Rapport forvaltningsrevisjon Omstillingsprogrammet i videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport forvaltningsrevisjon Omstillingsprogrammet i videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune"

Transkript

1 Rapport forvaltningsrevisjon Omstillingsprogrammet i videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2005

2 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden mars november Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Det er den første forvaltningsrevisjonen som Revisjon Midt-Norge IKS utfører for Sør- Trøndelag fylkeskommune, og vi vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i undersøkelsen. Trondheim, Anna Ølnes /s/ Ansvarlig forvaltningsrevisor Arve Gausen /s/ Forvaltningsrevisor

3 0) SAMMENDRAG I denne rapporten presenteres resultat fra en forvaltningsrevisjon om omstillingsprogrammet i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det er tatt utgangspunkt i strategiene - endre søkemønster for elever som ønsker studiekompetanse som sluttkompetanse (strategi 2) - reduksjon (halvering) av omvalg (strategi 5) Problemstilling for forvaltningsrevisjonen har vært: Er målsettingene i omstillingsprogrammet om studiekompetanse og omvalg fulgt opp på en tilfredsstillende måte? Revisjonskriteriene som vurderingene er gjort i forhold til har utgangspunkt i dokumenter knyttet til omstillingsprogrammet for videregående opplæring i STFK: Øke andelen som velger studieprogram som gir studiekompetanse: målsetting i 2004 var å forberede tiltak som på sikt (2007) skal øke andelen som velger studieprogram som gir studiekompetanse til over 50 % flere elever velger allmennfag / studieforberedende opplæring som veien mot videre studier innen høyere utdanning - innsparing tilsvarende 5 klasser på yrkesfag for hvert år i forhold til samarbeid med ungdomstrinnet Reduksjon av omvalg: målsetting i 2004 var å forberede tiltak som på sikt (2007) skulle redusere omfanget av omvalg med 50 %. Bakgrunnsinformasjon, problemstilling og kriterier er nærmere beskrevet i første kapittel, det samme er metode for datainnsamling og analyse. Data fra inntaket i 2003, 2004 og 2005 ligger til grunn for resultatene og revisors vurderinger, i tillegg til gruppeintervju med rektorer, rådgivere og inspektører ved syv videregående skoler, samt opplæringsadministrasjonen i fylkeskommunen. Søkerstatikken viser at det er omtrent 41,5 % som har søkt seg til grunnkurs som gir studiekompetanse (allmennfag) i 2005, noe som tilsier at en ligger nokså langt fra målet minimum 50 %. Revisor registrerer at skolene har økt fokus på målsettingen, og at det er en utvikling på gang av tiltak som på sikt kan gi økt søkning til allmennfagene. Det ser ut til at det er mye å gå på når det gjelder samarbeid på rådgivernivå mellom ungdomsskolene og videregående skoler. Dette samarbeidet kan gjerne bestå av flere videregående skoler og ungdomsskoler innenfor et geografisk område. Det er viktig at rådgiverne i de to skoleslagene har en felles forståelse av utfordringene elevene står overfor når det gjelder riktig valg av utdanning. Det er også viktig at rådgivningstjenesten i grunnskolen har kjennskap til at rettigheter som påbygning og omvalg også kan få uheldige konsekvenser for grupper av elever. Rådgivere i grunnskolen bør gis god kjennskap til innholdet og kravene i studieprogrammene i videregående skole, og til fleksibiliteten som finnes i valg av fag og muligheter for fagkombinasjoner. De videregående skolene og fylkeskommunen sentralt bør være offensive med å gi slik informasjon. Målsettingen om omvalg gjelder tiltak for å redusere omfanget av omvalg med 50 %. Tiltak for å nå denne målsettingen er lite konkretisert, og et system for å få presise oversikter over mønster og uvikling er mangelfullt utviklet. Revisor anbefaler at det utvikles oversikter for dette, slik at strategien kan evalueres og følges opp på en god måte.

4 Ettersom omstillingsprogrammet er fylkeskommunens opplæringsstrategi anbefaler vi at det gjøres en vurdering i forhold til hvordan styringskortene kan brukes til å måle status og utvikling i forhold til disse strategiene. Det kan se ut som at manglende samsvar mellom elevtallsvekst og plasser i Trondheimsområdet fører til at de elevene som har lavest konkurransepoeng blir tatt inn på skoler et stykke fra hjemstedet (utenfor Trondheim). Dette er en utfordring som skolene sammen med fylkeskommunens ledelse bør søke å finne løsninger for. Avslutningsvis vil revisor konkludere med at de to strategiene, som er undersøkt her, henger sammen med hverandre. Elever med høye konkurransepoeng, som planlegger å oppnå studiekompetanse etter yrkesfag, konkurrerer ut elever med lav poengsum. Disse elevene havner på studieretninger med undersøkning, og som kanskje er studieretninger de ikke er motiverte eller har forutsetninger for å gjennomføre. Disse elevene ser ut til å utgjøre en betydelig del av omvelgerne.

5 0 SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN INNLEDNING OMSTILLINGSPROGRAMMET FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER METODE STUDIEKOMPETANSE SOM SLUTTKOMPETANSE INNTAKSDATA DATA FRA INTERVJU REVISORS VURDERING REDUKSJON AV OMVALG INNLEDNING ELEVDATA INTERVJUDATA REVISORS VURDERING KONKLUSJON OG ANBEFALINGER...21 KILDER VEDLEGG 1

6 1 BAKGRUNN 1.1 Innledning Daværende fylkesrevisjonen fikk i sak 03/2005 i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon som omhandler oppfølging av omstillingsprogrammet for videregående opplæring I brev av fra kontrollutvalgets sekretariat ble det pekt på at det kan være interessant å se nærmere på konsekvenser av omstillingsprogrammet, og hvordan dette håndteres ute i skolene. I samråd med kontrollutvalgets sekretariat ble oppstart av prosjektet utsatt til august 2005 og overtatt av Revisjon Midt-Norge IKS. 1.2 Omstillingsprogrammet for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommunes omstillingsprogram for videregående opplæring er kommet i stand som følge av at elevtallet i fylkeskommunen er beregnet å øke med nærmere 1900 elever i perioden Samtidig med at fylkeskommunen må finne plasser til det økte elevtallet er det behov for å kostnadseffektivisere opplæringen. Dette er bakgrunnen for omstillingsprogrammet. Omstillingsprogrammet har vært organisert i to selvstendige prosjekter: Skole- og tilbudsstruktur og Pedagogikk og arkitektur. I planfasen ble disse to prosjektene organisert som to prosjekt med felles styringsgruppe. I oppfølgingsfasen er prosjektene helt atskilt, der Pedagogikk og arkitektur er lagt til Bygge- og eiendomstjenesten, og Skole- og tilbudsstruktur er lagt direkte under fylkesrådmannen og gjelder som strategi innen opplæringsområdet. Fylkestinget har vedtatt følgende strategier i omstillingsprogrammet: 1) Flere elever pr. lærer 2) Endre søkemønster for elever som ønsker studiekompetanse som sluttkompetanse 3) Effektiv skoledrift, strukturelle endringer, faglige sentra, VO og inntak 4) Gjennomgang av opplæringstilbud utenom den rene ungdomsopplæring (studieretning annet) 5) Reduksjon (halvering) av omvalg 6) Ny ressursberegningsmodell 7) Fortsette arbeidet med å utarbeide normtall 8) Avsette pott til virkemiddeltiltak I halvårsrapporten for 2005 oppsummerer fylkesrådmannen at økonomimålet er innfridd, men at en ikke har lykkes å oppnå målene innen følgende to strategier: 2) Endre søkemønster for elever som ønsker studiekompetanse som sluttkompetanse Strategien har som mål å øke søkningen til de studieforberedende studieretningene. Det skal satses på å gjøre allmennfag attraktivt og samarbeid med grunnskolen om rådgiving. For å nå målsettingen vektlegges markedsførings- og informasjonstiltak overfor grunnskolen, foreldre og elever, og dialog mellom den enkelte videregående skole og nærskolene. 5) Reduksjon (halvering) av omvalg Strategien har som mål å halvere omfanget av omvelgere. Omstillingsprogrammet ble satt i verk for å redusere kostnadene og for å øke det lokale handlingsrommet ved den enkelte skole. Fylkesrådmannen konkluderte i årsrapporten for 2004 med at det ikke er vesentlige avvik mellom målene i omstillingsprogrammet og resultatene som er oppnådd til nå. Generelt har STFK kommet i en bedre og mer oversiktlig økonomisk situasjon enn på lenge. Økonomi er en side av omstillingsprogrammet, tilpassing av opplæringen til elevenes forutsetninger og behov er en annen. 2

7 1.3 Problemstilling Revisjon Midt-Norge IKS (heretter kalt revisjonsselskapet) har hatt oppstartsdialog med Kontrollutvalgsekretariat Midt-Norge IKS (heretter kalt bestillerselskapet) og fylkesrådmannen. Gjennom ble har man blitt enig om å avgrense prosjektet til de to strategiene som fylkesrådmannen foreløpig har konkludert med som mangelfullt oppfylt. Det gjelder strategiene om studiekompetanse som sluttkompetanse og reduksjon av omvalg. I dialogen med fylkesrådmannen har det blitt signalisert ønsker om å se på hvordan skolene har tatt tak i målsettingene i omstillingsprogrammet. Problemstilling for forvaltningsrevisjonen er derfor: Er målsettingene i omstillingsprogrammet om studiekompetanse og omvalg fulgt opp på en tilfredsstillende måte? 1.4 Revisjonskriterier Kilde for valg av kriterier er prosjektbeskrivelse og handlingsplanen knyttet til omstillingsprogrammet, og de operasjonaliserte målsettingene når det gjelder økt andel som velger studiekompetanse som sluttkompetanse og reduksjon av omvalg. I tillegg til å se på eventuelle effekter og resultat av målsettingene vil vi se på om eventuelle tiltak som har blitt satt i gang. Omstillingsprogrammet for videregående opplæring: Øke andelen som velger studieprogram som gir studiekompetanse: målsetting i 2004 var å forberede tiltak som på sikt (2007) skal øke andelen som velger studieprogram som gir studiekompetanse til over 50 % flere elever velger allmennfag / studieforberedende opplæring som veien mot videre studier innen høyere utdanning - innsparing tilsvarende 5 klasser på yrkesfag for hvert år i forhold til samarbeid med ungdomstrinnet Reduksjon av omvalg: målsetting i 2004 var å forberede tiltak som på sikt (2007) skulle redusere omfanget av omvalg med 50 %. 1.5 Metode Revisor har benyttet inntaksdata fra opplæringsavdelingen for å få et bilde av søketendensen og inntakssituasjonen. For å få et bilde av utviklingen er det brukt data fra inntaket pr medio juli for årene 2003, 2004 og Disse dataene gir bilde av utviklingen i søkemønster og kapasitet. De er ikke helt presise i forhold til endelig opptak. Data fra strategi- og budsjettdokumentet for 2006 ( ), FU-sak 138/2005 og fylkesrådmannens orientering om inntaket 2005/2006 er også brukt som datagrunnlag i rapporten. I vedlegget til strategi- og budsjettdokumentet finnes blant annet styringskortene til alle skolene. Det er ikke lagt inn målinger der som vedrører disse strategiene. FU-sak 138/2005 ble lagt fram for fylkesutvalgets møte den 1. september og inneholdt søknadsstatistikk pr 23. august Det finnes ikke presise og oppdaterte data om utviklingen innen omvalg for de siste årene. Elever har mulighet til å velge om studieretninger fram til 1. oktober uten at det regnes som omvalg. Status for dette har vi ikke hatt mulighet til å skaffe før sluttføringen av rapporten. 3

8 For få et bilde av status for hvilke tiltak som planlegges, eller er satt i gang ved ulike skoler, har vi intervjuet ledelse og rådgivere ved syv skoler. I intervjuene har rådgivere og andre personer som har en sentral funksjon i forhold til rådgivning deltatt i tillegg til rektor. Ved en skole var det bare rektor som deltok, og ved en annen deltok ikke rektor, men andre personer i skolens ledelse. Skolene er tilfeldig valgt ut, og skal dekke en bredde ut fra geografi, størrelse og tilbud. Den administrative ledelsen i fylkeskommunen er også intervjuet. Intervjuene er verifiserte. Et rapportutkast har vært på høring i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen, ved opplæringsdirektøren, har gitt tilbakemelding om at de har lest rapporten og at de ikke har innvendinger eller kommentarer til rapportutkastet. Sluttrapporten er uendret i forhold til rapportutkastet som gikk på høring. I denne undersøkelsen brukes begrep som bygger på nåværende organisering av videregående opplæring. Fra høsten 2006 trer nye studieprogram i kraft som følge av kunnskapsreformen. Dagens 15 studieretninger blir erstattet av 12 studieprogram. Forvaltningsrevisjonen har vært utført av Revisjon Midt-Norge IKS. Ansvarlig forvaltningsrevisor har vært Anna Ølnes, og Arve Gausen har vært medarbeider på prosjektet. 4

9 2 STUDIEKOMPETANSE SOM SLUTTKOMPETANSE Denne målsettingen i omstillingsprogrammet går ut på at andelen som velger studiekompetanse som sluttkompetanse skal økes til over 50 % innen Målet innebærer større fokus på veien fram til sluttkompetanse. Det innebærer reduksjon av VKII allmennfaglig påbygning 30-timerskurset og en reduksjon i yrkesfaglig løp som fører fram til yrkeskompetanse med studiekompetanse (formgivingsfag og medier og kommunikasjon). 2.1 Inntaksdata I dette avsnittet presenteres oversikter som viser utviklingen i søkemønster og inntak fra skoleåret 2003/2004 og fram til årets inntak (2005/2006). Det mest presise bildet på elevfordelingen mellom yrkesfaglige og allmennfaglige studieretninger vises i grunnkursdataene. Tabellen nedenfor ble presentert i rådmannens informasjon om inntaket foran skoleåret 2005/2006. Tabellen viser at det er undersøkning til allmenne, økonomiske og administrative fag, mens det er oversøkning til yrkesfagene, samt idrettsfag og musikk, dans og drama. Tabell 1 viser at av de totalt elevene som søkte seg til videregående skoler i 2005 var det som søkte seg til allmenne, økonomiske og administrative fag (inklusive musikk, dans og drama og idrettsfag), mens de øvrige søkte seg til yrkesfag. Dette utgjør en fordeling på ca 41,5 ved allmennfag og 58,5 % yrkesfag. Tabell 1 Søker- og inntaksdata på grunnkurs i videregående skoler i Sør-Trøndelag /2006 Plasser Søkere Oversøkning Inntatt Ledige GK ALLMENNE, ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FAG ,45 % GK BYGGFAG ,11 % GK ELEKTROFAG ,63 % GK FORMGIVINGSFAG ,51 % GK HELSE- OG SOSIALFAG ,01 % GK HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG ,07 % GK IDRETTSFAG ,52 % GK KJEMI- OG PROSESSFAG ,68 % 34 1 GK MEDIER OG KOMMUNIKASJON ,71 % 76 1 GK MEKANISKE FAG ,18 % GK MUSIKK, DANS OG DRAMA ,00 % GK NATURBRUK ,95 % 77 2 GK SALG OG SERVICE ,14 % GK TEKNISKE BYGGFAG ,42 % GK TREARBEIDSFAG ,39 % 26-1 TOTALT ,28 % Tabellene 2 5 er basert på inntaksdata pr. juli for alle tre årene og på alle nivåene (grunnkurs, VK1 og VK2). Plasstallene er inklusive overbooking og er derfor noe høyere enn budsjetterte plasstall. Prosentkolonnene viser utvikling fra år til år. For alle studieretningene er det en viss økning i perioden, noe som skyldes elevtallsveksten i Trondheimsregionen. Det er beregnet en elevtallsvekst i de videregående skolene på 1900 fra , og fra 2005 er om lag 1300 av disse inne i de videregående skolene. Enkelte skoler i Trondheimsområdet har nedgang i noen studieretninger. Det kan også skyldes overføring av plasser til Byåsen videregående skole og andre skoler. Tabell 2 nedenfor viser utvikling i søkning og inntak til allmenne, økonomiske og administrative fag (AA). Vi ser at det hvert år har vært flere plasser enn søkere og at antallet som blir tatt inn ligger under 5

10 plasstallet. Vi ser dessuten at det er en viss økning primærsøkere, både i 2003 og 2005, og at det var en økningen var noe større i 2005 enn i Tabell 2 Plass-, søker, og inntakstall ved allmenne, økonomiske og administrative fag i videregående skoler i Sør-Trøndelag. Grunnkurs, VK1 og VK2. Antall og prosent utvikling fra år til år. Plasser Klasser Primærsøkere Tatt inn % 2005 % % 2005 % % 2005 % Skjetlein Selbu % % 1,5 1,5 1, % % % % Brundalen % % 2,5 2, % % % % Frøya % % 1,5 1,5 1, % % % % Gauldal % % 3,5 3, % % % % Heimdal % % 8,5 8, % % % % Hitra % % 1,5 1,5 1, % % % % Hemne % % 2 2 2, % % % % Meldal Oppdal % % 3 3,5 2, % % % % Rissa % % 2, % % % % Røros % % 1,5 2, % % % % Ladejarlen Åfjord % % % % % % Orkdal % % 7 5, % % % % Ringve % % % % % % Strinda % % 11,5 11, % % % % Melhus % % % % % % Malvik % % % % % % Adolf Øien % % % % % % Byåsen % % % % % % Trondh katedr % % , % % % % Gerh Sch % % % % % % Tiller % % 5, % % % % Fosen % % 3,5 2, % % % % SUM % % 113,5 114, % % % % Tabell 3 nedenfor viser at antallet plasser innenfor studieretningene musikk, dans og drama og idrett økte en del fra 2003 til 2004, og at det var en noe svakere økning fra 2004 til Det har vært oversøkning alle årene til disse plassene, og i år økte antall inntatte elever med 13%. 6

11 Tabell 3: Plass-, søker, og inntakstall ved musikk, dans og drama og idrettsfag i videregående skoler i Sør-Trøndelag. Grunnkurs, Vk1 og VK2. Antall og prosent utvikling fra år til år. Plasser Klasser Primærsøkere Tatt inn % 2005 % % 2005 % % 2005 % Heimdal % % % % % % Oppdal % % % % % % Orkdal % % 3,5 4 4, % % % % Ringve % % % % % % Strinda % % 3,5 3, % % % % Melhus % % % % % % Malvik % % % % % % Trondheim % % % % % % Fosen % % % % % % SUM % % 34 33,5 35, % % % % Tabell 4 viser at antall plasser på allmennfag påbygning 20- og 30-timerskursene øker, og størst var økningen i Det er en klasse mer i år enn i 2004, og en halv klasse mer enn i Søkningen er jevnt stigende, mens antallet som var tatt inn pr. juli 2005 var litt redusert i forhold til Tabell 4: Plass-, søker, og inntakstall ved allmennfag påbygning, 20 timer og 30 timer i videregående skoler i Sør-Trøndelag. Grunnkurs, VK1 og VK2. Antall og prosent utvikling fra år til år. Plasser Klasser Primærsøkere Tatt inn % 2005 % % 2005 % % 2005 % Skjetlein % % % % % % Selbu % 8 57 % 0 0,5 0, % 5 45 % % 8 57 % Brundalen % % 3 0, % % % % Frøya % % 0,5 0, % % % % Gauldal % % % % % % Hitra % % 0,5 0, % 7 70 % % % Hemne % % 0,5 0,5 0, % 8 80 % % % Meldal % % 0 0 0, % % % % Oppdal % % % % % % Rissa % % 0,5 0, % % % % Røros % % 0,5 0, % % % % Ladejarlen % % % % % % Orkdal % % 0, % % % % Melhus % % % % % % Trondh katedr % % % % % % Gerh Sch % % % % % % Tiller % % % % % % Fosen % % % 8 67 % % % SUM % % 12 11,5 12, % % % % Ser vi på tabell 5 nedenfor har det vært jevn økning i søkermengden til yrkesfag. Mye av det kan tilskrives elevtallsveksten. Vi ser at antallet klasser innenfor yrkesfag gikk ned med fem klasser fra 2003 til 2005, og økte igjen med 42 fra 2004 til

12 Tabell 5: Plass-, søker, og inntakstall ved yrkesfag i videregående skoler i Sør-Trøndelag. Grunnkurs, VK1 og VK2. Antall og prosent utvikling fra år til år. Plasser Klasser Primærsøkere Tatt inn % 2005 % % 2005 % % 2005 % Skjetlein % % % % % % Selbu % % 6,5 6,5 7, % % % % Brundalen % % % % % % Frøya % % 8 7, % % % % Gauldal % % % % % % Heimdal % % % % % % Hitra % % 5,5 5,5 5, % % % % Hemne % % 6, % % % % Meldal % % 20,5 18,5 21, % % % % Oppdal % % % % % % Rissa % % 6 6 8, % % % % Røros % % 9,5 8,5 11, % % % % Ladejarlen % % 31,5 30,5 29, % % % % Åfjord % % 5,5 5, % % % % Orkdal % % % % % % Ringve % % % % % % Strinda Melhus % % 17,5 17,5 17, % % % % Malvik % % 7,5 7, % % % % Adolf Øien % % % % % % Byåsen % % % % % % Trondheim Gerh Sch % % % % % % Tiller % % , % % % % Fosen % % 16 15, % % % % SUM % % 308, % % % % 2.2 Data fra intervju Planlegging og profilering av studietilbudet Ungdommene har rett til å selv velge utdanningsretning fra de er 15 år. Dette skaper utfordringer i forhold til at de da velger utdanning som er tilpasset deres behov og kompetanse. Utgangspunktet for at fylkeskommunen har satt studiekompetanse som sluttkompetanse som en av strategiene i omstillingsprogrammet er at mange elever søker seg til yrkesfag selv om de har som sluttmål å få studiekompetanse. Dette har vært et prinsipp i den videregående opplæringen i Sør-Trøndelag, og det har ligget til grunn for rådgivningen i grunnskolen at søkere skal oppmuntres til å få studiekompetanse ved først å ta yrkesfag. Nå har man i omstillingsprogrammet snudd denne målsettingen, og det er denne gruppen fylkeskommunen har rettet seg inn mot når det gjelder dreining av søkemønster. Ved siden av å få de som ønsker studiekompetanse inn på allmennfag med en gang er det en målsetting å finne tiltak for å øke attraktiviteten til allmennfag. I en årrekke har søknaden til allmennfag vært en god del lavere kapasiteten. 8

13 Fra skolenes side er det satt i gang ulike tiltak for å øke interessen for allmennfag. Flere av skolene har deltatt i fylkeskommunens prosjekt som går ut på å gjøre allmennfag mer attraktivt. Tiltak som har vært satt i gang er endring av undervisningsmetoder, blant annet ved å gjøre opplæringen mer IKT basert. Den elektroniske læringsplattformen Fronter brukes mer i opplæringen, og noen skoler tilbyr kurs for ungdomsskolene i nærområdet for å gjøre elevene mer kjent med undervisningsopplegget. Skolene foretar også noen grep i tilbudet, for å få elever som normalt ville ha valgt studiekompetanse gjennom yrkesfag, til å velge allmennfag. Eksempler på det er å tilby innslag av yrkesfag ved studieretning for allmennfag. Eksempler på dette er Heimdal og Brundalen videregående skoler som har tatt inn elever til et spesielt allmennfaglig løp med elektrofag i tillegg. Over tre år på allmenn kan disse elevene tilegne seg grunnkurskompetanse innen elektrofag. Tilbudet er krevende og flere elever har sluttet med elektrotillegget og gått over til ordinært allmenntilbud. Både til Heimdal videregående skole og til de andre videregående skolene i fylket er det oversøking til enkelte yrkesfag og studieretninger som idrettsfag og musikk, dans, drama. Skolen har, i likhet med resten av de videregående skolene, utfordringer med å gjøre allmennfag mer attraktivt slik at flere søker seg dit. Elever som avslutter grunnskolen har behov for andre fag når de kommer til videregående. Derfor vektlegger skolen å kunne tilby potensielle allmennfagselever fleksible og tidsmessige lokaler, nye og spennende studieretnings- og valgfag og et godt og trygt læringsmiljø med høyt faglig innhold. Gauldal videregående skole har satt i gang en 3-årig plan med fokus på å gjøre undervisningen ved allmennfag mindre teoretisk. De har innført nye valgfag som er rettet mot kultur, formgiving, idrett, revy, musikk og sang. I tillegg har skolen et større tverrfaglig lokalt kulturprosjekt, med turer til nasjonalparken Forolhogna, til Røros og til kysten. Fosen videregående skole deltar også i et moderniseringsprosjekt for allmennfag. I dette prosjektet er entreprenørskap som valgfag ved allmennfag sentralt, og skolen samarbeider med kommunen og næringslivet i distriktet. Fylkeskommunen sentralt har ikke vært involvert i prosjektet. Ved Adolf Øien videregående skole, som har allmennfag i tillegg til studieretningen salg og service, er fokus satt på undervisningsmetoder og læringsmiljø. Skolen har ikke deltatt i prosjektet attraktivt allmennfag. De har ikke inntrykk av at prosjektet har hatt særlig gjennomslagskraft. De er likevel optimistiske med tanke på at ledelsen i fylkeskommunen ser ut til å ha et nytt forsterket fokus på dette området. Målsettingen om å øke andelen som velger studiekompetanse som sluttkompetanse er nært knyttet til rådgivningen i grunnskolen. En viktig motivasjon for å velge studiekompetanse gjennom yrkesfag antas å være utsikten til et par år med mindre faglig press. Ved Ringve videregående skole er det utarbeidet et nytt opplegg for yrkes- og utdanningsorientering foran dette skoleåret, som følge av intensjonene i kunnskapsløftet. Opplegget er i hovedsak rettet inn mot elevene ved allmennfag. Det er et større behov for motivasjon underveis ved den studieretningen enn ved andre studieretninger. Ringve har en god del faglig svake søkere på denne studieretningen, og målet er at de skal bli faglig sterke i løpet av tiden de er ved skolen. I en interessetest kartlegges interesseprofilen til alle allmennfaggruppene. Denne profilen danner grunnlag for veiledningen framover, og den ligger også til grunn for arbeidet med å skaffe grunnkurselevene hospiteringsplass. En dags bedriftshospitering er et tilbud til grunnkurselevene ved allmennfag. De skriver en rapport fra hospiteringen i norskfaget, og norskfaget brukes dessuten til å skrive karriereplan. 9

14 Interessetesten og bedriftshospiteringen brukes også i forbindelse med informasjonen om neste års fagvalg for grunnkurselevene. Ringve har hentet inspirasjon fra Ulsrud videregående skole i Oslo, hvor de har lykkes med denne metoden. Skolen har deltatt i fylkeskommunens prosjekt om attraktivt allmennfag, og brukte prosjektmidler til en studietur til Stovner videregående skole. Fylkeskommunens prosjekt har inspirert til et eget prosjekt ved skolen. Resultatene i elevinspektørene har også vært brukt for å se hvor det er forbedringspotensial. Prosjektet ved Ringve har hatt som mål å: - få flere søkere til allmennfag, - få til en differensiert og tilpasset opplæring for elevene på allmennfag, - få motiverte elever og lærere, - elevene skal oppleve opplæringen i de ulike fagene som variert og engasjerende. Prosjektet er organisert med prosjektleder, styringsgruppe og referansegruppe, der blant annet foreldre og fylkespolitikere er representert. Prosjektet er delt inn i delprosjektene norsk, økonomi/realfag, engelsk og profilering. Delprosjektet om profilering går blant annet ut på å gjøre allmennfag kjent i ungdomsskolen. Tiltakene som inngår prosjektet er: - fagdager, - lærere i team, - elevmedvirkning, - samarbeid med foresatte, - læringsplattform (fronter), - IKT i alle fag - profilering av studieretningen. Fagdager går ut på å samle alle timene i norsk, engelsk, matematikk og økonomi. Fordelen er at dagene blir mindre oppstykket, elevene får bedre tid til fordypning og mulighetene for differensiering blir bedre. Dessuten kan gruppestørrelser og arbeidsmåter i varieres i større grad. Det er en målsetting at prosjektet også skal sluse elever som ønsker studiekompetanse rett inn på allmennfaglig studieretning. Andel elever på allmennfag ved Hitra videregående skole er redusert til og med 2004/2005, da andelen var 16%. I 2005/2006 er andelen elever ved allmennfag ca 32%. Det er for tidlig å si om det er en ny trend, men dersom det er det, har de noen forklaringer på hvorfor. De mener det kan skyldes at de har klart å opprettholde en bredde i tilbudet ved nivåsamkjøring. En annen forklaring kan være at de har samlet allmennfagelevene i en egen fløy med glassvegger mellom undervisningsrommene. På den måten utnyttes arealene og lærerressursene mer effektivt og det skaper tilhørighet for elevene ved studieretningen. Også ved Hitra videregående skole har alle allmennfagelevene bærbar pc, utlånt av skolen. I tillegg til at det øker attraktiviteten i rekrutteringssammenheng, gir det god læringsstøtte og en bedre, og mer effektiv informasjonsutveksling. De mener at arealene på skolen utnyttes mye bedre ved at elevene tar i bruk friarealer i læringssammenheng. Et tilbud i fotball valgfag har medført at elever, som ellers ville søkt idrettsfag et annet sted, søker allmennfag ved denne skolen. Øymodellen er også viktig for å øke attraktiviteten. Gjennom dette samarbeidet (med Frøya videregående skole) kan en tilby langt flere fag enn de som er ved skolen. 10

15 Ved Hitra videregående skole er de spente på hvordan kunnskapsreformen vil slå ut for distriktsskolene når de nye studieprogrammene blir innført. Kravet om minimum 20 timer programfag vil stille skolen overfor store ufordringer når det gjelder ressurser og mangfold. Dessuten kan kravet om B og C-språk (i ungdomsskolen) skape vanskeligheter. Elevene vil ha forventninger om å finne de samme språkene i videregående som i ungdomsskolen. Til dels kan dette løses elektronisk, men de mener det er en grense for hvor mye skolen kan bruke av nettløsninger. Elevene trenger et faglig og sosialt miljø. Denne utfordringen har de ikke funnet noen løsning på og det holder ikke med Petter-smart løsninger, slik skolene ofte er vant til å løse sine problemer. Foreløpig er man oppmerksom på dette, men det er ikke satt i gang noe konkret arbeid med å finne løsninger på dette fra fylkeskommunen side. Skolen etterlyser initiativ fra fylkesrådmannen til felles løsninger Samarbeid med ungdomsskolen om rådgivning Tiltak som styrker samarbeidet om rådgivning i grunnskolen er et av tiltakene som foreslås i omstillingsprogrammet for øke andelen elever som velger studiekompetanse som sluttkompetanse og redusere andelen som foretar omvalg. Fylkeskommunen har en oppgave med å bistå rådgivere i grunnskolen med informasjon. To møter er gjennomført/planlagt med rådgivere og rektorer fra grunnskole og videregående skole for å bedre samarbeidet i skoleåret 2005/2006 Generelle målsettinger for rådgiving i skolen er for det første å få til et bedre og mer gjennomgående samarbeid mellom skoleslagene grunnskole, videregående skole og høyskole og universitet. Rådgivere og skoleledelse på disse nivåene må søke å få til et samarbeid om å veilede elevene til å ta riktige valg tilpasset deres interesser og forutsetninger. Utfordringen er å få rådgivere i videregående skole og grunnskolen til å samarbeide mot felles mål og å få rådgivere og rektorer i de videregående skolene til å samarbeide mot felles mål. Flere samarbeidstiltak er satt i gang i fylket hvor videregående skoler og ungdomsskoler er involverte. I fjellregionen er det et samarbeid der Røros, Gauldal og Oppdal videregående skoler deltar. Videre er det et østbysamarbeid, der Brundalen, Ladejarlen og Ringve videregående skoler deltar. Det er også etablert et samarbeid mellom skolene sør i byen, der Byåsen, Heimdal, Tiller og Skjetlein videregående skoler deltar. Det er samarbeidstiltak i gang andre steder i fylket også, blant annet gjennom midtbysamarbeidet, øymodellen og nettverk på Fosen. Her kan det tilføyes at fylkestinget, i forbindelse med behandling av økonomiplan for oktober, vedtok å få seg fremlagt en sak i desember om rådgivningstjenesten. Vedtaket gikk ut på å få utredet et pilotprosjekt der fylkeskommunen inngår tettere samarbeid med rådgivningstjenesten i grunnskolen i Sør- Trøndelag. Brundalen videregående skole inviterer årlig alle rådgivere i ungdomsskolen i Trondheim til et eget møte for å orientere om tilbudet ved skolen, og om kravene i ny reform kunnskapsløftet. Skolen har avtale med rådgivere i grunnskolen om at grunnskoleelever kan hospitere ved skolen. På foreldremøter i grunnskolen er representanter fra skolen til stede og orienterer om tilbudet ved skolen. Det holdes åpen skole for alle elever i grunnskolen i Trondheim. Østbynettverket, som Brundalen er en del av, har fokus på informasjonsutveksling mellom rektorene for å få gjensidig forståelse for utfordringer, og det er et mål å involvere rådgiverne i dette nettverket. 11

16 Brundalen videregående skole har et partnerskapssamarbeid med Markaplassen skole. Det går ut på at elever fra Brundalen drar til Markaplassen for å orientere om tilbudene. Elever ved Markaplassen hospiterer ved Brundalen, og det kjøres felles opplæringskurs i IKT. Heimdal videregående skole gir informasjon om videregående skole og ulike studieretninger til elever, foreldre og rådgivere i grunnskolene nærområdet. Denne informasjon har noen ganger vært gitt på kveldstid på hjemmeskolen (foreldremøte), eller ved at elevene kommer til skolens åpen dag, skolebesøk eller i andre sammenhenger. Videre legges det til rette for elevhospitering. I den grad det er mulig kan elever fra grunnskolen med behov for større faglige utfordringer, få hospitere kortere eller lengre tid i noen av skolens faggrupper. Dette foregår imidlertid i liten skala fordi gruppene er store og klasserommene ikke er tilpasset ekstra antall elever. Det holdes også kontaktmøter mellom rådgiverne i grunnskolen (Rosten, Tonstad, Ugla, Stabbursmoen, Flatåsen, Åsheim, Spongdal, Huseby og Skjetne) og rådgivere/ledelse i videregående (Heimdal, Tiller, Byåsen, Skjetlein) om skoletilbud og saker av interesse ved innsøkning av elever. Ved Heimdal videregående skole ser man at samarbeidet med skolens nærskoler har blitt betydelig styrket etter innføringen av nærskoleprinsippet. Heimdal trekker fram ulike utfordringer som rådgivningstjenesten har når det gjelder veiledning av elever i ungdomsskolen: - alle elever er ikke like (A4). Det er viktig å legge til rette for den enkelte, - det må tilrettelegges for et system som gjør oss bedre i stand til å vurdere den enkelte elevs behov og ferdigheter i ungdomsskolen, - i Sør -Trøndelag har vi 60 % søkere til yrkesfag og 40 % til allmennfag. Dette bryter med søkermønster i landet generelt. Vår oppgave blir å dreie søkningen mer mot allmennfag. Gauldal videregående skole, som deltar i samarbeidet i fjellregionen, har også en rekke tiltak rettet mot elever ungdomsskolen. En prosjektgruppe på tvers av de videregående skolene i fylket (inklusive private skoler) og grunnskolen er satt ned for å vurdere hvordan undervisningen kan tilrettelegges best mulig for elevene i nærområdet etter reformen. Prosjektgruppa ønsker å tilrettelegge for: - besøk og rådgiving rettet mot ungdomsskoler og elever i nærområdene, - samordning av tilbud rettet mot elevers behov, - vurdering av hvordan hospitering skal tilrettelegges og gjennomføres (her hentes det erfaring fra andre skoler) Spørsmålet om hvordan resursene mellom grunnskolen og videregående skole skal fordeles for de som timene hospitering krever må avklares, - gi et best mulig tilbud til elever i nærområdene. Fosen videregående skole har hatt et prosjekt som gjelder karriereveiledning. Prosjektet går ut på felles rådgivning for grunnskolen og videregående skole i hele distriktet. En grunn til at prosjektet ble startet var blant annet utskifting av rådgivere i grunnskolen. Det har medført behov for informasjon og opplysningsarbeid fra rådgivningstjenesten i de videregående skolene. Prosjektet inneholder åpen dag ved skolen, hospitering (yrkesfag) og informasjon om studieretningene på foreldremøter. Gjennom differensieringsprosjektet har Fosen videregående skole deltatt i et forskningsprosjekt om differensiering og tilpassing av undervisning og rådgivning. Foreløpige resultat av prosjektet viser at 12

17 tilpasset rådgivning kan medføre økte kjønnsforskjeller i valg av studieretning og stigmatisering og gruppering av elever etter ferdigheter. Ved Adolf Øien videregående skole er erfaringen de siste ti årene at samarbeidet med ungdomsskolen har blitt dårligere. Skolen hadde tidligere et godt samarbeid med Ugla og Sundland ungdomsskoler. Ved begge skolene er rådgiverne skiftet ut og kontakten er blitt betydelig dårligere. Skolen forholder seg til ungdomsskolene i søkeprosessen, ved å gi skriftlig informasjon om tilbudet. Det er bare til Blussuvoll skole at de blir invitert til informasjonsmøte. Blussuvoll ungdomsskole er en av skolens nærskoler og de er det en del kontakt med angående allmennfagtilbudet i midtbyen. Skolen savner mer systematisk kontakt mellom grunnskolen og ungdomsskolen, noe som de mener kommunen også må bidra til å løse. Adolf Øien har åpen kveld. Det legges dessuten til rette for hospitering. Plassmessig lar det seg gjøre på studieretningsfagene, der det likevel ofte er ledige plasser. Ellers er det store elektroniske muligheter for å hospitere. Skolen har tidvis elever i utlandet på grunn av foreldrene. Disse elevene gis nettverksbasert oppfølging, noe som også kan være aktuelt for elever som hospiterer. Adolf Øien deltar midtbysamarbeidet, sammen med Trondheim katedralskole og Gerhard Schönning. Midtbysamarbeidet virker positivt på rekrutteringen til skolene. Til sammen tilbys det et mangfold av fag som de mener få andre skoler kan vise til. Ringve videregående skole har et samarbeid med Charlottenlund og Lade ungdomsskoler. Det er kun Lade ungdomsskole som er naturlig nærskole til Ringve. Det har vært en god del henvendelser fra disse skolene når det gjelder det nye programfaget til valg i ungdomsskolen. Skolen har ellers henvendelser fra elever fra hele byen når det gjelder musikk dans og drama, og medier og kommunikasjon. Det er ikke så mange henvendelser i forhold til tilbudet ved allmennfag. Generelt er midtbyskolene mer attraktive på grunn av tilbudene som er i sentrum. Elevene synes det er mer spennende å søke seg til en midtbyskole. Ringve er gjerne andreønsket for elevene som ønsker seg til Midtbyen. Store deler av skolens 6 km radius er sjø og industriområder, så de mener at 6 km grensen slår ugunstig ut for dem. Ringve deltar i Østbysamarbeidet, som er orientert mot overgangen fra grunnskole til videregående skole. Skolen blir invitert til informasjonsmøter, men der er det klare føringer på å gi objektiv informasjon om tilbudet og fagene, ikke markedsføring. Samarbeidet har vært på rektornivå, men vi ønsker å involvere rådgivere. Også Hitra videregående skole har de hatt fokus på allmennfag i rekrutteringssammenheng. Årlig får samtlige 10.klassinger et tilbud om å komme til skolen. De får en dags orientering av grunnkurselevene. Senere inviteres elevenes foreldre til en tilsvarende orientering. Da vektlegges informasjon om at allmennfag er beste veien til studiekompetanse. Hitra vgs legger til rette for at elever i ungdomsskolen kan hospitere kortere eller lengre tid ved skolen. De vurderer å trekke dette enda lenger ned i alderstrinnene i ungdomsskolen. Skolens elever har også gode muligheter for hospitering i bedrifter eller i utdanningssystemet. Gjennom øymodellen er det lagt opp til praksistid med 5-6 uker for yrkesfagelever og 2 uker for allmennfag elever. På grunnkurs kan de velge hva som helst, men på VK spisses praksisen mot studiespesialisering. Her brukes tidligere elever aktivt som verter. Skolen har ikke deltatt i fylkeskommunens prosjekt om å gjøre allmennfag mer attraktivt. De har hatt inntrykk av at det prosjektet stort sett har vært rettet mot Trondheimskolene, og da skolen ble kjent med prosjektet var det ikke aktuelt å delta. 13

18 2.3 Revisors vurdering Omstillingsprogrammets strategi nummer to har som målsetting å øke andelen som velger studieprogram som gir studiekompetanse: målsetting i 2004 var å forberede tiltak som på sikt (2007) skal øke andelen som velger studieprogram som gir studiekompetanse til over 50%. Strategien har en tallmessig målsetting og en målsetting om igangsetting av tiltak. Ennå i 2005 er det uråd å si noe klart om fylkeskommunen vil nå målsettingen om minst 50% som velger studiekompetanse som sluttkompetanse i Avsnitt 2.2 viste søker- og inntaksdata for de videregående skolene i I disse oversiktene er andelen som velger yrkesfag ennå en god del høyere enn andelen som velger allmennfag, men søkningen til allmennfagene øker. Det har vært økning i søknader til allmenne fag, også ved skoler som ikke har hatt generell elevtallsvekst. Når det gjelder målsettingen om å sette i gang tiltak for å øke andelen som velger studiekompetanse som sluttkompetanse er den først og fremst knyttet til reduksjon av påbygning (20- og 30-timerskurset). Inntrykket er at det er rettet en del oppmerksomhet på dette, både i fylkeskommunens sentralt og ved de skolene i har vært i kontakt med. De siste års økning i antall elever som velger å gå veien om yrkesfag for å få studiekompetanse gir uheldige ringvirkninger på flere områder. Det er gjerne elever med sterke læreforutsetninger og høy poengsum som velger denne retningen og som utkonkurrerer elever med lav poengsum og lave teoretiske læreforutsetninger. Inntrykket etter intervjuene er at studieretningen for allmenne, økonomiske og administrative fag står overfor et fornyingsbehov. Fornying vi dels skje gjennom kunnskapsreformen og det nye studieprogrammet, men det vil også være behov for å andre tiltak for å rekruttere søkere som ønsker studiekompetanse som sluttkompetanse. Prosjektet som fylkeskommunen har tatt initiativ til har inspirert noen av skolene til utvikle egne lokale prosjekt. Revisor har inntrykk av at det har vært delte oppfatninger om prosjektet. Noen skoler har fått mye ut av prosjektet og midlene som fulgte med, mens andre har uttrykt skuffelse over prosjektet, både med tanke på innhold og ressurser. Revisor har likevel, på bakgrunn av besøket ved de syv skolene, inntrykk av at det er arbeides med tiltak som skal rekruttere søkere til allmennfagene. Muligheten til å velge blant et bredt fagspekter ser ut til å være et viktig moment for å øke attraktiviteten. Skolene vi har besøkt deltar i geografiske samarbeid med andre videregående skoler (Midtbyen, Øymodellen osv ). Slike nettverk utvider mulighetene til den enkelte skole til tilby fag skolen ikke har selv. Utfordringen er å koordinere timeplaner, men stort sett klarer de skolene vi har vært i kontakt med å få dette til å gå opp. Et annet eksempel på tiltak som kan gjøre allmennfag mer attraktivt er å tilby innslag av yrkesfag, slik f.eks Heimdal og Brundalen har gjort, og som gir en form for delkompetanse (grunnkurskompetanse). Dette fører gjerne til at flere elever, som eller ville søkt seg til yrkesfag, søker seg til allmennfag. En del elever som velger studieretninger som musikk, dans og drama, og idrettsfag, har ikke større forutsetninger eller ønsker enn at de får tilfredsstilt de dersom det er innslag av fagene ved allmennfag. Revisor har inntrykk av at skoler som har organisert tilbudet sitt slik ser positive resultater med tanke på rekruttering til allmennfag. Stadig flere videregående skoler tilbyr gratis bærbar pc til elever som velger allmennfag. Det er viktig at dette fungerer mer enn bare som en gave, og at det brukes bevisst i læringssituasjoner. PC er et medium de fleste ungdommer har et positivt forhold til, og som kan gjøre læringen mer positiv. Revisor har innrykk av at bærbare pc`er også gir mer fleksibilitet opplæringen ved at en ikke er avhengig av pc-rom, men kan sitte hvor som helst i skolens arealer og jobbe. 14

19 Det er litt ulik grad av samarbeid og kontakt med grunnskolen. Noen skoler er offensive og har etablert nettverk med ungdomsskoler, og de går aktivt ut med informasjon. Andre er mer tilbakeholdne, og de forventer i større grad at ungdomsskolene selv skal invitere til samarbeid. Det er i grunnskolen framtidig yrkes- eller studievalg skjer og informasjonen og kjennskapen ungdommene får til yrker og utdanningsveier der er viktig for et vellykket valg. Informasjonsmøter for rådgivere, elever og foreldre og åpen dag er vanlige tiltak i forhold til informasjonsutveksling mellom skoleslagene. Ellers begynner hospitering å bli mer utbredt, og enkelte skoler har tilrettelagt for den nye satsingen i kunnskapsløftet: programfag til valg. Revisor ser at skolene uttrykker en positiv holdning til dette og de er lite fokuserte på begrensinger mot å la grunnskoleelever følge undervisningen. Kapasitetsmessig lar det seg løse gjennom de bygningsmessige endringene som gjennomføres i skolene, og ved at det gjerne er ledige plasser på mange av studieretningsfagene. Det er også etablert nettverk mellom videregående skoler i et geografisk område og ungdomsskoler. Revisor har inntrykk av dette hittil har vært på ledernivå og at det er behov for involvere eller skape arenaer der rådgiverne i de to skoleslagene er sammen. Utfordringen er blant annet å skape felles forståelse for målsettingene som fylkeskommunen har satt i forhold til omstillingsprogrammet. 15

20 3 REDUKSJON AV OMVALG 3.1 Innledning Reduksjon av omvalg: målsetting i 2004 var å forberede tiltak som på sikt (2007) skulle redusere omfanget av omvalg med 50%. Fylkesrådmannen konkluderte i årsrapporten for 2004 med målsetting for 2004 ikke var nådd. 3.2 Elevdata Revisor har vært i kontakt med opplæringsavdelingen vedrørende elevdata, som viser utviklingen når det gjelder omvalg i de videregående skolene i Sør-Trøndelag. Tilbakemeldingen fra opplæringsavdelingen er at det ikke er laget slike oversikter siden 2002, men at det muligens vil bli utarbeidet i forbindelse med oppfølgingen av strategiene i omstillingsprogrammet. Det konstateres av de som revisor intervjuet at omfanget av omvalg er relativt høyt. Omvalg blir forklart med at elever med svake konkurransepoeng, som ikke får plass ved ønsket studieretning og skole, må flytte til en skole utenfor hjemstedet. Den store elevtallsveksten i Trondheim har aktualisert flytteproblematikken. Nedenfor følger en tabell som viser antall elever fra Trondheim som har fått plass ved en distriktsskole eller i Trondheim omegn skoleåret 2005/2006. Tabell 6: Elever fra Trondheim som har søkt og/eller fått plass ved en skole utenfor Trondheim. Skole Søkere Inntatte 16 år 17 år Over 17 år Andel Fosen vgs ,1 % Frøya vgs ,6 % Gauldal vgs ,5 % Hemne vgs ,6 % Hitra vgs ,1 % Meldal vgs ,7 % Oppdal vgs ,3 % Orkdal vgs ,7 % Rissa vgs ,9 % Røros vgs ,6 % Selbu vgs ,9 % Åfjord vgs ,1 % SUM Tabellen ovenfor viser at totalt 193 søkere fra Trondheim som har fått plass på en videregående skole utenfor Trondheim og omegn. Av disse er det 56 som selv ønsker en skoleplass ved en distriktsskole. 137 søkere har fått en plass ved distriktskolene, men ønsker det primært ikke. Gauldal, Fosen, Rissa og Selbu videregående skoler har høyest andel av slike elever, og det er mest utbredt blant de eldste elevene. I en kommentar fra opplæringsavdelingen til hvorfor blir elever tatt inn utenfor sitt nærområde er det disse forklaringene som trekkes fram: Elever blir tatt inn utenfor sitt nærområde i to tilfeller. De har selv søkt en skole utenfor nærområdet og kommer inn på denne. Dette kan skyldes at tilbudet ikke finnes i nærområdet eller at de ikke kom inn på skolen i nærområdet, og kom inn på en lavere prioritert skole utenfor nærområdet. 16

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012.

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012. Til elever og foresatte i 10 klasse! SØKNAD TIL VIDEREGÅENDE SKOLE HØSTEN 2012! Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten

Detaljer

Skolebruksplan 3 fase 3

Skolebruksplan 3 fase 3 Skolebruksplan 3 fase 3 Hvorfor Skolebruksplan 3? Flere skolebygg i STFK mangler godkjenning mht forskrift om inneklima og universell utforming og har store behov for teknisk og pedagogisk oppgradering.

Detaljer

Overgang grunnskole videregående opplæring

Overgang grunnskole videregående opplæring Overgang grunnskole videregående opplæring 2016-17 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6 Plan for overgangen til vgs - Utdanningsvalg 1 t/u - Karrieredager uke 40

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region Lillestrøm 27.10.2005 1900 2005 Sagt om skolebygg: Vi former bygninger, deretter former bygningene oss (Winston Churchill) Sagt om skolebygg: en skolebygnings plan og innredning setter de fysiske grenser

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 25 / 91168625 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 VALGMULIGHETER

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Inntaksordningen 2008-2009

Inntaksordningen 2008-2009 Hovedregelene 1. Du tas inn til kurs på bakgrunn av dine karakterer. 2. Ved fordeling til/inntak til skole vil også ditt bosted ha betydning. Med bosted menes den adresse som er registrert i folkeregisteret.

Detaljer

Hvorfor velger ungdom bort videregående?

Hvorfor velger ungdom bort videregående? Hvorfor velger ungdom bort videregående? Eifred Markussen og Nina Sandberg I det femårige prosjektet «Bortvalg og kompetanse» følger NIFU STEP 9756 ungdommer fra de gikk ut av tiende klasse våren 2002,

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Studiespesialisering

Studiespesialisering Studiespesialisering Liker du fagene Matematikk Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Tysk/fransk/spansk/italiensk/russisk/.. Kroppsøving ETTER 3 ÅR PÅ STUD.SPES Studiekompetanse Kan søke om studieplass

Detaljer

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag.

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag. Kapitteloversikt: 0. Formål 1. Inntak 2. Formidling 3. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesnemnda for Trøndelag, 15. juni 2017 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år?

Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år? NYE TALL OM UNGDOM 105 Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år? Liv Anne Støren og Nina Sandberg NIFU har vært med på å evaluere Reform 94. Artikkelen oppsummerer noen hovedresultater

Detaljer

FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE

FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE Felles utgangspunkt Økt innvandring og mange unge på mottak i Tromsø. Ekstraordinær situasjon i vinter. Hvordan gi

Detaljer

Drøfting og presisering av nærskoleprinsippet

Drøfting og presisering av nærskoleprinsippet Drøfting og presisering av nærskoleprinsippet Bakgrunn Inntaksordningen er bestilt fra arbeidsutvalget i fellesnemda, jf. Sak 37/16. Den foreslåtte inntaksordningen for Trøndelag baseres på inntaksordningen

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

Utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge

Utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge Utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge Dette notatet gir en oversikt over utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge, med vekt på bakgrunnen, utformingen og resultatene av Reform 94 og Kunnskapsløftet.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

Studiespesialisering ved videregående skole

Studiespesialisering ved videregående skole Dataingeniør Journalist NTNU Markedsøkonom Høgskole BI Politi Politihøgskolen Universitet Studiespesialisering ved videregående skole Lege Sykepleier HiST Med en god start kan du bli hva du vil UMB Naturforvalter

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Trøndelag fylkeskommune. Avdeling for utdanning (UTD) Elevtjenester og inntak

INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Trøndelag fylkeskommune. Avdeling for utdanning (UTD) Elevtjenester og inntak INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2018-2019 Trøndelag fylkeskommune Avdeling for utdanning (UTD) Elevtjenester og inntak SØKEREN MÅ: Søke Svare Møte RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Opplæringslova 3-1,

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Videregående opplæring 2008/2009

Videregående opplæring 2008/2009 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Videregående opplæring 2008/2009 - SØKERE MED RETT TIL SPESIALUNDERVISNING (OPPLÆRINGSLOVEN 5-1) OG - SØKERE PÅ PRIMÆRT VALGT UTDANNINGSPROGRAM

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS )

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS ) Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS-20-2002) Dette rundskrivet er utgått. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 07.06.2011 Bestemmelsene om utstedelse av kompetansebevis

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Omstillingsprogrammet for videregående opplæring

Omstillingsprogrammet for videregående opplæring Omstillingsprogrammet for videregående opplæring Sluttrapport 20 november 2003 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 5 3. Gjennomføring av ombyggingene... 7 4. Fortetting... 8 5. Oversikt

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen BAKGRUNN Revisjon Midt-Norge mottok i brev av 20.1. bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolen, jf. KUsak 4/17. I vedtaket ber kontrollutvalget om få prosjektplan til behandling, for å bekrefte

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

Utdanningsvalg revidert læreplan

Utdanningsvalg revidert læreplan Utdanningsvalg revidert læreplan Skal de unge velge utdanning etter samfunnets behov? Om faget Utdanningsvalg Faget kom på plass i etter en utprøving gjennom «Programfag til valg» St.meld. nr. 30 (2003-2004)

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Vestfoldmodellen 2010-2011

Vestfoldmodellen 2010-2011 Vestfoldmodellen 2010-2011 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen: fra 8.trinn til Vg3 Innledning Vestfoldmodellen skal: Bidra til en helhet og sammenheng

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 20 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 VALGMULIGHETER OG TILBUD

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Mål for møtet Gi informasjon Tydeliggjøre forventninger Styrke kontakt hjem -skole Hvem er vi -ledelsen Rektor: Ellen Winstrup Ass rektor: Petter Holvik Trinnleder VG1: May Britt

Detaljer

Samarbeid skole - arbeidsliv Bergen, 27.03.08 Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Sentrale styringsdokumenter Kunnskapsløftet St.meld 16 (2006-2007) og ingen sto igjen St.prop nr 1 (2007-2008) Entreprenørskapsplanen

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Fritt skolevalg eller sosial reproduksjon

Fritt skolevalg eller sosial reproduksjon Rapport 68/2000 Fritt skolevalg eller sosial reproduksjon HORDALAND FYLKESKOMMUNE Eksp. U.off. 2 2 SEPT. 2004 Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig LÆRINGS ntofflsi for?skr»ing og; utvikling www. laeringslaben.

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - erfaringer fra Møre og Romsdal om oppfølging av to rapporter knyttet til frafallsproblematikk i vgo.

Forvaltningsrevisjon - erfaringer fra Møre og Romsdal om oppfølging av to rapporter knyttet til frafallsproblematikk i vgo. Forvaltningsrevisjon - erfaringer fra Møre og Romsdal om oppfølging av to rapporter knyttet til frafallsproblematikk i vgo. -Ein tydeleg medspelar v/ Knut Anders Oskarson To rapporter om gjennomføring

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

Strategi for utvikling av ungdomstrinnet

Strategi for utvikling av ungdomstrinnet Strategi for utvikling av ungdomstrinnet Om skolebasert kompetanseutvikling og tilsetting av Utviklingsveiledere Lasse Arntsen Utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Strategi for ungdomstrinnet

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

Byåsen videregående skole. - Innstilling fra prosjektstyret

Byåsen videregående skole. - Innstilling fra prosjektstyret Byåsen videregående skole - Innstilling fra prosjektstyret 29.03.2001 1 Innledning Prosjektstyret for Byåsen videregående skole ble oppnevnt av fylkesrådmannen, og fikk følgende mandat: 1. å gi konkret

Detaljer

10. trinn høsten Foreldremøte 6. september

10. trinn høsten Foreldremøte 6. september 10. trinn høsten 2016 Foreldremøte 6. september Saksliste Eksamen Vitnemål for grunnskolen Fravær (regler for fraværsføring) Standpunktkarakterer (vurderingsarbeid underveisvurdering, klagemulighet) Orden

Detaljer

Velkommen til. Kattegattgymnasiet

Velkommen til. Kattegattgymnasiet Velkommen til Kattegattgymnasiet 21. Mars 2013 Slide 2 Kjølnes Nord Studieforberedende program ( 1970) Yrkesforberedende program 450 m Kjølnes Sør ( 2006) Slide 4 GODT LÆRINGSMILJØ! Slide 5 HØYT FAGFOKUS!

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG Tidsplan Fristen 1. februar gjelder for søkere med behov for spesialundervisning søkere til særskilt prioritert utdanningsprogram søkere med

Detaljer

Plan for overgang grunnskole - videregående skole

Plan for overgang grunnskole - videregående skole Plan for overgang grunnskole - Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og videreutvikle godt samarbeid mellom grunnskole og Del 1: Rutiner i ungdomskolen før skolestart

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole med 4S et unikt opplæringstilbud

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 13/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 13/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/6864-1 Dato: 22.05.2013 VURDERING AV LÆRERNES UNDERVISNING â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Færre tar utdanning etter avsluttet videregående opplæring

Færre tar utdanning etter avsluttet videregående opplæring Bare en av tre elever fortsetter med utdanning Færre tar utdanning etter avsluttet videregående opplæring Våren 2000 var det til sammen litt over 60 000 elever som gikk ut av videregående skole med studiekompetanse

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bjørnholt vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bjørnholt vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Bjørnholt vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer