En utfyllende beskrivelse av forvaltningen er gitt i vedlagte årsrapport for 2010.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En utfyllende beskrivelse av forvaltningen er gitt i vedlagte årsrapport for 2010."

Transkript

1

2 ( UNIVERSITETET I OSLO ~ UNIVERSITETSDIREKT0REN biovitenskap (UMB). Alle fond / legater har egne styrer, men for alle fond / legater der Universitetsstyret oppnevner alle medlemmene2 166 i tallet er styrene identiske (og lik styret i UNIFOR). En rekke av de større UiO stiftelsene har egne styrer forskjellig fra styret i UNIFOR (Anders Jahres fond til vitenskapens fremme, Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning, Det juridiske fakultets lovsamlingsfond m. fl.). Det samme gjelder Nansenfondene, HL-senteret og alle stiftelser knyttet til NTNU og UMB. Kapitalen tilhørende de to statlige fondene, Tøyenfondet og Observatoriefondet, forvaltes sammen med fonds- og legatkapitalen. Forvaltningskapitalen har økt fra 275 mill NOK i 2002 til mill NOK ved utgangen av 20. økningen skyldes dels at stiftelser som tidligere ble forvaltet i separate porteføljer nå er lagt til fellesforvaltningen, men også gode markeds- og forvaltningsresultater, særlig i periodene og Det ble i 20 samlet delt ut 34,5 mill NOK fra stiftelsene. Fra Tøyenfondet og Observatoriefondet ble det tatt ut til sammen 32,5 mill kr. Samlet forvaltningsresultat for 20 var på 147 mill NOK, og korrigert for utdelinger og uttak av midler økte forvakningskapitalen med 80 mill NOK. De største utdelingene kom fra Anders Jahres fond til vitenskapens fremme (6,4 mill NOK), Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning (5,2 mill NOK), Nansenfondene (2,3 mill NOK) og Lovsamlingsfondet (1 mill NOK). UNIFOR kontrollerer at alle alle investeringer følger de etiske retningslinjene som gjelder for Statens Pensjonsfond Utland. Dette gjøres ved at hver enkelt forvalter av de fond som inngår i UNIFOR Aksje, UNIFOR Rente og UNIFOR Alternative investeringer hvert år må avgi erklæring om dette. En utfyllende beskrivelse av forvaltningen er gitt i vedlagte årsrapport for 20. FoRsLAG TIL VEDTAK. [1] Universitetsstyret tar årsberetning og regnskap for UNIFOR for 20 med tilhørende revisjonsberetning til orientering [2] Universitetsstyret tar redegjørelsen om forvaltningen av fond og legater i 20 til etterretning.. ga, Universitetsdirel~tør,,~t g~ Marianne jesvik Mancini økonomidirektør Vedlegg: - Årsberetning og årsregnskap for UNIFOR for 20 med tilhørende revisjonsberetning. - UNIFOR Årsrapport 20 Disse stiftelsene hadde en samlet kapital på ca mill NOK og ble overført i desember Oppnevningen gjøres av rektor på vegne av Universitetsstyret. Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo

3

4 Resultatregnskap Årsregnskap 20 UNIFOR, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater DRIFTSINNTEKTER Note Forvaltningshonorar Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader 1, Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSIELLE POSTER Finansinntekter Finanskostnader Sum finansielle poster ÅRSRESULTAT 0 0 UNIFOR, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater Side 2

5 Årsregnskap 20 UNIFOR, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater Balanse EIENDELER Note Anleggsmidler Transportmidler, inventar og utstyr Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l Sum bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Bunden egenkapital Grunnkapital Sum bunden egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter, feriepenger og lignende Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD UNIFOR, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater Side 3

6

7 Noter til regnskapet for 2009 UNIFOR, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, stiftelsesloven og god regnskapsskikk. Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom det er lavere enn balanseført verdi, og verdifallet forventet å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig Eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Gjeld som forfaller innen et år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Note 1. Personalkostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Styrehonorar Andre kostnader Sum personalkostnader Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Note 2. Ytelser til ledende ansatte Stiftelsen har utbetalt til sammen kroner til selskapets adm. direktør, i tillegg er det innberettet kroner vedrørende innberetningspliktige naturalytelser for perioden fra 1. januar til 31. desember. Stiftelsen har i tillegg betalt kroner som bedriftens andel av pensjonskostnader for adm. direktør i 20. Samlet utbetalt godtgjørelse til styremedlemmer i 20 utgjør NOK Kostnadsført revisjonshonorar i 20 utgjør NOK

8 Noter til regnskapet for 2009 UNIFOR, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo Note 3. Transportmidler, inventar og utstyr Edb og utstyr Inventar Totalt Kostpris Nyanskaffelser Avhendelse/salg 0 0 Kostpris Avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Inventar avskrives over 5 år og utstyr avskrives over 3 år. Note 4. Bundne midler Bundne bankinnskudd i forbindelse med skattetrekkskonto utgjør NOK , i tillegg er det betalt depositum på husleie som utgjør NOK Note 5. Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av NOK som er avregning av for mye belastet honorar med NOK og NOK i avsatt styrehonorar.

9 . ÅRSRAPPORT

10 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering Formål med forvaltningen Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning Utdelingsregler... 5 Målsetninger... 5 Risiko... 5 Rebalansering Forvaltningsmodell Etiske retningslinjer Fordeling på investeringsklassene Forvaltningsresultater Avkastning og bidragsanalyse Risikoeksponering Markedsrisiko Renterisiko Kredittrisiko Likviditetsrisiko Håndtering av valutarisiko Kapitalutvikling, utdelinger og største legater Forklaring på UNIFORs referanseindeks

11 Årsrapport for UNIFOR 1. Oppsummering 20 ble et godt børsår for Oslo Børs med en oppgang på 18,3 % mens verdensindeksen målt ved MSCI World i norske kroner steg med 12,5 %. For UNIFORs modellportefølje ble avkastningen på samlet på 13,2 % i 20 hvor UNIFOR Aksje steg med 19,8 % og UNIFOR Rente med 4,84 %. Forvaltningskapital utgjorde NOK 1,322 milliarder ved utgangen av 20. Året som helhet har vært preget av store svingninger i aksjemarkedet med både ned-, opp- og nye nedturer i første halvår, hvor aksjeportefølje ga negativ avkastning, mens annet halvår var sterkt og ga en avkastning på ca 20 %. Oppgangen kom mye takket være økonomiske stimulanspakker, bedret arbeidsmarket i USA og en fornyet tro på at verden heller ikke denne gangen skal gå under. Samtidig har EU vært på banen sammen med IMF og satt opp et krisefond som både Hellas og Irland har fått nyte godt av. Men gjeninnhenting av økonomisk vekst i den vestlige verden kan ta lang tid. Erfaringsmessig tar det opptil år før ettervirkningene av en finanskrise er ryddet opp i. Og arbeidsmarkedet i verdens største økonomi, USA, har en lang vei å gå før det er tilbake på nivåer før finanskrisen inntraff. Store deler av arbeidsstyrken som mistet arbeidet under finanskrisen var ansatt i bygg- og anleggsbransjen, og det stilles spørsmålstegn ved muligheten for disse å få seg nytt arbeid utenfor sektoren. Europa har også sine utfordringer på arbeidsmarkedet med for eksempel en arbeidsløshet blant unge i Spania på over 40 %, og euroen som er under hardt press. På den andre siden har vi en verden med stor optimisme og vekst. BRIC-landene (Brasil, Russland, India og Kina) viste i 20 sin styrke ved høy vekst, men også tiltagende inflasjonsproblemer. Sentralbanken i Kina foretok flere grep i løpet av 20 for å holde veksten og inflasjonen under kontroll. Kina med flere var ikke særlig glade for USAs andre runde med kvantitative lettelser (den såkalte QE2), som skulle bidra til å svekke dollaren for å få fart på eksporten, og vi så en tilløp til en valutakrig. Allikevel er det så mange som har en interesse i at dollaren fortsatt skal være en verdensledende valuta, at det ikke synes å foreligge noen umiddelbar fare for en dollarkollaps. Forskjellene mellom den vestlige verden og den fremvoksende delen, hovedsakelig Kina, er i ferd med å lukkes sa professor Niall Ferguson på Skagenkonferansen i januar Det vi er vitne til i Kina er den raskeste og sterkeste av alle industrialiserte revolusjoner noen gang, fortalte Ferguson, og forsatte med at Det er utrolig vanskelig å forestille seg at vestens dominans, som vi så ofte tar for gitt, har kommet til en slutt. Den finansielle krisen vi har vært igjennom har bare akselerert trenden. Investeringsstrategien har ligget fast i 20, som den også gjorde i 2009, og det ble gjennomført en rebalansering av porteføljen i 4. kvartal. Styret har videreført beslutningen om å avvente videre investeringer i eiendom og private equity som følge av erfaringene fra 2008 med lav likviditet, høy korrelasjon med børsnoterte aksjer og hensynet til å ha kun likvide plasseringer i verdipapirfondene UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente. Verdipapirfondene UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente, som er etablert i samarbeid med Danske Capital, har hatt sitt første fulle driftsår og har fungert etter hensikten. Det har i løpet av 20 kommet til stiftelser fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (tidligere Universitetet i Ås) og to private stiftelser, mens enkelte stiftelser med kapital under NOK har blitt avviklet iht. stiftelsesloven. UNIFOR vil videreføre arbeidet med å tilby andre stiftelser, foreninger, og organisasjoner i Norge en fornuftig og rimelig forvaltning gjennom UNIFORfondene. 2. Formål med forvaltningen UNIFORs formål er å koordinere, forvalte og administrere stiftelser, fond og legater med ideelle formål, som ikke er skattepliktige og ikke har til formål å drive næringsvirksomhet selv. Midlene forvaltes i all hovedsak i to verdipapirfond hvor hver enkelt stiftelse har sin andel. UNIFOR forvalter i overkant av 220 større og mindre stiftelser og fond. 3

12 UNIFORs målsetning er å forvalte stiftelsenes midler på en best mulig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsenes formål. Porteføljen bygges opp på en slik måte at investeringene er vel diversifiserte og har lang tidshorisont. Stabile årlige utdelinger av midler er vesentlig for de fleste stiftelsene. Investeringer foretas i samsvar med Forvaltningsreglement av statlige fond der forvaltningen er lagt til UiO, fastsatt av styret ved Universitetet i Oslo. I UNIFOR-fondene forvaltes de fleste stiftelsene tilknyttet Universitetet i Oslo. I tillegg forvaltes andre stiftelser med tilknytning Norges Teknisk Natur-Vitenskapelige Universitet, Nansenfondene og de dermed forbundne fond og Holocaust-senteret. I desember 20 kom det til stiftelser fra Universitetet for Miljø- og biovitenskap og to private stiftelser. Felles for de fleste stiftelser er at de er opprettet på grunnlag av midler stilt til rådighet gjennom private donasjoner med det mål å bidra til langsiktig finansiering av forskning og høyere utdanning, yte priser og stipendier. UNIFOR - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo, ble etablert høsten Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning. Investeringsstrategien ble vedtatt av UNIFORs styre i mai 2008, og sist oppdatert i november 20. Investeringsstrategien er en langsiktig beslutning. Strategisk aktivaallokering eller fordeling mellom de ulike investeringsklassene står for rundt 90 % av avkastningsvariasjonen ift referanseindeksen over tid. Strategien bør ikke endres hvis ikke forventet avkastning, vurdering av risiko, risikobærende evne og vilje eller forpliktelsene og krav til avkastning endrer seg. Forvaltningen skal være langsiktig, hovedsakelig verdiorientert og aktivt forvaltet. Det skal søkes å oppnå høyest mulig avkastning på lang sikt innenfor definerte kvantitative og kvalitative rammer. Det skal legges vekt på kvalitet, sikkerhet, og risikospredning. Det ble fra høsten 2003 gitt anledning til å investere i alternative investeringsklasser som private equity og eiendom, i tillegg til aksjer og rentepapirer. Men som følge av meget lav likviditet og høy korrelasjon med børsnoterte aksjer i forbindelse med finanskrisen i 2008, ble investeringsstrategien justert iht. styrevedtak av 22. oktober 2009 hvor det ble vedtatt å utsette ytterligere investeringer i eiendom eller private equity inntil videre. Etableringen av verdipapirfondene UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente aktualiserte behovet for å ha likvide investeringer i fondene, samt at korrelasjonen med børsnoterte aksjer viste seg høyere enn forutsatt. Investeringer allerede plassert i eiendom og private equity vil bli holdt til forfall, og er fordelt på stiftelser som var investert ved etableringen av UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente i desember Forvaltningen skal følge Statens Pensjonsfond Utlands etiske retningslinjer (se pkt. 3 Etiske retningslinjer). Fordelingen mellom de forskjellige investeringsklassene skal etter justert investeringsstrategi ligge innenfor følgende rammer: Investeringsklasse Strategisk Maksimum Minimum Obligasjonsfond 50 % 65 % 25 % Norge 75 % 90 % 60 % Utland 25 % 40 % % Aksjefond 50 % 55 % 25 % Norge 50 % 65 % 35 % Utland 50 % 65 % 35 % 4

13 Eiendom 0 % % 0 % Private Equity 0 % % 0 % Fig. 1 Rammer for fordeling mellom investeringsklassene. Utdelingsregler Stiftelsene hadde til oktober 20 et langsiktig mål om å utbetale inntil 4 % av kapitalen målt som et gjennomsnitt av kapitalen de siste ti årene, for å sikre stabile og forutsigbare utdelinger iht. til UNIFORs utdelingsregler. Som følge av lavere vekstforventninger i verdensøkonomien og forventet lave rentenivåer fremover, ble utdelingsprosenten redusert til 3 % i november Målsetninger UNIFOR har følgende målsetninger for forvaltningen: Opprettholde realverdi av langsiktig investert kapital basert på en langsiktig inflasjonsforventning på 2,5 % Utdelinger til vedtektsfestede formål basert på 3 % av stiftelsens gjennomsnittlige forvaltningskapital siste år Mulighet for å øke fri egenkapital over tid Dekking av UNIFORs kostnader (erfaringsmessig ca 0,5 % pr år) Samlet gir disse en målsetning om 6 % gjennomsnittlig avkastning over tid. Risiko UNIFOR påtar seg finansiell risiko ved plasseringer av midler, og den totale finansielle risiko vil bestå av ulike elementer som markedsrisiko, renterisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og valutarisiko. Forventet standard avvik iht. investeringsstrategien for modellporteføljen er % pr. år. Rebalansering Faktisk porteføljesammensetning vil endres ettersom de ulike markedene utvikler seg ulikt. Rebalansering skal gjøres for at sammensetningen av aktiva skal føres tilbake til utgangspunktet (strategisk fordeling) for å beholde risikonivået fastlagt som grunnlag for forvaltningen og i forvaltermandatene gitt av stiftelsene. Rebalanseringen skal umiddelbart gjøres dersom aktivaallokeringen går utover maksimums- og minimumsrammene fastlagt i forvaltermandatene, mens det skal rebalanseres i løpet av 4. kvartal dersom det er vesentlige avvik ved utgangen av 3. kvartal. Erfaringsmessig vil rebalansering kunne ha en gunstig effekt avkastningsmessig for porteføljen. Som følge av den sterke oppgangen på Oslo Børs i desember 20 ble det gjennomført en rebalansering helt mot slutten av året. 4. Forvaltningsmodell. UNIFOR har i samarbeid med Danske Capital etablert verdipapirfondene UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente som to fond-i-fond, og har lagt henholdsvis aksjefonds- og obligasjonsfondsplasseringene i de to fondene. Kredittilsynet godkjente vedtektene for fondene i august 2009, og fondene var operative 7. desember Det er Danske Capital som drifter og har den aktive forvaltningen for fondene på vegne av stiftelsene som Unifor representerer. Styrets beslutning om å avvente videre plasseringer i de alternative investeringsklassene eiendom og private equity som følge av erfaringene fra 2008, medfører at gjeldende plasseringer innenfor eiendom og private equity er besluttet å holdes utenom fondene. Ved årsskiftet utgjorde dette 7 % av porteføljen. 5

14 Stiftelsene som har plassert kapital i UNIFOR-fondene har, i tråd med Stiftelseslovens 30 som fastslår at forvaltningen hører inn under styret, inngått aktiv forvaltningsavtale med Danske Capital og inngått avtale med UNIFOR om forvaltningstjenester. UNIFOR utgir referanseindeksene til UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente for å angi hvilke underfond det kan plasseres i. Tabellen nedenfor viser hvilke forvaltningsmiljøer innenfor de forskjellige investeringsklassene som er representert i modellporteføljen ved utgangen av 20. Forvaltere\invester -ingsklasse Danske Capital DnB NOR Kapitalforvaltning KLP PIMCO Nordea Carnegie Kapitalforvaltning Pareto Forvaltning Skagen As Delphi Nordea Inv. Mgmt Storebrand Kapitalforvaltning Storebrand Eiendom Thames River Ltd. Obligasjon er Norske Norske Globale Globale Globale Aksjer Norske/ globale Norske Globale Globale Private Equity Globale Globale Eiendom Norske Globale Fig. 2 Oversikt over forvaltere og plasseringsmandater. Ved utvelgelsen av forvaltere/fond har det vært lagt vekt på: Forvalters konsistens i avkastning forvalters evne til gjennomgående å gjøre det bedre enn referanseindeksen, både i negative og positive markeder Forvalters evne til å skape et godt forhold mellom avkastning og risiko både mot markedets avkastning og konkurrerende forvaltere Forvalters kostnadsstruktur både i forhold til alternative leverandører, men også i forhold til den rimeligste forvaltningsløsning (indeksforvaltning) Forvalters kvalitative egenskaper høy integritet, troverdig og konsistent investeringsstil foruten solid organisasjon Kontinuitet i forvaltningsmiljøet/ organisasjonen Det har i løpet av 20 blitt gjort følgende endringer i referanseindeksen til UNIFOR-fondene: Salg av andelene i Storebrand Global Obligasjon og kjøp av andeler i KLP Global Obligasjon I og PIMCO Global Bond Fund Kjøp av andeler i Nordea Global High Yield Salg av andeler i Carnegie World Wide Etisk og kjøp av andeler i Delphi Verden Hedgefond-plasseringen hos Morgan Stanley, som ble vedtatt avviklet i løpet av første kvartal 2008, stod fortsatt igjen med NOK 1,5 millioner ved utgangen av 20, ned fra NOK 2,3 millioner ved utgangen av Finanskrisen har medført forsinket utbetaling av restbeløpet fra underfondene, og det er usikkert når fullstendig utbetalingene vil skje. Avtalen med Grieg Investor om strategisk rådgivning, forvalterutvelgelse, rapportering og oppgjør som ble inngått i 2007, ble sagt opp i 20 som følge av samarbeidet med Danske 6

15 Capital. UNIFORs investeringsstrategi ligger fast og kjøp av tjeneste ved forvalterutvelgelse har blitt gjort på case-til case basis. Rapportering og oppgjør blir levert av Danske Capital. 5. Etiske retningslinjer. Styret i UNIFOR vedtok i november 2003 å følge de etiske retningslinjene til Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Retningslinjene ble 1. mars 20 erstattet av nye retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens Pensjonsfond Utlands investeringsunivers. Retningslinjene omfatter investeringene i SPUs aksje- og obligasjonsportefølje, samt instrumenter i eiendomsporteføljen utstedt av selskaper som er tatt opp til notering på regulert markedsplass. Det skal ikke investeres i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer: a) produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper b) produserer tobakk c) selger våpen eller militært materiell til stater nevnt i punkt 3.2 i retningslinjene for forvaltningen av SPU. Videre kan selskaper fra SPUs investeringsunivers utelukkes der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for: a) grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid b) alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner c) alvorlig miljøskade d) grov korrupsjon e) andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer Som et ledd i den årlige internkontrollen ble gjeldende forvaltere i desember 20 bedt om å bekrefte at forvaltningen følger de etiske retningslinjene. Alle forvaltere bortsett fra Nordea og PIMCO har respondert bekreftende. Forvalterne har enten etiske retningslinjer som følger SPU eller er tilsvarende, eller de er strengere enn SPU. Nordea har svart at Nordea Global PE II ikke eksplisitt følger SPUs etiske retningslinjer, men at investeringene blir screenet. Nordea har innført etiske retningslinjer på linje med SPU fra og med Nordea Global PE III. Nordea bekrefter imidlertid at ingen av investeringene i Global PE II er på SPUs liste over utestengte selskaper. Nordea innførte etiske retningslinjer for alle sine fond for ca tre år siden. PIMCO Global Bond Fund er investert igjennom en handelsløsning satt opp av Danske Capital mot PIMCO. PIMCO har svart at fondet ikke eksplisitt følger SPUs etiske retningslinjer, men bekrefter at ingen i investeringene i fondet er på SPUs liste over utestengte selskaper. I løpet av 20 har Finansdepartementet etter råd fra Etikkrådet utelukket følgende selskaper fra investeringsuniverset: Produksjon av tobakk: 17 selskaper (se Atferd som anses å innebære medvirkning til grovt uetisk aktivitet: Samling Global Ltd., Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner: African Israel Investments Ltd og Danya Cebus Ltd. En komplett liste over selskaper som er utelukket i henhold til Statens Pensjonsfond Utland, finnes på 1 1 Fullstendig link er: 7

16 6. Fordeling på investeringsklassene. Forvaltningskapital var på ca. NOK 1,321 milliard ved utgangen av 20. Grafisk fremstilt var fordelingen mellom de forskjellige investeringsklassene pr som følger: 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % % 0 % Aksjer Eiendom og PE Renter Fig.3 Fordeling på aktivaklassene. Tabellen nedenfor viser fordelingen av investeringsklassene i forhold til investeringsstrategien. Investeringsklasse Strategisk Obligasjonsfond 46,2 % 50 % Norge 74,6 % 75 % Utland 25 % 25 % Aksjefond 46,5 % 50 % Norge 50,8 % 50 % Utland 48,7 % 50 % Eiendom 3 % 0 % Private Equity 4,3 % 0 % Fig. 4 Fordeling i forhold til investeringsstrategien Avviket for eiendom og private equity skyldes beslutningen om å avvente videre investeringer i disse klassene. Iht. til investeringsstrategien skal ikke-allokerte midler innenfor eiendom og private equity investeres i obligasjoner og aksjer. I tillegg lå det igjen 0,1 % i solgt men ikke oppgjort hedgefond. Tabellen nedenfor viser at fordelingen mellom fond/forvaltere innefor UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente er bredt sammensatt, bortsett fra på rentesiden hvor det er en overvekt i DnB NOR fond. Alternative investeringer utenfor UNIFOR-fondene vises i egen tabell. UNIFOR Aksje Andel av porteføljen UNIFOR Rente Andel av porteføljen Norske aksjefond, 25,5 % Norske obligasjonsfond 37,5 % Pareto Aksje Norge 15,0 % Danske Invest Norsk Obl.,0 % Inst. Carnegie Aksje Norge III,5 % DnB NOR Obl. III 13,75 % DnB NOR Kredittoblig. 13,75 % Globale aksjefond 24,5 % Globale obligasjonsfond 12,5 % Skagen Global II 8,5 % PIMCO Global Bond Fund 3,8 % Carnegie Worldwide Etisk 7,3 % KLP Obl. Global I 6,3 % Delphi Verden 8,6 % Nordea Global High Yield 2,5 % 8

17 Alternative investeringer Andel av porteføljen Andel av porteføljen Eiendom 3,0 % Private Equity 4,3 % Storebrand Eiendomsfond 1,4 % Nordea PE Global II 1,6 % Thames River Capital P&G 1,6 % Storebrand SSO 1,8 % Fig. 5 Fordeling pr. forvalter innenfor investeringsklassene Storebrand SIPE VII 0,9 % 7. Forvaltningsresultater. Den nominelle avkastningen på 13,21 % for 20 er mer enn dobbel så høy som avkastningsmålsetningen på 6 %. Hovedårsaken til den positive avkastning i 20, som hovedsakelig kom på slutten av året, er stigende aksjemarkeder som følge markedenes syn på at veksten i verdensøkonomien vil ta seg opp igjen etter sterke stimulansepakker fra myndighetene og et bedret arbeidsmarked i USA. Høy aksjeandel og gode forvaltervalg bidro til UNIFORs gode avkastning. Avkastning og bidragsanalyse Avkastningsutviklingen for 20 målt mot referanseindeksen er vist grafisk nedenfor, og viser en avkastning på 13,21 % for modellporteføljen mot referanseindeksens,07 %. Det tilsvarer en meravkastning på 3,13 %-poeng. Utvikling siste 12 måneder 14 % 12 % % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 2 % des. 09 jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. Akkumulert differanse Totalportefølje UNIFOR strategi Total Fig. 6 Avkastningsutvikling for 20 Aksjeporteføljen i UNIFOR Aksje var opp 19,8 %, og var relativt sett sterkere enn referanseindeksene både for norske og globale plasseringer. Den norske delen av porteføljen ga en avkastning på 27,6 % mens utenlandsandelen bidro med 14,2 % avkastning. Alle underfondene i UNIFOR Aksje er aktive fond og hovedsakelig verdiorientert i sin stil. Fordelingen mellom den norske og den utenlandske delen er 50/50. Obligasjonsporteføljen i UNIFOR Rente hadde en oppgang på 4,8 % mot referanseindeksen på 4,7 %, og det var den utenlandske delen av porteføljen som hadde sterkest avkastning med 7,8 % mot 5,3 % i den norske delen. 75 % av obligasjonsporteføljen er plassert i norske papirer og 25 % i utenlandske papirer. Det er ingen statspapirer i porteføljen og i all hovedsak er kredittpapirene innenfor investment grade segmentet. 9

18 Eiendomsporteføljen kom sterkt tilbake i 20 og hadde en oppgang på 14,3 % i 20, som et resultat av oppskrivning av verdiene i den norske delen av porteføljen og den utenlandske delen. Private equity porteføljen ble også oppjustert med 14 % for året som helhet. Det vises til fig. 8 for avkastning for de forskjellige underfondene. Den referanseindeksen som UNIFOR måler avkastningen mot har i 20 vært sammensatt som følger: % Oslo Børs Hovedindeks (for norske aksjefond) 25 % MSCI World NTR i NOK (for utenlandske aksjefond) 37,5 % OBI Stat 3 år (STX4) (for norske obligasjonsfond) 12,5 % Barclay Global Government Bond valutasikret til NOK (for utenlandske obligasjonsfond) Bidragsanalysen for 20 viser at meravkastningen på 3,13 % har oppstått ved at allokeringen mellom investeringsklassene ga en mindreavkastning på -0,08 % og forvalterseleksjonen ga en meravkastning på 3,21 %. Allokeringsbidraget er et resultat av å være over- /undervektet i de forskjellige aktivaklassene i forhold til de strategiske satte rammene, mens forvalterseleksjonen er resultatet de enkelte forvalterne skaper i forhold til de respektive referanseindeksene. Den grafiske fremstillingen viser mer- /mindreavkastningen for hver måned i 20. 1,50 % Månedlig attribusjon 1,00 % 0,50 % 0,00 % 0,50 % 1,00 % 1,50 % des. 09 jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. Seleksjon Allokering Fig. 7 Bidragsanalyse for 20 Resultater innenfor de enkelte investeringsklassene. Portefølje Referanse indeks Mer-/mindre avkastning Referanseindeks Aksjefond, norske 27,6 % 18,3 % 9,2 % Oslo Børs Hovedindeks Pareto Aksje Norge 29,0 22,3 6,7 Oslo Børs Fondsindeks Carnegie Aksje Norge III 25,4 22,3 3,1 Oslo Børs Fondsindeks 2 Må ikke forveksles med referanseindeksen for UNIFOR-fondene. Se siste side, pkt. for forklaring på referanseindeksen.

19 Aksjefond, utland 14,2 % 12,5 % 1,8 % MSCI World NTR i NOK Skagen Global II 16,1 12,5 3,6 Carnegie Worldwide Etisk 12,1 12,5-0,4 Delphi Verden (introdusert desember 20) -0,9 12,5 n/a Obligasjonsfond, norske 5,3 % 4,4 % 0,8 % OBI Stat 3 år (ST4X) DnB NOR Obl. (III) 6,2 4,4 1,8 DnB NOR Kredittobl. (introdusert desember 20) 0,2 4,4 n/a Danske Invest Norsk Obl. Inst. 4,2 4,4-0,2 Obligasjonsfond, utland 7,8 % 5,7 % 2,2 % Barclays Global Gov. Bond hedged til NOK ex Norway ex tobacco KLP Global Obl. I 7,3 5,7 1,7 Nordea Global High Yield (introdusert desember 20) PIMCO Global Bond Fund (Introdusert april 20) 0,6 5,7 n/a 6,7 4,7 n/a Eiendom 14,3 % 5,26 % 9,5 % OBI Stat 3 mnd (ST1X)+3 % Storebrand Eiendomsfond 22,9 4,8 18,1 Thames River Property P&G 7,5 4,8 2,8 Private Equity 14,0 % 9,76 % 6,0 % OBI Stat 3 mnd (ST1X)+7,5 % Nordea PEII 17,8 8,1 9,7 Storebrand SSO 9,7 8,1 1,6 Storebrand SIPEVII 16,8 8,1 8,7 Fig. 8 Avkastning pr. investeringsklasse og forvalter. Det er oppgitt referanseindeks for forvaltere eller fond der disse benytter en annen referanseindeks enn den UNIFOR benytter for aktivaklassen. Avkastningen i prosent og kroner for perioden har vært som vist i tabellen nedenfor: Nom. Avkastning (i %) Inflasjon (i %) Real avkastning (i %) NOK avkastning (i mill.) ,2-14,9 22,02 13,03 18,95 13,84 4,91-18,5 21,3 13,21 2,06 2,75 0,63 1,07 1,85 2,24 2,78 2,14 2,0 2,76-8,26-17,7 21,39 11,96 17, 11,60 2,13-20,6 19,3, Fig. 9 Avkastningstabell for perioden i prosent og kroner. Inflasjon er konsumprisindeksen fra SSB. Nedenfor vises avkastningsutviklingen som en indeks de siste årene målt mot avkastningsmålet på 7 % frem til 20 og med 6 % fra og med 20 i en grafisk fremstilling. 11

.......... ÅRSRAPPORT 2010..........

.......... ÅRSRAPPORT 2010.......... . ÅRSRAPPORT 20.......... Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Formål med forvaltningen... 3 3. Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning.... 4 Utdelingsregler... 5 Målsetninger...

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og

Detaljer

UNIFORS INVESTERINGSPOOL... Årsrapport 2007

UNIFORS INVESTERINGSPOOL... Årsrapport 2007 . UNIFORS INVESTERINGSPOOL.......... Årsrapport 2007 Årsrapport for Investeringspoolen I Unifors Investeringspool forvaltes alle stiftelser hvor styret ved Universitetet i Oslo er tillagt forvaltningsansvaret.

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning som vedtatt av Landsstyret 16. juni 2000, med oppdateringer vedtatt 2. februar 2001, 21. juni 2002, 23.august 2002, 17.oktober 2003, 18. juni 2004,

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,44 % 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,44 % 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 127 905 105 082 138 960 106 914 96 633 69 161 Netto pensjonskostnader 55 240 52 679 48 865 57 514

Detaljer

Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran

Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran Besluttet av styret 6. september 2012, revidert 27. november 2014 Finansstrategi utarbeidet i samarbeid med uavhengig rådgiver Grieg Investor AS www.grieginvestor.no

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005

Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005 05 Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005 2001 2002 2003 2004 2005 05 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2005 1 Statens pensjonsfond Utland. Nøkkeltall 2005............................... 2 Forord....................................................................

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND NORGE Andre kvartal 2013

STATENS PENSJONSFOND NORGE Andre kvartal 2013 STATENS PENSJONSFOND NORGE ANDRE KVARTAL 2013 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond KORT FORTALT Folketrygdfondet Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter

Detaljer

Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson

Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson Finansrapport 2013 Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson FINANSPPORT 2013 Innhold Forord 5 Likviditet 7 Trondheim kommunes kraftfond (TKK) 11 Gjeld 25 Vedlegg

Detaljer

Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS TORGGATA Innhold Direktøren har ordet... 4 ÅRSBERETNING... 6 Oslo Pensjonsforsikring AS... 6 Resultat og kapitalforhold... 7 Bestandsutviklingen... 9 Forvaltningsstrukturen...

Detaljer

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 11.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 52 nr. 2 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 03 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 03 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2003.................................... 2 F ORVALTNING AV

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 07 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 2002 2003 2004 2005 2006 2007 07 4.1 Utøvelse av eierskap...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45 3 Årsrapport 2004 Folketrygdfondet R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 INNHOLD Formål og virksomhet..................... 1 Nøkkeltall............................... 2 Evne til lønnsom vekst.....................

Detaljer

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 STATOIL PENSJON - 2013 ÅRSRAPPORT 1 HOVEDPUNKTER Et av tidenes beste år for aksjer medførte solide avkastningsresultater

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune Vedtatt K.sak.77-08 Sirdal kommune Utarbeidet i henhold til forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning, jf forskrift fra kommunal- og regionaldepartementet av 9. juni 2009 Innhold Del 1

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Vedtatt av kommunestyret 24.03.11 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer