nr 50/ NO årgang 94 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 50/04-2004.12.06 NO årgang 94 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 nr 50/ NO årgang 94 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Ansvarsmerker...17 Internasjonale varemerkeregistreringer...18 Innsigelser...83 Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker...84 Slettelser, begjært av innehaver...85 Overdragelser...86 Endringer i fullmaktsforhold...88 Navneendringer...90 Fornyelser...91 Wipo-notifikasjoner...92 INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /04 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen BOXCA BOXCA Bolzo Co AB, Pepparvägen 81, S Farsta, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SKIBLADNER SKIBLADNER Oplandske Dampskipsselskap AS, Postboks 230, 2800 Gjøvik, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning; bensin, kull (brennstoffer), motoroljer, parafin, petroleum (ubearbeidet eller raffinert), smøreoljer, stearinlys, ved. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; borerigger og boretårn (flytende eller ikke flytende), fremdriftsmaskiner andre enn for landkjøretøyer, elektriske generatorer, gear (drivverk) andre enn for landkjøretøyer, motorer andre enn for landkjøretøyer, oljeraffineringsmaskiner, propellmekanismer unntatt for landkjøretøyer, pumper (maskiner), mekaniske skovler, styreinnretninger for maskiner og motorer, turbiner andre enn for landkjøretøyer. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; båter, dampbåter, ferger, hjulbåter, oljeletingsfartøyer, propeller og styreanordninger for båter, ror, skip, skipsskorsteiner, yachter og lystbåter. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

4 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NETMAN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NETMAN Mitec AS, Brynsveien 16, 0667 Oslo, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Datahardware og -software; tele- og datakommunikasjonsutstyr; sikkerhets-, administrasjons-, overvåkings- og alarmsystemer, herunder i form av datahardware og/eller software til bruk innen data- og telekommunikasjon. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen EBL ENERGIBEDRIFTENES LANDSFORENING EBL ENERGIBEDRIFTENES LANDSFORENING Energibedriftenes Landsforening v/ generalsekretær, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 Oslo, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 16 Varer laget av papir; tidskrifter; trykksaker 42 Teknologiske tjenester; juridiske tjenester; informasjonsvirksomhet om energibransjen, næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk (450) Kunngjøringsdato 50/04, RUSSELL COLLECTION SINCE 1902 BY JERZEES Russell Corp, 3330 Cumberland Boulevard Suite 800, GE30339 ATLANTA, US Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 25 Klær, sportsklær; skjorter; strikkejakker, collegegensere, T-skjorter, jumpere; pullovere, jakker, bukser, treningsdresser; fottøy, hodeplagg. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NORWAY IN A NUTSHELL NORWAY IN A NUTSHELL Norges Statsbaner AS, Prinsensgt. 7-9, 0048 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 39 Organisering av cruisefart, organisering av reiser, passasjertransport inkludert tog-, buss- og båttransport, reiseledervirksomhet, plassreservering (transport), turistbesøk (sightseeing), utleie av turistbusser, utleie av vogner. 43 Hotellreservering, formidling av midlertidig losji (hoteller, pensjonater), reservering av midlertidig innkvartering, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, turisthytter. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

5 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen HCI GROUP HCI GROUP HCI Group, Majorstuveien 31 A, 0367 Oslo, NO 42 IKT-konsulenttjenester, utvikling/vedlikehold av websider og computer software design for andre. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen FLOORSTOCK FLOORSTOCK Tess AS, Postboks 1540, 3007 DRAMMEN, NO Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetskap og-skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 37 Mobil installasjon i form av et mobilt verksted (ominnredet varebil) for installasjon, ettersyn, tilpasning, vedlikehold og reparasjon av høy- og lavtrykksslanger. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 41 Opplæringsvirksomhet. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

6 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen HEPU HEPU Erik Hestvik, Dagaliveien 33 B, 0783 Oslo, NO 25 Utstyrsbelte med batongholder. 35 Salg av sikkerhetsutstyr. 42 Produktutvikling. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen FLOATCOAT FLOATCOAT Chevron Texaco Global Energy Inc, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 4 Voks, ikke spiselige oljer og fett, petroleum, lys, ildtennere og brennstoff; disse varer så vidt de inngår i klasse 4. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen TWISTED V TWISTED V Diageo North America Inc, 6 Landmark Square, CT06901 STAMFORD, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 33 Vin, spirituosa, likører. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SENSELIGHT SENSELIGHT Hans Joachim Kotthaus, Postboks 111, 4339 ÅLGÅRD, NO 9 Lysreguleringsinnretninger, dimmere, detektorer, optiske apparater og instrumenter, sensorer, timere, elektriske apparater for overvåking, elektriske brytere, røykvarslere, dioder (halvledere). 11 Lykter, lyktestolper, lanterner, lommelykter, lamper for belysning, lysende husnummere, apparater og installasjoner for belysning, skiltbelysning, veibelysning, nødbelysning, nattlys, markeringslys, belysningslamper. 42 Rådgiving vedrørende bygging, planlegging vedrørende bygging, arkitekter, rådgiving vedrørende belysning, teknisk forskning. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

7 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen PALOMA PALOMA Ekornes ASA, Postboks 23, 6222 IKORNNES, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 20 Møbler; stoler, sofaer; lenestoler; lenestol med fotskammel. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SPAR1DEL SPAR1DEL Ståle A Østhaug, Høvikstien 11, 1363 Høvik, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 35 Detaljhandelssalg av dagligvarer, klær, skotøy, sportsartikler og elektriske artikler. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SEABOOSTER SEABOOSTER Kværner Oilfield Products AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); separatorer, herunder separatorer for petroleumsprodukter, pumper, herunder trykkforsterkere. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen DEEPBOOSTER DEEPBOOSTER Kværner Oilfield Products AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); separatorer, herunder separatorer for petroleumsprodukter, pumper, herunder trykkforsterkere. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

8 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen FLEXSEP FLEXSEP Kværner Oilfield Products AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); separatorer, herunder separatorer for petroleumsprodukter, pumper, herunder trykkforsterkere. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen DEEPSEP (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen PURE BERG PURE BERG Pure Brands Corp, P.O.Box 659 Road Town, Tortola, VG Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 30 Is. 32 Kullsyreholdige- og ikkekullsyreholdige alkoholfrie drikker, nemlig fruktdrikker, fruktjuicer, mineralvann, vann; bryggede alkoholholdige drikker, nemlig øl. 33 Destillert sprit, gjærede alkoholholdige drikker, nemlig vin, cider, vinbaserte drikker. (450) Kunngjøringsdato 50/04, DEEPSEP Kværner Oilfield Products AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); separatorer, herunder separatorer for petroleumsprodukter, pumper, herunder trykkforsterkere. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

9 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet IT to2003c (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Merket er i Farger ROTORSIM Agusta SpA, Via Giovanni Agusta 520, Cascina Costa, IT CAE Inc, P.O. Box 30, Toronto M5J 2J1, ON, CA Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; maskinvare og programvare for flysimulatorer. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; fly og helikoptre. (450) Kunngjøringsdato 50/04, e BUSINESS ON DEMAND International Business Machines Corp, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 9 Computere; adaptere for computere; komponenter og periferiutstyr for computere; hukommelseslager for computere; grensesnittenheter for computere; databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte kretser; trykte kretser; magnetiske disketter; diskettstasjoner; kompaktdisker; magnetbånd; båndspillere; regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksapparater; videospill; videoskjermer; videoopptakere; videobånd; computerprogrammer; dokumentasjons- og instruksjonsmanualer innspilt på maskinlesbare media og relatert til computere eller computerprogrammer; computer hardware og computer software; computer hardware og computer software for anvendelse og drift av systemfunksjoner for bruk i kommersiell interaksjon i et globalt computernettverk. 16 Trykksaker, trykksaker, nemlig bøker, brosjyrer, magasiner, instruksjonsmanualer, skrevne presentasjoner og undervisningsmateriell på området computere eller på området kommersiell interaksjon via globale computernettverk. 41 Underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; utdannelsesvirksomhet, nemlig presentasjoner, tekniske demonstrasjoner og opplæringsseminarer på området computere eller på området kommersiell interaksjon via globale computernettverk. 42 Computertjenester; computerprogrammering; utarbeidelse, oppdatering og vedlikehold av computer software; installasjon og reparasjon av computer software for kunder; rådgivningstjenester innenfor området computere og systemutviklingstjenester for andre på området kommersiell interaksjon via globale computernettverk; utleie av tilgangstid til computerdatabasetjenere; tekniske prosjektstudier på området computer hardware og -software; rådgivning på området computer hardware; computersystemanalyser; råd og veiledning relatert til bruk av internett; utleie av computere og computer software; tjenester for å skaffe til veie brukertilgang til computere for forretningsledelse; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

10 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ZENTIVA HANNspree HannSpree Inc, 12th Floor,480, Jui-Kuang Road, Neihu Chiu, Taipei 114, Taiwan, R.O.C., TW Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Datamaskinvare og periferiutstyr; dataprogramvare (innspilt); flytende krystalldisplaypaneler; flytende krystallprojektorer; fjernsynssett; høytalere; fjernkontroller; apparater for opptak, overføring og reproduksjon av lyd og/eller bilder; video- og cd-plater; apparater og instrumenter for undervisning; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter, alle inneholdende flytende krystalldisplayer innenfor områdene bærbare PCer, mobiltelefoner, personlige digitale assistenter (PDAs), elektroniske spill. (450) Kunngjøringsdato 50/04, ZENTIVA Zentiva as, PRAHA, CZ Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 5 Medisiner, medikamenter, farmasøytiske produkter for humanmedisin, vitaminer, kjemiske preparater og substanser for farmasøytiske formål, helsepleie og hygieniske preparater, hygieniske produkter for personlig hygiene unntatt toalettartikler, styrkende midler og dietetiske preparater for medisinske formål, medisinsk infusjon, medisinske viner og teer, diagnostiske preparater for medisinske formål, vaksiner, serum og blodprodukter, kulturer av mikroorganismer for medisinske formål, desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk, dermatologiske produkter for kosmetiske formål, kosmetiske produkter for medisinske formål. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

11 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SILDAKONGEN (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Merket er i Farger prefere by dynea Dynea OY, Snellmaninkatu 13, SF Helsingfors, FI Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 1 Kjemikalier brukt i industri; spesielt for adhesjons- og bindingsanvendelser i trebearbeiding, konstruksjon, metallbehandling og kjøretøykomponent fremstillende industri; ubehandlete kunstharpikser; særlig brukt i klebemidler, bindemidler og impregnering og belegging av materialer; klebemidler brukt i industri; ureamelamine-phenol- og recorcinol formaldehydharpikser brukt i industri; spesielt for fremstilling av trebaserte paneler, møbler, strukturbjelker, finéring og kryssfinér; kjemikaliebaserte klebestoffer brukt i industri; særlig for bygging, bokbinding, etikettering og klistremerker, papir, selvklebende pakkeband og sko-anvendelsesformål; kjemikaliebaserte bindemidler brukt i industri; særlig for isolasjonsmaterialer, papirimpregnering, ikke-vevde tøy, glassfibervev, støpeformer, ildfaste varer, abrasiver og slipeskiver, dekk, bremser, filermedia, oasis, isolasjonsskum, gruveskum, batteriseparatorer, støpte kompositter, tekstilfilt for topplister og akustiske deler. (450) Kunngjøringsdato 50/04, SILDAKONGEN Sildakongen Produksjon AS, Postboks 23, 4296 ÅKREHAMN, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 29 Fisk og fiskeprodukter herunder sild og sildeprodukter. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NONI QUALITY NONI QUALITY Noni Quality DL Rekaa, Hertug Skules gt 15D, 0652 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

12 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NONI QUALITY TEAM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NONI QUALITY TEAM Noni Quality DL Rekaa, Hertug Skules gt 15D, 0652 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Merket er i Farger OMO Tablets Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 3 Vaskemidler; preparater og stoffer, alle for klesvask; mykningsmidler for klesvask; blekemidler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; håndvaskepreparater; parfymerte lukteposer for tøy og klær (450) Kunngjøringsdato 50/04, OMO Tablets Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 3 Vaskemidler; preparater og stoffer, alle for klesvask; mykningsmidler for klesvask; blekemidler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; håndvaskepreparater; pafymerte lukteposer for tøy og klær (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MMI ATLAS MMI ATLAS Markeds- og Mediainstituttet AS, Postboks 9143 Grønland, 0133 Oslo, NO Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, NO 35 Markedsundersøkelser. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

13 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen QAPE QAPE Vinarius AS, Postboks 257, 1377 Billingstad, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SAGAFJORD SAGAFJORD Vinarius AS, Postboks 257, 1377 Billingstad, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen AMIPLUS AMIPLUS Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 OSLO, NO 1 Kjemilkalier til bruk i landbruk, skogbruk og hagebruk; gjødsel. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ÆØÅ ÆØÅ Vinarius AS, Postboks 257, 1377 Billingstad, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (450) Kunngjøringsdato 50/04,

14 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MUKI MUKI Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 Sandefjord, NO Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 1 Herdemidler for maling og herdemidler for grunnmingsmaling. 2 Maling og grunningsmaling, herunder en-og tokomponentmaling, samt fortynningmidler for de forannevnte varer. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ARON MAT ARON MAT Aron Mat AS, Postboks 140, 9001 Tromsø, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/325,596 GENWORTH GENWORTH Genworth Finacial Inc, 6620 West Broad Street, Richmond,VA 23230, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 36 Finansielle tjenester og finansiell planlegging på områdene annuiteter, forbrukerinvesteringsprodukter, utdanningsfinansiering, eiendomsplanlegging, finansieringsavtaler, garanterte investeringskontrakter, investeringer, aksjefond, pensjonsplanlegging, periodiske erstatnings- og forsikringsutbetalinger; forsikring og forsikringsgarantitjenester på områdene liv, helse, supplerende helse, ulykke, lemlestelse, dental. syn, langtidspleie, uførhet, pensjon, bil, kreditt, pant, erstatning, huseier, hjem- og innbo nødssituasjoner, arbeidsstedsfordeler, og reiseforsikring, og reassuranse. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/325,586 GENWORTH FINACIAL GENWORTH FINACIAL Genworth Finacial Inc, 6620 West Broad Street, Richmond,VA 23230, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 36 Finansielle tjenester og finansiell planlegging på områdene annuiteter, forbrukerinvesteringsprodukter, utdanningsfinansiering, eiendomsplanlegging, finansieringsavtaler, garanterte investeringskontrakter, investeringer, aksjefond, pensjonsplanlegging, periodiske erstatnings- og forsikringsutbetalinger; forsikring og forsikringsgarantitjenester på områdene liv, helse, supplerende helse, ulykke, lemlestelse, dental. syn, langtidspleie, uførhet, pensjon, bil, kreditt, pant, erstatning, huseier, hjem- og innbo nødssituasjoner, arbeidsstedsfordeler, og reiseforsikring, og reassuranse. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

15 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen TECHNICOLOR (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen TECHNICOLOR Technicolor Videocassette BV, Vossembeemd 51, 5705 CL, NL-5705 Helmond, NL Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Kinematografisk og fotografisk utstyr og apparater; minnekort og minnebrikker. 38 Digital overføring av film, direkte begivenheter og andre underholdningsmedia. 39 Transport av film med fly, lastebil, tog, buss og båt. 40 Fremkalling av stillbildefilm etter eksponering. (450) Kunngjøringsdato 50/04, DAVISON CATALYSTS W R Grace & Co-Conn, 7500 Grace Drive, MD21044 COLUMBIA, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 1 Kjemiske katalysatorer for bruk i petroleums-, raffinerings-, petrokjemisk-, finkjemisk-, spesialkjemisk- og farmasøytisk industri; kjemiske katalysatorer for uedelt metall; kjemiske katalysatorer for edelt metall; fluidiserte krakkingskatalysatorer, væskespaltende katalysatorer, hydrobearbeidings- og hydrofiningskatalysatorer for bruk i petroleums-, raffinerings-, petrokjemisk-, finkjemisk-, spesialkjemisk- og farmasøytisk industri; forbrenningsaktivatoradditiver for bruk i produksjon av bensin; silika brukt som katalysatorbærere; alumina brukt som katalysatorbærere; enzymer og initiatorer for bruk i petroleums-, raffinerings-, petrokjemisk-, finkjemisk-, spesialkjemisk- og farmasøytisk industri; industrielle kjemikalier for beak i petroleums-, raffinerings-, petrokjemisk-, finkjemisk-, spesialkjemisk- og farmasøytisk industri; kjemikalier for bruk som katalysatorbærere, katalysatorer og aktivatorer for bruk i kjemiske polymerisasjonsprosesser; uorganisk(e) oksid(er) for bruk som polyolefinkatalysatorer og -katalysatorbærere; uorganiske oksider for bruk i petroleums-, raffinerings-, petrokjemisk-, finkjemisk-, spesialkjemisk- og farmasøytisk industri; organiske polymermembraner og moduler brukt i utskillelsen av svovel og bensinprodukter og for bruk i petroleums-, raffinerings-, petrokjemisk-, finkjemisk-, spesialkjemisk- og farmasøytisk industri. 35 Online-salg av kjemikalier og katalysatorer via et globalt computer nettverk. 39 Transporttjenester; distribusjonstjenester vedrørende områdene kjemikalier og kjemiske katalysatorer. 42 Fremskaffelse av informasjon, teknisk assistanse, brukerstøtte, forskning og konsultasjon vedrørende områdene kjemikalier, kjemiske katalysatorer og raffinering; kjemiske analyse- og forskningstjenester; vitenskapelig forskning, nemlig ledelse av tester, forsøk og eksperimenter, studier og konfliktløsning vedrørende områdene kjemikalier, kjemiske katalysatorer og petroleumsraffinering; laboratorie- og forsøksanleggsforskning vedrørende områdene kjemikalier, kjemiske katalysatorer og petroleumsraffinering; assistanse- og brukerstøttetjenester til kjemikere, forskere og prosessutviklere vedrørende kjemikalier, kjemiske katalysatorer og katalysatorbære; fremskaffelse av forskningsinformasjon, konsultasjonstjenester til den kjemiske industri vedrørende kjemikalier, katalysatorer og petroleumsraffineringstjenester; fremskaffelse av online informasjon, teknisk assistanse og konsultasjoner

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.23-13/04 nr 13/04-2004.03.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 29/10-2010.07.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 29/10-2010.07.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 29/10-2010.07.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.02.27-09/04 nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40 2001.10.01 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 40 2001.10.01 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 40 2001.10.01 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/15-2015.08.10 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 33/15-2015.08.10 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 33/15-2015.08.10 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 2000.06.19 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 25 2000.06.19 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 25 2000.06.19 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/09-2009.11.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 46/09-2009.11.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 46/09-2009.11.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/04-2004.10.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 41/04-2004.10.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.04-41/04 nr 41/04-2004.10.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer