Orienteringer: Odd Ustad fra BDO om profilering/markedsføring av kommunen. Alf Petter Tenfjord fra Fylkesmannen om kommunereformen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orienteringer: Odd Ustad fra BDO om profilering/markedsføring av kommunen. Alf Petter Tenfjord fra Fylkesmannen om kommunereformen."

Transkript

1 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer: Odd Ustad fra BDO om profilering/markedsføring av kommunen. Alf Petter Tenfjord fra Fylkesmannen om kommunereformen. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 41/14 14/559 Referatsaker SAKSLISTE 42/14 14/468 AGDENES RØDE KORS - SAMARBEIDSAVTALE OM BEREDSKAP 43/14 14/103 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 44/14 08/181 "KYSTEN ER KLAR" - KONSESJONSVEDERLAG FOR NYE OPPDRETTSTILLATELSER 45/14 14/556 DELEGERINGSREGLEMENTET (DET POLITISKE) - ENDRINGER 46/14 14/342 RAPPORT FINANSFORVALTNING 2.TERTIAL /14 14/341 TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2.TERTIAL 48/14 14/322 KOMMUNEREFORMEN - OPPSTART I AGDENES KOMMUNE Lensvik, EVENTUELT Oddvar Indergård ordfører

2 Sak 41/14 MØTE I KOMMUNESTYRET DEN Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/559 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/14 Kommunestyret Side 2 av 23

3 Sak 42/14 AGDENES RØDE KORS - SAMARBEIDSAVTALE OM BEREDSKAP Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 14/468 Saksnr.: Utvalg Møtedato 42/14 Kommunestyret Innstilling: Framlagte forslag til samarbeidsavtale om beredskap mellom Agdenes kommune og Agdenes Røde Kors tiltres. Vedlegg: Forslag til samarbeidsavtale om beredskap mellom Agdenes kommune og Agdenes Røde Kors. Saksopplysninger: Agdenes Røde Kors tilbyr (i brev av ) Agdenes kommune tilgang til og systematisk bruk av organisasjonens ressurser i form av et samarbeid om beredskap nedfelt i en beredskapsavtale. Røde Kors er en beredskapsorganisasjon med betydelige personell- og materielle ressurser. Medlemmene er spesielt trent til rednings- og omsorgsoppgaver, og enheter fra Røde Kors kan derfor være blant de første som blir rekvirert ved større ulykker og katastrofer. Det lokale Røde Kors-leddet er bare en del av et større apparat som kan iverksettes på kort varsel. Røde Kors har systemer for å hente inn ressurser raskt; fra distrikts-, regional og nasjonalt nivå. Røde Kors er Norges største, frivillige humanitære organisasjon, og Røde Kors er globalt verdens største humanitære nettverk. Lokalt og nasjonalt mobiliseres frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid, omsorgsaktiviteter og Røde Kors ungdom. Røde Kors har helhetlig beredskap klar når ulykken rammer. Norges Røde Kors Hjelpekorps får nå etter hvert innpass på det felles nødnettet som etableres i Norge. Sør-Trøndelag og dermed Agdenes Røde Kors vil i henhold til planene være påkoblet og opplært på nødnett rett over årsskiftet. Dette betyr at Røde Kors i en krisesituasjon vil kunne kommunisere med alle blålysetater og alle andre frivillige organisasjoner som er blitt tildelt nødnett. Dette gir oss en betraktelig tidsgevinst i situasjoner der Agdenes Røde Kors ber om bistand fra Sør-Trøndelag Røde Kors. Oppdatering av situasjon og planlegging av innsats kan da skje fortløpende mens våre mannskaper er på vei til Agdenes uavhengig om mobilnettet fungerer eller ikke. Side 3 av 23

4 Sak 42/14 Vurdering: Kommunestyret vedtok i møte den sak 24/14 Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) En samarbeidsavtale med Røde Kors vil være en oppfølging av ROS-analysens forslag til styrking av berdskapen i kommunen, - analysens tiltak nr 19; Inngå samarbeid med frivilligheten, f.eks Røde Kors. En beredskapsavtale mellom kommunen og Agdenes Røde Kors vil understøtte kommunens beredskapsarbeid, - Røde Kors vil kunne være en aktiv bidragsyter og støttespiller. Side 4 av 23

5 Sak 43/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 216 &58 Arkivsaksnr.: 14/103 Saksnr.: Utvalg Møtedato 43/14 Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for , med følgende prioriterte prosjekter/selskaper: 1. Bomveiselskaper 2. Hamos IKS 3. System og praksis for eierstyring 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere. 3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedlegg: Utskrift av kontrollvalgets sak 24/14 den Utkast til plan for selskapskontroll Saksopplysninger: Det vises til vedleggene. Vurdering: Det vises til vedleggene. Side 5 av 23

6 Sak 44/14 "KYSTEN ER KLAR" - KONSESJONSVEDERLAG FOR NYE OPPDRETTSTILLATELSER Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 08/181 Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/14 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret i Agdenes kommune slutter seg til modell for fordeling av vederlag for tildeling av grønne oppdrettstillatelser i 2014, slik den ble vedtatt i Strategigruppen i Kysten er klar Basert på denne fordelingsmodellen, gis ordfører fullmakt til å signere avtale mellom kommunene i Kysten er klar, for fordeling av konsesjonsvederlag for grønne tillatelser i Sør-Trøndelag. Vedlegg: Avtale vedrørende fordeling av konsesjonsvederlag for tildeling av grønne oppdrettstillatelser i 2014 mellom kommunene i Kysten er klar; Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Hitra og Frøya. Saksopplysninger: Regjeringen utlyste i 2013 en ny runde for tildeling av grønne oppdrettstillatelser, hvor det Fiskeri- og næringsdepartementet la til grunn at et konsesjonsvederlag skal tilfalle de kommuner hvor de nye tillatelsene blir lokalisert. Tildelingen omfattet 45 nye tillatelser som vil gi til sammen 483 millioner kroner til fordeling på landsbasis, tilsvarende et vederlag på 10,7 millioner kroner per tillatelse. Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) hvor de fleste av kommunene i Kysten er klar er medlem, har prinsipielt uttalt at dette vederlaget burde blitt fordelt blant samtlige oppdrettskommuner, etter en fordelingsnøkkel som vektlegger andel av produksjonen. Strategigruppen i Kysten er klar behandlet saken i sitt møte , hvor en fordelingsnøkkel som tilgodeser samtlige kommuner som har oppdrett av laks i sjøen lokalisert til kommunen, ble diskutert. I møtet ble det lagt fram et forslag til fordeling av konsesjonsvederlaget, basert på totalt godkjent tilrettelagt produksjonsvolum(mtb) per kommune. Side 6 av 23

7 Sak 44/14 Tilrettelagt MTB Ant lok Godkjent biomasse i tonn Kommune Osen Roan Åfjord Bjugn Frøya Hitra Agdenes Snillfjord Hemne Totalt Strategigruppa ba i møtet i juni administrasjonen om å se nærmere på en mulig måte å fordele konsesjonsvederlaget på som kommer alle kystkommunene omfattet av Kysten er klar, til gode. Saken ble lagt fram for Strategigruppen i Kysten er klar på nytt i møte , hvor følgende modell for fordeling av vederlaget for nye oppdrettstillatelser ble lagt fram: 1. Fordeling til samtlige kystkommuner 20% av vederlaget settes av til en flat fordeling mellom samtlige kystkommuner i Kysten er klar-regionen. 2. Fordeling til kommuner med tilrettelagte lokaliteter 60% av vederlaget settes av til fordeling mellom kommune etter den godkjente lokalitetsbiomasse (MTB) i den enkelte kommune per , ref framlegg på møtet i Strategigruppen Avsetning til regional bruk 20% settes av til felles bruk for å fremme utvikling av fiskeri- og kystsamfunnene i fylket. Midlene vil dermed også kunne brukes i et samspill med næringen. Midlene til regional bruk ble foreslått stilt til disposisjon gjennom henholdsvis Fosen Regionråd for kommunene på Fosen og Orkdalsregionen for kommunene sør for Trondheimsfjorden. Hvor mange grønne tillatelser som vil bli tilordnet lokaliteter i Sør-Trøndelag, er fortsatt usikkert. Nedenfor vises for eksemplets skyld, en oppstilling av hvordan vederlaget fordeles mellom kommunene basert på en tildeling av 4 grønne tillatelser. Side 7 av 23

8 Sak 44/14 Fordeling av konsesjonsvederlag Vederlag per tillatelse Antall nye tillatelser til Sør-Trøndelag 4 Totalt vederlag i Sør-Trøndelag Vederlag til samtlige kommuner - 20% Kommuner med tilrettelagt MTB - 60% Total per kommune Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Agdenes Snillfjord Hemne Hitra Frøya Regional bruk - 20% Total Fosen Regionråd Orkdalsregionen Strategigruppen fattet følgende vedtak i saken: Strategigruppen gir sin tilslutning til den framlagte modell for fordeling av konsesjonsvederlag for tildeling av de grønne oppdrettstillatelsene som tildeles i Strategigruppen presiserer at dette gjelder tillatelser hvor fisken plasseres i lokaliteter i Sør- Trøndelag. Strategigruppen ber administrasjonen i samråd med marin faggruppe i fylkeskommunen, utarbeide et felles saksframlegg, forslag til vedtak i saken samt utkast til avtale mellom kommunene, som sendes til behandling i kommunestyret i den enkelte kommune i Kysten er klar Det presiseres at behandlingen i kommunene må være ferdig innen 1. november Etter at avgjørelsen om tildeling er avklart og vederlaget som tilfaller sørtrønderske kommuner er klart, setter kommunene seg sammen og sørger for fordeling av midlene etter den modell som er vedtatt og inngåtte avtale mellom kommunene, jfr vedlegg. Vurdering: En gladsak både for kommunene og regionrådene. Side 8 av 23

9 Sak 45/14 DELEGERINGSREGLEMENTET (DET POLITISKE) - ENDRINGER Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 14/556 Saksnr.: Utvalg Møtedato 45/14 Kommunestyret Innstilling: Framlagte forslag til endringer i delegeringsreglementet vedtas. Vedlegg: Delegeringsreglementet med endringsforslag. Saksopplysninger: Delegeringsreglementet ble vedtatt i kommunestyret den i sak 43/95. Siden den gang har reglementet blitt endret 8 ganger (siste gang i k-sak 37/14 den ), - sju ganger gjennom vedtak i kommunestyret og én gang i formannskapet. Delegeringsreglementet med forslagene til endringer er vedlagt. Endringene er markert slik: - Slettinger med overstrekning (svart strek) - Ny tekst med rød skrift. Vurdering: Endringer i delegeringsreglementet foreslås med bakgrunn - i lovendringer - delegering som følge av interkommunalt samarbeid (vedtatt i egne saker i kommunestyret). Det foreslås m.a.o. ingen nye delegeringer, - kun tilpasninger «til dagens situasjon». Det eneste «spesielle» er forslaget om endring under pkt 6.3 (Delegering til ordfører). Begrensningene for ordførerens fullmakt til bevilgning over budsjettpost foreslås strøket. Side 9 av 23

10 Sak 46/14 RAPPORT FINANSFORVALTNING 2.TERTIAL 2014 Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 14/342 Saksnr.: Utvalg Møtedato 46/14 Kommunestyret Innstilling: Rapporten tas til orientering. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I henhold til kommunens reglement framlegges med dette rapport pr Ledig likviditet. Ledig likviditet er plassert i pengemarkedsfond, og bokført verdi på likviditetsfondene var pr kr Tusen % Tusen % Tusen % Tusen % NOK NOK NOK NOK KLP Pengemarked ,5 % ,2 % ,0 % Nordea Likviditet ,5 % ,8 % ,6 % Pluss likviditet (Fondsforvaltning AS) ,4 % Samlet kortsiktig likviditet % % % Avkastning siden ,74 % 1,55 % Avkastning benchmark (ST1X) 0,45 % 0,90 % Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med 20 % BIS vekt Alle fond oppfyller krav Bekreftelse på enkelteksponering Alle fond 2 % av forvaltningskapital oppfyller krav Bekreftelse på fondseksponering Alle fond 5 % av forvaltningskapital oppfyller krav Bekreftelse på enkeltpapir 12 måneders løpetid Alle fond oppfyller krav Største tidsinnskudd Sum Tidlig i mai hadde kommunen tilgjengelig overskuddslikviditet som ble plassert i pengemarkedsfondet Pluss Likviditet forvaltet av selskapet Fondsforvaltning AS. Side 10 av 23

11 Sak 46/14 Avkastningen her har ligget noe over de øvrige pengemarkedsfond. Noe senere på sommeren ble det som følge av store investeringsprosjekter, behov for likviditet. Det ble derfor innløst andeler med 10 mill kr. både i KLP og Nordea. Avkastning på så langt i år har vært 1,55 % som tilsvarer kr , og ligger godt over referanseindeksen. Langsiktig kapital. Langsiktig kapital er plassert i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond i henhold til rammer og krav til sikkerhet stilt i reglementet. Tap og gevinst på plasseringene påvirker porteføljen både når det gjelder samlet verdi og fordeling mellom aktivaklassene. Rådmannen har ved årsskiftet sørget for at plasseringene er innenfor rammene i gjeldende reglement. Det er en forventning om at aksjemarkedet fortsatt vil utvikle seg positivt i det kommende åt, mens renter både på pengemarked og obligasjoner fortsatt vil holde seg lave. Aksjefond Kjøp/salg Avkastning Andel KLP Aksjenorge ,3 % Nordea Norge Plus ,5 % Norske aksjefond ,8 % KLP Aksjeglobal Indeks III ,8 % Nordea Stabile Aksjer Global ,2 % Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity ,5 % Internasjonale aksjefond ,5 % SUM aksjefond ,3 % Obligasjonsfond KLP Pensjon ,3 % Nordea Obligasjon II ,2 % SUM Obligasjonsfond ,5 % Pengemarkedsfond KLP Pengemarked ,5 % Nordea Likviditet Pensjon ,7 % SUM Pengemarkedsfond ,2 % SUM Langsiktig forvaltning % Etter en svak inngang i det nye året, tok avkastningen seg noe opp ut over våren/forsommeren. Avkastning pr er 4,1 %, noe som tilsvarer en årlig avkastning på 6,1 %. Gjeldporteføljen Side 11 av 23

12 Sak 46/14 Kommunens samlede investeringsgjeld pr var kr I tillegg har kommunen Startlån (lån i husbanken til videre utlån) med gjenstående saldo pr på kr Investeringsgjelden er fordelt på to kreditorer KLP Banken med kr og Kommunalbanken med kr Gjennomsnittlig løpetid er henholdsvis 26 og 25 år. Av den samlede gjeldsporteføljen er det fastrente på kr Långiver Investeringsgjeld Utløp fastrente Rente KLP Banken flytende rente ,95 % KLP Banken 3 års binding ,08 % KLP Banken 10 års binding ,16 % Kommunalbanken flytende rente ,25 % Vurdering: Rentene har vært lave over lang tid, og det er forventet at dette vil fortsette videre i lang tid. Pengemarkedsfond har gitt og gir fortsatt noe bedre avkastning enn bank selv om det for tiden er snakk om små marginer. Plassering i pengemarkedsfond sørger for at risikoen er fordelt på flere institusjoner, og at risiko for tap er minimal. Aksjemarkedet forventes å gi en stabilt god avkastning videre i året. Side 12 av 23

13 Sak 47/14 TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2.TERTIAL Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 14/341 Saksnr.: Utvalg Møtedato 47/14 Kommunestyret Innstilling: Regnskapsrapporten tas til orientering. Vedlegg: 1. Økonomisk oversikt drift (Hovedoversikt) 2. Status pr. rammeområde 3. Status pr. resultatområde Saksopplysninger: I økonomireglementet er det vedtatt at det skal være tertialvis regnskapsrapportering til politisk nivå, det vil si pr og Møteplanen innværende år gjør at det først er mulig å rapportere 2.tertial i kommunestyret først i møte Dette blir meningsløst, og saken bygger derfor på regnskapsdata pr Overordna forhold. Fra ble satsen for arbeidsgiveravgift satt ned fra 14,2 % til 10,6 %. Fra tidligere år er kommunen kompensert for at arbeidsgiveravgiften ble satt opp, med ekstra tildeling av skjønnsmidler med 2,1 mill kr. Som følge av endringen er beløpet justert ned med 50 % til 1,05 mill kr. Driftsbudsjettet for avdelingene er ikke justert for endringen, og det ligger således en reserve her. Kommunenes skatteinntekter er forventet å bli 0,9 mrd. kr. lavere enn forutsatt i revidert statsbudsjett. Dette medfører at Agdenes kommune som skattesvak kommune, vil få redusert inntektsutjevning inneværende år. Så langt har kommunen en vekst i skatteinntekter med 3,1 % i forhold til 2013, mens det i budsjettet er forutsatt en svak nedgang. Pr har kommunen mottatt 5,9 mill. kr. i inntektsutjevning noe som utgjør 55 % av budsjettert beløp. Avkastningen i pengemarkedet er fortsatt lav men inntektene ligger 1,5 mill foran årets budsjett. Side 13 av 23

14 Sak 47/14 Rammeområde Politisk styring. Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. 11 Ledergruppen Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. 12 Rådmannens stab Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. Rammeområde Grunnskole Noe merforbruk på fast lønn lærere på grunn av endringer i gjesteelever. Beløpet (kr inkludert sosiale utgifter) dekkes ved tilsvarende økning av refusjon for gjesteelever. For øvrig følger regnskapet forutsetningene i budsjettet. 22 Barnehage Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. 23 Kultur, idrett og ungdomsarbeid Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. 24 Sykehjemmet Merutgifter til bruk av ekstrahjelp og overtid i tilknytning til krevende pasienter og noe mer belegg enn budsjettert. I tillegg er det merutgifter til korttidsfravær, medisinske forbruksvarer og betaling for utskrivningsklare pasienter. Samlet er merforbruket på kr mens merinntekter er kr Økonomisk er status bedre enn tidligere år. Situasjonen er under kontroll da merforbruk dekkes ved kompensasjon for sykepenger i arbeidsgiverperioden samt lønnsoppgjør. 25 Åpen omsorg Hjemmetjenester Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. Tjenesten for funksjonshemma har store avvik i forhold til vedtatt budsjett. Vikarutgifter med fradrag av syke- og fødselspenger ligger kr over budsjett. Overtid og ekstrahjelp har et merforbruk på til sammen kr Leie av vikarer for å dekke opp korttidsfravær utgjør kr Side 14 av 23

15 Sak 47/14 Det har i første halvår vært en meget krevende situasjon for tjenesten fordi det har vært vanskelig å få besatt tilstrekkelig antall stillinger. Dette har medført mye leie av ekstrahjelp og bruk av overtid for å sikre forsvarlig bemanning. Stort arbeidspress har igjen ført til økt korttidsfravær som gir økte utgifter. Det har vært arbeidet hardt for å bedre situasjonen, og det har nå lyktes å få besatt alle stillinger. Fravær og bruk av ekstraressurser er betydelig redusert og det er kontroll på hverdagen. Av det samlede merforbruket på 1,7 mill. kr. vil ca 1 mill. bli dekt ved overføring fra lønnsreserven til sykepenger og merutgifter som følge av lønnsoppgjøret. Rådmannen vil finne dekning for resterende ved senere budsjettjustering. 26 Barnevern og sosiale tjenester Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. 27 Helsetjenester Helsestasjon/jordmortjeneste Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. Legetjenesten - Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. Fysio- og ergoterapi Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. Psykisk helsevern merutgift på grunnet midlertidig avtale om Brukerstyrt Personlig assistent. Det skal gjøres funksjonsvurdering for avklaring om videre tiltak. Budsjettjustering tas når dette er klart. Rammeområde Næring og drift Merinntekt på gebyr for funksjonene byggesak, kart og oppmåling. 31 Brannvern Merforbruk kr , hovedsakelig på lønn, på grunn av forsterket beredskap i forbindelse med snøfattig vinter som resulterte i stor brannfare. 32 Bygg og eiendom Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. 33 Vannforsyning, avløp og renovasjon Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. Side 15 av 23

16 Sak 47/14 34 Samferdsel Mindreutgifter snøbrøyting på grunn av en snøfattig vinter. Havari/reparasjon hurtigbåtkai med kr I tillegg påløp utgifter til midlertidig kai. Samlet sett innebærer midlertidig kai en utgift på kr. Havariet er i ettertid finansiert med regnskapsoverskuddet. Utgiftsdekning midlertidig kai vurderes i sammenheng med finansieringen av ny kai. Rammeområde 4. Skatteinntektene har økt med 4 % i forhold til samme tid i fjor, mens det i budsjettet ikke er lagt inn økning. For øvrig er status for rammeområdet i samsvar med budsjett. Vurdering: Samlet sett er utvikling stort sett i overensstemmelse med forutsetningene i budsjettet. Det er imidlertid spesiell grunn til å følge opp Tjenesten for funksjonshemma og Brukerstyrt personlig assistent tett i tiden framover. Investeringsregnskapet. De 2 store investeringsprosjektene sentralidrettsanlegg med kunstgress og høydebasseng på vannverkene er ferdigstilt, og begge holder seg godt innenfor vedtatt budsjettramme. Øvrige investeringsprosjekter utvikler seg i samsvar med vedtatt budsjett. Vurdering: Selv om det er til dels store overskridelser, mener rådmannen at det fortsatt er god kontroll på den økonomiske situasjonen. Side 16 av 23

17 Sak 48/14 KOMMUNEREFORMEN - OPPSTART I AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 14/322 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/14 Kommunestyret Innstilling: 1. Agdenes kommune deltar i arbeidet med kommunereformen i tråd med Prosjektplan for gjennomføring av kommunereformen i Sør-Trøndelag Som styringsgruppe oppnevnes formannskapet utvidet med representasjon fra alle partier i kommunestyret representanter fra de tillitsvalgte inviteres til å inngå i styringsgruppen. 4. Rådmannen oppnevnes som prosjektleder, - nødvendige administrative ressurser omdisponeres i gjennomføringen av kommunereformarbeidet. 5. Kommunereformen settes opp som eget tema på hvert møte i formannskap og kommunestyre framover. Vedlegg: 1. Delrapport fra Ekspertutvalget - Kriterier for god kommunestruktur (dat. mars 2014). 2. Kommunereformen Gjennomføringen av reformen og lokale prosesser, e-post dat fra Fylkesmannen med vedlegg: Prosjektplan for gjennomføring av kommunereformen i Sør-Trøndelag Presentasjon Oppstartskonferanse for kommunereformen 26. august 2014 Rammene for gjennomføring av reformen i fylket og for lokale prosesser 4. Brev dat fra Fylkesmannen; Kommunereformen opplegg for arbeidet i Sør-Trøndelag Saksopplysninger: Bakgrunn for saken Regjeringen presenterte kommunereformen 14. mai 2014 i kommuneproposisjonen Kommunal- og forvaltningskomiteen la videre den 12. juni fram sin innstilling (Innst. 300 S ( )) om kommuneproposisjonen Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av kommunereform i perioden Fylkesmannen har fått i oppdrag å være tilrettelegger og koordinator for prosessene, og Kommunenes Sentralforbund (KS) er forutsatt trukket inn og gitt en viktig rolle i gjennomføringen av prosessen. Side 17 av 23

18 Sak 48/14 Mål med reformen Et bredt flertall på Stortinget har sluttet seg til at det er behov for at det skjer endringer i kommunestrukturen. Reformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen til større og mer robuste kommuner. Følgende overordnete mål er fastsatt for reformen: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati Overordnede rammer Fra et nasjonalt perspektiv består kommunereformen av fire deler: a) Oppgaver: Det ses på mulighetene for desentralisering av oppgaver fra fylkeskommunen, fra regional statsforvaltning og interkommunale oppgaver. b) Struktur: Det er både kommune- og fylkesinndelingen som er til diskusjon, men også inndelingen av statsforvaltningen. c) Styring: Det ses både på modeller / regelverk for intern organisering / styring av kommuner, det ses på lovregulering av oppgaver til fylkeskommuner / staten / hovedstaden, det ses på prinsippene for statlig styring av kommunene og det ses på rammene for styring av kommunal forvaltning (kommunelov, særlover). d) Finansiering: Det blir sett på finansiering av kommunene, inntektssystemet skal gjennomgås i 2017 og det er lagt inn flere virkemidler for omstilling / kompensasjon i selve reformgjennomføringen. De overordnede rammer vil til sammen danne rammene for prosjektet i Sør-Trøndelag. I tillegg har Fylkesmannen formidlet at følgende forhold er viktige for prosessene i fylket: - Krav til tidsplan er fastlagt i Stortingets vedtak. - Økonomiske virkemidler er fastlagt fra Regjeringen. - Fylkesmannen og KS skal samarbeide om opplegget for regionale prosesser. - Regionalt må Fylkesmannen og KS sette inn nødvendige ressurser i form av økonomi og personressurser. - Det skal leggs til rette for prosesser på tvers av fylkesgrenser der det er ønske om det. - Det er ikke ønskelig å gjennomføre tradisjonelle sammenslåingsutredninger. Regjeringen vil tilrettelegge standardiserte faktaoppsett som kommunene kan bruke, og vil ellers tilby også andre verktøy (prosessveileder, spørreskjema) til bruk for å oppnå gode prosesser. Fylkesmennene skal kunne vurdere å støtte utredning av særskilte problemstillinger i et fylke. Andre viktige prinsipper som ligger til grunn for kommunalreformen: - Videreutvikling av generalistkommunesystem med like grunnoppgaver til alle kommuner. Dersom resultatet av lokale strukturprosesser blir en svært heterogen kommunestruktur med kommuner av svært varierende størrelse, er det sagt at spørsmålet om pålagt interkommunalt samarbeid og oppgavedifferensiering hvor de største kommunene kan få nye oppgaver blir aktualisert. - Det er ønskelig med sterkere og mer geografisk funksjonelle generalistkommuner både i distriktet og rundt storbyene. - Lange avstander og ønske om nærhet kan sikres gjennom lokalstyrer, kommunedelsorganisering, lokale servicekontor og andre interne organisasjonsløsninger. - For å finne gode løsninger må det bl.a. tas hensyn til spredt bosettingsmønster, Side 18 av 23

19 Sak 48/14 reiseavstander og etablerte identitetsområder. Kunnskapsgrunnlag og kriterier Det er ikke mulig å utrede seg fram til et «rett» svar på kommunereformen. Det er imidlertid nødvendig å ha et kunnskapsgrunnlag både for å se utfordringsbildet/behovet for reform, kunne vurdere ulike alternativer for sammenslåing og se konsekvenser/muligheter av dette. Et sentralt utgangspunkt for hva man trenger kunnskaper om og hvordan situasjonen i dag og framover konkret skal vurderes i ulike kommuner, er Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur. En av Ekspertutvalgets konklusjoner er at allerede innenfor dagens oppgaver er kommunestrukturen uhensiktsmessig. Kriteriene er viktige for å kunne analysere/vurdere krav til robusthet i befolkningsgrunnlag, kompetanse og kapasitet, og hva som skal til for at en kommune ivaretar sine roller/oppgaveløsning (kommunens fire roller som demokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver). Ekspertutvalget har anbefalt ti kriterier rettet mot kommunen og to kriterier rettet mot staten. Kriterier for kommunene: 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet Kriterier for staten: 1. Bred oppgaveportefølje 2. Statlig rammestyring Side 19 av 23

20 Sak 48/14 Tidsplan Statsråd Sanner sier i sitt invitasjonsbrev til kommunene at alle kommuner med Stortingsvedtaket har fått et utredningsansvar som må følges opp. Fylkesmennene har fått et særskilt oppfølgings- og samordningsansvar i sine fylker. KS er invitert inn i prosessen. Tidsplanen legger opp til to spor; Ett der kommuner allerede nå har kommet langt i sine drøftinger. Vedtak om sammenslåing kan her skje høsten 2015/ våren Selve sammenslåingen kan da skje våren Det andre sporet (det mest realistiske); Vedtak i kommunestyrene om sammenslåing våren 2016, proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017, valg av kommunestyre i ny kommune høsten 2019 og sammenslåing fra 1. januar Fra februar 2015 legger Fylkesmannens faser opp til avgrensede konsekvensanalyser og utredninger for de kommuner som har tatt et retningsvalg i februar En hake ved prosessen, er at det enda ikke foreligger noen oversikt over hvilke oppgaver som kommer til kommunene. Reformen hviler på at større oppgaver vil bli gitt til større kommuner. Det er blant annet sagt at storbyene kan få Oslo-status. Nye oppgaver til kommunene legges fram som Stortingsmelding våren Dette kan føre til at enkelte kommuner velger og «ligge på været» å vente. Det er en kjensgjerning at ikke alle kommuner ønsker reformen velkommen. Det såkalte «Ekspertutvalget» som har gjort en del utredninger for Regjeringen, kommer med sin andre delrapport rundt 1. desember i år. Det er varslet at det der kommer forslag til oppgaver. Side 20 av 23

21 Sak 48/14 Disse milepælene danner rammene for prosessene i Sør-Trøndelag. Inndelt i faser blir prosessen slik: Faser i kommunestrukturprosessen Hovedinnhold 1. Oppstartfase fram til 1. september Avklaring av reformens innhold og verktøy. Oppdragsbrev fra Regjeringen - Etablering av prosjektorganisasjon i fylket, dialog med KS og nabofylker. - Oppstartskonferanse med ordførere og rådmenn med forankring av prosjektplan og milepæler. 2. Dialogfase fra september 2014 til februar Avklaringer av geografiske retningsvalg på bakgrunn av tilrettelagt kunnskapsgrunnlag og prosesser i enkeltkommuner og mellom kommuner 3. Utrednings- og utviklingsfase to spor - Gjennomføring av avgrensa konsekvensanalyser/utredninger (utfra nasjonale mål og kriterier). - Forberedelse av sammenslåing 4. Beslutningsfase i kommunene 2015/vår To spor; a) kommuner som vil vedta sammenslåing innen høsten 2015 og b) kommuner som vil fatte vedtak våren I Sør-Trøndelag er fase 1. Oppstartfase, gjennomført ved møte mellom Fylkesmann, Statsråd Sanner og kommunene representert ved ordførere, opposisjonsledere og rådmenn ( ). Kommunestruktur var også tema på Fylkesmannens dialogkonferanse den 9. og 10. september Fylkesmannen oppfordrer kommunene til dialog og samarbeid med nabokommunene i denne prosessen. De store/større kommunene er gitt en særskilt oppfordring om å ta et ansvar i disse prosessene. Den deltok ordfører og rådmann i møte initiert av Orkdal kommune. Formålet med dette møtet var fra Orkdals side å invitere de nærmeste naboene til en uformell drøfting om hva kommunereformen vil bety for kommunene. Meldal, Snillfjord, Agdenes, Skaun og Orkdal har samarbeid på mange områder i dag, og det er naturlig at drøftingene starter med disse kommunene slik at en kan informere hverandre om hvordan vi ser for oss prosessen videre. Organisering og roller Side 21 av 23

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN OPPSTART I AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/14 Kommunestyret 22.10.2014 Side 2

Detaljer

Skaun kommune. Arkivkode: 026 &10 Arkivsaksnr.: 14/2647 Saksbehandler: Knut Nygård

Skaun kommune. Arkivkode: 026 &10 Arkivsaksnr.: 14/2647 Saksbehandler: Knut Nygård Skaun kommune Arkivkode: 026 &10 Arkivsaksnr.: 14/2647 Saksbehandler: Knut Nygård Saksnummer Utvalg Møtedato 42/14 Formannskapet 02.10.2014 61/14 Kommunestyret 16.10.2014 / Råd for funksjonshemmede 25.09.2015

Detaljer

Folkemøte kommunereform

Folkemøte kommunereform Folkemøte kommunereform. 23.10.2014 Bakgrunn Kommunereformen ble behandlet i Stortinget 18. juni (Kommuneproposisjonen 2015, Innst. 300S 2013 2014) Bred politisk tilslutning (Statsrådens ord). Regjering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Rammene for gjennomføring av reformen i fylket og for lokale prosesser Oppstartskonferanse for kommunereformen 26. august 2014

Rammene for gjennomføring av reformen i fylket og for lokale prosesser Oppstartskonferanse for kommunereformen 26. august 2014 Rammene for gjennomføring av reformen i fylket og for lokale prosesser Oppstartskonferanse for kommunereformen 26. august 2014 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord Oppstartskonferansen 26.

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 17.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap 23.09.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. Brev av 27.08.2014 fra

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

Kommunereformen.på tvers av fylkesgrensen mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

Kommunereformen.på tvers av fylkesgrensen mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kommunereformen.på tvers av fylkesgrensen mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Fellesmøte Orkdalsregionen-ORKide Rindal 17. oktober 2014 Helge

Detaljer

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen?

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Innledning for Trondheimsregionen 20.06.2014 Alf-Petter Tenfjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fram til i dag har diskusjonen vært:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.10.2014 Tid: 11:00-14:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: 1. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer

Kommunereformen har startet hvorfor og hvordan. Orientering for kommunestyret i Skaun kommune. Alf-Petter Tenfjord Direktør, Fylkesmannen

Kommunereformen har startet hvorfor og hvordan. Orientering for kommunestyret i Skaun kommune. Alf-Petter Tenfjord Direktør, Fylkesmannen Kommunereformen har startet hvorfor og hvordan Orientering for kommunestyret i Skaun kommune Alf-Petter Tenfjord Direktør, Fylkesmannen 11. september 2014 Hva har skjedd siden siste kommunereform? 1964:

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Kommunereformen i Finnmark

Kommunereformen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Kommunereformen i Finnmark Prosjektplan for perioden 2015 16 Godkjent i styringsgruppen 5. mars 2015. 15 Innhold Bakgrunn... 2 Målene med reformen:... 2 Overordnede rammer... 3

Detaljer

Dialog med Melhus kommune om kommunereformen

Dialog med Melhus kommune om kommunereformen Fylkesmannen i Sør Trøndelag Dialog med Melhus kommune om kommunereformen Styringsgruppemøte 11. november 2014 Folk og samfunn Barnehage og opplæring Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk,

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Praktiske utfordringer av prosessen rundt kommunereformen. Møte i rådmannskollegiet i Orkdalsregionen 5. September 2014

Praktiske utfordringer av prosessen rundt kommunereformen. Møte i rådmannskollegiet i Orkdalsregionen 5. September 2014 Praktiske utfordringer av prosessen rundt kommunereformen. Møte i rådmannskollegiet i Orkdalsregionen 5. September 2014 Stortinget har sagt «sett i gang» Dagens kommunegrenser utviskes av befolknings-

Detaljer

Kommunereform. Statssekretær Per-Willy Amundsen. Bodø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Statssekretær Per-Willy Amundsen. Bodø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Statssekretær Per-Willy Amundsen Bodø, 11.06.2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/14 14/445 KOMMUNEREFORMEN 38/14 14/1120 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 Arkivsak: 14/774-18 NY KOMMUNESTRUKTUR SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 034 &20 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/14 Kommunestyret 30.09.2014 NY KOMMUNESTRUKTUR - BAKGRUNN OG

Detaljer

Velkommen til tredje møtet i prosjektlederforum for kommunereformen. Hovde gård, Ørlandet, 8-9. januar 2015

Velkommen til tredje møtet i prosjektlederforum for kommunereformen. Hovde gård, Ørlandet, 8-9. januar 2015 Velkommen til tredje møtet i prosjektlederforum for kommunereformen Hovde gård, Ørlandet, 8-9. januar 2015 Program torsdag 8. januar 13.30-14.00 Kaffe/te og noe å bite i 14.00-14.15 Velkommen - kort om

Detaljer

Kommunereform. Erna, Stein Ove, Karen og Even. R5, 14. mai Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Erna, Stein Ove, Karen og Even. R5, 14. mai Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Erna, Stein Ove, Karen og Even R5, 14. mai 2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Oktober 2014 juni 2015 Innhold 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Overordnede rammer... 4 1.4 Tidsplan... 5 2 OMFANG OG AVGRENSNING... 6 3 ORGANISERING OG

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 05.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord administrasjonsutvalg Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per Ola Johansen KOMMUNEREFORMEN - STATUS OG AVGRENSING

Detaljer

Møteinnkalling ekstraordinært møte

Møteinnkalling ekstraordinært møte Ordfører og rådmannsmøte (ORM) Møteinnkalling ekstraordinært møte Utvalg: Regionrådet for Hamarregionen Ordfører og rådmannsmøte (ORM) Møtedato: 11. desember 2014 kl. 14.15-15.30 Møtested: Møterom Mjøsa,

Detaljer

Møteinnkalling. Vedlegg: «Kommunereformen - status og forventninger til sluttbehandling» v/ Fylkesmannen i Sør- Trøndelag

Møteinnkalling. Vedlegg: «Kommunereformen - status og forventninger til sluttbehandling» v/ Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Møteinnkalling Styringsgruppe for kommunereformen 22.04.2016 Kommunestyresalen, Melhus Rådhus 10:00-12:00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR LUND KOMMUNE Arkiv FE-140 Sak 13/674 Saksbehandler Rolv Lende Dato 28.01.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/15 Formannskapet 03.02.2015 014/15 Kommunestyret 12.03.2015 KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform

Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Statssekretær Paul Chaffey Fylkesmannen og KS, Sarpsborg 16. mai 2014 Finansieringen av velferd Å styrke konkurranseutsatte næringer og sikre trygge arbeidsplasser

Detaljer

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Side 1 av 7 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Steinar Gaustad, tlf. 72483005 Vår dato 29.01.2015 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2014/5585 15 Deres referanse «REF» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT»

Detaljer

Kommunereformen i Nordland. Fylkesmann Hill-Marta Solberg

Kommunereformen i Nordland. Fylkesmann Hill-Marta Solberg Kommunereformen i Nordland Fylkesmann Hill-Marta Solberg DEL 1 Kommunereformen Kommunereformen - mål Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 19.02.2015 Arkiv: :FE 112, FE 020 Arkivsaksnr.: 14/2263 Journalpostløpenr.: 15/5638 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Verran kommune 29. januar 2015 Seniorrådgivere Trude Mathisen og Sigrid Hynne Ca år 1900 I dag En øy 2 fylker 3 kommuner Nasjonal kommunereform

Detaljer

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop.

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. Side 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: KOMMUNESTYRET 13.11.2014 66/14 Arkivsaksnr.: 14/2478 Arkivnøkkel.: 034 &23 Saksbeh.: Else Marie Stuenæs KOMMUNEREFORMEN - OPPSTARTSSAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2015 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen»

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Trondheim, 09. mai 2016 Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Kommentarer og leseveiledning fra Fylkesmannen Gjennom brev til alle kommunene fra Fylkesmannen 1.

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kommunereformen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kommunereformen FYLKESMANNEN I ROGALAND Kommunereformen 1 Fra kommuneproposisjonen Mål for reformen Regjeringen har følgende mål for reformen: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/

Møtebok. Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/ Møtebok Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/1055-33 Kommunestruktur Innstilling: Organisering og gjennomføring av utredning knyttet til kommunereformen i Bardu kommune gjøres

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN. Tom Egerhei ass. fylkesmann. Fylkesmannen i Vest-Agder

KOMMUNEREFORMEN. Tom Egerhei ass. fylkesmann. Fylkesmannen i Vest-Agder KOMMUNEREFORMEN Tom Egerhei ass. fylkesmann Fylkesmannen i Vest-Agder Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 13.11.2014 kl. 17:00 STED: KOMMUNESTYRESSALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 034 &20 Arkivsaksnr.: 14/774-7 NY KOMMUNESTRUKTUR - BAKGRUNN OG VALGMULIGHETER FOR HEMNE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 034 &20 Arkivsaksnr.: 14/774-7 NY KOMMUNESTRUKTUR - BAKGRUNN OG VALGMULIGHETER FOR HEMNE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 034 &20 Arkivsaksnr.: 14/774-7 NY KOMMUNESTRUKTUR - BAKGRUNN OG VALGMULIGHETER FOR HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 14/774-2 Delrapport

Detaljer

Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen. Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015

Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen. Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015 Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015 25.03.2015 Program onsdag 25. mars 09.30-10.00 Kaffe/te og noe å bite i 10.00-10.15 Velkommen

Detaljer

VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER

VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER Sted: Thon hotel Prinsen, Kongens gt 30, Trondheim Program 09.15-09.30 Kaffe/te og noe å bite i Status i kommunene og for

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 29600/2014//5AKS 22.09.2014 KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE Vedlagt oversendes

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside)

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside) ANDØY KOMMUNE PROSESS KOMMUNEREFORMEN I ANDØY SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret PEKL Saksbehandler Arkivsaksnummer Kirsten Lehne Pedersen 14/1118 Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets

Detaljer

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/ Ås kommune Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/03151-12 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 28.01.2015 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innlegg for KS høstkonferanse 5. november 2015 Alf-Petter Tenfjord Reformen inn i en ny og avgjørende fase Stø kurs ingen endring i tidsplan - fristen er 1. juli 2016 Ikke

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: STATUS OM KOMMUNEREFORMARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: STATUS OM KOMMUNEREFORMARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/8469-22 Dato: 29.04.15 STATUS OM KOMMUNEREFORMARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL FORMANNSKAP/BYSTYRET:

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jakob Strand Kommunereformprosessen - framdriftsplan Aure kommune.

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jakob Strand Kommunereformprosessen - framdriftsplan Aure kommune. Aure kommune Servicekontoret Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal v7seniorrådgiver Alf Åge Berg Fylkeshuset 6412 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/575-16 Jakob Strand 18.12.2014

Detaljer

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Kommunereformen Fylkesmannens rolle og oppdrag Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus Fra kommunal- og moderniseringsdepartementet Fra kommunal-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning FMs dialogkonferanse 29. august 2016 Brit Skjelbred og Alf-Petter Tenfjord Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift

Detaljer

Kommunereform. Kirkenes 10. juni Statssekretær Jardar Jensen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Kirkenes 10. juni Statssekretær Jardar Jensen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Kirkenes 10. juni 2014 Statssekretær Jardar Jensen Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

Kommunereform. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Dagens situasjon 428 generalistkommuner Norske kommuner har ansvar for langt flere oppgaver enn mellomog søreuropeiske kommuner Over halvparten av kommunene har under 5000 innbyggere 2 1969-2014:

Detaljer

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Nasjonale målsettinger med reformen Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568

Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568 Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568 Dato: 12.06.2015 Saksbehandler: Snorre Glørstad SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune Kommunereformen - status pr 01.07.2015 Vedlegg: 1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/ Kommunereformen - Leka som egen kommune - retningsvalg

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/ Kommunereformen - Leka som egen kommune - retningsvalg Leka kommune Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/162-50 Saksbehandler: Bjørn Arne Laugen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/16 22.06.2016 Kommunereformen - Leka som egen kommune

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 27.11.2014 Arkiv: :FE Arkivsaksnr.: 14/2263 Journalpostløpenr.: 14/30702 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen:

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen: Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-36 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 9/15 13.01.2015 Kommunestyret 4/15 19.01.2015 Status - Kommunereformen

Detaljer

Grendemøter Nasjonal kommunereform

Grendemøter Nasjonal kommunereform Grendemøter Nasjonal kommunereform Nasjonal kommunestrukturreform Alle kommuner skal delta i en prosess for gjennomgang av kommunestrukturen i Norge, jf. kommuneproposisjon 2015 Regjeringen mål: Gode og

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 12.01.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord administrasjonsutvalg Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per Ola Johansen Vedlegg: 1. Intensjonsavtale - Felles

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune FORELØPIG UTKAST PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune 1. OPPDRAGET I arbeidet med reformen har den enkelte kommunene fått ansvar for å utrede egen kommune for eventuell vurdering av sammenslåing med

Detaljer

Kommunereforma prosess og innhald

Kommunereforma prosess og innhald Kommunereforma prosess og innhald Møte med HAFS-kommunane 01.09.2014 Fylkesmannen Kåre Træen Verktøy og rettleiing i prosessen KMD: Rettleiar om prosess planlegge og gjennomføre Standardiserte faktaoppsett,

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Felles formannskapsmøte Lardal Larvik 28.08.14 Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform,

Detaljer

Politisk tilslutning til at Kommunesektorens organisasjon (KS) medvirker i lokale og regionale prosesser i en fremtidig kommunereform

Politisk tilslutning til at Kommunesektorens organisasjon (KS) medvirker i lokale og regionale prosesser i en fremtidig kommunereform Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 06.08.2014 Arkiv: :FE 112 Arkivsaksnr.: 14/1051 Journalpostløpenr.: 14/21689 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre 27.06.2016 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Hauge, Frank Steinar Kommunereform i Åsnes Dokumentliste: Arkiv: K1-030 Arkivsaknr: 14/940

Detaljer

MØTEINNKALLING. Etter møtet inviteres det til omvisning og kaffe i Lensvik barnehage. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Etter møtet inviteres det til omvisning og kaffe i Lensvik barnehage. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS.

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret Oppgaver for administrasjonen

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4838/14 KOMMUNEREFORMEN. Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Kommunestyret PS 64/14

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4838/14 KOMMUNEREFORMEN. Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Kommunestyret PS 64/14 Samlet saksfremstilling Arkivsak 4838/14 KOMMUNEREFORMEN Saksansvarlig Roy Johan Jevard Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Kommunestyret 14.10.2014 PS 64/14 Innstilling Kommunestyret oppretter polisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Videre arbeid med kommunereformen Ørland og Bjugn kommuner felles kommunestyresamling 2 og 3. mars 1. Bakgrunn Bjugn og Ørland kommuner har deltatt i kommunereformen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortinget sitt oppdrag til kommunane Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortingets vedtattemål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2.

Detaljer

Orientering v/rådmann Knut Haugestad

Orientering v/rådmann Knut Haugestad Status for arbeidet med kommunereformen i Eidsvoll pr 3.6.2015. Orientering v/rådmann Knut Haugestad Bakgrunn for nasjonal reform Historikk og utfordringer Regjeringens mål Nasjonal prosess - fremdrift

Detaljer

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner Vi trenger robuste kommuner tilpasset morgendagens utfordringer. Innbyggerne i hele landet skal ha gode barnehager, skoler og helsetjenester også i fremtiden. Kommunereform Stavanger-regionen næringsforening

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN

MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN TID: 27.04.2015 kl. etter formannskapets slutt STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Roan kommune v/ordfører Eian Deres ref. Vår ref. Dato 34421/2016/026/8SBA 27.09.2016 Intensjonsavtale vedrørende mulig sammenslåing av Bjugn, Åfjord og Roan kommuner Saksprotokoll

Detaljer