Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011"

Transkript

1 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5

2 Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? av Tommy Høyvarde Clausen, Gry Agnete Alsos, Are Jensen, Elisabet Ljunggren, Evgueni Vinogradov og Ulla Hytti NF-rapport nr. 15/2011 ISBN-nr.: ISSN-nr.:

3 REFERANSESIDE Tittel Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? Forfattere Tommy Høyvarde Clausen, Gry Agnete Alsos, Are Jensen, Elisabet Ljunggren, Evgueni Vinogradov og Ulla Hytti P.b. 1490, 8049 Bodø Tlf.: /Telefaks: Rapporten kan også bestilles via Offentlig tilgjengelig: Ja ISBN nr Ant. sider og bilag: 100 Prosjektansvarlig (sign): Tommy Høvarde Clausen Forskningsleder: Einar Lier Madsen NF-rapport nr.: 15/2011 ISSN Dato: Desember 2011 Prosjekt Innovasjonsselskaper - gjennomgang av finansiering og arbeidsoppgaver Sammendrag På oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har Nordlandsforskning (NF) gjennomført en kartlegging blant SIVAs innovasjonsselskap (Forskningsparker, Kunnskapsparker, industriinkubatorer og Næringshager). Tema for kartleggingen har vært innovasjonsselskapenes finansielle og økonomiske situasjon. Oppdragsgiver Nærings- og handelsdepartementet Oppdragsgivers referanse Mette Hjermann Emneord Innovasjonsselskap, inkubatorer, organisering og økonomi Keywords Andre rapporter innenfor samme forskningsprosjekt/program ved Nordlandsforskning Salgspris NOK 150,- Nordlandsforskning utgir tre skriftserier, rapporter, arbeidsnotat og artikler/foredrag. Rapporter er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset tema. Arbeidsnotat kan være foreløpige resultater fra prosjekter, statusrapporter og mindre utredninger og notat. Artikkel/foredragsserien kan inneholde foredrag, seminarpaper, artikler og innlegg som ikke er underlagt copyright

4 FORORD Nærings- og handelsdepartementet (NHD) ga i mai 2011 Nordlandsforskning (NF) i oppdrag å gjennomføre en kartlegging blant SIVAs innovasjonsselskap (Forskningsparker, Kunnskapsparker, industri-inkubatorer og Næringshager). Tema for kartleggingen har vært innovasjonsselskapenes finansielle og økonomiske situasjon. Rapporten er skrevet av Tommy Høyvarde Clausen (prosjektleder), Gry Alsos, Are Jensen, Elisabet Ljunggren og Evgueni Vinogradov. Senior forsker Ulla Hytti fra Turku Universitet i Finland har skrevet kapitel 9. Kapitlet er derfor på engelsk. Arbeidet med rapporten har vært gjennomført i perioden mai 2011 til desember I løpet av noen måneder har vi samlet inn et relativt omfattende intervjuemateriale gjennom kvalitative intervjuer og en spørreskjemaundersøkelse blant lederne for SIVAs innovasjonsselskap. En stor takk rettes derfor til alle som har tatt seg tid til å møte oss og dele sine erfaringer og svart på vår spørreskjemaundersøkelse. Vi ønsker også å takke NHD ved Mette Hjermann og Live Albriktsen samt dialoggruppen tilknyttet prosjektet, Bjørn Løvlie (Foreningen for Innovasjonsselskap i Norge), Jon Johansen (SIVA), Tove Gulbrandsen (Næringshageforeningen i Norge), og Kåre Movold (KRD), for gode innspill og kommentarer underveis i prosjektet. Bodø, desember

5 INNHOLD FORORD... 1 TABELLISTE... 3 SAMMENDRAG INNLEDNING MANDAT Problemstillinger INNOVASJONSSELSKAP OG INKUBATOR SIVAS INNOVASJONSSELSKAP Forsknings -/ Kunnskapsparker SIVAs FoU inkubatorprogram Næringshagene Industri-inkubatorer Fellestrekk for innovasjonsselskapene HVA ER EN INKUBATOR? Inkubatorene til SIVAs innovasjonsselskap METODE KVALITATIVE INTERVJUER Tema og gjennomføring SURVEY TIL INNOVASJONSSELSKAP REGISTERDATA OG INTERNREGNSKAP REGNSKAPSANALYSE AV ØKONOMISKE NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT EGENKAPITAL OG EGENKAPITALGRAD LIKVIDITETSGRAD OPPSUMMERING INNOVASJONSSELSKAPENES STYRE: REPRESENTASJON OG ENIGHET MÅLSETTNINGER OG KJERNEAKTIVITETER INNOVASJONSSELSKAPENES MÅLSETTNINGER ARBEIDSOPPGAVER OG KJERNEAKTIVITET UTFORDRINGER I FOROLD TIL INNTEKTSGRUNNLAG INNTEKTSTYPER OG FINANSIERINGSKILDER INKUBATORENES INNTEKTSKILDER

6 7.3 UTFORDRINGER I FORHOLD TIL INNTEKTSGRUNNLAG SIVAS ROLLE TIDLIGFASEKAPITAL OG EIERSKAP I INKUBATORBEDRIFTER TECHNOLOGY INCUBATOR PROGRAMME AND INCUBATOR DEVELOPMENT IN FINLAND KONKLUSJON HOVEDFUNN OG RESULTATER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Mulig å øke inntektene? Et fokus på kostnader? Hva skal et innovasjonsselskap være? REFERANSER FIGURLISTE Figur 1 Utviklingen i inntekter (kr. 1000) Figur 2 Utviklingen i driftsresultat Figur 3 Utviklingen i egenkapitalgrad Figur 4 Utviklingen i forskningsparkenes egenkapital (mil. kr.) Figur 5 Utviklingen i egenkapital til kunnskapsparkene, industriinkubatorene og næringshagene (mil. kr.) Figur 6 Utviklingen i likviditetsgrad TABELLISTE Tabell 1 SIVA - typer av innovasjonsselskaper Tabell 2 Andelen av FoU inkubatorbedrifter som har tilgang på følgende tjenester Tabell 3 Andelen av bedriftene i industri-inkubator som har tilgang til ulike tjenester: Tabell 4 Liste over informanter Tabell 5 Aktører i innovasjonsselskapenes styre Tabell 6 Påstander om uenighet og konflikt i styret Tabell 7 Innovasjonsselskapenes målsettninger Tabell 8 Regresjonsanalyse: innovasjonsselskapenes målsetninger Tabell 9 Innovasjonsselskapenes (kjerne)aktiviteter

7 Tabell 10 Fordelingen av innovasjonsselskapenes inntekt i prosent i 2010 på ulike kategorier alle innovasjonsselskap Tabell 11 Fordelingen av innovasjonsselskapenes tilskudd i prosent i 2010 på ulike aktører alle innovasjonsselskap Tabell 12 Fordelingen av FoU og industriinkubatorenes inntekt i prosent i 2010 på ulike kategorier Tabell 13 Fordelingen av FoU og industriinkubatorenes tilskudd i prosent i 2010 på ulike kategorier Tabell 14 Hvor vanskelig er det å skaffe inntekt fra følgende aktiviteter? Tabell 15 Prosentandelen av innovasjonsselskapene som må bruke egne midler på å fullfinansiere ulike aktiviteter Tabell 16 Ville innovasjonsselskapet blitt etablert uten SIVA? Tabell 17 Fått tilskudd fra andre uten SIVA? Tabell 18 Hva ville skjedd om støtten fra SIVA hadde opphørt? Tabell 19 Forvaltning av investeringsfond Tabell 20 Tilgang til investeringsfond Tabell 21 Kompetanse på forvaltning av investeringsfond

8 SAMMENDRAG Nærings- og handelsdepartementet (NHD) gav i mai 2011 Nordlandsforskning (NF) i oppdrag å gjennomføre en kartlegging blant SIVAs innovasjonsselskap (Forskningsparker, Kunnskapsparker, industriinkubatorer og Næringshager). Kartleggingen i denne rapporten søker å besvare følgende problemstillinger: Gi en oversikt over de ulike typene innovasjonsselskaper med hensyn til organisering, eierforhold, finansiering og arbeidsoppgaver. Utrede hva de ulike innovasjonsselskapene betrakter som sin kjerneaktivitet. Belyse hvilke utfordringer de enkelte selskapene står overfor for å sikre eget inntektsgrunnlag. Belyse SIVAs rolle, funksjon og ansvar i forhold til de ulike selskapene og deres økonomiske situasjon. Belyse SIVA-programmenes betydning for finansiering av og fokus i innovasjonsselskapenes arbeid. Belyse i hvilken grad innovasjonsselskapene går inn med tidligfasekapital i inkubatorselskaper. Belyse hvordan dette er finansiert, og hvordan denne type investeringsaktivitet påvirker selskapenes fokus og økonomiske situasjon. Rapporten bygger på kvalitative intervjuer (telefon og besøksintervju) med 21 ledere fra innovasjonsselskap, en survey-undersøkelse til alle innovasjonsselskap med SIVA tilknytning i 2010 og en analyse av innovasjonsselskapenes årsregnskap. Regnskapsanalysen har vist at innovasjonsselskapene driver med marginal økonomi, de synes å streve med å gå i balanse over tid og sikre en stabil økonomisk utvikling. Samtidig som de økonomiske resultatene er rundt null, viser analysen at innovasjonsselskapene gjennomgående er solide, med høy egenkapitalandel og god likviditet. De har også vokst i perioden, og i betydelig grad økt sine inntekter (og kostnader), noe som indikerer at selskapene har en viss vekstkraft. Sammensetningen av innovasjonsselskapenes styrer viser at private bedrifter nesten alltid er representert, mens SIVA er representert i nesten 85 % av styrene. Kommuner og private investorer er også ofte representert. Venture-/såkornfond og Innovasjon Norge er i svært liten grad representert i styrene. Innovasjonsselskapene oppgir at det er lite uenighet og konflikt i styrene rundt strategi, og at det er en felles forståelse mellom aktørene i styret, og mellom styret og 5

9 administrasjonen i innovasjonsselskapet, om hvilke mål og aktiviteter innovasjonsselskapet skal ha. Innovasjonsselskapenes viktigste målsetninger er å skape arbeidsplasser i lokalsamfunnet, bidra til flere nyetableringer, og bidra til å utvikle nye vekstbedrifter. De viktigste kjerneaktivitetene er bygging av nettverk mot ulike aktører, inkubasjonsaktivitet/veiledning av bedrifter og igangsettelse og ledelse av regionale/industrielle prosjekter. Samtidig indikerer analysene at det kan være et visst misforhold mellom uttrykte mål og faktiske kjerneaktiviteter i innovasjonsselskapene. Av innovasjonsselskapenes totale inntekt i 2010 utgjorde (i gjennomsnitt) tilskudd 47 %, salg av tjenester 35 % og husleieinntekter 8 %. Tilskudd fra SIVA utgjorde i snitt 31 % av innovasjonsselskapenes totale tilskudd. Det er stor variasjon blant innovasjonsselskapene i hvor stor grad tilskudd og salg utgjør av inntektsgrunnlaget, også innad i de ulike typene innovasjonsselskap. Tilskudd utgjorde 73 % av FoU og industriinkubatorenes inntekt i 2010, hvorav SIVAs andel av totalt tilskudd utgjorde 43 % (i gjennomsnitt) Flere innovasjonsselskaper opplever at økonomien er stram og at det er krevende å skaffe de inntektene som skal til for å kunne dekke kostnadene. 85 % opplever at det er vanskelig å generere inntekt fra innovasjonsselskapets kjerneaktiviteter. 80 % av innovasjonsselskapene hevder at de må bruke egne midler for å fullfinansiere en eller flere av innovasjonsselskapets kjerneaktiviteter. Samtidig oppleves finansieringen av innovasjonsselskapenes aktiviteter som usikker. En konsekvens er at innovasjonsselskapene fokuserer på inntjening fra markeder utenfor kjerneområdene. Fokus flyttes, kanskje spesielt fra inkubasjonsvirksomhet/veiledning av tidligfasebedrifter, til randsoneaktiviteter som innovasjonsselskapet i utgangspunktet ikke betrakter som sin kjernevirksomhet. Investering i tidligfasebedrifter er en aktivitet som noen innovasjonsselskap har, og som enkelte innovasjonsselskap har maktet å generere inntekt fra. Det samlede inntrykket fra våre intervjuer, supplert med andre nasjonale og internasjonale erfaringer, tilsier imidlertid at investering i tidligfaseselskap ikke kan utgjøre noe inntektsgrunnlag for innovasjonsselskapene. Risikoen i slike investeringer er svært høy. Samtidig opplever mange innovasjonsselskap etterspørsel etter slike investeringer fra tilknyttede bedrifter da både private investorer og offentlige støttede såkornfond orienterer seg mot venture fasen. Det er en markedssvikt i markedet for tidligfasekapital. Den fysiske og 6

10 kompetansemessige infrastrukturen som SIVA har utviklet, kan være et av muligens flere redskap for å motvirke denne markedssvikten ved at innovasjonsselskapene får tilført kapital fra staten som kan brukes til å investere i tidligfasebedrifter. Vi foreslår at dette utredes nærmere og at man ser hvordan denne svikten motvirkes i andre land. Inntrykkene fra de kvalitative intervjuene er at innovasjonsselskapene jobber godt med å jakte penger, at de er kreative i forhold til å identifisere nye mulige markeder, og har en god omstillingsevne. Samtidig viser våre data at mange av disse (mulige) inntektskildene ikke genererer det forventede inntektsnivået som man kanskje skulle ønsket for å kunne styrke innovasjonsselskapene økonomisk. Selv om inntektene har vokst, har kostnadene vokst like mye. De data vi har innhentet, viser at veksten i innovasjonsselskapenes aktiviteter drives av underfinansieringen av kjerneaktivitetene. Innovasjonsselskapene søker å skaffe tilstrekkelig finansiering gjennom å tjene penger på tilleggsaktiviteter. Denne underfinansieringen kan derfor synes å være en nøkkel til å forstå innovasjonsselskapenes økonomiske situasjon. Det synes klart at innovasjonsselskapene ikke er i stand til å drive inkubasjonsaktiviteten utelukkende på støtten fra SIVA. Alle innovasjonsselskapene vi har data fra som har en inkubator, har betydelig finansiering fra andre kilder til inkubasjonsvirksomheten. Det er i seg selv ikke problematisk. Men mange innovasjonsselskaper opplever denne finansieringen som uforutsigbar, noe som bidrar til at de bruker mye energi på å skaffe denne eller annen finansiering. Men til tross for betydelig grad av medfinansiering fra andre aktører enn SIVA, opplever selskapene at kostnadene er høyere enn inntektene skulle tilsi. En grunn til at kostnadene i innovasjonsselskapene generelt sett er høyere enn inntektene, og kanskje spesielt i utvalgte forretningsområder, er at innovasjonsselskapene er innrettet mot å ta på seg oppgaver som private aktører ikke er villig til å gjøre. SIVAs formål med innovasjonsselskapene er å motvirke markeds- og systemsvikt, utvikle nye innovative vekstbedrifter som uten inkubator ikke ville blitt etablert, og bygge regionale innovasjonsmiljø der dette ikke eksisterer. Innovasjonsselskapene vil slik operere innenfor en kontekst der det per definisjon kan være vanskelig å skaffe høyere inntekter enn kostnader fra enkelte oppgaver og kjerneaktiviteter. Et slikt bortfall av inntekter løses ikke nødvendigvis ved å søke etter nye inntektskilder av samme type, da også disse inntektene vil kunne ha et høyere kostnads- enn inntektsnivå. Det å jakte på nye inntekter, har også en kostnad som hos noen innovasjonsselskaper viser seg å 7

11 være høyere enn inntektene. Resultatene fra kvalitative intervjuer, spørreundersøkelsen og regnskapsanalysen er her konsistente. Med bakgrunn i dette, stiller vi spørsmål ved om det i diskusjonen rundt innovasjonsselskapenes økonomiske situasjon, bør settes sterkere fokus mot kostnadssiden for de oppgavene og kjerneaktivitetene innovasjonsselskapene har. Spørsmålet om hvorfor selskapene har så store kostnader at de har behov for å jakte penger fra ulike kilder som er i randsonen av selskapenes kjerneaktivitet, bør stilles. Rapporten stiller slik spørsmål ved om det er rimelig at innovasjonsselskapene skal jakte inntjening fra prosjekter som har et høyere forventet inntektsnivå enn kostnadsnivå. Legger man en tradisjonell markeds- og /eller systemsvikt argumentasjon til grunn for eksistensberettigelsen til offentlig finansierte innovasjonsselskap (som mottar driftstilskudd), kan det argumenteres for at innovasjonsselskapene ikke bør ha slike prosjekter (med positiv forventet driftsresultat). Litt enkelt sagt kan prosjekter med høyere inntekts enn kostnadsnivå overlates til det private markedet. At innovasjonsselskapene har høyere kostnader enn inntekter fra utvalgte prosjekter og aktiviteter, kan slik være et uttrykk for at innovasjonsselskapene bidrar til å korrigere nevnte typer markedssvikt. Et press på innovasjonsselskapene i retning av å jakte prosjekter/- aktiviteter som har høyere inntekter enn kostnader kan slik gå på bekostning av spesielt SIVAs evne til å korrigere markeds- og systemsvikt. Rapporten konkluderer med at det bør avklares fra politisk hold om SIVAs innovasjonsselskap skal være infrastruktur for utviklingen av tidligfasebedrifter og regionale innovasjonsmiljø som uten SIVA/andre offentlig finansiering ikke ville hatt like gode vilkår? Eller skal innovasjonsselskapene være næringsvirksomhet med virksomhet og tjenestetilbud tilnærmet likt det tjenestetilbudet som private aktører uten statlig støtte kunne tilbudt? Svaret på denne problemstillingen vil være førende for om innovasjonsselskapene kan/bør øke sitt inntektsgrunnlag uten at kostnadene øker i samme takt. Det er nesten umulig å komme med vurderinger av alternative forretningsmodeller for mulig økt inntjening og lønnsomhet for innovasjonsselskapene før man har et svar på om innovasjonsselskapene i første rekke skal være infrastruktur for motvirkning av system/markedsvikt eller næringsvirksomhet tilsvarende private konsulenthus. 8

12 1. INNLEDNING 1.1 MANDAT Nærings- og handelsdepartementet (NHD) ga i mai 2011 Nordlandsforskning (NF) i oppdrag å gjennomføre en kartlegging blant norske innovasjonsselskap hvor Selskapet for Industrivekst (SIVA) er inne på eiersiden/stønadssiden. Innovasjonsselskap brukes i denne rapporten som en fellesbetegnelse for Industriinkubatorer, Kunnskapsparker, Forskningsparker og Næringshager. Dette er i tråd med hvordan SIVA selv bruker betegnelsen. I kartleggingen har vi benyttet SIVAs egen inndeling av innovasjonsselskap, henholdsvis som Forskningspark, Kunnskapspark, Industri-inkubator og Næringshage. Tema for kartleggingen har vært innovasjonsselskapenes finansielle og økonomiske situasjon. Oppdraget er ledd i NHDs oppfølging av en evaluering av Selskapet for industrivekst SF (SIVA) som ble gjennomført i 2010 av NIBR og Oxford Research. De konkluderte med at finansieringen av SIVAs innovasjonsselskaper, kjernevirksomheten i disse, hvordan de er organisert, og koblingene til SIVAs programmer og øvrig aktivitet burde undersøkes nærmere. I tråd med dette har NHD utarbeidet problemstillinger som de har ønsket at en evaluator skulle kartlegge og besvare nærmere Problemstillinger Den foreliggende kartleggingen søker å besvare følgende problemstillinger: Gi en oversikt over de ulike typene innovasjonsselskaper med hensyn til organisering, eierforhold, finansiering og arbeidsoppgaver. Utrede hva de ulike innovasjonsselskapene betrakter som sin kjerneaktivitet. Belyse hvilke utfordringer de enkelte selskapene står overfor for å sikre eget inntektsgrunnlag. Belyse SIVAs rolle, funksjon og ansvar i forhold til de ulike selskapene og deres økonomiske situasjon. Belyse SIVA-programmenes betydning for finansiering av og fokus i innovasjonsselskapenes arbeid. Belyse i hvilken grad innovasjonsselskapene går inn med tidligfasekapital i inkubatorselskaper. Belyse hvordan dette er finansiert, og hvordan denne type investeringsaktivitet påvirker selskapenes fokus og økonomiske situasjon. 9

13 Vi har i vårt arbeid forholdt oss til følgende leveransekrav fra oppdragsgiver: Evaluator skal gjøre separate analyser av de enkelte typene innovasjonsselskap Den økonomiske analysen av innovasjonsselskapenes økonomi skal inkludere den økonomiske situasjonen for de enkelte aktivitetene/avdelingene i innovasjonsselskapene. Internregnskapene bør være utgangspunkt for analysene, og eventuell kryssfinansiering mellom aktivitetene bør kommenteres. I den økonomiske analysen skal evaluator se på utviklingen i egenkapitalen og balansen over tid for å få et bilde av den økonomiske utviklingen i selskapene Analysene må ta hensyn til at innovasjonsselskapene har et samfunnsoppdrag, i tilegg til at de er aksjeselskaper og skal fylle krav til forsvarlig økonomisk drift. En sammenligning mht. finansieringsmodeller og organisering for innovasjonsselskaper/inkubatorer i andre relevante land er ønskelig. På grunnlag av analysene, vurdere hvorvidt det for noen av selskapene bør utvikles nye finansieringsmodeller eller gjøres endringer i funksjon/oppgaver, og fremme forslag til eventuelle endringer. 10

14 2. INNOVASJONSSELSKAP OG INKUBATOR 2.1 SIVAS INNOVASJONSSELSKAP SIVA har vært med på å etablere en omfattende fysisk infrastruktur for næringsutvikling rundt om i Norge. Dette er ikke bare en fysisk men også en kompetansemessig infrastruktur der bedrifter, gründere og ansatte i innovasjonsselskapene i samspill utgjør et (regionalt) utviklingsmiljø. De til sammen 97 virksomheter som omtales som SIVAs innovasjonsselskaper i 2010 er vist i tabell 1 nedenfor. Tabell 1 SIVA - typer av innovasjonsselskaper Type innovasjonsselskap Antall selskaper Næringshage 53 Industriinkubator 20 Kunnskapspark 15 Forskningspark 9 SUM 97 Innovasjonsselskapene har både innovasjonspolitiske, regional- og distriktspolitiske roller. Et fellestrekk er at innovasjonsselskapene, og samlokalisering av bedrifter i disse, har som formål å stimulere entreprenørskap og innovasjonsaktiviteter, fremme kunnskapsbasert næringsutvikling og forsterke koblingene mellom FoU-miljøer, næringsliv og regionale utviklingsaktører og virkemiddelaktører Forsknings -/ Kunnskapsparker Forsknings-/kunnskapsparker er ofte etablert i nærheten av sentrale og sterke kunnskaps- og FoU-miljøer i differensierte næringsmiljøer. Forskningsparkene er nært tilknyttet universitetene i Norge og disse er alltid med som medeiere sammen med SIVA og private og offentlige aktører. Forsknings- og kunnskapsparkene er profesjonelle forretningsutviklere av ideer basert på kunnskapsprosjekter og ledende akademisk forskning. Målet er å utvikle gode forretningsideer og unike forskningsbaserte resultater til bærekraftig næringsvirksomhet. I forskningsparkene finnes det alltid inkubatoraktivitet, som oftest FoU-inkubatorer. SIVA har alltid eierandeler og styrerepresentasjon i forskningsparkene og bidrar med finansiering av inkubasjon. Mange 11

15 Kunnskapsparker/forskningsparker har egne FoU-inkubatorer støttet av SIVA. Disse er som oftest organsiert som et prosjekt innad i Kunnskapspark / Forskningspark SIVAs FoU inkubatorprogram Nasjonalt FoU-inkubatorprogram med distribuerte løsninger ble utviklet av SIVA for perioden 2007 til Hovedmålet i dette programmet er å: bidra til økt regional innovasjon og dermed nasjonal verdiskapning og nyskaping. En FoUinkubator skal være et tilbud til forsknings - og/eller kunnskapsbaserte bedrifter med stort vekstpotensial og med et nasjonalt eller internasjonalt marked. I tråd med målsetningen er den primære målgruppen for FoU-inkubator programmet: innovative nyetablerte bedrifter/ideer, fortrinnsvis innen inkubatorens definerte fokusområder med utspring i undervisnings- og forskningsmiljøer eller etablerte virksomheter. Delmålene for inkubatorene i FoU-programmet er: Årlig gjennomstrømming av bedrifter på mellom %, hvorav minimum 2-3 er vekstbedrifter pr inkubator Øke overlevelsesgraden til vekstbedrifter Profesjonalisere kommersialiseringskompetansen Det skal utvikles distribuerte inkubatorløsninger i alle regioner/fylker Økt fokus på entreprenørskap og innovasjon Øke tilgangen på risikovillig kapital Videreutvikle og forsterke regional forankring av inkubatorsatsing fra kompetansemiljø, næringsliv og myndigheter Offentlig kostnad pr. bedriftsetablering i inkubatoren skal være på samme nivå som sammenlignbare internasjonale miljø. Det er fra SIVA sin side satt et krav om at det til enhver tid skal være 7-10 nyetablerte bedrifter i FoU-inkubatorene. SIVA finansierer inntil 50 % av kostnadene ved drift og utvikling av FoU-inkubatorene. Den andre halvparten av finansieringen forutsettes å komme fra regionale/lokale aktører. Inntil 50 % av finansieringen (ut over SIVAs tilskudd) kan finansieres gjennom dokumentert egeninnsats. Inkubatorprogrammet skal kun finansiere drift av selve inkubatoren og det er ikke midler i programmet til investering av egenkapital i inkubatorbedriftene. Nordlandsforskning sin prosessevaluering av SIVAs FoU inkubatorprogram (Nordlandsforskning 2008) viste blant annet at mange FoU-inkubatorer hadde svak økonomi, og at mange FoU-inkubatorer ikke maktet å oppnå målet om 12

16 minimum uttreden av 2-3 vekstbedrifter per år. Analysene viste også at FoUinkubatorene hadde begrensede muligheter til å ta betalt for tjenester de leverte til bedriftene. En løsning som enkelte FoU-inkubatorer pekte på, var at inkubatoren kunne investere egenkapitel i inkubatorbedriftene. Selv om dette var en strategi som enkelte FoU inkubatorer lyktes med, var FoU inkubatorens tilgang til investerbar egenkapital betinget av vertsorganisasjonens (Forskningspark/- Kunnskapspark) kontakter, nettverk, og økonomiske situasjon. Noen FoUinkubatorer er lokalisert i samme bygning som sin vertsorganisasjon og der hvor vertsorganisasjonen i tillegg hadde opprettet en egen enhet for såkorn/venture kapital virker det som om muligheten for slik finansiering har vært bedre. Evalueringen av FoU inkubatorene viste at det er nødvendig å se på inkubatorenes situasjon i lys av vertsorganisasjonens organisering og økonomi og inkubatorenes mulighet for inntjening. Per 2010 hadde FoU-inkubatorene totalt tatt opp 1122 bedrifter (akkumulert antall). For regnskapsåret 2009 avla 491 FoU inkubatorbedrifter formelt årsregnskap til Brønnøysund registeret. Årsregnskapene viste at de 491 bedriftene til sammen hadde en omsetning på 2,196 milliarder og et årsresultat på -492 millioner. Egenkapitalen var på 1,68 milliarder. Bedriftene hadde til sammen 1735 ansatte. Nordlandsforsknings evaluering (2008) viser at 75 % av bedriftene i FoUinkubatorene oppgav at de ikke ville ha etablert bedriften uten FoU-inkubator. Samtidig oppgav 71 % av bedriftene i evalueringen at de hadde utviklet en produktinnovasjon ny for markedet siste 2 år, noe som er et omfang av innovasjon som langt overstiger den innovasjonsinnsats man finner i norsk næringsliv generelt sett Næringshagene Næringshagene er ofte etablert i distrikter med mer fragmenterte næringsmiljøer og større avstand til FoU-baserte kunnskapsmiljøer. Etablering av Næringshager med støtte fra SIVA er et resultat av et forutgående forprosjekt som har dokumentert et fundament for næringshageetablering i regionen. Initiativ fra næringslivet i regionen, dokumentasjon av tilstrekkelig potensial, samt forpliktende støtte fra lokalt/regionalt nivå vedrørende utviklingsmidler er en forutsetning for at en næringshage etableres med støtte fra SIVA. I Næringshageprogrammet er tilskuddsperioden for den enkelte næringshage maksimalt 4 år. Privat eierskap skal overstige 50 %. 13

17 Formålet med SIVAs Næringshageprogram som fases ut i løpet av 2011 og erstattes av et nytt program - er å øke nyskapningsaktiviteten i regionen der næringshagen er etablert og spesielt innad i næringshagemiljøet. Følgende resultatkrav stilles til næringshagene i SIVAs næringshageprogram: antall ideer til nye innovasjoner kombinert med antall ideer som er omsatt i nye bedriftsetableringer økt aktivitet i eksisterende virksomhet gjennom nye produkter, nye markedsområder etc. fellesprosjekter og samarbeid om større oppdrag konkrete og forpliktende samarbeidsavtaler med næringsliv, kunnskapsog FoU-miljø vekst i antall ansatte i samlokaliseringen spesialiseringen innenfor en (noen) bransje(r) utskifting av bedrifter i tråd med vedtatt selskapsstrategi Tradisjonelt har en næringshage vært en samlokalisering av bedrifter og samlokaliseringsdynamikk har blitt viet stor oppmerksomhet i SIVAs næringshageprogram. Evalueringen av SIVA sitt Næringshageprogram (Norut, 2010) viste imidlertid at næringshagene per i dag er mer enn samlokalisering av bedrifter. De har også blitt regionale utviklingsaktører, noe som i stor grad skyldes at de regionale utviklingsoppgavene til næringshagene er en måte å sikre økonomien til næringshagene på. Flere næringshager har også en kompetanseutviklingsstrategi der det arrangeres kurs mm for bedrifter. Mange næringshager er i tillegg en del av SIVA sitt distribuerte FoU inkubator program der de fungerer som FoU inkubatorenes forlengede arm (gjerne omtalt som node). Nordlandsforskning sin evaluering av FoU inkubator programmet viste at det var ulik praksis for hvordan næringshagene fikk betalt for sitt arbeid som node og at dette varierte sterkt fra næringshage til næringshage. Evalueringen peker slik i retning av dette er et moment som man må ta med seg når man undersøker næringshagenes økonomiske situasjon. SIVA oppgir at antallet bedrifter fysisk samlokalisert i næringshagene har stabilisert seg på rundt 900. I tillegg kommer cirka 500 bedrifter som er tilknyttet eksternt. Det finnes slik omtrent 1400 næringshagebedrifter. Dette er en svært variert gruppe av bedrifter som inkluderer alt fra enkeltmannsfirma til avdelinger 14

18 av store norske (og internasjonale) selskaper, og er totalt sett en masse av leietakere som flytter ut og inn alt etter situasjon og behov Industri-inkubatorer En industri-inkubator er en inkubator som er knyttet opp mot en stor industribedrift, ofte multinasjonale industriselskaper, eller samling av industribedrifter, også kalt morbedrift (MB) som ønsker knoppskyting eller utvikling av nye bedrifter rundt seg (SIVA, 2011). Til forskjell fra en FoU inkubator som knyttes opp til et forskningsmiljø, så knyttes en industri-inkubator opp mot en tung industribedrift, eller samling av industribedrifter. Disse morbedriftene ønsker knoppskyting eller utvikling av nye bedrifter rundt seg. Dette kan være som følge av behov for omstilling eller en bevisst strategi som følge av vekst/overskudd. Lokalsamfunnet kan med dette få en bredere industristruktur, og MB får et profesjonelt redskap for utvikling av nye bedrifter (SIVA, 2011). Industri-inkubatoren har organisasjonsform som et AS, der morbedrift(er), og andre lokale investorer er eiere, foruten SIVA. Morbedrift(ene) tilbyr lokaler i, eller i nær tilknytting til, egen bedrift. Her kan enkeltmedarbeidere eller grupper av medarbeidere fra MB yte fødselshjelp i oppstart av ny virksomhet Det finnes ikke noe eget industri-inkubator program som redegjør nærmere for konseptet industri-inkubator. Følgende avsnitt baserer seg derfor på evalueringen av industri-inkubator programmet gjennomført av Nordlandsforskning (2008). Evalueringen fant at hovedmålet i programteorien bak inkubatorprogrammet er å bidra til omstilling og innovasjon i næringslivet ved å stimulere til utviklingen av vekstbedrifter i sfæren til større industribedrifter. SIVA har satt følgende suksesskriterier som mål for den enkelte inkubator: Antall ideer vurdert Antall ideer realisert som bedriftsetableringer Vekstbedrifter, ikke levekårsbedrifter 10 vekstkraftige bedrifter pr inkubator (over en fem-års periode) Vekstkraften måles gjennom bedriftens økonomiske utvikling over tid og antall ansatte Dokumenterbare resultater av innovasjon i eksisterende bedrifter Rimelig avkastning på investert kapital De 14 industri-inkubatorene som var en del ev evalueringen hadde vurdert 560 ideer som hadde resultert i 71 nye bedrifter. Kvalitative vurderinger gitt av inkubatorledere og morbedriftene tilsier at en stor del av disse bedriftene ikke 15

19 ville blitt utviklet, eller i utviklet i samme skala og omfang, uten industriinkubatorprogrammet. Evalueringen fant videre at inkubatorene totalt hadde vurdert 64 ideer til mulige utviklingsprosjekter fra morbedriftene. Av disse hadde 29 resultert i faktiske igangsatte utviklingsprosjekter. Evalueringen viste videre at de fleste industriinkubatorene hadde en forretningsmodell der de enten tok betalt for tjenester levert til inkubatorbedriftene og/eller konverterte tjenester om til aksjekapital i inkubatorbedriftene og/eller investerte i inkubatorbedriftene. 70 % av industri-inkubatorene oppgav at de hadde eierskap i en eller flere inkubatorbedrifter. I tillegg oppgav enkelte morbedrifter at de hadde eierskap i enkelte inkubatorbedriftene. Ut fra målsettingen om vekstbedrifter fant evalueringen at de 4 industriinkubatorene som var ferdig med programperioden hadde etablert 26 nye vekstkraftige bedrifter i løpet av programperioden, en måloppnåelse på 64 prosent. Videre viste evalueringen at mange industri-inkubatorer hadde lav tilgang av nye bedriftsideer. Evalueringen konkluderte derfor med at målet om 10 vekstbedrifter i løpet av 5 år pr inkubator var urealistisk. Per 2010 er akkumulert (totalt) opptak i Industriinkubatorene på 238 bedrifter. Nordlandsforsknings evaluering av industriinkubator programmet viste at industriinkubatoren hadde vært viktige for bedriftene og deres resultater i form av utviklede innovasjoner, sysselsetting og vekst(ambisjoner). En betydelig del av de resultater i bedriftene tilknyttet industriinkubatorer kunne regnes som addisjonale, dvs. at disse resultatene ikke ville ha vært skapt uten deres tilknytning til en industriinkubator. Dette i følge informasjon som bedriftene selv oppgav. Bedriftene i inkubatorer (FoU-/industriinkubator) og næringshager mener selv at innovasjonsselskapene har levert et viktig bidrag til deres utvikling. Samtidig konkluderte evalueringen av SIVA med at det var liten forskjell mellom SIVAbedriftene og bedrifter uten SIVA-relasjon når det gjelder økonomisk bærekraft over tid. Det er slik sett et potensielt misforhold mellom det bedriftene selv sier om viktigheten i bidraget fra innovasjonsselskapene og de bedriftsøkonomiske effekter av denne støtten (sammenlignet med en kontrollgruppe). Det går ut over mandatet til denne rapporten å vurdere hvorfor dette er tilfellet. Men for å foregripe noen av de analysene som kommer, gis det et klart inntrykk av at det er stor variasjon blant innovasjonsselskapene på omfanget (og kanskje kvaliteten) i de tjenestene som tilbys bedriftene i næringshage/inkubator og at dette er 16

20 relatert til hvordan innovasjonsselskapene er finansiert. Hvis det er stor variasjon blant innovasjonsselskapene på omfanget og kvaliteten i de tjenestene som tilbys bedriftene vil det være vanskelig å spore bedriftsøkonomiske effekter av disse tjenestene ved kontrollgruppedesign der SIVA bedrifter sammenlignes med sammenlignbare bedrifter Fellestrekk for innovasjonsselskapene Selv om innovasjonsselskapene varierer både med hensyn til lokalisering, næringsomgivelser og sammensetning av omliggende kunnskapsstruktur, har de også klare fellestrekk i roller og funksjoner. En hovedvirksomhet i forhold til samlokalisering av bedrifter i innovasjonsselskapene er rollen med å tilby kompetanse- og infrastrukturtjenester som bidrar til senke terskelen for å etablere nye bedrifter med potensial for innovasjon og vekst. Samtidig har innovasjonsselskapene en regional og samfunnsmessig oppgave i forhold til å skape nye muligheter for koblinger av ny kompetanseintensiv næringsvirksomhet og eksisterende næringsliv. Den siste omfattende evalueringen av SIVA viste at SIVA har hatt stor betydning for å realisere (regional) infrastruktur knyttet til innovasjon (NIBR/Oxford, 2010). Bidragene fra SIVA i form av kompetanse og kapital ble i evalueringen vurdert til å være av stor betydning. Evalueringen konkluderte med at SIVAs innovasjonsselskap genererte aktiviteter og effekter som var forbundet med stor addisjonalitet (dvs. at aktivitetene/effektene ikke ville skjedd uten SIVA). Dataene fra SIVA evalueringen viste blant annet at kun 7 % av selskapene selv mente det i stor grad var mulig å videreføre eksisterende driftsmodell uten offentlig støtte. Evalueringen av SIVA bekreftet funn fra evalueringen av SIVAs industriinkubator program (Nordlandsforskning, 2008) og SIVAs FoU inkubator program (Nordlandsforskning, 2008) som konkluderte med at begge programmene hadde god addisjonalitet og måloppnåelse. Men NIBR/Oxfords evaluering av SIVA konkluderte også med at det var behov for å se nærmere på finansieringen av innovasjonsselskapene. Det ble spesielt pekt på at innovasjonsselskapene hadde tildels store utfordringer med å sikre seg stabil finansiering. Evalueringen anbefalte innovasjonsselskapene og SIVA (som aksjonær i selskapene) å utvikle nye forretningsmodeller for drift av innovasjonsselskapene. Økte inntekter i form av leie/eiendomsinntekter, ta eierskap i bedrifter lokalisert i inkubator/næringshage, og/eller få en mer avtalt og avklart rolle i forhold til kommunal førstelinjetjeneste var noen av de konkrete forslag som framkom i SIVA evalueringen. 17

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

Innovasjonsselskaper i Norge

Innovasjonsselskaper i Norge UTKAST 16.12.10 Innovasjonsselskaper i Norge Kartlegging av aktivitet forslag til forbedringer FINs Årskonferanse 2012 Styreleder Terje Handeland og rådgiver Bjørn Løvlie www.fin.no Innhold 1. Status for

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Ved styreleder i FIN, Bjørn Horten FIN Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge - et bransjefora i Abelia, NHO Foreningen for innovasjonsselskaper FIN har 26

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

@siva_sf. Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å fremme omstilling og innovasjon? Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon

@siva_sf. Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å fremme omstilling og innovasjon? Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon @siva_sf Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å fremme omstilling og innovasjon? Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet Sivas hovedmål

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar,

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar, Saknr. 3888/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn TILSKUDD TIL DISTRIBUERT INKUBATOR- KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Saknr. 08/3888-37 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Synleg og stolt! AS og Siva sitt næringshageprogram Bedriftsrådgiver Næringshagene er et utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING tuzla NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING 2012-2022 Programbeskrivelse Tittel oslo kristiansand 24.10.13 24.10.13 BAKGRUNN Næringslivet vi skal leve av etter oljen må skapes nå. Nordic Entrepreneurship Monitor

Detaljer

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring NF-notat nr. 1009/2013 Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring Tommy Clausen Evgueni Vinogradov Ragnhild Holmen Waldahl 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Følgeevaluering av FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger

Følgeevaluering av FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no -8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1014/2008 ISS -nr.:0804-1873 Antall sider: 24 Prosjekt nr: 1123 Prosjekt tittel:

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011 Fremtidig struktur for innovasjonsselskapene ID NRU.3.2.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 26.03.2015 Forfatter Ola Torstensen Verifisert Fylkestinget Godkjent Side 1 av9 FYLKESTINGSSAK Journalpost.:

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

HEDMARK INKUBATOR - HEDMARK KUNNSKAPSPARK

HEDMARK INKUBATOR - HEDMARK KUNNSKAPSPARK Saknr. 12/6226-4 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim HEDMARK INKUBATOR - HEDMARK KUNNSKAPSPARK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR FOR 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR FOR 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2005/1249-4054/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR

Detaljer

Matinkubatorer og regionale aktører

Matinkubatorer og regionale aktører NF-notat nr. 1/01 Matinkubatorer og regionale aktører - en spørreundersøkelse Arild Gjertsen 1 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Postboks 10, N-0 BODØ Tlf. + 7 7 1 7 00 / Fax + 7 7 1 7

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Akademikernes frokostseminar om oppstart av kunnskapsbedrifter, 7. mai 2013 Daniel Ras-Vidal seniorrådgiver innovasjonspolitikk, Abelia

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Fra FoU til industriell virksomhet

Fra FoU til industriell virksomhet Fra FoU til industriell virksomhet Åge Holmestad Direktør innovasjon VERDIKJEDEN - FRA SKOG TIL MARKED Moelvens organisasjon Innovasjon i Moelven Strategi: - Skal foregå i de enkelte virksomhetsområder/

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Resultatevaluering av SIVAs industri-inkubatorprogram

Resultatevaluering av SIVAs industri-inkubatorprogram Resultatevaluering av SIVAs industri-inkubatorprogram av Tommy Høyvarde Clausen Einar Rasmussen NF-rapport nr. XXXX ISBN-nr.: XXXX ISSN-nr.: XXXX 8049 BODØ Tlf.: 75 51 76 00 Telefaks: 75 51 72 34 REFERANSESIDE

Detaljer

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Saknr. 15/1634-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «HKP Startup» er forenlig

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 Norinnova Technology Transfer AS Pb.6413- Forskningsparken 9294 Tromsø 77 67 97 60 post@norinnova.no www.norinnova.no Innovasjon i Nord Visjon Innovasjon i Nord Misjon

Detaljer

Finansiering og eierskap i inkubatorbedrifter: Et etterspørselsperspektiv på finansiering av nye bedrifter

Finansiering og eierskap i inkubatorbedrifter: Et etterspørselsperspektiv på finansiering av nye bedrifter Finansiering og eierskap i inkubatorbedrifter: Et etterspørselsperspektiv på finansiering av nye bedrifter Publisert: Januar 2015 Marianne Arntzen Gry Agnete Alsos Tommy Høyvarde Clausen Arbeidsnotat nr.:

Detaljer

Suksessfaktorer for Entreprenørskap (intraprenørskap)

Suksessfaktorer for Entreprenørskap (intraprenørskap) Suksessfaktorer for Entreprenørskap (intraprenørskap) Innspill fra AskersHus Næringshage Prosjektleder Bjørn Langvik Lørenskog 4. februar 2016 1 Møterom Arbeidsplassene AskersHus Næringshage 22 plasser:

Detaljer

Forbedringer innen næringsutvikling og organisering av bygg og eiendom

Forbedringer innen næringsutvikling og organisering av bygg og eiendom Forbedringer innen næringsutvikling og organisering av bygg og eiendom Evaluering til Narvik kommune Side 1 Oppdraget fra Narvik bystyre 1. Bystyret ønsker mer samordnet og mer direkte kommunal ledelse

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Saksframlegg Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 Saksbehandler: Dag Høiholt-Vågsnes GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Vi tar tak;-) Nye regionale virkemidler for vekst og innovasjon Harald Karlstrøm, daglig leder Origo Nord AS Origo Kapital AS Origo Såkorn AS Fra statlige

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 15/11. I samsvar med fylkesrådmannens innstilling fattet fylkesutvalget slikt enstemmig

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 15/11. I samsvar med fylkesrådmannens innstilling fattet fylkesutvalget slikt enstemmig OPPLAND fylkeskommune Arkivsak.200904852 ArkivkodeArkivKode Saksbehandler Bjørn Mæhlum Saks an F Ikesutval et MøtedatoSaknr 01.02.201115/11 EVALUERING AV INNOVASJON NORGE (IN) - HØRING Fylkesutvalget har

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Kapital Kompetanse Møteplasser

Kapital Kompetanse Møteplasser Kapital Kompetanse Møteplasser Pre-såkornkapital Pre-såkornkapital/ «matching ordningen» Hensikt Gjøre bedriftene investorklare, tilføre kapital og kompetanse Utvikle innovasjonsmiljøene Utvikle engleinvestormiljøene

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark

Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Hedmark Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift - Frokostmøte i Brumunddal Næringshage 20.02.2014 Innovasjon Norge «kortversjonen» www.innovasjonnorge.no Kan Innovasjon

Detaljer

Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015

Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015 Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015 Live Albriktsen, seniorrådgiver Nicolai K. Seip, avdelingsdirektør Nærings- og fiskeridepartementet Ambisjonen i styringen I.

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN Sluttseminar for Kompetanseoffensiven Sarpsborg 27. november 2015 André Flatnes Vår inngripen med Kompetanseoffensiven Engasjert av Østfold fylkeskommune for å evaluere

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Saknr. 2061/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark. - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift

Innovasjon Norge Hedmark. - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift Innovasjon Norge Hedmark - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift Formål Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Presentasjon SAMSVAR-seminaret 1. juni 2017 Steinar Johansen Forsker 1 Avdeling for bolig-, steds- og regionalforskning

Detaljer

Oversikt over randsoneselskaper ved eierskap ved Nord universitet.

Oversikt over randsoneselskaper ved eierskap ved Nord universitet. Oversikt over randsoneselskaper ved eierskap ved Nord universitet. I vedlegget presenteres en samlet oversikt over de 8 selskapene som Nord universitet har eierskap i. For 3 av selskapene har universitetet

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder

Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder v/anne Britt Bjørdal, IN Agder www.innovasjonnorge.no Om oss Én dør inn for næringslivet Viktigste målgruppe: Små og mellomstore bedrifter Nærings-

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Ragnhild Holmen Waldahl, Tommy Clausen og Gry Alsos Arbeidsnotat nr.: 1006/2014 ISSN-nr: 0804-1873 Prosjektnr: 1291

Detaljer

www.ipark.no Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing 6. oktober 2009 Side 1

www.ipark.no Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing 6. oktober 2009 Side 1 Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing Side 1 Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing? Regional forankring Kompetanse inkubasjon Tilgang på faglig kompetanse - forskning Dedikert team

Detaljer

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder NCE Aquaculture Nasjonalt nettverksprogram eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon Norges virkemidler og tjenester skal skape flere

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA SÁPMI NÆRINGSHAGE For næringslivet i Indre Finnmark Mars 2015 AGENDA 1. Hva er en næringshage? Sápmi Næringshage 2. Hvorfor Næringshage i Indre Finnmark? 3. Om målbedrifter eierbedrifter og medlemsbedrifter

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger. Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG

Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger. Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-notat nr. 19/2009 TF-notat Tittel: Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger. Status mars 2009 TF-notat nr:

Detaljer

Verktøy for vekst om Innovasjon Norge og Siva SF

Verktøy for vekst om Innovasjon Norge og Siva SF om Innovasjon Norge og Siva SF Bakgrunn: Aktiv næringspolitikk Mål for næringspolitikken: Arbeid til alle og størst mulig verdiskaping Næringsutvikling i hele landet Gode generelle rammebetingelser Aktiv

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Nytt mål- og resultatstyringssystem for Innovasjon Norge. Econa 12. november 2013 Nicolai Seip, underdirektør, Nærings- og handelsdepartementet

Nytt mål- og resultatstyringssystem for Innovasjon Norge. Econa 12. november 2013 Nicolai Seip, underdirektør, Nærings- og handelsdepartementet Nytt - og resultatstyringssystem for Innovasjon Norge Econa 12. november 2013 Nicolai Seip, underdirektør, Nærings- og handelsdepartementet Fire steg til bedre styring 1 Evaluering Hvor står Innovasjon

Detaljer

Kva kan gjerast for at kommunane og fylkeskommunen arbeider stadig betre med næringsutvikling: Temaet no: Nytt næringshageprogram

Kva kan gjerast for at kommunane og fylkeskommunen arbeider stadig betre med næringsutvikling: Temaet no: Nytt næringshageprogram Kommuneprosjektet Kva kan gjerast for at kommunane og fylkeskommunen arbeider stadig betre med næringsutvikling: Temaet no: Nytt næringshageprogram 28/4 2011 Lars Hustveit Fagkoordinator Næringsavdelinga,

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

Erlend Bullvåg. Handelshøgskolen i Bodø

Erlend Bullvåg. Handelshøgskolen i Bodø Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Konjunkturvendepunkt 2 Svært viktig å stimulere ny vekst Vekst i produksjon Aggregert 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0-1 -1-2 -2-3 -3-4 -4-5 -5 3 Spesielt i Troms fordi for

Detaljer

Akademia + næringsliv = dynamikk? Kongsberg Summit, 7.11.13 Daniel Ras-Vidal, daglig leder i FIN og innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia

Akademia + næringsliv = dynamikk? Kongsberg Summit, 7.11.13 Daniel Ras-Vidal, daglig leder i FIN og innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia Akademia + næringsliv = dynamikk? Kongsberg Summit, 7.11.13 Daniel Ras-Vidal, daglig leder i FIN og innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia Kort om Abelia NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter

Detaljer

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201202895-/SIG 02.07.2012 Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond 1. INNLEDNING Nærings-

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM UTVIKLINGSTØTTE 2008

MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM UTVIKLINGSTØTTE 2008 Saknr. 3941/08 Løpenr.10737/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Magnor Næringshage

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter. Ivan C. Burkow Konsernsjef

Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter. Ivan C. Burkow Konsernsjef Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter Ivan C. Burkow Konsernsjef www.norut.no Satsing i nord for hele nasjonen Nasjonen forsker for 42 mrd (1,8% av BNP og finansiert 46% fra det

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders

Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders Saknr. 15/7157-2 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Innovation across borders» bygger

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST - REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG INNOVASJON

INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST - REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG INNOVASJON Vestfold Fylkeskommune Forskningsparken, 26. februar 2015 INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST - REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG INNOVASJON Viser til epost fra Magnar Simensen, VFK, mottatt 11. november 2014,

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Svein-Olav Torø, Næringskonferansen 2016

Svein-Olav Torø, Næringskonferansen 2016 Svein-Olav Torø, Næringskonferansen 2016 Kongsberg Innovasjon skal bidra til å skape nye vekstselskaper Ved å tilby kompetanse fra etablerte internasjonale teknologibedrifter og vårt omfattende nettverk.

Detaljer

Gårdsturisme i Nordland

Gårdsturisme i Nordland NF-rapport nr. 14/2011 Einar Lier Madsen, Evgueni Vinogradov, Magnus Kjeldsberg, Tommy Clausen Gårdsturisme i Nordland Bakgrunn: Prosjekt Grønt reiseliv i Nordland i avslutningsfasen (3 år) Behov for å

Detaljer

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU)

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Revidert versjon av 11. februar 2016. Innhold Om SFU-ordningen... 2 Organisering og varighet av et SFU... 3 Vertsinstitusjonen... 3 Konsortier...

Detaljer