Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: , kl. 10:00 Møtested: Deltagere: Rådhuset, møterom B i kjelleren Thor Pettersen, leder Jarl Artur Dyrvik Johan Eldar Wingan Odd Larsen Per Johan Aarvik Forfall: Kopi: Arvid Hanssen, KonSek Kontrollutvalgets varamedlemmer, ordfører, rådmann, postmottak Frøya kommune, postmottak Revisjon Midt-Norge IKS, Kjell Næssvold RMN og Arve Gausen RMN Sakliste 029/11 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den /11 Referatsaker til kontrollutvalgets møte /11 Forslag til økonomiplan og budsjett 2012 for kontrollutvalget i Frøya kommune. 032/11 Eventuelt. Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Arvid Hanssen på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Thor Pettersen (sign.) Leder av kontrollutvalget Arvid Hanssen Daglig leder, KonSek Side 1 av1 1

2 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Frøya kommune /11 Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivkode: 033, &17 Arkivsaknr.: 11/279-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Protokollen fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. Saksutredning Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere utsendt til utvalget og ligger på KonSek sine hjemmesider: kontrollutvalgene/frøya. 2

3 Referatsaker til kontrollutvalgets møte Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Frøya kommune /11 Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivkode: 033, &17 Arkivsaknr.: 11/279-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering Vedlegg Representantskapet RMN IKS einfo_11-05_vervkombinasjon_-_ku_og_revisjonsstyret.pdf Klage Sula (6) Bekreftelse på mottatt e-post fra Sylvia Kristensen - Stiftelsen Sula Fyr Saksutredning Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet: 1. Kommunestyrets behandling av sak 125/11 den , Rådmannens behandling av folkevalgte. 2. Valg av nytt kontrollutvalg for perioden Utsatt i kommunestyremøte Rapport fra representantskapet til Revisjon Midt-Norge IKS (Vedlagt) 4. e-info 5/2011 fra NKRF`s servicekontor om kombinasjonen av vervet som medlem av kontrollutvalg og styret i et interkommunalt revisjonsselskap. (Vedlagt) 5. Klage til fylkesmannen på kommunens saksbehandling, datert Brevet er underskrevet av leder for Stiftelsen Sula Fyr, eier av Sula Rorbuer og Havhotell og Frøya Havleirskole, samt leder Sula Grendalag. Kontrollutvalget er kopimottaker av brevet. (Vedlagt) 6. Brev fra KonSek til Stiftelsen Sula Fyr, datert , med bekreftelse på at e-post med brev og dokumenter er mottatt. (Vedlagt) 7. Orientering om sak vedrørende varsel om pålegg og tvangsmult i tilknytning til bygging av sjøhus. 3

4 Rapport fra representantskap Selskap: Sted: Revisjon Midt-Norge IKS Quality Hotel Panorama, Tiller Dato og tid: kl Arkivsaknr: 11/161-6 Møtende repr.: E.Bøhle, Melhus (leder) Hans B. Meland, Agdenes (nestleder) Gudbjørn Singstad, Hemne Per Ervik, Hitra Ivar Skei, Klæbu Gunnar Lohse, Malvik Gunnar Lysholm, Orkdal Jon Bakken, Selbu Hans Wendelbo, STFK Lars Græsli, Tydal Fra KU: Fra KonSek: Fra styret: Ikke representert: Til kontrollutvalg i: Ingen (Enkelte kontrollutvalgsmedlemmer er eierrepresentanter) Arvid Hanssen Sivert Løvseth Randi Berg Anne Gråberg Frøya, Meldal, Midtre Gauldal, Skaun og Snillfjord Alle 15 eierkommuner i RMN IKS 4

5 Representantskapet RMN IKS Sakliste 4//2011 Referatsaker. 5/2011 Økonomiplan , årsbudsjett Referatsaker, sak 4.. Det ble orientert kort om diverse brev og protokoller. Benchmarking 2010 styresak 11/2011 i RMN lå under referatsaker. Daglig leder gjennomgikk kostnader knyttet til regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre oppgaver for samarbeidskommunene. Totale prosentvise kostnader til revisjon, andel forvaltningsrevisjon mv, ble målt opp mot snittet for de øvrige 15 revisjonsenheter som deltar i NKRF`s benchmarking. Behandling av økonomiplan og budsjett 2012., sak 5. Daglig leder gjennomgikk budsjettallene. Det totale budsjettet fra 2011 til 2012 er økt med 7,8%. Dette skyldes i hovedsak økte husleiekostnader. Ser en bort fra økt husleie er økningen på 3,4 %. Det fremkom få kommentarer til budsjettet og økonomiplanen, som ble enstemmig vedtatt. Andre kommentarer fra møtet Ingen spesielle forhold. 5

6 einfo 11/5 Kombinasjon av vervet som medlem av kontrollutvalget og medlem av styret for interkommunal revisjon I Kommunerevisoren nr. 5 for i år kan man finne en artikkel om valg av kontrollutvalg. Her er også den nye bestemmelsen i forvaltningsloven 6 første ledd e) omtalt. Denne utvider ugildhetsregelen for bl.a. styremedlemmer, noe som får betydning for medlemmer av styrer i interkommunale revisjoner og kontrollutvalgssekretariater. I artikkelen er det sagt at NKRF for sin del antar at en interkommunal revisjon vil være å anse som part i de sakene den legger fram for KU. Medlem av KU som er medlem av styret for en slik revisjon vil da bli ugild så ofte at det etter vår oppfatning ikke vil være hensiktsmessig å kombinere vervet som medlem av KU med vervet som medlem av styret for en interkommunal revisjon. Vi vil her kommentere dette nærmere, herunder særlig vår oppfatning av partsbegrepet i denne sammenhengen. Vi nevner først at vi ikke har funnet dette konkrete spørsmålet behandlet noe sted, så vår utlegning får, som også antydet i artikkelen, stå for vår egen regning. Begrepet part er definert i forvaltningsloven (fvl.) 2 første ledd e), som en person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. Med person menes i denne loven både fysisk person og juridisk person. Slik bestemmelsen er formulert, tar den tydeligvis primært sikte på offentlig myndighetsutøvelse, altså tilfelle hvor stat eller kommune i kraft av sin myndighet bestemmer over borgerne. Men begrepet omfatter mer enn dette. I følge Geir Woxholths kommentarutgave til forvaltningsloven (4. utgave side 100) kan også personer som står i forskjellige former for avtaleforhold til offentlige organer, bli regnet som parter fordi saken gjelder dem. Og i KRDs nye veileder, utgitt 26. august 2011, om Habilitet i kommuner og fylkeskommuner, er den nye bestemmelsen i fvl. 6 første ledd e) omtalt (side 26). Her heter det bl.a. at et selskap vil være part i sak som omhandler inngåelse eller oppsigelse av kontrakt mellom kommunen og selskapet. Vi ser det slik at revisjonen i hovedsak arbeider på grunnlag av en eller annen form for bestilling fra KU, hvor oppgavene blir spesifisert. KUs behandling av rapporter fra revisjonen består av to elementer: Løpende tilsyn med revisjonen, herunder vurdering av om de enkelte rapporter tilfredsstiller god kommunal revisjonsskikk og oppfyller kravene i bestillingen. Oppfølging av merknader vedrørende reviderte enheter. Det er særlig den behandlingen som er nevnt i det første kulepunktet, som har ført til vår vurdering av at det her foreligger et partsforhold, hvilket igjen har ført til vår oppfatning om at medlem av kontrollutvalg vil være ugild i saker som er fremmet av en revisjonsenhet hvor vedkommende er styremedlem. Det er derfor det står i den nevnte Norges Kommunerevisorforbund på vakt for fellesskapets verdier Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: Postboks 1417 Vika Munkedamsveien 3B, 3. etg. E-post: Kontonr.: OSLO Web:

7 artikkelen at det etter vår oppfatning ikke vil være hensiktsmessig å kombinere vervet som medlem av KU med vervet som medlem av styret for en interkommunal revisjon. Som oftest vil rapportene fra revisjonen gå videre til kommunestyret. Men kommunestyrets behandling vil da gjelde spørsmål nevnt i andre kulepunkt, og det vil da, etter vår oppfatning, ikke oppstå et slikt partsforhold som nevnt i forrige avsnitt. Unntaksvis kan vel en rapport være bestilt direkte fra kommunestyret til revisjonen slik at et partsforhold og en ugildhetssituasjon kan oppstå. Dette vil imidlertid være så sjelden at vi ikke ser grunn til å hevde at en rollekombinasjon kommunestyremedlem/revisjonsstyremedlem ikke vil være hensiktsmessig. I artikkelen er det også nevnt at Medlemmer av styret for et interkommunalt KUsekretariat vil ikke komme i en tilsvarende ugildhetssituasjon så ofte. Dette skyldes at den behandlinga som er nevnt i første kulepunkt ikke er aktuell her. Oslo, 9. september 2011 Norges Kommunerevisorforbund Bernt Frydenberg Juridisk rådgiver 2

8 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 Trondheim Sula Klage på Frøya kommunes saksbehandling Kommunens vedtak om utlegg- og salg av hyttetomter på Sula, påklages med bakgrunn i flere brudd på forvaltningslovens bestemmelser, og hva som kan forventes at en offentlig instans skal opptre overfor frivillige organisasjoner som påtar seg offentlige oppgaver. Listen over lovbrudd og dårlig opptreden er lang, men kort kan det opplistes i følgende punkter. Mangelfull saksutredning førte til et vedtak som er på kollisjonskurs med et annet vedtak. Sendrektig saksbehandling og tilbakesvar på henvendelser (4 år) Mangelfull oppfølging av partsinteresser Ignorering av en frivillig organisasjon som kommunen har vedtatt å samarbeide med. Historikk I 2004 etableres Stiftelsen Sula fyr og samme år kjøper Stiftelsen fyrvokterbolig med uthus og naust av kystverket. Bygningsmassen var i en elendig forfatning og det er gjennomført et formidabelt restaureringsarbeid som i hovedsak er utført på dugnad. I 2006 kjøper Stiftelsen Sula fyr den gamle sykestua av Sula Røde kors. Denne er også i en dårlig forfatning etter år med utleie til Frøya kommune. Begge kjøpene og restaureringsarbeidet har påført Stiftelsen Sula fyr en samlet gjeldsbyrde på 1.7 mill. Noe som betinger at bygningsmassen må generere driftsinntekter for betaling av renter og avdrag. Bakgrunnen for kjøpet var at vi ønsket en etablering av leirskole på Sula og Stiftelsen Sula fyr så for seg at bygningsmassen, kommunens ubrukte skolebygning og Sula som sted til å være midt i blinken for leirskoledrift. I 2005/2006 henvender Stiftelsen Sula fyr til Frøya kommune og foreslår samarbeid om leirskole på Sula. Frøya kommune sier ja til samarbeid og Stiftelsen Sula Fyr v/odd Larsen og Harald Johansen sammen med Inge Ryan fra Frøya Kommune påbegynner planarbeidet. Høsten 2006 er planen ferdig og de inviterer Norsk leirskoleforening til Sula for gjennomgang av konseptet og stedlig plassering. Foreningens anbefaling er en nødvendig del av godkjenningsprosessen. 8

9 Gjennomgangen med Norsk leirskoleforening gjennomføres medio september Begge parter er godt representer og det er besørget pressedekning. Følgende personer var til stede. Aslak Thorsen Odd Larsen Harald Johansen Gunnar Dahle Sylvi Kristensen Inge Ryan Marit Norborg Jan Otto Fredagsvik Trond Sivertsen Norsk leirskole forening Stiftelsen Sula fyr Stiftelsen Sula fyr Stiftelsen Sula fyr Sulas Framtid Frøya kommune Frøya kommune Frøya kommune Hitra-Frøya Overnevnte gjennomgang omhandlet også leirskolens aktiviteter. I den forbindelse ble arealet mellom Sulshaugen og Tinghaugen besiktiget og utpekt som aktivitetsområde (villmarksleir) Før Aslak Thorsen dro fra Sula ga han følgende uttalelse og som sto i Hitra-Frøya noen dager senere; Sula er et fantastisk sted for leirskole og plana er en av de mest forberedte jeg har møtt på et så tidlig tidspunkt i søknadsprosessen. Aktuell sak og kommunens arealplanlegging I et senere møte med Frøya kommune v/teknisk sjef Andreas Kvingedal ba Odd Larsen og Harald Johansen om å holde Stiftelsen Sula fyr orientert dersom kommunen hadde noen planer for arealet mellom Sulashaugen og Tinghaugen. Det ble bekreftet at Stiftelsen skulle bli orientert. I følge kommunestyrevedtak av sak 71/2007 påtar Frøya kommune seg det pedagogiske ansvar for Frøya Havleierskole på Sula, og vedtar samtidig at kommunens egne grunnskolebarn skal benytte leirskolen på Sula. Leirskolens driftskonsept -anerkjent av Norsk leirskoleforening er vedlagt saksfremlegget. I april/mai 2007 annonserer Stiftelsen Sula fyr etter driver, og Inge Ryan sørger for at denne legges ut på kommunes hjemmeside. I juni 2007 er driver på plass og høsten 2007 kommer den første klassen til Sula. Åpningen får stor omtale i Hitra-Frøya herunder et stort bilde av smilende unger som prøver juving (en aktivitet i leiren). Samtidig med innspurten ryktes det at kommunen planlegger å selge hyttetomter i nevnte området. Stiftelsen Sula fyr ved styremedlem Sylvi Kristensen kontakter Frøya kommune teknisk etat ved Ronny Ramsøyskar, og spør hva som skal til for at leirskolen skal få råderett over området. Hun rådes til å søke kommunen om å få frigjort området. Rådet etterfølges og søknad datert med vedlagt aktivitetskart sendes kommunen. Stiftelsen Sula fyr får ikke et formelt svar på søknaden og heller ingen informasjon om hva som skjer i sakens anledning. Våren 2009 blir styremedlem Sol Ek kontaktet av en mann som tilbyr Stiftelsen Sula fyr å kjøpe 3 tomter på Sula for kr Han sier at tilbudet skyldes at han er blitt kjent med at 9

10 Stiftelsen Sula fyr og han har en interessekonflikt når det gjelder bruken av området. Han legger til at håndhevingstiden er snart ute og at han derfor må foreta seg noe. Stiftelsen Sula Fyr er forbauset over at vi får orientering om salg av tomter fra en 3. mann etter at vi i 1 1/2 år har ventet på svar på vår søknad. Vedkommende kjenner til Stiftelsens interesser i området, og tilbyr oss tomtene for en sum som er mangedoblet av det han har kjøpt dem for selv. Når vi avslår kjøpet, søker han kommunen om å få utvidet håndhevingstiden og får dette innvilget. Styreleder Nils Erik Syrstad sender omgående et brev til Frøya kommune med kopi til Fylkesmannen og påklager Frøya kommunes håndtering av Stiftelsens søknad. Stiftelsen har heller ikke fått noe formelt svar på klagen. Frøya Kommune får høsten 2010 ny rådmann. I forbindelse med driverskifte ved leirskolen kommer Stiftelsen i kontakt med den nye rådmannen og i brev av ber Stiftelsen Rådmannen ta tak i saken. Noe han omgående gjør ved å sette saksbehandler Otto Fredrik Falkenberg på saken. Falkenberg foretar en befaring på Sula og forhandler med utbyggerne. Men i følge referatet kan ikke kommunen hindre at 2 av tomteeierne bygger hytter i området. Disse to tomtene med hytter vil umuliggjøre etablering av den aktivitetsparken som vi hadde planlagt i området. Det er også viktig å påpeke at det samme området i generasjoner har vært vårt fritidsområde og det er en skandale at området selges til personer som ikke har noen tilknytning til Sula og på den måten ødelegger vårt fritidsområde og våre planer. Det omtalte aktivitetsområdet er ikke bare tiltenkt leirskolen. Turistnæringsaktørene, Sula Rorbuer og Havhotell og Terna pub/leia restaurant, har behov for flere aktiviteter for å trekke flere turister til Sula. De mener at villmarksleiren er det beste trekkplaster for å få turister og holde på turistene på Sula. Hyttebygging i området vil medføre at det ikke er mulig å etablere villmarksleier. På Sula finnes ingen alternative områder som er egnet for villmarksleir, men det finnes mange alternative areal for hyttebygging. Sulasamfunnet ber Fylkesmannen innstendig om å stanse hyttebyggingen og vurdere Frøya kommunens håndtering av denne sak. Fylkesmannen bør samtidig vurdere om Frøya kommune har overholdt bestemmelsen mht. at Sula Fiskarlag er høringsinnstans ved salg av eiendommer på Sula jfr. overdragelsen av Sula fra Staten til Frøya kommune i Med vennlig hilsen Sol Ek -leder Stiftelsen Sula fyr Odd Larsen -eier av Sula Rorbuer og Havhotell og Frøya Havleierskole as. Sylvi Kristensen -leder av Sula Grendalag Kopi: Frøya kommune v/ kontrollutvalget 10

11 Stiftelsen Sula Fyr v/sylvia Kristensen Vår saksbehandler: Arvid Hanssen, tlf E-post: Deres ref.: Vår ref.: 11/263-1 Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: Bekreftelse på mottatt e-post fra Sylvia Kristensen - Stiftelsen Sula Fyr Viser til e-postkorrespondanse med leder i kontrollutvalget i går, der jeg opplyste at kontrollutvalget ikke hadde mottatt kopi av klage som angivelig var oversendt fylkesmannen i august. Jeg bekrefter at vi har mottatt e-post med vedlegg, hvor ett av dokumentene var brev datert fra Stiftelsen Sula Fyr, til Fylkesmannen. Kontrollutvalget er oppført som kopimottaker. Dokumentet var ett av flere som ble oversendt postmottaket i Frøya kommune den Sekretariatet har så langt ikke forespurt Frøya kommune om årsaken til at brevet ikke er oversendt kontrollutvalget, men ser at kommunen kan ha hatt grunn til å tro at kopi har gått direkte til kontrollutvalget. Sekretariatet følger opp dette. Sekretariatet vil i dag oversende mottatte e-post, med vedlegg til alle faste medlemmer av kontrollutvalget. Nytt kontrollutvalg vil bli orientert om brevet og fylkesmannens svar, når dette foreligger. Kontrollutvalget har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt rundt saksbehandling innenfor teknisk etat i Frøya Kommune. Revisjon Midt-Norge IKS skal gjennomføre prosjektet og levere rapport til KonSek innen KonSek oversender mottatt e-post med vedlegg til revisjon Midt-Norge IKS, slik at de er kjent med innholdet ifm arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet. Med hilsen Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Arvid Hanssen daglig leder Kopi til: Frøya kommune Revisjon Midt-Norge IKS Besøksadresse: Kongensgt. 9, 4.etg Trondheim Postadresse: Kongensgt. 9, 4. etg. Postuttak 7004 Trondheim Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr:

12 Forslag til økonomiplan og budsjett 2012 for kontrollutvalget i Frøya kommune. Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Frøya kommune /11 Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivkode: 033 Arkivsaknr.: 11/277-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for og budsjett for 2012 med en netto ramme på kr , inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. Saksutredning Budsjettbehandlingen for kontrollorganene. I henhold til forskrift om kontrollutvalg ( 18), går det frem at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret. Kontrollutvalget fremmer herved en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for 2012 i Frøya kommune. Budsjettet for 2012 med økonomiplan Kontrollutvalgets budsjett vil inneholde utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Kontrollutvalgets egen virksomhet Når det gjelder kontrollutvalgets egen virksomhet legges det opp til en minimal økning på noen poster. Vi har i beregningene av godtgjørelse tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget avvikler inntil 6 møter i året, etter satsene som gjelder i Når det gjelder tapt arbeidsfortjeneste har sekretariatet gjort et anslag basert på reglene i kommunens reglement ut fra tidligere drift. Da det nye kontrollutvalget ikke er valgt når budsjettforslaget fremmes, kan det bli aktuelt å endre posten, dersom mange vil kreve tapt arbeidsfortjeneste. Kontrollutvalget må ha mulighet og midler til å skaffe seg kunnskap og kan delta i erfaringsutveksling og samlinger sammen med andre kontrollutvalg. Kommunal og Regionaldepartementet har i sine 85 anbefalinger for styrket egenkontroll i kommunene pekt på opplæring av kontrollutvalg som et viktig område. Det er derfor viktig at kursbudsjettet opprettholdes og gjerne styrkes og at kontrollutvalget tar initiativ til å styrke posten ut over sekretariatets forslag, dersom dette er ønskelig. Nytt kontrollutvalg kan ha behov for økt opplæring i På bakgrunn av erfaringstall de siste år, og endringene som er skissert, foreslår sekretariatet at budsjettet til kontrollutvalgets egen virksomhet totalt sett øker med kr (3,5%) pga av økt kursbudsjett og andre minimale endringer, jf nedenfor. 12

13 Kjøp av sekretariatstjenester Frøya kommune kjøper sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos KonSek Midt-Norge IKS. Dette er i henhold til den inngåtte avtalen om interkommunalt samarbeid. Da representantskapet i KonSek behandlet budsjettrammene for 2012 i sitt møte den , ble det lagt til grunn en forventet pris og lønnsvekst på 3,5 % for Avrundet betyr dette en økning på kr for Frøya kommune. Representantskapet ba styret om å vurdere behovet for innbyrdes justering av honorarene mellom noen av eierkommunene for å sikre en mest mulig rettferdig honorarfordeling. Daglig leder har fullmakt til å gå i dialog med enkelte kommuner med henblikk på justering av honorarene. Frøyal kommune har i perioden fått levert 8 % flere timer enn budsjettert. Sekretariatet har ikke foreslått en økning ut over forventet lønns- og prisstigning på 3,5% for Frøya kommune. Kjøp av revisjonstjenester Frøya kommune kjøper sine revisjonstjenester fra Revisjon Midt-Norge IKS. Dette er også i henhold til inngått avtale om interkommunalt samarbeid. Representantskapet i Revisjon Midt- Norge IKS behandlet budsjettet for 2012 på møte den Det ble enstemmig vedtatt en økning på 7,8 % fra 2011 til 2012, som avrundet betyr en økning på kr for Frøya kommune. Storparten av økningen skyldes at selskapet har fått økte husleiekostnader. Den totale rammen for kontrollutvalget, inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester, blir etter dette kr , som er en samlet økning på kr (6,5 %) fra Budsjettet kan spesifiseres som følger: Kto Tekst Budsjett 2012 Budsjett Godtgjørelse leder Godtgjørelse folkevalgte (6 møter kr 762*5*6) Godtgjørelse tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter Abonnement Kurs, konferansen inkl overnatting Skyss, kostgodtgj. folkevalgt Transportutgifter, ikke oppg.pl (bom/bill.etc) Kontingenter Sum kontrollutvalgets egen virksomhet Kjøp tjenester Revisjon Midt-Norge IKS Kjøp tjenester KonSek Midt-Norge IKS Sum kjøp revisjon og sekretariatstjenester Sum kontrollutvalg, sekretariat og revisjon

14 Økonomiplanen for perioden : Med utgangspunkt i ovenstående redegjørelse kan følgende økonomiplan for planperioden legges frem: (alle tall i 2012 kroner). Vedtatt budsjett 2011 Budsjett - forslag for 2012 Anslag for 2013* Anslag for 2014* Anslag for 2015* Kontrollutvalget Utgifter til sekretariatstjenester for kontrollutvalget Utgifter til revisjon Sum driftsutgifter *) I økonomiplanen er budsjettallene for 2012 videreført i planperioden. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger og anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for og budsjett for Budsjettet som sekretariatet har satt opp for 2012 har en netto ramme på kr , inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget. Dette er en økning på 6,5 % i forhold til Kontrollutvalget kan vurdere om midler avsatt til opplæring bør økes mer enn det som ligger inne i sekretariatets forslag. 14

15 Eventuelt. Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Frøya kommune /11 Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivkode: 033, &17 Arkivsaknr.: 11/279-3 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges fram uten innstilling. 15

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Korrigert 30.10.13* /tid: 16.10.2013 kl. 09:00 14:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, Rådhuset

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 10.09.2015 Kl 13:00-14:40 Møtested: Lille kommunestyresal Møtende medlemmer: Tormod Solem Slupphaug Nils Prestmo Torkel Christiansen Vigdis

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 23.09.2014, kl. 14:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Møterom 1, rådhuset Tom Skare, leder Lindis Heggvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. Side 1

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. Side 1 MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. september 2008 kl 09.30 11.20 Møtested/lokaler : Rådhuset, møterom

Detaljer

Egil Skjærvold, nestleder (fra sak 21 kl. 11.10) Marie Malum Tove Solem Helgemo Knut Solberg

Egil Skjærvold, nestleder (fra sak 21 kl. 11.10) Marie Malum Tove Solem Helgemo Knut Solberg MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg : Kontrollutvalget Møtedato/tid : 13. september 2007 kl 10.30 14.10 Møtested/lokaler : Rådhuset, formannskapssalen Møtende medlemmer : Odd Vårvik,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 04.09.2013 kl. 09:00 14:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A i underetasjen Johan G.Foss, leder Kirsten

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 27.10.2011 kl. 09:30 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Per Bjarne Bonesvoll, leder Ann Karin Haugen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.10.2013 kl. 10:00 13:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 08.10.2012 kl. 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, kommunestyresalen Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 13.02.2013 kl. 09:00 14.35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, rådhuset Johan G. Foss,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 03.10.2012 kl. 09:00 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A i sokkeletasjen Johan G. Foss Jarl Arthur

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 06.09.2012 kl. 16:00 19:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Jomar Aftret, leder Ivar

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 20.11.2014 kl. 09:00 11:45 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kari Slungård, leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 27.11.2013 kl. 09:00 14:25 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Johan G. Foss, leder Jarl Arthur

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 10.09.2012 kl. 14:00 16:30 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Ola Huke, leder Oddvar Horg Sidsel Bodsberg Ingrid Gangås

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 03.12.2013 kl. 18:00 22.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune:

Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune: Vår ref. 11/404-2 033 /VOLH Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.08.2011 Kragerø kommune - kontrollutvalget Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune: Dato: 29.08.2011 Tid: Kl

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 21.09.2015 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom ved kantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil:

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil: Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 04.09.2017 kl. 9:00 Møtested: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 16.10.2014 kl. 09:30 11:30 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Per Bjarne Bonesvoll Ann Karin Haugen Helge A.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.09.2013 kl. 13:00 17:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Tormod S. Slupphaug, leder Nils

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 23.09.2013 kl. 09:00 11:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset 2, Storkleppen Kari Slungård, leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 10.11.2011 kl. 16:00 18:30 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jomar Aftret, leder Ivar Skei,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.02.2013 kl. 13:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, leder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/83 Møtedato/tid: 04.06.2013, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr.3 /2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 03 Journalnr. 2012/13012-12 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Elisabeth H. Karlsen, leder Kjell Pedersen, nestleder Carina Prytz, varamedlem Andre:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møtedato/tid: 25.02.2016 kl 09:00-11:30 Møtested: Øyfjellet Møtende medlemmer og varamedlemmer: Lars Græsli, leder (Sak 1 og sak 3-8) Toralf Øverås, nestleder.

Detaljer

Vennesla kommune. Kontrollutvalet. Medlemmer og varamedlemmer Dato Vennesla kommune - kontrollutvalget

Vennesla kommune. Kontrollutvalet. Medlemmer og varamedlemmer Dato Vennesla kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/448-2 033 /KASB Medlemmer og varamedlemmer Dato 10.09.2014 Vennesla kommune - kontrollutvalget Det blir med dette kalla inn til møte: Dato: 17.09.2014 Tid: 14.00 Sted: Vennesla herredshus Dersom

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 04.03.2014 kl. 17:00 21:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen. Per-Arild Lyng,

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 07.11.2011 kl. 09:30 11:30 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Sivert Arne Selvli, leder Susanne Nilsen, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 12/85 Møtedato/tid: 09.05.2012, kl. 17:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen. Deltagere: Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Arild Øyan Tove

Detaljer

Andre møtende : Daniel Kvisten, økonomisjef, (sak 22) Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Andre møtende : Daniel Kvisten, økonomisjef, (sak 22) Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Grimstad kontrollutvalg Dato: 08.09.2015 kl. 9:00 Møtested: Kommunehuset, Formannskapssalen Arkivsak: 15/10152 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid: 16.09.2015 Kl 09:00-14:20 Møtested: Herredshuset Møtende medlemmer: Johan G. Foss Lars Ø. Nordgård fra kl 11:30. Sak 30-32. Johan Eldar Wingan

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 03.09.07. 2007 kl. 19.00 STED: Formannskapets møterom, kommunehuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 20.09.2012 kl. 13:00 16:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Lille kommunestyresal Tormod Solem Slupphaug, nestleder og

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28.09.2010 kl. 10:00 Møtested: Gauldal Videregående skole SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Andre opplysninger: Kontrollutvalgets møte innledes med informasjon og omvisning

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 19.03.2014 kl. 09:00 13:45 Møtested: Rådhuset, møterom A. Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Johan G.Foss, leder Jarl

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 10.09.2014 kl. 09:00 14:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, herredshuset Johan G. Foss,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 08.05.2013 kl. 11:00 16:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A, rådhuset Johan G. Foss, leder Jarl A.

Detaljer

Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg.

Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 19.09.2017 kl 09:00 11:10 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtende medlemmer: Kjell Inge Selbekk, leder Kåre Lian Svanem, nestleder

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post:

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post: STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Onsdag 30.september 2009 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, Møterom Drengstu (underetasjen) De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 1. februar 2007 kl. 09.00 12.25 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom OSK Saknr: 1/2007-6/2007 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Nome kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget. Møtedato:

Nome kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget. Møtedato: Nome kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget Møtedato: 26.09.2013 Møtested: Møteleder: møterom Vrangfoss Anders Hjelseth Forfall: Medlem Reidar Holstad meldt forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssal Tidspunkt: 01.11.2017 kl. 08:15 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Det var ingen merknader til innkallingen Det ble fremmet forslag om en sak i tillegg, sak 34/16 Eventuelt.

Det var ingen merknader til innkallingen Det ble fremmet forslag om en sak i tillegg, sak 34/16 Eventuelt. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 21.9.2016 Tid: Kl. 12.00 14.15 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 25/16 34/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall: Ikke møtt:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Åsgaard 1 Tidspunkt: 16.11.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 15.10.2012 kl. 17:00 19:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Per Arild Lyng, nestleder og

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ,T ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 10. november 2005 kl 13.00 Møtested/lokaler : Orkdal rådhus, formannskapssalen Deltagere

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune /tid: 26.09.2012 kl. 09:00 12:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder Anders

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Arkivsak: 16/152 Møtedato/tid: 17.11.2016 Kl 09:30 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Ann Karin Haugen, leder Helge A. Halvorsen,

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Tirsdag 23. august 2016 Klokken: 09.00 - ca 11.30. Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 08.09.2014 kl. 17:00 18:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Møterom 223, Rådhuset. Per Walseth, leder Tove Grendstad

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 11. juni 2007 kl. 13.00-15.25 Møtested: Fylkeshuset Saknr: 29/2007-36/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou Møtende

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

TID: Fredag 14. september 2007 kl (NB! Endret møtedag) STED: Møterom 1, kommunehuset.

TID: Fredag 14. september 2007 kl (NB! Endret møtedag) STED: Møterom 1, kommunehuset. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Fredag 14. september 2007 kl. 09.00 (NB! Endret møtedag) STED: Møterom 1, kommunehuset. Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møtedato/tid: 24.11.2016 kl 09:00 11:30 Møtested: Storkleppen, rådhus 2 Møtende medlemmer: Lars Græsli, leder Toralf Øverås, nestleder Heidi Synnøve Lien

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 29. januar 2015 kl 13.00. Møtested:

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Jahn Harry Kristiansen, Malvik kommune, og Arnstein Trøite, Selbu kommune, ble valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

Jahn Harry Kristiansen, Malvik kommune, og Arnstein Trøite, Selbu kommune, ble valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Møteprotokoll - Representantskapet Møtedato/tid: 25.04.2016 kl 10:00 11:30 Møtested: Quality Hotel Panorama Møtende medlemmer: Kjell Inge Selbekk Berit Flåmo Jahn Harry Kristiansen Vibeke Mehlum Gunnar

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 5/ september 2012 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 5/ september 2012 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 5/2012 10.september 2012 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2012/14017-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Laila

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møtedato/tid: 22.11.2016 kl 17:30-18:45 Møtested: Formannskapssalen Møtende medlemmer: Arild Øien, leder Torbjørn Olsen, nestleder Trine Brændmo Else May

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 13.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Forfall Jarl Arthur Dyrvik nestleder Johan Eldar Wingan Odd Larsen

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Forfall Jarl Arthur Dyrvik nestleder Johan Eldar Wingan Odd Larsen FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 3. desember 2009 kl. 10.00 13.20. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B. Saknr: 38/2009-44/2009. Arkivsaknr.: 410/2009 Møteleder Thor Pettersen Møtende

Detaljer

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014. Vegårshei kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte:

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014. Vegårshei kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte: Vår ref. 14/467-2 033 /LUNM Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014 Vegårshei kommune - kontrollutvalget Det kalles inn til møte: Dato: 25.09.2014 Tid: 08:30 10:30 Sted: Kommunehuset Dersom du ikke

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.10.2015 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin F Pettersen på telefon 414 71 166 eller på

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.09.2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 11.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 25.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 22.10.2013 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget KÅFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Fredag 05.10.2012 Varighet: 10.00 12.45 Møteleder: Sekretær: Hermund Dalvik Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Hermund

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE Behandlet i kontrollutvalgets møte 22.4.2015 Innholdsfortegnelse 1. KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS FORMÅL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS MEDLEMMER...

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 21.11.2013 kl. 09:00 12.10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhus 2, Storkleppen Kari Slungård, leder

Detaljer