Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter"

Transkript

1 Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering

2 Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater i og videreføring av prosjektet Treningskompis for kreftpasienter. Prosjektet har vært en del av Kreftforeningens frivillighets- og rehabiliteringsarbeid som blant annet skal utvikle frivilligheten og bidra til gode lokale rehabiliteringstilbud tilpasset kreftpasienter. Et av målene har vært å beskrive hvordan en slik tjeneste kan organiseres og gjennomføres. Vi håper at rapporten med vedlegg kan leses og brukes av andre som vil gi liknende tilbud både til kreftrammede og andre målgrupper. Vi takker Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, Sør-Trøndelag Fylkeskommune for tilliten og midlene til dette prosjektet. Støtten har avgjørende betydning for å bygge kompetanse og utvikle det arbeidet som Kreftforeningen driver. En stor takk til alle prosjektmedarbeidere og samarbeidspartnere som med raushet har delt av sin tid og kunnskap med prosjektet. Det har vært inspirerende og en glede å samarbeide med dere. En stor takk rettes også til deltakerne i prosjektet for imponerende innsats og kloke innspill. Det har vært en berikelse å bli kjent med dere. Oslo,15. mai 2013 Inger Merete Skarpaas Prosjektleder Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 2

3 Sammendrag Bakgrunn: Mange kreftpasienter ønsker å være fysisk aktive, men er usikre på hvordan og hvor aktive de kan være. Mange ønsker derfor hjelp til å komme i gang og til å finne tilbud som passer for dem. Prosjektet har utviklet, prøvd ut og evaluert et tilbud om frivillige hjelpere som Treningskompis (TK) til kreftpasienter. Mål og målgruppe: Målet har vært å hjelpe kreftpasienter i gang med og opprettholde regelmessig fysisk aktivitet gjennom etablerte lokale aktivitetstilbud og arenaer, og å beskrive hvordan lokale treningskompistilbud kan tilrettelegges og gjennomføres. Gjennomføring: Interessen for å være treningskompis var større enn forventet, mens det tok lenger tid enn planlagt å få med kreftrammede. Deltakerne møtte til samtale med veileder før oppstart. De frivillige fikk opplæring og pasient og TK inngikk ved hjelp av rådgiver i Kreftforeningen en samarbeidsavtale med utgangspunkt i pasientens behov. Pasientene hadde avklart deltakelse med sin lege. Deltakerne fikk oppfølging av en veileder i Kreftforeningen. Prosjektet ble finansiert av Extrastiftelsen, Kreftforeningen og Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Resultater: Oppdrag som treningskompis appellerte til frivillig innsats. Treningskompis kan trolig hjelpe hjemmeboende kreftpasienter til å være fysisk aktive og til å etablere regelmessige mosjonsvaner. Prosjektet er for lite til å si hvilke kreftpasienter dette er mest aktuelt for og konkret hvilket utbytte de vil ha av å delta. Man må regne med at det tar tid å etablere nye tilbud til kreftpasienter. Markedsføring i flere kanaler over lang tid er nødvendig. Pasienthistorier, «jungeltelegraf» og anbefaling fra helsepersonell er viktigst for påmelding. Veileder bør ha erfaring med veiledning og frivillighet samt noe kompetanse på trening eller tilgang til veiledning i slike spørsmål. Treningskompis kan tilbys på flere måter, f. eks: som frivillig tjeneste i regi av frivillige organisasjoner, lønnet tjeneste i regi av kommunens støttekontakttjeneste eller Frikslivssentraler eller Frivillig tjeneste som et samarbeid mellom kommunale frisklivsentraler og frivillige organisasjoner. Ordninger med lønnede og frivillige Treningskompiser kan trolig fungere side om side. Prosjektet har utviklet verktøy og arbeidsmåter som kan benyttes av andre som vil gi et tilbud om treningskompis til ulike målgrupper. Videre arbeid: Erfaringene er verdifulle for Kreftforeningens frivillighetsarbeid. Vi er blant annet i gang med å etablere turgrupper for kreftpasienter flere steder i landet. Data fra evalueringen vil inngå i en doktorgrad ved Røros rehabiliteringssenter som også har fått midler til et prosjekt som innebærer videreføring av tilbudet i Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 3

4 Innhold 1. BAKGRUNN, MÅLSETTING OG MÅLGRUPPE Bakgrunn Målsetting og målgruppe METODE, GJENNOMFØRING OG PROSJEKTORGANISERING Gjennomføring Rekruttering Opplæring Avtale om oppdrag Oppfølging og veiledning Prosjektorganisering RESULTATER OG RESULTATVURDERING Antall kreftpasienter, Alder, kjønn, diagnose, sysselsetting og fase i pasientforløpet Aktivitetsnivå og fysisk form Motivasjon Målsetting Erfaringer Hvem meldte sin interesse og var frivillige treningskompiser? Antall frivillige, Alder, Kjønn, sysselsetting og tidligere erfaring med frivillighet og kreft Motivasjon Erfaringer Hvordan kan treningskompistilbudet tilrettelegges og organiseres? Markedsføring av tilbudet til kreftpasienter Rekruttering av frivillige Opplæring Inngåelse av skriftlig avtale Oppfølging og veiledning av frivillige Avslutning av avtaler Diskusjon Rekruttering og markedsføring Organisering og tilrettelegging av et lokalt Treningskompistilbud Økonomi...Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. OPPUMMERING, KONKLUSJON OG VIDERE ARBEID Informasjonsspredning og videre arbeid Referanser Vedlegg: Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 4

5 1. BAKGRUNN, MÅLSETTING OG MÅLGRUPPE Et av Kreftforeningens hovedmål er å sikre best mulig livskvalitet for kreftpasienter. Gode rehabiliteringstilbud er viktig for å nå dette målet. Kreftforeningen registrerer økende etterspørsel etter informasjon og tilbud om fysisk aktivitet tilpasset kreftpasienter. Dette prosjektet har utviklet, prøvd ut og evaluert et tilbud om frivillige hjelpere som Treningskompis til voksne hjemmeboende kreftpasienter. Prosjektet ble finansiert av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, Kreftforeningen og Sør-Trøndelag Fylkeskommune. 1.1 Bakgrunn I Norge får en av tre personer kreft i løpet av livet, og antall nye krefttilfeller er økende (Kreftregisteret, 2010). Både sykdom og behandling gir nedsatt funksjon og reduserer helse og livskvalitet. Stadig flere overlever og antall personer som lever med senskader øker. Behovet for et mangfold av gode rehabiliteringstilbud er dermed også økende (Helsedepartementet, 2004). Kreftpasienter ser ut til å foretrekke rehabiliteringsprogram som fokuserer på å redusere tretthet, gjenvinne overskudd og evne til å tåle belastninger (van Harten, 1998). Tilpasset fysisk aktivitet kan bidra til dette og er gunstig også med tanke på forebygging av senskader (Thune, 2008, Speck.m.fl, 2011, Rock m.fl. 2012, Winnigham 1991, Fosså, Loge og Dahl, 2009). Rehabiliteringstilbud som inkluderer fysisk aktivitet med utgangpunkt i pasientens preferanser og opplevde problem, ser ut til å gi best utbytte både når det gjelder helsegevinster og det å opprettholde regelmessig fysisk aktivitet over tid (Van Weert m.fl, 2008). Kreftpasienter ser ut til å være generelt mindre fysisk aktive enn friske voksne (Irwin, 2009), men ser seg i stand til å gjennomføre fysisk aktivitet når denne er individuelt tilrettelagt (Rogers m.fl, 2004, Oldervoll m.fl, 2005). Mange kreftpasienter ønsker å drive fysisk aktivitet både under og etter kreftbehandling, men er usikre på hvordan og hvor mye de bør mosjonere, og finner det vanskelig å delta i alminnelige trimtilbud (Rogers m.fl,2004 og 2008, Fløtten m.fl,2008). Mange trenger derfor hjelp til å komme i gang og til å finne tilbud som passer for dem. Den viktigste rehabiliteringen foregår i følge Samhandlingsreformen der pasientene bor, og det er behov for flere tilbud tilpasset kreftpasienter lokalt (Helse- og omsorgsdepartementet, 2009). Sosial støtte ser ut til å kunne bidra til bedre objektiv helsestatus, og er positivt assosiert med overlevelsestid hos kreftpasienter Det kan gi styrke, tilføre resurser som ikke er tilgjengelig andre steder og sette folk i stand til å utføre handlinger de trolig ikke ville vært i stand til uten støtte fra andre. Støtte fra andre kan dermed påvirke rehabiliteringsprosessen positivt (Stang og Mittelmark, 2008). Treningskontakter er en kom i gang hjelp for mennesker som av ulike grunner trenger og ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet. Innenfor rusomsorg, psykiatri og til funksjonshemmede har bruk av treningskontakter blant annet gjort det lettere for pasientene å være regelmessig fysisk aktive og til å bryte sosial isolasjon (Skrede m.fl. 2006, NIF, 2010). Kreftforeningen i Midt-Norge har lang erfaring med frivillig innsats. Frivillige hjelpere har en annen relasjon til og en mer likeverdig posisjon overfor pasientene enn profesjonelle hjelpere. Det åpner for en annen type dialog og aktivitet og kan bidra til økt livskvalitet for kreftpasienter i en vanskelig situasjon. Kreftforeningen har de siste årene erfart at det er stor folkelig vilje til å engasjere seg for Kreftsaken, og vi blir i dag kontaktet av mennesker i alle aldre som ønsker å yte en frivillig innsats for kreftpasienter. Med frivillige hjelpere som treningskompis ønsket Kreftforeningen å tilby flere kreftpasienter hjelp til et mer aktivt liv. Samtidig ville vi ivareta den folkelige viljen til å engasjere seg i kreftsaken gjennom frivillig arbeid. Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 5

6 1.2 Målsetting og målgruppe På denne bakgrunn har prosjektet utviklet, prøvd ut og evaluert en ordning med frivillige treningskontakter for kreftpasienter kalt Treningskompis». Målet har vært to-delt: Å hjelpe kreftpasienter i gang med regelmessig fysisk aktivitet gjennom etablerte lokale aktivitetstilbud og arenaer, og å finne frem til hvordan lokale treningskompistilbud kan tilrettelegges og organiseres slik at flere kreftpasienter og evt. andre målgrupper på sikt kan få tilbud om en treningskompis. Prosjektet har i den forbindelse vurdert mulighetene for erfaringsoverføring og samarbeid med andre lokale aktører, herunder frivillige organisasjoner og kommunale Frisklivssentraler. Forslag til videreføring er beskrevet i kapittel 4. Evalueringen og denne prosjektrapporten svarer på følgende spørsmål: 1. Hvilke kreftpasienter viser interesse og tar i mot tilbudet om å få en frivillig treningskompis? 2. Hvem melder sin interesse og ønsker å være frivillig treningskompiser for kreftpasienter? 3. Hvordan kan treningskompistilbudet tilrettelegges og organiseres slik at hjemmeboende kreftpasienter får hjelp til å komme i gang med regelmessig fysisk aktivitet? Målgruppene i prosjektet har vært: 1. Voksne (over 18 år) hjemmeboende, selvhjulpne kreftpasienter i Sør-Trøndelag. 2. Voksne mennesker i Sør-Trøndelag som har et ønske om å gjøre en frivillig innstas for Kreftforeningen og kreftrammede. 1.3 Frivillig Treningskompis En Treningskompis er ikke en personlig trener eller instruktør, men en kompis og samarbeidspartner som følger til trening, er med på turer og trening og hjelper kreftpasienten i gang med aktiviteter gjennom lokale tilbud og arenaer. En treningskompis må være over 18 år, ha interesse for og se glede i å være fysisk aktiv og ha lyst til å gjøre en frivillig innsats for mennesker som trenger det; i denne sammenheng kreftpasienter. En frivillig hjelper i Kreftforeningen er en person som uten godtgjørelse eller lønn yter omsorg og service overfor kreftpasienter og deres pårørende. De får imidlertid dekket reelle utgifter og er forsikret på liknende vilkår som ansatte i Kreftforeningen ved utførelse av oppdrag. 2. METODE, GJENNOMFØRING OG PROSJEKTORGANISERING 2.1 Materiale og metode Materialet som denne rapporten bygger på er innhentet gjennom: Spørreskjema til alle deltakere ved prosjektstart og slutt Gruppeintervju med deltakere ved prosjektslutt. Refleksjonsnotater over praksis og erfaringer som rådgiver/veileder i Kreftforeningen har skrevet underveis i prosjektet. Sammen med tilbakemeldinger fra deltakere og samarbeidspartnere har disse notatene også vært grunnlag for utvikling av tilbudet underveis. (Se mal og eksempel i vedlegg 1) Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 6

7 2.2 Gjennomføring Prosjektet startet opp i mars 2011, ble avsluttet i februar 2013 og gjennomført slik: Når Hva Mars Juli 2011 Juli September 2011 Oktober 2011 November 2011 Februar 2013 Ansettelse av prosjektmedarbeider, Planlegging, utvikling Annonsering frivillige og pasienter, Kartlegging deltakere Opplæring, annonsering pasienter Matching, Avtaler, Oppfølging, Veiledning, Informasjon Desember 2012 Februar 2013 Evaluering, Rapportering, Informasjonsspredning I planleggingsfasen ble verktøy, materiell og metoder samt planer for informasjons og evaluering utarbeidet. I samarbeid med FYSAK-koordinator og lokale frisklivssentraler laget vi en oversikt over lokale treningstilbud som kunne være egnet for kreftrammede Rekruttering Interessen for å være frivillig treningskompis var større enn forventet, mens det tok lenger tid enn planlagt å få med kreftrammede. Prosjektet har rekruttert flere frivillige men ikke så mange brukere som ønskelig. Annonser, informasjonsmateriell og plan for markedsføring og rekruttering ble utarbeidet i samarbeid med seksjon informasjon i Kreftforeningen. De frivillige treningskompisene ble invitert til å ta kontakt via annonser og redaksjonelle oppslag i Kreftforeningens egne kalaer, gjennom samarbeidspartene og lokalpresse ved prosjektstart. Tilbudet ble markedsført til kreftpasienter ved prosjektstart og gjentatte ganger underveis gjennom mange kanaler: Avisannonser (papir og nett), redaksjonelle oppslag i lokalaviser, Kreftforeningens egne kanaler inkludert sosiale medier og i samarbeid med mange og ulike lokale aktører i Sør-Trøndelag som Nav, den kommunale hjemmetjenesten, Kreftavdelingen og Vardesenteret ved St. Olavs hospital, pasientforeninger, lokale legekontor, Sør- Trøndelag Fylkeskommune og idrettskrets, Frisklivsentralene i Orkdal og Trondheim, Trondheims Turistforening, treningssenteret 3T og servicetorget for seniorer. Interesserte frivillige og kreftpasienter ble oppfordret til å kontakte Kreftforeningen, invitert til en samtale med rådgiver og fikk tilsendt informasjon om prosjektet. De fikk også tilsendt et spørreskjema. Hensikten med spørsmålene og samtalen var å vurdere om tilbudet passet for den enkelte kreftpasient, om de frivillige var egnet for oppgaven og kunne delta i opplæringen, samt å få et grunnlag for best mulig matching av treningskompiser og kreftpasienter og evaluering. Se også vedlegg 2,3 og Opplæring Det ble gjennomført 1 kurs (28 timer) for 20 frivillige i oktober Kurset bygget på erfaringer fra kurs for treningskompiser i regi av Sør-Trøndelag idrettskrets til støttekontakter i Trondheim kommune. Kurset ble Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 7

8 tilpasset kreftpasienters behov og den rollen treningskompisene skulle ha som frivillige medarbeidere i Kreftforeningen. Tema i opplæringen var: Fysisk aktivitet og helse. Om kreft, kreftbehandling, faser i pasientforløpet og tilpasset fysisk aktivitet. Aktuelle treningsmuligheter og -tilbud i lokalmiljøet for kreftpasienter. (20 timer) Treningslære i teori og praksis. Rammer for, rollen og oppgaver som treningskompis. Caseoppgaver. Å være frivillig i Kreftforeningen. (4 timer) Førstehjelp. (4 timer) Opplæringen ble gjennomført over en helg (20 t) pluss to kvelder (4t x2) i samarbeid med Kreftforeningens frivillighetsarbeid, kreftavdelingen på St. Olavs hospital, Idrettskretsen og Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag. Førstehjelpseksperten i Trondheim hadde førstehjelpsopplæring for de som ikke hadde dette fra før Avtale om oppdrag Kreftpasient og treningskompis inngikk ved hjelp av en rådgiver i Kreftforeningen en konkret skriftlig avtale om formål, tidspunkt for og varighet av aktiviteter, hvilke aktiviteter som skulle prøves ut etc. Avtalens varighet varierte med behovene til den enkelte kreftpasient, fra 3 mnd. til ca. 1 år. Avtalen opphørte når brukeren hadde funnet seg til rette med sine aktiviteter. Det å få en treningskompis var gratis, men kreftpasientene måtte selv betale for egen trening og aktiviteter dersom det kostet noe. Alle kreftpasientene som ønsket og fikk en treningskompis hadde avklart dette med og fått en anbefaling fra sin lege. De frivillige fikk etter avtale refundert utgifter i forbindelse med oppdrag Oppfølging og veiledning Deltakerne i prosjektet fikk regelmessig oppfølging og veiledning av veileder/fysioterapeut i Kreftforeningen underveis. «Parene» møttes til samtale med veileder ca. 4 uker etter oppstart. Både brukere og frivillige kunne ellers kontakte veileder på e-post og telefon og kunne komme til samtale ved behov. De fleste «parene» hadde 2 felles møter med veileder. De frivillige Treningskompisene ble også invitert til en samling pr halvår for inspirasjon og erfaringsutveksling. Oppfølgingen foregikk hovedsakelig på ettermiddag-/kveldstid. De frivillige fikk opplæring i en metode for loggføring og refleksjon over egen praksis. De fleste benyttet ikke malen systematisk, men alle skrev flere korte notater over det som ble gjort under tur og trening og hvilke erfaringer de gjorde seg. Disse gav praktisk nyttig informasjon til utvikling av tilbudet underveis og fungerte også som utgangspunkt for veiledning og erfaringsutveksling i felles møter med alle treningskompisene. Treningskompisene fikk status og oppfølging som frivillige i Kreftforeningen i prosjektperioden. Det innebar inkludering i Kreftforeningens nettverk av frivillige samt informasjon og invitasjon til samlinger på linje med andre frivillige i Kreftforeningen. Alle fikk Diplom/attest ved avsluttet oppdrag Prosjektorganisering Prosjektets arbeidsgruppe har foruten prosjektleder og prosjektmedarbeider bestått av medarbeidere fra seksjon informasjon, dokumentasjon og analyse samt pasientstøtte og frivillighet. Sør-Trøndelag idrettskrets og fylkeskommune har også deltatt i arbeidsgruppen. Fysak-koordinatorer i Trondheim Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 8

9 kommune og Sør-Trøndelag fylke, Fysioterapeut ved kreftavdelingen på St.Olavs hospital og Forsker ved Røros rehabiliteringssenter og NTNU har vært viktige samarbeidspartnere i prosjektet. Arbeidsgruppen utarbeidet det faglige og metodiske innholdet i opplæringen, planla rekruttering av treningskompiser og markedsføring av tilbudet til kreftpasienter. De utarbeidet planer for veiledning, oppfølging, informasjonsspredning og evaluering. Prosjektmedarbeider og prosjektleder stod for gjennomføring av prosjektet. Prosjektleder har rapportert jevnlig om status, økonomi og fremdrift til styringsgruppen. Det er også rapportert til Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering og Sør-Trøndelag fylkeskommune en gang pr år. 3. RESULTATER OG RESULTATVURDERING 3.1. Hvilke kreftpasienter viste interesse og tok i mot tilbudet? Antall kreftpasienter, Alder, kjønn, diagnose, sysselsetting og fase i pasientforløpet 37 kreftpasienter viste interesse for tilbudet og tok kontakt med Kreftforeningen. Av disse meldte 17 seg på, 4 menn og 13 kvinner i alderen år. Gjennomsnittsalderen var 52 år. 2 påmeldte falt fra ved oppstart, en pga. sykdom og en fordi tilbudet ble misforstått og ikke passet. Noen av de som ikke meldte seg på ville tenke seg om og avvente. Noen ville komme til samtale, men utsatte og avlyste avtaler. Andre bodde for langt unna eller var for syke til å delta i prosjektperioden. Noen ønsket en annen type tilbud i retning av mer eller mindre individuell oppfølging. 15 pasienter har hatt avtale og trent regelmessig sammen med en frivillig treningskompis. Varigheten av avtalene har vært fra 3 mnd. til ca. 1 år. Deltakerne har vært av begge kjønn, 3 menn og 12 kvinner. De har hatt ulike diagnoser, men flest har hatt brystkreft. Noen har hatt flere kreftformer. 9 fikk kreft for < 1 år siden, 4 for 1-2 år siden og 3 for over 5 år siden. 8 var under behandling, 6 hadde avsluttet behandling for under et år siden og 2 for mer enn 5 år siden. For mange av de som brukte tilbudet tok det tid fra de hørte om det til de tok kontakt. De hadde behov for å bruke tid på å ta beslutningen. De som deltok var i hovedsak folk med sammensatte utfordringer; fysisk, psykisk og sosialt. Mange hadde andre alvorlige helseplager og redusert funksjonsevne både som følge av og i tillegg til kreftsykdom og behandling. Flere kunne eller ønsket ikke å delta i gruppetilbud. Ved oppstart klarte brukerne ikke å delta i eller komme seg ut på tur eller til treningstilbud på egenhånd. 6 hadde ikke deltatt i andre rehabiliteringstilbud tidligere. Resten hadde hatt opphold på Montebellosenteret, Røros rehabiliteringssenter, deltatt på Livslystkurs i Kreftforeningen eller mottatt andre rehabiliteringstilbud i bostedskommunen Aktivitetsnivå og fysisk form De fleste var moderat fysisk aktive i minutter eller mer 2-3 ganger pr uke før de fikk sin kreftdiagnose. Kreftpasientene hadde et lavt aktivitetsnivå ved oppstart. 8 deltakere mosjonerte ikke. De som mosjonerte gjorde det i hovedsak 1 x i uken eller sjeldnere, i mindre enn 30 min pr gang, og uten at de ble varme eller fikk økt puls. Alle unntatt 2 oppgav at de hadde skader eller plager som begrenset deres mulighet til fysisk aktivitet. De fleste vurderte sin fysiske form som dårlig ved oppstart. Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 9

10 3.1.3 Motivasjon Kreftpasientene oppgav at de ønsket å få en treningskompis fordi de: - trengte hjelp og en forpliktende avtale til å klare å være fysisk aktiv eller komme i gang med regelmessig trening. - trengte å gjøre noe som rettet oppmerksomheten for «det friske» - trengte å være sammen med noen som ville være med å trene i deres tempo - ville få mer energi, bli i bedre form eller i like god form som før de ble syke. - ville komme tilbake til en «normal» hverdag, mestre vanlige aktiviteter i hverdagen bedre eller ha en bedre og mer lystbetont hverdag under behandling - hadde tidligere positiv erfaring med trening eller erfaring for at de hadde det bedre når de var fysisk aktive - ville avlaste eller ikke være til belastning for familie og venner De fleste var godt motivert og hadde stor tro på at de skulle klare å starte med regelmessig fysisk aktivitet ved hjelp av en treningskompis Målsetting Alle kreftpasientene ønsket å oppnå en generell forbedring av fysisk form og funksjon og ville drive med allsidig trening; kondisjon, balanse, styrke, bevegelighet. Noen hadde konkrete langsiktige mål som å forbedre balanse eller gangfunksjon, klare å bestige en fjelltopp, gjennomføre et løp, sykkelritt eller liknende. De fleste (9) ville gjerne mosjonere 2-3 ganger i uken, 6 ville mosjonere hver dag Erfaringer Tilbudet ble markedsført i mange ulike kanaler samtidig og over lang tid. Prosjektet har hatt en relativ kort prosjektperiode i et geografisk avgrenset område og har rettet seg mot de som trenger ekstra støtte til å komme i gang. Kreftpasientene som tok kontakt var i målgruppen for tilbudet, men antall brukere i prosjektet ble færre en ønsket. Alle deltakerne mosjonerte 1 gang pr uke eller mer ved prosjektslutt, de fleste i 30 minutter eller mer pr. gang. Mange holdt på i mer enn 1 time pr gang. Halvparten mosjonerte 2-3 ganger pr uke. Knapt halvparten hadde et moderat eller intenst aktivitetsnivå, mens resten fortsatt trente med lav intensitet. Det ser derfor ut til at de fleste klarte å øke sitt aktivitetsnivå ved hjelp av en frivillig Treningskompis. En-til-en-oppfølging og individuell tilrettelegging kan ha vært viktig i denne sammenheng. De som var under behandling eller opplevde nye sykdomsperioder, hadde av naturlige grunner begrensede muligheter til økt intensitet. De trengte også mer restitusjonstid enn andre. Det var disse deltakerne som i minst grad økte sitt aktivitetsnivå. Alle sa at de ville anbefalt andre kreftpasienter å få hjelp av en treningskompis til å være så aktive som de kan være under behandling, og/eller til å komme i gang med regelmessig trening etter behandling. Alle hevdet at de bare hadde hatt fordeler av å ha en treningskompis og at det var avgjørende for at de klarte å komme seg ut og i aktivitet igjen. Å ha en avtale virker forpliktende og er en hjelp til å komme «over dørstokken». Den fysiske aktiviteten har vært det viktigste for kreftpasientene. De opplevde at det reduserte plagene deres, hjalp dem til å «bli seg selv igjen» og komme tilbake til eller ha en «normal» hverdag. Opplevelsen av å bli i gradvis bedre form var motiverende. Samtidig har det å ha noen å kunne Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 10

11 snakke med i tillegg til treningen, vært avlastende for familien som fort blir bekymret. En treningskompis er passe fremmed og samtidig passe nær. De som deltok gav tilbakemelding om bedring i funksjon, fysisk form og opplevelse av mestring. Både negative og positive erfaringer ble etterspurt underveis og ved prosjektslutt. Det eneste som fremkom av utfordringer var at ny sykdom, sykehusopphold og behandling satte dem tilbake, fikk dem ut av rutinen, og medførte at de «måtte begynne på nytt igjen». 2 vurderte sin helsetilstand og fysiske form som dårlig ved prosjektslutt. Det hadde sammenheng med sykdom og behandling. Resten vurderte sin helsetilstand og fysiske form som god. Halvparten oppgav at de fortsatt hadde plager og skader som begrenset deres mulighet til fysisk aktivitet. Kreftpasientene sa at den viktigste erfaringen de gjorde seg med å ha en treningskompis var at det var en god drivkraft, avgjørende for å komme i gang og gjennomføre trening og en hjelp til etter hvert å klare seg selv. Det å bli «hentet», at noen andre tok kontakt og initiativ den første tiden, var svært viktig for dem. En avtale er i selv en positiv påminnelse og virker forpliktende. En sa det slik: «Dette er et utrolig bra tilbud for sånne som meg. Jeg er veldig takknemlig for muligheten til å prøve dette. Jeg er bare så fornøyd. Kunne godt tenke meg å bli treningskompis på sikt selv» 3.2 Hvem meldte sin interesse og var frivillige treningskompiser? Antall frivillige, Alder, Kjønn, sysselsetting og tidligere erfaring med frivillighet og kreft. 36 meldte seg på ved oppstart og fylte ut spørreskjema. De påmeldte treningskompisene hadde en gjennomsnittsalder på 37 år. Den yngste var 21, den eldste 64 år. 7 av de påmeldte var menn, 28 kvinner, og flertallet hadde høyere utdanning. Nesten halvparten var i full jobb, mens en fjerdedel var studenter eller jobbet deltid. Ca. halvparten hadde ikke tidligere erfaring med frivillig arbeid. Nesten alle hadde selv vært eller hadde nærstående som var rammet av kreft. Over halvparten oppgav at de kunne bruke mer enn 5 timer pr uke som frivillig treningskompis. Alle de 36 påmeldte var kvalifisert for oppgaven. Mange kunne ikke delta på det tidspunktet opplæringen ble holdt. 20 personer, 1 mann og 19 kvinner, deltok på kurset og underskrev avtale med Kreftforeningen om frivillig innsats som treningskompis. Noen av de som ikke ble treningskompiser inngikk avtale med Kreftforeningen om andre frivillige oppgaver Motivasjon De frivilliges motivasjon for å bli en treningskompis var at de: - hadde lyst og anledning til å gjøre en frivillig innsats for kreftrammede og Kreftforeningen. - hadde opplevd kreft og annen alvorlig sykdom på nært hold - hadde positiv erfaring med fysisk aktivitet under og etter alvorlig sykdom - hadde erfaring for at man trenger støtte til opptrening ved langvarig og/eller alvorlig sykdom - trodde de ville ha noe igjen for det selv; verdifull kunnskap, erfaring og personlig utvikling. De frivillige sa at oppgaven som treningskompis appellerte spesielt fordi de kunne bidra med noe som de selv var glad i, noe positivt med oppmerksomheten rettet mot det friske og det man kan klare til tross for sykdom. Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 11

12 3.2.3 Erfaringer Ved prosjektslutt kunne de frivillige tenke seg å fortsette som treningskompis, og vil anbefale andre å bli det. De mente at oppdraget var særlig engasjerende fordi de fikk følge brukerne over tid. Det var meningsfylt og en flott opplevelse å se fremgang og gradvise større selvstendighet hos brukerne. 5 sluttet som frivillig underveis pga. flytting, ny jobb eller studier. 13 ønsket å fortsette som frivillig hjelper i kreftforeningen. Alle de frivillige sa at de hadde personlig utbytte av å være treningskompis. De har opplevd å ha gjort noe meningsfylt, møtt mange fine mennesker, fått utfordret egen komfortsone, mestret oppgaven og lært noe nytt både av brukerne, kreftforeningen og de andre frivillige og om seg selv. Noen sa også at avtalene med brukeren har fungert som en hjelp til å komme ut selv: «Jeg har også hatt en treningskompis». Av utfordringer underveis snakket mange om at de ble godt kjent med og opptatt av hvordan det gikk med brukeren. Det kunne være vanskelig å vite hvor mye det var riktig å «bry seg» og ta kontakt ved sykdom, behandling og hvis brukeren måtte ha pause i treningen på ubestemt tid. De ble godt kjent og reflekterte mye over hvor skillet mellom treningskompis og venn gikk. For noen var det utfordrende å finne ut når det var riktig å «pushe» og «bremse» brukeren til oppmøte og innsats. En opplevde at brukeren, pga. lite sosialt nettverk og stadige sykdomstilfeller, hadde vansker med å bli uavhengig av sin treningskompis. Flere opplevde at værforhold kunne gjøre det vanskelig å gjennomføre utendørs trening som planlagt og påvirke brukerens motivasjon til å gå ut. En opplevde at matchen var dårlig første gang og byttet bruker. De frivillige sa at den viktigste erfaringen de fikk som treningskompis var opplevelsen av å ha gjort noe veldig meningsfylt. De var stolte av hva de hadde fått til sammen med brukeren, av å være en del av en positiv endringsprosess og over å være frivillig. Noen var også stolte over at de har turt å stå frem i avisen og på TV. En sa det slik: «Jeg har ikke gjort så mye, men det jeg har gjort har betydd så mye for andre». 3.3 Hvordan kan treningskompistilbudet tilrettelegges og organiseres? Markedsføring av tilbudet til kreftpasienter De fleste kreftpasientene fikk vite om tilbudet gjennom annonse og redaksjonelt oppslag med pasienthistorier i lokalavisen. Noen fikk også informasjon om tilbudet via Kreftforeningens nettsider, av helsepersonell, Vardesenteret, pasientforeninger, kreftkoordinator i kommunen og bladet 3T. Henvendelser fra kreftpasienter kom jevnlig, men langsomt. Ved oppstart var det 6 deltakere, resten kom til etter hvert. Kreftpasientene i prosjektet mener at lite byråkrati og lav terskel for å ta kontakt og få en treningskompis, er avgjørende for at kreftrammede vil ta imot et slikt tilbud. Kreftpasientene i prosjektet har erfaring for at det er vanskelig å få tak i informasjon om aktuelle rehabiliteringstilbud, også når denne etterspørres. De mener at de bør få informasjon om betydningen og nytten av fysisk aktivitet tidlig i forløpet og at leger og sykepleiere er de viktigste informatørene her. Tiden mens de er inne på sykehuset og får cellegiftbehandling nevnes som spesielt aktuell, blant annet fordi de har god tid, har mye kontakt med helsepersonell og ønsker informasjon. Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 12

13 3.3.2 Rekruttering av frivillige Flertallet av de frivillige fikk kjennskap til prosjektet gjennom annonse og redaksjonelt oppslag i lokalavisen. Resten fikk vite om prosjektet gjennom: - Sosial medier, venner og kjente, - FYSAK-koordinator i Trondheim kommune og annonse på kommunens nettsider - Kreftforeningens ansatte og nettsider - Artikkel i bladet til treningskjeden 3T Totalt tok 53 personer i løpet av prosjektperioden kontakt med Kreftforeningen og ønsket å være frivillig treningskompis. Henvendelser fra frivillige kom jevnlig, selv om det kun ble annonsert ved oppstart. Responsen var overraskende stor sammenliknet med rekruttering til andre frivillighetsoppgaver Opplæring De frivillige fikk opplæring over en helg og to kvelder, totalt 28 timer. De frivillige beskriver at opplæringen var avansert, lærerik, interessant, men ikke for komplisert og at de lærte det de trengte for å bli trygg i rollen som treningskompis. Det å gå på kurs sammen med andre treningskompiser og å møte dem igjen på samlinger underveis var inspirerende og gjorde at de ble godt kjent og en «sammensveiset» gjeng. Det var viktig med inspirerende og faglig dyktige «forelesere». Flere hadde brukt kurspermen til oppslag ved behov. Det var nyttig at samlingene underveis tok utgangspunkt i de frivilliges egne erfaringer og at man jobbet med tema knyttet til disse. De fleste opplevde behov for enda mer tid til informasjon og diskusjon om hva kreftpasienter kan være opptatt av i ulike faser i sykdomsforløpet og om psykiske plager; hva de frivillige kan møte av slike utfordringer og hvordan de kan forholde seg til det. Disse temaene kan inkluderes noe mer i selve kurset, men særlig følges opp på samlinger underveis. En frivillig kunne tenke seg kort informasjon om ulike verktøy som pulsklokke, skritt- og km-teller, apper etc. Eksempler på dette kan også legges ved som skriftlig informasjon i kurspermen Inngåelse av skriftlig avtale God match er viktig for at tjenesten skal fungere etter hensikten både for frivillig og bruker. God kartlegging av brukers behov og de frivilliges egnethet for oppgaven er nødvendig for å få til en god match. Det kan også forebygge oppfølgnings- og veiledningsbehov underveis. Kartlegging gjennom spørsmål og samtaler før første møte legger grunnlaget for dette. Den skriftlige avtalen ble både av kreftpasienter og frivillige vurdert som et nyttig verktøy. Det skapte struktur, avgrenset oppdrag og bevisstgjorde taushetsplikt og forpliktelse for begge parter. Det gjorde det lettere å gjennomføre og overholde avtaler. Deltakerne sa at konkrete målbare mål er til god hjelp, både reelle kortsiktige og et langsiktig mål, noe å strekke seg etter. Det anbefales derfor å lage en skriftlig avtale og bruke tid på konkretisering av mål som en del av avtalen. Se vedlegg 5. De fleste kreftpasientene mente at de trengte å ha en treningskompis i 6 mnd. eller mer. De begrunnet det med at det tar lang tid å komme seg igjen etter kreftsykdom og behandling. Mange får komplikasjoner som lett medfører inaktivitet. Noen får også tilbakefall av sykdom eller må trappe ned trening i perioder på grunn av behandling. De mente derfor at det bør være mulig å få oppfølging og opprettholde kontakt med en treningskompis i flere kortere eller lengre perioder ved behov. Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 13

14 I ett tilfelle var det pga. dårlig «matching» behov for å bytte frivillig/bruker etter et par uker. Ellers rapporterte alle, både frivillige og kreftpasienter, at samarbeidet dem i mellom fungerte veldig godt. De har trivdes i hverandres selskap og noen har utviklet vennskap. For kreftpasientene var det viktig å få være fysisk aktiv på egne premisser, og at treningskompisen kunne være med på deres «nivå». De frivillige opplevde at innsatsen deres ble høyt verdsatt av brukerne og at de fikk mye positive tilbakemeldinger. God kartlegging for å finne en riktig «match» mellom bruker og frivillig er viktig. Skjema og samtalemaler utviklet i prosjektet fungerte godt til dette formålet. For noen fungerte det godt med faste avtaler og tider. For andre fungerte det best å gjøre avtaler fra uke til uke og å være litt fleksibel på tidspunkt, men opprettholde antall avtaler pr uke. Se Vedlegg Oppfølging og veiledning av frivillige De frivillige opplevede annonse, informasjon fra og kontakten med Kreftforeningen som positiv. De syntes det har vært inspirerende å være med på samlinger. Det er viktig med passe mye og relevant informasjon og at det er lett å kontakte veileder eller frivillighetskoordinator for hjelp ved behov. Veileders viktigste rolle og oppgave er å være en god sparringpartner og tilgjengelig ved behov. Responstiden fra man tar kontakt til man får hjelp fra veileder bør være kort. De frivillige må få den veiledningen de trenger for å føle seg trygg i rollen som treningskompis. Veileder bør ha noe veiledningskompetanse, interesse for og erfaring med oppfølging av frivillige. De bør også noe kunnskap om tilrettelegging av fysisk aktivitet for kreftpasienter eller tilgang til veiledning i slike spørsmål. De fleste treningskompisene i prosjektet hadde ikke behov for så mye kontakt, men de syntes det var betryggende å vite at veileder var tilgjengelig og at terskelen for å ta kontakt var lav. Samtalene med veileder gav blant annet nye ideer, hjelp å finne informasjon, grensesetting, gradvis nedtrapping av oppdrag og til å sortere inntrykk og bearbeide vanskelige situasjoner. Det var nyttig å ha felles møter med bruker og veileder ved oppstart og underveis ved behov, både for å sette mål og inngå avtale, avklare forventninger og for å justere mål og avtaler underveis. De fleste «parene» hadde et 2 slike møter etter det første oppstartsmøtet. Innsendte refleksjonsnotater og spørsmål fra de frivillige var nyttig som grunnlag for veiledningen. Flere av de frivillige synes det var spennende å høre om de andres erfaringer på samlinger, selv om de selv ikke hadde kommet i gang med oppdrag. Det styrket troen deres på at dette er et viktig tilbud og bidro til å opprettholde engasjement over tid. Langsom tilstrømning av kreftpasienter førte til at en del av de frivillige måtte vente lenge før de fikk oppdrag. De frivillige sa at nyhetsbrev, invitasjon til samlinger og å lytte til de andres erfaringer bidro til å holde engasjementet oppe tross lang ventetid. For de som hadde oppdrag var det å mestre utfordringene viktig for å opprettholde engasjementet over tid Avslutning av avtaler Avslutning av avtaler skjedde når brukeren hadde funnet seg til rette med sine aktiviteter og kunne gjennomføre disse på egenhånd. Avslutning ble planlagt og forberedt i god tid. Det så ut til å øke brukernes mulighet til å opprettholde aktivitetsnivået over tid etter at avtaleperioden var over. Spørsmål og samtale om hva brukeren mente de trengte for å fortsette med sine aktiviteter, tid til å planlegge og hjelp fra treningskompisen til å få dette til de siste avtaleukene, var nyttig i denne sammenheng. Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 14

15 De aller fleste kreftpasientene sa at de hadde fått den hjelpen de trengte og at de hadde god tro på at de ville klare å fortsette å være fysisk aktiv på egenhånd. 3 mente at de fortsatt ville trenge å ha en forpliktende avtale med noen i en tid fremover for å klare å være fysisk aktive. Det hadde blant annet sammenheng med at det fortsatt var en stund til de var ferdig med behandling, de hadde fått oppfølging i mindre enn 3 mnd. da evalueringen ble foretatt eller de hadde et lite sosialt nettverk. Noen hadde fått avtaleperioden avbrutt av perioder med alvorlig sykdom og behandling og opplevde at de på mange måter måtte starte på nytt igjen. Mulighet for å trene i arbeidstiden (særlig rett etter at man har begynt å jobbe igjen) var for noen også en viktig forutsetning for å klare å fortsette på egenhånd. 3.4 Diskusjon Rekruttering og markedsføring Erfaringer fra dette prosjektet og andre tilbud til kreftrammede (eks Pusterommene og Røros rehabiliteringssenter), viser at det tar flere år å gjøre nye tilbud for kreftrammede kjent og etablert. At pasienthistorier og anbefalinger fra andre kreftpasienter og helsepersonell er det som primært får brukerne til å melde seg på, kan være noe av forklaringen på at etablering av tilbudet tok tid og at det til tross for mye og målrettet markedsføring, ikke ble med så mange kreftpasienter som ønsket i prosjektperioden. Kreftpasientene i prosjektet erfarte at helsepersonell ofte har begrenset kunnskap om tilbud og oppmerksomhet om kreftpasienters behov for fysisk aktivitet. En lengre utprøvingsperiode ville kanskje gitt økende deltakelse etter hvert? Når pasienthistorier og anbefalinger fra pasienter er så viktig for påmelding, kan det være avgjørende at deltakerne er villig til å stå frem og formidle sin historie eller anbefale tilbudet til andre. God oversikt over egnede lokale treningstilbud og tett samarbeid med til helsepersonell vil også være viktig. Det ser ut til at man må regne med at det tar tid å etablere nye tjenester til kreftrammede. Det er nødvendig med markedsføring i ulike kanaler ofte og over lang tid. Lokalpresse, helsepersonell, Vardesenter og pasientforeninger og «jungeltelegraf» er trolig egnede kanaler. Etter hvert som ordningen med kreftkoordinatorer etableres vil også de være en viktig kanal for informasjon om tilbud til kreftrammede. Brukerne i prosjektet har hatt sammensatte problemer og behov for en til en oppfølging, men ikke nødvendigvis profesjonell hjelp for å øke sitt aktivitetsnivå. Kreftpasienter etterlyser lokale tilbud om fysisk aktivitet tilpasset sine behov (Fløtten m.fl, 2008). Over 75 % av de mest inaktive voksne i Norge ønsker å være mer aktive, men finner ikke tilbud som passer for seg og trenger hjelp til å komme i gang. Forpliktende avtaler, sosial støtte og hjelp til å finne aktiviteter man trives med og til å komme inn i en rutine viktig for å øke aktivitetsnivået og etablere varige aktivitetsvaner (Wester m.fl. 2008, Skarpaas, 2012). En treningskompis vil kunne fylle en slik funksjon (NIF 2010 og 2011). Treningskompis ser ut til å være en tjeneste som kan tilbys i ulike faser i pasientforløpet og som «treffer» de som ikke klarer å komme seg ut på egenhånd. Selv om det kan se ut som dette er en komplementær tjeneste til andre rehabiliteringstilbud, gjør få deltakere det vanskelig å svare på hvilke kreftpasienter tilbudet appellerer til og hvilken nytte kreftpasienter kan ha av et slikt tilbud. Utprøving blant flere deltakere over lengre tid vil kunne gi bedre svar på dette. Langsom rekruttering av brukere førte til at en del av de frivillige måtte vente lenge før de fikk oppdrag. NIF viser til liknende erfaringer fra ordningen med lønnede treningskontakter (NIF 2010, OIK 2011). Ventetid så Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 15

16 imidlertid ut til å ha relativt liten betydning for opprettholdelse av de frivilliges engasjementet. Tidligere rekruttering av brukere, slik at flere var klare før oppstart kanskje kunne kortet ventetiden for noen. På den annen side er det viktig at kreftpasientene får tjenesten når de er motivert for det. Ventetid kan føre til at de faller fra. Jevnlig kontakt med og informasjon til de frivillige er uansett viktig for å beholde dem over tid Organisering og tilrettelegging av et lokalt Treningskompistilbud God kartlegging av brukere og frivillige før oppstart er viktig. Det legger grunnlaget for den videre gjennomføringen. Det er vår erfaring at det bør være samme instans/organisasjon som er ansvarlig og står for kartlegging, matching og avtaleinngåelse samt oppfølging og veiledning av frivillige og brukere. God kjennskap til deltakerne øker sjansen for en god match, kan minske behovet for oppfølging og veiledning og reduserer bruk av tid til koordinering og møter. Kartlegging av lokale aktivitetstilbud og områder, opplæring, markedsføring og informasjonsspredning kan gjerne gjøres i samarbeid med andre. Treningskompis ser ut til å være en oppgave som appellerer til frivillighet. Lokalpresse var den beste kanalen for informasjon og rekruttering. Både rekrutteringssamtalene, forventningsavklaring før oppstart og opplæringen var viktig for at de frivillige skulle bli trygg på oppgaven som treningskompis. Det samsvarer med erfaring fra Kreftforeningens øvrige frivillighetsarbeid. Hordaland og Oslo Idrettskrets tilbyr mer omfattende opplæring (40 timer) til sine lønnede treningskontakter, og har god erfaring med det. Treningskompisene skal ikke være personlig trener eller instruktør, men en kompis og samarbeidspartner som blir med på turer og trening. De må ha noe grunnleggende kunnskap om fysisk aktivitet i teori og praksis. Det er imidlertid viktig ikke å belaste de frivillige med for mye tid til opplæring og samlinger, men nok til at de blir trygg på oppgaven, gjør en god jobb og opprettholder engasjementet over tid. Både arbeidsgruppen i prosjektet og de frivillige mener at opplæringen på 28 timer var tilstrekkelig. I stedet for et mer omfattende kurs før oppstart, anbefales det heller å «fylle på» med ulike tema i forbindelse med samlinger og veiledning underveis. Kreftpasientene i prosjektet mener at lite byråkrati og lav terskel for å ta kontakt og få en treningskompis, er avgjørende for at kreftrammede vil ta imot et tilbud. De synes terskelen for å kontakte kommunen og be om en offentlig tjeneste er mye høyere enn å ta imot hjelp fra en frivillig organisasjon. NIF samarbeider med flere fylker om å tilby lønnede treningskontakter gjennom støttekontaktordningen i kommunene. Her må brukere oppfylle kriterier for å få støttekontakt. Selv om disse kan tolkes vidt og ikke nødvendigvis bør være så begrensende (NIF 2010, OIK, 2011), må man dokumentere behov for hjelp og opplysninger må journalføres. De kreftrammede i prosjektet mener at de ikke ville vurdert det som aktuelt for seg. De tror også at en frivillig, som gjør en innsats for en sak de har et personlig engasjement i, vil være mer dedikert til oppgaven og mer stabile enn en som er lønnet. Både deltakerne i dette prosjektet og brukere av kommunale treningskontaktordninger er godt fornøyd med tjenesten (NiF-film 2011). Det er derfor mulig at ordninger med lønnede og frivillige treningskompiser kan leve side om side og tilbys mange ulike brukere som trenger støtte til å komme i gang med eller være i fysisk aktivitet. Gjennom erfaringer og samtaler med NIF og samarbeidspartnere i prosjektet har vi fått øye på tre eksempler på mulige måter å gi ulike målgrupper tilbud om Treningskompis lokalt: 1. Lønnede treningskontakter gjennom støttekontaktordningen i kommunene. Målgruppen vil være de som oppfyller kriterier for vedtak om støttekontakt. Ordningen er et eksempel på Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 16

17 samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige der NIF står for opplæringen, mens den enkelte kommune er ansvarlig for rekruttering, avtale inngåelse, veiledning og oppfølging av treningskontakter og brukere. 2. Frivillige treningskompiser gjennom ulike frivillige organisasjoner. Målgruppene vil kunne variere med hvilken organisasjon som tilbyr tjenesten. De frivillige har tilhørighet i og representerer den organisasjonen de avtaler oppdrag med. Organisasjoner som ønsker å etablere lokale treningskompistjenester, kan se på mulighetene for å samarbeid om dette. 3. Tverrsektorielt samarbeid Gjennom samhandlingsreformen blir kommunen pålagt ansvar for å etablere lavterskel tilbud om fysisk aktivitet, blant annet gjennom kommunale frisklivsentraler. Kommunene får også tilskudd for å satse på frivillighet. Det er derfor relevant å vurdere muligheten for å etablere treningskompistilbud i regi av kommunale frisklivssentraler, lønnet eller frivillig. De har trolig lavere terskel for deltakelse enn støttekontakttjenesten og favner bredere. For å rekruttere og beholde frivillige må de erfaringsmessig ha en «sak» å jobbe for, en tilhørighet og et fellesskap med andre frivillige. Frivillige organisasjoner er de som har kompetanse på frivillighetsarbeid. Et «partnerskap» mellom det offentlige og frivillige har potensiale til økt frivillig engasjement og til å gi flere innbyggere en god tjeneste til lavere kostnad. En mulighet her kan kanskje være at fylkeskommunen eller kommunen bidrar økonomisk og praktisk til at aktuelle frivillige organisasjoner kan tilby frivillige treningskompiser til ulike målgrupper og stå for kartlegging, matching og oppfølging. Opplæring og markedsføring til brukerne kan gjøres i samarbeid med ansatte ved Frisklivssentralen eller andre aktører. Organisasjonen rekrutterer frivillige samt veileder og følger opp treningskompis og brukere. En organisasjon og (en) dedikert(e) person(er) og som kan veilede og følge opp trenings-kompiser, brukere og avtaler er en viktig forutsetning for en god treningskompis-tjeneste uansett om disse er lønnet eller jobber frivillig. Verktøy, materiell og metoder utarbeidet i dette prosjekt kan gjerne gjenbrukes både av kommuner og andre frivillige organisasjoner (se vedlegg 1-7). De delene av opplæringen som retter seg spesielt mot målgruppen kreftpasienter kan byttes ut med andre tema, relevant for andre målgrupper. Treningskompis som et av flere lokale tilbud har potensiale i seg til å få flere inaktive til å etablere varige aktivitetsvaner. Målet bør være å gjøre tilgangen til en slik tjeneste så enkel som mulig for de som har behov for det. 4. OPPUMMERING, KONKLUSJON OG VIDERE ARBEID Oppdrag som treningskompis ser ut til å appellere til frivillig innsats. Oppgaven er et en-til-en-tilbud og krever noe mer kompetanse, opplæring og forpliktelse til oppmøte pr uke enn grupperettede frivillighetsoppgaver. Opplæring omfattende 28 tiner er passe. Veileder bør ha først og fremst ha erfaring med veiledning og eller frivillighet. Noe kompetanse på trening, fysisk aktivitet og kreft eller tilgang til veiledning i slike spørsmål er også nødvendig. Veileder i 50 % stilling bør i en driftsfase kunne følge opp 25 brukere og frivillige. Tid til markedsføring, informasjonsspredning og opplæring er da ikke medregnet. En treningskompis ser ut til å kunne være en god hjelp for hjemmeboende kreftpasienter til å være fysisk aktiv, komme i gang med og til å etablere regelmessige aktivitetsvaner. Prosjektet er for lite til å si hvilke kreftpasienter dette er mest aktuelt for og konkret hvilket utbytte de vil ha av å delta. Utprøving over lengre tid og med flere deltakere vil kunne gi bedre svar på dette. Man må regne med at det tar tid å Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 17

18 etablere tilbudet. Tett samarbeid med helsepersonell og samtidig markedsføring i flere kanaler over lang tid er nødvendig for å gjøre tilbudet kjent. Pasienthistorier og anbefalinger fra andre kreftpasienter («jungeltelegraf») og helsepersonell er det som i hovedsak medfører deltakelse. Treningskompis er trolig et tilbud som kan passe også for andre inaktive med andre diagnoser eller funksjonsnedsettelse. Lokale tilbud om treningskompis til kreftrammede og andre målgrupper kan trolig tilbys på flere måter, som: 1) frivillig tjeneste i regi av frivillige organisasjoner alene eller i samarbeid 2) lønnet tjeneste i regi av kommunens støttekontakttjeneste eller Frikslivssentraler eller 3) Frivillig tjeneste som et tverrsektorielt samarbeid mellom eksempelvis kommunale frisklivsentraler og frivillige organisasjoner. Ordninger med lønnede og frivillige treningskonktakter kan trolig fungere side om side lokalt når de retter seg mot ulike målgrupper. Prosjektet har utviklet verktøy, materiell og arbeidsmåter som kan benyttes av andre som vil tilby treningskompis til ulike målgrupper. 4.1 Informasjonsspredning og videre arbeid Erfaringene fra prosjektet er formidlet i nettverk for forskning og rehabilitering for kreftrammede som drives av Røros Rehabiliteringssenter. Vi har også formidlet erfaringene i møte med flere frivillige organisasjoner og nettverk for FYSAK-koordinatorer i Sør-Trøndelag. Sammendrag av rapporten er sendt alle deltakere i prosjektet. Prosjektrapporten er i sin helhet sendt til samarbeidspartnere i prosjektet, Helsedirektoratet, NIF, ulike frivillige organisasjoner, kommunale kreftkoordinatorer og andre interesserte. Nasjonalforeningen for Folkehelsen vil se på muligheten for å bruke verktøy fra prosjektet i et av sine tilbud til demente. Data fra evalueringen av prosjektet vil inngå i et doktorgradsarbeid ved Røros rehabiliteringssenter. Deler av materialet kan også bli brukt i en masteroppgave i Folkehelsearbeid. Røros Rehabiliteringssenter (RR) har fått tildelt prosjektmidler fra Extrastiftelsen som medfører videreføring av tilbudet i I dette prosjektet vil kreftpasienter som deltar på RR vil bli koblet til treningskompiser etter endt rehabiliterings-opphold, der det er geografisk aktuelt. RR ønsker på denne måten å skaffe mer kunnskap om effektene av treningsoppfølging på hjemstedet sammenlignet med vanlige råd om opprettholdelse av fysisk aktivitet. I tillegg ønsker RR å bruke det etablerte nettverket av treningskompiser til å styrke sin oppfølging av kreftpasienter etter et rehabiliteringsopphold. Kreftforeningen vil samarbeide videre med Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim kommune, Idrettsforbundet, Røros Rehabiliteringssenter og Nettverk for forskning og rehabilitering for kreftrammede for en videreføring av treningskompistilbudet. Kreftforeningen fikk ny strategi i I den forbindelse er det besluttet at våre tilbud drevet av frivillige skal være gruppebasert, av typen drop- in og lett tilgjengelige. Individuelt tilrettelagte tilbud som Treningskompis der det er behov for å gjøre en individuell kartlegging av deltakerne ved oppstart og der det er noen kompetansekrav til veileder, blir mer ressurskrevende, og faller utenfor Kreftforeningens prioriterte satsningsområder. Vi har derfor ikke mulighet til å etablere tilbudet flere steder i landet nå. Erfaringene fra prosjektet er imidlertid av stor verdi for det videre frivillighetsarbeidet. Kreftforeningen er blant annet på grunnlag av erfaringer i prosjektet i gang med å tilby turgrupper med frivillige turledere for kreftpasienter flere steder i landet. Slik, og i samarbeid med andre, vil vi fortsette å hjelpe de pasientene som ønsker det, til et mer aktivt liv. De frivillige i prosjektet ønsker å fortsette og vil få oppdrag gjennom RR og som for eksempel turledere. Et viktig mål med prosjektet var å utvikle verktøy og metoder samt beskrive hvordan en slik tjeneste kunne gjennomføres og organiseres. Å få en Treningskompis vil kunne hjelpe mange til økt fysisk aktivitet. Verktøy og metoder som er utviklet i prosjektet kan derfor gjerne tas i bruk av andre som vil gi et Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 18

19 treningskompistilbud både til kreftrammede og andre målgrupper. Vi håper at rapporten md vedlegg kan være til nytte for andre som vil gi liknende tilbud både til kreftrammede og andre målgrupper. Kreftforeningen kan kontaktes for mer informasjon ved behov. Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 19

20 Referanser Fosså SD, Loge JH, Dahl A (2009) Kreftoverlevere. Ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv. Gyldendal Akademisk, Oslo Fløtten T, Torp S, Kavli H, Nielsen R, Syse J, Grønningsæther AB, Gustavsen K (2008) Kreftrammedes levekår. Om arbeid, økonomi, rehabilitering og sosial støtte. Oslo. Fafo-rapport 2008:47 Helsedepartementet (2004) Nasjonal strategi for arbeid innen kreftomsorgen. Helse- og omsorgsdepartementet (2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid. St. meld nr Helse-sør (2006)Tiltaksplan for rehabiliteringstjenester i Helse-sør. Prosjektrapport. Helse-sør, august Irwin, ML (2009) Physical activity interventions for cancer survivors. British journal of sports medicine. Januar; 43(1): Kreftforeningens strategier (http://www.kreftforeningen.no/om_kreftforeningen/organisasjon) Kreftregisteret (2010) Cancer in Norway. Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway. Kreftregisteret. Institutt for befolkningsbasert kreftforskning.oslo Myhre L (2012) Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft. Kartlegging og anbefalinger. Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet. Oslo. Norges Idrettsforbund (2010) Sluttrapport Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Treningskontakter - Hordaland Norges idrettsforbund (2011) Treningskontakter. En film om Treningskontaktordningen i Hordaland. Oslo idrettskrets (OIK) (2011) Sluttrapport Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Treningskontakter Oslo. Oldervoll LM, Loge JH, Paltiel H, Asp MB, Vidvei U, Hjermstad MJ, Kaasa S (2005) Are palliative cancer patients willing and able to participate in a physical exercise program? Palliative Support Care. Desember;3(4):281-7 Rogers LQ, Matevey C, Hopkins-Price P, Shah P, Dunnington G, Courneya KS (2004) Exploring social conitive theory constructs for promoting exercise among breast cancer patients. Cancer Nursing. November-Desember 27(6): Rogers LQ, Courneya KS, Verhulst S, Markwell SJ, McAuley E. (2008) Factors associated with exercise counseling and program preferences among breast cancer survivors. Journal of Physical Activity and Health. September;5(5): Rock CL, Doyle C, Demark-Wahnefried W, Meyerhardt J, Courneya KS, Schwartz AL, Bandera EV, Hamilton KK, Grant B, McCullough M, Byers T, Gansler T. (2012) Nutrition and physical activity guidelines for cancer survivors. CA Cancer Journal for Clinicians Jul-Aug;62(4): Skrede A, Munkvold H, Watne Ø Martinsen,EW (2006) Treningskontaktar ved rusproblem og psykiske lidingar. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, nr 15, august 2006 ; 126: Stang og Mittelmark (2008) Social support ant interpersonal stress in professional-led breast cancer Stang og Mittelmark (2008) Social support ant interpersonal stress in professional-led breast cancer self-help groups. International journal of mental health promotion. 10: Speck RM, Courneya KS, Mâsse LC, Duval S, Schmitz KH (2011) An update of controlled physical activity trials in cancer survivors: a systematic review and meta-analysis. Jounal of Cancer Survivour. Mar;5(1):112. Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 20

21 Skarpaas (2012) Kom I form-grupper. Veileder for organisering og gjennomføring. Kreftforeningen. Thune (2008) Kreft. I Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Helsedirektoratet. Van Harten WH, Van Noort O, Warmerdam R, et al. (1998) Assessment of rehabilitation needs in cancer patients. International Journal of rehabilitation research. September 21(3): Van Weert, E m.fl (2008) The development of an evidence-based physical self-managedment rehabilitation programme for cancer survivors. Patient Education Couns. May;71(2): Winnigham ML (1991) Walking program for people with cancer. Getting started. Cancer nursing 1991 oct; 14 (5):270-6 Wester A, Wahlgren L, Wedmann I, Ommundsen Y (2008). Å bli fysisk aktiv. I: Roald Bahr (red) Aktivitetshåndboken. Helsedirektoratet. Oslo Vedlegg: 1. Mal og eksempel på refleksjonsnotat 2. Eksempler på annonser 3. Liste over presseoppslag + eksempler 4. Eksempel på Informasjonsskriv 5. Mal for avtale mellom treningskompis og bruker 6. Anbefalte Spørsmål/samtaleguide ved oppstart 7. Illustrasjon av gjennomføring med materielloversikt 8. Eksempel Kursbevis Frivillig Treingskompis 9. Eksempel Attest - Frivillig Treningskompis Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 21

22 Vedlegg 1: Mal og eksempel på refleksjonsnotat Refleksjonsnotat over egen praksis Situasjon: Navn: Dato: Turgåing med treningspartner Frida Frivillig 4. september GJORT (Hva gjorde jeg) LÆRT (Hva lærte jeg av det) LURT (Hva er lurt å gjøre neste gang) Gikk tur i marka med treningspartner. Gikk samme vei inn og ut. Det ble fort mørkt da vi skulle gå tur sammen. Traff brukeren hjemme. Hun så ikke veldig bra ut og jeg tenkte at jeg skulle snu i døra. Men spurte først hvordan formen var. Gikk tur fra Vintervannet parkeringsplass inn mot sommerhytta i første uke i skiløypa, fordi det var klissbløtt lenger nede i marka. At Treningspartner liker ikke å gå samme veien frem og tilbake. At Det er enklere for bruker å gå ute når det er lysere. At brukeren kan være veldig opplagt til og innstilt på å gå tur selv om hun så helt ferdig ut. At Vi var veldig upopulære i en skigruppe som var ute på trening denne kvelden. At det er litt glatt å gå tur ute nå og at brukeren følte seg utrygg på glatta Sjekke egnede turer som varer i ca 1 time litt i forkant. Dele ansvar med bruker om å komme opp med forskjellige turforslag. Forskvve turen til tidligere på dagen for å utnytte dagslys. Kjøpte 2 hodelykter til bruk på tur i mørket. Det kan være ganske artig å gå tur i mørket når man er 2. Å Holde avtalen og overlate avgjørelsen om å dra eller ikke til brukeren. Å Finne andre områder å gå tur i når føret ikke er det beste. Dele ansvar for og snakke med brukeren om å komme opp med forskjellige turforslag. Å Ta med staver for å få bedre balanse i de verste partiene. Å bruke piggsko eller skikkelig brodder. Aksjonslæringen foregår ved at refleksjoner under lurt prøves ut neste gang man er i samme/liknende situasjon. Dette gir igjen grunnlag for mye refleksjoner over hva man lærer og hva som kan være god praksis (lurt) i fremtiden. Den som skriver notatet velger selv hvilken praksis og refleksjoner som beskrives. Notatene gir mulighet for bevisstgjøring av egen praksis, men også læring og praksisutvikling for flere dersom refleksjonene deles med andre. Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 22

23 Vedlegg 2: Eksempler på annonser og plakater Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 23

24 Vedlegg 3 Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 24

25 Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 25

26 Vedlegg 4: Eksempel på informasjonsbrev Treningskompis for kreftpasienter Kreftforeningen har fått midler fra Ekstrastiftelsen Helse og Rehabilitering til prosjekt Treningskompis for kreftpasienter. Prosjektet skal utvikle, prøve ut og evaluere et nytt rehabiliteringstilbud til hjemmeboende kreftpasienter i Sør-Trøndelag. Prosjektet starter i mars 2010 og avsluttes i februar 2012 Treningskompis er en kom i gang hjelp for kreftpasienter som av ulike grunner trenger og ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet. Målet er å hjelpe de som ønsker det i gang med tilpasset og regelmessig fysisk aktivitet gjennom eksisterende mosjonstilbud. En Treningskompis er en kompis som følger til trening, er med på turer og egnede aktiviteter og treningsmuligheter i nærheten av pasientenes hjemsted. «Bruker» og kompis inngår ved hjelp av veileder i Kreftforeningen en avtale om formål, tidspunkt for og varighet av aktiviteter, hvilke aktiviteter som skal prøves ut etc. En avtale kan vare inntil et år, men opphører når brukeren har funnet seg til rette med sine aktiviteter. Det å få en treningskompis er gratis, men brukeren må selv betale for egen trening og aktiviteter dersom det koster noe. Alle kreftpasienter som ønsker en treningskompis må ha med en anbefaling fra sin lege. Treningskompisene får god opplæring og oppfølging samt status som frivillig hjelper i Kreftforeningen i prosjektperioden. Prosjektet skal blant annet se på hvem som tar i mot tilbudet, hvem som melder seg som frivillig, deltakerne erfaringer og vurdere hvordan et slikt tilbud best kan organiseres og gjennomføres. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Sør-Trøndelag idrettskrets. Prosjektet har også tett dialog med Frisklivssentralene og FYSAK-koordinator i Trondheim kommune. Forskningsleder Line Oldervoll ved Røros Rehabiliteringssenter/NTNU er ansvarlig for evalueringen. Prosjektleder Inger Merete Skarpaas: tlf: Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 26

27 Vedlegg 5 FRIVILLIG TRENINGKOMPIS AVTALE Formålet med avtalen er å beskrive hva Treningskompisen skal bistå med slik at mennesker som har fått en kreftdiagnose kan komme i gang med, og uavhengig av treningskompisen, kunne fortsette med regelmessig fysisk aktivitet. Denne avtalen gjelder for: Treningskompis (navn) og (navn) Start dato: Slutt dato: Ukedag (er) og tid: Formål: (Beskriv konkret hva som er brukerens mål med treningen, hva som ønskes oppnådd på kort og lang sikt) Aktiviteter og tidsrom for de ulike aktivitetene: (Beskriv hvilke aktiviteter treningskompisen og brukeren skal gjøre sammen, når de skal møtes, antall ganger pr uke, møtested og hvordan de holder kontakten) Antatt varighet av avtalen: Dato: Jeg har avklart deltakelse i prosjektet med min lege Treningskompis Veileder, Kreftforeningen Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 27

28 Vedlegg 6 KARTLEGGING FØR OPPSTART A. Spørsmål til interesserte TRENINGSKOMPISER Nedenfor følger noen spørsmål om deg og din bakgrunn. Vi trenger denne informasjonen for å vurdere dine kvalifikasjoner for oppgaven som Treningskompis. Svarene dine er også en hjelp til å finne ut hvilke personer det kan passe best for deg å samarbeide med. Takk for at du svarer på spørsmålene. Kontaktinformasjon: Navn: Adresse: Telefon: Alder: e-post: Arbeids-/studiested: 1. Hvordan fikk du vite om Treningskompistilbudet? 2. Hva er det som gjør at du ønsker å være en Treningskompis? 3. Hvilken erfaring har du som du mener kan være relevant for oppgaven som Treningskompis? 4. Hvilken erfaring har du med å veilede og støtte andre? 5. Har du erfaring fra frivillig arbeid? Ja/nei, evt. hvilken: 6. Hvilke egenskaper og ferdigheter har du som vil være en styrke for deg som Treningskompis for andre? 7. Hvor mye tid kan du bruke som Treningskompis hver uke? 8. For hvor lang tid fremover kan du binde deg til å være Treningskompis? 9. Vet du om noe som skal/kan skje de neste 12 mnd. som gjør at du kanskje må trekke deg som Treningskompis? (Ferier, flytting, jobb-bytte, planlagte operasjoner etc.) 10. Hva tenker du at du som Treningskompis kan gjøre for en annen person? 11. Hvordan tror du at du håndterer uforutsette situasjoner (at noen skader seg, skjeller deg ut o.lign) 12. Hva er dine interesser og hva er du opptatt av på fritiden? 13. Hvor ofte mosjonerer du selv hver uke? (Ta et gjennomsnitt): aldri, < 1xuke, 1xuke, 2-3xuke, omtrent hver dag 14. Hvor lenge holder du på hver gang? (Ta et gjennomsnitt):<15min, 15-29min, 30-60min, >1time, mosjonerer ikke Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 28

29 15. Hvor hardt pleier du å ta i når du mosjonerer? (Ta et gjennomsnitt) Tar det rolig uten å bli andpusten eller svett, blir andpusten og svett, tar meg nesten helt ut 16. Kunne du tenke deg å være treningskompis for mer enn en person? 17. Hva tenker du kan bli en utfordring for deg som Treningskompis - og hvorfor? 18. Har du spesielle preferanser (alder, kjønn, bosted etc) når du skal være Treningskopis? 19. Disponerer du bil? 20. Kan du oppgi 1-2 referanser? 1: Navn og kontaktinfo: 2: Navn og kontaktinfo: 21. Er der noe annet vi bør vite som du vil tilføye? 22. Er det noe du lurer på eller ønsker mer informasjon om? 23. Avslutte med å gi informasjon om og fylle ut taushetserklæring hvis aktuelt å melde på kurs. Dato: Underskrift Treningskompis/Frivillig: Dato:. Underskrift Veileder/Organisasjon:. (Hensikten med underskrift er å verifisere at svar på disse spørsmålene er riktig oppfattet og notert) Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 29

30 KARTLEGGING FØR OPPSTART B. Spørsmål til interesserte BRUKERE Nedenfor følger noen spørsmål om deg og dine ønsker og behov for fysisk aktivitet. Vi trenger denne informasjonen for å finne ut hva en treningskompis kan hjelpe deg med, og til å finne en treningskompis som passer for deg. Takk for at du svarer på spørsmålene. Kontaktinformasjon: Navn: Adresse: e-post: Arbeids-/studiested: Navn, e-post og telefon til henvisende lege: Telefon: Alder: Skriftlig henvisning? Ja / Nei 1. Hvordan fikk du vite om Treningskompistilbudet? 2. Hva er det som gjør at du ønsker å ha en Treningskompis? 3. Hva ønsker du å forbedre rent fysisk? (styrke, utholdenhet, balanse, koordinasjon, bevegelighet, avspenningsevne, alt/allsidig trening) 4. Tenk deg et år frem i tid: Hvor ofte ønsker du å være fysisk aktiv/mosjonere? (Ta et gjennomsnitt) aldri, sjeldnere enn en gang i uka, en gang i uka, 2-3 ganger i uka, omtrent hver dag 5. Har du andre mål med å ha en treningskompis/være fysisk aktiv? Hva ønsker du å oppnå? 6. Hva forventer du at Treningskompisen kan hjelpe deg med? 7. Hva tenker du kreves av deg for å oppnå målene dine? 8. Hvor mange ganger pr uke ønsker du å mosjonere ved hjelp av en treningskompis? og hvilke typer aktivitet (er) har du lyst til at Treningskompisen skal hjelpe deg i gang med? 9. På en skala fra 0 til 10 der 0=ikke mulig og 10= helt sikkert: Hvor stor tror du sjansen er for at du skal klare å starte med regelmessig fysisk aktivitet ved hjelp av en treningskompis? 1,2,3,4,5,6,7,8,9, På en skala fra 0 til 10 der 0=ikke mulig og 10= helt sikkert: Hvor motivert er du for å starte med regelmessig fysisk aktivitet ved hjelp av en treningskompis? 1,2,3,4,5,6,7,8,9, Har du drevet regelmessig fysisk aktivitet, mosjon eller trening tidligere? 12. Hvor ofte mosjonerer du nå? (Ta et gjennomsnitt) aldri, < 1xuke, 1xuke, 2-3xuke, omtrent hver dag 13. Hvor lenge holder du på hver gang? (Ta et gjennomsnitt):<15min, 15-29min, 30-60min, >1time, mosjonerer ikke 14. Hvor hardt pleier du å ta i når du mosjonerer? (Ta et gjennomsnitt) tar det rolig uten å bli andpusten eller svett, blir andpusten og svett, tar meg nesten helt ut 15. Hvordan vurderer du at din fysiske form er nå? Dårlig, Ikke helt god, God, Svært god 16. Hva var dine aktivitetsvaner før du ble syk, hvor ofte? Hvor mye tok du i hver gang, hvor lenge etc. Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 30

31 17. Hvilken type kreft har du hatt/har du? 18. Får du aktiv kreftbehandling nå? Ja, jeg får cellegift, kirurgi, hormonbehandling, stråling (kryss av for det som passer) Nei, jeg avsluttet kreftbehandling for år siden (<1 år, 1-2 år, 2-5 år, >5 år) 19. Har du skader eller plager som begrenser din fysiske aktivitet? 20. Er det spesielle ting du må ta hensyn til ved fysisk aktivitet og som vi bør vite om? 21. Har du noen ønsker når det gjelder hvilken alder og hvilket kjønn din treningskompis skal ha? 22. Kunne du tenke deg å ha en treningskompis sammen med en annen kreftpasient? Ja, Nei 23. Hva er dine interesser og hva er du opptatt av på fritiden? 24. Er det noe annet du synes vi bør vite? 25. Er det noe du lurer på eller ønsker mer informasjon om? Avslutte med å gi informasjon om og fylle ut taushetserklæring hvis aktuelt å melde på kurs. Dato: Underskrift Treningskompis/Frivillig: Dato:. Underskrift Veileder/Organisasjon:. (Hensikten med underskrift er å verifisere at svar på disse spørsmålene er riktig oppfattet og notert) Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 31

32 Vedlegg 7. Gjennomføring og Materiell Hva Markedsføring - brukere Annonsering - frivillige Rekruttering - frivillige Opplæring - frivillige 28 timer: Timeplan Kursperm Kursbevis Inkludering - brukere Inngå avtale Oppfølging og veiledning Avslutning av oppdrag Evaluering/ Systematisering av erfaring Materiell Annonser Redaksjonelle oppslag - lokalpresse Informasjonsskriv til nav, sykehus, vardesentre, leger, kreftkoodinator, pasientforeninger etc. Annonser Redaksjonelle oppslag Spørsmål før oppstart/samtaleguide Skriftlig avtale med kreftforeningen om frivillig innsats Taushetserklæring Spørsmål før oppstart/samtaleguide Samtykke fra egen lege Mal for skriftlig avtale Refleksjonsnotater møter, e-post, og tlf. ved behov Invitasjon til halvårlige samlinger og samlinger i frivillighetsforum Nyhetsbrev - frivillighet Attest/Diplom til frivillige for utført oppdrag Kursevaluering Spørsmål og samtaleguide ved avtaleslutt Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 32

33 Vedlegg 8: Kursbevis Frivillig Treningskompis Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 33

34 Vedlegg 9: Eksempel Attest Frivillig Treningskompis Prosjekt Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen HR 2010/3/0119 Side 34

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer Senter for sjeldne sykdommer og syndromer F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r Senter for sjeldne sykdommer og synd ro m e r, SSSS, er en avdeling på Rikshospitalet. Frambu

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram Mer helhetlig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, NAV og fastlegene innenfor arbeidsrettet rehabilitering Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

BISTAND PÅ NY ARENA.

BISTAND PÅ NY ARENA. Prosjektrapport BISTAND PÅ NY ARENA. - hvis mennesker med utviklingshemming fikk den hjelp og støtte de hadde behov for, - ville da de vanlige sosiale mediene som Skype, Facebook, Youtube osv. være tilgjengelig

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten Stor og Sterk Livsstilsendring for overvektige Stavanger Kommune Fysio- og ergoterapitjenesten Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for prosjektet og problemstillinger... 3 2.1. Problemstillinger:...

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Tillit, tid, tilgjengelighet. Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester

Tillit, tid, tilgjengelighet. Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester Tillit, tid, tilgjengelighet Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester Heftets tittel: Tillit, tid, tilgjengelighet Tett individuell oppfølging av mennesker med behov

Detaljer