AÅ RSRAPPORT MERKUR-PROGRAMMET 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AÅ RSRAPPORT MERKUR-PROGRAMMET 2014"

Transkript

1 AÅ RSRAPPORT MERKUR-PROGRAMMET 2014 NOTAT Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Frå: Programstyret i Merkur

2 ÅRSRAPPORT FOR MERKUR-PROGRAMMET Innleiing Merkur-programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-norge. Årsrapporten for 2014 gir eit bilete av arbeidet som er gjort i perioden Hovudmålet for Merkur-programmet er å medverke til at daglegvarebutikkar i distrikta kan gje eit kvalitativt best mogleg tenestetilbod til folk i distrikta. Merkur-programmet skal bidra til å styrkje den butikkfaglege kompetansen og butikken si stilling i lokalsamfunnet. Ein viktig del av arbeidet i Merkur-programmet er å få ulike tilleggsoppgåver til butikkane. Programmet arbeider også med å utvikle samspelet mellom butikken og lokalsamfunnet. Merkurbutikkane skal leite etter samarbeid med andre lokale utviklingsaktørar, med sikte på å vidareutvikle butikken og bygda Styrets arbeid Merkur-programmet har hatt følgjande styre i 2014: Inge Ryan, Fylkesmann i Nord Trøndelag, leiar Ingunn Laumann, kjøpmann i Dønna, nestleiar Bjørnar Sellevold, Andøy kommune Frode Kristensen, Matmerk Kjell Arne Bjerklund, Norgesgruppen Sylvi Berg Holene, Telemark fylkeskommune Øivind Dahl, ICA Norge Trine Stensen, Bokhandlerforeningen Judith Kortgård har vore Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin observatør. KMD har engasjert Mentor AS, Førde, som sekretariat for styret. Helge Schei er dagleg leiar. Det har i 2014 vore avvikla 6 styremøte og handsama 110 saker. Tre av møta vart halde på Gardermoen, to i KMD sine lokale i Oslo og eit i Skorovatn i Namsskogan. Protokoll frå styremøta er sendt departementet kort tid etter møta. I samband med styremøtet på Gardermoen i mai vart det gjennomført eit strategimøte. Styremøtet i Skorovatn var kombinert med studietur til butikkar i Trøndelag og Jämtland. Desse butikkane vart besøkt: Skorovas Samvirkelag (Namsskogan), Kvelibua (Lierne), Valsjöbua (Krokom) og Karl Ors Bua (Hallen). Styret hadde også møte med representantar frå dei aktuelle kommunane, pluss Tillväxtverket som har ansvar for distriktsbutikkar i Sverige. 3. Viktige saker i 2014 Søkt om seks nye hovudprogram Programstyret har godkjent tre nye hovudprogram, med 10 deltakarar i kvart program. Dei nye programma vart starta i Hordaland/Sogn, Rogaland og Nordland. Styret har fått søknader om godkjenning av ytterlegare fire hovudprogram, i Midt-Norge, Sogn og Fjordane/Sunnmøre, Hordaland/Sogn og Agder. Styret har stilt seg positive til å løyve midlar til fleire hovudprogram, men realitetsbehandlinga av desse søknadene har blitt utsett til 2015 på grunn av den store pågangen 1 Jfr. Statsbudsjettet 2014 Oppdragsbrev til Mentor AS Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 2

3 etter midlar. Konsulentane har fått lov til å halde fram med planleggingsarbeidet. Til samanlikning vart det starta seks hovudprogram i Dei fleste av desse programma vart ikkje avslutta før i Tabell: Hovudprogram Region/ Butikkkonsulent tal 2013 Nordland/Troms: Ole Svedenborg Agder: Roy Michaelsen Sogn og Fjordane/Sunnmøre: Ronny Mowatt Finnmark/Nord Troms: Elisabeth Gamst Mathisen Midt Norge: Stig Olson 2014 Hordaland/Sogn: Per Spillum Rogaland: Lars Helgeland Nordland/Helgeland: Line Tellemann Snittomsetn. mill. kr Snittavstand km Tal på kommunar Kjeder 10 5, Joker, Coop, Matkroken Nærbutikken Joker, Coop Nærbutikken Joker, Coop Nærbutikken, Uprofilert 10 4,6 30,2 7 Joker, Coop Matkroken, Nærbutikken 10 5,2 14,9 10 Joker, Coop Matkroken, Nærbutikken Joker, Coop Nærbutikken 10 9, Coop, Joker, Nærbutikken, Uprofilert Joker, Coop, Nærbutikken, Matkroken Merkur Bok Merkurs tilbod til bokhandlar i distrikts-norge omfattar hovudprogram, besøksordning, omstillingsordning, konferansar og prosjektarbeid. I 2014 vart det gjennomført to regionkonferansar, for Nord-Norge i Tromsø (7 deltakarar) og for Sørvestlandet i Haugesund (15 deltakarar). Fleire av bokhandlane har jamleg kontakt med sine Merkur-konsulentar for rådgjeving og oppfølging. Det er søkt om godkjenning av ein ny regionkonferanse for Sørvestlandet for 2015, men styret utsette saka fordi det ikkje var disponible midlar tilgjengeleg. Styret ønskjer å drøfte bokhandelens plass i Merkur på det planlagde strategimøtet i mars. Bokhandelen som sosial og kulturell arena: Tre bokhandlar på Sørvestlandet har deltatt i eit pilotprosjekt for utvikling av bokhandelen som sosial og kulturell arena i lokalsamfunnet. Det gjeld Libris Farsund, Horjen Libris Sokndal og Ryfylke Bok og IT i Suldal. Prosjektet har blitt leia av Merkur-konsulent Lars Helgeland. Bokhandlane har satsa på forfattar-besøk og kulturarrangement, slik at bokhandelen blir ein endå viktigare kulturell møteplass for lokalsamfunnet. Dette har gitt ein markert vekst i omsetninga, etter fleire år med nedgang. Bokhandlane har også blitt meir synlege i lokalmarknaden og har langt på veg profilert seg som kommunens «litteraturhus». Kommunane har i større grad brukt den lokale bokhandelen som innkjøpsstad. Ein av bokhandlane har fått tilbake skuleboksalet. Det er i ei målsetting at dei gode erfaringane med prosjektet skal implementerast i den generelle arbeidet med Merkur Bok. Figur 1: Bokhandelen i Farsund arrangerte "Smak av Italia" med forfattaren Klaus Hagerup. Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 3

4 Oppfølging av butikkane 580 distriktsbutikkar er registrert som Merkur-butikkar, ifølgje den siste oppdateringa av Butikkregisteret (jfr. Nøkkeltal). Talet på registrerte Merkur-butikkar har auka med 14 i 2014, medan 2013 gav ein tilvekst på 31 butikkar. Den relativt største tilveksten dei to siste åra har kome i Møre og Romsdal/Sør Trøndelag og har samanheng med opprydding i registeret for denne regionen. Ein del av veksten i Hordaland er eit resultat av re-etablering av tidlegare nedlagde butikkar. Elles har fleire distriktsbutikkar som tidlegare stod utanfor Merkur-programmet, søkt kontakt med Merkur etter at departementet forbetra regelverket for investeringsstøtte i Hausten 2014 var det registrert 1006 aktive distriktsbutikkar i Norge, i følgje ein rapport frå Institutt for Bransjeanalyser (IBA). 583 av desse butikkane, eller 58 prosent av landets distriktsbutikkar, vart definert som Merkur-butikkar. Denne prosent-andelen har vore stigande dei siste åra. Det totale talet på distriktsbutikkar har gått litt ned, medan talet på Merkur-butikkar aukar. Merkur-programmet overtok i 2014 sjølv ansvaret for butikkregisteret. Registeret blir vedlikehalde av sekretariatet i samarbeid med Merkur-konsulentane. Før dette kjøpte ein denne tenesta frå IBA. Ein vil framleis samarbeide med IBA på område som statistikkproduksjon i høve til omsetningsutvikling og oppkopling mot Statistisk Sentralbyrå. Besøksordninga Besøksordninga er ein viktig del av arbeidet i Merkur-programmet. Konsulentane skal ha eit årleg besøk i kvar butikk og elles vere tilgjengelege for spørsmål og oppfølging på ulike måtar. Det vart i 2014 løyvd eit relativt stort beløp til denne ordninga, kroner. Fordelinga dei ulike konsulentane og regionane i mellom er teke ut frå ei vurdering av talet på butikkar og bokhandlarar halde opp mot reiseavstandar. Men ordninga er også slik at konsulentane kan utføre ein del oppgåver frå kontoret. Besøksordninga fungerer som ei form for grunnfinansiering for konsulentane sitt arbeid. Det er laga reglar, vedtekne av programstyret, for rapportering og korleis tenesta skal utførast. Dette inneberer at konsulentane nærast til ei kvar tid er tilgjengelege for butikkar/lokalsamfunn og kommunar. Omstillingsordninga Fleire lokalsamfunn har fått nytte av omstillingsordninga der ein Merkur-konsulent blir engasjert når det oppstår krevande situasjonar i form av butikk-nedlegging, re-etablering, generasjonsskifte, eigarskifte eller nyetablering. Konsulentane har ein kompetanse på å drive prosessar kombinert med kunnskap om butikkdrift, tilleggsfunksjonar, bygdemobilisering og lokalsamfunnsutvikling som er svært verdifull. Konsulentane jobbar i skjeringspunktet mellom bedriftsutvikling og lokalsamfunnsutvikling. Kombinasjonen av kunnskap/forståing av både butikkog bedriftsøkonomiske prosessar og lokalsamfunnsprosessar er neppe ein daglegdags ressurs som norske bygder kan nyte godt av. Vi meiner at denne kompetansen er unik. Omstillingsordninga vart av Møreforsking i evalueringsrapporten trekt fram som kanskje det mest effektive av alle verktøya i Merkur. Alle konsulentane nyttar Figur 2: Stamnes-bygda i Vaksdal kommune fekk tilbake lokalbutikken etter sterk bygdemobilisering, og ved hjelp av Merkurs omstillingsordning. Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 4

5 seg av dette og brukar denne ordninga når besøksordninga ikkje strekkjer til i høve til ressursbruk pr. butikk. Det har vore gjennomført 8 regionale konferansar for daglegvarebutikkar, på følgjande stader: Bodø, Førde, Kristiansand, Tromsø, Trondheim, Suldal, Biri og Bergen. Samla deltakartal ligg på nær 400, med eit gjennomsnitt på 50 personar på kvar samling. Til samanlikning vart det i 2013 gjennomført 4 konferansar med eit samla deltakartal på 180 personar. Konferansane er eit viktig verktøy for fagleg utvikling og nettverksbygging for kjøpmenn som elles har lite kontakt med kollegaer. Butikken som sosial arena (BSSA) 13 kommunar og 14 butikkar i Nordland og Trøndelag har deltatt i eit nasjonalt prøveprosjekt for butikken som sosial arena (BSSA). Prosjektet starta i 2012 og vart avslutta hausten Følgjande kommunar i Trøndelag har deltatt: Roan, Nærøy, Verran, Namsskogan, Lierne, Fosnes og Høylandet. Følgjande kommunar i Nordland har deltatt: Dønna, Herøy, Meløy, Nesna, Vefsn og Grane. Prosjektleiar Line Tellemann la fram gode resultat på avslutningskonferansen 20.august. Butikkar som har utvikla møteplass-funksjonar og tilleggstenester, har erfart at det løner seg å satse. Omsetninga har auka og butikkane har fått større inntening. Bygdefolket har fått eit større aktivitetstilbod og eit sterkare eigarforhold til lokalbutikken. Fleire butikkar har bygt opp små kafear/pub med godkjent kjøkken som kan tilby servering på dagtid og kveldstid. Nokre har satsa på produksjon av lokalmat. Mange har rusta opp ein trong og nedsliten kaffikrok og tilbyr no ein trivelegare møteplass og servering frå ein moderne kaffimaskin. Nokre butikkar har Figur 3: Kjøpmann Håvard Skeie har starta med middagsservering ved butikken på Foldereid i Nærøy kommune. fått treningsstudio og kajakkutleie eller leige av hytte og sykkel. Andre tilbyr gratis lån av nettbrett og trådlaust nett. Området utanfor butikkane har også blitt opprusta, med sitjeplasser, grill-tilbod og leikeplass. På denne måten har butikkane blitt meir attraktive både for fastbuande og turister. Fleire butikkar har etablert og vidareutvikla samarbeid med kommunen. Butikkar organiserer skyss-teneste for eldre som har behov for å komme til butikken for å handle. Fleire butikkar formidlar turistinformasjon og kommunal informasjon. Det er laga ein fyldig rapport om erfaringane med prosjektet. Det er eit mål at idear som er prøvd ut gjennom BSSA, skal ha overføringsverdi og at kjøpmenn i andre delar av landet kan få inspirasjon til å utvikle sine butikkar som bygdas møteplass. Erfaringane med dette prosjektet vil også bli implementert i Merkurs hovudprogram. Rapporten er oversendt KMD. Evaluering av Merkur Møreforsking la våren 2014 fram ei evaluering av Merkur-programmet, på oppdrag frå Kommunalog regionaldepartementet. Formålet med evalueringa var å skaffe kunnskap om kor effektivt Merkurprogrammet er med tanke på resultat og forvaltning. Evalueringa dokumenterer at butikkar som deltar i Merkur, har betre omsetnadsutvikling enn andre distriktsbutikkar. Dei butikkane som får investeringsstøtte, har betre omsetnadsutvikling enn andre Merkur-butikkar, men ikkje så tydeleg som ikkje-økonomiske verkemiddel. Dette tyder på at både kompetanseprogrammet og støtteordningane fungerer etter formålet. Evalueringa viser at utvikling av tilleggstenester er den faktoren som har størst betydning for lønnsemd. Dette gjeld særleg såkalla entreprenørielle tilleggstenester som marina, pub/kafé og turistanlegg. Omstillingsmidlane blir karakterisert som eit effektivt verkemiddel for å sikre fortsatt butikkdrift i lokalsamfunn der butikken står i fare. Møreforsking vurderer dagens organisering av Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 5

6 departementets satsing på utkantbutikkar som kostnadseffektiv, samtidig som den gir stor tilpassingsevne og tilstrekkeleg kontroll, legitimitet og forankring. To rapportar frå IBA Institutt for bransjeanalyser (IBA) har utarbeidd ein analyse av omsetninga for Merkur-butikkane i 2013, pluss ein utvida rapport med fakta og vurderingar. Rapportane dokumenterer at Merkurbutikkane hadde ein omsetnadsvekst på 2,5 pst i 2013, medan øvrige distriktsbutikkar hadde ein vekst på 2,1 pst. Når ein tar med i vurderinga at Merkur-butikkane er langt mindre enn andre distriktsbutikkar og at folketalsveksten er låg i store deler av distrikts-norge, så er dette ein indikasjon på at Merkur-butikkane har makta å halde oppe ein god vekst. IBA meiner at Merkurprogrammet sannsynlegvis har bidratt til denne positive trenden. Den utvida rapporten frå IBA gir eit godt oversyn over økonomi, marknadssituasjon og lokalisering for distriktsbutikkane i Norge. Den gjennomsnittlege Merkur-butikken har ei årsomsetning på 7 mill.kr og ein avstand på 17 km til nærmaste konkurrent. Dei fleste butikkane er lokalisert til mindre bygdesenter eller område med spreidd busetnad. Merkurbutikkane har ein gjennomsnittleg marknad på 256 innbyggjarar. Marknadsdekninga ligg på 78 prosent. Merkur-butikkane tilbyr gjennomsnittleg 3-4 tilleggstenester, utover sal av daglegvarer. Det mest vanlege er tippetenester, utlevering av apotekvarer, sal av drivstoff og post i butikk. Rapportane er oversendt til KMD. Investeringsstøtte-ordningane Det var svært stor interesse for å søkje om støtte til butikk-investeringar, utviklings- og aktivitetsstøtte eller investeringsstøtte til drivstoffanlegg også i daglegvarebutikkar fekk tilsegn om støtte til viktige investeringar gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine støtteordningar som blir forvalta av Merkur. Det er nesten like mykje som i rekordåret 2013, då 214 butikkar fekk hjelp gjennom investeringsstøtte-ordningane. Resultatet av støtteordningane er at butikkane blir meir attraktive og robuste - og kan gi eit betre tenestetilbod til folk i lokalsamfunnet. Totalt sett vart det fordelt 38,5 mill. kr i 2014, mot 43, 8 mill. kr i I statsbudsjettet var det sett av 30 mill. kr til støtteordningane. Men i tillegg vart det overført ledige midlar frå tidlegare år. Tre fylke peika seg ut med ekstra stor investeringsvilje, det var Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland. Tilskota frå Merkur fordelte seg på til saman 18 fylke og 130 ulike kommunar. Kvinnherad i Hordaland fekk mest støtte, med 1,7 mill. kr fordelt på 6 butikkar. På dei neste plassane kom Flora i Sogn og Fjordane og Loppa i Finnmark. Innvilga søknader fordelte seg slik på dei ulike støtteordningane: Figur 4: Bjarne og Marion Berntsen ved Matkroken Indre Årsnes i Lillesand tok imot pris for beste Merkur-butikk på Sørlandet av kommunalminister Jan Tore Sanner. Støtteordning Tilskot Prosent Butikkar Ordinær investeringsstøtte Investeringsstøtte til drivstoffanlegg Utviklings- og aktivitetsstøtte Butikken som sosial arena * * Mange butikkar søkte og fekk tilskot frå fleire støtteordningar 31,2 mill. kr vart fordelt til ordinær investeringsstøtte til daglegvarebutikkar. Gjennomsnittleg investeringsstøtte pr. butikk låg på kr. 5,1 mill. gjekk til investeringsstøtte til drivstoffanlegg, Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 6

7 fordelt på 23 anlegg. Interessa for å satse på drivstoff var noko mindre enn i 2012 og 2013, då det vart formidla støtte til høvesvis 41 og 30 anlegg. Det er store kostnader knytt til etablering av eit nytt drivstoffanlegg og lite forteneste på sal av bensin og diesel. Derfor er det mange butikkar som vegrar seg for slike investeringar, dersom dei ikkje greier å få til eit spleiselag der kommune og lokalsamfunn går inn med betydelege midlar i tillegg til butikken. 1,7 mill. kr gjekk til utviklings- og aktivitetsstøtte, fordelt på 49 butikkar. Gjennomsnittleg støtte pr. butikk låg på kr. 0,5 mill. kr gjekk til prosjektet Butikken som sosial arena, som vart avslutta i Det var oppretta 435 søknader gjennom nettstaden RF søknader vart innvilga, medan 11 søknader vart avslått. Resten av søknadene vart trekt, sletta eller var under arbeid ved årsskiftet. Gjennomsnittleg sakshandsamingstid for ein søknad var 14 dagar. RF 13.50: Merkur gjekk i februar 2014 over til elektroniske søknadsskjema for å få raskare og betre sakshandsaming. Støtteordningane for småbutikkar er lagt inn på portalen regionalforvalning.no, etter noko tilpassing av det standardiserte søknadsskjemaet der. Overgangen frå papirbasert skjema til elektronisk skjema har gått forholdsvis bra. Men fleire kjøpmenn kjenner seg usikre på korleis dei skal fylle ut skjemaet riktig, og ein relativt stor del av søknadene må sendast tilbake til søkjar på grunn av feil eller manglar. Mange krav om utbetaling er også mangelfulle. Dette har medført mykje ekstraarbeid både for søkjarane og for sakshandsamer for støttesaker i sekretariatet. Det har også blitt behov for ekstra opplæring, både for konsulentar og kjøpmenn. Vidare er det behov for å tilpasse RF ytterlegare til Merkurs behov. Forvaltning av tilskotsordninga er fordelt på fleire medarbeidarar hos Mentor AS. Dette skuldast både den store auken i saksomfanget, men òg behovet for å sikre ein optimal prosess i forvaltninga. At det er ulike personar som handsamar og fattar vedtak, samt står for kontroll og utbetaling, gjer også til at systemet er gjennomsiktleg og hindrar moglege uønskte konsekvensar. I tillegg blir det leigd inn eksterne ressursar for autorisert rekneskapsføring, og ein kan i tillegg nytte ressursar i Mentor AS til å foreta stikkontrollar som ein del av internkontrollen. Risikovurdering og minimering knytt til tilskotsordninga, har vore eit fokus også i Rutinane som gjeld rapportering/attestasjon og kontroll før utbetaling av tilsegn, blir stadig forbetra i samråd med departementet. Konsulentane blir oppmoda om å rapportere inn kjapt ved nedlegging/avvikling av butikkar, slik at det ikkje blir utbetalt tilskot til ein butikk som er avvikla. Handle lokalt-kampanje Laurdag 1.november vart det gjennomført ein landsomfattande kampanje for lokal handel, under slagordet «Handle lokalt velg nærbutikken». 240 butikkar melde seg på og fekk tilsendt materiell i form av plakatar, flyers, ballongar og klistremerke. Aldri tidlegare har så mange butikkar deltatt i Merkurs nærbutikk-kampanje. I 2013 deltok 160 butikkar i ein tilsvarande aksjon. Merkur tok kontakt med Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag for å få eit strategisk og praktisk samarbeid på Handle lokalt-dagen. Begge organisasjonane var positive og fleire stader har lokalbutikkane samarbeidd aktivt med dei to bygde-organisasjonane. Partane ønskjer å utvikle samarbeidet med tanke på ein ny kampanje hausten Dei fleste butikkane markerte dagen med stand og aktivitetar. Kjøpmannen spanderte kaffi, brus, is og kaker til kundane. Gjennom store plakatar og flyers vart det sett fokus på kor viktig det er for bygda at kundane handlar så mykje som mogleg i den lokale butikken. Tilbakemeldingane frå butikkane er eintydige når det gjeld ønsket om å satse på ein ny kampanje i Butikkane har elles Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 7

8 rapportert om auka omsetnad og god stemning. Kampanjen har også fått lokale media til å setje positivt søkjelys på nærbutikk og lokalhandel. Kommunikasjons-arbeid Merkur har dei siste åra satsa sterkare på kommunikasjonsarbeid for at resultata som Merkurprogrammet og investeringsstøtte-ordningane oppnår, skal bli aktivt formidla. Kommunikasjonsrådgjevar har det overordna ansvaret for informasjon og samfunnskontakt. Viktigaste oppgåvene har vore planlegging og gjennomføring av informasjonstiltak mot kjøpmenn, presse og offentlege styresmakter, utvikling og drift av nettstaden til Merkur, drift av intranett, kampanje for lokal handel, profilering og marknadsføring. Rådgjevaren har eit nært samarbeid med dagleg leiar, konsulentane og pressesenteret i departementet. Han deltek også aktivt i administrasjonen av Merkur-programmet med førebuing av saker til programstyret, deltaking på styremøter og strategiske drøftingar. Kring 1/3 av arbeidstida blir brukt til administrativt arbeid. Merkur-programmet har blitt meir kjent dei siste åra. Men det er framleis stort behov for informasjonsarbeid mot kommunar og andre som bør ha kunnskap om butikkens viktige rolle som lokalt servicesenter og Merkurs rolle som støttespelar for bygda og butikken. Media viser bra interesse for Merkurs arbeid. Dette gjeld spesielt distriktsavisa Nationen, fagblada Handelsbladet og Daglegvarehandelen og mange lokalaviser. Det har også kome gode oppslag om distriktsbutikkar i NRK Dagsrevyen, NRKs distriktssendingar og viktige regionaviser. Men den økonomiske krisa i avisbransjen har ført til omfattande nedbemanning i alle avisredaksjonar. Dette gjer det vanskelegare å få spelt inn gode saker til avisene. Nettside: Trafikken på Merkurs nettside har auka kraftig etter sida vart modernisert og tilpassa responsiv design hausten Veksten har halde fram utover Talet på brukarar har auka med 250 prosent og talet på sidevisningar har auka med 100 prosent i løpet av to år. Nettsida er Merkurs viktigaste kommunikasjonskanal mot kjøpmenn, presse og andre interesserte. Sida har både statisk informasjon om hovudprogram og støtteordningar og dynamisk informasjon om aktuelle saker. Det er ei målsetting å løfte fram suksess-historier om gode kjøpmenn. Facebook har etter kvart blitt ein viktig mediekanal for Merkur. Talet på følgjarar har auka frå 400 til 700 i løpet av Det blir lagt ut ca. 5 meldingar pr. veke. Erfaringa viser at når gode meldingar blir delt vidare til venner og kjende, kan du nå langt ved hjelp av sosiale medium. Det er ikkje uvanleg at ei melding når fram til personar. Målsettinga med FB er å informere og inspirere distriktskjøpmenn. Facebook er ein viktig døropnar til nettsida. Alle nyhende-saker på nettsida blir delt via FB. Merkur har i dag den viktigaste sida på Facebook for kjøpmenn og andre som er interesserte i framtida til distriktsbutikkane. Nyheitsbrev var eit nytt tilbod i Kvar månad vart det sendt ut eit gratis nyheitsbrev på epost til kjøpmenn, kommunerepresentantar og andre som har vore i kontakt med Merkur. Nyheitsbrevet er linka til nettsida, slik at abonnentane på denne måten får med seg den viktigaste informasjonen som blir lagt ut der. Ved utgangen av året hadde nyheitsbrevet 430 abonnentar. Samarbeid med KMD Sekretariatet i Merkur har hatt ein tett og god dialog med regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det har også vore godt samarbeid med pressesenteret, ikkje minst når det gjeld utspel frå den politiske leiinga. Styret opplever at Merkur-programmet har stor legitimitet i heile det politiske systemet. Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 8

9 Lokal mat i lokal butikk Merkur-konsulent Vigdis Myhre Næsseth har arbeidd med prosjektet «Lokalprodusert mat ut i butikk» i Hedmark/Oppland i 2013 og Målsettinga har vore å gi ekstra draghjelp til lokalmatprodusentar slik at dei kan få produkta sine ut i lokale butikkar. Prosjektet vil bli avslutta i Offentlege innkjøp Merkur-konsulent Ronny Mowatt arbeider med eit prøveprosjekt for offentlege innkjøp i distriktsbutikken. Prosjektet gjeld leveransar av skulebøker og mat/frukt til skular og barnehagar i Sogn og Fjordane. Målet med prosjektet var å vise i praksis at det er muleg for distriktsbutikkar å delta i/vinne ein anbodskonkurranse. Butikkane som leverte anbod i 2014, nådde ikkje fram i konkurransen. Men prosjektet gav likevel nyttige erfaringar. Norsk Tipping Programstyret meiner i prinsippet at alle Merkur-butikkar som ønskjer det, bør få anledning til å bli kommisjonærar. Norsk Tipping er ikkje samd i dette. Avtalen mellom Merkur og Norsk Tipping som vart underskriven i 2011, har blitt forlenga ut Ny avtale skal etter planen vere på plass 1. kvartal Ny kontrakt med Mentor AS Konsulentfirmaet Mentor AS i Førde har fått fornya oppdraget med å vere sekretariat for Merkurprogrammet. Mentor har fått i oppdrag å drive sekretariats-funksjonen for Merkur frå 2015 til I same periode skal firmaet også ha ansvar for drift og administrasjon av investeringsstøtte-ordninga for utkantbutikkar. I avtalen mellom departementet og Mentor ligg det også ein opsjon på at avtaleperioden kan bli forlenga med ytterlegare eit år, ut Nøkkeltal Merkur-butikkar, fordelt på fylke ( ) (Kjelde: Butikkregisteret) Fylke 2014* Differanse 20 Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Akershus Østfold Totalt * Oppteljing pr Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 9

10 Oversyn over tilskot som det er gitt tilsegn om i 2014: Fylke BSSA Drivstoffanlegg Investeringar Utvikling Sum tilsegn Andel 20-Finnmark kr kr kr % 19-Troms kr kr kr kr % 18-Nordland kr kr kr kr kr % 17-Nord-Trøndelag kr kr kr kr kr % 16-Sør Trøndelag kr kr kr % 15-Møre og Romsdal kr kr kr kr % 14-Sogn og Fjordane kr kr kr kr % 12-Hordaland kr kr kr kr % 11-Rogaland kr kr kr kr % 10-Vest-Agder kr kr kr % 09-Aust-Agder kr kr kr kr % 08-Telemark kr kr kr kr % 07-Vestfold kr kr % 06-Buskerud kr kr % 05-Oppland kr kr % 04-Hedmark kr kr kr kr % 02-Akershus kr kr kr % 01-Østfold kr kr % Totalsum kr kr kr kr kr % INNVILGA STØTTE PR. FYLKE SUM STØTTE Østfold 02-Akershus 04-Hedmark 05-Oppland 06-Buskerud 07-Vestfold 08-Telemark 09-Aust-Agder 10-Vest-Agder 11-Rogaland 12-Hordaland 14-Sogn og Fjordane 15-Møre og Romsdal 16-Sør Trøndelag 17-Nord-Trøndelag 18-Nordland 19-Troms 20-Finnmark 4. Oppsummering 2014 har vore eit aktivt år for Merkur-programmet, med stor interesse både for kompetanseprogram/oppfølging og støtteordningane som Merkur forvaltar. Styret måtte utsette løyving til fleire nye hovudprogram til 2015 på grunn av stort press på budsjettet. 200 butikkar fordelt på 130 kommunar har fått tilsegn om økonomisk støtte til utvikling og modernisering. Pilotprosjektet for utvikling av butikken som sosial arena er avslutta med godt resultat. Det er ei målsetting at erfaringane som er gjort i Nordland og Trøndelag skal overførast til butikkar over heile landet. Eit liknande prosjekt for utvikling av bokhandelen som sosial- og kulturell arena i lokalsamfunnet har også gitt positive resultat. Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 10

11 Merkur-programmet fekk ei god evaluering av Møreforsking. Både kompetanseprogrammet og støtteordningane ser ut til å fungere etter formålet. Dette blir også langt på veg stadfesta av IBArapporten som analyserer dagens situasjon for Merkur-butikkane. Den landsomfattande kampanjen for lokal handel engasjerte 240 butikkar og vart godt mottatt av kjøpmenn og lokalsamfunn. Det blir arbeidd aktivt for å kommunisere kor viktig butikken er som infrastruktur og service-tilbydar i distrikts-norge. Merkur har eit svært kompetent konsulent-korps som gjer ein viktig jobb som rådgjevarar og støttespelarar for kjøpmenn og lokalsamfunn i distrikts-norge. Styret opplever at Merkur i dag står sterkare enn nokon gong i det politiske miljøet. Programstyret har også dette året hatt ein konstruktiv og svært god dialog med dagleg leiing og Kommunal- og regionaldepartementet ved regionalpolitisk avdeling. Støtte og forståing frå departementet er heilt avgjerande i arbeidet med å skape levande butikkar og levande bygder. Med helsing for programstyret Inge Ryan (sign.) Styreleiar Helge Schei Dagleg leiar Framside-foto: Løkta Kolonial i Dønna kommune har blitt ein samlingsplass for folket på øya. Butikken har vore aktivt med i prosjektet «Butikken som sosial arena». Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 11

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande Årsmelding 2011 Visjon Vi vernar verdiar Verdiar Truverdige Hjelpsame Samhandlande Innhaldsliste Lotteri- og stiftelsestilsynet Vi skal bruke kunnskapen vi får 5 Slik er vi organisert 7 Milepælar i 2011

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Innhald. 1 Innleiing... 1

Innhald. 1 Innleiing... 1 Årsrapport for 2013 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Måloppnåing... 3 2.1 Hovudmål 1: Forvaltninga skal vere godt organisert, leidd og ha riktig kompetanse... 3 2.1.1 Delmål 1.1: Statsforvaltninga skal ha eit

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

13 OKT 2009. Fylkeskommunane. Programkategori. Orientering om framlegg til statsbudsjett for 2010 - Regional og dlistriktspolitikk - Førebels rammer

13 OKT 2009. Fylkeskommunane. Programkategori. Orientering om framlegg til statsbudsjett for 2010 - Regional og dlistriktspolitikk - Førebels rammer -- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Fylkeskommunane Dykkar ref Vår ref Dato 09/50-1 JEA 13 OKT 2009 Orientering om framlegg til statsbudsjett for 2010 - Regional og dlistriktspolitikk

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 Årsrapport 2003

Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 Årsrapport 2003 Fylkesmannen I Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 INNHALD Innleiing... 3... 3 1. Økonomi og administrasjon... 3 2. Sentrale politiske føringar... 6 3 Dei einskilde resultatområde inndelte etter

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 [Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 2013 Innhald Samandrag... ii Tilrådingar... iv 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

Butikken som sosial arena

Butikken som sosial arena Butikken som sosial arena Rapport fra et pilotprosjekt i Nordland og Trøndelag for utvikling av nærbutikken som bygdas møteplass Merkur-programmet August 2014 1 Innhold Sammendrag..... 3 1. Innledning....

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Årsrapport 2012 Innhald Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Mål 1... 6 Breibandsmarknadene... 6 Marknadene for overføringskapasitet...

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Innleiing. 1. Bakgrunn

Innleiing. 1. Bakgrunn Prosjektnamn.: Nyskaping i småbedriftsmiljø Prosjektansvarleg: Osterøy Utvikling ved styreleiar Hans Kvåle Prosjektleiar: Industrikonsulenten på Osterøy ved Lars Mjøs Start: April 2001 Slutt: Sommaren

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget

Detaljer