Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland"

Transkript

1 Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik

2

3 Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver: Bergen Næringsråd Utarbeidet av: ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik

4

5 INNHOLD Sammendrag... 6 Internasjonalisering av næringslivet i Hordaland... 7 Om undersøkelsen... 7 Datainnsamling... 7 Internasjonaliseringsfylket Hordaland... 8 Eksport... 8 Arbeids- og utdanningsinnvandring... 9 Internasjonal kommunikasjon Internasjonalisering i Hordaland - Spørreundersøkelse Kunnskap om land utenfor Norge De enkelte lands viktighet Former for kontakt Internasjonal kompetanse Utfordringer Lengden på internasjonalt samarbeid Nye markeder Nye muligheter Kommunikasjon Hva skal til for å øke den internasjonale aktiviteten Oppsummering Metodeappendiks Spørreskjema... 34

6 SAMMENDRAG Denne rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse om internasjonalisering i næringslivet i Hordaland. Undersøkelsen er gjennomført av ideas2evidence på oppdrag fra Bergen Næringsråd. Prosjektets formål har vært å a) utarbeide en rapport, som gjennomgår resultatene fra undersøkelsen, og b) etablere en database som synliggjør hvilke selskap i fylket som har forskjellige typer kunnskap om hvilke land. Databasen er ment å fungere som en ressurs for næringslivet i fylket og bidra til økt kompetansespredning. Tanken er at rapporten og databasen skal kunne fungere som instrument for prosjektets overordnede målsetning: økt internasjonalisering. De spurte selskapene ble blant annet bedt om å oppgi hvorvidt de har kunnskap om land utenfor Norge, grunnlaget for denne eventuelle kunnskapen, utfordringer de møter, hvilken kompetanse de har på felt som språk, etikk, nettverk og så videre, ambisjoner for internasjonal virksomhet i årene som kommer, samt hvilke tiltak som skal til for å kunne øke den internasjonale aktiviteten. Undersøkelsen gikk ikke ut til et representativt utvalg av næringslivsaktører i Hordaland. Selskap ble inkludert basert på strategiske vurderinger, hvor selskapenes størrelse og bransjetilhørighet ble lagt til grunn. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til selskap og fikk totalt 675 svar. Dette gir en svarprosent på 29,5 prosent. Totalt oppgav 43 prosent av selskapene i undersøkelsen at de hadde vesentlig kunnskap om minst ett land utenfor landets grenser. Den verdensdelen flest selskap har kunnskap om er naturlig nok Europa, og de viktigste landene er Storbritannia, og våre nordiske naboland Sverige og Danmark. Samtidig er bredden stor og totalt sett oppgir de spurte selskapene at de har vesentlig kunnskap om hele 114 land. Nesten 30 prosent av selskapene har ambisjoner om å opprette eller øke sin internasjonale virksomhet de kommende tre årene, og 60 prosent av dem som allerede har internasjonal aktivitet har ambisjoner om å øke den. Også når det gjelder ambisjoner er det Europa, og da spesifikt Storbritannia og våre nordiske naboland, flest selskap ser mot. Samtidig er det også mange som har økte ambisjoner overfor land som Brasil, Kina og India, og totalt planlegger de spurte selskapene å øke eller opprette tilstedeværelse i hele 96 ulike land de kommende tre årene. Selskapene ble bedt om å vurdere egen kompetanse på en rekke felt. Svarene antyder at behovet for kompetanseutveksling og kursing bør være til stede, men at behovene varierer etter hvilke deler av verden selskapene opererer i. Mens språkkompetansen er begrenset overfor de asiatiske landene, er investeringsmuligheter og forståelse av forskjellige former for nasjonalt regelverk det man vet minst om i de verdensdelene hvor engelsk gjerne er det vanligste arbeidsspråket. Begrenset kompetanse oppleves imidlertid ikke nødvendigvis som en utfordring. I hvert fall ikke i et 1:1- forhold. Eksempelvis er det 67 prosent av selskapene med aktivitet i Asia som oppgir at de ikke har noen form for språkkompetanse overfor disse landene, men kun 31 prosent av de samme selskapene angir språkbarrierer som en utfordring i sin kontakt med asiatiske land. Dette antyder at mange selskap har systemer på plass for å håndtere de utfordringene man møter i sin internasjonale virksomhet. Det overordnede målet for dette prosjektet er å kunne bistå til å øke internasjonaliseringsgraden blant hordalandsbedrifter. Selskapene ble derfor spurt om hvilke tiltak de vurderer som viktigst med tanke på denne målsettingen. Det klart viktigste momentet var nettverksbygging, men også kunnskapsdeling mellom bedrifter ønskes som et prioritert tiltak. At såpass mange vurderer kunnskapsdeling og nettverksbygging som viktige tiltak er interessant i lys av denne undersøkelsen, hvor nettopp kunnskapsdeling mellom bedrifter er den sentrale målsettingen. 6

7 INTERNASJONALISERING AV NÆRINGSLIVET I HORDALAND OM UNDERSØKELSEN Denne rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse om internasjonalisering i næringslivet i Hordaland. Undersøkelsen er gjennomført av ideas2evidence på oppdrag fra Bergen Næringsråd. Spørreskjemaet ble utarbeidet av ideas2evidence i samråd med Bergen Næringsråd. Prosjektet har hatt to overordnede formål. Det ene er utarbeidelsen av en rapport som inneholder hovedfunnene til undersøkelsen. Det andre, og viktigste formålet, er å etablere en database som synliggjør hvilke selskap i fylket som besitter internasjonaliseringskompetanse om hvilke land. Målsetningen er at denne databasen skal kunne bli en ressurs for næringslivet i fylket og at økt kompetansespredning også vil legge grunnlaget for økt internasjonalisering. DATAINNSAMLING Datainnsamlingen ble gjennomført med et web-basert spørreskjema som ble sendt ut til selskap i fylket per e- post. Utsendingen ble gjort i begynnelsen av desember Selskap som ikke svarte ble purret inntil 2 ganger. Målet for undersøkelsen var ikke å treffe et representativt utvalg av næringslivsaktører i Hordaland. Utvalget av selskap som mottok undersøkelsen ble gjort etter strategiske vurderinger, som både tok hensyn til selskapets størrelse og bransjetilhørighet. Rent praktisk ble dette gjort ved å a) kun inkludere regnskapspliktige selskap, b) sette en nedre grense for omsetning og antall ansatte og c) ekskludere bransjetyper som i liten grad har internasjonal virksomhet. Punkt a) innebærer at enkeltpersonforetak og lignende ble ekskludert fra undersøkelsen. Selv om man ikke kan garantere at enkelte foretak av denne typen ikke driver internasjonal virksomhet, er det trolig at den i så fall er ad hoc-basert og lite strukturert. Den nedre grensen for omsetning og antall ansatte ble satt med utgangspunkt i gjennomsnittene for alle regnskapspliktige selskap i fylket. Selskap som ikke nådde begge disse begrensningene ble ekskludert fra undersøkelsen. Dette valget var praktisk fundert. Kostnadene ved å samle inn kontaktinformasjon for så mange små selskap ble vurdert som for høy satt opp mot den forholdsvis begrensede nytten man kunne forutsette å få ut av en slik prosess. Utvalget av bransjetyper ble gjort i samråd med Bergen Næringsråd. Bransjer som primært retter seg mot hjemmemarkedet, og som i liten grad driver enten eksport eller import, ble ekskludert. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til selskap og vi fikk totalt 675 svar. Dette gir en svarprosent på 29,5 prosent. Hovedfunnene fra undersøkelsen er presentert i denne rapporten. Det kan antas at selskap med internasjonal aktivitet har høyere insentiver til å svare på undersøkelser om internasjonalisering enn selskap uten slik aktivitet. Selskap som satser internasjonalt vil av denne grunn trolig være noe overrepresentert i undersøkelsen. For mer om metodologiske vurderinger, se metodeappendiks. 7

8 INTERNASJONALISERINGSFYLKET HORDALAND EKSPORT Hordaland er Norges største eksportfylke, en status det har hatt de siste 15 årene. Fylket har i denne perioden hatt en stor økning i total vareeksportverdi, fra litt over 19 milliarder kroner i 1998, til nesten 65 milliarder kroner i Fylkets andel av total nasjonal fastlandseksport har også økt i samme periode, fra rett under 12 prosent i 1998 til over 20 prosent i Figur 1: Eksport fra Hordaland (Kilde: SSB) 25% Hordalands andel av total nasjonal eksport Eksport (i mill kr.) % 15% % 5% % Ved siden av disse tallene, som kun refererer til vareeksport, er fylket også et av de viktigste fylkene i landet når det gjelder tjenesteeksport. I 2009 eksporterte Hordaland varer for 47,7 milliarder kroner, og tjenester for 44 milliarder kroner (Menon 2012). Selv om Oslo har høyere tjenesteeksport enn Hordaland, gjør den høye vareeksporten at Hordaland må regnes som det største eksportfylket i landet, også når tjenesteeksport inkluderes. Alle de viktigste eksportnæringene i fastlands-norge har et historisk sett sterkt fotfeste i fylket. I Menons rapport om eksport fra norske regioner ( ), blir de viktigste eksportnæringene i Norge anslått å være maritim og offshore leverandørindustri, etterfulgt av kraftkrevende industri og utenriks sjøfart. På fjerde plass kommer samlekategorien resten av næringslivet, mens næringen med den femte største eksporten blir vurdert til å være sjømatnæringen. Vestlandet generelt er et naturlig tyngdepunkt innen maritim og offshore leverandørindustri. Hordalandsbedrifter som Bergen Bunkers, Frank Mohn og Kværner Stord omsatte alle for mellom 3,4 og 4 milliarder kroner i Jakobsen, Erik W., Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Leo Grünfeld og Atle Blomgren: Eksport fra norske regioner Hvorfor så store forskjeller? MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2012 8

9 Bergen har tradisjonelt vært den viktigste sjøfartsbyen i Norge, og er et klart nasjonalt tyngdepunkt innen utenriks sjøfart. Ved siden av Bergen er Bømlo og Austevoll sentrale kommuner innen den maritime næringen, også i et nasjonalt perspektiv. Selskap som Grieg Shipping, Odfjell Tankers, Eidesvik Shipping og Wilson Shipowning er alle blant de største innen sitt felt i landet Sjømatnæringen er en internasjonalt rettet næring som på tross av stort innenlandskonsum, har en eksportgrad på over 40 prosent (Menon 2012). De 10 største selskapene innen denne næringen i Norge omsatte i 2011 for over 35 milliarder kroner. Fem av disse selskapene, inkludert de to største, er etablert med hovedkontor i Hordaland Kraftkrevende industri er en samlebetegnelse for industri med behov for store mengder elektrisk energi i produksjonsprosessene. 2 Typiske eksempler på slik industri er smelteverksindustri og aluminiumsproduksjon. Sistnevnte er ikke en typisk næring for Hordaland, men prosess- og smelteverksindustrien har viktige bedrifter i Oddaområdet, Sunnhordland, Bergensregionen, på Mongstad og Kolsnes (NHO ) I tillegg til fastlandseksporten kommer også Norges viktigste eksportnæring, olje- og gassindustrien. Ettersom olje- og gass befinner seg på norsk sokkel er det vanlig å regne denne eksporten utenfor de fylkesspesifikke tallene. Selv om uttakskildene ikke er plassert på land, er det åpenbart at selskapene som drifter disse installasjonene er viktige eksportaktører, som også grunnet sin status som eksportnæring, er viktige selskap i et internasjonaliseringsperspektiv. Det viktigste selskapet på dette feltet i Norge, Statoil, er tungt representert i Hordaland. Totalt har selskapets avdelinger i fylket mer enn ansatte, hvorav er ansatt ved Statoils bergenskontor på Sandsli. ARBEIDS- OG UTDANNINGSINNVANDRING Hordaland har et internasjonalt rettet næringsliv, som rekrutterer arbeidskraft også utenfor landets grenser. Rekruttering av internasjonal arbeidskraft er et fokusområde for Bergen Næringsråd. Gjennom Universitet i Bergen, landets nest største universitet, samt andre store utdanningsinstitusjoner i fylket, som Høgskolen i Bergen, tiltrekker fylket seg også utdanningsinnvandrere. Figur 2 på neste side viser antall bosatte innvandrere i norske fylker, fordelt på to innvandringsgrupper; arbeidsinnvandrere og utdanningsinnvandrere 4. 2 Store Norske Leksikon (http://snl.no/kraftkrevende_industri [lastet ned ]) 3 NHO (http://helenorge.nho.no/hordaland/category.php?categoryid=88 [lastet ned ]) 4 Merk at tallene kun inkluderer personer med ikke-nordisk statsborgerskap 9

10 Figur 2: Antall bosatte innvandrere 2012, etter innvandringsgrunn (Kilde: SSB) Oslo Rogaland Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Buskerud Møre og Romsdal Vestfold Østfold Nordland Vest-Agder Troms Oppland Sogn og Fjordane Telemark Hedmark Aust-Agder Finnmark Nord-Trøndelag Arbeid Utdanning Vi ser at det sentrale østlandsområdet, sammen med Rogaland, har flere arbeidsinnvandrere enn Hordaland. Oslo og Akershus har også flere utdanningsinnvandrere, men Hordaland har flere innvandrere i denne gruppen enn Rogaland. Vi ser også at det er stor avstand fra de fire fylkene som topper statistikken til neste fylke, som er Sør- Trøndelag. INTERNASJONAL KOMMUNIKASJON Det er en rekke kommunikasjonsmåter som er aktuelle for næringslivet i Hordaland. Eksportvarer kan flyttes ved hjelp av vei, jernbane, båt eller fly. Å komme seg personlig til andre land vil imidlertid i de fleste tilfeller skje gjennom flyreiser. Av den grunn regnes gjerne tilbudet av flyreiser til utlandet som viktig for næringslivet. Bergen lufthavn Flesland, som er den viktigste flyplassen i fylket, har 41 direkte internasjonale flyvninger, og 18 daglige avganger mellom Oslo og Bergen. 5 Medlemmene til Bergen Næringsråd rangerer transport og infrastruktur som en av de viktigste næringspolitiske sakene i årene som kommer, og en av de uttalte prioriteringene til Næringsrådet er å få på plass ny terminal på Flesland. 5 Kilde: Bergen Reiselivslag (http://www.visitbergen.com/bergen/bilder%20- %20artikkler/Konferanse/En%20smak%20av%20Bergen%20i%20Oslo%2022.%20november% pdf) [Lastet ned ] 10

11 Tabell 1: Kommersiell flyving til og fra utlandet, flybevegelser og seter (Kilde SSB) Flybevegelser Seter Flybevegelser Seter Flybevegelser Seter Oslo Gardermoen Stavanger Sola Bergen Flesland Moss Rygge Sandefjord Torp Tabell 1 viser antallet flybevegelser og seter til og fra utlandet for de siste 3 årene. De inkluderte flyplassene er de 5 flyplassene i landet som i størst grad har et internasjonalt tilbud. Oslo Gardermoen er den overlegent største flyplassen i Norge på dette feltet. I tillegg er det sentrale østlandsområdet også representert ved Moss Rygge og Sandefjord Torp på topp 5-listen. Flesland har i hele perioden vært rangert som den tredje største flyplassen når det kommer til flybevegelser, bak Oslo Gardermoen og Stavanger Sola. Når det gjelder antallet seter passerte imidlertid Flesland Sola i Alle flyplassene har hatt en tilbudsvekst mellom 2009 og Veksten har vært størst for Rygge flyplass, men også for Flesland har tilbudet økt betraktelig. Sammenlignet med 2009 var antallet flybevegelser til og fra Flesland nesten 35 prosent høyere i Veksten i antallet seter var i samme periode på 36 prosent høyere enn for alle flyplasser med unntak av Rygge. I spørreundersøkelsen, som danner grunnlaget for denne rapporten, ble selskapene spurt om hvor viktig tilbudet fra Flesland er og har vært for hvor man retter sin internasjonale aktivitet. Mer om dette i neste kapittel. 11

12 INTERNASJONALISERING I HORDALAND - SPØRREUNDERSØKELSE KUNNSKAP OM LAND UTENFOR NORGE For å avklare hvorvidt respondentene hadde en eller annen form for kunnskap om land utenfor Norge, ble de spurt: Har virksomheten vesentlig kunnskap om ett eller flere land utenfor Norge, enten på grunn av eksport, import, outsourcing, arbeidskraftsimport, avdelingskontor i landet, utviklingssamarbeid eller annet? Litt under halvparten, 43,4 prosent, oppgav å ha internasjonal kunnskap av de overnevnte årsakene. Som vist i tabell 2 skiller spesielt tre bransjer seg ut Olje og gass, Maritim og Kultur. Tabell 2: Vesentlig kunnskap, fordelt på bransjetilhørighet (N=659) Ja Nei N Olje og gass 68,3 % 31,7 % 63 Energi, utenom olje og gass 50,0 % 50,0 % 18 Maritim 63,0 % 37,0 % 54 Marin 55,6 % 44,4 % 27 Bygg- og anleggsvirksomhet 21,9 % 78,1 % 96 Annen industri 45,3 % 54,7 % 53 Varehandel, detalj/engros 42,9 % 57,1 % 98 Reiseliv, hotell, restaurant 55,6 % 44,4 % 27 Kultur 70,0 % 30,0 % 20 IT/media/tele 40,5 % 59,5 % 37 Bank/finans/forsikring/revisjon 42,1 % 57,9 % 19 Eiendom/teknisk og annen forretningsmessig 32,3 % 67,7 % 62 tjenesteyting Konsulentvirksomhet 50,0 % 50,0 % 22 Transport/Logistikk 20,0 % 80,0 % 55 Annen bransje 50,0 % 50,0 % 8 Det er verdt å merke seg at respondentene selv har plassert sitt selskap i relevant bransje, basert på hvor de har sin hovedvirksomhet. Her ligger et klyngeperspektiv til grunn, noe som forklarer hvorfor det i en så eksportrettet næring som Marin kun er litt over halvparten som har vesentlig kunnskap om ett eller flere land utenfor Norge. Bransjen består nemlig ikke bare av oppdrettsanlegg og salgsbedrifter, men også av tjenesteleverandører og utstyrsprodusenter som har sitt primærmarked innenfor landets grenser. Det er en kjent sak at Europa er det viktigste handelsmarkedet for Norge. Dette blir også tydelig når vi ser på hvilke land selskapene angir å ha kunnskap om. Tabell 3 viser de 20 landene som flest selskap har kunnskap om. Av disse ligger 12 i Europa. Blant de 10 landene flest har kunnskap om, er hele 8 europeiske land. Det landet som topper rangeringen er Storbritannia. Litt over 42 prosent av selskapene med internasjonal kunnskap oppgir å ha kunnskap om nettopp dette landet. På de neste to plassene finner vi våre nordiske naboer Sverige og Danmark, mens den viktige eksportnasjonen Tyskland kommer på fjerdeplass. 12

13 Tabell 3: De 20 landene flest selskap har kunnskap om Rangering Land Andel Kontinent Rangering Land Andel Kontinent 1 Storbritannia 42,3 % Europa 11 Italia 15,4 % Europa 2 Sverige 37,8 % Europa 12 Brasil 14,3 % Amerika 3 Danmark 37,4 % Europa 13 Singapore 12,6 % Asia 4 Tyskland 35,3 % Europa 14 Finland 10,5 % Europa 5 USA 27,6 % Amerika 15 Japan 8,7 % Asia 6 Kina 21,3 % Asia 16 Australia 8,7 % Oseania 7 Frankrike 19,9 % Europa 17 Russland 8,4 % Europa 8 Nederland 17,1 % Europa 18 Belgia 7,3 % Europa 9 Polen 16,4 % Europa 19 Canada 7,3 % Amerika 10 Spania 15,7 % Europa 20 Sør-Korea 6,6 % Asia Tendensen fra tabell 3 blir enda tydeligere når kunnskapen blir aggregert opp til verdensdeler. Hele 85 prosent av selskapene som har internasjonal kunnskap har slik kunnskap om minst ett land i Europa. Dette er mer enn dobbelt så mye som neste verdensdel, Asia, der 40 prosent av selskapene oppgir å ha kunnskap om minst ett land. Selv om kunnskapen er størst for europeiske land, er det også stor internasjonal bredde. Totalt sett oppgir hordalandsbedriftene å ha kunnskap om hele 114 land. Dette er mer enn halvparten av alle land i verden. Tabell 4: Kunnskap - Verdensdeler Verdensdel Andel Europa 85,7 % Asia 40,6 % Amerika 36,7 % Afrika 14,7 % Oseania 10,5 % Afrika og Oseania er verdensdelene færrest har kunnskap om. I Oseanias tilfelle er brorparten av kunnskapen om Australia. Forholdsvis få hordalandsbedrifter har kunnskap om land i Afrika, men her er kunnskapen mer jevnt fordelt på flere land. Litt under 5 prosent har kunnskap om Angola, som er det afrikanske landet flest selskap har en eller annen form for kontakt med. Samtidig er det minst ett selskap som har kunnskap om totalt 27 land i Afrika. Hordalandsbedriftene har altså kollektivt sett bred kunnskap om dette kontinentet, et interessant poeng med tanke på kunnskapsutveksling. Kunnskapen er imidlertid ikke jevnt fordelt mellom de forskjellige bransjene, og det er åpenbart at forskjellige deler av næringslivet har forskjellige satsingsområder. Tabell 5 på neste side viser hvor stor andel av selskapene innenfor hver bransje som har kunnskap om minst ett land i hver verdensdel. Vi ser for eksempel at 88 prosent av selskapene innen olje- og gassnæringen har kunnskap om minst ett europeisk land, mens 44 prosent av selskapene i samme næring har kunnskap om minst ett asiatisk land. For å illustrere bransjeforskjellene er prosentandelene illustrert med en rød, en grønn eller en grå figur. De grønne figurene illustrerer at en høy andel av selskapene innen bransjen har kunnskap om de respektive 13

14 verdensdelene, mens de røde figurene signaliserer at få selskap har kunnskap om verdensdelen. Den grå figuren betyr at bransjen er midt på treet. Vi ser at alle bygg- og anleggsselskapene med internasjonal kunnskap har kunnskap om ett eller flere europeiske land. For de øvrige verdensdelene er imidlertid kunnskapsandelen lav. Olje og gass, høyteknologiselskap innen IT/Media og Tele og den utvidede reiselivsnæringen har alle et tyngdepunkt i Amerika. Dette skyldes delvis tett kontakt med USA. Men også Brasil er viktig her spesielt for olje- og gassnæringen. Tabell 5: Kunnskap om verdensdeler fordelt på bransje Maritim sektor har gjennomgående høy kunnskap om alle verdensdelene, om enn noe lavere når det gjelder Amerika enn resten. Tendensen er imidlertid klar, den laveste kunnskapsandelen for noen bransje i Europa, er like høy som de høyeste andelene for resten av verdensdelene. Europa er den sentrale verdensdelen for hordalandsbedriftene. DE ENKELTE LANDS VIKTIGHET Flest selskap har altså kunnskap om Storbritannia, men dette betyr ikke nødvendigvis at alle selskapene med kunnskap og/eller kontakt vurderer nettopp dette landet som viktigst. Spesielt er dette et viktig poeng hvis et selskap oppgir å ha vesentlig kunnskap om flere forskjellige land. Av den grunn ble alle selskap som oppgav å ha kunnskap om flere land, bedt om vurdere landenes viktighet. Svarene finner man i tabell 6 på neste side. Som forventet, med tanke på resultatene i tabell 3, er det flest selskap som vurderer Storbritannia som viktigst. Når vi konsentrerer oss om hvor stor prosentandel av dem med kontakt som har samme vurdering, blir situasjonen noe annerledes. Vi ser her at to land skiller seg ut, USA og Kina. I begge tilfeller vurderer 40 prosent av selskapene som har kontakt disse landene som de viktigste for dem. Dette antyder at selv om mange har en eller annen form for kunnskap om Storbritannia, Sverige, Danmark og Tyskland, sier ikke dette nødvendigvis alt om styrken og viktigheten av disse relasjonene. 14

15 Tabell 6: Hvilket land er viktigst? Land Antall som vurderer landet som viktigst Prosentandel av alle med kontakt som vurderer landet som viktigst Storbritannia 22 26,5 % Danmark 21 30,0 % USA 21 40,4 % Tyskland 20 29,9 % Sverige 16 24,2 % Kina 13 40,6 % Polen 7 29,2 % Brasil 7 31,8 % Frankrike 6 22,2 % Nederland 6 25,0 % FORMER FOR KONTAKT Til nå har vi sett på kunnskap generelt. Kilden til kunnskap er imidlertid også viktig. Det er forskjell på om man har god kjennskap til et land fordi man eksporterer til det, eller om kunnskapen skyldes arbeidskraftsimport. Tabell 7 under viser hva slags type kontakt som er vanligst. Merk at selskapene kunne krysse av for flere alternativer. Tabell 7: Type kontakt og viktigste land Type kontakt Andel med slik kontakt Viktigste land Har viktige underleverandører i landet 33,5 % Storbritannia Har viktige kunder i landet (eksport) 32,3 % Storbritannia Har viktige forretningspartnere i landet 27,6 % Storbritannia Har en avdeling eller et kontor i landet 21,4 % Storbritannia Importerer arbeidskraft fra landet 8,3 % Polen Har outsourcet oppgaver til landet 5,9 % Polen/Storbritannia Andre grunner 5,9 % Storbritannia Vi er del av et selskap med hovedkontor i dette landet 4,0 % Sverige Har FOU-samarbeid med aktører i landet 3,9 % Storbritannia Vi ser at den viktigste kilden til kunnskap er at man har viktige underleverandører i landet. En tredjedel av selskapene med internasjonal kunnskap har denne formen for kontakt med utlandet. Nesten like viktig er eksport. Det viktigste landet i de fleste sammenhenger er Storbritannia, noe som ikke er uventet, med tanke på at det er landet flest selskap har kunnskap om generelt. Det er heller ingen overraskelse at Polen er det viktigste landet når det kommer til import av arbeidskraft. Tabell 8: Type kontakt fordelt på verdensdel Type kontakt Europa Asia Amerika Afrika Oseania Har viktige underleverandører i landet 35,9 % 32,6 % 25,0 % 27,3 % 14,3 % Har viktige kunder i landet (eksport) 29,8 % 34,8 % 42,7 % 33,3 % 35,7 % Har viktige forretningspartnere i landet 26,7 % 25,2 % 39,6 % 21,2 % 21,4 % Har en avdeling eller et kontor i landet 18,8 % 24,4 % 33,3 % 21,2 % 14,3 % Importerer arbeidskraft fra landet 10,8 % 2,2 % 4,2 % 3,0 % 7,1 % Har outsourcet oppgaver til landet 5,6 % 11,1 % 2,1 % 3,0 % 0,0 % Vi er del av et selskap med hovedkontor i dette landet 5,1 % 1,5 % 3,1 % 0,0 % 0,0 % Andre grunner 4,5 % 7,4 % 5,2 % 24,2 % 7,1 % Har FOU-samarbeid med aktører i landet 2,8 % 5,2 % 4,2 % 18,2 % 0,0 % 15

16 Når typen kontakt blir brutt ned på verdensdelene, ser vi at forskjellige tendenser kommer frem. Et interessant poeng er at det er relativt få selskap som oppgir å ha kontakt med Amerika grunnet underleverandører i landet, her er eksport langt viktigere. Nesten 43 prosent av selskapene som har kontakt med denne verdensdelen, har det grunnet eksport. Vi ser også at arbeidskraftsimport er en kilde til kunnskap om Europa for over 10 prosent av selskapene som har kontakt med denne verdensdelen. Dette er betraktelig høyere enn for de andre verdensdelene, riktignok med et lite unntak for Oseania. INTERNASJONAL KOMPETANSE Selskapene ble bedt om å oppgi hvilke type kompetanse de har om ulike land. Som vi ser i figur 3 varierer dette på ulike felt. Minst kompetanse er det om investeringsmuligheter i utlandet. Nesten 65 prosent besitter ingen form for kompetanse på dette feltet. Også når det gjelder forskjellige typer regelverk er kompetansegraden lav. Fire av ti oppgir å ha svært god eller en god del kompetanse på markedssituasjonen i landene de har kontakt med. Som vist i tabell 7 er de vanligste formene for kontakt knyttet til eksport og kontakt med underleverandører i utlandet. Sånn sett er det naturlig at kompetansen på marked er høy. Hordalandsbedriftene opplever også at de har forholdsvis god kompetanse når det gjelder andre lands kultur og tradisjoner. I en forlengelse av dette er språk også en viktig faktor. Språk er den typen kompetanse flest bedrifter, 20 prosent, oppgir å ha svært stor kunnskap om. Samtidig er det forholdsvis mange bedrifter som svarer at de har ingen kunnskap på dette feltet. Vi vil senere se at språkkompetansen også varierer stort mellom verdensdelene. Figur 3: Oppfatning av egen kompetanse på ulike fagfelt Investeringsmuligheter 63,5 % 24,0 % 9,8 % 2,7 % Finansielt regelverk 53,2 % 30,2 % 12,1 % 4,5 % Juridisk regelverk 50,6 % 31,1 % 13,5 % 4,7 % Språk 44,1 % 16,3 % 19,2 % 20,4 % Etikk 39,0 % 23,2 % 27,8 % 9,9 % Nettverk 34,6 % 26,2 % 27,6 % 11,6 % Kultur/tradisjoner 33,7 % 26,7 % 27,4 % 12,2 % Markedskompetanse 32,8 % 28,0 % 26,0 % 13,2 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ingen kunnskap Basis-kunnskap En god del kunnskap Svært stor kunnskap Tallene i figur 3 gir et tverrsnitt av selskapenes generelle oppfatning om egen utlandskompetanse. Det er imidlertid variasjoner mellom verdensdelene. Dette blir tydelig i figur 4, som viser grader av kompetanse for forskjellige verdensdeler, når alle kunnskapsfeltene er slått sammen. 16

17 Figur 4: Oppfatning av egen kompetanse (alle kompetansetyper) fordelt på verdensdel Asia 51,7 % 21,4 % 18,6 % 8,4 % Europa 44,4 % 26,0 % 20,3 % 9,3 % Afrika 43,4 % 27,9 % 14,0 % 14,7 % Osenia 33,0 % 30,4 % 24,1 % 12,5 % Amerika 32,4 % 28,3 % 25,6 % 13,6 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ingen kunnskap Basis-kunnskap En god del kunnskap Svært stor kunnskap Det er åpenbart at Asia er den verdensdelen hvor kompetansegraden generelt er lavest. På tvers av de forskjellige formene for kompetanse er det over halvparten som angir at de har ingen kunnskap om Asia. Det er også viktig å påpeke at kun selskap som har kontakt med land i Asia har blitt bedt om å vurdere egen kompetanse på verdensdelen. Noe overraskende er Europa den verdensdelen nest flest oppgir å ha ingen kunnskap om. En mulig forklaring er at terskelen for å inngå kontakt med andre europeiske land er lavere enn for de andre verdensdelene, og at forarbeidet før man eksempelvis inngår kontrakter med underleverandører ikke er like grundig som når man går inn i andre verdensdeler. Kontakten med Europa er også spredt. Hordalandsbedrifter er representert på en eller annen måte i så godt som alle land i Europa, mens de er mer konsentrert rundt enkeltland i resten av verden. Det er selvsagt lettere å bygge kompetanse rundt ett enkelt land, si USA, og sette seg inn i både kultur, regelverk og etiske normer, enn det er å bygge kompetanse på flere forskjellige europeiske land samtidig. Oseania og de viktigste landene i Amerika, er også i stor grad engelskspråklige. Noe som letter kommunikasjonen. Dette ser vi tydelig i figur 5, som viser kunnskap om språk fordelt på verdensdelene. 17

18 Figur 5: Kunnskap om språk fordelt på verdensdel Asia 66,9 % 10,3 % 9,6 % 13,2 % Afrika 44,1 % 11,8 % 17,6 % 26,5 % Europa 41,0 % 18,8 % 21,8 % 18,4 % Amerika 34,7 % 12,9 % 17,8 % 34,7 % Osenia 21,4 % 7,1 % 14,3 % 57,1 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ingen kunnskap Basis-kunnskap En god del kunnskap Svært stor kunnskap Ikke overraskende er Asia verdensdelen hvor språkkompetansen er lavest. To tredjedeler av selskapene som har kontakt med denne verdensdelen oppgir å ha ingen kunnskap om språk. Tabell 4 viste oss at Asia er den nest viktigste verdensdelen for hordalandsbedrifter, etter Europa. Tatt i betraktning Asias viktige rolle for bedriftene er rommet for kompetanseheving på språk stort. På hvilke områder er kompetansen størst, og hvor er den minst, i de forskjellige verdensdelene? Dette ser vi nærmere på i tabell 9 og 10. Tabell 9: Kompetanseområde med minst kunnskap fordelt på verdensdel Verdensdel Kompetansetype Ingen kunnskap Europa Investeringsmuligheter 65,8 % Asia Språk 66,9 % Afrika Investeringsmuligheter 61,8 % Amerika Investeringsmuligheter 47,5 % Oseania Finansielt regelverk 50,0 % Vi så tidligere at det på tvers av verdensdelene var minst kompetanse om investeringsmuligheter. Dette er også tilfellet for flertallet av verdensdelene når tallene blir brutt ned på verdensdel. Asia skiller seg ut som eneste verdensdel der språk er kompetanseområdet selskapene kan minst om. Det er også verdt å merke seg at det for de fleste verdensdelene er regelverkskompetanse det selskapene oppgir å ha nest minst kompetanse på. Tabell 10: Kompetanseområde med mest kunnskap fordelt på verdensdel Verdensdel Kompetansetype God eller svært god kunnskap Europa Språk 40,2 % Asia Markedskompetanse 41,2 % Afrika Nettverk 47,1 % Amerika Språk 52,5 % Oseania Språk 71,4 % Selv om figur 5 viste at det er forbedringspotensial på språkkompetansen, er det likevel nettopp språk som, sammenlignet med de andre kompetanseområdene, fremheves som et felt hvor kompetansen er god eller svært god. Dette er i hvert fall tilfellet for både Europa, Amerika og Oseania. 18

19 I Asia er det markedskompetansen man har best grep om. Selv om markedskompetanse generelt var det området hvor færrest oppgav å ha ingen kunnskap (se figur 3), så er det altså bare i Asia den er høyest rangert. I Afrika regner de involverte selskapene nettverk som deres største styrke. Samlet sett antyder svarene at behovet for kompetanseutveksling og kursing bør være til stede, men at behovene varierer etter hvilke deler av verden selskapene opererer i. Mens språkkompetansen er begrenset overfor de asiatiske landene, er investeringsmuligheter og forståelse av forskjellige former for nasjonalt regelverk det man vet minst om i de verdensdelene hvor engelsk gjerne er det vanligste arbeidsspråket. UTFORDRINGER Vi har sett at kompetansegraden varierer, både mellom typer kompetanse og mellom de forskjellige verdensdelene. Selskapene trenger imidlertid ikke å oppfatte dette som en utfordring. Eksempelvis kan en bedriftsleder anerkjenne at ingen av hans medarbeidere kan kinesisk, men dersom primærkontaktene i Kina behersker engelsk eller man har gode erfaringer med bruk av tolk, er det ikke gitt at den manglende kompetansen er et reelt problem. Av denne grunn ble selskapene spurt om hva som var deres største utfordringer i forbindelse med internasjonal virksomhet. Figur 6: Utfordringer i forbindelse med internasjonal virksomhet Språkbarrierer Manglende kunnskap om lover og regelverk Manglende nettverk Manglende markedskunnskap 18,4 % 18,3 % 16,4 % 15,3 % Manglende kunnskap om kultur og tradisjoner Etikk 10,4 % 10,3 % Annet 7,6 % 0% 5% 10% 15% 20% Den generelle tendensen, vist i figur 6, er at selskapene i relativt liten grad anser at de har utfordringer, i hvert fall sammenlignet med kompetansen de selv oppgir å ha. Eksempelvis var det over 60 prosent som oppgav å ha ingen kunnskap, eller kun basiskunnskap om språk. Likevel er det under en femtedel som opplever dette som en utfordring. Som forventet er imidlertid variasjonene mellom verdensdelene store. Tabell 3: Utfordringer i forbindelse med internasjonal aktivitet fordelt på verdensdel Språkbarrierer Manglende kunnskap om kultur og tradisjoner Manglende kunnskap om lover og regelverk Etikk Manglende markedskunnskap Manglende nettverk Europa 16,7 % 8,2 % 16,6 % 8,0 % 15,7 % 14,6 % Asia 31,1 % 24,4 % 18,5 % 18,5 % 14,1 % 17,0 % Afrika 18,2 % 12,1 % 30,3 % 21,2 % 21,2 % 18,2 % Amerika 13,5 % 5,2 % 25,0 % 9,4 % 12,5 % 24,0 % Oseania 0,0 % 0,0 % 14,3 % 7,1 % 14,3 % 28,6 % 19

20 Mens ingen av selskapene som har kontakt med land i Oseania anfører språkbarrierer som en relevant utfordring, er dette en reell problemstilling for nesten en tredjedel av selskapene i Asia. Selv om en tredjedel er en forholdsvis høy andel, er det interessant å se tallet i sammenheng med språkkompetansen. Som vist i figur 5 oppgav 67 prosent av selskapene med aktivitet i Asia at de hadde ingen kunnskap om språk. Det virker altså som om mange selskap har mekanismer for å håndtere dette kompetanseunderskuddet. Når det gjelder kultur og tradisjoner opplever 25 prosent av selskapene som arbeider i Asia dette som en utfordring med å drive virksomhet i verdensdelen. Klart høyere enn hva tilfellet er for de andre verdensdelene. Asia, sammen med Afrika, skiller seg også ut når det kommer til etiske utfordringer. Mens dette oppleves som en utfordring for under 10 prosent av selskapene i Europa, Amerika og Oseania, er tallet for de to førstnevnte verdensdelene henholdsvis 18,5 og 21,2 prosent. Manglende kunnskap om lover og regelverk er åpenbart en utfordring for selskap med relasjoner til Afrika. Dette gjelder tydeligvis også i Amerika. Her er i tillegg manglende nettverk en utfordring for mange. Nesten en fjerdedel av selskapene med virksomhet her krysset av for dette alternativet. Det er på sin plass å påpeke at dette er en problematikk som i liten grad påvirker selskapene i Nord-Amerika. Det er i Sør-Amerika, og da spesielt i Brasil, hvor problematikken er mest relevant. Dette gjelder både for språk, manglende kunnskap om lover og manglende nettverk. Selskapene hadde også mulighet til å føye til utfordringer som ikke var en del av spørreskjemaet. Mange ulike forhold ble tatt opp, men a) avstand, tidsforskjeller og kommunikasjon, b) tøffe konkurransevilkår og c) valutautfordringer ble nevnt av flere. LENGDEN PÅ INTERNASJONALT SAMARBEID Kompetanse om land og verdensdeler og graden av utfordringer man møter, kan være en konsekvens av reelle kulturforskjeller. Det kan imidlertid også være en konsekvens av erfaring i dette tilfellet hvor lenge man faktisk har hatt kontakt med forskjellige land og verdensdeler. Figur 7: Lengden på vesentlig samarbeid fordelt på verdensdel Oseania 55% 9% 36% Afrika 42% 19% 39% Asia 41% 21% 38% Amerika 34% 21% 44% Europa 32% 22% 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-5 år 6-10 år 11 år eller mer Som tidligere nevnt er antallet selskap som har kontakt med Oseania forholdsvis lavt, noe som kan påvirke fordelingen i figur 7. Uavhengig av dette ser vi at det er dette kontinentet hvor den høyeste andelen selskap har kort fartstid på samarbeidet sitt (0-5 år). På de neste to plassene følger Afrika og Asia, hvor vi har sett at selskapene på viktige områder opplever utfordringer. Av selskapene som er engasjert i disse verdensdelene, er 20

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

FoU rapport nr. 4/2009

FoU rapport nr. 4/2009 FoU rapport nr. 4/2009 Internasjonalisering av arbeidsmarkedet Suksesskriterier som kan bidra til at høykompetent arbeidskraft blir værende i bedrift og region Forfattere: Knut Hidle Winfried Ellingsen

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne:

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: RAPPORT Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: Hva sier tallene for Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2014 Desember 2014 Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Norske silde-eksportørers forventninger til østeuropeiske markeder 1)

Norske silde-eksportørers forventninger til østeuropeiske markeder 1) Norske silde-eksportørers forventninger til østeuropeiske markeder ) Pirjo Honkanen Fangstene av norsk vårgytende sild har økt sterkt de siste årene. Samtidig har de tradisjonelle markedene i EU falt bort,

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet Offentlig versjon Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100034.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer