Høland og Setskog Sparebank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høland og Setskog Sparebank"

Transkript

1 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Høland og Setskog Sparebank

2 Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport pr. 3. kvartal 2014 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard). Regnskapet er revidert. Resultat Driftsresultat før skatt er ved utgangen av 3. kvartal NOK 39,1 mill (NOK 23,6 mill). Resultatet er som forventet. Underliggende bankdrift er solid og lønnsom. Rentenettoen er NOK 72,2 mill (NOK 66,8 mill) hvilket tilsvarer 1,97 % (2,00 %) av forvaltningskapitalen. Provisjonsinntektene er NOK 21,2 mill (NOK 17,1 mill), 23 % høyere enn på samme tid i fjor og de fortsetter å utvikle seg positivt. Netto gevinst ved verdipapirer er NOK 2,6 mill (NOK 3,6 mill), ref. note 5. Driftskostnadene ligger 1,1 % over forrige år og utgjør NOK 46,9 mill (NOK 46,4 mill). Tap og tapsavsetninger er etter 3. kvartal NOK 10,3 mill (NOK 19,2 mill). Styret mener det er foretatt tilstrekkelige bokførte nedskrivninger, og det forventes lavere tap i år enn foregående år. Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen er NOK mill, en økning på 16 % de siste 12 mnd. Soliditet Netto ansvarlig kapital og kjernekapital er NOK 446 mill (15,7 %). Ren kjernekapital er 11,5 %. Beregningen er foretatt etter tidligere beregningsmetode. Banken forventer ikke vesentlige endringer når beregningen skal foretas etter reglene i Basel III CRD IV. Styret vurderer bankens stilling som solid, men har en klar målsetning om at ren kjernekapital må økes framover i tråd med kommende myndighetskrav. Banken har som følge av fusjonen i ,2 % av egenkapitalbevisene i eget eie. Innskudd Totale innskudd fra kunder øker siste 12 mnd med 16,5 %. Innskuddsdekning 84 % (77 %). Utlån Totale utlån i egen balanse øker hittil i år med 1,9 %. Banken benytter Eika Boligkreditt, porteføljen er NOK 656 mill, noe som tilsvarer 19,4 % av utlån PM. EBKporteføljen øker hittil i år med 6,8 %. Totalt har banken en vekst i utlån hittil i år på 2,6 %. Andel BM er ved utgangen av kvartalet 36,0 % (m/ebk 31,2 %). Veksten er lav og i tråd med målsetningen. Risikoforhold Risikoforholdene overvåkes gjennom kontinuerlige analyser av aktuelle risikoer. Risikoanalysene inngår som integrert del av bankens kvalitetssikringssystem og ICAAP. Kredittrisiko Kredittrisiko knyttet til utlån er det største risikoelement i bankens virksomhet. Tap på utlån skyldes i det vesentligste kundenes manglende evne til å betjene gjeld og at realisasjonsverdien av pantesikkerheten er noe lavere enn antatt. Bankens utlån er i hovedsak sikret med pant i eiendeler, fortrinnsvis fast eiendom innenfor 60/80 % av takst, samt i fordringer. Banken benytter SDC s risikoklassifiseringssystem for overvåkning av risiko i utlånsmassen. Renterisiko Renterisikoen er svært begrenset da banken i all hovedsak har flytende rente både på lån og innskudd. Egne obligasjonslån løper til flytende rente eller er sikret med renteswaper. Valutarisiko Banken har ikke lån i utenlandsk valuta. Bankens risiko i forbindelse med valutalån til kunder er ubetydelig idet disse har gode pantesikkerheter.

3 Kursrisiko Bokført verdi av bankens beholdning av børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis utgjør en svært liten del av bankens forvaltningskapital. Likviditetsrisiko Banken har i sin risikostyring basert seg på Finanstilsynets likviditetsindikator. Banken har likviditetsreserver som overstiger grensen med god margin. I tillegg planlegger banken tilpasning til kommende krav knyttet LCR. Administrasjonen overvåker likviditetssituasjonen daglig, og styret mottar regelmessig rapport om status. Styret anser likviditeten som god og langsiktig forfallsstruktur er godt tilpasset bankens strategi. Utsiktene framover Banken har stort fokus på god kundebetjening, kompetanseutvikling og effektivisering for å skape god langsiktig lønnsomhet. Banken har nylig fått autorisert fire nye medarbeidere i AFR-ordning, og har nå syv autoriserte rådgivere. Kunder og egenkapitalbeviseiere skal oppleve banken som framtidsorientert og som en betydelig aktør i lokalsamfunnet. Presset på marginene stiller nye krav til inntjening på andre områder, noe banken har stort fokus på og lykkes med. Erklæring iht Verdipapirhandelloven Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av nærstående som har vesentlig betydning for virksomhetens stilling eller resultat i løpet av rapporteringsperioden. Vi bekrefter herved at delårsberetning og delårsregnskap etter vår beste overbevisning gir et rettvisende bilde av viktige begivenheter i regnskapsperioden, og at regnskapet er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandard og at opplysningene gir et rettvisende bilde av bankens finansielle stilling og resultat. Bjørkelangen, 30. september / 23. oktober 2014 Jarle Bergsjø Unni Nadden Ane K. Haugen Åsmund Krogstad Styreleder John-Ivar Udnesseter Siri Hidle Øystein Heggedal John Sigurd Bjørknes Adm. banksjef

4 Høland og Setskog Sparebank RESULTATREGNSKAP (i hele tusen kroner) NOTE IFRS % av IFRS % av IFRS % av forvaltnings forvaltnings forvaltnings kapital kapital kapital Renteinntekter og lignende inntekter , , ,83 Rentekostnader og lignende kostnader , , ,77 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , , ,06 Utbytte/resultat andel tilkn. selskap , , ,07 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester , , ,52 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester , , ,09 Netto gevinst tap av valuta og verdipapirer , , ,07 Andre driftsinntekter 850 0, , ,03 Sum andre inntekter , , ,60 Lønn og sosiale kostnader , , ,68 Administrasjonskostnader , , ,40 Avskrivninger og nedskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler , , ,04 Andre driftskostnader , , ,25 Sum driftskostnader , , ,36 Driftsresultat før tap og nedskrivninger , , ,30 Nedskrivninger og tap på utlån , , ,52 Gevinst (-tap) finansielle eiendeler tilgjengelig for salg , , ,03 Resultat etter tap og nedskrivninger , , ,85 Skattekostnader , , ,21 RESULTAT AV DRIFT ETTER SKATT , , ,05 Utvidet resultat Poster som kan bli omklassifisert til resultatet Finansielle eiendelser tilgjengelig for salg , , ,03 Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet Netto estimatendring pensjon 0 0, ,00 Sum andre poster , , ,04 Totalresultat , , ,09 HOVEDTALL / NØKKELTALL Gjennomsnittlig forvaltningskapital Antall egenkapitalbevis Innskuddsdekning 84 % 77 % 77 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 8,04 % 5,36 % 8,18 % Egenkapitalbevisbrøk 21,23 % 22,56 % 22,56 % Resultat pr egenkapitalbevis (ved utgangen av per.) 8,78 5,74 9,07 Utvannet resultat pr egenkapitalbevis (ved utgangen av per.) 8,78 5,74 9,07 Kostnadsprosent (driftskostnader/sum inntekter) 49,5 % 52,6 % 51,2 % Egenkapitalandel 7,10 % 7,54 % 7,39 % Bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis 111,77 % 109,24 % 112,56 % Høland og Setskog Sparebank - Q xlsx REVIDERT

5 Høland og Setskog Sparebank RESULTATREGNSKAP Q Q (i hele tusen kroner) NOTE IFRS % av IFRS % av forvaltnings forvaltnings kapital kapital Renteinntekter og lignende inntekter , ,93 Rentekostnader og lignende kostnader , ,84 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , ,09 Utbytte/resultat andel tilkn. selskap 1 0, ,01 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester , ,57 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester , ,09 Netto gevinst tap av valuta og verdipapirer , ,04 Andre driftsinntekter 250 0, ,03 Sum andre inntekter , ,55 Lønn og sosiale kostnader , ,65 Administrasjonskostnader , ,37 Avskrivninger og nedskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 445 0, ,04 Andre driftskostnader , ,29 Sum driftskostnader , ,35 Driftsresultat før tap og nedskrivninger , ,28 Nedskrivninger og tap på utlån , ,26 Gevinst (-tap) finansielle eiendeler tilgjengelig for salg , ,09 Resultat etter tap og nedskrivninger , ,11 Skattekostnader , ,28 RESULTAT AV DRIFT ETTER SKATT , ,83 Utvidet resultat Poster som kan bli omklassifisert til resultatet Finansielle eiendelser tilgjengelig for salg 10 0, ,14 Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet Netto estimatendring pensjon - 0,00 0 0,00 Sum andre poster 10 0, ,14 Totalresultat , ,97 HOVEDTALL / NØKKELTALL Gjennomsnittlig forvaltningskapital Antall egenkapitalbevis Innskuddsdekning 84 % 77 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 2,92 % 2,89 % Egenkapitalbevisbrøk 21,23 % 22,56 % Resultat pr egenkapitalbevis (ved utgangen av per.) 3,19 3,02 Utvannet resultat pr egenkapitalbevis (ved utgangen av per.) 3,19 3,02 Kostnadsprosent (driftskostnader/sum inntekter) 47,4 % 51,3 % Egenkapitalandel 7,10 % 7,54 % Høland og Setskog Sparebank - Q xlsx REVIDERT

6 Høland og Setskog Sparebank BALANSE NOTE (i hele tusen kroner) IFRS IFRS IFRS EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlan til og fordringer på kredittinstituasjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Eiendeler holdt for salg Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler (virkelig verdi over resultat) Aksjer og fondsandeler (tilgjengelig for salg) Eierinteresser i tilknyttede selskaper Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Betalbar skatt Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Finansielle derivater Utsatt skatt Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Periodens resultat Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Høland og Setskog Sparebank - Q xlsx REVIDERT

7 Høland og Setskog Sparebank NOTER Regnskapsprinsipper Bankens regnskapsrapportering følger fra og med regnskapsåret 2011 International Financial Raporting Standards (IFRS). Regnskapmessig hovedprinsipp er at historisk kost/amortisert kost er lagt til grunn, med unntak av: - Investeringer som er kjøp i markedsøyemed eller er tilgjengelig for salg er vurdert til virkelig verdi - Finansielle derivater, sikring av virkelig verdi og fastrenteposisjoner er vurdert til virkelig verdi Bankens pensjonsforpliktelser bokføres i samsvar med IAS19R pr Alle tall er i hele tusen om ikke annet er angitt. Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta er NOK. Note 1 Tap på utlån, garantier mv Misligholdte lån Brutto misligholdte lån over 90 dager Individuelle nedskrivninger på misligholdte lån Netto misligholdte lån Tapsutsatte lån Øvrige brutto tapsutsatte lån Individuelle nedskrivninger på tapsutsatte lån Netto tapsutsatte lån Tap og nedskrivninger på lån Kvartalet Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap med tidligere års individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap uten tidligere års individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap på utlån Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap på garantier Periodens tapskostnader Note 2 Brutto utlån fordelt på sektor og næring Utlån Omsetning og drift av fast eiendom Bygg, anlegg, kraft, vann Jord- og skogbruk Handel, hotell og restaurantvirksomhet Transport og kommunikasjon Øvrige næringer SUM NÆRING Sum lønnstakere og lignende SUM BRUTTO UTLÅN Note 3 Innskudd fordelt på sektor og næring Innskudd Omsetning og drift av fast eiendom Bygg, anlegg, kraft, vann Jord- og skogbruk Handel, hotell og restaurantvirksomhet Transport og kommunikasjon Øvrige næringer SUM NÆRING Sum lønnstakere og lignende SUM INNSKUDD FRA KUNDER Høland og Setskog Sparebank Noter Q xlsx REVIDERT

8 Høland og Setskog Sparebank NOTER Note 4 Obligasjonsportefølje Rentebærende verdipapirer med verdiendring over resultat Anskaffelses kost Balanseført verdi Virkelig verdi Stat/statsgarantert Kommune/fylke Banker Obligasjoner med fortrinnsrett Ansvarlig lån/fondsobligasjoner Industri SUM Note 5 Gevinst/tap på valuta og verdipapirer Gevinst / tap Kvartalet Verdiendring aksjer og egenkapitalbevis Verdiendring obligasjoner Realisert kursgevinst/-tap obligasjoner Realisert kursgevinst/-tap aksjer Verdiendring finansielle derivater Kursgevinst/-tap valuta Sum gevinst/tap Note 6 Garantier Garantier Lånegarantier Garantiansvar Eika Boligkreditt Betalingsgarantier Kontraktsgarantier SUM Portefølje i Eika Boligkreditt Dep. For mulige F-lån i Norges bank Note 7 Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Kredittforening for Sparebanker Bank Bank SUM Note 8 Verdipapirgjeld Obligasjonsgjeld nominell verdi Verdijusteringer SUM Note 9 Fondsobligasjoner og ansvarlig kapital Fondsobligasjoner, evigvarende SUM Høland og Setskog Sparebank Noter Q xlsx REVIDERT

9 Høland og Setskog Sparebank NOTER Note 10 Kapitaldekning Sparebankens fond Overkursfond Utjevningsfond Gavefond Annen egenkapital Egenkapitalbevis Egeneide egenkapitalbevis Andel av overskudd Sum egenkapital Fondsobligasjoner % av medlemsinnskudd i kredittforeninger Fradrag i kjernekapitalen Avsatt utbytte klassifisert som egenkapital Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital 0 0 Øvrig tilleggskapital 50 % av medlemsinnskudd i kredittforeninger Fradrag I tilleggkapital Sum tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Beregninsgrunnlag Kredittrisiko -standardmetode beregningsgrunnlag Kapitalkrav kredittrisiko Kapitalkrav operasjonell risiko Fradrag i kapitalkravet Totalt kapitalkrav Kapitaldekning 15,7 % 16,1 % 16,0 % Kjernekapital 15,7 % 16,1 % 16,0 % Ren kjernekapital 11,5 % 11,9 % 11,9 % Note 11 Finansielle derivater Gjenomsnitt beløp Nominelt beløp Mer-/mindreverdi Renteavtaler Note 12 Endring i egenkapital Egenkap. bevis Overkurs fond Utjevn. fond Utbytte Sparebankens fond Gaver Udisponert resultat Fond for urealiserte gevinster Annen egenkap. Sum egenkapital Egenkapital Verdiendring Utbetalt Salg av egne egenkapitalbevis Resultat Egenkapital Høland og Setskog Sparebank Noter Q xlsx REVIDERT

10 Høland og Setskog Sparebank NOTER Note 13 Egenkapitalbeviseiere Det var 534 egenkapitalbeviseiere pr , de 20 største er: ETTERNAVN FORNAVN BEHOLDNING Eierandel TAAJE FINN JØRGEN ,62 % HØLAND OG SETSKOG ELVERK ,91 % EIKA GRUPPEN AS ,72 % PHILIBERT THOMAS CHRISTIAN ,89 % SØBY BIRGER ,84 % BUNÆS BENTE BJERKEK ,82 % VERDIPAPIRFONDET EIKA UTBYTTE ,67 % BOLSTAD TOVE MAGNÆS ,66 % ROGSTAD JON ODDVAR ,66 % JENS J. FALLET INVEST AS ,54 % HOLMBRO BJØRN EILERT ,47 % MALMAG CAPITAL AS ,45 % INVESTERINGSHUSET DA ,45 % NORDBY KARI ,45 % DAHL NARVE ,40 % HOLMEDAHL OLAV ,32 % MØLLER JON HENRIK ,31 % BJERKRHEIM DØDSBO ODD TORE ,31 % SUNDBY STEINAR GABRIEL ,18 % ORKDAL SPAREBANK ,16 % SUM 20 STØRSTE ,82 % Egne egenkapitalbevis ,21 % Øvrige egenkapitalbeviseiere ,97 % Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende kr 100) ,00 % Antall bevis: Høland og Setskog Sparebank Noter Q xlsx REVIDERT

11 Høland og Setskog Sparebank NOTER Kontantstrømoppstilling (i hele tusen kroner) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetaling og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsinnbetaling og gebyrer til kunder Utbetalinger av renter på andre lån Innbetalinger av renter på andre lån Innbetalinger av utbytte,andeler Innbetalinger andre inntekter Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.m. Utbetalinger av skatter Innbetalt skattefradrag mot underskudd Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger på utlån til og fordringer på andre finaninstitusjoner Innbetalinger på utlån til og fordringer på andre finaninstitusjoner Innbetalinger på tidligere avskrevne fordringer Utbetalinger av nedbetalingslån til kunder Innbetaling av nedbetalingslån til kunder Innbetaling ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetaling ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger for kjøp av andre verdipapirer med kort løpetid - netto Innbetaling vedrørende aksjer i tilknyttet selskap Utbetaling ved overtatt eiendom Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v. Utbetaling ved kjøp av driftsmidler m.v. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger av innskudd fra kunder Innbetalinger på innskudd fra Norges Bank og finansinstitusjoner Utbetaling på innskudd fra Norges Bank og finansinstitusjoner Utbetaling av ansvarlig lånekapital - fondsobligasjon Innbetaling av ansvarlig lånekapital - fondsobligasjon Innbetalinger ved utstedelse av obligasjonsgjeld Utbetalinger ved tilbakebetalinger av obligasjonsgjeld/sertifikater Utbetalt utbytte grunnfondsbeviseiere Utbetaling gaver av overskudd Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens Høland og Setskog Sparebank Noter Q xlsx REVIDERT