Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS Anbefalinger for Vesterålen DPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS"

Transkript

1 Anbefalinger for Vesterålen DPS Moderniseringsprosjektet Side 1

2 Innhold 1. Oppdrag Bakgrunn og mandat Organisering av arbeidet Arbeidsgruppens oppdrag Gruppens arbeid Håndtering av ulike meninger Faglige føringer Forslag til løsninger - sammendrag Sammendrag flertallsforslag Organisering og økonomi Etablere Ambulant akutteam Øke kapasiteten i poliklinikk, dagbehandling og ambulant virksomhet Redusere døgnkapasiteten og etablere behandlerstab Øke andelen spesialister Risiko knyttet til forslaget Sammendrag mindretallsforslag Organisering og økonomi Etablere Ambulant akutteam og øke kapasiteten i dagbehandling og ambulant virksomhet Øke kapasiteten i poliklinikk Redusere døgnkapasiteten og etablere behandlerstab Øke andelen spesialister Risiko knyttet til forslaget Vesterålen DPS Organisering Driftsplan personell Budsjett Døgnbehandling og poliklinikk Geografi, folketall og bruk av psykiatritjenester Flertallsforslag Etablere Ambulant akutteam Øke kapasiteten i poliklinikk, dagbehandling og ambulant virksomhet Poliklinikk og dagbehandling Ambulant virksomhet Redusere døgnkapasiteten og etablere behandlerstab Etablering av behandlerstab for døgnpasientene Redusere døgnkapasiteten Øke andelen spesialister Organisering og økonomi Nytt organisasjonskart Plan for gjennomføring Håndtering av de ansatte i implementering av endringene Moderniseringsprosjektet Side 2

3 5. Mindretallsforslag Etablere Ambulant akutteam og øke kapasiteten i dagbehandling og ambulant virksomhet Etablere Ambulant akutteam Begrunnelse Øke kapasiteten i dag behandling og ambulant virksomhet Øke kapasiteten i poliklinikk Redusere døgnkapasiteten og etablere egne behandlere for døgnenhetene Redusere døgnkapasiteten Etablering av egne behandlere for døgnenhetene Øke andelen spesialister Organisering og økonomi Nytt organisasjonskart Plan for gjennomføring Risikovurdering Risikoområde A:Dele opp enhet VOP Risikoområde B: 5 døgn Bø og lite ambulant team Andenes Risikoområde C: Øke andelen spesialister (innenfor gjeldende budsjettramme) Risikoområde D: Videreføre femdøgnenhet på Andenes og stort ambulant team med ansatte flere steder Risikoområde E: Videreføre 4 femdøgnsplasser på Andenes Risikoområde F: Legge 4 femdøgnsplasser på Straume Risikoområde G: Økende andelen spesialister med en Lis, en overlege, en psykologspesialist Vedlegg Moderniseringsprosjektet Side 3

4 1. Oppdrag 1.1 Bakgrunn og mandat Bakgrunn og mandat for lokal arbeidsgruppe i Vesterålen DPS (VDPS) ligger i rapport 2 fra Moderniseringsprosjektet og styrets vedtak i styresakene 100/11, 46/12 og 72/12. Styresak 72/12, vedtak punkt 3: Styret ber administrerende direktør etablere ambulante akutteam slik skissert i prosjektgruppens rapport for Salten og Lofoten snarest og for Vesterålen i løpet av Styresak 72/12, vedtak punkt 6: Styret ber om å få seg forelagt planer for omstilling av Vesterålen DPS innen 15. mars Endringene skal gjøres innenfor DPSets ressursramme. Rapport 2, kap. 4.1; I Vesterålen DPS nedsettes en lokal arbeidsgruppe med mandat å etablere ambulant akutteam, øke poliklinikkvirksomheten og øke andelen spesialister. Endringen skal gjøres innenfor DPSets eksisterende ressursramme og ved reduksjon antall døgnplasser. Styresak 46/12, vedtak punkt 2; Styret viser til styresak 100/2011 og ber foretaksdirektøren sørge for at Moderniseringsprosjektet innebærer en større vridning fra døgn til dagvirksomhet enn den framlagte rapport synliggjør, spesielt må døgnkapasitet og sengeforbruk i Vesterålen tilpassen en mer effektiv ressursutnyttelse. 1.2 Organisering av arbeidet Arbeidet har vært organisert i lokal arbeidsgruppe med støtte fra klinikkledelsen og OUseksjonen. Gry Dahl og Bjørnar Hansen har rapportert til klinikksjef Trude Grønlund og styringsgruppen for moderniseringsprosjektet. I arbeidsgruppen har følgende deltatt; Navn Torunn Alveng Arne Idar Johansen * Roy Rønne Tine Skaugvolldal Elsa Karlsen Pia Jessen Anita Savita Dalsbø Jorunn Nordmo Lisbeth Robertsen Hill Tove Haug Heidi Anita Knutsen Tonelise Holm Bjørnar Hansen Gry Dahl Tittel/rolle Psykiater Konstituert avdelingsleder VDPS (med fra andre samling) Enhetsleder Straume Enhetsleder Andenes Enhetsleder Stokmarknes Enhetsleder VOP Psykologspesialist VOP Tillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund, Andenes Tillitsvalgt FO, Straume Tillitsvalgt Fagforbundet, Andenes Avdelingsverneombud Brukerrepresentant Rådgiver, repr. for klinikkens ledelse Prosesstøtte planlegge, lede arbeidet, rapport *Avdelingsleder Bodil Hartvigsen har vært sykmeldt i den perioden arbeidet har foregått. Moderniseringsprosjektet Side 4

5 1.3 Arbeidsgruppens oppdrag Med bakgrunn i styrets vedtak og rapport fra Moderniseringsprosjektet, fikk arbeidsgruppen i oppdrag å beskrive hva VDPS må gjøre for å; Etablere Ambulant akutteam, herunder lokalisering, bemanning, åpningstid og vaktordning natt og hvordan skaffe nødvendig kompetanse. (Kompetansebehovet er definert) Øke kapasiteten i poliklinikk, dagbehandling og ambulant virksomhet Redusere døgnkapasiteten Øke andelen spesialister Beskrive hvordan denne omstillingen skal gjennomføres innenfor VDPSs eksisterende ressursramme for Beskriv også konsekvenser for pasienter, ansatte, økonomi og henvisere. Forslagene leveres styringsgruppen for behandling innen 1. mars og behandles i Nordlandssykehusets styre 20. mars Gruppens arbeid Arbeidsgruppen har i perioden 3. januar 13. februar 2013 gjennomført 3 samlinger à til sammen 6 dager, på henholdsvis Andenes, Straume og Stokmarknes. Innledningsvis på hver av samlingene har de ansatte på Andenes, Straume og Stokmarknes fått informasjon om moderniseringsprosjektet og arbeidsgruppens opprag. Som en del av gruppens arbeidsunderlag er det innhentet informasjon som er relevant for forslagene. En del av disse dataene er tatt med i denne rapportens kap Håndtering av ulike meninger Arbeidsgruppen har søkt å finne løsninger som gruppen som helhet kunne gå inn for. Dette har gruppen delvis lykkes med, men på noen punkter var det ikke mulig å finne omforente løsninger. Denne rapporten beskriver derfor 2 forslag til løsninger, ett som representerer flertallets forslag og ett som uttrykker mindretallets innstilling. Fordi det foreslås overført årsverk fra Andenes og Straume til Stokmarknes, som vil medføre at ansatte må skrifte arbeidssted eller kan bli oppsagt, er det utarbeidet en detaljert oversikt over årsverkene i dagens organisasjon og hvordan man ser for seg at ny organisasjons skal se ut. Dette er gjort for både flertalls og mindretallsforslaget. Oversiktene følger som vedlegg til rapporten. 1.5 Faglige føringer VDPS har et hovedansvar for det psykiatriske lokalsykehustilbudet til voksne i Vesterålen. Senteret tilbyr både poliklinisk og døgnbaserte tjenester. Poliklinisk virksomhet er: Voksenpsykiatrisk poliklinikk Enhet for læring og mestring/ habilitering/rehabilitering Moderniseringsprosjektet Side 5

6 Enheter med døgndrift: VDPS Straume VDPS Andenes VDPS Stokmarknes Arbeidsgruppe VDPS har lagt til grunn for arbeidet de føringer som er gitt i Nasjonal Strategigruppe 2, arbeidsgruppe 2 som beskriver den videre ønskede utviklingen av de distriktspsykiatriske sentrene. Følgende er fra Nasjonal Strategigruppe II, arbeidsgruppe 2. (s.7) For å få til nødvendig omstilling må følgende tiltak gjennomføres: 1. DPS skal ha hovedansvaret for tilbudet innen psykisk helsevern for voksne, og veien inn og ut av psykisk helsevern skal gå via DPS. Omstillingsutfordringen skal være fra døgnbehandling til dagbehandling, poliklinikk og ambulante tjenester med hjemmebehandling; og fra sykehusbehandling til behandling i DPS. 2. Sykehusene skal bli mer spesialiserte med mer spissede behandlingstilbud. 3. Alle pasienthenvisninger om ø-hjelp bør gå til DPS innen utgangen av RHF- ene må sørge for en planmessig omstilling og ressursfordeling mellom DPS og sykehusavdelinger. En fordeling på omkring 50/50 % bør implementeres innen utgangen av 2013 og videreutvikles til fordeling på omkring 60/40 % i DPS-enes favør innen utgangen av % av de økonomiske ressursene skal gå til psykisk helsevern for barn og unge. 5. Alle DPS skal ha akutt- og krisetjenester. Fra 2013 bør disse tjenestene ha utvidet åpningstid til 24/7. DPS bør etablere egne ambulante akutteam eller samarbeide med andre DPS eller sykehus der lokale tilpasninger tilsier dette. Figuren under viser den forventede hovedflyten for pasienten, organisering og ansvar innen psykisk helsevern for voksne. Moderniseringsprosjektet Side 6

7 Figuren er hentet fra Nasjonal Strategigruppe II, arbeidsgruppe 2, Utvikling og oppgradering av Distriktspsykiatriske sentre Arbeids- og ressursfordeling mellom DPS og sykehus (s.20) Figuren illustrerer at henvisninger til psykisk helsevern i hovedsak skal rettes til DPS et dersom ikke annet er nedfelt i samarbeidsavtaler. DPS et skal samarbeide med kommunene og med spesialiserte sykehusenheter. Sykehusenheter skal sammen sørge for god pasientflyt og tilbud på riktig nivå for pasienten. Ambulant akutteam, oppgaver og organisering Prosjektgruppa legger til grunn for sin forståelse av begrepet ambulant akutteam, den definisjon som gis i Anbefalinger for ambulante akutteam i psykisk helsevern for voksne i Norge, oversendt Helsedirektoratet fra Akuttnettverket. Den er som følger: Definisjon av ambulant akutteam Ambulant akutteam er et spesialisert tverrfaglig team som har som oppgave å Vurdere alle pasienter som i teamets åpningstid henvises til psykisk helsevern for akuttinnleggelse, og eventuelt for akutt hjelp uten behov for innleggelse Gi korttids intensiv hjemmebehandling som alternativ til innleggelse og i samarbeid med andre helsetjenester, pasient og pårørende Muliggjøre tidlig utskriving fra psykiatrisk akuttavdeling ved å tilby intensiv hjemmebehandling som alternativ til fortsatt døgnopphold 2. Forslag til løsninger - sammendrag Arbeidet med oppdraget ble naturlig nok preget av at gruppen ikke kunne enes om ett forslag. Dette gjorde at det var en rekke viktige spørsmål som det ikke ble tid til å diskutere. Dette er tema som det er nødvendig for VDPS å diskutere og finne løsninger på under arbeidet med implementering av ny modell. Dette gjelder uavhengig av hvilken modell som velges. Gruppen velger i denne rapporten bare å liste opp tema som må diskuteres videre: Hvordan utvikle dagbehandlingstilbudet, ut over det som gis ambulant akutt og ved ambulant rehabilitering Håndtering av TSB/rus Hvor og hvor mange brukerstyrte senger skal det være Hvordan skal ambulant akutteam jobbe og hvordan organisere ambulant arbeid for øvrig Samarbeidet mellom Ambulant akutteam og Ambulant enhet Informasjon til og samarbeid med kommunene i implementering Evaluering av endringen, nårtid og hvordan Er det innenfor budsjettet mulig å beholde 1 stilling til fagutvikling og forskning Moderniseringsprosjektet Side 7

8 2.1 Sammendrag flertallsforslag I flertallets forslag etableres det et robust fagmiljø på Stokmarknes, med nærhet til somatiske tjenester, prehospital og kommunal legevakt. Her kan f.eks pasienter som skal akuttinnlegges i Bodø vente på transport. I forslaget etableres Ambulant akutteam og Behandlerstab for pasienter innlagt til døgnbehandling, på Stokmarknes. Med tillegg av VOP gir dette mulighet for et sterkt fagmiljø, som kan virke positivt på rekruttering og beholde spesialister. De løsningene som foreslås i flertallsforslaget gir en økning med 6 spesialister (overleger, LIS og psykologspesialister/psykologer), mindre vaktbelastning for legene og kortere reisetid for spesialister til der hvor pasienter en innlagt til døgnbehandling. Det gir også kortere reisetid for pasienter og deres pårørende. Flertallet anser det som viktig å etablere et ambulant akutteam samlet på Stokmarknes, nærmere de store befolkningskonsentrasjonene i Vesterålen og faglig sett samlet, som kan bidra til utviklingen av et godt behandlingsmiljø. Å jobbe ambulant akutt er en arbeidsform som skiller seg ut fra de øvrige enhetene sin måte å jobbe på. Det ansees som et bedre utgangspunkt for å kunne etablere og utvikle denne arbeidsformen til å bli et godt tilbud til pasientene, at man samler teamet til ett sted Organisering og økonomi Organisasjonskartet under viser hvordan Vesterålen DPS vil se ut slik flertallet foreslår. VDPS har i dette forslaget 2 døgnenheter, voksenpsykiatrisk poliklinikk, et Ambulant akutteam og en ambulant enhet. Behandlerstaben er underlagt avdelingsleder og har ansvar for pasienter innlagt i sengeenheter. Sekretærene er plassert i egen enhet for kontor- og service. LMS/Hab/Rehab organisering avgjøres i egen prosess som pr. i dag ikke er avsluttet. Endringene gjennomføres innenfor gjeldende budsjett for VDPS og innebærer opprettelse av to nye enheter og en stab under avdelingsleder. Økning i stillinger finansieres ved omgjøring av 10,4 frigjorte årsverk samt økte inntekter fra 10,5 flere inntektsgivende stillinger. Avd.leder Vesterålen di stri ktspsyki atri ske Senter 80, Behandlerstab Adm rådgiver 1 Avd.overlege Kontor og service 5,5 VDPS Straume VDPS Stokmarknes VOP Vesterålen Ambulant Akutteam Ambulant enhet Andenes LMS/Hab/Rehab 11,6 16, ,45 7,7 4 8 Lokalsykehusfunksjon Sengeplasser Stillingshjemler PRK - Vesterålen DPS alt 1 mar 2013 Moderniseringsprosjektet Side 8

9 2.1.2 Etablere Ambulant akutteam Ambulant Akutteam etableres som egen enhet med 1 enhetsleder, 2 overleger, 1 LIS, 2 psykologer og 4 høyskoleutdannede, til sammen 10 årsverk. Teamets åpningstid skal være mandag-fredag. Akutthenvendelser utenom åpningstiden går til lege i vaktordningen. Det legges også opp til at ambulant akutteam kan ha åpent noe tid i helgen. Teamet skal være VDPS akuttjeneste og motta og behandle alle henvendelser om ø-hjelp i teamets åpningstid. Teamet skal ha innleggelsesrett til VDPSs sengeenheter. Det skal tilby korttids intensiv behandling som alternativ til innleggelse, også hjemmebehandling og følge opp pasienter som skrives ut etter akuttinnleggelse. Teamet etableres ved at ledige og frigjorte stillingshjemler gjøres om til stillingene teamet trenger. Det foretas først intern utlysning. Deretter ekstern utlysning dersom behov. Teamet etableres så raskt som mulig og senest innen utgangen av Øke kapasiteten i poliklinikk, dagbehandling og ambulant virksomhet Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) skal gi tilbud innen et bredt spekter av behandling. Pasientgruppen representerer et stort spekter av lidelser og har behov for både kortere tids og lengre tids behandling. VOP skal gi tilbud om utredning og behandling og i tillegg samarbeide tett med aktuelle tjenester i kommunene og gi råd og veiledning. Enheten organiseres som selvstendig enhet med enhetsleder og 11 behandlerårsverk. Av disse skal det være 2 overleger, 1 LIS og 3 psykologspesialister/psykologer. VOP skal ha ansatte med kompetanse innen TSB (rus). Målet for poliklinikkens ansatte er å gjennomføre 2 refusjonsberettigede konsultasjoner pr. dag i snitt. Det forventes at poliklinikken skal klare å ivareta den forventede økte mengde henvisninger som kommer som en følge av redusert døgntilbud, samt ivareta økte krav til utredning og behandling. På Andenes etableres en Ambulant enhet med til sammen 6 terapeuter, hvorav en i 50 % av sin stilling skal være enhetsleder. Enheten har i hovedsak ansvar for å yte ambulante tjenester til befolkningen i Andøy kommune. Spesialistressurser ytes fra Ambulant akutteam, som blir den nærmeste samarbeidsparten til ambulant enhet Redusere døgnkapasiteten og etablere behandlerstab Gruppen foreslår at VDPS skal ha 8 heldøgnsplasser og 4 fem-døgnsplasser, hvorav de 8 som i dag ligger på Stokmarknes videreføres og fem-døgnsplassene legges til enheten på Straume. Døgntilbudet på Andenes legges ned. Forslaget innebærer at Straume må endre sin virksomhet fra å være en heldøgnsenhet med 6 plasser til å ha 4 plasser og fem-døgnsdrift. Total reduksjon i døgnkapasiteten utgjør da 6 plasser. For å ivareta pasientene som er innlagt til døgnbehandling etableres det egen behandlerstab, bestående av 2 overleger, 1 LIS og 2 psykologer. Behandlerstaben organiseres i stab hos avdelingsleder og lokaliseres til Stokmarknes Øke andelen spesialister For å gjøre spesialistdekningen robust nok til å håndtere innlagte pasienter i døgnbehandling, etablere Ambulant Akutteam og ha en poliklinikk med tilstrekkelig kapasitet, trenger DPSet å øke andelen spesialister. Gruppen foreslår at VDPS skal ha 6 psykiatere (overleger), 3 LIS (lege i spesialisering) og 7 psykologspesialister/psykologer, som vist i tabellen under. Det Moderniseringsprosjektet Side 9

10 mangler da 2 overleger, 1 LIS og 3 psykologspesialister/psykologer i forhold til dagens bemanning. Disse skal finansieres ved at 10,4 frigjorte årsverk terapeut/miljøarbeider gjøres om til spesialister. I tillegg kommer økte inntekter ved øket antall refusjonsberettigede stillinger med 10,5 i forhold til dagens antall. Type spes. Ambulant Behandlerstab VOP Sum Har i dag Mangler Akutteam Psykiater LIS Psykologspesialist/psykolog Sum Risiko knyttet til forslaget 10,4 årsverk fra Andenes og Straume må skifte arbeidssted eller miste jobben. Det kan bli lengre ventetid på innleggelse og pasienter som venter risikerer å bli dårligere før de blir innlagt. Dette kan igjen resultere i lengre liggetid. Fagmiljøet på Andenes blir lite og sårbart. VDPS risikerer å måtte si opp etablert kompetanse, mens det er usikkert om man klarer å rekruttere til spesialiststillingene. Moderniseringsprosjektet Side 10

11 2.2 Sammendrag mindretallsforslag Organisering og økonomi Organisasjonskartet under viser hvordan Vesterålen DPS vil se ut slik mindretallet foreslår. VDPS har i dette forslaget 2 døgnenheter, voksenpsykiatrisk poliklinikk og en ambulant enhet hvor ambulant akutteam er en del av enheten. Spesialistandelen økes med 30 % i forhold til i dag. Avdelingsleder har støtte i fagfunksjon med spesialister fra hver enhet for å ivareta faglige hensyn i ledelsen av VDPS, i tillegg til en administrativ rådgiver. Sekretærene er plassert i egen enhet for kontor- og service. LMS/Hab/Rehab organisering avgjøres i egen prosess som pr. i dag ikke er avsluttet. VDPS finansierer 1 stilling i denne enheten som, avhengig av løsningen i denne prosessen, eventuelt plasseres i VDPS. Endringene gjennomføres innenfor gjeldende budsjett for VDPS. Avd.leder Vesterålen di stri ktspsyki atri ske Senter 80, Behandlerstab Adm rådgiver 1 Fagfunksjon psykiatere Kontor og service 6,5 VDPS Andenes VDPS Stokmarknes VOP Vesterålen Ambulant enhet LMS/Hab/Rehab 10,2 16, ,7 4 8 Lokalsykehusfunksjon Sengeplasser Stillingshjemler PRK - Vesterålen DPS alt 2 mar Etablere Ambulant akutteam og øke kapasiteten i dagbehandling og ambulant virksomhet Ambulant enheten skal være organisert som en egen enhet, lokalisert på Stokmarknes, Straume og Andenes med til sammen 20 årsverk. Ambulant Akutteam etableres som en del av Ambulant enhet. Jfr Anbefalinger for ambulant akutteam. Akuttfunksjonen i enheten tillegges samme rolle og oppgaver som Ambulant Akutteam skal ha i flertallets forslag. Teamets åpningstid skal være kl mandagfredag. Akutthenvendelser utenom åpningstiden går til lege i DPS ets vaktordning. Spesialistene som støtter arbeidet i enheten lokaliseres på Stokmarknes. Det forslås at teamet har 1 overlege, 1 LIS og 1 psykologspesialist. Moderniseringsprosjektet Side 11

12 I Ambulant enhet foreslås det at det etableres en ambulant langtids - og rehabiliteringsfunksjon. Denne skal følge opp pasienter som ikke lenger er i akutt krise, men som har behov for behandling utover intensiv korttids behandling. Samt følge opp øvrige henvisninger som kan behandles ambulant eller gis som dag behandling. Enheten etableres ved at vakante og frigjorte stillingshjemler organiseres i ambulant enhet. Det foretas først intern utlysning. Deretter ekstern utlysning dersom behov. Teamet etableres så raskt som mulig og senest innen utgangen av Øke kapasiteten i poliklinikk Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) skal gi tilbud innen et bredt spekter av behandling. Pasientgruppen representerer et stort spekter av lidelser og har behov for både kortere tids og lengre tids behandling. VOP skal gi tilbud om utredning og behandling og i tillegg samarbeide tett med aktuelle tjenester i kommunene og gi råd og veiledning. VOP organiseres som selvstendig enhet med enhetsleder og 10 behandlerårsverk. Av disse skal det være 2 overleger, 1 LIS og 3 psykologspesialister/psykologer. VOP skal ha ansatte med kompetanse innen TSB (rus). Målet for poliklinikkens ansatte er å gjennomføre 2 refusjonsberettigede konsultasjoner pr. dag i snitt. Oppretting av ambulant enhet forventes å ivareta noen av henvisningene som i dag blir ivaretatt av poliklinikken. Slik forventes det at poliklinikken skal kunne ivareta eventuelle økninger av henvisninger som en følge av redusert døgntilbud, samt ivareta økte krav til utredning og behandling Redusere døgnkapasiteten og etablere behandlerstab Mindretallet slutter seg til at DPS et skal ha 8 syv-døgnsplasser og 4 fem-døgnsplasser. De 8 syv-døgnplassene ved VDPS på Stokmarknes opprettholdes. De 4 fem-døgnsplassene ved VDPS Andenes, opprettholdes. VDPS beholder da et desentralisert døgntilbud i hver ytterkant av Vesterålen. Total reduksjon i døgnkapasiteten utgjør 6 plasser som ligger litt i underkant av dagens beleggsprosent i døgnenhetene. For å ivareta spesialistbehovet i døgnenhetene skal 2 overleger, 1 LIS og 1 psykologspesialist være organisert som en del av døgnenhetene. Døgntilbudet på Straume legges ned og frigjør ressurser til ambulant enhet Øke andelen spesialister For å gjøre VDPS robust, må spesialistdekning være tilpasset oppgavene som skal løses, befolkningsgrunnlaget i området og tilgangen på spesialister. VDPS har i sitt nedslagsfelt, og et realistisk nivå på spesialistdekningen gjenspeiles i tabellen under. Type spes. Ambulant Enhet med Behandlerstab VOP Sum Har i Mangler akuttfunskjon døgn dag Psykiater LIS Psykologspesialist/psykolog Sum Risiko knyttet til forslaget Forslaget innebærer at ingen ansatte sies opp. Det blir derfor en mindre økning i andelen spesialister enn flertallsforslaget. VDPS risikerer å få for lite kapasitet til utredning og behandling og at man ikke klarer å møte nye og økede krav fra myndighetene. Moderniseringsprosjektet Side 12

13 3. Vesterålen DPS 3.1 Organisering Avd.leder Vesterålen di stri ktspsyki atri ske Senter 79,35 18 Avd.overlege VDPS Andenes VDPS Straume VDPS Stokmarknes VOP Vesterålen LMS/Hab/Rehab 13,45 14,8 17,2 20,5 7, Lokalsykehusfunksjon Sengeplasser Stillingshjemler budsjett 2009 PRK - Vesterålen DPS AMU sak 29/09 Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i vedtatt organisasjonsplan fra 2009, hvor organisasjonskartet ble satt opp som vist overfor. Etter det er en administrasjonskonsulent overført til avdelingsleder, VOP har øket til 24,7 årsverk og Hab/rehab er øket med 0,37 årsverk, slik at VDPS nå har totalt 84,93 årsverk. Avdelingsleder Avdelingsleder og stab består pr. i dag av avdelingsleder, avdelingsoverlege og administrasjonskonsulent, til sammen 3 årsverk. VDPS Andenes Enheten på Andenes er sentralt plassert på tettstedet Andenes som har flyplass med daglige avganger til Bodø, Harstad/Narvik og Tromsø. I perioder av året er det ukentlige direkte flyvninger til Gardermoen. Tettstedet har store arbeidsplasser som fiskeri, forsvaret, rakettskytefeltet og andre som gjør at man rekrutterer kompetent arbeidskraft. Enheten åpnet i 1997 og har 6 døgnplasser. 4 av disse ble benyttet til behandling av pasienter som ble overført i forbindelse med omlegging av de sentrale institusjonene. De resterende 2, og etter hvert ledige plasser, ble benyttet til døgn behandling innen psykiatri for Vesterålens øvrige befolkning. Enheten hadde da totalt årsverk. Siden endringsprosessen i VDPS i 2007, har enheten drevet fem-døgns behandlingstilbud med 4 plasser, og har i dag totalt 14,45 årsverk. Det diagnostiske spennet er stort, fra komplekse alvorlige psykiske lidelser, stemningslidelser og rusproblematikk, til depresjon og angst. Enheten har ikke formalisert tilbudet om brukerstyrte senger, men har mellom 4-8 pasienter som gis tilbud om brukerstyrte senger. Som konsekvens av omlegging til 5 døgnsenhet, har enheten i løpet av disse 5 årene implementert hele spektret av ambulant behandling i egen Moderniseringsprosjektet Side 13

14 drift, fra behandling ambulant i akutt/krise situasjoner, ambulant behandling ved lengre behandlingsforløp og rehabilitering. Dette utgjør ca. 30 % av driften. Enheten økte i samme prosess dag - og gruppe behandlingstilbudet. VDPS Andenes har solid kompetanse for å drive gruppeterapi. I tillegg finnes spesialisering for å drive trening som behandling, ESL og KID. Siden oppstart i 1997 har enheten hatt god tilgang til fagpersonell, og har i løpet av årene opparbeidet en stabil personalgruppe med formell, - spesialisering og real kompetanse innen arbeidsområdet til DPS. Enheten driver veiledning og undervisning til samarbeidspartnere i Vesterålskommunene, samt familie/nettverk, og benyttes til noe undervisning i skolen. Enheten gir veiledning, og har samarbeid med UNN om enkelt pasienter. Koordinerende barneansvarlig for Nordlandssykehuset i Vesterålen er lokalisert ved VDPS Andenes. Spesialister fra VOP Stokmarknes tilknyttet enheten, har en fast dag i uken de kommer til VDPS Andenes. Ut over dette benyttes telestudio og telefon for spesialistvurderinger. Enheten har lokaler til utlån for VOP og BUP, og samarbeider med disse ved behov. VDPS Straume VDPS avd. Straume, åpnet i februar Lokalisert i Bø i Vesterålen i et fleksibelt nybygg. Enheten tilbyr hybler eller leiligheter til pasienter etter vurdering av hva som vil fungere best. Det er 83 km/ 75 min fra Straume til Stokmarknes. Til Sortland er det 56 km/ 50 min. Avdelingen har 15,8 stillingshjemler og et svært godt utdannet og erfarent personale. Samarbeider tett med VOP med faste behandlerdager, telefon og telestudio. Pasienter kjøres inn til VOP ved behov. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt med sykepleiere, sosionomer, ergoterapeut og barnevernspedagoger. Dette gjør det mulig å sette sammen team rundt pasienten ut i fra dennes behov. Av videreutdanninger personalgruppen innehar finner en tverrfaglig videreutdanning i psykiatri, rus, gruppeterapi og familie/nettverk. Det har vist seg uproblematisk å rekruttere fagpersoner ved evt. ledighet. Pr. i dag har avdelingen 1,3 ledige stillingshjemler, dette pga. stillingsstopp. Avdelingen har siden oppstarten hatt 6 døgnplasser med beleggprosent mellom 65 og 70. Utover dette har avdelingen hatt dagpasienter fra Bø, Øksnes og Sortland. Vi gjør observasjon/kartlegging og trening i sosiale og praktiske ferdigheter i hverdagen samt observasjoner ift medisinjusteringer. Lavterskel tilbud om stabiliserende opphold for psykosepasienter med økt symptompress har vært et viktig tilbud for den dårligste pasientgruppen. Vi bruker kognitivt orienterte samtaler for å gi innsikt, trygghet og mestring i kriser, ved avhengighet og ved mål om adferdsendring. I forhold til de innlagte pasientene har vi formøter og ettervern for å avklare om pasienten skal innlegges, og for å forebygge reinnleggelse. Dette i samarbeid med kommuner og familier. De fleste pasientene er innlagt 2-3 uker, men vi har også hatt nødvendige langtidsopphold av 2-4 års varighet. Avdelingen er godt utstyrt med tanke på aktiviteter som kan gi mestringsfølelse og som er lett overførbare til hjemmesituasjonen. Fysisk aktivitet, friluftsliv, snekkerbod, båt, kano, matlaging og hobbyrom kan her nevnes. Ut over overførbarheten hjem, er disse aktivitetene unike møteplasser for kontakt og dialog mellom pasienter og personalet. Moderniseringsprosjektet Side 14

15 VDPS Stokmarknes Enheten på Stokmarknes ble etablert i 2001 i nytt bygg. Enheten er knyttet til VOP og BUP og ligger ved siden av lokalsykehuset med kommunal legevakt. Det er 18,2 årsverk på enheten fordelt på flere faggrupper, herunder sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagog, fysioterapeut, førskolelærere, hjelpepleiere, helsesekretær og assistent. Allmennpsykiatrisk enhet gir allmennpsykiatrisk behandlingstilbud på DPS nivå til pasienter som på grunn av lidelsens karakter ikke kan få tilstrekkelig behandling i primærhelsetjenesten. Enheten har 8 sengeplasser hvorav den ene er utformet som en leilighet med mulighet for skjerming eller til bruk for familier. De fleste innleggelser i VDPS går via Allmennpsykiatrisk avdeling. Enheten jobber mye akutt, men har også planlagte innleggelser. Det samarbeides med kommunene, samt mot familie og nettverk. Det gis også tilbud til dagbehandling/ dagpasienter, og brukerstyrt seng. Behandlingsideologien vektlegger angstdempende og egostyrkende tiltak. Mestring, ansvarliggjøring, klar kommunikasjon, struktur og forutsigbarhet. Sosialt samvær og respekt for den enkelte. Behandlingstilbudet ved avdelingen er miljøterapi, individuell samtaleterapi, medikamentell behandling, Ect- behandling, bevegelsesgruppe og turgruppe. Enheten har hatt en stabil personalgruppe over flere år. Behandling gis fra overlege og psykolog hjemler i VOP. Dette har delvis fungert, men for å kunne gi et mer stabilt tilbud er det behov for egen dedikert behandlerstab til sengeenhetene. VOP Stokmarknes Ved voksenpsykiatrisk poliklinikk er det 24,7 stillinger fordelt på enhetsleder, 3 overleger, 2 LIS leger, 4 psykologer/psykologspesialister, 1 psykiatrisk sykepleier, 2 rusterapeuter, 2 spesialergoterapeuter, 1 psykomotorisk fysioterapeut, 4 terapeuter og 3,7 sekretærer. Fagutvikler er også lagt under poliklinikken. I tillegg til å jobbe poliklinisk med utredning og behandling, er har flere av spesialistene også behandlingsansvar på døgnenhetene. 2 behandlere har jobbet ambulant akutt. Pga overgang til andre stillinger og stillingsstopp har denne funksjonen det siste året vært fordelt på flere behandlere. Det er utstrakt samarbeid med kommunale instanser og faste reisedager til kommunene minst en gang per måned. Annet Avdelingen har 6 biler fordelt med 2 på Andenes, 2 på Straume og 2 på Stokmarknes. I tillegg benyttes leiebil ved behov. LMS/Hab/Rehab har til sammen 7,77 årsverk. Det jobbes med hvordan disse enhetene skal være organisert og hvilket innhold de skal ha, i et annet prosjekt. Disse omtales derfor ikke nærmere i denne rapporten. Moderniseringsprosjektet Side 15

16 3.2 Driftsplan personell 2013 Kossted Tekst St.tittel 2012 Endring 2013 Vakant 4200 VDPS Stokmarknes Enhetsleder Ass. enhetsleder Fysioterapeut Helsesekretær Hjelpepleier Miljøterapeut Sykepleier SUM VDPS Andenes Enhetsleder Miljøterapeut permisjon Miljøarbeider perm, 125v Renholdsoperatør sekretær SUM VDPS Straume Enhetsleder Ass. enhetsleder Miljøterapeut ,24 Renholde Sekretær Spes.sykepleier Sykepleier Tverrf.spes.ut.høys SUM VOP Stokmarknes Enhetsleder Spesial ergoterapeut Helsesekretær Konsulent Miljøterapeut-rus Lege i spesialisering Lege/psykolog Overlege Innleie vikaroverlege Tatt med i sum årsverk Psykolog Psykologspesialist Sekretær Spes. fysioterapeut Fagutvikler Spes.sykepleier Tverrf.spes.ut.høys SUM Avdelinsleder Avdelingsleder Avdelingsoverlege Førstekons SUM avd.leder Hab/rehab Enhetsleder Fagkonsulent Klinisk konsukent Sekretær Spes.sykepleier Tverrf.spes.ut.høys LMS Spes.sykepleier Sum SUM DPS ,95 Moderniseringsprosjektet Side 16

17 3.3 Budsjett 2013 Koststed nr Koststed Tekst Budsjett Sum inntekter Sum lønnskostnader Sum andre kostnader Allmenpsyk. Enhet Stokmarknes SUM Sum inntekter Sum lønnskostnader Sum andre kostnader Enhet Andenes SUM Sum inntekter Sum lønnskostnader Sum andre kostnader Enhet Straume SUM Sum inntekter Sum lønnskostnader Sum andre kostnader Voksenpsykiatrisk poliklinikk SUM Sum inntekter Sum lønnskostnader Sum andre kostnader Hab/Rehab SUM Sum inntekter Sum lønnskostnader Sum andre kostnader Lærings- og mestringssenter SUM VDPS SUM Vesterålen DPS Den delen av budsjettet arbeidsgruppen berører (Hab/Rehab og Lærings- og mestringssenteret er da tatt ut), kan også sees slik: Tekst Budsjett 2013 Inntekter Lønnskostnader Andre kostnader Sum Av de totale kostnadene, utgjør lønn vel 96 % og andre kostnader i underkant av 4 %. Erfaringene fra 2012 viser at budsjetterte inntekter nesten nås og at lønnsutgifter er i balanse. Tallene over viser budsjett før inngangen til 2013, og har ikke med informasjon om evt. endringer underveis i året. Moderniseringsprosjektet Side 17

18 3.4 Døgnbehandling og poliklinikk I Tabellene står VDPS, Andenes registrert som en døgnenhet lik VDPS Stokmarknes og Straume. VDPS Andenes har fra OU prosessen i 2007 og frem til i dag vært en femdøgnsenhet med omfattende dag- og ambulant virksomhet i tillegg til fem-døgnsbehandling. Dette gir igjen utslag i redusert belegg i sengene. Fra 8/10-31/ var det pga sykdom ikke innleggelser ved VDPS Straume og Andenes. Ved VDPS Stokmarknes ble det i samme periode ikke lagt inn pasienter som ikke var kjent og som trengte akutt innleggelse. Disse pasientene ble i denne perioden sendt til akuttavdelingen i Bodø Døgnbehandlingen er blant annet avhengig av å ha psykiatere ansatt. Andelen psykiatere må økes for å få en robust vaktordning. Det må i dette tas høyde for at overleger har avtalefestet permisjon. Moderniseringsprosjektet Side 18

19 3.5 Geografi, folketall og bruk av psykiatritjenester VDPS dekker kommunene Sortland, Hadsel, Andøy, Øksnes og Bø og strekker seg fra spissen av Andøya i nord til Melbu i Sør. 5 kommuner innb. VESTERÅLEN DPS Enhet Andenes ( ) 4 døgnplasser, 5 dager i uken Dag, poliklinisk- og ambulant beh Enhet Straume (2003) 6 døgnplasser dagbehandling VOP ( ) Allmennpsykiatrisk Stokm. (2001) 8 døgnplasser Hab/rehab og LMS Avstander i km og reisetid med bil mellom VDPS 3 lokaliseringer: Stokmarknes-Andenes: 127,7 km, 2 t Stokmarknes-Straume: 82,4 km, 1 t, 18 min Andenes-Straume: 153,1 km, 2 t, 23 min De 5 kommunene har til sammen innbyggere. Av pasientene som ble behandlet i VDPS i perioden juni 2010-juni 2011, kom 30 % fra Sortland, 26 % fra Hadsel, 14 % fra Andøy, 14 % fra Øksnes, 7 % fra Bø og 8 % fra andre kommuner. Forbruket av psykiatritjenester er på 5,13 % i Vesterålen. Landsgjennomsnittet er på 5 %. Av dette kan man slutte at befolkningen i Vesterålen ikke bruker mer psykiatritjenester enn befolkningen for øvrig. Ved utgangen av 2011 var folketallet slik fordelt i kommunene: Kommune I alt Andel av bef. Sortland ,7 % Hadsel ,4 % Andøy ,8 % Øksnes ,8 % Bø ,3 % SUM % Moderniseringsprosjektet Side 19

20 4. Flertallsforslag 4.1 Etablere Ambulant akutteam Organisering og lokalisering Teamet skal være organisert som en enhet, lokalisert på Stokmarknes. Antall ansatte, kompetanse Ambulant Akutteam skal ha til sammen 10 årsverk. Det skal være enhetsleder, 2 overleger, 1 LIS, 2 psykologer og 4 høyskoleutdannede, til sammen 10 årsverk. Åpningstid og vaktordning natt Det ambulante akutteamet skal ha åpningstid kl mandag-fredag. Mellom kl og 0800 skal akutthenvendelser gå til den legen som har vakt. Alle legene i VDPS deltar i vaktordningen. I bemanningsplanen må det tas høyde for at teamet skal være tilgjengelig i helgene. Antall timer er ikke fastlagt. Oppgaver Det ambulante akutteamet er VDPS sin akuttjeneste. Teamet skal motta og behandle alle henvendelser om ø-hjelp i teamets åpningstid. Har innleggelsesrett til sengeenheten i VDPS og evt. til akuttavdelingen i Bodø. Kjernespørsmålet er; hva er det i denne saken som er akutt? Være døråpner og portvakt Forebygge innleggelser Tilby korttids intensiv behandling som alternativ til innleggelse Tilby korttids intensiv behandling hjemme Henvise pasienter videre Følge opp utskrevne pasienter, som dermed kan skives ut tidligere fra døgnplass Følge pasienter som skal legges inn akutt enten i VDPS eller i akuttavdelingen i Bodø Samarbeid med øvrige enheter i VDPS, kommunene, fastlegene, politi, legevakt, hjemmetjenester, helsesøstre, flyktningemottak, pårørende osv. Framgangsmåte: Lyse ut enhetslederstilling, internt. Interne ansatte som søker og får stilling i Ambulant akutteam, overføres med sin stillingshjemmel til staben. Manglende stillinger overføres så fra ledige og omgjorte stillingshjemler til behandlerstaben.. Evt. ekstern utlysning. Oppstart av teamet, opplæring av ansatte mv 4.2 Øke kapasiteten i poliklinikk, dagbehandling og ambulant virksomhet Poliklinikk og dagbehandling Arbeidsgruppen foreslår at Voksenpsykiatrisk poliklinikk på Stokmarknes rendyrkes til mottak og behandling av henvisninger til- og polikliniske konsultasjoner med pasienter som kan nyttiggjøre seg et slikt tilbud. Poliklinikken har vanlig dagåpningstid. Det foreslås at poliklinikken i tillegg til enhetsleder skal ha 11 behandlerårsverk. Dette skal være 2 overleger, 1 LIS, 3 psykologspesialister/psykologer, 1 psykiatrisk sykepleier, 1 ergoterapeut, 1 fysioterapeut/psykomotorisk fysioterapeut og 2 rusterapeuter. Dersom poliklinikken etter interne utlysninger av stillinger til behandlerstab og Ambulant akutteam ikke har de ovennevnte årsverk besatt, lyses ledige stillinger ut internt og evt. Moderniseringsprosjektet Side 20

Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten DPS har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten

Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten DPS har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten Handlingsplan del 1: Må/strate Salten s 1 Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten utvides fra 4 behandlerstillinger

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Direktøren Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Saksbehandler: Finn Borgvatn og Trude Grønlund Saksnr.: 2013/532 Dato: 28.09.2015

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus Arbeidsgruppe 2 DPS -sykehus Direktørmøte aina.olsen@helse-nord.no Utvikling og oppgradering av Distriktspsykiatriske sentre Hovedpunkter fra rapporten aina.olsen@helse-nord.no Bestilling fra Nasjonal

Detaljer

Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi. Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege

Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi. Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege Oppsummering DeVaVi er en styrking av det akuttpsykiatriske tilbudet ved Senter for Psykisk

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

HELGELANDS- SYKEHUSET. Akutt og krisetjenester for voksne -ambulant akutteam/ hjemmebehandling på Helgeland

HELGELANDS- SYKEHUSET. Akutt og krisetjenester for voksne -ambulant akutteam/ hjemmebehandling på Helgeland HELGELANDS- SYKEHUSET Akutt og krisetjenester for voksne -ambulant akutteam/ hjemmebehandling på Helgeland Gjennomgang, sammenligning og vurdering av to modeller AAT Helgeland 12.12.2012 1 Forord Arbeidsgruppen

Detaljer

Styresak 20/2013: Ambulante akutt team innen psykisk helsevern

Styresak 20/2013: Ambulante akutt team innen psykisk helsevern Styresak 20/2013: Ambulante akutt team innen psykisk helsevern Møtedato: 20.03.13 Møtested: Bodø, Thon hotell Nordlys Bakgrunn og organisatorisk forankring Administrerende direktør i Heleglandsykehuset

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Hvordan finne riktig balanse mellom poliklinikk og døgntilbud?

Hvordan finne riktig balanse mellom poliklinikk og døgntilbud? Hvordan finne riktig balanse mellom poliklinikk og døgntilbud? Professor Torleif Ruud Akershus universitetssykehus torleif.ruud@ahus.no NSHs konferanse om psykiatri og avhengighet Oslo 16.oktober 2007

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

DPS Skien DPS Porsgrunn/Vestmar

DPS Skien DPS Porsgrunn/Vestmar DPS Skien DPS Porsgrunn/Vestmar Akutte tjenester Kaia Kvammen Gitte Slåtta TELEMARK FYLKE Befolkning 2012 170 023 Akutteamets nedslagsfelt: 125 681 SKIEN KOMMUNE: 52 509 innbyggere, 778 km2 SILJAN KOMMUNE:

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Hjelpetjenesten

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Hjelpetjenesten 1av 1 Delrapport: Gjennomgang av psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) 1. Vi er glad for at man i psykiatritilbudet til barn og unge vil øke andelen fagfolk med psykologisk- og psykiatrisk kompetanse

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS Erfaringskonferanse koordinerte tjenester Scandic Lerkendal 7mars Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS 3 ambulante team ved Tiller DPS AAT - Ambulant akutteam ACT - Assertive community treatment

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Styresak 97/2014: Nye tilbud psykisk helsevern Helgelandssykehuset

Styresak 97/2014: Nye tilbud psykisk helsevern Helgelandssykehuset Styresak 97/2014: Nye tilbud psykisk helsevern Helgelandssykehuset Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Brønnøysund I denne saken gis en oppdatering over nye tilbud innen psykisk helsevern. Saken er en oppdatering

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom

Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Bakgrunn

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina.

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina. VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 1.1.2016-31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens

Detaljer

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.12 SAK NR 070 2012 STATUS PROSJEKT PSYKISK HELSEVERN 2011-2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Høringssvar - Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB

Høringssvar - Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref.: Vår ref.: 2016/636/GAN Dato: 29.04.2016 Høringssvar - Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025 Viser til høringsbrev av 25.

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Direktøren Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Saksbehandler: Elisabeth M Larsen, Tove Beyer Saksnr.: 2013/279 Dato: 06.02.2013 Dokumenter i saken: Trykte dokumenter:

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Ambulerende tjenester innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. OSS Klinikksjef Oddvar Sæther

Ambulerende tjenester innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. OSS Klinikksjef Oddvar Sæther Ambulerende tjenester innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling OSS 13.09.2013 Klinikksjef Oddvar Sæther Organisasjon 2013 KPH Stab ABUP ARA PSA DPS Lister DPS Solvang DPS Strømme DPS

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Utredning moderniseringsprosjektet Vedlegg til OSO-sak 61.2014 UTREDNING

Utredning moderniseringsprosjektet Vedlegg til OSO-sak 61.2014 UTREDNING Utredning moderniseringsprosjektet Vedlegg til OSO-sak 61.2014 UTREDNING 1. Bakgrunn Det vises til styresakene 100/11, Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPSene og sykehusavdelinger innen

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

Styresak 104-2014 Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken status og videre utvikling

Styresak 104-2014 Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken status og videre utvikling Direktøren Styresak 104-2014 Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken status og videre utvikling Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2013/532 Dato: 05.11.2014 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Du er kommet til rett sted...

Du er kommet til rett sted... Du er kommet til rett sted... Rapport utarbeidet av Sosial- og Helsedirektoratet 2005 2006 Uttrykk for et ønske om å komme folk i møte Ambulante akutteam 12.10.06 1 Opptrappingsplanen for psykisk helse

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen 1 2 Opptrappingsplanen (St.prp. 63, 97/98): Brukeren skal mestre eget liv Forebygging der dette er mulig Mest mulig frivillighet:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd Ved utgangen av september 2012 var gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge fortsatt vesentlig

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Endringsoppgave: Hvordan sikre lik tilgang til spesialistressurser for alle pasienter ved Psykisk helse og rus ved Helgelandssykehuset Mo i Rana

Endringsoppgave: Hvordan sikre lik tilgang til spesialistressurser for alle pasienter ved Psykisk helse og rus ved Helgelandssykehuset Mo i Rana Endringsoppgave: Hvordan sikre lik tilgang til spesialistressurser for alle pasienter ved Psykisk helse og rus ved Helgelandssykehuset Mo i Rana Nasjonalt topplederprogram Jeanette Pedersen Mo i Rana 01.04.16

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Forståelsen av oppdraget HDIR veileder - Ref para 3.5 i Helse og Omsorgstjenesteloven ift kommunens ansvar - Gjeldende fra 1 jan 2017 - Likeverdig tilbud

Detaljer

Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse

Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 Avdelingsdirektør Richard H Knoff, Statens helsetilsyn

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting Ambulant akutteam Rammer og målsetting Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) (2014) Anbefalinger for distriktspsykiatriske sentre (DPS) Det er en helsepolitisk

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Nordlandssykehuset HF

Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Moderniseringsprosjekt PR-klinikken Rapport juni 2012 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.1 Rammebetingelser... 3 2. Målsetting og mandat for arbeidet... 4 2.1Tolkning

Detaljer

Ny veileder for DPS. Hva er godt lokalbasert helsevern? Er veilederen verktøyet vi trenger

Ny veileder for DPS. Hva er godt lokalbasert helsevern? Er veilederen verktøyet vi trenger Ny veileder for DPS Hva er godt lokalbasert helsevern? Er veilederen verktøyet vi trenger Britt Arntsen, Nordlandsstkehuset Lofoten DISRIKTSPSYKIATRISKE SENTRE Med blikket vendt mot kommunene og Spesialiserte

Detaljer

En samlet styringsgruppe står bak rapporten, oversendt til adm.dir Agledal, Oslo universitetssykehus, Aker, 23. september 2009.

En samlet styringsgruppe står bak rapporten, oversendt til adm.dir Agledal, Oslo universitetssykehus, Aker, 23. september 2009. Innledning Etableringen av rusakuttmottaket gjennomføres i flere faser. Innhold i de ulike faser beskrives nærmere senere i dokumentet. Fase 0: 1. desember 2009 åpner rusakuttmottaket med fagteam. Fase

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest,

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 50/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

SAK NR HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD

SAK NR HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.12.17 SAK NR 099 2017 HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om organisering og utvikling av tilbud

Detaljer

Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord Status og utfordringer. Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF

Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord Status og utfordringer. Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord Status og utfordringer Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF Geografi 470 000 innbyggere = Ahus 87 kommuner 2 Helse Nord Nøkkeltall for psykisk helsevern og TSB

Detaljer

SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling

SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling Utvikling og tilpasning av tjenestetilbudet fra 2014 Orientering til styremøte i SiV 28.02.13 Klinikksjef Finn Hall Bakgrunn for utvikling.. Strategisk utvikling

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak og hvilket ansvar skal sykehusavdelingene i Tromsø ha overfor DPSene.

Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak og hvilket ansvar skal sykehusavdelingene i Tromsø ha overfor DPSene. Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak og hvilket ansvar skal sykehusavdelingene i Tromsø ha overfor DPSene. Innlegg ved Helse-Nords DPSkonferanse 29.10.09 Magnus P. Hald Allmennpsykiatrisk klinikk

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030

Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Oddvar Sæther Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Nasjonalt DPS-lederseminar Alta 15. og 16. juni 2011 Overlege Petter Bugge Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde

Nasjonalt DPS-lederseminar Alta 15. og 16. juni 2011 Overlege Petter Bugge Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde Fra ord til samhandling å gjøre gode medarbeidere bedre Nasjonalt DPS-lederseminar Alta 15. og 16. juni 2011 Overlege Petter Bugge Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde Disposisjon Psykiske lidelser er

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Omstilling i klinikk for psykisk helse og rus. Ved Klinikkdirektør Kirsten Hørthe

Omstilling i klinikk for psykisk helse og rus. Ved Klinikkdirektør Kirsten Hørthe Omstilling i klinikk for psykisk helse og rus Ved Klinikkdirektør Kirsten Hørthe Psykisk helse og rus Strategi og utviklingsplan - 2035 Psykiske lidelser Forekomst som andre vestlige land. Ca halvparten

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Med mennesket i sentrum

Med mennesket i sentrum Jæren distriktspsykiatriske senter N.K.S. En orientering til pasienter, brukere, pårørende og andre Med mennesket i sentrum Arbeidsmotto for alle N.K.S. institusjoner: I de små ting frihet, i de store

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 019 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Rapport Ambulant akutteam Helgeland. Evalueringsperiode

Rapport Ambulant akutteam Helgeland. Evalueringsperiode Rapport Ambulant akutteam Helgeland Evalueringsperiode 01.06.15-31.05.16 Dato: 14.02.2017 Forord Ambulante akutteam (AAT) ved DPS er en type tjeneste som er relativt ny innenfor spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Helse Nord RHF har inngått ny avtale med Viken senter for psykiatri og sjelesorg gjeldende fra 1.1.2011 til 31.12.2014, med mulighet for

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Ruth Persen Helse Finnmark HF Lakselv, april 2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Styresak Status for behandling av ruslidelser (TSB/ROP) ved Nordlandssykehuset

Styresak Status for behandling av ruslidelser (TSB/ROP) ved Nordlandssykehuset Direktøren Styresak 082-2017 Status for behandling av ruslidelser (TSB/ROP) ved Nordlandssykehuset Saksbehandler: Trude Grønlund, Andreas Østvik m.fl. Dato dok: 29.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref:

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF Barn av rusmisbrukere WWW.barweb.no (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Erfaringer med brukerstyrte innleggelser på Jæren DPS

Erfaringer med brukerstyrte innleggelser på Jæren DPS Erfaringer med brukerstyrte innleggelser på Jæren DPS Gir lavere terskel mindre tvang og færre liggedøgn? The 11th Comunity Mental Health conference, Lund 3. juni 2013 Inger Aareskjold Salte Psykiatrisk

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF Styremøte 28.01.2013 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

Samarbeidsavtale. Etablering av ACT-team som prosjekt. Aukra. Sunndal. Molde. Rauma Nesset. Gjemnes. Fræna Vestnes. Eide.

Samarbeidsavtale. Etablering av ACT-team som prosjekt. Aukra. Sunndal. Molde. Rauma Nesset. Gjemnes. Fræna Vestnes. Eide. Samarbeidsavtale Molde Aukra Sunndal Rauma Nesset Gjemnes Fræna Vestnes Eide Midsund Sandøy Etablering av ACT-team som prosjekt FORSLAG TIL AVTALE Samarbeidsavtale mellom Helse Nordmøre og Romsdal HF og

Detaljer

Gir brukerstyret kontakt mindre tvang og færre liggedøgn?

Gir brukerstyret kontakt mindre tvang og færre liggedøgn? Gir brukerstyret kontakt mindre tvang og færre liggedøgn? Erfaring med Brukerstyrte plasser på Jæren DPS Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet København, Danmark 2012 Inger Aareskjold Salte Psykiatrisk sykepleier,

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer