NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND"

Transkript

1 NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse: Postboks 1093, 5811 Bergen Besøksadresse: Vaskerelven 39 Tlf Faks: E-post: Internett: 1 S i d e

2 Samandrag Rapporten presenterar resultat frå ei undersøking av bruk og effekt av ordninga med etterutdanningsstipend i Comenius, og byggjer på data frå tre ulike kjelder. Ei spørjeundersøking blant lærarar som fekk stipend i 2008, ei spørjeundersøking blant skoleeigarar i kommunar / fylke som der dei deltakande lærarane høyrer heime, og eksisterande bakgrunnsdata frå programforvaltninga. Bruken av programmet er lågt i høve til målgruppa og andre land det er naturleg å samanlikne seg med, men talet på søknader har auka dei siste åra. Det er eit ønske frå styresmaktene å betre deltakinga i program for internasjonalisering i skolen. Resultata som blir presentert i rapporten syner at tiltaket har stort potensiale som kompetansehevande tiltak for lærarar, og at det i tillegg fører med seg økt interesse og vilje til å drive internasjonalt arbeid. Det er ein klar overvekt av kvinner blant deltakarane på heile 77 prosent. Tiltaket treff elles hovudmålgruppa godt. Om lag 90 prosent av deltakarane er tilsette i grunn- og vidaregåande skole, majoriteten av desse er lærarar og blant dei er det ei overvekt av språklærarar. Dei reiser på eige initiativ, og dei fleste reiser på kurs med mål om kompetanseutvikling og nettverksbygging. Spania og Storbritannia er dei mest populære reisemåla. Resultata frå spørjeundersøkinga viser at heile 97 prosent meiner dei har hatt stor nytte av opphaldet. Tre firedelar av deltakarane førebur seg til opphaldet ved å formulere mål for deltakinga. Dei som oppgjev å ha formulert mål for opphaldet sitt er meir positive til nytteverdi av deltakinga både for dei sjølve og for arbeidsplassen. Deltakargruppa er i det heile svært nøgde med opphalda dei har hatt, det er relevant for deira daglege verksemd og bidreg til å utvikle deira kompetanse. Den positive haldninga held seg og når dei blir spurde om å samanlikne tilbodet dei har fått gjennom Comenius med anna etterutdanning. Både faglege og sosiale internasjonale nettverk blir etablert som følgje av kursa. Undersøkinga viser og at deltaking i etterutdanningstilbod gjennom Comenius har fått praktiske følgjer for den einskilde deltakar. Nærare 90 prosent oppgjev at dei i større eller mindre grad har endra arbeidsmetodar og over 90 prosent svarar at dei prioriterar oppgåver annleis etter opphaldet. Det viser seg og at det er samanheng mellom rapporterte endringar (i metodar og prioriteringar) og i kva grad arbeidsgjevar er involvert i planlegginga av opphaldet, størst endringar blir rapportert av dei som seier at tiltaket har vore like mykje i eigen som i arbeidsgjevar si interesse. Det kan og synest som at etterutdanninga får praktisk effekt på arbeidsplassen i form av planar om eller iverksetting av nye tiltak, 60 prosent rapporterar om eitt eller fleire nye tiltak ved skolen. 65 prosent av deltakarane rapporterer at deira etterutdanning har hatt positiv effekt på elevane sin motivasjon. Dei er meir usikre når det gjeld effekt på læringsresultata til elevane, men over halvparten svarar og at dei ser ein positiv effekt på elevane sine læringsresultat. Deltaking fører vidare til positive haldningar til internasjonalt samarbeid, og til ønske og planar om å søkje støtte til slikt arbeid seinare. 95 prosent av deltakarane tilrår kollegar å delta og 81 prosent har rapportert om erfaringar frå deltaking til kollegiet sitt. Deltakarane rapporterar at arbeidsgjevarar er positivt innstilte til deira initiativ om etterutdanning, men fleire sakna betre tilrettelegging i form av fri frå undervisninga for å kunne delta. 2 S i d e

3 Innhald 1 Innleiing s. 4 2 Opplegg for undersøkinga s. 6 3 Internasjonal etterutdanning, omfang og aktivitetar s Kven var deltakarane? s Mobilitet, alder og kjønn s Arbeidsstad og stilling s Kva vart etterutdanningsstipenda brukt til? s Motivasjonar for internasjonal etterutdanning s Effektar av Comenius Etterutdanningsstipend s Internasjonal etterutdanning førebuing og resultat for einskilddeltakaren s Førebuing, måloppnåing og nytteverdi s Utbyte av deltaking i Comenius Etterutdanningsstipend s Praksisendringar som følgje av deltaking i Comenius Etterutdanningsstipend s Effekt av Comenius Etterutdanningsstipend for haldninga til internasjonalisering s Formidling av resultat i etterkant av opphaldet s Internasjonal etterutdanning og arbeidsplassen tilrettelegging og effektar s Skuleeigars bruk av Comenius Etterutdanningsstipend 6 Samanlikning av brukarerfaringar med Comenius etterutdanning og Leonardo Vetpro s. 34 s Konklusjon s. 42 Vedlegg 1 Tabellar og figurar s. 46 Vedlegg 2 Spørjeskjema til deltakarar i ordninga for Comenius Etterutdanningsstipend 2008 s. 55 Vedlegg 3 Spørjeskjema til skuleeigarar om Comenius Etterutdanningsstipend s S i d e

4 1 Innleiing Årleg mottek om lag 100 norske lærarar og andre som arbeidar med opplæring i det norske utdanningssystemet stipend til å delta i etterutdanning gjennom Comenius Etterutdanningsstipend. Stipendordninga gir deltakarane høve til å delta på kurs, konferansar, seminar og hospiteringsopphald i Europa. Det overordna målet med ordninga er å utvikle kjennskap til og forståing for kultur og språkleg mangfald i Europa. Comenius skal leggje til rette for at lærarar og elevar tileignar seg grunnleggjande evner som er nødvendige for personleg utvikling, arbeidsliv og medborgarskap. Desse måla skal ein nå ved å betre kvaliteten på og auke omfanget av mobilitet for undervisningspersonale. Tanken er at ved å møte kollegaer som representerer ulike tradisjonar og kulturar, får deltakarane eit vidare kjennskap til utdanningssystema i Europa og mogelegheit til å opprette fleirnasjonale faglege nettverk. Ordninga er delt i to, slik at det finst eit etterutdanningsstipend for framandspråklærarar og eit allment. Ein språklærar kan søkje etterutdanningsstipend dersom han eller ho er kvalifisert og praktiserande framandspråklærar, utdannar framtidige språklærarar, er lærar som omskolerar seg til språklærar, er førskule- eller grunnskulelærar som underviser i eller kjem til å undervise i framandspråk, eller brukar framandspråk i undervisninga av andre fag enn språkfag. Når det gjeld dei allmenne etterutdanningsstipenda kan alle som arbeidar med opplæring i det norske utdanningssystemet delta, det vil seie lærarar, inkludert førskule- og yrkesskulelærarar, lærarutdannarar, rektorar, rådgivarar og inspektørar, utdanningspersonell som er involvert i interkulturell opplæring og utdanningspersonell som arbeidar med elevar med særskilde behov. For begge grupper må etterutdanninga finne stad utanfor heimlandet og kan anten vera i form av eit strukturert kurs som varer i minimum ei veke og maksimum seks veker, i form av hospitering på ein skule eller utplassering i ei bedrift/institusjon som driv med opplæring, eller i form av deltaking på ein fagrelatert konferanse eller seminar. Talet på søknader til programmet har auka i løpet av dei siste åra og det vert delt ut til dels store midlar gjennom ordninga, men ein har lite kunnskap om kva resultat ordninga gir. Det overordna målet for etterutdanningsstipenda i Comenius er å bidra til kvalitetsauke i utdanning og opplæring. Undersøkinga vil kartleggje den norske deltakinga i lys av denne målsetjinga. Det tyder at det er særleg viktig å finne ut korleis ordninga vert nytta av einskilddeltakarar, arbeidsgivarar og skuleeigarar og kva effektar etterutdanninga har gitt for deltakarane og for arbeidsplassen deira. I høve til deltakarane vil vi kartlegge kva aktivitetar som vart gjennomført i samband med stipendet, kva som motiverte dei til å delta i etterutdanning i utlandet, korleis dei førebudde seg, og korleis dei opplevde verdien av å delta, fagleg og sosialt. Det vil også vera viktig å finne ut i kva grad og korleis 4 S i d e

5 dei har delt erfaringar og kunnskap med andre og om deltakinga har ført til endring av arbeidssituasjon og -praksis. Når det gjeld arbeidsgivarane vil undersøkinga søkje å gi svar på i kva grad og korleis dei har teke initiativ til, motivert for og lagt til rette for etterutdanning. Dessutan vil vi prøve å finne ut kva nytte arbeidsgivar har hatt av at tilsette har delteke i etterutdanning gjennom Comenius-programmet. Eit siste temaområde i undersøkinga er om skuleeigar, eller med andre ord kommunar og fylkeskommunar, har vore involvert i at deira tilsette har delteke i Comenius Etterutdanningsstipend. I kva grad har skuleeigar teke initiativ til eller lagt til rette for aktivitetar finansiert av Comenius Etterutdanningsstipend, og på kva måtar har eventuelt skuleeigar drege nytte av aktiviteten? Svar på problemstillingane kring arbeidsgivar og skuleeigar si tilrettelegging og nytte av aktivitetar innanfor ordninga, vil kunne seie noko om i kva grad Comenius Etterutdanningsstipend vert brukt i det strategiske arbeidet ved einskildskular og/eller hos skulesstyresmaktene. Det vart i 2009/2010 gjennomført ein liknande undersøking på Europeisk nivå 1, resultata frå denne undersøkinga vart kjent då rapporten frå den norske undersøkinga var ferdig. Vi vil i konklusjonen kommentere korleis funna frå den Europeiske undersøkinga utdjupar og understøtter resultata som blir presenterte i denne rapporten. 1 Maiworm, F., Kastner, H. and Wenzel, H. (2010): Study of the impact of Comenius in-service Training activities. Study on behalf of the European Commission, DG Education and Culture. Kassel S i d e

6 2 Opplegg for undersøkinga Undersøkinga tek føre seg ordninga med etterutdanningsstipend gjennom Comenius-programmet, og baserer seg på fleire kjelder. For å få innsyn i omfang av aktivitetar, innhaldet i aktivitetane og kunnskap om deltakarane, er undersøkinga i stor grad basert på data som er samla inn i samband med programforvaltinga i Gjennom søknader og sluttrapportar frå deltakarane mottar SIU ei rekkje data om kvart einskild etterutdanningsstipend. Dette gjeld mellom anna bakgrunnsdata om kjønn, stillingsnivå, arbeidsstad, om reisemål, kva aktivitet som har vore gjennomført i samband med etterutdanningsstipendet og lengde på opphaldet. Søknadane og sluttrapportane inneheldt også utfyllande data der deltakarane har skildra måla og forventningane dei hadde til etterutdanningsopphaldet, og der dei har gjort greie for gjennomførte aktivitetar og erfaringar med desse. For å kartleggje dei meir langsiktige effektane av etterutdanningsopphalda for deltakarane og arbeidsplassane deira, har vi gjennomført ei elektronisk spørjeundersøking som deltakarane vart oppfordra til å svare på. Undersøkinga vart sendt ut til alle som mottok etterutdanningsstipend i Av 84 mottakarar fekk vi inn 64 svar, ein svarprosent på 76%. Ved å sjå dette datamaterialet i samanheng med det innsamla datamaterialet frå programforvaltinga har vi kunna studere erfaringane til deltakarane i lys av andre bakgrunnsdata. Den strategiske bruken av Comenius Etterutdanningsstipend blant skuleeigarar er søkt å finne svar på ved hjelp av ei elektronisk spørjeundersøking som vart sendt til utdanningsavdelingane i alle kommunar/fylkeskommunar med tilsette som deltok i etterutdanning gjennom Comeniusprogrammet i Spørjeskjema for begge desse elektroniske undersøkingane er vedlagt rapporten i Vedlegg 2 og Vedlegg 3. 6 S i d e

7 3 Internasjonal etterutdanning, omfang og aktivitetar Talet på søkjarar og tildelte stipend kan mellom anna fortelje i kva grad Comenius Etterutdanningsstipend vert brukt av målgruppa for ordninga. I 2008 mottok Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) i alt 132 søknader om stipend gjennom ordninga for Comenius Etterutdanningsstipend. Majoriteten, som utgjorde 98 søkjarar, fekk tildelt stipend, medan 31 søkjarar vart avviste og 3 søkjarar trekte søknaden sin. Dette gav ein tildelingsprosent på vel 74 prosent. Statistikk frå tidlegare år viser at søknadstala har variert frå godt under 100 til over 150 søknader, og at tildelingsprosenten har vore om lag som i 2008, med noko høgare tildelingsprosent i år med relativt liten søknadsmasse. Norske sentrale styresmakter signaliserer at dei ønskjer å betre deltakinga i tilgjengelege program for internasjonalisering i grunnskulen og vidaregåande opplæring. I St.meld. nr. 14, Internasjonalisering av utdanning, heiter det at: Norsk deltakelse i EUs aktiviteter rettet mot grunnopplæringen kunne i noen tilfeller vært høyere i forhold til andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Det er grunn til å se på hvorfor ikke skoler i større grad benytter seg av de mulighetene som ligger i EUs ulike mobilitetsprogrammer. 3 Samanlikna med talet på tilsette i det norske utdanningssystemet som kjem inn under ordninga for Comenius Etterutdanningsstipend, synest det klart at 132 søknader og 98 tildelte stipend er relativt små tal. Talet på stipendmottakarar er også lite samanlikna med tala for nokre av dei andre landa som deltar i Comenius-programmet. Til dømes delte Danmark ut 221 etterutdanningsstipend i 2008, Tyskland 911 stipend og Storbritannia 1156 stipend. 4 I høve til folketalet var dei norske tala likevel ikkje særskild låge. Den norske deltakinga i Comenius Etterutdanningsstipend låg i 2008 om lag på same nivå som den britiske deltakinga, medan Tyskland hadde lågare deltaking og Danmark om lag dobbelt så høg deltaking i høve til folketalet i landet. I høve til folketalet og talet på tilsette i skuleverket er søknaden til ordninga med andre ord ikkje særleg høg i nokon av landa det har blitt innhenta statistikk for. Dei danske tala viser likevel at det er fleire søkjarar i andre nordiske land, og det er grunn til å tru at potensialet for høgare deltaking også er til stades i Noreg. Ikkje alle som mottok stipend i Noreg i 2008 gjennomførte etterutdanninga. I følgje grunnlagsmaterialet frå programforvaltinga til SIU var i alt 84 personar på kurs, hospiteringsopphald 3 St.meld. nr. 14 ( ) Internasjonalisering av utdanning, s Tala for Danmark er henta frå tala for Tyskland frå Jahresbericht des Pädagogischer Austauschdienst 2007/2007. Statistische Übersichten, s. 21, og tala for Storbritannia frå British Council: 2008 Annual Report for Comenius and Erasmus. Results of programme implementation in the UK. 7 S i d e

8 eller konferanse finansiert av Comenius-programmet dette året, noko som tyder at om lag 86 prosent av dei som fekk tildelt stipend gjennomførte etterutdanninga. I høve til det totale talet på søkjarar gav dette eit gjennomføringsresultat på i underkant av 64 prosent. Den mest vanlege årsaka til at ein stipendmottakar ikkje gjennomførte opphaldet, ser ut til å vera at den planlagde aktiviteten av ulike årsaker vart avlyst av arrangøren. 3.1 Kven var deltakarane? I denne delen vil vi presentere bakgrunnsdata om deltakarane, alderssamansetjing og kjønnsfordeling, kva yrke dei har og kvar dei arbeida, og om dei hadde motteke etterutdanningsstipend tidlegare. Dette gjer det mogeleg å danne seg eit bilete av den typiske mottakar av Comenius Etterutdanningsstipend, og det vil gi eit inntrykk av korleis ordninga treff målgruppa Mobilitet, alder og kjønn I 2008 var det ei sterk overvekt av kvinner både blant mottakarane av etterutdanningsstipend og blant dei som gjennomførte utanlandsopphaldet. Av dei 98 som fekk tildelt stipend var om lag tre fjerdedelar kvinner, og blant dei som faktisk gjennomførte etterutdanninga var overvekta av kvinner endå større. Heile 77,5 prosent av deltakarane var kvinner, medan 22,5 prosent var menn. Gjennomsnittsalderen var 46 år for dei kvinnelege og 52 år for dei mannlege deltakarane, noko som gav eit gjennomsnitt på 47,5 år for alle deltakarane til saman. Dei fleste deltakarane var med andre ord godt vaksne under etterutdanningsopphaldet. Tala frå 2006 og 2007 viser dei same tendensane både når det gjeld alderssamansetting og fordeling på kvinner og menn.korleis står desse tala i høve til den generelle kjønns- og aldersfordelinga i skulen? Nøkkeltal frå Statistisk Sentralbyrå viser at i skuleåret 2008/09 var halvparten av lærarane i den vidaregåande skulen over 50 år, og at kvinneandelen blant lærarane var høg. Det var særleg mange kvinner blant lærarane i grunnskulen. I 2008 Figur 3.1 Aldersstruktur og kjønnsfordeling for deltakarar i ordninga for Comenius Etterutdanningsstipend, 2008 Prosent av totale deltakarar 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % kvinner menn Alder Kjelde: Stipendsøknader og Spørjeundersøking om erfaringar med Comenius Etterutdanningsstipend, SIU, oktober S i d e

9 var heile 72,5 prosent av lærarane i grunnskulen kvinner, medan berre 27,5 prosent var menn. I den vidaregåande skulen var det om lag halvparten kvinner og halvparten menn i Ein relativt høg snittalder og ein sterk kvinnedominans blant deltakarane i etterutdanning gjennom Comeniusprogrammet synest dermed å ha vore i tråd med den generelle kjønns- og aldersfordelinga i skulen. Samstundes viser tala ein klar tendens til at kvinner i større grad enn menn reiste til utlandet for å ta etterutdanning. Ein kunne tenkje seg at årsaka til kvinnedominansen var at dei fleste deltakarane arbeida på dei utdanningsnivåa som hadde flest kvinnelege tilsette, altså i barnehage og grunnskule, men som vi skal sjå i neste avsnitt finst det ikkje grunnlag for hevde dette. Dermed må ein konkludere med at kvinnelege tilsette i det norske skuleverket er meir mobile enn dei mannlege kollegaene sine Arbeidsstad og stilling Comenius Etterutdanningsstipend er eit tilbod for utdanningspersonale innanfor heile utdanningsløpet, frå barnehage- til høgskolenivå. Det er difor interessant å sjå nærmare på arbeidsplassen til deltakarane, og frå kva nivå i utdanningssystemet rekrutteringa til stipendordninga var høgast. Av dei 84 personane som gjennomførte etterutdanning i Europa i 2008 var nesten 40 prosent tilsette i vidaregåande skule og om lag 30 prosent på ungdomstrinnet i grunnskulen. Vidare arbeida vel 20 prosent av stipendmottakarane på barnetrinnet eller i kombinerte barne- og ungdomsskular. Resten fordelte seg mellom tilsette frå høgskulane, representantar for skulestyresmaktene, tilsette ved spesialskular og i barnehagesektoren. Det var berre nokre få personar i kvar av desse kategoriane. Fordelinga av deltakarane etter yrke viser at heile 84,5 prosent av deltakarane var lærarar. Den nest største gruppa var representantar for leiinga i ulike utdanningsinstitusjonar, som rektorar og undervisningsinspektørar. Desse utgjorde vel 7 prosent av deltakarane, medan resten representerte ulike yrkesgrupper med ei anna tilknyting til utdanningssektoren, som til dømes skulebibliotekarar og representantar for kommunale eller fylkeskommunale skulesstyresmakter. Når lærarar altså viste seg å utgjere majoriteten av deltakarane, ser det ut til at Comenius Etterutdanningsstipend trefte hovudmålgruppa godt. Gjennomslagskrafta var mindre når det gjaldt ambisjonen om å tiltrekkje deltakarar frå alle utdanningsnivå, i og med at rekrutteringa til etterutdanningsstipenda for ein stor del skjedde blant undervisningspersonale i ungdomsskulen og i vidaregåande skule. Bakgrunnsmaterialet frå programforvaltinga viser at det var ein klar majoritet av framandspråklærarar blant deltakarane frå desse utdanningsnivåa. 5 Kjelde: Statistisk Sentralbyrå, Grunnskolens informasjonssystem (GSI), og KOSTRA, henta S i d e

10 Dette må seiast å vera som forventa, både når det gjeld i frå kva utdanningsnivå rekrutteringa var størst og det høge innslaget av framandspråklærarar. Undervisning i framandspråk er først og fremst aktuelt på ungdomstrinnet og i den vidaregåande skulen, og mange framandspråklærarar vil truleg kjenne eit større behov for å internasjonal mobilitet enn andre lærarar. Dei fleste framandspråklærarane som nytta seg av etterutdanningsstipendet i 2008, opplyste at hovudmålet med opphaldet i utlandet var å kunne praktisere framandspråket i eit land der det vert brukt dagleg, og å lære meir om landets kultur. Ved å gjennomføre etterutdanningsopphaldet meinte dei at dei ville vera betre rusta til å formidle språkleg og kulturell kunnskap i klasserommet, noko som også var eit krav i læreplanen for faget dei underviste i. Såleis er den internasjonale dimensjonen ein meir integrert del av skulekvardagen til framandspråklæraren enn for andre tilsette i skuleverket, og det vil dermed også truleg vera meir nærliggjande og naturleg for dei å reise til utlandet for å etterutdanne seg. Når det er sagt, så vert det i St.meld. nr. 14 Internasjonalisering av utdanning framheva at i grunnopplæringa er internasjonalisering aktuelt for alle fag og alle elevar, dette ut i frå tanken om at internasjonale perspektiv og erfaringar er kvalitetsfremjande og bidrar til å styrke elevane i eit fleirkulturelt og internasjonalt orientert samfunns- og arbeidsliv. 6 Dermed må ein kunne seie at internasjonalisering og internasjonal mobilitet bør vera relevant for alle lærarar i grunnopplæringa, ikkje berre språklærarane, som til no har utgjort majoriteten av søkjarane til Comenius Etterutdanningsstipend. 3.2 Kva vart etterutdanningsstipenda brukt til? Oversikten over kva etterutdanningsstipenda i 2008 vart brukt til, bekreftar at framandspråklærarane var særleg mobile i høve til andre grupper. Nesten 73 prosent av etterutdanningsopphalda var språkrelaterte, medan resten var retta mot allmenne fag. Innhaldsmessig var dei språkrelaterte opphalda primært retta mot opplæring i pedagogiske metodar og i mindre grad mot rein språkopplæring. Kurs i pedagogisk metode innan framandspråkopplæring utgjorde såleis over halvparten av dei språkrelaterte opphalda i 2008, medan om lag 24 prosent var ein kombinasjon av metodekurs og opplæring i språk. Berre 21 prosent var rein språkopplæring. Kurs av ulike slag var klart mest populært, både blant dei som deltok i språkrelatert etterutdanning og blant dei som deltok i allmennfaglege aktivitetar. Av dei 84 stipendmottakarane som gjennomførte etterutdanningsopphaldet deltok heile 79 personar på kurs, medan 3 personar deltok i konferansar, 1 person hadde hospiteringsopphald i ein utdanningsinstitusjon i utlandet og 1 6 St.meld. nr. 14 Internasjonalisering av utdanning, s S i d e

11 person kombinerte kurs og hospitering. Lengda på dei gjennomførte etterutdanningsopphalda varierte frå to dagar til seks veker, men så mykje som 94 prosent av opphalda varte i inntil to veker. Nesten 85 prosent av dei som deltok i etterutdanning gjennom Comenius-programmet i 2008 fekk stipend for første gong, medan om lag 14 prosent hadde fått stipend ein gong før. Berre ein person hadde motteke etterutdanningsstipend fleire gonger. 56% av dei som deltok i 2008 seier og at dei har planar om å søke stipend på nytt. Det ser med andre ord ut som om det å delta i etterutdanning er noko som motiverar til vidare utvekslingsverksemd. Stipendmottakarane reiste til 14 ulike land i Europa, frå Finland i nord til Hellas i sør. Desse opphalda var nokså jamt fordelt med unntak av Spania og Storbritannia, som var klart dei mest populære reisemåla for dei norske mottakarane av Figur 3.2. Reisemål for mottakarar av Comenius Etterutdanningsstipend, Deltakarar etterutdanningsstipend i Comenius-programmet i Opphald i Spania utgjorde over 34 prosent og opphald i Storbritannia Land Kjelde: Stipendsøknader til Comenius Etterutdanningsstipend, prosent. 3.3 Motivasjonar for internasjonal etterutdanning Kva var motivasjonen for å delta i internasjonal etterutdanning? Vi såg ovanfor at den mest vanlege aktiviteten blant mottakarane av etterutdanningsstipend i 2008 var å delta på relativt kortvarige kurs. I denne delen vil vi sjå nærmare på målet til deltakarane med å reise til utlandet for å etterutdanne seg. Opplysningar om dette har vi henta frå datamaterialet som vart samla inn i samband med programforvaltinga, det vil seie søknader og sluttrapportar. Vi har også spurt deltakarane i etterkant av opphaldet om kva som var dei viktigaste årsakene til at dei deltok i etterutdanning gjennom Comenius-programmet. Ei samanlikning av desse to setta med data gir interessante skilnader, som er med på å kaste lys over motivasjonen for deltaking i internasjonal etterutdanning blant lærarar og andre med tilknyting til skuleverket. For å få oversikt over denne problemstillinga har vi kategorisert deltakarane sine skildringar av mål for opphaldet, slik desse kjem fram i søknadane deira. Kategoriseringa skjedde ut i frå det vi oppfatta å vera dei meste sentrale 11 S i d e

12 måla for kvar einskild deltakar, og delt etter hovudmål og delmål. Vi har også kategorisert svarte frå spørjeundersøkinga om årsaker til deltakinga same prinsipp. Som etter det kjem fram i Figur 3.3 Figur 3.3. Mål med deltaking i etterutdanning gjennom Comenius-programmet, 2008 Ingen delmål Utvikle samarbeid/utveksle erfaringar Administrativ skuleutvikling Auke motivasjon hos elevar Eigeninteresse Kompetanseutvikling Kjelde: Stipendsøknader til Comenius Etterutdanningsstipend, var kompetanseutvikling på ulike felt hovudmålet for ein klar majoritet av deltakarane. Det viktigaste var i følgje søknadane å auke kompetansen i undervisningsmetodar og pedagogikk. Nesten 42 prosent av deltakarane i 2008 opplyste at dette var det viktigaste målet med etterutdanninga. Vidare var kompetanseutvikling i framandspråk hovudmål for vel 27 prosent av deltakarane, noko som vart søkt oppnådd gjennom alt frå deltaking i intensive språkkurs til munnleg praktisering av framandspråket under opphaldet. Nokre deltakarar hadde eit meir uttalt internasjonaliseringsmål. Dei svara at utvikling av internasjonalt samarbeid og nettverk var det viktigaste målet med etterutdanninga. Endeleg nemnde einskilde deltakarar hovudmål som kan kategoriserast som meir personlege. Desse stipendmottakarane hadde som mål å anten bli ein betre/sikrare lærar, få inspirasjon til lærargjerninga eller få nye karriere-mogelegheiter som ei følgje av deltakinga. Mange av deltakarane førde opp fleire mål for etterutdanningsopphaldet, der nokon vert å sjå på som delmål i tillegg til hovudmålet. Felles for dei mest vanlege delmåla var at dei var knytt til internasjonalisering i sterkare grad enn hovudmåla. Såleis gav om lag 21 prosent utrykk for at utvikling av samarbeid eller utveksling av erfaringar internasjonalt var eit viktig mål for opphaldet, og over 15 prosent hadde som mål å auke den internasjonale kulturkompetansen sin. Vidare er det verdt å merke seg at det meir personlege var noko viktigare som delmål. Fleire hadde såleis som delmål at opphaldet skulle gjere dei til ein betre og sikrare lærar. Nokre få hadde også som delmål at deltakinga på sikt skulle auke motivasjonen hos elevane. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Delmål Hovudmål 12 S i d e

13 Også eit klart fleirtal av dei som svarte på spørjeundersøkinga svara at kompetanseutvikling var den viktigaste årsaka til at dei hadde delteke i etterutdanning gjennom Comenius. I motsetnad til opplysningane som vart gitt i forkant av opphaldet, synest kompetanseutvikling i undervisningsmetodar og pedagogikk ikkje så viktig for dei som har svart på spørsmåla i etterkant. Så mykje som 32,8 prosent av respondentane svarte at dette var den viktigaste årsaka til at dei deltok i etterutdanning i utlandet. Figur 3.4. Årsaker til deltaking i etterutdanning gjennom Comenius, 2008, oppgitt i etterkant av opphaldet. Mogelegheiter for finansiering Få nettverk/utveksle erfaringar Tilrettelegging frå arbeidsgivar Nye karrieremogelegheiter Kompetanseutvikling Interessant kurstilbod Inspirasjon/motivasjon Betre/sikrare lærar Ingen årsak/delårsak gitt opp 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Delårsak Hovudårsak Kjelde: Spørjeundersøking om erfaringar med Comenius Etterutdanningsstipend, SIU, oktober Fleirtalet av dei språkrelaterte etterutdanningsopphalda var ikkje reine språkkurs, men gav heller opplæring i pedagogiske metodar for framandspråkopplæring. Dette kan tyde på at for nokre av deltakarane var motivasjonen for etterutdanninga ikkje primært knytt direkte til kursinnhald. I staden kan deltakinga i etterutdanning gjennom Comenius-programmet blant framandspråklærarane sjåast som eit behov for internasjonal oppdatering i meir generell forstand, der høvet til å reise ut og å gå på kurs i eit land der språket dei underviser i vert brukt av alle, vog særleg tungt. Når det er sagt, må det også påpeikast at godt over 12 prosent av deltakarane som svarte på spørjeundersøkinga oppgav at interessante kurstilbod var ei hovudårsak til deltakinga. Vi har dessverre ikkje oversikt over om desse respondentane deltok i språkrelatert eller meir allmennfagleg etterutdanning. Elles er det interessant å merke seg at nokre deltakarar nemner eksplisitt høvet til å finansiere opphaldet ved hjelp av stipend frå Comenius-programmet som ei hovudårsak til deltaking. Svara frå deltakarane som deltok i undersøkinga etter utvekslinga viser også at utvikling av nettverk og utveksling av erfaringar med kollegaer internasjonalt var ei viktig medverkande årsak til deltakinga. Heile 30 prosent nemner dette som ei delårsak. Vidare framheva fleire deltakarar ønskje om auka kompetanse i andre lands kulturar som ei medverkande årsak til at dei etterutdanna seg i utlandet. Med andre ord synest det å ha vore to hovudårsaker for å delta i etterutdanning gjennom Comenius-programmet, nemleg kompetanseutvikling og oppbygging av internasjonale nettverk. Når 13 S i d e

14 vi neste kapittel skal analysere effektane av Comenius Etterutdanningsstipend, vil det vera viktig å undersøkje stipendmottakarane sitt utbyte i høve til desse motiva for å delta. 14 S i d e

15 4 Effektar av Comenius Etterutdanningsstipend Ifølgje målsetjingane skal den norske deltakinga i EUs utdanningsprogram fremje kvalitet og læringsutbytte ved å gi høve til samarbeid og utveksling i Europa for heile opplærings- og utdanningssektoren. Deltakinga skal også fremje mellommenneskeleg forståing, språkleg kompetanse og kunnskap om andre kulturar. Desse måla finn ein for ein stor del igjen i formålsparagrafen, læreplanverket og kompetansemål for grunnopplæringa. Når vi i dette kapittelet gjer greie for effektane av den norske deltakinga i ordninga for Comenius Etterutdanningsstipend i 2008, vil måla om å fremje kvalitet og samarbeid i opplæringa stå særleg sentralt. Førte deltaking i etterutdanning gjennom Comenius-programmet til auka kompetanse og meir internasjonalt samarbeid for deltakarane? Fekk deltakinga konsekvensar for korleis deltakarane utførte arbeidet sitt, eller med andre ord, var endra praksis ein effekt av Comenius Etterutdanningsstipend? Påverka deltakinga i ordninga for Comenius Etterutdanningsstipend tilhøve ved arbeidsplassen til stipendmottakarane, og fekk det konsekvensar for elevane i skulen? I dette kapittelet vil vi også gjere greie for kva faktorar som fremma deltakinga i internasjonal etterutdanning for deltakarane i 2008 og gå inn på korleis stipendordninga påverka deltakarane si haldning til internasjonalisering av utdanning Internasjonal etterutdanning førebuing og resultat for einskilddeltakaren I denne delen analyserer vi effektane av Comenius Etterutdanningsstipend for den einskilde deltakaren. Med grunnlag i svar som kom inn i samband med spørjeundersøkinga om erfaringar med ordninga blant deltakarane i 2008, vert det først undersøkt korleis deltakarane har førebudd seg til opphaldet, korleis dei har opplevd nytteverdien av opphaldet og om det var ein samanheng mellom desse to faktorane. Dernest vil vi kaste lys over kva etterutdanninga har hatt å seie for deltakarane sin kompetanse, arbeidssituasjon, og høve til å etablere nettverk nasjonalt og internasjonalt. Endeleg undersøkjer vi korleis etterutdanningsopphaldet har påverka haldninga til internasjonalisering hos deltakarane Førebuing, måloppnåing og nytteverdi Gjennom programforvaltinga har SIU samla inn opplysningar om kva førebuande aktivitetar deltakarane i ordninga for Comenius Etterutdanningsstipend gjorde i forkant av etterutdanningsopphaldet. Dei fleste stipendmottakarane i 2008 oppgav ein eller fleire førebuande aktivitetar, men det var også om lag ein firedel som ikkje hadde førebudd seg særskilt til opphaldet. 15 S i d e

16 Blant dei stipendmottakarane som hadde førebudd seg til opphaldet, var litteraturstudium klart den mest vanlege førebuande aktiviteten. Nesten 36 prosent av deltakarane oppgav at dei har førebudd seg ved å lese fagstoff og/eller bøker om staden dei skulle reise til. Innhenting av informasjon om kurs og kursstad på internett var også ein vanleg måte å førebu seg på. Ein god del av deltakarane hadde fått instruksar om førebuing frå arrangøren av etterutdanningsaktiviteten. Om lag 13 prosent hadde førebudd ein presentasjon som skulle leggjast fram i løpet av kurset; om til dømes Noreg, sin skule eller skulesystemet i Noreg. Nokre stipendmottakarar som skulle delta i språkkurs, hadde etter krav frå kurshaldar teke ein språktest i forkant av kurset. Vidare hadde nokre stipendmottakarar førebudd seg gjennom å reflektere over sin eigen praksis eller oppgav at undervisninga i skulen utgjorde deira førebuing. Det å formulere mål for etterutdanninga var ein viktig førebuande aktivitet for eit fleirtal av deltakarane, trass i at dette ikkje er definert slik i programforvaltinga sine dokumenter. Vi såg ovanfor at kompetanseutvikling og ønskje om å utveksle erfaringar internasjonalt var viktige motiv for å delta i etterutdanning gjennom Comenius-programmet. Her vil vi gå meir nøye inn på i kva grad deltakarane hadde definert konkrete mål med etterutdanninga og om dei i etterkant opplevde å ha oppnådd det dei ville. Ein klar majoritet av deltakarane hadde utforma konkrete mål for etterutdanninga, og over 34 prosent hadde klart definerte mål. 25 prosent hadde ikkje definert konkrete mål med etterutdanninga. Vi har spurt deltakarane om å vurdere den samla nytteverdien av etterutdanninga for dei personleg (sjå figur 4.1.), og det viser seg at dei aller fleste opplevde stor personleg nytte av aktiviteten dei hadde vore med på. Heile 97 Figur 4.1 Opplevd personleg nytteverdi for deltakarar i etterutdanning gjennom Comeniusprogrammet, % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Deltakarar Noko nytteverdi Stor nytteverdi Svært stor nytteverdi Kjelde: Spørjeundersøking om erfaringar med Comenius Etterutdanningsstipend, SIU, oktober S i d e

17 prosent av deltakarane meinte at dei hadde hatt svært stor eller stor nytte av opphaldet. Når det gjaldt den samla nytteverdien for arbeidsplassen, var ikkje resultata fullt overbevisande. så Nesten halvparten (45,5 prosent) av deltakarane rapporterte anten at dei ikkje visste nytteverdien for arbeidsplassen, eller at etterutdanninga hadde hatt ingen, liten eller berre noko nytteverdi. Over halvparten av deltakarane (54,5 prosent) meinte likevel at deira eigen etterutdanning hadde hatt stor eller svært stor nytteverdi for arbeidsplassen. Eit fleirtal av deltakarane meinte altså at etterutdanninga var nyttig ikkje berre for dei personleg, men også for arbeidsplassen deira. Figur 4.2 Opplevd nytteverdi av etterutdanning gjennom Comenius-programmetfor arbeidsplassen til deltakarane i % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Deltakarar Kjelde: Spørjeundersøking om erfaringar med Comenius Etterutdanningsstipend, SIU, oktober Vi har også analysert samanhengen mellom grad av førebuing i form av målformulering og opplevd utbyte av opphaldet, og det viser seg å vera ein klart positiv samanheng mellom dei to. Dei som hadde utforma mål for etterutdanninga blei bedne om å ta stilling til om måla var nådd. Heile 95,5 prosent av deltakarane som hadde utforma klart definerte mål i forkant av etterutdanninga, svara at dei hadde oppnådd alle mål eller at dei i stor grad hadde oppnådd måla sine. Dei som i noko grad hadde utforma konkrete mål hadde i mindre grad klart å få ut av etterutdanningsopphaldet det dei ville på førehand, og svara i om lag 27 prosent av tilfella at dei berre delvis hadde oppnådd måla sine. Likevel meinte om lag 69 prosent at dei i stor grad hadde nådd måla med etterutdanninga, og 1 av desse respondentane hadde oppnådd alle mål. 7 Ingen nytteverdi Liten nytteverdi Noko nytteverdi Stor nytteverdi Svært stor nytteverdi Veit ikkje Det synest også å ha vore ein viss samanheng mellom målformulering og opplevd relevans for daglege gjeremål i etterkant av opphaldet. Såleis meinte ein større del av dei som ikkje hadde formulert konkrete mål i forkant av opphaldet at etterutdanninga berre hadde vore litt relevant for 7 For detaljar, sjå Vedlegg 1, tabell S i d e

18 dei daglege gjeremåla, medan dei som hadde klart definerte mål i større grad opplevde at etterutdanninga var svært relevant i det daglege arbeidet. 8 Dei som hadde klart definerte mål med etterutdanninga meinte også oftare at etterutdanninga gjennom Comenius-programmet var svært viktig for deira kompetanseutvikling samanlikna med andre kompetansehevande aktivitetar. Dei fleste som i noko grad hadde formulert konkrete mål i forkant av opphaldet oppgav at Comenius Etterutdanningsstipend var viktig som kompetanseutviklande tiltak, medan ei mindre gruppe meinte at det var svært viktig. 9 Det var likevel ikkje nødvendig med konkrete mål på førehand for å oppleve at etterutdanninga var nyttig. Både dei som hadde klart definerte mål og dei som ikkje hadde formulert konkrete mål i det heile, opplevde i stor grad at etterutdanninga gjennom Comenius-programmet hadde hatt svært stor nytteverdi for dei personleg. Dei som i noko grad hadde formulert mål for etterutdanninga var noko meir avmålte når det gjaldt graden av nytteverdi, men også desse var stort sett nøgde. 10 Dei fleste mottakarane av Comenius Etterutdanningsstipend meinte altså at etterutdanninga dei hadde vore med på var både relevant, viktig og nyttig. I det vidare skal vi sjå nærmare på det konkrete utbytet av etterutdanningsopphalda i Tabell 4.1. Oppleving av relevans i høve til daglege gjeremål blant deltakarar i ordinga for Comenius Etterutdanningsstipend Kor relevant meiner du deltakinga har vore i Tal Prosent høve til dine daglege gjeremål Ikkje relevant 0 0 % Litt relevant 6 9,5 % Klart relevant 35 54,5 % Svært relevant % Totalt % Kjelde: Spørjeundersøking om erfaringar med Comenius Etterutdanningsstipend, SIU, oktober Utbyte av deltaking i Comenius Etterutdanningsstipend Kartlegginga av motivasjonen for å delta i internasjonal etterutdanning gjennom Comenius, viste at kompetanseutvikling var ein av dei viktigaste motivasjonsfaktorane for deltakarane i Eit sentralt spørsmål i analysen av effektar er difor om deltakarane meinte at etterutdanninga har gitt dei meir kunnskap og betre kompetanse. For å kaste lys over denne problemstillinga spurte vi deltakarane om kor relevant deltakinga hadde vore i høve til daglege gjeremål og kor viktig Comenius etterutdanningsstipend hadde vore for kompetanseutvikling i høve til andre kompetansehevande aktivitetar. Vi bad dei også om utfyllande kommentarar til spørsmålet om kompetanseutvikling. Deltakarane i 2008 var jamt over svært nøgde med effekten av etterutdanninga i høve til utvikling av kompetanse. På spørsmål om kor relevant den internasjonale etterutdanninga hadde 8 For detaljar, sjå Vedlegg 1, figur For detaljar, sjå Vedlegg 1, figur For detaljar, sjå Vedlegg 1, figur S i d e

19 vore for daglege gjeremål, svarte over 90 prosent av respondentane at etterutdanninga hadde vore klart relevant eller svært relevant. Vel 9 prosent svarte at aktiviteten dei deltok i var litt relevant for dei daglege gjeremåla, medan ingen meinte at etterutdanninga ikkje var relevant i det heile. Også på spørsmål om kva verdi etterutdanninga gjennom Comenius-programmet hadde hatt i høve til andre kompetansehevande aktivitetar, var respondentane jamt over positive til deltakinga. Over halvparten meinte at aktiviteten gjennomført med støtte frå Comenius-programmet hadde vore svært viktig for kompetanseutviklinga deira, medan om lag 42 prosent meinte at den internasjonale etterutdanninga hadde vore viktig. Til samanlikning var det i underkant av 5 prosent som oppgav at Comenius Etterutdanningsstipend berre var litt viktig som kompetansehevande tiltak, 1,5 prosent som ikkje visste, og ingen som meinte at den internasjonale etterutdanninga ikkje var viktig i det heile samanlikna med andre kompetansehevande aktivitetar. Såleis ser det ut til at dei aller fleste deltakarane i 2008 opplever å har oppnådd eit av hovudmåla med den internasjonale etterutdanninga, nemleg å få auka kunnskap og kompetanse. På kva måtar var så deltakinga i internasjonal etterutdanning viktig for kompetanseutviklinga til einskilddeltakaren? Mange av framandspråklærarane som kommenterte spørsmålet om kompetanseutvikling, framheva nytta av opphald i eit land der språket dei underviser i vert brukt. Dette var særleg aktuelt sidan det var mangel på relevante kompetansehevande aktivitetar for framandspråklærarar i Noreg. Opphalda var også nyttige på grunn av at dei gav eit meir internasjonalt perspektiv, gav høve til kontakt med lærarar frå andre land og var til generell inspirasjon i lærargjerninga. Vidare nemnde fleire respondentar at etterutdanningsstipendet gav høve til fordjuping ved at det vart mogeleg å delta i relativt langvarige aktivitetar. Nokre deltakarar Figur 4.3. Comenius Etterutdanningsstipend som kompetanseutviklande tiltak for deltakarar i ordninga, Prosent Kor viktig meiner du Comenius Etterutdanningsstipend har vore for di utvikling av kompetanse samanlikna med andre kompetansehevande aktivitetar? 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ikkje viktig Litt viktig Viktig Svært viktig Veit ikkje Kjelde: Spørjeundersøking om erfaringar med Comenius Etterutdanningsstipend, SIU, oktober fortalde også at aktiviteten dei var med på, inspirerte til å byrje på ei lengre vidareutdanning i Noreg. Endeleg var det fleire respondentar framheva som høg innhaldsmessig kvalitet på aktivitetane dei hadde delteke i, og at innhaldet hadde overføringsverdi til fleire område. 19 S i d e

20 Eit anna viktig motiv for deltaking i ordninga for Comenius Etterutdanningsstipend blant stipendmottakarane i 2008, var eit ønskje om å utveksle erfaringar internasjonalt og å etablere faglege nettverk med deltakarar frå andre land. Dette er også eit viktig overordna mål med ordninga. 11 I kva grad vart denne målsetjinga oppfylt? Vi har spurt dei som deltok i ordninga i 2008 om deltakinga førte med seg etablering av faglege eller sosiale nettverk, og vi har bedt dei gi opp om nettverka oppsto i Noreg eller internasjonalt. Det synest som om målet om å etablere nettverk har blitt oppfylt for ein god del av deltakarane i ordninga for Comenius Etterutdanningsstipend i Særleg mange av respondentane svarte at dei hadde etablert faglege nettverk som ei følgje av etterutdanninga. Såleis oppgav over halvparten av deltakarane at dei hadde blitt med i uformelle internasjonale faglege nettverk som ei følgje av etterutdanningsopphaldet. Litt over 20 prosent av deltakarane hadde etablert tilsvarande nettverk nasjonalt, medan 9,5 prosent av deltakarane hadde etablert formelle faglege nettverk i Noreg og/eller internasjonalt. Dette må sjåast som eit bra resultat i høve til kor mange som oppgav etablering av nettverk som eit mål med etterutdanninga. Samstundes synest det klart at det burde finnast eit noko større potensiale for at etterutdanningsopphaldet blir følgd opp i form av internasjonalt fagleg samarbeid i etterkant, i og med at over 40 prosent av respondentane svarte negativt på spørsmålet om etablering av internasjonale faglege nettverk. 12 Den internasjonale etterutdanninga hadde også mest sannsynleg ein sosial dimensjon, og etablering av sosiale nettverk vert her brukt som eit mål på dei meir utilsikta effektane av etterutdanningsopphaldet, då ein må rekne med at det førehandsdefinerte målet om nettverksetablering i første rekkje gjaldt faglege nettverk. Berre nokre få respondentar oppgav at dei hadde etablert sosiale nettverk i Noreg som ei følgje av etterutdanninga gjennom Comeniusprogrammet. Derimot svarte 37,5 prosent av deltakarane at dei hadde etablert internasjonale sosiale kontaktar som ei følgje av etterutdanninga, noko som må seiast å vera ganske mange i og med at dei fleste stipendmottakarane deltok i relativt kortvarige kurs. 13 Den låge graden av nettverksetablering nasjonalt i høve til graden av internasjonale nettverksetableringar har truleg samanheng med korleis deltakinga i dei ulike etterutdanningstilboda var sett saman. Vi veit at mange deltakarar reiste ut for å delta i etterutdanning saman med ein eller fleire kollegaer frå same utdanningsinstitusjon, men på kursstaden møtte dei for ein stor del stipendmottakarar frå andre land i Europa. Høvet til å etablere nasjonale nettverk var dermed gjerne 11 Sjå programskildringa på nettsidene til SIU, For detaljar, sjå Vedlegg 1, figur For detaljar, sjå Vedlegg 1, figur S i d e

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Arbeidsrapport nr. 139 Frode Sætre Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Ei kartlegging av personell utdanna ved Lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 2000 Forfattar

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

Utkantjentene sin stille revolusjon 1

Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Kåre Heggen Det har skjedd omfattande endringar i rekrutteringa til vidaregåande og høgre utdanning dei siste tiåra. Frå tidlegare studiar veit vi at kvinnene no søkjer

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - -

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - - Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR loffentleg SEKTOR FAFO-rapport 153 -- -- - - FAFO 1993 ISBN 82-7422-107-9 Omslagsfoto: Lars Bahl 2. maj - Samfoto Trykk: C Falch Hurtigtrykk. Oslo Innhald 1 Innleiing............................

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer