NOTAT. Dato: 2. april 2014 Reiselivsnæringens innspill til næringsminister Monica Mæland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Dato: 2. april 2014 Reiselivsnæringens innspill til næringsminister Monica Mæland"

Transkript

1 NOTAT Dato: 2. april 2014 Sak: Reiselivsnæringens innspill til næringsminister Monica Mæland 1. Tempo i Reiselivspolitikken a)nho reiseliv er opptatt av raskt å få iverksatt så mange tiltak som mulig for reiselivet, særlig der tiltak kan forankres direkte i Sundvollen-erklæringen som allerede har et flertall i Stortinget bak seg. Sundvollen-erklæringen trekker frem viktigheten av å sikre Norge flere ben å stå på økonomisk, og gir dermed reiselivsnæringen en viktig anerkjennelse som en fremtids- og vekstnæring. Reiselivet tar hele landet og arbeidsstokken i bruk, og er et av de nye beina norsk økonomi skal stå på. b) Meldinger eller saker til Stortinget som vil kreve mer tid drøftelser og forankring før tiltak kan iverksettes, bør bl.a. rettes mot å beskrive de nye reiselivstrendene og globale strukturendringer som vil påvirke norsk reiseliv, samt beskrive norsk reiselivs styrker som kan videreutvikles i et internasjonalt konkurransebilde. F.eks.: - Norge er langt fremme i kortbruk og kortutbredelse samt mobiltelefonbetaling, noe som gjør booking og betaling enkelt over hele landet. Dette bør styrkes ytterligere. Hvordan utnytte Norges fortrinn til forenkling og kamp mot svart økonomi og kriminalitet? - Norge er langt fremme i utviklingen av ulike reiselivs-apper, og web-sider for selv den minste opplevelsestilbyder, noe som gjør planlegging og booking av en rekke aktiviteter og tilbud meget enkelt for digitale kundegrupper (apper for tog, buss, fly, hotell, restauranter, frisører osv.) Å vise vei i den digitale jungelen med gode linker gjør det lett å bruke store deler av reiselivet. Dette bør styrkes ytterligere. Innovasjon Norge bør ha viktig rolle både for sammenknytting samt være ledende på internasjonal digital markedsføring. Hvordan gjøre Norge til verdensledende i bruk av salg/synlighet i nye medier? - Norge er en avansert konferansenasjon, og er rangert på 15. plass i verden over beste konferanseland, men bør ha ambisjoner langt høyere enn dette. God web-utbygging, engelsktalende befolkning og moderne infrastruktur gjør dette mulig. Norwegian Convention Bureau er en viktig partner. Hvordan kan Norge bli en av verdens 3-5 beste konferanseland? -Norge har en unik natur, og en status som verdens vakreste fjord- og nordlysdestinasjon må pleies. Verdensarvstatusen for Vestlandsfjordene likeså. Det krever varsomhet med miljøskadelige temaer som fjordutslipp av giftige metaller, monstermaster i fjordinnseilingene og oljeboring i Lofoten. Hvordan kan Norge styrke fremfor å svekke denne statusen? -Det er filmer, tv-programmer, YouTube og den digitale verden som er den nye synlighetsarenaen, ikke tradisjonell markedsføring. Å nå millioner av mennesker for en rimelig pris er svært viktig, herunder stimuli til arrangementer og produksjoner som fremmer dette. Fra Arctic Race i Nord- Norge til OL i Hvordan kan dette styrkes? 2. Forenkling Forenklingsarbeidet er en av de rammebetingelsene NHO Reiselivs medlemmer mener er mest tyngende i den daglige driften og NHO Reiseliv er derfor glad for at dette vies stor oppmerksomhet i regjeringserklæringen.

2 NHO Reiseliv vil nevne noen forenklingspunkter som er sentrale for reiselivsnæringen: a) Fjerning av fireårsregelen NHO Reiseliv mener at en skjenkebevilling skal gis inntil videre, og at alkoholloven må endres fra slik den er i dag hvor en bedrift automatisk mister bevillingen minst hvert fjerde år, i forbindelse med nytt kommunestyre. Det er betydelig merarbeid for en bedriftseier å måtte søke om ny bevilling minst hvert fjerde år. Det offentlige bruker store summer på forvaltningen av fireårsregelen. b) En nasjonal bevillings- og tilsynspraksis Konkret for reiselivsnæringen opplever man utfordringer med bevillingstildeling (både serverings- og skjenkebevilling), grunnet ulik praksis i kommunene. Det betyr at en hotellkjede med 70 hoteller kan oppleve 70 ulike praktiseringer/søknadsskjemaer til samme lov. Det samme gjelder tilsynsmyndighetene og deres tolking av lover/forskrifter som kan variere sterkt fra kommune til kommune. NHO Reiselivs medlemmer melder om ulike kontrollrutiner hos tilsynsmyndighetene i kommunene. NHO Reiseliv mener bevillings- og tilsynspraksisene må være like, uavhengig av hvilke kommune bedriften befinner seg i. Målet er ett felles nasjonalt skjema, digitalt tilgjengelig (f.eks. Altinn). Dette vil føre til betydelig kostnadsreduksjon og en forenklet hverdag for reiselivsnæringen. c) En nasjonal skilting tilpasset reiselivet Mangelfull skilting til viktige destinasjoner og reiselivsbedrifter er et hinder for at disse besøkes, og er en sentral utfordring for reiselivet. Utvikling og gjennomføring av en nasjonal skiltpolitikk for reiselivet vil bidra til øke tilgjengeligheten til viktige destinasjoner. Som hovedregel må det være tillatt å skilte til norske overnattingsbedrifter fra hovedvei, i dag oppleves fylkenes praksis ofte motsatt. d) Gjennomgående transfer på flyplasser Passasjerer som reiser hjem fra utlandet via Gardermoen må i dag hente ut bagasjen, foreta tollbehandling og sjekke inn bagasjen på nytt for deretter å gå igjennom en ny sikkerhetskontroll. Dette berører cirka én million passasjerer i året. NHO Reiseliv mener det må være mulig å få til en gjennomgående transfer. Dette vil gi de reisende en kraftig forbedret reiseopplevelse gjennom mindre stress og bedre tid på flyplassen. Det vil videre bidra til at konkurransesituasjonen til flyplass og de norske flyselskapene som opererer ut fra flyplassene vil bli betydelig styrket. e) Reduserte etterutdanningskrav til reiselivsbedrifter med minibusser Ifølge Yrkessjåførdirektivet 12 er man pålagt å gjennomføre etterutdanning innen hvert femte år, for å opprettholde yrkessjåførkompetansen. Dette rammer også reiselivsbedrifter som Ikke har egne sjåfører men sporadisk kan tilby en gjest skyss til stasjon eller knutepunkt (ankomst- /avgangssted) for å yte god service. Etterutdanningen gjennomføres som minst 35 timer undervisning over 5 dager á 7 timer. Et etterutdanningskurs for yrkessjåfører er på 35 timer (en hel uke) og vil innebære en betydelig merkostnad for bedriftene, og kan ikke forsvares for sporadiske enkeltturer. NHO Reiseliv har fått opplyst at et slikt etterutdanningskurs vil koste nærmere 9000 kr per kursdeltaker. I tillegg kommer lønn og andre utgifter som reise og opphold. NHO Reiseliv krever at reiselivsbedrifter må kunne ta etterutdanningskurs med et betydelig lavere timeantall, som for eksempel et dagskurs, for den type små transportoppgaver utenfor yrkessjåførordningen som det her refereres til. (Dette tilsvarer til sammenligning kravet til HMS kurs for toppledere som kan gjennomføres på en dag) f) Oppmyking av regelverket for turistfiske I Sundvollen-erklæringen står det at regjeringen vil ha en oppmyking og gjennomgang av regelverket for turistfisket. NHO Reiseliv støtter dette. Det er viktig for reiselivsnæringen å øke fiskekvoten utenlandske fiskere har lov til å ta med ut av landet. 2

3 g) En gjennomgang av lovene knyttet til vandelskrav når det gjelder skjenkebevilling Brudd på alkohollovens bestemmelser skal stå i en særstilling for personer som har eller ønsker skjenkebevilling. Utover dette mener NHO Reiseliv at brudd på andre lover, som for eksempel skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen, må få like konsekvenser for alle aktører i næringslivet uavhengig av bransje. I dag kan en kafe-eier få yrkesforbud (inndratt bevilgning) for et lovbrudd som Ikke har noen konsekvens for andre næringsdrivende. 3. En oppmyking av arbeidsmiljøloven At regjeringen, i følge Sundvollen-erklæringen, vil gjøre endringer i arbeidsmiljøloven, og åpner opp for mer midlertidig ansettelse er avgjørende for reiselivsnæringen. Dagens arbeidstidsbestemmelser er restriktive. Reiselivsnæringen er en næring med sesongsvingninger og trenger fleksibel arbeidstid. Veksten i reiselivsnæringen fører til stor etterspørsel etter arbeidskraft i ulike sesonger. Det er en økende etterspørsel blant ansatte i reiselivsnæringen om å jobbe mer turnusbasert enn det som tillates i dag. Det er behov for mer fleksibel fastsetting av overtidsreglementet, slik at hovedsesonger ikke rammes som i dag av maksgrenser per måned med mer, så lenge både arbeidstager og arbeidsgiver ønsker å jobbe. Det bør være større fleksibilitet mellom høy og lavsesong, slik at ekstrainnsats i høysesong kan avspaseres i lavsesong. Dermed vil behovet for permitteringer reduseres. Tilsvarende må det åpnes for økt adgang til midlertidige ansettelser for å ta av for toppene i næringen. Denne saken haster spesielt mye etter innføring av ny begrensing i permitteringsreglene som nødvendiggjør oppsigelse fremfor permittering. Dette kan avhjelpes ved raskt å komme på plass med mer fleksibel adgang til organisering av arbeidet, og dermed unngå oppsigelser. 4. Permitteringsreglene Permitteringsreglene ble av ny regjering utvidet fra 10 til 20 dager. NHO Reiseliv mener fortsatt at dette bør endres tilbake til 10 dager, da dette slår uheldig ut spesielt for konjunkturavhengige næringer som reiselivsnæringen. 5. Regionreform Det som etterspørres i reiselivsnæringen er helårssysselsetting i en region, og ikke nødvendigvis en helårsarbeidsplass i en og samme bedrift. Fokus på arbeidsmarkedsregioner vil også utjevne forskjeller mellom bykommuner og distriktskommuner, og øke fleksibiliteten for arbeidstagerne med henhold til å ha ulike bo- og arbeidskommuner. En kommunereform med færre og sterkere kommuner og bo-/arbeidsregioner, vil være positivt for reiselivet. 6. Reduserte skatter og merverdiavgift som også kommer reiselivsnæringen til gode a) Skatt er en rammebetingelse der reiselivsnæringen lenge har ønsket endringer. Både formueskatten og arveavgiften er to tyngende skatter for bedriftseiere innenfor reiselivsnæringen, og som man ønsker fjernet. Det er positivt at regjeringen vil fjerne disse. b) Endre MVA-regelverket for bilutleiefirmaene Dagens momsregler fører til nedleggelser av bilutleiere, spesielt i Nord-Norge. Momsreglene som ble innført i 1998, medførte en endring i avskrivningsreglene for utleiebiler. Man må i dag beholde bilene i 36 måneder for å få full avskriving. Ettersom avstandene er store i Nord-Norge, er utskiftingsbehovet hyppigere enn 36 måneder. Kostnadene for hver bil økes ved at man ikke oppnår full fradragsrett, noe som igjen resulterer til dyrere utleiebiler for turister og næringsdrivende. Derfor klarer ikke næringen å holde nok biler i høysesongen til å imøtekomme etterspørselen. Konsekvensen ved at tilbudet er dyrere i Norge enn i nabolandene, grunnet ulik praksis i momsreglene, er at gjester heller leier biler over grensen. NHO Reiseliv sitt forslag til løsning er å halvere avskrivingsreglene fra 36 måneder til 18 måneder. 3

4 7. Lærlingtilskudd og ny kompetanse betydning for nasjonal fremtidig sysselsetting Det er bra at regjeringen anerkjenner behovet for et yrkesfagsløft, blant annet for å heve statusen til yrkesfagene og bekjempe et uakseptabelt høyt frafall. Reiselivsnæringen trenger å sikre nok fagfolk for å imøtekomme den økende etterspørselen i norsk reiseliv, og rekrutteringen til kokkefaget er en særlig utfordring. NHO Reiseliv er opptatt av det må i større grad tilrettelegges for det praktiske i utdanningen, i tillegg til at det må åpnes opp for muligheten for faglig påfyll etter at man har vært noen år i arbeidslivet, gjerne helt frem til mastergrad. Det er ikke gitt at det er den samme kompetansen reiselivsbedriftene trenger i dag som for 5-10 år siden. Kunnskaper om internett, webutvikling, bruk av nye medier og god personlig service har blitt viktigere enn før. Å lære i bedriftene sikrer nytte av opplæringen, ofte utover det foreldede fagplaner i et teoretisk skoleløp kan formidle. Lærlingtilskuddet må settes mer på linje med det det faktisk koster å ha en skoleelev på en praktisk linje. Norge har som en høyteknologisk oljebasert nasjon, behov for flere arbeidsplasser også for de som velger et praktisk ikke-akademisk løp. Dette er avgjørende for å beholde den høye norske sysselsettingen i fremtiden. Det er en høy andel av både ungdom og innvandrere i reiselivsnæringen, og næringen er en viktig integreringsaktør. I Europa står næringen for 13 prosent av alle nye arbeidsplasser, og 50 prosent av de ansatte er under 35 år. 8. Filmincentivordning NHO Reiseliv er kjent med at Kulturdepartementet har utlyst en utredning av incentivordninger på filmområdet i andre land, og at utredningen skal etter planen være klar til påske. Dette er bra. NHO Reiseliv mener er behov for en incentivordning for både norsk og utenlandsk filminnspilling i Norge. Det må komme på plass en ordning hvor filmproduksjoner som blir lagt til Norge, får tilbakebetalt en viss prosent av produksjonskostnadene. Dette vil ha både positive kulturpolitiske og næringspolitiske sider. Det vil gi store inntekter til området hvor filminnspillingen skjer, i tillegg til at det vil gi en unik Norges-reklame. 9. Kontantfritt reiseliv Per i dag er reiselivsbedrifter ifølge norsk lov, pliktet til å ta i mot kontanter. Det bør være opp til reiselivsbedriftene selv om de ønsker betaling med kort eller kontanter. Bedrifter/hoteller som ønsker det må kunne velge kontantfri betaling. Frivillighet til å kunne velge dette er viktig, og var en hovedsak på NHO Reiselivs årsmøte våren Et mer kontantfritt reiseliv vil redusere den svarte omsetningen i næringen, som igjen vil kunne tiltrekke flere seriøse aktører til næringen. I tillegg til vil en reduksjon av kontanter føre til en økt sikkerhet hos ansatte i næringen. Dette er et felles krav fra bl.a. NHO Reiseliv, NHO Transport, NHO Sjøfart og NHO Luftfart. 10. Tilrettelegge for representativ reiselivstatistikk Norsk reiselivsstatistikk er mangelfull. For at næringen skal fortsette å utvikle seg og for at Norge skal ta del i næringens vekst, er det helt avgjørende at man har statistikk for å få et godt beslutningsgrunnlag. Med dagens statistikk beregner man f.eks. ikke tilstrekkelig effekten av moderne utleie i leilighetshoteller, leiligheter og hytter på turistdestinasjoner slik at vekst i reiseliv ikke synliggjøres godt nok. Transport er også en naturlig del av reiselivet, og skillet mellom yrkesreiser og feriereiser viskes ut. Mange steder har moderne utleietilbud erstattet de tradisjonelle hotellene som fortsatt er hovedmålindikatoren i norsk statistikk. Både trafikk, konsum og overnatting er relevante data for å måle effekten av reiselivet. Det er viktig at statistikken kommer fra en nøytral aktør, som Statistisk sentralbyrå (SSB). Turistundersøkelsen, som er et viktig supplement til den eksisterende reiselivsstatistikken, finansieres per i dag av Innovasjon Norge via Nærings- og fiskeridepartementet. NHO Reiseliv mener 4

5 Finansdepartementet må finansiere Turistundersøkelsen og eventuelt andre relevante statistikkundersøkelser som normalt finansieres nasjonalt, og legge den innunder SSBs faste oppgaver. I tillegg må hele SSBs prioritering av reiselivsstatistikken gjennomgås og styrkes. 11. Destinasjonsstrukturen i Norge Det må være opp til de som eier og betaler destinasjonsstrukturen å finne en hensiktsmessig struktur på denne, herunder reiselivsbedriftene og fylkeskommunen. Det er viktig at Næringsdepartementet kan fasilitere og støtte prosessen, også økonomisk. NHO Reiseliv ønsker at destinasjonsselskapene skal bidra til økt reiseaktivitet i Norge, og målet er dokumenterte resultater knyttet til flere overnattinger og økt omsetning innen reiselivet og samfunnet for øvrig. Det har vært brukt mye tid på denne prosessen, og det er viktig at den nå finner en avklaring. Hver av de seks reiselivsregionene bør til høsten ha avklart hovedoppgaver, eiermodell, og finansiering. Dette bør forankres hos enkeltbedrifter i reiselivet i hver region, i tett samarbeid med NHO Reiseliv og opp mot markedsføringsarbeidet til Innovasjon Norge. 12. Ski- og vinter-norge som satsingsområde Klimautfordringene har gjort mange tradisjonelle skisteder i utlandet mer utsatt, og Norge har viktige skidestinasjoner som kan utnytte dette internasjonalt. Mye tyder på at biltrafikken til skidestinasjonene allerede er "sprengt" eller at kjøreavstanden er for stor, og at nye internasjonale grupper må ankomme med fly, buss, og leiebil. Det betyr at sesong-charter kapasiteten er viktig for mange landsdeler, også i Nord-Norge Det er derfor nødvendig å øke chartertrafikken til aktuelle skisteder, og utvikle denne trafikken som et supplement til ordinær flyrutetrafikk. Det betyr åpenhet i samferdselspolitikken for en slik utvikling. 13. Aktsomhet i EØS-politikken Regjeringen må verne om ordninger som i dag er truet av EØS-tilpassing, og være raskere på banen overfor EU for å unngå dramatisk forverring av rammebetingelsene i næringen. Det nevnes spesielt: -trussel om bortfall av lav arbeidsgiveravgift for transportbedriftene i reiselivet -trussel om å inkludere skiheiser i transportbegrepet i forhold til samme problematikk (skiheis er opplevelse, ikke transport) -trussel om å ta bort lav elavgift til hotellene i Nord-Troms/Finnmark. 14. Et OL til Norge i 2022 Det er filmer, tv-programmer, YouTube og den digitale veden som er den nye synlighets-arenaen, ikke tradisjonell markedsføring. Å nå millioner av mennesker for en rimelig pris er svært viktig, herunder stimuli til arrangementer og produksjoner som fremmer dette. NHO Reiseliv er derfor glad for at regjeringen ser verdien i store internasjonale mesterskap, ved å ta det med i Sundvollenerklæringen og at regjeringen vil bidra til at Norge kan være vertsnasjon for enkelte internasjonale idrettsmesterskap, også innen idrett for funksjonshemmede. Et OL i Norge i 2022 er et slikt arrangement, og NHO Reiseliv mener at regjeringen må støtte et OL i Norge i

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt NITOs debatthefte 2015 Invitasjon til politisk debatt INNHOLD Innledning 4 Rekruttering og utdanning 5 Arbeidsliv 12 IKT 20 Samferdsel 27 Energi og klima 31 Helse 38 4 NITOs debatthefte 2015 Vi trenger

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Reiselivets Samferdselsløft

Reiselivets Samferdselsløft Reiselivets Samferdselsløft En reiselivsorientert samferdselspolitikk Innhold Sammendrag 04 Innledning: Vekst og utfordringer 06 Hovedmål: Bedre integrering av reiseliv i samferdselspolitikken 10 Delmål

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti 1 Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti Det er mye vi ikke vet om framtiden, men det vi vet er at vi vil trenge kunnskap. Kunnskap trumfer alt. Jens Stoltenberg, nyttårstalen, 01.01.2010

Detaljer

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 17/2012 ISBN 978-82-7492-269-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra innspillskonferanse 27. september 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer...

...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer... ...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer...6 Internasjonale studenter...7 Kunnskapsbygg...8... Finansiering...8

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

Generelt til forslagene:

Generelt til forslagene: Innhold Generelt til forslagene:... 2 Midlertidig ansettelse... 5 Kollektiv søksmålsrett... 8 Ny forskrift om unntak fra likebehandlings-prinsippet ved tariffavtale... 9 Endringer i arbeidstidreglene...

Detaljer

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014 A ÅRSBERETNING 2014 VÅRE ORGANISASJONEN TJENESTER B 3 NHO REISELIV EN DEL AV ET STØRRE FELLESSKAP MÅL OG VERDIER INNHOLD NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER:

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: 1. Frp vil styrke arbeidslinja, det skal lønne seg å jobbe. Frp vil derfor øke antall tiltaksplasser, slik at flere kan få bistand til å komme i arbeid. Frp har blant annet

Detaljer

NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Gründerplan

NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Gründerplan Nærings- og fiskeridepartementet Vår dato 10.07.2015 Postboks 8090 Dep Deres dato 0032 Oslo Vår referanse A-273-33462 Deres referanse NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Gründerplan NHO viser til

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE

VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE 20 å 1992 2 VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE VI ER SMÅBEDRIFTSEIERE På 50/60-tallet beklaget en embedsmann, som senere ble statsråd, at han ikke kunne forby småbedriftene, men måtte nøye seg med

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Innst. 94 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Dokument 8:85 S (2011 2012)

Innst. 94 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Dokument 8:85 S (2011 2012) Innst. 94 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Dokument 8:85 S (2011 2012) Innstilling frå næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik,

Detaljer