Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S"

Transkript

1 Fylkesordfører Terje Riis-Johansen Telemark fylkeskommune Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Vestfold fylkeskommune Ordfører Hedda Foss Five Skien kommune Kopi til: styremedlemmer og varamedlemmer i Telemark og Vestfold Regionteater A/S INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S TIRSDAG DEN Kl MØTESTED: HØYERS HOTELL,SKIEN Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder. Valg av personer til å undertegne protokollen. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, disposisjon av årets overskudd. Godkjenning av styrets årsmelding Vedtak Vestfold fylkeskommune. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer Fastsetting av godtgjørelse til revisor og styremedlemmer. Skien, Gry Wie adm.direktør Kopi:Kulturdepartementet

2 TIL GENERALFORSAMLINGENI TELEMARK OG VESTFOLD REGIONTEATER A/S Sak 4. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, disponering av årets overskudd. Regnskapet fremkommer med et overskudd på kr Styret anbefaler generalforsamlingen å overføre overskuddet til annen egenkapital. Sak 5. Styrets årsmelding vedlagt. Sak 6. Vedtak i Vestfold fylkesting, sak 39/12 den Vestfold fylkeskommune fortsetter som deleier i Telemark og Vestfold regionteater AS under forutsetning at vår målsetting som eier realiseres. Vestfold fylkeskommune vil gjennom sitt eierskap arbeide for at Teater Ibsen etablerer et senter for produksjon av scenekunst for barn og unge i Vestfold slik det er beskrevet i saken, innen Fylkestinget og Hovedutvalg for kultur og folke helse orienteres jevnlig om fremdriften i prosjektet, første gang innen utgangen av Fylkestinget og Hovedutvalg for kultur og helse orienteres senest i desembermøtet hvert år om påfølgende års aktivitet i Vestfold. I Vestfold fylkeskommune sitt saksfremlegg fremgår at det vedtatte senter for scenekunst skal være et produksjonssenter for frie grupper fra hele landet. Senteret er av Vestfold fylkeskommune beregnet til å koste 5 millioner pr. år. Teatrets administrasjon har beregnet senteret til å koste 7,6 mill, pr. år. Teatrets frie produksjonsmidler ligger på 8-9 mill, pr. år. Med utgangspunkt i vedtak, og oppfølging av vedtak, anbefaler styret generalforsamlingen følgende: Styret har i samarbeide med teatrets administrasjon vurdert ulike løsningsalternativer på vedtaket fattet i Vestfold fylkeskommune om opprettelse av et produksjonssenter for barn og unge i Vestfold. En har også tatt initiativ for å få med en kommune i Vestfold på eiersiden til erstatning for Tønsberg kommune uten å lykkes. Styret har også tatt initiativ til og avholdt eiermøte der de ulike eiernes synspunkter og forventninger fremkom. Ut fra den økonomi teatret disponerer over, vil det være uansvarlig faglig og økonomisk å etablere et produksjonssenter i den størrelsesorden Vestfold fylkeskommune har tatt til orde for. Teatret vil fortsatt opprettholde et høyt aktivitetsnivå i hele regionen med utgangspunkt i at produksjonen finner sted i dagens lokaliteter. Sak 7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Styrets representanter, valgt av eierne har 4 års funksjonstid. Ansattes representanter har 1 års funksjonstid. Følgende er på valg: ansattes representanter

3 Sak 8. Fastsetting av honorar til revisjon og styremedlemmer: Revisor for Telemark og Vestfold Regionteater A/S er Revisjonsselskapet A/S, valgt i ekstraordinær generalforsamling 24. juni Honorar for revisjon 2012 er satt til kr ,- Konsulentbistand kr ,- Godtgjørelse for styredeltagelse har i 2012 vært: Styreleder: k ,- på årsbasis kr pr. time i møter kr ,- på årsbasis til dekning av telefon. Styremedlemmer: kr. 800,- pr. time i møter

4 Arsregnskapfor 2012 TELEMARKOG VESTFOLDREGIONTEATERAS 3732 SKIEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Arsberetning Revisjonsberetning

5 Resultatregnskap for 2012 TELEMARKOG VESTFOLD REG1ONTEATERAS Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad (34 223) (18 615) Lønnskostnad 2 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsm, og immatr. eiendeler 3 ( ) ( ) Annen driftskostnad 2 ( ) ( ) Sum ciriftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad (26) 0 Sum finanskostnader (26) 0 Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Arsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum

6 Balanse pr. 31. desember 2012 TELEMARKOG VESTFOLD REGIONTEATERAS Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Sum varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

7 Balanse pr. 31. desember 2012 TELEMARK OG VESTFOLD REGIONTEATERAS EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (6 aksjer å kr ,00) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptlent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetningfor forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeid Sum gjeld Sum egenkapltal og gjeld Note , SKIEN, TELEMARK G VESTFOLD REGIONTEATERAS Gry Wi Dagli Erling and Styrets leder Tore Dvirgastein Nestleder 611: ;La Maja voss Five Styremedlem (-2,?/ Z (3 WtigA/n:12, Solvpi SunduråAbrahamsen StyrIedlem (Pli/L Syl 'a Salvesen Styremedlem Rune Gåsodden Styremedlem LA:k.) Bente Molvig Styremedlem

8 Noter til regnskapet for 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Følgendeklassifiserings-ag vurderingsprinsipper er anvendt: Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfailer til betaling innen et år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler / langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseferes til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer er bokført tii pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Varebeholdninger: Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Varige driftsmidler: Anleggsmidler er bokført til historisk anskaffelseskost. Driftsmidlene avskrives årlig lineært med grunnlag i driftsmidlets økonomiske levetid. Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andrelønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall fast ansatte 24 Engasjerte skuespillere, seenografer og lignede gjennom året Godtgjørelser 2012 Dagligleder Styret Lønn daglig Ieder Annen godtgjørelse Side 1 av 3

9 Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter alle fast ansatte, totalt 24 stykker. Aldersfordelingen er som følger: Aldersgruppe: < 20 år 20 > 30 år 2 30>40år 4 40 > 50 år 6 50>60år 4 60 år > 8 Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årilge pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad, Avsatt pensjonsforpliktelse som er balanseført med kr gjelder daglig leders avtale med selskapet. Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte: Utbetaltpensjon 0 Reduksjon balanseført direkte pensjonsforpliktelse 0 Årets pensjonspremie (resultatført som pensjonskostnad) Innektsført avkastn. på pensjonspremiefond (red. pensjonskostn.) Netto pensjonskostnad Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør kr inkl.mva. I tillegg kommer andre tjenester med kr inkl.mva. Note 3 Varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Note 4Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital er på kr fordelt på 6 aksjer å kr Selskapets aksjonærer er: Åntall aksjer Eierandel Verv I selskapet TelemarkFylkeskommune 2 33,3 % Vestfold Fylkeskommune 2 33,3 % Skien Kommune 2 33,3 % Side 2 av 3

10 Noter til re. nskalet for 2012 Note 5 Egenkapital Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkap. SUM Pr Årets resultat Foreslått utbytte Pr. 31, Note 6 Bundne midier I posten inngår bundne bankinnskudd med kr , Note 7 Annen driftsinntekt. Annen driftsinntekt består av følgende poster: Driftstilskudd staten Driftstilskudd Telemark fylkeskommune Driftstilskudd Vestfold fylkeskommune Driftstilskudd Skien kommune Billett- og programsalg Skoleforestillinger Andre inntekter Sum annen driftsinntekt Side 3 av 3

11 STYRETS BERETNING FOR TELEMARK OG VESTFOLD REGIONTEATER A/S 2012 VIRKSOMHETEN Telemark og Vestfold regionteater A/S, til daglig kalt Teater 1bsen, er et offentlig finansiert teater organisert som et aksjeselskap. Aksjene eies av : Telemark Fylkeskommune 2 aksjer 33,3%,Vestfold Fylkeskommune 2 aksjer 33,3% og Skien Kommune 2 aksjer 33,3% Teater Ibsen ble etablert i 1975 og hadde i faste ansatte. I tillegg ble det engasjert skuespillere, instruktører, scenografer, koreografer, lysdesignere,lostymedesignere og teknisk personale. Teatrets repertoar legges av kunstnerisk leder i samråd med kunstnerisk råd. Repertoaret består av egenproduserte forestillinger, samarbeidsproduksjoner, innkjøpte forestillinger og gjestespill. Det ble spilt 300 forestillinger for publikummere. Teater Ibsen er et regionteater med Teater Ibsen's forretningsadresse er i Skien og turnområde er Vestfold og Telemark fylker. UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING Styret mener regnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av selskapets virksomhet. Teatret har fri egenkapital og god likviditet. GRUNNLAG FOR FORTSATT DRIFT Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. ARBEIDSMILJØ I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. Sykefraværet for 2012 utgjorde 1,72 Dette er en nedgang i forhold til 2011 på 4,6%. Det er styrets bestemte oppfatning at den generelle trivselen på arbeidsplassen er god. Det har ikke vært ulykker eller skader av vesentlig betydning i Teater lbsen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste og følger lover og regler i sitt arbeide med 1-1MS. LIKESTILLING Det foretas ikke forskjellsbehandling i strid med regelverket. Styret mener at Teater Ibsen tilfredsstiller kravene og har derfor ikke iverksatt spesielle tiltak i 2012 YTRE MILJØ Styret mener at Teatre Ibsen ikke forurenser det ytre miljø. Det utføres kildesortering av avfali i henhold til kommunale vedtekter. SKIEN, TELEMARK OG VESTFOLD REGIONTEATER AS Erling L, and styreformann Tore Dvergastem nestformann Maja Foss Five styremedlem Bente Molvi Styremedlem ZL4sA Rune Gåsodden styremedl lvia Salvesen styremedlem iitd5/m/ceig Sundbø Abrahamsen s xemedlem leder

12 REVISJONSSELSKA ETAS Medlem av Den norske revisorforening Til generalforsamlingen i Telemark og Vestfold Regionteater AS REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Telemark og Vestfold Regionteater AS som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder fmner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll, En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. POSTADRESSE: KONTORADRESSE: TELEFON: TELEFAX: AVD.BØ: FORETAKSREGISTERET: Postboks 2774 Kjarbekk Lyngbakkvegen Begata52 NO MVA 3702 Skien 3736 Skien 3800 Be itelernark Tlf.:

13 REVISJONSSELSKAPET AS Medlem av Den norske revisorforening Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Telemark og Vestfold Regionteater AS per 31. desember 2012 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har finmet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Skien, den 27. februar 2013 REVISJONSSELSKAPET AS Gro Aa. Backer Registrert revisor

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

ÅRSMELDING. Jæren distriktspsykiatriske senter AS. Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte

ÅRSMELDING. Jæren distriktspsykiatriske senter AS. Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte ÅRSMELDING 2011 Jæren distriktspsykiatriske senter AS Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte Virksomheten ved NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS Direktør Asle Torland NKS Jæren distriktspsykiatriske

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

R-sak 1/12 Regnskap 2011

R-sak 1/12 Regnskap 2011 NORSK MUSIKKRÅD Rådsmøte 20.04.12 R-sak 1/12 Regnskap 2011 Bakgrunn I henhold til Norsk musikkråds vedtekter 7.2 skal Rådsmøtet behandle Norsk musikkråds regnskap for musikktingets periode første år. Vurderinger

Detaljer

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR KNSERN G SELSKAPSREGNSKAP FR NRDIC SEAFARMS AS 2014 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning rg.nr 974 526441 I~ 'BEI

Detaljer

Årsrapport for 2011. Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002. Årsberetning. Årsregnskap. Revisj onsberetning. - Resultatregnskap

Årsrapport for 2011. Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002. Årsberetning. Årsregnskap. Revisj onsberetning. - Resultatregnskap Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002 Årsrapport for 2011 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisj onsberetning ÅRSBERETNING FOR NORWEGIAN ONLINE

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsrapport for 2012. Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002. Årsberetning. Årsregnskap. Revisj onsberetning. - Resultatregnskap

Årsrapport for 2012. Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002. Årsberetning. Årsregnskap. Revisj onsberetning. - Resultatregnskap Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002 Årsrapport for 2012 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisj onsberetning ÅRSBERETNING FOR NORWEGIAN ONLINE

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 1 Etterstadkroken Vel Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Etterstadkroken Vel avholdes torsdag 12. juni 2014 kl. 19:00 på Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder.

L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder. FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Elverksjefens vurdering. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder. Det er få kunder i et stort geografisk

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 Styret innkaller til ordinær generalforsamling for Linjebo Borettslag AlL. Generalforsamlingen vil bli avholdt onsdag 15. mai kl. 18.00

Detaljer

Borettsiaget. Pedersgaten 19

Borettsiaget. Pedersgaten 19 Pedersgaten 19 www. bohqbyqgeiaçet. no Stavanger Boligbyggelag Lokkeveien 51 4008 Stavanger telefon 51 84 95 00 på Havly Hotel, Valberggt. 1 mandag 11. april 2011 kl 19.00 Innkalling til generalforsamling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Årsberetning og -regnskap

Årsberetning og -regnskap 2013 Årsberetning og -regnskap 1 NILU Norsk institutt for luftforskning NILUs forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer