Rapport forvaltningsrevisjon Omstillingsprogrammet i videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport forvaltningsrevisjon Omstillingsprogrammet i videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune"

Transkript

1 Rapport forvaltningsrevisjon Omstillingsprogrammet i videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2005

2 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden mars november Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Det er den første forvaltningsrevisjonen som Revisjon Midt-Norge IKS utfører for Sør- Trøndelag fylkeskommune, og vi vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i undersøkelsen. Trondheim, Anna Ølnes /s/ Ansvarlig forvaltningsrevisor Arve Gausen /s/ Forvaltningsrevisor

3 0) SAMMENDRAG I denne rapporten presenteres resultat fra en forvaltningsrevisjon om omstillingsprogrammet i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det er tatt utgangspunkt i strategiene - endre søkemønster for elever som ønsker studiekompetanse som sluttkompetanse (strategi 2) - reduksjon (halvering) av omvalg (strategi 5) Problemstilling for forvaltningsrevisjonen har vært: Er målsettingene i omstillingsprogrammet om studiekompetanse og omvalg fulgt opp på en tilfredsstillende måte? Revisjonskriteriene som vurderingene er gjort i forhold til har utgangspunkt i dokumenter knyttet til omstillingsprogrammet for videregående opplæring i STFK: Øke andelen som velger studieprogram som gir studiekompetanse: målsetting i 2004 var å forberede tiltak som på sikt (2007) skal øke andelen som velger studieprogram som gir studiekompetanse til over 50 % flere elever velger allmennfag / studieforberedende opplæring som veien mot videre studier innen høyere utdanning - innsparing tilsvarende 5 klasser på yrkesfag for hvert år i forhold til samarbeid med ungdomstrinnet Reduksjon av omvalg: målsetting i 2004 var å forberede tiltak som på sikt (2007) skulle redusere omfanget av omvalg med 50 %. Bakgrunnsinformasjon, problemstilling og kriterier er nærmere beskrevet i første kapittel, det samme er metode for datainnsamling og analyse. Data fra inntaket i 2003, 2004 og 2005 ligger til grunn for resultatene og revisors vurderinger, i tillegg til gruppeintervju med rektorer, rådgivere og inspektører ved syv videregående skoler, samt opplæringsadministrasjonen i fylkeskommunen. Søkerstatikken viser at det er omtrent 41,5 % som har søkt seg til grunnkurs som gir studiekompetanse (allmennfag) i 2005, noe som tilsier at en ligger nokså langt fra målet minimum 50 %. Revisor registrerer at skolene har økt fokus på målsettingen, og at det er en utvikling på gang av tiltak som på sikt kan gi økt søkning til allmennfagene. Det ser ut til at det er mye å gå på når det gjelder samarbeid på rådgivernivå mellom ungdomsskolene og videregående skoler. Dette samarbeidet kan gjerne bestå av flere videregående skoler og ungdomsskoler innenfor et geografisk område. Det er viktig at rådgiverne i de to skoleslagene har en felles forståelse av utfordringene elevene står overfor når det gjelder riktig valg av utdanning. Det er også viktig at rådgivningstjenesten i grunnskolen har kjennskap til at rettigheter som påbygning og omvalg også kan få uheldige konsekvenser for grupper av elever. Rådgivere i grunnskolen bør gis god kjennskap til innholdet og kravene i studieprogrammene i videregående skole, og til fleksibiliteten som finnes i valg av fag og muligheter for fagkombinasjoner. De videregående skolene og fylkeskommunen sentralt bør være offensive med å gi slik informasjon. Målsettingen om omvalg gjelder tiltak for å redusere omfanget av omvalg med 50 %. Tiltak for å nå denne målsettingen er lite konkretisert, og et system for å få presise oversikter over mønster og uvikling er mangelfullt utviklet. Revisor anbefaler at det utvikles oversikter for dette, slik at strategien kan evalueres og følges opp på en god måte.

4 Ettersom omstillingsprogrammet er fylkeskommunens opplæringsstrategi anbefaler vi at det gjøres en vurdering i forhold til hvordan styringskortene kan brukes til å måle status og utvikling i forhold til disse strategiene. Det kan se ut som at manglende samsvar mellom elevtallsvekst og plasser i Trondheimsområdet fører til at de elevene som har lavest konkurransepoeng blir tatt inn på skoler et stykke fra hjemstedet (utenfor Trondheim). Dette er en utfordring som skolene sammen med fylkeskommunens ledelse bør søke å finne løsninger for. Avslutningsvis vil revisor konkludere med at de to strategiene, som er undersøkt her, henger sammen med hverandre. Elever med høye konkurransepoeng, som planlegger å oppnå studiekompetanse etter yrkesfag, konkurrerer ut elever med lav poengsum. Disse elevene havner på studieretninger med undersøkning, og som kanskje er studieretninger de ikke er motiverte eller har forutsetninger for å gjennomføre. Disse elevene ser ut til å utgjøre en betydelig del av omvelgerne.

5 0 SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN INNLEDNING OMSTILLINGSPROGRAMMET FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER METODE STUDIEKOMPETANSE SOM SLUTTKOMPETANSE INNTAKSDATA DATA FRA INTERVJU REVISORS VURDERING REDUKSJON AV OMVALG INNLEDNING ELEVDATA INTERVJUDATA REVISORS VURDERING KONKLUSJON OG ANBEFALINGER...21 KILDER VEDLEGG 1

6 1 BAKGRUNN 1.1 Innledning Daværende fylkesrevisjonen fikk i sak 03/2005 i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon som omhandler oppfølging av omstillingsprogrammet for videregående opplæring I brev av fra kontrollutvalgets sekretariat ble det pekt på at det kan være interessant å se nærmere på konsekvenser av omstillingsprogrammet, og hvordan dette håndteres ute i skolene. I samråd med kontrollutvalgets sekretariat ble oppstart av prosjektet utsatt til august 2005 og overtatt av Revisjon Midt-Norge IKS. 1.2 Omstillingsprogrammet for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommunes omstillingsprogram for videregående opplæring er kommet i stand som følge av at elevtallet i fylkeskommunen er beregnet å øke med nærmere 1900 elever i perioden Samtidig med at fylkeskommunen må finne plasser til det økte elevtallet er det behov for å kostnadseffektivisere opplæringen. Dette er bakgrunnen for omstillingsprogrammet. Omstillingsprogrammet har vært organisert i to selvstendige prosjekter: Skole- og tilbudsstruktur og Pedagogikk og arkitektur. I planfasen ble disse to prosjektene organisert som to prosjekt med felles styringsgruppe. I oppfølgingsfasen er prosjektene helt atskilt, der Pedagogikk og arkitektur er lagt til Bygge- og eiendomstjenesten, og Skole- og tilbudsstruktur er lagt direkte under fylkesrådmannen og gjelder som strategi innen opplæringsområdet. Fylkestinget har vedtatt følgende strategier i omstillingsprogrammet: 1) Flere elever pr. lærer 2) Endre søkemønster for elever som ønsker studiekompetanse som sluttkompetanse 3) Effektiv skoledrift, strukturelle endringer, faglige sentra, VO og inntak 4) Gjennomgang av opplæringstilbud utenom den rene ungdomsopplæring (studieretning annet) 5) Reduksjon (halvering) av omvalg 6) Ny ressursberegningsmodell 7) Fortsette arbeidet med å utarbeide normtall 8) Avsette pott til virkemiddeltiltak I halvårsrapporten for 2005 oppsummerer fylkesrådmannen at økonomimålet er innfridd, men at en ikke har lykkes å oppnå målene innen følgende to strategier: 2) Endre søkemønster for elever som ønsker studiekompetanse som sluttkompetanse Strategien har som mål å øke søkningen til de studieforberedende studieretningene. Det skal satses på å gjøre allmennfag attraktivt og samarbeid med grunnskolen om rådgiving. For å nå målsettingen vektlegges markedsførings- og informasjonstiltak overfor grunnskolen, foreldre og elever, og dialog mellom den enkelte videregående skole og nærskolene. 5) Reduksjon (halvering) av omvalg Strategien har som mål å halvere omfanget av omvelgere. Omstillingsprogrammet ble satt i verk for å redusere kostnadene og for å øke det lokale handlingsrommet ved den enkelte skole. Fylkesrådmannen konkluderte i årsrapporten for 2004 med at det ikke er vesentlige avvik mellom målene i omstillingsprogrammet og resultatene som er oppnådd til nå. Generelt har STFK kommet i en bedre og mer oversiktlig økonomisk situasjon enn på lenge. Økonomi er en side av omstillingsprogrammet, tilpassing av opplæringen til elevenes forutsetninger og behov er en annen. 2

7 1.3 Problemstilling Revisjon Midt-Norge IKS (heretter kalt revisjonsselskapet) har hatt oppstartsdialog med Kontrollutvalgsekretariat Midt-Norge IKS (heretter kalt bestillerselskapet) og fylkesrådmannen. Gjennom ble har man blitt enig om å avgrense prosjektet til de to strategiene som fylkesrådmannen foreløpig har konkludert med som mangelfullt oppfylt. Det gjelder strategiene om studiekompetanse som sluttkompetanse og reduksjon av omvalg. I dialogen med fylkesrådmannen har det blitt signalisert ønsker om å se på hvordan skolene har tatt tak i målsettingene i omstillingsprogrammet. Problemstilling for forvaltningsrevisjonen er derfor: Er målsettingene i omstillingsprogrammet om studiekompetanse og omvalg fulgt opp på en tilfredsstillende måte? 1.4 Revisjonskriterier Kilde for valg av kriterier er prosjektbeskrivelse og handlingsplanen knyttet til omstillingsprogrammet, og de operasjonaliserte målsettingene når det gjelder økt andel som velger studiekompetanse som sluttkompetanse og reduksjon av omvalg. I tillegg til å se på eventuelle effekter og resultat av målsettingene vil vi se på om eventuelle tiltak som har blitt satt i gang. Omstillingsprogrammet for videregående opplæring: Øke andelen som velger studieprogram som gir studiekompetanse: målsetting i 2004 var å forberede tiltak som på sikt (2007) skal øke andelen som velger studieprogram som gir studiekompetanse til over 50 % flere elever velger allmennfag / studieforberedende opplæring som veien mot videre studier innen høyere utdanning - innsparing tilsvarende 5 klasser på yrkesfag for hvert år i forhold til samarbeid med ungdomstrinnet Reduksjon av omvalg: målsetting i 2004 var å forberede tiltak som på sikt (2007) skulle redusere omfanget av omvalg med 50 %. 1.5 Metode Revisor har benyttet inntaksdata fra opplæringsavdelingen for å få et bilde av søketendensen og inntakssituasjonen. For å få et bilde av utviklingen er det brukt data fra inntaket pr medio juli for årene 2003, 2004 og Disse dataene gir bilde av utviklingen i søkemønster og kapasitet. De er ikke helt presise i forhold til endelig opptak. Data fra strategi- og budsjettdokumentet for 2006 ( ), FU-sak 138/2005 og fylkesrådmannens orientering om inntaket 2005/2006 er også brukt som datagrunnlag i rapporten. I vedlegget til strategi- og budsjettdokumentet finnes blant annet styringskortene til alle skolene. Det er ikke lagt inn målinger der som vedrører disse strategiene. FU-sak 138/2005 ble lagt fram for fylkesutvalgets møte den 1. september og inneholdt søknadsstatistikk pr 23. august Det finnes ikke presise og oppdaterte data om utviklingen innen omvalg for de siste årene. Elever har mulighet til å velge om studieretninger fram til 1. oktober uten at det regnes som omvalg. Status for dette har vi ikke hatt mulighet til å skaffe før sluttføringen av rapporten. 3

8 For få et bilde av status for hvilke tiltak som planlegges, eller er satt i gang ved ulike skoler, har vi intervjuet ledelse og rådgivere ved syv skoler. I intervjuene har rådgivere og andre personer som har en sentral funksjon i forhold til rådgivning deltatt i tillegg til rektor. Ved en skole var det bare rektor som deltok, og ved en annen deltok ikke rektor, men andre personer i skolens ledelse. Skolene er tilfeldig valgt ut, og skal dekke en bredde ut fra geografi, størrelse og tilbud. Den administrative ledelsen i fylkeskommunen er også intervjuet. Intervjuene er verifiserte. Et rapportutkast har vært på høring i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen, ved opplæringsdirektøren, har gitt tilbakemelding om at de har lest rapporten og at de ikke har innvendinger eller kommentarer til rapportutkastet. Sluttrapporten er uendret i forhold til rapportutkastet som gikk på høring. I denne undersøkelsen brukes begrep som bygger på nåværende organisering av videregående opplæring. Fra høsten 2006 trer nye studieprogram i kraft som følge av kunnskapsreformen. Dagens 15 studieretninger blir erstattet av 12 studieprogram. Forvaltningsrevisjonen har vært utført av Revisjon Midt-Norge IKS. Ansvarlig forvaltningsrevisor har vært Anna Ølnes, og Arve Gausen har vært medarbeider på prosjektet. 4

9 2 STUDIEKOMPETANSE SOM SLUTTKOMPETANSE Denne målsettingen i omstillingsprogrammet går ut på at andelen som velger studiekompetanse som sluttkompetanse skal økes til over 50 % innen Målet innebærer større fokus på veien fram til sluttkompetanse. Det innebærer reduksjon av VKII allmennfaglig påbygning 30-timerskurset og en reduksjon i yrkesfaglig løp som fører fram til yrkeskompetanse med studiekompetanse (formgivingsfag og medier og kommunikasjon). 2.1 Inntaksdata I dette avsnittet presenteres oversikter som viser utviklingen i søkemønster og inntak fra skoleåret 2003/2004 og fram til årets inntak (2005/2006). Det mest presise bildet på elevfordelingen mellom yrkesfaglige og allmennfaglige studieretninger vises i grunnkursdataene. Tabellen nedenfor ble presentert i rådmannens informasjon om inntaket foran skoleåret 2005/2006. Tabellen viser at det er undersøkning til allmenne, økonomiske og administrative fag, mens det er oversøkning til yrkesfagene, samt idrettsfag og musikk, dans og drama. Tabell 1 viser at av de totalt elevene som søkte seg til videregående skoler i 2005 var det som søkte seg til allmenne, økonomiske og administrative fag (inklusive musikk, dans og drama og idrettsfag), mens de øvrige søkte seg til yrkesfag. Dette utgjør en fordeling på ca 41,5 ved allmennfag og 58,5 % yrkesfag. Tabell 1 Søker- og inntaksdata på grunnkurs i videregående skoler i Sør-Trøndelag /2006 Plasser Søkere Oversøkning Inntatt Ledige GK ALLMENNE, ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FAG ,45 % GK BYGGFAG ,11 % GK ELEKTROFAG ,63 % GK FORMGIVINGSFAG ,51 % GK HELSE- OG SOSIALFAG ,01 % GK HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG ,07 % GK IDRETTSFAG ,52 % GK KJEMI- OG PROSESSFAG ,68 % 34 1 GK MEDIER OG KOMMUNIKASJON ,71 % 76 1 GK MEKANISKE FAG ,18 % GK MUSIKK, DANS OG DRAMA ,00 % GK NATURBRUK ,95 % 77 2 GK SALG OG SERVICE ,14 % GK TEKNISKE BYGGFAG ,42 % GK TREARBEIDSFAG ,39 % 26-1 TOTALT ,28 % Tabellene 2 5 er basert på inntaksdata pr. juli for alle tre årene og på alle nivåene (grunnkurs, VK1 og VK2). Plasstallene er inklusive overbooking og er derfor noe høyere enn budsjetterte plasstall. Prosentkolonnene viser utvikling fra år til år. For alle studieretningene er det en viss økning i perioden, noe som skyldes elevtallsveksten i Trondheimsregionen. Det er beregnet en elevtallsvekst i de videregående skolene på 1900 fra , og fra 2005 er om lag 1300 av disse inne i de videregående skolene. Enkelte skoler i Trondheimsområdet har nedgang i noen studieretninger. Det kan også skyldes overføring av plasser til Byåsen videregående skole og andre skoler. Tabell 2 nedenfor viser utvikling i søkning og inntak til allmenne, økonomiske og administrative fag (AA). Vi ser at det hvert år har vært flere plasser enn søkere og at antallet som blir tatt inn ligger under 5

10 plasstallet. Vi ser dessuten at det er en viss økning primærsøkere, både i 2003 og 2005, og at det var en økningen var noe større i 2005 enn i Tabell 2 Plass-, søker, og inntakstall ved allmenne, økonomiske og administrative fag i videregående skoler i Sør-Trøndelag. Grunnkurs, VK1 og VK2. Antall og prosent utvikling fra år til år. Plasser Klasser Primærsøkere Tatt inn % 2005 % % 2005 % % 2005 % Skjetlein Selbu % % 1,5 1,5 1, % % % % Brundalen % % 2,5 2, % % % % Frøya % % 1,5 1,5 1, % % % % Gauldal % % 3,5 3, % % % % Heimdal % % 8,5 8, % % % % Hitra % % 1,5 1,5 1, % % % % Hemne % % 2 2 2, % % % % Meldal Oppdal % % 3 3,5 2, % % % % Rissa % % 2, % % % % Røros % % 1,5 2, % % % % Ladejarlen Åfjord % % % % % % Orkdal % % 7 5, % % % % Ringve % % % % % % Strinda % % 11,5 11, % % % % Melhus % % % % % % Malvik % % % % % % Adolf Øien % % % % % % Byåsen % % % % % % Trondh katedr % % , % % % % Gerh Sch % % % % % % Tiller % % 5, % % % % Fosen % % 3,5 2, % % % % SUM % % 113,5 114, % % % % Tabell 3 nedenfor viser at antallet plasser innenfor studieretningene musikk, dans og drama og idrett økte en del fra 2003 til 2004, og at det var en noe svakere økning fra 2004 til Det har vært oversøkning alle årene til disse plassene, og i år økte antall inntatte elever med 13%. 6

11 Tabell 3: Plass-, søker, og inntakstall ved musikk, dans og drama og idrettsfag i videregående skoler i Sør-Trøndelag. Grunnkurs, Vk1 og VK2. Antall og prosent utvikling fra år til år. Plasser Klasser Primærsøkere Tatt inn % 2005 % % 2005 % % 2005 % Heimdal % % % % % % Oppdal % % % % % % Orkdal % % 3,5 4 4, % % % % Ringve % % % % % % Strinda % % 3,5 3, % % % % Melhus % % % % % % Malvik % % % % % % Trondheim % % % % % % Fosen % % % % % % SUM % % 34 33,5 35, % % % % Tabell 4 viser at antall plasser på allmennfag påbygning 20- og 30-timerskursene øker, og størst var økningen i Det er en klasse mer i år enn i 2004, og en halv klasse mer enn i Søkningen er jevnt stigende, mens antallet som var tatt inn pr. juli 2005 var litt redusert i forhold til Tabell 4: Plass-, søker, og inntakstall ved allmennfag påbygning, 20 timer og 30 timer i videregående skoler i Sør-Trøndelag. Grunnkurs, VK1 og VK2. Antall og prosent utvikling fra år til år. Plasser Klasser Primærsøkere Tatt inn % 2005 % % 2005 % % 2005 % Skjetlein % % % % % % Selbu % 8 57 % 0 0,5 0, % 5 45 % % 8 57 % Brundalen % % 3 0, % % % % Frøya % % 0,5 0, % % % % Gauldal % % % % % % Hitra % % 0,5 0, % 7 70 % % % Hemne % % 0,5 0,5 0, % 8 80 % % % Meldal % % 0 0 0, % % % % Oppdal % % % % % % Rissa % % 0,5 0, % % % % Røros % % 0,5 0, % % % % Ladejarlen % % % % % % Orkdal % % 0, % % % % Melhus % % % % % % Trondh katedr % % % % % % Gerh Sch % % % % % % Tiller % % % % % % Fosen % % % 8 67 % % % SUM % % 12 11,5 12, % % % % Ser vi på tabell 5 nedenfor har det vært jevn økning i søkermengden til yrkesfag. Mye av det kan tilskrives elevtallsveksten. Vi ser at antallet klasser innenfor yrkesfag gikk ned med fem klasser fra 2003 til 2005, og økte igjen med 42 fra 2004 til

12 Tabell 5: Plass-, søker, og inntakstall ved yrkesfag i videregående skoler i Sør-Trøndelag. Grunnkurs, VK1 og VK2. Antall og prosent utvikling fra år til år. Plasser Klasser Primærsøkere Tatt inn % 2005 % % 2005 % % 2005 % Skjetlein % % % % % % Selbu % % 6,5 6,5 7, % % % % Brundalen % % % % % % Frøya % % 8 7, % % % % Gauldal % % % % % % Heimdal % % % % % % Hitra % % 5,5 5,5 5, % % % % Hemne % % 6, % % % % Meldal % % 20,5 18,5 21, % % % % Oppdal % % % % % % Rissa % % 6 6 8, % % % % Røros % % 9,5 8,5 11, % % % % Ladejarlen % % 31,5 30,5 29, % % % % Åfjord % % 5,5 5, % % % % Orkdal % % % % % % Ringve % % % % % % Strinda Melhus % % 17,5 17,5 17, % % % % Malvik % % 7,5 7, % % % % Adolf Øien % % % % % % Byåsen % % % % % % Trondheim Gerh Sch % % % % % % Tiller % % , % % % % Fosen % % 16 15, % % % % SUM % % 308, % % % % 2.2 Data fra intervju Planlegging og profilering av studietilbudet Ungdommene har rett til å selv velge utdanningsretning fra de er 15 år. Dette skaper utfordringer i forhold til at de da velger utdanning som er tilpasset deres behov og kompetanse. Utgangspunktet for at fylkeskommunen har satt studiekompetanse som sluttkompetanse som en av strategiene i omstillingsprogrammet er at mange elever søker seg til yrkesfag selv om de har som sluttmål å få studiekompetanse. Dette har vært et prinsipp i den videregående opplæringen i Sør-Trøndelag, og det har ligget til grunn for rådgivningen i grunnskolen at søkere skal oppmuntres til å få studiekompetanse ved først å ta yrkesfag. Nå har man i omstillingsprogrammet snudd denne målsettingen, og det er denne gruppen fylkeskommunen har rettet seg inn mot når det gjelder dreining av søkemønster. Ved siden av å få de som ønsker studiekompetanse inn på allmennfag med en gang er det en målsetting å finne tiltak for å øke attraktiviteten til allmennfag. I en årrekke har søknaden til allmennfag vært en god del lavere kapasiteten. 8

13 Fra skolenes side er det satt i gang ulike tiltak for å øke interessen for allmennfag. Flere av skolene har deltatt i fylkeskommunens prosjekt som går ut på å gjøre allmennfag mer attraktivt. Tiltak som har vært satt i gang er endring av undervisningsmetoder, blant annet ved å gjøre opplæringen mer IKT basert. Den elektroniske læringsplattformen Fronter brukes mer i opplæringen, og noen skoler tilbyr kurs for ungdomsskolene i nærområdet for å gjøre elevene mer kjent med undervisningsopplegget. Skolene foretar også noen grep i tilbudet, for å få elever som normalt ville ha valgt studiekompetanse gjennom yrkesfag, til å velge allmennfag. Eksempler på det er å tilby innslag av yrkesfag ved studieretning for allmennfag. Eksempler på dette er Heimdal og Brundalen videregående skoler som har tatt inn elever til et spesielt allmennfaglig løp med elektrofag i tillegg. Over tre år på allmenn kan disse elevene tilegne seg grunnkurskompetanse innen elektrofag. Tilbudet er krevende og flere elever har sluttet med elektrotillegget og gått over til ordinært allmenntilbud. Både til Heimdal videregående skole og til de andre videregående skolene i fylket er det oversøking til enkelte yrkesfag og studieretninger som idrettsfag og musikk, dans, drama. Skolen har, i likhet med resten av de videregående skolene, utfordringer med å gjøre allmennfag mer attraktivt slik at flere søker seg dit. Elever som avslutter grunnskolen har behov for andre fag når de kommer til videregående. Derfor vektlegger skolen å kunne tilby potensielle allmennfagselever fleksible og tidsmessige lokaler, nye og spennende studieretnings- og valgfag og et godt og trygt læringsmiljø med høyt faglig innhold. Gauldal videregående skole har satt i gang en 3-årig plan med fokus på å gjøre undervisningen ved allmennfag mindre teoretisk. De har innført nye valgfag som er rettet mot kultur, formgiving, idrett, revy, musikk og sang. I tillegg har skolen et større tverrfaglig lokalt kulturprosjekt, med turer til nasjonalparken Forolhogna, til Røros og til kysten. Fosen videregående skole deltar også i et moderniseringsprosjekt for allmennfag. I dette prosjektet er entreprenørskap som valgfag ved allmennfag sentralt, og skolen samarbeider med kommunen og næringslivet i distriktet. Fylkeskommunen sentralt har ikke vært involvert i prosjektet. Ved Adolf Øien videregående skole, som har allmennfag i tillegg til studieretningen salg og service, er fokus satt på undervisningsmetoder og læringsmiljø. Skolen har ikke deltatt i prosjektet attraktivt allmennfag. De har ikke inntrykk av at prosjektet har hatt særlig gjennomslagskraft. De er likevel optimistiske med tanke på at ledelsen i fylkeskommunen ser ut til å ha et nytt forsterket fokus på dette området. Målsettingen om å øke andelen som velger studiekompetanse som sluttkompetanse er nært knyttet til rådgivningen i grunnskolen. En viktig motivasjon for å velge studiekompetanse gjennom yrkesfag antas å være utsikten til et par år med mindre faglig press. Ved Ringve videregående skole er det utarbeidet et nytt opplegg for yrkes- og utdanningsorientering foran dette skoleåret, som følge av intensjonene i kunnskapsløftet. Opplegget er i hovedsak rettet inn mot elevene ved allmennfag. Det er et større behov for motivasjon underveis ved den studieretningen enn ved andre studieretninger. Ringve har en god del faglig svake søkere på denne studieretningen, og målet er at de skal bli faglig sterke i løpet av tiden de er ved skolen. I en interessetest kartlegges interesseprofilen til alle allmennfaggruppene. Denne profilen danner grunnlag for veiledningen framover, og den ligger også til grunn for arbeidet med å skaffe grunnkurselevene hospiteringsplass. En dags bedriftshospitering er et tilbud til grunnkurselevene ved allmennfag. De skriver en rapport fra hospiteringen i norskfaget, og norskfaget brukes dessuten til å skrive karriereplan. 9

14 Interessetesten og bedriftshospiteringen brukes også i forbindelse med informasjonen om neste års fagvalg for grunnkurselevene. Ringve har hentet inspirasjon fra Ulsrud videregående skole i Oslo, hvor de har lykkes med denne metoden. Skolen har deltatt i fylkeskommunens prosjekt om attraktivt allmennfag, og brukte prosjektmidler til en studietur til Stovner videregående skole. Fylkeskommunens prosjekt har inspirert til et eget prosjekt ved skolen. Resultatene i elevinspektørene har også vært brukt for å se hvor det er forbedringspotensial. Prosjektet ved Ringve har hatt som mål å: - få flere søkere til allmennfag, - få til en differensiert og tilpasset opplæring for elevene på allmennfag, - få motiverte elever og lærere, - elevene skal oppleve opplæringen i de ulike fagene som variert og engasjerende. Prosjektet er organisert med prosjektleder, styringsgruppe og referansegruppe, der blant annet foreldre og fylkespolitikere er representert. Prosjektet er delt inn i delprosjektene norsk, økonomi/realfag, engelsk og profilering. Delprosjektet om profilering går blant annet ut på å gjøre allmennfag kjent i ungdomsskolen. Tiltakene som inngår prosjektet er: - fagdager, - lærere i team, - elevmedvirkning, - samarbeid med foresatte, - læringsplattform (fronter), - IKT i alle fag - profilering av studieretningen. Fagdager går ut på å samle alle timene i norsk, engelsk, matematikk og økonomi. Fordelen er at dagene blir mindre oppstykket, elevene får bedre tid til fordypning og mulighetene for differensiering blir bedre. Dessuten kan gruppestørrelser og arbeidsmåter i varieres i større grad. Det er en målsetting at prosjektet også skal sluse elever som ønsker studiekompetanse rett inn på allmennfaglig studieretning. Andel elever på allmennfag ved Hitra videregående skole er redusert til og med 2004/2005, da andelen var 16%. I 2005/2006 er andelen elever ved allmennfag ca 32%. Det er for tidlig å si om det er en ny trend, men dersom det er det, har de noen forklaringer på hvorfor. De mener det kan skyldes at de har klart å opprettholde en bredde i tilbudet ved nivåsamkjøring. En annen forklaring kan være at de har samlet allmennfagelevene i en egen fløy med glassvegger mellom undervisningsrommene. På den måten utnyttes arealene og lærerressursene mer effektivt og det skaper tilhørighet for elevene ved studieretningen. Også ved Hitra videregående skole har alle allmennfagelevene bærbar pc, utlånt av skolen. I tillegg til at det øker attraktiviteten i rekrutteringssammenheng, gir det god læringsstøtte og en bedre, og mer effektiv informasjonsutveksling. De mener at arealene på skolen utnyttes mye bedre ved at elevene tar i bruk friarealer i læringssammenheng. Et tilbud i fotball valgfag har medført at elever, som ellers ville søkt idrettsfag et annet sted, søker allmennfag ved denne skolen. Øymodellen er også viktig for å øke attraktiviteten. Gjennom dette samarbeidet (med Frøya videregående skole) kan en tilby langt flere fag enn de som er ved skolen. 10

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Utskrift: 22.05.2007 09:10:00 Fil: c:\data\skoleplan\plan01.doc INNHOLD SAMMENDRAG AV PLANENS HOVEDPROBLEMSTILLING... 3 1. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Fritt skolevalg i Trøndelag? Kartlegging og analyse av mulige konsekvenser

Fritt skolevalg i Trøndelag? Kartlegging og analyse av mulige konsekvenser Fritt skolevalg i Trøndelag? Kartlegging og analyse av mulige konsekvenser Margrete Haugum Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2002 Tittel Forfatter NTF-notat : 2002:6 Prosjektnummer : 1507

Detaljer

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle Forvaltningsrevisjonsrapport 2003 Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle November 2003 SKOLENES ORGANISERING AV SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

En, to tre? Den vanskelige overgangen

En, to tre? Den vanskelige overgangen RAPPORT 21/2010 En, to tre? Den vanskelige overgangen Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU

Detaljer

Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring

Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring RAPPORT 40/2008 Delrapport I Evaluering av Kunnskapsløftet Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune Registrering og oppfølging av Elevfravær i de videregående skolene Sør-Trøndelag fylkeskommune Oktober 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV FORVALTNINGSREVISJON AV INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Stayere, sluttere og returnerte

Stayere, sluttere og returnerte SKRIFTSERIE 6/2005 Eifred Markussen og Nina Sandberg Stayere, sluttere og returnerte Om 9756 ungdommer på Østlandet og deres karriere i videregående opplæring frem til midten av det tredje skoleåret NIFU

Detaljer

Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms Skoleåret 2004-2005

Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms Skoleåret 2004-2005 Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms Skoleåret 2004-2005 Eivind Karlsen Wenche Rønning Agnete Wiborg NF-arbeidsnotat nr. 1016/2005 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer

Kommunenes fremtidige helter

Kommunenes fremtidige helter Prosjektforum Våren 2010 Fredrik Asmaro, Lene Godager, Fredrik A. Gregersen, Hege Hellvik og Kine Reegård Kommunenes fremtidige helter - En samtale med elever og lærlinger på helsearbeiderfaget På oppdrag

Detaljer