Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS Anbefalinger for Vesterålen DPS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS"

Transkript

1 Anbefalinger for Vesterålen DPS Moderniseringsprosjektet Side 1

2 Innhold 1. Oppdrag Bakgrunn og mandat Organisering av arbeidet Arbeidsgruppens oppdrag Gruppens arbeid Håndtering av ulike meninger Faglige føringer Forslag til løsninger - sammendrag Sammendrag flertallsforslag Organisering og økonomi Etablere Ambulant akutteam Øke kapasiteten i poliklinikk, dagbehandling og ambulant virksomhet Redusere døgnkapasiteten og etablere behandlerstab Øke andelen spesialister Risiko knyttet til forslaget Sammendrag mindretallsforslag Organisering og økonomi Etablere Ambulant akutteam og øke kapasiteten i dagbehandling og ambulant virksomhet Øke kapasiteten i poliklinikk Redusere døgnkapasiteten og etablere behandlerstab Øke andelen spesialister Risiko knyttet til forslaget Vesterålen DPS Organisering Driftsplan personell Budsjett Døgnbehandling og poliklinikk Geografi, folketall og bruk av psykiatritjenester Flertallsforslag Etablere Ambulant akutteam Øke kapasiteten i poliklinikk, dagbehandling og ambulant virksomhet Poliklinikk og dagbehandling Ambulant virksomhet Redusere døgnkapasiteten og etablere behandlerstab Etablering av behandlerstab for døgnpasientene Redusere døgnkapasiteten Øke andelen spesialister Organisering og økonomi Nytt organisasjonskart Plan for gjennomføring Håndtering av de ansatte i implementering av endringene Moderniseringsprosjektet Side 2

3 5. Mindretallsforslag Etablere Ambulant akutteam og øke kapasiteten i dagbehandling og ambulant virksomhet Etablere Ambulant akutteam Begrunnelse Øke kapasiteten i dag behandling og ambulant virksomhet Øke kapasiteten i poliklinikk Redusere døgnkapasiteten og etablere egne behandlere for døgnenhetene Redusere døgnkapasiteten Etablering av egne behandlere for døgnenhetene Øke andelen spesialister Organisering og økonomi Nytt organisasjonskart Plan for gjennomføring Risikovurdering Risikoområde A:Dele opp enhet VOP Risikoområde B: 5 døgn Bø og lite ambulant team Andenes Risikoområde C: Øke andelen spesialister (innenfor gjeldende budsjettramme) Risikoområde D: Videreføre femdøgnenhet på Andenes og stort ambulant team med ansatte flere steder Risikoområde E: Videreføre 4 femdøgnsplasser på Andenes Risikoområde F: Legge 4 femdøgnsplasser på Straume Risikoområde G: Økende andelen spesialister med en Lis, en overlege, en psykologspesialist Vedlegg Moderniseringsprosjektet Side 3

4 1. Oppdrag 1.1 Bakgrunn og mandat Bakgrunn og mandat for lokal arbeidsgruppe i Vesterålen DPS (VDPS) ligger i rapport 2 fra Moderniseringsprosjektet og styrets vedtak i styresakene 100/11, 46/12 og 72/12. Styresak 72/12, vedtak punkt 3: Styret ber administrerende direktør etablere ambulante akutteam slik skissert i prosjektgruppens rapport for Salten og Lofoten snarest og for Vesterålen i løpet av Styresak 72/12, vedtak punkt 6: Styret ber om å få seg forelagt planer for omstilling av Vesterålen DPS innen 15. mars Endringene skal gjøres innenfor DPSets ressursramme. Rapport 2, kap. 4.1; I Vesterålen DPS nedsettes en lokal arbeidsgruppe med mandat å etablere ambulant akutteam, øke poliklinikkvirksomheten og øke andelen spesialister. Endringen skal gjøres innenfor DPSets eksisterende ressursramme og ved reduksjon antall døgnplasser. Styresak 46/12, vedtak punkt 2; Styret viser til styresak 100/2011 og ber foretaksdirektøren sørge for at Moderniseringsprosjektet innebærer en større vridning fra døgn til dagvirksomhet enn den framlagte rapport synliggjør, spesielt må døgnkapasitet og sengeforbruk i Vesterålen tilpassen en mer effektiv ressursutnyttelse. 1.2 Organisering av arbeidet Arbeidet har vært organisert i lokal arbeidsgruppe med støtte fra klinikkledelsen og OUseksjonen. Gry Dahl og Bjørnar Hansen har rapportert til klinikksjef Trude Grønlund og styringsgruppen for moderniseringsprosjektet. I arbeidsgruppen har følgende deltatt; Navn Torunn Alveng Arne Idar Johansen * Roy Rønne Tine Skaugvolldal Elsa Karlsen Pia Jessen Anita Savita Dalsbø Jorunn Nordmo Lisbeth Robertsen Hill Tove Haug Heidi Anita Knutsen Tonelise Holm Bjørnar Hansen Gry Dahl Tittel/rolle Psykiater Konstituert avdelingsleder VDPS (med fra andre samling) Enhetsleder Straume Enhetsleder Andenes Enhetsleder Stokmarknes Enhetsleder VOP Psykologspesialist VOP Tillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund, Andenes Tillitsvalgt FO, Straume Tillitsvalgt Fagforbundet, Andenes Avdelingsverneombud Brukerrepresentant Rådgiver, repr. for klinikkens ledelse Prosesstøtte planlegge, lede arbeidet, rapport *Avdelingsleder Bodil Hartvigsen har vært sykmeldt i den perioden arbeidet har foregått. Moderniseringsprosjektet Side 4

5 1.3 Arbeidsgruppens oppdrag Med bakgrunn i styrets vedtak og rapport fra Moderniseringsprosjektet, fikk arbeidsgruppen i oppdrag å beskrive hva VDPS må gjøre for å; Etablere Ambulant akutteam, herunder lokalisering, bemanning, åpningstid og vaktordning natt og hvordan skaffe nødvendig kompetanse. (Kompetansebehovet er definert) Øke kapasiteten i poliklinikk, dagbehandling og ambulant virksomhet Redusere døgnkapasiteten Øke andelen spesialister Beskrive hvordan denne omstillingen skal gjennomføres innenfor VDPSs eksisterende ressursramme for Beskriv også konsekvenser for pasienter, ansatte, økonomi og henvisere. Forslagene leveres styringsgruppen for behandling innen 1. mars og behandles i Nordlandssykehusets styre 20. mars Gruppens arbeid Arbeidsgruppen har i perioden 3. januar 13. februar 2013 gjennomført 3 samlinger à til sammen 6 dager, på henholdsvis Andenes, Straume og Stokmarknes. Innledningsvis på hver av samlingene har de ansatte på Andenes, Straume og Stokmarknes fått informasjon om moderniseringsprosjektet og arbeidsgruppens opprag. Som en del av gruppens arbeidsunderlag er det innhentet informasjon som er relevant for forslagene. En del av disse dataene er tatt med i denne rapportens kap Håndtering av ulike meninger Arbeidsgruppen har søkt å finne løsninger som gruppen som helhet kunne gå inn for. Dette har gruppen delvis lykkes med, men på noen punkter var det ikke mulig å finne omforente løsninger. Denne rapporten beskriver derfor 2 forslag til løsninger, ett som representerer flertallets forslag og ett som uttrykker mindretallets innstilling. Fordi det foreslås overført årsverk fra Andenes og Straume til Stokmarknes, som vil medføre at ansatte må skrifte arbeidssted eller kan bli oppsagt, er det utarbeidet en detaljert oversikt over årsverkene i dagens organisasjon og hvordan man ser for seg at ny organisasjons skal se ut. Dette er gjort for både flertalls og mindretallsforslaget. Oversiktene følger som vedlegg til rapporten. 1.5 Faglige føringer VDPS har et hovedansvar for det psykiatriske lokalsykehustilbudet til voksne i Vesterålen. Senteret tilbyr både poliklinisk og døgnbaserte tjenester. Poliklinisk virksomhet er: Voksenpsykiatrisk poliklinikk Enhet for læring og mestring/ habilitering/rehabilitering Moderniseringsprosjektet Side 5

6 Enheter med døgndrift: VDPS Straume VDPS Andenes VDPS Stokmarknes Arbeidsgruppe VDPS har lagt til grunn for arbeidet de føringer som er gitt i Nasjonal Strategigruppe 2, arbeidsgruppe 2 som beskriver den videre ønskede utviklingen av de distriktspsykiatriske sentrene. Følgende er fra Nasjonal Strategigruppe II, arbeidsgruppe 2. (s.7) For å få til nødvendig omstilling må følgende tiltak gjennomføres: 1. DPS skal ha hovedansvaret for tilbudet innen psykisk helsevern for voksne, og veien inn og ut av psykisk helsevern skal gå via DPS. Omstillingsutfordringen skal være fra døgnbehandling til dagbehandling, poliklinikk og ambulante tjenester med hjemmebehandling; og fra sykehusbehandling til behandling i DPS. 2. Sykehusene skal bli mer spesialiserte med mer spissede behandlingstilbud. 3. Alle pasienthenvisninger om ø-hjelp bør gå til DPS innen utgangen av RHF- ene må sørge for en planmessig omstilling og ressursfordeling mellom DPS og sykehusavdelinger. En fordeling på omkring 50/50 % bør implementeres innen utgangen av 2013 og videreutvikles til fordeling på omkring 60/40 % i DPS-enes favør innen utgangen av % av de økonomiske ressursene skal gå til psykisk helsevern for barn og unge. 5. Alle DPS skal ha akutt- og krisetjenester. Fra 2013 bør disse tjenestene ha utvidet åpningstid til 24/7. DPS bør etablere egne ambulante akutteam eller samarbeide med andre DPS eller sykehus der lokale tilpasninger tilsier dette. Figuren under viser den forventede hovedflyten for pasienten, organisering og ansvar innen psykisk helsevern for voksne. Moderniseringsprosjektet Side 6

7 Figuren er hentet fra Nasjonal Strategigruppe II, arbeidsgruppe 2, Utvikling og oppgradering av Distriktspsykiatriske sentre Arbeids- og ressursfordeling mellom DPS og sykehus (s.20) Figuren illustrerer at henvisninger til psykisk helsevern i hovedsak skal rettes til DPS et dersom ikke annet er nedfelt i samarbeidsavtaler. DPS et skal samarbeide med kommunene og med spesialiserte sykehusenheter. Sykehusenheter skal sammen sørge for god pasientflyt og tilbud på riktig nivå for pasienten. Ambulant akutteam, oppgaver og organisering Prosjektgruppa legger til grunn for sin forståelse av begrepet ambulant akutteam, den definisjon som gis i Anbefalinger for ambulante akutteam i psykisk helsevern for voksne i Norge, oversendt Helsedirektoratet fra Akuttnettverket. Den er som følger: Definisjon av ambulant akutteam Ambulant akutteam er et spesialisert tverrfaglig team som har som oppgave å Vurdere alle pasienter som i teamets åpningstid henvises til psykisk helsevern for akuttinnleggelse, og eventuelt for akutt hjelp uten behov for innleggelse Gi korttids intensiv hjemmebehandling som alternativ til innleggelse og i samarbeid med andre helsetjenester, pasient og pårørende Muliggjøre tidlig utskriving fra psykiatrisk akuttavdeling ved å tilby intensiv hjemmebehandling som alternativ til fortsatt døgnopphold 2. Forslag til løsninger - sammendrag Arbeidet med oppdraget ble naturlig nok preget av at gruppen ikke kunne enes om ett forslag. Dette gjorde at det var en rekke viktige spørsmål som det ikke ble tid til å diskutere. Dette er tema som det er nødvendig for VDPS å diskutere og finne løsninger på under arbeidet med implementering av ny modell. Dette gjelder uavhengig av hvilken modell som velges. Gruppen velger i denne rapporten bare å liste opp tema som må diskuteres videre: Hvordan utvikle dagbehandlingstilbudet, ut over det som gis ambulant akutt og ved ambulant rehabilitering Håndtering av TSB/rus Hvor og hvor mange brukerstyrte senger skal det være Hvordan skal ambulant akutteam jobbe og hvordan organisere ambulant arbeid for øvrig Samarbeidet mellom Ambulant akutteam og Ambulant enhet Informasjon til og samarbeid med kommunene i implementering Evaluering av endringen, nårtid og hvordan Er det innenfor budsjettet mulig å beholde 1 stilling til fagutvikling og forskning Moderniseringsprosjektet Side 7

8 2.1 Sammendrag flertallsforslag I flertallets forslag etableres det et robust fagmiljø på Stokmarknes, med nærhet til somatiske tjenester, prehospital og kommunal legevakt. Her kan f.eks pasienter som skal akuttinnlegges i Bodø vente på transport. I forslaget etableres Ambulant akutteam og Behandlerstab for pasienter innlagt til døgnbehandling, på Stokmarknes. Med tillegg av VOP gir dette mulighet for et sterkt fagmiljø, som kan virke positivt på rekruttering og beholde spesialister. De løsningene som foreslås i flertallsforslaget gir en økning med 6 spesialister (overleger, LIS og psykologspesialister/psykologer), mindre vaktbelastning for legene og kortere reisetid for spesialister til der hvor pasienter en innlagt til døgnbehandling. Det gir også kortere reisetid for pasienter og deres pårørende. Flertallet anser det som viktig å etablere et ambulant akutteam samlet på Stokmarknes, nærmere de store befolkningskonsentrasjonene i Vesterålen og faglig sett samlet, som kan bidra til utviklingen av et godt behandlingsmiljø. Å jobbe ambulant akutt er en arbeidsform som skiller seg ut fra de øvrige enhetene sin måte å jobbe på. Det ansees som et bedre utgangspunkt for å kunne etablere og utvikle denne arbeidsformen til å bli et godt tilbud til pasientene, at man samler teamet til ett sted Organisering og økonomi Organisasjonskartet under viser hvordan Vesterålen DPS vil se ut slik flertallet foreslår. VDPS har i dette forslaget 2 døgnenheter, voksenpsykiatrisk poliklinikk, et Ambulant akutteam og en ambulant enhet. Behandlerstaben er underlagt avdelingsleder og har ansvar for pasienter innlagt i sengeenheter. Sekretærene er plassert i egen enhet for kontor- og service. LMS/Hab/Rehab organisering avgjøres i egen prosess som pr. i dag ikke er avsluttet. Endringene gjennomføres innenfor gjeldende budsjett for VDPS og innebærer opprettelse av to nye enheter og en stab under avdelingsleder. Økning i stillinger finansieres ved omgjøring av 10,4 frigjorte årsverk samt økte inntekter fra 10,5 flere inntektsgivende stillinger. Avd.leder Vesterålen di stri ktspsyki atri ske Senter 80, Behandlerstab Adm rådgiver 1 Avd.overlege Kontor og service 5,5 VDPS Straume VDPS Stokmarknes VOP Vesterålen Ambulant Akutteam Ambulant enhet Andenes LMS/Hab/Rehab 11,6 16, ,45 7,7 4 8 Lokalsykehusfunksjon Sengeplasser Stillingshjemler PRK - Vesterålen DPS alt 1 mar 2013 Moderniseringsprosjektet Side 8

9 2.1.2 Etablere Ambulant akutteam Ambulant Akutteam etableres som egen enhet med 1 enhetsleder, 2 overleger, 1 LIS, 2 psykologer og 4 høyskoleutdannede, til sammen 10 årsverk. Teamets åpningstid skal være mandag-fredag. Akutthenvendelser utenom åpningstiden går til lege i vaktordningen. Det legges også opp til at ambulant akutteam kan ha åpent noe tid i helgen. Teamet skal være VDPS akuttjeneste og motta og behandle alle henvendelser om ø-hjelp i teamets åpningstid. Teamet skal ha innleggelsesrett til VDPSs sengeenheter. Det skal tilby korttids intensiv behandling som alternativ til innleggelse, også hjemmebehandling og følge opp pasienter som skrives ut etter akuttinnleggelse. Teamet etableres ved at ledige og frigjorte stillingshjemler gjøres om til stillingene teamet trenger. Det foretas først intern utlysning. Deretter ekstern utlysning dersom behov. Teamet etableres så raskt som mulig og senest innen utgangen av Øke kapasiteten i poliklinikk, dagbehandling og ambulant virksomhet Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) skal gi tilbud innen et bredt spekter av behandling. Pasientgruppen representerer et stort spekter av lidelser og har behov for både kortere tids og lengre tids behandling. VOP skal gi tilbud om utredning og behandling og i tillegg samarbeide tett med aktuelle tjenester i kommunene og gi råd og veiledning. Enheten organiseres som selvstendig enhet med enhetsleder og 11 behandlerårsverk. Av disse skal det være 2 overleger, 1 LIS og 3 psykologspesialister/psykologer. VOP skal ha ansatte med kompetanse innen TSB (rus). Målet for poliklinikkens ansatte er å gjennomføre 2 refusjonsberettigede konsultasjoner pr. dag i snitt. Det forventes at poliklinikken skal klare å ivareta den forventede økte mengde henvisninger som kommer som en følge av redusert døgntilbud, samt ivareta økte krav til utredning og behandling. På Andenes etableres en Ambulant enhet med til sammen 6 terapeuter, hvorav en i 50 % av sin stilling skal være enhetsleder. Enheten har i hovedsak ansvar for å yte ambulante tjenester til befolkningen i Andøy kommune. Spesialistressurser ytes fra Ambulant akutteam, som blir den nærmeste samarbeidsparten til ambulant enhet Redusere døgnkapasiteten og etablere behandlerstab Gruppen foreslår at VDPS skal ha 8 heldøgnsplasser og 4 fem-døgnsplasser, hvorav de 8 som i dag ligger på Stokmarknes videreføres og fem-døgnsplassene legges til enheten på Straume. Døgntilbudet på Andenes legges ned. Forslaget innebærer at Straume må endre sin virksomhet fra å være en heldøgnsenhet med 6 plasser til å ha 4 plasser og fem-døgnsdrift. Total reduksjon i døgnkapasiteten utgjør da 6 plasser. For å ivareta pasientene som er innlagt til døgnbehandling etableres det egen behandlerstab, bestående av 2 overleger, 1 LIS og 2 psykologer. Behandlerstaben organiseres i stab hos avdelingsleder og lokaliseres til Stokmarknes Øke andelen spesialister For å gjøre spesialistdekningen robust nok til å håndtere innlagte pasienter i døgnbehandling, etablere Ambulant Akutteam og ha en poliklinikk med tilstrekkelig kapasitet, trenger DPSet å øke andelen spesialister. Gruppen foreslår at VDPS skal ha 6 psykiatere (overleger), 3 LIS (lege i spesialisering) og 7 psykologspesialister/psykologer, som vist i tabellen under. Det Moderniseringsprosjektet Side 9

10 mangler da 2 overleger, 1 LIS og 3 psykologspesialister/psykologer i forhold til dagens bemanning. Disse skal finansieres ved at 10,4 frigjorte årsverk terapeut/miljøarbeider gjøres om til spesialister. I tillegg kommer økte inntekter ved øket antall refusjonsberettigede stillinger med 10,5 i forhold til dagens antall. Type spes. Ambulant Behandlerstab VOP Sum Har i dag Mangler Akutteam Psykiater LIS Psykologspesialist/psykolog Sum Risiko knyttet til forslaget 10,4 årsverk fra Andenes og Straume må skifte arbeidssted eller miste jobben. Det kan bli lengre ventetid på innleggelse og pasienter som venter risikerer å bli dårligere før de blir innlagt. Dette kan igjen resultere i lengre liggetid. Fagmiljøet på Andenes blir lite og sårbart. VDPS risikerer å måtte si opp etablert kompetanse, mens det er usikkert om man klarer å rekruttere til spesialiststillingene. Moderniseringsprosjektet Side 10

11 2.2 Sammendrag mindretallsforslag Organisering og økonomi Organisasjonskartet under viser hvordan Vesterålen DPS vil se ut slik mindretallet foreslår. VDPS har i dette forslaget 2 døgnenheter, voksenpsykiatrisk poliklinikk og en ambulant enhet hvor ambulant akutteam er en del av enheten. Spesialistandelen økes med 30 % i forhold til i dag. Avdelingsleder har støtte i fagfunksjon med spesialister fra hver enhet for å ivareta faglige hensyn i ledelsen av VDPS, i tillegg til en administrativ rådgiver. Sekretærene er plassert i egen enhet for kontor- og service. LMS/Hab/Rehab organisering avgjøres i egen prosess som pr. i dag ikke er avsluttet. VDPS finansierer 1 stilling i denne enheten som, avhengig av løsningen i denne prosessen, eventuelt plasseres i VDPS. Endringene gjennomføres innenfor gjeldende budsjett for VDPS. Avd.leder Vesterålen di stri ktspsyki atri ske Senter 80, Behandlerstab Adm rådgiver 1 Fagfunksjon psykiatere Kontor og service 6,5 VDPS Andenes VDPS Stokmarknes VOP Vesterålen Ambulant enhet LMS/Hab/Rehab 10,2 16, ,7 4 8 Lokalsykehusfunksjon Sengeplasser Stillingshjemler PRK - Vesterålen DPS alt 2 mar Etablere Ambulant akutteam og øke kapasiteten i dagbehandling og ambulant virksomhet Ambulant enheten skal være organisert som en egen enhet, lokalisert på Stokmarknes, Straume og Andenes med til sammen 20 årsverk. Ambulant Akutteam etableres som en del av Ambulant enhet. Jfr Anbefalinger for ambulant akutteam. Akuttfunksjonen i enheten tillegges samme rolle og oppgaver som Ambulant Akutteam skal ha i flertallets forslag. Teamets åpningstid skal være kl mandagfredag. Akutthenvendelser utenom åpningstiden går til lege i DPS ets vaktordning. Spesialistene som støtter arbeidet i enheten lokaliseres på Stokmarknes. Det forslås at teamet har 1 overlege, 1 LIS og 1 psykologspesialist. Moderniseringsprosjektet Side 11

12 I Ambulant enhet foreslås det at det etableres en ambulant langtids - og rehabiliteringsfunksjon. Denne skal følge opp pasienter som ikke lenger er i akutt krise, men som har behov for behandling utover intensiv korttids behandling. Samt følge opp øvrige henvisninger som kan behandles ambulant eller gis som dag behandling. Enheten etableres ved at vakante og frigjorte stillingshjemler organiseres i ambulant enhet. Det foretas først intern utlysning. Deretter ekstern utlysning dersom behov. Teamet etableres så raskt som mulig og senest innen utgangen av Øke kapasiteten i poliklinikk Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) skal gi tilbud innen et bredt spekter av behandling. Pasientgruppen representerer et stort spekter av lidelser og har behov for både kortere tids og lengre tids behandling. VOP skal gi tilbud om utredning og behandling og i tillegg samarbeide tett med aktuelle tjenester i kommunene og gi råd og veiledning. VOP organiseres som selvstendig enhet med enhetsleder og 10 behandlerårsverk. Av disse skal det være 2 overleger, 1 LIS og 3 psykologspesialister/psykologer. VOP skal ha ansatte med kompetanse innen TSB (rus). Målet for poliklinikkens ansatte er å gjennomføre 2 refusjonsberettigede konsultasjoner pr. dag i snitt. Oppretting av ambulant enhet forventes å ivareta noen av henvisningene som i dag blir ivaretatt av poliklinikken. Slik forventes det at poliklinikken skal kunne ivareta eventuelle økninger av henvisninger som en følge av redusert døgntilbud, samt ivareta økte krav til utredning og behandling Redusere døgnkapasiteten og etablere behandlerstab Mindretallet slutter seg til at DPS et skal ha 8 syv-døgnsplasser og 4 fem-døgnsplasser. De 8 syv-døgnplassene ved VDPS på Stokmarknes opprettholdes. De 4 fem-døgnsplassene ved VDPS Andenes, opprettholdes. VDPS beholder da et desentralisert døgntilbud i hver ytterkant av Vesterålen. Total reduksjon i døgnkapasiteten utgjør 6 plasser som ligger litt i underkant av dagens beleggsprosent i døgnenhetene. For å ivareta spesialistbehovet i døgnenhetene skal 2 overleger, 1 LIS og 1 psykologspesialist være organisert som en del av døgnenhetene. Døgntilbudet på Straume legges ned og frigjør ressurser til ambulant enhet Øke andelen spesialister For å gjøre VDPS robust, må spesialistdekning være tilpasset oppgavene som skal løses, befolkningsgrunnlaget i området og tilgangen på spesialister. VDPS har i sitt nedslagsfelt, og et realistisk nivå på spesialistdekningen gjenspeiles i tabellen under. Type spes. Ambulant Enhet med Behandlerstab VOP Sum Har i Mangler akuttfunskjon døgn dag Psykiater LIS Psykologspesialist/psykolog Sum Risiko knyttet til forslaget Forslaget innebærer at ingen ansatte sies opp. Det blir derfor en mindre økning i andelen spesialister enn flertallsforslaget. VDPS risikerer å få for lite kapasitet til utredning og behandling og at man ikke klarer å møte nye og økede krav fra myndighetene. Moderniseringsprosjektet Side 12

13 3. Vesterålen DPS 3.1 Organisering Avd.leder Vesterålen di stri ktspsyki atri ske Senter 79,35 18 Avd.overlege VDPS Andenes VDPS Straume VDPS Stokmarknes VOP Vesterålen LMS/Hab/Rehab 13,45 14,8 17,2 20,5 7, Lokalsykehusfunksjon Sengeplasser Stillingshjemler budsjett 2009 PRK - Vesterålen DPS AMU sak 29/09 Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i vedtatt organisasjonsplan fra 2009, hvor organisasjonskartet ble satt opp som vist overfor. Etter det er en administrasjonskonsulent overført til avdelingsleder, VOP har øket til 24,7 årsverk og Hab/rehab er øket med 0,37 årsverk, slik at VDPS nå har totalt 84,93 årsverk. Avdelingsleder Avdelingsleder og stab består pr. i dag av avdelingsleder, avdelingsoverlege og administrasjonskonsulent, til sammen 3 årsverk. VDPS Andenes Enheten på Andenes er sentralt plassert på tettstedet Andenes som har flyplass med daglige avganger til Bodø, Harstad/Narvik og Tromsø. I perioder av året er det ukentlige direkte flyvninger til Gardermoen. Tettstedet har store arbeidsplasser som fiskeri, forsvaret, rakettskytefeltet og andre som gjør at man rekrutterer kompetent arbeidskraft. Enheten åpnet i 1997 og har 6 døgnplasser. 4 av disse ble benyttet til behandling av pasienter som ble overført i forbindelse med omlegging av de sentrale institusjonene. De resterende 2, og etter hvert ledige plasser, ble benyttet til døgn behandling innen psykiatri for Vesterålens øvrige befolkning. Enheten hadde da totalt årsverk. Siden endringsprosessen i VDPS i 2007, har enheten drevet fem-døgns behandlingstilbud med 4 plasser, og har i dag totalt 14,45 årsverk. Det diagnostiske spennet er stort, fra komplekse alvorlige psykiske lidelser, stemningslidelser og rusproblematikk, til depresjon og angst. Enheten har ikke formalisert tilbudet om brukerstyrte senger, men har mellom 4-8 pasienter som gis tilbud om brukerstyrte senger. Som konsekvens av omlegging til 5 døgnsenhet, har enheten i løpet av disse 5 årene implementert hele spektret av ambulant behandling i egen Moderniseringsprosjektet Side 13

14 drift, fra behandling ambulant i akutt/krise situasjoner, ambulant behandling ved lengre behandlingsforløp og rehabilitering. Dette utgjør ca. 30 % av driften. Enheten økte i samme prosess dag - og gruppe behandlingstilbudet. VDPS Andenes har solid kompetanse for å drive gruppeterapi. I tillegg finnes spesialisering for å drive trening som behandling, ESL og KID. Siden oppstart i 1997 har enheten hatt god tilgang til fagpersonell, og har i løpet av årene opparbeidet en stabil personalgruppe med formell, - spesialisering og real kompetanse innen arbeidsområdet til DPS. Enheten driver veiledning og undervisning til samarbeidspartnere i Vesterålskommunene, samt familie/nettverk, og benyttes til noe undervisning i skolen. Enheten gir veiledning, og har samarbeid med UNN om enkelt pasienter. Koordinerende barneansvarlig for Nordlandssykehuset i Vesterålen er lokalisert ved VDPS Andenes. Spesialister fra VOP Stokmarknes tilknyttet enheten, har en fast dag i uken de kommer til VDPS Andenes. Ut over dette benyttes telestudio og telefon for spesialistvurderinger. Enheten har lokaler til utlån for VOP og BUP, og samarbeider med disse ved behov. VDPS Straume VDPS avd. Straume, åpnet i februar Lokalisert i Bø i Vesterålen i et fleksibelt nybygg. Enheten tilbyr hybler eller leiligheter til pasienter etter vurdering av hva som vil fungere best. Det er 83 km/ 75 min fra Straume til Stokmarknes. Til Sortland er det 56 km/ 50 min. Avdelingen har 15,8 stillingshjemler og et svært godt utdannet og erfarent personale. Samarbeider tett med VOP med faste behandlerdager, telefon og telestudio. Pasienter kjøres inn til VOP ved behov. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt med sykepleiere, sosionomer, ergoterapeut og barnevernspedagoger. Dette gjør det mulig å sette sammen team rundt pasienten ut i fra dennes behov. Av videreutdanninger personalgruppen innehar finner en tverrfaglig videreutdanning i psykiatri, rus, gruppeterapi og familie/nettverk. Det har vist seg uproblematisk å rekruttere fagpersoner ved evt. ledighet. Pr. i dag har avdelingen 1,3 ledige stillingshjemler, dette pga. stillingsstopp. Avdelingen har siden oppstarten hatt 6 døgnplasser med beleggprosent mellom 65 og 70. Utover dette har avdelingen hatt dagpasienter fra Bø, Øksnes og Sortland. Vi gjør observasjon/kartlegging og trening i sosiale og praktiske ferdigheter i hverdagen samt observasjoner ift medisinjusteringer. Lavterskel tilbud om stabiliserende opphold for psykosepasienter med økt symptompress har vært et viktig tilbud for den dårligste pasientgruppen. Vi bruker kognitivt orienterte samtaler for å gi innsikt, trygghet og mestring i kriser, ved avhengighet og ved mål om adferdsendring. I forhold til de innlagte pasientene har vi formøter og ettervern for å avklare om pasienten skal innlegges, og for å forebygge reinnleggelse. Dette i samarbeid med kommuner og familier. De fleste pasientene er innlagt 2-3 uker, men vi har også hatt nødvendige langtidsopphold av 2-4 års varighet. Avdelingen er godt utstyrt med tanke på aktiviteter som kan gi mestringsfølelse og som er lett overførbare til hjemmesituasjonen. Fysisk aktivitet, friluftsliv, snekkerbod, båt, kano, matlaging og hobbyrom kan her nevnes. Ut over overførbarheten hjem, er disse aktivitetene unike møteplasser for kontakt og dialog mellom pasienter og personalet. Moderniseringsprosjektet Side 14

15 VDPS Stokmarknes Enheten på Stokmarknes ble etablert i 2001 i nytt bygg. Enheten er knyttet til VOP og BUP og ligger ved siden av lokalsykehuset med kommunal legevakt. Det er 18,2 årsverk på enheten fordelt på flere faggrupper, herunder sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagog, fysioterapeut, førskolelærere, hjelpepleiere, helsesekretær og assistent. Allmennpsykiatrisk enhet gir allmennpsykiatrisk behandlingstilbud på DPS nivå til pasienter som på grunn av lidelsens karakter ikke kan få tilstrekkelig behandling i primærhelsetjenesten. Enheten har 8 sengeplasser hvorav den ene er utformet som en leilighet med mulighet for skjerming eller til bruk for familier. De fleste innleggelser i VDPS går via Allmennpsykiatrisk avdeling. Enheten jobber mye akutt, men har også planlagte innleggelser. Det samarbeides med kommunene, samt mot familie og nettverk. Det gis også tilbud til dagbehandling/ dagpasienter, og brukerstyrt seng. Behandlingsideologien vektlegger angstdempende og egostyrkende tiltak. Mestring, ansvarliggjøring, klar kommunikasjon, struktur og forutsigbarhet. Sosialt samvær og respekt for den enkelte. Behandlingstilbudet ved avdelingen er miljøterapi, individuell samtaleterapi, medikamentell behandling, Ect- behandling, bevegelsesgruppe og turgruppe. Enheten har hatt en stabil personalgruppe over flere år. Behandling gis fra overlege og psykolog hjemler i VOP. Dette har delvis fungert, men for å kunne gi et mer stabilt tilbud er det behov for egen dedikert behandlerstab til sengeenhetene. VOP Stokmarknes Ved voksenpsykiatrisk poliklinikk er det 24,7 stillinger fordelt på enhetsleder, 3 overleger, 2 LIS leger, 4 psykologer/psykologspesialister, 1 psykiatrisk sykepleier, 2 rusterapeuter, 2 spesialergoterapeuter, 1 psykomotorisk fysioterapeut, 4 terapeuter og 3,7 sekretærer. Fagutvikler er også lagt under poliklinikken. I tillegg til å jobbe poliklinisk med utredning og behandling, er har flere av spesialistene også behandlingsansvar på døgnenhetene. 2 behandlere har jobbet ambulant akutt. Pga overgang til andre stillinger og stillingsstopp har denne funksjonen det siste året vært fordelt på flere behandlere. Det er utstrakt samarbeid med kommunale instanser og faste reisedager til kommunene minst en gang per måned. Annet Avdelingen har 6 biler fordelt med 2 på Andenes, 2 på Straume og 2 på Stokmarknes. I tillegg benyttes leiebil ved behov. LMS/Hab/Rehab har til sammen 7,77 årsverk. Det jobbes med hvordan disse enhetene skal være organisert og hvilket innhold de skal ha, i et annet prosjekt. Disse omtales derfor ikke nærmere i denne rapporten. Moderniseringsprosjektet Side 15

16 3.2 Driftsplan personell 2013 Kossted Tekst St.tittel 2012 Endring 2013 Vakant 4200 VDPS Stokmarknes Enhetsleder Ass. enhetsleder Fysioterapeut Helsesekretær Hjelpepleier Miljøterapeut Sykepleier SUM VDPS Andenes Enhetsleder Miljøterapeut permisjon Miljøarbeider perm, 125v Renholdsoperatør sekretær SUM VDPS Straume Enhetsleder Ass. enhetsleder Miljøterapeut ,24 Renholde Sekretær Spes.sykepleier Sykepleier Tverrf.spes.ut.høys SUM VOP Stokmarknes Enhetsleder Spesial ergoterapeut Helsesekretær Konsulent Miljøterapeut-rus Lege i spesialisering Lege/psykolog Overlege Innleie vikaroverlege Tatt med i sum årsverk Psykolog Psykologspesialist Sekretær Spes. fysioterapeut Fagutvikler Spes.sykepleier Tverrf.spes.ut.høys SUM Avdelinsleder Avdelingsleder Avdelingsoverlege Førstekons SUM avd.leder Hab/rehab Enhetsleder Fagkonsulent Klinisk konsukent Sekretær Spes.sykepleier Tverrf.spes.ut.høys LMS Spes.sykepleier Sum SUM DPS ,95 Moderniseringsprosjektet Side 16

17 3.3 Budsjett 2013 Koststed nr Koststed Tekst Budsjett Sum inntekter Sum lønnskostnader Sum andre kostnader Allmenpsyk. Enhet Stokmarknes SUM Sum inntekter Sum lønnskostnader Sum andre kostnader Enhet Andenes SUM Sum inntekter Sum lønnskostnader Sum andre kostnader Enhet Straume SUM Sum inntekter Sum lønnskostnader Sum andre kostnader Voksenpsykiatrisk poliklinikk SUM Sum inntekter Sum lønnskostnader Sum andre kostnader Hab/Rehab SUM Sum inntekter Sum lønnskostnader Sum andre kostnader Lærings- og mestringssenter SUM VDPS SUM Vesterålen DPS Den delen av budsjettet arbeidsgruppen berører (Hab/Rehab og Lærings- og mestringssenteret er da tatt ut), kan også sees slik: Tekst Budsjett 2013 Inntekter Lønnskostnader Andre kostnader Sum Av de totale kostnadene, utgjør lønn vel 96 % og andre kostnader i underkant av 4 %. Erfaringene fra 2012 viser at budsjetterte inntekter nesten nås og at lønnsutgifter er i balanse. Tallene over viser budsjett før inngangen til 2013, og har ikke med informasjon om evt. endringer underveis i året. Moderniseringsprosjektet Side 17

18 3.4 Døgnbehandling og poliklinikk I Tabellene står VDPS, Andenes registrert som en døgnenhet lik VDPS Stokmarknes og Straume. VDPS Andenes har fra OU prosessen i 2007 og frem til i dag vært en femdøgnsenhet med omfattende dag- og ambulant virksomhet i tillegg til fem-døgnsbehandling. Dette gir igjen utslag i redusert belegg i sengene. Fra 8/10-31/ var det pga sykdom ikke innleggelser ved VDPS Straume og Andenes. Ved VDPS Stokmarknes ble det i samme periode ikke lagt inn pasienter som ikke var kjent og som trengte akutt innleggelse. Disse pasientene ble i denne perioden sendt til akuttavdelingen i Bodø Døgnbehandlingen er blant annet avhengig av å ha psykiatere ansatt. Andelen psykiatere må økes for å få en robust vaktordning. Det må i dette tas høyde for at overleger har avtalefestet permisjon. Moderniseringsprosjektet Side 18

19 3.5 Geografi, folketall og bruk av psykiatritjenester VDPS dekker kommunene Sortland, Hadsel, Andøy, Øksnes og Bø og strekker seg fra spissen av Andøya i nord til Melbu i Sør. 5 kommuner innb. VESTERÅLEN DPS Enhet Andenes ( ) 4 døgnplasser, 5 dager i uken Dag, poliklinisk- og ambulant beh Enhet Straume (2003) 6 døgnplasser dagbehandling VOP ( ) Allmennpsykiatrisk Stokm. (2001) 8 døgnplasser Hab/rehab og LMS Avstander i km og reisetid med bil mellom VDPS 3 lokaliseringer: Stokmarknes-Andenes: 127,7 km, 2 t Stokmarknes-Straume: 82,4 km, 1 t, 18 min Andenes-Straume: 153,1 km, 2 t, 23 min De 5 kommunene har til sammen innbyggere. Av pasientene som ble behandlet i VDPS i perioden juni 2010-juni 2011, kom 30 % fra Sortland, 26 % fra Hadsel, 14 % fra Andøy, 14 % fra Øksnes, 7 % fra Bø og 8 % fra andre kommuner. Forbruket av psykiatritjenester er på 5,13 % i Vesterålen. Landsgjennomsnittet er på 5 %. Av dette kan man slutte at befolkningen i Vesterålen ikke bruker mer psykiatritjenester enn befolkningen for øvrig. Ved utgangen av 2011 var folketallet slik fordelt i kommunene: Kommune I alt Andel av bef. Sortland ,7 % Hadsel ,4 % Andøy ,8 % Øksnes ,8 % Bø ,3 % SUM % Moderniseringsprosjektet Side 19

20 4. Flertallsforslag 4.1 Etablere Ambulant akutteam Organisering og lokalisering Teamet skal være organisert som en enhet, lokalisert på Stokmarknes. Antall ansatte, kompetanse Ambulant Akutteam skal ha til sammen 10 årsverk. Det skal være enhetsleder, 2 overleger, 1 LIS, 2 psykologer og 4 høyskoleutdannede, til sammen 10 årsverk. Åpningstid og vaktordning natt Det ambulante akutteamet skal ha åpningstid kl mandag-fredag. Mellom kl og 0800 skal akutthenvendelser gå til den legen som har vakt. Alle legene i VDPS deltar i vaktordningen. I bemanningsplanen må det tas høyde for at teamet skal være tilgjengelig i helgene. Antall timer er ikke fastlagt. Oppgaver Det ambulante akutteamet er VDPS sin akuttjeneste. Teamet skal motta og behandle alle henvendelser om ø-hjelp i teamets åpningstid. Har innleggelsesrett til sengeenheten i VDPS og evt. til akuttavdelingen i Bodø. Kjernespørsmålet er; hva er det i denne saken som er akutt? Være døråpner og portvakt Forebygge innleggelser Tilby korttids intensiv behandling som alternativ til innleggelse Tilby korttids intensiv behandling hjemme Henvise pasienter videre Følge opp utskrevne pasienter, som dermed kan skives ut tidligere fra døgnplass Følge pasienter som skal legges inn akutt enten i VDPS eller i akuttavdelingen i Bodø Samarbeid med øvrige enheter i VDPS, kommunene, fastlegene, politi, legevakt, hjemmetjenester, helsesøstre, flyktningemottak, pårørende osv. Framgangsmåte: Lyse ut enhetslederstilling, internt. Interne ansatte som søker og får stilling i Ambulant akutteam, overføres med sin stillingshjemmel til staben. Manglende stillinger overføres så fra ledige og omgjorte stillingshjemler til behandlerstaben.. Evt. ekstern utlysning. Oppstart av teamet, opplæring av ansatte mv 4.2 Øke kapasiteten i poliklinikk, dagbehandling og ambulant virksomhet Poliklinikk og dagbehandling Arbeidsgruppen foreslår at Voksenpsykiatrisk poliklinikk på Stokmarknes rendyrkes til mottak og behandling av henvisninger til- og polikliniske konsultasjoner med pasienter som kan nyttiggjøre seg et slikt tilbud. Poliklinikken har vanlig dagåpningstid. Det foreslås at poliklinikken i tillegg til enhetsleder skal ha 11 behandlerårsverk. Dette skal være 2 overleger, 1 LIS, 3 psykologspesialister/psykologer, 1 psykiatrisk sykepleier, 1 ergoterapeut, 1 fysioterapeut/psykomotorisk fysioterapeut og 2 rusterapeuter. Dersom poliklinikken etter interne utlysninger av stillinger til behandlerstab og Ambulant akutteam ikke har de ovennevnte årsverk besatt, lyses ledige stillinger ut internt og evt. Moderniseringsprosjektet Side 20

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Oppsummering av arbeidsgruppenes anbefalinger - 5 delprosjekter 12. februar i år vedtok styret

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Ovdánahttin ja ođasmuhttin psykálaš dearvvašvuođa ja spesialiserejuvvon gárrendilidivššu

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

Plan (høringsversjon vedlegg 2) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt- Norge. Dato: 17.06.04

Plan (høringsversjon vedlegg 2) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt- Norge. Dato: 17.06.04 Plan (høringsversjon vedlegg 2) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt- Norge Dato: 17.06.04 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 BEREGNING AV BEHOV... 6 2.1 HABILITERINGSBEHOV, BARN... 6 2.2 AKTIVITET...

Detaljer

Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord

Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Rapport fra prosjektgruppe oppnevnt av Helse Nord RHF 2. mai 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 7 1. Begrunnelser og mål for arbeidet...

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse for nytt BUA bygg i Arendal

Funksjonsbeskrivelse for nytt BUA bygg i Arendal Funksjonsbeskrivelse for nytt BUA bygg i Arendal 5. mai 2006 Innhold: 1 INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK AVDELING (BUA)...4 2 RAMMEBETINGELSER... 5 2.1 HISTORIKK...5

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK:

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapport vedrørende oppstart av omstillingsarbeidet

Detaljer

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 i Kongsvinger kommune 2004 2008 VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 1. INNLEDNING...2 Bakgrunn...2 2. KOMMUNEPLANEN 2001 2013...3 3. MÅL FOR PSYKIATRIARBEIDET I KOMMUNEN...4 4. TJENESTETILBUDET...5

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER Helse Nord RHFs visjon er «Helse i Nord der vi bor». Konkret betyr dette at vi sammen utvikler spesialisthelsetjenesten slik at befolkningen skal oppleve og

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer