Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: , kl. 10:00 Møtested: Deltagere: Rådhuset, møterom B i kjelleren Thor Pettersen, leder Jarl Artur Dyrvik Johan Eldar Wingan Odd Larsen Per Johan Aarvik Forfall: Kopi: Arvid Hanssen, KonSek Kontrollutvalgets varamedlemmer, ordfører, rådmann, postmottak Frøya kommune, postmottak Revisjon Midt-Norge IKS, Kjell Næssvold RMN og Arve Gausen RMN Sakliste 029/11 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den /11 Referatsaker til kontrollutvalgets møte /11 Forslag til økonomiplan og budsjett 2012 for kontrollutvalget i Frøya kommune. 032/11 Eventuelt. Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Arvid Hanssen på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Thor Pettersen (sign.) Leder av kontrollutvalget Arvid Hanssen Daglig leder, KonSek Side 1 av1 1

2 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Frøya kommune /11 Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivkode: 033, &17 Arkivsaknr.: 11/279-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Protokollen fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. Saksutredning Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere utsendt til utvalget og ligger på KonSek sine hjemmesider: kontrollutvalgene/frøya. 2

3 Referatsaker til kontrollutvalgets møte Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Frøya kommune /11 Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivkode: 033, &17 Arkivsaknr.: 11/279-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering Vedlegg Representantskapet RMN IKS einfo_11-05_vervkombinasjon_-_ku_og_revisjonsstyret.pdf Klage Sula (6) Bekreftelse på mottatt e-post fra Sylvia Kristensen - Stiftelsen Sula Fyr Saksutredning Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet: 1. Kommunestyrets behandling av sak 125/11 den , Rådmannens behandling av folkevalgte. 2. Valg av nytt kontrollutvalg for perioden Utsatt i kommunestyremøte Rapport fra representantskapet til Revisjon Midt-Norge IKS (Vedlagt) 4. e-info 5/2011 fra NKRF`s servicekontor om kombinasjonen av vervet som medlem av kontrollutvalg og styret i et interkommunalt revisjonsselskap. (Vedlagt) 5. Klage til fylkesmannen på kommunens saksbehandling, datert Brevet er underskrevet av leder for Stiftelsen Sula Fyr, eier av Sula Rorbuer og Havhotell og Frøya Havleirskole, samt leder Sula Grendalag. Kontrollutvalget er kopimottaker av brevet. (Vedlagt) 6. Brev fra KonSek til Stiftelsen Sula Fyr, datert , med bekreftelse på at e-post med brev og dokumenter er mottatt. (Vedlagt) 7. Orientering om sak vedrørende varsel om pålegg og tvangsmult i tilknytning til bygging av sjøhus. 3

4 Rapport fra representantskap Selskap: Sted: Revisjon Midt-Norge IKS Quality Hotel Panorama, Tiller Dato og tid: kl Arkivsaknr: 11/161-6 Møtende repr.: E.Bøhle, Melhus (leder) Hans B. Meland, Agdenes (nestleder) Gudbjørn Singstad, Hemne Per Ervik, Hitra Ivar Skei, Klæbu Gunnar Lohse, Malvik Gunnar Lysholm, Orkdal Jon Bakken, Selbu Hans Wendelbo, STFK Lars Græsli, Tydal Fra KU: Fra KonSek: Fra styret: Ikke representert: Til kontrollutvalg i: Ingen (Enkelte kontrollutvalgsmedlemmer er eierrepresentanter) Arvid Hanssen Sivert Løvseth Randi Berg Anne Gråberg Frøya, Meldal, Midtre Gauldal, Skaun og Snillfjord Alle 15 eierkommuner i RMN IKS 4

5 Representantskapet RMN IKS Sakliste 4//2011 Referatsaker. 5/2011 Økonomiplan , årsbudsjett Referatsaker, sak 4.. Det ble orientert kort om diverse brev og protokoller. Benchmarking 2010 styresak 11/2011 i RMN lå under referatsaker. Daglig leder gjennomgikk kostnader knyttet til regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre oppgaver for samarbeidskommunene. Totale prosentvise kostnader til revisjon, andel forvaltningsrevisjon mv, ble målt opp mot snittet for de øvrige 15 revisjonsenheter som deltar i NKRF`s benchmarking. Behandling av økonomiplan og budsjett 2012., sak 5. Daglig leder gjennomgikk budsjettallene. Det totale budsjettet fra 2011 til 2012 er økt med 7,8%. Dette skyldes i hovedsak økte husleiekostnader. Ser en bort fra økt husleie er økningen på 3,4 %. Det fremkom få kommentarer til budsjettet og økonomiplanen, som ble enstemmig vedtatt. Andre kommentarer fra møtet Ingen spesielle forhold. 5

6 einfo 11/5 Kombinasjon av vervet som medlem av kontrollutvalget og medlem av styret for interkommunal revisjon I Kommunerevisoren nr. 5 for i år kan man finne en artikkel om valg av kontrollutvalg. Her er også den nye bestemmelsen i forvaltningsloven 6 første ledd e) omtalt. Denne utvider ugildhetsregelen for bl.a. styremedlemmer, noe som får betydning for medlemmer av styrer i interkommunale revisjoner og kontrollutvalgssekretariater. I artikkelen er det sagt at NKRF for sin del antar at en interkommunal revisjon vil være å anse som part i de sakene den legger fram for KU. Medlem av KU som er medlem av styret for en slik revisjon vil da bli ugild så ofte at det etter vår oppfatning ikke vil være hensiktsmessig å kombinere vervet som medlem av KU med vervet som medlem av styret for en interkommunal revisjon. Vi vil her kommentere dette nærmere, herunder særlig vår oppfatning av partsbegrepet i denne sammenhengen. Vi nevner først at vi ikke har funnet dette konkrete spørsmålet behandlet noe sted, så vår utlegning får, som også antydet i artikkelen, stå for vår egen regning. Begrepet part er definert i forvaltningsloven (fvl.) 2 første ledd e), som en person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. Med person menes i denne loven både fysisk person og juridisk person. Slik bestemmelsen er formulert, tar den tydeligvis primært sikte på offentlig myndighetsutøvelse, altså tilfelle hvor stat eller kommune i kraft av sin myndighet bestemmer over borgerne. Men begrepet omfatter mer enn dette. I følge Geir Woxholths kommentarutgave til forvaltningsloven (4. utgave side 100) kan også personer som står i forskjellige former for avtaleforhold til offentlige organer, bli regnet som parter fordi saken gjelder dem. Og i KRDs nye veileder, utgitt 26. august 2011, om Habilitet i kommuner og fylkeskommuner, er den nye bestemmelsen i fvl. 6 første ledd e) omtalt (side 26). Her heter det bl.a. at et selskap vil være part i sak som omhandler inngåelse eller oppsigelse av kontrakt mellom kommunen og selskapet. Vi ser det slik at revisjonen i hovedsak arbeider på grunnlag av en eller annen form for bestilling fra KU, hvor oppgavene blir spesifisert. KUs behandling av rapporter fra revisjonen består av to elementer: Løpende tilsyn med revisjonen, herunder vurdering av om de enkelte rapporter tilfredsstiller god kommunal revisjonsskikk og oppfyller kravene i bestillingen. Oppfølging av merknader vedrørende reviderte enheter. Det er særlig den behandlingen som er nevnt i det første kulepunktet, som har ført til vår vurdering av at det her foreligger et partsforhold, hvilket igjen har ført til vår oppfatning om at medlem av kontrollutvalg vil være ugild i saker som er fremmet av en revisjonsenhet hvor vedkommende er styremedlem. Det er derfor det står i den nevnte Norges Kommunerevisorforbund på vakt for fellesskapets verdier Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: Postboks 1417 Vika Munkedamsveien 3B, 3. etg. E-post: Kontonr.: OSLO Web:

7 artikkelen at det etter vår oppfatning ikke vil være hensiktsmessig å kombinere vervet som medlem av KU med vervet som medlem av styret for en interkommunal revisjon. Som oftest vil rapportene fra revisjonen gå videre til kommunestyret. Men kommunestyrets behandling vil da gjelde spørsmål nevnt i andre kulepunkt, og det vil da, etter vår oppfatning, ikke oppstå et slikt partsforhold som nevnt i forrige avsnitt. Unntaksvis kan vel en rapport være bestilt direkte fra kommunestyret til revisjonen slik at et partsforhold og en ugildhetssituasjon kan oppstå. Dette vil imidlertid være så sjelden at vi ikke ser grunn til å hevde at en rollekombinasjon kommunestyremedlem/revisjonsstyremedlem ikke vil være hensiktsmessig. I artikkelen er det også nevnt at Medlemmer av styret for et interkommunalt KUsekretariat vil ikke komme i en tilsvarende ugildhetssituasjon så ofte. Dette skyldes at den behandlinga som er nevnt i første kulepunkt ikke er aktuell her. Oslo, 9. september 2011 Norges Kommunerevisorforbund Bernt Frydenberg Juridisk rådgiver 2

8 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 Trondheim Sula Klage på Frøya kommunes saksbehandling Kommunens vedtak om utlegg- og salg av hyttetomter på Sula, påklages med bakgrunn i flere brudd på forvaltningslovens bestemmelser, og hva som kan forventes at en offentlig instans skal opptre overfor frivillige organisasjoner som påtar seg offentlige oppgaver. Listen over lovbrudd og dårlig opptreden er lang, men kort kan det opplistes i følgende punkter. Mangelfull saksutredning førte til et vedtak som er på kollisjonskurs med et annet vedtak. Sendrektig saksbehandling og tilbakesvar på henvendelser (4 år) Mangelfull oppfølging av partsinteresser Ignorering av en frivillig organisasjon som kommunen har vedtatt å samarbeide med. Historikk I 2004 etableres Stiftelsen Sula fyr og samme år kjøper Stiftelsen fyrvokterbolig med uthus og naust av kystverket. Bygningsmassen var i en elendig forfatning og det er gjennomført et formidabelt restaureringsarbeid som i hovedsak er utført på dugnad. I 2006 kjøper Stiftelsen Sula fyr den gamle sykestua av Sula Røde kors. Denne er også i en dårlig forfatning etter år med utleie til Frøya kommune. Begge kjøpene og restaureringsarbeidet har påført Stiftelsen Sula fyr en samlet gjeldsbyrde på 1.7 mill. Noe som betinger at bygningsmassen må generere driftsinntekter for betaling av renter og avdrag. Bakgrunnen for kjøpet var at vi ønsket en etablering av leirskole på Sula og Stiftelsen Sula fyr så for seg at bygningsmassen, kommunens ubrukte skolebygning og Sula som sted til å være midt i blinken for leirskoledrift. I 2005/2006 henvender Stiftelsen Sula fyr til Frøya kommune og foreslår samarbeid om leirskole på Sula. Frøya kommune sier ja til samarbeid og Stiftelsen Sula Fyr v/odd Larsen og Harald Johansen sammen med Inge Ryan fra Frøya Kommune påbegynner planarbeidet. Høsten 2006 er planen ferdig og de inviterer Norsk leirskoleforening til Sula for gjennomgang av konseptet og stedlig plassering. Foreningens anbefaling er en nødvendig del av godkjenningsprosessen. 8

9 Gjennomgangen med Norsk leirskoleforening gjennomføres medio september Begge parter er godt representer og det er besørget pressedekning. Følgende personer var til stede. Aslak Thorsen Odd Larsen Harald Johansen Gunnar Dahle Sylvi Kristensen Inge Ryan Marit Norborg Jan Otto Fredagsvik Trond Sivertsen Norsk leirskole forening Stiftelsen Sula fyr Stiftelsen Sula fyr Stiftelsen Sula fyr Sulas Framtid Frøya kommune Frøya kommune Frøya kommune Hitra-Frøya Overnevnte gjennomgang omhandlet også leirskolens aktiviteter. I den forbindelse ble arealet mellom Sulshaugen og Tinghaugen besiktiget og utpekt som aktivitetsområde (villmarksleir) Før Aslak Thorsen dro fra Sula ga han følgende uttalelse og som sto i Hitra-Frøya noen dager senere; Sula er et fantastisk sted for leirskole og plana er en av de mest forberedte jeg har møtt på et så tidlig tidspunkt i søknadsprosessen. Aktuell sak og kommunens arealplanlegging I et senere møte med Frøya kommune v/teknisk sjef Andreas Kvingedal ba Odd Larsen og Harald Johansen om å holde Stiftelsen Sula fyr orientert dersom kommunen hadde noen planer for arealet mellom Sulashaugen og Tinghaugen. Det ble bekreftet at Stiftelsen skulle bli orientert. I følge kommunestyrevedtak av sak 71/2007 påtar Frøya kommune seg det pedagogiske ansvar for Frøya Havleierskole på Sula, og vedtar samtidig at kommunens egne grunnskolebarn skal benytte leirskolen på Sula. Leirskolens driftskonsept -anerkjent av Norsk leirskoleforening er vedlagt saksfremlegget. I april/mai 2007 annonserer Stiftelsen Sula fyr etter driver, og Inge Ryan sørger for at denne legges ut på kommunes hjemmeside. I juni 2007 er driver på plass og høsten 2007 kommer den første klassen til Sula. Åpningen får stor omtale i Hitra-Frøya herunder et stort bilde av smilende unger som prøver juving (en aktivitet i leiren). Samtidig med innspurten ryktes det at kommunen planlegger å selge hyttetomter i nevnte området. Stiftelsen Sula fyr ved styremedlem Sylvi Kristensen kontakter Frøya kommune teknisk etat ved Ronny Ramsøyskar, og spør hva som skal til for at leirskolen skal få råderett over området. Hun rådes til å søke kommunen om å få frigjort området. Rådet etterfølges og søknad datert med vedlagt aktivitetskart sendes kommunen. Stiftelsen Sula fyr får ikke et formelt svar på søknaden og heller ingen informasjon om hva som skjer i sakens anledning. Våren 2009 blir styremedlem Sol Ek kontaktet av en mann som tilbyr Stiftelsen Sula fyr å kjøpe 3 tomter på Sula for kr Han sier at tilbudet skyldes at han er blitt kjent med at 9

10 Stiftelsen Sula fyr og han har en interessekonflikt når det gjelder bruken av området. Han legger til at håndhevingstiden er snart ute og at han derfor må foreta seg noe. Stiftelsen Sula Fyr er forbauset over at vi får orientering om salg av tomter fra en 3. mann etter at vi i 1 1/2 år har ventet på svar på vår søknad. Vedkommende kjenner til Stiftelsens interesser i området, og tilbyr oss tomtene for en sum som er mangedoblet av det han har kjøpt dem for selv. Når vi avslår kjøpet, søker han kommunen om å få utvidet håndhevingstiden og får dette innvilget. Styreleder Nils Erik Syrstad sender omgående et brev til Frøya kommune med kopi til Fylkesmannen og påklager Frøya kommunes håndtering av Stiftelsens søknad. Stiftelsen har heller ikke fått noe formelt svar på klagen. Frøya Kommune får høsten 2010 ny rådmann. I forbindelse med driverskifte ved leirskolen kommer Stiftelsen i kontakt med den nye rådmannen og i brev av ber Stiftelsen Rådmannen ta tak i saken. Noe han omgående gjør ved å sette saksbehandler Otto Fredrik Falkenberg på saken. Falkenberg foretar en befaring på Sula og forhandler med utbyggerne. Men i følge referatet kan ikke kommunen hindre at 2 av tomteeierne bygger hytter i området. Disse to tomtene med hytter vil umuliggjøre etablering av den aktivitetsparken som vi hadde planlagt i området. Det er også viktig å påpeke at det samme området i generasjoner har vært vårt fritidsområde og det er en skandale at området selges til personer som ikke har noen tilknytning til Sula og på den måten ødelegger vårt fritidsområde og våre planer. Det omtalte aktivitetsområdet er ikke bare tiltenkt leirskolen. Turistnæringsaktørene, Sula Rorbuer og Havhotell og Terna pub/leia restaurant, har behov for flere aktiviteter for å trekke flere turister til Sula. De mener at villmarksleiren er det beste trekkplaster for å få turister og holde på turistene på Sula. Hyttebygging i området vil medføre at det ikke er mulig å etablere villmarksleier. På Sula finnes ingen alternative områder som er egnet for villmarksleir, men det finnes mange alternative areal for hyttebygging. Sulasamfunnet ber Fylkesmannen innstendig om å stanse hyttebyggingen og vurdere Frøya kommunens håndtering av denne sak. Fylkesmannen bør samtidig vurdere om Frøya kommune har overholdt bestemmelsen mht. at Sula Fiskarlag er høringsinnstans ved salg av eiendommer på Sula jfr. overdragelsen av Sula fra Staten til Frøya kommune i Med vennlig hilsen Sol Ek -leder Stiftelsen Sula fyr Odd Larsen -eier av Sula Rorbuer og Havhotell og Frøya Havleierskole as. Sylvi Kristensen -leder av Sula Grendalag Kopi: Frøya kommune v/ kontrollutvalget 10

11 Stiftelsen Sula Fyr v/sylvia Kristensen Vår saksbehandler: Arvid Hanssen, tlf E-post: Deres ref.: Vår ref.: 11/263-1 Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: Bekreftelse på mottatt e-post fra Sylvia Kristensen - Stiftelsen Sula Fyr Viser til e-postkorrespondanse med leder i kontrollutvalget i går, der jeg opplyste at kontrollutvalget ikke hadde mottatt kopi av klage som angivelig var oversendt fylkesmannen i august. Jeg bekrefter at vi har mottatt e-post med vedlegg, hvor ett av dokumentene var brev datert fra Stiftelsen Sula Fyr, til Fylkesmannen. Kontrollutvalget er oppført som kopimottaker. Dokumentet var ett av flere som ble oversendt postmottaket i Frøya kommune den Sekretariatet har så langt ikke forespurt Frøya kommune om årsaken til at brevet ikke er oversendt kontrollutvalget, men ser at kommunen kan ha hatt grunn til å tro at kopi har gått direkte til kontrollutvalget. Sekretariatet følger opp dette. Sekretariatet vil i dag oversende mottatte e-post, med vedlegg til alle faste medlemmer av kontrollutvalget. Nytt kontrollutvalg vil bli orientert om brevet og fylkesmannens svar, når dette foreligger. Kontrollutvalget har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt rundt saksbehandling innenfor teknisk etat i Frøya Kommune. Revisjon Midt-Norge IKS skal gjennomføre prosjektet og levere rapport til KonSek innen KonSek oversender mottatt e-post med vedlegg til revisjon Midt-Norge IKS, slik at de er kjent med innholdet ifm arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet. Med hilsen Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Arvid Hanssen daglig leder Kopi til: Frøya kommune Revisjon Midt-Norge IKS Besøksadresse: Kongensgt. 9, 4.etg Trondheim Postadresse: Kongensgt. 9, 4. etg. Postuttak 7004 Trondheim Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr:

12 Forslag til økonomiplan og budsjett 2012 for kontrollutvalget i Frøya kommune. Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Frøya kommune /11 Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivkode: 033 Arkivsaknr.: 11/277-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for og budsjett for 2012 med en netto ramme på kr , inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. Saksutredning Budsjettbehandlingen for kontrollorganene. I henhold til forskrift om kontrollutvalg ( 18), går det frem at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret. Kontrollutvalget fremmer herved en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for 2012 i Frøya kommune. Budsjettet for 2012 med økonomiplan Kontrollutvalgets budsjett vil inneholde utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Kontrollutvalgets egen virksomhet Når det gjelder kontrollutvalgets egen virksomhet legges det opp til en minimal økning på noen poster. Vi har i beregningene av godtgjørelse tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget avvikler inntil 6 møter i året, etter satsene som gjelder i Når det gjelder tapt arbeidsfortjeneste har sekretariatet gjort et anslag basert på reglene i kommunens reglement ut fra tidligere drift. Da det nye kontrollutvalget ikke er valgt når budsjettforslaget fremmes, kan det bli aktuelt å endre posten, dersom mange vil kreve tapt arbeidsfortjeneste. Kontrollutvalget må ha mulighet og midler til å skaffe seg kunnskap og kan delta i erfaringsutveksling og samlinger sammen med andre kontrollutvalg. Kommunal og Regionaldepartementet har i sine 85 anbefalinger for styrket egenkontroll i kommunene pekt på opplæring av kontrollutvalg som et viktig område. Det er derfor viktig at kursbudsjettet opprettholdes og gjerne styrkes og at kontrollutvalget tar initiativ til å styrke posten ut over sekretariatets forslag, dersom dette er ønskelig. Nytt kontrollutvalg kan ha behov for økt opplæring i På bakgrunn av erfaringstall de siste år, og endringene som er skissert, foreslår sekretariatet at budsjettet til kontrollutvalgets egen virksomhet totalt sett øker med kr (3,5%) pga av økt kursbudsjett og andre minimale endringer, jf nedenfor. 12

13 Kjøp av sekretariatstjenester Frøya kommune kjøper sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos KonSek Midt-Norge IKS. Dette er i henhold til den inngåtte avtalen om interkommunalt samarbeid. Da representantskapet i KonSek behandlet budsjettrammene for 2012 i sitt møte den , ble det lagt til grunn en forventet pris og lønnsvekst på 3,5 % for Avrundet betyr dette en økning på kr for Frøya kommune. Representantskapet ba styret om å vurdere behovet for innbyrdes justering av honorarene mellom noen av eierkommunene for å sikre en mest mulig rettferdig honorarfordeling. Daglig leder har fullmakt til å gå i dialog med enkelte kommuner med henblikk på justering av honorarene. Frøyal kommune har i perioden fått levert 8 % flere timer enn budsjettert. Sekretariatet har ikke foreslått en økning ut over forventet lønns- og prisstigning på 3,5% for Frøya kommune. Kjøp av revisjonstjenester Frøya kommune kjøper sine revisjonstjenester fra Revisjon Midt-Norge IKS. Dette er også i henhold til inngått avtale om interkommunalt samarbeid. Representantskapet i Revisjon Midt- Norge IKS behandlet budsjettet for 2012 på møte den Det ble enstemmig vedtatt en økning på 7,8 % fra 2011 til 2012, som avrundet betyr en økning på kr for Frøya kommune. Storparten av økningen skyldes at selskapet har fått økte husleiekostnader. Den totale rammen for kontrollutvalget, inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester, blir etter dette kr , som er en samlet økning på kr (6,5 %) fra Budsjettet kan spesifiseres som følger: Kto Tekst Budsjett 2012 Budsjett Godtgjørelse leder Godtgjørelse folkevalgte (6 møter kr 762*5*6) Godtgjørelse tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter Abonnement Kurs, konferansen inkl overnatting Skyss, kostgodtgj. folkevalgt Transportutgifter, ikke oppg.pl (bom/bill.etc) Kontingenter Sum kontrollutvalgets egen virksomhet Kjøp tjenester Revisjon Midt-Norge IKS Kjøp tjenester KonSek Midt-Norge IKS Sum kjøp revisjon og sekretariatstjenester Sum kontrollutvalg, sekretariat og revisjon

14 Økonomiplanen for perioden : Med utgangspunkt i ovenstående redegjørelse kan følgende økonomiplan for planperioden legges frem: (alle tall i 2012 kroner). Vedtatt budsjett 2011 Budsjett - forslag for 2012 Anslag for 2013* Anslag for 2014* Anslag for 2015* Kontrollutvalget Utgifter til sekretariatstjenester for kontrollutvalget Utgifter til revisjon Sum driftsutgifter *) I økonomiplanen er budsjettallene for 2012 videreført i planperioden. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger og anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for og budsjett for Budsjettet som sekretariatet har satt opp for 2012 har en netto ramme på kr , inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget. Dette er en økning på 6,5 % i forhold til Kontrollutvalget kan vurdere om midler avsatt til opplæring bør økes mer enn det som ligger inne i sekretariatets forslag. 14

15 Eventuelt. Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Frøya kommune /11 Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivkode: 033, &17 Arkivsaknr.: 11/279-3 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges fram uten innstilling. 15

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 26.03.2015, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Kommunestyresalen, rådhuset Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/24 Møtedato/tid: 12.02.2013, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Møteinnkalling SNILLFJORD KOMMUNE

Møteinnkalling SNILLFJORD KOMMUNE SNILLFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Snillfjord kommune Møtedato/tid : Tirsdag 29. juni 2010 kl 10.00 Møtested/lokaler : Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom Arkivsak

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 13.02.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Næringsforeningen i Orkdalsregionen, Løkken Verk

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 12/159 Møtedato/tid: 05.12.2012, kl. 11:00 Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Melhus rådhus, Møterom Bergljot, 3. etg. NB! Merk

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/44 Møtedato/tid: 07.05.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/150 Møtedato/tid: 19.11.2013, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Rådhuset, Formannskapssalen Eva Overholt (leder)

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 8. desember 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget)

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 31. august 2015. J.nr./referanse: 14-15/RI/ks KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svetlana K. Johnsen, leder Per Sandbakken, nestleder Unni Haugli Ronald Bradal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer