Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR ÅRGANG 112

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR. 5 2009 ÅRGANG 112"

Transkript

1 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR ÅRGANG 112 AV INNHOLDET Lensmannssteinen på Voss er freda s. 4 Namsmannen i Oslo på lederopplæring s. 6 Eivind Reiten gir råd om ledelse s. 10 Halvor Hartz i Afghanistan s. 19

2 Telefon MONTEL.NO Telefon: Holbergsgt OSLO SECURITAS AS Telefon: securitas.no TIGER BYGG AS Telefon: Smalvollvn Oslo Dr.Dedichens vei Oslo Tlf Energima AS Telefon Hoffsvn OSLO MANTENA AS Telefon Eilert Smithsvei Oslo Brobekkv OSLO Tlf Fax SKRIFTGRANSKER REIDUN WILHELMSEN Tlf.: Telefon: Din lokale Ford-forhandler i Oslo og Akershus Turnussystemet TTA Markiser Persienner Gardiner Gardinbrett Alt innen gardinoppheng Kirkevn Høvik Telefon: Mobil Fax Telefon: Solheimsv Lørenskog Tlf

3 REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Prop.1 S ( ) regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 ble lagt frem tirsdag den 13. oktober. Politi- og lensmannsetaten får en økning på 1,3 milliarder kroner eller 12,6 % i forhold til budsjettet for I utgangspunktet er det et kjempe løft for etaten. Men dersom vi ser nærmere på tallene er mesteparten av midlene en videreføring fra Midler som vi har fått ekstra i år: 460 sivile årsverk, 230 årsverk i forbindelse med ny arbeidstidsbestemmelse (1 time ekstra arbeid per uke) og 104 nye politistillinger. Dette utgjør 756 millioner kroner på årsbasis. Legger vi til kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2010, er vi oppe i 873 millioner kroner. Vi har tilbake ca 430 millioner av det økte budsjettet på 1300 millioner kroner, eller ca 33 % av det økte budsjettet. Det hadde vært fint om dette var frie midler som politidirektoratet og politimestrene kunne plusse på sine budsjett. Men det er ikke tilfelle. Midlene er øremerket; politiets arbeid i forbindelse med økt asyltilstrømninger og styrking av PU, finansiering av netto tallet av polititjenestemenn som slutter i etaten og det som uteksamineres fra Politihøgskolen, en økning av opptaket til PHS på 168 studenter, styrking av vinningskriminalitet, styrking av IKT, DNA reformen med mere. Alle tiltakene er viktige grep som må gjøres, men det blir ingen økning av ressurser til å bøte på allerede knappe budsjetter i politidistriktene. Norges Politilederlag reagerer også på at proposisjonen meget detaljert beskriver politiets arbeid. Det er lite rom for egne tiltak i politidistriktene, som tilpasses lokale forhold. Statsråd Knut Storberget går på en ny periode som justisminister. Norges Politilederlag er glad for at han gjør det, og at han kan få videreføre det arbeidet som han har startet i politi- og lensmannsetaten. Vi oppfordrer statsråden til i perioden å se på politidistriktsstrukturen, ikke bare på driftenhetsstrukturen. Ved færre politidistrikt vil politi- og lensmannsetaten får frigjort vesentlig mer ressurser (årsverk) enn det en får til ved endring av driftenhetsstrukturen. Den sivile rettspleie på grunnplanet ble i 2006 i sin helhet lagt på statens hånd. Det var en reform som forpliktet blant annet Politidirektoratet. Ny organisering, ressurstilvekst og ikke minst i forhold til kompetanseutvikling. Norges Politilederlag mener at Politidirektoratet har etter hvert tatt den sivile rettspleie på alvor. Det har hele tiden vært en kontinuerlig utvikling av feltet. Samhandlingen mellom direktoratet og Politihøgskolen har ført til at vi i dag kan tilby studier og kurs innen hele fagfeltet. Vi kjenner fra tidligere studiene innen tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning, sekretariatfunksjon for forliksrådene og de øvrige sivile gjøremål. De gir studiepoeng. Det nye er de 11 kursene innen fagfeltet som kan gjennomføres lokalt og studie i forvaltningsmessige gjøremål. Politihøgskolen har under ledelse av Morten Holmboe utviklet en meget spennende seksjon for politi- og lensmannsetaten, «sivil og forvaltningsseksjon». Vi er trygge på at prosjektleder Knut Kværner og pi Mariann Moe sammen med PHS og ildsjeler i etaten fortsatt videreutvikler de sivile gjøremålene innen kompe - tanseutvikling. Jonny Nauste Nye utfordringer En replikksterk trønder sa nylig at tiden nå går så fort at han ikke rekker annet enn å leite juletre. Selv om jula noen steder fortsatt varer helt til påske, at det er sein påske og man bruker lang tid på å finne det rette treet, så er vel dette å ta litt hardt i! Imidlertid er det nok mange som har de samme fornemmelser som juletrehoggeren når det gjelder lønnsoppgjør. Forberedelsene til inntektsoppgjøret 2010 har startet! Hva blir utfordringene denne gangen? Bakteppet er ikke altfor positivt: - Finanskrisen vedvarer i stor grad - Samhandelen med utlandet påvirkes og svinger i takt med konjunkturene - Eksportindustrien sliter til dels kraftig med manglende etterspørsel fra utlandet - Styringsrenten er på vei oppover - Sykelønnsutgiftene stiger faretruende - Trygdeutgiftene er nærmest ute av styring Alle disse momentene sammen med en rekke andre forhold i kjølvannet av finanskrisen gjør at utsiktene til høye generelle lønnstillegg kan virke små også i offentlig sektor. En stor utfordring vil ligge i det uløste spørsmål om gjennomføring av Likelønnskommisjonens forslag. Som kjent foreslo kommisjonen en pott på 3 milliarder i offentlig sektor. Kan dette gjennomføres gjennom en avtale mellom partene om at lønnsveksten i offentlig sektor kan være høyere enn i privat sektor og at dette i tilfelle ikke skal utløse kompensasjonskrav? Utfordringene er mange også denne gangen. I en mer intern sammenheng vil det være naturlig å ta fatt i en rekke skjevheter mellom sammenlignbare stillinger. Selv i vanskelige økonomiske tider må det være rom for visse tiltak!

4 KULTURHISTORIE Lensmannssteinen på Voss er freda Utanfor kyrkjeporten ved Voss kyrkje står det ein stein som gjennom historia har vore kalla «lensmannssteinen». Den 11. september 2009 freda Riksantikvaren denne steinen under ei høgtiding der spesielt inviterte var tilstades. Lensmann på sin stein Lensmannsinstitusjonen voks sannsynlegvis fram rundt inngangen til det 13.århundre, og etter kyrkja vert den sett på å vere ein av dei eldste organisasjonane som framleis eksisterer i Noreg. Lensmannen, ofte kalla bondelensmannen, utgjorde fram til formannskapslova i 1837 det lågaste trinnet i den offentlege lokalforvaltninga. Å lese kunngjeringar på kyrkjebakken var ei landsomfattande ordning. Lensmannssteinar var difor plasserte framfor mange av hovudkyrkjene i landet. I løpet av åra er nok ei rekkje av dei blitt flytta eller fjerna av omsyn til terrengopparbeiding, snøbrøyting og andre praktiske omsyn. Lensmannssteinen ved Vangskyrkja, plassert på den opphavlege staden, er difor ein representativ leivning etter ein statsinstitusjon med linjer langt tilbake i Noreg si historie. Kulturminneåret handlar om å bringe historier i kvardagen ut og fram På Voss finst det ein liten stein på parkeringsplassen til Vangskyrkja som stadig får ein smell av bilar som skal parkere. Steinen er ein Lensmansstein. Å få viktige meldingar ut til folk i by og bygd har vore myndigheitene si plikt i fleire hundre år. Oppgåva var lagt til prestane og lensmennene. Kyrkja var staden der folk samla seg til gudsteneste og kyrkjegong. Etter kyrkjetida var kyrkjebakken den viktigaste møtestaden og informasjonssentra for folk flest. Presten tok seg av kunngjerin - gane inne i kyrkja, medan lensmannen las dei ikkje-kyrkjelege kunngjeringane på Lensmannsteinen på kyrkjebakken etter gudstenesta. I det norske rettssystem var lensmannen futen sin forlenga arm i lokalsamfunnet, men kunne samtidige fungerer som talsmannen til folket overfor styresmaktene. Lensmannen hadde ansvar for å formidle informasjon frå sentrale styresmakter, samt å opplyse om viktige lokale forordningar. Kunngjeringane vart heldt på kyrkjebakken etter sundagsgudstenesta. Lensmannssteinen, plassert utanfor kyrkjemuren, fungerte som eit podium for lensmannen slik at han lettare kunne bli høyrd og samtidig ha godt utsyn over tilhøyrarane sine. Kor gammal ordninga er veit ein ikkje sikkert. Tenesta vart regulert ved lov frå , men ordninga går truleg mykje lenger tilbake i tid. Ordninga var ein institusjonalisert del av den offentlege ikkjekyrkjelege informasjonsverksemda fram til På kyrkjebakken Lensmannsbladet / POLITILEDEREN Ansv. redaktør: Svein Stuberg Utgiver: Norges Politilederlag, Brugt. 19, Oslo. Postboks 9096 Grønland, 0133 Oslo Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: www:politilederen. Prod. og annonseansvarlig: Ekås Grafisk. Tlf Forsidefoto: Septemberstemning. (Gausdal/Kvitfjell). Foto: Geir Krogh. Lensmannssteinar er bevart fleire stader i landet i tilknyting til eldre hovudkyrkjer. I området rundt Voss kjenner ein til ytterlegare to slike steinar. Den eine er utanfor Evanger kyrkje. Den andre er ein stein (som ein trur er ein lensmannsstein) funne på Oppheim gamle kyrkjegard. Informasjon på gamle måten Lensmannen kunngjorde etterlysingar, nye skattepåbod, tinglysingar, tvangsauksjonar, eigedomsoverdragingar osv. Lover og dommar vart og lest opp. Lover som handla om folk flest vart lese opp utan unntak, mens lover som hadde mindre allmenn interesse vart innhaldet berre referert. Steinen Lensmannssteinen er ei firkanta, noko uregelmessig steinblokk, ca. 60 x 58 cm i tverrmål og 33 cm høy (over asfalt). Bergarten er ikkje fastslått nøyaktig, men på bakgrunn av farge og slitasjemønster kan det tyde på at det kan vere ein type glimmerskifer som det er store førekomstar av i området. Steinen er flat oppå, er avrunda av slitasje i kantane, og har enkelte djupe sprekkar. Skader og restaurering Under bombinga av Vossevangen brann heile kvartalet framfor kyrkja og området låg brakk fram til 1945! Vangskyrkja vart ikkje direkte treft, men 4

5 steinen til å vere eit kulturminne av stor verdi og kontakta eit lokalt murarfirma for å få steinen reparert. Den vart grave opp forsiktig og frakta på verkstad. Den vart limd saman med steinlim og heldt saman med tvingarar til limet var herda. I tillegg vart det støypt ein armert sole på undersida av steinen før den vart sett tilbake på sin opphavlege plass. Riksantikvaren si vurdering Biletglimt frå fredinga av lensmannsteinen, 11. September 2009, 13:30 14:00, +12C Frå venstre lensmann Ivar Hellene, prost Arild Hellesøy, ordførar Gunn Berit Lunde Aarvik, kst. riksantikvar Sjur Helseth og gamle lensmannen Kåre Rykke på lensmannsteinen. både lensmannssteinen og eit anna minnesmerke, «Veteranbautaen», vart truleg påført skader som følgje av intens varmeutvikling. I 1959/60 vart det oppdaga store sprekkar i steinen den hang ikkje lenger saman, men bestod av fleire lause deler. Voss kommune såg på lensmanns- Lensmannsteinen representerer ein interessant del av forvaltningshistoria som hittil har fått lite merksemd. Slik steinen ligg i dag, vitnar den og om ansvarsfordelinga og forholdet mellom prest og lensmann i eit system med lange linjer bak over i Noreg si historie. Lensmannsteinen ved Vangskyrkja har difor høg pedagogisk og i storieforteljande verdi og er eit kulturminne av nasjonal interesse. Kjelde: Infoark v/riksantikvaren 2009 Svein Ulvund Fredingsvedtaket lyder slik: Under hjemmel i Lov om Kulturminder af 9. juni 1978 nr jfr. 22 gjør Rigsantikvaren vitterlig at Lensmandsstenen ved Vangskirken i Voss prestegjeld, Søndre Bergenhus Amt fredes som Kulturminde. Lensmandsstenen er beliggende på gnr 255 bnr 182 i Voss. Formaalet med denne Rigsantikvarends Beslutning er at stedse bevare Lensmandsstenen ved Vangskirken i Voss, som et kulturhistorisk Exempel paa et landsomfattende offentlig Informations-system. Dette System er forbundet med Lensmandens Ansvar for at formidle offentlige Kundgjørelser til Almuen. Rigsantikvarens frednings-beslutning skal sikre og forvare selve Lensmandsstenen og dens nuværende plassering ved Vangskirken paa Voss. De dertil hørende Fredningsbestemmelser ere udformet under ivaretagelse af fredningens Formaal; og supplerer Kulturmindelovens generelle Bestemmelser om vedtagsfredede Kulturminder. Det er ikke tilladt at flytte, forandre eller skade Lensmandsstenen; ei heller at fjærne den fra dens nuværende plassering. Lensmandsstenen paa Voss representerer en del af vaar forvaltningshistorie, som hidentil er blevet kun ringe Opmerksomhed til del. Før Formandskabslovene af 1837 udgjorde Lensmanden det laveste Trin i offentlig lokalforvaltning; og var dessforuden Fogdens forlengede Arm i lokalsamfundet. Lensmanden havde Ansvar for at formidle meddelelser fra sentrale Myndigheder, samt at oplyse Almuen om viktige lokale Forordninger. Slige Kundgjørelser bleve gitt af Lensmanden paa Kirkebakken efter Søndsgsgudstjenesten. Presten havde paa sin Side Ansvar for de kirkelige Kundgjørelser; som bleve frembaaret i selve Kirken. Lensmandsstenen udenfor Kirkegaardsmuren fungerede som Podium for Lesmanden under udøvelse af hans Pligt til at meddele almuen allehaande Kundgjørelser. Denne Ordning skulle domme til at bestaa som institutionaliseret offentlig informations-formidling frem til aaret Lensmandsstenen ved Vangskirken paa Voss, plasseret paa sit oprindelige Sted, er saaledes en representativ levning efter en Statsinstitution med linjer langt tilbage i Kongeriket Norges historie. Rigsantikvaren vurderer dette Kulturminde at være af National Betydelse; og freder derfor Lensmandsstenen ved Vangskirken paa Voss.» 5

6 LEDELSE Namsfogden i Oslo deltar på lederopplæring i Follo politidistrikt Av Geir Krogh Da leder i NPL i Akershus og Østfold, Geir Krogh, tilbød Namsfogden i Oslo en plass i lederopplæringen for Follo politidistrikt grep jeg muligheten, sier administrasjonssjefen ved Namsfogden i Oslo, Ellen Wullum. «Første samling på Sørmarka kurs- og konferansesenter var en udelt positiv opplevelse. Det er fint med teoretisk påfyll etter å ha vært leder i åtte år. Det er et bra opplegg, gode forelesere og mange engasjerte ledere. Når alle lederne fra et distrikt får et slikt tilbud får de også en unik sjanse til å bygge opp en felles forståelse av hva ledelse innebærer og et felles språk som de kan dra nytte av i hverdagen. Jeg følte meg inkludert og synes det er raust at jeg får delta. For meg ser det ut til at kulturen er preget av at «de gode historiene» er ment å fortelles videre i klasserommet og i sosiale sammenhenger.» Ellen Wullum, administrasjonssjefen ved Nams fogden i Oslo. Kurslederne, Åse Storhaug Hole fra Høgskolen i Hedemark og Rune Glomseth fra Politihøg - skolen, ønsket oss velkommet til opplæringen med å gjennomgå opplegget for lederopplæringen. Lederopplæringen i Follo politidistrikt er et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark og Politihøgskolen. Politidistriktet har fått støtte fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og til sammen 60 av lederne deltar i opplæringen. Norges Politilederlag i Akershus og Østfold fikk muligheten til å kjøpe observasjonsplasser ved opplæringen og vi er glad for at Namsfogden i Oslo benyttet seg av dette. De to første kursdagene (16. og 17. sept.) på Sørmarka kurs- og konferansesenter, holdt et høyt faglig nivå. Tilbakemeldingene fra deltagerne var udelt positive og mange roste kursledelsen (Åse Storhaug Hole, HIH og Rune Glomseth, PHS) for opplegget og den gode sammensetningen av foredragsholdere. Oppstarten av kurset er også omtalt på hjemmesidene til Høgskolen i Hedmark, les artikkelen på Kurslederne, Åse Storhaug Hole fra Høgskolen i Hedemark og Rune Glomseth fra Politihøgskolen, ønsket oss velkommet til opplæringen med å gjennomgå opplegget for lederopplæringen. Hovedtema er endringsledelse kunnskapsstyrt politiarbeid. Målsettingene er bl.a. å øke samarbeid på tvers av funksjoner og gi et felles begrepsapparat og ledelsestenkning for alle lederne i Follo politidistrikt. Opplæringen gir formalkompetanse innen endringsledelse og kommunikasjon i form av en hjemmeeksamen (15 sp) og et utviklingsprosjekt (5 sp). Politimesteren innledet opplæringsprogrammet Politimester Arne Jørgen Olafsen innledet torsdagen med å utrykke glede for lederopplæringsprogrammet. Han var spesielt glad for at vi nå kan utvikle et felles begrepsapparat. Selv om effekten Politimester Arne Jørgen Olafsen. 6

7 STØTT VÅRE ANNONSØRER TGI Friday's Cafè Mono Champ Bar & Cafè Karl Johansg OSLO Pløensg OSLO Sonja Henies pl OSLO Tlf Tlf Tlf Åpenbar Kaktus Mat & Vinhus AS Kjelsås Bilverksted AS Stranden 1 Aker Brygge OSLO Lilleakerv OSLO Kjelsåsv OSLO Tlf Tlf Tlf Bjørn's Rørleggerservice AS Rimi Nannestad Torg Vegas Video og Kiosk Lachmannsv OSLO Ekerv Nannestad - Tlf Rathkesg OSLO Tlf Åpent hverdager 9-21 lørdager 9-20 Tlf Telerra AS Wist Mikaelsen & Gifstad AS Injeksjonsteknikk AS Østre Akerv OSLO Brobekkv OSLO Pb. 219 Alnabru OSLO Tlf Tlf Fax Tlf Mob Truck & Trailer Industri AS MK Karosseri Meny Manglerud Pb. 121 Alnabru OSLO Ensjøv OSLO Plogv OSLO Tlf Tlf Fax Tlf Trafikkskolesenteret AS Nordtvet Gartneri og Hagesenter AMI Trans AS Strømsv OSLO Gårdsv OSLO Gamle Leirdalsv OSLO Tlf Tlf Tlf Fax TGI Fridays K.Aspelund AS GS Consult AS Klingenbergg OSLO Rudsletta RUD Niels Leuchsv EIKSMARKA Tlf Tlf Tlf Kiwi Nedre Stabekk Follo Jord AS Tak og Blikkarbeider Ketil Pedersen Prof.Kothsv. 84 A STABEKK Søndre Ski Gård - Løkenv SKI Bjarstadv KRÅKSTAD Tlf Tlf Tlf Mob Ås Rørleggerbedrift AS Kiwi Minipris AS Skandinavisk Oljesikkerhet AS Brekkev ÅS Holterv DRØBAK Kveldsrov FAGERSTRAND Tlf Tlf Tlf AB Asfalt AS T.Gran Eiendomsselskap AS Centrum Gummiservice AS Gamlev. 3 B LØRENSKOG Solheimsv LØRENSKOG Industriv LØRENSKOG Tlf Fax Tlf Tlf Tak & Vedlikehold AS Kjerringholmen Familiecamping Åsheim Fjellborring AS Rabekkg MOSS 1580 RYGGE Underås SVINNDAL Tlf Mob Tlf Tlf Cerwonol Norge AS Gan Gjerdeservice AS Trond's Transport St.Nikolasg SARPSBORG Postboks FETSUND Oslov YTRE ENEBAKK Tlf Mob Tlf Tlf Mob Rema 1000 Auto Service Lillestrøm AS Elektrikern Kjell Sæterøy AS 1940 BJØRKELANGEN Depotg LILLESTRØM Bjørkelia SKEDSMOKORSET Tlf Tlf Tlf Skedsmo Pukkverk AS Febotec Foto Arne Bergem Transport Gjerdrumsveien SKEDSMOKORSET Trondheimsv KLØFTA Wethal KLØFTA Tlf Tlf Tlf Mob Spar SOS Biloppretting AS Herstua Grus AS Trondhjemsv KLØFTA Myrvangv KLØFTA Bjørkev. 12 B JESSHEIM Tlf Tlf Mobil Roadfeeders AS Moelven Elektro AS Dal Auto Bilberging AS Postboks GARDERMOEN Balder Allè GARDERMOEN PARK Huldertjernv RÅHOLT Tlf Tlf Tlf Mob

8 LEDELSE Leder for OU-seksjonen i POD Cathrine Berg. av ledelse ikke alltid er lett å se er det viktig å fokusere på de store linjer og samtidig bruke lønns- og personalpolitikken til å skaffe gode medarbeidere. Det er viktig å erkjenne behovene for trening og egenutvikling. Forskning har vist at bedrifter som klarer å øke kompetanse blant de ansatte er mer innovative. Politidirektoratet ønsket oss lykke til med programmet Leder for OU-seksjonen i POD Cathrine Berg gav ros til Follo politidistrikt for initiativet og pekte på at det nå begynner å bli inn å snakke om ledelse. Med ledelse mener POD ledere som jobber strategisk og kunnskapsbasert, tilrettelegge for gode endringsprosesser og oppnår resultater gjennom andre. Gode ledere involverer, motiverer, engasjerer og utvikle dermed sine medarbeidere. Cathrine pekte videre at det er et lokalt ansvar å utvikle ledere. Det er et langsiktig og kontinuerlig arbeid og kan ikke vedtas eller utvikles gjennom direktiver. Det er viktig at arbeidsgiverrollen blir revitalisere og at vi trener opp motet til å være ledere. Hun avsluttet med å ønske oss lykke til med lederopplæringen og utnytte tiden til refleksjoner over eget lederskap og til å dele erfaringer med medarbeiderne under mottoet: «Gjøre hverandre gode!» Småprat med Gunnar og Jan Foredragsholderne Gunnar Ekmann og Jan Thorsvik satt spesielt godt. Temaene var bl.a. småprat i organisasjoner og uformelle ledere. Gunnar Ekmann skrev doktoravhandling om småprat i politiet under tittelen «Fra text til batong» og fikk prisen for beste avhandling i Sverige det året (1999) og da han gav ut boken «Fra tekst til resultat» fikk han også en pris for denne. Ekmann stilte spørsmålet om det er sammenheng mellom småpraten og våre tekster (planer og retningslinjer) og mente vider at veldig mye blir avgjort i småpraten. Sjefer må derfor delta i den uformelle samtalen, rimelig mye. Småpraten kan også være en arena for mobbing i småpraten, noe som kan få katastrofale følger. Ekmann mente vider at det er de uformelle reglene (kulturene) som bestemmer handlingene og ikke virksomhetsplanene. Alt som ledelsen sier blir testet i den uformelle småpraten før det blir gjort noe med det. Han hadde imidlertid erfart at enkelte beslutninger er enklere å forholde seg til særlig hvis lederen går foran med et godt eksempel. Lederens avvikende adferd blir imidlertid spredt i småpraten. (Gjør noe annet enn han sier.) Foredragsholder Gunnar Ekmann. Foredragsholder Jan Thorsvik. Møter og formelle dokumenter er nødvendig, fortsatte Ekmann, men det må også holde tak i den uformelle praten. For en leder er det viktig å lytte i småpraten og ikke komme med løsninger og facit-svar. Jan Thorsvik er en anerkjent professor innen ledelse og organisasjonsfaget og medforfatter av boken «Hvordan organisasjoner fungerer» (Jakobsen og Thorsvik). Tema for Thorsviks forelesning var organisasjonskultur og han startet med å spinne videre på Gunnar Ekmanns foredrag. Han hevdet at i småpraten utvikles tilliten mellom lederen og de ansatte. Følgende punkter kan oppsummere småpratens betydning i organisasjoner: 1) Småpraten er grunnlaget for dannelse av sosiale grupper og hvordan mennesker blir inkludert eller ekskludert i gruppene, som fragmenteres 2) I småpraten utvikles det tolkninger og tillit 3) I småpraten formes historier og fortellinger om kulturen 4) I småpraten kan man velge om man vil gi mandat til ledere eller ta det fra dem. 5) I småpraten fortolkes virkeligheten slik at det produseres «sannheter». Den subjektive oppfattelsen blir objektivisert. En kollektiv fortolkning av hva som skjer og hva det betyr for meg og fellesskapet. 6) Det er vi som fortolker som det som skjer gjennom våre mentale skjemaer. 8

9 o o Vi er mye sterkere drevet av føleleser en rasjonalitet i beslutningsøyeblikket Når vi småprater overfører vi ikke bare holdninger, ideer og verdier, men vi overfører også følelser. Thorsvik fortsatt med å fokuserer på kulturens betydning for politiarbeidet. Det aller viktigste er at vi har legitimitet i utøvelsen av rollen og dette er avhengig av innholdet i tjenesten og i hvilken grad politiets organisering og arbeid er i samsvar med brukernes krav til tilgjengelighet, effektivitet, rettsikkerhet og personlig integritet. Han fortsatte med å peke på verdiers betydning for politiets arbeid. Verdier må stå sentralt og gi tyngde til argumentasjon for endring. Verdier kan ha en sterkt motiverende, identitetskapende og holdningsdannende effekt, samtidig som de kan formidles til publikum som hva politiet står for. Han konkluderte med at verdiene er viktig for politiets tillit og legitimitet. I hverdagen mente Thorsvik at vi ikke må skape urealistiske forventninger. Han rådet oss til å holde fast ved verdiene, men forklare tydelig hva befolkningen kan forvente. Det finnes ingen verdinøytrale organisasjoner, hevdet Thorsvik, og de sentrale spørsmålene er derfor ved enhver reform: Hvilke verdier vil prege organisasjonen? Hvilke verdier fremmes /svekkes i det praktiske politiarbeidet.? Thorsvik avsluttet forelesningen med at legitimitet er noe vi i politiet blir gitt på Engasjerte deltagere. bakgrunn av våre verdier, tilkjennegitt i våre handlinger. Tillitens styringslogikk gjør at vi må legge forholdene best mulig til rette gjennom: Strategisk ledelse (klarlegge mål) Gi inspirasjon til en felles visjon Tenke systematisk om endringsledelse (Sette de ansatte i stand til å handle og forbedre virksomheten) Verdibasert ledelse klarlegge verdier og skape tilhørighet, dette er grunnlaget for trivsel på arbeidsplassen Klarlegge etiske prinsipper og fremme ansvarlighet Han oppfordret oss til å jobbe med oss selv slik at vi kan utvikle tillitens styringskultur, og legge forholdene til rette gjennom organisasjonsstruktur og organisasjonskultur. 9

10 LEDELSE Toppsjefen Eivind Reiten gir råd om ledelse: Ha sylskarpe mål Tekst og foto av Anita Myklemyr Ledere får alltid høre at de kommuniserer for lite. Det er feil. Problemet er ikke for lite kommunikasjon, men for lite presisjon, sier Eivind Reiten. Eivind Reiten var konsernsjef i Norsk Hydro i en årrekke, og er nå styreleder i Norske Skog. Det har stormet rundt ham i flere omganger; blant annet i forbindelse med håndtering av opsjonsprogrammer og i kjølvannet av den såkalte Libya-saken. Nylig holdt den erfarne industrilederen foredrag om bærekraftig ledelse på et seminar i regi av Alfa & Omega og Innovasjon Norge. Han gikk ikke inn i noen av de turbulente sakene, men gjorde rede for det han mener er god og bærekraftig ledelse. Han mente for øvrig at det var et paradoks at akkurat han holdt foredrag på et seminar med overskriften «bærekraftig ledelse». Jeg er over gjennomsnittlig allergisk mot moteord om ledelse. Jeg er like allergisk mot det som jeg er mot franske restauranter som anretter så mye rart på tallerkenen at det er vanskelig å få øye på hovedretten, sa den forhenværende Hydro-toppen. Han har vanskelig for å kjenne seg igjen bildet skapes av den heroiske leder. Reiten sier at å være leder dreier seg mye om å legge en kurs, og sin tid som Hydro-sjef måtte han gå foran som leder fra tid til annen, men stort sett regjerte han gjen - nom å sette i gang prosesser, som i neste omgang ledet fram til beslutninger. Det handlet om å få menneskene med seg. Men det er helt avgjørende å ha kunnskap om det du skal lede. Du må hver eneste dag demonstrere at du har relevante mål for det du skal oppnå, hvis ikke kan du glemme å få tillit. Presisjon At en leder skal skape resultater, er en selvfølge. For å komme dit, må man imidlertid ha noen mål, og kommunisere godt. Ledere får alltid høre at de kommuniserer for lite. Det er feil. Problemet er ikke for lite kommunikasjon, men for lite presisjon. Vi lurer hverandre fordi vi ikke er sylskarpe på målene vårene, sa Eivind Reiten, og viste til at de i prosjektstyringen av byggingen av Hydros aluminiumsverk i Quatar opererte med ferdigstillelsesmål på 86,18 prosent ved en bestemt dato. Han presiserte at de ikke var «idioter» når de fulgte dette opp; det var ingen stor sak om ferdigstillelsen på den gitte datoen var 86,17 prosent. Like fullt mener han at mål skal defineres nøyaktig, og følges opp med presisjon. Det er bare feighet som gjør at man ikke tør å kna målene ned til noe folk kan konfronteres med. Den viktigste lederjobben er nitid oppfølging av de målene det er enighet om. Nå sier noen at det må være fælt å ha en sånn sjef over seg. Nei, sier jeg. Det viktigste for en sjef er å kunne gi relevant ros, ikke en klapp på skulderen når noen har gjort en sånn noenlunde jobb. Relevant ros Igjen handler det om presisjon. Presisjon i oppfølging er helt avgjørende for relevant ros, mener Reiten. Du skal ikke gi ros bare fordi læreboka sier det. Du skal gi relevant ros. Folk blir ekstremt glade for å få ros når de vet det er fordi du vet hvordan de ligger an. Også når det kommer til læring i organisasjoner, syndes det mye når det kommer til presisjon, mener industritoppen. Her syndes det kolossalt mye. Man går igjennom case for å lære av feil, men ofte skjer dette på et så lavt presisjonsnivå at FAKTABOKS: Eivind Reiten Styreleder i Norske Skog, generaldirektør i Norsk Hydro ASA fra 2001 til Gjennomførte store omstruktureringer i Hydro, herunder en oppsplitting av selskapet. Olje- og gassvirksomheten ble fusjonert med Statoil. Trakk seg som styreleder i StatoilHydro høsten 2007 da konsernet vedtok å granske den såkalte «Libya-saken» i Hydro, selskapet Reiten hadde hatt det øverste ansvaret for. Gjorde politisk karrière i Senterpartiet. Var statssekretær i Finansdepartementet, , og statsråd i to omganger: Fiskeriminister, Olje- og energiminister, Reiten knyttes særlig til energiloven, som ga Norge et liberalt strømmarked, samt til de store omstillingene i de statlige virksomhetene Posten og Telenor, hvor Reiten var styreleder. Utdannet sosialøkonom ved Universitetet i Oslo (cand.oecon.) 10

11 man får dårlige læringsprosesser. Poenget er ikke å komme til evalueringsmøter med fin mappe under armen. Konfronter deg selv med de brutale fakta; først da får du virksom læring. Reiten advarte for øvrig mot dem han kaller status-quo tyrannene her i samfunnet. Mennesker som ser på endringer som problemer, ikke muligheter. Selv mener han at utvikling, vekst og endring er nødvendige forutsetninger for å kunne drive en organisasjon over tid. Hvis veksten uteblir, skjer det noe med organisasjonen og den totale yteevnen, sa Reiten. Gå i krigen Som leder må du være forberedt på motstand, særlig ved endringer. Reiten har vært i mange stormer, og var krystallklar på at å stå i stormen er en toppleders oppgave og plikt. Still opp for de ansatte, særlig når det blåser. Det er ingenting som gir mer respekt enn når du tar de vanskelige fightene. Man kan ha ulike syn på saker jeg har vært involvert i, men jeg sendte aldri sersjanten. Det kan være bekvemt å sende kommunikasjonsdirektøren, og det kan fungere overfor media og deler av omverdenen, men det fungerer elendig internt. Jeg tok fightene selv. Det var min oppgave. Reiten sa at man må være trygg på en endringsprosess før man setter den i gang. Sikker i den forstand at man vet at man som leder orker å stå prosessen helt igjennom. Du kommer til mange veikryss hvor både du og dine nærmeste kan komme til å tvile på om beslutningene var riktige. Du skal ikke gå i gang før du har trygghet i deg til å satse med den kraften du tren ger. Ellers blir det hva jeg kaller tilløp uten hopp, hvilket er en lite produktiv øvelse. Balansert lytting Eivind Reiten understreket imidlertid at det er viktig for en toppsjef å lytte til mange stemmer. Hvis man ikke tar inn andre stemmer, utøver man en arroganse som er livsfarlig. Han advarte imidlertid også mot den andre ytterligheten. Det er like farlig å høre på så uendelig mange stemmer at du ender opp med å høre på all slags tullprat og tøys. Som leder må du ha trygghet nok til å sortere ut hva som er viktig, og så må du av og til forvente at du får kjeft. Jeg pleier å si at du må ha lytteapparatet i orden, men sorteringsmekanismen intakt. 11

POLITILEDEREN NR. 6 2009 ÅRGANG 112. AV INNHOLDET Politisk engasjement hos lederne s. 5. Refleksjoner fra en forsvarer s. 10

POLITILEDEREN NR. 6 2009 ÅRGANG 112. AV INNHOLDET Politisk engasjement hos lederne s. 5. Refleksjoner fra en forsvarer s. 10 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR. 6 2009 ÅRGANG 112 God jul og Godt nytt år AV INNHOLDET Politisk engasjement hos lederne s. 5 Kriminelle i forebyggende arbeid s. 8 Refleksjoner fra en forsvarer s. 10

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden»

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» POLITILEDEREN NR. 1 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» Tema: Organisering av den sivile rettspleie Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096

Detaljer

POLITILEDEREN NR.6 2010 ÅRGANG 113. God Jul! AV INNHOLDET. Mobile kriminelle s. 10 «Antiterrorpoliti» s. 19 Voldens skjulte ansikt s.

POLITILEDEREN NR.6 2010 ÅRGANG 113. God Jul! AV INNHOLDET. Mobile kriminelle s. 10 «Antiterrorpoliti» s. 19 Voldens skjulte ansikt s. Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.6 2010 ÅRGANG 113 God Jul! AV INNHOLDET Stopp en halv! s. 6 Mobile kriminelle s. 10 «Antiterrorpoliti» s. 19 Voldens skjulte ansikt s. 23 REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Medlemsutvikling

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR.

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR. POLITILEDEREN NR. 5 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096 Grønland,

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt. Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt. Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE POLITILEDEREN NR. 3 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt Stiftet 1893 Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks

Detaljer

POLITILEDEREN NR. 1 2010 ÅRGANG 113

POLITILEDEREN NR. 1 2010 ÅRGANG 113 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR. 1 2010 ÅRGANG 113 AV INNHOLDET Organisasjonskultur og lederskap s. 5 Barns rettsvern s. 10 Seminarer s. 12 Politilederne er for feige s. 19 REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN

Detaljer

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116 AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4 Ledersamling fra s. 5 Redaktørskifte s 19 Politianalysen s 22 STIFTET 1893 Besøksadresse: Brugata 19, Oslo Postboks

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

POLITILEDEREN NR.1 2011 ÅRGANG 114. AV INNHOLDET Fagdager i distriktene s. 8 Lagring av trafikkdata s. 10 Omorganiseringen s. 12 I uniform igjen s 24

POLITILEDEREN NR.1 2011 ÅRGANG 114. AV INNHOLDET Fagdager i distriktene s. 8 Lagring av trafikkdata s. 10 Omorganiseringen s. 12 I uniform igjen s 24 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.1 2011 ÅRGANG 114 AV INNHOLDET Fagdager i distriktene s. 8 Lagring av trafikkdata s. 10 Omorganiseringen s. 12 I uniform igjen s 24 REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN EU-direktiv

Detaljer

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå?

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå? POLITILEDEREN NR. 6 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch Midlertidig generell bevæpning hva nå? God jul og godt nyttår PORTRETTET innhold PORTRETTET Riksadvokat Tor-Aksel

Detaljer

POLITILEDEREN. God Jul og Godt nytt år! NR.6 2013 ÅRGANG 116

POLITILEDEREN. God Jul og Godt nytt år! NR.6 2013 ÅRGANG 116 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.6 2013 ÅRGANG 116 Rektor ved Politihøgskolen, Håkon Skulstad, er en moderne leder God Jul og Godt nytt år! Forvalter av fremtidens politi s 4 Rapport om avhørsmetodikk

Detaljer

Stryker TEMA. Politi nr.1 // MARS 2010. i arrestasjon. Norsk

Stryker TEMA. Politi nr.1 // MARS 2010. i arrestasjon. Norsk Norsk Politi nr.1 // MARS 2010 En rapport som Politihøgskolen har utført på oppdrag fra Politidirektoratet er kritisk til kvaliteten på arrestasjonsteknikk i politiet: 6 av 10 ville strøket i forhold til

Detaljer

POLITILEDEREN NR.4 2011 ÅRGANG 114. Her ser vi alle deltagerne fra Nordisk Insolvenskonferanse 2011, som ble avholdt i Bergen.

POLITILEDEREN NR.4 2011 ÅRGANG 114. Her ser vi alle deltagerne fra Nordisk Insolvenskonferanse 2011, som ble avholdt i Bergen. Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.4 2011 ÅRGANG 114 Her ser vi alle deltagerne fra Nordisk Insolvenskonferanse 2011, som ble avholdt i Bergen. AV INNHOLDET Etterbruk av politimestre s. 4 Hva nå, mitt lille

Detaljer

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2011. Ola Dahl. s. 17 19. Høyere tiltro til domstolene, side 4 5. Utsyn: Tyrkiske domstoler s.

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2011. Ola Dahl. s. 17 19. Høyere tiltro til domstolene, side 4 5. Utsyn: Tyrkiske domstoler s. Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2011 Portrettet Ola Dahl s. 17 19 Høyere tiltro til domstolene, side 4 5 Utsyn: Tyrkiske domstoler s. 24 28 Ny statsråd Statsrådskifter skjer raskt. Ledelsen i Domstoladministrasjonen

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Politimester Terje Nybøe: Liker å skape orden NR. 4 2015 ÅRGANG 118

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Politimester Terje Nybøe: Liker å skape orden NR. 4 2015 ÅRGANG 118 POLITILEDEREN NR. 4 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet Politimester Terje Nybøe: Liker å skape orden Stiftet 1893 Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo Postboks 9096 Grønland, 0133 Oslo Telefon: 23 16 31

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn.

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn. 64 millioner til DNA-register Side 48 Jobber med utvidelse av PHS Side 5 Erik Håland: Glad det er over Side 16-17-18-19 14.12.2007 løssalg kr 49,- Nr 12 klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Landsstyremøtet 2014

Landsstyremøtet 2014 Nr. 5-2014 37. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Landsstyremøtet 2014 - Nye oppgaver og kontorstruktur s.9 Snart tomt for fødselsnummer s.4 YS-konferansen 2014 s.6 YS Arbeidslivsbarometer

Detaljer

10339_Temahefte32 04.10.05 09:54 Side 1 LEDELSE YRKESFAGLIG TEMAHEFTE 3-2005

10339_Temahefte32 04.10.05 09:54 Side 1 LEDELSE YRKESFAGLIG TEMAHEFTE 3-2005 10339_Temahefte32 04.10.05 09:54 Side 1 LEDELSE YRKESFAGLIG TEMAHEFTE 3-2005 10339_Temahefte32 04.10.05 09:54 Side 2 INNHOLD YRKESFAGLIG TEMAHEFTE s 3: Involver de ansatte s 4: En visjonær kommune s 8:

Detaljer

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri Bibliotekaren 7 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bestill på nettet, hent på Kiwi men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen Staten taper i kampen om bibliotekarers minstelønn Utviklingstrekk

Detaljer

uten politi et samfunn

uten politi et samfunn Lønnskampen drar seg til Side 8-9-10-11-12 Dramatiske bilforskjeller Side 14-15-16-17 Livsfarlig halsgrep Side 18 15.02.2008 løssalg kr 55,- Nr 2 et samfunn uten politi Kjøpmann Vien Van Le mener det er

Detaljer

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo OP MAGASIN 47. årgang Organ for Oslo politidistrikt nummer 3 n 2009 Navjot er politidistriktets minoritetsombud Side 4 kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Side 8 Barnehus åpnet i oslo

Detaljer

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 16-19 26-29 4-7 < 3 Leder: Når kommunene byr på seg selv < 4-7 Former sin egen hverdag og andres < 8-10 Servicetorg bra bare for innbyggerne?

Detaljer

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117 Vi vil bidra til fremtidens politi! Portrettet: Kristin Kvigne Nærpolitiet REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Vårens vakreste eventyr? Ved årets lønnsoppgjør

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 Oversikt forsikringer 2011 Vi jobber hele tiden for å få best mulige vilkår til rimeligst

Detaljer

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE nr 12 11.12.2009 løssalg kr 55.- Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:32 Sending file DCS_3156.jpg sent Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:58 kjenner du igjen bildet? Jente_10 -- Thu Des 1 23:57:02? Johnny_B -- Thu Des

Detaljer

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR 17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR Politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt slår nå alarm etter omfattende lekkasjeproblem fra etterforskningen rundt drapet av en politikollega.

Detaljer