NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN"

Transkript

1 NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN Politiforum FAGTIDSSKRIFT FOR POLITIETS FELLESFORBUND NR Løssalg kr. 35, NY JOBB? NY JOBB? SE SIDE & Økonomisk kriminalitet famler politiet i blinde uten forskning og fakta?

2

3 LES OM: POLITIFORUM UTGIS AV POLITIETS FELLESFORBUND 4 Manglende varetektsplasser sterk misnøye på Romerike 4 Sterk misnøye på Romerike 6 Vi trenger mer kunnskaper om økonomisk kriminalitet 8 Avskilting av piratdrosjer 10 Hvis pensjonsalderen er viktig 12 Er ikke kriminalpolitikk lokalpolitikk? 14 Månedens lokallagsleder 15 Hva er mest stressende i politiyrket? 16 PolitiforumBil 18 Novelle: «Stråmannen» 25 Innlegg og debatt 30 Fagartikkelen: Problemorientert politiarbeid 32 Minneord 34 Bokanmeldelser 34 Monica Sandve Redaktør: Ole Martin Mortvedt Mobil: I redaksjonen: Unni T. Grøndal Telefon Telefax G-mail: utg001 Annonsekonsulent Anne-Mette Lutro Telefon Telefax G-mail: aml007 6 Vi trenger mer kunnskap om økonomisk kriminalitet Redaksjon: Storgt. 32, 0184 Oslo Telefon Telefax Ettertrykk kun tillatt mot kildeangivelse. Frister for innlevering av stoff til nr Stoffet bør være på diskett eller mail og må være redaksjonen i hende innen: Alt vedrørende adresseforandringer sendes direkte til redaksjonen 10 Hvis pensjonsalder er viktig 12 Kriminalpolitikk lokalpolitikk? Layout, sats og trykk: Merkur-Trykk AS Stanseveien 9, Oslo Telefon Telefax FORSIDE: Vi fokuserer på økonomisk kriminalitet. Foto: LONDON PRESS SERVICE 93. ÅRGANG ISSN: Red. avsluttet:

4 Sterk misnøye på Romerike Uholdbart at kriminelle blir løslatt TEKST OG FOTO: ODDVAR LIND Gang på gang er tungt belastede kriminelle blitt løslatt, fordi det er mangel på varetektsceller. Det er en uholdbar situasjon, og vi krever at myndighetene løser denne krisen på permanent basis, sier Hugo E. Aurdal som er tillitsmann for mer enn 400 polititjenestemenn på Romerike, et distrikt med innbyggere der både hverdagskriminaliteten og den organiserte kriminaliteten øker kraftig. tter at krisen ble tatt opp med -E justisminister Odd Einar Dørum fant man plutselig 15 ledige fengselsceller og ni beredskapsceller på Ullersmo. Der har en hel avdeling stått tom, fordi de manglet penger. Det kan tyde på dårlig oversikt og dårlig planlegging eller at politikerne ikke er klar over den reelle situasjonen. Det er derfor på høy tid å gjøre noe med dette, både på Romerike og i andre politidistrikter som sliter med de samme problemene. Men da må fakta på bordet, sier Aurdal som startet sin karriere som politimann i Oslo Politidistrikt i Vi etterlyser en mer samordnet og offensiv innsats mot kriminaliteten i Norge, sier Hugo E. Aurdal som er tillitsmann for mer enn 400 polititjenestemenn på Romerike. Krisen på Romerike har ført til at Justisdepartementet nå gjennomgår kapasitetsutnyttelsen i fengslene i hele Østlandsregionen. Mister tilliten Vanlige folk mister tilliten til politiet og rettsvesenet når tungt belastede kriminelle settes fri umiddelbart etter pågripelse og avhør. Flere av disse personene er gjengangere med opptil uoppgjorte saker, og de begår ofte nye lovbrudd straks de er løslatt, forteller den erfarne politimannen. Dette uthuler rettssikkerheten i samfunnet, og det er svært lite motiverende for polititjenestemennene. I tillegg er signaleffekten mot de kriminelle miljøene svært alvorlig, tordner han. Bevisstgjøre politikerne Vi må bli flinkere til å bevisstgjøre lokalpolitikerne om hvor alvorlig situasjonen er, slik at de kan øve press oppover i systemet. Lokalpolitikerne kan bli nøkkelpersoner i denne kampen framover, mener Aurdal. Kriminaliteten er i dag den største trusselen mot velferdssamfunnet og livskvaliteten for den enkelte borger. Derfor bør lokalpolitikerne, lokalpressen og lokale organisasjoner engasjere seg sterkere på dette feltet. De bør øke presset mot Storting og regjering for å oppnå en mer samordnet og offensiv innsats mot kriminaliteten, foreslår han. Politikerne må gjøres kjent med fakta og ikke utsettes for "tallmagi". Dette er et lederansvar, legger han til. Sterk vekst Romerike har en befolkningsvekst som er fire ganger høyere enn landsgjennomsnittet, og 125 av politiets 480 stillinger er knyttet til hovedflyplassen på Gardermoen. I siste runde fikk vi tildelt 15 nye stillinger, men 7 av disse måtte gjøres om til politijurister og sivile stillinger. Det trengs mye mer ressurser til arbeidet med strafferettssaker enn tidligere, forklarer han. Skal vi greie å redusere kriminaliteten, trengs det vesentlig mer ressurser både til aktivt politiarbeid og til forebygging og ettervern. Det er meningsløst å slippe kriminelle ut på gata etter endt soning uten noen som helst oppfølging. Dette vet fagfolkene, likevel fylles fengslene opp av vanekriminelle, påpeker han. Gir resultater Når politiet får mer ressurser, gir det resultater, både lokalt og sentralt. Et eksempel fra den siste tiden er pågripelsen av ransmenn som politifolk fra Catch foretok på Lørenskog etter spaning og godt politiarbeid. Det er ikke ofte politiet greier å forebygge ran, men i dette tilfellet lyktes de. Det viste seg nok en gang å være gamle kjenninger av politiet, sier Aurdal til slutt. 4 POLITIFORUM

5 LEDER Tungt kriminelle slippes løs Er det en overraskelse at politiet trenger varetektsplasser i starten av etterforskning? I hvert fall virker det slik, når fengselsvesenet ikke kan finne ledige varetektsceller for pågrepne kriminelle. I denne utgaven av Politiforum kan du lese mer om forholdene rundt manglende varetektsplasser. Resultatet blir at tungt belastede kriminelle ikke blir varetektsfengslet, men slippes fri. Hvilket inntrykk skaper det ute hos publikum? Det er åpenbart at etterforskningen tar skade, som igjen gjør at politiet ikke får gjort en så god jobb som mulig med å oppklare lovbrudd. Det som er nedstemmende, er å registrere at ansvarlige myndigheter virker overrasket over at det er et stadig økende behov for varetektsplasser og soningsplasser. En økende kriminalitet sammen med økt kapasitet hos politiet gir økt behov for slike plasser. Da kan det ikke være overraskende at politiet banker på døren med kriminelle i jern, og ber om varetektsplasser for å kunne få avsluttet en påbegynt etterforskning. Hele gevinsten som er markedsført for å selge inn politireformen risikerer å bli brukt av politifolk som frakter varetektsfanger på langs og på tvers av hele landet. Bare fordi at det ikke er ledige fengselsceller tilpasset det reelle behov. Det virker meningsløst! Økt satsing på Politiforum Politiets Fellesforbund har som eier av Politiforum styrket den journalistiske siden av driften av bladet fra og med denne utgaven. Sammen med økte annonseinntekter skal det gjøre Politiforum bedre i stand til å kunne gå dypere inn i en rekke problemstillinger knyttet til politiet. For 2003 sier vi bare forvent mer av ditt fagblad! God lesning. FALKEN NY ANNONSE KOMMER! POLITIFORUM

6 Vi trenger mer kunnskaper o Vi bør bruke vesentlig mer ressurser på kartlegging og analyse av økonomisk kriminalitet i Norge. Det gjelder både totalvolumet av denne kriminaliteten og bransjespesifikke forhold. Dette er helt nødvendig for å vite hva som skal prioriteres av etterforskning og politiarbeid. Alt tyder på at dette vil være en samfunnsøkonomisk gunstig investering, sier Paul Larsson som er seksjonssjef for analyse og forebygging i Politidirektoratet. n mulighet er å opprette et eget -Einstitutt for økonomisk og organisert kriminalitet i Norge, der man utvikler en bred kompetanse på feltet. Hittil er det gjort forbausende lite forskning på økonomisk og organisert kriminalitet i Norge, konstaterer Larsson som har doktorgrad i kriminologi og nettopp er på markedet med boka "I lovens grenseland" som omhandler de såkalte banksertifikatene på 1980-tallet. Han har også skrevet om skatteunndragelser og reguleringen av innsidehandel i "Hvitere enn hvitsnippkriminalitet" (2001), samt "Svarte klipp" som omhandler frisørbransjen. Hans siste arbeid er "Å straffe, veilede eller overtale", en studie av fire tilsynsmyndigheters reguleringsstrategier, utgitt av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) i desember Hvor omfattende er den økonomiske kriminaliteten i Norge? Tall som 100 milliarder kroner årlig har vært lansert? Det er snakk om store tall, ja. Men det er gjort få eller ingen studier som gjelder totalvolumet av den økonomiske kriminaliteten i Norge. Professor Steinar Strøm ved Universitetet i Oslo har tidlig på 90-tallet beregnet omfanget av svart arbeid til 4 6 prosent av bruttonasjonalproduktet. Det utgjorde den gang milliarder kroner i året. Det er rimelig sikkert at samfunnet vil tjene mye på økt innsats på dette feltet, både fra politiets og skattemyndighetenes side. Vi trenger mye mer konkret og empirisk kunnskap om økonomisk og organisert kriminalitet i Norge, sier Paul Larsson som er seksjonssjef for analyse og forebygging i Politidirektoratet. Her trengs det bransjespesifikke kunnskaper? Helt klart. Politiets tid som "generalister" er for lengst forbi. Ta for eksempel bygg- og anleggsbransjen i Oslo som har vært omtalt i mediene i det siste. Her jobbes det svart for store beløp, og LO har kjent til den ulovlige virksomheten i lengre tid. Her skjer det også brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser som gjelder liv og helse. En kan derfor spørre hvorfor det er gjort så lite for å avdekke og straffeforfølge disse forholdene fra myndighetenes side. Her trengs det samarbeid mellom flere etater. Bransjespesifikke kunnskaper er helt nødvendig for å vite hva man skal gjøre og hvor skoen trykker mest. Ellers kan både politi og tilsynsmyndigheter famle i blinde og kaste bort tid og ressurser. Hva med IKT-kriminalitet? Det gjelder både penger, sikkerhet og følsom informasjon? Det er riktig. Derfor har IKT, dvs. informasjons- og kommunikasjonstek- nologi, en plass i Politidirektoratets "Trusselvurdering" som nettopp er ferdig. Dette feltet omfatter alt fra kortsvindel som trolig er i rask vekst, til kjøp og salg av forretningshemmeligheter og industrispionasje. I en elektronisk og globalisert verden ligger fortjenesten bare et par tastetrykk unna. Det er trolig snakk om store tall. Derfor er IKT et prioritert felt i regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Men også her trengs det mer "spissede" kunnskaper enn vi har i dag. Husk at dette er en sektor i rivende utvikling, også for lovbryterne. Her er samarbeid med næringslivet viktig? Ja, det er viktig og i mange tilfeller avgjørende. Men her opplever vi at deler av næringslivet snakker med to tunger. Bedriftene ønsker samarbeid, men gjør ofte lite selv når det kommer til stykket. Mange har en kostnytte-holdning til problemene. De ser på svinn og tap via kriminalitet som en kalkulert risiko. Dette betyr at kriminaliteten ikke 6 POLITIFORUM

7 om økonomisk kriminalitet alltid oppfattes som lovbrudd, men som en kostnad som veies opp mot andre kostnader. Det er eksempelvis ikke alltid like profitabelt å fremstå som offer eller som svindlet, dette kan være dårlig for deres image. Innen flere bransjer trengs nok også en holdningsendring. Næringslivet bør skjerpe seg i forhold til problemene knyttet til "utro tjenere" og kriminelle miljøer som i større grad enn tidligere retter sin virksomhet mot næringslivet. Essensiell bedriftsinformasjon på avveier kan i dag legge hele virksomheten i hendene på uvedkommende personer. Hva med innsidehandel, hvitvasking, narkokriminalitet og menneskesmugling? Også her er det snakk om store tall, og mye av det har internasjonale forgreininger. Når det gjelder hvitvasking og innsidehandel, vet vi altfor lite. Hittil har innsatsen mot hvitvasking kostet mer enn den har gitt. Loven om innsidehandel er uklar og vanskelig å bruke i praksis. I tillegg er dette vanskelige felt som krever mye etterforskning og politiarbeid. Vi vet en god del om narkokriminaliteten som globalt sett er "big business", og som har meget alvorlige konsekvenser. Politiet har mye kunnskaper om de narkokriminelle miljøene og spritsmuglermiljøene i Norge. Men også her trengs det mer "bransje- kunnskaper" for å oppnå bedre resultater, ikke minst i forhold til bakmenn. Det samme gjelder problemene knyttet til menneskesmugling og handel med kvinner som har økt de siste årene. Du er også opptatt av miljøkriminalitet? Det stemmer. Miljøkriminalitet er et viktig felt, fordi det gjelder liv, helse og mulige skader på natur og miljø. De kan være svært alvorlige og til dels uopprettelige. Ofte er disse lovbruddene økonomisk motivert, og derfor defineres miljøkriminalitet som regel som økonomisk kriminalitet. Også i denne sektoren viser erfaringene at økte ressurser og økt innsats gir resultater. Samtidig finnes det et sett av ulike virkemidler og sanksjoner som kan brukes for å redusere lovbruddene. Et eksempel er SFTs bruk av trusler om sanksjoner, som for eksempel inndragelse av konsesjoner, dagbøter eller straff. Er politiets etterforskningsmetoder innenfor økonomisk og organisert kriminalitet gode nok? Ja, det er ikke her skoen trykker. Politiet har etter hvert fått et bredt spekter av ulike metoder. Det gjelder blant annet en rekke såkalte utradisjonelle etterforskningsmetoder. Noe av problemet er at kunnskapene om dem og bruken av dem er mer lemfeldig. Derfor bør kunnskapene om metodene og utnyttelsen av ressursene bli bedre. Man må bli flinkere til å være føre var enn å løpe etter problemene etter hvert som de oppstår. Dette betyr at blant annet Problemorientert politiarbeid (POP), analyser av saksområdene og forebyggende strategier i større grad bør benyttes enn hva som er tilfellet i dag. Det vil føre til at arbeidet blir mer målrettet og i mindre grad styres av hva som er politisk og populistisk opportunt eller at man arbeider ut fra gammel vane, sier Larsson til slutt. Tekst og foto: bodil Triadene kommer En afrikansk prest forlater flyet fra Nairobi i Prahas lufthavn. Hans prestekrage er større enn normalt, og på brystet har et stort jakkemerke med påskriften "Jesus elsker deg". Han er grov og tettbygd av utseende. Presten ser seg nervøst omkring og setter seg ned på en plaststol langs veggen i transitthallen. En time seinere kommer det tsjekkiske flyselskapets maskin fra Bangkok. Turister, forretningsfolk og andre passasjerer strømmer inn i transitthallen. Blant dem er en ung kineser i hvit skjorte og med en prangende gullenke rundt håndleddet. Han har mørke solbriller. Kineseren ser seg godt om i transitthallen. Plutselig oppdager han afrikaneren med "Jesus elsker deg"-merket. Han haster mot presten og setter seg på en ledig stol ved siden av han. De snakker ikke sammen, men kineseren setter en gul lærveske på golvet mellom dem. Kort tid etter opplyser en stemme i høyttaleren at flyet til Athen er klar til avgang fra "Gate number one". Den afrikanske presten tar den gule lærveska over armen og slentrer så avslappet som mulig mot flyet. Et stort parti heroin fra Det gyldne triangel er nettopp avlevert i Europa. Med denne framgangsmåten blir den kinesiske gangsteren kvitt sin vare før han går gjennom tollen. Mottakeren er lett å kjenne igjen. Og når presten kommer til Hellas, er det ikke noe mistenkelig med hans reisedokumenter. Han har bare tatt flyet fra Nairobi til Athen via Praha. På denne måten bruker kinesiske forbrytersyndikater, ofte kalt triadene, arbeidsløse afrikanere og fattige østeuropeere som kurerer i narkotrafikken. Dermed slipper triadene å forholde seg til mafiaen og andre europeiske forbrytersyndikater. Fortjenesten blir deretter. Heroinhandelen mellom Sørøst-Asia og Europa beløper seg til flere milliarder kroner i året. (Fra den danske avisa "Information") POLITIFORUM

8 Aksjon mot pirattaxier på Romerike TEKST OG FOTO: ODDVAR LIND Vi klipper skiltene av pirattaxier uten forvarsel, sier politiinspektør Paal Sørhagen i Romerike Politidistrikt som har begynt å merke "storbyproblemene" på kroppen. Han varsler nye aksjoner i tiden som kommer. Også i Trondheim og Sandefjord har politiet aksjonert på denne måten. ålet er å få slutt på denne virk- som styres gjennom -Msomheten en illegal drosjesentral. Vi har lange lister over pirattaxier, og i mange tilfeller er denne kjøringen knyttet til annen kriminell virksomhet, som for eksempel narkotika, prostitusjon og gatevold. Bare unntaksvis er det etniske nordmenn som driver med dette, og vi advarer publikum sterkt mot å bruke pirattaxiene, understreker Sørhagen. Våre aksjoner blir fort kjent gjennom jungeltelegrafen og oppslag i lokalpressen. Vi tror at det vil bidra til å redusere den ulovlige virksomheten, men forbereder samtidig nye aksjoner, legger han til. Bøter og bruksforbud Sørhagen og hans kolleger nøyer seg ikke med å avskilte pirattaxiene. Eierne får minst kroner i bot og bruksforbud til bilene i minst tre måneder. Ved gjentakelse ryker førerkortet i et halvt år. Det betyr at eierne må ta førerprøven på nytt, forteller Sørhagen. Seminarer er viktige, for de viser hvor mange mennesker et firma kan klare seg uten J.K. Galbraith På Romerike er det kort prosess med pirat-taxi kjøring. Politiinspektør Paal Sørhagen nøler ikke med å finne frem skiltsaksa. Endringer i samferdselsloven gjør at vi nå kan slå hardere til mot disse sjåførene. Men vi må selvsagt ha håndfaste bevis før aksjonene settes i gang, gjerne med passasjerer som vitner, presiserer han. Økende bekymring Drosjenæringen på Romerike har registrert denne virksomheten med økende bekymring, og de har bedt politiet om hjelp. Det har vært konfrontasjoner og trusler som følge av pirattaxienes virksomhet som særlig er knyttet til Lillestrøm, Strømmen og Jessheim, fortsetter han. Det er også trafikale og sikkerhetsmessige problemer knyttet til virksomheten. Mange av pirattaxiene er i dårlig forfatning, og de parkerer i fotgjengerfelt og sperrer trafikken som det passer dem. Det er derfor mange grunner til å slå ned på denne virksomheten, ikke minst den delen som gjelder svart arbeid og organisert kriminalitet, sier Sørhagen til slutt. Politiet lykkes! Bruker ditt politidistrikt arbeidsmetoder som gir vellykkede resultater i kampen mot kriminalitet, kontakt Politiforum! Vi er på jakt etter de gode sakene, saker som viser at lokalt engasjement og dyktighet gir resultater. Politiforum vil sette positivt fokus på de gode arbeidsmetodene som gjør hverdagen utrygg for de kriminelle. Eksempelet fra Romerike politidistrikt er en håndfast reaksjonsmåte overfor piratdrosjer som andre politidistrikt bør ta lærdom av. Bruk Politiforum for å gi kunnskap til andre politidistrikt om gode arbeidsmetoder som virker. 8 POLITIFORUM

9 FORBUNDSLEDEREN MENER Kriminalpolitikk er alle politikarar sitt ansvar! Politileiarar på alle nivå har eit særleg ansvar for å få lokal politikarene interessert i kriminalpolitiske utfordringar. Leiaransvaret burde i større grad fokusera på ansvaret for å kommunisera med omverda, særleg med lokale samarbeidspartnarar. Kampen mot kriminalitet er i stor grad definert som ei statleg oppgåve, medan mange av dei viktigaste samarbeidspartnarane til politiet er kommunalt tilsette. Utgangspunktet for eit godt samarbeid er ikkje det beste når ein er organisert svært ulikt, men det er ingen gode argument for å få eit kommunalt politi, som m.a. sentrale politikarar i Oslo har kome med framlegg om. Grunnlaget for samarbeid om utfordringane må vera ein felles oppfatning om situasjonen og måla. Politiet må ta hovudansvaret for å etablera denne dialogen. Lokale politistasjonssjefar og lensmenn må møta fast i Kommunestyre/Formannskap for å informera om situasjonen og utviklinga. Politimeistarane må i same grad få denne kontakten med Fylkesting og Fylkesutval. Denne oppgåva bør nedfellast som ei av primæroppgåvene for leiarane frå Politidirektoratet si side. I dag er det ikkje så mange politidistrikt som har gode rutinar og policy på dette arbeidsfeltet. Ein del politileiarar har sett verdien av denne måten å arbeid på og teke eige initiativ. Dei som verkeleg har investert tid og pengar i dette arbeidet, ser også resultat, dette bør motivera andre til å adoptera idear og modellar. Denne utgåva av Politiforum har også sett fokus på dette viktige arbeidet, og eg håpar fleire finn inspirasjon og får idear til å gripa fatt sjølv. Nøkkelen til å få fleire til å engasjera seg på same måten, er at Politidirektoratet verkeleg set fokus og motiverar/premierar denne måten å arbeida på. Det er mange grunnar til at dette er viktig, den mest openbare er verdien i høve til det kriminalitetsførebyggande arbeidet. Men på sikt er det også viktig å skapa ein lokal/regional arena for kriminalpolitikk. Det vil vera verdifullt i høve til at mange politikarar fattar interesse for dette viktige politiske feltet, og ikkje berre har fokus på vegbygging, næringsutvikling, skulestruktur, helse- og sosialpolitikk. På sikt vil det truleg også vera positivt i høve til interessa for kriminalpolitikk for dei som kjem på Stortinget. I dag er det ikkje mange politikarar på Stortinget, utan om Justiskomiteen sine medlemmar, som har interesse for kriminalpolitikk. Det bør alle som har interesse for kriminalpolitikken ta på alvor og innsatsen må starta i kommunane. Politiet må i året som kjem legga ein synleg og god strategi for å aktivisera fleire aktørar i kampen mot kriminalitet politiet kan ikkje løysa utfordringane åleine. ARNE JOHANNESSEN Politibilen Pelle nå på film AV UNNI T. GRØNDAL 2. juledag hadde filmen "Pelle Politibil" Norgespremiere på 25 kinoer. Pelle Politibil har tidligere vært med i serier for barne-tv i NRK, men aldri før på kino. Et mirakel Vi følger Maria som opplever at den nye sykkelen hennes blir stjålet. Det viser seg at det er to tyver som står for tyveriet og som har bestemt seg for at de skal stjele alle syklene i byen. Maria prøver å få politiet interessert, noe de ikke er. Da skjer det et mirakel om natten og plutselig får hun Pelle politibil inn på rommet sitt! Han kan både se og snakke. Maria får etterhvert "kontorpolitimannen" Richard interessert i de to tyvene, og han følger hovedsporet nærmere bestemt lakrisen "Svart mamba". Onkel Richard blir motarbeidet av en av de andre politifolkene Langeleif spilt av Jørgen Langhelle. Han spiller på sitt gode forhold til politimesteren (Bjørn Sundquist) når han er ekkel mot Richard. Da Richard prøver å overbevise de andre politifolkene om at Pelle politibil kan snakke, blir det bare verre for Richard. Til slutt klarer onkel Richard, Pelle og Maria å oppspore tyvene som er på vei ut av landet med alle syklene. De klarer å stoppe dem, men det er politimannen Langeleif som prøver å ta æren. Det blir heldigvis avslørt og til slutt er det Langeleif som blir "kontorpolitimann", mens onkel Richard får lov til å være en orn tlig politimann. Barn mellom 4 og 8 år Filmen er beregnet på barn mellom 4 og 8 år, men det er nok flere større barn som kan ha glede av den. Vårt panel var 4, 5 og 6 år, og hadde stor glede av filmen, særlig 5 og 6- åringen. De lo masse av onkel Richard og de to tyvene. Filmen var nok også spennende, spesielt under siste del hvor det er en del "action". Om vi kan kjenne igjen politifolkene som er med i filmen i hverdagen er en annen sak. Filmen er lett og enkel uten for mye voldsom dramatikk, og etter vår mening en god film for aldersgruppen den er ment å treffe. POLITIFORUM

10 Hvis pensjonsalderen er viktig TEKST OG FOTO: OLE MARTIN MORTVEDT Særaldersgrensene er under vurdering. Mange politiutdannede frykter at særaldersgrensen på 57 år forsvinner. I oktober legger Johnsenutvalget frem sitt råd i saken. Hva gjør Politiets Fellesforbund for å møte mulige krav fra Staten om en høyere pensjonsalder for politiet? Vi må imøtekomme kravet til dokumentasjon og levere vitenskapelige fakta, sier leder av Pensjonsutvalget i Politiets Fellesforbund (PF), Modolf Haraldseid. Til dette har vi etter en anbudsrunde valgt et samarbeid med Rogalandsforskning i Stavanger. Rogalandsforskning skal i begynnelsen av februar sende en spørreundersøkelse til nær 2000 politiansatte med spørsmål om politiets forhold til pensjonsalder. Det gjør vi for å tilrettelegge for en bredest og best mulig argumentasjonsplattform for de utøvende organ i PF. Vår intensjon er å følge to hovedspor, fortsetter Haraldseid. Det ene sporet går på å bygge opp vår egen kompetanse. Vi skal ikke bli tatt på senga når Johnsen utvalget fremlegger sin rapport, sier han. Vi skal vite hva og hvorfor ting er på gang og hva som skjer på dette området. Det andre sporet går på bredde i vårt arbeid. Kontakt er opprettet med Rogalandsforskning, Statens Pensjonskasse, Politihøgskolen, Politiets Pensjonistforbund og BAFO broker. De siste i forhold til å regne ut hva en pensjonsordninger koster. Vi skal kikke inn i alle alternativer, sier pensjonsutvalgets leder. Nå kan du hjelpe til med argumentasjonen for politiets særaldersgrenser, sier leder av pensjonsutvalget i Politiets Fellesutvalg, Modolf Haraldseid. Vitenskapelig basert argumentasjon Haraldseid understreker at det er viktig for PF å vinne frem med sin argumentasjon spesielt i politiske miljøer. Vi så tidlig i arbeidet at vi måtte skaffe dokumentasjon for våre påstander. Det gjør Prosjekt: Vi vil kartlegge den fysiske og psykiske eksponeringen politifolk har i samfunnet, sier Aslaug Mikkelsen, forskningsleder for Rogalandsforskning i Stavanger. Vårt mål er å avdekke de faktiske forholdene i vi nå gjennom forskning, og samarbeidet med Rogalandsforskning. De har med stor entusiasme gått inn i jobben, sier Haraldseid Har PF svaret klart, slik at dere har bedt Rogalandsforskning om å finne argumentasjon for å støtte svaret? I så fall ville det ikke blitt en vitenskapelig undersøkelse. Nei, vi har presentert en problemstilling og bedt Rogalandsforskning om å foreta en vitenskapelig analyse av viktige faktorer knyttet til denne. Til dette har Rogalandsforskning utarbeidet et spørreskjema. Svarene skal også sammenstilles med andre yrkesgrupper. Vi kan ikke bare mene at vi er spesielle, vi må dokumentere det. Slik sett kan undersøkelsen faktisk gi oss andre svar enn de vi tror vi får. Men uansett er dette en for alvorlig problemstilling til kun å synse, sier Haraldseid. Hvis pensjonsalderen er viktig for medlemmer av Politiets Fellesforbund, er dette første sjansen man har som enkeltindivid til å være med på å levere premisser for en kommende debatt, sier en engasjert Haraldseid. Ta bryderiet med å svare på undersøkelsen når den kommer, sier han. Det er kun med en høy svarprosent at vi med styrke kan bruke de funnene som gjøres. Arbeidsvilkår og pensjonsforhold i politiet Rogalandsforskning det vitenskapelige alibiet for PF`s kommende argumentasjon er nå godt i gang med sitt prosjektarbeid. I februar vil nærmere 2000 PF medlemmer motta et spørreskjema med spørsmål rundt politi og pensjonsalder. politiet, og legge frem dette på en vitenskapelig måte. Prosjektet er ikke noe bestillingsverk hvor svarene er gitt på forhånd, sier hun. Vi er tro mot den vitenskapelige metode, og det vil være umulig for vår tro- 10 POLITIFORUM

11 verdighet som forskningsinstans å levere en undersøkelse hvor svarene er gitt på forhånd. Å jobbe er helsefremmende I utgangspunktet er det å jobbe helsefremmende, sier Mikkelsen. Å jobbe slutter aldri å være sunt. Men vilkåret er at visse psykologiske jobbkrav må oppfylles. Mikkelsen nevner anerkjente momenter som: Det må ikke stilles større krav enn hva personen makter Arbeidet må tilpasses kompetansen man har Man må få anledning til å lære noe nytt Man må få anledning til å bruke alle evner og anlegg Anledning til å påvirke i arbeidet Man må få anledning til å planlegge og gjennomføre arbeid etter egne beslutninger Opplevelse av god sosial støtte knyttet til vanskelige beslutninger Dette er anerkjente psykologiske jobbkrav som er gyldige for arbeidstakere i alle aldersgrupper. Målet må være at jobbene i politiet tilfredsstiller disse kravene uavhengig av særaldersgrensen, sier hun. Samtidig er hun klar over at i deler av politiarbeidet kan det være vanskelig å oppfylle disse kravene. Politiyrket stiller spesielle krav til fysisk og psykisk styrke og særlig til å ta livsviktige avgjørelser under stort press. Dette må det tas hensyn til ved utforming av politiets pensjonsalder, sier forskningsleder Mikkelsen. "Samfunnet må kreve at politifolk går av tidligere enn ansatte i andre yrker", er en påstand hun kaster inn i debatten om særaldersgrenser. Gitt at politifolk tåler den enorme belastningen de utsettes for uten at det på kort eller lang sikt gir helseplager, bør man likevel vurdere om en tidligere aldersgrense er riktig. Operativ tjeneste stiller store krav til reaksjonstid, syn, hørsel, lærehastighet, søvn og fysisk bevegelighet alle faktorer som svekkes med økende alder. Men hvorfor kan ikke operative politifolk bare begynne med andre oppgaver når de føler at presset blir for stort? Dersom en skal gjøre andre arbeidsoppgaver i den siste delen av yrkeskarrieren må en starte tidlig med forberedelse og opplæring til dette før en når årsalderen, og sette av tid til slik aktivitet i tiden før overgang til andre arbeidsoppgaver er aktuelt. Dette vil kreve ressurser som en kanskje ikke har i dag. Med økt alder blir det også de individuelle forskjellene mellom menneskene større og større, og det som er mulig for en person, kan være helt umulig for en annen. Dette skal det også tas hensyn til når aldersgrenser og seniorpolitikk vurderes. Hvilke erfaringer har pensjonistene gjort I undersøkelsen vil også politipensjonister bli stilt en rekke spørsmål knyttet til særaldersgrensen på 57 år. Spørsmålene vil ta for seg problemstillinger som om de trives med å ha gått av så tidlig, om de savner jobben, om de kunne tenke seg å fortsette og hva som eventuelt skulle til for å få de til å fortsette. For det må lønne seg å arbeide, fremhever Mikkelsen. Undersøkelsen vil se på mulige senvirkninger av jobben som politi, og samtidig se på hva som kan gjøres for å forhindre slike negative senvirkninger. UHO - Folkestads Hjørne Steikje galne? Ein bunke aviser kan vere eit godt grunnlag for refleksjonar. Her kryr det av motstridande holdningar. Ein stoppar opp og funderer; er vi steikje galne? Vi les om kamp mot fattigdom og om rekordstor julehandel på same avisside. Om barn som svelt og om barn som er for feite. Om unge rusmisbrukarar i uverdige situasjonar og om rusglade vaksne til og frå julebord. Om ungdomskriminalitet, om nedlagde fritidstilbod. Vi blir tekne med inn i luksuriøse forretningsbygg, men også til forfalne og iskalde barnehagar. Sviktande vassmagasin og stigande straumpris utløyser høge rop, medan julelysa står på for fullt det meste av året i store og små bygg, inne som ute. Å spare er nærast eit framandord. Overforbruk, sløseri og miljøproblem, er helst politikarane sine saker, ikkje mine, ikkje våre. Men sjølvsagt, vi les vidare i avisene om vårens motar, om valdelege dataspel, siste skrik i spesialisert sportsutstyr for barn, for ungdom, for kvinner og for menn. Om barn og unge som stel for å halde tritt med motehysteriet. Og vi kjem til krigsoverskrifter om forkjølte fotballspelarar i England. Før nye overskrifter minner oss om at Framstegspartiet er landets største, og Carl I. Hagen landets mektigaste. Steikje galne? Kva har så dette med UHO å gjere? I alle fall fotel dette noko om forholdet mellom privat velstand og offentleg fattigdom. Dette utfordrar oss. Det same gjer fattigdomsproblema. Å vere organisert kallar på solidaritet, og på viljen og evna til å sjå ut over eigne rekkjer. Dessutan: det skal og må satsast på behandling, på reparasjon og på straffetiltak. Men kvifor er det mest alltid for dyrt å førebygge? Vi sviktar kriminalitetsførebygginga når vi forsømer skulehelsetenesta og forsømer kultur- og fritidstilboda. Kroppsøvingsfaget blir svekt, medan vi veit at livsstilssjukdomar påfører fellesskapet enorme kostnader. Sjukefråværet stig i verdas rikaste land. Statsministeren sa mykje fornuftig i nyttårstalen sin. Han oppmoda til å satse på verdiar mellom anna på kamp mot kriminalitet og på fysisk aktivitet. Men livsstil må handle om noko meir enn om trening på grøn resept for dei med høgt blodtrykk. Viss ikkje framleis steikje galne? Polititjenesten krever til enhver tid at man er på topp, og ikke på hell, sier forskningsleder Aslaug Mikkelsen ved Rogalandsforskning. POLITIFORUM

Har du lært forfølgelseskjøring,

Har du lært forfølgelseskjøring, POLITIETS FELLESFORBUND NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN POLITIFORUM FAGTIDSSKRIFT FOR POLITIETS FELLESFORBUND Nr. 4 2002 Nr. 3 2002 Har du lært forfølgelseskjøring, eller bare å kjøre utrykning?

Detaljer

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR 17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR Politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt slår nå alarm etter omfattende lekkasjeproblem fra etterforskningen rundt drapet av en politikollega.

Detaljer

NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN

NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN Politiforum FAGTIDSSKRIFT FOR POLITIETS FELLESFORBUND NR. 2 2003 Løssalg kr. 35, NY JOBB? NY JOBB? SE SIDE 20 23 & WWW.PF.NO HARDDISKEN FELLER DE KRIMINELLE LES

Detaljer

Politiforum. Vold mot politiet krav om skjerpet straffenivå NY JOBB? NY JOBB? NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN

Politiforum. Vold mot politiet krav om skjerpet straffenivå NY JOBB? NY JOBB? NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN Politiforum FAGTIDSSKRIFT FOR POLITIETS FELLESFORBUND NR. 10 2002 Løssalg kr. 35, POLITIKVINNE KLEMT MELLOM BIL OG BETONG NY JOBB? NY JOBB? SE SIDE 21 22 & WWW.PF.NO

Detaljer

HVORFOR LYKKES POLITIET?

HVORFOR LYKKES POLITIET? 15.10.2004 LØSSALG KR 35,- NR 10 HVORFOR LYKKES POLITIET? I en rekke profilerte saker i sommer og høst har politiet lykkes med gode løsninger. Politiforum ser på tre av sakene. Etterforskning, etterretning

Detaljer

HVORFOR LYKKES POLITIET?

HVORFOR LYKKES POLITIET? 15.10.2004 LØSSALG KR 35,- NR 10 HVORFOR LYKKES POLITIET? I en rekke profilerte saker i sommer og høst har politiet lykkes med gode løsninger. Politiforum ser på tre av sakene. Etterforskning, etterretning

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN

NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN Politiforum FAGTIDSSKRIFT FOR POLITIETS FELLESFORBUND NR. 10 2002 Løssalg kr. 35, Les om politiets tøffeste jobbsøkere Illegale innvandrere hvem tar ansvar? NY JOBB?

Detaljer

av lensmann n Tema: Trafficking n Sverige raskere enn Norge n Yrkesskade-seier, men... Lensmannen kledde

av lensmann n Tema: Trafficking n Sverige raskere enn Norge n Yrkesskade-seier, men... Lensmannen kledde 18.08.2006 løssalg kr 45,- Nr 8 scooterbrøler av lensmann Lensmannen kledde opp kameraten i politiuniform og kjørte politisnøscooter på fritiden utenfor løypene. I tillegg sendte han regningen for privat

Detaljer

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn.

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn. 64 millioner til DNA-register Side 48 Jobber med utvidelse av PHS Side 5 Erik Håland: Glad det er over Side 16-17-18-19 14.12.2007 løssalg kr 49,- Nr 12 klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre

Detaljer

NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN. Politiforum. FAGTIDSSKRIFT FOR POLITIETS FELLESFORBUND NR. 4 2003 Løssalg kr. 35,

NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN. Politiforum. FAGTIDSSKRIFT FOR POLITIETS FELLESFORBUND NR. 4 2003 Løssalg kr. 35, NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN Politiforum FAGTIDSSKRIFT FOR POLITIETS FELLESFORBUND NR. 4 2003 Løssalg kr. 35, ENGLER SOM DREPER ANNONSE NETCOM LES OM: POLITIFORUM UTGIS AV POLITIETS FELLESFORBUND

Detaljer

Politiforum. God sommer! NY JOBB? NY JOBB? NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN

Politiforum. God sommer! NY JOBB? NY JOBB? NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN Politiforum Kr. 35, FAGTIDSSKRIFT FOR POLITIETS FELLESFORBUND Nr. 6/7 2002 1 God sommer! NY JOBB? NY JOBB? SE SIDE 21 23 & WWW.PF.NO Les om: Ansettelse 2002 Hvordan

Detaljer

fysio terapeuten Beveg deg, hilsen helseministeren, side 6 Utfordringer for NFF i 2003, side 8-9 Kvalitet i fysioterapi, side 20-22

fysio terapeuten Beveg deg, hilsen helseministeren, side 6 Utfordringer for NFF i 2003, side 8-9 Kvalitet i fysioterapi, side 20-22 www.fysioterapeuten.no nr. 1 januar 2003 årgang 70 fysio terapeuten Beveg deg, hilsen helseministeren, side 6 Utfordringer for NFF i 2003, side 8-9 Kvalitet i fysioterapi, side 20-22 RÅEST BEST BILLIGST?

Detaljer

Ber lokalpolitikere. Positiv politireform side 6-7. Pepper ga øyeplager side 16-17

Ber lokalpolitikere. Positiv politireform side 6-7. Pepper ga øyeplager side 16-17 Pepper ga øyeplager side 16-17 Positiv politireform side 6-7 Ber lokalpolitikere skape politikraft Kriminalpolitikk bør engasjere lokale politikere, mener Thomas Breen i justiskomiteen. side 12-13 19.01.2007

Detaljer

politiets Søkelys på n Tap for Utsi n Sian under press n Neste generasjons politibiler

politiets Søkelys på n Tap for Utsi n Sian under press n Neste generasjons politibiler Søkelys på politiets sikkerhet 12.05.2006 løssalg kr 45,- Nr 5 Politifolk opplever at godt verneutstyr og et sikrere våpen nå bare blir et papirtilbud. Politidirektoratet gir lokale pålegg fra 2007. side

Detaljer

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,-

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- Verre enn å møte kriminelle side 12-15 Politisivile får ulik lønn side 16-17 Etterspurt politikompetanse side 22-23 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- NR 10 POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ SPAREBLUSS Polititjenesten

Detaljer

TIDENES SIKKERHETSOPERASJON

TIDENES SIKKERHETSOPERASJON nr 11 13.11.2009 løssalg kr 55,- TIDENES SIKKERHETSOPERASJON bi be Du får billigere bensin lligere Du får nsin billigere bensin Spesialrabatt hos Esso for deg som er medlem i Politiets Fellesforbund! Spesialrabatt

Detaljer

FULL SPLID MELLOM HUNDEFØRERE OG POLITIMESTER I TRONDHEIM. n Økt politikraft fra Storberget side 14-15. n Dømt for dokumentforfalskning side 16

FULL SPLID MELLOM HUNDEFØRERE OG POLITIMESTER I TRONDHEIM. n Økt politikraft fra Storberget side 14-15. n Dømt for dokumentforfalskning side 16 FULL SPLID MELLOM HUNDEFØRERE OG POLITIMESTER I TRONDHEIM 17.02.2006 løssalg kr 45,- Nr 2 n Trondheim uten politihunder. n Fastlåst mellom hundeførere og politimester Per Marum. n Frykter menneskeliv vil

Detaljer

Nei - de fikk ikke jobb.

Nei - de fikk ikke jobb. nr 09 09.09.2010 løssalg kr 55,- Nei - de fikk ikke jobb. Årsaken til at nær 120 nyutdannede politibetjenter nå står uten jobb skyldes kraftig nedbemanning i politidistriktene. s 2, 8-9-10-11 2 LEDER Utgiver

Detaljer

kriminelle kjøper bevis Lommeboka kan avgjøre straffesaker. Fikk 650.000, men ikke i politiet Barnehuset åpnet Vil heve statusen på ordenstjenesten

kriminelle kjøper bevis Lommeboka kan avgjøre straffesaker. Fikk 650.000, men ikke i politiet Barnehuset åpnet Vil heve statusen på ordenstjenesten Fikk 650.000, men ikke i politiet Side 6-7-8-9 Barnehuset åpnet Side 18-19 Vil heve statusen på ordenstjenesten Side 14-15 18.01.2008 løssalg kr 49,- Nr 1 kriminelle kjøper bevis Lommeboka kan avgjøre

Detaljer

bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte og farlige oppdrag, er også mest fornøyd. aldri hatt det Alvorlig datasvakhet

bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte og farlige oppdrag, er også mest fornøyd. aldri hatt det Alvorlig datasvakhet Alvorlig datasvakhet Side 6-7-8-9-10-11 Tetra inn Tetra ut Side 26-27 Ikke ATB for politisivile Side 23 22.08.2008 løssalg kr 55,- Nr 8 aldri hatt det bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte

Detaljer

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25 Vellykket PF-strategi Side 6-7-8 Faresignal for politikulturen Side 22-23-24-25 Var aldri sikker på løsning Side 5 21.08.2009 løssalg kr 55,- Nr 08 Dramatisk voldsreduksjon Samarbeidet mellom politiet

Detaljer

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik Vellykket politistreik Side 16-17 Unikt politispråk Side 26-27 Anmelder egen politimester Side 30-31 13.02.2009 løssalg kr 55,- Nr 02 PRESSET FRA ALLE KANTER Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

i fare politiliv politisk spill kan sette Hjelper unge lovbrytere på rett spor Søkere svikter Politihøgskolen

i fare politiliv politisk spill kan sette Hjelper unge lovbrytere på rett spor Søkere svikter Politihøgskolen Manglende respekt for autoriteter gir vold mot politiet Side 10-11-12-13-14 Hjelper unge lovbrytere på rett spor Side 28-29 Søkere svikter Politihøgskolen Side 24 17.02.2007 løssalg kr 49,- Nr 2 politisk

Detaljer

Politihelikopteret. Alvorlige påstander satt på bakken

Politihelikopteret. Alvorlige påstander satt på bakken Politihelikopteret Alvorlige påstander satt på bakken Tilbud til medlemmer av Politiets fellesforbund BBDO Oslo Nokia 3200 til kr. 899,- Månedsavgift Oppstartspris Ringe NetComs nett Ringe Telenors nett

Detaljer

uten politi et samfunn

uten politi et samfunn Lønnskampen drar seg til Side 8-9-10-11-12 Dramatiske bilforskjeller Side 14-15-16-17 Livsfarlig halsgrep Side 18 15.02.2008 løssalg kr 55,- Nr 2 et samfunn uten politi Kjøpmann Vien Van Le mener det er

Detaljer

RISIKO. MÅ KOMPENSERe. Politimann ble alkoholiker. Vi har politiråd. Ruskontrakter til ungdom

RISIKO. MÅ KOMPENSERe. Politimann ble alkoholiker. Vi har politiråd. Ruskontrakter til ungdom XXX Politimann ble alkoholiker Side 10-11-12-13 Vi har politiråd Side 18-19 Ruskontrakter til ungdom Side 26-27 16.03.2007 løssalg kr 49,- Nr 3 MÅ KOMPENSERe RISIKO Siden 2003 har 2111 politifolk blitt

Detaljer

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

politiressurser Sluker

politiressurser Sluker Full pepperseier Side 19 Nekter å jobbe overtid Side 20-21 Unik redningstjeneste Side 26-31 18.04.2008 løssalg kr 55,- Nr 4 Sluker politiressurser Flere av Norges ledende etterforskere må sitte vakt i

Detaljer