AÅ RSRAPPORT MERKUR-PROGRAMMET 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AÅ RSRAPPORT MERKUR-PROGRAMMET 2014"

Transkript

1 AÅ RSRAPPORT MERKUR-PROGRAMMET 2014 NOTAT Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Frå: Programstyret i Merkur

2 ÅRSRAPPORT FOR MERKUR-PROGRAMMET Innleiing Merkur-programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-norge. Årsrapporten for 2014 gir eit bilete av arbeidet som er gjort i perioden Hovudmålet for Merkur-programmet er å medverke til at daglegvarebutikkar i distrikta kan gje eit kvalitativt best mogleg tenestetilbod til folk i distrikta. Merkur-programmet skal bidra til å styrkje den butikkfaglege kompetansen og butikken si stilling i lokalsamfunnet. Ein viktig del av arbeidet i Merkur-programmet er å få ulike tilleggsoppgåver til butikkane. Programmet arbeider også med å utvikle samspelet mellom butikken og lokalsamfunnet. Merkurbutikkane skal leite etter samarbeid med andre lokale utviklingsaktørar, med sikte på å vidareutvikle butikken og bygda Styrets arbeid Merkur-programmet har hatt følgjande styre i 2014: Inge Ryan, Fylkesmann i Nord Trøndelag, leiar Ingunn Laumann, kjøpmann i Dønna, nestleiar Bjørnar Sellevold, Andøy kommune Frode Kristensen, Matmerk Kjell Arne Bjerklund, Norgesgruppen Sylvi Berg Holene, Telemark fylkeskommune Øivind Dahl, ICA Norge Trine Stensen, Bokhandlerforeningen Judith Kortgård har vore Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin observatør. KMD har engasjert Mentor AS, Førde, som sekretariat for styret. Helge Schei er dagleg leiar. Det har i 2014 vore avvikla 6 styremøte og handsama 110 saker. Tre av møta vart halde på Gardermoen, to i KMD sine lokale i Oslo og eit i Skorovatn i Namsskogan. Protokoll frå styremøta er sendt departementet kort tid etter møta. I samband med styremøtet på Gardermoen i mai vart det gjennomført eit strategimøte. Styremøtet i Skorovatn var kombinert med studietur til butikkar i Trøndelag og Jämtland. Desse butikkane vart besøkt: Skorovas Samvirkelag (Namsskogan), Kvelibua (Lierne), Valsjöbua (Krokom) og Karl Ors Bua (Hallen). Styret hadde også møte med representantar frå dei aktuelle kommunane, pluss Tillväxtverket som har ansvar for distriktsbutikkar i Sverige. 3. Viktige saker i 2014 Søkt om seks nye hovudprogram Programstyret har godkjent tre nye hovudprogram, med 10 deltakarar i kvart program. Dei nye programma vart starta i Hordaland/Sogn, Rogaland og Nordland. Styret har fått søknader om godkjenning av ytterlegare fire hovudprogram, i Midt-Norge, Sogn og Fjordane/Sunnmøre, Hordaland/Sogn og Agder. Styret har stilt seg positive til å løyve midlar til fleire hovudprogram, men realitetsbehandlinga av desse søknadene har blitt utsett til 2015 på grunn av den store pågangen 1 Jfr. Statsbudsjettet 2014 Oppdragsbrev til Mentor AS Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 2

3 etter midlar. Konsulentane har fått lov til å halde fram med planleggingsarbeidet. Til samanlikning vart det starta seks hovudprogram i Dei fleste av desse programma vart ikkje avslutta før i Tabell: Hovudprogram Region/ Butikkkonsulent tal 2013 Nordland/Troms: Ole Svedenborg Agder: Roy Michaelsen Sogn og Fjordane/Sunnmøre: Ronny Mowatt Finnmark/Nord Troms: Elisabeth Gamst Mathisen Midt Norge: Stig Olson 2014 Hordaland/Sogn: Per Spillum Rogaland: Lars Helgeland Nordland/Helgeland: Line Tellemann Snittomsetn. mill. kr Snittavstand km Tal på kommunar Kjeder 10 5, Joker, Coop, Matkroken Nærbutikken Joker, Coop Nærbutikken Joker, Coop Nærbutikken, Uprofilert 10 4,6 30,2 7 Joker, Coop Matkroken, Nærbutikken 10 5,2 14,9 10 Joker, Coop Matkroken, Nærbutikken Joker, Coop Nærbutikken 10 9, Coop, Joker, Nærbutikken, Uprofilert Joker, Coop, Nærbutikken, Matkroken Merkur Bok Merkurs tilbod til bokhandlar i distrikts-norge omfattar hovudprogram, besøksordning, omstillingsordning, konferansar og prosjektarbeid. I 2014 vart det gjennomført to regionkonferansar, for Nord-Norge i Tromsø (7 deltakarar) og for Sørvestlandet i Haugesund (15 deltakarar). Fleire av bokhandlane har jamleg kontakt med sine Merkur-konsulentar for rådgjeving og oppfølging. Det er søkt om godkjenning av ein ny regionkonferanse for Sørvestlandet for 2015, men styret utsette saka fordi det ikkje var disponible midlar tilgjengeleg. Styret ønskjer å drøfte bokhandelens plass i Merkur på det planlagde strategimøtet i mars. Bokhandelen som sosial og kulturell arena: Tre bokhandlar på Sørvestlandet har deltatt i eit pilotprosjekt for utvikling av bokhandelen som sosial og kulturell arena i lokalsamfunnet. Det gjeld Libris Farsund, Horjen Libris Sokndal og Ryfylke Bok og IT i Suldal. Prosjektet har blitt leia av Merkur-konsulent Lars Helgeland. Bokhandlane har satsa på forfattar-besøk og kulturarrangement, slik at bokhandelen blir ein endå viktigare kulturell møteplass for lokalsamfunnet. Dette har gitt ein markert vekst i omsetninga, etter fleire år med nedgang. Bokhandlane har også blitt meir synlege i lokalmarknaden og har langt på veg profilert seg som kommunens «litteraturhus». Kommunane har i større grad brukt den lokale bokhandelen som innkjøpsstad. Ein av bokhandlane har fått tilbake skuleboksalet. Det er i ei målsetting at dei gode erfaringane med prosjektet skal implementerast i den generelle arbeidet med Merkur Bok. Figur 1: Bokhandelen i Farsund arrangerte "Smak av Italia" med forfattaren Klaus Hagerup. Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 3

4 Oppfølging av butikkane 580 distriktsbutikkar er registrert som Merkur-butikkar, ifølgje den siste oppdateringa av Butikkregisteret (jfr. Nøkkeltal). Talet på registrerte Merkur-butikkar har auka med 14 i 2014, medan 2013 gav ein tilvekst på 31 butikkar. Den relativt største tilveksten dei to siste åra har kome i Møre og Romsdal/Sør Trøndelag og har samanheng med opprydding i registeret for denne regionen. Ein del av veksten i Hordaland er eit resultat av re-etablering av tidlegare nedlagde butikkar. Elles har fleire distriktsbutikkar som tidlegare stod utanfor Merkur-programmet, søkt kontakt med Merkur etter at departementet forbetra regelverket for investeringsstøtte i Hausten 2014 var det registrert 1006 aktive distriktsbutikkar i Norge, i følgje ein rapport frå Institutt for Bransjeanalyser (IBA). 583 av desse butikkane, eller 58 prosent av landets distriktsbutikkar, vart definert som Merkur-butikkar. Denne prosent-andelen har vore stigande dei siste åra. Det totale talet på distriktsbutikkar har gått litt ned, medan talet på Merkur-butikkar aukar. Merkur-programmet overtok i 2014 sjølv ansvaret for butikkregisteret. Registeret blir vedlikehalde av sekretariatet i samarbeid med Merkur-konsulentane. Før dette kjøpte ein denne tenesta frå IBA. Ein vil framleis samarbeide med IBA på område som statistikkproduksjon i høve til omsetningsutvikling og oppkopling mot Statistisk Sentralbyrå. Besøksordninga Besøksordninga er ein viktig del av arbeidet i Merkur-programmet. Konsulentane skal ha eit årleg besøk i kvar butikk og elles vere tilgjengelege for spørsmål og oppfølging på ulike måtar. Det vart i 2014 løyvd eit relativt stort beløp til denne ordninga, kroner. Fordelinga dei ulike konsulentane og regionane i mellom er teke ut frå ei vurdering av talet på butikkar og bokhandlarar halde opp mot reiseavstandar. Men ordninga er også slik at konsulentane kan utføre ein del oppgåver frå kontoret. Besøksordninga fungerer som ei form for grunnfinansiering for konsulentane sitt arbeid. Det er laga reglar, vedtekne av programstyret, for rapportering og korleis tenesta skal utførast. Dette inneberer at konsulentane nærast til ei kvar tid er tilgjengelege for butikkar/lokalsamfunn og kommunar. Omstillingsordninga Fleire lokalsamfunn har fått nytte av omstillingsordninga der ein Merkur-konsulent blir engasjert når det oppstår krevande situasjonar i form av butikk-nedlegging, re-etablering, generasjonsskifte, eigarskifte eller nyetablering. Konsulentane har ein kompetanse på å drive prosessar kombinert med kunnskap om butikkdrift, tilleggsfunksjonar, bygdemobilisering og lokalsamfunnsutvikling som er svært verdifull. Konsulentane jobbar i skjeringspunktet mellom bedriftsutvikling og lokalsamfunnsutvikling. Kombinasjonen av kunnskap/forståing av både butikkog bedriftsøkonomiske prosessar og lokalsamfunnsprosessar er neppe ein daglegdags ressurs som norske bygder kan nyte godt av. Vi meiner at denne kompetansen er unik. Omstillingsordninga vart av Møreforsking i evalueringsrapporten trekt fram som kanskje det mest effektive av alle verktøya i Merkur. Alle konsulentane nyttar Figur 2: Stamnes-bygda i Vaksdal kommune fekk tilbake lokalbutikken etter sterk bygdemobilisering, og ved hjelp av Merkurs omstillingsordning. Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 4

5 seg av dette og brukar denne ordninga når besøksordninga ikkje strekkjer til i høve til ressursbruk pr. butikk. Det har vore gjennomført 8 regionale konferansar for daglegvarebutikkar, på følgjande stader: Bodø, Førde, Kristiansand, Tromsø, Trondheim, Suldal, Biri og Bergen. Samla deltakartal ligg på nær 400, med eit gjennomsnitt på 50 personar på kvar samling. Til samanlikning vart det i 2013 gjennomført 4 konferansar med eit samla deltakartal på 180 personar. Konferansane er eit viktig verktøy for fagleg utvikling og nettverksbygging for kjøpmenn som elles har lite kontakt med kollegaer. Butikken som sosial arena (BSSA) 13 kommunar og 14 butikkar i Nordland og Trøndelag har deltatt i eit nasjonalt prøveprosjekt for butikken som sosial arena (BSSA). Prosjektet starta i 2012 og vart avslutta hausten Følgjande kommunar i Trøndelag har deltatt: Roan, Nærøy, Verran, Namsskogan, Lierne, Fosnes og Høylandet. Følgjande kommunar i Nordland har deltatt: Dønna, Herøy, Meløy, Nesna, Vefsn og Grane. Prosjektleiar Line Tellemann la fram gode resultat på avslutningskonferansen 20.august. Butikkar som har utvikla møteplass-funksjonar og tilleggstenester, har erfart at det løner seg å satse. Omsetninga har auka og butikkane har fått større inntening. Bygdefolket har fått eit større aktivitetstilbod og eit sterkare eigarforhold til lokalbutikken. Fleire butikkar har bygt opp små kafear/pub med godkjent kjøkken som kan tilby servering på dagtid og kveldstid. Nokre har satsa på produksjon av lokalmat. Mange har rusta opp ein trong og nedsliten kaffikrok og tilbyr no ein trivelegare møteplass og servering frå ein moderne kaffimaskin. Nokre butikkar har Figur 3: Kjøpmann Håvard Skeie har starta med middagsservering ved butikken på Foldereid i Nærøy kommune. fått treningsstudio og kajakkutleie eller leige av hytte og sykkel. Andre tilbyr gratis lån av nettbrett og trådlaust nett. Området utanfor butikkane har også blitt opprusta, med sitjeplasser, grill-tilbod og leikeplass. På denne måten har butikkane blitt meir attraktive både for fastbuande og turister. Fleire butikkar har etablert og vidareutvikla samarbeid med kommunen. Butikkar organiserer skyss-teneste for eldre som har behov for å komme til butikken for å handle. Fleire butikkar formidlar turistinformasjon og kommunal informasjon. Det er laga ein fyldig rapport om erfaringane med prosjektet. Det er eit mål at idear som er prøvd ut gjennom BSSA, skal ha overføringsverdi og at kjøpmenn i andre delar av landet kan få inspirasjon til å utvikle sine butikkar som bygdas møteplass. Erfaringane med dette prosjektet vil også bli implementert i Merkurs hovudprogram. Rapporten er oversendt KMD. Evaluering av Merkur Møreforsking la våren 2014 fram ei evaluering av Merkur-programmet, på oppdrag frå Kommunalog regionaldepartementet. Formålet med evalueringa var å skaffe kunnskap om kor effektivt Merkurprogrammet er med tanke på resultat og forvaltning. Evalueringa dokumenterer at butikkar som deltar i Merkur, har betre omsetnadsutvikling enn andre distriktsbutikkar. Dei butikkane som får investeringsstøtte, har betre omsetnadsutvikling enn andre Merkur-butikkar, men ikkje så tydeleg som ikkje-økonomiske verkemiddel. Dette tyder på at både kompetanseprogrammet og støtteordningane fungerer etter formålet. Evalueringa viser at utvikling av tilleggstenester er den faktoren som har størst betydning for lønnsemd. Dette gjeld særleg såkalla entreprenørielle tilleggstenester som marina, pub/kafé og turistanlegg. Omstillingsmidlane blir karakterisert som eit effektivt verkemiddel for å sikre fortsatt butikkdrift i lokalsamfunn der butikken står i fare. Møreforsking vurderer dagens organisering av Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 5

6 departementets satsing på utkantbutikkar som kostnadseffektiv, samtidig som den gir stor tilpassingsevne og tilstrekkeleg kontroll, legitimitet og forankring. To rapportar frå IBA Institutt for bransjeanalyser (IBA) har utarbeidd ein analyse av omsetninga for Merkur-butikkane i 2013, pluss ein utvida rapport med fakta og vurderingar. Rapportane dokumenterer at Merkurbutikkane hadde ein omsetnadsvekst på 2,5 pst i 2013, medan øvrige distriktsbutikkar hadde ein vekst på 2,1 pst. Når ein tar med i vurderinga at Merkur-butikkane er langt mindre enn andre distriktsbutikkar og at folketalsveksten er låg i store deler av distrikts-norge, så er dette ein indikasjon på at Merkur-butikkane har makta å halde oppe ein god vekst. IBA meiner at Merkurprogrammet sannsynlegvis har bidratt til denne positive trenden. Den utvida rapporten frå IBA gir eit godt oversyn over økonomi, marknadssituasjon og lokalisering for distriktsbutikkane i Norge. Den gjennomsnittlege Merkur-butikken har ei årsomsetning på 7 mill.kr og ein avstand på 17 km til nærmaste konkurrent. Dei fleste butikkane er lokalisert til mindre bygdesenter eller område med spreidd busetnad. Merkurbutikkane har ein gjennomsnittleg marknad på 256 innbyggjarar. Marknadsdekninga ligg på 78 prosent. Merkur-butikkane tilbyr gjennomsnittleg 3-4 tilleggstenester, utover sal av daglegvarer. Det mest vanlege er tippetenester, utlevering av apotekvarer, sal av drivstoff og post i butikk. Rapportane er oversendt til KMD. Investeringsstøtte-ordningane Det var svært stor interesse for å søkje om støtte til butikk-investeringar, utviklings- og aktivitetsstøtte eller investeringsstøtte til drivstoffanlegg også i daglegvarebutikkar fekk tilsegn om støtte til viktige investeringar gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine støtteordningar som blir forvalta av Merkur. Det er nesten like mykje som i rekordåret 2013, då 214 butikkar fekk hjelp gjennom investeringsstøtte-ordningane. Resultatet av støtteordningane er at butikkane blir meir attraktive og robuste - og kan gi eit betre tenestetilbod til folk i lokalsamfunnet. Totalt sett vart det fordelt 38,5 mill. kr i 2014, mot 43, 8 mill. kr i I statsbudsjettet var det sett av 30 mill. kr til støtteordningane. Men i tillegg vart det overført ledige midlar frå tidlegare år. Tre fylke peika seg ut med ekstra stor investeringsvilje, det var Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland. Tilskota frå Merkur fordelte seg på til saman 18 fylke og 130 ulike kommunar. Kvinnherad i Hordaland fekk mest støtte, med 1,7 mill. kr fordelt på 6 butikkar. På dei neste plassane kom Flora i Sogn og Fjordane og Loppa i Finnmark. Innvilga søknader fordelte seg slik på dei ulike støtteordningane: Figur 4: Bjarne og Marion Berntsen ved Matkroken Indre Årsnes i Lillesand tok imot pris for beste Merkur-butikk på Sørlandet av kommunalminister Jan Tore Sanner. Støtteordning Tilskot Prosent Butikkar Ordinær investeringsstøtte Investeringsstøtte til drivstoffanlegg Utviklings- og aktivitetsstøtte Butikken som sosial arena * * Mange butikkar søkte og fekk tilskot frå fleire støtteordningar 31,2 mill. kr vart fordelt til ordinær investeringsstøtte til daglegvarebutikkar. Gjennomsnittleg investeringsstøtte pr. butikk låg på kr. 5,1 mill. gjekk til investeringsstøtte til drivstoffanlegg, Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 6

7 fordelt på 23 anlegg. Interessa for å satse på drivstoff var noko mindre enn i 2012 og 2013, då det vart formidla støtte til høvesvis 41 og 30 anlegg. Det er store kostnader knytt til etablering av eit nytt drivstoffanlegg og lite forteneste på sal av bensin og diesel. Derfor er det mange butikkar som vegrar seg for slike investeringar, dersom dei ikkje greier å få til eit spleiselag der kommune og lokalsamfunn går inn med betydelege midlar i tillegg til butikken. 1,7 mill. kr gjekk til utviklings- og aktivitetsstøtte, fordelt på 49 butikkar. Gjennomsnittleg støtte pr. butikk låg på kr. 0,5 mill. kr gjekk til prosjektet Butikken som sosial arena, som vart avslutta i Det var oppretta 435 søknader gjennom nettstaden RF søknader vart innvilga, medan 11 søknader vart avslått. Resten av søknadene vart trekt, sletta eller var under arbeid ved årsskiftet. Gjennomsnittleg sakshandsamingstid for ein søknad var 14 dagar. RF 13.50: Merkur gjekk i februar 2014 over til elektroniske søknadsskjema for å få raskare og betre sakshandsaming. Støtteordningane for småbutikkar er lagt inn på portalen regionalforvalning.no, etter noko tilpassing av det standardiserte søknadsskjemaet der. Overgangen frå papirbasert skjema til elektronisk skjema har gått forholdsvis bra. Men fleire kjøpmenn kjenner seg usikre på korleis dei skal fylle ut skjemaet riktig, og ein relativt stor del av søknadene må sendast tilbake til søkjar på grunn av feil eller manglar. Mange krav om utbetaling er også mangelfulle. Dette har medført mykje ekstraarbeid både for søkjarane og for sakshandsamer for støttesaker i sekretariatet. Det har også blitt behov for ekstra opplæring, både for konsulentar og kjøpmenn. Vidare er det behov for å tilpasse RF ytterlegare til Merkurs behov. Forvaltning av tilskotsordninga er fordelt på fleire medarbeidarar hos Mentor AS. Dette skuldast både den store auken i saksomfanget, men òg behovet for å sikre ein optimal prosess i forvaltninga. At det er ulike personar som handsamar og fattar vedtak, samt står for kontroll og utbetaling, gjer også til at systemet er gjennomsiktleg og hindrar moglege uønskte konsekvensar. I tillegg blir det leigd inn eksterne ressursar for autorisert rekneskapsføring, og ein kan i tillegg nytte ressursar i Mentor AS til å foreta stikkontrollar som ein del av internkontrollen. Risikovurdering og minimering knytt til tilskotsordninga, har vore eit fokus også i Rutinane som gjeld rapportering/attestasjon og kontroll før utbetaling av tilsegn, blir stadig forbetra i samråd med departementet. Konsulentane blir oppmoda om å rapportere inn kjapt ved nedlegging/avvikling av butikkar, slik at det ikkje blir utbetalt tilskot til ein butikk som er avvikla. Handle lokalt-kampanje Laurdag 1.november vart det gjennomført ein landsomfattande kampanje for lokal handel, under slagordet «Handle lokalt velg nærbutikken». 240 butikkar melde seg på og fekk tilsendt materiell i form av plakatar, flyers, ballongar og klistremerke. Aldri tidlegare har så mange butikkar deltatt i Merkurs nærbutikk-kampanje. I 2013 deltok 160 butikkar i ein tilsvarande aksjon. Merkur tok kontakt med Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag for å få eit strategisk og praktisk samarbeid på Handle lokalt-dagen. Begge organisasjonane var positive og fleire stader har lokalbutikkane samarbeidd aktivt med dei to bygde-organisasjonane. Partane ønskjer å utvikle samarbeidet med tanke på ein ny kampanje hausten Dei fleste butikkane markerte dagen med stand og aktivitetar. Kjøpmannen spanderte kaffi, brus, is og kaker til kundane. Gjennom store plakatar og flyers vart det sett fokus på kor viktig det er for bygda at kundane handlar så mykje som mogleg i den lokale butikken. Tilbakemeldingane frå butikkane er eintydige når det gjeld ønsket om å satse på ein ny kampanje i Butikkane har elles Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 7

8 rapportert om auka omsetnad og god stemning. Kampanjen har også fått lokale media til å setje positivt søkjelys på nærbutikk og lokalhandel. Kommunikasjons-arbeid Merkur har dei siste åra satsa sterkare på kommunikasjonsarbeid for at resultata som Merkurprogrammet og investeringsstøtte-ordningane oppnår, skal bli aktivt formidla. Kommunikasjonsrådgjevar har det overordna ansvaret for informasjon og samfunnskontakt. Viktigaste oppgåvene har vore planlegging og gjennomføring av informasjonstiltak mot kjøpmenn, presse og offentlege styresmakter, utvikling og drift av nettstaden til Merkur, drift av intranett, kampanje for lokal handel, profilering og marknadsføring. Rådgjevaren har eit nært samarbeid med dagleg leiar, konsulentane og pressesenteret i departementet. Han deltek også aktivt i administrasjonen av Merkur-programmet med førebuing av saker til programstyret, deltaking på styremøter og strategiske drøftingar. Kring 1/3 av arbeidstida blir brukt til administrativt arbeid. Merkur-programmet har blitt meir kjent dei siste åra. Men det er framleis stort behov for informasjonsarbeid mot kommunar og andre som bør ha kunnskap om butikkens viktige rolle som lokalt servicesenter og Merkurs rolle som støttespelar for bygda og butikken. Media viser bra interesse for Merkurs arbeid. Dette gjeld spesielt distriktsavisa Nationen, fagblada Handelsbladet og Daglegvarehandelen og mange lokalaviser. Det har også kome gode oppslag om distriktsbutikkar i NRK Dagsrevyen, NRKs distriktssendingar og viktige regionaviser. Men den økonomiske krisa i avisbransjen har ført til omfattande nedbemanning i alle avisredaksjonar. Dette gjer det vanskelegare å få spelt inn gode saker til avisene. Nettside: Trafikken på Merkurs nettside har auka kraftig etter sida vart modernisert og tilpassa responsiv design hausten Veksten har halde fram utover Talet på brukarar har auka med 250 prosent og talet på sidevisningar har auka med 100 prosent i løpet av to år. Nettsida er Merkurs viktigaste kommunikasjonskanal mot kjøpmenn, presse og andre interesserte. Sida har både statisk informasjon om hovudprogram og støtteordningar og dynamisk informasjon om aktuelle saker. Det er ei målsetting å løfte fram suksess-historier om gode kjøpmenn. Facebook har etter kvart blitt ein viktig mediekanal for Merkur. Talet på følgjarar har auka frå 400 til 700 i løpet av Det blir lagt ut ca. 5 meldingar pr. veke. Erfaringa viser at når gode meldingar blir delt vidare til venner og kjende, kan du nå langt ved hjelp av sosiale medium. Det er ikkje uvanleg at ei melding når fram til personar. Målsettinga med FB er å informere og inspirere distriktskjøpmenn. Facebook er ein viktig døropnar til nettsida. Alle nyhende-saker på nettsida blir delt via FB. Merkur har i dag den viktigaste sida på Facebook for kjøpmenn og andre som er interesserte i framtida til distriktsbutikkane. Nyheitsbrev var eit nytt tilbod i Kvar månad vart det sendt ut eit gratis nyheitsbrev på epost til kjøpmenn, kommunerepresentantar og andre som har vore i kontakt med Merkur. Nyheitsbrevet er linka til nettsida, slik at abonnentane på denne måten får med seg den viktigaste informasjonen som blir lagt ut der. Ved utgangen av året hadde nyheitsbrevet 430 abonnentar. Samarbeid med KMD Sekretariatet i Merkur har hatt ein tett og god dialog med regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det har også vore godt samarbeid med pressesenteret, ikkje minst når det gjeld utspel frå den politiske leiinga. Styret opplever at Merkur-programmet har stor legitimitet i heile det politiske systemet. Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 8

9 Lokal mat i lokal butikk Merkur-konsulent Vigdis Myhre Næsseth har arbeidd med prosjektet «Lokalprodusert mat ut i butikk» i Hedmark/Oppland i 2013 og Målsettinga har vore å gi ekstra draghjelp til lokalmatprodusentar slik at dei kan få produkta sine ut i lokale butikkar. Prosjektet vil bli avslutta i Offentlege innkjøp Merkur-konsulent Ronny Mowatt arbeider med eit prøveprosjekt for offentlege innkjøp i distriktsbutikken. Prosjektet gjeld leveransar av skulebøker og mat/frukt til skular og barnehagar i Sogn og Fjordane. Målet med prosjektet var å vise i praksis at det er muleg for distriktsbutikkar å delta i/vinne ein anbodskonkurranse. Butikkane som leverte anbod i 2014, nådde ikkje fram i konkurransen. Men prosjektet gav likevel nyttige erfaringar. Norsk Tipping Programstyret meiner i prinsippet at alle Merkur-butikkar som ønskjer det, bør få anledning til å bli kommisjonærar. Norsk Tipping er ikkje samd i dette. Avtalen mellom Merkur og Norsk Tipping som vart underskriven i 2011, har blitt forlenga ut Ny avtale skal etter planen vere på plass 1. kvartal Ny kontrakt med Mentor AS Konsulentfirmaet Mentor AS i Førde har fått fornya oppdraget med å vere sekretariat for Merkurprogrammet. Mentor har fått i oppdrag å drive sekretariats-funksjonen for Merkur frå 2015 til I same periode skal firmaet også ha ansvar for drift og administrasjon av investeringsstøtte-ordninga for utkantbutikkar. I avtalen mellom departementet og Mentor ligg det også ein opsjon på at avtaleperioden kan bli forlenga med ytterlegare eit år, ut Nøkkeltal Merkur-butikkar, fordelt på fylke ( ) (Kjelde: Butikkregisteret) Fylke 2014* Differanse 20 Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Akershus Østfold Totalt * Oppteljing pr Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 9

10 Oversyn over tilskot som det er gitt tilsegn om i 2014: Fylke BSSA Drivstoffanlegg Investeringar Utvikling Sum tilsegn Andel 20-Finnmark kr kr kr % 19-Troms kr kr kr kr % 18-Nordland kr kr kr kr kr % 17-Nord-Trøndelag kr kr kr kr kr % 16-Sør Trøndelag kr kr kr % 15-Møre og Romsdal kr kr kr kr % 14-Sogn og Fjordane kr kr kr kr % 12-Hordaland kr kr kr kr % 11-Rogaland kr kr kr kr % 10-Vest-Agder kr kr kr % 09-Aust-Agder kr kr kr kr % 08-Telemark kr kr kr kr % 07-Vestfold kr kr % 06-Buskerud kr kr % 05-Oppland kr kr % 04-Hedmark kr kr kr kr % 02-Akershus kr kr kr % 01-Østfold kr kr % Totalsum kr kr kr kr kr % INNVILGA STØTTE PR. FYLKE SUM STØTTE Østfold 02-Akershus 04-Hedmark 05-Oppland 06-Buskerud 07-Vestfold 08-Telemark 09-Aust-Agder 10-Vest-Agder 11-Rogaland 12-Hordaland 14-Sogn og Fjordane 15-Møre og Romsdal 16-Sør Trøndelag 17-Nord-Trøndelag 18-Nordland 19-Troms 20-Finnmark 4. Oppsummering 2014 har vore eit aktivt år for Merkur-programmet, med stor interesse både for kompetanseprogram/oppfølging og støtteordningane som Merkur forvaltar. Styret måtte utsette løyving til fleire nye hovudprogram til 2015 på grunn av stort press på budsjettet. 200 butikkar fordelt på 130 kommunar har fått tilsegn om økonomisk støtte til utvikling og modernisering. Pilotprosjektet for utvikling av butikken som sosial arena er avslutta med godt resultat. Det er ei målsetting at erfaringane som er gjort i Nordland og Trøndelag skal overførast til butikkar over heile landet. Eit liknande prosjekt for utvikling av bokhandelen som sosial- og kulturell arena i lokalsamfunnet har også gitt positive resultat. Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 10

11 Merkur-programmet fekk ei god evaluering av Møreforsking. Både kompetanseprogrammet og støtteordningane ser ut til å fungere etter formålet. Dette blir også langt på veg stadfesta av IBArapporten som analyserer dagens situasjon for Merkur-butikkane. Den landsomfattande kampanjen for lokal handel engasjerte 240 butikkar og vart godt mottatt av kjøpmenn og lokalsamfunn. Det blir arbeidd aktivt for å kommunisere kor viktig butikken er som infrastruktur og service-tilbydar i distrikts-norge. Merkur har eit svært kompetent konsulent-korps som gjer ein viktig jobb som rådgjevarar og støttespelarar for kjøpmenn og lokalsamfunn i distrikts-norge. Styret opplever at Merkur i dag står sterkare enn nokon gong i det politiske miljøet. Programstyret har også dette året hatt ein konstruktiv og svært god dialog med dagleg leiing og Kommunal- og regionaldepartementet ved regionalpolitisk avdeling. Støtte og forståing frå departementet er heilt avgjerande i arbeidet med å skape levande butikkar og levande bygder. Med helsing for programstyret Inge Ryan (sign.) Styreleiar Helge Schei Dagleg leiar Framside-foto: Løkta Kolonial i Dønna kommune har blitt ein samlingsplass for folket på øya. Butikken har vore aktivt med i prosjektet «Butikken som sosial arena». Årsrapport for Merkur-programmet 2014 Side 11

Merkur programmet. www.merkur programmet.no

Merkur programmet. www.merkur programmet.no Merkur programmet Den multifunksjonelle nærbutikken www.merkur programmet.no MERKUR PROGRAMMET STARTA I 1995 Eigar: Kommunal og regionaldepartementet Ein del av småsamfunns satsinga Budsjett 2009: 9 mill

Detaljer

Å RSRÅPPORT MERKUR-PROGRÅMMET 2015

Å RSRÅPPORT MERKUR-PROGRÅMMET 2015 Å RSRÅPPORT MERKUR-PROGRÅMMET 2015 NOTAT Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Frå: Programstyret i Merkur ÅRSRAPPORT FOR MERKUR-PROGRAMMET 2015 1. Innleiing Merkur-programmet er eigd av Kommunal-

Detaljer

AÅ RSRAPPORT MERKUR-PROGRAMMET 2016

AÅ RSRAPPORT MERKUR-PROGRAMMET 2016 AÅ RSRAPPORT MERKUR-PROGRAMMET 2016 NOTAT Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Frå: Programstyret i Merkur ÅRSRAPPORT FOR MERKUR-PROGRAMMET 2016 1. Innleiing Merkur-programmet er eigd av Kommunal-

Detaljer

Butikken som sosial arena. Erfaringer fra et prosjekt i Nordland og Trøndelag

Butikken som sosial arena. Erfaringer fra et prosjekt i Nordland og Trøndelag Butikken som sosial arena Erfaringer fra et prosjekt i Nordland og Trøndelag Merkur-programmet 2014 Hva var målsettingen? Styrke lokalbutikkens funksjon, utover salg av dagligvarer Skape nye og utradisjonelle

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Merkur programmet. Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet. www.merkur programmet.no

Merkur programmet. Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet. www.merkur programmet.no Merkur programmet Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet www.merkur programmet.no Mål Opprettholde levekraftige bygder utvikle nærbutikken som et viktig serviceelement Sikre lokalbefolkning

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref Vår ref Dato 08.01.2016 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette oppdragsbrevet rammene til

Detaljer

Mentor AS Postboks FØRDE. Statsbudsjettet Oppdragsbrev til Mentor AS Referansenr , og

Mentor AS Postboks FØRDE. Statsbudsjettet Oppdragsbrev til Mentor AS Referansenr , og Mentor AS Postboks 200 6801 FØRDE Deres ref Vår ref Dato 13/292-9 19.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Oppdragsbrev til Mentor AS Referansenr. 502209, 502210 og 501030. 1. Innleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2018 OPPDRAGSBREV TIL MENTOR AS

STATSBUDSJETTET 2018 OPPDRAGSBREV TIL MENTOR AS Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/155-12 Dato 19. desember 2017 STATSBUDSJETTET 2018 OPPDRAGSBREV TIL MENTOR AS Referansenr: 501030 og 502326. 1. Innleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt

Detaljer

Den multifunksjonelle nærbutikken

Den multifunksjonelle nærbutikken Merkur programmet Den multifunksjonelle nærbutikken www.merkur programmet.no Kjenneteikn ved nærbutikkar i distrikta Lite kundegrunnlag, ofte 30 100 hushald Ofte nedgong i kundegrunnlaget Stor sesongsvariasjon

Detaljer

Ifølge liste. Statsbudsjettet oppdragsbrev til Mentor AS Referansenr , og

Ifølge liste. Statsbudsjettet oppdragsbrev til Mentor AS Referansenr , og Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/142-1 05.01.2015 Statsbudsjettet 2015 - oppdragsbrev til Mentor AS Referansenr. 502275, 502209 og 501030. 1. Innleiing Merkur-programmet er ein del av Kommunal- og

Detaljer

STATSBUDSJETTET OPPDRAGSBREV TIL MENTOR AS Referansenr: og

STATSBUDSJETTET OPPDRAGSBREV TIL MENTOR AS Referansenr: og Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/155-1 04.01.2017 STATSBUDSJETTET 2017 - OPPDRAGSBREV TIL MENTOR AS Referansenr: 501030 og 502326. 1. Innleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt mål med

Detaljer

Departementet stiller totalt 85,5 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2016.

Departementet stiller totalt 85,5 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2016. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 16/52-1 06.01.2016 Statsbudsjettet 2016 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme til disposisjon for

Detaljer

STATSBUDSJETTET OPPDRAGSBREV TIL MENTOR AS Referansenr: og

STATSBUDSJETTET OPPDRAGSBREV TIL MENTOR AS Referansenr: og Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/142-11 18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - OPPDRAGSBREV TIL MENTOR AS Referansenr: 501030 og 502326. 1. Innleiing Merkur-programmet er ein del av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011 Omsetningsutvikling for 2011 Oktober 2012 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS INNHOLD Omsetningsutvikling for 2011... 3 MERKUR-programmet... 3 Distriktsbutikkregisteret... 3 Analysen... 4 Hovedresultater...

Detaljer

«Kommunen og nærbutikken» Lokalsamfunnsutvikling i samspel mellom kommune og nærbutikk

«Kommunen og nærbutikken» Lokalsamfunnsutvikling i samspel mellom kommune og nærbutikk «Kommunen og nærbutikken» Lokalsamfunnsutvikling i samspel mellom kommune og nærbutikk Bakgrunnen for prosjektet Merkur-programmet ønskjer å arbeide meir med erfaringane frå «Butikken som sosial arena»

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref 18/52-1 Dato 16. januar 2018 Statsbudsjettet 2018 - oppdragsbrev til Siva 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 17/52-1 12.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - oppdragsbrev til Siva SF - 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Med utkantbutikken i sentrum

Med utkantbutikken i sentrum Arbeidsrapport nr. 188 Finn Ove Båtevik Geir Tangen Else Ragni Yttredal Med utkantbutikken i sentrum Evaluering av Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkane i regionane VOLDA 2006 Prosjekttittel:

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller kr ,- til råde i 2016 over vårt kapittel 500 post 21. Midlane må nyttast i år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller kr ,- til råde i 2016 over vårt kapittel 500 post 21. Midlane må nyttast i år. Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN 14/2150-48 21.03.2016 Belastningsfullmakt til forsøk om samordning av motsegn i 2016 Kap. 500, post 21 Vi viser til fylkesmannen si deltaking i forsøk

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) vart i siste del av 1900-talet teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

1Vaksne i grunnskoleopplæring

1Vaksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010

av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010 Servicekommunen Vinje av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010 Fjellkommunen KulturkommunenK k Kraftkommunen Reiselivskommunen Distriktskommunen Spreidd busetnad, lange

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS 2013 Verksemda sin art Selskapet sitt formål er å legge til rette for, og i nødvendig grad engasjere seg i, utviklingstiltak som kan kome Velledalen til gode, eller

Detaljer

-fl- P4AR HAIVIAR

-fl- P4AR HAIVIAR -fl- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAIVIAR Dykkar ref Vår ref Dato 13/371-1 P4AR 21 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har dei siste 25 åra vorte teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange land

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

INN PÅ TUNET TILBOD TIL HEIMEBUANDE DEMENTE I TIDLEG FASE,

INN PÅ TUNET TILBOD TIL HEIMEBUANDE DEMENTE I TIDLEG FASE, SLUTTRAPPORT: INN PÅ TUNET TILBOD TIL HEIMEBUANDE DEMENTE I TIDLEG FASE, Mollandsmarki, Luster Kommune 2010 Bilete frå Sogn Avis i samband med omtale av pilotprosjektet: IPT tilbod til heimebuande demente

Detaljer

Svar på partsbrev - Handlingsplan- Forvaltningsrevisjonen av NDLA 1

Svar på partsbrev - Handlingsplan- Forvaltningsrevisjonen av NDLA 1 NDLA - Oppl avd Administrasjon - NDLA Notat Dato: 19.01.2017 Arkivsak: 2015/2073-112 Saksbehandlar: annhoge Unnateke offentleggjering OFFL 14 Til: Frå: Sekretariatet for kontrollutvalget v/roald Breistein

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Rapport frå MERKUR- programmet. Dato: 20. april 2009. Situasjonen for utkantbutikkane i Finnmark og Nord-Troms.

Rapport frå MERKUR- programmet. Dato: 20. april 2009. Situasjonen for utkantbutikkane i Finnmark og Nord-Troms. Rapport frå MERKUR- programmet. Utarbeidd av MERKUR- konsulent Kjetil Langseth. Dato: 20. april 2009. Situasjonen for utkantbutikkane i Finnmark og Nord-Troms. Innleiing. Merkur-konsulent i Aust-Finnmark,

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod? TILBODET FRÅ DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA TIL DEI PRIORITERTE GRUPPENE, OVERSYN OVER BEMANNINGSSITUASJONEN OG OPPSUMMERING AV RAPPORTERINGA FRÅ HELSETILSYNET I FYLKA Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Fastsett av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx.xx.xx med heimel i dei årlege budsjettvedtaka til Stortinget, post 73, kap. 550.

Fastsett av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx.xx.xx med heimel i dei årlege budsjettvedtaka til Stortinget, post 73, kap. 550. Forskrift om tilskot frå Merkur-programmet Fastsett av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx.xx.xx med heimel i dei årlege budsjettvedtaka til Stortinget, post 73, kap. 550. Kapittel 1 Felles reglar

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Om informasjonsarbeidet

Om informasjonsarbeidet Om informasjonsarbeidet Informasjonstenesta skal ivareta informasjonsarbeidet, internt og eksternt Info forheld seg til fylkesdirektøren i faglege spørsmål Info er ei eining under administrasjonsavdelinga

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer