nr 50/ NO årgang 94 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 50/04-2004.12.06 NO årgang 94 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 nr 50/ NO årgang 94 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Ansvarsmerker...17 Internasjonale varemerkeregistreringer...18 Innsigelser...83 Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker...84 Slettelser, begjært av innehaver...85 Overdragelser...86 Endringer i fullmaktsforhold...88 Navneendringer...90 Fornyelser...91 Wipo-notifikasjoner...92 INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /04 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen BOXCA BOXCA Bolzo Co AB, Pepparvägen 81, S Farsta, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SKIBLADNER SKIBLADNER Oplandske Dampskipsselskap AS, Postboks 230, 2800 Gjøvik, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning; bensin, kull (brennstoffer), motoroljer, parafin, petroleum (ubearbeidet eller raffinert), smøreoljer, stearinlys, ved. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; borerigger og boretårn (flytende eller ikke flytende), fremdriftsmaskiner andre enn for landkjøretøyer, elektriske generatorer, gear (drivverk) andre enn for landkjøretøyer, motorer andre enn for landkjøretøyer, oljeraffineringsmaskiner, propellmekanismer unntatt for landkjøretøyer, pumper (maskiner), mekaniske skovler, styreinnretninger for maskiner og motorer, turbiner andre enn for landkjøretøyer. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; båter, dampbåter, ferger, hjulbåter, oljeletingsfartøyer, propeller og styreanordninger for båter, ror, skip, skipsskorsteiner, yachter og lystbåter. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

4 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NETMAN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NETMAN Mitec AS, Brynsveien 16, 0667 Oslo, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Datahardware og -software; tele- og datakommunikasjonsutstyr; sikkerhets-, administrasjons-, overvåkings- og alarmsystemer, herunder i form av datahardware og/eller software til bruk innen data- og telekommunikasjon. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen EBL ENERGIBEDRIFTENES LANDSFORENING EBL ENERGIBEDRIFTENES LANDSFORENING Energibedriftenes Landsforening v/ generalsekretær, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 Oslo, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 16 Varer laget av papir; tidskrifter; trykksaker 42 Teknologiske tjenester; juridiske tjenester; informasjonsvirksomhet om energibransjen, næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk (450) Kunngjøringsdato 50/04, RUSSELL COLLECTION SINCE 1902 BY JERZEES Russell Corp, 3330 Cumberland Boulevard Suite 800, GE30339 ATLANTA, US Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 25 Klær, sportsklær; skjorter; strikkejakker, collegegensere, T-skjorter, jumpere; pullovere, jakker, bukser, treningsdresser; fottøy, hodeplagg. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NORWAY IN A NUTSHELL NORWAY IN A NUTSHELL Norges Statsbaner AS, Prinsensgt. 7-9, 0048 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 39 Organisering av cruisefart, organisering av reiser, passasjertransport inkludert tog-, buss- og båttransport, reiseledervirksomhet, plassreservering (transport), turistbesøk (sightseeing), utleie av turistbusser, utleie av vogner. 43 Hotellreservering, formidling av midlertidig losji (hoteller, pensjonater), reservering av midlertidig innkvartering, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, turisthytter. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

5 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen HCI GROUP HCI GROUP HCI Group, Majorstuveien 31 A, 0367 Oslo, NO 42 IKT-konsulenttjenester, utvikling/vedlikehold av websider og computer software design for andre. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen FLOORSTOCK FLOORSTOCK Tess AS, Postboks 1540, 3007 DRAMMEN, NO Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetskap og-skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 37 Mobil installasjon i form av et mobilt verksted (ominnredet varebil) for installasjon, ettersyn, tilpasning, vedlikehold og reparasjon av høy- og lavtrykksslanger. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 41 Opplæringsvirksomhet. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

6 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen HEPU HEPU Erik Hestvik, Dagaliveien 33 B, 0783 Oslo, NO 25 Utstyrsbelte med batongholder. 35 Salg av sikkerhetsutstyr. 42 Produktutvikling. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen FLOATCOAT FLOATCOAT Chevron Texaco Global Energy Inc, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 4 Voks, ikke spiselige oljer og fett, petroleum, lys, ildtennere og brennstoff; disse varer så vidt de inngår i klasse 4. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen TWISTED V TWISTED V Diageo North America Inc, 6 Landmark Square, CT06901 STAMFORD, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 33 Vin, spirituosa, likører. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SENSELIGHT SENSELIGHT Hans Joachim Kotthaus, Postboks 111, 4339 ÅLGÅRD, NO 9 Lysreguleringsinnretninger, dimmere, detektorer, optiske apparater og instrumenter, sensorer, timere, elektriske apparater for overvåking, elektriske brytere, røykvarslere, dioder (halvledere). 11 Lykter, lyktestolper, lanterner, lommelykter, lamper for belysning, lysende husnummere, apparater og installasjoner for belysning, skiltbelysning, veibelysning, nødbelysning, nattlys, markeringslys, belysningslamper. 42 Rådgiving vedrørende bygging, planlegging vedrørende bygging, arkitekter, rådgiving vedrørende belysning, teknisk forskning. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

7 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen PALOMA PALOMA Ekornes ASA, Postboks 23, 6222 IKORNNES, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 20 Møbler; stoler, sofaer; lenestoler; lenestol med fotskammel. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SPAR1DEL SPAR1DEL Ståle A Østhaug, Høvikstien 11, 1363 Høvik, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 35 Detaljhandelssalg av dagligvarer, klær, skotøy, sportsartikler og elektriske artikler. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SEABOOSTER SEABOOSTER Kværner Oilfield Products AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); separatorer, herunder separatorer for petroleumsprodukter, pumper, herunder trykkforsterkere. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen DEEPBOOSTER DEEPBOOSTER Kværner Oilfield Products AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); separatorer, herunder separatorer for petroleumsprodukter, pumper, herunder trykkforsterkere. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

8 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen FLEXSEP FLEXSEP Kværner Oilfield Products AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); separatorer, herunder separatorer for petroleumsprodukter, pumper, herunder trykkforsterkere. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen DEEPSEP (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen PURE BERG PURE BERG Pure Brands Corp, P.O.Box 659 Road Town, Tortola, VG Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 30 Is. 32 Kullsyreholdige- og ikkekullsyreholdige alkoholfrie drikker, nemlig fruktdrikker, fruktjuicer, mineralvann, vann; bryggede alkoholholdige drikker, nemlig øl. 33 Destillert sprit, gjærede alkoholholdige drikker, nemlig vin, cider, vinbaserte drikker. (450) Kunngjøringsdato 50/04, DEEPSEP Kværner Oilfield Products AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); separatorer, herunder separatorer for petroleumsprodukter, pumper, herunder trykkforsterkere. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

9 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet IT to2003c (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Merket er i Farger ROTORSIM Agusta SpA, Via Giovanni Agusta 520, Cascina Costa, IT CAE Inc, P.O. Box 30, Toronto M5J 2J1, ON, CA Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; maskinvare og programvare for flysimulatorer. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; fly og helikoptre. (450) Kunngjøringsdato 50/04, e BUSINESS ON DEMAND International Business Machines Corp, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 9 Computere; adaptere for computere; komponenter og periferiutstyr for computere; hukommelseslager for computere; grensesnittenheter for computere; databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte kretser; trykte kretser; magnetiske disketter; diskettstasjoner; kompaktdisker; magnetbånd; båndspillere; regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksapparater; videospill; videoskjermer; videoopptakere; videobånd; computerprogrammer; dokumentasjons- og instruksjonsmanualer innspilt på maskinlesbare media og relatert til computere eller computerprogrammer; computer hardware og computer software; computer hardware og computer software for anvendelse og drift av systemfunksjoner for bruk i kommersiell interaksjon i et globalt computernettverk. 16 Trykksaker, trykksaker, nemlig bøker, brosjyrer, magasiner, instruksjonsmanualer, skrevne presentasjoner og undervisningsmateriell på området computere eller på området kommersiell interaksjon via globale computernettverk. 41 Underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; utdannelsesvirksomhet, nemlig presentasjoner, tekniske demonstrasjoner og opplæringsseminarer på området computere eller på området kommersiell interaksjon via globale computernettverk. 42 Computertjenester; computerprogrammering; utarbeidelse, oppdatering og vedlikehold av computer software; installasjon og reparasjon av computer software for kunder; rådgivningstjenester innenfor området computere og systemutviklingstjenester for andre på området kommersiell interaksjon via globale computernettverk; utleie av tilgangstid til computerdatabasetjenere; tekniske prosjektstudier på området computer hardware og -software; rådgivning på området computer hardware; computersystemanalyser; råd og veiledning relatert til bruk av internett; utleie av computere og computer software; tjenester for å skaffe til veie brukertilgang til computere for forretningsledelse; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

10 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ZENTIVA HANNspree HannSpree Inc, 12th Floor,480, Jui-Kuang Road, Neihu Chiu, Taipei 114, Taiwan, R.O.C., TW Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Datamaskinvare og periferiutstyr; dataprogramvare (innspilt); flytende krystalldisplaypaneler; flytende krystallprojektorer; fjernsynssett; høytalere; fjernkontroller; apparater for opptak, overføring og reproduksjon av lyd og/eller bilder; video- og cd-plater; apparater og instrumenter for undervisning; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter, alle inneholdende flytende krystalldisplayer innenfor områdene bærbare PCer, mobiltelefoner, personlige digitale assistenter (PDAs), elektroniske spill. (450) Kunngjøringsdato 50/04, ZENTIVA Zentiva as, PRAHA, CZ Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 5 Medisiner, medikamenter, farmasøytiske produkter for humanmedisin, vitaminer, kjemiske preparater og substanser for farmasøytiske formål, helsepleie og hygieniske preparater, hygieniske produkter for personlig hygiene unntatt toalettartikler, styrkende midler og dietetiske preparater for medisinske formål, medisinsk infusjon, medisinske viner og teer, diagnostiske preparater for medisinske formål, vaksiner, serum og blodprodukter, kulturer av mikroorganismer for medisinske formål, desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk, dermatologiske produkter for kosmetiske formål, kosmetiske produkter for medisinske formål. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

11 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SILDAKONGEN (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Merket er i Farger prefere by dynea Dynea OY, Snellmaninkatu 13, SF Helsingfors, FI Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 1 Kjemikalier brukt i industri; spesielt for adhesjons- og bindingsanvendelser i trebearbeiding, konstruksjon, metallbehandling og kjøretøykomponent fremstillende industri; ubehandlete kunstharpikser; særlig brukt i klebemidler, bindemidler og impregnering og belegging av materialer; klebemidler brukt i industri; ureamelamine-phenol- og recorcinol formaldehydharpikser brukt i industri; spesielt for fremstilling av trebaserte paneler, møbler, strukturbjelker, finéring og kryssfinér; kjemikaliebaserte klebestoffer brukt i industri; særlig for bygging, bokbinding, etikettering og klistremerker, papir, selvklebende pakkeband og sko-anvendelsesformål; kjemikaliebaserte bindemidler brukt i industri; særlig for isolasjonsmaterialer, papirimpregnering, ikke-vevde tøy, glassfibervev, støpeformer, ildfaste varer, abrasiver og slipeskiver, dekk, bremser, filermedia, oasis, isolasjonsskum, gruveskum, batteriseparatorer, støpte kompositter, tekstilfilt for topplister og akustiske deler. (450) Kunngjøringsdato 50/04, SILDAKONGEN Sildakongen Produksjon AS, Postboks 23, 4296 ÅKREHAMN, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 29 Fisk og fiskeprodukter herunder sild og sildeprodukter. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NONI QUALITY NONI QUALITY Noni Quality DL Rekaa, Hertug Skules gt 15D, 0652 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

12 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NONI QUALITY TEAM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NONI QUALITY TEAM Noni Quality DL Rekaa, Hertug Skules gt 15D, 0652 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Merket er i Farger OMO Tablets Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 3 Vaskemidler; preparater og stoffer, alle for klesvask; mykningsmidler for klesvask; blekemidler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; håndvaskepreparater; parfymerte lukteposer for tøy og klær (450) Kunngjøringsdato 50/04, OMO Tablets Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 3 Vaskemidler; preparater og stoffer, alle for klesvask; mykningsmidler for klesvask; blekemidler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; håndvaskepreparater; pafymerte lukteposer for tøy og klær (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MMI ATLAS MMI ATLAS Markeds- og Mediainstituttet AS, Postboks 9143 Grønland, 0133 Oslo, NO Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, NO 35 Markedsundersøkelser. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

13 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen QAPE QAPE Vinarius AS, Postboks 257, 1377 Billingstad, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SAGAFJORD SAGAFJORD Vinarius AS, Postboks 257, 1377 Billingstad, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen AMIPLUS AMIPLUS Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 OSLO, NO 1 Kjemilkalier til bruk i landbruk, skogbruk og hagebruk; gjødsel. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ÆØÅ ÆØÅ Vinarius AS, Postboks 257, 1377 Billingstad, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (450) Kunngjøringsdato 50/04,

14 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MUKI MUKI Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 Sandefjord, NO Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 1 Herdemidler for maling og herdemidler for grunnmingsmaling. 2 Maling og grunningsmaling, herunder en-og tokomponentmaling, samt fortynningmidler for de forannevnte varer. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ARON MAT ARON MAT Aron Mat AS, Postboks 140, 9001 Tromsø, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/325,596 GENWORTH GENWORTH Genworth Finacial Inc, 6620 West Broad Street, Richmond,VA 23230, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 36 Finansielle tjenester og finansiell planlegging på områdene annuiteter, forbrukerinvesteringsprodukter, utdanningsfinansiering, eiendomsplanlegging, finansieringsavtaler, garanterte investeringskontrakter, investeringer, aksjefond, pensjonsplanlegging, periodiske erstatnings- og forsikringsutbetalinger; forsikring og forsikringsgarantitjenester på områdene liv, helse, supplerende helse, ulykke, lemlestelse, dental. syn, langtidspleie, uførhet, pensjon, bil, kreditt, pant, erstatning, huseier, hjem- og innbo nødssituasjoner, arbeidsstedsfordeler, og reiseforsikring, og reassuranse. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/325,586 GENWORTH FINACIAL GENWORTH FINACIAL Genworth Finacial Inc, 6620 West Broad Street, Richmond,VA 23230, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 36 Finansielle tjenester og finansiell planlegging på områdene annuiteter, forbrukerinvesteringsprodukter, utdanningsfinansiering, eiendomsplanlegging, finansieringsavtaler, garanterte investeringskontrakter, investeringer, aksjefond, pensjonsplanlegging, periodiske erstatnings- og forsikringsutbetalinger; forsikring og forsikringsgarantitjenester på områdene liv, helse, supplerende helse, ulykke, lemlestelse, dental. syn, langtidspleie, uførhet, pensjon, bil, kreditt, pant, erstatning, huseier, hjem- og innbo nødssituasjoner, arbeidsstedsfordeler, og reiseforsikring, og reassuranse. (450) Kunngjøringsdato 50/04,

15 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen TECHNICOLOR (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen TECHNICOLOR Technicolor Videocassette BV, Vossembeemd 51, 5705 CL, NL-5705 Helmond, NL Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Kinematografisk og fotografisk utstyr og apparater; minnekort og minnebrikker. 38 Digital overføring av film, direkte begivenheter og andre underholdningsmedia. 39 Transport av film med fly, lastebil, tog, buss og båt. 40 Fremkalling av stillbildefilm etter eksponering. (450) Kunngjøringsdato 50/04, DAVISON CATALYSTS W R Grace & Co-Conn, 7500 Grace Drive, MD21044 COLUMBIA, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 1 Kjemiske katalysatorer for bruk i petroleums-, raffinerings-, petrokjemisk-, finkjemisk-, spesialkjemisk- og farmasøytisk industri; kjemiske katalysatorer for uedelt metall; kjemiske katalysatorer for edelt metall; fluidiserte krakkingskatalysatorer, væskespaltende katalysatorer, hydrobearbeidings- og hydrofiningskatalysatorer for bruk i petroleums-, raffinerings-, petrokjemisk-, finkjemisk-, spesialkjemisk- og farmasøytisk industri; forbrenningsaktivatoradditiver for bruk i produksjon av bensin; silika brukt som katalysatorbærere; alumina brukt som katalysatorbærere; enzymer og initiatorer for bruk i petroleums-, raffinerings-, petrokjemisk-, finkjemisk-, spesialkjemisk- og farmasøytisk industri; industrielle kjemikalier for beak i petroleums-, raffinerings-, petrokjemisk-, finkjemisk-, spesialkjemisk- og farmasøytisk industri; kjemikalier for bruk som katalysatorbærere, katalysatorer og aktivatorer for bruk i kjemiske polymerisasjonsprosesser; uorganisk(e) oksid(er) for bruk som polyolefinkatalysatorer og -katalysatorbærere; uorganiske oksider for bruk i petroleums-, raffinerings-, petrokjemisk-, finkjemisk-, spesialkjemisk- og farmasøytisk industri; organiske polymermembraner og moduler brukt i utskillelsen av svovel og bensinprodukter og for bruk i petroleums-, raffinerings-, petrokjemisk-, finkjemisk-, spesialkjemisk- og farmasøytisk industri. 35 Online-salg av kjemikalier og katalysatorer via et globalt computer nettverk. 39 Transporttjenester; distribusjonstjenester vedrørende områdene kjemikalier og kjemiske katalysatorer. 42 Fremskaffelse av informasjon, teknisk assistanse, brukerstøtte, forskning og konsultasjon vedrørende områdene kjemikalier, kjemiske katalysatorer og raffinering; kjemiske analyse- og forskningstjenester; vitenskapelig forskning, nemlig ledelse av tester, forsøk og eksperimenter, studier og konfliktløsning vedrørende områdene kjemikalier, kjemiske katalysatorer og petroleumsraffinering; laboratorie- og forsøksanleggsforskning vedrørende områdene kjemikalier, kjemiske katalysatorer og petroleumsraffinering; assistanse- og brukerstøttetjenester til kjemikere, forskere og prosessutviklere vedrørende kjemikalier, kjemiske katalysatorer og katalysatorbære; fremskaffelse av forskningsinformasjon, konsultasjonstjenester til den kjemiske industri vedrørende kjemikalier, katalysatorer og petroleumsraffineringstjenester; fremskaffelse av online informasjon, teknisk assistanse og konsultasjoner

16 registrerte varemerker /04 vedrørende områdene kjemikalier og kjemiske katalysatorer; kjemiske analyse- og forskningstjenester; fremskaffelse av tilgangstid til en computer database designet for å fremskaffe analytiske data vedrørende effekten av katalysatorer på bestemte petroleums behandlinger; yte teknisk assistanse og konsultasjoner i petroleums-, raffinerings-, petrokjemisk-, finkjemisk-, spesialkjemisk- og farmasøytisk industri. (450) Kunngjøringsdato 50/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen GLOBAL PARENT GLOBAL PARENT United Nations Children's Fund, 3 United Nations Plaza, New York, NY 10017, US Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 36 Veldedighetstjenester pengeinnsamlingstjenester for veldedige formål. (450) Kunngjøringsdato 50/04, G Götene Construction Equipment AB, Box 74, S Götene, SE Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 7 Maskiner og maskinverktøy; utstyr for håndtering og transport av material av alle sorter; gravemaskiner, lastemaskiner, kraner og deler til samtlige nevnte varer såsom gravearmer, løftearmer, kranarmer; lasteskuffer såsom bergskuffer, grusskuffer, jordskuffer, leirskuffer, snøskuffer, skuffer for lette materialer; graveskuffer såsom dypgravingsskuffer, bergskuffer, smalskuffer, kabelskuffer, stenskuffer, sorteringsskuffer, planeringsskuffer, roterende vippeskuffer, skuffer for lette materialer, slepeskuffer, høydegravningsskuffer; telebrytere, stenbrytere, stubbrytere, asfaltskjærere, hammerholdere, redskapsfester, redskapsholdere, tømmergrep, steingrep 12 Lastebiler; tippeplan for lastebiler; trucker; dumpere 37 Reparasjon, vedlikehold og service for ovennevnte varer. 42 Forskning og utvikling av nye produkter (for tredjemann). (450) Kunngjøringsdato 50/04,

17 ansvarsmerker /04 Ansvarsmerker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er figurativt AN Ngoc An Gullsmed, v/ Dung van Nguyen, Arbeidersamfunnets Plass 1, 1 etg, 0181 OSLO, NO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er figurativt ASLJ Anlaug Serine Ljosland, Heddalsvegen 336, 3676 NOTODDEN, NO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er figurativt K.T. Karoline Torsdatter, Torggata 33, 0183 OSLO, NO (546) Merket er figurativt Merket er et rent figurmerke Torill Hegna Arnesen, Håbergvegen 11, 3677 NOTODDEN, NO 17

18 Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. Int.reg.nr.: Int.reg.dato: Ytterligere utpekt dato: Prioritet: Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonaleregistreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: PLISULATE PLISULATE Plibrico International SA, Centre Etoile 5 Boulevard de la Foire, LU-1528 Luxembourg, LU 19 Refractory insulating concrete. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: LONDACOLOR LONDACOLOR Londa GmbH, An der Milchinsel 2, D Leipzig, DE 3 Hair care products, cosmetics, soaps, washing and bleaching substances, starch, starch preparations for cosmetic purposes, hairdressing products, hair dyes, caustic products for the hair, depilatories, cosmetic perming products, perfumery goods. 18

19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: BERGA BERGA Varta AG, 51, Am Leineufer, D Hannover, DE Gramm, Lins & Partner GbR, Theodor-Heuss-Strasse 1, BRAUNSCHWEIG, DE 9 Electrical accumulators and galvanic cells and their components. (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH SCHLOSSBERG SCHLOSSBERG Meyer Lustenberger, Case Postale 832, 8029 ZÜRICH, CH 24 Household linen including sheets, bathroom linen, table linen and kitchen linen; bed blankets. 26 Lace and embroidery. 27 Bathroom mats. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: VIDAR WTCGS SA, 29 route de Pré - Bois, 1215 GENEVE 15, CH 14 Watches and watch parts. T SCHOELLERSHAMMER Heinr Aug Schoeller Söhne GmbH & Co KG, Kreuzauerstrasse, D Düren, DE 16 Paper, cardboard, paper goods and cardboard goods (not included in other classes). 19

20 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ZILLI (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ZILLI ETS ZILLI, 24 avenue Joannes Masset, F Lyon, FR 18 Leathers and imitation leathers, goods made thereof. 25 Clothing. ETM Societatea Comerciala "Electromotor" SA Timisoara, 21, b- dul Republicii, Timisoara, RO 7 Electric motors; electric hand tools; electrical household appliances operated by an electric motor. 11 Tubular ventilators. 12 Electric traction equipment. 20

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr.: TMADM0000064 Deres ref.: B04.5-09020/TE Varemerke: ROUTE 66 Int.reg.nr.: 895351 Søknadsnr.: Innehaver: Fullmektig: 200610581 Temting Brands AG Håmsø Patetntbyrå ANS Kravstiller: Fullmektig:

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.04.13-16/04 nr 16/04-2004.04.13 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7875 Int. reg. nr. 869 239 Nasj. ref. nr. 2005 13887 Innehaver: AS Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV, Nijborg 17, NL-3927 DA Renswoude, Nederland

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.06.01-23/04 nr 23/04-2004.06.01 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.05.03-19/04 nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet '' BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

GALILEO JOINT UNDERTAKING

GALILEO JOINT UNDERTAKING Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8043 Int. reg. nr. 0846857 Nasj. ref. nr. 200504436 Int. reg. dato: 2004.11.10 Registreringshaver: Galileo Joint Undertaking internationale organisatie opgericht

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7931 Int. reg. nr. 898 548 Nasj. ref. nr. 2006 11810 Registreringshaver: G+J Holding, Wien, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.23-13/04 nr 13/04-2004.03.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 09/05-2005.02.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.04-10/04 nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario

Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario 27.10.2014 1 Hva er eksponeringsscenario? (What is an Exposure Scenario?) Abdulqadir Mohamad Suleiman Arbeidstilsynet Oslo ES Konferanse 24. oktober 2014 Disposisjon

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

nr 30/05-2005.07.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 30/05-2005.07.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 30/05-2005.07.25 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.02.27-09/04 nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 873 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61G 13/02 (06.01) A61G 13/08 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published..12

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 18. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 18. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7870 Int. reg. nr. 0846179 Nasj. ref.nr. 200503976 Innehaver: Decathlon, 4, Boulevard de Mons, PB 299, F-59650 Villeneuve d Ascq, Frankrike WIPO fullmektig:

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

nr 30/10-2010.07.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 30/10-2010.07.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 30/10-2010.07.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7813 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 047 Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr. 990 788 138 Fullmektig / representant: Norpet

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.27-53/04 nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8057 Int. reg. nr. 0950053 Nasj. ref. nr. 200801707 Int. reg. dato: 2007.08.27 Prioritet: 2007.06.08 - IT, MI2007C 006134 Registreringshaver: Marchetti Dario,

Detaljer

nr 30/11-2011.07.25 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 30/11-2011.07.25 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 30/11-2011.07.25 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

nr 12/04-2004.03.15 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 12/04-2004.03.15 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.15-12/04 nr 12/04-2004.03.15 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/05-2005.02.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 07/05-2005.02.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.02.14-07/05 nr 07/05-2005.02.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

tidende nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34/04-2004.08.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 34/04-2004.08.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.16-34/04 nr 34/04-2004.08.16 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200212126

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200212126 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7968 Varemerkesøknad nr. 200212126 Søker: Harman International Industries Inc., 8500 Balboa Boulevard, Northridge, California, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS,

Detaljer

nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/04-2004.08.09 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 33/04-2004.08.09 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.09-33/04 nr 33/04-2004.08.09 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 01/06-2006.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 01/06-2006.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 01/06-2006.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER. (12) Translation of european patent specification

KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER. (12) Translation of european patent specification KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2321926 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G11B /00 (06.01) G11B / (06.01) G06F 3/0 (06.01) G06F 21/31

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 32/08-2008.08.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

Source separation Kil i desortering

Source separation Kil i desortering Source separation In this municipality everybody must by law sort his or her refuse, and improve the environment by doing so. The following is a simple description of what needs to be sorted and in which

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 21631 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04N 7/04 (2006.01) A63H 3/28 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/04-2004.11.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 45/04-2004.11.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.11.01-45/04 nr 45/04-2004.11.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7992 Int. reg. nr. 0934193 Nasj. ref. nr. 200711030 Int. reg. dato: 2007.06.28 Prioritet: 2007.02.08 Innehaver: Audi AG, 85045 Ingolstadt, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7920 Int. reg. nr. 889 296 Nasj. ref. nr. 2006 08254 Registreringshaver: Balev Eood, kv Vladislavovo, bl. 224, vh. 2, ap. 50, 9000 Varna, Bulgaria Fullmektig:

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7877 Int. reg. nr. 0866794 Nasj. ref. nr. 200512812 Registreringshaver (tidl.): Siemssen Electronics GmbH, Harckesheyde 91-93, 22844 Norderstedt, Tyskland WIPO

Detaljer

nr 2 2003.01.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/05-2005.02.07 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 06/05-2005.02.07 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.02.07-06/05 nr 06/05-2005.02.07 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

nr 51/04-2004.12.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 51/04-2004.12.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.13-51/04 nr 51/04-2004.12.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2372393 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G01S 19/18 (2010.01) G01S 19/23 (2010.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer