummering av innrapporteringen 2009-2013... 3 2.1 Gjennomført/ikke gjennomført

Detaljer

ORIENTERING OM UNDERVEISEVALUERING (sist oppdatert høst 2014)

ORIENTERING OM UNDERVEISEVALUERING (sist oppdatert høst 2014) ORIENTERING OM UNDERVEISEVALUERING (sist oppdatert høst 2014) Målsetting med underveisevaluering Den enkelte lærer skal gjennomføre underveisevaluering av sin undervisning hver gang denne holdes. Formålet

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Elsykling og fysisk aktivitet - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv»

Elsykling og fysisk aktivitet - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv» - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv» Av: Nicolai T. Borgen og Solveig T. Borgen Innhold - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv»...1 Innledning...1 Data...1 Resultater...2

Detaljer

Medlemmer: Oslo, 11.10.2013

Medlemmer: Oslo, 11.10.2013 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, 11.10.2013 Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Bente Almås, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole

Detaljer

Evaluering av kunnskapsprøven

Evaluering av kunnskapsprøven Evaluering av kunnskapsprøven Oppsummering: Det ble i perioden 1. oktober 2015 til 13. januar 2016 gjennomført en evaluering av kunnskapsprøven i GOS og AFR. Hovedfunnene i undersøkelsen viser at kandidatene

Detaljer

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen.

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Formålet med konferansen Samhandlingsavdelingen er sykehusets kontaktpunkt for samarbeid med kommuner, organisasjoner m.v. Formålet med konferansen

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapport til programutvalg for musikkpedagogiske studier (PUMP) Videreutdanningen administrasjon og ledelse Videreutdanningen kultur, kritikk og kommunikasjon

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 57 Svarprosent: 70% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2014

Studieprogramundersøkelsen 2014 1 Studieprogramundersøkelsen 2014 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. Alle studentene på studiene blir oppfordret til å

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 34% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 54 Svarprosent: 60% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 016 Svarprosent: 5% Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 14. mars 016, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Bjerknesparken barnehage Antall besvarelser: 4 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Bjerknesparken barnehage OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 96 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 26 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Barnehagerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Barnehagerapport Antall besvarelser: 31 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 42% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 17 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 83%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 83% Barnehagerapport Antall besvarelser: 15 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 89 Svarprosent: 8% BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Studentevaluering av undervisning

Studentevaluering av undervisning Studentevaluering av undervisning En håndbok til bruk for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Utvalg for utdanningskvalitet Norges musikkhøgskole 2004 Generelt om studentevaluering av undervisning

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Barnehagerapport Antall besvarelser: 33 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 46% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48% Barnehagerapport Antall besvarelser: 36 BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 48% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 15 OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 59% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?»

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Av Synnøve Fluge, studiekonsulent SVT Innledning: Denne rapporten tar sikte på å dokumentere og formidle hvordan

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

En oversikt over alle våre verktøy

En oversikt over alle våre verktøy En oversikt over alle våre verktøy Hvorfor AnSvar Alle trenger feedback for å bli klar over hva som er bra med eget medarbeiderskap og hva som kan utvikles. Dette tenner en gnist til utvikling. I tillegg

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Rapport Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 07.01.10 Dokument etablert HN 0.1.0 14.01.10 Utkast til rapport ferdigstilt HN 0.9.0 05.02.10 Dokument

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon?

Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon? Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon? Juni 2014 Ph.d.-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet, UiB (STIP-HF) 1 Innhold Bakgrunn Resultater Utvalg Hvor fornøyd var ph.d.-kandidatene

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er gjennomført

Detaljer

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: Møtetidspunkt: kl. 13:00 Møtested: 03005

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: Møtetidspunkt: kl. 13:00 Møtested: 03005 MØTEINNKALLING Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 05.09.2016 Studieutvalget Møtetidspunkt: 05.09.2016 kl. 13:00 Møtested: 03005 - Unntatt offentlighet Saksliste Vedtakssaker 39/16 Godkjenning av protokoll

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2016

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2016 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2016 Samlerapport til programutvalg for jazz- og folkemusikkstudier Kandidatstudiet i utøving folkemusikk Lisa Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 6 (2016) Innhold

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 78 Svarprosent: 68% BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Kandidatundersøkelse for finans og samfunnsøkonomi Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi

Kandidatundersøkelse for finans og samfunnsøkonomi Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi Kandidatundersøkelse for finans og samfunnsøkonomi 2008 2010 Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi Innledning: ECONnect har i begynnelsen av 2011 utført en undersøkelse i samarbeid

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 05 OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 53% BRUKERUNDERSØKELSEN 205 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Veiledning og søknadsskjema

Veiledning og søknadsskjema Internasjonale stipend (IS), Norges forskningsråd P.b. 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Tlf. 22037000 / faks 22037001, e-post: intstip@forskningsradet.no www.forskningsradet.no/is Veiledning og søknadsskjema

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011.

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. Vår ref.: Dato: - 16- CAS 03.05.2012 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. A var ansatt i E og ble innleid for

Detaljer