Vurdering og kommentarer 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering og kommentarer 2009"

Transkript

1 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål

2 Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn i grunnskolen fra våren 2009, vil Utdanningsdirektoratet lage to eksempeloppgaver. Eksempeloppgave 1 ble publisert allerede i august Eksempeloppgave 2 blir publisert rundt månedsskiftet januar/februar På bakgrunn av disse to eksempeloppgavene vil faglærer få et godt inntrykk av hvordan eksamen 2009 vil fortone seg, både innholdsmessig og strukturelt. Som hjelp i vurderingsarbeidet av sentralt gitt eksamen i matematikk i grunnskolen, har Utdanningsdirektoratet her utarbeidet et forslag til vurdering av oppgavene i eksempeloppgave 2 for sentralt gitt skriftlig eksamen i MAT0010 Matematikk våren 2009, og samtidig knyttet noen kommentarer til oppgavene. En av målsetningene med denne publikasjonen er altså å støtte opp om/styrke vurderingskompetansen når det gjelder sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, 10.årstrinn. Vi vil understreke at på flere av oppgavene er det mulig for eleven å løse problemene på andre og forskjellige måter og at det må tas høyde for dette i vurderingen. Det er også viktig at man leser kommentarene til hver enkelt oppgave. Vi håper at denne publikasjonen er til nytte for lærerne og er samtidig interessert i konstruktiv tilbakemelding. Vurdering og kommentarer til eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 2 av 40

3 Innhold Om vurdering i MAT0010 Matematikk og kjennetegn på måloppnåelse 4 Del 1 Vurdering av oppgavene med kommentarer 6 Del 2 Vurdering av oppgavene med kommentarer 22 Poengfordeling 39 Veiledende poenggrenser 40 Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 3 av 40

4 Om vurdering i MAT0010 Matematikk og kjennetegn på måloppnåelse Ifølge den generelle delen av vurderingsveiledningen, er kompetanse i Kunnskapsløftet forstått som evnen til å møte komplekse utfordringer. Elevens kompetanse skal fastsettes til ett av de ulike karakternivåene som er beskrevet i vurderingsveiledningen. Læreplanen i matematikk etter Kunnskapsløftet har kompetansemål som forteller hva eleven skal mestre innenfor fem hovedområder etter endt opplæring på 10. årstrinn. Eksamen i MAT0010 Matematikk skal være et grunnlag for sluttvurderingen av elevens kompetanse i forhold til de fem hovedområdene. Ved vurderingen av besvarelsen skal kompetansen tallfestes etter karakterskalaen fra 1 til 6. Som en hjelp til sensors faglige skjønn i karakterfastsettelsen er det utarbeidet kjennetegn på måloppnåelse ved sentralt gitt skriftlig eksamen i MAT0010 Matematikk i grunnskolen, med veiledende karakterbeskrivelser, se nedenfor. Slike kjennetegn på måloppnåelse i forhold til læreplanens kompetansemål er velprøvd og anerkjent prinsipp i internasjonal sammenheng og er både nyttig og nødvendig i forbindelse med karakterfastsettelsen. Poenggivning har alltid vært en hjelp i vurderingsarbeidet i matematikk. Men en samlet vurdering kan ikke utelukkende bygge på en poengsum eller antall mangler ved prestasjonen. Poeng i seg selv kan altså ikke begrunne hvorfor eleven får en bestemt karakter, men det likevel gi sensor et inntrykk av prestasjonen. Sensuren av eksamensoppgavene skal være positiv. Sensorene skal vurdere hva eleven kan, framfor å finne ut hva eleven ikke kan. Man skal ikke trekke for det elevene ikke har prestert, men heller gi uttelling for det eleven har vist av kompetanse. Det er derfor sjelden uten verdi dersom eleven løser oppgaven på en annen måte enn det oppgaven i utgangspunktet spør om, selv om svaret da ikke kan betraktes som fullgodt. Hvis oppgaven ikke spesifiserer noen metode, står eleven fritt til å velge metode selv. Originalitet og kreativitet i oppgaveløsningen skal telle positivt i vurderingen. Dersom det oppstår tvil og ulike oppfatninger av oppgaveteksten, må sensorene være åpne for rimelige tolkninger. Ved å bruke poeng, vurdere ut fra kjennetegn på måloppnåelse, foreta en samlet vurdering, bruke positiv sensur samt å utøve sitt faglige skjønn, fastsetter sensor karakteren for elevens prestasjon og begrunner denne primært ut fra kjennetegnene. Som hjelp i vurderingsarbeidet har Utdanningsdirektoratet også utarbeidet et vurderingsskjema og publisert dette sammen med eksempeloppgave 2 og vurderingsveiledningen. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 4 av 40

5 Kjennetegn på måloppnåelse MAT0010 Matematikk. Sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen. Kompetanse Karakter 2 Beskrivelse av låg kompetanse Eleven: Karakter 3 og 4 Beskrivelse av nokså god / god kompetanse Eleven: Karakter 5 og 6 Beskrivelse av mykje god / framifrå kompetanse Eleven: Begreper, kunnskaper, ferdigheter og resonnement har noe fag- og begrepsforståelse og kan anvende dette i enkel ferdighetsregning. kan bruke enkle, oppstilte og standardiserte metoder, fremgangsmåter og formler. bruker et uformelt språk til å uttrykke en forenklet tankegang. Eleven: har forholdsvis god begrepsforståelse og forståelse av ulike representasjoner og formler og anvendelse av disse. viser i varierende grad presisjon og sikkerhet. kan bruke et matematikkfaglig språk og gjennomføre enkle resonnementer. Eleven: kan kombinere sikkert begreper og kunnskap fra ulike områder og behandle forskjellige matematiske representasjoner og formler sikkert. er regneteknisk sikker og behersker begrepene og det matematiske formspråket. er sikker i å gjennomføre logiske resonnementer med et klart matematisk formspråk. Eleven: Problemløsning kan ta utgangspunkt i tekster, figurer mm. og løse enkle problemstillinger. kan i noen grad anvende fagkunnskap på et problem og i noen grad planlegge løsningsmetoder. kan avgjøre om svar er rimelige i enkle situasjoner. Eleven: kan i varierende grad ta utgangspunkt i tekster, figurer mm. og analysere og anvende fagkunnskap i ulike situasjoner. kan se noen sammenhenger i ulike problemstillinger og modeller og kan planlegge flere løsningsmetoder i flere trinn. kan som regel begrunne svar og vurdere om svar er rimelige. Eleven: kan ta utgangspunkt i tekster, figurer mm. og utforske og analysere problemstillinger, stille opp matematiske modeller og løse problemer med flere innfallsvinkler. ser faglig dypere sammen-henger, viser kreativitet og originalitet; og kan planlegge sikkert løsningsmetoder i flere trinn. kan på en sikker måte begrunne og vurdere om ulike svar er rimelige og reflekterer over om løsningsmetoden er hensiktsmessig. Eleven: Bruk av hjelpemidler kjenner til og kan i noen grad bruke hjelpemidler kan i noen grad vurdere hjelpemidlenes muligheter og begrensninger kan i varierende grad velge og bruke hjelpemidler på en hensiktsmessig måte. kan delvis vurdere hjelpemidlenes muligheter og begrensninger. kan velge og bruke en rekke hjelpemidler med stor sikkerhet. kan vurdere hjelpemidlenes muligheter og begrensinger. kan vise matematiske sammenhenger ved hjelp av digitale verktøy. Eleven: Eleven: Eleven: Kommunikasjon, presentasjon presenterer fremgangsmåter, metoder og løsninger på en forenklet måte med uformelle uttrykksformer og på et hverdagslig språk presenterer i varierende grad løsninger på en sammenhengende måte. presenterer formler, regler, framgangsmåter, metoder, og utregninger med forklarende tekst og delvis matematisk formspråk. Karakter 1: Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget. presenterer løsninger på en oversiktlig, systematisk og overbevisende måte. viser klart og oversiktlig alle fremgangsmåter og presenterer løsninger ved hjelp av et klart matematisk formspråk. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 5 av 40

6 Del 1 Vurdering av oppgavene med kommentarer På del 1 er det bare vanlige skrivesaker, vanlig linjal med cm-mål (uten kalkulator), passer og vinkelmåler som er lovlige hjelpemidler. Del 1 består av flervalgsoppgaver og kortsvarsoppgaver, men også oppgaver med regneruter der elevene må vise fremgangsmåten når de løser oppgavene. Flervalgsoppgavene har som regel to formater: 1) Det ene har 4 svaralternativer hvor eleven skal bare sette ett 1 kryss. 2) I det andre flervalgsformatet skal eleven ta stilling til påstander eller utsagn ved å sette ett 1 kryss for hver påstand eller for hvert utsagn. Det er bare ett kryss som godkjennes i besvarelsen og kun riktig avkrysning gir uttelling. Setter elevene 2 eller flere kryss på en flervalgsoppgave, underkjennes svaret. På kortsvarsoppgavene uten regneruter kan eleven eventuelt kladde på egne ark og deretter føre inn svaret på angitt sted. Det skal ikke kladdes på selve oppgaven i del 1. Kladdeark skal ikke leveres inn. På kortsvarsoppgaver med regneruter skal elevene føre løsningen på oppgavene i angitte regneruter. Eleven kan også bli bedt om å skravere eller lage figurer på allerede eksisterende figurer i oppgaven. På flervalgsoppgavene og på noen av kortsvarsoppgavene er beregnet tidsbruk 1-2 minutter. Det bør poengteres overfor elevene hvordan disse oppgaveformatene er tenkt å fungere. Det er beregnet noe bedre tid for å besvare kortsvarsoppgavene med regneruter, konstruksjonsoppgaven o.l. Faglærer bør gjøre eleven oppmerksom på at oppgavene ikke er plassert etter vanskegrad i del 1. Det bør presiseres at enkle og mer krevende oppgaver ligger spredt utover del 1. Dette er gjort for å bidra til at alle elevene prøver seg på så mange oppgaver som mulig innenfor tidsfristen på 2 klokketimer. Som en generell regel ved sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk skal sensor vurdere delpoeng der det åpnes for det i del 1. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 6 av 40

7 Del 1 Skal leveres innen kl 11:00 Høyst 27 poeng Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med cm-mål og vinkelmåler Oppgave 1 a) Per og de 3 kameratene hans har nettopp fått 1200 kroner for en jobb de gjorde for naboen. De deler pengene likt mellom seg. Hvor mye får Per? c) Teresa kjøper en bluse til 325,50 kroner og en bukse til 595,50 kroner. Hvor mye har Teresa brukt til sammen? Svar: 921,00 kroner. Svar: 300 kroner. b) Samira kjøper et par sko som koster 525 kroner. Hun oppdager en feil på dem, og butikken tilbyr et avslag i prisen på 60 kroner. Hvor mye må Samira betale for skoene hvis hun godtar tilbudet? d) Ante kjøper 3 CD-er. Hver CD koster 129 kroner. Hvor mye må Ante betale totalt for de 3 CD-ene? Svar: 387 kroner. Svar: 465 kroner. Kommentar til oppgave 1: Oppgaven prøver eleven i skriftlig regning med de fire regningsartene. Kun riktig svar gir uttelling. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 7 av 40

8 Oppgave 2 Hvilken av sirklene nedenfor har omtrent samme brøkdel skyggelagt som rektangelet ovenfor? A B C D Kommentar til oppgave 2: Kun ett kryss godkjennes. Kun riktig avkrysning gir uttelling. Oppgaven prøver eleven i brøk og andel i ulike representasjoner. Oppgave 3 Hvilken verdi har uttrykket 2b 3 b når b = 2? Kommentar til oppgave 3: Kun ett kryss godkjennes. Kun riktig avkrysning gir uttelling. Oppgaven prøver eleven i algebra og tallregning. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 8 av 40

9 Oppgave 4 Vis hvordan du vil trekke sammen disse tallene: 3 3 0, Løs oppgave 4 her. Oppgaven kan løses med desimaltall. Løsningen kan for eksempel føres slik: 0, , , 5 0, , Oppgaven kan også løses med brøkregning. Løsningen kan for eksempel føres slik: , Kommentar til oppgave 4: Oppgavene prøver elevene i tallrepresentasjon og addisjon og subtraksjon. Begge utregningsmåtene over godtas på lik linje. Delpoeng vurderes. Oppgave 5 Finn funksjonen til grafen i koordinatsystemet. Svar: y = 2x 3 Kommentar til oppgave 5: Oppgaven prøver eleven i hovedområdet funksjoner, herunder representasjon av funksjon som formel og graf. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 9 av 40

10 Oppgave 6 Skriv de to neste tallene i Fibonacci-tallfølgen: Kommentar til oppgave 6: Oppgaven prøver eleven i tallregning. Begge tallene må oppgis for å få uttelling. Oppgave 7 Kilde: Utdanningsdirektoratet Birgit har to terninger som er vist på figuren ovenfor. Terningen til venstre har seks sider, som er nummerert fra 1 til 6. Terningen til høyre har åtte sider, som er nummerert fra 1 til 8. a) Du kaster terningen til venstre én gang. Hva er sannsynligheten for at du får en 3-er? 1 Svar: 0, , 7 6 % b) Du kaster terningen til høyre én gang. Hva er sannsynligheten for at du får 1 eller 2? 2 1 Svar: 0, , 0 % 8 4 Kommentar til oppgave 7: Oppgaven prøver eleven i sannsynlighetsregning. Svar oppgitt som brøk eller desimaltall eller som prosent godtas på lik linje. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 10 av 40

11 Oppgave 8 Avstanden mellom jorden og månen er ca km. Hvordan skriver du dette tallet på standardform? 3, , ,4 10 Kommentar til oppgave 8: Kun ett kryss godkjennes. Kun riktig avkrysning gir uttelling. Oppgaven prøver eleven i tall på standardform. 4 Kilde: M%C3%A5nen ( ) Oppgave 9 På en kino selges det popkornposer i 3 størrelser (liten, medium og stor). For hver størrelse har du 3 mulige valg av smør (uten smør, med smør og med ekstra smør). Hvor mange forskjellige popkornposer har du å velge mellom? Kommentar til oppgave 9: Kun ett kryss godkjennes. Kun riktig avkrysning gir uttelling. Oppgaven prøver eleven i kombinatorikk. Oppgave 10 Sett inn det tallet som mangler i ruten for at gjennomsnittet av tallene skal bli riktig: Kommentar til oppgave 10: Kun riktig oppgitt tall som mangler (2) gir uttelling. Oppgaven prøver eleven under hovedområdet statistikk, og spesielt gjennomsnitt. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 11 av 40

12 Oppgave 11 I butikker ser en ofte tilbud av typen Ta tre, betal for to. Du får tre varer til prisen for to. a) En klesbutikk har et slikt tilbud på T-skjorter. Én T-skjorte koster 100 kroner i butikken. Hvor mange prosent avslag får du ved å benytte deg av tilbudet Ta tre, betal for to? Svar: 33,3 % b) I tegneseriestripen nedenfor har Pondus tolket tilbudet annerledes. Hvor mange prosent avslag fikk han? Svar: 60,0 % Gjengitt med tillatelse fra Strand&Øverli, distr: Kommentar til oppgave 11: Oppgaven prøver eleven i prosentregning. Oppgave 12 Hvis x = 3 og y = 2, hvilket punkt på figuren til venstre representerer punktet ( x, y)? P Q R S Kommentar til oppgave 12: Kun ett kryss godkjennes. Kun riktig avkrysning gir uttelling. Oppgaven prøver eleven i geometri. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 12 av 40

13 Oppgave 13 Løs likningene: a) 4x + 3 = 11 b) 2x 2 3(x + 3) = 9x 1 Løs oppgave 13 a) her. Løs oppgave 13 b) her. 4x x 2 3( x 3) 9x 1 4x x 2 ( 3x 9) 9x 1 4x 8 2x 2 3x 9 9x 1 4x x 3x 9x x 2 10x 10 10x x 1 Kommentarer: Overgangen fra 1. til 3. linje kan gjøres uten mellomregningen i linje 2. Noen vil foretrekke å samle x -ene på høyre side og få 10 10x Kommentar til oppgave 13: Oppgaven prøver eleven i algebra. Delpoeng bør vurderes. Oppgave 14 Michael Jordan (USA) var kanskje den beste basketballspilleren i verden da han spilte i den amerikanske basketballserien (NBA). Hans høyde er 6 fot og 6 tommer. 1 amerikansk fot = 30,48 cm 1 amerikansk tomme = 2,54 cm Omtrent hvor høy er Michael Jordan målt i meter? Svar: Omtrent 1,98 meter. Kilde: ( ) Kommentar til oppgave 14: Oppgaven prøver eleven i måling. Et visst slingringsmonn godtas. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 13 av 40

14 Oppgave 15 Trekk sammen: a) 4b 10a 3b 9b b) 4(3a 2b) (b 3a) Løs oppgave 15 a) her. Løs oppgave 15 b) her. 4b 10a 3b 9b 4( 3a 2b) ( b 3a) 10a 4b 3b 9b 12a 8b b 3a 10a 8b 12a 3a 8b b 9a 9b Kommentar til oppgave 15: Oppgaven prøver eleven i algebra. Delpoeng vurderes. Oppgave 16 Løs ulikheten 2x 3 2(x 1) 1 Løs oppgave 16 her. Kommentar til oppgave 16: 2x 3 2( x 1) 1 Oppgaven prøver eleven i algebra. 2x 3 2x 2 1 Samling av x-ene på høyre side godtas 2x 2x selvfølgelig på lik linje. Delpoeng vurderes. 4x 4 4x x 1 Oppgave 17 Gjør om: a) 1,5 liter = 15 dl c) 0,4 kg = 4 hg b) 5100 m = 0,51 mil d) 10 m/s = 36 km/t Kommentar til oppgave 17: Oppgaven prøver eleven i måling. Kun riktige svar gir uttelling. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 14 av 40

15 Oppgave 18 π r h Volumet av en kjegle er gitt ved V, 3 der r er radius i grunnflaten og h er høyden. Diameteren i grunnflaten i en bestemt kjegle er 4 meter. Høyden i kjeglen er 5 meter. Gjør et overslag over volumet av denne kjeglen, målt i kubikkmeter. Bruk at π 3. 2 Svar: Volumet av kjeglen er ca. 20 m 3. Kommentar til oppgave 18: Oppgaven prøver eleven primært i måling og formelbruk. Eleven skal bruke at π 3. Oppgave 19 Sett kryss ved det minste tallet: , 250 0, 14 Kommentar til oppgave 19: Kun ett kryss godkjennes. Kun riktig avkrysning gir uttelling. Oppgaven prøver eleven i hovedemnet tall. Oppgave 20 I en spørreundersøkelse ble 10 personer spurt om hvor mange dager de så på TV i løpet av en uke. De svarte slik: a) Hva er medianen? Svar: 3,5 b) Hva er typetallet? Svar: 3 Kommentar til oppgave 20: Oppgaven prøver eleven i statistikk. Kun riktige svar godkjennes. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 15 av 40

16 Oppgave 21 Du er på butikken og handler. Du vil kjøpe følgende varer: 1 avis kr 10,00 1 pizza kr 24,90 1 melkesjokolade kr 19,00 1 brus kr 9,90 Smågodt kr 32,50 2 lettmelk à kr 10,95 kr 21,90 1 grovbrød kr 11,50 2 kg epler til kr 14,00 per kg kr 28,00 Svar på oppgave 21 her. Begrunn svaret ditt. Svar: Ja, 170 kr er nok til å betale varene. Begrunnelse: Overslagsregning hvor alle beløp rundes av opp til nærmeste 5 kr gir: Sum i kr = = 170 Selv med alle disse avrundingene opp, er altså summen bare lik beløpet på kortet. Kommentar: Mer nøyaktige avrundinger / Du vet at du har 170 kroner igjen på betalingskortet. Er det nok til å betale for varene? Kommentar til oppgave 21: Oppgaven prøver eleven i tallregning og overslagsregning. Oppgave 22 Vis hvordan du finner forsvinningspunktet til figuren. Bruk linjal og blyant. Kommentar til oppgave 22: Oppgaven prøver eleven i geometri. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 16 av 40

17 Oppgave 23 Løs likningssettet: 2x y 3 3x 2y 1 Løs oppgave 23 her. Likning I: 2x y 3 Likning II: 3x 2y 1 Finn y av I: y 2x 3 Alternativt: Multipliser begge y 2x 3 (*) sider i likning I med 2 og få: Likning III: 4x 2y 6 Likning II: 3x 2y 1 Sett inn for y i II: 3x 2( 2x 3) 1 Adder likning III og II og få: 3x 4x 6 1 7x 7, det vil si x 1 7x 7 x 1 Sett inn for x i I og få: 2 ( 1) y 3, det vil si y 1 Sett inn for x i (*): y 2 ( 1) Svar: x 1 og y 1 Kommentar til oppgave 23: Oppgaven prøver eleven i algebra. Her er det minst to måter å løse ligningssettet på (både innsettingsmetoden og addisjonsmetoden), og som begge godtas på lik linje. Delpoeng vurderes. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 17 av 40

18 Oppgave 24 En bilselger viser diagrammet nedenfor og sier: Vi har hatt en fordobling av antall solgte biler fra 2006 til Gir bilselgeren en rimelig tolkning av diagrammet? Svar på oppgave 24 her. Begrunn svaret ditt. Svar: Nei, bilselgeren gir ikke en rimelig tolkning av diagrammet. Begrunnelse: Antall solgte biler øker med (ca.) 10, fra 708 til 718, og det er meget langt fra noen fordobling. Søylen for 718 biler er ca. dobbelt så høy som søylen for 708 biler, men det skyldes at y-aksen er klemt sammen eller kuttet. Hvis søylene for 708 og 718 biler ble tegnet så høye uten sammenklemming av y-aksen, ville det svart til at x-aksen skar y- aksen ved ca y = 698. Kommentar til oppgave 24: Oppgaven prøver eleven i statistikk, herunder kildekritikk. En begrunnelse må være med. Vurder delpoeng. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 18 av 40

19 Oppgave 25 På hjemmesiden til WWF, World Wide Fund for Nature, stod det en artikkel om miljø. Fyll inn det som mangler: 4 av 5 nordmenn ønsker miljømerking Hele 4 av 5, dvs. 80 % av nordmennene vil ha en miljømerkeordning for forbruksvarer. Videre viser det seg at 3 av 4, dvs. 75 % er villige til å redusere eget forbruk. 2 av 10, dvs. 20 % får dårlig samvittighet på grunn av julehandelen. Rundt 60 prosent, dvs. 6 av 10 sier at de er bekymret eller svært bekymret for klimaendringene. Kommentar til oppgave 25: Oppgaven prøver eleven i tall, herunder prosent tall representasjon. Kilde: ( ) Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 19 av 40

20 Oppgave 26 Nedenfor er det beskrevet 4 ulike situasjoner. Velg blant grafene A, B, C, D, E og F, og finn en graf som beskriver hver av situasjonene. Målestokken på y-aksen kan variere fra situasjon til situasjon. Skriv svaret nederst på siden. 1) I Fossefjell kommune er det i dag innbyggere. En matematisk modell for utviklingen i kommunen sier at folketallet kommer til å synke med 150 mennesker per år. Én av grafene viser folketallet om x år ifølge modellen. 2) Enok jobber som jordbærplukker og tjener 10 kr per kurv. Han plukker x kurver. Én av grafene viser inntekten hans som funksjon av x. 3) Én av grafene viser arealet av et kvadrat som funksjon av siden x i kvadratet. 4) Du kaster en ball loddrett oppover. I det øyeblikket du slipper ballen, er den 1,8 meter over bakken. x sekunder etter at du slapp den, er ballens høyde over bakken (i meter) lik 4,9x x + 1,8. Én av grafene viser denne høyden som funksjon av x. Situasjon 1 beskrives av graf C Situasjon 2 beskrives av graf D Situasjon 3 beskrives av graf A Kommentar til oppgave 26: Oppgaven prøver eleven i hovedområdet funksjoner, herunder praktiske situasjoner graf representasjon. Situasjon 4 beskrives av graf E Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 20 av 40

21 Oppgave 27 På et kart med målestokken 1 : er avstanden mellom to like høye fjelltopper 6 cm. Hvor langt er det mellom toppene i luftlinje? Løs oppgave 27 her. Avstand i luftlinje = 6 cm = cm = 3000 m = 3 km Alternativt: Oppgaven kan i stedet løses med likning, om man foretrekker det: x cm = avstand i luftlinje x x x Avstand i luftlinje = cm = 3000 m = 3 km Kommentar til oppgave 27: Oppgaven prøver eleven i måling. Delpoeng vurderes. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 21 av 40

22 Del 2 Vurdering av oppgavene med kommentarer Når eleven har levert inn besvarelsen på del 1, kan del 2 løses med alle hjelpemidler tilgjengelig, også før kl 11:00. Så lenge besvarelsen på del 1 ikke er levert inn, gjelder bare de hjelpemidler som er angitt for del 1. Siste frist for innlevering av besvarelse av del 2 er kl 14:00. På del 2 er alle hjelpemidler tillatt, dvs. at elevene eksempelvis kan bruke lommeregner, elevbok/regelbok, lærebok, oppgavebok, notater fra en forberedelsesdag etc. Elevene må ha tilgang til datamaskin med regneark siden bruk av regneark vil være en obligatorisk del av eksamen. Dersom elevene har brukt dynamisk geometriprogram i opplæringen, bør de også ha dette tilgjengelig på eksamen. Det er viktig at faglærer i opplæringen hjelper eleven med å finne frem til og vurdere hjelpemidler og om disse er nyttige og hensiktsmessige. Del 2 vil bestå av oppgaver i en hverdagslig kontekst eller situasjon, som f.eks. Oljeplattformoppgavene. Denne delen kan også bestå av oppgaver med et mer matematikkfaglig tema, som f.eks. Eratosthenes-oppgavene. Oppgavene i del 2 vil være mer kompetansekrevende og problemløsende oppgaver med varierende vanskegrad. Oppgavene prøver blant annet i hvordan eleven orienterer seg i ulike situasjoner, hvordan oppgavene planlegges løst, fremgangsmåte, bruk av hensiktsmessige hjelpemidler, hvordan eleven begrunner og vurderer sine svar. Som en generell regel ved sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk skal sensor vurdere delpoeng der det åpnes for det. Vi henviser også her til publiserte vurderingsveiledning for eksempeloppgave 2. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 22 av 40

23 Del 2 - Skal leveres innen kl 14:00 Høyst 40 poeng Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt Oljeplattform Oppgave 1 Vi ser blant annet følgende geometriske figurer på tegningen: 1. en trekant som er både rettvinklet og likebeint: AFE. 2. en trekant som er rettvinklet og har vinkler på 60 og 30 : BCG. 3. et rektangel som ikke er et kvadrat: FBCD. 4. et trapes som ikke er et parallellogram: FBGD. 5. en halvsirkel med diameter BG. Kommentar til oppgave 1: Oppgaven prøver eleven i geometri. Delpoeng vurderes. Om trekant AFE: At trekanten er rettvinklet, er oppgitt på tegningen ( AFE 90 ). Begrunnelse for at trekanten er likebeint: Se oppgave 2. Om trekant BCG: At trekanten er rettvinklet, er oppgitt på tegningen ( BCG 90 ). Begrunnelse for at trekanten har vinkler på 60 og 30 : Se oppgave 2. Resonnementene for at FBCD er et rektangel og FBGD er et trapes bygger på at D, C og G ligger på en rett linje. Det er naturlig å tolke tegningen slik, selv om det ikke står eksplisitt. Om firkant FBCD: Begrunnelse for at FBCD er et rektangel: Det er oppgitt at BFD 90 og at FDC 90. Når D, C og G ligger på en rett linje, har vi at BCG BCD 180. Det er oppgitt at BCG 90. Altså er også BCD 90. Dermed vet vi at tre av vinklene i FBCD er 90. Fordi vinkelsummen i en firkant er 360, er da også den fjerde vinkelen, FBC, 90. Når alle de fire vinklene i FBCD er er 90, er FBCD et rektangel. Begrunnelse for at FBCD ikke er et kvadrat: FB = AB AF = 24 m 8 m = 16 m. FD = FE + ED = 8 m + 6 m = 14 m (FE = 8 m følger av at trekant AFE er likebeint). Sidene i FBCD er altså ikke like lange. Om firkant FBGD: Begrunnelse for at FBGD er et trapes: BFD 90 og FDC 90. Da er BF og DC parallelle. Begrunnelse for at FBGD ikke er et parallellogram: BFD 90 og FBG Da er FD og BG ikke parallelle. At buen BG er buen i en halvsirkel, kan bare begrunnes med at det ser slik ut på tegningen. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 23 av 40

24 Oppgave 2 Trekant AFE er (som allerede svart i oppgave 1) rettvinklet og likebeint. Trekant BCG er (som allerede svart i oppgave 1) rettvinklet og har vinkler på 60 og 30. Hypotenusen i trekanten er dobbelt så lang som den korteste kateten. Kommentar til oppgave 2: Oppgaven prøver eleven i geometri. Delpoeng vurderes. Begrunnelser for trekant AFE: At trekanten er rettvinklet, er oppgitt på tegningen ( AFE 90 ). Begrunnelse for at trekanten er likebeint: Det er oppgitt at AFE 90 og at EAF 45. Fordi vinkelsummen i en trekant er 180, har vi da at: FEA 180 AFE EAF Altså har trekant AFE to like store vinkler. Da er trekanten likebeint. Begrunnelser for trekant BCG: At trekanten er rettvinklet, er oppgitt på tegningen ( BCG 90 ). Begrunnelse for at trekanten har vinkler på 60 og 30 : Det er oppgitt at BCG 90 og at GBC 30. Fordi vinkelsummen i en trekant er 180, har vi da at: CGB 180 BCG GBC Begrunnelse for at hypotenusen er dobbelt så lang som den korteste kateten: Trekanten har vinkler på 90, 60 og 30. Hvis vi legger to slike trekanter slik at de lengste katetene faller sammen og toppunktene i de rette vinklene faller sammen, danner de to trekantene til sammen trekant hvor alle tre vinklene er 60, det vil si en likesidet trekant. Hver hypotenus i trekantene vi satte sammen, utgjør en side i den likesidete trekanten. De to korteste katetene i trekantene vi satte sammen, utgjør (lagt etter hverandre) den tredje siden i den likesidete trekanten. Altså er de korteste katetene halvparten av hypotenusene. Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 24 av 40

25 Oppgave 3 Konstruksjon med blyant, linjal og passer: Omregning av lengder fra virkelighet til figur: AF: Virkelig lengde: 8 m. På figur: 0,5 8 cm = 4 cm AB: Virkelig lengde: 24 m. På figur: 0,5 24 cm = 12 cm ED: Virkelig lengde: 6 m. På figur: 0,5 6 cm = 3 cm Konstruert figur: Konstruksjonsforklaring: 1. Tegner et linjestykke som A, F og B skal ligge på. 2. Markerer A. 3. Markerer F 4 cm til høyre for A. 4. Markerer B 12 cm til høyre for A. 5. Konstruerer normal til linjestykket i A. 6. Konstruerer normal til linjestykket i F. 7. Halverer vinkelen mellom AF og normalen i A. Har dermed vinkel på 45 med toppunkt i A og høyre bein langs AF. 8. Markerer E der venstre bein til vinkelen på 45 (se 7) skjærer normalen i F (se 6). 9. Markerer D 3 cm ovenfor E på forlengelsen av FE. 10.Konstruerer normal til AB i B. 11.Konstruerer normal til FD i D. 12.Markerer C der normalen i B (se 10) skjærer normalen i D (se 11). 13.Konstruerer vinkel på 60 med toppunkt i B og høyre bein langs forlengelsen av AB. Det venstre beinet til denne vinkelen danner 30 med BC (fordi = 90 ). 14.Markerer G der det venstre beinet til vinkelen konstruert i 13 skjærer forlengelsen av DC. 15.Finner midtpunktet på BG ved å konstruere midtnormalen til BG. 16.Tegner halvsirkel med sentrum i midtpunktet på BG og radius lik avstanden fra sentrum til B (= avstanden fra sentrum til G). Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 25 av 40

26 Kommentar: Konstruksjonen ovenfor baserer seg på følgende antagelser: At D, C og G ligger på en rett linje. Dette står ikke eksplisitt i oppgaven, men det er naturlig å tolke tegningen slik. Uten denne antagelsen lar figuren seg ikke konstruere. At buen BC er en halvsirkel. Dette står ikke i forbindelse med tegningen, men også dette er en naturlig tolkning, og dessuten står det i oppgave 4. Også denne antagelsen er nødvendig for å kunne konstruere figuren. Følgende beregnede verdier er benyttet i konstruksjonen Det er brukt at FBC 90. Som vist under løsningen til oppgave 1, følger dette av de oppgitte vinklene samt antagelsen om at D, C og G ligger på en rett linje. Det er brukt at vinkelen mellom forlengelsen av AB (til høyre for B) og BG er 60. Dette følger av at denne vinkelen pluss GBC 30 til sammen er lik 90 hvis FBC 90. Den som vil benytte flere verdier som er beregnet (/ funnet ved resonnement), kan forenkle konstruksjonen et par steder: Ut fra at trekant AFE er likebeint med AF = FE, følger det at FE skal være 4 cm på figuren. E kan derfor avsettes 4 cm ovenfor F på normalen i F, uten å gå veien om normalen i A (se 5) og halvering vinkelen mellom normalen og AF (se 7). Ut fra at firkant FBCD er et rektangel (hvis D, C og G ligger på en rett linje, se løsning til oppgave 1) følger det at BC = FD. Altså blir BC på figuren 4 cm + 3 cm = 7 cm. C kan derfor avsettes 7 cm ovenfor B på normalen i B, uten å gå veien om normalen i D (se 11). Med forenklingene beskrevet ovenfor, kan en alternativ konstruksjon gjøres slik: a) Tegn linjestykket som A, F og B skal ligge på. b) Marker A. c) Marker F 4 cm til høyre for A. d) Marker B 12 cm til høyre for A. e) Konstruer normal til linjestykket i F. f) Bruk at AFE er likebeint med AF = FE og marker E 4 cm ovenfor F på normalen i F. g) Tegn AE. h) Marker D 3 cm ovenfor E på forlengelsen av FE. i) Konstruer normal til AB i B. j) Bruk at når FBCD er et rektangel, har vi BC = FD og marker C 7 cm ovenfor B på normalen i B. k) Tegn DC. l) Konstruer vinkel på 60 med toppunkt i B og høyre bein langs forlengelsen av AB. Det venstre beinet til denne vinkelen danner 30 med BC (fordi = 90 ). m) Marker G der det venstre beinet til vinkelen konstruert i l) skjærer forlengelsen av DC. n) Finn midtpunktet på BG ved å konstruere midtnormalen til BG. o) Tegn halvsirkel med sentrum i midtpunktet på BG og radius lik avstanden fra sentrum til B (= avstanden fra sentrum til G). Vurdering og kommentarer Eksempeloppgave 2, MAT0010 Matematikk, Eksamen 2009 Side 26 av 40

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk 2000-2003 Fra Norsk til Nordisk Oppgavesamling fra KappAbel- konkurransene 2000-2003 Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk. Ingvill M. Stedøy Faglig ansvarlig: Ingvill

Detaljer

Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse Adresseavisens Abelkonkurranse Lille Abel, Store Abel og instituttets nøtt Matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver En oppgavesamling fra jubileumsåret 2002 FORORD UKENS STORE- OG LILLE ABEL I forbindelse

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG Novemberkonferansen 2008 Geometri eksperimentering og utforsking Av og med: ressurspersoner ved Matematikksenteret Forside: Bilde fra bidraget til Elisabeth Aksnes

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 4 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

Det er en stor glede å presentere dette temanummeret. Hun viser eksempler på utenomboklige aktiviteter,

Det er en stor glede å presentere dette temanummeret. Hun viser eksempler på utenomboklige aktiviteter, Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som har fokus på matematikkundervisning på småskoletrinnet. Årene på småskolen legger grunnlaget for kunnskaper i og oppfatninger av faget, som ofte

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål Eksempel på løsning 011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 010 Bokmål MAT1013 Matematikk 1T, Høst 010 Del 1 Uten hjelpemidler Kun vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

matematikk, teknologi og design

matematikk, teknologi og design X cm matematikk, teknologi og design???! Hva betyr vingeareal, vingespenn og design for flyets fart og glideevne? Rundskjerm eller firkantskjerm hvilken form bør en fallskjerm ha? Hvordan kan du forandre

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e

Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e Ko mmun ik a s j o n - mo t iva s j o n - f o r s t å el s e Anne-Mari Jensen og Kjersti Wæge 2010 Matematikksenteret,

Detaljer

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Ny GIV og arbeidet med grunnleggende ferdigheter STRATEGI- OG VEILEDNINGSHEFTE Februar 2013: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring FORORD Som en

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Kartlegging av matematikkforståelse Gard Brekke Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Detaljer

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Liv Sissel Grønmo Torgeir Onstad trude nilsen arne hole helmer aslaksen inger christin borge FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Framgang, men langt

Detaljer