Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal. Kampen om de kloke hodene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal. Kampen om de kloke hodene"

Transkript

1 Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal 211 Kampen om de kloke hodene

2 Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal Innhold Leder SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal, Fortsatt gode tider i vente Arbeidsmarkedet - Færre ledige tross uro Møreforsking: God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Bransjene De marine næringene De maritime næringene Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting (KIFT) Landbruk Reiseliv/kultur Møbelnæringen opplag, november 211. Utgitt av Sparebanken Møre, Møre og Romsdal fylkeskommune, Møreforsking Molde, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Innovasjon Norge, NAV. For mer informasjon, se: Ansvarlig redaktører: Regional og næringssjef Bergljot Landstad Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Layout og pretrykk: KORN Reklamebyrå, Trykk: EKH Redaktøren har ordet Kunnskapsog innovasjonsfylket Møre og Romsdal kvar går vi? Bergljot Landstad Statsministrane i Regional- og næringssjef Hellas og Italia går av, krisa brer seg frå land til land og frå finansmarknader til den verkelege økonomien, er medieoppslaga for tida. Uroa rår om eurolanda vil klare å handtere statsgjeldkrisa, og det er ein uklar marknadssituasjon å forhalde seg til. Midt inn i denne situasjonen legg vi fram vår årlege temperaturmålar på utviklinga i Møre og Romsdal. Og også i år er meldinga at vi framleis sit på den grøne greina. Med sjømat og eit petroleumsdrive næringsliv har vi ein god posisjon, sjølv om det er usikre tider for nokre bransjar. Langsiktigheit kombinert med evne til rask omstilling er kjenneteikn på store delar av næringslivet vårt. Kunnskaps- og Men med eit uavklart makroøkonomisk bilete og usikkerheit i marknadane, er det avgjerande å ha stabile, nasjonale rammevilkår. Handteringa av Eksportfinans sine finansieringskutt er dårleg politisk handtverk, som skaper uro. Vi ser òg at store norske bankar, trass god inntening og god eigenkapital, melder stopp for nye næringslivskundar. Det er avgjerande at bankane tek samfunnsrolla sin no. Vinnarkultur. Med eit ekstremt internasjonalt næringsliv har Møre og Romsdal ikkje berre serie- og cupvinnarar, men mange bedrifter i World Championship. NIBR-rapporten 211:12 Regional innovasjon og næringsutvikling viser at regionane Ulsteinvik og Ørsta/Volda er to av dei seks mest innovative regionane i landet, med eit meir FoU-intensivt næringsliv, sterkare industrispesialisering, meir innovasjonssamarbeid og høgre vekstrater. Møre og Romsdal er ikkje lenger først og fremst eit industrifylke, men eit kunnskapsfylke. Det er hovuda til folk innovasjonsfylket kvar går vi? som er den viktigaste innsatsfaktoren. «Har vi eit blir flytta ut av regionen. Det Internasjo- er jentene som tek høgst ut- omdømmeproblem? Det nale konsern har kjøpt opp danning, og det er ikkje lenger lokale bedrifter og blir her berre på legestudiet dei er i fordi dei vil vere del av den kunnskapsalmenningen og dynamiske næringskulturen som er her. Men eit er på tide å synleggjere Møre og Romsdal som det det fleirtal, dei er nå også i fleirtal på ingeniørstudia på NTNU. Skal vi vinne framtida må vi vinne dei unge kompetente! I næringsliv som blir stadig dag toppar Møre og Romsdal er: Kunnskaps meir kunnskapskrevjande statistikken over fylka med og innovasjonsfylket!ninga blir og meir footloose og lågast andel kvinner i befolk- søker til dei områda der den beste kompetansen er i aldersgruppa 2-3 år, og vi har samtidig ein låg å finne. Skal vi fortsette å vere vinnarar må vi ta kloke val! andel personar med høg utdanning i befolkninga. I sommar samla fylkeskommunen Unge kloke damer og konsekvensar. Den største utfordringa for vidare vekst i Møre og Romsdal er å klare å rekruttere nok kompetanse på høgt nivå. I dag importerer vi mannlege fagarbeidarar frå utlandet og eksporterer våre eigne høgt utdanna jenter. Mange bedrifter i regionen slit med å dekke opp kunnskaps- og kompetansebehovet sitt lokalt, som kan føre til at strategiske funksjonar og oppgåver ei gruppe unge velutdanna personar frå fylket vårt og spurte kva dei såg som utfordringane. Noko av det dei sa var: Mulegheitene er ukjende og arbeidsmarknaden opplevest som lukka. Er det som vi er mest stolte av, industrifylket, blitt eit omdømeproblem? Det er på høg tid at vi synleggjer Møre og Romsdal som det det er: Kunnskaps- og innovasjonsfylket! Med kunnskapsmiljø i fremste rekke innanfor avanserte maritime operasjonar, biomarine kosttilskot- og farmasiprodukt, bioøkonomi, logistikk, høgteknologisk subsea testing og så vidare. Første jobben avgjer ofte kvar ein blir. Det er viktig å tenke på i lys av at 4 prosent av alle stillingane i Møre og Romsdal ikkje blir utlyst. Vi treng dei kompetente kvinnene frå Møre og Romsdal, og vi treng fleire. Det er omlag 15. utanlandske studentar i Norge, mange også her i vårt fylke, og 25 prosent av alle norske doktorgrader blir teke av utanlandske statsborgarar. Likevel reiser fleirtalet ut igjen etter endt eksamen, og hamnar i konkurrentlanda våre istaden. Kvifor skal ei 27 år gamal kvinne, utan røter her i fylket, med høg utdanning og etterspurt kompetanse velje å slå seg ned i Møre og Romsdal? Det er denne kampen vi må vinne! Eit blikk mot framtida. Kvar går vi? Møre og Romsdal er ikkje lenger først og fremst eit industrifylke, men eit kunnskapsfylke med mange mulegheiter. Det er berre ikkje alle som veit det

3 OFFENTLIG FORVALTNING I M&R PRIVAT TJENESTEYTING I M&R INDUSTRIEN I M&R SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal Tredje største oppdrettsfylke Møre og Romsdal var i 21 det tredje største oppdrettsfylke av laks og ørret i Norge. I år vil fylket være det største eksportfylket av fisk med om lag en fjerdedel av Norges samlede sjømateksport. SSB venter en viss produksjonsøkning i år Bruttoprodukt Sysselsetting Bruttoinvestering * * Høyre akse Bruttoprodukt Sysselsetting Bruttoinvestering * * Høyre akse Bruttoprodukt Sysselsetting Bruttoinvestering * * Hele landet Fortsatt gode tider i vente... Aktivitetsnivået i fylket vil holde seg høyt de nærmeste to årene. Utviklingen vil imidlertid være forskjellig i de ulike næringer. Utsiktene for industrien er svake, mens produksjonen i privat tjenesteyting og offentlig sektor vil øke betydelig. Artikkelforfatter Selv om SSB i stor grad har tatt hensyn til de negative utsiktene in- energi-, matvare- og råvarepriser, mulighetene for et fall i boligprisene i Kina og risikoen for nye tilbakeslag i amerikansk økonomi. Gode utsikter for norsk økonomi. Statistisk sentralbyrås siste anslag, frigitt 8. september 211, viser en BNP-vekst neste år på 3,5 prosent i fastlands-norge. For 213 anslås veksten til 3,2 prosent. Hovedårsaken til Økonomiske analyser nr 4/211. Anslagene viser at industriproduksjonen bare vil stige svakt fremover. Hovedårsaken til dette er redusert vekst på våre eksportmarkeder. De viktigste bidrag til veksten vil komme fra produksjon av konsumvarer, vareinnsats og investeringsvarer, kjemiske råvarer og metaller. Produksjonen innenfor skipsbygging og verkstedindustri ventes også å holde og fiskeoppdrett. Samlet sett venter Byrået at produksjonen i primærnæringene kan øke litt også de neste to årene, selv om veksten trolig blir noe svakere enn i år. Høyere aktivitet i offentlig sektor. Offentlig forvaltning ventes å få vekst i både produksjon, sysselsetting og investeringer i prognoseperioden. Anslagene viser en gjen- Kompetansearbeidsplasser i Møre og Romsdal Årlig frafall og tilvekst av jobber er tilnærmet like stor. Forskjellen er at de nye jobbene gjerne har høyere kompetansekrav enn de som blir lagt ned... ternasjonalt, oppgangen er sterk vekst innenfor pri- seg oppe. Likevel vil sysselsettingen nomsnittlig årlig produksjonsvekst i Hvert år utgjør nye jobber omkring 1- en tiårsperiode. Det klart høyeste er det risiko for vat og offentlig tjenesteyting. Dessu- falle noe. Både produksjon og syssel- perioden på litt under 2,5 15 prosent av det totale antall jobber utdanningsnivået både på landsbasis at utviklingen i ten venter byrået en solid oppgang i setting vil utvikle seg omtrent som for prosent. Sysselsettingsveksten antas i norsk økonomi. Nesten like mange og i Møre og Romsdal er å finne i offent- norsk økonomi oljeinvesteringene. Eksportindustrien landet som helhet eller noe svakere. å bli noe lavere, anslagsvis to prosent i jobber legges ned hvert år. Nye jobber lig tjenesteyting. Andelen for fylket er og i fylket blir vil imidlertid bli rammet av lavere ek- gjennomsnitt. Antall sysselsatte i den skapes både ved at det etableres nye imidlertid noe lavere enn for landet Inge Furre Sjeføkonom i Sparebanken Møre svakere enn Byråets anslag i september viser. sportmarkedsvekst. Dessuten vil nedgangen kunne bre seg til mer skjermede sektorer som boligmarkedet og varehandelen, særlig dersom penge- Økt produksjon i privat tjenesteyting. Privat tjenesteyting består av de fire store sektorene varehandel, forretningsmessig tjenesteyting, kommunale tjenesteproduksjonen i Møre og Romsdal er mer omfattende enn den statlige. Dette innebærer at utviklingen i kommunal sektor er av bedrifter og ved at tidligere etablerte bedrifter ekspanderer. Mange av de nye jobbene har høyere kompetansekrav enn de som blir lagt ned. De høyere som helhet. Utdanningsnivået i privat tjenesteyting er høyere enn i de øvrige næringene. I industrien har om lag en femtedel markedsrentene skulle stige som følge innenriks samferdsel samt bank og størst betydning for sysselsettingsut- kompetansekravene knytter seg til nye av sysselsettingen høyere utdanning, Nedsiderisiko hos våre han- av stram likviditet. SSB venter uendret forsikring. Anslagene innebærer en viklingen samlet sett. produkter, nye produksjonsteknologier mens det er forholdsvis få syssel- delspartnere. Utsiktene for ver- styringsrente i Norge til 213. klar produksjonsøkning i årene frem- Økte investeringer i undervisning og nye produksjonsprosesser. Som en satte med høy utdanning i bygge- og Sysselsettingen innen privat tjenesteyting vil ta seg opp neste år, blant annet innen varehandel og forretningsmessig tjenesteyting. densøkonomien har svekket seg betydelig gjennom sommeren. Dette skyldes nødvendige innstramninger i offentlig sektor, noe som vil bidra til lav vekst i den industrialiserte verden i flere år. Spesielt må det konstateres at situasjonen i eurosonen er uoversiktlig. Det er fortsatt risiko for at krisen kan spre seg til Italia og Spania. Hertil kommer konsekvensene av høye Svak vekst innenfor industrien. Statistisk sentralbyrå har på oppdrag fra Sparebanken Møre laget en analyse av de økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal frem til 213. Tallmaterialet som er lagt til grunn for beregningene i rapporten er hovedsakelig basert på Statistisk sentralbyrås konjunkturutsikter publisert 8. september 211 i over, på linje med utviklingen i landet som helhet. Hovedårsaken er sterk inntektsvekst i husholdningssektoren som følge av økt sysselsetting og lave renter. Også sysselsettingen vil ta seg opp, særlig innenfor varehandel og forretningsmessig og finansiell tjenesteyting. Dette gjelder også for investeringene. Oppgang også i primærnæringene. Møre og Romsdal var i 21 det tredje største oppdrettsfylke av laks og ørret i Norge. I år vil fylket være det største eksportfylket av fisk med om lag en fjerdedel av Norges samlede sjømateksport. SSB venter en viss produksjonsøkning i år. Utviklingen ventes å bli positiv innen jordbruk og skogbruk. Enda sterkere vekst ventes imidlertid innenfor fiske og fangst og helse- og sosialtjenester bidrar for tiden til å holde investeringene i Møre og Romsdal oppe. For de neste to årene ventes utviklingen i de samlede investeringene i offentlig forvaltning i Møre og Romsdal å bli noe sterkere enn i inneværende år, det vil si på linje med utviklingen i investeringene i landet for øvrig. Fortsatt lav arbeidsledighet. Byråets anslag viser at produksjonsveksten i fylket de nærmeste par årene vil være sterk nok til å holde ledigheten nede. Den registrerte ledigheten vil således bli liggende i overkant av to prosent i hele prognoseperioden målt som årsgjennomsnitt. Møre og Romsdal vil dermed fortsatt være blant de fylkene i landet som har lavest arbeidsledighet. konsekvens vokser kunnskapsnæringene relativt sterkt. Ofte brukes formell utdanning som indikator på kompetanse selv om dette ikke gir noe fullstendig bilde av den enkeltes ferdigheter. Tabellen viser andelen sysselsatte med høyere utdanning i hovednæringene og hvordan denne har utviklet seg over anleggsvirksomhet og i primærnæringene. Den noe sterkere økningen i andelen høyt utdannede i alle næringer enn i enkeltnæringene, skyldes at det foregår en vridning av sysselsettingen i retning privat og offentlig tjenesteyting, det vil si de næringene som har det høyeste utdanningsnivået. Andel av sysselsetting med høy utdanning i M&R og hele landet i 1995 og 25 etter hovednæringer Hovednæringer Andel av sysselsettingen m høy utdanning 1995 Andel av sysselsettingen m høy utdanning 25 Møre og Hele Møre og Hele Møre og Hele Romsdal landet Romsdal landet Romsdal landet Primærnæringe 4,6 5,5 6,3 8,5 1,8 3, Industri 8,7 14,2 13,5 2,4 4,8 6,2 Bygg og anlegg 8, 7,9 6,9 7,6 1,1,3 Privat tjenesteyting 12,6 18,5 16,7 25,1 4,2 6,6 Offentlig tjenesteyting 41,6 43,3 46,8 5,5 5,2 7,2 Alle næringer 18,9 24,3 24,5 31,4 5,6 7,1 Prosent i sysselsettingen etter arbeidssted Endring i ande av sysselsettingen m høy utdanning Kilde: Statistisk sentralbyrå 4 5

4 FIG. 1: SESONGJUSTERT LEDIGHET, MØRE OG ROMSDAL OG HELE LANDET FIG. 2: TILGANG STILLINGER JANUAR-OKTOBER I MØRE OG ROMSDAL FIG. 3: UTVIKLING FOR ULIKE ARBEIDSSØKERGRUPPER I M & R FIG. 4: TILGANG STILLINGER PR. MND I MØRE OG ROMSDAL FIG. 5: LEDIGHETSUTVIKLING MENN/KVINNER I MØRE OG ROMSDAL des1 jan11 feb11 mar11 apr11 mai11 jun11 jul11 aug11 sep11 okt11 Møre og Romsdal Hele landet (relative tall) Akademiske yrker 21 Barn/ungd.arb. Butikk/salgsarb. 211 Bygg og anlegg Helse, pleie, omsorg Industriarb. Ingeniør og IKT Ingen yrkesbakgrunn Jordbruk, skogbruk, fiske Kontorarb. Ledere Meglere og konsulenter Reiseliv og transport Serviceyrker og annet arb. Undervisning Nedsatt arbeidsevne, ikke i tiltak Nedsatt arbeidsevne i tiltak Helt ledige 21 Delvis ledige 211 Ordinære tiltaksdeltakere jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ,5 % 3, % 2,5 % 2, % 1,5 % 1, %, % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt Menn Kvinner NAV: Færre ledige i Møre og Romsdal, tross uro rundt oss Tross økonomisk uro i Europa har vi i Møre og Romsdal de siste månedene hatt et markant fall i ledigheten. I oktober hadde vi for første gang på flere år under to prosent ledige og har med dette fortsatt en klart lavere ledighet enn i landet for øvrig. 6 Hittil i år har vi i Møre og Romsdal hatt over tusen flere ledige stillinger enn for tilsvarende periode for ett år siden. Figur 1 viser at fallet i ledigheten begynte allerede i januar 211 og har fortsatt gjennom første halvår før utvikling har flatet noe ut de siste månedene. Dette er en bedre utvikling enn i landet som helhet. Siden årsskiftet har den sesongjusterte ledigheten i vårt fylke falt med 14,3 prosent mens den i landet har falt med 8,3 prosent. Den faktiske ledigheten som ikke er korrigert for normale sesongsvingninger har også falt de siste månedene og ved utgangen av oktober er det i Møre og Romsdal for første gang siden 28 under 2 prosent helt ledige. Færre ledige menn. Det er spesielt blant menn vi finner reduksjonen i arbeidsledighet i 211, se figur 2. I januar 211 var det 2 33 helt ledige menn og 1217 ledige kvinner, tilsvarende 3,3 og 2, prosent av arbeidsstyrken. I perioden frem til oktober har ledigheten blant menn falt helt ned til 2, prosent, mens den for kvinner bare har falt svakt til 1,8 prosent. Det viser seg også at ledigheten blant yrker som tradisjonelt er mannsdominerte har falt mest. Ledigheten har falt med over 2 prosent blant de med yrker innen industri, bygg og anlegg, mens det er blitt flere ledige i kvinnedominerte yrker som helse, pleie og omsorg samt barne og ungdomsarbeid. Færre ledige ungdommer. Mens arbeidsledigheten totalt er blitt redusert med 12 prosent det siste året, er ledigheten blant ungdom 2-24 år blitt redusert med 18,5 prosent. Spesielt har nedgangen blant menn i denne aldersgruppen vært stor. Der har vi hatt en nedgang på hele 27,6 prosent det siste året. Nav Møre og Romsdal vil også i 212 ha et sterkt fokus på denne aldersgruppen, blant annet er det en prioritert gruppe i forhold til arbeidsmarkedstiltak. Færre langtidsledige. I tilegg til ungdom 2-24 år og sykemeldte har oppfølging av langtidsledige vært et område som Nav Møre og Romsdal har hatt spesielt høyt fokus på i 211. Det normale ved synkende ledighet er at det også blir færre langtidsledige, men at andelen langtidsledige har økt. Nå ser vi at antall langtidsledige blir færre, og med en reduksjon på 55 bare fra september til oktober 211 oppnådde vi også et fall i andel langtidsledige. 25,5 prosent av de ledige er nå langtidsledige, det vil si helt ledige uten jobb eller tiltak i minst 6 måneder. Andre grupper. I tillegg til de helt ledige har vi delvis ledige, ordinære tiltaksdeltakere og personer med nedsatt arbeidsevne. De med nedsatt arbeidsevne trenger vanligvis noe tid og spesielt tilpasset innsats før de er klar for jobb eller uførepensjon, og gruppen tilsvarer blant annet de som tidligere gikk på attføring, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uføretrygd. Utviklingen det siste året innen disse gruppene finnes i figur 3. Stillingsmarkedet. Det har vært ganske jevn tilgang på utlyste stillinger de siste par årene, se figur 4. Figuren viser at vi hadde noe større tilgang på stillinger i første kvartal 211 sammenlignet med første kvartal 21, men at tilgangen gjennom sommeren og høsten har vært lik industriarbeid, bygg og anlegg, samt Den største økningen finner vi innen de 2 siste årene. Totalt har vi i 211 til ingeniør og ikt-fag, som alle har en økning på mellom 38 og 44 prosent sam- og med oktober hatt litt over 1 flere stillinger enn i samme periode i 21. menlignet med fjoråret. Figur 5 viser Høy arbeidsinnvandring Arbeidsinnvandringen til Norge er fortsatt høy, melder Statistisk Sentralbyrå pr. oktober i år. Nesten to tredjedeler av de 5. innvandrerne i 21 kom fra EU/EØS landene. gere med den nye registreringsordningen (ny utlendingslov 1.1.1). Derfor kan de begynne i jobb fra første dag (unntak for Bulgaria og Romania som fortsatt har såkalte overgangsregler). Dette berører Møre og Romsdal i stor grad og etterspørselen etter arbeidskraft er økende. Med en svært lav arbeidsledighet i vårt fylke og en økende arbeidsledighet i mange europeiske land vil Møre og Romsdal i konkurranse med resten av Norge utgjøre et attraktivt arbeidsmarked fremover. Flest arbeidsinnvandrere kommer fra Polen, og de neste største gruppene arbeidsinnvandrere fra Sverige, Baltikum og Tyskland. Dette ifølge tall fra SSB. Bruken av EU-arbeidskraft i norske bedrifter er på sitt høyeste på tre år og i Møre og Romsdal har tre av ti bedrifter benyttet arbeidskraft fra EU-land det siste året. 23 prosent av bedriftene mener at det er sannsynlig at de vil benytte EU-arbeidskraft i året som kommer, ref. spørreundersøkelse fra Perduco. I tillegg kommer arbeidskraft fra såkalte tredjeland Bistand til arbeidssøkere og arbeidsgivere. NAV EURES jobber daglig med rekruttering av arbeidskraft fra Norden og de øvrige europeiske land. De bistår både arbeidsgivere og arbeidssøkere når det gjelder rekruttering og har tilgjengelig informasjon og brosjyremateriell slik at nye arbeidstakere i Norge kan finne seg bedre tilrette. En egen DVD med praktisk informasjon; Moving to Norway er laget til formålet. Videre deltar NAV EURES på rekrutteringsmesser i de fleste EU/EØS land hvor arbeidsgivere også kan delta og finne aktuell arbeidskraft. I forhold til spesiell etterspurt arbeidskraft har NAV EURES opprettet en egen CV portal hvor aktuelle arbeidssøkere innen flere bransjer blir oppfordret til å registrere seg. Her kan NAV EURES etter oppdrag søke frem kandidater. Spesielt er fokus rettet mot ingeniørmangelen som også Møre og Romsdal merker godt. (utenfor Europa) som kommer hit på spesialisttillatelser eller som Kulturelle utfordringer - faglært personell. opplæring. At flere arbeidstakere som kommer til Møre og Romsdal har Forenklet regelverk. Regelverket for å komme til Norge for å arbeide er forenklet for EU/EØS boren annen kulturbakgrunn kan by på utfordringer på arbeidsplassene. Det er viktig at man legger til rette for ar- at det har vært stor nedgang i utlyste stillinger blant annet innen butikk og salgsarbeid, undervisning og barneog ungdomsarbeid. beidsplasser og samfunn hvor nye arbeidstakere fra forskjellige steder vil trives. Våre innflyttere er en ressurs å ta vare på. Mange virksomheter har allerede egne tilbud for å tilrettelegge for nye arbeidstakere og flere har egne opplæringstilbud i norsk i tillegg til det som kommunene selv kan tilby. Det viser seg at språkkunnskaper er en nøkkel for å bli integrert i lokalmiljøene og på arbeidsplassene. Men ikke kun språkkunnskaper alene. NAV EURES kan bidra med kurs og opplæring innenfor temaet flerkulturelt arbeidsmiljø og dette kan være aktuelt for enda flere virksomheter i Møre og Romsdal. Interne tall fra NAV EURES viser at etterspørselen ettter EURES rekrutteringsbistand fra norske arbeidsgivere har økt med hele 4% fra 2. tertial i 21 og til samme tid i 211. Dette tyder på at mange bedrifter som har behov for arbeidskraft kan dra nytte av å kontakte NAV EURES. NAV EURES er et europeisk arbeidsformidlingsnettverk som bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med rekruttering, veiledning og informasjon innen EU-/ EØS-landene og Sveits. 7

5 FIG. 1 - ÅRLIGE VEKSTRATER VAREEKSPORT OG ARB.LEDIGHET FOR M&R OG NORGE 4 % Årlig vekstrate vareeksport 3 % 2 % 1 % % 1 % 2 % KILDE: SSB OG NAV 4 % 3 % % % % % % jan-sept Eksport fra M&R Eksport fra Norge Ledighet i M&R Ledighet i Norge Arbeidsledighet Tab 1: Sysselsatte pers. i tjenesteyt. næringer i M&R og endring i perioden Kilde: SSB Møre og Romsdal Sysselsatte personer Endring i sysselsetting Varehandel, motorvognreparasjoner ,2 %,2 % 2,4 % Transport og lagring , %,3 % 2,3 % Overnattings- og serveringsvirksomhet ,8 % 2,1 % 1,3 % Finansiering og forsikring ,1 % 2,6 % 3,7 % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift ,4 % 2,2 %,8 % Forretningsmessig tjenesteyting ,4 % 1,5 % 2,9 % Personlig tjenesteyting ,3 % 3, % 5,4 % Sum ,4 %,2 % 1,2 % FIG. 2 - NÆRINGSMESSIG FORDELING GASSELLEBEDR. I M&R % 4 % 3 % 2 % 1 % % 6 8 Jordbruk, fiske / oppdrett Industri, kraft-vann, bygg / anlegg Handel, hotell / rest., transporttjenester IKT, eiendom, forretningstjenester Utdanning, fritid / kultur, personl. tjenester Kilde: Eirik Vatne, Norges Handelshøyskole God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Møre og Romsdal ble hardt rammet under konjunkturnedgangen i mens vi kom oss langt lettere gjennom finanskrisen for tre år siden. Hvordan vil den internasjonale finansuroen vi opplever nå påvirke oss i tiden som kommer? Dette er tema som professor Arild Hervik berører i denne artikkelen der han også analyserer utsiktene for andre næringer enn de oljerelaterte, spesielt innen privat tjenesteyting. Privat tjenesteyting: Artikkelforfatter Arild Hervik. Professor ved Høgskolen i Molde og forskningsleder ved Møreforsking Én av tre sysselsatte i Møre og Romsdal arbeider innen privat tjeneste yting. Denne sektoren dekker mange og ulike næringer, som for eksempel varehandel, hotell og restaurant, forretningsmessig og finansiell tjenesteyting, transport, tekniske tjenester og skjønnhetspleie. Et viktig kjennetegn ved Møre og Romsdal er at fylket har en andel på 12 prosent av samlet norsk vareeksport eks- k lusive olje, gass og raffinerte oljeprodukter. For denne varegruppen er vi dermed største eks portfylket med 33,5 milliarder kroner for 21. Disse eksportnæringene er konjunkturfølsomme og fall i eksportvolum er en viktig konsekvens av internasjonale konjunkturnedganger. Under konjunkturnedgangen falt eksporten fra fylket med henholdsvis 11 og 8 prosent i to år, langt større fall enn for landet som helhet (se figur 1). Kraftig eksportvekst i fjor. Ved inngangen av finanskrisen var det fulle ordrebøker i eksportnæringene, og eksporten falt langt mindre i Møre og Romsdal (-4 prosent) enn for landet som helhet (-15 prosent). I 21 var eksportveksten i Møre og Romsdal 24 prosent, langt over landssnitt (9 prosent), mens for de tre første kvartalene i år er veksten svak med bare 2 prosent. Fiskeeksporten har fortsatt å øke, mens eksporten av andre bearbeidede varer faller med mer enn 1 prosent. Holder vi eksporten av raffinerte oljeprodukter utenom, blir eksportveksten for landet som helhet på 3 prosent, det vil si om lag på samme nivå som Møre og Romsdal. Stor forskjell på kriser. Siden heller ikke eksportnæringene i Møre og Romsdal ble sterkt rammet under finanskrisen er dette den andre grunnen til at fylket kom lett gjennom finanskrisen med liten ledighet. Dette i motsetning til konjunkturkrisen i som slo sterkt inn i fylket med vekst i ledighet på nivå med landssnitt. Spørsmålet nå er om den nye internasjonale krisen har likhetstrekk med finanskrisen eller om fylket kan bli rammet tilsvarende som i En stor forskjell mellom disse to konjunkturkrisene var at under den første ble næringslivet i tillegg rammet av en sterk kronekurs, mens i første del av finanskrisen var kronekursen svak. Konjunkturfølsomme og konkurranseutsatte næringer. Privat tjenesteyting er også delvis konjunkturfølsomme næringer. Konjunkturforløpet her drives delvis av andre konjunkturfølsomme, konkurranseutsatte næringer, samt av privat kjøpekraftsutvikling. Vi har i tabell 1 trukket frem syv sentrale tjenesteytende næringer; varehandel, transport, hotell og restaurant, finans, teknisk, forretningsmessig og personlig tjenesteyting. Fra tabellen ser vi at disse syv privat tjenesteytende sektorene i fylket samlet i 21 utgjør arbeidsplasser som er 34 prosent av samlet sysselsetting. I forhold til folketallet i fylket utgjør det 17,6 prosent, mens den tilsvarende andel for disse tjenesteytende sektorene utgjør for landet som helhet 2,5 prosent. Det er fylkene med storbyer som trekker opp for landet som helhet og dersom Møre og Romsdal skulle opp på samme nivå prosentvis som for landet som helhet ville vi fått en tilvekst på drøyt 7 arbeidsplasser. Mangel på storbyeffekt. Møre og Romsdal har 5,2 prosent av innbyggerne i Norge og 4,4 prosent av landets sysselsetting innen disse tjenesteytende sektorene. 6,7 prosent av sysselsettingen i Norge innen transport er i Møre og Romsdal, som da utgjør en større del enn befolkningsandelen. Målt pr innbygger blir bare Oslo litt større, og det som gjør Møre og Romsdal relativt stort for denne sektoren er sjøtransport. For varehandel er andelen 4,7 prosent slik at vi her ligger tett opp mot å ha like stor andel av sysselsettingen som befolkningsandel. Også for overnatting og servering er andelen rimelig høy med 4,3 prosent, mens for de fire andre tjenesteytende sektorene ligger andelen mye lavere med 3,6 prosent av samlet sysselsetting. Dette betyr at det først og fremst er for disse fire siste tjenesteytende sektorene at storbyeffekten slår inn og at Møre og Romsdal i mangel på storbyer også har relativt lavere sysselsetting her. Foto: Waagan Transport Beskjeden reduksjon. Fra tabell 1 ser vi at disse tjenesteytende næringene også ble påvirket av finanskrisen fra 28 til 21, men utslaget var beskjedent. Det var først og fremst forretningsmessig tjenesteyting og varehandel samt transport som falt over disse to årene med henholdsvis 2,9 prosent, 2,4 prosent og 2,3 prosent. Sektoren finansiering og forsikring, samt personlig tjenesteyting fortsatte å vise vekst gjennom denne konjunkturnedgangen på henholdsvis 3,7 og 5,4 prosent. Samlet fikk fylket for disse tjenesteytende sektorene en reduksjon i sysselsetting på bare 1,2 prosent, mens reduksjonen for landet som helhet var på 2,3 prosent. Femten fylker hadde sterkere tilbakegang i sysselsetting enn Møre og Romsdal og det var fem fylker med reduksjon på over 3 prosent. Dette er nok også en av grunnene til at ledigheten i fylket gjennom hele finanskrisen lå,5 prosentpoeng under landssnittet målt etter NAV-ledighet. Denne ledigheten er i oktober nede i 1,9 prosent. Dersom ledigheten fortsatt holder seg lav vil høy kjøpekraft bidra til god utvikling for tjenesteytende næringer som er innrettet mot privat forbruk. Gasellebedrifter. Fremveksten av nye bedrifter er viktig for å skape langsiktig vekst. Gasellebedrifter er aksjeselskaper som minst må ha doblet omsetningen over fire år, hatt omsetning på over én million kroner første år, positivt samlet driftsresultat og unngått negativ vekst. Under konjunkturtoppen i 27 hadde Møre og Romsdal 324 gaseller og i 21 var dette redusert til 84 gaseller. Reduksjonen var større her enn i noen andre fylker og i 27 hadde Møre og Romsdal 6,7 prosent av gasellene og i 21 4,7 prosent. Vi ser fra figur 2 at i 27 var det spesielt industri som dominerte gasellene i Møre og Romsdal, og var markert høyere enn for landet som helhet. Fallet har vært spesielt stort i 21 i Møre og Romsdal og nå er det de tjenesteytende gasellene som dominerer med 65 prosent. For landet som helhet gikk også industriandelen ned, om ikke så mye som i Møre og Romsdal, og andelen tjenesteytende Waagan Transport i Ålesund er en av fylkets aktører innen samlebegrepet privat tjenesteyting. 8 9

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 214 Illustrasjon: Shutterstock Stemningsskifte blant de største bedriftene For norsk økonomi innebærer overgangen fra 213 til 214 et lite temposkifte, men ingen

Detaljer

Konjunkturbarometer for Nord-Norge 15 år Høsten 2010

Konjunkturbarometer for Nord-Norge 15 år Høsten 2010 Konjunkturbarometer for Nord-Norge 15 år Høsten 2010 ARENA: Den nye nordlendingen Foto: Siv Seglem Sjokoladeprodusenten Northern Delights er en av mange nordnorske bedrifter som satser på nisjeprodukter.

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND 2009. Økonomi og samfunnsutvikling. Indeks Nordland 2009 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling

INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND 2009. Økonomi og samfunnsutvikling. Indeks Nordland 2009 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling Indeks Nordland 2009 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling Indeks Nordland er et partnerskap mellom Nordland Fylkeskommune, Nordlandsbanken ASA, Innovasjon Norge Nordland, Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2012 Paradokset Rogaland Sterk oljedrevet vekst i en ellers usikker verden. Veksten gir utfordringer, et stramt boligmarked og flaskehalser i trafikken gir kapasitetsbegrensninger.

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL. Made in Møre og Romsdal

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL. Made in Møre og Romsdal KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL 2013 Internasjonalisering Branding Robotisering Out- eller backsourcing? Made in Møre og Romsdal Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal Innhald Leiar v redaktør

Detaljer

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan ANALYSE og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV Rogaland, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon

Detaljer

Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høsten 2008

Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høsten 2008 Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høsten 2008 ARENA: Miljøbilag Foto: Scanpix Innhold Forord 5 Sammendrag Usikkerhet og spenning 6 Arbeidsmarked Nå øker ledigheten 10 Marin sektor Redusert lønnsomhet

Detaljer

Egne prognoser for nordnorsk økonomi

Egne prognoser for nordnorsk økonomi KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE Nyhet VÅR 2013 Egne prognoser for nordnorsk økonomi - Full fart på investeringene - Skrikende mangel på fagarbeidere ARENA Bo i nord 1 3 FORORD Oppdrag Nord-Norge 4 MAKROØKONOMI

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet

KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet 2014 SpareBank 1 SMN KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet Økonomiske prognoser for Trøndelag og Nordvestlandet for første gang i historien! 2015 byr på lavere vekst, men aktiviteten tar

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland - Mai 2011 Videre oppgang i 2011 Konjunkturene fortsetter å peke oppover i Rogaland. Nok engang er det olje- og gassektoren som er drivkraften. Mangel på kvalifisert

Detaljer

Konjunkturbarometer for Nord-Norge Våren 2010

Konjunkturbarometer for Nord-Norge Våren 2010 Konjunkturbarometer for Nord-Norge Våren 2010 ARENA: Sosiale medier Foto: Anders Bergan, Rød Tråd Gullfarget nybygg til nordnorsk hotell - et signal om gryende optimisme? Innhold Forord 5 Lysere tider

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE

KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA: Suksessbedrifter i Nord-Norge. Kan suksess læres? Innhold Sammendrag Grip mulighetene! 4 Nord-Norge i den globale økonomien Fortrinnene må utnyttes 6

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder

Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Utarbeidet av NAV Østfold November 2014 Innhold 1. Oppsummering og perspektiver... 2 2. Vurdering av fjorårets

Detaljer

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør INDEKS NORDLAND 2010 c Nordland: tar utfordringen 2 innhold: 5-7 Tøffe tider, men lys rundt svingen 8-10 Næringslivets aktivitetsnivå 11-13 driftsresultat og rentabilitet 14-15 egenkapital 16-17 eksport

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 211 Tilbake på rett kjøl Sørlandsk næringsliv setter kurs mot lysere tider. Bedriftene venter sterkere resultater og investeringsviljen øker. Nok fornyelse? Mer

Detaljer

Økonomisk overblikk 4/2014

Økonomisk overblikk 4/2014 Økonomisk overblikk 4/2014 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 4/2014 Utsikter for 2015-2016 Næringslivets Hovedorganisasjon Desember 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL 2014 T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T Vertskapsfylket Møre og Romsdal er vi attraktive? «Lille speil Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal

Detaljer