SALGSOPPGAVE SALHUSVEGEN 213 B, 5529 HAUGESUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSOPPGAVE SALHUSVEGEN 213 B, 5529 HAUGESUND"

Transkript

1 SALGSOPPGAVE SALHUSVEGEN 213 B, 5529 HAUGESUND

2

3 INNHOLD Nøkkelinformasjon Situasjonskart Kommunal eiendomsinformasjon (GIS/LINE WebMatrikkel) Oversikt over fakturert kommunale avgifter for gr. 36, bnr. 4 (omfatter en privatbolig som tidligere tilhørte avdøde Jonas Helgeland) Tegning av driftsbygningen Ferdigattest for silo Målebrevskart gnr. 36, bnr. 436 Utsnitt av tre reguleringskart: RL-691 og RL-825 og RL-1569 Reguleringsplaner med bestemmelser Brev fra Riksantikvaren datert hhv og Pantattest for gnr. 36, bnr. 4 og for gnr. 36, bnr. 436 Budskjema 3 4

4 NØKKELINFORMASJON Oppdragsnr: Eiendomsmegler MNEF: Rolf Henry Pedersen Tlf / E-post: Adresse: Salhusvegen 213 B, 5529 HAUGESUND Matrikkel: GNR. 36, BNR. 4 og bnr. 436, HAUGESUND kommune. Selger: 36/4: Jonas Helgelands dødsbo, under off.skifte v/bostyrer adv. Roald Lund Eriksen. 36/436: Solveig Helgeland Hauge, Eli Helgeland, Hans Kristian Helgeland, Kari Rasmussen og Jon Helge Rasmussen. Beliggenhet: Eiendommen ligger meget sentralt i søndre bydel og er sammenhengende fra vestsiden av Karmsundgaten ned til Salhusvegen og videre ned til Karmsundet. Attraktiv beliggenhet med kort avstand til bl.a. Oasen Storsenter på Norheim, til forretningsområdet på Raglamyr og inn til byens sentrum. Ny T-forbindelse er under bygging fra rundkjøringen på Norheim, opp til Spanne og sydover til Røyksund med tuneller østover under Førresfjorden og vestover under Karmsundet. Ifølge gjeldende regulering, RL-691 og 825, vil den delen av eiendommen som ligger mellom Karmsundgaten og Salhusvegen få atkomst fra syd, dvs. fra Ystadvegen som går langs vestsiden av Park Hotel. Den delen av eiendommen som ligger på nedsiden av Salhusvegen vil få atkomst fra syd, på regulert veg gjennom det det nye boligprosjektet Solsiden - RL Utbyggerne av Solsiden har refusjonskrav tilknyttet atkomstvegen, mot ny eier av parsellen på bnr. 4, når denne bygges ut. Tomt: Tilsammen ca kvm, hvorav ca kvm beregnet areal på bnr. 4 og 6.234,2 kvm ifølge målebrev på bnr Det presiseres at arealet på bnr. 4 kun er et beregnet areal, dette fordi det ikke er foretatt en sammenhengende oppmåling av denne eiendommen. Hele eiendommen er tidligere jorbruksareal, tilnærmet flatt/ meget lett kupert ved driftsbygningen, mens arealet ved sjøen skråner mot syd/vest fra Salhusvegen og ned til sjøkanten ved Karmsundet. Særdeles solrik eiendom. Beskrivelse: På eiendommen er i dag kun oppført en større, eldre løebygning/ driftsbygning. Denne står midt inne på eiendommen og i område som er regulert til boligformål. Kjøper avgjør selv om bygningen skal søkes integrert i den fremtidige boligbebyggelsen eller om bygningen skal søkes revet. Øvrige deler av eiendommen er ubebygd, med unntak av en garasje/ potetkjeller.. Arealet på ca 35,8 dekar består av to eiendommer: Hovedeiendommen er gnr. 36, bnr. 4 og har ifølge vedlagte oversikt fra Haugesund kommune et antatt areal stort ca kvm. Av dette arealet ligger nær 5 mål på nedsiden av Salhusvegen, se vedlagte kartutsnitt, dvs. sammenhengende fra Salhusvegen og ned til Karmsundet. Strandlinjen har ifølge vedlagte kartutsnitt en lengde på nær 65 meter. Dette arealet inngår i ny reguleringsplan som omfatter denne eiendommen og flere eiendommer på sydsiden langs sjøen. Resterende areal til bnr. 4 ligger sammenhengende fra Salhusvegen og østover mot Karmsundgaten, se kartutsnitt. På nordsiden av hoveddelen av bnr. 4 ligger eiendommen gnr. 36, bnr Denne har ifølge målebrev et areal stort 6.234,2 kvm og grenser i nord til bebyggelsen i Søllerødvegen. Samlet areal for bnr. 4 og bnr. 436 er følgelig ca kvm. Gnr. 36, bnr. 4 og 436 ligger innenfor området som omfattes av reguleringsplan RL-691. Bnr. 436 er i planen utlag til friareal, mens det vesentlige av bnr. 4 er regulert til boligformål. Planen er fra For å tilpasse ny bebyggelse på eiendommen til dagens krav og muligheter vil kjøper kunne utarbeide forslag til ny regulering i området. Parsellen av bnr. 4 som ligger på nedsiden av Salhusvegen inngår i reguleringsplan RL I planen er 3,5 dekar av eiendommen regulert til boligformål. På vestsiden av dette er regulert areal for strandpromenade med bredde 5 m samt 0,5 dekar friområde i strandsonen. Kjøper av denne delen av eiendommen har etter avtale med utbygger av det nye boligprosjektet Solsiden rett til å kjøpe 15 % av båtplassene i det nye anlegget. Det er registrert fornminner på parsellen ved sjøen og har vært gjort forundersøkelser. Det er krav om at det foretas arkeologiske utgravinger, se kopi av brev fra Riksantikvaren datert , før området kan frigis for utbygging. Utgravingene må bekostes av grunneier, dvs. ny eier.

5 I forbindelse med eksisterende boligbebyggelse langs Salhusvegen tar Jonas Helgelands dødsbo forbehold om å kunne gjennomføre små grensearronderinger mot to/ tre boligeiendommer. Vei, vann og kloakk: Eiendommen kan tilknyttes kommunalt vann og avløpsnett via privat stikkledninger. Den nye avløpstunellen fra Norheim og nordover gjennom Haugesund går under del av bnr. 4 - i området omtrent på vestsiden av driftsbygningen Offentlige forhold/regulering:. Eiendommen ligger i område som dekkes av tre reguleringsplaner: RL-691 og 825 gjelder området mellom Salhusvegen og Karmsundgaten, mens RL-1569 gjelder området mellom Salhusvegen og Karmsundet. Heftelser/servitutter: Eiendommen overskjøtes til ny eier fri for pengeheftelser. På eiendommen er tinglyst en rekke servitutter, se vedlagte pantattest. Kopi av dokumenter som er tilgjengelige fra Statens Kartverk og fra Statsarkivet fås hos megler. Eksisterende servitutter forblir tinglyst på eiendommen. Ligningsverdi: Kr for Dette er imidlertid samlet ligningsverdi for 36/ 4 og for fradelt bolig - bnr Prisantydning: Kr ,- + omk. Kjøpers omkostninger: I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper dokumentavgift med 2,5 % av salgssummen og tinglysingsgebyr med kr Ved prisantydning kr vil omkostningene utgjøre tilsammen kr Tinglysings- og attestgebyr for kjøpers pantedokument er kr pr. dokument. Kommunale avgifter: Er fakturert med kr 6.892,- i eiendomsskatt pr. år i 2012 for bnr. 4 og for fradelt bnr Skattetakst er registrert med kr Det er ikke utskrevet eiendomsskatt eller kommunale avgifter for bnr Forsikring: Det er i dag ikke tegnet noen forsikringer som dekker eiendommen. Kjøper er selv ansvarlig for eget forsikringsbehov. Avtalt meglervederlag: Vederlag til megler er avtalt med 1,25 % provisjon av salgssummen og betales av selger. I tillegg betaler selger for markedsføring og for gebyrer ved innhenting av offentlige opplysninger. Overtagelse: Eiendommen kan overtas på kort varsel og mot egenerklæring om konsesjonsfrihet.. Hvitvasking: Iht Lov av 6 mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å melde fra ved mistanke om hvitvasking. Slik melding sendes Økokrim uten orientering til partene. Betalingsbetingelser: Kjøpesummen betales i sin helhet innen overtakelsen av eiendommen. Salgsvilkår/ Solgt som den er : Eiendommen overtas som den er, jfr avhendingsloven 3-9. Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfelle: - Dersom Selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr reguleringen i avhendingsloven Dersom Selger har gitt uriktig informasjon om Eiendommen, jfr reguleringen i avhendingsloven 3-8 Avhendingsloven 4-19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 2 år etter overtakelse. Selger er ikke kjent med at det forekommer giftstoffer eller annen forurensing i tomtegrunnen. Selger er ikke kjent med at foreligger evt. skriftlige pålegg m.v. fra offentlige myndigheter som gjelder Eiendommen som ikke er utført, betalt eller opplyst Kjøper om. Selger er ikke kjent med krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk eller utnyttelse, utover det som fremgår av gjeldende reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen og Eiendommens grunnboksblad. Budgiving: Dersom De etter besiktigelse ønsker å kjøpe eiendommen, må De straks inngi skriftlig kjøpetilbud til megler. Budet gis på eget skjema som fås hos oss eller som kan lastes ned fra: Budet må gi opplysninger om budets størrelse og sannsynlig finansiering. Budet er bindende for budgiver innenfor den frist som er oppgitt som akseptfrist. Megler kan etter loven ikke formidle bud til selger dersom budet har akseptfrist kortere enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning. Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, ihht. Forskrift til Lov om eiendomsmegling, blir forelagt kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Budgiver bekrefter ved sitt bud at eiendommen er besiktiget, samt at prospekt med vedlegg er mottatt og lest. Budgivere som sender bud elektronisk, telefaks eller post må umiddelbart kontakt megler og forvisse seg om at budet er kommet frem og er registrert hos megleren. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Vedlegg: Se innholdsfortegnelsen. Produksjonsdato:

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Budskjema Bud på eiendommen: Navn: Navn: Oppdragsnr.: Dato for salgsopgave: kl. 11:29 Salhusvegen 213 B Gnr.: 36 Bnr.: 4 ogbnr- 436, Haugesund F. pnr.: F. pnr.: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. priv.: Tlf. mob.: E-post: gir herved bindende bud stort Kr.: Kroner: på ovennevnte eiendom, + vanlige handelsomkostninger (tinglysningsgebyr, dokumentavg. m.m. i henhold til salgsoppgave) Finansieringsplan: Bank: Saksbehandler: Telefonnr. direkte: Kr.: Jeg/vi er klar over, at dette budet er bindende, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold nedenfor. Et avgitt bud kan ikke trekkes tilbake. Dersom det ikke er satt spesiell akseptfrist nedenfor, står budet i en rimelig tid for selger til å vurdere dette. Hvis budet aksepteres, er det inngått en bindende avtale. Videre er jeg/vi inneforstått med, at selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Jeg/vi bekrefter å være kjent med salgsoppgavens innhold eventuell takst/boligsalgsrapport og selgers egenerklæring vedr. eierskifteforsikring. Overtagelse: Ønsket overtagelsesdato for eiendommen: Budet er bindende frem til: dag den / 201 klokken Eventuelle forbehold: Kjøpetilbudet forhøyes herved på for øvrig uendrede vilkår Sted: Dato: Kjøpesum: Står ved makt til: Dato: Signatur: Budgivers underskrift: Budgivers underskrift: Budgivere som sender bud Elektronisk, pr. telefaks eller pr. post, MÅ umiddelbart ta kontakt med megler for å få bekreftet at budet er kommet frem og er registrert hos megleren. Bud akseptert av selger: t dag den / 201 klokken E N GOD EIE NDO MSMEGLE R ER GULL V E RDT Meglerhuset Solveig Hansen Faksnr:

43 Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Gjennomføring av budgivning: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. Viktige avtalerettslige forhold: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. Oppdatert E N GOD EIE NDO MSMEGLE R ER GULL V E RDT Meglerhuset Solveig Hansen Eiendomsmegler

44 Meglerhuset Solveig Hansen AS Haraldsgaten 90, PB 422, Sentrum, 5528 Haugesund, Telefon , Telefaxnr , E-post:

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

3490 KLOKKARSTUA. 370.000,- + omk. Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum AS Eiendomsmegling. 32 79 28 86 (m:) 97 16 56 97

3490 KLOKKARSTUA. 370.000,- + omk. Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum AS Eiendomsmegling. 32 79 28 86 (m:) 97 16 56 97 Klokkarstua Prisantydning 370.000,- + omk. Konvallstien 5 3490 KLOKKARSTUA Byggeklar boligtomt Panorama fjordutsikt Type bolig Tomt Tomteareal. 652 kvm Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 HESSENG Mellomveien 39B Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Roar Kjeldsberg

Detaljer

SØGNE. Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod

SØGNE. Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod SØGNE Indre Rivenes Panorama - sjønære tomter, 4640 SØGNE Prisant. kr 3 200 000 + omk. Totalpris inkl.

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 MOI Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 Prisantydning: 2.350.000,- Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 TORPEÅSEN BOLIGFELT Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 Prisantydning: 800.000,- 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker.

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. Reise Li esand 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. MEGLERS KOMMENTAR Store fine selveiertomter med unik sjønær beliggenhet i Reise Terrasse.

Detaljer

STOKMARKNES. "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221

STOKMARKNES. Bankbygget - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 STOKMARKNES Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 Prisantydning: 4.000.000,- "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

EstateProspekt. Meglerhuset Sædberg AS. Hyttetomter. Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE. Tlf.: 38 05 42 20

EstateProspekt. Meglerhuset Sædberg AS. Hyttetomter. Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE. Tlf.: 38 05 42 20 EstateProspekt Hyttetomter Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE 3 hyttetomter i Søgne Prisantydning: Kr. 350.000,- +omk. pr. tomt Megler: Statsaut. Eiendomsmegler MNEF Frode Gundersen Meglerhuset Sædberg AS

Detaljer

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND.

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. SALGSOPPGAVE IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. Meget sjelden mulighet, idyllisk, landlig beliggenhet. Et hav av turmuligheter

Detaljer

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Krokbekkveien 27A Part av tomannsbolig i Krokbekken Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Odd Sverre Holte Epost:

Detaljer

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m²

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m² SARPSBORG SENTRUM Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26 Prisantydning: 1 650 000,- + omk. Boligtype: Enebolig Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010 Ansvarlig megler Advokat Ingvar Hagen P-ROM ca 110 m²/bra: ca

Detaljer

Valdres. Tømmerkasse med tomt i Stavadalen, Valdres. Attraktiv beliggenhet rett ved skianlegg. Panoramautsikt! Fritid

Valdres. Tømmerkasse med tomt i Stavadalen, Valdres. Attraktiv beliggenhet rett ved skianlegg. Panoramautsikt! Fritid Oppdragsnummer: 109354 Valdres Tømmerkasse med tomt i Stavadalen, Valdres. Attraktiv beliggenhet rett ved skianlegg. Panoramautsikt! Adresse: Stavadalen Hyttegrend 33 P-rom/BRA: Ca. 94 kvm / 100 kvm Tomt:

Detaljer

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt SALGSOPPGAVE Stue med god plass til spisebord Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 Lånetakst 1 800 000 kr. Bruttoareal (BTA) 61

Detaljer

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN Oppdragsnr.: 8705024 Kilbognesodden HYTTE TOMT VED SJØEN Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Adresse: Kilbognesodden Areal: Ca.500 kvm Eiertomt Prisantydning: fra kr. 190.000,-- + omk

Detaljer

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B Part av tomannsbolig i Krokbekken Prisantydning: 1 000 000,- Eier (Selveier) tomannsbolig BTA: 140 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

Sentrum. Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten

Sentrum. Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten Sentrum Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten Prisantydning: Kr. 690 000,- + omk. Adresse: Baldersgate 3, 1723 Sarpsborg Omkostninger: kr. 1062,- Andel fellesgjeld: kr. 1 583 438,-

Detaljer

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid Oppdragsnummer: 158198 Valdres - Synnfjellet Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Adresse: Synnfjellet - Skåletjernet Prisantydning: Kr 295 000,- Omkostninger:

Detaljer

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum SALGSOPPGAVE Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Lånetakst 1 500 000 kr. Bruttoareal (BTA) 49 kvm. Verditakst 1 670 000 kr. Bruksareal (BRA)

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk. Oppdragsnr: 7313033 GOLSFJELLET VEST Stølshøgda, 3550 GOL Pris fra kr 850 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 873 600,- Tomteareal fra ca. 1000 kvm. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter

Detaljer

BåtPlasser lindesnes

BåtPlasser lindesnes BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: 65312023 Prisantydning: 88.000,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal B land / Skomedal Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal Meglers kommentar Eiendommen ligger idyllisk og pent til ved Skomedal. Fra eiendommen er det kort vei til turområder og Byglandsfjorden/Otra.

Detaljer