Regelendringer fra 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelendringer fra 2014"

Transkript

1 Sticos Magasinet Nr Et fagblad for regnskap, lønn og personal Regelendringer fra 2014 ÅRSOPPGJØRET OVERDRAGELSE AV VIRKSOMHET - STRESS OG PRESS

2 2 LEDER Magne Olufsen Leder fagavdelingen i Sticos Ansatte har nå rett til innsyn i kollegers lønn Fra 1. januar 2014 har det trådt i kraft nye lover som skal hindre diskriminering av arbeidstakere. Bestemmelsene er spredt på fire ulike lover med formål å fremme likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, religion og livssyn. For arbeidsgivere er det viktig å merke seg at diskrimineringsforbudene gjelder alle sider av et arbeidsforhold, herunder stillingsutlysning, ansettelse, omplassering, forfremmelse, opplæring, kompetanseutvikling, lønns- og arbeidsvilkår samt opphør av ansettelsesforholdet. En ny bestemmelse fra 2014 slår fast at arbeidstaker som har mistanke om diskriminering ved lønnsfastsettelsen, kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om lønnsnivå og kriteriene for fastsettelsen av lønn for den eller de vedkommende sammenlikner seg med. Arbeidsgiveren skal da opplyse om alle objektive kriterier for lønnsfastsettelsen, men behøver ikke å gi opplysninger angående personlig egnethet. Det er arbeidstakeren selv som avgjør om det er grunn til mistanke om lønnsdiskriminering. Arbeidsgiver kan altså ikke overprøve denne mistanken og nekte innsyn med henvisning til at mistanken er grunnløs. Opplysningsplikten forutsetter imidlertid at den ansatte knytter sin mistanke til et bestemt grunnlag, som kjønn, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne osv. Det er også en forutsetning at kollegaen som den ansatte sammenligner seg med utgjør samme stillingskategori eller utfører sammenlignbare arbeidsoppgaver eller arbeid av samme verdi. Helt ubegrunnede forespørsler om innsyn behøver man dermed ikke å godta. Den som mottar opplysninger om lønn etter denne bestemmelsen har taushetsplikt, og arbeidsgiver må sørge for at det blir underskrevet en taushetserklæring. Arbeidsgiver som utleverer lønnsopplysninger om en ansatt skal samtidig informere vedkommende om hvilke opplysninger som er utlevert, og til hvem. Arbeidsgivere bør nå utarbeide rutiner som sikrer at grunnlagene for lønnsfastsettelsen i virksomheten er godt fundamentert og dokumentert, slik at man tydelig kan vise hvilke kriterier som er lagt til grunn. Informasjon om lønn kan være et følsomt tema. Det er derfor viktig at eventuelle forespørsler om innsyn i kollegers lønn blir håndtert på en ryddig måte, slik at man unngår unødvendige konflikter på arbeidsplassen. Utgitt av: Sticos AS Postboks 2934 Sluppen, 7438 TRONDHEIM Idé og utforming: Sticos AS Opplag: Redaksjon og design: Sticos AS Copyright Sticos AS. Eventuell videreformidling og annen bruk må avtales med Sticos AS. Telefon: Foto: Scanstockphoto, Scanpix, Ronny Danielsen, Rasmus Kongsøre, og Sticos AS

3 INNHOLD 3 Innhold 4 Aktuelt 5 Merverdiavgift ved overdragelse av virksomhet 12 Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse 15 Regelendringer fra 1. januar Farvel til arveavgiften 20 Begrensning i rentefradraget til nærstående 15 Regelendringer fra 1. januar Satser for Nye regler for beskatning av telefoni og bredbånd 28 Sticos E-kurs 29 Ny kurs for kurs 31 Kompensasjon ved forsinket betaling 32 Stress og press i arbeidsmiljøet 36 Sticos Personal tar nye markedsandeler Gjennomføring av årsoppgjøret Sticos produkter 46 Sticos svarer Stress og press i arbeidsmiljøet 46 Sticos kalender 38 Gjennomføring av årsoppgjøret for 2013

4 4 TEMA: AKTUELT AKTUELT Oppbevaringstiden endres Oppbevaringstiden for regnskapsmateriell endres fra 10 til 5 år, men les dette før du makulerer gamle bilag. Bokføringsloven 13 annet ledd ble vedtatt endret 13. desember 2013 slik at regnskapsmateriell (primærdokumentasjon) pliktes oppbevart i 5 år etter regnskapsårets slutt. Det er i skrivende stund ikke fastsatt noe ikrafttredelsestidspunkt for endringen. Finansdepartementet informerte 8. januar 2014 om at dette ved en inkurie ikke ble tatt med når lovvedtaket ble sanksjonert, men at dette vil skje i nær fremtid. Inntil lovendringen med nødvendige overgangsordninger er endelig fastsatt ved kongelig resolusjon, gjelder kravet om 10 års oppbevaringstid for primærdokumentasjon. Nærmere informasjon om ikrafttredelsestidspunkt og overgangsordninger vil bli lagt ut på så snart det er vedatt. Enklere kontroll av mva-registrering Informasjon om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret er snart på plass i Enhetsregisteret. Denne opplysningen har tidligere bare vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Å få tilgang til slike opplysninger har vært etterspurt i fra næringslivet, særlig blant regnskapsførere. Det finnes i dag fem ulike typer virksomheter som gir adgang til frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret: Utleier av bygg eller anlegg Skogsveiforening Bortforpakter av landbrukseiendom Utbygger av vann- og avløpsanlegg Stille baneanlegg til disposisjon Ved et enkelt søk på nettsiden til Brønnøysundregistrene brreg.no kan en finne ut om en virksomhet er frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og hvilken type frivillig registrering det gjelder. Oppdateringen av Enhetsregisteret er nå i gang, og vil skje gradvis over noen dager.

5 TEMA: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE 5 Merverdiavgift ved overdragelse av virksomhet - en oversikt over reglene Hvilke betingelser må være tilstede før avgiftsfritaket ved overdragelse av virksomhet kommer til anvendelse? Vi ser på vilkårene for fritak og noen praktiske konsekvenser i forbindelse med registreringen i Merverdiavgiftsregisteret. Forholdet til justeringsbestemmelsene omhandles ikke. TEKST: Reidun Mæhlum Rådgiver Sticos fagavdeling Nærmere om temaet Avgiftsfri virksomhetsoverdragelse Hovedregel og utgangspunkt er at all omsetning av varer og tjenes- ter er merverdiavgiftspliktig. Omsetning av varer og tjenester som ledd i overdragelse av virksomhet, eller del av en virksomhet, til ny eier er likevel fritatt for merverdiavgift. 1 Begrepet virksomhet i denne sammenheng forstås som bedrift, foretak, forretning eller firma. Fritaket kommer til anvendelse ved omsetning av innmat i form av varer som varelager og driftsmidler, og på tjenester som immaterielle rettigheter i form av opparbeidet forretningsverdi (goodwill), foretaksnavn, teknisk og forretningsmessig kunnskap (knowhow) og andre opphavsrettigheter som patenter, varemerke eller lisenser som inngår og følger med ved virksomhetsoverdragelsen. Salg av innmat Det er ved salg av virksomheter, dvs. ved innmatssalg mot vederlag, eller ved overdragelse i form av gave eller arveforskudd og generasjonsskifte, at fritaket benyttes. Ved virksomhetsoverdragelse i form av gaver eller arveforskudd og generasjonsskifte slipper avhender å svare merverdiavgift av de varene og tjenestene som inngår og overdras ved gave- eller arveovergangen. Eventuelt uttak som skjer i forbindelse med virksomhetsoverdragelser vil også 1. Lov om merverdiavgift 6-14

6 6 TEMA: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE være fritatt for merverdiavgift. 2 Særlig ved fisjoner og fusjoner vil fritaket ved uttak være aktuelt. Aksjeoverdragelser Overføres virksomheten til ny eier ved at aksjene i selskapet overdras, skjer det ingen merverdiavgiftspliktig omsetning av verken varebeholdning eller driftsmidler. Varebeholdningen, driftsmidler og immaterielle verdier eies fortsatt av samme juridiske person nemlig aksjeselskapet. Fritaket kommer derfor ikke til anvendelse ved overdragelse av aksjer. Men overdragelse av aksjene utløser likevel ikke merverdiavgift og vederlaget for aksjene er ikke merverdiavgiftspliktig fordi denne omsetningen er unntatt fra avgiftsplikt. 3 Forutsetninger for fritaket Vilkår Det er to grunnvilkår som må være oppfylt før fritaket kommer til anvendelse: Det må skje en virksomhetsoverdragelse, og den nye eieren må drive virksomheten videre. Virksomhetsoverdragelse Det første vilkåret er at det må skje en overdragelse av virksomhet eller del av denne til ny eier. I dette ligger det et krav om at virksomheten som overføres, objektivt sett, opererer som egen virksomhet i et marked. Dette er særlig aktuelt å vurdere ved delvis virksomhetsoverdragelse, typisk når en aktivitet eller en avdeling skilles ut fra øvrig virksomhet. Kravet til virksomhetsoverdragelse betyr at ny eier må overta noe mer enn bare varebeholdningen og/eller driftsmidlene: den nye eieren må i tillegg drive virksomheten videre. En igangværende aktivitet (going consern) hos selger må videreføres og opprettholdes av kjøper. Sett fra en tredjeparts ståsted er det den samme virksomhet som videreføres, men for ny eiers regning og risiko. I juridisk teori er innholdet i begrepet virksomhetsoverdragelse beskrevet 4 som «jo mer av den tidligere virksomhets verdier som gjenfinnes i den virksomhet som drives videre etter eierskiftet, desto lettere er det å akseptere at virksomhet er overdratt. Av elementer som kommer inn ved vurderingen nevnes: Driftsmidler, varebeholdning, goodwill, ansatte, navn (firma), husleiekontrakter, kundefordringer, kundekartotek, leverandører med videre». Skattedirektoratet gir som overordnet forvaltningsinstans pålegg ovenfor skattekontorene om hvordan bestemmelsen skal forstås, blant annet gjennom Merverdiavgiftshåndboken. Når Skatteetaten skal vurdere om foreliggende tilfelle er avgiftsfri virksomhetsoverdragelse eller merverdiavgiftspliktig omsetning skal følgende momenter vurderes: 5 Om ny eier overtar den tidligere eiers lokaler, og fortsetter virksomhet i sam bransje, over en viss tid, og overtar varebeholdning, samt overtar driftsmidler og inventar. I følge Skattedirektoratet stilles det ikke krav til at den nye eieren overtar utestående fordringer eller gjeld, selv om dette typisk kan skje i forbindelse med avgiftsfri virksomhetsoverdragelse. Eierskifte Etter dette kan vi legge til grunn at en virksomhetsoverdragelse kjennetegnes ved at det skjer et eierskifte av virksomheten. Det vil si at driftsmidler og løsøre, og eventuelt immaterielle verdier overdras til ny innehaver. Det er videre en forutsetning for fritaket at ny eier i det store og hele fortsetter den igangværende virksomheten. Selv om det er et krav om igangværende virksomhet, aksepterer Skatteetaten at selve driften for en periode stopper opp. 6 Et eierskifte av varer og tjenester vil i seg selv ikke være tilstrekkelig. Fritaket kommer nemlig ikke til anvendelse ved overføring av enkeltstående driftsmidler og/eller isolert salg av varebeholdning. Det er et krav at den nye eier overtar noe mer enn bare varebeholdningen eller driftsmidlene. Det at mottaker gjennom erverv av et driftsmiddel kan utvide egen kundekrets, er ikke ansett som virksomhetsoverdragelse av Skatteetaten. Det gjelder selv om det samtidig skjer en overdragelse av løpende arbeider. Skattedirektoratet viser i 9. utgave av Merverdiavgiftshåndboken 7 til to ulike saker om salg av bulldoser. I den første saken ble bulldoseren solgt fra en opphørt maskinentreprenør. Selv om kjøper fikk utvidet egen kundekrets ble salget av driftsmiddelet ikke ansett som virksomhetsoverdragelse. En utvidelse av kunde- 2. Lov om merverdiavgift Lov om merverdiavgift 3-6 bokstav e 4. Thor Refsland Praktisk merverdiavgift og investeringsavgift, utgitt av Norsk Skattebetalerforening Merverdiavgiftshåndboken 9. utgave punkt Vilkår, side Merverdiavgiftshåndboken 9. utgave punkt Opphør side Merverdiavgiftshåndboken 9. utgave punkt Salg av enkelt/betydelig driftsmiddel side 459

7 TEMA: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE 7 krets for kjøper anses å være en naturlig konsekvens ved selgers opphør. I den andre saken ble det overdratt løpende arbeider ved salg av en bulldoser. Dette ble heller ikke ansett som virksomhetsoverdragelse og Skatteetaten viste til at overdragelse av løpende oppdrag krever samtykke fra oppdragsgiver. Jeg får fra tid til annen spørsmål om overdragelse av kundeporteføljer, adresselister og kundekartotek kan anses som virksomhetsoverdragelse. Etter mitt skjønn vil isolert salg av bare adresselister eller kundekartotek ikke kunne anses som virksomhetsoverdragelse. Det gjelder selv om omsetningen er forretningsmessig motivert. En regnskapsfører som bare selger kundelisten blir dermed avgiftspliktig for dette salget. Dersom kjøper av kundelisten også overtar kundene og viderefører kundeforholdet, antar jeg at dette må vurderes som hel eller delvis virksomhetsoverdragelse. Suksessiv overdragelse Selv om overdragelsen skjer over noe tid, kan forholdet anses som virksomhetsoverdragelse. I Høyesterettsdom Brødrene Gjermundshaug (Rt 2000 side 268) var saksforholdet en virksomhet som over en periode på noen måneder solgte driftsmidlene med utgående merverdiavgift. Kjøper fradragsførte inngående merverdiavgift. Høyesterett konkluderte med at det var skjedd en avgiftsfri virksomhetsoverdragelse og driftsmidlene skulle derfor vært solgt avgiftsfritt. Kjøper beholdt fradragsretten for oppkrevd merverdiavgift fordi retten mente kjøpers opptreden ikke kunne karakteriseres som kvalifisert uaktsom. (Det var derfor for strengt å konkludere med at kjøper utviste kvalifisert uaktsomhet.) Suksessiv overdragelse var også tema i dommen MMC Tendos (Rt 2008 side 726) hvor Høyesterett kom til at overdragelse av et varelager var omfattet av en såkalt suksessiv virksomhetsoverdragelse som var avgiftsfri. I denne saken forelå det kontinuitet mellom gammel og ny virksomhet. Det nye selskapet overtok firmanavn, kontaktkanaler, domenenavn, webside, telefonnummer og telefaksnummer, i tillegg til driftsmidler, lokaler og varelager. Omtrent halvparten av de ansatte ble ansatt i det nye selskapet og retten mente at det medførte at kunnskap i stor grad ble overført fra selgende selskap til kjøpende selskap. Både i denne og ovennevnte sak ble det lagt til grunn at de samme personer fantes på selger og kjøpersiden. Spørsmålet i denne saken var om kjøper kjente til eller burde kjent til at selgeren ikke hadde rett til å oppkreve merverdiavgift. I motsetning til ovennevnte dom, mistet kjøper i MMC Tendos fradragsretten fordi Høyesterett mente kjøper hadde opptrådt kvalifisert uaktsomt ved å ikke foreta tilstrekkelige grundige undersøkelser om selgers avgiftsforhold ved salget av varelageret. Kjøper hadde samme kunnskap som selger om de faktiske forhold. Fortsatt drift I tillegg til krav om eierskifte, er det andre vilkåret at bedriften fortsetter mer eller mindre som før på ny eiers hånd. Mottaker må altså fortsette overdragers virksomhet, holde på med samme type aktivitet og drive

8 8 TEMA: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE virksomhet i samme bransje og over en viss tid. Kjøpes et firma med siktemål å legge ned, eller å starte opp en annen type aktivitet, anses overdragelsen ikke å være virksomhetsoverdragelse. Det samme gjelder dersom overdragelsen er motivert ut fra ønsket om å kvitte seg med en brysom konkurrent. Det vil være det reelle siktemålet på overdragelsestidspunktet som er avgjørende. Et klassisk eksempel er oppkjøp av skobutikk. Dersom ny eier legger ned skosalget for å starte kafe, vil overdragelsen av skobutikken ikke kunne anses som avgiftsfri. Vi ser her at kjøpers intensjon kan påvirke avgiftsbehandlingen for selger. Finansdepartementet har også omgjort Skattedirektoratets vedtak i en sak hvor direktoratet mente det ikke kunne være avgjørende at kjøpers motiv for overtagelsen var nedleggelse. Finansdepartementet var uenig og mente at så lenge kjøper ikke skulle fortsette driften var vilkårene for fritak ikke oppfylt. 8 Skattedirektoratet viser 9 til et tilfelle hvor en registrert næringsdrivende døde og virksomhetens eneste aktivum var en fiskebåt som ble overført til sønnen som arv. Sønnen skulle ikke drive fiske i næring og Skattedirektoratet konkluderte med at det bare er der arvingen overtar driftsmidler som ledd i overtakelse av avdødes virksomhet at fritaket for å betale merverdiavgift ved uttak kommer til anvendelse. Boet ble i dette tilfellet ansvarlig for å svare uttaksmerverdiavgift fordi sønnen overtok driftsmidlet uten å ha til hensikt å drive fiske videre. Fritaket kommer også til anvendelse når en virksomhet overdras til ny eier som straks leier ut eller selger den videre til næringsdrivende som fortsetter driften på samme måte som tidligere. I forhold til kravet om fortsatt drift har Skattedirektoratet 10 akseptert avgiftsfritak i et tilfelle hvor selger overdro sin virksomhet til en utenlandsk virksomhet som samme dag solgte virksomheten videre til et norsk datterselskap. Driftsmidler, varebeholdning, leiekontrakter, lokaler og de ansatte ble overtatt av det norske datterselskapet og Skattedirektoratet la avgjørende vekt på at virksomheten fortsatte som før uten opphold i driften og at det på salgstidspunktet var på det rene at virksomheten umiddelbart skulle overdras videre til datterselskapet for fortsatt drift. Det til tross for at selve overdragelsen skjedde via det utenlandske selskapet. Fritakets virkning Preseptoriske regler Når først vilkårene for avgiftsfritak er oppfylt følger det ingen valgfrihet med hensyn til om det skal svares utgående avgift eller ei. Regelen er tvingende, såkalt preseptorisk, det vil si at rettsregelen ikke kan fravikes. Selger skal ikke beregne utgående merverdiavgift når vilkårene for avgiftsfritak er tilstede. Selger må på salgstidspunktet ta stilling til om det ved faktureringen skal beregnes merverdiavgift. Det er det overdragende selskap som må dokumentere at vilkårene for avgiftsfrihet er til stede. Overdragende virksomhet (selger) er derfor avhengig av opplysninger som mottaker gir, men også mottakerens handlemåte etter overdragelsen vil måtte hensyntas ved vurderingen av om vilkårene for avgiftsfrihet er tilstede. Kjøpers aktsomhet Blir det ved virksomhetsoverdragelser urettmessig beregnet utgående merverdiavgift, vil det ikke foreligge fradragsrett dersom kjøper visste eller burde visst 8. Merverdiavgiftshåndboken 9. utgave Fortsatt drift side Merverdiavgiftshåndboken 9. utgave side Skattedirektoratets brev av 19. mai 2000, se Merverdiavgiftshåndboken 9. utgave punkt side 459

9 TEMA: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE 9 at selger ikke hadde rett til å anføre merverdiavgift i salgsdokumentet. Dette har vært tema i en rekke saker for Høyesterett, bl.a. de tidligere omtalte sakene Brødrene Gjermundshaug fra 2000 (Rt 2000 side 268) hvor kjøper beholdt fradragsretten og MMC Tendos (Rt 2008 side 726) hvor kjøper mistet fradragsretten for merverdiavgiften. I dommen Grasmo (Rt 2012 side 840) ble eiendelene abandonert etter konkurs i virksomheten. Det ble beregnet utgående merverdiavgift ved salg av maskiner og anlegg, mens bygninger og tomt ble fakturert for seg uten merverdiavgift. Spørsmålet var om det hadde skjedd en avgiftsfri virksomhetsoverdragelse, og om fradrag for inngående merverdiavgift kunne nektes på kjøpers hånd fordi det forelå en illojal omgåelse av merverdiavgiftsloven ved at det feilaktig var oppkrevet merverdiavgift av selger. Høyesterett mente det måtte legges vesentlig vekt på at det ble overført en samlet produksjonsenhet, som fortsatt skulle produsere det samme (pellets til forbrenning). Anlegget var bygget spesifikt med sikte på å utnytte en patentert produksjonsmetode og kjøperens produksjonsmetode bygget på det samme patentet. Det ble også vektlagt at det ikke skjedde endring på eiersiden, ledelsen var den samme og arbeidstakere som ved oppstart ble ansatt i kjøperselskapet hadde tidligere arbeidet på anlegget forut for konkursen. Det vedtaksbestemte formål var det samme for både kjøpende og selgende selskap. Den tidligere virksomheten hadde vært opphørt i mer enn seks måneder da produksjonen startet igjen. Tidsmomentet i seg selv var ikke tilstrekkelig hinder for at den nødvendige sammenheng og kontinuitet var til stede. Opphold i produksjonen var dermed ikke til hinder for å si at virksomheten måtte anses som overdratt. Høyesterett mente at kjøper hadde opptrådt kvalifisert uaktsomt. Det var full kontinuitet på eiersiden og omstruktureringen hadde karakter av gjeldssanering. Kjøper som også representerte selger, burde derfor avklart hvorvidt det skulle faktureres med eller uten merverdiavgift, og sånn sett om det var fradragsrett for inngående avgift. Enkeltsaker Goodwill Når forretningsverdi (goodwill) realiseres sammen med varebeholdning og driftsmidler som ledd i overdragelse av virksomhet, vil også goodwill være avgiftsfri. 11 Det samme gjelder andre immaterielle verdier som teknisk og forretningsmessig kunnskap (knowhow) og andre opphavsrettigheter som patenter, varemerke eller lisenser som inngår og følger med ved virksomhetsoverdragelsen. Framleie Er vilkårene for øvrig oppfylt vil fritaket også komme til anvendelse om kjøperen fremleier virksomheten til leietaker som driver virksomheten videre. 12 Konkret har Skattedirektoratet lagt til grunn at kravet om fortsatt drift er oppfylt dersom driften fortsetter ved at ny eier leier ut virksomheten til leietaker som driver virksomheten for egen regning og risiko. Omsetning av fiskefartøy Omsetning av fiskefartøy med strukturkvote blir ansett som overdragelse av virksomhet selv om fartøyet blir kondemnert. I slike saker legges det avgjørende vekt på den økonomiske realiteten i en overdragelse av båt i strukturendringsøyemed: Rettighetene tilligger skipet og det er det sentrale. Virksomheten videreføres ved at fisket skjer med kjøperens fartøy. Det har derfor ingen betydning at overdragelse skjer for å strippe båten for deltakeradgang og konsesjon. 13 Strukturkvoteendring betyr at båtens kvoteandel overføres til andre båter og at det overdragende skip oppgir sin deltakeradgang/konsesjon for godt. 11. Merverdiavgiftshåndboken 9. utgave Fortsatt drift side SKD melding AV 13/88 nr Finansdepartementets brev

10 10 TEMA: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Bortforpakning Salg av buskap, maskiner og annet driftsløsøre i forbindelse med bortforpaktning er også fritatt fra merverdiavgiftsplikt. 14 Det samme gjelder ved skifte av forpakter: Salg av forpakterens driftsmidler til ny forpakter anses også som avgiftsfri virksomhetsoverdragelse. Franchisekontrakt I en konkret sak la Skattedirektoratet til grunn at salg av driftsmidler og inventar i forbindelse med inngåelse av franchisekontrakt, ikke anses som overdragelse av virksomhet. En franchisetaker som leide lokaler kjøpte eller leide også innredning og inventar fra en og samme virksomhet. Franchisetakeren kjøpte også varebeholdningen, mens senere innkjøp av varebeholdning skulle skje direkte fra ekstern grossist. Ved kontraktens utløp forpliktet selger å kjøpe tilbake etter takst de solgte driftsmidler og inventar. Dette ble altså ikke ansett å være virksomhetsoverdragelse. 15 Fritaket i forbindelse med fisjoner/fusjoner Ved fisjoner og fusjoner vil aktiva i form av varer og tjenester bli overført mellom ett eller flere selskaper. Men i motsetning til vanlig kjøp og salg mellom næringsdrivende skjer det ikke noe økonomisk oppgjør mellom selskapene. Det økonomiske oppgjøret skjer mellom eierne av selskapene og det i form av selskapsandeler eller aksjer. Spørsmålet er derfor om transaksjonen kan anses som omsetning mot vederlag i merverdiavgiftsrettslig forstand. Er svaret nei, må det vurderes om merverdiavgiftslovens regler om uttaksberegning kommer til anvendelse. I fisjoner og fusjoner etter aksjelovens kapittel 13 eller 14 foreligger det ingen gavedisposisjoner. Etter Skattedirektoratets syn har fusjoner og fisjoner mye til felles med overdragelse av virksomhet. Virkningene av fusjon og fisjon er imidlertid langt mer omfattende for involverte selskaper enn det som kjennetegner en ren overdragelse av virksomhet eller del av virksomhet. Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse BFU nr. 77/2005 uttalt at så lenge det ikke er snakk om overføring av varer og tjenester fra en avgiftspliktig virksomhet til en unntatt virksomhet, bør det ikke påløpe plikt til merverdiavgift grunnet uttak ved fisjon eller fusjon. I denne bindende forhåndsuttalelsen kom Skattedirektoratet til at en fordeling av et fiskebåtsrederi sin kvote til åtte andre rederier gjennom fisjon og fusjon var å anse som overdragelse av virksomhet/del av virksomhet fra det oppløste fiskebåtsrederiet. I saken var det på det rene at de mottakende rederiene skulle føre virksomheten videre. I boken «Praktisk merverdiavgift og investeringsavgift» (1992) på side 264 uttaler Thor Refsland at det ved fusjon ikke skjer noen omsetning av varer. Samtidig er det klart at varer skifter eier gjennom fusjonen. Fordi det ikke skjer noen omsetning vil overgang av 14. SKD melding AV 10/83 nr Merverdiavgiftshåndboken 9 utgave side 462: Franchisekontrakt

11 TEMA: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE 11 eiendomsretten skje vederlagsfritt som «gave». Følgelig utløser det en merverdiavgiftsplikt for giveren, men ikke dersom vilkårene for fritak for overdragelse av virksomhet er oppfylt, i praksis ved at det overtakende selskap viderefører den avgiftspliktige virksomheten. Refsland antar at det vil være det normale i fusjoner. Samme forfatter uttaler i en artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 5/1997 at det i fusjonstilfellene egentlig ikke skjer overdragelse av virksomhet, varer og driftsmidler men at det foregår en overtakelse av hele virksomheten. Det overtatte selskapets krav og forpliktelser, driftsmidler, varelager og andre eiendeler inngår i overtakelsen. Forfatteren sier: «Det er tale om total oppsluking av det/de selskaper som oppløses», og fusjonen innebærer at det «foreligger fullstendig kontinuitet i alle rettighets- og forpliktelsesposisjoner og i driften». Underforstått foreligger det ingen omsetning av varer og tjenester ved fusjon. I boken MVA-kommentaren på side 370 skriver Ole Gjems-Onstad og Tor S. Kildal at fritaksbestemmelsen gjør at merverdiavgiftspørsmålene ved fusjoner og fisjoner vanligvis blir enklere å håndtere, men sitat: «Samtidig har fritaksreglene antagelig bidratt til at de merverdiavgiftsrettslige konsekvenser av fusjoner og fisjoner ikke er uttrykkelig regulert». Virksomhetsoverdragelser og merverdiavgiftsregisteret Forholdet til Merverdiavgiftsregisteret Ved avgiftsfri virksomhetsoverdragelse vil ny eier bli avgiftspliktig fra første krone. Virksomheten som overdras har allerede oppnådd omsetning som overstiger registreringsgrensen på første eiers hånd. Skattedirektoratet presiserer at det ved virksomhetsoverdragelser skjer et subjektskifte på eiersiden, og at det bare gjelder en beløpsgrense for hvert avgiftssubjekt. 16 En igangværende virksomhet som videreføres av et nytt avgiftssubjekt, kan etter Skattedirektoratets oppfatning ikke regnes som nystartet. Det samme gjelder virksomheter som omorganiseres. Ved virksomhetsoverdragelse må derfor samordnet registermelding del 2 leveres av både kjøper og selger. Kjøper må i post 2 fylle ut at dette gjelder kjøp av virksomhet og i post 7 oppgis overdragerens navn, adresse og organisasjonsnummer. Her skal også kjøpesummen oppgis. Selger må også levere en eget samordnet registermelding del 2 og i post 2 oppgi salg av virksomhet. I post 8 må kjøpers navn, adresse og eventuelt organisasjonsnummer oppgis. Selger skal her oppgi salgssummen. Fisjoner/fusjoner og Merverdiavgiftsregisteret Ved fusjon ved opptak må det overdragende selskap slettes. Skjer det en fisjon ved nystiftelse må de overdragende selskap også slettes og det nye selskapet må registreres, både i Enhetsregisteret for tildeling av et organisasjonsnummer og i Merverdiavgiftsregisteret når det skjer en fortsatt drift av merverdiavgiftspliktig omsetning. Har et overdragende selskap vært frivillig registrert for utleie av bygg og anlegg, må det overtagende selskap søke på nytt om slik registrering. Den nye eieren må selv aktivt melde i fra at en fortsatt vil ha virksomheten frivillig registrert. Hvis ikke vil utleieforholdene på ny eiers hånd anses som virksomhet unntatt fra avgiftsplikt 17. Inngående merverdiavgift ved virksomhetsoverdragelser Kostnadssiden Både kjøper og selger har vanlig fradragsrett for inngående merverdiavgift i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Utgifter til rådgivere som advokater eller revisorer, eller selskapsgjennomgang (due diligence) og finansiell rådgivning (corporative finance) må derfor på vanlig måte vurderes ut fra kravet til relevans og tilordning. Virksomheter som bistår bedrifter og eiere ved kjøp, salg, fusjon og omstrukturering (corporative finance-tjenester) må vurdere om leveransen er en unntatt tjeneste i form av oppdrag med bistand til salg av aksjer eller en avgiftspliktig tjeneste i form av bistand ved innmatsalg. Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse 18 lagt til grunn at dersom oppdraget ender i et aksjesalg skal det ikke svares merverdiavgift. Da anses tjenesten å være unntatt fra avgiftsplikt som formidling av omsetning av finansielle instrumenter. Ender oppdraget opp i et innmatsalg vil leveransen anses å være formidling av avhending av virksomhet i form av innmatssalg. Dette er merverdiavgiftspliktig etter hovedregelen om avgiftsplikt ved omsetning av tjenester. 19 Selv om oppdraget endrer karakter underveis, må alt arbeid faktureres enten som unntatt eller pliktig, alt ettersom avhending skjer i form av aksjer eller i form av innmatssalg. 16. Merverdiavgiftshåndboken 9 utgave side 66: Overdragelse av virksomhet 17. Lov om merverdiavgift SKD melding AV 18. BFU 18/ Lov om merverdiavgift 3-1

12 12 TEMA: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Hvilke konsekvenser får det for arbeidstakere når en virksomhet eller del av en virksomhet overdras fra en arbeidsgiver til en annen? Hva gjør dette for lønns- og arbeidsvilkårene? TEKST: Ranveig Fjellheim Tunaal Rådgiver Sticos fagavdeling Ved overføring av virksomhet skal reglene om virksomhetsoverdragelse 1 følges. Formålet med reglene er å beskytte arbeidstakers rettigheter slik at den arbeidsrettslige situasjon videreføres mest mulig upåvirket av overdragelsen. Når foreligger virksomhetsoverdragelse Det må først vurderes om det foreligger en virksomhetsoverdragelse. Hvilke tilfeller er det arbeidsmiljøloven gir vern for? Bestemmelsene får anvendelse ved overdragelse av en virksomhet. Begrepet overdragelse omfatter både en kjøpsavtale mellom selger og erverver, samt overføringer i form av fisjon eller fusjon. Virksomhetsoverdragelse er i loven definert som en «overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen». 2 Det er tre grunnleggende vilkår som må foreligge for at reglene om virksomhetsoverdragelse skal komme til anvendelse: Det må foreligge en selvstendig økonomisk enhet, som beholder sin identitet etter overføringen og overdragelsen må skje til en annen arbeidsgiver/innehaver. Det er ikke bare når hele virksomheten blir overført fra en arbeidsgiver til en annen at det kan foreligge virksomhetsoverdragelse. Også når deler av virksomheten blir overført kan reglene komme til anvendelse. Det er imidlertid krav om at det er en selvstendig del som overføres. I vurderingen av om det foreligger en virksomhetsoverdragelse er 1. Arbeidsmiljølovens kapittel Arbeidsmiljølovens 16-1

13 TEMA: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE 13 det enkelte faktorer som har blitt vektlagt av domstolene. Vurderingen er ofte om det er samme type aktivitet som videreføres, om det er samme kundegruppe ved overdragelsen, om fysiske aktiva som lokaler og utstyr skal følge overdragelsen, om ansatte er overtatt og om økonomiske aktiviteter er de samme etter overdragelsen. Vurderingen skal belyse om den overdratte virksomheten beholder sin identitet og om aktivitetene fortsetter. Konsekvenser av en virksomhetsoverdragelse Dersom man står overfor en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven skal ansattes lønns- og arbeidsvilkår overføres til ny arbeidsgiver. 3 Utgangspunktet er derfor: de avtalte vilkårene mellom overdragende virksomhet og arbeidstaker skal gjelde med samme innhold og på samme måte etter overføringen som de gjorde før overføringen. Det er arbeidsforholdene slik de foreligger på overdragelsestidspunktet som overføres, og arbeidsforholdet overføres i den stand det er på dette tidspunkt. Dersom arbeidsforholdet er i oppsigelsestid, så overføres det oppsagte arbeidsforholdet. Erververen av virksomheten kan ikke avtale seg bort fra rettighetene, og et samtykke fra ny arbeidsgiver er heller ikke nødvendig for at rettighetene skal overføres. Den nye arbeidsgiveren har ingen utvidet endringsadgang når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, men kan foreta endringer i arbeidsforholdet som ligger innenfor styringsretten, slik også tidligere arbeidsgiver kunne. Det er rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet som overføres til ny arbeidsgiver. Dette omfatter både den skriftlige arbeidsavtalen og rettigheter som er muntlig bekreftet, men også kutymer eller lignende normer som kan sies å ha avtalerettslig karakter. Det må imidlertid være etablert en rettighet for at arbeidstakerne skal ha krav på dette også hos ny arbeidsgiver. Eksempel på dette kan være lønnsbestemmelser, tillegg, frynsegoder (som for eksempel hjemmekontor, firmabil, telefonutgifter), tittel, arbeidstid, fleksitid og bonus. Når det gjelder bonus vil dette være en rettighet i de tilfeller hvor det er inngått en bindende avtale som gir den ansatte krav på bonus dersom visse betingelser er oppfylt. Når det gjelder ansiennitet så er dette i seg selv ikke en rettighet som arbeidstaker får videreført til ny arbeidsgiver. Det er imidlertid fastslått at arbeidstaker vil ha krav på de rettigheter som tjenestetiden utløser, f.eks. ved fastsettelse av lønn. En virksomhetsoverdragelse gir arbeidstakerne rett til videre opptjening av kollektiv tjenestepensjon. 4 Det er kun opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon som videreføres til ny arbeidsgiver. Retten til for eksempel førtidspensjon omfattes derfor ikke av dette. Ny arbeidsgiver kan benytte eksisterende pensjonsordning for de overførte arbeidstakerne. Dette selv om ordningen har andre og dårligere vilkår. Ny arbeidsgiver blir også bundet av tariffavtale som arbeidstakerne var tilknyttet på overføringstidspunktet. Ny arbeidsgiver kan imidlertid skriftlig reservere seg overfor fagforeningen senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet. 5 Dersom arbeidsgiver reserverer seg vil imidlertid fagforeningen kunne fremsette krav om tariffavtale overfor ny arbeidsgiver. Reservasjon En ansatt kan reservere seg mot at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver. Slik reservasjon må gis skriftlig innen en viss som fastsettes av arbeidsgiver. 6 Fristen kan ikke være kortere en to uker. Utøvelse av reservasjonsretten medfører som hovedregel at ansettelsesforholdet opphører ved overdragelsen. I forbindelse med virksomhetsoverdragelse har både tidligere og ny arbeidsgiver plikt til å informere og drøfte overdragelsen med så vel tillitsvalgte som ansatte Arbeidsmiljølovens Arbeidsmiljølovens 16-2, tredje ledd. 5. Arbeidsmiljølovens Arbeidsmiljølovens Arbeidsmiljølovens 16-5 og 16-6

14 14 TEMA: REGELENDRINGER FRA 1. JANUAR 2014 NYE REGLER FRA 2014 Nytt år ga nytt regelverk på mange områder. Her går vi nærmere inn på følgende: Regelendringer fra 1. januar 2014 Farvel til arveavgiften Begrensning i rentefradraget til nærstående Satser for 2014 Nye skatteregler for telefoni og bredbånd

15 TEMA: REGELENDRINGER FRA 1. JANUAR Regelendringer fra 1. januar 2014 Her får du en oversikt over noen viktige regelendringer innen skatt, avgift og regnskap, alle under Finansdepartementets ansvarsområde. TEKST: Terje Brovold Rådgiver Sticos fagavdeling SKATT Skatt på alminnelig inntekt Satsen på alminnelig inntekt for både selskaper og personer er redusert fra 28 % til 27 %. Minstefradrag i lønnsinntekt Det er vedtatt å øke satsen for minstefradrag i lønnsinntekt fra 40 %. til 43 %, samt at den øvre beløpsgrensen for minstefradraget oppjusteres med anslått lønnsvekst fra kroner til kroner. Minstefradrag i pensjonsinntekt Satsen for minstefradrag i pensjonsinntekt er økt fra 26 % til 27 %, samt at den øvre beløpsgrensen for minstefradraget oppjusteres med anslått lønnsvekst fra kroner til kroner. Skatteklasse 2 Personfradraget i skatteklasse 2 reduseres til kr for inntektsåret Overgangsstønad til enslige forsørgere Det er vedtatt at overgangsstønaden til enslige forsørgere skal skattlegges som lønn for nye mottakere fra 1. april Stønaden økes fra 2 G til 2,25 G for å kompensere for økt skatt. De nye reglene gjelder for alle mottakere av overgangsstønaden fra Fagforeningskontingent Det er vedtatt å videreføre det maksimale fradraget for innbetalt fagforeningskontingent på kroner. Det er videre vedtatt å oppheve vilkåret om at fagforeninger opprettet etter må stå tilsluttet en hovedsammenslutning for at medlemmene skal ha krav på fradrag for medlemskontingenten. Særfradrag for store sykdomsutgifter Det er vedtatt å videreføre særfradraget for store sykdomsutgifter på 2013-nivå. Samtidig utredes en ny fradragsordning med samme økonomiske omfang som det særfradraget hadde i Den nye ordningen skal være innrettet med sikte på at flere funksjonshemmede kan komme inn i arbeidslivet. Reisefradrag Det er vedtatt økning av bunnbeløpet i reisefradraget til kr. Det er videre vedtatt et øvre tak for fradrag for daglige arbeidsreiser og for besøksreiser for pendlere. Innenfor EØS kan kostnader til slike reiser nå ikke overstige en samlet årlig reiselengde på km. Utenfor EØS skal fradrag for utgifter til besøksreiser dokumenteres og et tilsvarende øvre tak for fradragsretten er innført. Normrenten Påslaget i normrenten økes til 1,25 prosentpoeng og vil påvirke normrenten fra 1. mars Boligsparing for ungdom Mulighetene for å spare i BSUordningen utvides med virkning fra og med inntektsåret Grensen for maksimalt årlig innbetalt sparebeløp heves fra kroner til kroner, og taket for samlet innbetalt sparebeløp heves fra til kroner. Lønnsoppgaveplikt Grensene for lønnsoppgaveplikt ved arbeid i hjem og fritidsbolig og i frivillige organisasjoner økes fra til kroner fra og med inntektsåret Reglene om lønnsoppgaveplikt reguleres av samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt. Personalliste Serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen må fra 1. januar 2014 føre en daglig oppdatert oversikt over hvilke personer som til enhver tid er på jobb. Formålet med reglene er å motvirke svart arbeid.

16 16 TEMA: REGELENDRINGER FRA 1. JANUAR 2014 Landbruk betinget skattefritak ved ekspropriasjon Det er vedtatt å utvide gjeldende ordning med betinget skattefritak for gevinst ved ekspropriasjon av landbrukseiendom slik at vederlaget skattefritt kan nyttes til erverv av, eller påkostning på, areal bygg eller anlegg som brukes i skattyterens næringsvirksomhet eller annen inntektsgivende aktivitet. Skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev Det er vedtatt at underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev skal skattlegges i det året mengdegjeldsbrevet er realisert. De nye reglene gjelder mengdegjeldsbrev utstedt fra og med 1. januar 2014 og gir grunnlag for opphevelse av begrensningene i adgangen til utstedelse av underkursobligasjoner i emisjonsforskriften. Skattefunn Det er vedtatt å øke beløpsgrensen for egenutført forskning og utvikling fra 5,5 til 8 millioner kroner og å øke beløpsgrensen for innkjøpt forskning og utvikling fra 11 til 22 millioner kroner. Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt forskning og utvikling kan dermed ikke overstige 22 millioner kroner. I tillegg økes den maksimale timelønnsatsen for egne ansatte fra 530 kroner til 600 kroner. Skatteplikt for kommuners konkurranseutsatte avfallshåndtering Det er vedtatt å innføre skatteplikt for kommuner på inntekter fra avfallshåndteringstjenester som utføres i et marked. Formålet er å forhindre uheldig konkurransevridning mellom kommuner og private som driver med avfallshåndtering i et marked. Endringen vil også sikre at norske regler er i overensstemmelse med EØS- avtalens regler om offentlig støtte. Etter forurensningslovgivningen har kommuner lovpålagt plikt til å sørge for at husholdningsavfall fra innbyggere i egen kommune blir håndtert. Dersom kommunen håndterer husholdningsavfall fra egne innbyggere omfattes ikke dette av skatteplikten. Endringen får virkning fra og med inntektsåret Formuesskatt Den statlige satsen for personlige skattytere og dødsbo reduseres med 0,1 prosentenhet i Samlet formuesskattesats blir dermed 1,0 prosent. Videre økes bunnfradraget i formuesskatten fra kroner til 1 million kroner (2 millioner kroner for ektepar). Ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom økes fra 50 prosent til 60 prosent av anslått markedsverdi. Eiendomsskatt Fra og med 2014 kan kommunene velge å taksere boliger ved bruk av formuesgrunnlag fastsatt at Skatteetaten. Fritidseiendom og næringseiendom mv. må takseres etter de ordinære takseringsreglene. Gaver til frivillige organisasjoner Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra kroner til kroner. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret Rentefradrag - skatteplanlegging Det er vedtatt en ny sjablonregel om begrensning av fradrag ved inntektsskatteligningen for rentekostnader som betales fra norsk selskap mv. til en skattyter som er i interessefellesskap (interne renter). Bakgrunnen er at mange internasjonale virksomheter bruker rentefradrag i skatteplanlegging. Rentebetalinger fra Norge til nærstående subjekter i utlandet gir rett til fradrag i Norge, mens internasjonale virksomheter gjerne har mulighet til å kanalisere de motsvarende renteinntektene til land hvor det er lav eller ingen beskatning. Regelen begrenser rentefradraget til 30 prosent av en resultatstørrelse, basert på skattemessige verdier. Begrensningen gjelder bare for interne renter. Rentekostnader betalt til uavhengig tredjepart (eksterne renter) kan fortrenge fradrag for interne renter, men eksterne renter er ikke selv gjenstand for avskjæring. Det gjelder et terskelbeløp for rentefradragsbegrensningen på 5 millioner kroner. Avskåret rentefradrag kan framføres til fradrag i 10 påfølgende år. Finansinstitusjoner foreslås unntatt fra rentebegrensningsregelen. Reglene får virkning fra og med inntektsåret Startavskrivning Det er vedtatt 10 % startavskrivninger for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d. Det innebærer at avskrivningssatsen det første året i driftsmidlenes levetid økes fra 20 % til 30 %. Tilsvarende gjelder for påkostninger som foretas i AVGIFTER Arveavgiften fjernes Det er vedtatt at arveavgiften fjernes med virkning for gaver som gis og arv etter dødsfall som skjer 1. januar 2014 eller senere. Se egen artikkel på side 18. Kontinuitet ved arv og gave Det er vedtatt å innføre et kontinuitetsprinsipp som hovedregel for fastsettelse av skattemessig inngangsverdi for eiendeler som erverves ved arv og gave etter fjerning av arveavgiften. Kontinuitet innebærer at arving eller gavemot-

17 TEMA: REGELENDRINGER FRA 1. JANUAR taker overtar forgjengerens skattemessige verdier og posisjoner. Det er unntak fra kontinuitet for bolig, fritidsbolig og alminnelig gårdsbruk/skogbruk når slike eiendeler kunne vært solgt skattefritt av arvelater eller giver. Oppheving av avgiftsfritaket for verneverdige fartøy mv. Avgiftsfritaket for verneverdige fartøy, museumsjernbaner og tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren er vedtatt opphevet. Som følge av dette er det foretatt enkelte endringer i særavgiftsforskriften og skattebetalingsforskriften. Ansvar for beregning og betaling av NOx-avgift Det foretas forskriftsendring slik at ansvaret for beregning og betaling av NOx-avgift for alle rigger både faste og mobile legges på operatør. Beregning av engangsavgift Fra 1. januar 2014 endres reglene om beregning av engangsavgiften ved import og statusendring av brukte kjøretøy. Utenlandsregistrerte firmabiler Fra 1. januar 2014 utvides adgangen til å benytte utenlandsregistrerte firmabiler i Norge til også å omfatte biler som stilles til rådighet av arbeidsgivere etablert utenfor EØS-området. Merverdiavgift gull Det er vedtatt å endre oppkrevingsmetoden ved innenlandsk omsetning av gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet, slik at det er mottaker som skal beregne og betale merverdiavgiften. Merverdiavgiftskompensasjon Det er vedtatt å endre kompensasjonsloven 7 første ledd slik at oppgavefristen for tredje periode utsettes fra 20. august til 31. august. REGNSKAP & BOKFØRING Endringer i regnskapsloven Land for land rapportering Det er vedtatt endringer i regnskapsloven 3-3d som pålegger enkelte regnskapspliktige som driver virksomhet innen utvinningsindustrien eller skogsdrift innen ikke-beplantet skog, om å utarbeide og offentliggjøre en årlig rapport om sin virksomhet på land- og prosjektnivå, såkalt «land-for-land rapportering». Finansdepartementet har fastsatt tilhørende regler i ny forskrift om land-for-land rapportering. Lovendringene og den nye forskriften trer i kraft 1. januar Endringer i bokføringsloven Reduksjon av oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon Det er vedtatt endringer i bokføringsloven 13 annet ledd om halvering av oppbevaringspliktig regnskapsdokumentasjon (primærdokumentasjon) fra 10 til 5 år. Finansdepartementet har den informert om at tidspunktet for ikrafttredelse av endringen ved en inkurie ikke ble tatt med ved kongelig resolusjon før jul. Inntil videre gjelder derfor fortsatt kravet om 10 års oppbevaringstid for primærdokumentasjon. Endringer i bokføringsloven Innføring av en ordning med personalliste Fra 1. januar 2014 må serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen føre personallister. En personalliste er en liste over alle som arbeider i virksomheten, inkludert ulønnet og innleid personale, og skal vise når de starter og avslutter arbeidsdagen. Listen skal føres på arbeidsplassen, og skal være tilgjengelig for kontroll i virksomhetens åpningstid. Endringer i bokføringsforskriften Finansdepartementet har fastsatt en rekke endringer i bokføringsforskriften med ikrafttredelse 1. januar Endringene bygger blant annet på forslagene fra Bokføringsstandardstyrets delrapporter 2 og 3, hvor erfaringene med gjeldende forskrift siden 2004 er gjennomgått. ANNET Endringer i forsinkelsesrenteforskriften Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår Rentesatsen skal være 9,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 320 kroner. Ny tjenestepensjonslov Det er vedtatt ny tjenestepensjonslov som trer i kraft 1. januar Loven åpner for en ny type skattefavorisert kollektivt alderspensjonsprodukt som kommer i tillegg til eksisterende foretaks- og innskuddspensjonsordninger. Økte maksimale innskuddssatser De maksimale innskuddssatsene i innskuddsordninger øker fra 1. januar Fra samme tidspunkt endres innslagspunktet for når bedriften kan betale høyere innskudd i prosent av lønn - det såkalte knekkpunktet fra 6 til 7,1 G. De nye maksimalsatsene er satt til 7 prosent av all lønn opp til 12 G. I tillegg får bedriftene adgang til å betale et ytterligere innskudd på 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G. Eksisterende innskuddspensjonsordninger gis frist til 31. desember 2016 med å tilpasse ordningen til det nye knekkpunktet.

18 18 TEMA: REGELENDRINGER FRA 1. JANUAR 2014 Farvel til ARVEAVGIFTEN Arveavgiften ble avviklet fra 1. januar I utgangspunktet er dette gode nyheter. Men samtidig med avviklingen av arveavgiften, ble det innført et kontinuitetsprinsipp som kan medføre høyere skatt på eventuelle gevinster ved et senere salg. TEKST: Terje Brovold Rådgiver Sticos fagavdeling Arv og gave før 1. januar 2014 Bortfall av arveavgiften innebærer at det ikke skal svares arveavgift av gave som gis, og arv etter dødsfall som inntreffer etter 31. desember Det vil være likebehandling av alle dødsfall som skjedde før arveavgiften ble avviklet. Dette innebærer at det skal svares arveavgift etter regelverket og satser gjeldene til og med 2013 for gaver og arv etter dødsfall som er skjedd før 1. januar uavhengig om dødsbo skiftes privat eller offentlig. Hovedregelen er kontinuitetsprinsippet Frem til og med 2013 var det som hovedregel omsetningsverdien som ble lagt til grunn ved arveavgiftsberegningen, og som dannet grunnlag for skattemessig inngangsverdi for gjenstander som ble ervervet ved arv og gave. Skattemessig inngangsverdi må fastsettes til bruk for blant annet gevinstberegning ved senere salg av det objektet som er mottatt tidligere som arv eller gave.

19 TEMA: REGELENDRINGER FRA 1. JANUAR Da arveavgiften ble vedtatt fjernet ville det ikke bli noen form for beskatning av verdistigningen i arvelaters eller givers eiertid dersom mottakeren fortsatt skulle gis anledning til å fastsette en ny inngangsverdi (markedsverdi). Det er derfor, som en konsekvens av avvikling av arveavgiften, vedtatt at det som hovedregel skal gjelde et kontinuitetsprinsipp ved inntektsbeskatningen. Kontinuitet betyr at arving eller gavemottaker overtar arvelaters eller givers inngangsverdi på overførte gjenstander ved et senere gevinstoppgjør. Kontinuitetsprinsippet gjelder allerede for aksjer og andeler i deltakerlignende selskaper som overføres ved arv og gave. Innføring av kontinuitetsprinsippet medfører at det blir like regler for ulike organisasjonsformer (med delvis unntak for landbrukssektoren) ved generasjonsskifte. Kontinuitet innebærer at arving eller gavemottaker ikke lenger kan oppskrive skattemessig inngangsverdi og avskrivningsgrunnlag til markedsverdi, men må overta forgjengerens skattemessige verdier. Ved overføring av næringsvirksomhet må mottaker fortsette å avskrive på det samme avskrivningsgrunnlaget som arvelater eller giver hadde. En eventuell verdistigning som en gjenstand eller virksomhet har hatt i arvelaters eller givers eiertid, vil dermed bli skattepliktig for mottaker når denne selges. Man kan tenke seg situasjoner hvor skattebesparelsen ved overføring av eiendeler til neste generasjon blir større enn den utlignede arveavgiften ved overføringen. Dette kan illustreres ved følgende eksempel: Eksempel Kari kjøpte en utleieleilighet for kroner i Verditakst på leiligheten ble i slutten av desember 2013 satt til kr. Det vil si at det foreligger en urealisert gevinst på kroner. Dersom boligen selges til takst i 2014 vil det medføre en skatt på x 27 prosent = kroner. Hun slipper altså å betale arveavgift, men får til gjengjeld en høy skatteregning. Hvis Kari derimot ga bort eiendommen til datteren sin, Hege, før 1. januar 2014, ville Heges inngangsverdi vært kroner, fordi hun kunne benytte omsetningsverdien på overføringstidspunktet. Den skattepliktige (urealiserte) gevinsten ville dermed falt bort. Overføringen til Hege ville utløst en arveavgift på kroner i siste tilfelle, men hun unngår skatteregningen. Dersom man ser skatt og arveavgift i ett ville hun altså ha spart kroner på å ha fått eiendommen som gave før 1. januar Unntak fra kontinuitet for eiendommer som kunne vært solgt skattefritt Det er vedtatt unntak fra kontinuitetsprinsippet for bolig, fritidsbolig og alminnelig gårdsbruk/ skogbruk der arvelater eller giver kunne ha solgt disse eiendommene skattefritt på gave- eller dødsfallstidspunktet. Unntaket medfører at inngangsverdien for slike boliger og fritidsboliger skal settes til markedsverdi på overføringstidspunktet. Alminnelig gårdsbruk og skogbruk kan imidlertid bare selges skattefritt dersom salgsvederlaget ikke overstiger tre firedeler av eiendommens antatte salgsverdi. Det er vedtatt at inngangsverdien maksimalt kan settes til denne verdien. For slike boliger, fritidsboliger og alminnelig gårdsbruk vil derfor verdistigning i arvelaters eiertid bli fritatt for gevinstbeskatning. Eventuelle verdiendringer på boligen eller fritidsboligen i mottakerens egen eiertid kan derimot føre til skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap på dennes hånd etter de alminnelige regler. Dersom mottakeren selv oppfyller vilkårene for skattefri realisasjon av slike eiendommer når vedkommende senere selger eiendommen, blir verdistigning også i mottakers egen eiertid fritatt fra gevinstskatt.

20 20 TEMA: REGELENDRINGER FRA 1. JANUAR 2014 Begrensning i rentefradraget til nærstående Regjeringen ønsker å tette skattehull og hindre skatteplanlegging for flernasjonale selskap og har derfor innført fradragsbegrensninger. TEKST: Ingolv Jøraanstad Rådgiver Sticos fagavdeling Bakgrunn for regelen Den generelle skattesatsen i Norge har i en årrekke vært 28 prosent. Selv om denne er redusert til 27 prosent fra og med inntektsåret 2007, er skattesatsen høy i Norge i forhold til mange andre land som det er interessant å sammenligne seg med. Store ulikheter i skatteregler og skattesatser mellom land gir flernasjonale konsern insentiver til å redusere skattbart overskudd gjennom lånefinansiering. Dette skjer ved at renter på lån til nærstående selskap føres til fradrag i Norge, mens de motsvarende renteinntektene beskattes lavt i utlandet. Slike skattetilpasninger uthuler skattegrunnlaget, og er en konkurranseulempe for selskaper som kun opererer i Norge, og dermed ikke har de samme mulighetene til å redusere selskapsskatten. Behovet for tiltak som retter seg spesifikt mot skatteplanlegging ved hjelp av rentefradrag var etter regjeringens syn så klart at det ikke kunne ventes med å innføre fradragsbegrensninger. De fleste OECD-land hadde dessuten allerede innført begrensninger i rentefradraget for å hindre denne typen skatteplanlegging. Ny skatteregel På grunn av det ovenstående ble det vedtatt en ny regel om å begrense fradrag for renter som betales mellom skattytere som er i interessefellesskap (interne renter). Den nye regelen fremgår av skattelovens Regelen går ut på at netto rentekostnader som overstiger en særskilt fastsatt resultatstørrelse kan avskjæres. Det er fastsatt et terskelbeløp på 5 millioner kroner. Dette betyr at rentefradragsbegrensnin-

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no 1 Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no Ingen arveavgift fra 1. januar 2014 oendringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 11 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2013 2014), jf. Prop. 1 LS (2013 2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (h15) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort #Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort Foredragsholder Jens Johan Hjort Hjort er partner ved vårt kontor i Tromsø, og nyvalgt

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom Notat Til høringsinstansene Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom I Innledning Skatteloven 9-3 sjette ledd ble med virkning fra 1. januar 2005

Detaljer

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving.

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. 1, GRUPPEOPPGAVE XIV - LØSNING GOL14.doc ajour v13 OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. a) Blir salgsgevinst skattepliktig? Hvis datteren har benyttet eneboligen

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 Statsbudsjettet 2018 Morgenseminar 13. oktober 2017 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2018 - formue Forslag undret fribeløp og sats: Enslige: 1,48 millioner kroner Ektepar:

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %.

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %. Nyhetsbrev skatt Statsbudsjettet for 2016 Regjering har lagt frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2016, samt stortingsmeldingen om ny skattereform som følger opp forslagene

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour v16) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a: Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe Noen ordforklaringer Dette er tenkt som et vedlegg til ny utgave av læreboken i skatterett til hjelp ved lesingen. Synspunkter er velkomne (frederik.zimmer@jus.uio.no) Fremstillingen bruker en del ord

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv.

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. Finansdepartementet 21.12.2012 Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. 1 1 Innledning I 2008 ble det, med

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (v14) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessige avskrivninger. Avskrivningsgruppe a. Det er oppgitt at det kjøpes 3 stk PC er for kr. 10 000 pr. stk. Kostpris

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016 Oktober 2016 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2017 Regjeringen foreslår redusert skattesats for alminnelig inntekt, innføring av ny finansskatt for finansnæringen og verdsettelsesrabatt for formuesskatt

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

STATSBUDSJETT 2013 SKATT

STATSBUDSJETT 2013 SKATT Oktober 2012 STATSBUDSJETT 2013 SKATT Nytt Statsbudsjett I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2013 for Stortinget. Unntak fra fritaksmetoden

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Stabell 15.11.2006 16.02.2007 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/3804 SL RH/rla 2006/510426 /RR-NB/ KST/ 008 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften. Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste

Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften. Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste Side 2 av 6 1 Bakgrunn og konklusjon I brev av 13. februar 2017 ber Arbeids- og sosialdepartementet Finansdepartementet

Detaljer

AS REVISION INFORMASJON

AS REVISION INFORMASJON AS REVISION INFORMASJON Nr. 1 2017 REGELENDRINGER PR. 1. JANUAR 2017 Nedenfor følger en oversikt over regelendringer i forbindelse med Statsbudsjettet for 2017 og andre endringer som er vedtatt. Skatter

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring.

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 6 /14. Avgitt 11.3.2014 Spørsmål om konsernbrudd etter konsernintern overføring (Fsfin 11-21-10) Spørsmålet var om salg av aksjene i Datterdatter (EU-land

Detaljer

AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE

AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA KJØP OG SALG AV VIRKSOMHET [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Den som kjøper må ha hundre øyne, den som selger

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Tillitsvalgtkonferansen 2015

Tillitsvalgtkonferansen 2015 Tillitsvalgtkonferansen 2015 Virksomhetsoverdragelse, arbeidsgiveransvar, tillitsvalgtes medvirkning og påvirkningsmuligheter Advokat Johan Holmen Virksomhetsoverdragelse Definisjon av virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014.

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Osl37 h15 Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Del 1. Del 1-I Oppgave a: Hva blir Ole Olsens alminnelige inntekt for 20X1? Alminnelig

Detaljer

Selskapet skal utarbeide justeringsdokumentasjon i samsvar med merverdiavgiftsforskriften 9-1-2 som grunnlag for overføring av justeringsrett.

Selskapet skal utarbeide justeringsdokumentasjon i samsvar med merverdiavgiftsforskriften 9-1-2 som grunnlag for overføring av justeringsrett. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 22/11. Avgitt 16. september 2011. Spørsmål om overdragelse av justeringsrett for kommunalt vann- og avløpsanlegg og når justeringsperioden starter

Detaljer

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Skattedirektoratet meldinger SKD 18/02, 24. oktober 2002 Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Som følge av bortfallet av investeringsavgiften er det

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 28.06.2017 nr. 1055 Forskrift om endring

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Merverdiavgift og uttak lovendringer av 29. juni 2007

Merverdiavgift og uttak lovendringer av 29. juni 2007 Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Harald Th. Rød 02.07.2007 Telefon 22 07 79 84 Deres referanse Vår referanse 2007/228225/RR- AV/HRO/ Til fylkesskattekontorene Merverdiavgift og uttak

Detaljer

ØvreVollgt.13,0158Oslo Postboks99 Sentrum,0101Oslo Telefon Telefax Internettwww.narTno

ØvreVollgt.13,0158Oslo Postboks99 Sentrum,0101Oslo Telefon Telefax Internettwww.narTno NARF Norges Autoriserte RegnskapsføreresForening ØvreVollgt.13,0158Oslo Postboks99 Sentrum,0101Oslo Telefon23 35 69 00 Telefax23 35 69 20 Internettwww.narTno E-post:post@narf.no Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Skattelovens realisasjonsbegrep

Skattelovens realisasjonsbegrep Skattelovens realisasjonsbegrep Bergen 23.februar 2012 Skatt vest, Atle Halvorsen 1 Tillatelser Skatt vest (Florø) har ansvaret for å gi alle overdragelsestilfeller i fiskerisektoren i Norge riktig og

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 16/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritaket

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober

HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober 2015 10 gode råd for et vellykket generasjonsskifte 1. Snakk med familien om dine ønsker. 2. Sett deg inn i hvilke

Detaljer

NY SKOGBESKATNING. Fjellheim, Spydeberg

NY SKOGBESKATNING. Fjellheim, Spydeberg NY SKOGBESKATNING Fjellheim, Spydeberg 04.04.2017 Hva skjer? Skogfondsordningen videreføres! FØR: Om skogen skal beskattes som nærings- eller kapitalinntekt har frem til nå vært bestemt utfra en «utdatert»

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Generasjonsskifte Hva og hvorfor. Ansvar Rammebetingelser Valg

Generasjonsskifte Hva og hvorfor. Ansvar Rammebetingelser Valg Generasjonsskifte Hva og hvorfor Ansvar Rammebetingelser Valg Forvaltningsansvar Ungdom er det eneste som er verdt å eie (O. Wilde) Eier du mer enn ti ting eier tingene deg (indisk ordtak) Eier du noe,

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 Side 1 av 5 Rettskilder Uttalelser Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 02.09.2015 Avgitt: 12.06.2015 Saken gjaldt spørsmål

Detaljer

Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet. Eli Aasheim og Christel Søreide

Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet. Eli Aasheim og Christel Søreide Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet Eli Aasheim og Christel Søreide 16. februar 2017 Agenda 00 Innledning transaksjonsprosessen 01 Betydningen av transaksjonsmodell 02 Innledende planlegging

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Finansdepartementet 20.12.2013 Saksnr. 13/5555 Høringsnotat Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Innhold 1 Innledning

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer