Pantebok 2C for Trondheim by

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pantebok 2C 06 1720-1733 for Trondheim by"

Transkript

1 Pantebok 2C for Trondheim by Registrert ved Byantikvaren og Statsarkivet i Trondheim på 1990-tallet. Skannet original: SKIBSSKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 16a TIL :T1:Sr. :F1:Friderich :P1:Rollofsen FRA :T2:borger og handelsmann i byen :F1:Hans :E1:Hagerop PÅ :T1:"mit Eiende Skib de Tvende Søstre kaldet". 1. eiendom: Skib eller annet Fartøy Pris: 800rd Skipet er 32 læster drektig. Dok nr: 1 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 16a TIL :F1:Lars :E1:Grønberg :T3:og hans hustru FRA :F1:Ane :P1:Jonsdatter :E1:Brurok :T3:salig :F2:Niels :P2:Christophersens PÅ :T1:"mine Eiende Huuse". 1. eiendom: Kun bebyggelse Pris: 29rd Domkirkens sogn Område: Løken :T1:Eiendommen ligger "udenfor Hr. Raadmand :E1:Holstes :T3:Hage paa dend Nordre Side Jmellem :F2:Erich :P2:Evensen :T5:paa dend vestre Side og i Øster :F1:Anne :P1:Holgersdatter". Grunneier: :T1:Salig :F1:Andreas :E1:Wybrandts :T3:arvinger. :T4:Årlig grunnleie er 1rd. Eiendommen er innhegnet, og selges med "Gulf, dører, vinduer og kagelofn". :T1:Vitner: Faren :F1:Joen :P1:Jfversen :E1:Brurok :T3:og :F2:Jens :P2:Joensen :E2:Sørem. Dok nr: 2 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 16b TIL :T1:Hr. kaptein :F1:Claudius Enwold :E1:von Paars FRA :T1:auksjonsdirektør :F1:Marcus :E1:Busch PÅ :T1:en "Vaanegaard og Grund". Pris: 223rd 12s :T1:Eiendommen ligger "ud till Torfved". :T1:Handelen fant sted på 3. gangs offentlig auksjon over salig :F1:Hans :P1:Nielsen :E1:Meddelfart :T3:dødsbo. :T4:Eiendommen selges med "Ald Nagelfested og Jndgrøfted Jndredning,..., undtagen :T5:de Grunder som Hr. Magr. :F1:Jens :E1:Parelius :T3:paa sit Embedes Veigne og Madame Sl. Præsident :E2:Brixes :T5:Arfvinger lovligen kand bevise dennem er tilhørende Saa og undtagen :T6:Jærnkagelofnen i Stoor Stuen". 1

2 Dok nr: 3 AUKSJONSSKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 17a TIL :T1:"Hantlanger" :F1:Oluf :P1:Sivertsen FRA :T1:auksjonsdirektør :F1:Marcus :E1:Busch PÅ :T1:"Huuse". 1. eiendom: Kun bebyggelse Pris: 27 1/2rd 8s Grunneier: :T1:Hr. apoteker :E1:Strach. :T1:Handelen fant sted på en offentlig auksjon Forrige eier: :F1:Elen :P1:Andersdatter. :T3:Av salgssummen ble 16rd 2ort 16s, "efter domb og Jndførsel", betalt til Monsr. :F2:Mathias :E2:Ribe. Dok nr: 4 AUKSJONSSKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 17a TIL :T1:"Hr. Aditeur" :F1:Gregorius Christopher :E1:Brix FRA :T1:auksjonsdirektør :F1:Marcus :E1:Busch PÅ :T1:en "Vohnegaard og Grund... med grund Mured Kielder og Jndmuured brøgge :T2:Pande". Pris: 672rd Domkirkens sogn 1.ste kvarter :T1:Eiendommen ligger "Jmellem Magr. :F1:Sebastian :E1:Withes :T3:beboende Gaard paa dend Væstre, og Magr. :F2:Peder :E2:Lunds :T5:Gaard paa dend Østre Side". :T1:Handelen fant sted på 3. gangs offentlig auksjon :T2:"Fordums" eier og beboer, salig general major :E1:von Schultz. :T3:Selger av eiendommen er Sr. :F2:Jonas :E2:Angell. Eiendommen er innhegnet. :T1:Byfogd :F1:Jens :E1:Hammers :T3:protest angående salget er innført i "Byetings Protocollen paa Pag 184". Dok nr: 5 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 17b TIL :T1:"Justitz Raad og Ambtmand" Hr. :F1:Owe :E1:Schelderop FRA :F1:Lars :P1:Pedersen :E1:Billedhugger PÅ :T1:"min iboende Gaard og Pladtz". Pris: 60rd :T1:Eiendommen ligger "ved Justitz Raad" :E1:Schelderops :T3:Egen Gaard". :T1:Vitner: :F1:Peder :P1:Troensen, :F2:Olle :E2:Mogens :T5:og :F1:Olle :P1:Larsen. Dok nr: 6 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 17b TIL :T1:"Justitz Raad og Ambtmand" Hr. :F1:Owe :E1:Schelderop FRA :F1:Peder :P1:Tronsen :T3:"paa min Hustrues :F2:Kirsten :P2:Nielsdatter, :T5:og min værbroder :F1:Haldoe :P1:Nielsens :T3:veigne, og :F2:Olle :P2:Sivertsen :E2:Woss :T5:paa min Huustrues :F1:Kirsten :P1:Pedersdatters, :T3:og mine værsøstres :F2:Marethe, :F1:Anne :T3:og :F2:Sollau :E2:Pedersdøttres :T5:Veigne", alle arvinger etter avg. :F1:Christopher :P1:Nielsen :T3:og hans hustru :F2:Giertrud 2

3 :P2:Pedersdatter, PÅ :T1:en "Gaard og Pladz". Pris: 60rd :T1:Eiendommen er "beliggende Jmellem :F1:Lars :E1:Billedhuggers :T3:Gaard paa dend ene, og :F2:Tore :E2:Vegters :T5:iboende Gaard paa dend Anden Side". :T1:Arvingene selger "en efter bemelte voris Sal: broder og Søster :F1:Christopher :P1:Nielsen :T3:og :F2:Giertrud :P2:Pedersdatter :T5:os tilfallende Gaard". Eiendommen er innhegnet. :T1:Vitner: :F1:Olle :P1:Larsen :T3:og :F2:Olle :P2:Mogensen. Dok nr: 7 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 18a TIL :T1:landssoldat :F1:Gunder :P1:Gundersen FRA :T2:Hr. "Skifteforvalteres Fuldmegtige i Trundhiem" :F1:Henning :E1:Smidechnegt PÅ :T1:et "Stue huus udj Geilen kaldet". 1. eiendom: Kun bebyggelse Pris: 22rd Domkirkens sogn Område: Geilen Grunneier: :T1:Hr. justisråd og laugmann :E1:Drejer. :T1:Tidligere beboer: Avg. :F1:Knud :E1:Smed. Målangivelse: "Fra øster i væster 13 a. og fra nord i Sør i dybden: 18 1/2 a., med det halfve for Rom ud til Gaden mod Sønder, Sampt videre Paagaaende frelsepenge som hand med grundherren kand foreenes om". Dok nr: 8 SKJØTE Foberget i Størdalen Pantebok 4, 18a TIL :T1:borger og innvåner i byen :F1:Hans :P1:Brodersen :E1:Smith FRA :F1:Jørgen :E1:Brunsman PÅ :T1:"en mig tilhørende Plads". 1. eiendom: Ubebygget grunn Pris: Se "Tidl. Referanser" :T1:Eiendommen ligger "udj dend Søndre Gade Jmellem dend Smale veite der løber :T2:till Elfven ved Sr. :F1:Dinis :P1:Pedersens :T3:Paaboende Grund paa dend Nordre, og Madame :F2:Margrete :T5:salig :F1:Christian :E1:Frostes :T3:nu Eiende og af Sr. :F2:Ofe/Ole(?) :P2:Gerlofsen :T5:beboende Plads paa dend Søndre Side". :T1:Eiendommen tilhørte tidligere selgers hustru :F1:Girtrud :P1:Hansdatters :T3:salig far, :F2:Hans :P2:Jensen :E2:Parelius. :T5:Eiendommen ble av nåværende eier solgt til "nu ved døden afgagne" :F1:Jørgen :E1:Omeyer :T3:for 180rd. Av disse ble kun 82rd ble betalt. Hans "eftermand", Monsr. Smith :T4:betalte ved denne forretning det resterende beløp; "otte og halffemtesinds :T5:tiuge Rdr". Målangivelse: "Fronten till Gaden: 23 1/2 a: Nord og Sør, Jligemaade i Bredden 3

4 ind till Gaden: 23 1/2 a: udi lengden langs veiten 44 3/4 a:, udj lengden langs ned med Frostes grund 42 1/2 a: Som Strekker sig øster og vester". :T1:Vitne: :F1:C. :P1:H. :E1:Drejer. Dok nr: 9 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 18b TIL :T1:borgerlig innvåner og skredder i byen :F1:Erich :P1:Ellingsen :E1:Grytten FRA :T1:borger og innvåner ibid :F1:Jon :P1:Toresen :E1:Snedker PÅ :T1:"min Eiende Gaard og Grund". Pris: 162rd Vor Frues sogn 3.dje kvarter :T1:Eiendommen ligger "till Jomfrue gaden Jmellem dend lille veite som gaar ind :T2:Jmellem Sr. :F1:Carl :P1:Jørgensen :E1:Falches :T3:Grund og denne min Grund paa dend Søndre Side". Målangivelse: "Fronten till :T4:Jomfrue gaden imod vester fra bemelte lille veite af Synden till :F2:Tarald :E2:Skruers :T5:Paaboende Grund i Norden 16 a: bredden innen i Gaarden af Sør i Nord ligeledis :T6:16 a: dybden eller lengden fra Jomfrue Gaden af væster langs veiten till :F1:Arent :E1:Timmermans :T3:Paaboende Grund i Øster 15 1/2 a:, dybden eller lengden paa dend Nordre Side :T4:og langs Tarald Skruers Grund ligeledis 15 1/2 a: Alt Sellands og Snor maal". :T1:Forrige eier: Monsr. :F1:Jacob :E1:Enge. :T1:Vitner: Messrs :F1:Carl :P1:Jørgensen :E1:Falch :T3:og :F2:Arent :P2:Eriksen :E2:Buntmager. Dok nr: 10 PROKLAMA TIL SKIFTEHOLD Røraas Kaaber werch Pantebok 4, 19a EFTER :T1:"forhenværende proviantshrifver ved Røraas q verch" :F1:Hendrich :P1:Petersen :E1:Stricher. :T1:Underskrevet av :F1:H. :E1:Bredall Dok nr: 11 PROKLAMA TIL SKIFTEHOLD Københafn Pantebok 4, 19a EFTER :T1:"avg. Geheime og Etats Raad", samt en rekke andre ærverdige titler, Hans :T2:Exellence Hr. :F1:Friderich :E1:von Walter FRA :T1:H.M. kongelige "Cancellie Raad et Consort:", samt enda flere lange titler, :F1:Hans :E1:Scavenius. :T1:Dokumentet nevner flere navn og titler ved det danske hoff. Dok nr: 12 PROKLAMA TIL SKIFTEHOLD Kiøbenhafn Pantebok 4, 19b EFTER :T1:avg. "Assessor i Høyeste Rett" :F1:Jacob :E1:Sidenborg FRA :T1:"Cancellie Raad" :F1:Hans :E1:Scavenus :T3:og :F2:Joachim :E2:Wielant. Dok nr: 13 4

5 PROKLAMA TIL SKIFTEHOLD Christiania Pantebok 4, 20b EFTER :T1:avg. fordum borgermester i byen :F1:Niels :E1:Roll FRA :T1:rådmennene :F1:Hans :E1:Nissen :T3:og :F2:Christian :E2:Schauberg, :T5:samt byfogd :F1:Jens :E1:Krabbe. Dok nr: 14 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 20b TIL :T1:"Commerce Raad" :F1:Andreas :E1:Schøller FRA :F1:Riborre :P1:Hansdatter :E1:Myer :T3:salig :F2:Ole :P2:Mentzens PÅ :T1:"min iboende Gaard her i byen,...med dessem tilhørende Grund og :T2:Paastaaende huuser till Gaden og ind i Gaarden" og en grunn. Pris: 230rd Andre brukere: :T1:Eiendommen beboes av Hr. fendrik :F1:Thomas :P1:Jonsen. :T1:Vitner: :F1:Owe :P1:Gierlofsen :T3:og :F2:Hans :P2:Mentzonius. Dok nr: 15 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 20b TIL :T1:Sr. :F1:Hans :E1:Hornemand FRA :T1:"svertfegger" :F1:Gotfred :P1:Jørgensen PÅ :T1:50rd MED :T1:pant i "min nu iboende Huuse og Grund". Vor Frues sogn :T1:Eiendommen ligger "till Jomfruegaden, imellem Enken :F1:Peder :P1:Jfversens :T3:Paaboende Grund paa dend Ene og :F2:Ane :E2:Knapmagershes :T5:paa dend Anden Side". Dok nr: 16 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 21a TIL :T1:"farbroder" Hr. :F1:Jonas :E1:Angell FRA :F1:Peter :P1:Lorensen :E1:Angel PÅ :T1:700rd, til "nu at begynde en liden Handell for mig Selfver", MED :T1:pant i "min anpart udj Det helgelanshe Jordegods", som består av en mengde :T2:gårder, og er av låntakers arv etter hans salige foreldre. Område: Helgeland Dokumentet spesifiserer gårdsnavn og landskyld. :T1:Låntakers kurator og formynder er apoteker :F1:Johan Julius :E1:Strach. Flere Opplysninger / Kommentarer: Lånet ble tatt p.g.a. at låntaker ikke var fylt 25 år (umyndig), og at hans arv etter foreldrene bestod av "Jordegods". Dok nr: 17 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 21b TIL :T1:styrmann og beboer av byen, Monsr. :F1:Torchel :P1:Christophersen FRA :T2:skredder, borger og innvåner i byen :F1:Erich :P1:Ellingsen :E1:Grytten PÅ :T1:"min Eiende Gaard og Grund". Pris: 180rd 5

6 Vor Frues sogn :T1:Eiendommen ligger "till Jonfruegaden imellem dend lille Veite som gaar ind :T2:Jmellem Sr. :F1:Lars :P1:Jørgensen :E1:Falks :T3:grund og denne min grund paa dend Syndre, og Sr. :F2:Erich :E2:Belthugers :T5:grund paa dend Væstre Side". :T1:Eiendommen er av samme størrelse som da selger kjøpte den av :F1:Joen :P1:Toresen :E1:Snidker. Målangivelse: "Fronten til Jomfrue gaden imod væster, fra benefnte lille Veite af Synden til Erik Belthuggers Grund i Norden: 16 a: Breden Jnden i gaarden af Sør i Nord ligeledis 16 a: Dybden eller lengden fra Jomfrue Gaden af vester langs Veiten till Sl. Arndt Timmermands Grund i Øster 15 1/2 a: Dybden eller lengden paa dend Nordre Side og langs Erik Belthuggers Grund ligeledis 15 1/2 a: Alt Sælands og Snoor maal". :T1:Vitner: :F1:Hans :P1:Olsen :T3:og :F2:Peter :E2:Krog. Dok nr: 18 PROKLAMA TIL SKIFTEHOLD Sandfiord Pantebok 4, 22a EFTER :T1:avg. kaptein :F1:Andreas :E1:Hach :T3:i Sandefjord FRA :F1:Poul :P1:Christophersen. Dok nr: 19 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 22b TIL :F1:Hans :P1:Olsen :E1:Schredder FRA :F1:Bergite :T3:salig :F2:Nicolaus :P2:Jørgensen :E2:Lemmels :T5:"fordum skolemester i Trundhiem" PÅ :T1:"min Eiende Grund". 1. eiendom: Ubebygget grunn Pris: 30rd :T1:Eiendommen ligger "bag i min gaard og Haugeplads". Målangivelse: "Fronten :T2:eller breden paa dend Østre Side till min Hauge, af Nord fra Sr. :F1:Poul :P1:Madsens :T3:grund og Planke og till bemelte :F2:Hans :P2:Olsens :T5:Grund i Sør 20 a: Jligemaade bredden paa dend Væstre Side, fra :F1:Pofvell :P1:Madsens :T3:Grund i Nord langs :F2:Thor :E2:Vragers :T5:grund till Endbenefnte :F1:Hans :P1:Olsens :T3:Grund i Sør 20 a: mens dybten fra min Hauge Plads, af Øster langs Povell :T4:Madsens grund paa Nordre Side i Vester till Thor Vragers grund 14 a:, Og paa :T5:dend Søndre Side, langs Hans Olsens grund af øster i vester 14 a: Alt Sælands :T6:og Snor maal". :T1:Laugverge: :T2:Sr. :F1:Jens :P1:Christensen :E1:Seested. Dok nr: 20 6

7 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 22b TIL :F1:Hans :P1:Olsen :E1:Skredder FRA :F1:Birgete :T3:salig :F2:Nicolai :E2:Lemmels PÅ :T1:"et Støke af min Eiende Grund som er bag i min gaard eller Hauge Plads". 1. eiendom: Ubebygget grunn Pris: 55rd :T1:Eiendommen ligger "Jmellem Ædle Hr: Raadmand :F1:Mads :E1:Tønders :T3:iboende Gaard paa dend Ene Side, Saa og Sr. :F2:Mechell :E2:Helbergs/Heebergs(?) :T5:nu tilhørende gaard og grund paa dend Anden Side". :T1:Eiendommen er pantsatt til "Cancellie Raad" :E1:Bygball. Målangivelse: "Bredden paa Samme stke: Plads er baade Ofven og neden till mellem ofvenbemelte gode mends Pladser 18 a: fra enden af det stk: Plads som tilforne Af mig er Solt, skiøt og afhendet, og op i lengden af min gaard 24 a:". :T1:Vitner: Hr. "Cancellie Raad" :E1:Bygball. Dok nr: 21 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 23a TIL :F1:Hans :P1:Eriksen FRA :T1:auksjonsdirektør :F1:Svend :E1:Busch PÅ :T1:"den Grund, Hvilken hand efter bevilgning tilforne har bebygd". 1. eiendom: Grunn ekskl. påstående bebyggelse Pris: 20rd Vor Frues sogn :T1:Eiendommen ligger "till Munkedages <sic> vestre Side Jmellem :F1:Henning :E1:Smidechnegt :T3:paa dend Søndre og :F2:Pofvel :E2:Vegter :T5:paa Nørdre Side Deris gaarder ". Andre brukere: :T1:Kjøper selv har bebygd eiendommen. :T1:Handelen fant sted på en offentlig auksjon "Nestleden", over :T2:salig :F1:Lorens :P1:Mortensen :E1:Raadmands :T3:dødsbo. Mål: "Bredde till gaden er 14 3/4 a: Dybden begge Sider af Øster i Væster 17 1/2 a: men breden af Sør i Nor langs Peder Romsdalings gaard 14 1/2 a: Alt Sælands og Snoor maal". :T1:Auksjonen ble begjært av Monsr. :F1:Laurs :P1:Ottesen. Dok nr: 22 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 23b TIL :F1:Erich :P1:Olsen :E1:Skomager FRA :T2:skiftekommisarene :F1:Mads :E1:Tybring :T3:og :F2:Peter :E2:Jouch, :T5:på vegne av :F1:Holger :E1:Berks :T3:dødsbo, PÅ :T1:en " Hauge Plads". 1. eiendom: Ubebygget grunn Pris: 170rd :T1:Eiendommen ligger "tvers ofver gaden paa Hiørnet fra Sl. :F1:Holger :E1:Bierches/Berks :T3:Gaard, og paa dend Nordre Side op till apotecherens 7

8 gaard, af lengde og bredde :T4:som dend nu findes indheigned". :T1:Forrige eier: :F1:Holger :E1:Brek. Dok nr: 23 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 23b TIL :F1:Mechell :P1:Torbersen :E1:Fævog FRA :F1:Tede :P1:Fredrichsen :T1:innført i pantebok nr. 3, fol.87. Dokumentet inneholder datoer for :T2:tilbakebetaling av det lånte beløp. :T1:Vitner: :F1:Niels :P1:Carstensen :T3:og :F2:Olle :P2:Olsen :E2:Grafver. Dok nr: 24 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 24a TIL :T1:Sr. :F1:Jonas :E1:Angell FRA :F1:Gregorius Christopher :E1:Brix PÅ :T1:400rd MED :T1:pant i 1) "min Avildgaard Munchvold" 2) "min Grund og Plads udj Jlen med :T2:tilliggende kørnløker". Eiendommen er "Skyldende 1 Spand og 12 (?): med bøxell". 2. eiendom: Ubebygget grunn Område: Jlen Eiendommen er innhegnet. Dok nr: 25 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 24a TIL :T1:"Negotiant her i Staden" Sr. :F1:Jonas :E1:Angell FRA :T2:borger og innvåner ibid :F1:Nicolai :E1:Krul PÅ :T1:150rd MED :T1:pant i "min iboende Gaard og Grund med Paastaaende Huuse". Vor Frues sogn 3.dje kvarter Dok nr: 26 PROKLAMA TIL SKIFTEHOLD Københafn Pantebok 4, 24b EFTER :T1:avg. etatsråd :F1:Hieronimus :E1:Borneman FRA :T1:"obriste" :F1:Andreas :E1:Franch :T3:med flere. Dok nr: 27 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 24b TIL :T1:Sr. :F1:Jonas :E1:Angell FRA :F1:Niels :P1:Nielsen :E1:Bie PÅ :T1:220rd, til overtakelse av hans avdøde foreldres gård og grunn, MED :T1:pant i eiendommen. Vor Frues sogn :T1:Eiendommen ligger "i Dronning Gaden, Nest Monsr. :F1:Peder :E1:Aalum :T3:paa dend Eene og Enken :F2:Zacharias :P2:Pedersen :E2:Buntmagers :T5:paa dend anden Side". :T1:Forrige eiere: Låntakers foreldre. Låntaker overtar eiendommen for 300rd. :T1:Vitner: Svoger :F1:Rivert :P1:Eriksen :E1:Buntmager :T3:og :T4:skomaker 8

9 :F2:Lars :E2:Bush. Dok nr: 28 OPPBUD Trondhjem Pantebok 4, 25a PÅ :T1:"180 Rdr. fattig Capitaler" FRA :T1:Magr. :F1:Jens :E1:Parelius. Dok nr: 29 SKIBSSKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 25a TIL :F1:Boi :P1:Rivertsen FRA :T2:borger og innvåner i byen :F1:Friderich :P1:Rolfsen PÅ :T1:"min halfve Part udj Skibet kaldet de Jonge friderich". 1. eiendom: Skib eller annet Fartøy Pris: 306rd Skipet ble ført av skipper Roluf Richertsen, og strandet "paa sin udreise Jmellem Østraad og Eide i Foesens fogderie". Dok nr: 30 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 25b TIL :F1:Daniel :E1:Buchhof FRA :F1:Otto :E1:Møller PÅ :T1:32rd, "till et Huuse at opsette", MED :T1:pant i samme hus. 1. eiendom: Kun bebyggelse Område: Jhlen Dok nr: 31 AVKALL Trondhjem Pantebok 4, 25b TIL :F1:Mathias :E1:Riber FRA :F1:Berete Maria, :F2:Johanne :T5:og :F1:Maren :E1:Christopherdøttre ANGÅENDE :T1:fullt utbetalt arvekapital. :T1:Vitner: Søstrenes bror :F1:Hans :P1:Christophersen :E1:Mentzoni :T3:og Monsr. :F2:Niels :E2:Roth. Dok nr: 32 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 25b TIL :T1:Sr. :F1:Jonas :E1:Angell FRA :F1:Gregorius Christopher :E1:Brix PÅ :T1:600rd MED :T1:pant i "min nu iboende Gaard og Grund med Grundmured Kielder, og Paastaaende :T2:Huuse". Domkirkens sogn :T1:Eiendommen ligger "imellem Magr. :F1:Sebastian :E1:Withe :T3:paa dend Ene side og Magr. :F2:Peder :E2:Lunds :T5:paa dend Anden Side". :T1:Forrige eier: Sr. :F1:Jonas :E1:Angell. Dok nr: 33 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 25b TIL :F1:Erich :P1:Ellingsen :E1:Skredder FRA :F1:Peder :E1:Thams :T3:og hans søsken PÅ :T1:en "Vaanegaard og Grund". Pris: 410rd :T1:Eiendommen ligger "paa Hiørned Neden for Sal: :F1:Ole :E1:Haks :T3:Gaard". 9

10 :T1:Forrige eiere var søsknenes nå avdøde foreldre: :F1:Daniel :P1:Pedersen :E1:Thams :T3:og hans salig hustru. :T1:Underskrevet på vegne av sine hustruer: :F1:Peder :E1:Krop, :F2:P. :E2:Storch :T5:og :F1:Frederich :P1:Rolfsen. Dok nr: 34 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 26a TIL :T1:"førverende Matros i Kongl. Majs. Søetieniste" :F1:Daniel :P1:Pedersen :E1:Halsen FRA :T1:kaptein :F1:Biørn :P1:Gundersen :E1:Walset PÅ :T1:"vohnehuuse". 1. eiendom: Kun bebyggelse Pris: 28rd Grunneier: :F1:Margrete :T3:salig :F2:Christopher :P2:Staalsens. :T1:Auksjonsskjøte til selger, datert :T1:Vitner: :F1:Niels :P1:Frandsen :T3:og :F2:Niels :P2:Joensen :E2:Grafven. Dok nr: 35 OPPBUD Trondhjem Pantebok 4, 26a PÅ :T1:"78 Rdr. børnepenge" FRA :F1:Niels :P1:Frandsen. Dok nr: 36 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 26a TIL :T1:Sr. :F1:Niels :E1:Roth FRA :F1:Hans :E1:Mentzonius PÅ :T1:40rd "som Hand min Sal: Moder udj hendes lefvende lifve, efter venlig :T2:begiering af sin broderdatter og myndtling Madmoiselle :F1:Margaretha Sophia :E1:Rodt :T3:arfvemidler, till hendes iboende gaards Afbetaling laant og forstragt hafver", MED :T1:pant i "min Sal: Moders Gaard og Grund". :T1:Eiendommen ligger "imod afgl: :F1:Peder :E1:Bundtmagers :T3:vaanegaard". Dok nr: 37 AVKALL Trondhjem Pantebok 4, 26b TIL :T1:mor :F1:Allete :P1:Pedersdatter FRA :F1:Morten :P1:Eriksen ANGÅENDE :T1:arven etter hans avdøde far :F1:Erik :P1:Ericksen. Dok nr: 38 BREV Christiania Pantebok 4, 26b FRA :T1:H.M. TIL :T1:"Conference Raad" :F1:Iver :E1:von Ahnen OM :T1:"Vor frelseris Kierke paa Christians Hafn tildømte bøder". Dok nr: 39 KAUSJON Trondhjem Pantebok 4, 27a TIL :T1:H.M. FRA :F1:Maren :T3:salig :F2:Christian :E2:Hoff FOR :T1:"Proviant, Ammunition og Material forvalter udj Trundhiem og Muncheholmen" :F1:Rasmus :E1:Fyhn. :T3:Kausjonen er på 1200rd. 10

11 :T1:Laugverge: :F1:Peder :E1:Aalum. Dok nr: 40 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 27a TIL :T2:Madame :F1:Anna Alletha :T3:salig :F2:Hans :P2:Carstensens FRA :F1:Rienholt :E1:Schifve PÅ :T1:500rd MED :T1:pant i "min tilhørende Mølle,..., kaldet Jhlen, med dessen Jorddemminger :T2:Huuse, Qverner" og tilhørende rettigheter. :T1:Forrige eier: Låntakers mor. :T1:Vitne: :F1:Jens :P1:Pedersen. Dok nr: 41 PROKLAMA TIL SKIFTEHOLD Københafn Pantebok 4, 27a EFTER :T1:borger og tømmerhandler i byen :F1:Erich :E1:Selboe, :T3:avgått ved døden , FRA :T1:Magistreten i Københafn :F1:A. :E1:Raft. :T1:Dokumentet er publisert i div. byer. Dok nr: 42 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 27b TIL :T1:"Regimente feltschier" Monsr. :F1:Peder :E1:Borch FRA :T1:Magr. :F1:Sebastian :E1:Withe PÅ :T1:"Een min Eiende tompt her i Staden". 1. eiendom: Ubebygget grunn Pris: 72rd :T1:Eiendommen er "beliggende Mellem fogden Sr. :F1:Mads :E1:Tybring :T3:tilhørende Gaard og Grund paa dend Eene og Monsr. :F2:Hans :E2:Mentzoni :T5:Eiende Gaard og Grund paa dend Anden Side". Mål: "Saa vell langs Gaden Som og fremdelis udj Øster og Vester at være 21 a. 1 1/2 qtr: bred. Og fra gaden udj Nord og Søer 33 a: lang". Dok nr: 43 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 28a TIL :T1:"Negotiant her i Staden" Sr. :F1:Jonas :E1:Angell FRA :F1:Mons :P1:Monsen :E1:Lindberg PÅ :T1:40rd, "om min Gaard og Huuser paa Baklandet Igien der med at bebygge og :T2:forferdige", MED :T1:pant i 1) "Samme mine Huuser...med det underliggende bolverch" 2) "min :T2:nu førende lille Jegt". 1. eiendom: Kun bebyggelse Område: Baklandet :T1:Eiendommen ligger "nest hoes :F1:Erich :E1:Timmermand :T3:paa dend Ene side, og paa dend Anden side Nest ved dend lille broe". 2. eiendom: Skib eller annet Fartøy Jekten er 10 læster drektig. 11

12 :T1:Vitner: :F1:Jens :E1:Alderop :T3:og :F2:Lauritz :P2:Ottesen. Dok nr: 44 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 28a TIL :T1:"obriste" Hr. :F1:Christian Ulrich :E1:Storm FRA :T1:"Vice Pastor till Strindens Præstegield" :F1:Hans :E1:Montagne PÅ :T1:300rd MED :T1:pant i "mit nu iboende Huus og Grund". Dok nr: 45 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 28a TIL :T1:Madame :F1:Magdalena :T3:salig :F2:Peder :P2:Mogensens FRA :T1:borger til byen og nordlandshandler :F1:Steffen :P1:Thomasen PÅ :T1:en "vaanegrund...med paastaaende brynd, Jord og Muld". 1. eiendom: Ubebygget grunn Pris: 85rd Vor Frues sogn :T1:Eiendommen er "beliggende i Gutbecheveiten, nest ved bemelte Sal: :F1:Peder :P1:Mogensens :T3:Enkes Vaanegaard, hvilchen Grund hendes Sl: mand af min Sl: fader lengst :T4:forhen sig hafver tilforhandlet, da begge disse Grunder under Eet min Sal: :T5:fader Eiede og besadd". :T1:Mål: Af Vester udj Øster paa dend Søndre Side langs ved :F1:Erich :P1:Marcusens :T3:Plads 16 3/4 al: fra væster og till Øster paa dend Nordre kandt langs ved :T4:Enkens Egen Paaboende Grund: 19 3/4 a:, af Sør og udj Nord fra Erich Marcusens :T5:Plads og till bemelte Enkens Egen Grund 21 a:, Sampt af Sør og udj Noord langs :T6:ved :F1:Niels :E1:Rootes :T3:vaanegaard 21 a: Alt Sælands og Snoor maal". :T1:Selger arvet eiendommen etter hans salig far :F1:Thomas :P1:Hansen. :T3:Eiendommen er tidl. pantsatt av selgers far til Sr. :F2:Jonas :E2:Angell. :T1:Vitne: :F1:Niels :P1:Frandsen. Dok nr: 46 FORBUD Trondhjem Pantebok 4, 28b FRA :T1:H.M. ANGÅENDE :T1:"Smaa Myndters Jndførsel til Norge". Innført i "Raadstue :T2:Proclamationsbogen", fol Dok nr: 47 BENIFICIUM Slott Frederichsborg Pantebok 4, 28b ANGÅENDE :T1:"at Side i uskiftet boe" FRA :T1:H.M. TIL :F1:Abell Margrete :T3:Sal: :F2:Mathias :E2:Holstes. Dok nr: 48 ARVEFORLIK Trondhjem Pantebok 4, 28b MELLOM :F1:Karen :P1:Madsdatter :T3:salig :F2:Mogens :P2:Torbersen :E2:Væstgyt OG :T1:hennes stedatter :F1:Jngebore :P1:Mogensdatter :T3:salig :F2:Anders :P2:Nielsen, :T5:datter av overnevnte Mogens Torbersen Væstgyt, ANGÅENDE :T1:avdødes før iboende gård. :T1:Laugverge for enken: :F1:Lauritz :P1:Ottesen. :T3:Laugverge for (ste) 12

13 datteren :F2:Niels :P2:Frandsen. Dok nr: 49 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 29a TIL :T1:Hr. sogneprest :F1:Peder :E1:Herdahl FRA :T1:rådmann :F1:Mathias :E1:Friis PÅ :T1:200rd, uten pant i fast eiendom. Dok nr: 50 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 29a TIL :T1:Madame :F1:Gudlof :T3:salig Hr. :F2:Peder :E2:Herdals FRA :T1:borger og handelsmann :F1:Jens :E1:Wessel PÅ :T1:200 "Danske Croner" MED :T1:pant i "min her iboende gaard og grund med tvende grundmurede Kieldere". Pris: 200rd Vor Frues sogn :T1:Eiendommen ligger "i Nedre Kramboegaden imellem Sr. :F1:Claus Henning :P1:Lorentsen :T3:og Sr. :F2:Ole :P2:Rasmusen". :T1:Vitner: :T2:Rådmann og svoger :F1:Knud :E1:Brun :T3:og :T4:Sr. :F2:Hans :P2:Petersen. Dok nr: 51 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 29b TIL :T1:Madame :F1:Gudlof :T4:salig :F2:Peder :E2:Herdals FRA :T1:hennes søster Madame :F1:Elen Chatrina :T3:salig :E2:Svaboes PÅ :T1:1000rd "til at indfrie min her iboende Gaard og Søebrøgge med", MED :T1:pant i eiendommen. 1. eiendom: Kun bebyggelse :T1:Eiendommene ble solgt på en offentlig auksjon, holdt "nestleden", for :T2:1200rd. :T1:Laugverge: :F1:Knud :E1:Brun. Dok nr: 52 BENEFICIUM PAUPERTATIS Trondhjem Pantebok 4, 29b TIL Dok nr: 53 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 29b TIL :T2:Sr. :F1:Jonas :E1:Angell FRA :T1:klokker :F1:Jørgen :P1:Sivertsen PÅ :T1:100rd, "til at indkiøbe dend min tilhandlede baad, og redskap", MED :T1:pant i 1)"min nu iboende gaard", og 2) overnevnte båt og redskap. 1. eiendom: Kun bebyggelse :T1:Låntaker er "boende ved Hospitalet". 2. eiendom: Skib eller annet Fartøy Forrige eier: Madame salig Mathias Holstes. :T1:Vitner: :F1:Lauritz :P1:Ottesen :T3:og :F2:Owe :P2:Gierlofsen. Dok nr: 54 13

14 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 29b TIL :T1:"oberformynder og handelsmand" :F1:Lorentz :P1:Marcusen :E1:Holst FRA :F1:Jacob :P1:Friderichsen :E1:Smed PÅ :T1:200rd, "til min obligations indfrielse Hoes Hr. Raadmand :F1:Lorens :P1:Hansen :E1:Holst :T3:for min paaboende grunds kiøb afbetaling", MED :T1:pant i "min grund med paastaaende bygning". :T1:Eiendommen ligger "Jmellem Sal: :F1:Niels :P1:Olsen :E1:Skomagers :T3:og :F2:Olle :P2:Arentsen :E2:Høkers :T5:gaarder". :T1:Skjøte på grunnen fra forrige eier Hr. rådmann :F1:Lorens :P1:Hansen :E1:Holst, :T3:datert :T1:Vitner: :F1:Mathias :E1:Ribe :T3:og :F2:Friderich :E2:Bager. Dok nr: 55 ATTEST Trondhjem Pantebok 4, 29b ANGÅENDE :T1:infrielse av en obligasjon TIL :T1:"Walderhunds Hospital" FRA :F1:Anna Cathrina, :T3:overtatt av sønnen :F2:Jens Hendric :E2:Svaboe, :T5:på 800rd. :T1:Underskrevet av hospitalets forstander :E1:Bang. Flere Opplysninger / Kommentarer: Dokumentet er orginalt, og innbundet i panteboken mellom folio 29b og 30a. Dok nr: 56 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 30a TIL :T1:"oberformynder og handelsmand" :F1:Lorens :P1:Marcusen :E1:Holst FRA :T1:borgerlig innvåner i byen :F1:Christian :P1:Jensen PÅ :T1:90rd MED :T1:pant i en gård. 1. eiendom: Kun bebyggelse :T1:Eiendommen ligger "imellem Madame :F1:Catrina :T4:Sl: :E2:Schiøllermans :T5:paa dend østre og :F1:Christen :P1:Christensen :T3:paa dend væstre Side". :T1:Forrige eier: Långiver, Sr. :F1:Lorens :P1:Marcusen :E1:Holst. :T1:Vitner: :F1:Anders :P1:Andersen :E1:Rist :T3:og svoger Monsr. :F2:Mathias :E2:Ribe. Dok nr: 57 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 30a TIL :T1:"oberformynder og handelsmand" Sr. :F1:Lorens :P1:Marcusen :E1:Holst FRA :T1:"skomager og brantsvend udj Trundhiem" :F1:Jonas :E1:Helsing PÅ :T1:86rd, til kjøp av "min nu paaboende grund", MED :T1:pant i 1) "min paaboende grund" 2) "min paastaaende Huuse". 1. eiendom: Grunn ekskl. påstående bebyggelse :T1:Eiendommen ligger "i Anfing gaden Jmellem :F1:Christian :E1:Moslings :T3:paa dend østre og :F2:Lars/Laurids :E2:Snidgers :T5:grund paa dend 14

15 væstre Side. Pladsens lengde fra gaden i Noor till Søer paa :T6:dend Side ved Christian Mosling till :F1:Arnt :E1:Klokers :T3:plads er 35 3/4 alen, ligeledis befindes Pladsens lengde imod væster fra gaden :T4:ved Laurits Snitger og till lavmand :E2:Drejers :T5:kaalhave 35 3/4 a: Pladsens brede ved gaden fra Christian Moslings grund i :T6:øster og till Laurits Snidkers gaard i væster er 21 alen, bag i gaarden fra :T1:Arent Kloker imod Øster, og till Laurits Snidkers gaard imod væster er 20 1/2 :T2:alen". :T1:Skjøte til låntaker fra forrige eier, apoteker :F1:Johan Julius :E1:Strach, :T3:ibid, datert eiendom: Kun bebyggelse :T1:Vitner: :F1:Søren :E1:Wessing :T3:og :F2:Noa Daniel :E2:Jessen. Dok nr: 58 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 30b TIL :F1:Jonas :E1:Helsing FRA :T1:apoteker :F1:Johan Julius :E1:Strach PÅ :T1:"en Plads". Se obligasjon ibid, datert eiendom: Grunn ekskl. påstående bebyggelse Pris: 80rd Dok nr: 59 AVKALL Trondhjem Pantebok 4, 30b TIL :T1:formynder og værge Sr. :F1:Morten :E1:Kiembler FRA :F1:Oluf :E1:Leth Junior, :T3:på vegne av hans hustru :F2:Alleta Margreta :E2:Kiembler, ANGÅENDE :T1:hennes arv etter morfaren salig :F1:Heinrich :E1:Horneman. Dok nr: 60 PROKLAMA Schien Pantebok 4, 31a FRA :T1:"Magr. :F1:Peder :E1:Nyeborg :T3:Provst og med Assessorer" ANGÅENDE :T1:"forige Collega i Schieens Skoele :F1:Peder :E1:Carmers :T3:død". Dok nr: 61 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 31a TIL :T1:"Negotiant her i Staden" Sr. :F1:Jonas :E1:Angell FRA :F1:Mogens :P1:Mogensen :E1:Lindberg PÅ :T1:60rd, "om min Gaard og Huuse paa Baklandet igien dermed at opbyge og :T2:forferdige", MED :T1:pant i 1) "Samme mine Huuser med underliggende bolværk" 2) "min nu førende :T2:Lille Jegt". 1. eiendom: Kun bebyggelse Område: Baklandet :T1:Eiendommen ligger "nest hoes :F1:Erich :E1:Tømmermand :T3:paa dend Ene side, og paa dend Anden side nest ved dend lille broe". 2. eiendom: Skib eller annet Fartøy Skipet er drektig 10 læster. 15

16 :T1:Vitner: Messr. :F1:Jens :E1:Alderop :T3:og :F2:Laurits :P2:Ottesen. Dok nr: 62 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 31b TIL :F1:Halvor :P1:Gutormsøn :E1:Møller :T3:og hans hustru FRA :F1:Tønnes :P1:Pedersøn :E1:Lods PÅ :T1:en "Plads eller Grund Resten kaldet". 1. eiendom: Ubebygget grunn Pris: 70rd Vor Frues sogn 4.de kvarter :T1:Eiendommen ligger "i Gl. Sandgaden, som er af maal og begreb som følger: Fra :F1:Mons :P1:Nielsens :T3:Plads i Væster og til Øster langs Gaden 16 1/4 a: fra Øster til Søer :T4:langs Sl: :F2:Erich :E2:Maalers :T5:Grund til :F1:Ole :P1:Carlsens :T3:Grund 24 1/2 a:, fra øster og till væster langs :F2:Olle :P2:Carlsens :T5:Grund till bemelte :T1:Mons Nielsens grund 18 1/4 a:, Og fra Søer i Nord langs Mons Nielsens grund 22 :T2:a:". :T1:Vitner: :F1:Peder :P1:Tronsen :E1:Skredder :T3:og :F2:Jens :P2:Jensen :E2:Kipper. Dok nr: 63 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 31b TIL :T1:overformynder og handelsmann i byen Sr. :F1:Lorens/Lars :P1:Marcusen :E1:Holst FRA :F1:Halvor :P1:Gutormsen :E1:Møller PÅ :T1:70rd til kjøp av en grunn. Skjøte ibid, datert eiendom: Ubebygget grunn :T1:Vitner: :F1:Peder :P1:Tronsen :T3:og :F2:Olle :P2:Mogensen. Dok nr: 64 AVKALL Trondhjem Pantebok 4, 32a TIL :F1:Sara :T3:salig :F2:Joen :P2:Andersen/Eriksen (sic) :E2:Røst FRA :F1:Jan :T4:og :F2:Ole :E2:Støt ANGÅENDE :T1:arven etter deres salig far :F1:Michel :P1:Jonsen :E1:Støt. :T1:Vitne: :T2:Sr. :F1:William :E1:Wessell. Dok nr: 65 KAUSJON Trondhjem Pantebok 4, 32a TIL :T1:H.M. FRA :F1:Morten :E1:Wiumb FOR :T1:toller i Holmestrand :F1:Knud :E1:Nordall. Dok nr: 66 KAUSJON Trondhjem Pantebok 4, 32a TIL :T1:H.M. FRA :F1:Peter :E1:Jouch FOR :T1:toller i Holmestrand :F1:Knud :E1:Norvall. Dok nr: 67 KAUSJON Trondhjem Pantebok 4, 32b TIL :T1:H.M. FRA :F1:Claus Henning :P1:Lorensen FOR :T1:toller :F1:Knud :E1:Nordall. Dok nr: 68 16

17 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 32b TIL :T1:"Negotiant i byen" Sr. :F1:Jonas :E1:Angell FRA :F1:Dirich :P1:Boyesen PÅ :T1:80rd MED :T1:pant i "min nu iboende Gaard og Grund Sampt de paastaaende Huuser...og :T2:kielder". Vor Frues sogn :T1:Eiendommen er "i Nordfar gaden imellem :F1:Boy :E1:Simens :T3:og :F2:Anders :E2:Glasmager :T5:deris plads beliggende". :T1:Låntakers hustru arvet eiendommen etter hennes salig mor. Tidligere obligasjon :T2:på 120rd, fra låntaker til Sr. :F1:Jonas :E1:Angell, :T3:datert Dok nr: 69 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 32b TIL :T1:"dannemend" :F1:Rasmus :P1:Joensen :T3:og :F2:Mogens/Mons :P2:Tagesen FRA :F1:Marite :P1:Pedersdatter :E1:Marstrand, :T3:med hennes datter :F2:Ane :T5:salig :P1:Olsens :T3:og hennes barns samtykke, samt hennes (dvs. datterens) brors hustru :F2:Margrethe :T5:salig :F1:Ulfve :P1:Nielsens :T3:vilje og samtykke, PÅ :T1:"mine Eiende og iboende Huuse". 1. eiendom: Kun bebyggelse Pris: 46rd Vor Frues sogn :T1:Eiendommen ligger "udj Giet Veiten...imellem :F1:Anders :E1:Snidkers :T3:Nye Opsatte Stuehuus paa dend Søndre, og :F2:Hans :P2:Arntsens :T5:gaard paa dend Nordre Side". Grunneier: :T1:Salig rådmann :F1:Johan :E1:Wessel. Eiendommen er innhegnet og består av: "et Stuehuus til veiten med en gl. bilegger Sten ofn, Samt et kiøgen med loft af alt,..., udj gaarden et lidet Stuehuus med en gl. bilegger Steen ofn, et kiøgen og loft ofver, et Sengested, 3 lange benker, Sampt en liden der hoes Nyelig opsatte boe, Som til et fæhuus skulle være brugt, Een half brønd i gaarden, med et Siul som hører mig till". Dokumentet inneholder flere opplysninger om møbler og annet løsøre. :T1:Vitner: :F1:Niels :P1:Joensen :E1:Grafven :T3:og :F2:Sifvert :P2:Joensen :E2:Snidker. Dok nr: 70 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 33a TIL :T1:løyntnant :F1:Hans :E1:Balsløf FRA :T1:"Sergiant" :F1:Walter :P1:Goutsen PÅ :T1:"mit tilhørende og iboende Stuehuus... tilligemed de nu der hosliggende :T2:liden Hauge Plads". 1. eiendom: Kun bebyggelse Pris: 42rd Domkirkens sogn Område: Løken :T1:Eiendommen ligger "imod Hospitalet". Grunneier: :T2:Mad. salig Magr. :F1:Ole :E1:Borchman. 17

18 Eiendommen er innhegnet. Dokumentet inneholder en liste over møbler og annet løsøre. :T1:Vitner: :F1:Anders :E1:Kalberlade :T3:og :F2:Henning :E2:Smideknegt. Dok nr: 71 AUKSJONSSKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 33a TIL :T1:borger og skreddermester :F1:Hermand :E1:Slimand FRA :F1:Marcus :E1:Busch PÅ :T1:"Sl: :F1:Mons :E1:Skredders :T3:etterlatte :T4:Plads". 1. eiendom: Ubebygget grunn Pris: 124rd 1ort :T1:Eiendommen ligger "paa dend væstre Side af Monchegaden". Målangivelse: "Fra :T2:Sør i Nord till gaden 27 a:, Dybden fra Øster i Væster ved Sal: :E1:Smites :T3:Grund i Søer 24 1/2 a:, paa dend nordre Side fra Øster i Væster 21 a:, lengden :T4:fra Søer till Nord paa dend Væstre Side 25 a:". :T1:Handelen fant sted på 3. gangs offentlig auksjon, holdt Dok nr: 72 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 33b TIL :T1:Madame :F1:Ana Alleta :T3:salig :F2:Hans :P2:Carstensen :E2:Volqvarts FRA :T1:borger og skredder :F1:Herman :E1:Schliman PÅ :T1:90rd MED :T1:pant i "min gaard og grund". :T1:Eiendommen ligger "paa dend Væstre Side af Munchegaden, mellem Monsr. :F1:Henning :E1:Smidechnegts :T3:gaard paa dend Nordre, og Sl: Hr: :F2:Niels :P2:Smites :T5:Platz paa dend Søndre side. Flere Opplysninger / Kommentarer: Jfr. skjøte ibid, datert Er dette samme eiendom? Dok nr: 73 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 33b TIL :F1:Lorens :P1:Marcusen :E1:Holst FRA :F1:Olle :P1:Larsen :E1:Kipper PÅ :T1:48rd, "till at afbetale min stefdatter :F1:Mallena :P1:Efvensdatter :T3:indestaaende Møderne Arfv og Udlegg udj min iboende Gaard og Grund", MED :T1:pant i samme gård og grunn. :T1:Eiendommen ligger " i Bersvendveiten Jmellem :F1:Christen(?) :P1:Bersvendsen :T3:paa dend Syndre og :F2:Bernt :E2:Lystad :T5:paa dend nordre Side". :T1:Auksjonsskjøte "paa grunden" datert , til "min formand" :F1:Efven :P1:Johansen. :T1:Vitner: Monsr. :F1:Nicolay :P1:Lauritsen :T4:og :F2:Lars :P2:Ingebretsen. Dok nr: 74 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 34a 18

19 TIL :F1:Lorens :P1:Marcusen :E1:Holst FRA :T1:borger og skomaker i byen :F1:Peter :P1:Johansen :E1:Lange PÅ :T1:40rd MED :T1:pant i "min iboende gaard og grund". :T1:2 adkomst- og skjøtebrev på eiendommen, datert og :T2:Eiendommen er tidligere pantsatt for 58rd 8s, til låntakers barn i forbindelse :T3:med deres morsarv. :T1:Vitne: :F1:Anders :E1:Gaas. Dok nr: 75 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 34a TIL :F1:Carsten :E1:Tostrop FRA :T1:hans :T2:bror, borgerlig innvåner i byen, :F1:Hans :E1:Tostrop PÅ :T2:"Eet støke Plads af dend Jeg nu beboer". 1. eiendom: Ubebygget grunn Pris: 200rd :T1:Målangivelse: "Fra bemelte min Grund Af væster i øster langs gaden til :F1:Peder :E1:Tangens :T3:Grund og Planke: 20 a:. og af Nord i Søer 26 3/4 a:, Alt Sællans og :T4:Snoormaal". :T1:Skjøtebrev til selger fra enken :F1:Mette :T4:salig :F2:Morten :E2:Bagers, :T5:datert :T1:Vitner: Broren :F1:Jacob :E1:Tostrop :T4:og :F2:Peder :E2:Nideross. Dok nr: 76 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 34b TIL :T1:Magr. :F1:Niels :E1:Krogh FRA :F1:Carsten :E1:Volqvartz :T3:og hans søsken PÅ :T1:"min Gaard og Grund". Pris: 550rd :T1:Eiendommen ligger "Imellem velbemelte Magr. :E1:Krogs :T3:gaard paa dend Søndre Side, og dend Gaard Sr. :E2:Urwalt :T5:end bebor paa dend Nordre Side". :T1:Selgerne har arvet eiendommen etter deres salige foreldre som bebodde :T2:eiendommen i en "30 aars tid". Målangivelse: Eiendommen er "Strekende sig udi Dronningens gade udj lengden 36 3/4 a:, og udj bredden ligesaa 36 3/4 a:". Eiendomsbeskrivelse: En "grund, og det lille paa pladsen Staaende huus". Dok nr: 77 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 34b TIL :F1:Henrich :P1:Hansen :E1:Snidcher FRA :F1:Abell Margrete :E1:Holstes PÅ :T1:"et stk. Jord beliggende ved min Hauge nest ved hans nu paaboende grund". 1. eiendom: Ubebygget grunn Pris: 40rd 19

20 :T1:Eiendommen strekker seg "8 1/2 a: fra hans (dvs. kjøpers) Plads ind i min :T2:Hauge eller lige ved mit Planchverk som Atskiler Madame :E1:Luders :T3:gaard og min Hauge, og ligesaa langt som bemte. Henrich Hansens Grund er i(;?) :T4:hvilken grund nu af ham er indhegned". :T1:Laugverge: Enkens svigerfar, Hr. rådmann :F1:Lorens :P1:Hansen :E1:Holst. Dok nr: 78 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 34b TIL :T1:"Sr. :F1:Jacob :E1:Nissen :T3:udj Lillefoosen" FRA :T1:"boende og borger udj Trundhiem" :F1:Boye :E1:Rivertz PÅ :T1:200rd av långivers myndling :F1:Frederich :P1:Jurgensens :T3:"Børne Penger", MED :T1:pant i "min halfve part udj shibed tilforne de Jonge Friderich og nu :T2:Emanuel kaldet". 1. eiendom: Skib eller annet Fartøy Skipet er ført av skipper Rollef Richert. Dok nr: 79 SKJØTE Trondhjem Pantebok 4, 35a TIL :F1:Lars :P1:Larsen :E1:Urmager FRA :F1:Chatarina :E1:Horneman :T3:salig :F2:Friderich :E2:Beches PÅ :T1:"pladser". 1. eiendom: Ubebygget grunn Pris: 150rd Vor Frues sogn :T1:Eiendommene ligger "Nest ved hin anden". Målangivelse: "Fra Nord til Sør langs :T2:gaden 34 a:, fra Øster i Væster 15 a: 1 1/2 qtr: fra Sør til Nord bag i :T3:gaarden 27 1/2 a:, Nok et stk: Plads paa dend Nordre Side av Sal: :F2:Søfren :E2:Dals :T5:forige grund i fra Øster till Væster 8 3/4 a: fra Søer til Nord 12 a: 2 1/2 :T6:qtr: og fra Væster til Øster 26 1/4 a:". :T1:Selger arvet eiendommen etter hennes salig far :F1:Henrich :E1:Horneman. :T3:Tidligere eier: Salig :F2:Jørgen :E2:Baker. :T1:Laugverge: Selgers bror, Sr. :F1:Hans :E1:Horneman. Dok nr: 80 OBLIGASJON Trondhjem Pantebok 4, 35a TIL :F1:Chathrina :T4:salig :E2:Beckes FRA :F1:Lars :P1:Larsen :E1:Urmager PÅ :T1:100rd MED :T1:pant i "min nu iboende gaard og grund med paastaaende huuse". Vor Frues sogn :T1:Eiendommen ligger "nest ved :F1:Søfren :E1:Dals :T3:forige beboede Plads". Dok nr: 81 20

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 skrevet av Harald Sørgaard Djupvik, april 2011 Av overnente kopi fra panteregisteret fra Herøy fra

Detaljer

Det er far til kjøparen, kanselliråd og amtmann Erik Must på Moldegård, som gjer opp med Meinche. Innleiinga på dokument nr. 1 i samlinga.

Det er far til kjøparen, kanselliråd og amtmann Erik Must på Moldegård, som gjer opp med Meinche. Innleiinga på dokument nr. 1 i samlinga. Gardshistorie for Årønes Dokumentsamlinga På Årønes finnes det ei rikholdig dokumentsamling som tidligare ikkje har vorte systematisk lest og avskrive. I 1996 og 1997 las og ordna Helge Hovdenak heile

Detaljer

Sagen framlegging på julemøtet 04.12.09. (Tor Laache, Gjerdrum Historielag)

Sagen framlegging på julemøtet 04.12.09. (Tor Laache, Gjerdrum Historielag) Sagen framlegging på julemøtet 04.12.09. (Tor Laache, Gjerdrum Historielag) Jeg har liggende en gammel kontrakt for en tidligere husmannsplass som hørte til mitt hjemsted Østre Åmot. Dokumentet er nesten

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

Tekst eller kart? Mål

Tekst eller kart? Mål Tekst eller kart? Hvordan geografisk informasjon uttrykkes i et sett tekster fra 1740- tallet Øyvind Eide 1 Mål Hovedmålet med prosjektet er å forstå mer om hvordan folk tenker og kommuniserer om geografi

Detaljer

Familierapport for Nils Olsen Monsets familie

Familierapport for Nils Olsen Monsets familie Familierapport for Nils Olsen Monsets familie Ektemann: Nils Olsen Monset 1727 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 14. desember 1727 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 1 Død: 13. juni 1785 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Leiermål og løfter. Ugifte mødre og farskapskonflikter. Kari Telste 7. desember 2011

Leiermål og løfter. Ugifte mødre og farskapskonflikter. Kari Telste 7. desember 2011 Leiermål og løfter. Ugifte mødre og farskapskonflikter Kari Telste 7. desember 2011 Nye lover om seksualitet utenfor ekteskap De viktigste på 1600-tallet: Forordning om løsaktighet, 1617 Christian 5.s

Detaljer

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving.

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. 1, GRUPPEOPPGAVE XIV - LØSNING GOL14.doc ajour v13 OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. a) Blir salgsgevinst skattepliktig? Hvis datteren har benyttet eneboligen

Detaljer

VARDØ BYS JURISDIKSJON

VARDØ BYS JURISDIKSJON Arkivkatalog VARDØ BYS JURISDIKSJON 1789-1817 Statsarkivet i Tromsø 1989 INNLEDNING 1 Ved forordning av 5. september 1787 ble det bestemt å anlegge kjøpstad på Tromsøya, i Hammerfest og på Vardøy. Frihandel

Detaljer

Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder.

Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder. Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder. Jens A. Reimann Lars Nielsen Da Ibsen var i Grimstad (1843-1850), brukte han også sine kreative evner til maling av bilder, tegninger og karikaturer.

Detaljer

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien Privatarkiv nr.11, Knoff-familien Knoff-familien Genealogi og biografi. Annet materiale vedr. familien Knoff: offisielle dokumenter, biographica, fotografier og avisutklipp. Dagbøker. Nidrosiana. Brev.

Detaljer

Fra Rustad på Toten til Åvedal på Hadeland. Gjøvik og Toten slektshistorielag 7. januar 2010 Ole Arild Vesthagen

Fra Rustad på Toten til Åvedal på Hadeland. Gjøvik og Toten slektshistorielag 7. januar 2010 Ole Arild Vesthagen Fra Rustad på Toten til Åvedal på Hadeland Gjøvik og Toten slektshistorielag 7. januar 2010 Ole Arild Vesthagen Åvedal i Brandbu Gamle skrivemåter: Aggedall, Agedal, Aagedal, Offuedahl, Ougedal, Augedal,

Detaljer

Kunstnerne og galskapen. Merete Morken Andersen

Kunstnerne og galskapen. Merete Morken Andersen Kunstnerne og galskapen Merete Morken Andersen Menneskelige grenseområder Psykose Religion Seksualitet Traumer Død Tilknytning og berøringsangst Tilhørighet og autonomi Epigenetikk Samspillet mellom

Detaljer

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Riksarkivet katalognr. 1145/51. Hyllenr. 4a 12742. Øvre Romerike. Riksarkivet. Rentekammeret Fogderegnskap Øvre Romerike.

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 070/1 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 070/1 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 11/8179 I Arkiv sakid.: 11/1708 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 070/1 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Paul

Detaljer

Lars Fredriksen Monset

Lars Fredriksen Monset Lars Fredriksen Monset Ingebrigt Monset (1891-1982) hadde tatt vare på et brev etter onkelen sin, Anders Ingebrigtsen Monseth (1862-1939). Brevet er fra Lars Fredriksen Monseth i Minnesota, og det er skrevet

Detaljer

Thomas Angells Stiftelser i Trondheim

Thomas Angells Stiftelser i Trondheim Thomas Angells Stiftelser i Trondheim Historisk tilbakeblikk fra 1650 og fram til i dag Den Angellske familie Testamentet Formuen Hvem var Thomas Angell og hvorfor ga han bort alt han eide? Thomas Angells

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 JUR111, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR111, oppgave 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

På jakt etter gårder og slekter i Gunnerusbibliotekets arkiver. Fem Strindagårder. Det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta)

På jakt etter gårder og slekter i Gunnerusbibliotekets arkiver. Fem Strindagårder. Det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta) Gamle Strinda Tjøtta På jakt etter gårder og slekter i Gunnerusbibliotekets arkiver. Fem Strindagårder. Det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta) Temakveld DIS-Sør-Trøndelag 13.febr.2014 Ved Sølvi Løchen Privatarkiver

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG-MONOPOL

ET RASKERE SPILL HURTIG-MONOPOL ET RKERE SPILL Hvis du er fortrolig med MONOPOL, og ønsker å spille et hurtigere spill: Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gir to til hver spiller Spilleren betaler straks banken prisen for

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

Eit forsøk på å lage ein betre vurderingspraksis i norsk munnleg

Eit forsøk på å lage ein betre vurderingspraksis i norsk munnleg Eit forsøk på å lage ein betre vurderingspraksis i norsk munnleg VURDERINGS OG RESPONSSKJEMA NORSK MUNNLEG: TOLKING Elev: Elev: eigenvurdering: TEKSTKOMPETANSE: SVAK 1 2 mangelfull tekstforståing og/eller

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm

Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm Seglmerker i fra Kvitrud En annen tilnærming er å se på seglmerker med ormer og seglmerker til personer som bruker Orm-navnet. Vi kjenner seglmerket til en Erik

Detaljer

Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen.

Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. 1. En berigtigelse og et tillæg. Av E. A. Thomle. I min artikkel med denne titel i nærværende tidsskrift 11, s. 97 ff. har jeg s. IOO oplyst at Laurits (Jacobsen)

Detaljer

1. Les i Jon Lauritz Opstads bok På trondhjemsk vis side 24. Skumles dessuten sidene 35-39 og les om Herman Hoë.

1. Les i Jon Lauritz Opstads bok På trondhjemsk vis side 24. Skumles dessuten sidene 35-39 og les om Herman Hoë. Gruppe A Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: På 1700-tallet var alle rike personer i Trondheim innvandrere og jobbet med handel. En av dem var kjøpmannen

Detaljer

Forfedre av. Agnete Aronsdotter

Forfedre av. Agnete Aronsdotter Forfedre av Agnete Aronsdotter 17 aug 2013 Publisert av Else Marie Eriksen Side 1 1 Agnete Aronsdotter Fødselsdato: 6 nov 1847 Gen: 1 2 Aron Johansson Fødselsdato: 15 mar 1826 3 Maria Hansdotter Fødselsdato:

Detaljer

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Oslo Vest Rotary Klubb Schafteløkken Oslo 27. September 2017. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet Arv Ny vergemålslov fra 2013. Arveavgiften

Detaljer

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag VEDTEKTER for Sjøhagen Moss Borettslag tilknyttet Follo Boligbyggelag Vedtatt i konstituerende generalforsamling den 09.06.2005, med endringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 01.03.2011 1 -

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT. Fredag 17. juni 2011 kl

UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT. Fredag 17. juni 2011 kl BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT Fredag 17. juni 2011 kl. 09.00-13.00 Oppgaven består av 5 ark inkludert denne forsiden. Oppgaveteksten er fordelt

Detaljer

Historien om Grensegrenden.

Historien om Grensegrenden. Historien om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Redigert og utvidet av Kjell Lervik, Sandviksguttenes forening 2013.

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

Om Bereth Maria Abrahamsdatter og hvordan hun havnet på Kjerstad (Notat 23.09.1988 av PH etterkommerrapporter redigert av SvP)

Om Bereth Maria Abrahamsdatter og hvordan hun havnet på Kjerstad (Notat 23.09.1988 av PH etterkommerrapporter redigert av SvP) Om Bereth Maria Abrahamsdatter og hvordan hun havnet på Kjerstad (Notat 23.09.1988 av PH etterkommerrapporter redigert av SvP) 1. Maren Abelone Pedersdatter er født 14. september 1846. 2. Foreldrene bodde

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

Slekten Berg i Gran Side 1. Slekten Berg i Gran

Slekten Berg i Gran Side 1. Slekten Berg i Gran Side 1 Slekten Berg i Gran Anne Torgersdtr. Gulden (undertegnedes ane nr. 3939) kom fra garden Gulden i Gran, hun ble født ca. 1628. Hun døde på Gulden og begravet 11.7.1716, oppgitt å være 88 år og 4

Detaljer

Elvemusling en kulturhistorisk perle! Marianne Herfindal Johannessen, arkivar ved Statsarkivet i Bergen

Elvemusling en kulturhistorisk perle! Marianne Herfindal Johannessen, arkivar ved Statsarkivet i Bergen Elvemusling en kulturhistorisk perle! Marianne Herfindal Johannessen, arkivar ved Statsarkivet i Bergen Elveperlemuslingen - litt mystisk Christopher Gjøe, Lensmann over Agdesiden mellom 1648-1651 skrev

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

Hvor ble det av Huitfeldtene?

Hvor ble det av Huitfeldtene? Hvor ble det av Huitfeldtene? 12 Av Carl Huitfeldt Det er i dag bare 10-12 slekter tilbake av den gamle danske adel (uradelen) i Danmark og vel et noe mindre antall, som lever i andre land. Disse slektenes

Detaljer

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. :

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : Gardens navn: eier/bruker: øvrige mannspersoner Horgen Amund Rasmussenoe Hans Amundsen, Tore Erichsøn,

Detaljer

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre 1. Johanna Magdalena Strand, f. 11. August 1882 i Alta. Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1 Foreldre 2. Johan Erik Strand, f. 24 Februar 1853 i Raipas i Alta, d. 21. Juli 1910 i Alta kirke, Alta.

Detaljer

Tarkiainen slekta. Pehr Mattson Tarkiainen f. 7. September 1793 d Sofia Pedersdotter Antilla f. 9. Mars 1801, d

Tarkiainen slekta. Pehr Mattson Tarkiainen f. 7. September 1793 d Sofia Pedersdotter Antilla f. 9. Mars 1801, d Tarkiainen slekta Pehr Mattson Tarkiainen f. 7. September 1793 d. 22.10.1861 Sofia Pedersdotter Antilla f. 9. Mars 1801, d. 16.06.1865 Pehr Mattson Tarkiainen med hustru Sofia Pedersdotter Antilla flyttet

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, forside Flervalg Automatisk poengsum 2 JUR111, Høst 2016 Skriveoppgave Manuell poengsum JUR111 1 Arve- og familierett Starttidspunkt:

Detaljer

www.skoletorget.no HC Andersen Norsk Side 1 av 5 Tepotten

www.skoletorget.no HC Andersen Norsk Side 1 av 5 Tepotten Side 1 av 5 Tepotten Tekst: Sitert fra samlingen H. C. Andersens Eventyr, Flensteds Forlag, Odense (årstall ikke angitt) Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november

Detaljer

Vevlen gård på Idd. Et bidrag til gårdens bygningshistorie 1810-1867. Elin Langfeldt Pettersen Mastergradsoppgave i kunsthistore, UIO 2010

Vevlen gård på Idd. Et bidrag til gårdens bygningshistorie 1810-1867. Elin Langfeldt Pettersen Mastergradsoppgave i kunsthistore, UIO 2010 Vevlen gård på Idd Et bidrag til gårdens bygningshistorie 1810-1867 Elin Langfeldt Pettersen Mastergradsoppgave i kunsthistore, UIO 2010 Lystgård En samtidig betegnelse som ble brukt om byborgernes landsteder

Detaljer

Dikt Johann Herman Wessel

Dikt Johann Herman Wessel Side 1 av 13 Smeden og Bageren Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Der var en liden Bye, i Byen var en Smed, Som farlig var, naar han blev vred.

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

Elvemusling en kulturhistorisk perle! Marianne Herfindal Johannessen, arkivar ved Statsarkivet i Bergen

Elvemusling en kulturhistorisk perle! Marianne Herfindal Johannessen, arkivar ved Statsarkivet i Bergen Elvemusling en kulturhistorisk perle! Marianne Herfindal Johannessen, arkivar ved Statsarkivet i Bergen Elveperlemuslingen - litt mystisk Christopher Gjøe, Lensmann over Agdesiden mellom 1648-1651 skrev

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

Eiendomsstruktur Historiske trender med fokus på utmark i Troms

Eiendomsstruktur Historiske trender med fokus på utmark i Troms Eiendomsstruktur Historiske trender med fokus på utmark i Troms Liv Nergaard Jordskiftelagdommer Hålogaland lagmannsrett LON 2017 1 Kort om Trender Eiendomsdannelse Krongodset i Nordland og Troms Eierformer

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Elisabeth Eliasdtr, f. 7.7.1870 i Valnes, Stryn, 1 d. 10.9.1956 i Skåre, Oppstryn. Gift med Ole Pedersen Skåre, 22.4.1895 i Not. Publ. Nordfjordeid (borgerlig gift), 2 f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1

Detaljer

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Arbins gate 7 0253 Oslo Jusstudentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no SAMBOERKONTRAKT Oslo, 2013 FORORD Utgangspunktet i dagens rettssystem

Detaljer

Bruk og brukere på Tjelle i perioden 1600-1750

Bruk og brukere på Tjelle i perioden 1600-1750 Oppdatert: 02.06.2014 Bruk og brukere på Tjelle i perioden 1600-1750 Eresfjord otting, dagens Nesset kommune. Dette skrivet er en sammenstilling av opplysninger som angår de ulike brukerne og brukene på

Detaljer

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles KJØLLEFJORD Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles prestegjeldet Kjøllefjord. Kjøllefjord, med den eldre kirkegården hvor Kjøllefjord 2 ble bygget.

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg Nr Dødsdag Begravelse sdag Navn og tittel Alder Bosted Dødsårsak Begravelse ssted Fødselsdato Foreldre Merknader Ole Svendsen - Dødsdag: fredag. Den 1 09.02.1872 bruksarbeider 52 Sarp Kreft i maven 06.10.1820

Detaljer

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ 1. INT. TAXI -DAG (22) kjører taxibilen gjennom et tomt øde landskap På Baksetet sitter en MANN (40) og hans SØNN (11) De ser rejseklare ut, og virker

Detaljer

Historikk Sluppen gård 1661-1917

Historikk Sluppen gård 1661-1917 Historikk Sluppen gård 1661-1917 Sluppen gård omfattet hele tomtearealet der Siemens sine eiendommer på Sluppen Nord og Sluppen Syd ligger. Mellom Sluppen Nord og Sør, der parkeringsplassen i dag er, var

Detaljer

Ukeplan Navn: Uke: 35

Ukeplan Navn: Uke: 35 Ukeplan Navn: Uke: 35 Mottaksskolen tel.38107890 http://www.minskole.no/mottaksskolen GRØNN Læringsmål NORSK Jeg vet hva vi kaller personene i familien. Jeg vet hva fornavn, mellomnavn og etternavn er.

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 +

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 + ET RASKERE SPILL BRAND 1. Først blander banksjefen skjøtekortene og gir to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene de mottar. Spillet fortsetter så som normalt. 2. Du

Detaljer

Marie/Marit Olsdatter Øverli, ca Jan 1832.

Marie/Marit Olsdatter Øverli, ca Jan 1832. Marie/Marit Olsdatter Øverli, ca 1751-22 Jan 1832. Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 3A 17, 1832-1840, sidene 70a-71a http://arkivverket.no/urn:sk_read/24626/73/ Marit Olsdatter ble født i 1751 på

Detaljer

Folketælling 1840 Taarup

Folketælling 1840 Taarup Folketælling 1840 Taarup NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING Taarup By 1. Familie - et Huus, 2 Familier 1. Fam. Hans Rasmussen 48 Gift Dagleier Marie Nielsdatter 41 Gift Hans Kone Kirsten Hansdatter 9 Ugift

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Matrikkelutkastet 1723 for Jostedalen eksaminasjonsprotokollen

Matrikkelutkastet 1723 for Jostedalen eksaminasjonsprotokollen AVSKRIFT 7.3.202 / Oddmund Matrikkelutkastet 723 for Jostedalen eksaminasjonsprotokollen Anno 723 d 30 Sept: blef med Matriculer videre foertfaered begynt for Jøstedahls Skibbredes almue, Nerwerende de

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Sakarias. Sakarias. Sakarias. Sakarias. Sakarias. Gråsone Sandmo/Birkeli

Sakarias. Sakarias. Sakarias. Sakarias. Sakarias. Gråsone Sandmo/Birkeli Gråsone Opplysninger Dette dokumente er laget i tiden oktober-november 008 av Inge Lars Birkeli. atellittbildene er hentet fra esam Katalog kart (http://kart.finn.no/), som må være tatt tidlig på sommeren

Detaljer

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Født 10 Jul 1826 Johnsgaard, Tretten, Øyer, Oppland 1 Døpt 16 Jul 1826 Tretten kirke, Øyer, Oppland 1 Død

Detaljer

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars ble født den 5. juli 1789 i Snåsa i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Kjell Larsen (slektsledd 164) og Anna Nilsdatter (165) på Rennset 2. Randi ble født omkring

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken 15/258 (KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN) 15/820 (KOMMUNEPLANENS AREALDEL) Jeg viser til hyggelig kontakt med

Detaljer

Arbeidere på Nes Verk ; Merknad

Arbeidere på Nes Verk ; Merknad Arbeidere på Nes Verk 1799 1804; Merknad I Oberbergamtets arkiv som oppbevares ved Riksarkivet finnes utdrag fra regnskapene for Nes Verks fattigvesen for årene 1799, 1800, 1801 og 1804. Disse regnskapene

Detaljer

Om et brev fra 1751: Fra Stiftamtsmann Cicignon (Bergen) til sorenskriver Bramdrup i (Ytre Sogn)

Om et brev fra 1751: Fra Stiftamtsmann Cicignon (Bergen) til sorenskriver Bramdrup i (Ytre Sogn) Om et brev fra 1751: Fra Stiftamtsmann Cicignon (Bergen) til sorenskriver Bramdrup i (Ytre Sogn) Innholdet i gamle brev er ofte interessante og gir en direkte historisk dokumentasjon mot oss posthistorikere

Detaljer

Fólk á Nesi FÒLK Á NESI 307

Fólk á Nesi FÒLK Á NESI 307 Fólk á Nesi FÒLK Á NESI 307 FÒLK Á NESI 308 Skb. 1816-22 Ved skifte i Thorshavn den 02.03.1820 arver Anna Guttormsdatter sin moder Ellen Danielsdatter. Faderen er Guttorm Simonsen på Skarvenæs. Anna var

Detaljer

Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN. En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset

Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN. En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset Ved Kjell Ivar Aune 10. oktober 2016 GÅRDEN MARKEN I boka Nes eller Bynes fra 1894 har O.J. Høyem

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (h15) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Samboeravtale. Fødsels og personnummer

Samboeravtale. Fødsels og personnummer Samboeravtale Følgende samboeravtale er i dag inngått mellom: Navn Fødsels og personnummer og Navn Fødsels og personnummer 1. Eiendeler som eies alene Det den enkelte av oss eide da vi flyttet sammen fortsetter

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Lån av midler tilhørende person med verge Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om utlån av midler tilhørende personer med verge... 3 1

Detaljer

Herreløs arv forslag til endringer i arveloven 1972 og forslag til regulering i ny arvelov

Herreløs arv forslag til endringer i arveloven 1972 og forslag til regulering i ny arvelov Høringsnotat Lovavdelingen Mars 2014 Snr. 14/982 Herreløs arv forslag til endringer i arveloven 1972 og forslag til regulering i ny arvelov 1 INNLEDNING Såkalt «herreløs arv» tilfaller i dag staten. Arven

Detaljer

GRODD MOSE PÅ DERES TALENT"

GRODD MOSE PÅ DERES TALENT HARALD HERRESTHAL "IKKE FØRENN DER ER GRODD MOSE PÅ DERES TALENT" MUSIKKPOLITIKKEN 1859-1905 Innhold FORORD 5 INNLEDNING 7 DET NORSKE SELSKAB AV 1859 8 IBSENS DRØM - ET TEATER, UAVHENGIG AV PUBLIKUMS SMAK

Detaljer

Skilsmisse og skjevdeling

Skilsmisse og skjevdeling Skilsmisse og skjevdeling Publisert 2011-02-27 16:43 (/file/322792.jpg) Foto: Illustrasjonsbilde LIKEDELING OG SKJEVDELING VED SKILSMISSEOPPGJØRET Reglene om likedeling og skjevdeling er enkle, men blir

Detaljer

Lillegutt kan tromme

Lillegutt kan tromme Lillegutt kan tromme Bevegelser Gjør bevegelsene med hendene etter teksten. Tekst Lillegutt kan tromme, trommelomme lom, Han har ti soldater, som kan snu seg om. Han har fått en ball du, stor og rund som

Detaljer

JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT

JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT Fredag 12. juni 2015 kl. 09.00 13.00 Oppgaven består av 3 ark inkludert denne forsiden. Oppgaveteksten er fordelt

Detaljer

FOLKETÆLLING 1840 KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING

FOLKETÆLLING 1840 KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING l FOLKETÆLLING KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN Juulskov Hovedgaard. Hans Peter Langkilde Bodil Egelökke Marie Kristine Lollesgaard Cornelie Nielsine Engelsted Christopher Langkilde Jørgen

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/1 0001 Dagbok 1836-1837 0002 Styreprotokoll 1840-1854 0003 Styreprotokoll 1854-1874 0004 Styreprotokoll

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Fauske koniunestyre vedtok den 11.02.201 O reviderte retningslinjer for tilskudd ved kjøp av boligtomt i Fauske kommune.

FAUSKE KOMMUNE. Fauske koniunestyre vedtok den 11.02.201 O reviderte retningslinjer for tilskudd ved kjøp av boligtomt i Fauske kommune. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JoumalpostID: sakld.: 11/1231 11/6852 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 059/11 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Gudru

Detaljer

Familierapport for Ole Nielsen Monset og Sigrid Iversdatter

Familierapport for Ole Nielsen Monset og Sigrid Iversdatter Familierapport for Ole Nielsen Monset og Sigrid Iversdatter Omtalt i dette dokumentet er familien som bodde på Bortstuggu fra ca 1727, nemlig Ole Nilsen Monset, kona Sigrid Iversdatter, deres sønner Nils,

Detaljer

Sanger Tunballen barnehage

Sanger Tunballen barnehage Sanger Tunballen barnehage God morgen alle sammen God morgen alle sammen, God morgen far og mor, God morgen lille søster, god morgen storebror God morgen trær og blomster God morgen fugler små God morgen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 38/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/4809 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 14.06.2016 Behandling av konsesjonssøknad Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring,

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer