'lo. Btselning, utse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "'lo. Btselning, utse

Transkript

1 BRATSBERG SOON. KVAM (Kvammen). OArdsnavnet Kvam forekommer flere steder og betegner en liten dal eller senkning omgitt av hoider. Navnd skrivts i eldre tid dels Quamb dels Quam. Gårdens gam le matr.nr. var 624 av gammel skyld 1 spand; nylt matr.nr. 197 lapen T. l av ny skyld 4 daler lort 23 skilhng. Ledingen utgjorde 8 mark smøt og 16 mark mel.lrli&. Som bruker nevnes i 1610 Jon Kvam i 1620 og 1045 Enner Kvam i 1657 OlJe Andersen i 1661 Oluf! (antagelig den fat nevnte Olle Andersen) GArden Cf i 1661 oplert som hørende til Domkirken. [ 1683 er magister Simon Hof eier og ved tellingen i 1701 anføres at han btnyttel den som avlsglrd. Han var rektor ved KatedralSKolen og døde i Efter ham var hans efterfølger i embedet magister Anders Borch eier. Han dooe i 1709 og dertfter var dennes enke Barbara eier og bruker i en rtkke av Ar. Ved auksjon i hennes dødsbo solgtes Kvammen i 1742 til godsforvalter pl Leira Simon Co1d. Han eide også nabogirden Bjørken og overdrog i 1763 begge gardene lil sin sø nn løitnanl Nils Cold. Ved auksjon i hans dødsbo i 1773 solg1es glrdene til overtoltbeljent Otto Arentz som i 17SO solg1e Kvam til brødrene Peder og Ole Halvorsønner Rottum for 1200 riksdaler. Bjørken hadde han tidligere solgt Nevnte brødre Peder og Ole Halvorsen kjøpte i 17SO ogsl Bjørken av dens daværende eier løitnant Beichman n og efter overenskomst dem imellem i 1786 beholdt Peder Halvorsen '"

2 ~ - '''-''-'''~'T'''''' garden Kvammen og Ole Halvorse Bjørken. V~ tellingen i 1801 SilT derfor Ptder Halvorsen 51 lr gammel opfert som eier av Kvammen. Det samlede folketall pl glrden var da 10 hvorav I tjenestedrtng og I Ijeneslepik Efter Ptder Halvorstn var hans enke eitr liv girden. Hun blev senere g1ft. med Ole Pedersen. J ISf4 ' blev Peder Halvorsens sønn Halvor Pedersen eier og efter hanl' var Kristian Stendal eier iflg. skjøte som er tinglest i fra lb66 var prokurator ~rcke eier fra 1868 Anders Lillkle" og fra "1875 Haagen Bye. Han betalte 3800 spesiedaler for garden. Btselning utse<! m. m. pl Kvammen: J 1657 var besetningen: 3 hester; 5 kyr 4 sauer 2 geiter. I 1723 var besetningen: 2 hester; 6 kyr 4 ungnaut 6 sauer og utseden : I Id. bygg 6 tdr. havre. Der avledes 80 lass høl GArden ligger i solli er kornviss har god pker er noget dyplendt og lett vint har skog til brenneved. I 1819 var besetningen: 2 hester 8 storfe 10 smife og utseden: 8 tdr. korn 2 tdr. poteter. Jorden er fuktig men tild~ls ogsa tørrlendt og består av sandmuld og myr. Komet modn~s fu!lkomm ~n og lar aldri skade av frost Til dy rknini av myrlandet er an ledr\ingen benyttet. Avlingen er ikke besværlig i bringe i hus. Eni~t er ikke fri for sten og skoi. Med 3 [jler avhøsles d~t Glrd~n har utilstrekke{ii brenneskog men mltelig havnegang. Noget kan fortj~nes ved kjørseler o~ salg av krtatur~nes produkt~. I 1835 var besetningen: 2 heste~ 6 storfe 6 sauer og ulseden: l Id. bygg 5 Idr. havre 3 tdr. potel~r. Del samlede folketall pl glrden var 16 hvorav I ti~n~r: I 1866 var beselningen: l hest 16 kjolr 5 sauer og avling~n: 30 tdr. bygg 35 Idr. havre 125 tdr. poteter 120 lass høi og grønn. for 200 tdr. turnips. GIrdens dyrkede areal utgjorde 143 ml!. GArden har havnegang for besetningen er litt tungbrukt og veldyrkel I [ 1875 var besetningen: 2 hester 8 kyr 3 ungnaut 12 sauer 4. svin og utseden: 2 Idr. bygg 4 Idr. havre 18 kg. gressfrø 8 Idr. poteter.. H aag~n Bye solgte Kvammen g.nr. Ill b.nr. l til Mathias Tronvold. Og Tronvold solil'te til lole O. Hogstad. Sener ~ eier~: Ole P. Almb Ira 1008 Johan O. lmsen fra 19]3. Magnus Lyngstad fra 1919 Kornelius og Kristian Asphaug fra 1920 og Edv. B. Evensen fra 'lo

3 '.. &Iv 8. Even~n overdrog glrden i 1930 til sine sønner Even Lars og Ole Evtn~n Eiendommtn er p1 120 mll dyrkd og 20 udyrk~t men dyrkbar jord. 400 mll skog. Bestlning: 3 htster 15 storfe og lo svin. Avling: 2500 kg bygg 1000 kg havre 1000 kg hvete 4000 kg potettr og kg turnips. Høisalg c a ~ kg Arlig. Skylden var 1128 mark i 1892 og 868 mark i 1932.! 517

4 . 2 'Jo. BJØRkA Olrd~ nc:ynts hos Aslak Bolt under formen Siorko. ~te er boiningsform av Bjarka og Rygh mener at dette sannsynligvis oprinnelig var et elvenavn som senere er overført pl gården. I nærheten av garden finnes en bekk som løper ut i Nidelven. Det er mulig it elvenavnet Bjerka igjen kan være avledet av trenavnet bjerk idel elvens eller bekkens brdider kan ha vært bevoksel med d~ne trtsot1. Det er jo ogs.l m41ig al lrenavnet bjerk liktlrem er overført pl garden. Senere skrivet' navnet Berke Bjørke Bircken Biørckenn og Bier\.:en. Glrdens gamle malr.nr. var 606 av gammel skyld oprinnelig 1 spand l øre senere nedsatt til 1 spand 12 marki. nytt matr.nr JopenT. 2 av ny skyld 4 daler 1 ort 23 skilling. Ledingen pl girden utgjorde 8 mark smør og 16 mark mel lrlig. Som bruker (leilending) ntvnes i 1610 Anders i 1615 Bersvend i 1645 og Andm Bjørken var visstnok i eldre tider kirkegods blev senere kt0gens eiendom og bruktes som leilendingsgard. Som krongods nevnes garden så sent som i jordboken for 1661 men mg. jordboken for 1683 var den da kommet i privat eie og tilhørte [fver Baldltersens enke Else. Brukeren het Peder. Ved tellingen i 1701 er som bruker nevnt Jens Larssen 43 ir gammel. [ [704 var kaptein Allecander von Haven eier og solgte da guden til kommandant IOlie Brun. I 17t5 tilhørte den oberst og kommandant Otto fredtich von der Osten Mlm i dette ir utstedte skjøte pl den Hi amt~annen. i Nordland ene. Han het 518

5 . Ove Sørensen Schelderup og er i jordboken lor 1722 opført som eier av Bjørken under tillelen justilsrld Ove Schelderu'p. Brukeren het også da Jens og er formentlig den samme som Jens larssen i l 1729 solgte justitsrld Schelderup Bjørken til sliftsbefahngsmann Jacob Benlzon for 350 riksdaler samtidig som han ogs;l solgte garden Uen ti) Benlzon Aret efter solgte j. Benlzon til godsforvalter av Leira gods Simon (old. Denne blev også senere eier av Kvammen og solgte som under Kvammen nevn! begge g.hdene!il sønnen Nils Cold i Ved auksjon i dennes dødsbo i 1773 kjøpte ovetiollbetjent Otto Arentz gårdene og solgte samme 1r Bjørken til lohnan! Jens Eilert Beichmann for 800 riksdaler men beholdt inntil videre Kvammen. [ 1780 solgte Beichmann girden lil brødrene Peder og Ole Halvorssønner Rotlum for 800 riksdaler. Efter den under Kvammen nevnte overenskomst av 1786 mellem brødrene overtok Ole Halvorsen gården Bjørken; men gardenes skog og utmark skulde de ha i fellesskap. Fra 1818 var hans sønn Halvor Olsen eier. Halvor Olsens enke Jonetta Pedersdatler blev senere gift først med Otto Stinessøn og derefter med Ole Olsen Solem. Efter Otto Stinessøns død i 1836 overtok hennes sønn av første ekteskap Ole Halvorsen garden. J 1657 var besetningen: 3 hester 10 kyr 6 sauer 4 geiter 2 svin. J 1723 var besetningen' 2 hester 6 kyr 2 ungnaut 4 sauer og utseden: 3/ td. bygg 6 tdr. havre. Iftr avledes BO lass høl. Til gården hørte l husmann som s.\dde 1/2 td. korn. Gården ligger i solli er temmelig til korn skinn undergitt. temmelig til eng lettvint til akerdrift men tungvint lil høikjørsel har skog til husfornødenhel. l 1819 var besetningen: 2 hester 8 storle 10 småfe og ulseden : 8 tdr. korn 2 Idr. poteter. Jorden er lørrlendt og består av sandmuld aur og kuppel. Komet modnes og fryser aldri. Avlingen er besværlig 1 bringe i hus. Engen er stenet og bevokset med skog. Med 4 ljåer avhøstes marken. Gården har brenneskog og havnegang. Meget kan lortjenes ved kjørseler og krealurenes produkter. l 1835 var besetningen: 2 hester 8 slorle 8 sauer 2 svin og utseden: l Id. bygg 6 Idr. havre 4!dr. poteter. Ved tellingen i 1801 var det samlede folketall pl gården lo hvorav 2 tjenestedrenger og 2Jjeneslepiker i 1835 var det samlede folketall 18 hvorav I husmann l daglønner og 3 tjenere. I 1845 blev fra hovedbrukei utskilt en parsell Bjørken nedre 519

6 ell~ Myren lepenr. 2 b av ny skyld 2 ort 23 skilling. Denne glrdpart solgte Ole Halvorsen i 1861 lil stedfartn Ole Olsen for 500 spesiedaler. Da Ole Halvor.;en døde ugift. solgte hans arvinger (halvsøsken) i 1855 ois! hoved bruket lii Ole Olsen som tidligere eide Bjørken nedre.. Hovedbruket BJ Ø R ~EN Iqpenr 2a blev i 1867 ved tvangsauksjon forlngt av Nprges bank som panthaver solgt til Peder Olsen Olindse! for spesiedaler. I 1879 kjøpte handelsmann A. f. Vigen glrden for kr. Han makeskiftet den i 1884 bort til Anders O. Slokke mot en byglrd i Danielsveiten i Trondhjem som hørte Stokke til. r 1866 var besetningen pl dennelglrd: 2 hesler. 9 kyr 13 sauer og avlingen: TT tdr. bygg 49 Idr. h ~~re. 85 tdr. poteter 70 lass høi. Det dyrkede areal utgjorde Glrden har havnegang for ~selningen skog til husbehov fbr en del " itt tungbrukt og almindelig godt dyrket. I 1875 var besetningen: 3 hesler 12 kyr 2 ungnaut 14 sauer 4 svin og utseden: 2 Idr. bygg 6 td r. havre 18 kg. itesslrø 8 tdr. poteter. Til glrden hørte husmannsplassen Bjørkgjerdel. Efter Stokke vaf Albert Olsen eifr av Bjørken g.nr. 112 b.nr. l. I 1905 kjøpte Ole Jacobsen Lø rød eiendommen pl auksjon. Løvrød solgte i 1915 til Konrad H nssen som overdrog glrden til sønnen Harry Hansen i Eiendommen er pl dyrkei og 14 mil udyrket men dyrkbar jord. 400 mil skog. Besetning: 3 hester 17 storfe 8 sauer IS svin og 30 høns. Revglrd. Avling: 4000 kg bygg 1000 kg havre 1000 kg hvete kg poteter og kg tumips. 1 [ 1802 var skylden 740 ma rk o~ i mark. 5'"

7 r... BJØRKEN NEDRE (Myren)!øpenr. 2 b som i 1845 utskilles fra hovedbrukei og senere blev solgt til Ole Olsen blev i 1857 solgt til forstander Johan Andreas Gill. Han solgte i 1871 glrde" lil kjøpmann Morten Fochsen lor 1800 spesie daltt.! 1874 blev den ved auksjon solgt til overrettssakfører Schultz lor l 170 s~s i ed a l e r. Han solgte i 1885 til Ingebrigt A. Olstad for 9750 kro nt-fr ' I 1866 var besetningen: 1 hest 4 kyr 2 sauer og avlingen: 16 tdr. bygg 12 tdr. havre 30 tdr. poteter 55 Jass hoi. Q1rd ens dyrkede ar~l var 64 ml!. G Arden har havnegang for 2 kyr har skog til halvt gjerdefang er lettbrukl og godt dyrket. I 1875 var beselni ngen; l hest l ku 6 ungnaut 2 s;!uer I geit 1 svin. og utseden: 2 tdr. hvete 11/1 Id. bygg I Id. havre 4 td r. poteter Ilt Id. grønnfor. Bjørken ntdre eller Bjørkmyren g.nr. 112 b.nr. 2 blev i 19()(i av Ingebrigt Arntsen Olstads elke Ragnhild Nilsdatler solgt til sønnen Arnt l. Olstad. Hans sonn Ok Olstad overtok glrden i Skylden; 1892 var 368 og i mark. Til denne glrd hører dessuten Bjorkmyren vestre g.nr. 92 b.nr. 9 en parsell på 246 skyldmark som i 1902 blev fradelt Leira. Eiendommen har l OS ml l dyrket jord og 50 ml l skog. J 1934 va r besetningen: 3 hester 14 storfe 4 svin 3 sauer 18 høns og avlingen: 2000 kg bygg 500 kg havre og 5000 kg poteter. 521

8 L I A li Br berg). Navnet Lien skrivt$ hos Aslak Bolt Uidh senere Uidt Lid og i 1061 Lien. LNingen pl garden var 18 ma rk smøt 0i 1/2 vog mel irlig. Lien var kirkegods. illrdtns gamle matrikkelskyld var 2 spand 1 øre. Derav harte I spand I øre bisp6tolen til og 1 spand frue kirke. Som bruker Oeilending) "evn~ i 1610 og 1620 Bersvend Lid. Senere blev garden delt i 2 leilendingsbruk Nordlien og Sydlien. Som bruker nevnes i 1645 av den ene gird og av den andre Anders. De samme brukere nevnes ogsl '1«1 kvtgskattemanntallet i Besetninien va! da: 2 hester 9 kyr 5 sauer 3 geiter 2 svin og: 3 hester 10 kyr 5 sau~ 5 geiter 2 svin. I jordboken for 1661 ~ som brukere nevnt Olloff og Jon Anderssen. Den siste var visstnok 'sonn av ovenfor nevnte Anders som mg. skattemanntallet av 1645 hadde en sønn av dette navn. [ 1083 er gardene gltt over i privat eie og tilhørte da Ifver Ballzersens enke Fise som også eide Bjørken. Bruker av den ene glrd var Jon Anderssen og av den andre en enke formentlig enken dier ovennevnte Olloff. Ved tellin~en i 1701 va r Peder Anderssen leilending pl den ene av ilrde~ Den andre girden var uten opsiller men bruktts som avlsgllrd av magister Simon Hoff som eide glrden Kvammen. Sl blev den under Bjørken nevnte jusliisrid og amtmann Ove Schelderup eier av Lien-girdene. Schelderup bodde pl Storfostn. Han solgte i 1729 disse garder og Bjørken til stiltsbefalingsmann J~b Bentton som i 1730 solgte dem til godsforvalter Simon Cold for 136 riksdaler. Simon Cold eide ogsa. Kvammen. Han overdrog i 1763 lien-glrdene til sønnen Albrigt Andren Cold som i 1770 solgte dem til Elias Pedersen Qvenild for 2500 riksdaler; men nne solgte dem iijen samme I r til den forrige eiers bror leima!)! Nils Cold for 1800 riksdaler. Nu Elias P. Qvenild solgte til underpris matte del vel komme av at Nils Gold gjorde gjeldende sin odelsrett lil glrdene. Nils Cold var før eier av Bjørken og Kvammen blev Liengårdene av Thomas AngeUs stervbo som hadde dem i pant elter da avdøde Nils Cold solgt til <;>Ie Johansen Leeren for 1600 riksdaler. Ved folketellingen i 1801 nevnts han fremdeles som eier. Til gårdene hørte da l husmat)nsplass. Det samlede folketall pl glrden var 16 hvorav Iljenesledreng og I1 tjenestepike. Senere var John 522 I

9 Olsen Kaslbrekken eier. Hans en~ Kirsten Olsdtr. blev gift med Torstein Ped~n Digrt. I 1834 blev gårdene ved skifte efter avdøde John O. Kaslbrekken utlagi til hans sønn Ole Johnsen ; men stedfaren Torstein Pedersen og hans hustru eide og brukte den halve del av hele eiendommen inntil I 1723 var besetningen pl begge garder tilsammen: 4 hester 12 kyr 3 ung-naul 14 sauer 10 geiter og utseden: 2 tdr. bygg 13 Idr. havre. Der avledes 140 lass høi. Til gardene hørte skog til huslornødenhcl. De ligger i solli er koroviss sir lynt er god til eng mllelig til bruks. I 1819 var besclningtn; 2 hester 12 kyr 12 smlte og utseden: 12 tdr. korn 3 td r. poteter. Kornet modnes fullkommen og er fritt lor frost. Til opdyrkning av nylende er ingen anledning skjønt arealet er stort. Avlingen er ikke besværlig l bringe i hus. Enget er temmelig stenet og skogfulit. Med 5 ljler avhosles det. Olrden har tilstrekkelig brenne- og hustømme1'!kog samt havnegang. Noget kan lortjenes ved kjorseler og kreaturenes produkter. l 1835 var besetningen : 2 hester8 kyr 8 sauer 6 geiter 2 svin og utseden: 11ft td. bygg 8 td r. havre 3 tdr. poteter. Od samlede folketall var 16 hvorav 2 husmenn 2 dailonnere og 5 tjenere (hvorav antagelig en del hjemmeværende voksne barn). I 1847 solgte T01'!tein Pede1'!en sin del av Lien Lien sondre ti! stedsonnen Peder Johnsen. Under Armfeldts krig-slo& i blev ogsl en hel del glrder Sirinda plyndret" særlig øst for Nidelven. Senere blev avholdt skadetakst og denne viser for garden Lia nordre følgende taksier: Skade pl hus og gjerder.. 8 rd. 6kjør ungnuat smale... 9 J unghest lass høi kirkeslede... 1 Matvarer kr ~ mk Dette var fiendens brandskatting pl en enkelt ilrd. Hertil kom al o&s! lande'ls egel f01'!var mltte skaffe sig f. eks. høi til hestene omkrin& pl glrdene. 523

10 . I Den annen halve del LIA NORDRE matr.nr. 195 lapenr. 3 a tilhørte som tidligere anført Ole Johnsen fra Senete eiere: Sivert Johnsen Solem fra 1862 Paul Arntsen Nordseth Ira 1864 Johan Johnsen Berg Ira 1871 Esten Olaussen Sollien fra ]874 Ole Kallem i 1880 og Anders Johnsen Orendahl Ira 1880 hans sønn Sivert Anoersen Orendahl Ira I 1866 var besetninit" p1 Lia nordre: 1 hest 5 kyr ] 1 sauer og avlingen: 12 td r. bygg 30 Idr. lhavre 48 tdr. poteter 75 lass høi. Dd dyrkede areal var 57 m~l. GArden har havnegang for besetningen skog til gjerdefang 021 halvt husfang er lettbrukt og almindelig godt dyrket. Dyrkningsland av fortrinlig godhet. I 1875 var besetningen: 2 hester l okse 6 kyr 2 ungnaut 12 sauer Il geiter 6 svin og ubedtn: 1 td. bygg 3 tdr. havre 3 tdr. poteter. Lia nordre som VM den nyeste matrikkel fikk g. nr. 113 b.nr. l blev i 1896 av Sivert Orendahl solgtl til Andreas Haugen fra Jølster i Sunnfjord. I 1934' overtok sannerl Aksel Haugen glrden. [ 1915 blev utskilt en parsell til lualøkken skole. Skylden var i mark' Of i mark. Eiendommen hu 100 mll dyrket jord ca. 30 mll kuuurbeite og 500 mil skog. l 1934 var besetningen; 2 hester; 18 storfe 8 svin 7 sauer og avlingen; 2400 kg bygg 650 kg h.vete og 8500 kg poteter. '"

11 LIA SONDRE matr.nr ~nr. 3 b tilitørit som før nevnt Peder Johnsen fra Senere eiere: Haldo Olsen Utle~ tro en fra 1867 Anders Johnsen Flu fra I 1866 vat besetningen pl Ua søndre: 1 htsl 5 kyr 6 sauer og av lingen: 12 tdr. bygg 26 tdr. havre 30 tdr. poteter 75 lass høi. Iftl dyrkede areal var 00 mil. Beskrivelse forøvrig som for lia nordre. l 1875 var ~ingen: 2 hester 4 kyr 1 ung-naut 9 sauer I svin og utseden: 2 tdr. bygg 3 Idr. havre 4 tdr. poteter. lia søndre g.nr b.nt. 2 blev i 1900 o"erdrall fra Anders Johnsen Flu til sønnen Anders A. flaa. Skylden vat 536 mark i 1892 og i Eiendommen har 100 mll dyrket jord 20 mil kulturbeite og 500 mil skog. I 1934 var besetningen: 2 hester 9 storfe 9 svin 6 sauer 50 høns og avlingen: 2500 kg bygg 400 kg havre og J 000 kg poteter. Eiendommen har eget sagbruk. Havebruk til husbehov. I 525

12 O I SVGLL iammell matr.nr. 625 nytt malr.nr. 194 løpenr. 4 og 5 av gammel skyld l spand ny skyld 3 daler ort 20 skilling.!}ttte gards. navn forekommer også andre st f. eks. i Orkdal. Siste ledd i navne! var oprinnelig 'Ill ;: jo ryddet ved brenning og er stnere blitt forvekslet med voll. Se erom Og5A under RolvoIl. Om Isle ledd uttaler RYih at det mulia-ens er avledet av mannsnavnet Geitir. Efter det skulde Oisyold betegne en rydning tilhørende en mann som het Oeitir. Navnet skrives i 1559 Oedsuoldt i 1590 Oisuoldt senere Oiswold og Oisvold. Gisvoll var kirkegods. Av gar~~ns samlede skyld pl l spand hørte 2 ere 12 marki. under bispe51flen og de resterende 12 marki. lilhorye Lade kirke. ledilli"etl utgj~e 1 pund smøt 2 pund mel. Som bruker (leilending) nev nes l 1610 og de efterfølgende lr Peder i 1620 Lauritz. i 1657 Syffuer (Sivert). i 16(\1 og 1683 Anders. Ved tellinien i 1701 var Karl Ande~ bruker lik~ i 1722 Han var formentlig sønn av /forannevnte. I 1746 er Oisvoll dell i 2 leijendingsbruk. Brukere var Anders og Sivert. fra 1713 gikk ilrden over i ~vat eie ~d kjøpmann i Trondhjem Thomas Jelstrup eft~ kgl. ivilling av Kristian 7de fi kk den ved makeskifte mot glrdene ves r-ytler Randum og Hollum i Skognens prestegjeld. men s1ledes at de 2 opsitlere (leilendinger) pl girden og deres enker hadde rett til 1 silte pl sin byksel i deres levetid. Som brukere omkfin i denne tid nevnes Anders 526

13 Anderssen og Eslen Jonssen. I 1705 blev Oisvoll ved auksjon i Thomas Jelstrups stervbo solgt til hans bror kjøpmann Christian Jelslrup Han solgte samme IT den halve elel av glrdci til prokurator Mons Ue. Begge glrdenc-var fremdeles bortbykslet til leilendinger. Som sådanne nevnts i 1790 Jakob Esten se:n og Svend Ander$SC:n som var sønner av de før nevnte leilendinger. De var også brukere vw tellingen i ISO!. Folketallet pl ~gge gardene tilsammen var da 18 hvorav 1 tjenestedreng og 2 tjeneslepihr. I kjøpte Anders Svendsen forannevnte Svend Anderssens sønn den ene av glrdene nemlig den som hadde tilhørt Mons Ut og i 1 8~ ogsl den som hadde tilhørt Christian Jelstrup. Derved kom begge deler av Oisvold igjen pl samme eiers hand og blev samlet til ett bruk. Som av det foregående vil sees. hadde hans lortedrt ; nere slektledd vært leiltndingtr pl Gisvoll fra 1850 va r forannevntes sønn Svend And e ~ ssen eier ' av glrden og efter ham hans. sønn Sivert Svendsen. I 1889 soliles den ved auksjon til driftsbestyrer Karl Joachim HaugtIl. J 1657 var besetningen: 3 htster 12 kyr 6 sauer 2 geiter 2 svin var besetningtn: 2 hester 5 kyr l ungnaut 4 sauer " geiter. og ulstden ; III td. bygg 5 tdr. h a~. GArden har skog til huslornødenhet ligger i solli er kornviss har god jord er noget vltlendt skarp til eng matelig til bruks. [ va r Oisvoll delt i 2 bruk. Besetn ingen pl hver glrd var: 1 hest 4 storfe 5 smile og utseden: 4 tdr. korn 1 td. poteter. Kornet modnes fullkom men og er ikke utsatl for frost eller ski nn. Til dyrking av nyland er det anledning. Avlinien er temmelig besværlig l bringe i hus. Enget er sltnlull! og noget btvokset med skog. Avh østes med 2 Ijler (Ior hver gard). Olrdene mangler brenneskog og har yderst utilstrekktlig havnegang.. I 1835 va r bese tn ing~n : 2 hester 6 storfe 8 sauer 1 svin og utstden: l Id. bygg 5 tdr. havre 3 tdr. poteter. Det samlede fo lketall pl ilrden va r 10 hvorav 3 tjenere. I 1866 var besetningtn: 2 hester 12 kyr 10 sauer og avlingen: 20 tdr. bygg 50 tdr. havre 70 tdr. poteter 130 lass høi. Det dyrktde areal va r 162 mil. GIrden har havnegang for besetningtn er temmelig tungbrukt almindelig dyrket. I 1875 var besetningen: " hester l okse 12 kyr 4 ungnaut 17 s.auer 7 svin og utstden: 3 tdr. bygg 8 tdr. havrt 18 kg gressfrø 8 Idr. poteter. Olsvoll g.nr. li4 b.nr. 1 blev i 1904 av Carl Haugen solit 52' -

14 til Elling Sakariasstn Viken fra Jøl r i Sunnfjord. E. Viken eide ogsl Onmlsen i Strinda fr.i 1915 il I 1919 overdrog han Oisvold!il " sønnen Nils Viken. I 1892 var skylden ) 188 mark ~i i 1932 uforandret Eiendommen har 3jS mll d yrket jord 35 mil udyrket men dyrkbar jord og 100 mil skog. l 1934 vat.besetningen: 4 htstel} 22 storfe 36 svin 3 sauer 17 høns og avlingen: 7000 kg bye&" 2000 kg havre 1000 kg hvete og 8000 kg poteter. HavebrUk til husbehov. m.rden h~r sag til eget bruk. \ '28

15 EKLESSPANDET gammel. matr.nr. 644 og 645 av gammel skyld tilsammen 1 spand nytt matr.nr. 193 løpcnr. 6 av ny skyld 4 daler l ort 23 skilling var Ira. fø rst av 2 bruk - matr.nr. 644 og som begge var fradel! Ekleglrdene. Som eier av malr.nr. 644 er i 1778 nevn! fru Wiide (kammerherrerl dinne Abel Margareta Angell Wiide). Hun va r enke efter kammen-ld Just Wiide blev denne glrd overtatt av hennes sønn major Michal von Wiide som i 1795 solgte til Johan Risvoll. Ård efter solgte Johan Risvoll den til kjøprn. Emestus WerlZe1. Fra 1811 er kjøpmann Johan Schult eier. tlan solgte i 1813 til Peter Arnel Hanse n som tidligere ogsl var eier av den andre del av Eklespandet matr.nr Som første eier av den sistnevnte del av Eklespandet er nevnt kjøpmann Morten Christian Angell. Han var sønn av prest i Ikisladen Morten Angell og døde i solgtes glrden ved auksjon i hans enkes slervbo til brødrene Thomas og Christian Jelstrup. Ved skifte i Thomas Jelstrups dødsbo solgtes den III Iver Eriksen for 700 riksdaler. Han hadde hatt gl rden pl byksel Ira f ra 1810 var proprietær Chr. J. Mijller eier og fra 1811 kjøpmann Peter Arnet Hansen som i 1813 ogsl kjøpte matr.nr. 644 og Ira den tid blev begge deler av Eklespandel samlet til ett bruk. Kjøpmann P. A. Hansen døde i 1854 som mller og veier i Trondhjem. Hans sønn Carl Herman Hansen var fra 1877 sogneprest i Strinda. I 1843 solgte P. A. Hansen glrden til J. Logan for 3000 spesiedaler. fra 1876 var Lars O. Tverdal eier. I var besetn ingen: 2 hesler 8. storfe 12 smlfe og utseden: 8 tdr. korn 2 tdr. poteter. Kornet modnes fullkommen og er ikke utsatt for frost. Til opdyrking av nyland er ingen anledning. Avlingen er ikke besværlig l fl i hus. Engel er fritt for sten og skog 0i avhøsles med 4 Ijler. Olrden mangler aldeles brenneskog og havneiani. I 1835 var besetninien: 2 hester 12 storfe 5 svi n og ulseden: 1 Id. byg&" 8!dr. havre 4 tdr. poleter. Det samlede folketall var 7 hvorav 3 tjenere og 2 daglønnere. I 1866 var besetningen: 2 hester 20 kyr 5 sauer og avlingen : 60 tdr. bygg 90 tdr. havre) 200 tdr. poteter 160 lass høi 200 tdr. turnips. Ol rdens dyrkede areal var 200 mil. Havnegang for 14 kyr. Olrden er for en del litt tungbrukt og megel veldyrkel Opgaven for 1875 ugrei og medtas ikke..

16 Ekltspandet g:nr b.nt. I bl i 1901 IV Lars O. Tvtrdahl overdratt til sønnen Ole L Tverdath. Han døde i 1006 og enken Lov i~. giftet si2' i 1916 med To r l~il Strøm. I 1928 blev glrden solgt til John Ofstad. Oi i blev Kristoffer Prltersen fra Leksvik eier. Han overdror girden til sønnene Konrad og Anton. f ra 1938 er Anion en~ ier. Sønnen Kristian blev tildelt til et lite smlbruk. Skylden var 1282 mark i 1892 og i mark. Eiendommen er pl ca. 22() mil dyrket og ca. 50 mil beitemark og vetiskog... Besetning: 3 hester 12 storfe 3 svin 8 høns. Revglrd. Avling; 4000 kg bygg 700 kgl havre kg poteter og kg turnips. Enkelte l r litt httisalg.. I 1921 blev Spandflalen '.nr. 115 b.n T. 2 fraskilt Ekltspandet. Spandflalen som var ql 130 skyldpiark blev kjøpt av Olaus Ekle som før hadde vært eier av Ekle evre.. I 1930 skjøtet Olaus Ekle girden til sin umyndige sønn Ole E~le med forbehold om bruksrttt. I 53U

17 --. EKLE Dette glrdsnavn forekomm~r foruten her i Strinda ogd. pl f1er ~ andre st~der f. eks. i Orkdal og Verdal. Olrden Ekle i Brats~rg ligger like ved Nidelven. Olrden av samme navn i Orkdal ligger ved Orkdalselven og den i Verdal ved Verdalselv~n. D~t antaes at der pl alle disse steder har vært overfartssted over ~Iv~n og al man denor ved elvebredden hadde liggende en eikja (elveb1t). Derav første del av navnet. Siste del er dannet av lid le en Jpning ved elvebredden. Navnet skrives hos Aslak Bolt Eiklidhe Eickliidt i 1590 Eckl~ senere Ec hl ~ og Ekle. Ledingen pa hele Ekle utgjorde 21 mark smør 11/2 vog 7 mark mel. Av jordbøkene Irel1.lg1r at Ekle fra gamm~1 tid av var kirkegods med i alt en matrikkelskyld av 5 spand 2 øre. Slvidt kan skjønnes fantes i glrder Ekle hvorav den ene pl 3 spand og hver av de to andre pl I spand l øre. Med hensyn ti! brukerne er det før 1661 naget ugreit da der i opgavene over leilendingene ikke er oplyst hvil ke deler av Ekle hver av dem brukte. I er nevnt 2 leilendinger Bersundl (B~rsvend) og GlIuff i Anders og Olluff. r 1657 nevnes i alt 5 leilendinger og det fremgår av kvegskatlmannlallet fra dette år al den størsle av Ekleglrdene da var delt mel1em 2 leilendinger llkes! det ene av de to mindre bruk mens det andre av disse hadde t bruker. Brukere av den største glrd var Jon og Anders den ene av de mindre girder var delt mellem Jon Jonsen og Lauritz Halstensen og en bruktes av Lauritz Eriksen. Besetningen i 1657 var hos leilendingen Jon; 2 hester 12 kyr 4 sauer I geit I svin hos leilendingen Anders; 2 hester 11 kyr S sauer 1 geit I svin hos leilendingen Jon Jonsen: 1 hest 3 kyr 2 sauer I ieit l svin hos leilendingen Lauritz Halstensen: l hest 3 kyr 3 sauer I geit I svin og hos leilendingen Lauritz Eriksen; 2 hester 3 kyr 3 sauer t geit l svin. Som leilendinger pl den swrste gård pl 3 spand nevnes i jordboken for 1661 lon pl den ene del (den samme som i 1657) og pl den andre del ~e n ken " antagelig enke efter ovennevnte Anders. Pl den ene av de lo mindre glrder var Søffren Andersen bruker og pl den andre Kasper Schøller.. Ved tellingen i 1701 er som brukere av den swrste ilrd nevnt UT! Jonsen og \"eder Jonsen; de andre EklegIrder var u~bodd er alle Ekleglrdene slvidt kan skjønnes kommet i privat eie. Den ene som var pl 3 spand til hørte sorenskriver i Strinda Peter Jouch. " I

18 Btsetnin!':n pl denne ilrd va~; 3 hester 10 kyt 2 ungnaul. 8 sauer 4 geiler og ulseden: 1 tdi bygg 8 Idr. havre. Der avles 100 lass høi pl glrden. ~ h r 1 husmann knapp b~nnev td ligger i solli og bak li mislig til korn meget skarp til eng meget tungvint. Den andre som var pl l spand. tilhørte Morten Kiemblers sønn Jørgen Mortensen. Besttningen var: 5 kyr. Ingen ulstd. Der avles 50 lass høl Er kun en engsleite vokser ikke kom for meget frostlendt sent til eng. Den tredje var pl l spand hvdra... 1/1 spand tilhørte BygbaJs arvinger og 1/1 spand Hans TyrhQim. Besetningen var; 12 kyr. Der avl h 100 Jass hoi. Er en engslet1e god til eng. Den fjerde var pl 2 OTt og tilhørte ogs! Peter Jouch. Besetning: 4 kyr. Der avles 20 lass høl Er likesl en engslette. Tilsammen var alis! matrikkelen pl alle bruk fremdeles 5 spand 2 øre. Etterat Eklcspandet pl l spand var fnsolgt blev aut dt øvriit delt r av Eklt nemlig malr.nr og 636 på tilsammtn 4 spand 2 øre hvilkt l alle haddt tilhørt forstanderen for de Angellskt stiftelser avgjttt kammemd Morten Simonstn Hoff i 1778 solgt til Esten Even$tn for 1150 riksdaler. Dtt var bestyrelsen i Hoffs dødsbo som foretok salgel Esten Evensen solgte igjen glrdene i 1780 til Lars Jonsen og Ole Olsen for riksdaler. Sl blev girdene delt i 2 like stort bruk nytt matr.nr. 192 løptnr. 7 og matr.nr. 1!)2 løptnr. 8 hvert bruk på2 spand l ørt. '32

19 EKLE ØVRE matr.nr løpenr. 7 som fra 1780 ti lhørte Lars jonstn blev i 1785 sol21 til Even Olsen Ekle. Den tilhørte derefter enken Karen And~tr. som antagelig hadde vært gift med Even Olsen. Hun blev senere: gift med Paul Olsen og ved testamente; oprettel i 1807 bestemte h.un at gjrden efter hennes død skulde tilhøre ham. Paul Olsen solgte i 1845 g5rden til Jon Paulsen. Fra 1888 var Olaus Olsen Randli eier. I 1819 var besetningen: 2 hester 8 storfe 12 smale og ulswen : 8 tdr. korn 2 [dr. poteter. Komet modnes i almindelighet full kommen og er ikke u!satt for Irost og skinn. Til opdyrkn ing av nyland er nogen anledning. Avlingen er temmelig besværlig 1 bringe i hus.. Enget er fri for stcn og skog og avhøstes med 5 Ijler. Girden mangler aldeles brenneskog og har yderst util strekkelig havnegang. I 1835 var beselning~n: 2 hesl~r 8 kyr 8 sauer 1 svin og ulseden: 1 Id. bygg 8 Idr havr~ 2 Idr. poteter. [kl samlede folketall på gården var 14 hvorav 1 husmann og l daglønner. I 1866 var besetningen: 2 hester 12 kyr 12 sauer og avlingen: 20 tdr bygg 48 tdr. ha vre 80 tdr. poteter 1]0 lass hoi. Det dyrkede a r ~a l utgjorde 110 mll ; naturlig england var ogs1110 mil. GArden har havnegang for 4 kyr er middels Icttbrukt og a!mindelig dyrket. lovenstlende opgave lor 1866 er Ekletrøen innbefattet. I 1875 var besetningen: 2 hester ] okse7 kyr 4 ungnaut 21 sauer 2 svin og utseden: 11ft Id. bygg 6 tdr. havre 6 tdr. potele~. 533

20 Olaus O. Ekle (Randli) overdro i 1912 Ekle øvre g.nr. 116 b.nr. l til sønnen (Peder) Olaf Bele. I salget fu lgte ogsl med en skogstrekning pi l 3tJ skyldmark lav den gamle glrd U'irlsen. Eiendommen er på 180 mal dyrket og ca. JO mlludyrket men dyrkbar jord. Til glrden hører skog på 450 mll pl U'irlsen (malr.nr. 128 br.nr. 3).. Besetning : 3 hester 17 storfe 8 kvin 9 sauer og 29 høns. Avling: 5000 kg bye-g 1500 ki havrt kg pot et~ og kg turnips. Høisalg i enkelte l r. Ekle øvre var i 1892 pi 705 sk~ldmark og i 1932 var skylden uforandret. f ra denne glrd er følgende parieiler utskilt: EKLESTRØEN løpenr. 7 b som i 1864 solgtes til Iver Klaussen Nordsethagen. fra 1873 er Jon Olsen Nordsethagen eier. EKLESGJERDETl løpenr. 7 a 1 som i 1873 solgtes til ovennevnte I)on Olsen Nordsethagen. Besetninir i 1875: 2 kyr I ungnaut 5 sauer 1 svin pg utsed : 'f td. bygg l td. havre 2 ' 1:1. td. poteter. Heri er visstnok også medregne! besetning og utsed pl Eklestrøen som tilhørte samme eier. Eklestrøen : g.nr b.nr. 4 : J1n Olsen Nordsethagen døde i 1904 og hans enke Marit Eklest~n satt med garden til hun i 1919 overdrog den til sønnen EskUd 1. Belestrøen. Sk ylden var i 1892 og i 1933 :b øre. Til samme glrd hører også b.nr. 3 Eklesgjerdet pl 33 skyldøre og b.nr. 11 Asphaugen pl ]18 skyldmark. Asphaugen blev fraskilt Ekle østre i EKLESBAK}<EN NEDRE løpenr. 7 a lb solgt til Bratsberg skolekommune i] Eklesbakken nedre g.nr b.nr. 1 blev i 1916 av Stfinda kommune solgt til Karen l..usdatter Restad. Hun solgte i!018 til <Kristelig forening for unge kvinner> som forandre! eiendommens navn lil 5olslua. I 1924 blev fru Julie Amel eier 0i i 1925 Peder Wiik. EKLEHAUOEN ~pen r. sol" til Ole Olsen Randl L< a I."