Lensmannsbladet POLITILEDEREN. NR. 3 Juni 2009 ÅRGANG 112. Det nye Landsstyret ønsker alle en god sommer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lensmannsbladet POLITILEDEREN. NR. 3 Juni 2009 ÅRGANG 112. Det nye Landsstyret ønsker alle en god sommer."

Transkript

1 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR. 3 Juni 2009 ÅRGANG 112 Det nye Landsstyret ønsker alle en god sommer. AV INNHOLDET Vellykket lederseminar s. 6 Hva er nok? s. 12 Strafferettslig vern for vekterne? s. 17 Representantskapsmøtet s. 26

2 REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Representantskapsmøtet for Norges Politilederlag ble arrangert på Quality Hotell Mastemyr den 12. juni 09. Jeg vil takke for den tilliten som ble vist meg ved å velge meg som leder for en periode til. Jeg gleder meg til å samarbeide med det «nye» Landsstyret og med lokallagslederne samt alle vår medlemmer. Vi har vedtatt et Handlingsprogram for perioden som er tilpasset den generelle situasjonen i politi- og lensmannsetaten, med et innhold som fremmer våre medlemmers interesser. Forslaget til nytt handlingsprogram ble gjenstand for diskusjon, og ble endret og tilpasset det vårt høyeste organ fant viktig. Landsstyret og undertegnede er særdeles tilfreds med at retningslinjene i vårt arbeid er staket ut. Det er ikke tvil om at vi vil få mange utfordringer i løpet av de neste to årene, spesielt innen organisasjonsstrukturen av lensmannsdistrikt. Norges Politilederlag skal være med i den diskusjonen og påvirke til hva som er det beste for publikum og våre medlemmer. Handlingsprogrammet omhandler områdene; egen organisasjon, lederrollen, organisasjonsutvikling, personalpolitikk, lønns- og arbeidsvilkår og vår framtid. Alle områdene er selvsagt viktige, men i siste periode har vi brukt ressurser på vår framtid: Å beholde medlemmer og rekruttere nye. Fra påske til nå har vi fått mange nyinnmeldinger. Det er fra hele ledersjiktet i etaten; lensmann namsfogd, politistasjonssjef, administrasjonssjef, personalsjef, kommunikasjonsrådgiver, og seksjonssjef. Da oppdager Henry Morton Stanley traff Dr Livingstone ved Tanganyikasjøen i 1871 utbrøt han: «Dr. Livingstone, I presume?» Dr. Livingstone svarte bekreftende og repliserte: «Ryktet om min død er sterkt overdrevet» Det samme må jeg si til de ryktene som går om at Norges Politilederlag er død. Vi lever som aldri før og får nye medlemmer som aldri tidligere. Det er flere og flere ledere som ser nytten og viktig heten av en ren lederorganisasjon i politiet. Som det ble nevnt på Representantskapsmøtet; lederne er i en annen situasjon en de andre medarbeiderne i etaten. Det kan derfor i mange tilfeller være interessekonflikt mellom dem. I forhandlingene om ny særavtale om arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten er det Norges Politilederlag som har hatt fokus på lederne i politiet. Det skal vi også ha, og medlemmer av Norges Politilederlag skal være trygge på at vi jobber for deres beste også her. Den kl brøt de siste forhandlingene mellom staten og hovedsammenslutningene sammen. Vi har nå fått en forskrift til arbeidsmiljøloven. Det beklager jeg på det sterkeste og er skuffet over det. Vi vil få en situasjon som blir meget vanskelig, spesielt for lensmenn og politistasjonssjefer. Denne gruppen har tatt det tyngste løftet i over et år, og vil fortsatt være den gruppen som får belastningen med å få polititjenesten til å fungere. Lensmenn som ikke går på tjenesteliste og politistasjonssjefer er ikke omfattet av forskriften og er i den samme situasjon som de var i før Norges Politilederlag skal være delaktig i det som skjer videre til det beste for våre medlemmer. Ønsker dere alle en riktig god sommer. Ta var på dere selv og deres nærmeste. Jonny Nauste Ledelse Siste året har Norges Politilederlag satt søkelys på ledelse i politi- og lensmannsetaten. Det er bl.a. brukt ressurser på avvikling av seminarer rundt omkring i lokallagene og det foreløpige høydepunkt må vel sies å være lederseminaret som ble holdt den 11. juni i regi av Akershus og Østfold Politilederlag og som samlet omkring 70 deltagere. (Seminaret ble holdt i forkant av Representantskapsmøtet i NPL). Etter vår oppfatning synes det å være et nærmest «umettelig» behov for påfyll av ny kunnskap om ledelsesproblematikken. Og selvfølgelig erfarer man at man aldri blir utlært i dette faget. Man erfarer også at utfordringene er forskjellige for de ulike typer ledere i politi- og lensmannsetaten, men at god og inspirerende ledelse er viktig på alle nivåer. Ikke minst i disse tider er utfordrin - gene mange. Hvordan skal lederne i dagens situasjon skape en prestasjonskultur, slik næringslivslederen Inge K. Hansen doserer om en av sine kjepphester, når den overordnede ledelse og de ansattes organisasjoner for eksempel er helt uenig om hvordan man skal tolke bestemmelsene om avvikling av reservetjenesten? Og hvor arbeidsinnsatsen jevnt over dreier seg om å utføre det aller mest nødvendige. Sannsynligvis er det ikke utformet klare teorier om hvordan praktisk ledelse skal utøves i situasjoner som de vi er oppe i nå. I stor grad må man falle ned på fornuftig og praktisk skjønn, samtidig som det kreves klare direktiver fra den overordnede ledelse.

3 LEDELSE Styrker eller svekker vi vår bedriftskultur? Av Gunnar Orskaug, politistasjonssjef i Larvik på. Nedenfor skal jeg trekke fram noen eksempler som illustrerer hva jeg mener. Jeg er stolt av å jobbe i politiet og å være en del av en etat som gjør så mye samfunnsnyttig som vi faktisk gjør. Politiet har også et godt omdømme blant folk flest.. Det er en viktig forutsetning for å kunne gjøre en god jobb, og for å sikre en kvalitetsmessig god rekruttering. De aller fleste kollegaer gjør en solid innsats og yter et positivt bidrag. Vi og andre vet at norsk politi har stor respekt i samfunnet. Dette bygger på integritet, gode etiske standarder, profesjonalitet og det faktum at vi er samfunnets eneste sivile maktapparat. Med denne bakgrunn er det viktig at medier og andre har et kritsk blikk på vårt arbeid og hvordan vi selv fremstår. Nettopp på grunn av vår særskilte stilling i samfunnet, oppleves det som legitimt av mange å kritisere oss både i det private og offentlige rom. Jeg har den siste tiden gjort meg noen refleksjoner om hvordan samfunnet for øvrig kan oppfatte oss og hva enkelte kollegaer bidrar med i så måte. Grunnen til refleksjonene er at jeg har sett enkelte negative utslag som jeg og andre reagerer Lensmannsbladet / POLITILEDEREN Blogger på nettet er en relativ ny arena for ytringer. Nettaviser og andre tilbyr kommunikasjonskanalen for meninger. Politiforum har også åpnet for blogger på sin nettside. Jeg stiller meg spørsmålet om det er verdig for et medlemsorgan å åpne for det jeg vil kalle amatørmessig meningsmåling i forbindelse med utnevnelse av politidirektør. Jeg er sterkt kritisk til måten nettsiden legger til rette for at lesere i ly av anonymitetens ugjen - nomtrengelige skjold kan ytre seg fritt om en enkeltperson på en måte som jeg vil karakteriserer som oppgulp. Hvilke verdisyn representerer de som presenterer slike ytringer? Hva gjør det med de som leser medlemsbladets nettside? Kan det bidra til å danne holdninger blant lesere både i og utenfor etaten? Kan vi møte det respektløse også ovenfor kollegaer og publikum? Hvilket ansvar har redaktøren? Mange spørsmål, og jeg skal ikke begi meg inn på å besvare spørsmålene mine. I denne sammenheng nøyer jeg meg med kritikk av nettsiden og å gjøre andre oppmerksom på bildet. Jeg reagerer også når jeg i sosiale sam - menheng får referert at det er observert Ansv. redaktør: Svein Stuberg Utgiver: Norges Politilederlag, Brugt. 19, Oslo. Postboks 9096 Grønland, 0133 Oslo Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: www:politilederen. Prod. og annonseansvarlig: Ekås Grafisk. Tlf Forsidefoto: Landsstyret i NLP. Gunnar Orskaug, politistasjonssjef i Larvik. uniformert politibil hvor fører unnlot å benytte blinklys, sjåføren snakket i håndholdt mobiltelefon m.m. Dette er helt sikkert utslag av enkelte slappe personlige glipp (håper det ikke er slappe holdninger), men hva gjør det med vårt omdømme og legitimitet? Så får jeg de gode bekreftelsene når det kommer en blomst inn på stasjonen fra en fornøyd publikummer, og når jeg møter dyktige og arbeidsomme kollegaer som bidrar positivt. Det sørgelige er at det er mye sant i det gamle utsagnet om at det er de tomme tønnene som bråker mest. Hva kan vi som ledere gjøre for at vi skal opprettholde det gode omdømme som politiet har bygget gjennom mange år? For det første må vi være klar over at det går mye raskere å ødelegge enn å bygge et godt omdømme. For det andre så må vi reagere når vi ser avvik. Vi må delta i meningsutvekslinger internt, og vi må fremheve det positive og håndtere det negative. Den største feil vi kan gjøre er å ikke reagere. Det vi gjør i dag bidrar til å danne bedriftskulturen vår i morgen. Vi ledere har et særlig ansvar. God sommer! 4

4 LEDELSE Vellykket lederseminar Norges Politilederlag i Akers - hus og Østfold arrangerte torsdag 11. juni et lederseminar for ca 70 ledere fra politi- og lensmannsetaten. I tillegg til deltagerne fra Østfold og Akershus var også delegatene til representantskapsmøte på fredag og landsstyret til stede. Fokuset var prestasjonsledelse og nye lederroller. Seminaret ble åpnet av en opplagt justisminister som hadde klart å sette av god tid i en hekisk hverdag. Justisministeren tok seg god tid til å svare på spørsmål fra deltagerne og følte seg helt tydelig hjemme blant politilederne. Han roste lederne for å sette fokus på forebyggende arbeid i lokalmiljøene En, som vanlig, engasjert jusstisminster. 6

5 på Mastemyr Knut Kværner orienterte om siste nytt fra Politidirektoratet. og oppfordret til videre innsats. Videre var ministeren innom soningskøer, dnareform, bemanning, omorganiseringer og arbeidstidsbestemmelser. Etter justisministeren fortsatte rådgiver Inge K. Hansen med et foredrag om prestasjonsledelse fullspekket med gode prestasjonsråd for ledere. Han ble fulgt opp av dekan Kjell Åge Gotvassli som satte fokus på lederrollen under mottoet: Humankapitalen er den viktigste ressursen for ledere. Knut Kværner fra Politidirektoratet av - sluttet dagen med siste nytt. Han kom rett fra mekling i Romerike politidistrikt og rapporterte at det ble enighet. Han orientert videre om driftsanalysen og kommenterte at forutsetningene for be - regningene i Politiet mot 2020 allerede var endret. Opptaket på Politihøgskolen bør derfor økes ytterligere. Han avsluttet med å orientere om at forhandlingene om ny ATB starter til uken og skal være ferdig til Kjell Åge Gotvassli snakket varmt om humankapitalen og verdien av kunnskap i politiet. 7

6 LEDELSE Endringer i offentlig sektor Førsteamanuensis ved Høg skolen i Nord-Trøndelag, Kjell Åge Gotvassli, deltok på lederseminaret på Mastemyr den 11. juni Han satte fokus på ny krav til lederrollen i det offentlige under mottoet: Human kapitalen er den viktigste ressursen for ledere. Kjell Åge åpnet med å sammenligne ledelse med å ha frittgående høns. De legger av og til egg andre steder enn der vi hadde tenkt. Han gikk videre inn på de store endringer i offentlig sektor hvor nåtiden preges av globalisering og internasjonalisering. Uansett er imidlertid fortsatt humankapitalen er den viktigste ressursen i offentlig sektor. Privat sektor har tradisjonelt vært et forbilde for offentlig sektor, dette har hatt en del uforutsette konsekvenser. Problemet er en målstruktur hvor bunnlinjen er viktigst, mens det i det offentlige er viktigst å få mest mulig ut av hvordan mer ut av hver krone og samtidig beholder legitimiteten. New Public Managment (NPM) medførte et nytt styringspradigme i det offentlige med mål og resultatstyring, og med det styringssystemer, dokumentasjon og kontroll. Det har vist seg at dette kan føre til dysfunksjonalitet, fordi det vanskelig å måle trygghet og livskvalitet. Det er derfor nødvendig med en korreksjon av NPM for å gi bedre evne til innovasjon og endringsledelse og samtidig utvikle en fleksibilitet. Vi må erkjenne at vi er ledere av kunnskapsintensive organisasjoner med kunnskapsmedarbeidere. Kjell Åge Gotvassli sammenligne ledelse med å ha frittgående høns. 8

7 krav til lederrollen Kjell Åge sammenlignet organisasjoner med et isfjell 10 % formell struktur og 90 % uformell struktur. I en kunnskapsorganisasjoner vil det både være eksplisitt kunnskap (rasjonell teori, metoder, utrykt og nedtegnet, argumentasjon og drøfting) og taus kunnskap (Nedfelt erfaring, ferdighet, intuisjon, teft, følelser). Taus kunnskap har kanskje ikke blitt godt nok verdsatt og nærmest blitt sett på som et forstyrrende element. For at data og informasjon skal bli kunnskap må de inn i hodene gjennom interaksjon og refleksjon. Men mye informasjon fører ikke nødvendigvis til mye kunnskap. Kjell Åge påstod at på mange arbeidsplasser verdsettes kun den eksplisitte kunnskap. Hvordan kan vi så utvikle en lærende organisasjon? Kjell Åge mener følgende kjennetegner lærende organisasjoner: Det må være et læringstrykk (Ønske og behov for å lære) Organisasjonen må være utviklings - orientert (kontinuerlig refleksjon, felleskapsbasert arbeidsform, klare forventninger og tilbakemeldinger) Videre vil et kunnskapene miljø også føre til et godt arbeidsmiljø. Vi bør derfor satse på de langtidsfriske, det er alt for mye elendighetsbeskrivelse. Gjennom støttende og tilretteleggende lederskap kan vi fokusere på de positive faktorene. Kjell Åge har laget en modell for godt arbeidsmiljø gjennom deltagelse og involvering. Den inneholder følgende punkter: Mestring klare noe Humor har en renselses effekt. (Tveegget sverd forskjell på å le sammen med noen og le av noen) Følelse av mening bety noe akseptert Omsorg (også bli satt krav til mål, oppmerksomhet) Kjell Åge nevner fem type lærings kulturer: 1. Sjampagne kultur (Svinger) 2. Farris kultur (Ideal kultur) 3. Nattstått brus (må ristes litt tilsette bruspulver (kompetanse)) 4. Vannkultur 5. Brakkvann (Kos Med Misnøye) Hvordan kan vi mobilisere den kunnskapen som faktisk finnes i organisasjonen, både den eksplisitte og den tause kunnskapen? Her har ledelsen stor betydning som kulturelle arkitekter og spesielt hvordan de reagerer på kritiske hendelser. Videre er ledere rollemodeller både gjennom veiledning og trening (opparbeide autoritet ikke være autoritær). Lederen kan videre mobilesere munnskap gjennom tilbakemeldinger og rekruttering. Kjell Åge avsluttet med å slå fast at kunnskap om mennesker er viktigere enn kunnskap om styringssystemer. 9

8 LEDELSE Hvordan skape gode resultater og utvikle en prestasjonskultur? Dette var tittelen på Inge K. Hansens foredrag for politiledere under seminaret på Mastemyr den 11. juni. Inge la spesielt vekt på at for å prestere er det nødvendig å ha med seg de riktige menneskene, få til god samhandling og godta spenninger i ledergruppen. Ledergruppen er for øvrig noe mer enn en gruppeledere! Inge pekte også på viktighetene av å komme seg ut av kontoret og vekk fra Pc'en. Dørstokken er mye høyere fra utsiden enn fra innsiden og det er enklere for en leder å gå ut av døren enn det er for en medarbeider å komme inn. Mot til å prestere handler om å tørre og ikke være redd for å gjøre feil. Det er lettere å endre kursen på en som beveger seg enn å få noen til å bevege seg. Uttalelser som «nei, det går ikke» eller «det har vi prøvd før», er den beste måten å drepe en innovasjonskultur. En god prestasjonskultur må være preget av: Åpenhet, ærlighet og Evnen til å løse konflikter Snakke med hverandre og ikke om hverandre Det vi gjør sammen for å nå et felles mål Det er viktig med direkte og klare tilbakemeldinger. Det er lov å gjøre feil, men ikke å vri seg unna ansvaret. Resultater kommer som en følge av 25 % talent og 75 % innsats! Inge K. Hansen nærmest teppebombet politilederne med gode prestasjonsråd. 10

9 GJEST: SVERRE SJØVOLD Hva er nok og om nok ikke er nok? Hans Sverre Sjøvold, rektor ved Politihøgskolen Takk for muligheten til å skrive i Politilederen. Innlegget er inspi rert av at Politihøgskolen ny - lig uteksaminerte årets studenter. En viktig ressurs for etaten vår. Innlegget har fokus på forholdet mellom utdanningsvolumer og krav til bemanningsøkninger. Rapporten «Politiet mot 2020» er bakteppet. Jeg satt i styringsgruppen for prosjektet og støtter rapportens konklusjoner. Mitt budskap er at vi må øke utdanningsvolumene for å sikre den bemanningsøkningen rapporten legger opp til. Hva er nok politi? I den offentlige debatt hører vi ofte at det er for lite politi, men hva er nok? Dette er en diskusjon vi finner i flere land. Det er samfunnet selv som må finne fram til et politikorps størrelse og opp - gavetilfang. I praksis vil det si summen av politiske vedtak knyttet til politiets organisering, oppgaver og viktigst av alt, tildeling av ressurser. Det finnes mao ingen naturgitte størrelser som sier noe om størrelsen på bemanningen i et politi. Noen modeller Noen land har politisk fastsatt et antall politiansatte. Sverige har satt som mål å ha politiansatte innen år Andre land har i stor grad lagt til grunn at utviklingen skjer gjennom en økning av historiske tall, uten at det settes et klart politisk mål på antallet. Politiet får en økning i sine budsjetter og sin bemanning i takt med politiske prioriteringer og den generelle samfunnsutviklingen, uten at det er fastsatt noen fast størrelse på bemanningen. Denne ordningen har så langt i det alt vesentlige også vært rådende hos oss. Artikkelforfatteren, Hans Sverre Sjøvold. Det er også mulig å tenke seg bemanningsmodeller som tar utgangspunkt i kvalitative mål for polititjenesten. En borger skal få hjelp av politiet innen et gitt tidsintervall - responstid. I Norge har tidligere flere utvalg foreslått beregningsmodeller og et hensiktsmessig antall politiårsverk pr 1000 innbygger. I den siste av disse rapportene; «Politiet mot 2020» (Politidirektoratet 2008), legges til grunn en dekning på 2 politiårsverk pr 1000 innbygger. I dag har vi 1,8. Hovedbegrunnelsen er at politiet må styrkes i takt med befolkningsøkningen. Det synes å være bred enighet om dette prinsippet. Den politiske ambisjonen er også klar. Til syvende og sist vil politiets framtidige oppgaveløsning være et spørsmål om økt tilgang på kompetent arbeidskraft og økte budsjetter for å lønne ny arbeidskraft. Dagens regjering har lagt opp til å følge rapportens anbefaling, noe som er meget positivt. Som en konsekvens av dette målet må det utdannes ca 550 studenter pr år. Dette vil gi en permanent og stabil tilgang på nyutdannede politifolk. I tillegg vil det være en viktig og forutsigbar planleggingsfaktor for gjennomføringen av utdanningen. Noen forutsetninger Mangelen på politiarbeidskraft har ikke kommet over natten. Flere avgangskull fra Politihøgskolen har de siste årene vært helt nede i 240 studenter. Hadde disse kullene vært noe større, for eksempel 100 ekstra hvert år, ville dagens situasjon vært annerledes. Forutsetningen hadde selvfølgelig vært tilstrekkelig lønnsmidler i politidistriktene. Det er Stortinget som fra år til år fastsetter antallet nye studenter ved Politihøgskolen. Høsten 2009 tar vi opp 552 nye studenter, men vi må være klar over at beregningsmodellen i rapporten «Politiet mot 2020» bygger på en rekke forutsetninger. En av disse er en gjennomstrømningsprosent (hvor stor del av studentene som begynner på studiet fullfører) på tilnærmet 100 prosent hos våre bachelorstudenter. Det er faktisk tilfellet i dag. Videre legges til grunn at 5 prosent av de uteksaminerte studentene ikke begynner i politiet etter endt utdanning. Dette stemmer godt med den erfaring og de undersøkelser som er gjort. Disse tallene viser er godt samspill mellom seleksjonen til utdanningen, utdanningens relevans for yrket, studentenes motivasjon for yrkesvalget, og forhåpentligvis Politihøgskolens evne til å gi et godt faglig tilbud til sine studenter i et godt læringsmiljø. I tillegg bygger modellen på et gitt frafall fra yrket som følge av pensjonsavgang og annen avgang, for eksempel overgang til andre yrker. Et selvpåført dilemma Det synes imidlertid som om det for tiden er en noe større avgang fra etaten enn forutsatt i rapporten. Dette viser Politidirektoratets stadige oppdateringer knyttet til samlet avgang fra etaten. Studentlaget til Politiets Fellesforbund 12

10 Gamlelensmannen som auksjonarius Forhenværende lensmann Sven Gaus land hadde i midten av juni jobb som auksjonarius ved en auksjon over livdyr. En utflyttet jærbu har nu en større gård i Askim, som var blitt svært rammet av tørken. Istedenfor å gå til nedslaktning av sin landskjente NRF-buskap, valgte han å selge 1/3 av dyrene på auksjon. Og da kunne det ikke lettere skje enn i Rogaland, hvor det tegner til å bli rekordavlinger. Aftenposten skriver om auksjonen blant annet.: «Det var en enorm interesse for auksjonen, som fant sted på Nærø lørdag ettermiddag. «Halve Rogaland og hele Jæren» så ut til å ha funnet veien for å oppleve en av disse festdager som livdyr - auksjonen har vært her fra gammelt av. Et av de store trekkplastre var gamlelensmannen Sven Gausland, som tross sine 80 år var like munnrapp og humørfylt auksjonarius som tidligere under sine vel 50 års utøvelse av denne bigeskjeften. Oppildnet av latter og muntre tilrop fra publikum har han evnen til å gjøre salg av kyr og griser til «sirkus for folket». Moro blir det ihvertfall i ringen og det er en kjent sak at det ikke er bare kjøpelyst som trekker folk langveis fra når det ryktes at gamlelensmannen skal svinge hammeren. Det sies at han kan få selv en bymann til å kjøpe ei ku! Han har en egen evne til å få folk til å overby hverandre, og når han er i sitt ess er det ikke små verdier som skifter eier. Og gamlelensmannen fornektet seg ikke denne gangen heller. Den kjente NRF-buskapen ble revet bort i løpet av en time og det til priser som ligger langt over det normale. Auksjonen omfattet 14 først- og annen-kalvs kyr, 5 drektige kviger og 3 ungokser. Best pris oppnådde to kyr av ren Finsk Ayrshirerase. Den ene ble solgt til Retzius Sikveland, Time, for 4000 kroner og den andre for 3550 kroner til Johannes Mauland, Klepp. Kvigene ble betalt med ca 2000 kroner det viser at det her var tale om praktdyr, som jærbøndene gjerne ville sikre seg til forbedring av sine buskaper.» leverte 20. mai 2009 en undersøkelse til justisministeren hvor hovedinnholdet var 9 av 10 studenter ved Politihøgskolen vurderte andre jobbalternativer enn politiet. Undersøkelsen til PF bærer mye preg av lønnskamp, men samtidig setter den fokus på en grunnleggende motsetning knyttet til måten vi skal nå bemanningsøkningen i vår etat. Det legges til grunn, i samsvar med god tradisjon, at alle som er ferdige med bachelorutdanning (grunnutdanningen) på Politihøgskolen skal tilbys jobb i etaten. Samtidig er vi i en situasjon hvor studenter velger andre yrker eller videre utdanning etter endt studium. Gitt at trenden fortsetter, er det også flere som slutter enn det som er lagt til grunn i «Politiet mot 2020». Det innebærer at forutsetningene i vår egen beregningsmodell for framtidig bemanning ikke holder. Vi utdanner det som forventes, men er det tilstrekkelig? Hvordan skal dette løses? Et grunnleggende dilemma med dagens modell er at den knytter seg til opptak ved Politihøgskolen og ikke bare en netto tilvekst av politiutdannet arbeidskraft. I framtiden bør det vurderes en modell som beskriver netto tilvekst av arbeidskraft. En slik modell må være dynamisk og legge opp til en vis overproduksjon av studenter. Vi må utdanne flere studenter enn 550 hvert år for å nå bemanningsøkningen i rapporten «politiet mot 2020». På denne måten vil vi unngå det stadig negative fokuset på at avgangen er noe større enn beregnet. Det er i seg selv normalt, men blir problematisk når det ikke er ledig arbeidskraft til erstatning. En viss overkapasitet også vil gi muligheter til å bygge opp en reserve av politiutdannet arbeidskraft dersom det er ønskelig å øke bemanningen utover 2 pr 1000 innbygger. I dag er det mange steder et ikke-fungerende arbeidsmarked. Det er for få søkere til mange jobber som følge av mangel på arbeidskraft. En viss overproduksjon ville trolig gjort det enklere å få besatt stillinger over hele landet. Ulempen kan være å gi avkall på rekrutteringsfordelen med at alle som fullfører studiet får jobb. I valget mellom dette og manglende bemanning, bør valget være lett. Et annet og grunnleggende dilemma er at det da må bygges opp tilstrekkelig utdanningskapasitet. Det har ikke Politihøgskolen i dag dersom det skal utdannes mer enn 550 studenter i året. Jeg håper dette gav grunnlag for litt grubling hos mange politiledere. Ha en riktig god sommer! 13

11 SIVILE GJØREMÅL Tvangsfullbyrdelse. Utlegg. «Flytende dødsbo» (Kjennelse av Borgarting lagmannsrett i sak nr. LB ) Saken gjelder adgangen til å ta utlegg i eiendeler tilhørende et såkalt «flytende dødsbo» Sakens faktum var følgende: A døde 7. januar Han etterlot seg ektefelle B. Oslo skifterett har ved brev av 14.mars 2006til gjenlevende ektefelles daværende advokat skrevet at «Vi har avsluttet behandlingen av ovennevnte sak som «intet foretatt», idet boet er verken overtatt til privat skifte eller tatt under behandling som et offentlig skifte.» A var ved dødsfallet innehaver av en borettslagsleilighet. Skifteretten la til grunn at denne var overbeheftet og fant ikke grunnlag for å overta bobehandlin - gen etter skifteloven 83. DnB NOR Bank ASA begjærte 4. juni 2007 utlegg mot A s dødsbo for et krav angitt til kr ,80 med bakgrunn i et gjeldsbrev av 30. oktober Utleggsforretningen ble nektet fremmet ved avgjørelse av namsfogden i Oslo 18. september 2007 under henvisning til at boet etter avdøde ikke var overtatt uskiftet eller i privat skifte og således ikke hadde partsevne. Namsmannens avgjørelse ble påklaget av banken. Oslo byfogdembete avsa 28. februar 2008 kjennelse med følgende slutning: «Klagen tas ikke til følge, slik at utleggsbegjæringen nektes fremmet.» Banken anket kjennelsen til lagmannsretten, som i sin kjennelse bl.a. anfører: «Borgarting lagmannsrett har i avgjørelsen inntatt i RG kommet til at et flytende dødsbo har partsevne som motpart ved en begjæring om tvangssalg, og at en begjæring om tvangsalg i en slik situasjon kan fremmes. I den nevnte avgjørelsen er det også gitt en nærmere redegjørelse for hva et «flytende dødsbo» er og hvordan det kan oppstå. Lagmannsretten viser til denne redegjørelsen. Spørsmålet blir etter dette om det foreligger forskjeller mellom situasjonen ved begjæring om utlegg og situasjonen ved begjæring om tvangssalg som tilsier at det ikke er adgang til å begjære utlegg overfor et «flytende dødsbo». Ved en begjæring om tvangssalg vil saksøkeren allerede ha en panterett i det objekt som begjæres tvangssolgt. Som påpekt i avgjørelsen fra 2004 vil en begjæring om åpning av offentlig skifte i en slik situasjon være en omvei til samme mål som en tvangssalgsbegjæring: Å realisere pantobjektet og fordele salgssummen. Ved den begjæring om utlegg er situasjonen noe annerledes. Saksøkeren er i utgangspunktet en ordinær kreditor uten fortrinnsrett til dekning i bestemte eiendeler. Etter skifteloven 105 første ledd er det ved offentlig skifte av et insolvent dødsbo ikke adgang til å ta utlegg i boets eiendeler for gjeld som skriver seg fra tiden før dødsfallet. Det kan hevdes at denne bestemmelsen bygger på det utgangspunkt at en kreditor etter dødsfallet ikke bør oppnå den særfordel i forhold til andre kreditorer som et utleggspant vil innebære. Det må imidlertid tas i betraktning at når det er åpnet offentlig skifte, kan en kreditor vanskelig sies å bli påført noe rettstap ved at adgangen til å ta utlegg er avskåret. Et sentralt formaål med det offentlige skiftet vil nettopp være å ivareta kreditorenes interesser ved fordelingen av boets midler. Situasjonen vil være vesentlig annerledes når det er tale om et «flytende bo». Dersom en kreditor ikke har adgang til å begjære utlegg, vil han eller hun i realiteten være avskåret fra å forfølge sitt krav til tross for at det foreligger tvangsgrunnlag for kravet: Den eneste mulighet for å forfølge kravet vil være selv å begjære offentlig skifte, me de kostnadene dette innebærer. Lagmannsretten finner ut fra dette at bestemmelsen i skifteloven 105 første ledd ikke kan tillegges vesentlig vekt for det spørsmålet som foreligger her. Oslo byfogdembete har i sin avgjørelse lagt vesentlig vekt på at man ved å tillate utlegg overfor et «flytende dødsbo» risikerer at relevante innsigelser mot saksøkerens krav ikke vil komme frem. Lagmannsretten kan ikke se at det i denne sammenheng foreligger noen vesentlig forskjell mellom situasjonen ved begjæring om utlegg og situasjonen ved begjæring om tvangssalg. Utgangspunktet for en begjæring om utlegg vil være at det foreligger et tvangsgrunnlag. Dette vil i de fleste tilfeller enten være en rettsavgjørelse eller, som i dette tilfellet, et eksigibelt gjeldsbrev, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 7 2 bokstav a. I utgangspunktet vil det således foreligge notoritet omkring kravet. Som byfogdembetet er inne på, vil en nærliggende innvending være at kravet er helt eller delvis gjort opp. En slik innvending vil imidlertid i like stor grad kunne fremsettes som innsigelse mot en tvangssalgsbegjæring som mot en begjæring om utlegg. Både ved avtalepant og tvungen pant vil namsmyndighetene i forbindelse en begjæring om tvangssalg og eventuell gjennomføring av tvangssalget, måtte ta stilling til kravets størrelse, og i den forbindelse hvorvidt et krav er gjort opp helt eller delvis. Reglene om namsmyndighetenes varslings- og undersøkelsesplikt, se blant annet tvangsfullbyrdelsesloven 5 3, 5 4 og 5 7 gjelder på samme måte ved beslutning om utlegg som ved beslutning om tvangssalg. Lagmannsretten kan da ikke se at hensynet til at innsigelse bør komme frem, taler for å bedømme begjæring om utlegg overfor et «flytende dødsbo» annerledes enn begjæring om tvangssalg. Det kan bemerkes at ved tvangsfullbyrdelse gjennom utlegg vil det skje en «dobbelt prøving» i den forstand at namsmyndighetene vil foreta undersøkelser både i forbindelse med begjæring om utlegg og i forbindelse med en eventuell senere begjæring om tvangssalg. 15